Maskinläggning av marksten – Industri, logistik hamn 2015

Page 2

FÖRDELARNA MED MARKSTEN Tål höga fordons- och axellaster Tål höga statiska laster såsom staplade containrar utan risk för genomstansning Tål höga horisontella påkänningar från svängande truckar och lastbilar Mycket lämpliga på ytor med högt mekaniskt slitage Har oförändrad bärförmåga vid höga temperaturer Har god beständighet mot oljespill och bränslen Reflekterar ljus bättre än asfalt och absorberar ej värmen Har lågt underhållsbehov Har lång teknisk livslängd

OBEROENDE AV TEMPERATUR Asfaltsbeläggningar kan få plastiska deformationer under varma dagar. Det uppstår vid hög statisk belastning och av långsamtgående tung trafik. Asfaltsytan kan dessutom punkteras av belastningen från trailerstödben under sådana förhållanden.   Marksten har samma styvhet oberoende av temperatur och ytan reflekterar solljus som då absorberar värme i mindre omfattning än asfalt.

RORO-TERMINAL I GÖTEBORG

TÅL HÖGA STATISKA LASTER Stenbeläggningar tål mycket höga koncentrerade statiska belastningar, som exempelvis höga containerstaplar. Under normala omständigheter kan man ej se negativa långtidseffekter i form av stansningar på ytorna eller andra deformationer.

KATRINEHOLMS LOGISTIKCENTER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.