__MAIN_TEXT__

Page 1

2020

Stichting Kunstboek

Stichting Kunstboek Legeweg 165 B-8020 Oostkamp Tel. 32 50 46 19 10 info@stichtingkunstboek.com orders@stichtingkunstboek.com

2019SKB015_FONDSCAT_COVER_2020_def2.indd 1

Verdeling in België: Exhibitions International Kol. Begaultlaan 17 B-3012 Leuven Tel. 32 16 29 69 00 Fax 32 16 29 61 29 orders@exhibitionsinternational.be

Verdeling in Nederland: Image Books Factory Doornhoek 3742 NL-5465 TA Veghel Tel. 31 413 38 72 72 Fax 31 413 38 72 71 info@imagegroupholland.nl

© Hans van der Beele

© Stefanie Geerts

2020

We deliver all over the world: www.stichtingkunstboek.com

3/10/19 16:23


Š Henk Van Cauwenbergh

2 Art 6 Photography 12 Ethnography 16 Design 38 Human Interest 48 Hobby / DIY / Kids 54 Culinaria 66 Floral Art / Gardening


Art

De blik van Bruegel. Reconstructie van het landschap Bruegel’s Eye. Reconstructing the landscape Authors Stefan Devoldere, Manfred Sellink, Leen Huet, Katrien Lichtert, Marc Jacobs, Michiel Dehaene, Katrien Laenen, Patrick De Rynck Photography Michiel De Cleene 27 x 21,5 cm 208 p, soft cover + 75 illustrations Bilingual edition: Dutch/English 978-90-5856-623-2 € 29,95

ISBN 978-90-5856-623-2

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 2 3 2

2

In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel

2019 commemorates the 450 anniversary of the

de Oude stierf. De wereldberoemde schilder woonde

death of Pieter Bruegel the Elder. The city of Dilbeek

in Brussel en kwam naar het Pajottenland om te

celebrates this with an open-air exhibition with

schilderen en inspiratie op te doen. Dat viert Dilbeek

installations by several international artists and

met een openluchttentoonstelling met interventies

designers. The exhibition is a time warp and sets

van internationaal gerenommeerde kunstenaars en

Bruegel against a 21st century backdrop. We follow

ontwerpers. De tentoonstelling katapulteert Bruegel

the gaze of the painter when he was composing

naar de 21ste eeuw. De toeschouwer volgt de blik van

his impressive landscape paintings. The chapel of

de schilder wanneer hij zijn imposante landschaps-

Sint-Anna-Pede and the watermill of Sint-Gertrudis-

schilderijen maakt. De kapel van Sint-Anna-Pede en

Pede, two monuments painted by Bruegel, are the

de watermolen van Sint-Gertrudis-Pede, twee monu-

starting and ending point for a walk along fifteen in-

menten die door Bruegel zijn geschilderd, vormen

stallations. Fifteen artists, designers and architects

het vertrek- en rustpunt voor een wandeling langs

designed a trail through the landscape that inspired

vijftien installaties. Vijftien kunstenaars, designers

Bruegel five centuries ago. They construct pavil-

en architecten trekken een spoor door het landschap

ions, make structures, design with plants, imagine

dat Bruegel heeft geïnspireerd. Ze maken paviljoe-

landscape figures and tell stories that interact with

nen, bouwsels, aanplantingen, landschappelijke figu-

places, play with the perception of the space, create

ren, een verhaal, een installatie… Ze doen iets met

new unexpected environments, work disorienting or

de plek, spelen met de waarneming van de ruimte,

help to focus attention.

werken desoriënterend of helpen de aandacht juist te richten.


its context and becomes self-ref landscape as artificial as is sugg mirrored fragment? The fake rock and the mir with their settings – make us th sions between the built and the ments. Filip Dujardin’s work is cultural tradition and reference surrealists such as René Magrit His artworks also fuse the surre mundane.

of verdere nabijheid. Hoe dan ook, door de doorzichtigheid van de schematische constructie tekent de of verdere nabijheid. Hoe dan ook, door de doorzichmolen zich ook grafisch af tegen de blauwe, grijze of tigheid van de schematische constructie tekent de bewolkte buitenlucht. molen zich ook grafisch af tegen de blauwe, grijze of Bij Bruegel versterkt de windmolen de dramatiek – bewolkte buitenlucht. en dus ook de thematiek, zoals we aan het begin van Bij Bruegel versterkt de windmolen de dramatiek – deze tekst aangeven. De ‘nieuwe’ molen van Gijs Van en dus ook de thematiek, zoals we aan het begin van Vaerenbergh, een kunstwerk, verbindt zowel visueel als deze tekst aangeven. De ‘nieuwe’ molen van Gijs Van symbolisch het heden en het verleden van het landVaerenbergh, een kunstwerk, verbindt zowel visueel als schap waarin hij staat. Hij verbeeldt het ‘oude’ producsymbolisch het heden en het verleden van het landtieve landschap dat in nauwe relatie stond met het schap waarin hij staat. Hij verbeeldt het ‘oude’ producdorpse en inmiddels allang verdwenen karakter. Als tieve landschap dat in nauwe relatie stond met het een baken is hij van ver zichtbaar en heeft hij een dorpse en inmiddels allang verdwenen karakter. Als oriënterende werking, in een landschap met open een baken is hij van ver zichtbaar en heeft hij een zichtlijnen. Anders gezegd: de molen stuurt en begeoriënterende werking, in een landschap met open leidt onze blik op het omliggende landschap. En wie op zichtlijnen. Anders gezegd: de molen stuurt en begede heuvel met de fictieve molen staat, kijkt over dat leidt onze blik op het omliggende landschap. En wie op landschap en krijgt een goed zicht op het tweekoppige de heuvel met de fictieve molen staat, kijkt over dat karakter ervan: zowel verstedelijkt als landelijk. (PDR) landschap en krijgt een goed zicht op het tweekoppige karakter ervan: zowel verstedelijkt als landelijk. (PDR)

© Michiel De Cleene

a and theme ntioned. Gijs a and theme artwork, ntioned. Gijs cation both artwork, the “old” cation both ly tied to – the “old” acon, it is ly tied to – andscape, acon, it is words, the andscape, he surroundwords, the ctional mill, he surroundre of the ctional mill, re of the

3 GIJS VAN VAERENBERGH

GIJS VAN VAERENBERGH

147

GIJS VAN VAERENBERGH

GIJS VAN VAERENBERGH

147

© Museo Nacional del Prado, Madrid

FILIP DUJARDIN


Jan van Eyck en Brugge

Art

Author

Jan van Eyck en Brugge

Jean Luc Meulemeester Photography Misc. 30 x 24 cm 272 p, hard cover +200 illustrations Dutch edition 978-90-5856-635-5 € 49,90 Release: November 2019

Jean Luc Meulemeester

1

ISBN 978-90-5856-635-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 5 5

4

Het olieverfschilderij Madonna met kanunnik van der

Jan van Eyck’s oil painting Madonna with canon

Paele van Jan van Eyck is zonder twijfel het pronk-

Joris van der Paele is one of the main attractions of

stuk van de collectie Vlaamse Primitieven van het

the Bruges’ Groeningemuseum, it is a masterpiece,

Brugse Groeningemuseum, het is een icoon, een

an icon, a crowd puller and undoubtedly one of the

publiekstrekker en zonder meer één van de topwer-

best examples of Flemish 15th century painting. In

ken van de Zuid-Nederlandse schilderkunst in de vijf-

light of the Van Eyck year 2020, art historian Jean

tiende eeuw. In het licht van het van Eyck-jaar 2020

Luc Meulemeester wrote the definitive book about

schreef kunsthistoricus Jean Luc Meulemeester hét

the illustrious panel. This bulky book highlights the

definitieve boek over het roemruchte paneel. Dit lij-

historical context in which the work came about and

vige boek belicht de historische context waarin het

places it in an art-historical tradition. In addition, the

werk tot stand kwam en plaatst het in een kunsthis-

technical execution, the iconography and symbolism

torische traditie. Daarnaast wordt ook uitgebreid in-

of the work are extensively discussed and links are

gegaan op de technische uitvoering, de iconografie

made to possible places and interiors, but also older

en symboliek van het werk. Het gaat ook dieper in

paintings, which may have inspired Van Eyck. It also

op latere kunstenaars die zich door het werk hebben

elaborates on later artists who have been influenced

laten beïnvloeden. Dit boek pretendeert niet zozeer

by the panel. This book does not pretend to bring

nieuwe inzichten te brengen, maar is door zijn vol-

new insights, but because of its completeness and

ledigheid en contextualisering veel meer dan een

contextualization it is much more than a thorough

grondige inleiding. Het is een uitnodiging om het

introduction. It is an invitation to revisit the much-

veelbeschreven schilderij opnieuw met een frisse

debated painting, to look at it from a fresh perspec-

blik te bekijken en ten volle te genieten van het grote

tive and most of all to fully enjoy the great genius of

genie van Jan van Eyck.

Jan van Eyck.


© J. Paul Getty Museum, LA

© Kunstmuseum Basel

5 © The National Gallery, London

© The National Gallery, London


Mon Plat Pays

Photography Author

Henk van Cauwenbergh Photography Henk van Cauwenbergh 44 x 31 cm 232 p, hard cover +150 illustrations Bilingual edition: Dutch/French 978-90-5856-626-3 € 115 Release: 20 November 2019

ISBN 978-90-5856-626-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 2 6 3

6

Het West-Vlaamse hinterland, le plat pays, werd door

Jacques Brel immortalized the West Flanders hinter-

Jacques Brel vereeuwigd in meer dan één chan-

land; le plat pays, in more than one chanson. This

son. Dit vlakke land tussen de Noordzee en Brugge

flat land between the North Sea and Bruges is lit-

is bezaaid met pittoreske dorpjes zoals Damme,

tered with picturesque villages such as Damme,

Lissewege, Houtave of Ramskapelle. Weemoedige,

Lissewege, Houtave or Ramskapelle. Idyllic, seem-

soms godvergeten plekken met witgekalkte huizen

ingly godforsaken places with whitewashed houses

en rommelige boerenerven waar de tijd lijkt stil te

and messy farmyards. The contrast with the sophis-

staan. Het contrast met het mondaine Knokke, de

tication of Knokke, the belle époque grandeur of

belle époque grandeur van De Haan of de druktoe-

De Haan or the bustling seaside resorts of Ostend,

ristische badplaatsen Oostende, Middelkerke en

Middelkerke and Blankenberge could not be clearer.

Blankenberge kon niet groter zijn. Fotograaf Henk

Photographer Henk van Cauwenbergh has his roots

van Cauwenbergh groeide op in dit vlakke land,

in this multifarious hinterland. It is where he met

waar hij als 16-jarige Jacques Brel ontmoette. Een

Jacques Brel as a 16-year-old. A short meeting,

korte ontmoeting die een onuitwisbare indruk na-

but one that left an indelible impression... and now,

liet… en nu, tientallen jaren later, resulteerde in dit

decades later, results in this impressive photo book.

indrukwekkende fotoboek. In zijn eigen stijl fotogra-

Henk van Cauwenbergh captured the iconic places of

feert Henk van Cauwenbergh de iconische plaatsen

“his” flat land in his unmistakable style; the Damse

van ‘zijn’ plat pays; de Damse Vaart, de polders, de

Vaart, the polders, the Zwinvlakte, the North Sea

Zwinvlakte, het Noordzeestrand… Het werd een

beach ... Mon Plat Pays is a 232-page-long visual tale

beeldverhaal van 232 pagina’s met als rode draad de

with as common thread the many culinary addresses

vele culinaire topadressen die de streek rijk is, van

in the region, from authentic eateries to Michelin-

authentiek eethuis tot sterrenzaak.

starred restaurants.


Š Henk van Cauwenbergh

7


Cape Winelands

Photography

The Art of Luxury Tasting Authors Peter De Leeuw, André Morgenthal Photography Henk van Cauwenbergh 38 x 26,7 cm 288 p, hardcover +150 illustrations Bilingual edition: Dutch/English 978-90-5856-627-0 € 85,00 Release: December 2019

ISBN 978-90-5856-627-0

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 2 7 0

8

Vader De Leeuw begon ruim veertig jaar gele-

Father De Leeuw took a gamble more than forty

den met het invoeren van Zuid-Afrikaanse wijn.

years ago when he started importing wines from

Ondertussen is Kaapwijn Import De Leeuw onder

South Africa. It proved to be a decision that paid off.

de gedreven leiding van zoon Peter uitgegroeid tot

Today, son Peter is head of one of the most efficient

een van de meest performante aankoopplatformen

wine import businesses in Belgium. Kaapwijn Import

in België. Het huis vertegenwoordigt een fijne se-

De Leeuw represents a fine selection of South

lectie van topdomeinen die niet alleen schitterende

African top wineries (Almenkerk, Badenhorst, De

wijnen voortbrengen, maar evenzeer zelf de moeite

Toren, Lismore, Meerlust, Rijk’s, Steenberg, Warwick,

van het ontdekken waard zijn. Toen Peter De Leeuw

Waterford…) that not only produce beautiful wines,

merkte dat steeds meer van zijn klanten op zoek gin-

but are also well worth a visit. As more and more

gen naar het verhaal achter wineries als Almenkerk,

wine-loving customers and conscious consumers

Badenhorst, De Toren, Lismore, Meerlust, Rijk’s,

were asking for the history and the stories behind

Steenberg, Warwick, Waterford … en hun wijnmakers,

the wineries, the domains and their winemakers,

besloot hij met topfotograaf Henk van Cauwenbergh

Peter De Leeuw decided to team up with photog-

de Cape Winelands te doorkruisen en alles wat Zuid-

rapher Henk van Cauwenbergh to crisscross the

Afrikaanse topwijn zo uniek maakt, zorgvuldig in

Cape Winelands and capture everything that makes

beeld vast te leggen. André Morgenthal, wijnspe-

South African wine so different and alluring. André

cialist en grondlegger van het lokale wijntoerisme

Morgenthal, one of the country’s leading wine spe-

zorgde voor bijpassende teksten.

cialists and founder of South African ‘wine tourism’, provided matching texts to the visuals.


Š Henk van Cauwenbergh

9


Paris Revisited

Photography

Met de Vlaamse top-actrice Lize Feryn in een hoofdrol en met Charles Aznavour, Pierre Arditi en Vogue icoon Irène Silvagni als gidsen leidt Henk van Cauwenbergh ons opnieuw doorheen een verrassend anders Parijs. Hij neemt ons mee naar de plekken waar beroemdheden en bekenden graag vertoeven. Elk van deze brasseries en toprestaurants wordt uitvoerig in beeld gebracht met aandacht voor de authenticiteit en de bijzondere details die het huis kenmerken. Tussendoor ontlokt de fotograaf ons een glimlach met enkele smaakvolle images insolites van Parijs. In Paris Revisited Henk van Cauwenbergh captures the creativity and frivolous ambiance of the French metropolis and its new places to dine and wine. Flemish actress Lize Feryn plays a leading role in his story and Charles Aznavour, Pierre Arditi and Vogue icon Irène Silvagni guide the reader through a sur-

Henk van Cauwenbergh

prisingly different Paris. Each of the brasseries and

Photography

top restaurants is extensively portrayed with atten-

Henk van Cauwenbergh

tion to its authenticity. The images are counteracted with stylish shots of the city’s most iconic vistas.

44 x 31 cm 200 p, hard cover +120 illustrations Bilingual edition: English/French ISBN 978-90-5856-609-6 € 115,00

© Henk van Cauwenbergh

10

Author


AMAZING FLAVOURS OF

AMSTERDAM

Les Brasseries de Paris

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

Celles de mon coeur

A STORY OF FINE DINING, SPIRIT AND STYLE

Henk van Cauwenbergh

This book is a visual love letter to the city of London, in which photographer Henk van Cauwenbergh depicts the vibrant cafe society and the fast changing cityscape. The magic of London doesn’t strike at first, but the city is imbued with a secret charm, and one has to venture into a journey of discovery to see unfold its hidden treasures. City life is a collage of moments, be it places, people or emotions. This book captures these observations with atmospheric black and white images to reveal its effervescent energy. One discovers a sparkling city, dynamic and visionary in its progress, yet retaining its nostalgic attraction. Nathalie Hambro

Exquisite Venues of London

AMAZING FLAVOURS OF AMSTERDAM

re is an almost endless stream . From cosy and cosmopolitan spots to delectable Michelin capturing the culinary delights enbergh makes his tour around re there’s something fantastic s the sensuality and mystery veal so much more than words gorgeous book and savour the

Books by Henk van Cauwenbergh

ISBN 978-90-5856-525-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 2 5 9

Henk van Cauwenbergh

Cover.indd 1

25/08/15 11:55

Author / Photography

Author / Photography

Author / Photography

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

Henk van Cauwenbergh

44 x 31 cm, 200 p, hard cover

44 x 31 cm, 200 p, hard cover

44 x 31 cm, 200 p, hard cover

+120 illustrations

+120 illustrations

+120 illustrations

Bilingual edition: English/Dutch

English edition

English/French edition

ISBN 978-90-5856-553-2

ISBN 978-90-5856-525-9

ISBN 978-90-5856-507-5

€ 115,00

€ 115,00

€ 115,00

ISBN 978-90-5856-553-2

ISBN 978-90-5856-525-9

ISBN 978-90-5856-507-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 3 2

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 2 5 9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 0 7 5

Author / Photography

Authors

Author / Photography

Henk van Cauwenbergh

Marc Coucke, Michaël De Moor

Henk van Cauwenbergh

44 x 31 cm

Photography

33 x 24,5 cm, 176 p, hard cover

200 p, hard cover

Henk van Cauwenbergh

+120 illustrations

+150 illustrations

38 x 26,7 cm, 288 p, hard cover

Multilingual edition: Dutch/

Bilingual edition: English/Dutch

Bilingual edition: French/Dutch

English/French

ISBN 978-90-5856-578-5

ISBN 978-90-5856-607-2

ISBN 978-90-5856-354-5

€ 115,00

€ 79,90

€ 49,90

11

ISBN 978-90-5856-654-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 5 4 5


Ethnography

Sculptures of the Nigerian Middle Belt Author

Sculptures of the Nigerian Middle Belt

Jan Strybol Photography Dominique Provost

Sculptures of the Nigerian Middle Belt

28 x 21 cm 144 p, hard cover +100 illustrations English edition 978-90-5856-629-4 € 75

Jan Strybol ISBN 978-90-5856-629-4

Jan Strybol 9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 2 9 4

12

De twintigste-eeuwse etnografische literatuur heeft

The ethnographic literature of the 20th century

zich in hoofdzaak gefocust op de sculpturale tradi-

focused mainly on the sculptural traditions of the

ties van de etnische groepen van Zuid-Nigeria, ter-

numerous ethnic groups that populated Southern

wijl de meer noordelijke gebieden grotendeels terra

Nigeria while the more northern areas remained

incognita bleven. Daarin kwam verandering met een

largely terra incognita. In 2013 Jan Strybol published

studie uit 2013 van Jan Strybol. Hij wees erop dat

a study on the sculpture of Northern Nigeria. He

vele culturen in deze regio nog hun eigen specifieke

pointed out that in many parts of this region there

sculpturale traditie hebben, althans tot kort geleden.

are peoples who still had, at least until recently, their

In dit boek beperkt auteur Jan Strybol zich tot de vol-

own sculptural tradition. In the present study the au-

ken van de zogenaamde Nigeriaanse ‘Middle Belt’ en

thor restricted himself to what is referred to as the

meer in het bijzonder dat gedeelte tussen het Bauchi-

Middle Belt and especially to the part between the

plateau, de Gongola Rivier en de Katsina Ala-rivier.

Bauchi Plateau, the Gongola River and the Katsina

Dit boek toont de grote sculpturale diversiteit van de

Ala River. In this book of objects from private col-

regio aan de hand van stukken uit privécollecties en

lections the author shows the great variety of the

dan in het bijzonder houten figuren, maar ook vier

sculptures of the Middle Belt. This study mainly deals

houten maskers en drie bronzen beelden.

with wooden figures but also contains four wooden masks and three bronzes.


© Dominique Provost

13


Ethnography

Art and the Sacred in Mumuyeland L’Art et le Sacré en pays Mumuye Door hun geografische afzondering hebben de Mumuye eeuwenlang weerstand geboden aan de islamitische invallers en later aan het Britse koloniaal bestuur en de verschillende christelijke zendingsgenootschappen. Daardoor is de houtsculptuur bij de Mumuye tot aan het begin van onze eeuw blijven voortbestaan. Zich baserend op waarnemingen in situ is Jan Strybol erin geslaagd om een veertigtal beelden en enkele maskers te documenteren, heeft hij ook een vijfentwintigtal sculpteurs kunnen identificeren en een bepaald type van beeld dat eigen is aan de Kpugbong-subgroep. Geographically isolated, the Mumuye were able to resist the attacks of the Muslim invaders, the British colonial authority and the activities of the different Christian missions for a long time. As a result the Mumuye practised woodcarving until the beginning of our century. Basing himself on in situ observa-

Jan Strybol

tions, Jan Strybol attempted to analyse the exog-

Photography

enous network of this woodcarving. Thus he was able

Dominique Provost, Jan Strybol a.o.

to document about forty figures and some masks and additionally to identify more than twenty-five

28 x 21 cm

Mumuye artists as well as a specific type of sculpture

144 p, hard cover

as being confined to the Mumuye Kpugbong group.

+100 illustrations English edition: 978-90-5856-600-3

ISBN 978-90-5856-600-3

ISBN 978-90-5856-601-0

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 0 3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 1 0

French edition: 978-90-5856-601-0 € 75

© Dominique Provost

14

Author


Congo Cultures & Traditions Deze schitterende uitgave op groot formaat bundelt de mooiste en meest unieke beelden uit het oeuvre van fotograaf Angelo Turconi. Meer dan een halve eeuw fotografie in het Congolese binnenland leverde een buitengewoon waardevol beeldarchief op, een eerbetoon aan de vitaliteit en de veerkracht van het Congolese volk. Vaak gaat het om zeldzame opnames van rituelen en tradities die ondertussen reeds definitief tot het verleden behoren. Capita selecta uit een levenswerk dat geen enkele Congoliefhebber onberoerd zal laten. This magnificent large format edition is a ‘best of’ of photographer Angelo Turconi. Congo, Cultures

& Traditions compiles his most beautiful pictures and unique footage of his beloved Congo shot over a period of over half a century. This book is a precious photo archive, but at the same time a tribute to the vitality and resilience of the Congolese people.

Author

Included are rare images of rituals and traditions that

Guillaume Jan

now definitely belong in the past.

Photography Angelo Turconi

15

38 x 26,7 cm 248 p, hard cover +150 illustrations ISBN 978-90-5856-592-1

Bilingual edition: English, French ISBN 978-90-5856-592-1 € 59,90

© Angelo Turconi

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 2 1


Glassworks

Design Authors

Piet Augustijns, Geertje Bruyninckx, Tim Costima, Hilde De Ruysscher, Dominique Everaert, Jan Geens, Les Nossent, Dirk Schrijvers, Roland Severijns, Anne Vanlatum, Christine Vanoppen, Bieke Verdonck, Johan Vermoesen Photography Misc. 30 x 23 cm 144 p, hard cover +100 illustrations Multilingual edition: Dutch, French, English 978-90-5856-636-2 â‚Ź 39,90 ISBN 978-90-5856-636-2

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 6 2

16

Christine Vanoppen (geboren 1962) ontwerpt haar

Christine Vanoppen (born 1962) designs her glass

glaskunst in dialoog met de omgeving en in de con-

art in dialogue with the environment and in the

text van architectuur. Het grafisch aspect is een

context of architecture. The visual aspect is a re-

steeds terugkerend kenmerk, waarbij gelaagdheid

curring feature, in which layering and line play are

en lijnenspel belangrijke uitgangspunten zijn. De

essential starting points. She finds the inspiration

inspiratie voor haar monumentale werken vindt ze

for the monumental works in architecture, but also

in de architectuur, maar ook in de natuur. Christine

in nature. Christine wants to make the light visible

wil vooral het licht zichtbaar maken door de verschil-

through the different layers or structures of the

lende lagen of structuren van het transparante en

transparent and colored glass. In this book thirteen

gekleurde glas. In dit boek worden dertien glaspro-

glass projects are highlighted through text, sketches,

jecten uitgelicht door middel van tekst, ontwerpen,

studio photos, and the final result.

atelierfoto’s en het uiteindelijke resultaat.


CV_INNER PAGES_fin.indd 104

GLASSWORKS_CV_INNER PAGES_fin.indd 59

4/09/19 15:20

17

4


Artglas

Design

Artistic Glass Panels Authors John Dierickx, Christophe De Schauvre Photography Artglas, Butcher Walsh, Robert Knot, Renaat Nijs, a.o 30 x 24 cm 160 p, hard cover +50 illustrations Multilingual edition: Dutch, English, French 978-90-5856-622-5 € 39,90

ISBN 978-90-5856-622-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 2 2 5

18

Artglas, het geesteskind van John Dierickx, is een

Artglas, the brainchild of John Dierickx, is a re-

gerenommeerd glasatelier dat het ambacht van glas-

nowned glass studio that sublimates the craft of

in-lood sublimeert tot hedendaags design. Artglas

stained glass making into contemporary design.

vervaardigt unieke, gepersonaliseerde glasramen

Artglas creates unique, bespoke stained glass win-

die zowel in particuliere woningen, kantoorgebou-

dows that shed new light on the age-old Arts and

wen en horecaprojecten een nieuw licht werpen op

Crafts metier, both for private homes, office build-

het aloude Arts and Crafts métier.

ings and the hospitality business.

Met een nooit aflatende drang naar techniekbeheer-

With an unwavering desire for technical mastery,

sing weet Artglas 
de finesses van het glassnijden en

Artglas is able to translate the finer skills of glass

het solderen te vertalen in een heel scala aan projec-

cutting and soldering into a whole range of projects,

ten, gaande van art nouveau en klassieke ontwerpen

spanning from art nouveau and classic designs to

tot modernistische en minimalistische creaties die

modernist and minimalist creations that integrate

moeiteloos integreren in de eigentijdse architectuur.

seamlessly into contemporary architecture. This

Dit boek is een indrukwekkende staalkaart van de

book provides is a cross-section of the impressive

meest bijzondere glascreaties uit het oeuvre.

oeuvre of John Dierickx.


© Artglas

19


Lines and light

Design Authors

Johan Debruyne, Eline Maeyens, Pia Burrick Photography Dominique Provost 26 x 21 cm 128 p, hard cover +75 illustrations Bilingual edition: Dutch/English 978-90-5856-613-3 € 27,95

ISBN 978-90-5856-613-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 3 3

20

Pia Burrick ontwerpt glas(-in-lood) creaties voor

Pia Burrick designs (stained) glass creations for use

interieur en architectuur. In nauwe samenwerking

in interiors and architecture. In close collaboration

met architecten vormt haar werk een subtiel geïn-

with architects, her work forms a subtly integrated

tegreerde toegevoegde waarde bij een nieuwbouw-

added value in both new constructions and reno-

of renovatieproject. Rekening houdend met tal van

vation projects. Taking into account numerous fac-

factoren – niet in het minst met de spelingen van het

tors – not in the least the all important (sun)light

licht – legt Burrick accenten die het verhaal van een

– Burrick sets accents that complete the story of a

huis af maken. Haar lijnen van lood bakenen af en

house. Her lines of lead demarcate and articulate.

vertellen. Glas en lood hebben voor haar nog amper

Glass and lead hardly have any secrets for her. In

geheimen. Naast dit meer ‘dienend’ werk is er een

addition to this ‘functional’ work, there is a unique

heel eigen artistiek oeuvre van decoratieve glas-

artistic oeuvre of decorative stained-glass windows,

in-loodramen over beschilderde glazen schotels en

painted glass dishes, glass jewels, stained figurative

glasjuwelen tot eigen gebrandschilderd figuratief

work and glass installations, using techniques such

werk en glasinstallaties, waarbij technieken zoals

as etching, fusing and sandblasting. Rarely, practical

etsen, fusing en zandstralen gebruikt worden. Nog

objections stand in the way of giving shape to her

maar zelden staan praktische bezwaren het vormge-

fantasies. Her oeuvre testifies of a harmony between

ven van haar fantasieën in de weg. Haar hele oeuvre

lines and surfaces in search of the ultimate connec-

getuigt van een harmonieus spel van lijnen en vlak-

tion between substance and emptiness, color and

ken op zoek naar de ultieme verhouding tussen lijn

transparency, image and shadow.

en leegte, kleur en transparantie, beeld en schaduw.


n leavened glass ing glass, Brugge church Zonnebeke

68

11

21

114

Š Dominique Provost

Oranje glass

werkende pia


Art in silver

Design

Thalen & Thalen Pure! Authors Rob and Jaap Thalen Photography Thalen & Thalen 224 p, hard cover 22,5 x 22,5 cm +120 illustrations Multilingual edition: Dutch, English, French, German 978-90-5856-637-9 € 34,00

ISBN 978-90-5856-637-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 7 9

22

In een wereld die wordt gedomineerd door wegwerp-

In a world dominated by short lifecycles and recy-

cultuur en verspilzucht, ontwerpen Thalen & Thalen

cling, Thalen & Thalen delivers creations that will

zilverobjecten die de tand des tijds doorstaan. Rob

stand the test of time. They translate their love for

en Jaap Thalen vertalen hun liefde voor zilver in

silver into creations that reflect their passion and

creaties die hun persoonlijkheden weerspiegelen.

personalities and invite the viewers to follow them

Hun continue zoektocht naar puurheid blijkt niet

on the path of life they have chosen. Rob and Jaap

alleen uit hun materiaalkeuze en hun harmonieuze

Thalen are guided by a quest to pureness; purity in

vormen, maar ook uit de expressiviteit van de objec-

their choice of material and shapes, but also in their

ten. Ze zoeken naar vormen die uitnodigen om aan-

ways of expression. They look for shapes that invite

geraakt te worden, eenvoudige basisvormen in de

to be touched, simple basic shapes in the right pro-

juiste verhoudingen. Technisch streven ze ernaar om

portions. From a technical point of view they strive

elk werk te maken uit één enkele plaat zilver en ver-

to create their works from one single sheet of silver,

bindingen te vermijden. Deze aanpak lijkt misschien

and avoid joints unless absolutely necessary. This ap-

beperkend, maar voor Thalen & Thalen is het een

proach may seem limiting, but for Thalen & Thalen it

uitnodiging en uitdaging om de grenzen van het ma-

is a challenge to explore the boundaries of the mate-

teriaal én van hun eigen vaardigheden te verkennen.

rial and an opportunity to test their skills to the limit.

Recent ontwierpen ze een monumentale Reclining

They have just designed a monumental Reclining

Figure, waarvoor niet minder dan 200 kilogram zil-

Figure, which will take 200 kilograms of silver to be

ver zal nodig zijn om het te realiseren. Het gevierde

realized and will be the largest sculpture ever made

Nederlandse vader en zoon-duo reist de wereld rond

in one single piece of silver. The Dutch father and son

en mag zich voor 2020 alvast verheugen op een

duo is traveling the world and an exposition in the US

grote tentoonstelling in de VS.

is coming up in 2020.


© Thalen & Thalen

23


Isabelle Onraet

Design

Interiors Author

Isabelle Onraet Photography

Verne Photography 35 x 26 cm 324 p, hard cover +200 illustraties Multilingual edition: Dutch, French, English ISBN 978-90-5856-619-5 € 75 Release: May 2020

ISBN 978-90-5856-619-5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 9 5

24

Interieurarchitecte Isabelle Onraet staat bekend

Belgian interior architect Isabelle Onraet is known

om haar warme, stijlvolle ruimtes. Het anonieme,

for designing warm, contemporary and stylish

soms intimiderende blanke canvas dat zo eigen is

spaces. Isabelle Onraet and team transform the in-

aan nieuwbouw of grondige renovaties wordt door

timidating big blank canvas of a newly build house

Onraet en haar team getransformeerd tot een in-

or a big renovation project into an intimate, per-

tiem, persoonlijk interieur waar mensen zich onmid-

sonal interior space where people immediately feel

dellijk thuis voelen. Het vertrekpunt zijn steeds de

at home. Starting points are always the desires and

verlangens en wensen van de klant van waaruit een

wishes of the customer, from where a clear vision

heldere visie groeit voor de gehele sfeer, want een

starts to take shape for the entire atmosphere, be-

ruimte staat nooit op zichzelf maar maakt deel uit

cause a room is never a closed off space but is al-

van een groter geheel. Net daarom werkt Isabelle

ways part of a larger whole. That is why Isabelle very

heel bewust met strakke, sobere en heldere lijnen.

consciously designs with clear and sober lines. Her

Haar grote passie voor edele materialen, haar aan-

passion for noble materials, her attention to colors

dacht voor kleuren en de interactie en tactiliteit van

and the interaction and tactility of textures result in

texturen maakt dat elk afzonderlijk project niet al-

individual project that not only meet the wishes of

leen perfect voldoet aan de wensen van de klanten,

the clients, but are also very personal, creative and

maar ook een heel persoonlijk, creatief en uniek inte-

unique. No two projects will ever be the same. Every

rieur wordt. Aan elk project van residentiële woning-

project – from residential housing to office and retail

bouw tot kantoor- of handelsruimte wordt met de

spaces – is given shape with the greatest attention

grootste aandacht en enthousiasme vormgegeven.

and enthusiasm. This book is a cross-section of the

Dit boek is een staalkaart van Isabelle Onraets kun-

best interiors and a magnificent inspiration book for

nen en een magnifiek inspiratieboek voor wie van

anyone who loves beautifully designed spaces.

mooie interieurs houdt.


© Verne Photography

25


Kunst op de Campus. Bouwen en verbinden Art on Campus. Build and connect

Design

In de voorbije decennia werd door de Universiteit Antwerpen een unieke collectie bijeengebracht met beeldende kunst van Belgische en internationale origine en allure. Met bijzonder veel zorg krijgen deze kunstwerken een specifieke, uitgezochte en bediscussieerde plaats in en om de gebouwen op de verschillende universitaire campussen. Studenten, professoren, onderzoekend en ondersteunend personeel worden zo in hun dagelijkse werkomgeving met fragmenten uit de verzameling verbonden. In dit boek wordt thematisch en visueel ingegaan op de vele wisselwerkingen tussen architectuur, beeldende kunst, bewoners en passanten. In the past decades, the University of Antwerp has brought together a unique collection of visual art of Belgian and international origin and style. With great care, these works of art are given a specific, selected and discussed place in and around the buildings on

Georges Goffin (ed.)

the various university campuses. Students, profes-

Photography

sors, research and supporting staff are thus con-

Jesse Willems

nected to fragments from the collection in their daily work environment.

30 x 24 cm

This book deals thematically and visually with the

108 p, hard cover

many interactions between architecture, visual art,

+80 illustrations

residents and passers-by.

Dutch edition: ISBN 978-90-5856-612-6 English edition: ISBN 978-90-5856-614-0 â‚Ź 29,95

Š Jesse Willems

26

Author


Fibre-Fixed Composites in Design Fibre-Fixed. Composites in Design gaat over wat men kan bereiken wanneer vezels worden gecombineerd met ander materiaal – veelal een (bio)kunststof – en vezelversterkte composietmaterialen vormen. De sterkte en stijfheid van de vezels, gecombineerd met de lichtheid van kunststoffen, inspireert designers tot het creëren van lichte, energie-efficiënte producten. Tegelijkertijd laten de composietmaterialen een grote vormvrijheid toe. Dit boek focust op realisaties van de voorbije vijf jaar en presenteert de te verwachten doorbraken voor toekomst.

Fiber-Fixed. Composites in Design is a book about what can be achieved when tried and tested fibers are combined with other materials - often (bio) plastics - to create fiber reinforced composite materials. The strength and stiffness of these fibers, combined with the lightness of plastics, inspires designers to create lightweight, energy-efficient products. At the

Authors

same time, the composite materials allow a great

Lut Pil, Ignaas Verpoest

freedom of shape and design. This book focuses on

Photography

the results achieved in the past five years and looks

Misc.

27

ahead to some of the breakthroughs that are expect23 x 16 cm

ed in the years to come.

192 p, soft cover with flaps +120 illustrations ISBN 978-90-5856-611-9

Bilingual edition: Dutch / English ISBN 978-90-5856-611-9

© Ecocapsule Holding

© Luke Hayes

€ 24,95

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 1 9


The legendary DC-3 around the world Tussen maart en september 2017, exact 77 jaar na zijn eerste vlucht vertrok DC-3HB-IRJ voor een unieke reis om de wereld. ’s Werelds meest bekende luchtvaartfotograaf, Katsuhiko Tokunaga werd uitgenodigd om deze epische reis vast te leggen. Een uitgebreide selectie van dit unieke beeldmateriaal werd gebundeld in deze bijzondere uitgave en van commentaar voorzien door de hoofdrolspelers van dit ongelooflijke avontuur. Exactly seventy-seven years to the day since its first flight. Between March and September 2017, the DC-3 HB-IRJ undertook a great world tour. A new accomplishment for this legendary airplane that has marked the history of aviation forever. Highlights of this epic journey have been captured in stunning images by world-renowned aviation photographer Katsuhiko Tokunaga. You will find a fine selection of Authors

these superb photographs in this book, commented

Francisco Agullo, Raphaël Favre

by the protagonists of this incredible adventure.

Photography 28

Katsuhiko Tokunaga 28 x 24 cm 208 p, hard cover +150 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-604-1 € 59,90


LOGOS@50 Het kloppende hart van de avant-gardemuziek in Vlaanderen Logos@50 biedt een authentieke kijk op de geschiedenis van experimentele avant-gardemuziek in Logos@50 biedt een authentieke kijk op de geschiedenis van

belangrijkste productiecentrum Stichting Logos en bij monde van oprichter en bezieler Godfried-Willem Raes. In een bijzondere combinatie van autobiografie en geschiedschrijving levert de auteur een unieke bron van informatie over vijftig jaar progressief muziekleven, vanuit Gent reikend tot de verste uithoeken van onze planeet. Godfried-Willem Raes gaat daarbij de controverse niet uit de weg, maar onderbouwt zijn dwarse tegendraadsheid met sterke argumenten. De lezer hoeft zijn mening niet te delen maar de scherpte waarmee hier een visie wordt uitgelicht, dwingt respect af. Zijn vlotte schrijfstijl maakt het boek tot uiterst aangename lectuur voor al wie met muziek begaan is.

Logos @ 50 Godfried-Willem Raes

experimentele avant-gardemuziek in Vlaanderen vanuit zijn Vlaanderen vanuit zijn belangrijkste productiecen-

trum Stichting Logos en bij monde van oprichter en bezieler Godfried-Willem Raes. In een bijzondere com-

binatie van autobiografie en geschiedschrijving levert de auteur een unieke bron van informatie over vijftig

@50

jaar progressief muziekleven, vanuit Gent reikend tot Godfried-Willem Raes (1952) geniet wereldwijde bekendheid als muziekmaker in de breedste zin van het woord. Tot 2014

de verstewasuithoeken onze planeet. hij hoofddocentvan compositie en akoestiek aan het Gentse

conservatorium, momenteel is hij postdoctoraal onderzoeker aan UGent. Zijn onderzoek behelst de uitbreiding van de expressieve mogelijkheden van muzikale speeltuigen en hun menselijke interfaces. Hij is bouwer en ontwerper van wat als het grootste robot-orkest ter wereld mag gelden en uitvinder van een volkomen draadloos systeem voor de herkenning van menselijke expressieve gestiek, zijn onzichtbaar instrument. Dit was ook het onderwerp van zijn doctoraatsthesis. Op dit ogenblik werkt hij verder aan de bouw en ontwikkeling van automatische instrumenten, met speelmogelijkheden die het menselijke ver overschrijden. Hij werd bekroond met de Louis Paul Boon-prijs (1982) en met de Tech-Art-prijs (1990).

Logos@50 tells the story of experimental avant-

garde music in Flanders and its main production

Het kloppend hart van de avant-gardemuziek in Vlaanderen Godfried-Willem Raes

centre Stichting Logos (Ghent) as seen through the

eyes of its founder and inspirer Godfried-Willem Raes

(1952). This is no boring book of facts. The unique LOGOS@50_9789058566058.pdf

1

21/12/2018

10:47

ISBN 978-90-5856-605-8

combination of autobiography and historiography 9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 5 8

makes for a very interesting and entertaining read. The author provides a unique source of information about fifty years of progressive music life, originating

Author

from Ghent but stretching to the farthest corners of

Godfried-Willem Raes Photography

our planet.

LOGOS 24 x 17 cm 224 p, hard cover +75 illustrations ISBN 978-90-5856-605-8

Dutch edition ISBN 978-90-5856-605-8

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 5 8

â‚Ź 24,95

29


Lens°Ass Architects ISBN 978-90-5856-355-2 € 59,90

Some thing, some things, some thinking about dmvA

Vittorio Simoni

Settle in

Situational Architecture

ISBN 978-90-5856-481-8 € 29,95

ISBN 978-90-5856-241-8 € 60,00

An architecturale journey by Vittorio Simoni ISBN 978-90-5856-550-1 € 29,95

an architectural journey by Vittorio Simoni

toonaangevende architecten en interieurarchitecten in België. In 1987 richtte hij zijn eigen bureau op in Hasselt. Wat begon als eenmansbedrijf groeide al snel uit tot een bloeiende onderneming met een tiental medewerkers. Simoni’s oeuvre is opvallend divers en omvat naast privéwoningen ook publieke gebouwen, handelszaken, hotels, luxe resorts, musea en restaurants. Simoni Architecten is niet alleen actief in België, maar ook in Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland, Dubai, Japan, Bangkok, Curaçao en Indonesië. Naast zijn werk als architect is Vittorio Simoni als hoogleraar verbonden aan de universiteit van Hasselt. Simoni’s innovatieve architectuur is niet in stereotypen of typologieën te vatten. Elke specifieke situatie krijgt een eigen architecturale oplossing, met een situatie-eigen esthetiek en persoonlijkheid. Over deze ontwerpmethodiek verscheen in 2008 bij uitgeverij Stichting Kunstboek het overzichtswerk Situational Architecture.

Vittorio Simoni (°1954, Genk) is one of Belgium’s most prominent architects and interior designers. In 1987, he started his own architecture firm in Hasselt. What began as a one-man business quickly matured into a thriving company with a dozen employees. Simoni’s work is highly diverse in its scope, ranging from private homes to public buildings, shops, hotels, luxury resorts, museums and restaurants. Simoni Architects is not only active in Belgium but also Italy, Spain, Austria, Germany, Dubai, Japan, Bangkok, Curacao and Indonesia. Besides his work as an architect, Vittorio Simoni is a professor at Hasselt University. Simoni’s innovative architecture defies stereotypes and typologies. Individual situations receive their own architectural solutions, with location-specific aesthetics and personalities. Stichting Kunstboek published a retrospective of his design methodology in 2008, under the title Situational Architecture.

Architect Vittorio Simoni is een verwoed en gepassioneerd reiziger. Op stap gaan doet hij niet uitsluitend om werk van vakgenoten te zien of hoogtepunten van de bouwkunst te bewonderen. Reizen is voor hem de geschikte gelegenheid om zijn kijkend vermogen aan te scherpen, om wat op zijn netvlies komt te bevragen vanuit een vorm van verwondering. De intensiteit van het observeren is bij Simoni een attitude om de wereld op te nemen.

an architectural journey by Vittorio Simoni

Vittorio Simoni (°1954, Genk) is een van de meest

SETTLE IN

SETTLE IN

SETTLE IN

an architectural journey by Vittorio Simoni

Architect Vittorio Simoni is an avid and passionate traveller. While the purpose is not explicitly to view architectural showpieces or the work of colleagues, the journeys are intrinsic to his practice. To Simoni travelling represents an opportunity to hone his powers of observation, to rekindle the sense of wonder about all that his eyes alight upon. This intensity of gaze is Simoni’s way of absorbing the world around him. – Marc Dubois

ISBN 978-90-5856-550-1

www.simoni.be

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 0 1

COVER_SIMONI_DEF.indd All Pages

Conix Architects

Puur Interieurarchitecten

François Hannes Interior One

Colorful retreats by Chris Mestdagh

ISBN 978-90-5856-217-3 € 60,00

ISBN 978-90-5856-295-1 € 25,00

ISBN 978-90-5856-472-6 € 49,90

ISBN 978-90-5856-336-1 € 24,95

Jo Crepain Architect

Jef Van Oevelen

Fragment

Lieven Musschoot. Restaurant designs

ISBN 978-90-5856-114-5 € 70,00

ISBN 978-90-5856-490-0 € 59,90

ISBN 978-90-5856-521-1 € 34,95

ISBN 978-90-5856-412-2 € 25,00

30

Social content in architecture


Julius Mwelu & The Mwelu Foundation / Nairobi

Calvin Dondo Hodhii Zimbabwe

Sammy Baloji Mémoire/Kolwezi

Grassroots upgraded

ISBN 978-90-5856-403-0 € 29,00

ISBN 978-90-5856-421-4 € 35,00

ISBN 978-90-5856-396-5 € 39,00

ISBN 978-90-5856-391-0 € 39,00

Teddy Mazina

Kiripi Katembo

Yassar Booley

Ethiopia

Des tambours sur l’oreille d’un sourd - Burundi ISBN 978-90-5856-516-7 € 29,00

Transit - RDC

South Africa at Liberty

Footsteps in dust and gold

ISBN 978-90-5856-517-4 € 29,00

ISBN 978-90-5856-563-1 € 29,00

ISBN 978-90-5856-479-5 € 49,90

Reflections on Nairobi Eastlands

31

Sur les pistes du Congo Congo on the road

The Lunda.Democratic Republic of Congo

Sexycologic

Sights and Scenes of Japan

ISBN 978-90-5856-508-2 € 49,90

ISBN 978-90-5856-571-6 € 49,90

ISBN 978-90-5856-524-2
 € 49,90

ISBN 978-90-5856-561-7 € 40,00

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


heArt

Guarda La Fotografia Filip Naudts

Paparazzo

The Picture of Dorya Glenn

ISBN 978-90-5856-523-5 € 29,95

ISBN 978-90-5856-449-8 € 29,95

ISBN 978-90-5856-535-8 € 18,95

ISBN 978-90-5856-577-8 € 24,95

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen The Royal Museum of Fine Arts Antwerp ISBN N 978-90-5856-271-5 ISBN E 978-90-5856-272-2 € 45,00

Musée Maison

Gevloerd & Betegeld

KOP

Doe-het-zelf-kunst

Verzamelingen

ISBN 978-90-5856-499-3 € 14,95

De Belgische tegelindustrie van art nouveau tot seventies. ISBN 978-90-5856-432-0 € 24,95

Octave Landuyt Ricorso

Jan Cox

Herman van Nazareth

George Grard

ISBN 978-90-5856-581-5 € 29,95

32

ISBN N 978-90-5856-238-8 ISBN F 978-90-5856-239-5 € 39,90

Profiel van een kunstenaarschap Living one’s art ISBN N 978-90-5856-283-8 ISBN E 978-90-5856-281-4 € 45,00

Monografie ISBN 978-90-5856-389-7 € 75,00

ISBN 978-90-74377-27-0 € 69,00


u sous le nom de de apocalyptique ace, violence et pas pour rien ohi de collaborer : Fury Road ». cquérir une tité. Là où finit de onirique

Pablo Atchugarry

Dan Van Severen

Bram Bogart Retrospectief

ISBN 978-90-5856-259-3 € 60,00

ISBN 978-90-5856-210-4 € 59,00

ISBN 978-90-74377-83-6 € 29,75

ISBN 978-90-74377-28-7 € 35,95

Het Roger Raveelmuseum

Genesis

Walter Vilain

Move

Hugo Claus & Roger Raveel

Monografie

Tijd om te bewegen

ISBN 978-90-74377-98-0 € 19,75

ISBN 978-90-74377-36-2 € 31,00

ISBN 978-90-74377-71-3 € 49,00

ISBN 978-90-5856-583-9 € 39,90

33

Cyber-Baby

Hiroshi Harada

ISBN 978-90-5856-533-4 € 34,90

ISBN 978-90-5856-538-9 € 35,00

Cover.qxp_Opmaak 1 18/09/15 15:46 Pagina 1

CYBER-BABY

ohi, has crafted lance between , renewal and r George Miller tures for

a new dimension. eam world starts

Hubert Minnebo

Flemish 17th Century Lacquer Cabinets ISBN 978-90-5856-373-6 € 35,00

Urvater Histoire d’une collection Het verhaal van een kunstverzameling ISBN F 978-90-5856-451-1 ISBN N 978-90-5856-477-1 € 45,00

CYBER-BABY

kunstenaar wereld ineenwordt tussen ernieuwing door regisseur en aan het Max: Fury Road’. om een nieuwe vormen. gt, begint

HIROSHI HARADA

sulting bvba

ons-artgallery.com

The modesty of colour

-90-5856-533-4

5 8 5 6 5 3 3 4

31/07/15 11:27

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Mieke Teirlinck

Emile Van Doren

Humanity Paintings ISBN 978-90-5856-557-0 € 29,95

Biografie van een schilder en zijn landschap ISBN 978-90-5856-511-2 € 39,90

Kunstenaars aan de Westkust

Zeevisserij aan de Vlaamse kust

Van Nieuwpoort over Koksijde tot De Panne — 1830-1975 ISBN N 978-90-5856-375-0 ISBN F 978-90-5856-376-7 € 39,00

ISBN 978-90-5856-430-6 € 24,95

Gustaaf Buffel Monografie

Van het atelier naar de kust

ISBN 978-90-5856-450-4 € 35,00

Knocke & Heyst 1880-1940 ISBN N 978-90-5856-416-0 ISBN F 978-90-5856-417-7 € 39,90

Zeeziek

Oesterpassie

Hoe kolkt de waanzinnige zee in lichaam en geest ISBN 978-90-5856-464-1 € 19,95

Een zintuiglijke verkenning in kunst en literatuur ISBN 978-90-5856-520-4 € 19,95

Eugène Verdyen. 1836-1903

Adriaan Martens en Henry van de Velde

Voorloper van het impressionisme Précurseur de l'impressionnisme ISBN 978-90-5856-572-3 € 30,00

Geneeskunst aan de Leie

34

Koksijde

Golf ter Hille

ISBN N 978-90-5856-147-3 ISBN F 978-90-5856-148-0 € 45,00

ISBN 978-90-5856-488-7 € 35,00

La vie et l’œuvre de l’artiste belge Eugène Verdyen (1836-1903) se sont dissipées dans la brume depuis plus d’un siècle. Pourtant qualifié par James Ensor de précurseur de l’impressionnisme, ce maître oublié du XIXe siècle n’a jamais eu droit à une monographie. Élève de Jean Portaels, Verdyen fut brièvement au contact avec l’orientalisme. Illustrateur et aquarelliste de renom, il peignit maints portraits de femmes, à la façon d’Alfred Stevens. Mais c’est par les paysages impressionnistes, baignés de lumière et de poésie, qu’il atteignit son plus haut degré de maîtrise.

Eugène Verdyen 1836-1903

Leven en werk van de Belgische kunstenaar Eugène Verdyen (1836-1903) zijn sinds meer dan een eeuw in mistige nevels gehuld. Nooit eerder verscheen een monografie over deze vergeten negentiendeeeuwse meester, die door James Ensor geroemd werd als voorloper van het impressionisme. Als leerling van Jean Portaels kwam Verdyen korte tijd in aanraking met het oriëntalisme. Hij schilderde vrouwenportretten in de trant van Alfred Stevens, was een befaamd aquarellist en illustrator. Maar zijn ware meesterschap bereikte hij met zijn impressionistische landschappen, badend in licht en poëzie.

ISBN 978-90-5856-597-6 € 26,95

Voorloper van het impressionisme Précurseur de l’impressionnisme

Voorloper van het impressionisme Précurseur de l’impressionnisme

ISBN 978-90-5856-572-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 7 2 3

2017SKB001_VERDYEN_DUSTJACKET_DEF-2.indd 1

Kristof Reulens 08/06/17 15:46


Alphonse Jacques de Dixmude Historische interpretatie van een omstreden figuur ISBN 978-90-5856-565-5 € 29,95

100 Jaar Vliegen

De Kemmelberg

Luk Van Soom

in Kortrijk-Wevelgem 1917-2017

Voor, tijdens en 1914-1918

Tevoorschijn / Into View

ISBN 978-90-5856-552-5 € 35,00

ISBN 978-90-5856-590-7 € 24,95

ISBN 978-90-5856-539-6 € 75

Textifood

Des vices et vertus en art

ISBN 978-90-5856-528-0 € 12,00

ISBN 978-90-5856-569-3 € 35,00

Guido Bouckaert

Het vliegveld van Kortrijk-Wevelgem begon als een bescheiden militaire Flugplatz tijdens Wereldoorlog I, maar is de afgelopen honderd jaar erg geëvolueerd. Vandaag is de startbaan de allerbeste van Europa en worden er zware inspanningen geleverd om Kortrijk-Wevelgem ook qua infrastructuur de 21ste eeuw binnen te loodsen en om van Airport Kortrijk zo een volwaardige internationale luchthaven te maken.

HISTORISCHE INTERPRETATIE VAN EEN OMSTREDEN FIGUUR

Deze jubileumuitgave naar aanleiding van 100 jaar Airport Kortrijk-Wevelgem (1917-2017) is geen louter geschiedkundig werk, hoewel historische juistheid wel werd nagestreefd. Het is in de eerste plaats een rijk geïllustreerde kroniek van een tijdvak waarin de mensen aan het woord komen die het reilen en zeilen op vliegveld Kortrijk-Wevelgem in die 100 jaar aan den lijve hebben ondervonden.

100 JAAR VLIEGEN IN KORTRIJK-WEVELGEM 1917-2017

Alphonse Jacques de Dixmude

Guido Bouckaert

Marjan Dewulf & André Gysel

100 JAAR VLIEGEN

IN KORTRIJK-WEVELGEM 1917-2017

ISBN 978-90-5856-552-5

AIRPORT COMMUNITY EBKT

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 2 5

09/09/16 10:43

KOBE

Futurotextiel

Ingenious simplicity

Surprising Textiles, Design & Art

ISBN 978-90-5856-566-2 € 45,00

ISBN 978-90-5856-294-4 € 25,00

Des Vices et Vertus en art “La vertu est le juste milieu entre deux vices”, écrivait déjà Aristote.

_

Cette lutte entre le bien et le mal fut de tout temps une source d’inspiration pour les artistes.

Textifood dans la lignée des expositions Futurotextiles présente des fibres issues d’espèces végétales voire animales, dont une partie est comestible et l’autre est utilisée pour la création textile. Il s’agit ici de montrer le champ des possibles synergies des systèmes de production alimentaires et textiles.

Comment cette tradition iconographique fut-elle portée à travers les siècles? Comment, du Moyen Âge à la Renaissance, les peintres, enlumineurs et sculpteurs ont-ils donné vie à ces vices et vertus, omniprésents dans le discours religieux de l’époque? Comment des artistes du 19e siècle, comme Félicien Rops et James Ensor, ont-ils joué avec ces concepts pour dénoncer l’hypocrisie de leur temps? Comment, aujourd’hui, une artiste contemporaine comme Aidan Salakhova interroge-t-elle les notions de genre, les tabous religieux, les limites entre le sacré et le profane, le vice et la vertu ?

_

Textifood, the most recent of the Futurotextiles exhibitions, will present fibres made from plant or animal sources, whose non-edible by-products are used to create textiles. The aim of the Textifood exhibition is to showcase the range of synergies possible between food production and textiles…

Ces interrogations balisent le présent ouvrage qui tisse, à sa façon, le fil toujours fragile de la frontière entre bien et mal.

_

ISBN 978-90-5856-528-0

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 2 8 0

CoverOK.indd 1

CoverTextifood.indd 1

ORANGE, CITRON, ANANAS, BANANE, NOIX DE COCO, ORTIE, CAFÉ, RIZ, SOJA, MAÏS, BETTERAVE, LIN, LOTUS, ALGUES, CHAMPIGNONS, VINS, BIÈRES, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS... ORANGE, LEMON, PINEAPPLE, BANANA, COCONUT, NETTLE, COFFEE, RICE, SOY, CORN, BEET, FLAX, LOTUS, SEAWEED, MUSHROOMS, WINE, BEER AND SHELLFISH... ARANCIA, LIMONE, ANANAS, BANANA, ORTICA, CAFFÈ, NOCE DI COCCO, RISO, SOIA, MAIS, BARBABIETOLA, LINO, LOTO, ALGHE, FUNGHI, VINI, BIRRE, MOLLUSCHI E CROSTACEI...

35

26/01/17 12:26

9/04/15 16:57

Triënnale Brugge 2018

Emines-18

Liquid city/Vloeibare stad

Occupation artistique d'un fort

ISBN 978-90-5856-599-0 € 29,95

565693

ISBN 978-90-5856-569-3

In linea con le mostre Futurotextiles, Textifood presenta alcune fibre provenienti da specie vegetali e addirittura animali, di cui una parte è commestibile e l’altra viene invece utilizzata per la creazione tessile. L’intenzione è quella di mostrare il campo delle possibili sinergie fra i sistemi produttivi alimentari e quelli tessili.

9 789058

ORANGE, CITRON, ANANAS, BANANE, NOIX DE COCO, ORTIE, CAFÉ, RIZ, SOJA, MAÏS, BETTERAVE, LIN, LOTUS, ALGUES, CHAMPIGNONS, VINS, BIÈRES, COQUILLAGES ET CRUSTACÉS... ORANGE, LEMON, PINEAPPLE, BANANA, COCONUT, NETTLE, COFFEE, RICE, SOY, CORN, BEET, FLAX, LOTUS, SEAWEED, MUSHROOMS, WINE, BEER AND SHELLFISH... ARANCIA, LIMONE, ANANAS, BANANA, ORTICA, CAFFÈ, NOCE DI COCCO, RISO, SOIA, MAIS, BARBABIETOLA, LINO, LOTO, ALGHE, FUNGHI, VINI, BIRRE, MOLLUSCHI E CROSTACEI...

DES VICES ET VERTUS EN ART

CoverOK_09-09-16.indd 1

ISBN 978-90-5856-602-7 € 29,95

The Holy Kama

Zeg het met Kama

ISBN 978-90-5856-386-6 € 29,95 ISBN 978-90-5856-399-6 € 39,00

1. ISBN 978-90-5856-459-7 2. ISBN 978-90-5856-460-3 3. ISBN 978-90-5856-461-0 4. ISBN 978-90-5856-462-7 € 9,95

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Breath

Related forms

Iris Mondelaers

Jewelbook

Een ontmoeting tussen woord en beeld ISBN 978-90-5856-573-0 € 24,95

Hilde Van de Walle

Jewellery

ISBN 978-90-5856-589-1 € 27,95

ISBN 978-90-5856-564-8 € 29,95

International annual of contemporary jewel art 12/13 ISBN 978-90-5856-410-8 € 49,90

iris mondelaers jewellery

2016SKB011_JEWELLERY_IRIS_MONDELAERS_COVER_01.indd All Pages

28/09/16 17:51

Belgium is Design

Design museum Gent catalogue

Richard Hutten Works in Use

Xavier Lust

Design for Mankind ISBN 978-90-5856-356-9 € 39,90

ISBN 978-90-5856-243-2 € 39,00

ISBN 978-90-5856-176-3 € 59,00

ISBN 978-90-5856-211-1 € 49,00

Xavier Lust

Dirk Wynants. Designer I've always been attached to the globe ISBN 978-90-5856-408-5 € 45,00

Jean-François D’Or Moodboards

al(l)

Design Stories

36

ISBN 978-90-5856-536-5 € 59,90

Projects in Aluminium by Michael Young ISBN 978-90-5856-540-2 € 29,95

ISBN 978-90-5856-471-9 € 29,90

Experimenting is a working method for Michael Young and the investigation of different resources his ultimate passion. Born in Sunderland, the famous British designer Michael Young has set his offices in Bruxelles and Hong Kong. In Asia he has tested for more than ten years the most advanced and sophisticated processes, focusing on different kinds of material but his aluminum projects are the ones that stand out for their uniqueness of approach and a special twist. Next to his designs in aluminum - limited editions or mass produced - he also included a selection of his most iconic projects from recent years.

EN

al(l) - Projects in Aluminium by Michael Young

Pour Michael Young, l’expérimentation est une méthode de travail, l’exploration de différentes ressources une passion. Né à Sunderland en 1966, le célèbre designer britannique a installé ses bureaux à Bruxelles et Hong-Kong. En Asie, depuis plus de dix ans, il teste des procédés de pointe extrêmement complexes, mettant l’accent sur différents types de matériaux. Mais ses projets en aluminium sont incontestablement ceux qui se démarquent le plus par l’originalité de leur approche et leur côté légèrement décalé. Outre ses créations - éditions ou produits industriels en aluminium, il a sélectionné quelques projets iconiques de ces dernières années.

FR

Maria Cristina Didero

ISBN 978-90-5856-536-5

ISBN 978-90-5856-540-2

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 3 6 5

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 4 0 2

Cover.indd 1

21/08/15 09:55

al(l) - Projects in Aluminium by Michael Young

23/12/15 15:35


Danny Venlet Interior Architect & Designer

Stefan Schöning Release .01

Charles Kaisin Design in Motion

Big-Game Design Overview

ISBN 978-90-5856-302-6 € 49,00

ISBN 978-90-5856-301-9 € 39,00

ISBN 978-90-5856-312-5 € 39,00

ISBN 978-90-5856-287-6 € 39,00

Maarten Van Severen

Marti Guixé Open-end

Tupperware Transparante

Enthoven Associates

Werken - Work ISBN 978-90-5856-155-8 € 39,00

ISBN 978-90-5856-284-5 € 45,00

ISBN 978-90-5856-156-5 € 39,00

ISBN 978-90-5856-133-6 € 45,00

Simplicity >< Complexity

37

Label-design.be

Forms with Fantasy

Forms with a Smile

Brugge.

Design in Belgium after 2000 ISBN 978-90-5856-168-8 € 39,00

ISBN 978-90-5856-230-2 € 29,90

Het verhaal van een stad Bruges. The story of a city ISBN N 978-90-5856-513-6 ISBN E 978-90-5856-514-3 € 24,95

ISBN 978-90-5856-235-7 € 29,90

BRUGGE Het verhaal van een stad

BRUGGE

Historicus Paul Van Damme schreef met dit boek een ode aan de stad, haar inwoners en haar patrimonium. Het werd een werk dat leest als een pageturner, met oog voor het menselijke gelaat van de geschiedenis: stadszichten worden wonderlijke taferelen, huizen en pleinen decors voor waargebeurde verhalen. De auteur bewijst hiermee dat historische accuraatheid en meeslepende geschiedschrijving hand in hand kunnen gaan.

Dit werk vormt een ideale introductie voor wie Brugge voor het eerst bezoekt, maar evenzeer voor hij of zij die er graag terugkomt of er al levenslang woont: toegankelijk, intrigerend en verrassend verrijkend.

Paul Van Damme

een stad met een fascinerende geschiedenis. Brugge, een stad van mensen en verhalen.

BRUGGE Het verhaal van een stad Paul Van Damme

ISBN 978-90-5856-513-6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 1 3 6

2015-10126_BRUGGE_Cover_NL_DEF.indd 1,3,5

for more information, see www.stichtingkunstboek.com

4 14 16

INHOUD

Van niets tot iets (tot de 9de eeuw)

Een vissersschuit onzer voorouders Over een verliefde graaf die een beer dood

Van iets tot stad (10de tot 12de eeuw

18 24 28

Met God als getuige De relikwie van het Heilig Bloed

32 48 50 52 54 56

‘De Vlaamse leeuw mag niet in slaap valle Een kanunnik bij de dokter Een ‘Bourgondisch’ feest ‘Lange halzen’ op de Reien ‘Egidius, waer bestu bleven’

Van stad tot Europese stad (13de to

60 74 76 78 80 82 84 86 88

Van Europese tot regionale stad (16

92 102 104 106 108

Van regionale stad tot ‘dode’ stad (1

110 126 130 134 136 138 140

Van ‘dode’ stad tot stad in bewegin

Het Athene van het Noorden Zwarte kunst Gereinigd door het vuur Een ‘coestal’ Een Spaanse burgemeester Het getal van het Beest ’t sijn rijke bloetzuypers Een kathedraal onder de hamer

Kant bekeken van de andere kant ‘Ik heb maer myne pligten volbragt’ ‘Gefruite aerdappelen’ Een feest voor Jan en alleman?

‘Hier verkoopt men drank’ ‘Let’s give the dragon’s tail a damned good Voor de ziel van het kind ‘A Belgian is planning to invade England’ ‘Ik was d’erby’ Discussie gesloten


Partycrasher

Human Interest

De fiscus als pretbederver Author Michel Maus Cartoons Lectrr 24 x 17 cm 184 p, soft cover +20 illustrations Dutch edition 978-90-5856-593-8 € 22,95 Release: October 2019

38

Tussen droom en daad staan al te vaak fiscale wet-

Between dreams and reality are practicalities and…

ten. Het lijkt soms alsof de fiscus ons geen enkel ple-

tax laws. Too often an overzealous tax collector turns

ziertje gunt en als ongenode gast elk feestje komt

out to be the spoilsport putting a dampener on our

verpesten. In Partycrasher. De fiscus als pretbeder-

excitement and treasured dreams. In Partycrasher

ver toont professor Michel Maus hoezeer onze stout-

Belgian tax law professor Michel Maus points out

ste dromen verweven zijn met fiscaliteit. Hij wijst op

to what extent (Belgian) tax legislation interferes

de addertjes onder het gras bij de aankoop van een

with our plans. Do you aspire to make a fortune as

Toscaanse villa of dat gedroomde luxejacht, toont

the next Wall Street whiz kid? Do you want to be-

aan hoe je als beursgoeroe in wording langs alle kan-

come a philanthropist? Think of swapping your dear

ten gepluimd wordt, waarom het misschien toch niet

husband for an elderly billionaire? Do you feel it is

zo’n goed idee is om je echtgenoot te verruilen voor

the time to spoil yourself with a luxury yacht, big-

die bejaarde miljardair, maar ook waarom een al te

ger boobs or a holiday home under the Tuscan sun?

gulle Sœur Sourire het lachen al snel verging en hoe

Better think twice or trice…. as the taxman will find

dromen van vollere borsten je portemonnee toch

you, no matter what. And yet, exploring the legal

flink platter kan maken… Maar een Belg zou geen

‘grey zones’, tax evasion and trying to outsmart the

goeie Belg zijn mocht hij niet proberen de fiscus te

taxman is a national sport in Belgium. The eighteen

slim af te zijn. Zo lees je hoe ‘betere’ burgers de grij-

real-life cases make Partycrasher an entertaining

ze zones in de wetgeving en de fiscale speelruimte

and sometimes hilarious read.

blijven aftasten… met alle gevolgen vandien. De vele uit het leven gegrepen en sappig geschreven cases maken van Partycrasher een uiterst leesbaar en bij momenten hilarisch boek. Fiscaal infotainment van de bovenste plank!


39


Human Interest

Wat moet ik met mijn relatie? Antwoorden op de meest gestelde vragen aan relatietherapeut Kries Van Damme Author Kries Van Damme 24 x 17 cm 208 p, soft cover Dutch edition 978-90-5856-631-7 € 20,00 Release: 7 November 2019

ISBN 978-90-5856-631-7

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 1 7

40

‘Wat moet ik met mijn relatie?’ is een gedachte die

Questioning your relationship every now and then

al eens door ieders hoofd sluipt. Relaties zijn een

is normal. Relationships are an essential part of our

wezenlijk bestanddeel van ons leven. Ze voeden ons

lives. They feed our existence, but are often complex

bestaan, maar zijn vaak o zo complex en fragiel. Wat

and fragile. What do love, intimacy, sexuality and

betekenen liefde, intimiteit, seksualiteit en trouw nog

loyalty mean today? Can I feel lonely in a relation-

in deze tijd? Wat maakt dat ik me eenzaam voel in

ship? Do you have to share everything as a couple?

mijn relatie? Hoe kan ik daaruit geraken? Waarom is

How do I end a dysfunctional relationship? Why is

een nieuwe relatie zo complex? Wat maakt dat wij als

starting over so complex? How can we stop the daily

koppel steeds in een conflict belanden? Hoe kunnen

quarrels? How do you cope with a trauma from your

we de ruzies stoppen? Hoe leef je met een trauma uit

partner’s past? Is sexuality the ultimate means of

het verleden van je partner? Is seksualiteit het ultie-

connection? Can a relationship last without sex?

me verbindingsmiddel? Kan je als koppel ook geluk-

Should you end or mend your marriage after an af-

kig zijn zonder seks? Kan je met elkaar een nieuwe

fair? What can you expect from relationship therapy

start nemen na ontrouw? Moet je als koppel alles

and how can you prepare for it?

met elkaar delen? Wat kan je van relatietherapie ver-

Gestalt therapist Kries Van Damme, who has over 20

wachten en hoe kan je je er het best op voorberei-

years of experience working with couples, answers

den? Op deze en nog veel andere vragen formuleert

these and many other questions in this enlighten-

gestalttherapeut Kries Van Damme antwoorden,

ing book. IK JIJ WIJ (me you us) is an indispensable

geïnspireerd door vele honderden cases waarmee ze

read for anyone who wants to take a closer look at

zich de voorbije 20 jaar geconfronteerd zag.

his or her relationship.


41


Human Interest

Eigen-wijs in zorg Het pedagogische model van de Vleugels Author Mia Verstraete Photography de Vleugels 24 x 17 cm 272 p, soft cover +100 illustrations Dutch edition 978-90-5856-632-4 € 29,95

42

De Vleugels is één van de grootste zorg- en exper-

De Vleugels in Klerken is a support and rehabilita-

tisecentra voor personen met een beperking in ons

tion center for people with intellectual, physical and/

land. Naast de opvang van personen met een lichte

or multiple disabilities. The organization accommo-

beperking in diverse woon- en opvangvormen, biedt

dates people with disabilities temporarily or for a

de Vleugels vooral ondersteuning aan personen met

longer period of time and provides specialized care

een grote ondersteuningsnood. Maar hoe pak je dat

tailored to the needs of each individual. The ultimate

aan? Eigen-wijs in zorg vertrekt van de algemene

aim is to give people chances to grow and develop

principes die gehanteerd worden bij de opvang van

and to give them the wings to fly. This book focuses

cliënten, maar ook van de principes die gelden voor

on the pedagogical project of de Vleugels, so that

de omgeving en de medewerkers. Vervolgens wor-

similar organizations can learn from their extensive

den een aantal specifieke domeinen belicht waar

experience. Eigen-wijs in zorg describes the day-to-

zorgmedewerkers elke dag mee geconfronteerd

day work of the pedagogues in de Vleugels; an au-

worden: hoe geef je mensen een zinvolle dagbeste-

thentic but very effective mix of doing things by the

ding? Hoe organiseer je nachtzorg? Hoe ga je om

book and ‘winging it’ - but always in the best interest

met ouder wordende cliënten? Wat met voeding,

of their residents. Topics such as housing and as-

eet- en slikproblemen? Hoe benader je seksualiteit

sisted living, daytime activities and work, nutrition,

en relatievorming?

autism, problem behavior, freedom restriction, ag-

Dit boek geeft inzicht in het pedagogische project

ing, sex and relationships, etc. are discussed.

van de Vleugels en is een aanrader voor elke medewerker in de zorgsector.


© de Vleugels

43


Human Interest

De mens denkt zich God Author

Bart Crevits Photography

Bart Crevits 24 x 17 cm 240 p, hard cover 30 illustrations € 35 Dutch edition ISBN 978-90-5856-618-8

ISBN 978-90-5856-618-8

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 8 8

44

Onze maatschappij is in constante flux. De toene-

Our society is in constant flux. The more globalized

mende globalisering confronteert ons steeds meer

the world becomes, the more our differences come

met culturele verschillen, waar we onwennig mee

to the light. One of the most difficult but at the

omgaan. Eén van de moeilijkste maar tegelijk één

same time most intriguing issues of today is the ap-

van de meest intrigerende kwesties van vandaag is

parent irreconcilability of the various monotheistic

de schijnbare onverzoenbaarheid van de verschil-

religions. All religions require the authenticity and

lende monotheïstische godsdiensten. Alle religies

uniqueness of their god figure, but how can this

eisen authenticiteit en enigheid van hun godsfiguur

diversity exist within an alleged universal monothe-

op, maar hoe kan deze diversiteit bestaan binnen een

ism? The author, dr. Bart Crevits, hopes to initiate an

vermeend universeel monotheïsme? Auteur dr. Bart

intellectual debate about the pressing issue – ‘the

Crevits wil met De mens denkt zich GOD een intel-

polymonotheism paradox’ – which is without a doubt

lectueel debat initiëren over deze prangende kwes-

one of the biggest challenges and threats to our plu-

tie – zonder meer één van de grootste uitdagingen

ralistic society. The ultimate goal of his reflection is

én bedreigingen van onze huidige pluralistische sa-

to come to global consensus about the validity of the

menleving – die hij de ‘polymonotheïsme-paradox’

concept ‘God’ in our current times.

doopte. Einddoel van deze denkoefening is een globale consensus over wat het ‘godsbegrip’ effectief nog kan, mag en zal betekenen en hoe de bestaande culturele interpretatieverschillen historisch verklaard kunnen worden. Het begrijpen van de relevantie van het abstract denken is een sleutel tot de oplossing.


© Bart Crevits

45


Van aardappel tot friet De aardappel, een voedingsproduct dat zo vertrouwd is en dat vele generaties lang zo goed als dagelijks op het bord kwam, kent een boeiende geschiedenis. Dit unieke naslagwerk brengt het verhaal van deze eeuwenoude plant, die we bijna een exotisch kunnen noemen, een vreemde knol die in het begin met een zeker wantrouwen werd bekeken en later tot voedsel voor miljoenen zou uitgroeien. Vanzelfsprekend wordt in dit boek ook uitvoerig stilgestaan bij onze nationale trots: de Belgische friet met de zo typische saus- en snackcultuur. The potato, a food product that is so familiar and has been on our plate for many generations, has a fascinating history. This unique reference book tells the story of this age-old, somewhat strange tuber that was initially viewed with a certain amount of mistrust but later became a daily food for millions. Van aar-

46

Authors

dappel tot friet (From potato to Belgian fries) gathers

Eddie Cooremans, AndrĂŠ Delcart

special facts and wondrous stories about the notori-

Photography

ous potato. It also elaborates on the history of our

Misc.

national pride: Belgian fries.

26 x 21 cm 304 p, hard cover +250 illustrations Dutch edition

ISBN 978-90-5856-608-9

ISBN 978-90-5856-608-9 â&#x201A;Ź 35,00

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 8 9


Stories uit de Stal Veeartsen vertellen over vroeger Het boerenleven en de veeartsenij boeien Katrien Vervaele al sinds haar prille jeugd. En ook nu nog maakt ze graag een praatje met de boeren uit de buurt. Precies die verhalen hebben haar ertoe aangezet om twaalf veeartsen op rust op te zoeken. Allen hadden de specialisatie ‘grote huisdieren’ en waren bevoorrechte getuigen van de snelle ontwikkelingen binnen het vak in de tweede helft van de vorige eeuw. Deze vétérinaires, paardemeesters en veeartsen vertellen honderduit, rijgen de anekdotes aan elkaar, nu eens schrijnend, dan weer onverwacht grappig. Farm life and veterinary life have been fascinating Katrien Vervaele from a young age. She loves to chat to local farmers about the good old days and how things have changed for the better. Their colourful anecdotes and stories prompted her to interview twelve retired veterinarians. They provide first-hand testimonials on how their profession has changed at

Author

a fast pace since the middle of last century. This is a

Katrien Vervaele

well-written and entertaining read, full of anecdotes

Photography

­– sometimes poignant, sometimes funny – of a time

Katrien Vervaele

47

gone by. 24 x 17 cm 160 p, soft cover with flaps 12 illustrations ISBN 978-90-5856-615-7

Dutch edition ISBN 978-90-5856-615-7 € 19,95

© Katrien Vervaele

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 5 7


Hobby / DIY

Het atelier van Eva V. Binnenkijken, inspiratie, zelfmakers en verzamelingen Author Eva Verbruggen Photography Dan Verbruggen 24 x 17 cm 160 p, soft cover +50 illustrations Dutch edition ISBN 978-90-5856-616-4 € 24,95

ISBN 978-90-5856-616-4

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 6 4

48

Eva Verbruggen heeft van handwerken haar beroep

Eva Verbruggen manages to make a living out of

gemaakt. Ze heeft een passie voor textiel, papier

what she likes the most: crafting, sewing and tai-

en de natuur. Ze blogt, verkoopt haar eigen werk

loring. She is passionate about textiles, paper and

in haar webshop, ontwerpt in opdracht voor bedrij-

nature. She writes a blog and sells homemade crea-

ven en magazines (Veritas, Libelle, Nest, La Maison

tions in her web shop. Eva collaborates with several

Victor) maar geeft en organiseert ook workshops in

lifestyle, sewing and interior design companies and

haar atelier. In Het atelier van Eva V. neemt ze je mee

magazines (Veritas, Libelle, Nest, La Maison Victor),

voor een inspiratiereis doorheen haar eigen huis en

but also loves to organize workshops in her atelier. In

dat van een paar vrienden. Deze interieurs zijn het

Het atelier van Eva V. she walks us through her own

uitgangspunt voor heel wat doe-het-zelfprojecten.

house and the interiors of some of her likeminded

Ook altijd al gedroomd van een interieur met meer

friends. These beautiful and creative spaces are

persoonlijkheid, een charmante vintage vibe of een

the inspiration for a whole array of decorative DIY

vleugje bohemian je-ne-sais-quoi? De haak-, bor-

projects. This book offers a little bit of everything,

duur-, punch needle- en weefprojecten en bijzondere

there’s crocheting, punch needling, embroidery,

verzamelingen in dit boek zetten je alvast op weg.

weaving, sewing, block printing, paper cutting ... and

Met vele stap-na-stap foto’s, dos and don’ts, leuke

a whole variety of techniques from basic to fancy.

aankoopadresjes en interessante websites.

This book points the reader to the best shops to find supplies and the most useful and inspiring online resources.


Š Dan Verbruggen

49


Hobby / DIY

Stof voor durf-het-zelvers 3 Naaien en breien Blogsters Griet De Smedt en Annick Verschueren, de blonde en de brunette, bewijzen in Stof voor

durf-het-zelvers 3 dat ze een perfecte creatieve tandem zijn. Ze hebben allebei een drukke job, een gezin met kinderen, en trachten alle ballen in de lucht te houden. Daarnaast naaien ze kasten vol. Hoe ze dat doen? Dit boek doktert het voor u uit en biedt eigentijdse naai- én breiprojecten die passen bij ons leven: snel, hip, uniek, doordacht, comfortabel en bovenal… wauw! Bloggers Griet De Smedt and Annick Verschueren, the blonde and the brunette, prove to be great sisters in arms for this new edition. They both have a busy job, a social life, a family with children, and try to keep all the balls in the air. And yet, beautiful new pieces keep rolling from under their sewing machines. How they do that? This book teaches you how and offers contemporary sewing and knitting

Griet De Smedt, Annick Verschueren

projects for novice and more skilled needlewomen

Photography

that fit our modern lives: fast, hip, unique, comfort-

Ellen van den Bouwhuysen,

able and above all ... wow!

Griet De Smedt, Annick Verschueren 24 x 17 cm 144 p, soft cover +300 illustrations 2 sheets of sewing patterns

ISBN 978-90-5856-580-8

Dutch edition ISBN 978-90-5856-580-8

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 0 8

€ 24,95

© Ellen van den Bouwhuysen

50

Authors


Strandvondsten Een praktische veldgids Strandvondsten is een onmisbare gids voor de nieuwsgierige strandwandelaar. Aan de hand van teksten van zeekenner Hans De Blauwe en fotoâ&#x20AC;&#x2122;s van natuurfotograaf Misjel Decleer verneem je alles over je vondsten tijdens een wandeling aan het Noordzeestrand. Je leert de belangrijkste dieren en planten herkennen: krabben, schelpen, kwallen, vissen, mosdiertjes of wieren, maar ook niet levende strandvondsten krijgen een plaats. Deze handige veldgids biedt urenlang ontdekkingsplezier en ontsluiert het boeiende verhaal achter ruim 400 verschillende vondsten op het strand. Beachcombing or treasure hunting along the shoreline is a great family activity throughout the year. Sifting through shells, driftwood, sea glass, pebbles, sea weeds and other things that have washed ashore is big fun, but nonetheless requires some knowledge. To determine some of the seaside treasures, this

Author

handy guide comes into play. Animals, fossils, shells

Hans De Blauwe

and other findings (even man-made detritus and

Photography

marine litter) that are common on our beaches are

Misjel Decleer

listed and can easily be identified using this book. It contains great pictures and just the right amount of

21 x 14 cm

scientific information to educate and enthuse young

336 p, soft cover

and old.

+500 illustrations ISBN 978-90-5856-570-9

Dutch edition ISBN 978-90-5856-570-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 7 0 9

â&#x201A;Ź 29,95

51


Stof voor durf-het-zelvers 1

Stof voor durf-het-zelvers 2

Urban Style Zelfmaakmode voor tieners

Matching outfits, matching minds

ISBN 978-90-5856-431-3 € 19,95

ISBN 978-90-5856-498-6 € 24,95

ISBN 978-90-5856-531-0 € 24,95

ISBN 978-90-5856-554-9 € 24,95

De geknipte outfit met 1 meter stof

Make it yours, Pimp it

Pimp it more!

Make it, Blog it, Share it

ISBN 978-90-5856-473-3 € 24,95

ISBN 978-90-5856-545-7 € 19,95

DIY-toepassingen met de snijplotter ISBN 978-90-5856-579-2 € 19,95

Iedereen Smartphonefotograaf

Het Leuke Mamaboek

Handige gids voor creatieve bloggers ISBN 978-90-5856-502-0 € 19,95

52

ISBN 978-90-5856-529-7 € 17,95

Handboek voor de actieve mama ISBN 978-90-5856-474-0 € 19,95

Het Leuke Vakantieboek Met anti-verveeltips voor elke dag van de vakantie ISBN 978-90-5856-491-7 € 19,95

Creatief met 1 plank Makkelijk en zelf houtbewerken ISBN 978-90-5856-518-1 € 19,95


Run for Life

Handboek voor de thuisdrogist

De boerderij

Huisdieren

Tine Deschepper

ISBN 978-90-5856-544-0 € 24,95

Kitchen Lab ISBN 978-90-5856-530-3 € 19,95

ISBN 978-90-5856-425-2 € 14,95

Caroline De Vlamynck, Jeroen Declercq ISBN 978-90-5856-443-6 € 14,95

Voetbal

Muziek

De zee

Liefde en seks

Sven Cnudde, Frederic Vanden Bussche ISBN 978-90-5856-427-6 € 14,95

Steven Van Havere

Bruno Remaut, Bart Vandepoele ISBN 978-90-5856-426-9 € 14,95

Caroline Costers, Ilse Rotsaert, Olivier Van Gierdeghom ISBN 978-90-5856-442-9 € 14,95

ISBN 978-90-5856-452-8 € 14,95

53

Afscheid en verlies

Sterren en Planeten

Paarden

Bijen

Jaklien Eyckerman

Günther Boerjan, Vincent Verhoeven, Ann Van der Eecken ISBN 978-90-5856-428-3 € 14,95

Valérie Vandenbussche

Bruno Remaut, Bart Vandepoele ISBN 978-90-5856-515-0 € 14,95

ISBN 978-90-5856-444-3 € 14,95

ISBN 978-90-5856-484-9 € 14,95

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Culinaria

Biologisch! Biodynamisch! Bio Natuurlijk? Author Jasper Van Papeghem Photograpy Norbert Maes, a.o 27 x 20 cm 160 p, hard cover +100 illustrations Dutch edition ISBN 978-90-5856-610-2 € 24,95

ISBN 978-90-5856-610-2

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 0 2

54

Wijnliefhebbers – en zijn we dat niet allemaal? – zien

Wine lovers - aren’t we all? - often know something

vaak door de bomen het bos niet meer. Biologisch is

about the difference between ‘ordinary’ wine and its

in de keuken en bij de meeste mensen thuis al lang

healthier natural or organic counterpart, but most

geen onbekende meer, eerder een must, maar de

will struggle to pinpoint the exact difference be-

wijnen lijken in ons aankoopgedrag wat achterop te

tween organic, biodynamic and natural wine. While

hinken. Biowijn, dat is toch troebele wijn die niet zo

organic food seems to have won over our hearts

fris ruikt? In sommige restaurants kiezen jonge som-

as far as fruit and vegetables go, wine seems to be

meliers inderdaad al eens voor heel bizarre wijnen

lagging behind in our healthy purchasing behaviour.

met een niet meteen appetijtelijke neus, maar er zijn

Jasper Van Papeghem, First Sommelier of Belgium,

heus wel heerlijke ontdekkingen te doen!

wants to get rid of prejudices and wrote down a

Jasper Van Papeghem, Eerste Sommelier van België

number of (bio) critical reflections on the matter. He

wil in dit boek komaf maken met allerlei vooroorde-

elaborates on the differences between the different

len en plaatst een aantal (bio)kritische reflecties.

farming methods – organic, biodynamic and natural

Hij gaat dieper in op de verschillen tussen de ver-

– and makes a selection of tasty organic (and biody-

schillende landbouwmethodes – biologisch, biody-

namic) wines.

namisch en natuurlijk – en maakt een selectie van lekkere bio(dynamische) wijnen. Zeer verhelderend en beslist verrijkend!


55 © Norbert Maes


Culinaria

De Theeroos Thee beleven doorheen de seizoenen Author: Valérie Hallin Photography: Véronique De Walsche 24 x 19,5 cm 160 p, hard cover +100 illustrations Dutch edition 978-90-5856-633-1 € 29,95 Release: December 2019

ISBN 978-90-5856-633-1

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 3 1

56

Valérie Hallin is anglofiel in hart en nieren. Voor

Valérie Hallin is anglophile at heart. She is passionate

haar voelt reizen naar Engeland als thuiskomen.

about tea and even made it her full time profession.

Het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat ze van

Against the backdrop of her lush English garden, a

’s lands nationale drank, de thee, haar beroep heeft

green oasis packed with fragrant roses, aromatic

gemaakt. Ze schoolde zich om tot theesommelier

herbs and fruit trees, she likes to treat guests to an

en trakteert gasten in haar Engelse tuin, vol schit-

authentic English afternoon tea. The afternoon tea

terende rozen, weelderige kruiden en fruitbomen op

at De Theeroos is more than a ‘cuppa’ and a biscuit,

een authentieke afternoon tea. Een afternoon tea bij

it is an opportunity to relax and unwind and to en-

De Theeroos is veel meer dan een kopje thee met

joy nature with all the senses. The experience starts

een koekje, het is een heuse belevenis. De theede-

with a tea-based aperitif and ends several hours

gustatie begint met een fris aperitief op basis van

later with an exquisite tea-filled praline. In between

thee en eindigt na een oog- en zinnenstrelend feest

guests are treated to a scrumptious feast of home

van home made finger sandwiches, zoete en hartige

made finger sandwiches, sweet and savoury scones,

scones, clotted cream, curds, chutneys en geleien,

clotted cream, curds, chutneys and jellies, fine pas-

fijne gebakjes en bijhorende theemelanges met een

tries and matching tea blends. Every season brings

exquise praline met theevulling. De theebeleving

new flavours to the tea table. In this wonderful book,

verloopt op het ritme van de tuin en zo komt er elk

Valérie shares her tea knowledge and success reci-

seizoen weer ander lekkers op tafel. In dit heerlijke

pes and gives tips and tricks to organize a successful

boek geeft Valérie wat achtergrond bij de verschil-

afternoon tea at home.

lende theeën en hun (geneeskrachtige) eigenschappen, deelt ze naast heel wat theeweetjes ook haar succesrecepten en krijg je tips en tricks om ook thuis een geslaagde afternoon tea te organiseren.


© Véronique De Walsche

57


Cuines,33

Culinaria Author Michael De Moor Photography

Stefanie Geerts, Stijn Vanoverbeke 31,5 x 26 cm 224 p, hard cover +100 illustrations Bilingual edition: Dutch/English 978-90-5856-625-6 € 59,90 Release: November 2019

ISBN 978-90-5856-625-6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 2 5 6

58

Hij wou professioneel motorcrosser worden, maar

He wanted to become a professional motocross

na een zware val moest hij die jeugddroom opber-

rider, but a serious accident shattered his child-

gen. En dus besluit Edwin Menue om zich met al zijn

hood dream. That’s why Edwin Menue directed his

ambitie en Zeeuwse koppigheid op de keuken te

ambition towards another goal: the kitchen. Failure

storten. Falen was geen optie. Na een stage bij onder

was not an option. After numerous internships at

meer Oud Sluis start hij, samen met zijn vrouw Fleur

celebrated restaurants, chef Edwin, his wife Fleur

Boussy en schoonbroer Frederik, Cuines,33 een

Boussy and fellow chef and brother-in-law Frederik

uniek restaurant in Knokke. De drive, exquise smaak

opened Cuines,33 a unique tapas-centred restaurant

en passie werden nog geen jaar later beloond met

in Knokke. Less than a year later, their drive, exqui-

een eerste Michelinster. Na het vertrek van Frederik

site taste and passion were rewarded a first Michelin

naar de succesvole tweede zaak Mas Brasa volgt

star. After Frederik left the restaurant, the menu at

Edwin nog meer zijn hart, het resulteerde in een

Cuines,33 reflects Edwin’s personality even more. His

seizoenskeuken met hemelse smaakcombinaties en

seasonal kitchen is characterized by bold flavours

een wereldse flair. Het kosmopolitische karakter van

and a cosmopolitan flair. The restaurant’s interior is

het restaurant wordt ook weerspiegeld in het kleur-

as eclectic and colourful as the dishes. Edwin Menue

rijke, eclectische interieur. Het is een staalkaart van

finds inspiration in everything: an odd-shaped twig in

de vele inspiratiebronnen van de chef en zijn gerech-

the forest, a colourful tagine in Marrakech, the scent

ten. Dit boek beschrijft het opmerkelijke verhaal van

of Barcelona, a broken plate, a tattoo… This book

een chef voor wie alleen het beste goed genoeg is.

tells the remarkable story of a chef for whom only

Een perfectionist die maar één doel heeft: zijn gas-

the best is good enough. A perfectionist with only

ten een topbeleving aanbieden.

one goal in mind: to offer his guests an unforgettable experience.


© Stefanie Geerts

59

© Stijn Vanoverbeke


Ciel Bleu

Culinaria

Guestronomy Dineren in Ciel Bleu is een onvergetelijke, bijna fabelachtige ervaring. Het gehele team van Ciel Bleu is dan ook vastbesloten om de gasten op een stukje hemel te trakteren. Het restaurant bouwde naam en faam met een elegante klassieke Franse keuken, maar met een eigentijdse creatieve twist. Chefs Onno Kokmeijer en Arjan Speelman staan erop om zelf de allerbeste ingrediënten te selecteren. Guestronomy laat u de kleine verhalen ontdekken achter enkele van deze geliefde ambachtelijke producten. Dit boek bevat daarnaast 56 essentiële seizoensgebonden recepten, een blik achter de schermen en een meet-and-greet met een aantal van de bekende Ciel Bleu gezichten die het verschil maken tussen gastronomie en guestronomy. Dining at Ciel Bleu is a dreamlike, elegant experience. The entire team of Ciel Bleu is determined to treat guests to a piece of heaven. Ciel Bleu received two Michelin stars and serves classic French cuisine with

Jurriaan Geldermans, Onno Kokmeijer,

a contemporary, creative twist. Chefs Onno Kokmeijer

Arjan Speelman

and Arjan Speelman take pride in always selecting the

Photography

best of the best ingredients and often use local products.

Ivo Geskus

Guestronomy lets you discover the small stories behind

34 x 24,5 cm

some of these beloved artisanal pro­ducts. This book

368 p. Dutch edition, 344 p. English edition,

also features 56 essential seasonal recipes.

hard cover +150 illustrations

ISBN 978-90-5856-555-6

ISBN 978-90-5856-556-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 5 6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 5 6 3

Dutch edition: ISBN 978-90-5856-555-6 English edition: ISBN 978-90-5856-556-3 € 75,00

© Ivo Geskus

60

Authors


All Belgian Beers/ Alle Belgische Bieren/Toutes les bières belges De Belgen zijn fier op hun gerstenat en terecht! Deze derde herziene en geactualiseerde editie van de iconische bierbijbel Alle Belgische Bieren bewijst dat België haar reputatie van bierland nog steeds alle eer aandoet. Sinds de laatste update in 2011 werden meer dan 600 nieuwe bieren geïntroduceerd. In deze derde editie wordt de mythische kaap van 1600 Belgische bieren dan ook met gemak overschreden.

Alle Belgische Bieren laat je tal van nieuwe pareltjes ontdekken en is nog steeds de meest complete en onmisbare gids van het Belgische bierlandschap. Belgian beer pride is one of the things that unite this country. This third revamped, revised and updated edition of our iconic All Belgian Beers demonstrates that Belgium still lives up to its reputation of being a beer lover’s paradise. Over 500 new beers have successfully been introduced to the market since the last update of this beer bible in 2011. All of these new stouts,

Compilation

lagers, trappists, lambics, abbey beers, ales, triples,

Hilde Deweer

wheat and fruit beers... have now been included in this

Photography

monumental bestseller, now featuring 1600 beers! The

Group Van Damme

61

new edition of All Belgian Beers holds many new discoveries and is still the most exhaustive and indispensable guide to the flourishing Belgian beer culture.

17 x 12 cm 1664 p, hard cover +1500 illustrations

ISBN 978-90-5856-526-6

Multilingual edition: English, French, Dutch ISBN 978-90-5856-526-6 € 35,00

© Group Van Damme

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 2 6 6


A’Qi a kitchen dialogue ISBN 978-90-5856-441-2 € 49,00

My kitchen alphabet ISBN 978-90-5856-492-4 € 49,90

In de wulf Kobe Desramaults

Rock-Fort

ISBN N 978-90-5856-348-4 ISBN F 978-90-5856-349-1 € 39,00

ISBN 978-90-5856-388-0 € 29,95

Friends, Fun and Fine Foods

Het culinaire erfgoed van Villa Lorraine

Vijf seizoenen koken met Geert Van Hecke

Bareiss Grosse gastronomische Oper

Celebrate

ISBN N 978-90-5856-151-0 ISBN F 978-90-5856-150-3 € 60,00

ISBN 978-90-74377-68-3 € 60,00

ISBN 978-90-5856-143-5 € 60,00

ISBN 978-90-5856-125-1 € 60,00

Yamazato

Yamazato

Sazanka

Ciel Bleu

De Kaiseki keuken – Kaiseki cuisine

Kaiseki recepten – Kaiseki recipes

ISBN N 978-90-5856-112-1 ISBN E 978-90-5856-111-4 € 49,90

ISBN N 978-90-5856-203-6 ISBN E 978-90-5856-215-9 € 34,50

Verfijnde Teppanyakigerechten Refined Teppanyaki Cuisine ISBN N 978-90-5856-297-5 ISBN E 978-90-5856-298-2 € 34,50

Apollo in feestgewaad

62

ISBN 978-90-5856-220-3 € 49,90


Martins Ziel en Zaligheid Uitzicht op inzicht

Reis naar de sterren

La Rive

Restaurant De Lindenhof

Restaurant Beluga

De smaak van het Amstel

ISBN 978-90-5856-182-4 € 60,00

ISBN 978-90-5856-085-8 € 60,00

ISBN 978-90-5856-319-4 € 59,90

ISBN 978-90-5856-104-6 € 60,00

Hollandse Nieuwe

Jonge Wortels

Jonge Scheuten

Jonge Sla

Aanstormend Culinair Talent

Aanstormend Culinair Talent

Aanstormend Culinair Talent

Aanstormend Culinair Talent

ISBN 978-90-5856-303-3 € 29,00

ISBN 978-90-5856-218-0 € 29,00

ISBN 978-90-5856-285-2 € 29,00

ISBN 978-90-5856-202-9 € 29,00

63

Het beste uit de zee ISBN 978-90-5856-274-6 € 25,00

Een pluim voor de chef

De kers op de taart

ISBN 978-90-5856-320-0 € 25,00

Culinaire verfijning met Hotelschool Spermalie ISBN 978-90-5856-347-7 € 25,00

Kookbijbel voor de hobbykok Hotelschool Spermalie ISBN 978-90-5856-378-1 € 29,90

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Kinderen koken met Filip Peeters

Love Cooking

Een hele goede morgen 60 ontbijt- en brunch-ideeën

ISBN 978-90-5856-418-4 € 19,95

Gezondig koken met Stéphanie Coorevits ISBN 978-90-5856-485-6 € 24,95

Biergastronomie uit de Westhoek Cooking with Belgian Beers

ISBN 978-90-5856-467-2 € 24,95

ISBN N 978-90-5856-476-4 ISBN E 978-90-5856-483-2 € 29,95

Mijn man is op dieet … maar hij weet het niet

Mijn kind eet gezond… maar weet het niet

Het CalorieComplot

Vluggertjes in de keuken

ISBN 978-90-5856-311-8 € 19,95

ISBN 978-90-5856-350-7 € 19,95

ISBN 978-90-5856-364-4 € 19,95

ISBN 978-90-5856-400-9 € 19,95

Zelfgeoogst en zelfgemaakt, dat smaakt

Onze receptuur voor confituur

Stad aan de Stoof

Wijn voor de Liefde – Liefde voor de Wijn

ISBN 978-90-5856-486-3 € 19,95

ISBN 978-90-5856-429-0 € 19,95

ISBN 978-90-5856-506-8 € 19,95

ISBN 978-90-5856-317-0 € 17,95

64


Peperkoek van Vondelmolen

Biscuiterie Jules Destrooper

Cuberdon

ISBN 978-90-5856-262-3 € 29,00

ISBN 978-90-5856-291-3 € 29,00

ISBN 978-90-5856-393-4 € 29,00

ISBN 978-90-5856-415-3 € 24,95

De Tafel van Tien

Simme Slaatjes

Topchefs koken gezond

Gezond & Slank

ISBN 978-90-5856-522-8 € 19,95

met SANA-tips van Sandra Bekkari ISBN 978-90-5856-374-3 € 24,95

ISBN 978-90-5856-342-2 € 19,95

Stressloos koken voor een groot gezelschap ISBN 978-90-5856-487-0 € 24,95

500 favoriete kazen

Een neus voor gastronomie

65

Glutenvrij, gezond en gelukkig

Rendez-vous rond de BBQ

BBQ Tapas

Zomertapas

ISBN 978-90-5856-505-1 € 19,95

ISBN 978-90-5856-458-0 € 19,95

ISBN 978-90-5856-344-6 € 19,95

ISBN 978-90-5856-379-8 € 19,95

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Floral Art

Unique Floral Masterpieces Einzigartige Floristische Meisterwerke 30 Jahre Meistermacherin Nicole von Boletzky Author Nicole von Boletzky Photography Misc. 29 x 24 cm 288 p, hard cover +200 illustration Bilingual edition: German/English 978-90-5856-630-0 € 59,90

ISBN 978-90-5856-630-0

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 0 0

66

Nicole von Boletzky wordt beschouwd als een van de

Swiss Master florist Nicole von Boletzky is consid-

leading ladies van de moderne bloemsierkunst, een

ered to be one of the leading ladies of the florist in-

pionier die haar stempel onuitwisbaar heeft gedrukt

dustry. Her teaching method that combines perfect

op het beroep. Haar bijzondere manier van lesgeven

execution and excellent craftsmanship with unmis-

waarin zowel nadruk wordt gelegd op goed vakman-

takable originality is considered to be groundbreak-

schap als op individualiteit en originaliteit, wordt be-

ing. Over the past 30 years, world-renowned florist

schouwd als baanbrekend. Meer dan terecht kreeg

Nicole von Boletzky successfully established several

ze dan ook de bijnaam ‘Meistermacherin’. In 30 jaar

international leading institutions for floral design.

studeerden meer dan 800 ‘masters’ succesvol af

Her motto: ‘a good master does not create follow-

aan haar opleidingscentra in Zürich (Zwitserland)

ers, but above all new good masters’ earned her the

en Innsbruck (Oostenrijk). Dit boek is een compi-

nickname Master-Maker. This achievement is also re-

latie van de beste afstudeerprojecten van de stu-

flected in the impressive number of (approximately

denten van de Academy of Flowerdesign/AoF ter

800) successful graduates from the training centers

gelegenheid van hun masterexamen en is tegelijk

in Zurich (Switzerland) and Innsbruck (Austria). This

een feestelijke retrospectieve die terugblikt op de

book is a wonderful compilation of some of the best

indrukwekkende erfenis en de grote verdienste van

floral designs created by the master students of the

Nicole von Boletzky.

Academy of Flowerdesign/AoF on the occasion of their Master exams. This is a festive retrospective, looking back at the impressive legacy and the many merits of Nicole von Boletzky, and a unique source of inspiration for future florists.


67


Floral Art

Les Bouquets de Chenonceau The Bouquets of Chenonceau Author

Jean-François Boucher, Château de Chenonceau Photography

Didier Ronflard 33 x 24,5 cm 128 p, hard cover +100 illustrations Bilingual edition: French / English ISBN 978-90-5856-617-1 € 39,90

ISBN 978-90-5856-617-1

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 1 7 1

68

Na twintig jaar in zijn eigen bloemenzaak in Saint-

After twenty years in his flower shop in Saint-

Avertin, lonkte een nieuw avontuur voor florist Jean-

Avertin, florist Jean-François Boucher left the family

François Boucher. Uitgekeken op het commerciële

business to follow his heart and focus solely on his

plichtwerk, besloot hij zijn hart te volgen en zich van-

art, without having to put energy in the obligatory

af dan nog enkel toe te leggen op zijn eigen kunst en

commercial flower work. And where better to do this

passie. En waar beter een droom najagen, dan in een

than at the stunning Château de Chenonceau, one of

sprookjesachtig kasteel? Sinds 2015 is Jean-Francois

those fairytale type castles in the French Loire Valley.

Boucher de florale scenograaf van het Château de

Since 2015 Jean-Francois has been appointed floral

Chenonceau, één van de vele fabuleuze kastelen in

scenographer of the estate. Together with his small

de Franse Loirevallei. Samen met zijn team staat hij

team he creates new floral compositions for the cas-

er in voor de bloemstukken die de vele kamers van

tle’s rooms every week. These ‘staged’ flowers em-

het slot sieren. Net als de meubelstukken en kunst-

phasize the history of the estate just like any other

werken, vertolkt dit ‘geregisseerde’ bloemwerk de

piece of art or furniture does. Their designs blend in

geschiedenis van het kasteel. De ontwerpen zijn in

perfectly with the interior and decoration and are in

perfecte harmonie met het interieur, de decoratie,

beautiful harmony with the room’s colour code, its

de kleurcode, de functie en zelfs het parfum van

perfume and its function. Sometimes they even wink

de kamers. Ze zijn een knipoog naar poëzie, kunst

at poetry, art or the historical events that took place

of roemruchte gebeurtenissen die in het kasteel

in these spaces. The Bouquets of Chenonceau is a

plaatsvonden. Les Bouquets de Chenonceau is een

magnificent coffee table book that will please both

prachtig koffietafelboek dat zowel liefhebbers van

lovers of history and fans of floral design.

geschiedenis als van bloemsierkunst zal verheugen.


© Didier Ronflard

69


Hiroyuki Oka

Floral Art

Beautiful Vegetables Author

Beautiful Vegetables

Hiroyuki Oka Photography Kiyokazu Nakajima 28 x 28 cm 96 p, hard cover +50 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-638-6 € 39,90 Release: February 2020

ISBN 978-90-5856-638-6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 8 6

70

Hiroyuki Oka is zonder meer uniek in de wereld van

Hiroyuki Oka is one of a kind. The young Japanese

de bloemsierkunst. De jonge Japanse designer is niet

floral designer is not only gifted with that typical

alleen begiftigd met dat typisch Japanse gevoel voor

Japanese sense of aesthetics – a combination of

esthetiek – een unieke combinatie van vakmanschap,

detailed craftsmanship, faultless execution and a tal-

compromisloze uitvoering en het talent om dingen

ent to pare things down to their essence – but has a

tot hun essentie te herleiden – maar heeft ook een

unique, intelligent view on design and a great sense

bijzonder intelligente kijk op bloemsierkunst, een

of humor. His first Monograph (2013) didn’t go un-

schitterend gevoel voor humor en een oog voor

noticed and this second book Beautiful Vegetables

geestige toevalligheden. Beautiful Vegetables gaat

continues on the same path. Playing leading role

voort op het elan van zijn Monograph (2013). Fleurige

are colourful fruits and vegetables, with flowers and

groenten en blozend fruit zijn de vedettes van dit

plants in supporting roles. Hiroyuki Oka’s witty de-

boek, met bloemen en planten in ondersteunende

signs bring the quirky character and fascinating per-

rollen. Hiroyuki Oka’s kleurrijke composities brengen

sonality of many fruits and veggies in the limelight.

het eigenzinnige karakter en de persoonlijkheid van

These conceptual designs transcend the predictabil-

fruit en groenten voor het voetlicht. Zijn conceptuele

ity of sheer perfection and are destined to bring a

ontwerpen overstijgen de voorspelbaarheid van de

smile to your face.

perfectie en geven pas na nauwkeurig kijken al hun geheimen prijs.


Š Kiyokazu Nakajima

71


Hiroto Inoue

Floral Art

Monograph

Monograph

Hiroto Inoue

Author Hiroto Inoue Photography Kiyokazu Nakajima 33 x 24,5 cm 96 p, hard cover +50 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-639-3 € 39,90 Release: January 2020

ISBN 978-90-5856-639-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 9 3

72

Hiroto Inoue werkte tien jaar als bouwkundig ingeni-

Hiroto Inoue studied architectural engineering and

eur toen hij een radicale carrièreswitch maakte. Hij

worked at a construction company for ten years

opende een bloemenwinkel waar hij zich vooral toe-

before changing careers. He opened a flower shop

legde op commercieel werk, in het bijzonder decora-

and dedicated most of his time to commercial flower

ties voor huwelijken en events. De ontwerpen in deze

designs, especially wedding flower decoration. The

eerste monografie tonen Hiroto Inoue echter van een

designs in this book show Hiroto Inoue from a differ-

andere, meer persoonlijke kant. Of zijn achtergrond

ent, far more personal side. Whether his background

als ingenieur er iets mee te maken heeft of niet,

in engineering has something to do with it or not,

Inoue blinkt uit in het creëren van complexe geome-

Inoue excels in creating intricate geometric designs

trische vormen en composities die de zwaarte­kracht

and compositions that often seem to defy gravity. He

lijken te tarten. Met de slankste en nederigste ma-

constructs solid and firm backdrops for his flowers

terialen – grassprieten, orchideeënwortels, stroken

with the thinnest and humblest of materials: slender

bamboe, houtfineer en vooral papier – construeert

blades of grasses, orchid roots, slithers of bamboo,

hij solide achtergronden waartegen zijn bloemen, of

strips of wood veneer and especially paper. These

vaak een enkele bloem, in al hun eigenheid kunnen

fascinating, carefully constructed backgrounds are

stralen. Het resultaat zijn fascinerende ontwerpen

adorned with few or just one single flower. It results

met een perfecte balans tussen structuur en spon-

in stunning designs that perfectly balance manmade

taniteit.

and natural materials, structure and spontaneity.


Š Kiyokazu Nakajima

73


Floral Art

Creativity with Flowers A collection of floral recipes Authors Max van de Sluis, Per Benjamin Photography Helén Pe, Pim van der Maden 24,5 x 24,5 cm 448 p, hard cover +500 illustrations English edition 978-90-5856-634-8 € 65 Release: November 2019

ISBN 978-90-5856-634-8

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 3 4 8

74

Topfloristen Per Benjamin (SE) en Max van de Sluis

Acclaimed florists Per Benjamin (SE) and Max van

(NL) delen hun uitgebreide kennis op het vlak van

de Sluis (NL) share their extensive knowledge in the

bloemsierkunst in dit vuistdikke receptenboek voor

field of floral art in this voluminous recipe book. Step

smaakvol en eigentijds bloemwerk. Stap-na-stap to-

by step they create bouquets, table decorations, ar-

veren ze boeketten, tafeldecoraties, schikkingen met

rangements with cut flowers and plants, wedding

snijbloemen maar ook met planten, bruidsboeket-

flowers, sympathy pieces, festive Christmas deco-

ten, rouwwerk, spektakelstukken voor het interieur

rations and other impressive designs for the home.

en feestelijke kerststukken uit hun vingers. Dit com-

This book compiles all eight volumes of the popular

pilatieboek werd op verzoek van fans en studenten

(and sold out) series Creativity with Flowers. It cov-

zorgvuldig samengesteld uit de verschillende de-

ers a nice mix of commercial and artistic designs and

len van de populaire reeks Creativity with Flowers.

caters both to the hobbyist and the professional.

Het beslaat een mooie mix van commercieel en artis-

In addition to the hundreds of arrangements, both

tiek werk, zodat zowel de hobbyist als de professional

florists graciously grant us a peek behind the scenes,

aan de slag kan. Daarnaast geven beide floristen ook

they explain their way of working, sources of inspi-

een inkijk in hun interne keuken; hun manier van wer-

ration, thought process and creativity to encour-

ken, inspiratiebronnen, denkproces en creativiteit

age the reader to do more than merely copy their

om de lezer zo aan te zetten om meer te doen dan

arrangements. The ultimate goal of this book is not

hun bloemwerk te kopiëren. Het uiteindelijke doel

only to provide the necessary tools and techniques,

van dit boek is niet alleen het aanreiken van technie-

but also to give florists the confidence to develop

ken, maar vooral floristen het zelfvertrouwen te ge-

into artists with a personal style and a unique artis-

ven om zich te ontwikkelen tot kunstenaars met een

tic personality.

eigen stijl en een unieke artistieke persoonlijkheid.


75


Floral Art

Flower Moments through History Authors

Per Benjamin, Max van de Sluis (Life2) Photography

Nico Alsemgeest, a.o 24,5 x 24,5 cm 240 p, hard cover +200 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-596-9 € 45 Release: January 2020

ISBN 978-90-5856-596-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 6 9

76

Naast hun eigen bloeiende carrières, reizen bloem-

Floral artists Per Benjamin (SE) and Max van de Sluis

sierkunstenaars Per Benjamin (SE) en Max van de

(NL) have flourishing individual careers as designers

Sluis (NL) de wereld rond als Life2 - het collectief

and educators, but next to that they team up and

dat sinds de oprichting in 2002 uitgegroeide tot een

travel the world as Life2 – a name that has grown

heus merk en synoniem staat voor klasse, kwaliteit

into a brand over the years and stands for excellence

en innovatie. In Flower Moments through History

and quality. In Flower Moments through History

blikken beide designers even achterom naar de be-

they take a moment to look back on all the beautiful

ginjaren – en al het moois dat sindsdien gerealiseerd

things that have been achieved since the early days.

werd – om vervolgens zelfzeker vooruit te kijken en

Next to that they look ahead and confidently face

met Life2 mee te bouwen aan de toekomst van de

the future of floral design. This book features some

bloemsierkunst. In dit boek vind je enkele van hun

of their all time favourites and classics, but plenty

all time favourites en tijdloze klassiekers, maar daar-

of dazzling new bouquets and eye-catching arrange-

naast ook een groot aantal nieuwe boeketten en

ments as well. The designs are fit for any interior,

eigentijdse schikkingen die meer aansluiten bij de

occasion or setting and range in style from contem-

uitbundige, kleurrijke naturelle schikstijl van van-

porary, vibrant and wild to clean cut and minimalist.

daag. Met duidelijke werkbeschrijvingen en handige

Filled with beautiful photographs and easy-to-follow

stappenfoto’s.

instructions.


© Nico Alsemgeest

77


Elements

Floral Art

New Edition Author Per Benjamin Photography Helén Pe, Pim van der Maden, Sikastone School 33 x 24,5 cm 144 p, hard cover +75 illustrations Bilingual edition: Dutch/English 978-90-5856-621-8 € 59,90

78

Voor Zweeds topflorist en voormalig wereldkam­

According to Swedish master florist Per Benjamin,

pioen bloemsierkunst Per Benjamin gaat florale

floral art is all about emotions. Bringing flowers to

kunst in de eerste plaats over emoties. Bloemen

the people is translating and communicating emo-

brengen geluk, troost, getuigen van liefde en tonen

tions, is showing them that the future has always

dat de toekomst altijd wel iets goeds en moois in

something good and beautiful to offer. In this book

petto heeft. Zijn signatuurstijl is dan ook kleurrijk,

he shares his personal ideas about flowers and crea-

speels en optimistisch. Afkomstig uit designmekka

tivity. His unstoppable curiosity is his driving force

Scandinavië zit een gevoel voor esthetiek en vor-

and allows him to find new materials as well as new

mentaal in zijn bloed. Zijn technische meesterschap

ways to use the old ones. Per Benjamin is without a

vertaalt al zijn ideeën in foutloos uitgevoerde ont-

doubt one of the greatest ‘technicians’ in the world

werpen. De meeste van zijn arrangementen zijn

of floristry. In this book he shows a wide range of

eerder discreet qua afmetingen, maar toch slagen

arrangements, from the well known playful and col-

ze er altijd in om op een elegante en charmante ma-

ourful, almost kitschy pieces to the more natural

nier de aandacht te trekken. Per Benjamin is zonder

transparent, discrete ones. However, they always

twijfel één van de grootste technici in de wereld van

manage quite easily to draw one’s attention in an

de bloemsierkunst. De complexiteit van sommige

elegant, charming way. This updated and revised

van zijn creaties wordt fenomenaal weergegeven

edition of his very successful monograph Elements

in Elements, niet in het minst in de verschillende

(2004) demonstrates how his pieces have stood the

close-ups van de hand van fotografe Helén Pe. Dat

test of time and are still very refreshing and relevant.

zijn kunst nog steeds relevant en verfrissend is, en de tand des tijds met glans doorstaat, bewijst deze aangevulde en geüpdatete versie van zijn succesvolle Elements (2004).


ENJAMIN_p001-087_DEF_bew_opmaak 1 8/02/18 17:00 Pagina 75

0

ak2018-DEF02.indd 10

79 17/06/19 15:24


Masterclass Ikebana

Floral Art Author

Masterclass

IKE BA NA

Misc. Photography Misc. 29 x 24 cm 208 p, hard cover +175 illustrations English edition 978-90-5856-628-7 € 59,90 Release: December 2019

ISBN 978-90-5856-628-7

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 2 8 7

80

Masterclass Ikebana is het achtste boek in Stichting

Masterclass Ikebana is the eighth book in the

Kunstboeks internationale reeks rond Ikebana. Dat

Stichting Kunstboek’s international series focus-

deze boeken doorheen de jaren ook hun weg naar

ing on Ikebana. These books didn’t go unnoticed

Japan en de verschillende Ikebana Headquarters

and over the years found their way to the various

hebben gevonden, bewijst deze editie waarvoor

Ikebana Headquarters in Japan and their Iemoto.

we kunnen rekenen op de medewerking van de

We are pleased to announce that for this edition

grootmeesters (Iemoto) van de vijf grootste ike-

we can count on the cooperation of the grand mas-

banascholen (Sogetsu, Ichiyo, Ikenobo, Ohara en

ters (Iemoto) of the five largest ikebana schools

Misho). Doorheen de jaren waren de relaties tussen

(Sogetsu, Ichiyo, Ikenobo, Ohara and Misho). The

de Ikebanascholen niet altijd even vanzelf­sprekend,

relationships between the different Ikebana schools

vandaar dat we meer dan trots zijn op deze samen-

have not always been easy, which is why we are more

werking, die voor zover we weten uitzonderlijk is.

than proud of this collaboration, which, as far as we

Naast een voorstelling van de verschillende Iemoto,

know, is exceptional. In addition to a presentation of

de filosofie en principes van hun respectievelijke

the various Iemoto, the philosophy and principles

scholen en de reproductie van enkele van hun mees-

of their respective schools and the reproduction of

terwerken, kunnen we opnieuw rekenen op de inzet

some of their masterpieces, we can count on the

van vele internationale Ikebanakunstenaars die voor

efforts of many international Ikebana artists who

dit bijzondere boek uiteraard hun beste beentje

put their best foot forward for this special book.

voorzetten. Masterclass Ikebana wordt zo voor be-

Masterclass Ikebana is a wonderful inspiration book

ginnende Ikebanisten een prachtig inspiratieboek en

and an opportunity for advanced students to take

voor gevorderden een gelegenheid om hun kunst en

their art and creativity to the next level.

creativiteit naar een hoger niveau te tillen.


© Reginaldo Bockhorni

© Ivy Le Maguer

81 © LucioFarinelli

© Alie Bos - Praamstra


Bouquets

Floral Art

With how-to tutorials Author Laura Dowling Photography Misc. 26 x 21 cm 128 p, hard cover +100 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-624-9 € 30,00 Release: December 2019

ISBN 978-90-5856-624-9

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 2 4 9

82

Bouquets is het nieuwe boek in de inspirerende

Laura Dowling’s Bouquets is the second title in the

‘how-to’ reeks van Laura Dowling en borduurt voort

inspiring ‘how-to’ series and builds on the premise

op de premisse van haar succesvolle eerste boek

of her successful first book Floral Diplomacy at the

Floral Diplomacy at the White House (2016), namelijk

White House (2016): the notion that flowers have the

de idee dat bloemen de kracht hebben om de manier

potential to change the way people think and feel,

waarop mensen denken en voelen te veranderen én

creating powerful emotional connections – to nature,

om krachtige emotionele verbindingen – met de na-

to others, to our past and to our dreams. Her collec-

tuur en met anderen, met ons verleden en met onze

tion of bouquets focuses on the positive emotions

wensen voor de toekomst – te creëren. De boeket-

that bouquets – the most personal and evocative

ten in dit boek focussen in de eerste plaats op het

form of floristry – can express. Organized by types of

uitdrukken en bekrachtigen van positieve gevoelens.

emotions and feelings (e.g, tranquility, charm, nos-

Good vibes only. Ieder hoofdstuk belicht een thema

talgia, romance, drama, sophisticated chic, celebra-

en binnen elk thema worden een aantal boeketten

tions and dreams), each chapter presents an array of

gecreëerd. Uiteraard ontbreken ook hier de peti-

bouquets and the special stories that inspired them.

tes histoires die de boeketten inspireerden niet. De

These bouquets highlight a whole range of styles,

boeketten zijn geschikt in een hele reeks stijlen en

techniques and (seasonal) flowers for all settings

technieken en werden samengesteld met een grote

and occasions. As always, Laura provides expert in-

variatie aan (seizoens)bloemen. Vanzelfsprekend

sight and detailed guidelines to replicate her fabu-

helpen Laura’s deskundige inzichten, tips en tricks

lous bouquets at home.

en gedetailleerde richtlijnen iedereen die thuis ook deze fantastische boeketten wil maken.


83


Wreaths

Floral Art

With how-to tutorials Laura Dowlings kransen getuigen van tijdloze elegantie en poëzie, van technische fijnzinnigheid en artistieke passie. Klassieke materialen worden gecombineerd met weelderige bloemen en opvallende vruchten en verpakt in eigentijdse vormen. Wreaths bundelt meer dan 60 hoogst originele kransen voor elk seizoen, van eenvoudige, elegante groenblijvende kransen tot complexere ontwerpen met groenten en fruit. Het inleidende technische hoofdstuk, de gedetailleerde how-to beschrijvingen en Laura’s tips en tricks maken het kinderspel om de feestelijke kransen ook thuis te maken. Laura Dowling creates beauty and poetry with her signature wreaths, weaving an enticing floral fairy tale of color and inspiration, timeless style and fanciful details. With layer upon layer of lush blooms and fruits, entwining vines, and surprising combinations

84

Author

of colors, textures and both every day and extraordi-

Laura Dowling

nary materials, her wreaths make unique design state-

Photography

ments. In this lavishly illustrated book, Laura shares

Kevin Allen, Sunni Kin Cook,

her inspiration, creative process, and step-by-step tips

Georgianna Lane, Erik Kvalsik,

and techniques for creating 78 beautiful and innova-

Dominik Ketz, Louise Krafft

tive seasonal wreaths for all occasions. From simple

26 x 21 cm

and elegant evergreen wreaths to intricate and elabo-

128 p, hard cover

rate fruit and vegetable designs.

+100 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-603-4 € 30,00


International Floral Art 2018/2019 Floral design leeft en beweegt. Het verbaast, verrukt, overweldigt en raakt. Kijken naar mogelijkheden doet nieuwe mogelijkheden ontdekken en motiveert om telkens opnieuw grenzen te overstijgen. De

International Floral Art is al vele jaren een staalkaart van de fantastische en onuitputtelijke mogelijkheden met bloemen en tegelijk ook een ode aan de kleurrijke diversiteit van de natuur én menselijke creativiteit en inventiviteit. Elke editie van de International Floral

Art is een momentopname, een dwarsdoorsnede van de florale wereld: van de eerste voorzichtige stapjes van nieuwe talenten tot de meesterwerken van de gevestigde namen. Editie 2018/2019 is een nieuw hoogtepunt. The International Floral Art is the reference work for floral design that rises above the merely practical and beautiful and ventures into the realms of the theatrical, the unexpected, the virtuosic and sometimes even the magical. The International Floral Art series is testi-

Authors

mony to the fantastic things that can be achieved with

Misc.

flowers. It is a state of the art of floral design, show-

Photography

casing endless possibilities, introducing new materials

Misc.

85

and unconventional techniques and above all celebrating creativity, innovation and fresh ideas.

29 x 24 cm 288 p, hard cover +250 illustrations

ISBN 978-90-5856-591-4

ISBN 978-90-5856-591-4

© Robin Yip

© Hans van der Beele

© Irmgard Sinnesbichler

€ 59,90

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 9 1 4


Floral Art

Botanical Metamorphosis Hideyuki Niwa Botanical Metamorphosis is Hideyuki Niwa’s tweede boek. De focus ligt er in de eerste plaats op het designproces zelf, dat bijzonderheden van planten en bloemen waar anders achteloos aan voorbijgegaan zou worden, voor het voetlicht moet brengen. Dit proces en concept, dat rijpte en verfijnde doorheen de jaren, werd door Niwa ‘botanical metamorphosis’ gedoopt. Het bestaat uit het ontmantelen van de natuurlijke vormen om de verschillende losse elementen vervolgens minutieus in een schijnbaar organische vorm samen te puzzelen en zo een nieuwe vorm van schoonheid te laten ontluiken.

Botanical Metamorphosis is Hideyuki Niwa’s second book and focuses on the design process that brings out special features of plants and flowers that would otherwise go unnoticed. This process of ‘botanical metamorphosis’ developed over time. Hideyuki Niwa tries to capture the expression in flower heads, the movement of leaves, the heart beating in the stems

Hideyuki Niwa

and the will of branches... but in order to bring out

Photography

these characteristics it is necessary to ‘dismantle’ the

Kiyokazu Nakajima

original shapes, ‘reconstruct’ them and awaken their new beauty. As always Niwa’s execution of the design

33 x 24,5 cm

and the placement of materials is flawless, bordering

96 p, hard cover

on perfection.

65 illustrations English edition

ISBN 978-90-5856-606-5

ISBN 978-90-5856-606-5 € 39,90

9 7 8 9 0 5 8 5 6 6 0 6 5

© Cohim Flower School

86

Author


The Eternal Flower Koji Arai The Eternal Flower is Koji Arai’s liefdesverklaring aan bloemen. Met dit boek wil hij een stem geven aan de schoonheid van hun kleuren, hun wonderbaarlijke excentriciteit, vormen, fragiliteit en elegantie en ze koesteren en bewaren voor de eeuwigheid. Koji Arai stelt zijn talent ten dienste van zijn geliefde bloemen, in de hoop zo veel mogelijk mensen te ontroeren met hun unieke eigenheid. Iets wat hij met groot meesterschap en bravoure doet.

The Eternal Flower is Koji Arai’s ode to flowers. In this book he wants to give a voice to the beauty of their colors, their enthralling eccentric shapes, their life, their death, their fragility and elegance and at the same time treasure them for eternity. Koji Arai puts his talent at the service of flowers, hoping to help disclose the fascinating aspects of flowers and plants that we often remain unaware of. This he does with great skill and bravura.

Author

Koji Arai Photography

Kiyokazu Nakajima 33 x 24,5 cm 96 p, hard cover +75 illustrations ISBN 978-90-5856-584-6

Bilingual edition: English, Japanese ISBN 978-90-5856-584-6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 8 4 6

€ 39,90

87


Floral Art

Techniques for Floral Beauty Trendsetter, globetrotter, ondernemer, influencer, estheet... Tomas De Bruyne is zonder meer één van de meest getalenteerde bloemsierkunstenaars.

Techniques for Floral Beauty geeft ons een caleidoscopische kijk in de interne keuken van de designer. Het is een prachtig portret in de vorm van een kleurrijk koffietafelboek vol sublieme schoonheid en tegelijkertijd een handboek met step-by-step tutorials voor 50 harmonieuze en stijlvolle stukken. Niet minder dan 150 verschillende florale technieken komen aan bod. Gouden tips van de meester zelf en insider tricks geven het boek de allure van een persoonlijke masterclass. Trendsetter, globetrotter, entrepreneur, influencer, aesthete ... Tomas De Bruyne is without a doubt one of today’s most talented floral designers. Techniques

for floral beauty offers us a sneak peek in what moAuthor Tomas De Bruyne

and how he keeps reinventing himself. Techniques for

Photography

Floral beauty is a stunning portrait and at the same

COHIM, Lauro Bautista, Michèle Francken,

time a handbook with step-by-step tutorials for 50

Saskia Haché, VDimage

stylish pieces. No less than 150 different floral techniques are discussed. Golden tips from the master

30 x 24 cm

himself and insider tricks give the book the allure of

224 p, hard cover

a personal masterclass.

+250 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-598-3 € 45,00

© Saskia Haché

88

tivates and inspires him, what his passions in life are


The World of Colour according to Per Benjamin In de afgelopen tien jaar ontwikkelde de Zweedse floral designer Per Benjamin zijn eigen kleurtheorie.

The World of Colour according to Per Benjamin is een educatief, onderhoudend en inspirerend boek waarin Per Benjamin zijn ideeën over kleurgebruik uitvoerig uit de doeken doet, zowel in theorie als in praktijk. De foto’s zijn een mix van studiowerk, schikkingen voor buiten en indrukwekkende stukken gemaakt voor de aankleding van evenementen, zoals de uitreiking van de Nobelprijzen. Samen vormen ze de perfecte illustratie bij de onuitputtelijke mogelijkheden met kleur en geven ze de florist een perfecte handleiding om gemakkelijk een harmonieus palet samen te stellen. In the past ten years, Swedish floral designer Per Benjamin developed his own colour theory. The

World of Colour according to Per Benjamin is an educational-entertaining-inspirational book where his color theory is explained in text, but above all

Author

presented in a very creative, visual ‘hands on’ style

Per Benjamin

in beautiful pictures and colour charts. The photos

Photography

are a mix of studio works, outdoor pieces and big-

Helén Pe, Dan Lepp, Anette Andersson,

ger event designs and illustrate how it is possible to

Mark Trustrup

89

extract colour tones from a material both in theory 33 x 24,5 cm

and in practice.

160 p, hard cover +120 illustrations English edition ISBN 978-90-5856-595-2

© Helén Pe

© Helén Pe

© Mark Trustrup

€ 59,90


Flowers in Love

Flowers in Love 2

Flowers in Love 3

Flowers in Love 4

ISBN 978-90-5856-161-9 € 29,90

ISBN 978-90-5856-224-1 € 29,90

ISBN 978-90-5856-337-8 € 29,90

ISBN 978-90-5856-500-6 € 29,90

Flowers in Tears

Flowers in the heart

Moniek Vanden Berghe

Flower Style

Moniek Vanden Berghe

Monograph

ISBN 978-90-5856-268-5 € 29,90

ISBN 978-90-5856-397-2 € 29,90

ISBN 978-90-5856-340-8 € 39,90

40 inspirerende boeketten & hoe ze te maken ISBN 978-90-5856-559-4 € 24,95

Florale basistechnieken Floristic basics

Florale Basismaterialen Allemaal floraal Floristry Basics Materials Originele knutsel- en deco-ideeën

ISBN N 978-90-5856-222-7 ISBN E 978-90-5856-221-0 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-265-4 ISBN E 978-90-5856-266-1 € 29,90

90

ISBN 978-90-5856-435-1 € 24,95

About Flowers ISBN 978-90-5856-478-8 € 24,95


Outdoor Flower Designs

Christmas Arrangements

Geschikt voor de feesttafel/Floral Party Table Decorations

Tasty Tables 2

by Katrien Vandierendonck ISBN 978-90-5856-307-1 € 29,90

ISBN 978-90-5856-414-6 € 29,90

ISBN 978-90-5856-503-7 € 29,95

ISBN 978-90-5856-339-2 € 29,90

Floral Art Structures

Constructed Bouquets

The Bouquet Talks

L'emballage dans tous les états

ISBN 978-90-5856-227-2 € 29,90

ISBN 978-90-5856-501-3 € 29,90

ISBN 978-90-5856-190-9 € 29,90

ISBN 978-90-5856-576-1 € 29,95

91

Inked & Blossom

Faith Flowers Celebrate with a glorious Array of Flowers

ISBN 978-90-5856-568-6 € 29,90

ISBN 978-90-5856-588-4 € 35,00

Floral Diplomacy at the White House

A White House Christmas

ISBN 978-90-5856-558-7 € 35,00

ISBN 978-90-5856-575-4 € 35,00

A WHITE HOUSE CHRISTMAS INCLUD

ING FLORAL DESIGN TUTORIALS

C

hristmas at the White House is the most beautiful and grand celebration of the year, the ultimate display of nostalgic traditions and romanticized ideals. Part extravaganza, part historical tradition – the White House Christmas is always characterized by an inspiring theme, exquisite decorations and unifying messages of hope and goodwill towards all. As Chief Floral Designer during her six years in the White House, Laura Dowling was responsible for the dazzling floral pieces that made the season so memorable. Working with the First Lady and a talented team of volunteers, she designed amazing decorations for every White House room that enhanced architectural details and historical collections, carried out the First Lady’s vision, showcased American artists and hand-crafted designs, and celebrated beloved Christmas traditions and cherished American ideals.

CELEBRATE WITH A GLORIOUS ARRAY OF FLOWERS A STEP BY STEP TUTORIAL

Here, Laura invites readers behind the scenes of this complex year-long planning process where some of the most innovative and ambitious handmade craft displays were created. From architectural details to sugar paste floral vases and robotic versions of the first family dogs, the decor inspired and delighted visitors and guests from all around the world. In addition to her White House experiences, Laura shares advice and ideas, amusing anecdotes, tips and techniques for planning holiday displays, including step-by-step instructions for recreating some of the most popular and original White House holiday designs at home.

A WHITE HOUSE CHRISTMAS

LAURA IAROCCI

LAURA DOWLING

Faith Flowers

A WHITE HOUSE CHRISTMAS INCLUD

ING FLORAL DESIGN TUTORIALS

Laura is the author of Floral Diplomacy at the White House and currently travels throughout the world leading floristry workshops, designing events and speaking to groups about the role of flowers as important diplomatic tools.

$45

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


Life3 series: Creativity with flowers Boeketten Bouquets

Interieur Interior decoration

Kerstmis Christmas

Afscheid Sympathy

ISBN N 978-90-5856-197-8 ISBN E 978-90-5856-188-6 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-198-5 ISBN E 978-90-5856-189-3 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-216-6 ISBN E 978-90-5856-207-4 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-255-5 ISBN E 978-90-5856-254-8 € 29,90

Plantschikkingen Plant Arrangements

Schikkingen Arrangements

Tafeldecoraties Table Arrangements

Bruidsbloemen Wedding Flowers

ISBN N 978-90-5856-351-4 ISBN E 978-90-5856-352-1 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-280-7 ISBN E 978-90-5856-279-1 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-322-4 ISBN E 978-90-5856-323-1 € 29,90

ISBN N 978-90-5856-308-8 ISBN E 978-90-5856-309-5 € 29,90

Life3. Flower Moments

Life3. Passionate Emotions

Life3. Interior Emotions

Florever/Wherever

ISBN 978-90-5856-321-7 € 59,90

ISBN 978-90-5856-419-1 € 59,90

Floral inspiration from all over the world ISBN 978-90-5856-330-9 € 59,90

92

ISBN 978-90-5856-413-9 € 39,90


International Annual Floral Art 06/07

International Floral Art 10/11

International Floral Art 12/13

International Floral Art 14/15

ISBN 978-90-5856-212-8 € 59,90

ISBN 978-90-5856-338-5 € 59,90

ISBN 978-90-5856-395-8 € 59,90

Jubilee edition ISBN 978-90-5856-466-5 € 59,90

International Floral Art 16/17

Wedding Flowers

Floral Design

Royal Delft

Pim van den Akker

Pim van den Akker

ISBN 978-90-5856-541-9 € 59,90

ISBN 978-90-5856-537-2 € 59,90

ISBN 978-90-5856-296-8 € 59,90

ISBN 978-90-5856-362-0 € 39,90

93

Flora Mythica

Araik Galstyan

Flowers and Design

A floral tribute to the imagination ISBN 978-90-5856-532-7 € 39,90

Festive Floral Designs

Garry Kwok

ISBN 978-90-5856-497-9 € 39,90

ISBN 978-90-5856-585-3 € 39,90

Double Face ISBN 978-90-5856-560-0 € 39,90

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


The Wreath

Hideyuki Niwa

Hiroyuki Oka

Manabu Hashiguchi

Monograph

ISBN 978-90-5856-549-5 € 39,90

Japanese Contemporary Floral Art ISBN 978-90-5856-437-5 € 39,90

Ryusaku Matsuda

Yuko Takagi

ISBN 978-90-5856-438-2 € 39,90

Tokyo Flowers

Contemporary Floral Art

Naoki Sasaki ISBN 978-90-5856-264-7 € 39,90

Rumiko Style Modern Floral Design

ISBN 978-90-5856-299-9 € 39,90

ISBN 978-90-5856-360-6 € 39,90

ISBN 978-90-5856-392-7 € 49,90

Ikebana Ohara

Ikebana today

Contemporary Ikebana

Ikebana through all Seasons

ISBN 978-90-5856-208-1 € 59,90

ISBN 978-90-5856-269-2 € 59,90

ISBN 978-90-5856-367-5 € 59,90

ISBN 978-90-5856-510-5 € 39,90

94

A Song of Flowers ISBN 978-90-5856-454-2 € 39,90


Whispering Flowers

Poetical Ikebana

Ikebana inspired by Emotions

Exploring Ikebana

ISBN 978-90-5856-519-8 € 59,90

ISBN 978-90-5856-582-2 € 59,90

ISBN 978-90-5856-504-4 € 24,90

Ikebana ISBN 978-90-5856-480-1 € 59,90

2017SKB014_IKEBANA_EMOTIONS_COVER.indd 2

My Ikebana ISBN 978-90-5856-401-6 € 49,00

Mijn tuin is goud waard

25/09/17 10:12

Je eigen groentetuin op 1m2

Bambuseae

Zelf geteeld, lekker en gezond ISBN 978-90-5856-409-2 € 24,95

ISBN 978-90-5856-382-8 € 19,95

ISBN 978-90-5856-146-6 € 49,00

95

Buxus

Hydrangea

Gentse Azalea

Orchid, the fatal attraction

ISBN 978-90-5856-172-5 € 49,00

ISBN 978-90-5856-195-4 € 49,00

ISBN 978-90-5856-390-3 € 49,00

ISBN 978-90-5856-252-4 € 59,90

for more information, see www.stichtingkunstboek.com


De planten voor ieders tuin Les plantes pour le jardin de chacun

Gardening

Om tuiniers een houvast te geven en wegwijs te maken in het ruime aanbod van planten, sloegen botanici, plantenkwekers en de groensector de handen in elkaar. Een unieke samenwerking die resulteerde in deze gebruiksvriendelijke plantengids. De planten

voor ieders tuin wil geen plantenencyclopedie zijn of verbluffen met wetenschappelijk kennis. Integendeel, het is een hands-on standaardwerk dat elke tuinier – professional of hobbyist – wapent met een basiskennis van 250 planten die het in elke tuin schitterend zullen doen. To support gardeners in making good and foul proof plant choices for their gardens; botanists, plant breeders and the plant sector have joined forces. A unique collaboration that has resulted in this easy to Authors

use plant guide. De planten voor ieders tuin (‘Plants

Harry van Trier, Jan Hendrickx

for every garden’) is no encyclopaedia that wants to

Photography

dazzle with scientific knowledge, rather it is a hands-

Misc.

on standard that equips every gardener – professional or amateur – with a basic knowledge of 250

96

24 x 17 cm

plants that will do wonderful in any garden (in our

272 pages, soft cover with flaps

climate zone).

+600 illustrations Dutch edition: ISBN 978-90-5856-542-6 French edition:

ISBN 978-90-5856-542-6

ISBN 978-90-5856-543-3

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 4 2 6

9 7 8 9 0 5 8 5 6 5 4 3 3

ISBN 978-90-5856-543-3 € 29,95

ILEX - AQUIFOLIACEAE

TRILLIUM - LILIACEAE

Hulst – Holly – Houx – Stechpalme

Ilex 'Aureomarginata Ovata'

Ilex crenata 'Dark Green'

AMELANCHIER - ROSACEAE

Drieblad – Wood lily – Trillium – Waldlilie Wijdverspreid geslacht met groenblijvende of bladverliezende bomen, struiken en klimplanten. De mannelijke en vrouwelijke bloemen groeien meestal aan aparte bomen, waardoor planten van beide geslachten nodig zijn om bessen te bekomen. Zeer breed assortiment in vele vormen en bladtypes waarvan vooral de aquifolium types met hun stekelig blad gekend zijn. Er zijn ook de Ilex crenata of Japanse hulsten met hun kleine, ronde blaadjes, de meservae kruisingen en vele andere selecties.

Krentenboompje – Snowy Mespilus – Amélanchier – Felsenbirne Heldergroene blaadjes, vaak gevlekt en breed ovaal uitlopend in een punt. In het hart van het drietal bladeren zit een enkelvoudige drietallige bloem.

Trillium chloropetalum

Trillium ovatum

Amelanchier 'Snowflakes'

Amelanchier x grandiflora 'Cumulus'

Twee keer per jaar geeft dit geslacht een kleurrijk spektakel, in het voorjaar met de weelderige crèmewitte bloei in losse trossen en in het najaar met de vurige herfstverkleuring van het blad. De eetbare vruchten van verscheidene Amelanchier soorten zijn ook geliefd bij vogels. Vanwege de dichte vertakking en de vorming van uitlopers geeft de heester ook een goede beschutting.

HERKOMST:

Azië, Noord-Amerika en Europa

Middellands Zeegebied, westelijk Noord-Amerika, Noordwest-Afrika en Azië

SOORTEN:

SOORTEN:

circa 400

circa 30

BIJZONDERHEDEN:

BIJZONDERHEDEN:

HERKOMST:

Ilex crenata 'Blondie'

Zeer vormenrijk, wanneer je wat verder kijkt dan de populaire I. aquifolium en I. crenata.

soms stekelige bladeren en kleurige bessen HOOGTE:

van 0,5 tot 15 m BLOEITIJD:

lente - zomer

129

Trillium grandiflorum

De meeste van deze Noord-Amerikaanse bosplanten zijn goed winterhard. Op een humusrijke, wat vochtige grond groeien ze uit tot mooie pollen. Niet de gemakkelijkste plant, maar wel erg mooi. Probeer T. grandiflorum.

bloeit pas na enkele jaren maar dan zeer rijk HABITAT:

frisse bodem HOOGTE:

van 20 tot 60 cm

HERKOMST:

Noord-Amerika en Europa SOORTEN:

circa 12 BIJZONDERHEDEN:

bloei, herfstkleur en vruchten

Amelanchier x grandiflora 'Princess Diane'

SCHORS:

Meestal een meerstammige struik, waarvan sommige wortelopslag geven. Probeer A. ovalis 'Edelweiss' of A. x grandiflora 'Ballerina' deze wortelen oppervlakkig maar zijn gevoelig voor droogte.

licht grijs tot grijsbruin – glad tot licht gegroefd HOOGTE:

van 3 tot 8 m

WINTERHARDHEIDSZONE:

BLOEITIJD:

WINTERHARDHEIDSZONE:

voornamelijk 6-7

lente

voornamelijk 4-5-6

KLEURENPALET BLOEI:

KLEURENPALET BLOEI:

KLEURENPALET BLOEI:

www.oprins.com www.peters.be www.calleplant.be www.boomkwekerijdenaert.be

www.vanacker.be www.willaert.be

www.pepinieresgodefroid.be www.boomkwekerij-debruyn.com www.boomkwekerij-bogaert.be www.boomkwekerijdewinter.be

245

27


2020

Stichting Kunstboek

Stichting Kunstboek Legeweg 165 B-8020 Oostkamp Tel. 32 50 46 19 10 info@stichtingkunstboek.com orders@stichtingkunstboek.com

Verdeling in België: Exhibitions International Kol. Begaultlaan 17 B-3012 Leuven Tel. 32 16 29 69 00 Fax 32 16 29 61 29 orders@exhibitionsinternational.be

Verdeling in Nederland: Image Books Factory Doornhoek 3742 NL-5465 TA Veghel Tel. 31 413 38 72 72 Fax 31 413 38 72 71 info@imagegroupholland.nl

© Kiyokazu Nakajima

© Stefanie Geerts

2020

We deliver all over the world: www.stichtingkunstboek.com

Profile for Stichting Kunstboek

Stichting kunstboek fondscatalogus 2020  

Stichting kunstboek fondscatalogus 2020  

Advertisement