Page 1

14 Декември 2010 г. Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Дисертация за присъждане на научната степен

Доктор на икономическите науки Научни направления: 3.8. Икономика 4.6. Информатика и компютърни науки

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


При тотална компютризация, информацията и знанията са тези, които превръщат дадено същество в образовано същество.

Днес 8 от всеки 10 работни места изискват специализирано обучение или висше образование.

Нови методи и средства

за персонификация и коопериране в условията на социализация на Интернет?...

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Опит за създаване на:

технологична платформа за кооперирано (споделено, съвместно) използване на информация и знания в Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


ПРОФЕСИОНАЛНИ

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ТРИ МРЕЖИ: СЕМАНТИЧНИ

МНОГОМАШИННИ

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Обзор на научната литература, на официални национални и международни документи, свързани с развитието на икономиката, която е базирана на знания (ще използваме термина К-Икономика) и на специалистите, необходими за тази икономика.

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Анализиране на добрите практики и възможностите за тяхното трансфериране и адаптиране в нашата страна.

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Анализиране на ролята на недържавните или нестопански организации в пилотното внедряване на нови форми и методи за обучение; предложение за методика на взаимодействието им с формалните образователни структури за минимизиране на риска от внедряване на нови форми и методи за обучение на национално равнище. Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Анализиране на последните тенденции, свързани със социализацията на Интернет като основа за изграждане на неформални структури за непрекъснато обучение и разпространение на знания, за създаване на балансирана, смесена (blended) среда за обучение и разпространение на знания.

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Интердисциплинарен подход за решаване на задачите

ИКТ Социални мрежи

ИКОНОМИКА Икономика на знанието

ИНТЕЛИГЕНТНОСТ Коопериране

ОБУЧЕНИЕ Смесено обучение

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Взаимна зависимост между К-Икономика и останалите научни направления в изследването

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


1. Развитието на икономиката, която е базирана на знания, е едно от главните направления за устойчиво развитие на страната ни.

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


2. Делът на к-специалистите от общата работна сила ще продължава да се нараства и ще достигне 64% през 2020 година.

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


3. Неформалните и нестопански организации ще играят важна роля в системите за обучение през целия живот, за създаване на критичен обем от професионални знания, за формиране на средата за тяхното споделяне. Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


4. Спектърът от базисни умения и познания на к-специалистите прераства от ИКТ-грамотност, от „Осем ключови компетентности за учене през целия живот” на медийна грамотност (работа с дигитални медии). Харта на Европейските компетентности.

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


5. Интеграцията на формалните и неформалните методи и форми на обучение се задълбочава под формата на смесено (blended) обучение. Делът на електронното обучение в системите за смесено обучение продължава да расте и ще достигне до 58% през 2020. Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


6. Използването на системи със свободен софтуер, на свободно достъпни дигитални онтологии и тяхното стандартизиране е база за създаване на системи за ефективно обучение през целия живот.

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Асиметрична информация и съвременната икономика... Прерастване на социалните мрежи в професионални Интернет групи... Развитие на интелигентността в колективна интелигентност... Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


•Преход от промишлена/индустриална икономика (п-икономика) •Към икономика на

знанието (к-икономика)

•Сравнително изучаване на икономиките на Ирландия и България

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Радар на изследването: карта на взаимно свързаните осем основни научни направления или под-направления за доказване на тезата, че чрез свободни (или безплатни):

•софтуер •онтологии •смесено (Blended) или б-обучение се създават специалисти за икономика базирана на знания, а те, от своя страна, са основните агенти в к-икономиката Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Чрез Google Blogs Alert са проследявани публикации от 2004 до август 2010 година по следните теми: •Икономика, базирана на знания - Knowledge Economy; •Развитие на университетите през 21 век - university design in twenty-first century; •Образователни среди - learning environments; •Социални мрежи - social networks; •Информационното подмножество на термините knowledge economy и education; •Системи и платформи, реализирани чрез свободен софтуер (open source). Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


KEI - Готовност за к-икономика

Индивиди

България

Мяс то

Ирландия

Страна

Западна Европа

Средна оценка

1 Сингапур KEI .... Иновации

5,94

ИкРежим ....

92 България

Средна оценка

1

...

8,76 9,27

...

Мяс то

6,11

Западна Европа

Образование 27 Ирландия ИКТ

Мяс то

Бизнес

...

8,29 28 4,91

5

Ирландия

...

8,71

...

9,05 9,08

5,18 10 9,14

8,78

...

Средна оценка

Правителство Мяс Средна то оценка

5,59

1 ...

6,12

България

...

5,30 58

3,87 82

...

... 4,13 93

...

9,26

6,43 7,65 4,24

8,71

...

6,99

6,74

... 3,81 98

...

7,14

3,68

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Подробни данни Приложение 1.2. Изучаване на България и Ирландия Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


[GERD (The Gross Domestic Expenditure on R&D), %GDP]

Страна

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ирландия

1,12

1,10

1,10

1,17

1,23

1,25

1,25

1,28

1,43

България

0,52

0,47

0,49

0,50

0,50

0,49

0,48

0,48

0,49

EU27

1,85

1,86

1,87

1,86

1,82

1,82

1,85

1,85

1,90

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


БВП на глава от населението

Ирландия $44 613,00

България $11 222,00

4 пъти по-малък БВП на глава от населението! US$, 2007

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Развитие на понятието “к-специалист” Категории и под-категории к-специалисти Анализ на необходимите базисни умения на к-специалистите

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Питър Дракър. Ефективният мениджър. Въвежда понятието “Knowledge Worker”;

• 1966,

Drucker, P. The Effective Executive. Harper Business, 2006

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


• 2004,

Ричард Флорида. Креативна класа

• 2007,

Джонсън и др. Tacit-специалисти

• 2008,

Давънпорт. Мисли, за да живееш!

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Кои са к-специалисти? • Специалисти, които намират необходимата информация и знания за изпълнение на определена задача; • Специалисти, които комбинират различни познания или добавят определени знания; •Специалисти, които създават ново знание чрез интроспекция, мозъчна атака и др.; •Специалисти, които създават информационни портали за достъп до знанията, съхранявани в дигитални онтологии; •Специалисти, които са пасивни потребители на информация и знания Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Клас 2 - Аналитични специалисти

Делът на кспециалистите от общата работна сила ще продължава да нараства

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


[Дигитална] Медийна грамотност

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Обществените организации – у нас и в чужбина Партньорски мрежи - примери у нас и в чужбина ИУ+ЛогМен = Учене през целия живот

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Локални, национални, международни НСО GOV

SME

R&D

EDU

NGO

WW

GOVWW

SMEWW

R&DWW

EDUWW

NGOWW

EU

GOVEU

SMEEU

R&DEU

EDUVEU

NGOEU

BG

GOVBG

SMEBG

R&DBG

EDUVBG

NGOBG

BD

GOVBD

SMEBD

R&DBD

EDUBD

NGOBD

LC

GOVLC

SMELC

R&DLC

EDULC

NGOLC

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Учене през целия живот Формални институции (ВУЗ)

НСО Образов. асоциация

Информални (самостоятел но учене)

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Тенденции в развитието на образователните среди Кооперирана интелигентност и социални мрежи Методика за определяне на споделяне на информация и знания

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com

за


Смесено обучение

Институции за формално обучение

Онлайн обучение

Учене през целия живот

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Основни характеристики на персонализираните образователни среди са свързани с: •Персонализиране на учебните програми и планове; •Персонализиране на времето и мястото на обучение; •Персонализиране на темпа на обучение; •Персонализиране на „дълбочината” на навлизане в определени образователни единици; •Персонализиране на ролята в учебния процес – смяна на агентите: от Обучаващ в Обучаван и обратно. Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Персонализиране на:

Услуги (services)

• Избор и адаптация на образователни услуги • Избор и адаптация на услуги за извличане на знания

Инструменти (tools)

• Инструменти за управление на учебно съдържание • Инструменти за управление на бази от знания

Дигитално съдържание (resources)

• Образователни онтологии • Бази от данни и знания

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


КоопИнтелигентност

Коопериране за

споделяне на знания и информация

Коопериране

като обща координация

Коопериране като интеграция

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Дифузия и каскадно поведение Визуализиране на каскади

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


От асиметрична информация към... Нобелова награда по икономика 2001

Джордж Ейкърлъф Economics Department University of California 549 Evans Hall #3880 Berkeley, CA 94720-3880 USA

Майкъл Спенс Stanford Business School 518 Memorial Way Stanford University Stanford, CA 94305-5015 USA

Джоузеф Стиглиц Economics Department Columbia University 1022 International Affairs Building 420 West 118th Street New York, NY 10027 USA

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


kAir4U – Knowledge Air for You, “въздух”, наситен с познания за вас (произношението на английската абревиатура се интерпретира като „Care for You С грижа за Вас!”).

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


•Свободният софтуер като средство за изграждане на система kAir4U •Модел на система kAir4U •Технологии за работа със система kAir4U Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Последният доклад на OECD отбелязва, че “инвестициите в Интернет ще допринесат

ICT да се превърнат в основния двигател за икономическо развитие"

Този факт е дефиниран и в стратегията ‘Europe 2020’ както и в инициативата ‘Дигиталният дневен ред на Европа’. The updated Work Programme for ICT research in FP7 for 2011 and 2012

Investing in Innovation for Long-Term Growth, OECD, June 2009 http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Objective ICT-2011.1.6 Future Internet Research and Experimentation (FIRE) Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Аналитична платформа за икономисти

+

Кооперирано събиране, съхраняване, обработка и анализ на бизнес информация • Дигитализиране на съществуващи бизнес архиви • Изграждане на дигитални бизнес онтологии със свободен (безплатен) достъп чрез Интернет; • Стандартизиране на процедурите за вземане на решения в условия на асиметрична информация; • Разработване на семантични алгоритми за търсене в дигитални онтологии; •Популяризиране на съвременните бизнес ИКТ в малките и средни фирми в България.

Достъп до бизнес онтологии

Бизнес Агенти Сътрудниците на всяка фирма създават дигитална информация, съхранявана както във фирмените бази от данни, така и в Интернет базираните GRID-системи. Осигуряването на свободен достъп до подобна информация е показател за легална бизнес дейност...

Потребител /Клиент Чрез използване на последните достижения на информационните и комуникационни технологии, потребителите /клиентите имат достъп до социални мрежи за анализи и оценка на даден продукт или услуга... Преминава се от личен към колективен опит/знания за даден продукт/услуга...

ICT-специалисти Чрез използване на безплатни (свободни) програмни платформи като Windows Live, Twitter, grou.ps., iGoogle, Wiki, Dspace и др. под. разработчиците внедряват най-новите технологии в икономиката, в ежедневието на бизнеса...

Учащи Съвременните технологии и тяхното приложение в икономиката имат ролята на мощен стимулатор за привличане на младото поколение; за създаване на подходяща среда за изучаване и прилагане в съвременния стопански живот на ИКТ...

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Интегриране на платформите за свободно обучение и достъп до безплатни онтологии с тези за свободен софтуер (Open/Free Software and Open/Free Ontology) за развиване на необходими знания и умения на к-специалистите

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Въвеждане на термина „Cooptelligence”,” Кооперирана (съвместна, споделена) интелигентност” – научно направление, дефинирано от автора като развитие на възможностите за интегрирана интелигентност в човеко машинни социални мрежи

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Анализиране на поведението и готовността на к-специалистите в професионални Интернет мрежи да споделят информация, знания и опит; на тази база е изградена система за персонификация на даден потребител, член на дадена професионална мрежа и е разширено понятието смесено обучение Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


https://www.google.com/a/bultima.net

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Анализиране, допълване и развитие на понятието к-специалист в контекста на 21-ви век; определяне на базисните умения и знания на подобен клас специалисти; анализиране на необходимостта за обучение през целия живот

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Сравнение на икономиките на две страни: разкриване на онези социалноикономически характеристики, които, по примера на Ирландия, ще превърнат България не само в желана страна за инвестиции в областта на високите технологии, но и в такава, в която биха се завърнали „изтеклите мозъци” през периода 1989-2010 Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Интегриране на платформите за свободно обучение и достъп до безплатни онтологии с тези за свободен софтуер (Open/Free Software and Open/Free Ontology) за развиване на необходими знания и умения на к-специалистите

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


...Но дори чисто новият високотехнологичен продукт, който купуваме от мола, е направен от други хора за други пазари, а ние сме просто късметлии. Направен е от хора с образование, дисциплина и идеи в работна среда, за чието изграждане някой някъде е вложил грижа, средства и енергия Именно грижа, средства и енергия у нас не се влагат никъде!... Бойко Пенчев, СУ “Климент Охридски”

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Някои потвърждения за развитието на теорията за коопериране Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


http://www.macrowikinomics.com/ Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Download the 'ICT Work Programme 2011-12' The updated Work Programme for ICT research in FP7 for 2011 and 2012 is now available for downloading:

•ICT Work Programme 2011-12 (779KB)

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com


Стефан Дражев stedrazhev@gmail.com

www.drazhev.com

Стефан Дражев :: Катедра “Информатика” при ИУ-Варна :: stedrazhev@gmail.com

kAir4U - PhD Thesis Defense  
kAir4U - PhD Thesis Defense  

Персонализирани среди за обучение и съвместна интелигентност за специалисти по икономика на знанието

Advertisement