„SA.lt“ (Statyba ir architektūra) | 2020 lapkritis-gruodis

Page 1

Žaliasis kursas – ant slenksčio Medinės statybos atgimimas Darni miestų plėtra Tvarios renovacijos strategija Pastatų eksploatacijos galimybės

Kaina 2,9 Eur

2020 lapkritis/gruodis (11/12)

STATYBA IR ARCHITEKTŪRA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.