Page 1

Nabí dka Vý c v i kpr ov ádí menas kupi nyAm,A1,Ao,An,B,Ct edymal émot o,mot odo 125c m3,mot osomez ení m do25kW v ý konu,mot obezomez enív ý konu, os obníaut omobi l ,nákl adníaut omobi l ,KONDI ČNÍJ Í ZDYaŠKOL ENÍŘI DI ČŮ. Záv ěr eč néz kouš kys ekonaj íunásvaut oš kol evj edenden! ! !Nepot ř ebuj et e s ibr átdv akr átv ol no,j akoj et omuvmnohaj i ný c haut oš kol ác h. i di č s kýpr ůkazunász adv ac et J s menat r huj i žodr oku1989.Vý c v i kat í m iř l etnaš ehopůs obeníz í s kal opř es6000š ť as t l i v c ůat edys ouč as ný c hř i di č ů. Douf ej me,ž ej ez díbeznehod. Vi děl ij s t ev oz i dl oaut oš kol y, v ekt er ém i ns t r ukt orpř iv ý c v i kuž áč kov if oukal c i gar et ov ýdý m př í mopodnos ???T akpr áv ět ot os eVám unáss t átnemůž e. Někol i kdův odůpr očs er oz hodnoutpr áv ěpr onás : Mož nos ts pl át ek.Pr v nís pl át kav ev ý š i3000, Kčapot om dl edohody . Vý ukanauč ebněv y bav enéPCt ec hni kou. Mož nos tv ý běr uv oz uiuč i t el ekv ý uc e. St udi j nímat er i ál ykdi s poz i c ivaut oš kol e Vý ukov ýpr ogr amupr odomác ís t udi um naCD apr opi s kaZDARMA. Př i j ďt e3s pol eč něados t anet es l ev u5% zc enyv ý c v i ku!( pokudj i žnej s t e s t udent yamát epř át el es ez áj mem oř i di č ák) J i žs iděl át eř i di č ákvj i néaut oš kol e?Nej s t es pokoj enis ez půs obem v ý uky , i ns t r ukt or em,t y pem v oz uneboč as ov ouf l ex i bi l i t ou?Nenec ht es it ol í bi t ! Př es t upt edoAUT OŠKOL YL ETNÁ!Zav ol ej t eamyVám por adí mej aknat o. Zapr v níz áv ěr eč néz kouš kyunásnebudet epl at i t ! ! ! Vý c v i kav ý ukapr oběhnevs oul aduspl at ný mz nění mz ákona247/ 2000Sb. P okudpř iz áv ěr eč néz kouš c enapí š et et es tzpr av i delnapl nýpoč etbodů, t akj akopr émi iobdr ž í t eTRI ČKO,nebokl í č enku.

Aut oš kol aL et ná,s .r .o. Ov enec ká3/ 849,17000Pr aha7 I ČO -26418428 T el ef onaf ax-+420233371025 Kont akt níos obyP av elPl z ens ký Mobi l-+420603414789 Mobi l-+420777270333 Emai l-P os t a@aut os kol a. c z


Cení ky Uv edenéc enyj s oukoneč név č et něDPH .Cenyj s oupl at néod6. 2. 2009 Uv edenéc enyneobs ahuj ípopl at ekMHMPz apr ov edeníz áv ěr eč néz kouš ky . Skupi na AM A1 AozA1 Ado25kW Anad25kW B Ry c hl okur zB( 28dní ) C Opr av náz kouš ka Pr os t oj ov áhodi na-neoml uv ená 12hodi npř edem. Neoml uv enáúč as t naz kouš kác h8dnípř edem. St or nov ý c v i ku+ př ev odv ý c v i ku Záv ěr eč néz kouš kyMHMP s ehr adídl ez ákona. AM,A1,Ao,An B

Cena 3500, -Kč 3500, -Kč 3900, -Kč 4500, -Kč 5900, -Kč 9990, -Kč 14000, -Kč 13500, -Kč 500, -Kč 200, -Kč 500, -Kč 1000, -Kč 700, -Kč 300, -Kč 300, -Kč

www. aut os kol a. c z


Voz ov ýpar k

Aut a Mot or ky

L i az


Voz ov ýpar k

1

2

2

3

http://auto-skola.moy.su/kataloglow  
http://auto-skola.moy.su/kataloglow  

V ý c v i k p r o v á d í me n a s k u p i n y A m, A 1 , A o , A n , B , C t e d y ma l é mo t o , mo t o d o 1 2 5 c m3 , mo t o s o me z...

Advertisement