Page 1

O SONG Vic Nees, portret van een koorcomponist


Meer boeken over muziek bij Davidsfonds Uitgeverij: Luc BergĂŠ e.a., Als Orpheus zingt. De klassieke oudheid in de muziek Ignace Bossuyt, Van noten en tonen. Wegwijs in muzikale begrippen Luc Rombouts, Zingend brons. Beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld

2\

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


O SONG VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST KAMIEL COOREMANS JAN DEWILDE ROGER LEENS KATELIJNE THEUWISSEN


Koor&Stem O song. Vic Nees, portret van een koorcomponist Š 2011, Koor&Stem en Davidsfonds Uitgeverij nv Blijde Inkomststraat 79, 3000 Leuven www.davidsfonds.be www.koorenstem.be Vormgeving binnenwerk: Smets & Ruppol Omslagontwerp: Maarten Deckers Omslagfoto: Vic Nees tijdens huldeconcert Vic Nees, 1995, foto VRT D/2011/0240/01 ISBN 978-90-5826-765-8 NUR 661 Een initiatief van Koor&Stem In samenwerking met Davidsfonds Uitgeverij en Provincie Vlaams-Brabant

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieĂŤn, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel het opsporen van de bronnen met uiterste zorg is geschied, blijft het mogelijk dat we iemand vergaten. In dat geval bieden wij onze verontschuldigingen aan aan vertalers, uitgevers of andere rechthebbenden die niet vermeld werden en zijn we bereid om verbeteringen aan te brengen in de volgende druk. Although we have taken great care to trace the sources it is possible some were overlooked. Should this be the case, we apologise to any translators and publishers who were not mentioned and undertake to bring any necessary changes to future publications.

4\

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Inhoud Ten geleide

9

Roger Leens

By Way of Introduction...

11

Roger Leens, translation: Charlotte Panouclias

Vic Nees – Leven en werk

13

Kamiel Cooremans

De Mechelse connectie De Antwerpse connectie Op verkenning Experiment en engagement Neoromantiek Nieuwe eenvoud Minimal music Synthese

Vic Nees – Life and Work

13 16 21 27 29 35 42 49 58

Kamiel Cooremans, summary: Roger Leens, translation: Charlotte Panouclias

Veel, meer, Neest – Een portret

65

Katelijne Theuwissen

Perpetuum mobile Hors-d’œuvre Natuurlijk componeren Drie bouwstenen van de koorcomponist Liefde voor het woord Close reading Schrijvende paters Een nieuw geluid Pleidooi voor Vlaamse muziek Meer dan meningen Breedte en diepgang Wie is Vic Nees?

When the Soul is Singing (Katelijne Theuwissen, translation: Charlotte Panouclias)

66 67 68 69 70 72 73 75 77 79 80 81 82


Vic Nees als dirigent, musicoloog en inspirator: een klinkend voorbeeld

85

Jan Dewilde

Jules Van Nuffel Kurt Thomas Radioproducer Omroepdirigent Specialist Kruisbestuiving (Her)ontdekkingen Nieuwe koormuziek Achter de grens Multifunctioneel Columnist Mentor Beknopte bibliografie

Vic Nees, a Chiming Example

86 87 89 90 92 93 95 98 100 102 105 107 108 109

Jan Dewilde, translation: Charlotte Panouclias

Œuvrecatalogus Vic Nees / Catalogue of Vic Nees’s Works Roger Leens - translation: Charlotte Panouclias

Chronologische catalogus / Chronological catalogue Alfabetische catalogus / Alphabetical catalogue

111/113 115 128

Discografie / Discography

150

Artikels van Vic Nees/ Articles by Vic Nees

160

Artikels over Vic Nees/ Articles about Vic Nees

161

Tabula gratulatoria

162

CD: Nees door Nees / Nees by Nees

166


Vic Nees (1992), foto VRT Š Phile Deprez


Ten geleide Roger Leens

‘ V i c, a l s j e h e t g o e d v i n d t, z a l i k e e n c at a l o g u s va n j o u w we r ke n s a m e n s te l l e n.’

Die belofte, gedaan uit respect voor de mens en uit grote waardering voor de componist, is uitgegroeid tot het boek dat u nu in handen heeft. Dankzij de goede zorgen van Koor&Stem en de welwillende interesse van het Davidsfonds kunnen we Vic Nees, dit jaar 75, en heel de koorwereld een uniek document aanreiken. Wie anders dan Kamiel Cooremans kan treffender de mens Vic Nees belichten? Hij evoceert op een fascinerende wijze de evolutie, de inspiratiebronnen en de veelzijdigheid van de componist. Als compagnon de route, zoals hij zichzelf noemt, boetseert hij een schitterend portret van de godfather van de Vlaamse koormuziek. In 1980 droeg Vic Nees aan koorleider Kamiel Cooremans zijn meest gezongen werk Magnificat op. In haar bijdrage ontleedt de filologe Katelijne Theuwissen voornamelijk de woord-toonverhouding in de koorwerken van de componist. In talrijke persoonlijke citaten belicht Vic Nees zelf met treffende commentaren zijn composities en geeft hij ons een idee van zijn filosofische opvattingen als componist. Musicoloog Jan Dewilde speurt naar de musicoloog in de componist Nees, naar zijn leven en werk als atypische dirigent van het Radiokoor. Hoe Vic Nees erin slaagde om velen rondom hem – collega-dirigenten, musicologen, televisieen radioproducers – te interesseren en zelfs te enthousiasmeren voor het eigen muziekerfgoed. Tot slot leidde langdurig en nauwkeurig onderzoek van ondergetekende tot de eerste volledige œuvrecatalogus van Nees’ werk, een praktische gids voor hen die het werk van onze belangrijkste hedendaagse Vlaamse koorcomponist willen leren kennen en uitvoeren.

/9


By Way of Introduction... Roger Leens Translation: Charlotte Panouclias

‘Vic, if you don’t mind, I’d like to put together a catalogue of your works.’

This promise, made out of respect for the man and out of great esteem for the composer, has blossemed into the book which you are holding in your hands. Thanks to the good care of Koor&Stem and the kind interest of the Davidsfonds, we are able to hand over to Vic Nees, 75 this year, and to the whole choir world, a unique document. Who better than Kamiel Cooremans to provide us with an accurate insight into who Vic Nees, the man, really is? He evoques, in a most fascinating way, the evolution, the sources of inspiration and the multiple virtues of the composer. As compagnon de route, as he describes himself, he paints a wonderful portrait of the godfather of Flemish choir music. In 1980, Vic Nees assigned his most sung work, Magnificat, to choir conductor Kamiel Cooremans. In her contribution, linguist Katelijne Theuwissen analyses mainly the word-sound relation in the composer’s choral works. In numerous personal quotations, Vic Nees himself sheds light, by means of striking comments, on his compositions and briefs us on his philosophical views as a composer. Musicologist Jan Dewilde goes in search of the musicologist in the composer Nees, and of his life and work as a non-typical conductor of the Radio Choir. Of how Vic Nees managed to make many people around him – television and radio producers, fellow conductors, musicologists – interested and even enthousiastic about their own musical heritage. Finally, lengthy and careful research by the undersigned led to the first complete catalogue of works by Nees, a practical guide for those who want to get to know and perform the work of our most important contemporary Flemish choir composer.

/ 11


Het gezin Nees (1948), v.l.n.r. Vic Nees (°1936), Elvire Lettany (1901-1950), Staf Nees (1901-1965), Jenny Nees (°1934) © Paul Van den Abeele, SOFAM


Vic Nees - Leven en werk Kamiel Cooremans

De Mechelse connectie Mechelen, een muziekstad? Er is iets voor te zeggen. Ooit liet Margaretha van Oostenrijk er zich in haar prachtige residentie, het huidige gerechtshof, door musici van eerste rang zoals een Pierre de la Rue omringen. Een ander groot polyfonist, Philippus de Monte, zag in dezelfde periode het levenslicht in Mechelen. En de stad gaat er prat op dat de grootvader van Beethoven binnen haar muren geboren werd en als koorknaap verbonden was aan de Sint-Romboutskathedraal. Met de oprichting in 1878 van het Interdiocesaan Hoger Instituut voor Kerkmuziek, het latere Lemmensinstituut genoemd naar zijn stichter en eerste directeur Jaak Nikolaas Lemmens, werd Mechelen een belangrijk centrum voor de opleiding van organisten en kerkmusici. Lemmens werd opgevolgd door Edgar Tinel, naast Peter Benoit toch wel de voornaamste vertegenwoordiger van de Vlaamse romantiek. In 1921 werd de in 1843 gestichte Ecole de chant uiteindelijk bevorderd tot Stedelijk Conservatorium. Het werd onder meer geleid door August De Boeck. Een jaar later werd door de legendarische Jef Denijn de Internationale Beiaardschool opgericht. En nog in Mechelen werd op 8 maart 1936, de sterfdag van Benoit, Vic Nees geboren. Op dat ogenblik was Jules Van Nuel directeur van het Lemmensinstituut en Godfried Devreese directeur van het Stedelijk Conservatorium. Staf Nees, vader van Vic, was toen stadsbeiaardier en organist aan de OnzeLieve-Vrouw van Hanswijk en tevens leraar aan het Lemmensinstituut en de Beiaardschool, waarvan hij in 1941, na de dood van Denijn, de leiding zou overnemen. Daarenboven genoot hij aanzien als componist van uiteraard

/ 13


beiaardmuziek, maar ook van talrijke religieuze werken. Tevens was hij leider van een zeer actieve Koninklijke Kunstkring Edgar Tinel, de profane tegenhanger als het ware van het Sint-Romboutskoor en een van de talrijke oratoriumkoren die Vlaanderen toen rijk was. Men zou verwachten dat de opgroeiende zoon, die duidelijke blijken van muzikale aanleg vertoonde, in de voetstappen van zijn vader zou treden. Vooralsnog was daarvan geen sprake. Het zag ernaar uit dat hij eerder voor een academische dan voor een muzikale opleiding zou gaan. Hij liep zijn humaniora aan het Sint-Romboutscollege (Latijn-Grieks) en liet zich vervolgens in 1955 inschrijven aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de universiteit te Leuven. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. In 1956 trok hij naar het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen. Hij was niet onvoorbereid. In zijn collegetijd had hij pianoles gekregen van Willy Van Innis, later aangevuld door raadgevingen van zijn vader en diens collega aan het Lemmensinstituut Marinus De Jong, een regelmatige gast ten huize Nees in de Begijnenstraat. Ook Jef Van Hoof en Arthur Meulemans kwamen er geregeld over de vloer. In het vierde studiejaar werd Vic geselecteerd om deel uit te maken van het Sint-Romboutskoor. Hij moest evenwel vooraf de notenleerlessen van Paul Gilson doormaken, maar dat was geen probleem. Zo mocht hij in 1946 de rangen vervoegen van het toenmaals hoog aangeschreven kathedraalkoor. Onder leiding van Jules Van Nuffel zong hij op hoogdagen missen van Lassus en De Monte, maar ook van Jaap Vrancken, Joseph Jongen, Flor Peeters en andere ‘modernen’. Zowel de koorleider als de componist Van Nuffel maakte diepe indruk op hem. Tijdens concertreizen van zijn vader nam hij diens functie als organist van Hanswijk over. Zo werd hij vertrouwd met de praktijk van het begeleiden van gregoriaans, het transponeren, het improviseren en het primavista-spelen. Zijn optreden als organist bleef niet onopgemerkt. Het bezorgde hem zelfs een open doekje vanwege de Gentse muziekcriticus Berten De Keyzer in het tijdschrift De Schalmei. Weliswaar vergiste de auteur zich van kerk, maar liet hij niet na om de jonge Victor een voorspoedige muzikale loopbaan toe te wensen.

De lezers van dit tijdschrift zullen wel reeds in de dagbladen het spijtig ongeval vernomen hebben waarbij onze geëerde Organist en Beiaardier Staf Nees gedurende een hevig stormweder zich de pols brak op verscheidene plaatsen. Het orgel in de Kathelijnekerk werd gedurende die tijd bespeeld door de 13 -jarige zoon van Meester Nees. Naar verluidt is ook nu het orgelspel in die voorname kerk uitstekend verzorgd. Wij wensen Meester Staf Nees een spoedige genezing en de jonge Heer Victor een verdere loopbaan in Vaders spoor!1 1 Berten De Keyzer, ‘In Vaders spoor’, De Schalmei (1949).

14 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Vic Nees – Life and Work Kamiel Cooremans Summary: Roger Leens Translation: Charlotte Panouclias

The Mechelen Connection Kamiel Cooremans examines the effects that the surroundings and musical influences had on Vic Nees as a young boy growing up in his hometown of Mechelen. This includes: the music town of Mechelen, the former residence of Margaret of Austria, with an entourage of first rate composers such as Pierre de la Rue and Philippus de Monte; Beethoven’s grandfather was born there; the town of the Hoger Instituut voor Kerkmuziek (Lemmensinstituut); the Conservatorium and the world-famous Beiaardschool (Carillon school). At the time of Vic’s birth (8 March 1936), Jules Van Nuffel was director at the Lemmensinstituut and Godfried Devreese director of the Conservatoire. Staf Nees, Vic’s father, was the City’s carillon player, teacher at the Lemmensinstituut, director of the Beiaardschool, composer and choir conductor. Stained glass with the image of Staf Nees in the Presbyterian church of Kirk-in-the-Hils (U.S.) by Joz Beeck. The moon in the stained glass refers to a composition for carillon Clair de lune by Frederick Marriott (student of the Mechelse beiaardschool) and to Mechelen.

58 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Vic completed his secondary education (Latin-Greek) at the St.-Romboutscollege and sang in the St.-Rombouts choir conducted by Jules Van Nuffel. After secondary school, he enrolled in the faculty of Literature and Philosophy at the University of Leuven. When he arrived at the Conservatoire in Antwerp in 1956, he already had many assets. He was quite good at playing the piano, had perfect pitch, a remarkable musical memory and, above all, an excellent sense of harmony. This was largely due to his talent but also thanks to his education. This self-taught musician needed only a slight polish to make it into the professional world.

The Antwerp Connection This chapter deals with the musical training that Vic Nees enjoyed at the Conservatorium. The choice for Antwerp was a conscious one. Vic did not agree with the musical (romantic) climate in which his father lived. His curriculum at the Conservatoire advances at top speed and with success: in 1957 he obtains his first prize in solfège with Renaat Veremans, in 1958 his first prize in harmony with Ivo Mortelmans, in 1959 first prize in counterpoint and in 1960 first prize in fugue with Jan Decadt. In 1959 he also obtains his first prize in history of music with Jan Broeckx. The influence of music pedagogue, Marcel Andries, is crucial. This is how Vic Nees comes into contact with reformed music pedagogy and the choir movement that came mostly from Germany, where music education and creative music-making were the two main pillars. Marcel Andries’s course opened up many prospects which were essential to the start of the composer’s career. The composer Hugo Distler was clearly his source of inspiration in the way he handled text and his compositional style in his early works: Psalm 23, Mijn Herder is de Heer (1958), Aloeëtte voghel clein (1959) and Kleine geestelijke triptiek (1960). During this period, and after much controversy, the decision fell to break, once and for all, with the literary and musical level of the ‘contemporary Flemish folk song’ as it was still sung in youth movements, cultural associations and events such as the IJzerbedevaart (Pilgrimage of the Yser) and the Nationaal zangfeest (National Singing Festival). Figures such as Father Boone, attempted to raise the discussion to a higher (i.e. academic) level. On the other hand, contacts with figures such as choir conductor Gottfried Wolters, will positively influence the Europa Cantat movement, the Musicerende Jeugdbeweging and the new choir movement in Flanders.

VIC NEES – LIFE AND WORK

/ 59


Veel, meer, Neest – Een portret Katelijne Theuwissen

Het zal hier niet gaan over Vic Nees als musicus, noch over zijn werk. Die opdrachten werden toevertrouwd aan Jan Dewilde, musicoloog, die Vic Nees al zo lang persoonlijk kent dat hij ongetwijfeld de best geplaatste persoon is om hem in zijn veelzijdige bezigheden als musicus te belichten en aan Kamiel Cooremans, wellicht een van de oudste persoonlijke vrienden van Vic Nees, die zoveel musicologische bagage heeft en zoveel werken van Vic Nees creëerde dat hij ongetwijfeld de best geplaatste persoon is om diens muzikale levenslijn neer te zetten in een boeiende schets. Hier moet het gaan over mens en visie. Een portret van Vic Nees. Een foto? De fotograaf moet op het juiste ogenblik afdrukken. Tenminste die gave moet hij bezitten en het is een zeldzame gave. Maar dan is alles er: de gepaste invalshoek, schakeringen van licht en schaduw die tonen ook waar ze verhullen, het gewenste contrast, de juiste korrel – als de fotograaf het wil, kan hij elke porie van zijn onderwerp zichtbaar maken. Een foto kan dit helaas niet worden: tekst komt niet met één talentrijke vingerknip tot stand... Een schilderij dan? Ja. Ook daar gaat het langzaam, lijn na lijn, penseelstreek na penseelstreek. Nooit eerder dan bij de voorbereidingen op deze opdracht werd zo duidelijk wat Picasso bezield moet hebben toen hij gezichten schilderde als slecht bijeengelijmde puzzels. La femme au béret is een sprekend voorbeeld. Picasso wilde het gezicht vanuit alle hoeken tegelijk laten zien, hij wilde een portret maken dat het gezicht van de vrouw helemaal toonde, het in één oogopslag voor de toeschouwer zichtbaar zou maken. Noodgedwongen zal ook hier met puzzelstukken gewerkt worden. L’homme aux lunettes, Vic Nees, kun je onmogelijk in één oogopslag zichtbaar maken.

/ 65


Zeker zullen de puzzelstukken, zelfs wanneer ze aan elkaar gelijmd worden, een onaf geheel vormen met hiaten, met beperkingen. De beperkingen van de woordenschilder, want het moet gezegd worden: Vic Nees poseert te allen tijde bereidwillig. Belangstelling voor zijn werk en ideeën beloont hij met minzame inschikkelijkheid en gerichte informatie. Steeds staat hij de vrager geduldig te woord. In dit geval was hij behulpzaam met een stapel geschriften: allerhande bijdragen van zijn hand, stukken door anderen die hem lauweren en zijn werk becommentariëren tot analyseren, persoonlijke notities ook en een prompt elektronisch antwoord op elke per e-mail gestelde vraag.

Perpetuum mobile Vanuit een wellicht natuurlijke logica werden de door hem bezorgde bijdragen van en over hem chronologisch geordend. Zo vormden ze de documentatie bij een hier verder niet in kaart gebracht traject, sprekende getuigen van een evolutie doorgemaakt gedurende een decennialange muzikale loopbaan. In deze bijdrage, zoals gezegd, niet de evolutie van de eclectische ‘dirigerende componist’, maar een bloemlezing uit wat hij aan visie tot uitdrukking heeft gebracht in al die tijd. Afgezien van twee à drie startzinnetjes die de lezer rond het leven van Vic Nees op de sporen moeten zetten – wie zijn vader was, hoe hij op studentenleeftijd gekomen een voorkeur voor literatuur toonde, maar hoe het bloed uiteindelijk kruipt waar het niet gaan kan – valt Vic Nees in de loop van meer dan veertig jaar met woorden zelden in herhaling. Hij staat niet stil. Ook op zijn dagelijkse wandelingen – veertig minuten heen en terug naar de krantenwinkel als hij thuis in Grimbergen verblijft, meer wanneer hij met vakantie is en het weer het toelaat – huldigt hij het principe van perpetuum mobile. Gestaag verdergaan, niet stilstaan. Zo voor zijn lichaam, zo ook voor zijn geest. In het laatste geval beslist niet uit principe, maar omdat hij zo blijkt te zijn. Vic Nees is een cerebraal type. Zoals veel doorsneejongens van zijn generatie daartoe gekneed gedurende een aantal collegejaren, maar zonder twijfel begiftigd met een allesbehalve doorsneecerebrum. Hij absorbeert en integreert. Zijn geest is voortdurend in beweging. Zijn blik is naar buiten gericht. Hij leest, hij luistert. Hij schouwt en beschouwt.

66 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Hors-d’œuvre Deze cerebrale inslag, zijn brede belangstelling – die hem door de jaren heen stoffeerde met een opmerkelijke bagage – en zijn taalvaardigheid, taalgewiekstheid bijna, maken hem naast componist tot een aangename spreker en een erg te smaken auteur. Hij zet zijn gedachten helder en systematisch uiteen. Hij hanteert een ietwat verheven stijl die moeiteloos in evenwicht blijft op het koord tussen ernst en ironie. Dat laat hem toe zijn luisteraar of lezer bij alle ernst geregeld aan het lachen te brengen met een verrassende kwinkslag, vaak onder de vorm van woordspeling. Ook andersom: in op het eerste gezicht luchtige stukjes, zoals de columns die hij voor StemBand5 schrijft, kan de spielerei plots omslaan naar een kritische noot, nooit zonder ironie maar niet mis te verstaan. Een enkele keer bestaan deze columns, ernstig en systematisch gepresenteerd als altijd, uit louter luchtigheid, bijvoorbeeld in het stukje dat helemaal gewijd is aan het al dan niet correcte onomatopoëtische gebruik van het woord ‘loeien’6: van het loeien van koeien en sirenes, over loeiende elektrische gitaren naar loeiend enthousiasme – pardon, dat laatste moet uiteraard laaiend zijn. In elk geval eindigt Vic Nees zijn cursiefje o zo logisch maar toch volkomen onverwacht met ‘Alle-loei-a’. De pointe is wellicht zijn sterkste stijlmiddel. Schrijven gaat Vic Nees goed af. Het is tijdverdrijf voor hem ter afwisseling van het soms harde labeur van het componeren, hors du chef-d’œuvre dus. Het is troost wanneer het componeren hem niet afgaat. Het is speelse hersengymnastiek van zijn bespiegelende geest wanneer hij met vakantie is en dus geografisch verwijderd van de plek waar hij kan componeren. Wanneer Vic Nees zelf aangeeft dat hij met schrijven geen moeite heeft, haalt hij de zeventiende-eeuwse Franse dichter en criticus Nicolas Boileau aan: ‘Ce qui ce conçoit bien, s’énonce clairement.’

5

Het driemaandelijkse tijdschrift van Koor&Stem, organisatie voor vocale muziek.

6

Vic Nees, ‘Loeiende gitaren’, StemBand, jrg. 1 (2003), nr. 3, p. 23.

VEEL, MEER, NEEST – EEN PORTRET

/ 67


Natuurlijk componeren Boileau voegde daar nog aan toe: ‘Et les mots pour le dire arrivent aisément.’7 Bij Vic is dat laatste zinnetje – zij het niet expliciet door hem overgenomen – zeker ook in het citaat begrepen, want hij verzucht daarop:

Waarom kan dat niet evenzo voor de compositie? Niet dat ik niet precies zou weten welke weg uit te gaan met muziek. Integendeel, die weg staat mij duidelijk voor ogen. De structuur bepaal ik vooraf, tot en met. Het is het invulwerk dat tijd vergt. Tijd, omdat ik perfect logisch gebouwde lijnen nastreef voor elke stem en een gevatte prosodie voor de tekst. Natuurlijkheid levert zich niet zomaar uit, ze moet afgedwongen worden, zin per zin, noot per noot. Ik benijd componisten die hun dagelijkse dosis afleveren als was het een journalistiek stuk. Er zijn natuurlijk voorbeelden van geniale snelschrijvers, maar bij mindere goden wordt het vlug improvisatorisch of cerebraal. Instrumentale muziek verdraagt dat nog enigszins, maar koormuziek is veelal voor amateurs bestemd. Juist die hebben recht op speciale zorg voor het detail. Ik werk voldoende jaren met zangers samen om te weten hoezeer hun enthousiasme stijgt als hun persoonlijk aandeel de moeite loont. Instrumentisten zijn erop getraind een bijdrage te leveren die op zichzelf misschien minder betekenis heeft. Zij spelen hun zinnetje, soms slechts een enkele noot, en tellen vervolgens hun maten rust. Een zanger wil zingen, zinvol zingen. Zangers zijn het gelukkigst met een vocaal volmaakte stemvoering zoals in de oude polyfonie. Mutatis mutandis lever ik hun die. 8

7 8

68 \

Het citaat van Nicolas Boileau (1636-1711) betekent vrij vertaald: ‘Wat de geest goed kan bevatten, laat zich helder uitdrukken en de woorden daartoe komen als vanzelf.’ Vic Nees, niet-gepubliceerde notities.

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Drie bouwstenen van de koorcomponist9 Als componist schrijft Vic Nees bijna uitsluitend koormuziek. Die specialisatie is – in het bijzonder voor wat ons land betreft – eerder zeldzaam. Er was een zekere ‘voorbeschiktheid’ zoals hij dit zelf noemt: zijn vader, Staf Nees (19011965) was koordirigent en componeerde heel wat koorwerken. Daarnaast zong Vic als knaap in het Mechels Kathedraalkoor onder Jules Van Nuffel (1883-1953), eveneens vermaard als gespecialiseerde koorcomponist. Vic Nees heeft zijn ‘instrument’, het koor, altijd zelf ‘bespeeld’, waardoor hij het door en door kende. Zijn composities staan met beide voeten – met alle stemmen wellicht beter – in de zingbare realiteit. Het zorgzame toondichten voor (amateur)koor berust volgens de visie van Vic Nees op drie bouwstenen. Allereerst is er het melos. De opeenvolging van toonhoogten in een melodie bestaat uit verscheidene deelaspecten, onder meer tonaliteit, intervalverloop en tessituur. Als componist treedt Vic Nees vanuit ervaring het natuurlijke verschijnsel bij dat zangers het liefst over heel hun tessituur evolueren zonder te zeer in extremen ervan te moeten vallen, en dat het liefst met kleine intervallen. Daarnaast hebben (a-capella)zangers behoefte aan een referentiepunt in de intonatie. Het melos hoeft zich niet noodzakelijk aan de tonaliteit te houden, maar wel aan modi – volgens Nees kunnen die zowel de oude modi zijn als oosterse, gemengde of zelf ontworpen modi. Daarnaast is er de bouwsteen ritme. Dat is een stokpaardje van Vic Nees. Bij verschillende gelegenheden weidde hij hierover zowel schriftelijk als mondeling uit. Hij is het voorbeeld bij uitstek van een componist die zeer veel aandacht besteedt aan dit aspect. In de eerste plaats al door de uiterste zorg waarmee hij ‘zijn’ teksten kiest. Daarnaast ook doordat hij het metrum hanteert als vooral een organisatorisch principe zoals dat in de oude polyfonie het geval was: zijn toonzettingen volgen de prosodie van de tekst niet slaafs, maar willen er integendeel een ritmische meerwaarde aan toevoegen. Woordherhalingen en melismen zijn middelen die de componist daartoe vrijelijk, maar weloverwogen aanwendt. Tot slot heeft de componist van koormuziek ook samenklank als bouwsteen ter beschikking. Uiteraard is zijn werkveld hier door de aard van de zaak beperkt tot de globale tessituur, zowat drieënhalf octaaf of ongeveer de helft van de instrumentale mogelijkheden. De samenklank kun je vormgeven op een verticale manier: de bovenstem voert het hoogste woord en de andere stemmen worden daaraan op een harmonische manier ondergeschikt gemaakt. Dat is niet hoe Vic Nees het aanpakt:

9

Naar de lezing Een keuze uit mijn religieuze koormuziek door Vic Nees als lid gehouden op 25 september 1996 voor de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten.

VEEL, MEER, NEEST – EEN PORTRET

/ 69


When the Soul is Singing Katelijne Theuwissen Translation: Charlotte Panouclias

Given his multi-faceted musical character, a number of Vic Nees’s key attributes are discussed in the portrait outline ‘Veel, meer, Neest’. To begin with, his wide interest – which over the years has provided him with a remarkable intellectual baggage – and his skill – almost shrewdness – when it comes to language, have not only turned him into a fi ne composer, but into a much appreciated speaker and a most enjoyable author too. Vic Nees expresses his thoughts clearly and systematically. He uses a somewhat distinguished style and effortlessly strikes a balance between seriousness and irony. While he maintains a serious tone, his listener or reader almost always ends up laughing, at a surprising, witty joke, often in the form of a pun. Writing comes easily to Vic Nees. Composing, on the other hand, is hard work. A composition has to sound natural. The parts for the singers – and when it comes to Vic Nees, it is mostly about vocal compositions – must be singable and enthralling, and also not too difficult for amateurs. In order to achieve this, Vic Nees leans on three important compositional pillars: melody, rythm and harmony. Melos – the vocal progressions in a melody – consists of tonality, the succession of intervals and tessitura, amongst others. The composer allows the singers to evolve over their whole vocal range without having to use too much of its extremes, and preferably by using small intervals. Rythm is an aspect Vic Nees pays great attention to. He chooses ‘his’ texts with great care and uses metrum as an organisational principle, as was the case in old polyphony.

82 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Harmony, fi nally, exists through the simultaneous production of musical lines, where the main focus is set on assigning to every voice involved in the event an equal contribution. Choir music cries out, as it were, for linearity. Vic Nees’s love of literature has largely accounted for his preference for vocal music. Given that texts which are sung by a choir must be possible to render in a convincing way, Vic Nees roots them out from sources that focus not so much on the individual as on the collectivity. Religious texts often lend themselves well to this. In this sense, the Bible is an important sourcebook for Vic Nees. In addition to this, Vic Nees has composed to lyrics by Guido Gezelle, Emile Verhaeren, Max Elskamp, Liliane Wouters, G.M. Hopkins – to name but a few – and has worked personally with such literati as Albert Boone, Jo Gisekin and Mieke Martens. At times, Vic Nees selects translations of the original texts, so that he can be understood beyond the borders of his own country. For that matter, both in terms of personal interest and charisma, Vic Nees reaches again and again beyond those national boundaries. As a composer, he frees Flemish choir music from its romantic tradition, he renews, he pleads in favour of getting to know and appreciate home-made high-quality (choir) music. He has been distinguished on a national and international level for his work, he engages in international exchanges, encourages young talent, strives for the survival of singing together and writes delightful articles, expressing his views on musical activities in and outside the choir world... But if you really want to get to know Vic Nees, listen to his compositions. Everything falls perfectly into place: the love of words – chosen with care, the subtle expression of sound, the direct religious experience, the courteous formality, the jesting, the seriousness, the rich background, the deep endeavour for harmony. It is a pleasure to hear how he expresses all that in a very personal chiming language.

Jo Gisekin © Ilse Prinsen

WHEN THE SOUL IS SINGING

/ 83


Vic Nees (left) and Staf Nees (right) at the piano (1948) Š Paul Van den Abeele, SOFAM


Vic Nees als dirigent, musicoloog en inspirator: een klinkend voorbeeld Jan Dewilde

‘Een atypische dirigent’, zo typeert Vic Nees zichzelf. Of nog: ‘een generalist’. En in het verlengde daarvan: ‘een huisarts, actief in de eerstelijnszorg’ en ‘een omnipracticus’. Het zijn typisch neesiaanse uitspraken: goed verwoord, gebald, getuigend van bescheidenheid en bovendien ‘tongue in cheek’. Nees was inderdaad een atypische dirigent. Het repertoire dat het gros van zijn collega’s dirigeerde, liet hij links liggen, om zich te ontfermen over vergeten of verwaarloosd nationaal (en ook wel internationaal) muziekerfgoed. Voor hem dus geen grote publiekstriomfen met de Hohe Messe, Ein deutsches Requiem of de Carmina Burana, geen herkauwen van een beperkt repertoire, noch een rondreizend bestaan als dirigent. Wél dirigeerde Nees gedurende een kwarteeuw steeds hetzelfde koor in een gevarieerd repertoire dat vooral van de platgetreden paden afweek. Nees leidde dan ook een omroepkoor en werkte dus in functie en in opdracht van radio- en televisieprogramma’s. Voor de programmering kon Nees ook putten uit zijn eigen musicologisch onderzoek naar genegligeerd repertoire. En zo opende hij de ogen en oren van velen.

/ 85


Jules Van Nuffel

Op het moment dat hij zich op zijn vijfendertigste over het koor van de omroep ging ontfermen, kon Nees al op heel wat ervaring in de koorwereld bogen. Hoe kon het ook anders, als zoon van een vader die sinds 1923 het Mechelse oratoriumkoor Koninklijke Kunstkring Edgar Tinel dirigeerde. In 1946 werd de jonge Vic Nees geselecteerd voor het befaamde Sint-Romboutskoor van Jules Van Nuffel. De zaken werden toen grondig aangepakt: het eerste jaar bij het koor bestond uit lessen notenleer en dagelijkse stemvorming onder leiding van priester-leraar Baeckelmans, Van Nuffels assistent. Nees zong dus nog niet in het koor tijdens de solemnele plechtigheid op 19 mei 1946, toen de Mechelse kathedraal was volgelopen voor de jubileumviering ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het SintRomboutskoor. In aanwezigheid van koningin Elisabeth en van componisten en prominenten uit binnen- en buitenland werd toen Van Nuffels Te Deum op. 62 gecreëerd en het paradewerk van het koor uitgevoerd, met name Palestrina’s Missa Papae Marcelli. Na dat voorbereidende jaar mocht Nees meezingen in het ‘groot koor’. Het knapenkoor telde toen 110 zangers (70 sopranen en 40 alten) en maakte integraal deel uit van het Sint-Romboutskoor. Uit het grote knapenkoor werd bij gelegenheid een concertgroep gedistilleerd, die dan als het Sint-Romboutsknapenkoor optrad, soms aangevuld met enkele mannenstemmen. Al in 1948 fungeerde Nees tijdens de repetities als begeleider van het knapenkoor; de uitvoeringen bleef hij meezingen. Zo leerde hij het medium koor van binnenuit kennen. Als pianorepetent kon hij zich oefenen in primavista-spel en in transponeren, wat hem later als koordirigent goed van pas zou komen. Al mocht de bloeiperiode van Gedenkboek Mgr. J. Van Nuffel. Jubileum Sint-Romboutskoor, Mechelen, 19 mei 1946, Mechelen, 1946, p. 46-47.

86 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Heel mooi ook is hoe hij zijn eigen evolutie schetst, aan de hand van zijn veranderende appreciatie van Charles Gounod, een componist die hij aanvankelijk reduceerde tot ‘de juwelenaria met la Castafiore, een veel te struise Marguerite’ en ‘een Ave Maria dat alle huwelijksmissen teisterde’. Om de dedain die toen onder componisten en musici leefde te illustreren, vertelt hij hoe tijdens een repetitie van de populaire wals uit Faust de fantastische pianobegeleider Marcel Druart op de vleugel de Pléiade-uitgave van Plato’s Dialogen voor zich had. In het vervolg van de column beschrijft hij dan zijn ‘retour au romantisme’: hoe, naarmate hij meer werk van Gounod leerde kennen, de componist in zijn achting steeg. Zelfs diens Ave Maria.30 Dankzij zijn felgesmaakte columns is zijn goede pen algemeen bekend. Hij wordt dan ook druk gesolliciteerd voor bijdragen allerhande, inleidingen, in memoriams of laudatio’s. (En hij schrijft die teksten véél liever dan dat hij ze moet uitspreken). Nees publiceerde ook enkele musicologische artikels, niet alleen over componisten (o.a. Wilford en Lodewijk Ontrop), maar ook over onderwerpen als de muzikale verwerking van het volkslied, de nieuwe kooresthetiek in de liturgie of over de koorliteratuur van Van Nuffel tot Kurt Bikkembergs. Telkens weer valt op hoe goed hij gedocumenteerd is en hoe beknopt en helder hij zijn inzichten verwoordt.

Mentor Al tijdens zijn actieve carrière had Nees steeds veel aandacht en belangstelling voor jongere generaties. Voor vele jongere componisten, dirigenten, musici, musicologen en anderzijds geïnteresseerden toonde en toont hij zich tijdens hun odysseeën een ware mentor. Tegenover sommigen die zich in vertrouwen tot hem wenden voor wijze raad en oriëntatie, neemt hij een soort vervangend vaderschap op. En ook dat doet hij op zijn heel eigen manier: met een briefje of een mail met bemoedigende woorden, met een babbel bij een glas wijn of via een diepgaand gesprek. Daarbij is hij steeds zeer genereus in het delen van zijn kennis en zijn inzichten. Maar nooit zal hij zijn overtuigingen opdringen en iedereen geeft hij de plek die hem toekomt. Aan officiële functies heeft hij zich niet vastgeklampt, liever gaf hij jongeren ruim baan. Wie hem nodig heeft, kan hem vinden. Vic Nees heeft diepe voren getrokken in het Vlaamse muzieklandschap. Een klinkend voorbeeld, dat is hij. 30 Vic Nees, ‘Franse potpourri’, StemBand, januari 2007, p. 23.

V I C N E E S A L S D I R I G E N T, M U S I C O L O O G E N I N S P I R A T O R

/ 107


Beknopte bibliografie Simonne Claeys, ‘Het koorleven in Vlaanderen: een wekelijks programma van BRT-3’, Adem, 1981, p. 180-181. Hugo Heugehebaert, ‘Ontmoeting met koorkomponist Vic Nees’, Gamma, meijuni 1974, p. 8-12. Vic Nees, ‘Kurt Thomas: nog steeds een betrouwbare gids’, Adem, mei-juni 1981, p. 130-132. Karel Nijs, ‘De eerstelijnszorg van huisdirigent Vic Nees’, Muziek & Woord, maart 1996, p. 2-3. Hendrik Vanden Abeele, ‘Een leven voor stem en koor’, Muziek & Woord, december 2004, p. 4-5. Nele Van Espen, ‘Muziek verzacht de zeden?’. Jules Van Nuffel (1883-1953); schepper van liturgische schoonheid (Verhandeling tot het behalen van de graad van licentiaat in de Geschiedenis), Leuven, KU Leuven, 2006.

108 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Vic Nees, a Chiming Example Jan Dewilde Translation: Charlotte Panouclias

Vic Nees describes himself as ‘a non-typical conductor’, or even, as ‘a general practitioner’. He goes on to add: ‘a GP, active in primary health care’. These are typical Neesian expressions, in that he is: well versed, concise, extremely modest and above all tongue-in-cheek. Nees has indeed been a non-typical conductor, given that he put the repertoire that most of his fellow conductors rendered to one side, and instead took pity on forgotten or neglected national (as well as international) musical heritage. Consequently, for him there were no big public triumphs with the Hohe Messe or Ein deutsches Requiem, nor a life travelling around the world as a conductor. However, what Nees did do for a quarter of a century, was to conduct the same choir in a repertoire which, above all, steers clear of the welltrodden paths. This is of course related to the fact that Nees used to conduct the choir of the Flemish Broadcasting Corporation and therefore worked essentially according to and on commission for radio and television programmes. This explains his vast production (a new programme almost every week), but also his variety and palette of colours: from polyphony to world creations, from jingles and tunes to whole evening’s programmes, from musicals to operetta and opera, from ‘light’ to ‘serious’. The bulk of his activities took place in the isolation of rehearsal and recording studios; in addition he kept his choir well ‘polished’ for the benefit of other conductors. It is to his great merit that Vic Nees managed to lead his choir with great professionalism and credibility through such a diversified choir repertoire, especially at a time when performers, under the influence of the authenticity

/ 109


movement, were continually striving for specialisation. In this sense, he was indeed a ‘general practitioner’, although at the same time he developed and encouraged, within the choir, a laboratory-type function that enabled him to explore, perform and record. This ‘new’ music could have been anything from an unknown piece of nineteenth century music, to a world-known creation by a young fellow composer. And, in this sense, Nees was in fact a specialist too, namely an expert in Flemish music past and present. He was one of the pioneers studying the Flemish Romantic period, although his aesthetics and idiom as a composer are worlds away from it. Off many a score he has blown away decades of dust, many a composer has been rescued from oblivion by him. And long before it was fashionable to speak of research in the field of the embracing arts and of research and artistic practice, Nees was already scrutinizing music which had disappeared in the folds of time. In this he has often proved himself to be a better musicologist than many who hold an academic title. Besides, he has carried out research that has yielded rewards: not only did he meticulously publish his findings and discoveries but, above all, as a conductor, he has expressed his musicological conclusions in sound and registered them for eternity in recordings. In addition, he has managed to make many people around him – television and radio producers, fellow conductors, musicologists – interested and even enthusiastic about their own musical heritage. In order to do this, he employed a unique and original teaching method which proved particularly effective amongst younger generations: rather than shouting his convictions from the rooftops, he casually dropped hints in informal conversations over a pint: names and titles to prick up the ears of those potentially interested and deeply stir up their curiosity towards the new (and, at the same time, sometimes old) names. In this sense, Nees has contaminated several generations with the virus. He adopted a similar method for new music: as a composer, by giving his fellow composers – old and young – many opportunities, he showed (conductors of) amateur choirs the way. Vic Nees: he has set a chiming example.

110 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Œuvrecatalogus Vic Nees Roger Leens

Het œuvre van Vic Nees bestaat hoofdzakelijk uit vocale werken. Naast liederen en liederencycli voor solostem vormen de koorwerken het voornaamste deel van zijn œuvre. De a-capellawerken zijn daarin prominent vertegenwoordigd. In de meer uitgebreide koorwerken voegt Vic Nees dikwijls solostemmen of instrumentale kleuring toe. Naast een chronologische œuvrecatalogus stelde ik ook een alfabetische werkenlijst samen met daarin de vocale werken, de gebruiksmuziek en de instrumentale werken. In de chronologische œuvrecatalogus kan men de werktitel, tekstbron, bezetting, compositiejaar en uitgever terugvinden. De alfabetische lijst vermeldt de werktitel, de delen van het werk, het compositiejaar, de tekstbron, de bezetting, het genre en de uitgave. Bij meerdere uitgaven gaf ik alleen de eerste uitgave op, soms werd ook een belangrijke heruitgave aangestipt. Zo worden de werken die werden uitgegeven bij Musicerende Jeugd nu vertegenwoordigd door Euprint. Naast de koorwerken die Vic Nees erkent als zijn eigenlijke œuvre, worden een aantal kleinere nummers door de componist bestempeld als gebruiksmuziek. Het zijn eenstemmige liederen met piano- of orgelbegeleiding, allerlei originele composities en volksliedzettingen voor a-capellakoor of liedzettingen met begeleiding door diverse instrumenten. Ik heb die gebruiksmuziek afzonderlijk geordend naar genre en bezetting. Het eigenlijke œuvre omvat 144 titels, de gebruiksmuziek telt 64 zettingen en het instrumentale œuvre bestaat uit 6 titels. Tot het jaar 2007 zijn bijna alle koorwerken geregistreerd in het wetenschappelijk documentatiecentrum Matrix van de Katholieke Universiteit Leuven. Daar vindt de bezoeker ook een reeks documenten door en over de componist. Naast zijn omvangrijke vocale œuvre schreef Vic Nees in zijn beginperiode een aantal zuiver instrumentale werken voor diverse bezettingen.

/ 111


Die worden in de catalogus afzonderlijk vermeld na het vocale œuvre. Daarbij werden dezelfde criteria gehanteerd als bij de vocale werken. De discografie is gebaseerd op twee bronnen: de eigen cd-verzameling van de componist en andere opnamen die we op diverse locaties konden vinden. De LP’s krijgen een aparte vermelding. De lijst bevat alleen een representatieve selectie uit bestaande opnamen. Als bron van artikels door en over Vic Nees kon ik dankbaar gebruikmaken van het privéarchief dat door de jaren heen zorgvuldig werd verzameld door Vics echtgenote, Lea. Uit meer dan tweehonderd artikels heb ik, op advies van de componist, de titel en bronvermelding van een veertigtal interessante documenten opgenomen. De cd Nees door Nees bij dit boek kon ik samenstellen aan de hand van klankmateriaal uit het officiële VRT-archief. Hij geeft een waar historisch tijdsbeeld van de componist en zijn werk. De cd bevat uitsluitend studioopnamen die werden gerealiseerd door de VRT. Vic Nees dirigeert eigen werk met het Omroepkoor. Het is niet zo gebruikelijk dat men een œuvrecatalogus publiceert van een levende componist. Wellicht zal deze lijst later vervolledigd worden met de werken die Vic Nees zal schrijven na zijn 75ste verjaardag. Wij vonden deze verjaardag echter een mooie gelegenheid om een voorlopig overzicht te geven van zijn compositorische arbeid en tevens zijn visie te evoceren op de muziekwereld. Het was een groot voordeel dat de componist zelf, met zijn uitstekende geheugen, mij met raad en daad kon bijstaan om dit werk tot een goed einde te brengen.

112 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Catalogue of Vic Nees’s works Roger Leens Translation: Charlotte Panouclias

Vic Nees’s œuvre is mainly made up of vocal works. Together with songs and song cycles for solo voice, choral works form the bulk of his œuvre. The a capella works amongst them are the most prominent. In the larger scaled choir works, Vic Nees often introduces solo voices or instrumental colouring. In addition to a chronological catalogue of his works, I have also provided an alphabetical list of works which contains the vocal works, the Gebrauchsmusik31 and the instrumental works. In the chronological catalogue of works, one can find the title of the piece, the source of the text, the cast and the publisher of the works. The alphabetical list sets out: the title of the piece, the movements, the year it was composed, the source of the text, the cast, the genre and the publication. In the case of multiple publications, I have only mentioned the first one; in some cases, an important re-publishing is also indicated. For instance, works that were once published by Musicerende Jeugd are now represented by Euprint. Apart from the choral works that Vic Nees recognises as his own œuvre, a number of small pieces are labelled by the composer as Gebrauchsmusik. These are solo voice songs with piano or organ accompaniment, a wide range of original compositions and folk song settings for a capella choir or song 31 Gebrauchsmusik is a German term, essentially meaning ‘utility music’, for music that exists not only for its own sake, but which was composed for some specific, identifiable purpose. This purpose can be a particular historical event, like a political rally or a military ceremony, or it can be more general, as with music written to accompany dance, or music written for amateurs or students to perform.

/ 113


arrangements with accompaniment for various instruments. I have classified this Gebrauchsmusik separately according to genre and cast. The œuvre itself comprises 144 titles, the Gebrauchsmusik has 64 settings and the instrumental œuvre is made up of 6 pieces. Until the year 2007, almost all choral works were registered in the Matrix New Music Centre of the Katholieke Universiteit Leuven. There, visitors can also find a series of documents by and about the composer. In addition to his extensive vocal œuvre, Vic Nees also wrote, in his earlier days, a number of purely instrumental works for various casts. These are mentioned separately in the catalogue, after the vocal œuvre. The same criteria have been used for these as for the vocal works. The discography is based on two sources: the composer’s personal collection of CDs, and other recordings that we found in different places. The LPs are mentioned separately. The list contains only an exemplary selection from existing recordings. As a source for the articles by and about Vic Nees, I was grateful to be able to use the private archives that Vic’s wife, Lea, has carefully gathered over the years. From over two hundred articles, I have selected, with the composer’s recommendation, the titles and sources of around forty interesting documents. I was able to put together the CD Nees by Nees, that accompanies this book, thanks to the audio materials from the archives of the VRT. It gives a real historical timescale of the composer and his work. The CD comprises exclusively studio recordings realised by the VRT. Vic Nees conducts his own works sung by the Broadcasting Corporation Choir. It is not very often that the catalogue of works of a living composer is published. This list will probably be completed with the works that Vic Nees writes after his 75th birthday. Nevertheless, we found his birthday a great opportunity to provide a provisional overview of his compositional activities and at the same time impart his views on the world of music. It was an added advantage for me that the composer himself, with his excellent memory, could give me help and advice in bringing this task to a successful conclusion.

114 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Chronologische catalogus Chronological catalogue

VOCALE WERKEN / VOCAL WORKS 1958 • Psalm 23 Mijn herder is de Heer: SATB, Musicerende Jeugd 1968, Duitse vert. Roman Zybal: Mein Hirt ist Gott, der Herr: Concertino Musikverlag 1995 • Niets dan de sterren, de wouden: Anton van Wilderode, SATB, niet gepubliceerd

1959 • Aloeëtte voghel clein: middeleeuws rondeel, SATB-divisi, Musicerende Jeugd 1968

1960 • Kleine geestelijke triptiek: spreuken uit het Johannesevangelie, SATB, Halewijnstichting 1961 1 Zo lief heeft God de wereld gehad 2 Zo iemand mij liefheeft 3 Een nieuw gebod

1961 • Glanzend zal ik u bewonen: Jos Vandeloo, hoge stem solo, piano, niet gepubliceerd

1962 • Zoals de Vader mij gezonden heeft: Joh. 20, 21, Jes. 49, 6, 1 Petr., 2, 9 Rom. 14, 6, TTB, niet gepubliceerd

1963 • Looft de Heer in zijn heiligdom: psalm 150, SATB, De Monte Koorreeks (14) De Notenboom 1963

/ 115


1964 • Fünf Motetten: Genesis en psalmen, SATB-divisi, Möseler Verlag 1966 1 Inimicitias ponam (Genesis 3, 15) 2 Reges Tharsis et insulae (psalm 71, 10) 3 Diffusa est gratia (psalm 44, 3) 4 De profundis clamavi (psalm 129, begin) 5 Illumina oculos meos (psalm 12, 4)

1965 • Kerstpsalm: Zr. Ernestine Marie, SSAA, niet gepubliceerd

1966 • Ik kwam er lestmaal: tien volksliedzettingen, SATB, De Notenboom 1973 1 Ik kwam er lestmaal 2 Mijn hartelijk lief 3 Schoon lief, hoe ligt gij hier 4 Die mey pleysant 5 De zomer is voorbijgegaan (geen volkslied, zetting Vic Nees) 6 Maria heeft het boek 7 In ’t stalleke van Bethlehem 8 Lat de blage flagge weien 9 Ain Boer wol noar zien noaber toe 10 Het carillon van Ekelsbeke

1967 • European Stabat Mater: liturgisch, Albert Boone, alt- en tenorsolo, SATB-divisi, Möseler Verlag 1969 • Tusschen de twee: Guido Gezelle, SATB, De Monte Koorreeks (10) De Notenboom 1968 • Winterstilte: Guido Gezelle, SSA, De Monte Koorreeks (9) De Notenboom 1968

1968 • Drie Gezelle-koorliederen: SSAA, De Monte Koorreeks (20) De Notenboom 1968 1 O eerbiedweerdig hoofd 2 Hoort, hoe die twee waterleikes 3 Aleer het licht ten avond raakt • Mietje: Guido Gezelle, SA, De Monte Koorreeks (8) De Notenboom 1968 • Wech op, wech op!: tien volksliedzettingen, SSAA, De Notenboom 1968 1 Wech op, wech op! 2 O zoete bloemkens 3 Fonteine, moeder maged reine 4 De engel komt van boven 5 In een huis 6 In ’t stedetje van Nazareth 7 Mijnhere van Maldegem 8 ’s Nachts rusten meest de dieren 9 Schrijf mijn naam niet in de steen 10 Gelukkig is het land

1969 • Ave Maria: liturgisch, SSA, De Monte Koorreeks (32) De Notenboom 1969 • Gekwetst ben ik van binnen: volksliedzetting, bassolo, TTBB, De Monte Koorreeks (71) De Notenboom 1969 • O Domine Deus: Maria Stuart, SATB, De Monte Koorreeks (33) De Notenboom 1970 • Repleatur os meum: psalm 71, 8-13, SA, De Monte Koorreeks (31) De Notenboom 1970 • Sur le pont d’Avignon: volksliedvariaties, sopraansolo, SATB-divisi, De Notenboom 1986

116 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


1970 • Rachel: Albert Boone, cantate, sopraan-, alt- en baritonsolo, SSATB-divisi, kinderkoor SSAA , kindersoli, klarinet, contrabas, harp of piano, De Notenboom 1970

1971 • Matteus en de rijkdom: evangelist Matteus, tenorsolo, SSAATTBB-divisi, niet gepubliceerd 1 Voor een rijke (Mt. 19, 23-24) 2 Meditatie 3 Toen de jongeman (Mt. 19, 22) 4 Antimeditatie 5 Die gezaaid werd (Mt. 13, 22) 6 Remeditatie

1972 • Mammon: tekstcollage Vic Nees, radiofonische satire voor twee spreekstemmen, sopraansolo, SATB-divisi, klarinetkwartet, altsaxofoon, piano, contrabas, slagwerk, niet gepubliceerd • Salve Regina: liturgisch, SSAA-divisi, Musica Montserrat 1972 • Vigilia de Pentecostes: liturgisch – Catalaans, Nederlandse vert. Albert Boone, tenorsolo, SATB-divisi, hoorn in F, orgel, Musica Montserrat 1972

1973 • Birds and flowers: tekstcollage Vic Nees, SATB, piccolo, fluit, altfluit, niet gepubliceerd 1 Birds 2 Flowers 3 Birds and flowers 4 Flowerbird • Ik ben van nergens en overal: tien volksliedzettingen, SATB, De Notenboom 1973 1 Ik ben van nergens en overal (Vic Nees) 2 Zonder nommer of getal 3 Schoon lieveke, waar waarde gij 4 Den dach en wil niet verborghen zijn 5 Schrijf mijn naam niet (Vic Nees) 6 Wij willen van de kerels zingen 7 Een seraphinse tonge 8 In dulci jubilo 9 Het carillon van Duinkerken 10 Wandellied (Vic Nees)

1974 • Als een duif op een dak: psalmteksten, SATB, Musicerende Jeugd 1974 1 Ik ben als een gier (uit psalm 102) 2 Hij roeide niet uit (uit psalm 78) 3 Zie toch (uit psalm 51) 4 Maar ik, als doof, wil niet horen (uit psalm 38) 5 Wie geeft mij vleugels (uit psalm 55) 6 Heer, leer me mijn einde (uit psalm 39) 7 Ik ben als een gier (uit psalm 102) • Ons derde land: Mark Insingel, liederencyclus voor middenstem, piano, niet gepubliceerd 1 Bij de vissen 2 Jij bent het woord 3 Ik schenk een lelie 4 Langs de achterzij der dromen 5 Jij zal mijn hartstocht zijn 6 Leef op mijn vel

1975 • Haec est praeclarum vas: liturgisch, SATB, De Monte Koorreeks (52) De Notenboom 1977 • Laudate pueri: psalm 113, SATB, Harmonia 1976 • Ave Regina caelorum: liturgisch, SA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1976

C H R O N O L O G I S C H E C ATA L O G U S / C H R O N O L O G I C A L C ATA L O G U E

/ 117


• Tota pulchra es: liturgisch, SSA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1975 • Vocalise: hoge, lage of middenstem, piano, Andel Editions 1975

1976 • Requiem voor een kind: Herwig Hensen, liederencyclus voor lage stem solo, piano, niet gepubliceerd 1 De nacht is nacht gelijk tevoren 2 Hoe vreemd uw klimmende geheim 3 Ligt wit op witte zomen 4 Maar aan het raadsel van uw sprongen • Seven Madrigals: Guido Gezelle, Engelse vert. Christine D’haen, SATB, Musicerende Jeugd 1978 1 I hear you not (’k En hoore u nog niet) 2 You prayed upon a mount (Gij badt op eenen berg) 3 Easter (Paaschen) 4 The Tom-tit nest (Het meezennestje) 5 O Song (O Lied) 6 May-day (Meidag) 7 Mother (Moederken)

1977 • Bijbelse vrouwen: Willem Kersters, SATB, niet gepubliceerd 1 Rut 2 Sara 3 Judit 4 Ester • Twee mannenkoren: Jo Gisekin, TTBB 1 Stilten, (niet gepubliceerd) 2 Krokuswit, Edition Egtved 1977 • Verborgen roos: Albe, hoge stem, piano, niet gepubliceerd 1 Maria 2 Van alle tijden 3 Het woord des engels • Zonnelied: Sint-Franciscus, Nederlandse vert.: Valeer Van Kerkhove, SSAA, SATB en kinderstemmen, niet gepubliceerd

1978 • Lesbia: Catullus, SATB, niet gepubliceerd 1 Passer, deliciae meae puellae 2 Salve, nec minimo puella naso 3 Vivamus, mea Lesbia, atque amemus 4 Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa • Beatus vir: psalm 1, SATB, Harmonia 1979

1979 • Aurora lucis: Mieke Martens, cantate voor tenorsolo, SA , eenstemmig kinderkoor, strijkorkest, De Notenboom 1996 • Liedjes voor de slapelozen: Mieke Martens, mannenstem, vrouwenstem, kinderstem, SSAATTBB, piano, De Notenboom 1986 • Sine musica nulla disciplina: Rhabanus Maurus, SA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1980

1980 • Magnificat: liturgisch, sopraansolo, SATB-divisi, Möseler Verlag 1981

118 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


1981 • Licht in mijn handen: Mieke Martens, SA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1982 • Tweeklank van aarde en water: Mieke Martens, SA-divisi, gitaar, Musicerende Jeugd 1982 1 Preludio: De zon is rijp 2 Capriccio: Regenspreuken 3 Notturno: Uit het rimpelloze water 4 Intermezzo: gitaarsolo 5 Elegia: De zee spoelt overzee 6 Finale: Engelwortel, engelkruid • Nachtlied: Albert Boone, SSA, Algemeen Nederlands Zangverbond 1993, Koorblad 39

1982 • Gisekin-triptiek: Jo Gisekin, SATB, Algemeen Nederlands Zangverbond 1982 1 Begin 2 April 3 Vandaag • Two songs: Guido Gezelle, Engelse vert. Christine D’haen, hoge stem, gitaar, niet gepubliceerd 1 Lips of the rose (Roozenmond) 2 Oh you fat… (O gij dikke…) • Veni sancte Spiritus: liturgisch, SATB-divisi, koperkwintet, De Notenboom 1986

1983 • Eight Japanese folk-songs: volksliedzettingen, baritonsolo, SATB, De Notenboom 1984 1 Lullaby 2 The dune of Tosa 3 Soran song of Hokkaido 4 Cattle-driver’s song of Nambu 5 Song of Sado Isle 6 The mower’s song 7 Mount Bandai at Aizu 8 Lullaby of Itsuki • Fortissimi: Gaius Julius Caesar, SA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1984 • Op de keerkring: Mieke Martens, liederencyclus voor hoge stem, gitaar, niet gepubliceerd 1 Keer en ommekeer 2 Metamorfose 3 Arcadia 4 Inwendig lied • Stille Nacht: Joseph Mohr, liedzetting, TTBB, niet gepubliceerd, versie SSAA, Carus Verlag 2009 • Van as en ander schuim: Mieke Martens, TTBB, De Notenboom 1987 1 Gode zij geprezen 2 Perpetuum mobile 3 Slag van onrust 4 Ademhalen 5 Appellation controlée • Zoete merronton: tien volksliedzettingen, SATB, De Notenboom 1983 1 De kinders van de Babbelaarsstrate 2 Te Haarlem in den Houte 3 Vreugde ende deugd mijn herte verheugt 4 Als de zon gaat onder 5 ’k Ben van de nacht in de hel geweest 6 Ik wandel door Gods seizoenen (Vic Nees) 7 Alle mijn gepeis doet mij zo wee 8 Hemelse Koninginne 9 En Maria op hare slaapkamerken trad 10 De engel en de herders • De wolken: Ludo Laagland, SATB, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1984

C H R O N O L O G I S C H E C ATA L O G U S / C H R O N O L O G I C A L C ATA L O G U E

/ 119


1984 • Musica, solamen et gaudium: Vic Nees, SA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1985 • Herders Hij is geboren: kerstliedzetting, TTBB, niet gepubliceerd. • Rijke armoede van de trekharmonica: Paul Van Ostaijen, SSAA-divisi, De Notenboom 1985 • Teergeliefde in tien talen: Europese volksliedzettingen, SATB, De Notenboom 1985 1 La Dama d’Aragó 2 Pera stus pera kambus 3 Rossignolet du bois 4 Oh che fresca funtanelle 5 Uti vår hage 6 Goedenacht ( Vic Nees) 7 La hierbabuena 8 The lover’s curse 9 Dat du min Leevsten büst 10 Minun kultani

1985 • Joshua fit the battle of Jericho: zetting negro spiritual, TTBB, niet gepubliceerd. • L’Escaut: Emile Verhaeren, SSA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1986

1986 • Nausikaä: Mieke Martens, cantate voor sopraan- en baritonsolo, SSA, dwarsfluit, piano, De Notenboom 1986 1 De droom 2 Op het strand 3 De smeekbede van Odysseus 4 Nausikaä spreekt • Alma Redemptoris Mater: liturgisch, SAATTB, De Notenboom 1987 • Liermolen: suite van vijftien Europese volksliederen, tenorsolo, SA-divisi, harp, De Notenboom 1988 1 There was a maid went to the mill 2 La meunière du moulin à vent 3 Te Haarlem in den Houte 4 Quand Marion va-t-au moulin 5 Vengo de moler 6 El moliner 7 Die verkaufte Müllerin 8 Katten i saekken 9 L’aria del molino 10 Qui veut moudre, moudra 11 Das Wanders ist des Müllers Lust 12 Det va tri karar 13 Sankt Odilien und der Müller 14 Myllärin Tytar 15 Jan De Mulder

1987 • Regina Coeli - Blue be it: liturgisch, Gerard Manley Hopkins, sopraansolo, SSATB, celesta, De Notenboom 1988 • Ricordi di Sicilia: tekstcollage Vic Nees, SA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1988 • Gloria Patri: liturgisch, sopraansolo, SSSATBB-divisi, buisklokken, De Notenboom 1987, Annie Bank 2010 • Die stille Stadt: Richard Dehmel, hoge stem solo, cello, niet gepubliceerd

1988 • Bonum est confiteri Domino: psalm 91, Vulgata 27, 13-16, tenorsolo, SATB, harp, vibrafoon, slagwerk, Möseler Verlag 1995

120 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


1989 • A Bunch of Cherries, Child: Guido Gezelle, Engelse vert. Christine D’haen, SATB, De Notenboom 1997 • Memoria justi: Bijbelteksten, sopraansolo, SSAA, De Notenboom 1990 1 Preludio: Lignum habet spem 2 Meditazione: Deus mortem non fecit 3 Corrente: Venite ergo et fruamur 4 Caccia: Fulgebunt justi 5 Canzone: Initium sapientiae 6 Giga: Amicus fidelis • Anima Christi: tekstsamensteller Albert Boone, tenor- en baritonsolo, recitant, SATB, gemeenschapszang, instrumentaal ensemble: klarinetkwartet, contrabas, keyboards, slagwerkinstrumenten, De Notenboom 1994 1 Vanitas mundi 2 Ziel van Christus 3 Vuur kom ik werpen 4 Altijd blijf ik bij U 5 Jezus, uw naam is honig 6 Contemplatie van de twee standaarden 7 Wees gegroet 8 Een troon stond in de hemel 9 Lacrimae 10 Jezus Christus is de Heer 11 Onze Vader 12 Litanie 13 Gebed 14 Neem, Heer, en aanvaard (nrs. 5, 7, 11 Notenboom 1989) • Voetbalgavotte: tekstcollage Vic Nees, SATB, De Notenboom 1990

1990 • Nuestra Señora de la Soledad: Mieke Martens, altsolo, SATB, altviool, De Notenboom 1990 • Upon G: Albert Boone, SSATTB, De Notenboom 1991

1991 • Cantemus: Guido Gezelle, Latijnse vert. Luc Neuville, SSA, De Notenboom 1991 • Piping Down the Valleys: William Blake, SSA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 1992 • Trois chansons de Hollande: Max Elskamp, TTBB, De Notenboom 1994 1 Liminaire 2 Mais lors ma joie étant Hollande 3 Et vaisseau mon bon frère

1992 • Emmanuel: Kerstsuite, SSAA, De Notenboom 1992 1 Ecce Virgo concipiet 2 Tollite portas 3 Laetentur coeli 4 Lux fulgebit 5 Multifariam 6 Anima nostra sicut passer • Picchiarello: Anna Eva Gosso, SSA, Centrum Vocale Muziek 2009 • Twee liedjes over duiven: Jo Gisekin, SATB, De Notenboom 1992 1 Niemand hoeft het ooit te weten 2 Ik heb het over sneeuwwitte duiven • Rana et bos: Phaedrus, TTBB, De Notenboom 1994

1994 • E cantico canticorum fragmenta: uit het Hooglied, TTBB, Annie Bank 2010 1 Quae est ista I 2 Quam pulchra 3 Quae est ista II 4 Revertere, Sulamitis • Quatre chansons de Flandre: Max Elskamp, SATB, De Notenboom 1995 1 Le matin 2 Et connais-tu Marco la belle? 3 Mais comme en image à present 4 Alors c’est un pays d’en haut

C H R O N O L O G I S C H E C ATA L O G U S / C H R O N O L O G I C A L C ATA L O G U E

/ 121


• Quand l’âme prête l’oreille: Guido Gezelle, Franse vert. Liliane Wouters, altsolo, SATB, niet gepubliceerd • Ronde Wallone: Waalse volksliedzettingen, SSAA en Orff-instrumenten, niet gepubliceerd 1 La plume qui s’envole 2 Crève la-faim 3 Berceuse triste 4 Alouette

1995 • Ego Flos: Guido Gezelle, Engelse vert. Christine D’haen, SATB, De Notenboom 1996 • Gedichtje van Sint Niklaas: Paul van Ostaijen, TTBB, niet gepubliceerd • Three Partsongs: Guido Gezelle, Engelse vert. Christine D’haen, alt- en tenorsolo, SSAA, De Notenboom 1996 1 O Leak of Light (O Leeksken licht) 2 Tears (Tranen) 3 Swifts ( Gierzwaluwen)

1996 • Windharp: Pros Vanosmael, SSA, Centrum voor Vocale Muziek 1998 1 Sonatine in maart 2 Vliegtuig tegen Pilatus 3 De kleine Theresia 4 Incantatief

1997 • Babel: uit Genesis, sopraansolo, SSAA, Annie Bank 1999 • Ecce quam bonum: psalm 133, TTBB, niet gepubliceerd

1998 • Neusser Messe: Latijnse mistekst, SSATTB, gemeenschap, trompet, orgel, Annie Bank 2003 1 Kyrie-Litanei 2 Gloria 3 Alleluia: Beatus vir qui suffert tentationem 4 Credo 5 Sanctus – Benedictus 6 Communio: Ego sum vitis vera

1999 • Au bout de l’amour: Liliane Wouters, SSAA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 2000 • Les pies: Emile Verhaeren, sopraansolo, SSA, niet gepubliceerd • Zwanezang: Arnold Sauwen, SATB, niet gepubliceerd • Whiskey in the jar: volksliedzetting, SATB, piano, Koor&Stem 1999

2000 • Concerto per la beata Vergine: liturgisch, SATB, hobo, Annie Bank 2000 1 Quem terra 2 Inviolata 3 O gloriosa Virginum • De zee is een orkest: Armand Van Assche, Duitse vert. Heidi Kirmsse, Engelse vert. Andrew Wise, SA, piano vierhandig, Carus Verlag 2005 1 De zee is een orkest 2 Een goochelaar 3 Zwanen 4 Er springen… • O caro lactea: Christine D’haen, tenorsolo, SSA, niet gepubliceerd • Z: tekstcollage Vic Nees, rondo voor kinderkoor SSA, Euprint 2004

122 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


2001 • In memoriam: psalm 42, 141, Jesaja 38, SATB, strijkorkest, niet gepubliceerd • Singet dem Herrn: psalm 98, sopraansolo, SATB-divisi, Annie Bank 2002 • Sion: psalm 87, drie sopranen, SATB-divisi, tamboerijn, niet gepubliceerd

2002 • Filosofenfontein: tekstcollage Vic Nees, SATB, piano, niet gepubliceerd 1 Klassieke filosofen 2 Franse filosofen 3 Coda, echo’s uit het sportkot • Nu is die roe van Jesse: kerstliedzetting, SATB-divisi, Oxford University Press 2005 • Stella Maris: liturgisch, Max Elskamp, baritonsolo, SSAA, accordeon, Annie Bank 2004 1 Étoile de la mer 2 Consolatrice des affligés 3 Notre Dame des bateliers • Zwei Chorlieder: Hölderlin/Mörike, sopraansolo, SATB, Carus Verlag, 2003 1 Hälfte des Lebens (Friedrich Hölderlin) 2 Fußreise (Eduard Mörike)

2003 • Trumpet Te Deum: liturgisch, sopraansolo, SATB-divisi, twee trompetten, Annie Bank 2005

2004 • Drie pelgrimsliederen van David: psalmteksten, SATB-divisi, niet gepubliceerd 1 Was de Heer niet voor ons geweest, psalm 124 2 Heer, niet trots is mijn hart, psalm 131 3 Verheugd was ik, psalm 122 • In diebus festivis cantica: liturgisch, sopraan- en bassolo, SATB-divisi, Euprint 2006 1 Viderunt omnes 2 Haec dies 3 Factus est repente 4 Beati mundo corde

2005 • Zingen: Karel van de Woestijne, SATB, Centrum voor Vocale Muziek 2005 • Een lied voor Willem: Willem Kersters, SSA, Centrum voor Vocale Muziek 2005 • In een satelliet: Armand Van Assche, SSA, Europees Muziekfestival voor de Jeugd Neerpelt 2006 • Aachener Ave Maria: liturgisch, sopraansolo, SATB-divisi, Annie Bank 2006 • Trois Complaintes: Liliane Wouters, baritonsolo, SATB, Annie Bank 2005 1 A Furnes 2 Jardin des olives 3 Les vierges sages

2006 • Amsterdams Pater Noster: liturgisch, sopraansolo, SSATTB, Annie Bank 2006 • Drie miniaturen: Nele Warson, sopraansolo, SSA-divisi, niet gepubliceerd 1 De wind draagt 2 Tapijtjes mos 3 Snerpend • Gekwetst ben ik van binnen: volksliedzetting, SSA, International Kodaly Society 2006 • Gestroomlijnde stad: Mieke Martens, SSAATTBB, Annie Bank 2009 1 In de wolken 2 Stad in alle staten 3 De dag der kleine dingen

C H R O N O L O G I S C H E C ATA L O G U S / C H R O N O L O G I C A L C ATA L O G U E

/ 123


• Mijn geest op haar: Jesaja 42, 1-4, Nederlandse vert. Berre Van Thielt, sopraansolo, SATB, instrumentaal ensemble, niet gepubliceerd • Trois Sonnets de Louise Labé, SSAA, Annie Bank 2006 1 O longs désirs 2 Pour le retour du soleil 3 Quand j’aperçoy ton blond chef • Pater Hemoon: liturgisch (Grieks onzevader), SATB, niet gepubliceerd

2007 • Requiem: liturgisch, sopraan- en tenorsolo, SSAATTBB, Annie Bank 2009 1 Requiem aeternam 2 Kyrie 3 Domine Jesu Christe 4 Sanctus-Benedictus 5 Agnus Dei 6 Lux aeterna 7 Recitativo: Ego sum resurrectio et vita 8 In paradisum • Koordiptiek: Francis De Preter, SATB, niet gepubliceerd 1 Koorzang 2 In concert

2008 • • • • •

Als minnaars: Jo Gisekin, hoge stem solo, orgel, niet gepubliceerd Signum magnum: liturgisch, SABar, Euprint 2008 O kerstnacht: Joost van den Vondel, blazers, unisonokoor, Beriato 2009 An die Musik: Rainer Maria Rilke, SATB, Annie Bank 2009 Die beste Zeit im Jahr ist mein: Martin Luther, volksliedzetting, SSAA, Carus Verlag 2009 • Grüss Gott, du schöner Maien: volksliedzetting, SSAA, Carus Verlag 2009

2010 • • • • • •

De Avond (uit Nachtlied): Jos Stroobants, SSATBB, Euprint 2010 Fundamenta ejus: psalmtekst, SSATBB, Annie Bank 2011 Verba mea: psalmtekst, SSAA, Annie Bank 2011 Domine, ne in furore: psalmtekst, TTBB, Annie Bank 2011 Herfst: Jo Gisekin, mezzosolo, SSAA, piano, niet gepubliceerd Zwei-Stoecklin-Chöre: Francisca Stoecklin, SSAA, Annie Bank, 2010 1 Der spiegel 2 Der Tänzer • Passio super Galli cantu: Matteus, SSATBarB, Annie Bank 2011 1 Prologus 2 Pars I 3 Pars II 4 Pars III 5 Epilogus

2011 • Panta Rhei: Mieke Martens, SA, piano, niet gepubliceerd

124 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


GEBRUIKSMUZIEK / GEBRAUCHSMUSIK • Vlaamse Volksliederen met pianobegeleiding Al op een meimorgen vroeg (1978) Als de herfst de zomer verjaagt (1976) De wind waait door de bomen (1980) Eén wil ik zingen (1991) Herdertjes van buiten (1991) Schoon lieveke waar waarde gij (1978) Waar staat uw vaders huis (1978) Wandellied (1976) • Liturgische liederen, eenstemmig met orgelbegeleiding Als eens de Heer de ballingen thuisbrengt (1971) Christus is verrezen (1966) De Geest des Heren (1965, zonder begeleiding) Drie kerkliederen: 1 Simeon zingt 2 Verrijzenislied 3 Het dochtertje van Jaïrus (1997) Kristus de aanvang (1968) Mis van Grimbergen (1970) Nederlandse misgezangen (1970) Nu is het woord gezegd (197l) Onze Vader (1971) • Composities voor gelijke stemmen Ach vergeet uw verdriet, SAA (1983) Als regen voorbij is (canon), SA (1982) Berceuse, SSA (1983) De moerbeitoppen ruischten, SSA (1974) Onder de linde, SSA (1962) T’zo, TTB-divisi (1985) Vreugde, SSA (1965) • Zettingen voor gelijke stemmen Daarboven uit het vensterken, SSAA (s.d.) De Bandaiberg te Aizu, SA (1983) De fiere Pinksterblom, SSA (1984) De vastenavond die komt aan, SS (1969) Dodendans, SSA (1984) Gildebroeders, maakt plezieren, SSAA (2004) Het waren twee koningskinderen, SSA (1969) Het zou een jager, SSA (1974) Ik stond op hoge bergen, SSA (1972) Je t’aurai, ma brunette, SSA (2005)

C H R O N O L O G I S C H E C ATA L O G U S

/ 125


Nachtlied, SSA (1981) Syt vrolic groot en klein, SSA (1962) Taritata, SSA (1969) Wie kan de blaren tellen, SA (1972) Wiegelied uit Itsuki, SAA (1983) Zoete, zoete, wiege, wiege, SAA (1984) • Composities voor gemengde stemmen Kollegelied, SATB (1959) Musica, alderzoetste konst, SATB (1979) Viva Maria, SATB (1958) • Zettingen voor gemengde stemmen Die door de wereldt sal gheraken, SAB (1983) Drie Zaïrese volksliedjes, altsolo SATB (1994): 1 Belijdenislied, Lingala 2 Dorpsliedje, Kimbala 3 Vraag en antwoord, Kimbala Gij moet het al betalen, SAB (1983) Gildebroeders, maakt plezieren, SATB (2004) Hoe leit dit kindeken, SAB (2006) Hoe lustich is de zomer, SATB (1973) Quodlibet, SATB (1999) Schenk de wijn uit hoge kruiken, SATB (1983) Schoon lief, wilt gij met mij rijden, SATB (1972) Uit angst en nood, SATB (1966) Zangalewa, SATB (1999) • Zettingen voor mannenstemmen Fransche ratten, TTB (1974) Großer Gott wir loben dich, TTBB (1984) • Diverse vocaal-instrumentale zettingen Al onder de weg van Maldegem, instrumentaal ensemble, SATB (1971) Daar zat een muis in de schapraai, instrumentaal ensemble (1969) De kleremakers op hun feest, twee xylofonen (1966) De zomer is voorbijgegaan, instrumentaal ensemble (1960) Het komt een schip geladen, twee blokfluiten (1960) Het regende zeer, harp (1972) O denneboom, strijkkwartet (1968) Wij boeren en boerinnen, strijkers (viool, cello) (1969) Voor het compositiejaar, de tekstdichter, de bezetting, het genre en de uitgave: zie alfabetische lijst For the year of composition, the poet, the cast, the genre and details about the edition: see alphabetical list

126 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


INSTRUMENTALE WERKEN / INSTRUMENTAL WORKS 1956 • Capriccio: piano, niet gepubliceerd

1957 • Toccata: piano, niet gepubliceerd

1962 • Sonatine: piano, niet gepubliceerd Allegro Adagio Vivace • Variaties in trio over psalm 133: orgel, De Crans 1970

1975 • Serenade voor strijkers: strijkorkest, niet gepubliceerd Pezzo in forma di sonatina Elegie Wals Finale (op Geuzenliederen)

1989 • 2 x Baie, koperkwintet, niet gepubliceerd 1 Le miroir de l’Escaut 2 Le rameau en fleurs.

C H R O N O L O G I S C H E C ATA L O G U S / C H R O N O L O G I C A L C ATA L O G U E

/ 127


Alfabetische catalogus Alphabetical catalogue

AFKORTINGEN / ABBREVIATIONS ANZ Al. Kbl. DMK EMJ ICLZ MJ VDCV CVM OUP

128 \

Algemeen Nederlands Zangverbond AloeĂŤtte Koorblad De Monte Koorreeks Europees Muziekfestival voor de Jeugd Interdiocesaan Centrum Liturgische Zang Musicerende Jeugd Volksdanscentrale voor Vlaanderen Centrum voor Vocale Muziek Oxford University Press

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 129

YEAR

2005

1986 1959 1974

2008

2006

2008 1989

Alma Redemptoris Mater

Aloeëtte voghel clein

Als een duif op een dak 1 Ik ben als een gier 2 Hij roeide niet uit 3 Zie toch 4 Maar ik, als doof, wil niet horen 5 Wie geeft mij vleugels 6 Heer, leer me mijn einde 7 Ik ben als een gier

Als minnaars

Amsterdams Pater noster

An die Musik

Anima Christi 1 Vanitas mundi 2 Ziel van Christus 3 Vuur kom ik werpen 4 Altijd blijf ik bij U

1989

Aachener Ave Maria

A Bunch of Cherries, Child

VOCALE WERKEN / VOCAL WORKS

TITLE / PARTS

tekstsamensteller Albert Boone

Rainer Maria Rilke

liturgisch

Jo Gisekin

psalmteksten

middeleeuws rondeel

liturgisch

liturgisch

Guido Gezelle Eng. vert.: Christine D’haen

TEXT

SATB tenor- en baritonsolo recitant gemeenschapszang instr. ensemble

SATB

sopraansolo SSATTB

hoge stem solo orgel

SATB

SATB-divisi

SAATTB

sopraansolo SSATB-divisi

SATB

CAST

religieus

profaan

religieus

profaan

religieus

profaan

religieus

religieus

profaan

GENRE

.

niet gepubliceerd Nrs. 5, 7, 11 gepubliceerd bij De Notenboom 1994

Annie Bank 2009

Annie Bank 2006

niet gepubliceerd

MJ 1974

MJ 1968

De Notenboom 1987

Annie Bank 2006

De Notenboom 1997

EDITION

.


130 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST 1999 1979

1969 1975 1997

1978 1977

1973

Aurora lucis

Ave Maria

Ave Regina coelorum

Babel

Beatus vir

Bijbelse vrouwen 1 Rut 2 Sara 3 Judit 4 Ester

Birds and flowers 1 Birds 2 Flowers 3 Birds and Flowers 4 Flowerbird

Jezus, uw naam is honig Contemplatie van de twee standaarden Wees gegroet Een troon stond in de hemel Lacrimae Jezus Christus is de Heer Onze Vader Litanie Gebed Neem, Heer, en aanvaard

YEAR

Au bout de l’amour

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TITLE / PARTS

tekstcollage, Vic Nees piccolo, fluit, altfluit

Willem Kersters

psalm 1

uit Genesis

liturgisch

liturgisch

Mieke Martens

Liliane Wouters

TEXT

SATB

SATB

SATB

sopraansolo SSAA

SA

SSA

tenorsolo SA eenstemmig kinderkoor strijkorkest

SSAA

CAST

profaan

profaan

religieus

religieus

religieus

religieus

profaan cantate

profaan

GENRE

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

Harmonia 1979

Annie Bank 1999

EMJ 1976

DMK (32) 1969

De Notenboom 1996

EMJ 2000

EDITION

.


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 131

1991

Cantemus

2010 1983 2000

2008

1987

2010 1968

2006

De Avond (uit Nachtlied)

De wolken

De zee is een orkest 1 De zee is een orkest 2 Een goochelaar 3 Zwanen 4 Er springen‌

Die beste Zeit im Jahr ist mein

Die stille Stadt

Domine, ne in furore

Drie Gezelle-koorliederen 1 O eerbiedweerdig hoofd 2 Hoort, hoe die twee waterleikes 3 Aleer het licht ten avond raakt

Drie miniaturen 1 De wind draagt 2 Tapijtjes mos 3 Snerpend

2000

1988

Bonum est confiteri Domino

Concerto per la beata Vergine 1 Quem terra 2 Inviolata 3 O gloriosa Virginum

YEAR

TITLE / PARTS

Nele Warson

Guido Gezelle

psalmtekst

Richard Dehmel

Martin Luther, volksliedzetting

Armand Van Assche Du. vert. Heidi Kirmsse Eng. vert. Andrew Wise

Ludo Laagland

Jos Stroobants

liturgisch

Guido Gezelle Lat. vert. Luc Neuville

psalm 91, Vulgata, 27, 13-16

TEXT

sopraansolo SSA-divisi

SSAA

TTBB

hoge stem solo cello

SSAA

SA piano vierhandig

SATB

SSATBB

SATB hobo

SSA

tenorsolo SATB harp, vibrafoon, slagwerk

CAST

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

religieus

GENRE

niet gepubliceerd

DMK (20) 1968

Annie Bank 2011

niet gepubliceerd

Carus Verlag 2009

Carus Verlag 2005

EMJ 1984

Euprint 2010

Annie Bank 2000

De Notenboom 1991

MĂśseler Verlag 1995

EDITION

.


132 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST 1997 2005 1995

1983

1992

1967

Ecce quam bonum

Een lied voor Willem

Ego Flos

Eight Japanese Folk-Songs 1 Lullaby 2 The dune of Tosa 3 Soran song of Hokkaido 4 Cattle-driver ‘s song of Nambu 5 Song of Sado Isle 6 The mower ‘s song 7 Mount Bandai at Aizu 8 Lullaby of Itsuki

Emmanuel 1 Ecce Virgo concipiet 2 Tollite portas 3 Laetentur coeli 4 Lux fulgebit 5 Multifariam 6 Anima nostra sicut passer

European Stabat Mater

liturgisch, Albert Boone

kerstsuite

volksliedzettingen

Guido Gezelle Eng. vert. Christine D’haen

Willem Kersters

psalm 133

uit het Hooglied

1994

E cantico canticorum fragmenta 1 Quae est ista I 2 Quam pulchra 3 Quae est ista II 4 Revertere, Sulamitis

TEXT

psalmteksten

YEAR

Drie pelgrimsliederen van David 2004 1 Was de Heer niet voor ons geweest, ps.124 2 Heer, niet trots is mijn hart, psalm 131 3 Verheugd was ik, psalm 122

TITLE / PARTS

alt- en tenorsolo SATB-divisi

SSAA

baritonsolo SATB

SATB

SSA

TTBB

TTBB

SATB-divisi

CAST

religieus

religieus

profaan

profaan

profaan

religieus

religieus

religieus

GENRE

Möseler Verlag 1969

De Notenboom 1992

De Notenboom 1984

De Notenboom 1996

CVM 2005

niet gepubliceerd

Annie Bank 2010

niet gepubliceerd

EDITION

.


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 133

1964

1995 1969

2006 2006

1982

1961

1987

Fünf Motetten 1 Inimicitias ponam (Gen. 3, 15) 2 Reges Tharsis et insulae (psalm 71, 10) 3 Diffusa est gratia (psalm 44, 3) 4 De profundis clamavi (psalm 121, 1) 5 Illumina oculos meos (psalm 12, 4)

Gedichtje van Sint Niklaas

Gekwetst ben ik van binnen

Gekwetst ben ik van binnen

Gestroomlijnde stad 1 In de wolken 2 Stad in alle staten 3 De dag der kleine dingen

Gisekin-triptiek 1 Begin 2 April 3 Vandaag

Glanzend zal ik u bewonen

Gloria Patri

1983

Fortissimi 2010

2002

Filosofenfontein 1 Klassieke filosofen 2 Franse filosofen 3 Coda, echo’s uit het sportkot

Fundamenta ejus

YEAR

TITLE / PARTS

liturgisch

Jos Vandeloo

Jo Gisekin

Mieke Martens

volksliedzetting

volksliedzetting

Paul Van Ostaijen

Genesis, psalmen

psalmteksten

Gaius Julius Caesar

tekstcollage

TEXT

sopraansolo SSSATBB-divisi buisklokken

hoge stem solo piano

SATB

SSAATTBB

SSA

bassolo TTBB

TTBB

SATB-divisi

SSATBB

SA

SATB

CAST

religieus

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

religieus

profaan

profaan

GENRE

De Notenboom 1987 Annie Bank 2010

niet gepubliceerd

ANZ 1982

Annie Bank 2009

Int. Kodaly Society 2006

DMK (71) 1969

niet gepubliceerd

Möseler Verlag 1966

Annie Bank 2011

EMJ 1984

niet gepubliceerd

EDITION

.


134 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST tien volksliedzettingen

liturgisch

1984 2010

1973

Herders Hij is geboren

Herfst

Ik ben van nergens en overal 1 Ik ben van nergens en overal (Vic Nees) 2 Zonder nommer of getal 3 Schoon lieveke, waar waarde gij 4 Den dach en wil niet verborghen zijn 5 Schrijf mijn naam niet (Vic Nees) 6 Wij willen van de kerels zingen 7 Een seraphinse tonge 8 In dulci jubilo 9 Het carillon van Duinkerken 10 Wandellied (Vic Nees)

Ik kwam er lestmaal 1966 1 Ik kwam er lestmaal 2 Mijn hartelijk lief 3 Schoon lief, hoe ligt gij hier 4 De mey pleysant 5 De zomer is voorbij gegaan (melodie: Vic Nees) 6 Maria heeft het boek 7 In ’t stalleke van Bethlehem 8 Lat de flagge weien 9 Ain Boer wol noar zien noaber toe 10 Het carillon van Ekelsbeke

In diebus festivis cantica 1 Viderunt omnes 2 Haec dies 3 Factus est repente 4 Beati mundo corde

2004

tien volksliedzettingen

1975

Haec est praeclarum vas

Jo Gisekin

kerstliedzetting

liturgisch

volksliedzetting

2008

Grüß Gott, du schöner Maien

TEXT

YEAR

TITLE / PARTS

sopraan- bassolo SATB-divisi

SATB

SATB

mezzosolo SSAA, piano

TTBB

SATB

SSAA

CAST

religieus

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

GENRE

Euprint 2006

De Notenboom 1973

De Notenboom 1973

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

DMK (52) 1977

Carus Verlag 2009

EDITION

.


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 135

1985 1981 1979

L’Escaut

Licht in mijn handen

Liedjes voor de slapelozen

1978

1999

Les pies

Passer, deliciae meae puellae Salve, nec minimo puella naso Vivamus, mea Lesbia, atque amemus Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa

1975

Laudate pueri

1 2 3 4

2007

Koordiptiek 1 Koorzang 2 In concert

Lesbia

1960

1985

Joshua fit the battle of Jericho

Kleine geestelijke triptiek 1 Zo lief heeft God de wereld gehad 3 Zo iemand mij liefheeft 4 Een nieuw gebed

2005

In een satelliet

1965

2001

In memoriam

Kerstpsalm

YEAR

TITLE / PARTS

Mieke Martens

Mieke Martens

Emile Verhaeren

Catullus

Emile Verhaeren

psalm 113

Francis De Preter

(spreuken)

Johannesevangelie

Zr. Ernestine Marie

zetting negro spiritual

Armand Van Assche

psalm 42, 141, Jesaja 38

TEXT

mannenstem solo vrouwenstem solo kinderstem solo SSAATTBB piano

SA

SSA

SATB

sopraansolo SSA

SATB

SATB

SATB

SSAA

TTBB

SSA

SATB strijkorkest

CAST

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

religieus

religieus

profaan

profaan

religieus

GENRE

De Notenboom 1986

EMJ 1982

EMJ 1986

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

Harmonia 1976

niet gepublceerd

Halewijnstichting 1961

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

EMJ 2006

niet gepubliceerd

EDITION

.


136 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST YEAR 1986

1963 1980

1972

1971

TITLE / PARTS

Liermolen 1 There was a maid went to the mill 2 La meuniére du moulin à vent 3 Te Haarlem in den Houte 4 Quand Marion va-t-au moulin 5 Vengo de moler 6 El moliner 7 Die verkaufte Müllerin 8 Katten i saekken 9 L’aria del molino 10 Qui veut moudre, moudra 11 Das Wanders ist des Müllers Lust 12 Det va tri karar 13 Sankt Odilien und der Müller 14 Myllärin Tytar 15 Jan De Mulder

Looft de Heer in zijn heiligdom

Magnificat

Mammon

Matteüs en de rijkdom 1 Voor een rijke (Mt. 19, 23-24) 2 Meditatie 3 Toen de jonge man (Mt. 19, 22) 4 Antimeditatie 5 Die gezaaid werd (Mt. 13, 22) 6 Remeditatie

Matteüs

tekstcollage, Vic Nees radiofonische satire

liturgisch

psalm 150

suite van Europese volksliederen

TEXT

tenorsolo SSAATTBB-divisi

2 spreekstemmen sopraansolo SATB-divisie klarinetkwartet, altsax, piano, contrabas slaginstrumenten

sopraansolo SATB-divisi

SATB

tenorsolo SA-divisi harp

CAST

profaan

profaan

religieus

religieus

profaan

GENRE

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

Möseler Verlag 1981

DMK (14) 1963

De Notenboom 1988

EDITION

.


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 137

1990

Nuestra Señora de la Soledad

Mieke Martens

kerstliedzetting

2002

Nu is die roe van Jesse

Mieke Martens

Anton van Wilderode

1986

Nausikaä 1 De droom 2 Op het strand 3 De smeekbede van Odysseus 4 Nausikaä spreekt

Albert Boone

1958

1981

Nachtlied

Vic Nees

Niets dan de sterren, de wouden

1984

Musica, solamen et gaudium

Jesaja 42, 1-4 Ned. vert. Berre Van Thielt

Latijnse mistekst

2006

Mijn geest op haar

Guido Gezelle

Bijbelteksten

TEXT

Neusser Messe 1998 1 Kyrie - Litanei 2 Gloria 3 Alleluia: Beatus vir qui suffert tentationem 4 Credo 5 Sanctus - Benedictus 6 Communio: Ego sum vitis vera

1968

1989

Memoria justi 1 Preludio: Lignum habet spem 2 Meditazione: Deus mortem non fecit 3 Corrente: Venite ergo et fruamur 4 Caccia: Fulgebunt justi 5 Canzone: Initium sapientiae 6 Giga: Amicus fidelis

Mietje

YEAR

TITLE / PARTS

altsolo SATB altviool

SATB-divisi

SATB

SSATTB gemeenschap orgel, trompet

sopraan-en baritonsolo SSA dwarsfluit, piano

SSA

SA

sopraansolo SATB instr. ensemble

SA

sopraansolo SSAA

CAST

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

religieus

GENRE

De Notenboom 1990

OUP 2005

niet gepubliceerd

Annie Bank 2003

De Notenboom 1986

ANZ 1993 Kbl. 39

EMJ 1985

niet gepubliceerd

DMK (8) 1968

De Notenboom 1990

EDITION

.


138 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST YEAR 2000

1969 2008

1974

1983

2011 2010

2006 1992 1991

TITLE / PARTS

O caro lactea

O Domine Deus

O kerstnacht

Ons derde land 1 Bij de vissen 2 Jij bent het woord 3 Ik schenk een lelie 4 Langs de achterzij der dromen 5 Jij zal mijn hartstocht zijn 6 Leef op mijn vel

Op de keerkring 1 Keer en ommekeer 2 Metamorfose 3 Arcadia 4 Inwendig lied

Panta Rhei

Passio super Galli cantu 1 Prologus 2 Pars I 3 Pars II 4 Pars III 5 Epilogus

Pater Hemoon

Picchiarello

Piping down the Valleys

William Blake

Anna Eva Gosso

liturgisch, Grieks Onze Vader

Matteüs

Mieke Martens

Mieke Martens

Mark Insingel

Joost van den Vondel

Maria Stuart

Christine D’haen

TEXT

SSA

SSA

SATB

SSATBarB

SA, piano

hoge stem solo gitaar

middenstem solo piano

unisonokoor blazers

SATB

tenorsolo SSA

CAST

profaan

profaan

religieus

religieus

profaan

profaan

profaan

religieus

religieus

profaan

GENRE

EMJ 1992

CVM 2009

niet gepubliceerd

Annie Bank 2011

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

Beriato 2009

DMK (33) 1970

niet gepubliceerd

EDITION

.


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 139

YEAR 1958

1994

1994

1970

1992 1987

1969 2007

TITLE / PARTS

Psalm 23 Mijn Herder is de Heer

Quand l’âme prête l’oreille

Quatre chansons de Flandre 1 Le matin 2 Et connais-tu Marco la belle? 3 Mais comme en image à présent 4 Alors c’est un pays d’en haut

Rachel

Rana et bos

Regina Coeli - Blue be it

Repleatur os meum

Requiem 1 Requiem aeternam 2 Kyrie 3 Domine Jesu Christe 4 Sanctus - Benedictus 5 Agnus Dei 6 Lux aeterna 7 Recitativo: Ego sum resurrectio et vita 8 In paradisum

liturgisch

psalm 71, 8-13

liturgisch Gerard Manley Hopkins

Phaedrus

Albert Boone

Max Elskamp

Guido Gezelle Fr. vert. Liliane Wouters

psalm 23 Du. vert. Roman Zybal

TEXT

sopraan- en tenorsolo SSAATTBB

SA

sopraansolo SSATB celesta

TTBB

sopraan-, alt- en baritonsolo SSATB-divisi kinderkoor SSAA, soli klarinet, cb, harp of piano

SATB

altsolo SATB

SATB

CAST

religieus

religieus

religieus

profaan

religieus cantate

profaan

profaan

religieus

GENRE

Annie Bank 2009

DMK (31) 1970

De Notenboom 1988

De Notenboom 1994

De Notenboom 1970

De Notenboom 1995

niet gepubliceerd

MJ 1968, Euprint 2006 Concertino Musikverlag 1995

EDITION

.


140 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST YEAR 1976

1987 1984 1994

1972 1976

2008 1979 2001

2001

TITLE / PARTS

Requiem voor een kind 1 De nacht is nacht gelijk tevoren 2 Hoe vreemd uw klimmende geheim 3 Ligt wit op witte zomen 4 Maar aan het raadsel van uw sprongen

Ricordi di Sicilia

Rijke armoede van de trekharmonica

Ronde Wallone 1 La plume qui s’envole 2 Crève la-faim 3 Berceuse 4 Alouette

Salve Regina

Seven Madrigals 1 I Hear you not 2 You prayed upon a mount 3 Easter 4 The Tom-tit Nest 5 O Song 6 May-day 7 Mother

Signum magnum

Sine musica nulla disciplina

Singet dem Herrn

Sion

psalm 87

psalm 98

Rhabanus Maurus

liturgisch

Guido Gezelle Eng. vert. Christine D’haen

liturgisch

Waalse volksliedzettingen

Paul van Ostaijen

tekstcollage Vic Nees

Herwig Hensen

TEXT

drie sopranen SATB-divisi tamboerijn

sopraansolo SATB-divisi

SA

SABar

SATB

SSAA-divisi

SSAA Orffinstrumenten

SSAA-divisi

SA

lage stem solo piano

CAST

religieus

religieus

profaan

religieus

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

profaan

GENRE

niet gepubliceerd

Annie Bank 2002

EMJ 1980

Euprint 2008

MJ 1978 Euprint 2006

Musica Montserrat 1972

niet gepubliceerd

De Notenboom 1985

EMJ 1988

niet gepublceerd

EDITION

.


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 141

YEAR

2002

1983

1969

1984

1995

1975 1991

2005

TITLE / PARTS

Stella Maris 1 Étoile de la mer 2 Consolatrice des affligés 3 Notre Dame des Bateliers

Stille Nacht

Sur le pont d’ Avignon

Teergeliefde in tien talen 1 La Dama d’Aragó 2 Pera stus pera kambus 3 Rossignolet du bois 4 Oh che fresca funtanelle 5 Uti vår hage 6 Goedenacht (Vic Nees) 7 La hierbabuena 8 The Lover’s curse 9 Dat du min Leevsten büst 10 Minun kultani

Three Partsongs 1 O Leak of Light 2 Tears 3 Swifts

Tota pulchra es

Trois chansons de Hollande 1 Liminaire 2 Mais lors ma joie étant Hollande 3 Et vaisseau mon bon frére

Trois complaintes 1 A Furnes

Liliane Wouters

Max Elskamp

liturgisch

Guido Gezelle Eng. vert. Christine D’haen

Europese volksliedzettingen

volksliedvariaties

Joseph Mohr, kerstliedzetting

liturgisch Max Elskamp

TEXT

baritonsolo SATB

TTBB

SSA

alt- en tenorsolo SSAA

SATB

sopraansolo SATB-divisi

TTBB versie: SSAA

baritonsolo SSAA accordeon

CAST

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

religieus

religieus/ profaan

GENRE

Annie Bank 2005

De Notenboom 1994

EMJ 1975

De Notenboom 1996

De Notenboom 1985

De Notenboom 1986

Carus Verlag 2009

Annie Bank 2004

EDITION

.


142 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST 2006

2003

1967 1992

1977

1981

1982

1990 1983

Trumpet Te Deum

Tusschen de twee

Twee liedjes over duiven 1 Niemand hoeft het ooit te weten 2 Ik heb het over sneeuwwitte duiven

Twee mannenkoren 1 Stilten 2 Krokuswit

Tweeklank van aarde en water 1 Preludio: De zon is rijp 2 Capriccio: Regenspreuken 3 Notturno: Uit het rimpelloze water 4 Intermezzo: gitaarsolo 5 Elegia: De zee spoelt overzee 6 Finale: Engelwordtel, engelkruid

Two songs 1 Lips of the rose (Roozenmond) 2 Oh you fat… (O gij dikke…)

Upon G

Van as en ander schuim 1 Gode zij geprezen 2 Perpetuum mobile

YEAR

Trois Sonnets de Louise Labé 1 O longs desirs 2 Pour le retour du soleil 3 Quand j’aperçoy ton blond chef

2 Jardin des olives 3 Les vierges sages

TITLE / PARTS

Mieke Martens

Albert Boone

Guido Gezelle Eng. vert. Christine D’haen

Mieke Martens

Jo Gisekin

Jo Gisekin

Guido Gezelle

liturgisch

Louise Labé

TEXT

TTBB

SSATTB

hoge stem solo gitaar

SA-divisi gitaar

TTBB

SATB

SATB

sopraansolo SATB-divisi twee trompetten

SSAA

CAST

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

GENRE

De Notenboom 1987

De Notenboom 1991

niet gepubliceerd

MJ 1982

niet gepubliceerd nr. 2 gepubliceerd bij Edition Egtved Denemarken 1977

De Notenboom 1992

DMK (10) 1968

Annie Bank 2005

Annie Bank 2006

EDITION

.


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 143

2010 1977

1972

1975

1989 1968

1999 1967

Verborgen roos 1 Maria 2 Van alle tijden 3 Het woord des engels

Vigilia de pentecostes

Vocalise

Voetbalgavotte

Wech op, wech op! 1 Wech op, wech op! 2 O zoete bloemkens 3 Fonteine, moeder maged reine 4 De engel komt van boven 5 In een huis 6 In ’t stedetje van Nazareth 7 Mijnhere van Maldegem 8 ‘s Nachts rusten meest de dieren 9 Schrijf mijn naam niet in de steen 10 Gelukkig is het land

Whiskey in the jar

Winterstilte

1982

YEAR

Verba mea

Veni sancte Spiritus

3 Slag van onrust 4 Ademhalen 5 Appellation controlée

TITLE / PARTS

Guido Gezelle

volksliedzetting

tien volksliedzettingen

tekstcollage, Vic Nees

vocalen

liturgisch - Catalaans Ned. vert. Albert Boone

Albe

psalmtekst

liturgisch koperkwintet

TEXT

SSA

SATB

SSAA

SATB

hoge, midden of lage stem piano

tenorsolo SATB-divisi hoorn in F, orgel

hoge stem solo piano

SSAA

SATB-divisi

CAST

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

religieus

religieus

GENRE

DMK (9) 1968

CVM 1999

De Notenboom 1968

De Notenboom 1990

Andel Editions 1975

Musica Montserrat 1972

niet gepubliceerd

Annie Bank 2011

De Notenboom 1986

EDITION

.


144 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST Joh. 20,21; Jes. 49,6; 1 Petr. 2,9; Rom. 14,6 tien volksliedzettingen

Sint-Franciscus Ned. vert. Valeer Van Kerkhove

2000 2005 1962

1999 2010

2002

Zingen

Zoals de Vader mij gezonden heeft

Zoete merronton 1983 1 De kinders van de Babbelaarsstrate 2 Te Haarlem in den Houte 3 Vreugde ende deugd mijn herte verheugt 4 Als de zon gaat onder 5 ‘k Ben van de nacht in de hel geweest 6 ‘k Wandel door Gods seizoenen (Vic Nees) 7 Alle mijn gepeis doet mij zo wee 8 Hemelse Koninginne 9 En Maria op hare slaapkamerken trad 10 De engel en de herders 1977

Z

Zonnelied

Zwanezang

Zwei-Stoecklin-Chöre 1 Der Spiegel 2 Der Tänzer

Zwei Chorlieder 1 Hälfte des Lebens 2 Fußreise

1. Friedrich Hölderlin 2. Edward Mörike

Francisca Stoecklin

Arnold Sauwen

Karel Van de Woestijne

tekstcollage, Vic Nees

Pros Vanosmael

1996

Windharp 1 Sonatine in maart 2 Vliegtuig tegen Pilatus 3 De kleine Theresia 4 Incantatief

TEXT

YEAR

TITLE / PARTS

sopraansolo SATB

SSAA

SATB

SSAA, SATB kinderstemmen

SATB

TTB

SATB

SSA

SSA

CAST

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

GENRE

Carus Verlag 2003

Annie Bank 2010

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

De Notenboom 1983

niet gepubliceerd

CVM 2005

Euprint 2004

CVM 1998

EDITION

.


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 145

YEAR

TEXT

1978 1976 1971 1982 1983 1966 s.d. 1969

1983 1965

1984 1966 1974 1969

Als de herfst de zomer verjaagt

Als eens de Heer de ballingen thuisbrengt

Als regen voorbij is

Berceuse

Christus is verrezen

Daar boven uit het vensterken

Daar zat een muis in de schapraai

De Bandaiberg te Aizu

De Geest des Heren

De fiere Pinksterblom

De kleremakers op hun feest

De moerbeitoppen ruischten

De vastenavond die komt aan

1971

Al onder de weg van Maldegem

Al op een meienmorgen vroeg

1983

Ach, vergeet uw verdriet

volksliedzetting

Nicolaas Beets

volkliedzetting

volksliedzetting

Albert Boone

Filip Van de Wouwer

volkslied

volkliedzetting

liturgisch

Paul Van Ostaijen

Filip Van de Wouwer

Albert Boone

Filip Van de Wouwer

Filip Van de Wouwer

volksliedzetting

Filip Van de Wouwer

GEBRUIKSMUZIEK VIC NEES / GEBRAUCHSMUSIK

TITLE / PARTS

SS

SSA

eenstemmig, Orff-instr.

SSA

eenstemmig

SA

eenstemmig instr. ensemble

SSAA

eenstemmig, orgel

SSA

vierstemmige canon

eenstemmig, orgel

eenstemmig, piano

eenstemmig, piano

SATB instr. ensemble

SSA

CAST

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

profaan

GENRE

.

De Notenboom 1968, Al.Kbl. 12

MJ 161

VDCV 1966

MJ 238

Liturgisch Kerkboek 1965 H. Hartbonden Mechelen

De Notenboom 1983, Al.Kbl. 10

niet gepubliceerd

MJ 123

Adem Koorreeks 4

De Notenboom 1983, Al.Kbl. 8

AlloeĂŤtte Liedboek 1982

Lannoo 1971

ANZ Volksliedboek 1

ANZ Volksliedboek 2

niet gepubliceerd

De Notenboom 1983, Al.Kbl. 12

EDITION


146 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST YEAR 1980 1960

1983 1997

1994

1984 1991 1974 1983 2004 2004 1984 1991 1960

1972

TITLE / PARTS

De wind waait door de bomen

De zomer is voorbij gegaan

Die door de wereld zal gheraken

Drie kerkliederen 1 Simeon zingt 2 Verrijzenislied 3 Het dochterje van Jaïrus

Drie Zaïrese volksliedjes 1 Belijdenislied, Lingala 2 Dorpsliedje, Kimbala 3 Vraag en antwoord, Kimbala

Dodendans

Eén wil ik zingen

Fransche ratten

Gij moet het al betalen

Gildebroeders maakt plezieren

Gildebroeders maakt plezieren

Großer Gott wir loben dich

Herdertjes van buiten

Het komt een schip geladen

Het regende zeer

volkslied

volkslied

oud lied/Vic Nees

Franz Ignaz

volksliedzetting

volksliedzetting

Filip Van de Wouwer

liedzetting

vert. Jan van der Linden

volksliedzetting

volksliedzetting

Piet Thomas

Anthonis De Roovere

J. Van den Eynde melodie: Vic Nees

Sim Van der Auwera

TEXT

eenstemmig, harp

eenstemmig instr. ensemble

eenstemmig, piano

TTBB

SATB

SSAA

SAB

TTB-divisie

eenstemmig, piano

SSA

altsolo SATB

eenstemmig, orgel

SAB

eenstemmig instr. ensemble

eenstemmig, piano

CAST

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

GENRE

.

niet gepubliceerd

VDCV Wij maken muziek 1

ANZ Volksliedboek 3

niet gepubliceerd

Carus Verlag 2006

Carus Verlag 2006

De Notenboom 1983, Al.Kbl. 16

De Notenboom 1974, DMK 56

ANZ Volksliedboek 3

MJ 237

niet gepubliceerd

Gooi en Sticht 1997

De Notenboom 1983, Al.Kbl. 18

VDCV Wij maken muziek 4 s.d.

ANZ Volksliedboek 2

EDITION


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 147

1972 2005 1959 1968 1970

1979

1981 1970

1971 1968

1962

1971 1999

Je t’ aurai, ma brunette

Kollegelied

Kristus de aanvang

Mis van Grimbergen Kyrie, Eer aan God, Heilig, Lam Gods

Musica, alderzoetste konst

Nachtlied

Nederlandse misgezangen Heer onze Heer, Heilig, Lam Gods

Nu is het woord gezegd

O Denneboom

Onder de linde

Onze Vader

Quodlibet

2006

Hoe leit dit kindeken

Ik stond op hoge bergen

1974

Het zou een jager

1973

1969

Het waren twee koningskinderen

Hoe lustich is de zomer

YEAR

TITLE / PARTS

SSA

SATB

SAB

SSA

SSA

CAST

collage Vlaams, Waals volksl.

liturgisch

Walter von der Vogelweide

volksliedzetting

Tom Naastepad

liturgisch

Albert Boone

liedzetting

liturgisch

Frans Cromphout

P. Cappoen s.j.

SATB

eenstemmig, orgel

SSA

eenstemmig strijkkwartet

eenstemmig, orgel

eenstemmig, orgel

SSA

SATB

eenstemmig, orgel

eenstemmig, orgel

SATB

Boergondisch volksliedzetting SSA

volksliedzetting

Hoffmann von Fallersleben

volksliedzetting

volksliedzetting

J. V. Willems

TEXT

profaan

religieus

profaan

profaan

religieus

religieus

profaan

profaan

religieus

religieus

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

GENRE

Ed. A Cœur Joie

Lannoo 1971

Cult. Jaarboek Oost-Vlaanderen

Musica 8

Adem, Het Madrigaal Begl. 7

Lannoo 1971

ANZ, Kbl. 39

Möseler Verlag, Europa Cantat VII

niet gepubliceer

Adem, Het Madrigaal 17

niet gepubliceerd

Carus Verlag 2006

MJ 137

MJ 149

niet gepubliceerd

MJ 174

De Notenboom 1969, Al.Kbl. 32

EDITION

.


148 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST YEAR

1983 1972 1978 1962 1985 1969 1966 1958 1965 1978 1976 1972 1983 1969

1999 1984

TITLE / PARTS

Schenk de wijn uit hoge kruiken

Schoon lief, wilt gij met mij rijden

Schoon lieveke waar waarde gij

Syt vrolic groot en klein

T’zo

Taritata

Uit angst en nood, psalm 129

Viva Maria

Vreugde

Waar staat jouw vaders huis

Wandellied

Wie kan de blaren tellen

Wiegelied uit Itsuki

Wij boeren en boerinnen

Zangalewa

Zoete, zoete, wiege, wiege

Sim Van der Auwera

Afrikaans volksliedzetting

volksliedzetting

Filip Van de Wouwer

Filip Van de Wouwer

Filip Van de Wouwer

volkslied

Zr. Ernestine Marie

Guido Gezelle

liturgisch

volksliedzetting

Vic Nees

volksliedzetting

volkslied

volksliedzetting

Filip Van de Wouwer

TEXT

SAA

SATB

eenstemmig instr. ensemble

SAA

SA

eenstemmig, piano

eenstemmig, piano

SSA

SATB

SATB

SSA

TTB-divisie

SSA

eenstemmig, piano

SATB

SATB

CAST

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

religieus

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

profaan

GENRE

.

De Notenboom 1984, Al.Kbl. 8

A Cœur Joie 2000

De Notenboom 1969, Musica 12

De Notenboom 1983, Al. Kbl. 10

De Notenboom 1972, Al.Kbl. 58

ANZ Volksliedboek 1

ANZ Volksliedboek 2

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

ICLZ 310

MJ 112

niet gepubliceerd

MJ 29

ANZ Volksliedboek 2

MJ 170

De Notenboom 1983, Al.Kbl. 19

EDITION


A L FA B E T I S C H E C ATA L O G U S / A L P H A B E T I C A L C ATA L O G U E

/ 149

YEAR

TEXT

1957 1989

1962

2 x Baie 1 Le miroir de l’Escaut 2 Le rameau en fleurs

Variaties in trio over psalm 133

1962

Toccata

Allegro - Adagio - Vivace

1975

Serenade voor strijkers 1 Pezzo in forma di sonatina 2 Elegie 3 Wals 4 Finale (op Geuzenliederen)

Sonatine

1956

Capriccio

INSTRUMENTAAL ŒUVRE / INSTRUMENTAL WORKS

TITLE / PARTS

orgel

koperkwintet

piano

piano

strijkorkest

piano

CAST

GENRE

De Crans 196

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

niet gepubliceerd

EDITION

.


DiscograďŹ e Discography


DISCOGRAFIE / DISCOGRAPHY

/ 151

Els Crommen, soprano Manu Mellaerts, trumpet

Singet dem Herrn (2001) Neusser Messe (1998)

Vic Nees Sacred Choral Works

A Tribute to Vic Nees

Vocaal Ensemble Musa Horti

Trumpet Te Deum (2003)

Els Crommen, soprano Philippe Souvagie, baritone Jan Van der Crabben, baritone Joost Gils, oboe

Concerto per la beata Vergine for oboe and choir (2000) Eight Japanese Folk-songs (1983) Nausikaä (1986)

Zeger Vandersteene, tenor

Veni Sancte Spiritus (1982)

Catherine Mertens, celesta

Veronique Serpenti, harp

Marc Tooten, viola

Greta De Reyghere, soprano Lucienne Van Deyck, alto

Nuestra Señora de la Soledad (1990)

Regina Coeli - Blue be it (1987) Bonum est confiteri Domino (1988)

Flemish Radio Choir Nadine Bratman, soprano

Gloria Patri (1987)

Johan Duijck, conductor

Hans Ryckelynck, piano

Lieve Schuermans, flute

The Flemish Radio Choir

Ego Flos (1995)

Peter Dejans, conductor

Peter Pieters, organ

Steven Verhaert, trumpet

Johan Duijck, dirigent

Charles van Tassel, bas

Zeger Vandersteene, tenor

Trumpet Te Deum & Choral Works

Gents Madrigaalkoor

MUSICIANS

Anima Christi (1989)

COMPOSITION

Anima Christi

FULL-CD’S VIC NEES

TITLE

René Gailly

Vox Temporis 92029

Phaedra 92035

Phaedra 92042

Eufoda 1146

EDITIONS

.


152 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST Hilde Coppé, sopraan Michaël Nowak, tenor Johan Duijck, dirigent

2 Kyrie 3 Domine Jesu Christe

Noëlle Schepens, dirigent

2 Een goochelaar

Jona Kesteleyn, gitaar Noëlle Schepens, dirigent

2 Capriccio: Regenspreuken

6 Finale: Engelwortel, engelkruid

5 Elegia: de zee spoelt overzee

4 Intermezzo: gitaarsolo

3 Notturno: Uit het rimpelloze water

Amarylca

Tweeklank van aarde en water (1981): 1 Preludio: De zon is rijp

4 Er springen…

3 Zwanen

Amarylca Maaike De Zitter - Koen Evens, piano

De zee is een orkest (2000): 1 De zee is een orkest

8 In paradisum

7 Recitativo: Ego sum resurrectio et vita

6 Lux aeterna

5 Agnus Dei

4 Sanctus - Benedictus

Gents Madrigaalkoor

Requiem (2007): 1 Requiem aeternam

Vic Nees, conductor

Hendrik-Jan Renes, tuba

Rik Vercruysse, horn

Michel Tilkin, trombone

Huug Steketee, trumpet

Manu Mellaerts, trumpet

The Belgian Brass Soloists:

Bart Quartier, percussion

Requiem

MUSICIANS

COMPOSITION

TITLE

Gents Madrigalkoor 2011

EDITIONS

.


DISCOGRAFIE / DISCOGRAPHY

/ 153

Exicon vocaal Ensemble Dialogue

NUMMERS UIT HET ŒUVRE VAN VIC NEES

Catherine Mertens, piano Miek Clinckspoor, Mike Verdrengh, recitanten Simonne Heyvaert, sopraan Walter Boeykens, klarinet

L’Escaut (1985) Birds and Flowers (1973) Liedjes voor de slapelozen (1979) Mammon (1972)

zonder dirigent

Diffusa est gratia

Aachener Ave Maria (2005)

Amsterdams Pater Noster (2006)

Illumina oculos meos

De profundis

Exicon vocaal Ensemble

Uit: Vijf Motetten (1964):

Frans Pelgrims, slagwerk

Clément De Maeyer, contrabas

Robert Wasmuth, piano

Etienne Verschueren, altsaxofoon

Guy Dossche, basklarinet

Bruno Furnaletto, klarinet

Nestor Janssens, klarinet

Michel Lefebvre, fluit Leen Persijn, Lieven Deroo, soli

Upon G (1990)

Vic Nees, dirigent

Twee liedjes over duiven (1992) Rijke armoede van de trekharmonica (1984)

Radio Koor

Seven Madrigals (1976)

Vic Nees onder Vic Nees

MUSICIANS

COMPOSITION

TITLE

Dupliprint, Enschede 2009

Davidsfonds 2011

EDITIONS

.


154 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST

Chansons

Vic Nees - Alberto Grau Maria Guinand, conductor

2 Meditazione: Deus mortem non fecit

4 Alors c’est un pays d’en haut

3 Mais comme en image à présent

2 Et connais-tu Marco la belle

Modus Novus, Aachen Fritz Ter Wey, dirigent

Quatre Chansons De Flandre (1994):

Alberto Grau, conductor

Arelys de Eustache, soprano

1 Le matin

Magnificat (1980)

6 Giga: Amicus fidelis

5 Canzone: Initium sapientae

4 Caccia: Fulgebunt justi

Cantoria Alberto Grau

Joselin Ledezma, soprano

3 Corrente: Venite ergo et fruamur

Schola Cantorum de Caracas

Memoria justi (1989): 1 Preludio: Lignum habet spem

Amsterdams Pater Noster (2006)

Aachener Ave Maria (2005)

Beati mundo corde

Factus est repente

Haec Dies

Viderunt omnes

In diebus festivis cantica (2004):

Het dochterje van Jaïrus

Verrijzenislied

Laat nu je dienaar gaan

Capella SS. Michaelis & Gudulae Brussel Kurt Bikkembergs, dirigent

Drie liederen op teksten van Piet Thomas (1997):

Nees & Nees

MUSICIANS

COMPOSITION

TITLE

Cantabile 2402

Metz Musicarte

CSSM&G 0601

EDITIONS

.


DISCOGRAFIE / DISCOGRAPHY

/ 155

Luc Anthonis, dirigent

1 A Furnes

Magnificat (1980)

Magnificat (1980)

European Youthchoir EC 1996

Arvo Pärt - Vic Nees

6 Giga: Amicus fidelis

5 Canzona: Initium sapientiae

Burkhard Niggemeier, dirigent

Marietta Zumbült, sopraan

Regerchor Braunschweig

Johan Duijck, conductor Regerchor Braunschweig 1997

AVA Productions Markoberdorf Germany

European Youth Choir

Phaedra Productions 92022

Canta 07002

Phaedra Productions

Machteld Willems, soprano

Johan Duijck, conductor

3 Corrente: Venite ergo et fruamur 4 Caccia: Fulgebunt justi

Innamorati di Musica, Dirk Biesemans

2 Meditazione: Deus mortem non fecit

by Flemish Composers

Die Ghespeelkens, Jo Remans

1 Preludio: Lignum habet spem

Memoria justi (1989):

3 Les vierges sages Aloeëtte, Johan Jourquin

Philippe Souvagie, bariton

2 Jardins des olives

Vocaal Ensemble Cantando

L’Escaut (1985) Trois complaintes (2005):

3 Vandaag

Music for Children’s and Girls’ Choirs

In Flanders’ Fields vol. 22

Klank in Kleur

Vic Nees, conductor

2 April

The Flemish Radio Choir

Gisekin-triptiek (1982): 1 Begin

In Flanders’ Fields vol.6

Matjaž Šcek, choirmaster

Kar Si Napisal, Ne Boš Izbrisal

Ljubljana Madrigalists

EDITIONS

Matejka Bukavec, soprano

Magnificat (1980)

Kar si Napisal, Ne Boš

MUSICIANS

COMPOSITION

TITLE

.


156 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST

Vive le Geus

Geuzenliederen

Flemisch Radio Choir Peter Pieters, organ

Flor Peeters, Missa Festiva for mixed Choir and organ op. 62

The Flemish Connection III

Vlaams Radio Koor

Felicie Verbruggen, zang

Wannes Van de Velde, zang

BRT-koor

Vic Nees, conductor

Vic Nees, dirigent

Jan Busschaert, contrabas

Joris Verdin, harmonium, orgel

Marijke Pyck, alt

Marianne Byloo, alt

Marleen Delputte, mezzo

Els Crommen, sopraan

Karen Lemaire, sopraan

Peter Benoit, Vingt Motets

Peter Benoit Vingt motets

CD-REALISATIES O.L.V. VIC NEES

Roger Leens, dirigent

BRT-productie 1988

Klara 2003

Klara 2000

Musica Nova Het beste van Musica Nova

Gemengd koor Musica Nova

Albert Wissink, dirigent

3 Notre Dame des bateliers

Nijmegen 2006

Vrouwen Kleinkoor Orpheus

EDITIONS

Greetje Anthoni, sopraan

Robert Muuse, bariton

2 Consolatrice des affligés

Magnificat (1988)

Ludo Mariën, accordeon

Kathedraalmuziek Oud en Nieuw

Vrouwen Kleinkoor ‘Orpheus’ Nijmegen

Stella Maris (2002): 1 Étoile de la mer

Dutch Composers ‘Di Voce’ II

MUSICIANS

COMPOSITION

TITLE

.


DISCOGRAFIE / DISCOGRAPHY

/ 157

Liebeslieder im Mai op.26 Herbstwinde op. 27

Chamber Music

Christine Arras, reciter

Huldedicht aan Singer op. 89

Arthur Wilford Choral Works

Yves Saelens, tenor

Melopee (1968)

Vic Nees, conductor

Werner Van Mechelen, bass

John Vredeveldt, tenor

Lucienne Van Deyck, mezzo

Marie-Noëlle de Callatay, soprano

Flemish Radio Choir

Vic Nees, conductor

Renaat Beheydt, piano

Martha Szabo, harp

String Septet

L’Ensemble du Quartier

Flemish Radio Choir Lucienne Van Deyck, alto

Hulde aan Paul op. 79

Willem Kersters Choral Music

Vic Nees, dirigent

Dree Peremans, productie

Walter Poppuliers, contrabas

Philippe Souvagie, percussie

Luc Goeman, trompet

Paul Lauwers, trompet

Marc Godfroid, trombone

Jan De Backer, trombone

Herman de Wit, draailier

Walter Heynen, arr., dwarsfluit

Paul Rans, zang, luit

MUSICIANS

Feesten van angst en pijn op. 96

COMPOSITION

TITLE

RG CD 92 018

Vox Temporis 19992

René Gaily

RG CD 92 032

Vox Temporis

EDITIONS

.


158 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST Yves Storms, gitaar Levente Kende, piano

Op de keerkring (1983) Ons derde land (1977)

Zeger Vandersteene, tenor Yves Storms, gitaar Jacques Maertens, dirigent

Nachtlied (1981) Aurora lucis (1979) Sine musica nulla disciplina (1979) Musica solamen et gaudium (1984)

Jeugd-en kinderkoor Rondinella, Knokke West-Vlaams strijkorkest

Tweeklank van aarde en water (1981)

Directió: Ireneu Segarra

Assemblea, trompa i orgue

Licht in mijn handen (1981)

Rondinella zingt Vic Nees

Kamiel Cooremans, dirigent

Aloeëtte voghel clein (1959) Seven Madrigals (1976) Capella i escolanía de Montserrat

Greta De Reyghere, sopraan

Psalm 23, Mijn Herder is de Heer (1958)

Vigília de la Pentacosta (1972)

Audite Nova, gemengd koor Thesaurus Musicus, kamerkoor

Magnificat (1980)

Lou Van Cleynenbreugel, dirigent

Nausikaä, meisjeskoor Gerda Lombaerts, sopraan

Tweeklank van aarde en water (1981)

MUSICIANS

Two songs (1982)

COMPOSITION

Vic Nees: Vigília de la Pentacosta

Vic Nees

Vic Nees: Tweeklank van aarde en water

FULL LP’S VAN VIC NEES

TITLE

Kooruitgave 86 101

Discos Victòria Barcelona 1973

Terspichore 1982 040

Eufoda 1120

EDITIONS

.


DISCOGRAFIE / DISCOGRAPHY

/ 159

Acht Japanse volksliederen (1983)

Het BRT Koor

Note that this list is only a selection of all existing recordings.

Nota: deze lijst is slechts een representatieve keuze uit de bestaande opnames.

Vijf motetten (1964)

COMPOSITION

Hedendaagse Belgische Muziek

NUMMERS UIT HET Ĺ’UVRE VAN VIC NEES

TITLE

Vic Nees, dirigent

Marc Meersman, bariton

BRT LP 879301

Ministerie van Ned. Cultuur

BRT Koor

Uitgave Cultura 5070-2

Kamiel Cooremans, dirigent

EDITIONS

Audite Nova, Antwerpen

MUSICIANS

.


Artikels van Vic Nees Articles by Vic Nees Nees, V., ‘Arthur Wilford’, Voordracht Koninklijke Academie van België, 15 maart 1995. Nees, V., ‘August De Boeck, Herdenkingsboek’, 2009 in voorbereiding: A. De Boeckfonds 2012. Nees, V., ‘Componeren op woorden’, ANZ-blad, 1980. Nees, V., ‘De Catalaanse koorbeweging’, ANZ Harop, november 1967. Nees, V., ‘De dirigent: heerser of dienaar’, Kultuurleven, nr. 5, 1980. Nees, V., ‘Evolutie en cross-over in de vocale muziek: Belcanto bedreigd’, Stemband, jaargang 5, nr. 2, april-juni 2007. Nees, V., ‘Evolutie en cross-over in de vocale muziek: De microfoon’, Stemband, jaargang 5, nr. 3, juli-september 2007. Nees, V., ‘Franz Uyttenhove, een Gents componist’, lezing Koninklijke Academie, 18 februari 1997. Nees, V., ‘Geëngageerde muziek’, Kultuurleven, nr. 6, 1975. Nees, V., ‘Gezelle meertalig op muziek’, Even Aanzoemen, 27ste jaargang, nr 3, juni-juli 1999. Nees, V., ‘Het KVC en de opkomst van de moderne muziek’, 100 jaar Koninklijk Vlaams Conservatorium 1898-1998. Traditie en Vernieuwing. Nees, V., ‘Het oratoriumkoor’, VFJK Berichtenblad, jaargang 31, nr. 5, juni 1997. Nees, V., ‘Het spreekkoor in de muziek’, lezing Koninklijke Academie, 21 maart 2001. Nees, V., ‘Kurt Thomas: nog steeds een betrouwbare gids’, Adem, nr. 2, 1981. Nees, V., ‘Lodewijk Ontrop’, Koninklijke Academie, Nationaal Biografisch Woordenboek, nr.17, 2005. Nees, V., ‘Muziek in de bijbel’, VBS-Informatie, Vlaamse Bijbelstichting, september 2002. Nees, V., ‘Muziek op menselijke maat’, Kultuurleven, nr. 6, 1978. Nees, V., ‘Vox humana’, Kultuurleven, nr. 6, 1974.

160 \

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Artikels over Vic Nees Articles about Vic Nees Blanc, E., ‘La tradizione come modello’, Choraliter, nr. 28 januari-april, 2009. Cooremans, K., ‘De retoriek van Vic Nees’, Muziek & Woord, nr. 320, mei 2001. Cooremans, K., ‘Vic Nees: Compagnon de route’, Stemband, jaargang 7, nr. 1 januari-maart 2009. De Donder, V., ‘Vic Nees: Vijfentwintig jaar koorcomponist’, Standaard der Letteren, 26-2-1983. De Preter, F., ‘Vic Nees: Componeren op teksten’, Deus ex Machina, augustusseptember 1985. De Smet, M., ‘Is er leven na Vic Nees?’, Even Aanzoemen, 19de jaargang, nr. 6, oktober-november 1991. Hendrix, G., ‘Musica Explicit Mysterium. De woord-toonverhouding bij Vic Nees’, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Eindwerk, 1994-1995. Lambrechts, J., ‘Vic Nees: Een verlate polyphonist’, Het Nederlands Zangersblad, jaargang 53, nr. 2, mei 2001. Leens, R., ‘Vic Nees: Een veelzijdig koorcomponist’, Adem, nr. 3, 1981. Lenders, S., ‘Magnificat Vic Nees’, Examenarbeit, Musikhoheschule Aachen, 1998. Marquis, M.H., ‘Magnificat by Vic Nees, An Appreciation’, Professor Westchester Community College Valhalla New York, 1986. Theuwissen, K., ‘Vic Nees, De cirkelgang van een inwendig lied’, Ons Erfdeel, 35ste jaargang, nr. 2, 1992. Tommasi, C., ‘L’ insostenibile leggerezza di Vic Nees’, Choraliter, nr. 28 januari-april, 2009. Valgaeren, P., ‘Begegnung mit dem flämischen Chorkomponisten Vic Nees’, Lied&Chor, Ausgabe A, F 4522 E. Van Deun, J., ‘La reconnaissance internationale’, Septentrion, 25e année, nr. 2, 1996. Van Moergastel, P., ‘Anima Christi van Vic Nees’, Rondom de Koren, Ned. Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen, 1990. Van Moergastel, P., ‘Vic Nees, Compositeur Belge’, International Choral Bulletin, volume XII, nr.3, april 1993. Vanden Abeele, H., ‘Een leven voor stem en koor’, Muziek&Woord, december 2004. Vervliet, E., ‘Taal en Muziek: Requiem voor een kind H. Hensen-Vic Nees’, Eindverhandeling Licentiaat Germaanse Filologie Universiteit Antwerpen, 1990.

/ 161


Tabula gratulatoria

162 \

Luc

Anthonis

dirigent

Ada Kurt Efisio Erika Marcel Marianne

Bakelants Bikkembergs Blanc Budai Buntinx Byloo

dirigente koor Floriaan en kinderkoor Sterling zaakvoerder Montefagorum, componist, dirigent musicus componiste dirigent koriste Vlaams Radio Koor

Marc Frits Ludo Simonne Andries Marijke Kamiel

Cabus Celis Claesen Claeys Clement Coghe Conservatorium Gent Cooremans

componist dirigent, componist koorexpert musicus dirigente bibliotheek (BGc) auteur O Song, dirigent

Reinoud Geert Mieke Hubrecht August

D’Haese D’hollander Danneels De Gersem De Groote

Rombout

De Leebeeck

Koenraad Alfons Jos Peter Mark

De Meulder De Meulder Decloedt Dejans Delaere

stafmedewerker Zinnema (Brussel) beiaardier, componist lerares, koorlid Capella Vocale dirigent musicoloog, directeur Academie voor muziek, woord en dans Aalter penningmeester Metropolitaanse Kerkfabriek Sint-Rumoldus Mechelen directeur Koor&Stem muziekpedagoog dirigent dirigent Musa Horti hoogleraar musicologie, Universiteit Leuven

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Marleen Erik Lieven Maria Jan

Delputte Demarbaix Deroo Devos Dewilde

Guido & Lut Lode Paul Marvin Johan

De Zitter-Verschraegen Dieltiens Dinneweth Dueck Duijck

koriste Vlaams Radio Koor koorconsulent Koor&Stem zanger, dirigent bibliothecaris Koninklijk Conservatorium Antwerpen en wetenschappelijk coördinator Studiecentrum voor Vlaamse Muziek componist docent, dirigent dirigent dirigent, pianist, componist

Europees Muziekfestival voor de Jeugd – Neerpelt

Rob Jo Mark

Gemengd Koor Concinite Overpelt Gillé Gisekin Goossens

dirigent Capella Vocale

Frans & Dina

Heylen - Grossberger

zangpedagoge

vrijwillig medewerker Koor&Stem

Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen – Maasmechelen VRT organisatie voor vocale muziek Koorcyclus A Capella Antwerpen en Kempen

Lambrechts Lams - Van Elsen Laporte

sopraan, zangpedagoge

^

Jeanine Jos & Magda André

KLARA Koor&Stem Koorlink vzw

Lojze

Lebic

Roger Ivan

Leens Leire

Monique Peter Luc & Mimi

Lemmensinstituut Leuven Lesenne Leys Leytens - Boereboom

componist, erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten componist auteur O Song, dirigent eredirecteur stedelijke muziekacademie Antwerpen-Ekeren Koor&Stem/Vlaamse Federatie van Jonge Koren dirigent afgevaardigd bestuurder Peter Benoitfonds

TA B U L A G R AT U L AT O R I A

/ 163


164 \

Frans Claudine Mieke Jos

Mariman Martens Martens Mertens

Centrum Gregoriaans, Drongen dirigente oud-koorlid van het VRT-koor componist

Frans

Meyers

Wiske

Moerenhout Muziekcentrum Vlaanderen vzw Muziekraad Vlaanderen vzw

erevoorzitter Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen - Maasmechelen dirigente

Gaston

Nuyts

componist

Peter Jan Lucien

nationaal voorzitter Davidsfonds kapelmeester O.L.V.-basiliek Tongeren voorzitter ComAV

Frans & Lea

Peene Peeters Posman Provincie Vlaams-Brabant, dienst cultuur Puttemans

Marcella

Robberechts-Van Hout

Joke MichaĂŤl & Kris Paul Hans Ludo Philip

Schauvliege Scheck - Weemaes Schollaert Scholliers Simons Sioen

Martin Jean

Slootmaekers Smeets

Hugo Marc Noor Philippe Frederica Jos Alex Guy Inge

Smekens Somers Sommereyns Souvagie Steffens Stoffels Stryckers Stultjens Sykora

directeur stedelijke academie voor muziek, woord en dans Zottegem componist, dirigent bestuurslid Koor&Stem, penningmeester Europa Cantat, bestuurslid IFCM oud-koorlid van het VRT-koor AMVC Letterenhuis componist korist Vlaams Radio Koor oud-koorlid van het VRT-koor korist Gents Madrigaalkoor oud-koorlid van het VRT-koor dirigent, componist dirigente vocaal ensemble Caloroso

Rudi Fritz Joost

Tas ter Wey Termont

componist dirigent componist

ex-directeur VRT-tv

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur directeur Studiecentrum voor Vlaamse Muziek campusdirecteur Lemmensinstituut dirigent, directeur GAMWD Buggenhout

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST


Jan & Godelieve Katelijne Ignace Peter

Theuwissen-Berger Theuwissen Thevelein Thomas

auteur O song dirigent, voorzitter Koor&Stem West-Vlaanderen directeur Academie voor Podiumkunsten Aalst

Koen

Uvin

producer VRT Klara

Paul Urbain Johan & Griet Lou Godfried Marc Jaak Marie-Rose Catharina Luc Maarten Jan Silvère Patrick Jard & Hans Erik Géry

Valgaeren Van Asch Van Bouwelen - De Volder Van Cleynenbreugel Van de Vyvere Van den Borre Van den Borre Van Gerven Van Hout Van Hove Van Ingelgem Van Landeghem van Lieshout Van Looy van Nes - Hierck Van Nevel van Outryve d’Ydewalle (ridder)

Hildegarde Jos Mia Luk

Van Overstraeten Venken Verbanck Verschueren Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor vzw

Koen Gerd Wilfried & Miek

Wellens Wenmeekers Westerlinck - Maes

dirigent dirigent dirigent dirigent, zangleraar dirigent gepensioneerd muziekleraar dirigente Cantate Maasmechelen componist componist componist dirigent Kinderkoor Academie Nederland dirigent zangeres & musicoloog musicus vast secretaris Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten koriste Vlaams Radio Koor dirigent, voorzitter Koor&Stem Limburg koorzanger voorzitter vzw Forum voor Amateurkunsten

dirigent, begeleider Acantus Beveren componist

Lijst afgesloten op 31 december 2010

TA B U L A G R AT U L AT O R I A

/ 165


CD: Nees door Nees Nees by Nees Radio choir conducted by Vic Nees Seven Madrigals (1978) text by Guido Gezelle/Christine D’haen I hear you not yet You prayed upon a mount Easter The Tom-tit nest O Song May-day Mother Recorded: 23th April 1993 Twee liedjes over duiven (1992) text by Jo Gisekin Niemand hoeft het ooit te weten Ik heb het over sneeuwwitte duiven Recorded: 29th January 1993

4’29

Upon G (a capella) (1990) text by Albert Boone Recorded: 13th January 1993

1’58

Rijke armoede van de trekharmonica (1984) text by Paul van Ostaijen Recorded: 26th October 1989

6’18

L’Escaut (1985) text by Emile Verhaeren Recorded: 15th January 1987

3’29

Birds and Flowers for Flor’s and William’s Birthday (1973) text by Vic Nees Michel Lefebvre (flute) Bird Flower

166 \

15’56

O SONG. VIC NEES, PORTRET VAN EEN KOORCOMPONIST

13’30


Birds and Flowers Flowerbird Recorded: 1982 Liedjes voor de slapelozen (1979) text by Mieke Martens Leen Persijn (mezzo), Lieven Deroo (bariton), Catherine Mertens (piano) Recorded: 31st May 1994

15’55

Mammon ( 1972 ) text by Vic Nees 15’18 Miek Clinckspoor (reciter), Mike Verdrengh (reciter), Simonne Heyvaert (soprano), Walter Boeykens (clarinet), Nestor Janssens (clarinet), Bruno Furnaletto (clarinet), Guy Dossche (bass clarinet), Etienne Verschueren (alto saxophone), Robert Wasmuth (piano), Clément De Maeyer (double bass), Frans Pelgrims (percussion) Recorded: July 1974 Total duration:

77’

CD: NEES DOOR NEES / NEES BY NEES

/ 167


promo cover-inhoud O SONG  

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Vic Nees in 2011 stelde Koor&Stem i.s.m. het Davidsfonds een uitgave samen over de belangrijkste...

promo cover-inhoud O SONG  

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Vic Nees in 2011 stelde Koor&Stem i.s.m. het Davidsfonds een uitgave samen over de belangrijkste...

Advertisement