Page 1

Stayokay Jaarverslag 2010

ontmoeten, delen, beleven


De 29 hostels van Stayokay Ameland

Amsterdam Stadsdoelen

Amsterdam Vondelpark

Amsterdam Zeeburg

Apeldoorn

Arnhem

Bakkum

Bergen op Zoom

Den Haag

Domburg

Doorwerth

Dordrecht

Egmond

Elst

Gorssel

Grou

Haarlem

Heeg

Heemskerk

Maastricht

Noordwijk

Rotterdam

Scheemda

Sneek

Soest

Terschelling

Texel

Utrecht - Bunnik

Valkenswaard


Stayokay Jaarverslag 2010

ontmoeten, delen, beleven

Jaarverslag 2010

3


Voorwoord Het jaar 2010 begon optimistisch met de gedachte

Bovendien is er in 2010 een aanzet gemaakt om

dat er weer een lichte groei in overnachtingen en

een aanvulling te maken op het door SEVV (Studio

omzet zou zijn. Maar de naweeën van de recessie

Edward van Vliet ) ontwikkelde interieurconcept.

waren uiteindelijk in 2010 nog duidelijk voelbaar.

Dit zal de komende jaren zichtbaar worden gemaakt

Er was het vooruitzicht van 880.000 overnachtingen,

in de hostels met het nieuwe interieur en ligt vast in

een kleine groei vergeleken met 2009 en een omzet­

een nieuw stijl- en werkboek. Door elementen aan

verwachting van € 34,4 miljoen. Uiteindelijk hebben

het reeds bestaande concept toe te voegen, zal voor

we het jaar afgesloten met 830.000 overnachtingen

de gast een gevoel van warmte, geborgenheid en

en een omzet van € 32,9 miljoen. Om het begrote

gezelligheid nog beter herkenbaar zijn in de Stayokay

nettoresultaat te bewaken, zijn er tijdig maatregelen

hostels.

getroffen en hebben we in deze uitdagende markt­ situatie het jaar uiteindelijk financieel succesvol

Vooruitkijkend naar 2011 – 2012, zal de uitdagende

afgesloten.

marktsituatie aanhouden. Er zal hard gewerkt moeten worden om ons aandeel te behouden en omzet en

Uit de gastenenquêtes bleek dat onze gasten in

overnachtingen te zien groeien. Plannen worden

2010 ook weer zeer tevreden waren. Uitblinkers

gemaakt voor de verbouwingen van Stayokay Soest

hierin waren ‘de ontvangst’ en ‘onze medewerkers’,

en Stayokay Egmond en we gaan ons voorbereiden op

die met een 8 gewaardeerd werden. In 2010 zijn in

een nieuwe strategische periode. Eén ding is zeker:

de Stayokay Academy voor alle medewerkers gast­-

we blijven ons ontwikkelen en vernieuwen en staan

gerichtheidstrainingen gegeven waarin de beleving

altijd klaar voor de duizenden gasten in onze hostels.

van de gast centraal stond. In 2011, maar ook de komende jaren, zullen we onze gasten nog meer

Tot ziens bij Stayokay!

gaan volgen via de social media en lezen wat ze van ons vinden. Verbeteringen in service en product

Marijke Schreiner

kunnen alleen doeltreffend zijn als er goed naar onze gasten geluisterd wordt. Na al een aantal jaren geleden lid te zijn geworden van Koninklijke Horeca Nederland, is in januari 2010 Stayokay ook overgegaan naar de Horeca CAO. De aanloop hiervoor was al ingezet. Dit betekende onder meer dat bestaande functies op basis van de functiewaarderingsuitkomsten binnen Stayokay en binnen de kaders van de Horecarichtlijnen in de nieuwe loongroepen moesten worden ingedeeld.

Algemeen Directeur Stayokay

In goed overleg met de OR is eind 2010 een aanvullende bedrijfsregeling vastgelegd voor alle medewerkers. In 2010 is er voor 1,1 miljoen euro geïnvesteerd. Dit is onder meer besteed aan verbouwingen, nieuwe inventaris en aan ict (hard & software), waaronder een speciaal voor Stayokay ontwikkelde channelmanager, om zo online nog beter boekbaar te zijn. Ook de website stayokay.com is sterk verbeterd.

4

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Inhoudsopgave 1. Over Stayokay

7

2. Raad van Toezicht

9

3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

10

4. Gasttevredenheid

11

5. Naamsbekendheid

12

6. Kwaliteit

14

7. Stayokay als werkgever

16

8. De afdelingen

20

9. Bedrijfseconomische resultaten

27

Bijlage 1: Wie is wie

34

Bijlage 2: Bestemmingen

36

Contactgegevens

38

Colofon

39

Jaarverslag 2010

5


6

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


1. Over Stayokay Stayokay: ontmoeten, delen, beleven

Gasten

Stayokay is een keten met 29 hostels op de mooiste

Stayokay richt zich zowel op individuele gasten en

plekjes in Nederland. Alle hostels zijn gevestigd in

families als op groepen. Scholen, bedrijven en ook

bijzondere gebouwen. De kamers zijn zeer gevarieerd,

vriendengroepen behoren tot de regelmatige gasten

maar altijd herkenbaar ingericht. Gasten overnachten

van de verschillende hostels. Voor een aantrekkelijk

in een stapelbed of tweepersoonsbed in twee-

tarief biedt Stayokay logies (altijd met duurzaam

of meerpersoonskamers, met eigen sanitair. Onze

ontbijt en eventueel ook andere maaltijden) en diverse

medewerkers zorgen voor een goede sfeer en

activiteiten aan. Veel hostels zijn erop ingericht om

tevreden gasten en er is volop gelegenheid andere

vergaderingen, workshops, bruiloften of bedrijfs­

mensen te ontmoeten.

feesten te organiseren. Ook sport- en muziekgroepen verblijven regelmatig in de hostels van Stayokay. De

De hostels van Stayokay zijn gelegen aan de kust of

focus in 2010 lag op gezinnen. Een imagocampagne in

aan het water, in een stad of in het groen. Alle hostels

deze doelgroep heeft de n ­ aamsbekendheid vergroot.

van Stayokay hebben het Europees Ecolabel. Stayokay maakt deel uit van Hostelling International

Organisatiestructuur

(www.hihostels.com), waarin 4000 hostels verspreid

Van de 29 hostels exploiteert Stayokay 25 hostels

over 90 landen wereldwijd samenwerken. De Stayokay

zelf en 4 hostels via een franchiseformule. Elk hostel

keten streeft naar een toonaangevende rol op het

heeft een hostelmanager. De directie bestaat uit een

gebied van budgetaccommodatie, logies en maaltijden.

algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering.

Binnen de Nederlandse branche van groeps- en

De directie is tevens het bestuur van de Stichting

budgetaccommodaties is Stayokay marktleider.

Stayokay. De directie legt periodiek verantwoording

Stayokay stelt haar gasten centraal en handelt met

af aan de Raad van Toezicht. Voor een overzicht van

respect voor mens, milieu en maatschappij.

de RvT, MT en OR zie bijlage 1 pagina 35.

MT-lid

Raad van Toezicht Stayokay

Algemeen Directeur

Office Management

Directeur Bedrijfsvoering Human Resources Manager

Human Resources

Operations Manager

Marketing & Sales Manager

Sales

Marketingcommunicatie

Revenue & Channel manager Booking Office

Regiomanager

Regiomanager

Bouwzaken

Financiën & Administratie

ICT

Stayokay hostels

Jaarverslag 2010

7


Stayokay leden

Visie

Stayokay biedt haar gasten de mogelijkheid om lid te

Stayokay is een herkenbare keten van hostels op

worden van Stayokay. Stayokay heeft bijna 35.000

de mooiste plekjes van Nederland, verdeeld over

leden. Stayokay leden ontvangen korting op een

drie bestemmingen: Kust en water, City en Groene

overnachting in een Stayokay hostel in Nederland en

omgeving. We streven naar een uitstraling die

bij de buitenlandse hostels van Hostelling International.

gekenmerkt wordt door een herkenbaar, eigentijds

Daarnaast krijgen leden kortingen op onder meer

interieur op bijzondere locaties en in bijzondere

vervoer, verblijf, reisverzekeringen, musea en attractie­

gebouwen. De gasten van Stayokay zoeken een

parken, zowel in Nederland als in het buitenland.

verblijfplaats waarbij de prijs-kwaliteitverhouding een

Door samenwerking met CJP ontvangen Stayokay

belangrijke rol speelt. De hostels zijn laagdrempelige

leden en CJP leden tussen 18 en 29 jaar een

accommodaties, met aandacht voor het product en

Stayokay- en CJP pas in-één.

haar diensten, bestemd voor iedereen. Geen over­ bodige luxe waarbij niet alleen het slapen en eten

Missie

centraal staan, maar juist de totale beleving. Stayokay

Stayokay is dé toonaangevende keten van budget­

is een centraal aangestuurde organisatie waardoor

accommodaties (hostels), herkenbaar door een

kwaliteitszorg, planning en innovatie gewaarborgd

aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding van producten

kunnen worden en zoveel mogelijk synergie binnen

en diensten. Betrokken en resultaatgerichte mede­

de organisatie kan worden gerealiseerd.

werkers staan, op een informele wijze, garant voor tevreden gasten, ondersteund door onze waarden en normen. Ontmoeten, delen en beleven zijn karakteristiek voor het merk Stayokay. Stayokay is een financieel gezonde en betrouwbare organisatie die met respect voor mens, milieu en maatschappij handelt. Onze toonaangevende positie vraagt om continue ontwikkeling van (internationale) producten en diensten, rekening houdend met de gewenste kwaliteit en rendement. Positief resultaat wordt voor herinvestering aangewend.

Stayokay is een herkenbare keten van hostels op de mooiste plekjes van Nederland, verdeeld over drie bestemmingen

8

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


2. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is in 2010 vijf keer

De Raad van Toezicht verricht de werkzaamheden

bijeengekomen. Tijdens deze bijeenkomsten is de

onbezoldigd. Er zijn geen leningen, voorschotten of

jaarrekening 2009 goedgekeurd en is er ingestemd

garanties beschikbaar gesteld of verstrekt aan de

met het door de directie opgestelde jaarplan en de

leden van de Raad van Toezicht.

begroting van 2010. Het jaarplan en de begroting zijn getoetst aan het Strategisch plan 2009 t/m 2011. De gezamenlijke bijeenkomst met de OR, directie en het managementteam stond in het teken van Social Media. Ook in 2010 heeft de Raad van Toezicht extra aandacht gegeven aan de financiële positie van Stayokay. De directie van Stayokay werd ondersteund door de financiële commissie van de Raad van Toezicht. Deze commissie heeft ook haar visie gegeven op de financiële ambities ter voorbereiding van de begroting 2011. Een belangrijk onderwerp in 2010 was de overgang naar de Horeca CAO met aanvullende bedrijfsregeling. De Raad van Toezicht is van mening dat deze CAO goed past bij de branche waarbinnen Stayokay onderneemt. De verbouwplannen voor Stayokay Soest en Stayokay Egmond zijn goedgekeurd en er is een contract gesloten met een nieuw accountantskantoor. In de decembervergadering heeft de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden en is de directie geëvalueerd. De Raad is tevreden over het feit dat de directie en managers van Stayokay over 2010 een positief resultaat hebben bereikt ondanks de lagere omzet door de economische tegenwind. De Raad van Toezicht in 2010 bestond uit: Mevrouw D.C.H. Molenaars (voorzitter) De heer F.E.H. van Eijkern (vice-voorzitter) De heer P.E. Driessen Mevrouw A. Gerritsen-Bosselaar De heer A.T.M.J. Naber De heer S.M. Allegro Mevrouw I. Zeegers (benoemd in mei 2010)

Jaarverslag 2010

9


3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Europees Ecolabel

Inkoop

Stayokay draagt sinds 2008 als eerste en enige

Bijna alle producten en diensten die Stayokay levert,

hospitalityketen in Europa het Europees Ecolabel.

moeten worden ‘ingekocht’. Daarom is er in 2010

Stayokay heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om

meer aandacht besteed aan het optimaliseren van

groene energie te gebruiken in al haar hostels en er

de inkoopprocessen en het ontwikkelen van een

wordt gelet op waterverbruik. Hierin vragen we ook

meerjarenbeleid passend bij de missie en de visie van

de gasten een steentje bij te dragen. Waar mogelijk,

de organisatie. Het kunnen aanbieden van duurzame

wordt gewerkt met biologische producten en ook

producten voor een schappelijke prijs is in 2010

biedt Stayokay arrangementen met een milieuthema

verder uitgebreid. Stayokay hecht ook waarde aan

aan. In 2010 zijn de criteria van het Ecolabel aan­

een goede samenwerking met leveranciers en het

gescherpt en zijn 16 hostels bezocht door Stichting

delen van elkaars kennis. Om zo het meest optimale

Milieukeur. Zij checken of Stayokay ook aan deze

aan haar gasten te kunnen aanbieden. Inmiddels

zwaardere eisen kan voldoen. Er zijn bijvoorbeeld

rijden er door heel Nederland herkenbare oranje

nieuwe verplichtingen gesteld aan de waterbesparing

Stayokay fietsen. Hiermee is een lang gekoesterde

van de kranen en douches en de energie-efficiëntie

wens voor een eigen Stayokay fiets verwezenlijkt.

van de lampen. Conclusie is dat alle Stayokay locaties het certificaat hebben ontvangen en dus voldoen aan de nieuwe duurzaamheidsnormen van het Europees Ecolabel.

Maaltijden en dranken Het Food & Beverage concept Goed bezig – waarin de begrippen eenvoud, verantwoord, duurzaam, biologisch en kwaliteit centraal staan – is in 2010 verder ontwikkeld. Er is veel aandacht gegeven aan het opnemen van gezonde en verantwoorde producten, aan de presentatie van de buffetten en aan het verder afstemmen van het concept op de wensen van de gasten. Zo is Stayokay gestart met seizoenmenu’s om zo met verse groenten van eigen bodem te kunnen werken. Er zijn speciale menu’s ontwikkeld voor basisscholen en het aanbod van ‘food’ in de bar is verder uitgebreid. Op product­ niveau hebben er ook verbeteringen plaatsgevonden. Stayokay is een samenwerking aangegaan met een biologische bakker om het speciale Stayokay brood te ontwikkelen. Inmiddels serveren alle hostels dit ambachtelijke brood dat in eigen ovens vers wordt afgebakken. Ook is er in 2010 een samenwerking aangegaan met Bavaria, een goede partner in het duurzaam ondernemen én de leverancier van het biologische bier Puur van La Trappe dat op alle vestigingen wordt geschonken.

10

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


4. Gasttevredenheid Stayokay meet de gasttevredenheid voortdurend

hoogste scores zien: ‘service van de Stayokay mede­-

via een digitale enquête. In de enquête wordt de

werkers krijgen een dikke 10!’ Dit neemt niet weg

mening van de gasten gevraagd over verschillende

dat Stayokay blijft investeren in het trainen van haar

onderwerpen tijdens het verblijf. De ruim 16.000

medewerkers.

respondenten beoordelen een verblijf bij Stayokay gemiddeld met een 7,7. De resultaten geven Stayokay

Aanbevelingsscore

belangrijke punten om verbeteringen aan te brengen

De Netto Promotor Score (NPS) is een getal dat

in haar product en service. Om de tevredenheid over

aangeeft in hoeverre gasten Stayokay aanbevelen bij

het interieur en de sfeer verder te verhogen, heeft

potentiële nieuwe gasten. In 2010 is de NPS voor het

Stayokay de eerste gesprekken gevoerd met

eerst een heel jaar gemeten. Opvallend is dat de NPS

ontwerper Edward van Vliet (Studio Edward van Vliet).

in het voor- en naseizoen in de Kust en water hostels hoger ligt dan in de zomermaanden. Voor de hostels

Het nieuwe Food & Beverage Goed bezig! concept

in de groene omgeving is de NPS juist beter in het

werd positief gewaardeerd. Dat hebben we ook

hoogseizoen. Voor de hostels in de steden ligt dit

teruggezien in positieve opmerkingen van onze

getal gedurende het jaar constanter. In 2011 wordt

gasten: ‘petit-déjeuner varié et bon’, ‘het ontbijt

als doel een NPS-score per bestemming gesteld (dus

was eenvoudig maar goed’, ‘vers brood, genoeg van

uitgesplitst per ‘thema’ Kust & water, Groene

alles’, ‘smaakvol brood, lekkere yoghurt’, ‘wat een

omgeving en City).

maaltijden! Echt een 5 sterrendiner zeg!’. De ingezette verbeteractie Oog voor Detail in 2009 op de schoonmaak en onderhoud laten voorzichtig positieve reacties zien: ‘duidelijk aangegeven wanneer de toiletten schoongemaakt zijn’, ‘im allgemeinen war alles sehr sauber’, ‘all were clean & tidy’. De ‘ontvangst’ en ‘vriendelijkheid van de medewerkers’ laten ook in 2010, net als voorgaande jaren, de

‘De service van de Stayokay medewerkers krijgt een dikke 10!’

Rapportcijfers Stayokay 2010 Voortraject

7,8

Ontvangst

7,9

Inrichting en sfeer

7,3

Schoonmaak en onderhoud

7,6

Maaltijden

7,5

Medewerkers

7,8

Vergaderfaciliteiten

7,5

Milieu

7,7

Algehele prijs-kwaliteitverhouding

7,5

Voldeed het hostel aan

7,7

uw verwachtingen NPS Stayokay

Jaarverslag 2010

27,6%

11


5. Naamsbekendheid De naamsbekendheid van Stayokay is verder toe­­-

Voortgezet onderwijs. Was er in 2006 nog maar een

ge­­nomen in 2010, dat is een van de belangrijkste

spontane naamsbekend­heid van 2%, in 2010 is dat

conclusies uit de terugkerende meting van TNS NIPO,

percentage gestegen naar 14%. Onder de doelgroepen

uitgevoerd in opdracht van Stayokay. Doel van het

Gezinnen, HBO/WO en Common interest (vrienden­

onderzoek is om door de jaren heen de naams­

groepen) is sprake van een stabilisatie als het gaat om

bekendheid en het imago inzichtelijk te krijgen.

spontane naamsbekend­heid. Opvallend genoeg heeft

Met name de geholpen naamsbekend­heid onder de

Stayokay ook vergeleken met bekende organisaties

belangrijke doelgroep Gezinnen is fors toegenomen

als Centerparcs en Landal GreenParks de hoogste

van 4% in 2003 naar 41% in 2010.

spontane naamsbekendheid onder de doelgroep Voortgezet onderwijs.

Aan respondenten uit de vier doelgroepen van Stayokay (Gezinnen, Voortgezet onderwijs, HBO/WO

Imago Stayokay

en Common Interest) zijn twintig organisaties waar

Langzamerhand verandert het beeld van Stayokay,

men kan overnachten getoond met de vraag welke

zo wordt ook bevestigd in het TNS NIPO-onderzoek.

van deze organisaties de respondenten kennen. Het

Nog maar 32% geeft aan dat Stayokay een jeugd­

blijkt dat 45% van de ondervraagden in 2010 wel

herberg is. Dit was in 2007 nog 42%. 27% geeft te

eens heeft gehoord van Stayokay (geholpen naams­

kennen dat Stayokay ‘een goedkope overnachtings­

bekendheid). Dit is een stijging van 5%-punten ten

mogelijkheid’ is, dit percentage is de afgelopen jaren

opzichte van 2008. De stijging wordt vooral veroor­

vrijwel constant gebleven. Steeds vaker wordt Stayokay

zaakt door de stijging van de naamsbekendheid

omschreven als een accommodatie gelegen op een

onder Gezinnen (+8%). Ook vergeleken met

leuke plek in de bossen of in de stad (5%). Stayokay

concurrenten uit het veld is deze stijging opvallend

scoort erg goed op de aspecten ‘informele sfeer’ en

te noemen. De stijging onder de drie andere

‘geschikt voor groepen, anders dan onderwijsgroepen’

doelgroepen (Voortgezet onderwijs, HBO/WO en

en gemiddeld op het aspect ‘goedkoop’.

Common interest) is gering , maar heeft al een

Aandachtspunt is dat gezinnen in het onderzoek

absoluut hoge naamsbekendheid.

hebben aangegeven dat ze niet overtuigd zijn van de geschiktheid van Stayokay voor gezinnen, maar

Opvallend genoeg heeft Stayokay, ook vergeleken

vooral een overnachtingsgelegenheid is voor jongeren

met concurrerende, landelijk bekende organisaties,

en groepen. Daar ligt voor de komende jaren de

de hoogste naamsbekendheid onder de doelgroep

uitdaging.

De geholpen naamsbekendheid onder de belangrijke doelgroep Gezinnen is fors toegenomen van 4% in 2003 naar 41% in 2010

12

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Geholpen naamsbekendheid Stayokay

Spontane naamsbekendheid Stayokay

naar doelgroep

naar doelgroep

Gezin

Gezin

2003

4%

2006

1%

2004

12%

2007

4%

2005

13%

2008

3%

2006

22%

2010

3%

2007

30%

2008

33%

2010

41% Voortgezet Onderwijs

Voortgezet Onderwijs 2006

2%

2007

9%

2008

10%

2010

14%

2003

17%

2004

28%

2005

36%

2006

33%

2006

13%

2007

47%

2007

10%

2008

47%

2008

13%

2010

52%

2010

13%

2003

22%

2006

4%

2004

24%

2007

5%

2005

37%

2008

5%

2006

42%

2010

4%

2007

43%

2008

47%

2010

51%

HBO/WO

HBO/WO

Common Interest (vriendengroepen)

Common Interest (vriendengroepen) 2003

6%

2004

17%

2005

18%

2006

28%

2007

31%

2008

42%

2010

44%

Jaarverslag 2010

13


6. Kwaliteit Kwaliteit

HI-Q

Stayokay vindt kwaliteit en professionaliteit belangrijk.

Sinds 3 jaar heeft Hostelling International (HI) een

Als meetinstrument hiervoor wordt onder andere

internationaal kwaliteitsprogramma: het HI-Quality

gebruik gemaakt van gastenenquêtes en mystery

Management Systeem (HI-Q). Met dit internationale

visits. Professionaliteit wordt mede geborgd door

kwaliteitssysteem wil Hostelling International haar

het trainen van mede­werkers via de Stayokay

positie als betrouwbare keten mondiaal versterken.

Academy en duidelijke selectiecriteria voor nieuwe

Stayokay is naast HI, DJH en de Zwitserse jeugd­

medewerkers. Ook wordt de interne samenwerking

herberg­organisatie (SJH), één van de vier partners

tussen de hostels en het hoofdkantoor gemeten

die het programma zowel organisatorisch als

om de efficiëntie te blijven bewaken.

financieel hebben vormgegeven.

ISO 9001/2008 certificaat

Alle Stayokay hostels dragen het HI-Q kwaliteitslabel

Sinds 2003 heeft Stayokay het ISO 9001/2008

van Hostelling International. Wereldwijd zijn inmiddels

certificaat. Dit managementinstrument biedt inzicht

44 landen en meer dan 400 hostels bij HI-Q aange­

in de bedrijfsprocessen en geeft daardoor mogelijk­

sloten. Het gaat hier vooral om de keyhostels van alle

heden tot het maken van kwaliteitsverbeteringen.

landen. In de komende jaren richt men zich nu op de

Op basis van de ISO-normen moet een organisatie

middelgrote en kleine hostels en de hoofdkantoren.

kunnen aantonen dat zij in staat is diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant, de klant­ tevredenheid te verhogen en dat zij voldoet aan weten regelgeving. Naast de jaarlijkse interne audits in alle hostels zijn drie hostels en het hoofdkantoor door de Kiwa extern geaudit (opvolgingsaudit). Hierbij heeft Stayokay aangetoond aan de ISO-normen te voldoen.

De interne samenwerking tussen de hostels en het hoofdkantoor wordt gemeten om de efficiëntie te blijven bewaken

14

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Jaarverslag 2010

15


7. Stayokay als werkgever Stayokay is een aantrekkelijke, professionele en

In de regeling staan diverse arbeidsvoorwaarden

betrouwbare werkgever. Competentiemanagement,

die afgestemd zijn op de eigen identiteit en cultuur

een resultaatgerichte manier van werken, opleiding

van Stayokay. Zo blijft Stayokay bij het pensioenfonds

en ontwikkeling van medewerkers en een prettig

zorg- en welzijn en stelt zij regelingen op voor

sociaal klimaat dragen hiertoe bij. Stayokay heeft haar

beloning (naar aanleiding van beoordeling),

eigen Academy waar medewerkers trainingen en

productiviteit (aanwezigheidsdiensten) en mobiliteit

opleidingen kunnen volgen om zo hun competenties

(tussen vestigingen).

te versterken en verder te groeien in de organisatie. De overgang naar de Horeca CAO en de bedrijfseigen

Personeelsbeleid

regeling heeft geleid tot veranderingen voor alle

Het personeelsbeleid van Stayokay is erop gericht

medewerkers wat betreft functieomschrijvingen,

om een bijdrage te leveren aan het bereiken van de

functieindelingen, salari谷ring en arbeidsvoorwaarden.

strategische doelstellingen van Stayokay. Tevens moet

Voor HR betekende dit veel aandacht voor (interne)

het personeelsbeleid uiting geven aan de waarden

communicatie, personeelsadministratie en salaris足

van Stayokay: resultaat, verantwoordelijk, duidelijk,

administratie. Vanaf de overgang naar de nieuwe CAO

respect en plezier.

kent Stayokay 2 groepen medewerkers: medewerkers voor wie de Horeca CAO met overgangsregeling geldt

De HR-afdeling telde 5 medewerkers (3,8 fte) en

en medewerkers voor wie alleen de Horeca CAO

werkte in 2010 met 2 stagiaires. Het jaar 2010 stond

geldt. De bedrijfseigen regeling geldt voor iedereen.

in het teken van de overgang van de Stayokay CAO naar de Horeca CAO per 1 januari 2010. Door de

De afdeling HR heeft zich in het verslagjaar

aansluiting bij Koninklijke Horeca Nederland in 2008

organisatie足breed ingezet voor de werving en selectie

is het een logisch gevolg dat Stayokay ook op het

van nieuwe medewerkers en stagiaires, het onder足

gebied van arbeidsvoorwaarden aansluiting zoekt bij

houden van contacten met scholen, de organisatie

de horecasector. Bovenop de Horeca CAO heeft

van en communicatie over trainingen van de Stayokay

Stayokay eind 2010 ook een akkoord bereikt met

Academy, de OR-verkiezingen, organisatie van het

haar OR over de bedrijfseigen regeling van Stayokay.

jaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek,

Stayokay heeft een relatief jong personeelsbestand, van alle medewerkers is 55% onder de 25 jaar

16

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


het faciliteren van beoordelings- en functionerings­

medewerkers werkt parttime, 49% werkt fulltime.

gesprekken en verzuimmanagement. De stagiaires

Stayokay biedt ook mogelijkheden aan werknemers

hebben de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RIE)

met een achterstand of beperking op de arbeidsmarkt.

uitgevoerd voor alle hostels in samenwerking met

Zo biedt Stayokay werkplekken aan mensen met een

de afdeling Operations.

Wajong-status. Aan verzuimbegeleiding en re-integratie wordt veel aandacht besteed vanuit de afdeling HR

Halverwege het verslagjaar vertrok de HR-manager

en door samenwerking met de arbodienst. Dit heeft

na 9 jaar Stayokay. Medewerkers van de afdeling HR

geresulteerd in een laag verzuimpercentage bij

hebben de tweede helft van het jaar rechtstreeks aan

Stayokay van 2,2% in 2010.

de algemeen directeur gerapporteerd. Stayokay hecht aan goede arbeidsomstandigheden Niet volledig behaald zijn de doelstellingen op het

en de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de

gebied van Performance Management (PM) en de

medewerkers. Vanuit de Stayokay Academy worden

invoering van het roostersysteem Work Force Pro

trainingen verzorgd zoals: Bedrijfshulpverlening,

(WFP) voor de hostels in samenwerking met

Ontruimingsoefeningen en Omgaan met agressie

Operations. Voor een gedeelte van de organisatie is

en geweld.

het beoordelen op basis van competenties ingevoerd. Het ontbreken van de HR-manager in het tweede

Stayokay is betrokken bij haar medewerkers en

half jaar heeft hierin meegespeeld en heeft ervoor

besteedt altijd aandacht aan speciale gebeurtenissen

gezorgd dat niet alle projecten volledig zijn afgerond.

zoals jubilea. Het medewerkersfeest had in 2010 een

Per 1 januari 2011 is de nieuwe HR-manager aan­-

maatschappelijk tintje door de samenwerking met

gesteld en zullen deze projecten in het komende

Dance4life, een organisatie die jongeren inspireert

verslagjaar weer worden opgepakt.

om de verspreiding van hiv en aids terug te dringen. Daarnaast is er ook een schoonmaakactie in de

Op het gebied van HR heeft Stayokay de economische

duinen gehouden.

crisis goed doorstaan. Vacatures zijn in 2010 over het algemeen snel ingevuld met geschikte kandidaten.

Competentiemanagement

Vanwege de genomen maatregelen in 2009 konden

Nieuwe medewerkers worden geworven op basis

de personeelskosten in 2010 goed worden bewaakt.

van competenties die passen bij de strategische

Op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie heeft

doelstellingen van Stayokay. Tijdens het dienstverband

HR veel contacten onderhouden met scholen (MBO-

bij Stayokay krijgen medewerkers de mogelijkheid om

HBO toerisme en hotelonderwijs). Stayokay heeft in

hun competenties te ontwikkelen en, als daar ruimte

samenwerking met de Hotelschool Den Haag een

voor is, door te groeien in de organisatie. Jaarlijks

case ontwikkeld voor 200 studenten. De case bestond

vinden er bij Stayokay beoordelings- en functionerings­

uit het maken van een analyse van het huidige

gesprekken plaats op basis van competenties en

businessmodel van Stayokay. Vervolgens werden ze

medewerkers die hiertoe worden uitgenodigd of

uitgedaagd om een verbeterplan op te stellen. Dit is

het initiatief nemen, stellen een Persoonlijk

uitgevoerd voor 4 hostels. Verder is Stayokay veel

Ontwikkelplan (POP) op.

aanwezig op diverse vacaturesites en heeft HR een start gemaakt binnen social media zoals LinkedIn,

Stayokay Academy

Facebook en Twitter.

De Stayokay Academy biedt alle medewerkers trainingen en opleidingen gericht op de kern­

Medewerkers

competenties van Stayokay: resultaatgerichtheid,

Het personeelsbestand is divers. Iedereen die beschikt

gastgerichtheid, samenwerking, kwaliteitsgerichtheid,

over de juiste competenties en een gastvrije instelling

inzet en integriteit. Trainingen worden gegeven door

is welkom om bij Stayokay te werken. In 2010 waren

interne en externe trainers. Zo werden er trainingen

er 864 werknemers in dienst (exclusief 88 stagiaires),

aangeboden op het gebied van gastgerichtheid,

waarvan 48% mannen en 52% vrouwen. Over het

diverse salestrainingen en revenuemanagement.

gehele jaar is dat gemiddeld 672 fte. Stayokay

In totaal zijn er 94 trainingen gegeven aan 686

heeft een relatief jong personeelsbestand, van alle

medewerkers en is er in 2010 ongeveer € 170.000

medewerkers is 55% onder de 25 jaar. 51% van de

geïnvesteerd in opleidingen via de Stayokay Academy.

Jaarverslag 2010

17


In 2009 zijn 7 interne trainers opgeleid binnen

gemiddeld 67,1% en City met gemiddeld 66,5%.

Stayokay die een aantal maal per jaar een specifieke

De tevredenheid van het hoofdkantoor is gemiddeld

training geven aan collega’s. In het verslagjaar hebben

67,8%. Onderlinge samenwerking (81,1%), processen

de interne trainers van Stayokay 17 trainingen

(74,4%), motivatie (78%) en leiderschap (72,1%)

verzorgd op het gebied van revenuemanagement,

worden bij Stayokay hoog gewaardeerd door de

financiële maandrapportage, Stayokay systemen,

medewerkers. Het plan van aanpak is gericht op het

kwaliteitsysteem en gastvrijheid.

oplossen van de negatieve punten en het behouden van de sterke punten.

Arbeidsvoorwaarden De keuze voor de Horeca CAO geeft een aansluiting

Stayokay Award

bij de branche, marktconformiteit en duidelijkheid.

De Stayokay Award kende in 2010 een iets andere

In de eigen regelingen geeft Stayokay uiting aan de

opzet dan in het jaar ervoor en was gericht op het

duurzaamheidgedachte door het gebruik van de fiets

nemen van maatschappelijk betrokken initiatieven

te stimuleren (fietsenplan) en daar waar een leaseauto

in de omgeving van de vestiging. Gedurende het jaar

gepast is, te kiezen voor milieuvriende­lijke auto’s.

hebben de Stayokay hostels diverse acties onder­

Aan opleiding en ontwikkeling van medewerkers

nomen, van inzamelacties voor minderbedeelden

wordt door Stayokay veel aandacht besteed. Naast

tot het beschikbaar stellen van ruimten voor buurt­

de Stayokay Academy investeert Stayokay ook in

initiatieven met jongeren. Elk hostel kon een eigen

specifieke functiegerichte opleidingen voor mede­

actie ondernemen en meedingen naar de Stayokay

werkers waar de Academy niet in voorziet.

Award. Winnaars van een avondje uit werd het team van Stayokay Amsterdam Zeeburg en 4 individuele

Medewerkerstevredenheid

medewerkers van hostels Texel, Soest, Maastricht

Stayokay gaat ervan uit dat tevreden medewerkers

en Doorwerth hebben een lang weekend Engeland

zorgen voor een positief resultaat. Jaarlijks onderzoekt

gewonnen, met verblijf bij een HI Hostel.

Stayokay de medewerkers tevredenheid door middel van een vragenlijst gebaseerd op het INK-model

Medezeggenschap

(Instituut Nederlandse Kwaliteit). Aan de medewerkers wordt gevraagd hun mening te geven over:

Ondernemingsraad

• Leiderschap

In 2010 liep de zittingstermijn (3 jaar) van de

• Beleid en strategie

onder­nemingsraad af en werden er verkiezingen

• Personeelsmanagement

uitgeschreven. Voor het eerst was er de mogelijkheid

• Middelenmanagement

om met een inlogcode via internet te stemmen. Een

• Maatschappij en cultuur

aantal OR-leden heeft zich niet opnieuw verkiesbaar

• Procesmanagement

gesteld, maar daar stond een grote belangstelling

• Motivatie

van nieuwe kandidaten tegenover. Er zijn vier nieuwe leden toegetreden tot de OR.

Tevredenheid Response

2010

2009

67,9%

69,6%

60%

54%

In 2009 is de overgang naar de Horeca CAO een feit geworden. In het onderhandelingsakkoord zijn onder­werpen benoemd die de bestuurder samen met de ondernemingsraad verder uit moest gaan werken, als aanvulling op deze raam-CAO. Aan dit pakket van

Deze gemiddelde totaaluitkomst is vergeleken

bedrijfseigen regelingen heeft de OR in 2010 veel

met 2009 (69,6%) met 1,7% afgenomen. Dit wordt

tijd besteed. De raad heeft uiteindelijk ingestemd

voornamelijk veroorzaakt door de overgang naar de

met verschillende onkosten- en toeslagenregelingen

Horeca CAO en de communicatie daarover en juist een

waaronder de reiskostenregeling, nachttoeslag en

vermindering in activiteiten voor ontwikkeling van

de vergoeding voor aanwezigheid en bereikbaarheid.

medewerkers (Stayokay Academy).

De OR is tevreden met het resultaat en kijkt terug op een intensief, maar leerzaam jaar.

De tevredenheid in de Kust en water hostels is het hoogste met 68,3%, gevolgd door Groen met

18

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Ondernemingsraad tot 1 april 2010

Ondernemingsraad vanaf 1 april 2010

Michiel Broos (voorzitter)

Michiel Broos (voorzitter)

Hostelmanager Stayokay Heemskerk

Hostelmanager Stayokay Heemskerk

Thomas Bok (secretaris)

Tom van Koll (secretaris)

Bouwkundig medewerker

Coördinator Booking Office

Tom van Koll

Cécile van der Sterren

Coördinator Booking Office

Front & Backoffice manager Stayokay Amsterdam

Cécile van der Sterren

Vondelpark

Front & Backoffice manager Stayokay Amsterdam

Pieter Oostveen

Vondelpark

Hostelmanager Stayokay Valkenswaard

René van Uffelen

Han van den Heuvel

Hostelmanager Stayokay Apeldoorn

Hostelmanager Stayokay Arnhem

Bas de Haas

Albertine Heetland

Hostelmanager Stayokay Doorwerth

Hostelmanager Stayokay Elst

Daniel Goudsmit

Len Buys

Receptionist Stayokay Bakkum/Egmond

Hostelmanager Stayokay Domburg

Tijdens het dienstverband bij Stayokay krijgen medewerkers de mogelijkheid om hun competenties te ontwikkelen en, als daar ruimte voor is, door te groeien in de organisatie

Jaarverslag 2010

19


8. De afdelingen Bouwzaken

uitgewerkt waarna een eerste kostenraming is

De werkzaamheden van de afdeling bouwzaken

opgesteld. De start van de verbouwing staat gepland

zijn divers en gericht op de uitvoering van casco-

voor het laatste kwartaal van 2011.

onderhoud, de binnenafwerking en de technische installaties van de verschillende hostels, maar ook de

In 2010 is er een verdere invulling en aanvulling

controle op de verschillende veiligheidsonderdelen

gegeven aan het interieurontwerp van Studio Edward

zoals brandveiligheid en legionellapreventie. Er is in

van Vliet (SEVV). Hierbij is gevraagd aan SEVV om aan

2010 een vervolg gegeven aan de werkzaamheden

het concept meer elementen van sfeer, huiselijkheid

die voortkomen uit de meerjaren­onderhoudsbegroting

en gezelligheid toe te voegen. Dit wordt in 2011 en

en er is een start gemaakt met het uitvoeren van

komende jaren zichtbaarder in de Stayokay hostels.

gepland groot onderhoud aan de elektrotechnische installaties in de hostels. Daarnaast zijn op basis

Marketing en sales

van de in 2009 gemaakte risico-inven­tar­isatie voor legionella, verbeteringen aangebracht aan de water­-

Stayokay.com

leidinginstallaties. In de hostels Haarlem, Arnhem,

Het belang van internet voor hospitality-bedrijven

Den Haag, Amsterdam Vondelpark en Terschelling

groeit. Met steeds dominantere online travelagents

is het buitenschilderwerk met de bijhorende

en nieuw toetredende partijen is de online marktplaats

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd.

volwassen geworden. Dit heeft geleid tot een verdere versnippering van online kanalen en mogelijkheden

Nadat in 2009 beperkt is geïnvesteerd in inventaris,

voor (potentiële) gasten én voor Stayokay het

is in 2010 de uitvoering van de investeringsbegroting

groeiend belang van de nettomarge per boeking.

weer opgepakt. Vanwege het vernieuwde Food & Beverage concept is in alle hostels daar waar nodig,

Externe kanalen dragen bij aan de omzet en zijn een

een tweede combisteamer geplaatst. Tijdens de

uithangbord voor onze keten. Echter per transactie

uitvoering van deze werkzaamheden zijn verouderde

wordt er een commissie berekend die het externe

en niet meer gebruikte onderdelen uit de keukens

kanaal ontvangt. Om de nettomarge onder controle

verwijderd.

te krijgen, heeft Stayokay dan ook besloten om haar eigen kanaal serieus verder te ontwikkelen. In 2010

In 2010 zijn op veel plaatsen nieuwe speeltoestellen

zijn hier de eerste stappen van gerealiseerd.

geplaatst. De uitvoering bleek soms lastiger dan gepland, maar het resultaat is geslaagd en draagt

Om de visie van 100% online boekbaar te kunnen

bij aan de kindvriendelijkheid van de hostels.

realiseren is de website geüpdate. De update bestond uit twee componenten: een voor gasten zichtbare

In Stayokay Maastricht is op 14 juli tijdens een zware

nieuwe website layout, en daarnaast een ‘onzichtbare’

storm de kenmerkende boom, die op een prominente

technische optimalisatie. Deze optimalisatie is

plaats in het hostel stond, omgewaaid. De boom is

gemaakt ter voorbereiding op een nieuwe online

vervolgens uit het gebouw getild waardoor de schade

boekingsmodule. Ook is er geïnvesteerd in een nieuw

relatief meeviel. Er zijn geen persoonlijke ongelukken

e-mail marketingpakket. Hiermee kunnen mailings

gebeurd en er was geen constructieve schade aan het

sneller worden opgesteld en verstuurd, en de

gebouw. Aan het systeemplafond, het terras en

resultaten ervan zijn direct inzichtelijk. Dit om eigen

gevelbekleding is herstel uitgevoerd.

marketingacties onder de aandacht te brengen van potentiële gasten.

Projecten In 2010 zijn de plannen voor de grondige renovatie van Stayokay Soest en Egmond in nauw overleg tussen bouwzaken en de afdeling Operations verder

20

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Jaargang 2 – nummer 1 – 2011

GA JIJ MET HET HELE GEZIN ZES WEKEN NAAR AUSTRALIË? Laat ons dan zien dat er in Nederland genoeg avontuur valt te beleven en deel dat met ons.

1001 MANIEREN OM TE STAYOKAYEN

Maak een filmpje over jullie avontuur in Nederland en wie weet ga je met het hele gezin naar Australië. Kijk snel op stayokay.com voor de actievoorwaarden en de overige mooie prijzen die je kunt winnen. Bovendien vind je daar genoeg inspiratie voor een spannend avontuur in Nederland, want de hostels van Stayokay zitten allemaal op heel bijzondere plekken in het bos, aan de kust of in de stad.

Zoveel te beleven!

Maastricht druilerig en droog ✱ De klassieker: het Pieterpad ✱ Carnaval leeft meer dan ooit ✱ Vogelaar Hans Dorrestijn geeft tips ✱ Gevelstenen: de kleine geschiedenis van Haarlem ✱ Joris Linssen wandelt en ontspant En natuurlijk de leukste avonturen en de beste aanbiedingen! daarbuiten

1

Stayokay lanceert magazine daarbuiten

rechtsboven), bioscoopreclame en social media ingezet.

Stayokay is in 2010 gestart met een eigen relatie­

Het meest avontuurlijke gezin heeft een reis naar

magazine, daarbuiten. Het inspirerende magazine,

Australië gewonnen.

met tips en 1001 manieren om te Stayokayen, is voor iedereen met een actieve en avontuurlijke levensstijl.

PR en pers

Het magazine richt zich op een brede doelgroep; van

Op woensdag 24 maart 2010 heeft burgemeester

jongeren, families en fietsers tot sportclubs en zakelijke

Ahmed Aboutaleb de officiële opening verricht van

groepen. Het magazine verschijnt drie keer per jaar in

Stayokay Rotterdam in de markante kubuswoningen.

een oplage van 60.000 exemplaren. daarbuiten wordt

De burgemeester heeft ook een naar hem genoemde

verspreid onder zo’n 35.000 leden van Stayokay.

kubus geopend. In deze separate paalwoning is een

Daarnaast is het magazine verkrijgbaar bij Stayokay

speciale tweepersoonskamer ingericht met privé-entree.

hostels en VVV’s.

Het trendy hostel is de kroon op de keten van Stayokay met een diversiteit aan bijzondere gebouwen. Met de

Imagocampagne

opening van de nieuwe accommodatie in Rotterdam

In 2010 is een imagocampagne gehouden, waarbij

vierde Stayokay bovendien haar 80-jarig jubileum. Na de

Stayokay het avontuurlijkste gezin van Nederland

officieuze opening in 2009 heeft het hostel al 25.000

opriep om zijn idee van avontuur op film te zetten.

gasten mogen verwelkomen, waaronder een groot

Voor de campagne zijn cleanvertising (zie advertentie

aantal gasten uit Amerika, China, Frankrijk en Engeland.

Arrangementen worden avonturen In 2010 heeft de focus van marketing vooral gelegen op gezinnen. Boodschap: vanuit de hostels van Stayokay zijn er allerlei avonturen te beleven. Ook de arrangementen hebben vanaf 2010 meer beleving meegekregen en worden grotendeels ontwikkeld voor gezinnen. Zo zijn er in samenwerking avonturen gemaakt met Dolfje Weerwolfje, Dummie de Mummie en Wildzoekers. Ook door hostels zijn leuke avonturen bedacht zoals piratenavontuur in Ameland, Milieujutten, Hollywood Boulevard in Amsterdam Vondelpark. Een aantal avonturen is met de imagocampagne uitgebreid in de media geweest.

Jaarverslag 2010

21


Publicatie Datum Pagina

Publicatie : Grazia Datum : 24-08-2010 Pagina : 78

Oplage Frequentie : 71.944 : wekelijks

Advertentie

waarde

: Stentor Veluws Dagblad ed. Epe-Vaassen : 18/05/2010 Oplage : 5,302 : 27 Frequentie : dagelijks

Advertentiewaarde Regio

: € 903.65 : Veluwe-No

: € 13000,00

Publicatie Datum Pagina

: De Standaard : 04-07-2010 : 110

: 98.847 Oplage k Frequentie : 5x per wee

Advertentiewaarde Regio

: € 36240,00 : Belgie

VM ROTTER

n gebruik

DAM

7464 01883

22

066 00 00

STAYOKAY - IVM FIETSEN alleen voor intern/eigen gebruik

7464 00259 332 Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


oord

2 00 00

Toolbox

Overnachtingen uit Nederland waren goed voor 49%,

De Marketing & Sales toolbox is verder ontwikkeld

dit is in vergelijking met 2009 met 5% terug­gelopen.

om efficiënter en planmatiger te kunnen werken en

Bezoekers van Stayokay zijn afkomstig uit de hele

beter inzicht te krijgen in opdracht(gevers), kosten

wereld. In 2010 zijn er overnachtingen geweest van

en resultaat van de marketingacties.

meer dan 150 nationaliteiten. De overnachtingen

uit Duitsland, België Frankrijk en Verenigd Koninkrijk

Revenue & Channels

zijn stabiel gebleken. In totaal was 90% van de over­nachtingen afkomstig uit de top 10-landen.

Het jaar 2010 is in het aantal overnachtingen stabiel

Overnachtingen vanuit de BRIC-landen (Brazilië,

geweest. De verdeling in segmenten is eveneens

Rusland, India en China) zijn toegenomen met

constant gebleven. Het individuele segment (alle

gemiddeld 27%. In 2010 is 74% van de overnacht­

reserveringen met negen personen of minder) was

ingen geboekt in het hoogseizoen (lente en zomer).

goed voor 53% van alle overnachtingen. Dit segment is ten opzichte van 2009 in omvang toegenomen (+ 1%). Van alle overnachtingen was 47% afkomstig

Top-10 landen 2010

uit groepreserveringen. Nederland

52%

Duitsland

13%

van 2009. Dit is een trend die ook al in 2009 zicht­­baar

Verenigd Koninkrijk

7%

was. De Common markt bestaat onder meer uit fiets-,

Frankrijk

5%

muziek- en sportverenigingen. Het scholensegment

België

4%

is in 2010 stabiel gebleven.

Spanje

3%

Verenigde Staten

3%

Italië

2%

Australië

1%

Brazilië

1%

Het Common segment is teruggelopen ten opzichte

Groepen in 2010: • Common (13%) • Scholen (30%) • Zakelijk (4%)

Channelmanagement Segmentverdeling gerealiseerde

In 2010 is een belangrijke stap gezet naar 100%

overnachtingen 2010

online verkoop. Er is geïnvesteerd om een revenu & channelmanagement systeem te ontwikkelen waarbij de focus ligt op het maximaliseren en optimaliseren Indi’s

53%

van online omzet. Het online bereik van Stayokay is

Scholen

30%

hiermee direct vergroot en door de samenwerking

Common

13%

verzekerd voor de toekomst.

Zakelijk

4%

In 2010 is een belangrijke stap gezet naar 100% online verkoop

Overnachtingen per regio 2009

City

54%

Groen

24%

Kust en water 22%

Jaarverslag 2010

23


ICT

Operations

Na een aanbestedingsronde is zowel het contract voor de VPN-datalijnen als voor de IP-telefonie

Service

hernieuwd. Dit heeft geresulteerd in extra diensten

Met het interne programma ‘Oog voor detail’ is

en een kostenverlaging.

er meer aandacht gegeven aan de kwaliteit van de service en het product.

De migratie naar een nieuw datacenter in 2009 heeft geresulteerd in een goede beschikbaarheid van de

Food & Beverage

computersystemen in 2010. Ook de afdelingen van

Om het Food & Beverage concept verder te

het hoofdkantoor zijn nu beter bereikbaar via een

ontwikkelen is de afdeling in 2010 met een mede­

centraal nummer en een keuzemenu. Om het

werker uitgebreid. Veel aandacht is uitgegaan naar

management beter te ondersteunen is een forecast

de selectie van de juiste kwaliteitsproducten.

omzetrapportage toegevoegd aan de management­ rapportages.

Facilitair Er is een start gemaakt met het werken met

Een belangrijke doelstelling is om de online bookings­

ecologische schoonmaakmiddelen die minder

module te verbeteren om meer boekingen via het

belastend zijn voor het milieu. Ook is er een nieuwe

internet binnen te halen en de omzet per boeking

leverancier geselecteerd voor de lakenpaketten.

te verhogen. Om dit te realiseren zijn de volgende

In samenwerking met Lamme Textielbeheer is er een

projecten uitgevoerd.

uniek en eigentijds bedlinnen ontworpen voor de

• De website van Stayokay is verhuisd naar een

Stayokay hostels. Deze worden gewassen op een

krachtigere server en de website is compleet

lagere temperatuur en er wordt gebruik gemaakt

vernieuwd.

van een waterzuiveringsinstallatie. Hierbij wordt het

• Er is een promotietool gebouwd waardoor het mogelijk is om acties uit te zetten en op de website

water dat al voorverwarmd is hergebruikt en is er dus minder energie nodig.

gebruik te maken van kortingscodes. • De bevestigings e-mail wordt in HTML opgemaakt waardoor het attractiever en professioneler toont. • Paypal is toegevoegd als betaalmethode naast creditcards en iDEAL. • Het eerste deel van een channelmanager is ontwikkeld om automatisch de beschikbaarheid en

Inkoop De nieuwe inkoopafspraken hebben ook in 2010 voordelen opgeleverd. De centralisatie van de inkoop van exploitatie gerelateerde producten en diensten is uitgebreid. De verbeteracties uit de jaarlijkse evaluatie zijn met de leveranciers besproken en opgepakt.

prijzen van Stayokay uit te wisselen met meerdere elektronische boekingskanalen. Hiermee is het

Vestigingsbeleid

reserveringsysteem naast Stayokay.com en

Alle hostels worden met regelmaat getoetst aan

Hihostels.com nu ook aangesloten op Booking.com,

vastgelegde financiële en fysieke normen, waarbij

wereldwijd de grootste aanbieder van online

plannen gemaakt worden om de marktpositie te

hotelreserveringen.

kunnen blijven behouden. Ook wordt er voortdurend

• Er is een nieuwe versie van het reserveringssysteem

gekeken naar mogelijke nieuwe locaties in Nederland

geïnstalleerd waardoor het mogelijk is om deze te

die voldoen aan de eisen. Samen met de afdeling

koppelen met de nieuwe channelmanager.

bouwzaken zijn de verbouwingen in Stayokay Egmond en Stayokay Soest in 2011 voorbereid.

24

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Veiligheid Door aan alle wettelijke eisen op het gebied van hygiëne en (voedsel)veiligheid te voldoen, wordt de veiligheid van gasten en medewerkers geborgd. Ieder jaar wordt het interne veiligheidsbeleid samen met de afdeling bouwzaken en HR bijgesteld op basis van wetgeving of interne instructies. Zo is er in 2010 voor de Stayokay Academy een scholingsaanbod gemaakt voor nieuwe medewerkers in keuken en bar op het gebied van HACCP. Tevens zijn de BHV condities aangescherpt om te kunnen voldoen aan de wettelijke kaders. Naar aanleiding van wijzigingen en aanpassingen in de hygiënecode voor de Horeca is bekeken of Stayokay over zal gaan naar deze code in 2011. Bestemmingsoverleg Op drie momenten in het jaar kwamen de hostel­ managers met hun regiomanager bijeen. Twee van deze bijeenkomsten waren gecombineerd met de meerdaagse managersvergadering. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de financiële vooruitzichten besproken, nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie toegelicht en worden er presentaties verzorgd over nieuwe producten of diensten. Ook werden er best practices met elkaar gedeeld.

Een belangrijke doelstelling is om online bookings­module te verbeteren om meer boekingen via het internet binnen te halen en de omzet per boeking te verhogen

Jaarverslag 2010

25


26

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


9. Bedrijfseconomische resultaten Toelichting op de jaarcijfers 2010

werkers uitgedrukt in fte 306 tegenover 318 in 2009, een daling van 3,8%. Deze daling heeft niet

De resultaten in het boekjaar 2010 liggen in lijn met

geleid tot een evenredige daling van de personeels­

de resultaten van het voorgaand boekjaar. In 2010

kosten. Dit is het gevolg van hogere af te dragen

was het negatieve effect van de macro-economische

premies voor sociale lasten en de per januari 2010

recessie op de realisatie van overnachtingen en omzet

doorgevoerde algemene loonsverhoging van 1,25%.

nog goed te merken. Hiernaast heeft de strenge

Ook zijn de personeelskosten hoger dan in 2009,

winter minder overnachtingen opgeleverd dan voor

doordat in 2010 voor het eerst een eindejaars­

deze periode was begroot en in dezelfde periode in

uitkering van 1,25% over het bruto jaarloon is

2009 is gerealiseerd. Dit geldt met name voor de

uitbetaald aan alle mede­werkers die vanaf januari

bestemming Kust en water. Het weer heeft een

tot en met december 2010 bij Stayokay in dienst zijn.

belangrijke rol gespeeld voor de resultaten in deze

Deze regeling komt voort uit de invoering van de

bestemming.

Horeca CAO per januari 2010.

In de tweede helft van 2010 verbeterden de

In 2009 zijn enkele bijzondere posten in de jaar­

resultaten ten opzichte van 2009 door groei in de

rekening verwerkt. Dit zijn posten die niet in verband

bestemming City in het algemeen en Amsterdam

staan met de normale bedrijfsuitoefening en om

in het bijzonder. Ondanks de afname van capaciteit

deze reden afzonderlijk zijn gepresenteerd in de

door sluiting van Stayokay Nijverdal in oktober 2009

jaar­rekening. Het resultaat vóór belastingen over 2010

is de totale omzet van € 32,9 miljoen op het niveau

ad € 420.515 is ten opzichte van het resultaat vóór

van 2009 gebleven. Het aantal gerealiseerde over­

belastingen 2009 ad € 295.411 verbeterd, doordat

nachtingen is met 1,2% gedaald naar 830.314 ­

de bijzondere lasten in 2010 sterk lager (- € 233.322)

tegen­over 840.649 in 2009. De gemiddelde

zijn dan in 2009. De bijzondere posten in 2009

besteding per overnachting steeg ten opzichte

hebben betrekking op de vorming van voorzieningen

van 2009 met 1,3% naar € 39,62.

voor de afwikkeling van een betalingsverplichting aan een oud-medewerker en de sluiting van Stayokay

Als gevolg van de kwaliteitsverbetering in de

Nijverdal in 2009 en verschillen in de aansluiting

samen­­stelling van de maaltijden door het vernieuwde

loon­belasting en webbetalingen voorgaande

F&B concept zijn de indirecte kosten van maaltijden

boekjaren.

met 1,2% gestegen ten opzichte van 2009. Door een goede beheersing van voorraadbeheer en prijsstellingen

Gegeven de macro-economische omstandigheden

is de inslag van dranken verbeterd. Het netto-omzet

is de directie tevreden met het resultaat voor 2010.

percentage van de hostels kwam in 2010 uit op 80,9%

De ‘total revenue per available bed’ is ten opzichte

tegenover 81,4% in 2009. In 2009 zijn de uitgaven

van 2009 met 1,3% gestegen naar € 18,41 in 2010.

aan activiteiten ten behoeve van onze ledenadmini­

De bedbezetting ligt 0,1% hoger dan in 2009. Het

stratie hoger geweest dan in 2009. Hierdoor is het

resultaat na belasting (winst) bedraagt € 225.957.

gerealiseerde netto-omzetresultaat 0,5% lager dan

Door de toevoeging van dit resultaat aan de algemene

in 2009.

reserve resulteert een sterke solvabiliteitsratio van 37,9% per 31 december 2010. De liquiditeitsratio

In 2010 hebben de hostelmanagers opnieuw laten

per 31 december 2010 is 56,3% tegenover 41,0%

zien dat zij de inzet van personeel goed kunnen

ultimo 2009.

afstemmen op de omzet in het hoog- en het laag­seizoen. De personeelskosten uitgedrukt als percentage van de omzet bleven daardoor in 2010 gelijk ten opzichte van 2009. In 2010 was het aantal mede­

Jaarverslag 2010

27


Grondslagen voor de jaarrekening

Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen historische

Algemeen

kostprijs, eventueel verminderd met noodzakelijk

De jaarrekening van de Stichting Stayokay is

geachte voorzieningen wegens incourantheid.

opgesteld op basis van de uitgangspunten van Titel 9 Boek 2 BW, waarin Stayokay getypeerd wordt als

Vorderingen

commerciële stichting. De activa en passiva zijn

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale

gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een

waarde onder aftrek van nodig geachte voorzieningen.

andere waarderings­grondslag is vermeld. Bedragen

Deze voorziening wordt per post bepaald via

in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de laatst

individuele beoordeling. Bij de vaststelling van de

bekende koersen van het boekjaar. Koersverschillen

voorziening per post, wordt rekening gehouden

zijn verwerkt in de winst- en verliesrekening.

met omzetbelasting.

Schattingswijziging

Grondslagen voor resultaatbepaling

In 2009 is een wijziging op de afschrijvingstermijn voor gebouwen verwerkt, vanwege herziening van de

Netto-omzet

geschatte economische levensduur van de geactiveerde

De in de winst- en verliesrekening begrepen n ­ etto-

investeringen in gebouwen van 20 naar 10 jaar. Dit

omzet is de opbrengst van in het boekjaar aan derden

heeft geresulteerd in een extra afschrijvingslast van

geleverde goederen en diensten onder aftrek van aan

€ 502.592 voor 2009 en leidt voor deze activa tot

afnemers toegestane kortingen en exclusief de over

een hogere afschrijvingslast van € 920.899 per saldo

de omzet geheven omzetbelasting. De opbrengsten

voor de boekjaren 2010 tot en met 2015 en een

worden verantwoord na verkoop en levering van

lagere afschrijvingslast van € 1.421.491 per saldo

goederen en diensten. De opbrengst uit de verkoop

voor de boekjaren 2016 tot en met 2026.

van Stayokay card en de Hostelling International Card wordt volledig verantwoord in de periode dat de

Waarderingsgrondslagen

card is aangeschaft.

Materiële vaste activa

Afschrijvingen op de vaste activa

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn

kostprijs, verminderd met de lineair berekende

berekend op basis van de aanschaffingswaarde.

afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte econo­

De afschrijvingspercentages bedragen:

mische levensduur c.q. gebruiksduur per soort vaste

Verbouwing 10% per jaar

activa. De afschrijvingen worden berekend naar

Installaties 10% per jaar

tijdsgelang, vanaf het moment waarop het actief

Vaste inventaris 10% per jaar

in gebruik wordt genomen. Indien de waarde naar

Losse inventaris 25% per jaar

verwachting duurzaam lager is dan de boekwaarde,

Automatisering (hard- en software) 33% per jaar

dan wordt deze overeenkomstig verlaagd. Bijzondere baten en lasten Financiële vaste activa

Dit zijn posten die niet in verband staan met de

De post deelneming Hostelling International Marketing

normale bedrijfsuitoefening, maar ter wille van een

GmbH betreft de deelneming van Stichting Stayokay

goede vergelijking met het voorgaande jaar, niet in

in een opgerichte GmbH, Gartenstrasse 2, 6304 Zug,

één van de voorafgaande posten zijn opgenomen.

Zwitserland, waarin Stichting Stayokay een aandeel

28

heeft van 50%. Deze GmbH is opgericht voor het

Belastingplicht

ontplooien van marketingacties op de Europese markt.

In mei 2010 heeft overleg met de Belastingdienst

De waardering van deelnemingen waarop de stichting

geleid tot een vaststellingsovereenkomst inzake

invloed van betekenis uitoefent op het financiële en

vennootschapsbelasting. De Stichting Stayokay is

zakelijke beleid geschiedt op basis van netto vermo­

daarmee belastingplichtig geworden met ingang van

gens­waarde, met een minimum van € 1; de waardering

1 januari 2006. Van de huur van door de Stichting

van deelnemingen waar geen invloed van betekenis

Stayokay gehuurde onroerende zaken is een bedrag

wordt uitgeoefend, geschiedt tegen kostprijs.

van € 380.000 per jaar als niet uit onderneming in

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


de zin van art. 2 lid 1e Wet op de Vennootschaps足 belasting 1969 aangemerkt. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2006 en heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

Vergelijkende cijfers De cijfers per 31 december 2009 zijn, zo nodig, slechts voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Verbonden partijen Het eigendom van het merendeel van de hostels ligt bij de Stichting NJHC Beheer. Hostelling International Marketing GmbH is gezamenlijk met Schweizer Jugendherbergen opgericht met als doel de samenwerking op het gebied van internationale marketing en kwaliteit te verbeteren in met name Europa en inspanningen op marketinggebied uit te voeren.

In 2010 hebben de hostelmanagers opnieuw laten zien dat zij de inzet van personeel goed kunnen afstemmen op de omzet in het hoog- en het laag足seizoen

Jaarverslag 2010

29


Balans per 31 december 2010 (na resultaatbestemming) ACTIVA

31-12-2010

31-12-2009

MATERIËLE VASTE ACTIVA

PASSIVA

31-12-2010

31-12-2009

45

45

EIGEN VERMOGEN

Gebouwen en terreinen

1.842.235

2.233.200

Stichtingskapitaal

Inventarissen

3.999.300

4.445.495

Algemene Reserve

1.786.129

1.560.172

5.841.535

6.678.695

1.786.174

1.560.217

79.215

151.825

1.600.000

1.600.000

1.229.722

1.360.867

888.878

989.087

589

3.035

3.347.558

3.367.299

5.466.747

5.720.288

8.932.136

9.032.330

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

VOORZIENINGEN

Deelneming Hostelling

Overige voorzieningen

International Marketing

11.620

8.647

ACHTERGESTELDE LENING

Achtergestelde lening

VLOTTENDE ACTIVA

Stg. NJHC Beheer

Voorraden

394.842

396.481

Debiteuren

334.837

368.640

Belastingen

334.222

290.863

Overige vorderingen en overlopende activa

KORTLOPENDE SCHULDEN Crediteuren

441.292

305.369

Belastingen en

Liquide middelen

1.573.788

983.635

pensioenpremie

3.078.981

2.344.988

Rekening-courant Stg. NJHC Beheer Overige transitoria

8.932.136

30

9.032.330

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Winst- en verliesrekening over 2010

realisatie

realisatie

2010

2009

verschil

32.894.054

32.884.156

9.898

6.268.449

6.123.965

144.484

26.625.604

26.760.191

-134.586

BRUTO OMZETRESULTAAT Netto omzet Kostprijs van de omzet BEDRIJFSKOSTEN Verkoopkosten

972.539

960.043

12.496

12.594.660

12.571.362

23.298

Huisvestingskosten

9.092.079

8.844.111

247.968

Algemene kosten

1.579.029

1.609.216

-30.187

Personeelskosten

Afschrijvingen

1.852.951

2.114.129

-261.178

26.091.259

26.098.861

-7.602

534.345

661.330

-126.984

Bijzondere lasten

82.068

305.390

-223.322

Rentelasten en soortgelijke kosten

87.445

100.472

-13.027

BEDRIJFSRESULTAAT

Rentebaten en soortgelijke baten

-55.682

-39.943

-15.739

113.831

365.919

-252.088

BELASTINGEN

420.515

295.411

125.104

Belastingen

194.558

392.992

-198.434

225.957

-97.581

323.538

NETTO RESULTAAT VÓÓR

NETTO RESULTAAT NA BELASTINGEN

Jaarverslag 2010

31


32

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Aan de directie en Raad van Toezicht van Stichting Stayokay.

Controleverklaring Opdracht

Toelichting

Wij hebben gecontroleerd of de in het verslag

Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht

opgenomen bedrijfseconomische resultaten van

dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming

Stichting Stayokay te Amsterdam over 2010 op de

omtrent de financi谷le positie en de resultaten van

juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde

Stichting Stayokay en voor een toereikend inzicht

jaarrekening 2010 van Stichting Stayokay. Bij die

in de reikwijdte van onze controle dienen de bedrijfs足

jaar足rekening hebben wij op 31 mei 2011 een goed-

economische resultaten 2010 te worden gelezen in

keurende controleverklaring verstrekt. De bedrijfs-

samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan

economische resultaten 2010 zijn opgemaakt onder

deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij

verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting

op 31 mei 2011 verstrekte goedkeurende controle足

Stayokay. Het is onze verantwoordelijkheid een

verklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan

controleverklaring inzake de bedrijfs-economische

ons oordeel.

resultaten 2010 te verstrekken. Amsterdam, 21 september 2011 Werkzaamheden Onze controle is verricht in overeenstemming met

Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V.

Nederlands recht. Dienovereenkomstig dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen

drs. R.C.H.M. Horsmans RA RV

dat de bedrijfseconomische resultaten 2010 op juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel zijn de bedrijfseconomische resultaten 2010 in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

Jaarverslag 2010

33


Bijlage 1: Wie is wie Raad van Toezicht 2010

Afke Gerritsen

Mevr. drs. D.C.H. (Ineke) Molenaars (voorzitter)

Advocaat verbonden aan Bosselaar & Strengers

De heer dr. F.E.H. (Frank) van Eijkern (vice-voorzitter)

Advocaten te Utrecht, lid RvT Stayokay

De heer mr. P.E. (Paul) Driessen

• lid bestuur Stichting Moestuinprojecten

Mevrouw mr. A. (Afke) Gerritsen – Bosselaar De heer A.T.M.J. (Toon) Naber De heer drs. S.M (Sander) Allegro Mevrouw drs. I.J.M. (Ingrid) Zeegers (benoemd in de RvT vergadering van 18 mei 2010)

Maarschalkerweerd (onbezoldigd) • lid Curatorium Beroepsopleiding Advocatuur (onbezoldigd) • lid Raad van Discipline (Tuchtcollege) Advocatuur (onbezoldigd) Toon Naber

Hoofd- en nevenfuncties leden

Algemeen Directeur Grand Hotel Karel V,

Raad van Toezicht

lid RvT Stayokay

Ineke Molenaars

• Landelijk Voorzitter Koninklijke Horeca Nederland

CIO Universiteit Utrecht, voorzitter RvT Stayokay

(bezoldigd)

• Lid Commissie Projectbewaking Stichting SURF

Sander Allegro

(bezoldigd)

Directeur/eigenaar Allegro INN ovations, lid RvT

• Voorzitter CIO Beraad HO Nederland (onbezoldigd)

Stayokay

Frank van Eijkern

• Senior lecturer Hotelschool Den Haag (bezoldigd)

Organisatieadviseur en interim-manager,

• Regional Director Europe & Africa Leading Hotel

verbonden aan Boer & Croon Executive Managers, vice voorzitter RvT Stayokay • Lid Raad van Toezicht en lid audit-commissie

Schools of the World (bezoldigd) • Lid strategic planning commissie I-CHRIE (onbezoldigd)

van ROC Midden Nederland (bezoldigd)

• Vicevoorzitter stichting DEC (onbezoldigd)

• Lid Bestuur en lid programmacommissie

• Algemeen bestuurslid stichting Hotellotop

Facultyclub Utrecht (onbezoldigd)

(onbezoldigd)

• Lid Adviesraad SOCIOnext.org (onbezoldigd)

Ingrid Zeegers

• Coach/investeerder startende ondernemers via

Director Sustainable Business Development Philips

New Venture (onbezoldigd).

International BV, Amsterdam, lid lid RvT Stayokay

Paul Driessen

• Lid Klimaatraad Amsterdam (onbezoldigd)

Oud-Concerndirecteur ABN/AMRO Bank NV,

• Lid klankbordgroep Urgenda – Duurzaamheid

lid RvT Stayokay • Voorzitter RvT Stichting Stayokay Beheer (onbezoldigd)

en Innovatie Platform NL (onbezoldigd) • Lid Raad van Advies Amsterdam Partners (onbezoldigd)

• Voorzitter Bestuur Stichting Verdediging Woonomgeving Blaricum (onbezoldigd) • Management consultant Veldink Executives (bezoldigd) • Adviseur (v/h Vz. RvC) Baltus Groep, bloemen export (bezoldigd)

34

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


directie en Managementteam 2010 Marijke Schreiner Algemeen Directeur Robert Sänger Directeur Bedrijfsvoering Herman Smit Operations Manager Chris Hommes Marketing & Sales manager Marja van den Ouden (tot en met 31 juli 2010) Manager HRM

OR-leden januari – maart 2010 Michiel Broos (voorzitter) Hostelmanager Stayokay Heemskerk Thomas Bok (secretaris) Bouwkundig medewerker Tom van Koll Coördinator Booking Office René van Uffelen Hostelmanager Stayokay Apeldoorn Daniël Goudsmit Receptionist Stayokay Bakkum/Stayokay Egmond Bas de Haas Hostelmanager Stayokay Doorwerth Cécile van der Sterren Manager Front & Backoffice Stayokay Vondelpark/Stayokay Stadsdoelen

OR-leden vanaf april 2010 Michiel Broos (voorzitter) Hostelmanager Stayokay Heemskerk Tom van Koll (secretaris) Coördinator Booking Office Cécile van der Sterren Manager Front & Backoffice Stayokay Vondelpark/Stayokay Stadsdoelen Albertine Heetland Hostelmanager Stayokay Elst Han van den Heuvel Hostelmanager Stayokay Arnhem Pieter Oostveen Hostelmanager Stayokay Valkenswaard Len Buys Hostelmanager Stayokay Domburg

Jaarverslag 2010

35


Bijlage 2: bestemmingen Stayokay Totaal 2010*

Ontwikkeling binnen de bestemming City

Rotterdam

Bedden: 4680

Bedden: 2000 / Kamers: 384

Totaal overnachtingen: 44.580

Kamers: 940

Totaal overnachtingen: 451.997

Omzet: € 1.258.742

Totaal overnachtingen:

Omzet: € 14.745.301

Bedden: 243 / Kamers: 49

Omzetverdeling bestemming

Ontwikkeling binnen de bestemming Kust en water

cities

Bedden: 1284* / Kamers: 286*

830.314 * exclusief franchisevestigingen

Maaltijden

31%

Totaal overnachtingen: 182.669*

Logies

48%

Omzet: € 7.593.491*

Dranken

5%

* exclusief franchisevestigingen

Verkoopartikelen 4% Activiteiten Overige

1% 11%

Omzetverdeling bestemming kust en water Maaltijden

49%

Logies

28%

Amsterdam Stadsdoelen

Dranken

Bedden: 178 / Kamers: 13

Verkoopartikelen 1%

Totaal overnachtingen: 36.360

Activiteiten

5%

Omzet: € 838.093

Overige

9%

8%

Amsterdam Vondelpark Bedden: 536 / Kamers: 105

Ameland

Totaal overnachtingen: 153.043

Bedden: 146 / Kamers: 43

Omzet: € 4.974.625

Totaal overnachtingen: 20.313 Omzet: € 814.951

Amsterdam Zeeburg Bedden: 483 / Kamers: 99

Bakkum

Totaal overnachtingen: 111.190

Bedden: 176 / Kamers: 21

Omzet: € 3.952.751

Totaal overnachtingen: 14.459 Omzet: € 542.847

Den Haag Bedden: 221 / Kamers: 49

Domburg

Totaal overnachtingen: 45.398

Bedden: 117 / Kamers: 23

Omzet: € 1.376.834

Totaal overnachtingen: 18.488 Omzet: € 795.654

Haarlem Bedden: 140 / Kamers: 31

Egmond

Totaal overnachtingen: 22.389

Bedden: 154 / Kamers: 38

Omzet: € 712.100

Totaal overnachtingen: 22.600 Omzet: € 788.571

Maastricht Bedden: 199 / Kamers: 38

Heemskerk

Totaal overnachtingen: 39.037

Bedden: 162 / Kamers: 32

Omzet: € 1.632.157

Totaal overnachtingen: 23.494 Omzet: € 1.194.558

36

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Noordwijk

Arnhem

Bedden: 136 / Kamers: 28

Bedden: 166 / Kamers: 33

Totaal overnachtingen: 22.138

Totaal overnachtingen: 26.252

Omzet: € 935.224

Omzet: € 1.143.263

Terschelling

Bergen op Zoom

Bedden: 150 / Kamers: 35

Bedden: 152 / Kamers: 28

Totaal overnachtingen: 23.373

Totaal overnachtingen: 19.901

Omzet: € 990.716

Omzet: € 828.010

Texel

Doorwerth

Bedden: 243 / Kamers: 66

Bedden: 114 / Kamers: 24

Totaal overnachtingen: 37.804

Totaal overnachtingen: 17.094

Omzet: € 1.530.971

Omzet: € 673.154

Franchisevestigingen:

Dordrecht Bedden: 128 / Kamers: 34

GROU

Totaal overnachtingen: 16.435

Bedden: 245 / Kamers: 49

Omzet: € 694.269

HEEG

Elst

Bedden: 182 / Kamers: 39

Bedden: 200 / Kamers: 24 Totaal overnachtingen: 20.757

SCHEEMDA

Omzet: € 848.047

Bedden: 82 / Kamers: 14

Gorssel SNEEK

Bedden: 94 / Kamers: 21

Bedden: 239 / Kamers: 49

Totaal overnachtingen: 12.978 Omzet: € 568.130

Ontwikkeling binnen de bestemming Groene omgeving

Soest

Bedden:1396 / Kamers: 270

Bedden: 124 / Kamers: 30

Totaal overnachtingen: 195.648

Totaal overnachtingen: 18.310

Omzet: € 9.015.971

Omzet: € 916.543

Omzetverdeling bestemming

Utrecht-Bunnik

groene omgeving

Bedden: 138 / Kamers: 23 Maaltijden

52%

Totaal overnachtingen: 23.000

Logies

22%

Omzet: € 1.419.499

Dranken

12%

Verkoopartikelen 2%

Valkenswaard

Activiteiten

3%

Bedden: 144 / Kamers: 23

Overige

9%

Totaal overnachtingen: 20.991 Omzet: € 865.684

Apeldoorn Bedden: 136 / Kamers: 30 Totaal overnachtingen: 19.930 Omzet: € 1.059.372

Jaarverslag 2010

37


Contactgegevens Stayokay hoofdkantoor

Stayokay Bergen op Zoom - De Brabantse Wal

Timorplein 21a, 1094 CC Amsterdam

Boslustweg 1, 4624 RB Bergen op Zoom

Postbus 92076, 1090 AB Amsterdam

tel 0164 233 261, fax 0164 239 133

tel 020 551 31 33, fax 020 639 01 99

bergenopzoom@stayokay.com

www.stayokay.com Stayokay Den Haag Stayokay Informatieservice

Scheepmakersstraat 27, 2515 VA Den Haag

Postbus 5030, 2900 EA Capelle aan de IJssel

tel 070 315 78 88, fax 070 315 78 77

tel 020 551 31 55, fax 010 264 60 61

denhaag@stayokay.com

e-mail info@stayokay.com Stayokay Domburg Stayokay Ameland

Duinvlietweg 8, 4356 ND Oostkapelle

Oranjeweg 59, 9161 CB Hollum

tel 0118 581 254, fax 0118 583 342

tel 0519 555 353, fax 0519 555 355

domburg@stayokay.com

ameland@stayokay.com Stayokay Doorwerth Stayokay Amsterdam Stadsdoelen

Kerklaan 50, 6865 GZ Doorwerth

Kloveniersburgwal 97, 1011 KB Amsterdam

tel 026 333 43 00, fax 026 333 70 60

tel 020 624 68 32, fax 020 589 89 55

doorwerth@stayokay.com

stadsdoelen@stayokay.com Stayokay Dordrecht - De Hollandse Biesbosch Stayokay Amsterdam Vondelpark

Baanhoekweg 25, 3313 LA Dordrecht

Zandpad 5, 1054 GA Amsterdam

tel 078 621 21 67, fax 078 621 21 63

tel 020 589 89 96, fax 020 589 89 55

dordrecht@stayokay.com

vondelpark@stayokay.com Stayokay Egmond Stayokay Amsterdam Zeeburg

Herenweg 118, 1935 AJ Egmond

Timorplein 21a, 1094 CC Amsterdam

tel 072 506 22 69, fax 072 506 70 34

tel 020 551 31 90, fax 020 623 49 86

egmond@stayokay.com

zeeburg@stayokay.com Stayokay Elst Stayokay Apeldoorn

Veenendaalsestraatweg 65, 3921 EB Elst (U)

Asselsestraat 330, 7312 TS Apeldoorn

tel 0318 471 219, fax 0318 472 460

tel 055 355 31 18, fax 055 355 38 11

elst@stayokay.com

apeldoorn@stayokay.xom Stayokay Gorssel Stayokay Arnhem

Dortherweg 34, 7216 PT Gorssel

Diepenbrocklaan 27, 6815 AH Arnhem

tel 0573 431 615, fax 0573 431 832

tel 026 442 01 14, fax 026 351 48 92

gorssel@stayokay.com

arnhem@stayokay.com Stayokay Grou* Stayokay Bakkum

Raadhuisstraat 18, 9001 AG Grou

Heereweg 84, 1901 ME Bakkum

tel 0566 621 528, fax 0566 621 005

tel 0251 652 266, fax 0251 670 027

grou@stayokay.com

bakkum@stayokay.com

38

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven


Stayokay Haarlem

Stayokay Texel

Jan Gijzenpad 3, 2024 CL Haarlem

Haffelderweg 29, 1791 AS Den Burg

tel 023 537 37 93, fax 023 537 11 76

tel 0222 315 441, fax 0222 313 889

haarlem@stayokay.com

texel@stayokay.com

Stayokay Heeg*

Stayokay Utrecht - Bunnik

’t Eilân 65, 8621 CT Heeg

Rhijnauwenselaan 14, 3981 HH Bunnik

tel 0515 442 258, fax 0515 442 550

tel 030 656 12 77, fax 030 657 10 65

heeg@stayokay.com

bunnik@stayokay.com

Stayokay Heemskerk

Stayokay Valkenswaard

Tolweg 9, 1967 NG Heemskerk

Past. Heerkensdreef 20, 5552 BG Valkenswaard

tel 0251 232 288, fax 0251 251 024

tel 040 201 53 34, fax 040 204 79 32

heemskerk@stayokay.com

valkenswaard@stayokay.com

Stayokay Maastricht

* franchisevestigingen

Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht tel 043 750 17 90, fax 043 350 01 47 maastricht@stayokay.com Stayokay Noordwijk Langevelderlaan 45, 2204 BC Noordwijk tel 0252 372 920, fax 0252 377 061 noordwijk@stayokay.com Stayokay Rotterdam Overblaak 85-87, 3011 MH Rotterdam tel 010 436 57 63, fax 010 436 55 69 rotterdam@stayokay.com Stayokay Scheemda* Esbörgstraat 16, 9679 ZG Scheemda tel 0597 591 255, fax 0597 591 132 scheemda@stayokay.com Stayokay Sneek* Oude Oppenhuizerweg 20, 8606 JC Sneek tel 0515 412 132, fax 0515 412 188 sneek@stayokay.com Stayokay Soest Bosstraat 16, 3766 AG Soest tel 035 601 22 96, fax 035 602 89 21 soest@stayokay.com

Colofon

Stayokay Terschelling ’t Land 2, 8881 GA West-Terschelling

Uitgave: Stayokay

tel 0562 442 338, fax 0562 443 312

Eindredactie en productie: Stayokay

terschelling@stayokay.com

Fotografie: Beeldmateriaal Stayokay Opmaak: Smidswater

Jaarverslag 2010

39


www.stayokay.com ontmoeten, delen, beleven

40

Stayokay - ontmoeten, delen, beleven

Jaarverslag 2010  

Alle facts & figures van hostelketen Stayokay.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you