СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ИУ-ВАРНА

Page 1


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ И ОПИТ МЕЖДУ ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ ОТ ИУ-ВАРНА

© Copyright Стефан Дражев и колектив © Paus, ViziComp - 2012

ВАРНА 2012


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

В предлаганото пособие са включени: Ръководство за работа на преподавателя Ръководство за работа на студента Приложение на основни програмни средства за смесено обучение Реализирани примерни учебни курсове

Web адрес на проекта: http://bit.ly/tg2xQm

2


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

T ABLE OF C ONTENTS Анотация .............................................................................. 6 Благодарности ..................................................................... 7 Въведение ............................................................................ 8 Цели и съдържание на научната разработка....................... 9 Авторски колектив ............................................................. 11 Основни подсистеми за работа със социалната мрежа на ИУ-Варна ........................................................................... 15 Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна .... 20 Google+ Популяризиране на социалната мрежа на ИУ чрез Google-кръговете ................................................... 26 Бързи връзки (линкове) в лявото меню на социалната мрежа .............................................................................. 28 Категории учебно съдържание на социалната мрежа....... 32 Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа ................................................................................. 38 Ръководство за създаване на видео-уроци с лицензен софтуер ............................................................................ 101 Ръководство за създаване на аудио-уроци със свободен софтуер ............................................................................ 104

3


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер ............................................................................ 110 Ръководство за работа на студента със социалната мрежа ......................................................................................... 120 Част 1: Изпращане на молба за вписване и достъп до курса ............................................................................. 120 Част 2: Управление на личната информация на студента и настройки на профила .............................................. 127 Част 3. Публикуване на студентски реферати в персонален учебен блог ............................................... 133 Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа ............................................................................... 142 Дисциплина „Маркетинг“ ............................................. 145 Дисциплина „Безопасност и защита на информационни мрежи и системи“ ......................................................... 155 Учебна онлайн телевизия за вашите студенти ............. 162 Заключение ...................................................................... 176 Литература ....................................................................... 177 За авторите ...................................................................... 181 Членове на екипа – преподаватели ................................. 181

4


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Членове на екипа – извънщатни сътрудници .................. 183 Членове на екипа – студенти ........................................... 185 ПРИЛОЖЕНИЯ ...................................................................... 187 Приложение 1. ................................................................. 187 Приложение 2. ................................................................. 188 Приложение 3. ................................................................. 189 ИНДЕКС ............................................................................ 193

5


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

А НОТАЦИЯ Настоящото

ръководство

самообучение/обучение студентите

от

на

ИУ-Варна

за

е

предназначено

за

преподавателите работа

с

и

Интернет-

базиранта социална мрежа за обмен на знания и опит (SNS_UE). За

разлика

от

традиционното

разбиране

на

социалните мрежи като средство за социализация на потребителите на Интернет, авторите на ръководството разглеждат SNS_UE като среда за обмен на знания. За разработването

на

социалната

платформа

са

използвани свободно достъпни програмни средства, както и свободно достъпни образователни курсове и материали за тях. За улеснение на потенциалните потребители на социалната мрежа авторите прилагат и примери за създаване на онлайн курсове за обучение в ИУ-Варна.

6

Анотация


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Б ЛАГОДАРНОСТИ

Колективът на тема НП46 благодари на ръководството и на НИДД при ИУ-Варна за оказаната финансова подкрепа и оперативно управление на проекта, за възможността да се разработи пилотен софтуер и програмна документаация за работа в социалната мрежа на ИУ-Варна.

7


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

В ЪВЕДЕНИЕ Справочното ръководство е предназначено за студентите и преподавателите в ИУ-Варна, които споделят

учебно

съдържание,

опит

и

знания

по

отделните дисциплини. Като модел за оформление на учебното съдържание се използва стандарта на Open Courseware

(OCW)

на

MIT

(Технологическият

университет на Масачузетс). Информация за стандарта можете да намерите на адрес: http://ocw.mit.edu/index.htm Самата платформа за изграждане на социалната мрежа за обучение е изградена със средствата за онлайн учебно програмно осигуряване на Blackboard (https://www.coursesites.com/) . Като имаме предвид популярността на Фейсбук и Гугъл Плюс, в ръководството са включени и сценарии за интеграция на посочените средства за целите на обучението в ИУ-Варна.

8


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ц ЕЛИ

И СЪДЪРЖАНИЕ НА

НАУЧНАТА РАЗРАБ ОТКА Целта на проекта е да се изгради социална Интернeт

мрежа,

отчитаща

спецификата

и

потребностите на студентите и преподавателите от Икономическия

университет

Варна. Мрежата се

изгражда на базата на свободен/безплатен/отворен софтуер

и

безплатен,

но

оторизиран

достъп

до

ресурсите на социалната мрежа като образователно дигитално

съдържание

онтология)

и

(дигитална

програмни

мултимедийна

инструменти

за

активен

диалог между обучаващи и обучавани.

1. Р ЕШ А В А Н Е Н А О С Н О В Н И Т Е З А Д А Ч И , В К Л Ю Ч Е Н И В Е Т А П I Н А НП46  Научноизследователски

обзор

на

съвременното

развитие на социалните мрежи и насоките за тяхното

приложение

в

областта

на

висшето

образование;  Изследване

на

специфичните

изисквания

на

преподавателите и студентите от ИУ-Варна като активни мрежа

потребители (вкл.

разпространение

на

социалната

разработване на

анкети,

на

Интернет анкети,

обработка

на

резултатите); Цели и съдържание на научната разработка

9


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

 Програмни средства и платформи за ефективно изграждане, поддържане и развитие на социални мрежи за висшето икономическо образование – инсталиране

на

софтуер

с

отворен

код

в

„облачната“ платформа на Black Board - coursesites; изграждане на списъци с данни за преподаватели и студенти;

инсталиране

на

„работни

инструменти“

софтуер blog,

от

wiki,

класа groups,

glossary, journals, podcaster, calendar; графичен дизайн на социалния сайт;  Публикуване на монографично изследване на тема „Социални

интернет

мрежи

и

кооперирана

интелигентност“ с автор доц. д-р Стефан Дражев.

2. Р ЕШ А В А Н Е Н А О С Н О В Н И Т Е З А Д А Ч И , В К Л Ю Ч Е Н И В Е Т А П II Н А НП46  Ползване на безплатно/свободно образователно съдържание на консорциума OCW, MIT (дисциплини като „Основи на информатиката“ (Дражев, Кръстева и студентите), Интернет технологии (Дражев и студентите),

Безопасност

информационни

мрежи

и

и

защита

системи

(Дражев,

Кръстева, Марчев, Свраков); 10

на

Цели и съдържание на научната разработка


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 Разработване на видео-уроци (Начева, Свраков);  Разработване

и

публикуване

на

справочно

ръководсто за работа на преподаватели и студенти със социалната мрежа.

А ВТОРСКИ

КОЛЕКТИВ

Участието на членовете на научния колектив при създаване на ръководството е както следва: -

Доц.

д-р

Стефан

Дражев

въведение,

социалната мрежа на ИУ като портален сайт; ръководство

за

работа

с

оценъчната

скала

(Schema Mapping), ръководство за публикуване на даден курс като свободно достъпен ресурс; ръководство за създаване на аудио-файлове със свободен

софтуер,

разработване

на

учебен

модул „Безопасност и защита на информационни системи и мрежи“ и на модул „Маркетинг“ (съвместно с Нели Узунова); интегриране на основните

модули,

работа

с

програмните

инструменти на социалната мрежа за обучение, обща редакция на ръководството; -

Доц. д-р Павел Петров – предоставяне на Интернет-базирано

учебно

Авторски колектив

съдържание

и 11


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

указания за неговото ползване по дисциплините, които преподава в ИУ-Варна; -

Гл.

ас.

Стойчо

Стоев

Интернет-базирано

-

предоставяне

на

съдържание

и

учебно

указания за неговото ползване по дисциплините, които преподава в ИУ-Варна; -

Ас. Радка Начева - ръководство за създаване на видео-уроци с лицензен софтуер; предоставяне на Интернет-базирано учебно съдържание и указания за неговото ползване по дисциплините, които преподава в ИУ-Варна;

-

Хон.

ас.

Илиян

Николов

ръководсто

за

създаване на учебно съдържание (на примера на преподаваните дисциплини); -

Хон.

ас.

Лозко

Димитров

ръководсто

за

създаване на учебно съдържание (на примера на преподаваните дисциплини); -

Хон. ас. Видилина Кръстева - ръководсто за създаване на учебно съдържание; участие в

12

Авторски колектив


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

разработването на учебен модул „Безопасност и защита на информационни системи и мрежи“; -

Дипломант

Нели

Узунова

-

ръководство

за

ползване на учебно съдържание от студентите и споделяне на знания чрез инструментите Wiki и др.;

адаптиране

дадена

на

дисциплина

учебно от

съдържание

OCW

MIT

и

по по

дисциплината „Маркетинг“; -

Емил Свраков – ръководство за създаване на учебни видео-материали;

-

Ния Маринова – ръководство за работа с учебни блогове

и

журнали;

адаптиране

на

учебно

съдържание по дадена дисциплина от OCW MIT; -

Георги Марчев - ръководство за ползване на учебно съдържание от студентите и споделяне на знания

чрез

инструментите

Wiki

и

др.;

адаптиране на учебно съдържание по дадена дисциплина от OCW MIT; -

Иван Господинов – ръководство за системния администратор на социалната мрежа; избор на Авторски колектив

13


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

програмни средства; настойки на системата; възможности

за

локализация

на

системата;

създаване на работни копия на файлове с учебно съдържание; системата.

14

средства

за

поддържане

на


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

О СНОВНИ

ПОДСИСТЕМИ ЗА

РАБОТА СЪС С ОЦИАЛНАТ А МРЕЖА НА

При

ИУ-В АРН А

изграждане

на

социалната

мрежа

за

преподаватели и студенти в ИУ-Варна са интегрирани и

следните

по-популярни

социални

мрежи

и

платформи: 1. UE_Varna_SNS – портален сайт за съвместна дейност и създаване на онлайн курсове на ИУ-Варна 2. Google Plus-платформа за общуване чрез Google 3. Facebook – глобална социална мрежа, в която е създадена страница на UE-Varna-SNS 4. LinkedIn – професионално-ориентирана мрежа 5. Twitter – мрежа за обмен на кратки съобщения

15


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

UE-VarnaSNS

Google Plus

Twitter

FaceBook

LinkedIn

ИНТЕГРИРАНИ СА СЛЕДНИТЕ ПО-ПОПУЛЯРНИ СОЦИАЛНИ МРЕЖИ И ПЛА ТФОРМИ

- FaceBook Социална мрежа за преподаватели и студенти във Фейсбук: http://www.facebook.com/uevarnasn

16

Основни подсистеми за работа със социалната мрежа на ИУ-Варна


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

- Google+ Социална мрежа за преподаватели и студенти в Google+ на адрес: https://plus.google.com/b/109934850497123216444/

- Twitter Социална мрежа за преподаватели и студенти в Twitter на адрес: https://twitter.com/#!/soc_net_ue За

видео-уроците

е

използвана

платформата

Youtube на Google: http://www.youtube.com/user/socnetue Последните

нововъведения

са

свързани

. с

Основни подсистеми за работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

видео17


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

конференции Hangouts, които се записват автоматично в Youtube. Използвайте ги!

- LinkedIn Социална мрежа за преподаватели и студенти в LinkedIn на адрес: http://linkd.in/NeRrdh

18

Основни подсистеми за работа със социалната мрежа на ИУ-Варна


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Интеграция със свободно достъпното учебно съдържание на MIT.EDU (http://ocw.mit.edu/ ):

Основни подсистеми за работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

19


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Н АЧАЛО

НА РАБОТА СЪС

СОЦИАЛНАТА МРЕЖА НА

ИУ-

В АРНА Покана за участие на преподавател в социалната мрежа:

20

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Само регистриран потребител (преподавател) може да изпраща покани.

Покана за участие на студентите в социалната мрежа:

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

21


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Други начини за присъединяване на студенти към социалната мрежа:

Покана вариант 3: Драги студенти, за да се регистрирате в Социална мрежа на ИУ, е необходимо ваш преподавател, който вече има регистрация, да ви изпрати покана. За да получите достъп до основния курс на мрежата, трябва вече регистриран потребител да ви изпрати покана.

Покана вариант 4: Другият вариант е да изпратите заявка за присъединяване от тази страница: https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sites-course-creationBBLEARN/courseHomepage.htmlx?course_id=_27030_1"

Наблюдавайте

записването

на

студенти

във

вашия курс и проверете дали са отговорили на поканата за курса.

22

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

1. В контролния панел (Control Panel) изберете "Users and Groups" за да видите разширеното меню, след което изберете "Course Invitations" (Покани за курса).

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

23


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

2. В

страницата

(Управление

на

"Manage

Course

поканите)

Invitations"

изберете

"Check

Invitation Status" (Проверка на приетите покани).

3. Проверете

дали

всеки

студент

е

видял

отговорил на поканата за вашият курс.

24

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

и


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

4. Ако студентът не е приел или видял своята покана изпратете повторен e-мейл. Изберете желаните e-мейл адреси и кликнете "Send Invitations" (Изпрати покани).

Забележка: Изпращайки повторно покани ще бъде използвано

съобщението,

което

е

зададено

по

подразбиране.

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

25


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

G O O GL E + П ОПУ ЛЯ Р И З И Р А НЕ С ОЦ И А ЛНА Т А М Р Е Ж А НА

ИУ

НА ЧРЕЗ

G O O GL E - К Р Ъ Г О ВЕ Т Е

Начален екран на социалната мрежа на ИУ в Google:

26

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Входен екран за достъп до дадена учебна дисциплина:

Примерна учебна програма: Дисциплина „Маркетинг“

Забележка:

Повече

подробности

в

раздела

„Пилотни

дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа“

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

27


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

БЪРЗИ

ВР Ъ З К И

( ЛИ НК О ВЕ )

В

ЛЯ В ОТ О М Е Н Ю НА С О Ц И А Л НА Т А МРЕЖА

За

да

реализираме

двете

основни

идеи

-

"Социална мрежа на ИУ - Варна" и "Споделено Знание", подготвихме предварително линкове в лявото меню на основния курс с имената на факултетите в ИУ.

Към всеки от тях са създадени папки с имена на съответните катедри. Отворете папката с името на вашата катедра. Например, кликване на папката с материали за катедра „Маркетинг“.

28

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Създайте нова папка с академичната длъжност и името си и публикувайте в нея всички електронни документи, които искате да споделите с колегите и студентите си. Ако имате вече създаден курс, то можете да публикувате и линк за присъединяване към него.

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

29


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Към първоначалното състояние на папката за катедра „Маркетинг“, чрез избор на команда „Създай ново съдържание“, последван от избор на „Папка с материали“ (Content Folder) ще добавим папка за даден преподавател:

Създаваме папка за доц. д-р Евгени Станимиров:

30

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начало на работа със социалната мрежа на ИУ-Варна

31


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

К АТЕГОРИИ

УЧЕБНО

СЪДЪРЖАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА

Споделено знание

МРЕЖА

Изгражадне на учебно съдържание Сценарии на изпитни процедури

Интерактивни инструменти Добавяне и търсене на литература

В следващата таблица са посочени основните категории учебно съдържание, което преподаватели и студенти биха могли да формират съвместно:

32

Категории учебно съдържание на социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Изгражадне на

Сценарии на

Интерактивни

Добавяне и

учебно

изпитни

инструменти

търсене на

съдържание

процедури

Образователен

Тест

модул Учебна

Анкета

литература

Дискусионен

Основен

борд

учебник

Блог

Допълнителна

програма/план Аудио-

литература Задания

Дневник

материал

Търсене на литература

Видео-

Самооценка

материал

и оценка на

Wiki

Google Scholar

резултата Снимков

Електронни

материал

групи

Адреси на Уеб

Гласова

сайтове

поща

Слайдови

Гласова

презентации

презентация (MP3)

PDF учебни

Подкастинг

файлове

Категории учебно съдържание на социалната мрежа

33


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Публикуван (споделен) реферат на студент по дадена тема (слайдова презентация):

Добавени нови документи в електронната образователна онтология

34

Категории учебно съдържание на социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Раздел „Публикувани нови документи в областта на образованието и науката“

Раздел „Анонсиране на безплатно учебно съдържание“

Категории учебно съдържание на социалната мрежа

35


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Онлайн курсовете OpenCourseWare (OCW) на реномирания

Масачузетски

Технологичен

Институт

(M.I.T.) са свободно достъпни за всички по света, а от една година работи и новата глобална образователна инициатива

на

Технологичния

Институт,

наречена

M.I.T.x. Чрез M.I.T.x. няма да се дава достъп до престижните дипломи на реномираното американско учебно заведение, но потребителите, които завършат онлайн курсовете, предлагани чрез въпросната онлайн платформа, ряващи

ще

получават

преминаването

избегнат

евентуални

сертификати,

на

обучението.

обърквания

с

удостовеЗа

да

се

официалните

дипломи, въпросните сертификати носят обозначения на

ново

"not-for-profit"

подразделение

на

университета, което е създадено за целта в рамките на M.I.T. Новата M.I.T.x.

образователна

използва

съществуващата

онлайн

десетгодишния

платформа

за

опит онлайн

инициатива на

вече

обучение

OpenCourseWare, която според данните на Института до момента е използвана от 100 милиона студенти от 36

Категории учебно съдържание на социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

целия свят и съдържа материали за около 2100 учебни курса. Новата M.I.T.x. програма не конкурира OCW, а я допълва с редица нови интерактивни възможности, както

и

с

опции

за

персонализирано

обучение,

свободно достъпни за всички желаещи по света. Всеки потребител на социалната мрежа на ИУВарна чрез раздел „Анонсиране на безплатно учебно съдържание“ има достъп и до онлайн курсовете на M.I.T.

Категории учебно съдържание на социалната мрежа

37


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Р ЪКОВОДСТВО

ЗА РАБОТА НА

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СЪС СОЦИАЛНАТА МРЕЖА

СЪЗДАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛЕН АКАУНТ ИЛИ КАК ДА СЕ РЕГИСТРИРАМЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

Създаването

на

първоначална

регистрация

(акаунт) на даден преподавател може да се осъществи по следните два сценария: 1. Вход

и

първоначална

регистрация

чрез

CourseSites 2. Вход чрез използване на ваша регистрация в някоя от популярните социални мрежи като LinkedIn,

Facebook,

Twitter,

Windows

Live,

Yahoo!, Google. Сценарий

ПЪРВИ:

Вход

и

първоначална

регистрация чрез CourseSites

38

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

На

следващата

фигура

е

показан

екран

за

първоначална регистрация на преподавател в социалната мрежа:

Кликнете на „Създай нов преподавателски акаунт“ (Create a New Instructor Account). След вашият избор се появява нов екран, който съдържа

всики

необходими

полета

за

първоначална регистрация като преподавател – име, фамилия, адрес на електронната ви поща, страна,

наименование

институция

(ИУ-Варна),

на

образователната

потребителско

име,

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

39


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

парола и др. Вие трябва да кликнете на думата Accept за да потвърдите, че приемате условията за ползване на системата и да въведете компютърно генерираните символи за анти-спам.

40

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ако

сте

въвели

правилно

необходимата

информация, кликнете на бутона за изпращане на регистрацията “Sign Up”. Сценарий ВТОРИ: Вход чрез използване на ваша регистрация в някоя от популярните социални мрежи като LinkedIn, Facebook, Twitter, Windows Live, Yahoo!, Google.

При вторият вариант на регистрация изберете иконата на вашата социална мрежа, в която имате вече създаден акаунт и въведете потребителското си име и парола. В процеса на работа всеки преподавател може да редактира своите данни като чрез Instructor Tools се

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

41


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

избира опция Personal Information, Информация за профила (Profile Information):

В информацията за профила се включва раздел „Информация за контакти“, която е от важно значение за

съвместната

работа

на

преподавателите

със

студентите. 42

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

След успешна реистрация можете да позлвате необходимите

ви

образователни

ресурси

на

социалната мрежа на ИУ-Варна в CourseSites. My CourseSites

или

персоналната

страница

на

всеки

преподавател дава възможност за: Създаване на нов курс (Create Course); Редакция

на

началната

страница

на

преподавателя (Edit My Home Page); За преглед на съобщенията в CourseSites (Announcements); Създаване на събития (Calendar); Създаване на дневник за успеваемостта на студентите (My Grades); Редактиране

на

личната

информация

(Personal Information); Изпращане на писма до член(-ове) на даден курс (Send Email); Създаване на лични задачи за изпълнение (Tasks); Най-новото (модул “What’s New”) – показва най-новите блогове, съдържание, курсове, дискусии, които са нови не само за съответната институция (ИУ-Варна), но и за цялата социална мержа на CourseSites;

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

43


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Преглед

на

курсовете

преподавател

(модул

на

“My

съответния Courses”)

показва кои са курсовете, в които са създадени от даден преподавател; Създаване

на

напомнящи

важни

съобщения (модул “Alerts”); Добавяне

на

Module”)

нов

модул

(бутон

“Add

активиране/премахване

на

модули, обединени в следните групи: My Blackboard, Toolbox, News and Events, Help and Support и Other. Към всеки модул има описание. Промяна външния вид на My CourseSites (бутон “Personalize Page”) Възможно е да са налични и други модули. Тук изброяваме само основните. Добавяне

или

премахване

на

образователен

модул. Осъществява се от бутон “Add Module” в горната част на страницата:

44

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

При кликване на бутона се появява следния прозорец с модули, от който могат да се търсят, преглеждат, добавят или премахват модулите:

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

45


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

П РО М Я Н А Н А В Ъ Н Ш Н И Я В И Д Н А П РЕ П О Д А В А Т Е Л С КА Т А С Т РА Н И Ц А

Осъществява се от бутон “Personalize Page” в горната част на прозореца:

46

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

След кликване на бутона Personalize Page се появява следнаия екран с модели на предварително оформени цветови теми и начини за структуриране на уеб-страниците.

Изборът

последователно

кликване

се на

осъществява зоните,

чрез

посочени

в

следния прозорец:

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

47


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Н А С Т РО Й КА Н А П РЕ П О Д А В А Т Е Л С КА Н А Ч А Л Н А С Т РА Н И Ц А Добавяне

или

промяна

на

изображение

към

преподавателска начална страница. Промяната

на

изображението

на

началната

страница на преподавателя се осъществява от менюто

My CourseSites. Следвайте стъпките по-надолу за да добавите изображение. 1. От раздела My CourseSites отидете на Edit my Home

Page (Редактиране на моята начална страница)

48

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Забележка: От раздела My CourseSites можете да получите достъп до началната страница на преподавателя по два начина: - с помощта на Edit My Home Page (Редактиране на Моят Начална страница) от менюто Instructor Tools (Инструменти на преподавателя) - с помощта на Edit My Home Page (Редактиране на Моят Начална страница) бутона в CourseSites Instructor Module (на първия

ред на в прозореца, вдясно).

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

49


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

2. Кликнете върху иконата на изображението.

3. От

Change

Picture

(Промяна

на

изображе-

нието) щракнете върху Edit (Редактиране)

50

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

4. Щракнете върху Browse (Преглед) за да намерите и изберете изображението

Забележка: Препоръчителният размер на изображението е 50 на 50 пиксела. Използвайте програма за компютърна

графика

или

онлайн

сервиз

като

www.photoshop.com за редактиране на вашата снимка.

5. Кликнете на бутона Submit за да съхраните промените.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

51


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Р Е Д А КТ И РА Н Е Н А С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е Т О Н А Н А Ч А Л Н А Т А С Т РА Н И Ц А Н А П РЕ П О Д А В А ТЕ Л Я

В преподавателската страница бихте могли да добавите

кратко

описание.

Например,

да

се

представите на вашите студенти. 1. От раздела My CourseSites изберете Edit my

Home Page (Редактиране на моята начална страница)

52

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

2. Изберете бутон Edit (редактирай), разположен вдясно от иконата на изображението.

3. В Update Profile Description добавете кратка информация за вас или текущо съобщение.

Забележка: В тази версия на програмния продукт качването на файлове или мултимедия в тази секция не е възможно. Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

53


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

4. Кликнете на Submit за да запазите описанието.

С Ъ З Д А В А Н Е Н А Н О В КУ Р С О Т В О Д Е Щ И Я П РЕ П О Д А В А ТЕ Л

Създаването и работата с даден курс включва три основни стъпки: 1. Даден преподавател се регистрира в системата (създава свой акаунт -Sign Up). 2. Преподавателят създава самия онлайн курс чрез

поетапно

формиране

на

дигитално

съдържание (Create Course). 3. Преподавателят

поканва

своите

студенти

(лабораторна или учебна група, студентски поток)

да

ползват

онлайн

курса

(Invite

Students).

54

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

За

да

се

създаде

нов

курс

регистриран

преподавател в „Социална мрежа за преподаватели и студнети в ИУ-Варна” е необходимо да избере от горното хоризонтално меню “My CourseSites”.

В прозореца са показани възможностите, които има всеки преподавател. Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

55


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

От тези възможности избраме: Create Course – със стрелки са показани двата варианта за създаване на курс в „Социална мрежа за преподаватели и студенти в ИУ-Варна”.

При добавяне на нов курс се появява следния прозорец:

Преподавателят въвежда необходимата информация за всеки нов курс: Create Name – Вписва се името на курса, който искаме да създадем; Например: Маркетинг. 56

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Course ID – Вписва се идентификационен номер за курса. Препоръчително е да се състой както от букви, така и от цифри и знаци. Важно е да няма интервали; Пример: UE-Varna-SNS-ES-MRK-11, където UE-Varna-SNS е шифър на социалната мрежа

на

ИУ-Варна;

ES

-

инициали

на

преподавателя; MRK – шифър на дисциплина „Маркетинг“; 11 –код на дисцплина „Маркетинг“. Enter Course Description – Вписва се кратко описание на курса. Това поле не е задължително да се попълва, но е полезно при търсене. След

като

новият

курс

е

създаден,

наименованието му се появява в горната хоризонтална лента. Всеки създаден курс има разположено вляво вертикално меню.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

57


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

В менюто на новия курс са включени следните възможности: Home Page – от тук може да се променя началната страница на курса. Има възможности за

добавяне

на

илюстрации,

промяна

на

цветове и други; Information – базисна информация за курса; Content – в това подменю може да се види съдържанието на курса; Discussion – различни дискусии, свързани с курса; Groups – групи по интерси, включени в кърса; Tools – инструменти за създаване на учебно съдържание; Help – помощ при работа със системата. На

следващия

прозорец

се

илюстрира

съдържанието (Content) на даден курс.

Отварят се

полета, в които можем да видим какви материални съдържа.

58

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ако курсът е организиран по теми, то тези теми могат да бъдат подредени в папки (както е посечено на примера). На следващият прозорец е показан начина, по който може да се въвежда съдържанието на избрания курс. Може да се изпращат единични файлове (Upload Files) или цели папки (Upload Package).

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

59


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Има и четири основи бутона: Download Package – изтегляне на папки с учебно съдържание; Copy – копиране на отделни файлове или папки; Move – преместване на отделни файлове или папки; Recycle – изтриване на съдържание. След въвеждане на информация за даден курс и неговото

анонсиране,

се

изпраща

покана

към

асистенти и студенти за неговото ползване в учебния процес. От този момент започва процедурата за управление на курса (Course Management), оценка на

60

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

обучаваните или Evaluation. На следващият екран са показани основните функции при управление на курса:

Тези функции са следните: Course

Reports

-

съдържа

информация

за

използването и дейността на участниците в курса. Можете да търсите в списък с отчет на курса, базирани на ключови думи в имената или описания, за да намерите даден отчет на курса, който

генерира

информация,

която

ви

е

необходима; Early

Warning

System

-

Средство

за

предварително уведомяване на обучаваните. Чрез него преподавателите изпращат имейл съобщения

за

уведомяване

на

студентите.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

61


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Правилата са създадени от преподавателите и може да се основават на тест за оценка, изчислена средна оценка от дадена колона с оценки, датата за покриване на тест или достъп до курса; Performance Dashboard – Дава информация за актуални

отчети

на

студентите

в

курса.

Информацията се представя в табличен вид. Кликва се върху стрелката в заглавния ред на колоната, за да се сортира таблицата с данни от тази колона; SCORM Reports или SCORM-отчети: могат се включват избрани обучавани, общото време за обучение, време за отговор на въпроси, статуси и

резултати,

формени

по

международния

стандарт за съхраняване на електронно учебно съдържание SCORM (Sharable Content Object Reference Model1). Създаване на електронни групи за обучение За ефективно уоравление на учебния процес преподавателят може да създава електронни групи за обучение на своите студенти. Обикновено, тези групи

1

ADL Guidelines for Creating Reusable

Content with SCORM 2004 62

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

се формират на базата на административните или лабораторни

студентски

списъци.

При

голям

студентски поток и при провеждане на тестове има възможност

да

се

формират

групи

от

вече

регистрирани студенти на базата на генератор на случайни числа, т.е. членовете на дадена студентска група ще бъдат случайно подбрани. Някои от по-важните възможности, които има преподавателят при работа с елетронни групи, са следните: - създаване на отделна нова група (Create Single Group), например GR40; - създаване на множество от групи (Group Set), които са части от даден поток; предимството на тази разновидност е, че членовете на дадена група могат да се колаборират както в рамките на своята група, така и с останалите; - задаване настройки на групата (Group Settings) – преподавателят определя наименованието на групата, описанието й, както и максималния допустим брой студенти в дадената група; -

промяна

текстове

(Edit)

на в

настройки групата

и

редактиране

(например,

на

факултетни

номера, имена на студенти);

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

63


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

- обмен на елетронни събщения (e-mail) между членовете в група – на отделни членове или едно съобщение да се изпрати автоматично на всички членове; -

изтриване

на

дадена

група

(Delete)

обикновено, след приключване на учебната година. На

следния

уеб-адрес

можете

да

изтеглите

„Примерно ръководство за създаване на групи“: - http://bit.ly/S44zHb , (PDF file | 12.2 MB). Поради ограниченият обем на ръководството не бихме могли да развием темата за създаване на тестове за дадена група или за случйно генерирани групи от даден поток и провеждане на тестове с всеки 64

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

член на групата. Заинтересованите преподаватели могат да изтеглят файл-ръководство на следния адрес: - http://bit.ly/NJgZjm (PDF file | 22.6 MB) Работа с „Център за оценяване“ Един от най-интересните и полезни инструмeнти на системата

за управление на учебния процес е

„Център за оценяване“ или Grade Center. На следващият прозорец са посочени основните възможности на Grade Center :

Needs Grading – Материали, изпратени като задания от студентите и очакващи оценяване. Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

65


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Преподавателите могат да видят материалите за

оценяване

или

просто

да

прегледат

страницата. Чрез кликване върху Grade All има възможност да се сортира и прегледа веднага, да се сортират колоните или да се прилагат филтри, за да стесните списъка; Full Grade Center - в режим на Screen Reader, таблицата е статична и оценката може да бъде вписана в страница Grade Details като изберете клетка от таблицата. В интерактивен режим на Grade Center, оценките могат да се впишат директно в следните клетки: o

Assignments изпълнения

задължителни

задачи,

възложени

за от

преподавателя на всеки студент в курса (или групата); o

Tests

резултати

от

тестове

със

студентите по дадена дисциплина. Системата за оценяване Grade Center осигурява голяма гъвкавост при създаване, оценяване, анализ и редактиране на тестове. Чрез функция Regrading

(автомитизиране

преоценка

на

проблематичните 66

тестовете) въпроси

на

възможността

можете в

Automated

теста,

да

за

проследите

директно

да

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

промените текстовете на задаваните въпроси, броят опити за правилен отговор или да промените точките, които студентът получава при правилен и неправилен отговор. В основата на оценяването на студентите стоят оценъчните схеми (Grading Schemas) – каква оценка ще получи мой студент за определен брой натрупани точки в рамките на семестъра или друг определен период, за дадено задание или поредния тест? Всеки преподавател може да

създава

една или

повече

оценъчни схеми или да се придържа към установената за университета схема. Създаването на схемата започва с избор на Grade Center от менюто за управление. Кликва се на бутони “Manage”, “Grading Schemas”:

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

67


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

След

това

се

въвежда

наименованието

на

схемата и краткото й описание:

68

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Преминава се към определяне на оценъчната скала (Schema Mapping):

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

69


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Чрез

вмъкване или

изтриване на

редове от

схемата можете да добавяте нови, по тесни или пошироки граници (от ... точки до ... точки/проценти) за получаване на дадена оценка. Оценката може да бъде само с цифри, само с текст или комбинацията от двете. След попълване на схемата, нейното съхраняване се извършва чрез кликване на бутона Submit. ТРИК:

започнете

от

въвеждането

на

областта

за

максималната оценка и след това добавяйте нови редове с по-ниските оценки!

Преподавателите

могат

да

редактират

вече

въведените оценъчни схеми черз команда Edit. Системата за оценяване допуска оцветяване на оценките в определени, зададени от преподавателя цветове, да се въведът допълнителни колони при генериране на протоколите с оценки (информативни и след извършването на определени изчисления), оценка според редица категории и др. На следващите две фигури се илюстрира списъка с основните команди на функция Manage и функция Report: 70

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

71


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Системата за управление на учебния процес е гъвкава

и

работи

в

интерактивен

режим.

Инструментите (функциите) на системата позволяват на преодавателите

за

извършват

както

многобройни

анализи, така и да експериметират в учебния процес като ангажират активно участието на студентите чрез други

допълнителни

средства

(напр.

блогове,

допълнителни задания, презентации, имейли). Допълнителна информация: Запознаване с детайлния отчет за оценките на студентите http://bit.ly/Nt4rfh (Flash филм | 2m 9s ).

72

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

У П РА В Л Е Н И Е Н А Б Л О Г А О Т С Т РА Н И Ц А ТА Н А П РЕ П О Д А В А Т Е Л Я

Можете да добавите блог към началната си страница като интерактивен начин да ангажирате вниманието на студентите. За да добавите блог, следвайте стъпките по-надолу. 1. От раздела My CourseSites отидете на Edit my

Home Page (Редактиране на моята начална страница)

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

73


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

2. Изберете бутона Edit Blog Settings, както е показано на следващата илюстрация:

3. В страницата Update Blog Information изберете една

от

двете

опции:

„Използване

на

инструмента за блог” или „Свържи към мой съществуващ блог”

74

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

4.1.

Ако използвате CourseSites blog можете да изберете Add New Blog Posting за да добавите ново съдържание в блога си.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

75


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

4.2.

Ако свързвате свой собствен блог, задайте RSS линк.

5. Кликнете на Submit за да запазите промените.

П У Б Л И КУ В А Н Е Н А С Т А Т И Я Ч РЕ З Б Л О Г - И Н С Т РУ М Е Н ТА При използвате инструмента за блог ще можете да управлявате вече създадени учебни материали под формата на статии или да добавяте нови. За да публикувате нова статия следвайте стъпките по-долу. 1. От раздела My CourseSites отидете на Edit my

Home Page (Редактиране на моята начална страница) 76

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

2. Изберете бутона Edit Blog Settings

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

77


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

3. Изберете Add new blog posting (Добавете нова публикация)

4. От страницата на блога задайте име и описание на публикацията.

78

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Забележка: Описанието не трябва да съдържа повече от 150 символа.

5. Въведете цялото съдържание на публикацията. Например, студентите,

изкажете че

ползват

благодарност вашите

на

електронни

учебни материали.

6. Активирайте/дезактивирайте способността на потребителите да коментират публикацията.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

79


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

7. Добавяне на етикети (тагове, ключови думи, фрази) към публикацията

8. Можете да добавите дата и часова зона. 9. Кликнете на бутона Submit за да запазите промените. 10. Новата публикация ще бъде публикувана.

80

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Д О Б А В Я Н Е Н А С О Ц И А Л Н И М РЕ Ж И КЪ М П РЕ П О Д А В А Т Е Л С КА С Т Р А Н И Ц А Тази

функция

позволява

на

студенти

или

Интернет посетители да виждат вашите страници в социалните мрежи, свързани с преподавателската ви страница. 1. От менюто с инструменти в My CourseSites отидете на Personal Information (лична информация)

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

81


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

2. Кликнете върху Social Settings за да въведете вашите настройки.

82

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

3. В раздела Social Settings Sing On кликнете върху иконите (чек боксовете) на една или повече социални мрежи.

Забележка: Само Facebook, Twitter, Windows Live и LinkedIn

могат

да

бъда

свързани

с

вашата

страница

(означени са със „звездичка“). Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

83


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

4. След като изберете социална мрежа, ще се покаже нов прозорец. Въведете своите данни за аутентикация и натиснете Sign in.

5. Веднага щом връзката със съответната социална мрежа е осъществена ще се покаже отметка. В раздела Enable Instructor Home Page кликнете върху Edit My Home Page.

84

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Забележка: Уверете се, че Instructor Home Page On/Off бутона е включен (On).

6. Веднъж добавени, социалните мрежи ще се указват в Edit Instructor-страницата.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

85


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Забележка: Студентите могат да посещават вашите страници в социалната мрежа като кликват на съответния линк (връзка). За да добавите нови връзки към социални мрежи, кликнете на Add More Links.

7. Dобавените регистриране

социални в

мрежи

системата

чрез

позволяват избор

на

дадената икона:

Кликнете на иконата на дадена социална мрежа за да се регистрирате и в социалната мрежа на ИУВарна.

86

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

И З П РА Щ А Н Е Н А E - M A I L О Т С Т РА Н И Ц А ТА Н А П РЕ П О Д А В А Т Е Л Я

В социалната мрежа са налични редица форми на комуникация „преподавател-студент/и“, една от които е изпращане и получаване на E-mail. От лявото меню в My CourseSites - Instructor Tools се избира опция Send Email:

Избира се получателят или получателите на писмото:

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

87


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Въвеждат се темата и текста на писмото и то се изпраща:

88

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

С Ъ З Д А В А Н Е Н А З А Д А Ч И О Т С ТР А Н И Ц А ТА Н А П РЕ П О Д А В А Т Е Л Я

От лявото меню в My CourseSites - Instructor Tools се избира опция Tasks. След това се появява следния прозорец, от който се натиска бутон „Create Personal Task“:

Въвеждат се наименованието, описанието, датата на стартиране и приоритетът, след което се кликва бутон „Submit“ за запазване на задачата:

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

89


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

След като дадена задача вече е създадена, системата

пренасочва

потребителя

към

следната

страница, от която може да редактира, изтрива или променя статуса на една или група задачи:

90

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

В КЛ Ю Ч В А Н Е Н А Е Д И Н И Ч Е Н Ф А Й Л К А Т О Ч А С Т О Т У Ч Е Б Н И Т Е М А Т Е РИ А Л И Н А П РЕ П О Д А В А ТЕ Л Я

Даден

преподавател

би

могъл

да

включи

(Upload) отделен файл или група от файлове като част от неговата дигитална колекция от учебни материали по

дадена

управление

дисциплина. (Control

За

Panel)

целта се

от

кликва

панела на

за

Content

Collection (на фигурата е отбелязано с цифра „1“). Ако сте създали курс, при кликването се извежда и наименованието му (на фигурата наименованието на курса е отбелязано с цифрата „2“:

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

91


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Създадените учебни материали за курса са разпределени в папки. Ако все още не сте създали папка, то сега можете да формирате такава. В тази папка ще се включи избрания от вашия компютър файл (Uploading). Изберете команда Upload, а след това - Upload Files. 92

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Изберете

бутона

Browse

за

да

претърсите

директориите с файлове на вашия компютър.

След

като

откриете

необходимия

ви

файл,

кликнете два пъти върху наименованието му за да потвърдите избора си.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

93


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Файл с наименование „To be uploaded.docx” ще се включи в папката с избрани учебни материали (обикновено за всяка лекция/тема се създава по една папка. По подобен начин могат да се включат и група файлове в дадената папка. В този случай се използва команда Upload Multiple Files (вместо команда Upload

94

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Files).

Файловте

се

избират

с

кликване

върху

наименованията им.

П У Б Л И КУ В А Н Е Н А Д А Д Е Н Е Л Е К Т Р О Н Е Н КУ Р С К А ТО С В О Б О Д Н О Д О С Т Ъ П Е Н О Б РА З О В А ТЕ Л Е Н РЕ С У Р С

(Open Educational Resource) По своя преценка всеки преподавател би могъл да публикува създадения от него курс като свободно достъпен образователен ресурс. В този случай всеки, който разполага с уебадреса на курса, би могъл да свободно да изучава неговото учебно съдържание чрез функция Browse и/или да се включи по своя инициатива като студент в него - чрез функиции Enroll и Login. Стъпка 1. Преподавателят избира кой курс да обяви

като

свободно

достъпен

от

панела

My

CourseSites. Например, ако даден преподавател счита, че е разработил курс „Педагогика за икономисти“, към който би имало по-голям интерес, то той го обявява като свободно достъпен. Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

95


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Стъпка 2. След избора на курса „Педагогика за икономисти, се преминава към избор от панела за управление (Control Panel) – публикуване на свобосно достъпен ресурс (Publish Open Resource).

96

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Стъпка 3. На тази стъпка се кликва на радиобутона “Yes”, чрез който се указва, че курсът ще бъде обявен като свободно достъпен.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

97


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Стъпка 4. На тази стъпка се потърждава вашето желание даден курс да бъде публикуван чрез кликване на бутона Submit.

Стъпка 5. На тази стъпка се генерира уеб-адреса (URL) на свободно достъпния курс.

98

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Стъпка 6. Свободно достъпният курс може да буде използван за онлайн обучение или от анонимен потребител, или от регистриран студент.

Стъпка 7. Информацията за свободно достъпния курс може да буде споделяна с приятели и колеги чрез инструмента AddThis. За целта кликнете на бутона Share в горния десен ъгъл на екрана.

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа

99


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Стъпка 8. От изкачащото меню изберете иконата на социалната мрежа, чрез която ще споделите с приятели

и

колеги

информацията

за

свободно

достъпния курс.

100

Ръководство за работа на преподавателя със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Р ЪКОВОДСТВО

ЗА СЪЗДАВ АНЕ

НА ВИДЕО - УРОЦИ С ЛИЦЕНЗЕН СОФТУЕР Това

ръководсво

има

за

цел

да

запознае

преподавателите, които започват да навлизат в света на мултимедийното представяне на своите лекционни материали, на самите лекции, на образователните дискусии, на обясненията на често задавани въпроси, които са съхранени по формата на ВИДЕО клипове и са публикувани

в

Интернет.

За

целта

се

описва

технологията за работа с YouTube. Създайте си профил в YouTube.

Гледайте видеоклипове  Търсете всякакви видеоклипове или теми.  Кликнете върху „Преглед“, за да изследвате YouTube.  Изберете

да

прегледате

резултатите

под

Видеоклипове, Музика, Предавания, Филми или Трейлъри

и

филтрирайте

по

категории

по

интереси. Ръководство за създаване на видео-уроци с лицензен софтуер

101


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Съвет: Ако желаете други опции за сърфиране:  След

като

сте

филтрирайте

на

страница

допълнително

с

категории,

резултатите

по

популярност и период от време.  Посетете класациите на YouTube, за да видите списък с подредбата на популярни видеоклипове. Съвет: Намерихте видеоклип, който харесвате...  Кликнете върху „Харесвам“ и го добавете към любимите си, така че да можете лесно да го намерите в профила си.  Споделете го с приятелите си във Facebook, Twitter или други социални мрежи.  Абонирайте се, за да получавате автоматични актуализации от канала.

Качете видеоклип  Качете файл от компютъра си или запишете видеоклип

посредством

своя

телефон

или

уебкамера.  Персонализирайте облика на видео-канала си.

102

Ръководство за създаване на видео-уроци с лицензен софтуер


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Съвет: За да получите най-добри резултати, попълнете разделите с настройки и информация за видеоклипа си.  Споделете

го

обществено

или

използвайте

частно споделяне, за да контролирате кой може да го гледа. Включете уместни ключови думи в раздела „Маркери“ и изберете подходящата категория.

Видео-ръководствата, които вече са създадени за работа със социалната мрежа за преподаватели и студенти Можете

са публикувани в YouTube и са онлайн. да

ги

намерите

както

на

страницата

"Ръководства" в социалната мрежа, така и на адрес: http://www.youtube.com/user/socnetue.

Ръководство за създаване на видео-уроци с лицензен софтуер

103


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Р ЪКОВОДСТВО

ЗА СЪЗДАВ АНЕ

НА АУДИО - УРОЦИ СЪС СВОБОДЕН СОФТУЕР Това

ръководсво

има

за

цел

да

запознае

преподавателите, които започват да навлизат в света на мултимедийното представяне на своите лекционни материали, на самите лекции, на образователните дискусии, на обясненията на често задавани въпроси, които са съхранени по формата на аудио-файлове и са публикувани в Интернет. Тази технология се нарича

подкастинг или mp3. Дългогодишният ми опит и като преподавател, и като специалист по информационни и комуникационни технологии ми подсказва, че колкото по-опростен е начинът за създаване и публикуване на даден аудиоурок, толкова неговото използване е по-ефективно. От тази позиция ще опишем и няколкото основни стъпки за работа. Стъпка 1. Избор на ефективна платформа за създаване

на

аудио-файлове.

Ако

желаете

да

използвате най-добрата платформа (към м. Април 2012 г.), то вие можете да изберете Instant Teleseminar (http://instantteleseminar.com), 104

с

която

можете

Ръководство за създаване на аудио-уроци със свободен софтуер

да


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

експериментирате

до

21

дни

(безплатна

версия).

Платформата ви осигурява всичко необходимо за изграждане, съхраняване и достъп до вашата лекция под формата на аудио-файл. Ако желаете да ползвате неограничено

време

платформата,

преминете

към

стъпка 2. Стъпка 2.

На тази стъпка избираме работа с

безплатната програма Audacity (уебадрес: http://audacity.sourceforge.net ), с която можем да съхраним и редактираме всеки аудио-файл. - стартираме програмата (изберете програмата по някои от начините за стартиране, например, чрез двойно кликване на иконата й);

- Включваме микрофона и настройваме силата на звука (направете един тестов запис за тази цел); - Започваме записа на лекцията си (или друг вид аудио-файл) като кликнем на бутона за запис (червено кръгче)

Ръководство за създаване на аудио-уроци със свободен софтуер

105


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

- За край на записа кликваме на следния бутон:

- За прослушване на записа кликнете на бутона „зелен триъгълник“;

106

Ръководство за създаване на аудио-уроци със свободен софтуер


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

- Ако записът е успешен, кликнете на команда „Файл“. Появява се следното меню:

- Изберете под-команда „Експорт като МР3“; - Въведете име на файла:

- Кликнете на бутона „Съхрани“; Ръководство за създаване на аудио-уроци със свободен софтуер

107


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

- Вашата лекция (или друг вид аудио-материал) вече е съхранена дигитално и можете да премините към следващата стъпка от нашия сценарий. Стъпка 3. На тази стъпка избираме къде да публикуваме съхранената лекция. Един добър вариант е да си създадете свой блог в Google на адрес: http://www.blogger.com . В своя блог можете да съхраните (uploading) своите аудио-файлове. Друг, основен вариант, е да ползвате получения аудио-файл като

мултимедия

в

социалната

мрежа

на

преподаватели и студенти. За целта влезте с вашата регистрация като преподавател в социланата мрежа. Изберете режим на редактиране, ако такъв не е включен автоматично. Добавете във вашата страница аудио-файла

като

използвате

инструмента

“Attachments”:

Кликнете на Brows My Computer и изберете аудио-файла (двойно кликване на наименованието му).

108

Ръководство за създаване на аудио-уроци със свободен софтуер


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

След избор

на

файл преминете

към

стъпка

“Submit” – изпращане на файла от вашия компютър на сървера, където се поддържа социалната мрежа за преподаватели и студенти от ИУ. От този момент вашите студенти ще имат достъп до аудио-файла ви. Тази процедура се повтаря за всеки отделен аудио-файл.

Ръководство за създаване на аудио-уроци със свободен софтуер

109


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Р ЪКОВОДСТВО

ЗА СЪЗДАВ АНЕ

НА ВИДЕО - УРОЦИ СЪС СВОБОДЕН СОФТУЕР

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С recordMyDesktop

Това

ръководсво

има

за

цел

да

запознае

преподавателите, които започват да навлизат в света на

Linux

и

са

избрали

дистрибуцията

Ubuntu.

Преподавателите ще бъдат запознати как се работи с recordMyDesktop,

с

неговите

инструменти

възможности. За ефективно ползване насистемата са описани следните основни сценарии:  Как се инсталира порграмата чрез графична среда и с помоща на треминал;  Какви са възможностите, които предлага програмата;  Как се подготвя програмата за работа;  Какви опции има; 110

Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер

и


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

 Как се записва и прилкючва работата с програмния продукт.

Инсталацията

на

софтуерни

приложения

под

Linux се извършва по два начина: с терминал или с графична среда. В дистрибуцията на Linux - Ubuntu това „правило“ е в сила. Инсталация с терминал Работата с терминал се свежда до въвеждане на два реда код:

първият - самия код за желаната

операция, а вторият е паролата на потребителя (ако са необходими административни права). Инсталирането на recordmydesktop с терминал става чрез кода:

$ sudo apt-get install recordmydesktop gtkrecordmydesktop sudo – с него се задават административни права за дадената операция ; apt-get – служи за монтаж на нови пакети софтуерно

надграждане

на

съществуващите

пакети, актуализиране на индекса на списъка с пакети и дори обновяване на цялата система на Ubuntu; Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер

111


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

install – операцията, чрез която

се инсталират

програми;

recordmydesktop gtk-recordmydesktop – софтуерния пакет (програма). На следаващия ред трябва да се въведе паролата на

потребителя,

понеже

инсталацията

изисква

административни права (примерна парола smarfy02):

[sudo] password for smarfy02: Графично инсталиране Инсталирането чрез графична среда се извършва с програмата „Управление на софтуер“. Изпълняват се следните стъпки: -

В полето за тъсене се изписва името на програмата:

- След като се появи желаният софтуер, той се отваря чрез клилване с мишката: 112

Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

-

След това се появява информация за програмата

и бутон за инсталиране:

-

При стартиране на „Инсталиране“ се появява прозорец, в който трябва да въведете паролата си:

-

Програмата се инсталира успешно. Работа с програма recordmydesktop Програмата се намира чрез менюто Програми –

Звук и видео – Запис на екрана. При стартирането виждате следния прозорец с графичен интерфейс: Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер

113


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

За

да

започнете

запис

без

да

променяте

настройките по подразбиране, просто изберете Запис. След

стартирането,

програмата

минимизира

прозореца в системната област за известяване и подсказва за присъствието си само с една икона във вид на квадрат:

От този момент нататък може да започнете заснемането на видео урока или презентацията. За целта стартирайте желаните приложения и покажете важното в тях, например, как се работи с даден интерактивен урок. По подразбиране gtk-recordMyDesktop записва цялата работна площ, но предлага възможност и за избор на определена област от нея. Например, един 114

Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

прозорец. За тази функция трябва да посочите бутона Избиране на прозорец, след което да кликнете върху желания прозорец. Когато

решите

да

приключите

със

записа,

кликнете с мишката върху иконата и от появилото се меню изберете Спиране. С това започва автоматичен процес по кодиране на записаният материал в *.ogg формат. Процесът може да отнеме различно време в зависимост от продължителността на записването и конкретната система.

След като кодирането приключи, този прозорец се затваря и в основната ви папка се появява файл с име out.ogg. В него се съдържа финалната версия на вашия видео-урок. В зависимост от желанията ви може да промените някои от настройките на gtk-recordMyDesktop. Те са достъпни чрез избор на бутон Разширени настройки и Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер

115


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

са групирани по тип: -

Файлове – настройки, които указват къде да бъде записван готовия файл и дали да се презаписва, ако вече съществува;

- Производителност – от посочените тук настройки

в голяма степен ще зависи производителността на програмата

и

компютъра

ви

натоварването, по

време

на

което запис.

ще

има

Например

включването на настройката Кодиране по време на запис се препоръчва само за бързи процесори и активирането й на по-слаби системи ще доведе до видимо забавяне на работата като цяло;

116

Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

- Звук – брой аудио канали, честота, аудио устройство за запис – всичко това може да се определи от тук:

- Разни

– тук има някои допълнителни настройки.

Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер

117


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Например, можете да определите дали в записаният видео клип да се вижда показалеца на мишката; дали да се включват рамките на прозорците и др.

Като цяло, дори да не промените настройките, ще направите приличен запис. Но ето все пак някои насоки за по-добро видео: -

Намалете

от

видео

качеството

и

вместо

зададената стойност 100 определете 80, 60, дори 50. Това ще доведе до по-малък изходен файл, който евентуално ще е по-лесно да 118

Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

публикувате в Интернет; -

Ако

няма

въвеждането

да му.

записвате

звук,

Това

облекчи

ще

изключете самото

въвеждане и същевременно ще намали обема на изходния файл. Разработените видео-уроци с автор Smarfy02 (Емил Свраков) са публикувани в YouTube на адрес: - http://bi t.ly/OY4eQd .

Ръководство за създаване на видео-уроци със свободен софтуер

119


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Р ЪКОВОДСТВО

ЗА РАБОТА НА

СТУДЕНТА С ЪС СОЦИАЛН АТА МРЕЖА Ръководството е предназначено за студентите от ИУ-Варна, които са включени в социалната мрежа за обмен на знания и опит между преподаватели и студенти.

Ч А С Т 1: И З ПР А Щ А НЕ

НА М ОЛ Б А З А

ВПИ С ВА НЕ И ДОС Т Ъ П Д О К У Р С А

Изпращане на молба за вписване от главната страница на преподавателя Следвайте следните стъпки за да изпратите молба за присъединяване: 1. Отворете

съвместим

интернет

браузър,

въведете адреса на основната страница на вашия преподавател в адресната лента и изчакайте зареждането на страницата.

Забележка: Ако не сте сигурни за адреса на страницата на вашия преподавател, можете да опитате да го намерите, 120

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

като използвате връзките в долната част на страницата https://www.coursesites.com.

2. Изберете курса, към който желаете да се присъедините.

3. Кликнете върху Contact Instructor and Enroll in this course за да изпратите молба за достъп.

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

121


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

4.

Запишете трите си имена и e-mail адреса си, след което изберете Submit.

5. Вашата молба за достъп ще бъде изпратена до преподавателя.

Приемане на покана и достъп до курса 1.

Когато

получите

e-mail

от

преподавателя,

последвайте връзката за да я потвърдите: ................. 122

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Здравейте, Бих желал да ви поканя да участвате като студент на ИУ-Варна в социалната мрежа UE-Varna-SNS. Кликнете за регистрация! Една от основните цели на мрежата е да се използват съвременните технологии за издигане на нивото на знанията и опита на нейните членове. Ако имате някакви допълнителени въпроси, моля, отговорете на това писмо... Благодаря за вашето внимание. С поздрави, Администратор на мрежата ............................................ Забележка: Връзките (линковете) за покана могат да бъдат използвани само веднъж. Моля, не забравяйте да запишете

вашето

потребителско

име

и

парола

след

създаване на акаунта.

2. Изберете 'I Need an Account', ако все още НЯМАТЕ създаден акаунт в CourseSites (виж 3a). Изберете 'I Have an Account' за да се се присъедините като използвате акаунт, който вече е създаден( виж 3-б).

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

123


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

3.

Изберете вариант (а) или (б) a.

Въведете информация (1) за вашия нов акаунт или се регистрирайте (2), като използвате Facebook, Twitter, Microsoft Live, Yahoo или Gmail.

124

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ b.

Ако

вече

имате

регистрация

в

CourseSites, въведете потребителско си име и парола.

4.

Ще се зареди основната страница на курса, след което

ще можете да започнете да

използвате системата за смесено обучение по дадената дисциплина.

Получаване на помощ при възникнала необходимост 1. Изберете HELP в горната дясна част на екрана (втората

команда

от

ляво

надясно)

за

да

получите помощ.

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

125


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

2. Ще се зареди страницата за подпомагане на студента

Забележка: За да получите помощ може да използвате бутоните по-горе.

Chat Live ще ви позволи да си пишете в реално време с представител на екипа по поддръжката по време на работните часове, описани по-горе. Освен това, 126

имате

възможност

да

подадете

заявка

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

за


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

получаване на помощ (изисква се вписване в системата) дори извън работно време. Представител на нашия отдел за поддръжка ще се свърже с вас за да отговори на вашите въпроси и запитвания. Секцията с често задавани въпроси и отговори може да бъде открита, като последвате връзката на последния ред от екрана FAQs. Освен това бихте могли да разгледате Базата от знания (Knowledge Base) за статии, свързани с вашия проблем или за да получите online поддръжка. За достъп до допълнителна информация и обучение може да използвате връзката Resources.

Ч А С Т 2: У ПР А В ЛЕ НИ Е

НА ЛИ Ч НА Т А

И НФ ОР М А Ц И Я НА С Т У ДЕ НТ А И НА С Т Р ОЙ К И НА ПР ОФ И ЛА

Достъпът до лична информация в сайта позволява на потребителите да редактират информацията на профила си, да управляват настройките на акаунта (профила), да променят паролата си. Тази функция дава

възможност

и

за

включване

на

текстови

уведомления, добавяне на опции за влизане, както и за управление на настройките за поверителност.

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

127


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Достъп до страницата за персонална информация

>>>> Personal Information 1. Влезте в страницата за лична информация

128

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

2. Въведете и проверете вашата лична информация

3. Въвеждане или редактиране на информация за учебното заведение Кoгато започнете да изписвате името на вашата институция или административна област, се показва падащ

списък,

от

който

можете

да

изберете

институцията или областта, към която се причислявате. Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

129


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Ако вашата институция не фигурира в списъка, можете да я добавите. Моля, използвайте пълни имена, а не абревиатури. Например: Икономически универистет, Варна (вместо ИУ-Варна).

4. Въведете или обновете вашата информация за контакт и дайте възможност за текстови уведомления Изберете Edit Contac Info. Можете да въведете следните си данни: - електронен адрес - Email Address; - пълен адрес; - домашен телефон. 130

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Кликнете на Submit за да запазите промените преди да преминете към следващите функции на системата. Управление на настройките на студентския акаунт 1. За достъп до настройките на профила изберете команда Account Settings:

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

131


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

2. Включване

или

изключване

на

текстовия

редактор. Чрез кликване на бутона

ON се включва

текстовия редактор на система.

Зебележка:

ако

текстовият

редактор

е

изключен, ще се показват само базови опции за въвеждане на текст.

132

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ч А С Т 3. П У Б ЛИ К У ВА НЕ

НА

С Т У Д Е НТ С К И Р Е Ф Е Р А Т И В ПЕ Р С ОНА ЛЕ Н У Ч Е Б Е Н Б Л О Г

Достъпа

до

вашия

персонален

блог

се

осъществява по следния начин: 1. Чрез влизане в профила си изберете вид учебно съдържание Blogs; след това изберете My Blogs, в

който

искате

да

публикувате

учебни

материали:

2. След това кликнете върху Create Blog Entry (съсдаване на нова публикация):

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

133


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

3. На тази стъпка трябва да въведете заглавие на публикацията си (което е задължително), след което

да

въведете

публикация,

да

и

текста „качите“

на

дадената (uploaded)

презентация, ако ще има такава, да прикачите нужните

файлове

или

още

много

други

операции, които може да извършите, преди окончателното й публикуване:

134

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Начин за добавяне на линк (hyperlink): След като сте въвели текста на публикацията си, (1) маркирайте думата, която искате да направите линк и (2) изберете съответната опция от менюто на редактора. В прозореца, който ви се отвори, първо, въведете URL адреса (3), към

който искате да сочи

дадената дума и като опция може да добавите кратко описание за линка в полето Title (tooltip) (4). Накрая трябва да запазите промените чрез бутона Submit.

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

135


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Съдържанието включва

и

на

публикацията

презентации,

www.slideshare.net,

за

директно което

е

ви

може

да

добавени

от

необходимо

предварително да имате регистрация в сайта и да сте публикували презентацията си.

136

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

От следното меню може да разгледате всички публикувани от вас презентации:

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

137


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

След което да изберете тази, която желаете да добавите към вашия учебен материал и да копирате url-адреса й:

138

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

След това се връщате в текстовия редактор за публикации и избирате следната опция:

В „изкачащия“ вашата

презентация

прозорец трябва да намерите (за

по-лесното

й

намиране

копирахме линка на презентацията). Първо изберете Search Type (1) да е Specific Presentation (url) и поставете адреса на презентацията в полето за търсене (2) и натиснете Go.

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

139


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

След като се покаже презентацията ви, изберете Select, за да я добавите към текущата си публикация.

140

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

В прозореца се вижда умаленото изображение на избраната

от

вас

презентация,

която

вече

е

част

от

дигиталните ви учебни ресурси.

Ръководство за работа на студента със социалната мрежа

141


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

П ИЛОТНИ

ДИСЦИПЛИНИ ЗА

СМЕСЕНО ОБУЧЕН ИЕ В СОЦИАЛНАТА МРЕЖА Целта на дадения раздел е да подпомогне преподавателите от ИУ-Варна при разработване на структурата, съдържанието и начина на оценка на студентите при преминаване към технологията на смесено обучение. Със

средствата

на

социалната

мрежа

на

университета всеки преподавател би могъл: да изгради безплатно до 5 онлайн курса за обучение на своите студенти. да активира участието на студентите в учебния процес чрез споделяне на учебно съдържание. да интегрира мултимедийна информация в онагледването

на

учебния

процес

и

приближаването му до реалните условия на практиката. да определя текущия и семестриален успех на всеки един от своите студенти.

142

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

да

споделя

или

предоставя

безплатно

разработените от него онлайн курсове за общо ползване (Open Education Resources). При

разработване

на

курсовете

се

прилага

методологията за структуриране на онлайн учебно съдържание на OpenCourseWare (OCW), внедрена в реномирания

Масачузетски

Технологичен

Институт

(M.I.T.).

Пример за структуриране на учебно съдържание в MIT – виж http://bit.ly/OxcZ3m .

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

143


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

В съответствие с предлаганата методика, всеки онлайн курс включва следните раздели: - Начална страница на курса (Home Page); - Учебна програма (за лекции, упражнения или лабораторни занятия); - Учебни материали, предоставени от водещия преподавател по основните теми (обикновено PDFфайлове, които студентите могат да копират на своя компютър); -

Описание

на

видовете

и

сроковете

на

студентските задания; - Основна и допълнителна литература за курса; -

Онлайн

учебното

средства

съдържание

(Tools)

(например,

за

усвояване

уеб

адреси

на на

програмни средства като http://www.blogit.com/Blogs/ - инструменти за проследяване на учебни блогове). На тази база ще приведем и два основни примера за разработване на онлайн курсове в ИУ-Варна.

144

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Д И С Ц И П ЛИ НА „М А Р К Е Т И Н Г “ При разработване на базисен модел за смесено обучение по дисциплината „Маркетинг“ са използвани официално публикувани образователни документи на катедра „Маркетинг“ в Икономическия университет Варна и методологиятa на MIT. Технологията за изграждане на онлайн курс включва следните основни стъпки: Стъпка 1. Създадено е служебно наименование на курса по дисциплината „Маркетинг“, така, както е описано в раздела „Добавяне на нов курс“ (на страници 56-57 в ръководството). Стъпка 2. Въвеждаме кратка анотация на курса, както

и

другата

необходима

информация

като

използваме функция Add Syllabus от Control Panel.

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

145


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Стъпка 3. Разпределяме учебното съдържание по теми, съобразно учебните планове и програми: No. по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

ТЕМА 1. Въведение в маркетинга 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Същност, функции и задачи на маркетинга История на маркетинговата теория и практика Маркетингът в процеса на управлението Пазарни и маркетингови философии Видове маркетинг Маркетингов микс

ТЕМА 2. Маркетингова среда 146

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 2.1 2.2 2.3 2.4

Маркетингова макросреда – същност, елементи, роля Маркетингова микросреда– същност, елементи, роля Система от показатели за мониторинг на средата Методи за анализ и оценка на средата SWOT, PESTE, изводи

ТЕМА 3. Маркетингова информационна система 3.1 3.2 3.3

Същност и предназначение на МИС – същност,, елементи Видове информация – първични, вторични данни и източници Методи за набиране на информация – наблюдение, допитване

ТЕМА 4. Потребителско поведение 4.1 4.2 4.3

Концептуални модели на потребителското поведение Фактори, определящи потребителското поведение Процес на вземане на решение за покупка

4.4 4.5

Видове решения за покупка Решения за покупка на индустриални стоки

ТЕМА 5. Разработване на пазара 5.1 5.2 5.3 5.4

Основни понятия в процеса на разработване на пазара Видове пазари – Подходи за разработване на пазара Процес на разработване на пазара

ТЕМА 6. Процес на сегментиране 6.1 6.2 6.3

Същност и предназначение на процеса на сегментиране Подходи и методи на сегментиране Дефиниране на критерии за сегментиране –видове, избор

6.4

Идентифициране на пазарните сегменти - примери

ТЕМА 7. Избор на целеви сегменти 7.1 7.2 7.3

Показатели за анализ и оценка на целевите сегменти Методи за анализ и оценка на целевите сегменти Подходи за избор на целеви сегменти

ТЕМА 8. Позициониране 8.1 8.2 8.3

Анализ и оценка на възможностите на позициониране Стратегии за позициониране. Критерии за избор на стратегия Разработване на програма за позициониране

ТЕМА 9. Продукт разработване на оферта 9.1 9.2 9.3

Същност и класификация на продукта Продуктови линии – същност, широчина, дълбочина Концепции за нива на продукта маркетинг-концепция

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

147


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“ 9.4

Етапи и действия за разработване на нов продукт

9.5

Концепция за жизнен цикъл на продукта – схема, етапи, маркетингови действия Анализ на продуктовия портфейл Продуктови стратегии

9.6 9.7

ТЕМА 10. Цени 10.1 10.2 10.3

Маркетингова характеристика на цената - същност Фактори на ценовите решения Процес на разработване на нови цени - схема

10.4 10.5

Избор на методи за ценообразуването Ценови стратегии

ТЕМА 11. Маркетингови комуникации 11.1 11.2 11.3 11.4

Концептуален модел на маркетинговите комуникации Същност, задачи и видове реклама Процес на разработване на рекламно послание Същност и роля на преките продажби

11.5 11.6

Действия по подпомагане на продажбите Връзки с обществеността

ТЕМА 12. Дистрибуция 11.1 11.2 11.3 11.4

Дистрибуцията като маркетингова тактика - същност Звена и функции на звената в канала за дистрибуция Типове и видове канали за дистрибуция Управление на звената в каналите за дистрибуция

ТЕМА 13. Управление на маркетинговата дейност 13.1 13.2

Маркетинговата дейност в процеса на стратегическото управление Организация на маркетинговата дейност

ТЕМА 14. Социална отговорност на маркетинга 14.1 14.2 14.3

148

Социални критики към маркетинга Публични институции и действия за регулиране Маркетингова етика

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Описанието по теми и подтеми е съхранено в MS Word-документ, който е импортиран в страницата на социалната мрежа по дисциплината „Маркетинг“. Стъпка 4. Разпределяме учебното съдържание по теми за работа на семинарни упражнения: No. по ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

ТЕМА 1. Въведение в маркетинга 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Същност, функции и задачи на маркетинга История на маркетинговата теория и практика Маркетингът в процеса на управлението Пазарни и маркетингови философии Видове маркетинг Маркетингов микс

ТЕМА 2. Маркетингова среда 2.1 2.2 2.3 2.4

Маркетингова макросреда – същност, елементи, роля Маркетингова микросреда– същност, елементи, роля Система от показатели за мониторинг на средата Методи за анализ и оценка на средата SWOT, PESTE, изводи

ТЕМА 3. Маркетингова информационна система 3.1 3.2 3.3

Същност и предназначение на МИС – същност,, елементи Видове информация – първични, вторични данни и източници Методи за набиране на информация – наблюдение, допитване

ТЕМА 4. Потребителско поведение 4.1 4.2 4.3

Концептуални модели на потребителското поведение Фактори, определящи потребителското поведение Процес на вземане на решение за покупка

4.4 4.5

Видове решения за покупка Решения за покупка на индустриални стоки

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

149


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

ТЕМА 5. Разработване на пазара 5.1 5.2 5.3 5.4

Основни понятия в процеса на разработване на пазара Видове пазари – Подходи за разработване на пазара Процес на разработване на пазара

ТЕМА 6. Процес на сегментиране 6.1 6.2 6.3

Същност и предназначение на процеса на сегментиране Подходи и методи на сегментиране Дефиниране на критерии за сегментиране –видове, избор

6.4

Идентифициране на пазарните сегменти - примери

ТЕМА 7. Избор на целеви сегменти 7.1 7.2 7.3

Показатели за анализ и оценка на целевите сегменти Методи за анализ и оценка на целевите сегменти Подходи за избор на целеви сегменти

ТЕМА 8. Позициониране 8.1 8.2 8.3

Анализ и оценка на възможностите на позициониране Стратегии за позициониране. Критерии за избор на стратегия Разработване на програма за позициониране

ТЕМА 9. Продукт разработване на оферта 9.1 9.2 9.3 9.4

Същност и класификация на продукта Продуктови линии – същност, широчина, дълбочина Концепции за нива на продукта маркетинг-концепция Етапи и действия за разработване на нов продукт

9.5

Концепция за жизнен цикъл на продукта – схема, етапи, маркетингови действия Анализ на продуктовия портфейл Продуктови стратегии

9.6 9.7

ТЕМА 10. Цени 10.1 10.2

150

Маркетингова характеристика на цената - същност Фактори на ценовите решения

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ 10.3

Процес на разработване на нови цени - схема

10.4 10.5

Избор на методи за ценообразуването Ценови стратегии

ТЕМА 11. Маркетингови комуникации 11.1 11.2 11.3 11.4

Концептуален модел на маркетинговите комуникации Същност, задачи и видове реклама Процес на разработване на рекламно послание Същност и роля на преките продажби

11.5 11.6

Действия по подпомагане на продажбите Връзки с обществеността

ТЕМА 12. Дистрибуция 11.1 11.2 11.3 11.4

Дистрибуцията като маркетингова тактика - същност Звена и функции на звената в канала за дистрибуция Типове и видове канали за дистрибуция Управление на звената в каналите за дистрибуция

Стъпка 5. Задават се формите на контрол и максималния брой точки: No. по ред

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА

БРОЙ В СЕМ.

Макс. Брой точки

1.

Текущ контрол

1.1.

Курсова работа (по предварително избрана или зададена тема) Презентация на изпълнена задача по дадена тема, с писмена разработка – екип от студенти, разработва и представя

1

20

1.2.

Тест (смесени въпроси) –

1

10

1.3.

Писмена контролна работа по тема – работа върху малък казус/въпрос - задача, да се предаде на последно упражнение декември, до 2-3 стр. ОБЩО:

1

10

3

40

2.

Последващ контрол

2.1.

Писмен изпит - тест

1 1

60 100

ОБЩО:

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

151


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Формите на контрол и сроковете за тяхното изпълнение са попълнени както

в „Календар“ на

дисциплината „Маркетинг“, така и при настъпване на техните критични срокове – във функция „Alert”. Стъпка

6.

дисциплината

Водещият

изпраща

перподавател

покана

за

по

участие

в

съвместното разработване на учебни материали за курса

към

други

преподаватели

от

катедра

„Маркетинг“. Обикновено, това са неговите асистенти по

водената

дисциплина.

Всеки

представител

на

преподавателския екип разработва определен брой от темите по дисциплината и онлайн формите на текущ контрол. Например, преподавател „Х“ оформя темата „Потребителско

поведение“

като

използва

много

илюстрации, графики и схеми (виж приложения файл в разработената

онлайн

дисциплина).

Темата

е

съхранена като PDF-файл и всеки студент би могъл да изтегли свое копие на документа на своя компютър, да коментира наученото в своя блог или онлайн да зададе допълнителни

152

въпроси

на

преподавателя.

На

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

следващата фигура са показани варианти на учебно съдържание по Маркетинг:

В курса за смесено обучени се оформят раздели „Често

задавани

въпроси“

(FAQs)

за

улесняване

подготовката на студентите по дисциплината. Стъпка

7.

дисциплината обучаваните

Водещият

„Маркетинг“ студенти.

преподавател

изпраща

След

по

покани

към

регистрацията

си,

студентите могат да ползват учебното съдържание, да добавят

своите

курсови

работи,

презентации,

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

да 153


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

отговарят на поставените въпроси в онлайн тестовете, да дискутират учебното съдържание, да създават свои лични

блогове, да участват в разработването

на

терминологичен речник по дисциплината „Маркетинг“ и др. Стъпка 8. Периодично преподавателите проверяват

студентската

ангажираност

и

оценки

чрез

функция „Център за оценяване“ (Grade Center). Една от допълнителните възможности на системата за смесено обучение в условията на социалната мрежа на ИУВарна е свързана с оценка на степента на активно участие на всеки един студент (обучаем). В центърът за оценяване се води подробна статистика кой студент кога, какво и как е извършил за зададен период от време (обикновено – за даден семестър). Някои основни прийоми за активно включване на студентите в образователния процес и във формите за споделяне на знания и опит са демонстрирани в следващата примерна дисциплина – „Безопасност и защита на информационни мрежи и системи“.

154

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Д И С Ц И П ЛИ НА „Б Е З О ПА С Н ОС Т

И

З А Щ И Т А НА И Н Ф О Р М А Ц И ОН НИ М Р Е Ж И И С И С Т Е МИ “

Дисциплината

„Безопасност

и

защита

на

информационни мрежи и системи“ се преподава пред студентите от магистърската програма на катедра „Информатика“ при ИУ-Варна с водещ преподавател доц. д-р Стефан Дражев.

При разработване на структурата на учебното съдържание

преподавателят

разпределя

основния

материал по дисциплината на 15 теми. Всяка тема съдържа базисна информация, литература и указания за студентите как и какви материали да разработят. Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

155


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Всеки студент, съгласувано с преподавателя, избира една от 15-те основни теми. След избор на темата, студентът разработва: - Курсов проект по зададената тема. Темата се разработва с MS Word. Ако съдържанието се приеме от преподавателя,

то

файлът

от

формат

*.docx

се

конвертира във формат *.pdf (Adobe Acrobat); -

PDF-файлът

се

публикува

в

SlideShare

(http://slideshare.net/ ). -

Адресът

на

разработката

се

изпраща

на

преподавателя, който я публикува в социалната мрежа на ИУ-Варна, в учебните материали по дисциплината; - След публикуване на разработената от студента курсова работа се преминава към разработване на MS PowerPoint-презентация

по

темата. Аналогично на

текстовия файл, студентът конвертира презентацията във формат *.pdf (Adobe Acrobat); публикува я във SlideShare (http://slideshare.net/ ) и изпраща адреса на презентацията на преподавателя; той, от своя страна,

156

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

включва презентацията в страницата на студента с учебни материали; - Публикуваната презентация се защитава пред преподавателя и останалите студенти по време на лабораторните занятия. Оценката в точки се определя както от преподавателя, така и от присъстващите студенти;

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

157


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

- Презентациите на студентите се филмират и публикуват в www.youtube.com ;

-

Както

преподавателят,

така

и

студентите

публикуват описания на специфичните термини по безопасност и защита в речника на дисциплината (Glossary);

158

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

- На всеки етап от работата

си студентите

общуват елетронно както по между си, така и с преподавателя. За целта се използват инструментите за електронна

поща,

задачи,

блогове

и

важни

напомняния;

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

159


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

- На всеки етап от работата си даденият студент получава определен брой точки, които са част от окончателната му оценка по дисциплината. Отчетът на студентската

текуща

успеваемост

се

създава

автоматично от системата.

160

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Така създадената технология за работа позволява да се изгради един дигитален архив на учебно съдържание по дисциплината „Безопасност и защита на информационни

мрежи

и

системи“,

който

да

се

използва както от новоприетите студенти, така и от всички,

които

имат

интереси

към

третираната

проблематика. Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

161


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

У Ч Е Б НА

ОН ЛА Й Н Т Е Л Е ВИ З И Я З А

ВА ШИ Т Е С Т У ДЕ НТ И

Редица

университети

по

света

използват

програмни средства за уеб-базирана учебна телевизия. Освен споменатата вече платформа OCW на MIT, ще представим платформата на немския Hasso Plattner Institute.

Институтът

е

структура

на

Потсдамския

университет. Под ръководството на професор Хасо Платнер е разработена платформа tele-TASK. tele-TASK (tele-Teaching Anywhere Solution Kit) е съвременна система за продуциране на Интернет базирана учебно-изследователска телевизия (Internet streaming video), използваща опростени програмни средства за ползване от потребителите (преподаватели и студенти). Разработените безплатно

на

учебни

адрес

филми

са

достъпни

http://www.tele-task.de/

.

В

контекста на създадената от нас социална мрежа ще представим

примерни

видео-лекции

на

тема

„Социални мрежи“. Стъпка 1. В адресната част на браузъра въведете уеб адреса http://www.tele-task.de/ . 162

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Появява се главната страница на системата за видео-лекции на Hasso Plattner Institute. Стъпка 2. От главната страница на системата изберете лекцията, която желаете да видите. На фигурата е показан нашият избор за лекция на тема „Социални мрежи“, изнесена от основателя на система проф. Хасо Платнер на английски език.

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

163


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Стъпка

3. Едно

използваната

от големите предимства

платформа

за

видео-лекции

на е

синхронизирането на видео-материала с използваните от лектора слайдове, текстово съдържание, линкове (уеб-адреси), други печатни материали, мета-тагове и указания за допълнителни видео-материали, свързани с дадената лекция. На следващата фигура са показани слайдовете, демонстрирани от лектора по време на видео-лекцията.

Стъпка

4.

Ако

желате

да

преминете

към

определена част от видео-лекцията, кликнете на бутон Content и изберете съответното заглавие на дадената част.

164

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Всеки

студент

би

могъл

да

се

включи

в

безплатните онлайн курсове чрез openHPI портален сайт на адрес https://openhpi.de/ .

Курсовете са на английски език. Тези курсове са част от социалната ни мрежа за целите на обучение. Студентите, които разработят успешно своите онлайн задания, могат да кандидатстват за получаване на сертификат за завършен курс по дадена специалност. За тези, които използват платформата iTunes, iTunes University, могат да преминат на следния адрес: http://itunes.apple.com/institution/hasso-plattner-institutfur/id429172768 Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

165


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

При избор на даден курс, студентът има следните възможности: - да се абонира безплатно за цялата поредица от лекции, включени в курса; - да сподели адреса на курса със свой приятел; - да копира адреса на курса; - да сподели адреса на курса във Facebook; - да сподели адреса на курса в Twitter.

166

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Вариантите

са

илюстрирани

на

следващата

фигура:

Ако кликнете на наименованието на курса, то тогава се появява следния прозорец, в който се извежда основната информация за курса „Съгласуване на бизнес процесите“ с автор проф. Матиас Кунзе:

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

167


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Ако сте избрали опцията за абониране, то тогава се появява прозорец за потвърждаване на избора ви:

След

кликване

на

бутона

Subscribe

се

потвърждава избора. Отделни лекции или цялото съдържание се съхраняват на вашия компютър и могат да се ползват в процеса на вашето обучение:

168

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

При

избор

на

дадена

лекция

(чрез

двойно

кликване върху нейното наименование) се извежда видео-екран със следното примерно съдържание:

Системата извежда и списък на курсовете, които имат отношение към текущо избраната от вас тематика като

„Използване

на

електронни

таблици

в

икономиката“, „Предприятието и интеграцията му в електронния бизнес“ и др.

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

169


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Подобни видео-лекции като тези на Мистър Ексел се използват в обучението на студентите от първи курс по дисиплината „Информатика“, водена от доц. д-р Стефан Дражев в ИУ-Варна. БЕЗПЛАТЕН

СОФТУЕР

ЗА

С И Н Х Р О Н И З И РА Н Е

НА

В И Д Е О - Л Е КЦ И И С В А Ш И Т Е П РЕ З Е Н Т А Ц И И

За

създаване

на

ефективна

учебна

онлайн

телевизия е необходимо да се синхронизира видеоматериала

с

този

от

слайдовете

на

вашата

презентация. Налични са няколко безплатни уеббазирани

платформи

като

Zentation,

VCasmo

and

Knoodle, чрез които вие само изпращате (uploading) вашите презентации (като PDF- или PPTX-файлове) и записани

видео-уроци,

след

което

платформите

„сглобяват“ необходимите файлове в едно. 170

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ще

опишем

сценарий

за

използване

на

безплатната платформа Zentation. Начална стъпка. В адресната част на браузъра въведете следния адрес: http://www.zentation.com/newpresentation.php Извежда се началния екран на системата за синхронизация на видео и презентация. Стъпка

1.

Въведете

наименованието

на

създаваната синхронизирана нова учебна продукция (Presentation

Name)

и

нейната

кратка

анотация

(Presentation Description).

Стъпка 2. Въведете адреса на ваш учебен видео филм, публикуван в Youtube. За да не допуснете грешка в адреса на видеото, отворето нов прозорец, стартирайте Youtube с вашия акаунт, изберете филма Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

171


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

си. След това копирайте адреса на филма и го вмъкнете в адресната част на Video Source. Чрез кликване на Check Video ще се провери дали адресът е действителен и самото видео ще се стартира.

Стъпка 3. По подобие на въвеждането на адреса на видео-филма, на тази стъпка се въвежда адреса на

172

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

MS PowerPoint презентацията, съхранена под формата на PDF-файл в http://www.slideshare.net

Стъпка 4. След изпращане на двата необходими компонента

(видео и

PowerPoint

презентация), се

връщаме в нашата потребителска страница.

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

173


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Стъпка 5. Възможни са следните 4 вида различни сценария за работа: 1. Sync – да синхронизираме файловете.

2. Edit – можем да повторим процеса на избиране и

изпращане

на

синхронизираме

файловете, (видео

и

които

ще

PowerPoint

презентация), стъпки от 1 до 3. 3. Play – да се стартира синхронизираната видеопродукция. 4. Share

да

се

синхронизираната

популяризира видео

и

адреса

на

слайдова

презентация. 174

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Адресът е: http://www.zentation.com/viewer/index.php?passcode=D7fTN g3bxy

Ако желаете да включите синхрозираните уроци във вече създаден от вас онлайн курс, то копирайте следния HTML-текст и го вмъкнете в дадена страница на вашия курс:

С подобни средства ръководеният от вас учебен процес се превръща в мултимедийна платформа за обучение по всяко време и от всяко място.

Пилотни дисциплини за смесено обучение в социалната мрежа

175


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

З АКЛЮЧЕНИЕ Целта

на

подпомогне

настоящото

ръководство

преподавателите

и

е

да

студентите

от

Икономическия университет-Варна да обменят учебно съдържание, съвременните

знания

и

опит

чрез

информационни

и

използване

на

комуникационни

технологии. Авторският колектив направи опит да опише основните сценарии при работа със социалната мрежа на ИУ-Варна. Като първи опит за изграждане на социална мрежа за активен обмен на информация между

преподаватели

и

студенти,

ръководството

вероятно не е лишено от пропуски и недостатъци. Всяка

бележка

и

препоръка

за

неговото

усъвършенстване ще бъде обсъдена с авторите и ще се направи опит за допълнения в електронния вариант на изданието на адрес: - http://issuu.com/stedranet

176

Заключение


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Л ИТЕРАТУРА 1. CourseSites Support (http://blackboardkb.suth.com/cs2/landing.aspx?user name=guest ) 2. Instructor Quick-Start Guides (https://www.coursesites.com/webapps/Bb-sitescourse-creation-BBLEARN/pages/getstarted.html ) 3. Blackboard On Demand Learning Center (http://ondemand.blackboard.com/) 4. Browser Compatibility Matrix (http://kb.blackboard.com/pages/viewpage.action?pag eId=101285989 )

5.

Acquisti, Alessandro, and Gross, Ralph. (2009). Predicting Social Security numbers from public data. Proceedings of the National

Academy of Sciences, 106 (27), 10975-10980. (journal article) 6.

Ajith Sundaram. (2011). Can Social Networking Keep Students In School A Proposal for an Ideal Social Networking Site for an Educational Institution.. 1, 1. (journal article)

7.

Back, M. D., Stopfer, J. M., Vazire, S., Gaddis, S., Schmukle, S. C., Egloff, B., and Gosling, S. D. (2010). Facebook profiles reflect actual personality, not self-idealization.. Psychological Science, 21, 372-374. (journal article)

8.

Baumgartner, J.C., and Morris, J.S.. (2010). MyFaceTube Politics Social Networking Web Sites and Political Engagement of Young Adults.

Social Science Computer Review, 28(1). (journal article) 9.

Bohnert, and Ross, W.. (2010). The influence of social networking websites on The evaluation of job candidates. . Cyberpsychology,

Behavior, & Social Networking, 13 (3), 341-347.. (journal article)

Литература

177


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“ 10. Boyd, Danah. (2008). Why Youth (Heart) Social Network Sites: The Role of Networked Publics in Teenage Social Life. MacArthur Foundation

Series on Digital Learning - Youth, Identity, and Digital Media Volume. (pp. 119-142).Cambridge MIT Press. (book chapter) 11. Burke, M., Marlow, C., and Lento, T.. (2009). Feed me: Motivating newcomer contribution in social network sites. ACM CHI 2009:

Conference on Human Factors in Computing Systems. (conference paper) 12. Cain, Jeff, and Romanelli, Frank. (2009). E-professionalism: A new paradigm for a digital age. Currents in Pharmacy Teaching and

Learning, 1 (2), 66-70. (journal article) 13. Catanese, S., De Meo, P., Ferrara, E., Fiumara, G., and Provetti, A.. (2011). Crawling Facebook for Social Network Analysis Purposes.

Proceedings of the International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. (pp. 52:1-8). ACM. (conference paper) 14. Daniel Richter, Kai Riemer, and Jan vom Brocke. (2011). Internet Social Networking: Research State of the Art and Implications for Enterprise 2.0. BUSINESS & INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING, 3 (2), 89-101. (journal article) 15. De Meo, P., Ferrara, E., and Fiumara, G.. (2011). Finding Similar Users In Facebook. Social Networking and Community Behavior Modeling:

Qualitative and Quantitative Measurement. IGI. (book chapter) 16. De Meo, P., Ferrara, E., Fiumara, G., and Provetti, A.. (2011). Generalized Louvain Method for Community Detection in Large Networks . Proceedings of the 11th International Conference on

Intelligent Systems Design and Applications. IEEE. (conference paper) 17. Ellison, Nicole, Lampe, Cliff, and Steinfield, Charles. (2009). Social Network Sites and Society: Current Trends and Future Possibilities.

Interactions Magazine, 16 (1). (journal article) 18. Fuchs, Christian. (2009). Social Networking Sites and the Surveillance Society. A Critical Case Study of the Usage of studiVZ, Facebook and MySpace by Students in Salzburg in the Context of Electronic Surveillance. (techreport) 19. Gallant, Linda M., and Boone, Gloria M.. (2011). Communicative Informatics: An Active and Creative Audience Framework of Social Media. TripleC (Cognition, Communication, Co-Operation): Open

178

Литература


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ Access Journal for a Global Sustainable Information Society, 9 (2), 231-246. (journal article) (journal article) 20. Greenhow, Christine. (2011). Learning and social media: What are the interesting questions for research? . International Journal of Cyber

Behavior, Psychology and Learning, 1(1), 36-50. (journal article) 21. Greenhow, Christine. (2010). The role of youth as cultural producers in a niche social network site. . New Directions in Youth Development:

Theory, Research & Practice, 128, 55-64. (journal article) 22. Greenhow, Christine, and Burton, Lisa. (in press). Help from my “Friends:” Social capital in the social network sites of low-income high school students. Journal of Educational Computing Research, 45(2). (journal article) 23. Greenhow, Christine, Robelia, B, and Hughes, J.. (2009). Web 2.0 and classroom research: What path should we take now? . Educational

Researcher, 38(4), 246-259. (journal article) 24. Greenhow, Christine, and Robelia, Elizabeth. (2009). Old communication, new literacies: Social network sites as social learning resources. Journal of Computer-mediated Communication, 14, 11301161. (journal article) 25. Greenhow, Christine, and Robelia, Elizabeth. (2009). Informal learning and identity formation in online social networks. Learning, Media and

Technology, 34(2), 119-140. (journal article) 26. Junco, Reynol. (2011). The relationship between frequency of Facebook use, participation in Facebook activities, and student engagement. Computers & Education, doi:10.1016/j.compedu.2011.08.004. (journal article) 27. Larsen, Malene Charlotte. (2007). Understanding Social Networking: On Young People's Construction and Co-construction of Identity Online. Internet Research 8.0: Let's Play.Vancouver 28. Markus Huber, Stewart Kowalski, Marcus Nohlberg, and Simon Tjoa. (2009). Towards Automating Social Engineering Using Social Networking Sites. Computational Science and Engineering, IEEE

International Conference on, 3, 117--124. http://asebot.nysos.net (journal article) 29. Morris, Meredith Ringel, Teevan, Jamie, and Panovich, Katrina A. (2010). Comparison of Information Seeking Using Search Engines and

Литература

179


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“ Social Networks. Proceedings of ICWSM. (pp. 291-294). (conference paper) 30. Perkel, Dan. (2006). Copy and Paste Literacy: Literacy Practices in the Production of a MySpace Profile. Informal Learning and Digital

Media.Odense, Denmark September 21-23. 31. Pew Internet, and American Life Project. (2007). Social Networking Websites and Teens: An Overview. (techreport) 32. Ryberg, Thomas, and Larsen, Marlene. (2008). Networked Identities Understanding Relationships between Strong and Weak Ties in Networked Environments. Journal of Computer Assisted Learning, 24 (2), 103 - 115. (journal article) 33. Skog, Daniel. (2005). Social interaction in virtual communities: The significance of technology. International Journal of Web Based

Communities, 1 (4), 464 - 474. (journal article) 34. Thelwall, Michael. (2008). How are social networking sites embedded in the Web? An exploratory link analysis. Cybermetrics, 12 (1). (journal article) 35. Vie, S.. (2008). Digital Divide 2.0: 'Generation M' and Online Social Networking Sites in the Composition Classroom. Computers and

Composition, 25(1), 9-23. (journal article) 36. Yifan Jiang, Oscar de Bruijn, and Antonella e Angeli. (2009). The Perception of Cultural Differences in Online Self-presentation .

INTERACT.Uppsala August. 37. Zhao, Shanyang, Grasmuck, S., and Martin, J.. (2008). Identity Construction on Facebook: Digital Empowerment in Anchored Relationships. Computers in Human Behavior, 24. 1816-1836 (journal article)

180

Литература


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

ЗА

АВТОРИТЕ

Ч ЛЕНОВЕ

НА ЕКИПА

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Доц. д-р Стефан Дражев Ръководител на проекта Катедра „Информатика“ при ИУВарна Създател на курсове и активен участник в проекта

Доц. д-р Павел Петров Катедра „Информатика“ при ИУВарна

За авторите

181


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Ас. Радка Начева Разработчик на онлайн анкетните проучвания. Създател на курс и активен участник в проекта Катедра „Информатика“ при ИУВарна

Гл.ас. Стойчо Стоев Катедра „Информатика“ при ИУВарна

182

Членове на екипа – преподаватели


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ч ЛЕНОВЕ

НА ЕКИПА

ИЗВЪНЩАТНИ СЪТРУДНИЦ И

Хон.ас. Лозко Димитров Ръководител “Outdoor”-дейности по проекта Бултийм ООД и Катедра „Информатика“ при ИУВарна

Хон.ас. Илиян Николов Ръководител “Outdoor”-дейности по проекта Бултийм ООД и Катедра „Информатика“ при ИУВарна

Членове на екипа – извънщатни сътрудници

183


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Хон.ас. Видилина Кръстева, магистър по информатика Безопасност и защита на социалната мрежа Катедра „Информатика“ при ИУВарна

Емил Свраков, магистър по информатика Разработване на видео-курсове за работа с Open/Free Systems и на ръководтво за тяхното създаване. ИКТ-консултан, Варна

184


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Ч ЛЕНОВЕ

НА ЕКИПА

СТУДЕНТИ Ния Маринова Студентка „Бизнес информационни системи“ при ИУ-Варна фак. № 3300, БИС, 4 курс, 51 гр.

Нели Узунова Дисциплина „Маркетинг“ в „Социална мрежи за обучение“ Студентка „Бизнес информатика“ при ИУ-Варна БИС, 4 курс, 50 гр.

185


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Членове на екипа Студенти

Георги Марчев Студент „Бизнес информационни системи“ при ИУ-Варна фак. № 3302, БИС, 4 курс, 51 гр.

186

Членове на екипа – студенти


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 . По-важни уеб-адреси при работа със социалната мрежа на ИУ-Варна.

Основен адрес на мрежата - http://bit.ly/tg2xQm Платформа за смесено обучение Blackboard https://www.coursesites.com/ Facebook: https://www.facebook.com/pages/Социална-мрежаза-студенти-и-преподаватели/187339454702587 Адрес на видео ръководствата за работа със системата - http://www.youtube.com/user/socnetue Google Plus -

https://plus.google.com/u/0/109934850497123216444/

Gmail- акаунт на мрежата - soc.net.ue@gmail.com Twitter: https://twitter.com/#!/soc_net_ue

Приложение 1.

187


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

П РИЛОЖЕНИЕ 2. Правила за образуване на идентификационен номер на курса при работа със социалната мрежа на ИУ-Варна. Идентификационият номер на курса се изписва в поле Course ID по следния шаблон:

UE-Varna-SNS-XY-ZZZ-99 Където: XY

са

инициали

на

името

и

фамилията

на

преподавателя; ZZZ – инициали на курса; 99 – пореден номер на курса (един преподавател има право на максимум 5 курса, но ако всеки преподавател от екипа създаде дадена част от курс, то първата девятка е номер на преподавател, а втората – номер на курса. След като са въведени основните данни, се кликва на бутон “Submit” за потвърждаване на операцията. Пример: UE-Varna-SNS-ES-MRK-11

188

Приложение 2.


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

П РИЛОЖЕНИЕ 3. Сценарий за смяна на потребителската парола при работа със социалната мрежа на ИУ-Варна. Потребителите на социалната мрежа на ИУ-Варна е необходимо периодично да сменят паролата си. Един препоръчителен

период

за

работа

с

дадена

парола

(Password) не трябва да надхвърля продължителността на даден семестър. При смяна на паролата изпълнете следния сценарий: 1. Стъпка 1. От команда My Course Sites, менюто Instructors Tools изберете Personal Information:

Приложение 3.

189


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Забележка: Частта Persona Information на системата позволява на потребителите да управляват информацията за своя профил (Profile Information), да настройват акаунта си (Account Settings), да сменят своята парола (Password), да активират своята Blackboard Connect (СМС известяване), да добавят възможност за Single Sign On (асицииране на акаунта с някоя социална мрежа или интернет услуга) или да управляват своите настройки за поверителност Settings) Стъпка 2. Кликнете на бутона Password:

Стъпка 3. Въведете вашата текуща парола: 190

Приложение 3.

(Privacy


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Забележка:

Ако

се

регистрирате

с

помощта

на

услугата Single Sign On, използвйки Facebook, Tweeter, Windows Live, Yahoo, Gmail, то това не променя паролите на тези услуги. Стъпка 4. Въведете вашата нова парола и после я повторете (1), за да е сигурно че не сте сбъркали. Натиснете бутона Submit (2) за да запазите промените.

Вече имате нова парола!

Приложение 3.

191


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Трик: За да е сигурна паролата трябва да съдържа

поне 6 символа, в нея да има поне една цифра и поне една главна буква. Паролите разграничават малки и големи букви.

192

Приложение 3.


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

ИНДЕКС „Маркетинг“, 11, 27, 57,

Google, 15, 17, 26, 33, 38,

145, 185

41, 108

Account, 39, 123, 131

Google Plus, 15

Add Module, 44

Grade Center, 65, 66

Alerts, 44

Grading Schemas, 67

Assignments, 66

Help, 44, 58, 179

Audacity, 105

Home Page, 43, 48, 49, 52,

Blackboard, 8

58, 73, 76, 84, 85

blog, 10, 75, 78

hyperlink, 135

Chat Live, 126

Instant Teleseminar, 104

Contact, 121

Instructor Tools, 49, 87, 89

Content, 30, 58, 62, 91

iTunes, 165

Content Folder, 30

LinkedIn, 15, 18, 38, 41, 83

Course ID, 57

Linux, 110, 111

Course Reports, 61

M.I.T.x., 36

CourseSites, 123, 125

MIT, 8, 10, 13

Create Course, 43, 56

My Courses, 44

Edit, 43, 48, 49, 50, 52, 53,

My CourseSites, 43, 44, 48,

73, 74, 76, 77, 84, 85,

49, 52, 55, 73, 76, 81,

130

87, 89, 95

e-mail, 122

Needs Grading, 65

E-mail, 87

OCW, 8, 10, 13

Facebook, 38, 41, 83, 102,

Open Courseware, 8

124, 177, 178, 179, 180

OpenCourseWare, 36, 143

FaceBook, 15

openHPI, 165

FAQs, 127

Password, 189, 190 ИНДЕКС

193


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Personal Information, 42, 43, 81, 128, 189 Personalize Page, 44, 46, 47 Publish Open Resource, 96 recordMyDesktop, 110, 114, 115

администратор, 13 аудио, 11, 104, 105, 108, 109, 117 Безопасност и защита, 10, 11, 13, 154, 155, 161, 184

Regrading, 66

блог, 73, 74, 76, 108, 133

SCORM, 62

видео-уроци, 11, 101,

Settings, 74, 77, 131 Sign Up, 41 Social Settings, 82, 83 Submit, 51, 54, 76, 80, 89, 109, 122, 131, 135

104, 110 Видилина Кръстева, 12, 184 Входен екран, 27 групи за обучение, 62

Tasks, 43, 89

дигитално съдържание, 9

tele-TASK, 162

Емил Свраков, 13, 119,

Tests, 66 Twitter, 15, 17, 38, 41, 83, 102, 124

184 Икономическия университет – Варна, 9

Ubuntu, 110, 111

Илиян Николов, 12, 183

UE-Varna-SNS, 15, 123

име и парола, 41, 123, 125

url, 138, 139

Интернет, 6, 9, 10, 11, 12,

Wiki, 13, 33 Windows Live, 38, 41 Yahoo!, 38, 41

81, 101, 104, 119 интернет браузър, 120 ИУ-Варна, 7, 8, 9, 12, 15, 20,

Youtube, 17

120, 123, 142, 155, 176,

YouTube, 101, 102, 103,

181, 182, 183, 184, 185,

119 Zentation, 170, 171 194

186 катедра, 28, 30 ИНДЕКС


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

клип, 118

Радка Начева, 12, 182

курс, 11, 22, 24, 28, 29,

регистрация, 22, 38, 39,

43, 54, 55, 56, 57, 58,

41, 108, 123, 125, 136

59, 60, 91, 95, 98, 99,

редактор, 132, 139

100, 145, 182, 185, 186,

реферат, 34

188

Ръководство за работа, 2,

линк, 76, 86, 135

38, 120

лична информация, 127,

свободно достъпен

129

образователен ресурс,

Лозко Димитров, 12, 183

95

маркетинг, 145

смесено обучение, 2, 125,

Маркетинг, 11, 27, 28, 30, 56, 57, 145, 185

142, 155 СОЦИАЛНА МРЕЖА, 1, 16,

МР3, 107 НИДД, 7

17, 18, 22, 55, 56 Стефан Дражев, 1, 10, 11,

НП46, 7, 9, 10

181

Образователен модул, 33

Стойчо Стоев, 12, 182

Павел Петров, 11, 181

студент, 34, 66, 87, 123

парола, 40, 112

учебно съдържание, 8, 11,

платформа, 8, 10, 15

12, 13, 14, 32, 33, 35, 37

презентация, 33, 34, 134, 139

функция, 127 Хасо Платнер, 162, 163

преподавател, 20, 21, 22, 38, 39, 43, 44, 54, 55, 87, 104, 108, 120

ИНДЕКС

195


НАУЧЕН ПРОЕКТ НП46 „СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА ИУ-ВАРНА“

Електронният вариант на изданието е на адрес: http://issuu.com/stedranet

196

ИНДЕКС


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.