Page 1

S T O M L Ö S N I N G A R F Ö R M O D E R N A B O S TÄ D E R

Ett urval av våra stommar för tidiga skeden. Ljudklass B. Sandwich yttervägg*

Lägenhetsskiljande vägg Massiv betong 200 mm

1

Sandwich yttervägg*

Lägenhetsskiljande vägg Massiv betong 200 mm

2

365 mm 250 mm

400 mm

400 mm

200 mm

• • • •

BJÄLKL AG

• Stegljuddämpning, parkett på foam 15 mm • Flytspackel 15 mm • Bostadsplatta massiv betong 220 mm

Sandwich yttervägg*

Lägenhetsskiljande vägg Massiv betong 200 mm

200 mm

BJÄLKL AG

3

Parkett på foam 15 mm Golvspånskiva 22 mm Stegljuddämpning på avvibrerat golvsystem med utrymme för installationer 150 mm Håldäck HD/F 20-bostad 200 mm

Sandwich yttervägg*

Lägenhetsskiljande vägg Gips 3x12,5 mm på separata isolerade 70 mm regelväggar

4

340 mm

340 mm

STARKA BJÄLKLAG

400 mm

400 mm

P R E FA B R I C E R AT I B E TO N G | S N A B BT, E KO N O M I S KT O C H E F F E KT I V T BJÄLKL AG

BJÄLKL AG

• Stegljuddämpning, parkett på foam 15 mm • Pågjutning betong 60 mm • Håldäck HD/F 27 265 mm

• Stegljuddämpning, parkett på foam 15 mm • Pågjutning betong 60 mm • Håldäck HD/F 27-bostad 265 mm

* Sandwich yttervägg består av: fasadskiva betong 80 mm, isolering 170 mm, bärande betongskiva 150 mm

VÄ X E L 0 4 4 -2 0 2 5 0 0

W W W. STA R K A . S E | I N F O @ STA R K A . S E

FAC E B O O K .C O M / STAR K AB E TO N G

Art.nr. XXXXXXX Produktion: Bravissimo Kommunikation, Kristianstad 201401 Foto: Starka och Mats Persson Tryck: Tryckfolket, Malmö

225 mm

200 mm


KORT BYGGTID MED PREFABRICERAT Med våra förspända bjälklag, Starkas Bostadsplatta och Starkas Håldäcksbjälklag sparar du mycket tid i byggprocessen. Vi bygger i betong som står emot tidens tand och bara behöver ett minimalt underhåll. Det bidrar till en ekonomisk investering på lång sikt med ett högt andrahandsvärde. Västerskolan, Hässleholm

Parkeringshus, Malmö

Kv. Ingenting, Solna

SE FLER REFERENSER PÅ STARKA.SE

S TA R K A S B O S TA D S P L AT TA

S TA R K A S H Å L D ÄC K S B J Ä L K L AG

Bostadsplattan ger en mycket flexibel lösning med hög prefabriceringsgrad. Betongelementet är förspänt med en standardbredd på 2,4 meter och en tjocklek på 220 mm. Den kan även levereras i andra dimensioner och med en längd på upp till 10 meter för normala bostadslaster.

Håldäck är tack vare sin materialsnålhet och stora bärkraft det mest kostnadseffektiva bjälklaget. Långa spännvidder ger flexibilitet i planlösning. I kombination med bärande fasader får du en mycket god fastighetsekonomi och kort byggtid.

Den stora massan ger goda ljudegenskaper. Golvbrunnar, ingjutna avlopp och balkonginfästningar är monterat och klart från fabrik. Allt som återstår är att flytspackla efter montage. Undersidan är slät så taket är färdigt för lägenheten under. Eftersom plattan är torr slipper man dessutom torktid. Tidsbesparingen kan bli upp till 70 % beroende på typ av byggnad.

Betongelementen är förspända och gjuts maskinellt med en bredd på 1,2 meter. Det finns många fördelar att projektera med denna standardmodul, men vid behov kan elementen sågas till en annan bredd. Höjden varierar mellan 200, 270, 320 och 380 mm beroende på spännvidd och belastning. Massan kan varieras med hänsyn till de ljudisolerande egenskaperna som önskas. Vertikala genomföringar kan utföras med lokal håltagning eller att hela elementet avväxlas. Starka håldäck har en bra miljöprofil och är registrerade i Sunda Hus och byggvarubedömningen. De är också registrerade i Sebastian för dess ljudegenskaper.

Kort byggtid

Kristianstad Arena, Kristianstad

Högskolan, Karlskrona

Ingjutna golvbrunnar, avloppsrör och balkonginfästningar

Kort byggtid

Färdigt slätt undertak

Färdigt slätt undertak

Torrt bjälklag

Torrt bjälklag

Mest kostnadseffektiva bjälklaget

Starka Bjälklag - prefabricerat i betong  

Med våra förspända bjälklag, Starkas Bostadsplatta och Starkas Håldäcksbjälklag sparar du mycket tid i byggprocessen. Vi bygger i betong som...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you