Page 1

Παρουσίαση στο Εργαςτθριακό Κζντρο Φυςικών Επιςτθμών - ΕΚΦΕ Λευκάδοσ Μαγνθτιςμόσ – Μζτρθςθ Μαγνθτικοφ Πεδίου

Γιινο Μαγνθτικό Πεδίο Κινθτό Τθλζφωνο Ωμικό Κφκλωμα με Καταναλωτι

Γουρηισ Στάκθσ - Φυςικόσ Συνεργάτθσ ΕΚΦΕ Λευκάδοσ


Μποροφμε να ξεκινιςουμε τθν ειςαγωγι μασ ςτον μαγνθτιςμό με μερικά παραδείγματα. Θα χρειαςτοφμε ρινίςματα και ςκόνθ ςιδιρου ( Fe ), όπωσ επίςθσ και κάποιουσ μαγνιτεσ, ( που μποροφμε να βροφμε ςτα μπλε βαλιτςάκια του Η/Μ ).


Βλζπουμε τθν δθμιουργία του «πιάτου» από τθν σκόνη του Fe και … τθν κζςθ που παίρνουν τα ρινίσματα του Fe πάνω ςτισ δυναμικζσ γραμμζσ.


Για να μετριςουμε ενδεικτικά το μαγνθτικό πεδίο Β τθσ Γθσ κα χρθςιμοποιιςουμε το MultiLog κα τον αιςκθτιρα τθσ μζτρθςθσ μαγνθτικοφ πεδίου. 1) Ανοίγουμε το ( ΟΝ ) το MultiLog, 2) …ςυνδζουμε τον αιςκθτιρα, 3) …ανοίγουμε το πρόγραμμα MultiLab 3.2,


4) … επιλζγουμε από το μενοφ « Καταγραφζασ », 5) … επιλζγουμε από το μενοφ « Πίνακα Ελζγχου », 6) … ςτισ κάρτεσ ρυκμίηουμε 10 μετριςεισ / sec και αρκετζσ μετριςεισ (5000), ςφνολο.


Μζτρθςθ ενδεικτικά του μαγνθτικοφ πεδίου τθσ Γθσ


Μετακινώντασ τον αιςκθτιρα πάνω από το κινθτό τθλζφωνο, από το ζνα άκρο ωσ το άλλο, διαπιςτώνουμε ότι υπάρχει μαγνθτικό πεδίο, που γίνεται πιο ζντονο άμα ςθμειώςουμε κάποια κλιςθ, και για όςο χρονικό διάςτθμα διαρκεί αυτι.


Καταςκευάηουμε ωμικό κφκλωμα με διακόπτθ, αντίςταςθ ( ιςχφοσ -2 Ω ) και λαμπάκι, ενδεικτικό τθσ μεταβολισ τθσ τάςθσ και του ρεφματοσ ςτο κφκλωμα. Συνδζουμε με πθγι ςυνεχοφσ ρεφματοσ, ςτθν χαμθλι τροφοδοςία 0 - 20 Volt.


Τοποκετοφμε τον αιςκθτιρα κοντά ςτο λαμπάκι και μεταβάλουμε τθν τάςθ. Το ίδιο για να μεταβάλουμε το πεδίο γφρω από το καλώδιο. Τισ δφο μεταβολζσ τισ παρατθροφμε ςτον υπολογιςτι, μζςω του προγράμματοσ.


Τοποκετοφμε τον αιςκθτιρα κοντά ςτθν αντίςταςθ και μεταβάλουμε τθν τάςθ. Το ίδιο για να μεταβάλουμε το πεδίο γφρω από το καλώδιο. Τισ δφο μεταβολζσ τισ παρατθροφμε ςτον υπολογιςτι, μζςω του προγράμματοσ.


Μεταβολι ςτο λαμπάκι

Μεταβολι ςτθν αντίςταςθ

Μεταβολι ςτα καλώδια


… τζλοσ παρουςίαςθσ

9 - Μαγνητισμός και Multilog  

Παρουσίαση στο Ωμικό Κφκλωμα με Καταναλωτι Μαγνθτιςμόσ –Μζτρθςθ Μαγνθτικοφ Πεδίου Κινθτό Τθλζφωνο Γιινο Μαγνθτικό Πεδίο Μποροφμε να ξεκινιςο...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you