Page 1

Institutul Național de Standardizare

BULETINUL DE STANDARDIZARE Fondat în 1994

PUBLICAȚIE OFICIALĂ 9 - 2013

Chișinău 2013


Buletinul de standardizare

STIMAŢI UTILIZATORI!

Publicație oficială a Institutului Național de Standardizare 9 - 2013

„Buletinul de Standardizare” este publicaţia oficială periodică a Organismului Naţional de Standardizare, apare din anul 1994 şi este unica sursă naţională ce conţine informaţii veridice privind activitatea de standardizare la • nivel naţional. 

Colegiul de redacție: Președinte: Iurii Socol Membri: Lilian Bostan Tatiana Crotic Cristina Cușchevici Secretar: Alina Șincarenco Machetator: Ana Gavril

Informaţia despre proiectele de standarde naţionale în anchetă publică şi despre standardele internaţionale, europene, interstatale şi ale altor ţări, intrate în Fondul Naţional de Standarde, este plasată pe site-ul: www.standard.md sau poate fi obţinută în incinta Fondului pe adresa: str. E. Coca, 28, blocul 1, mun. Chişinău.

У В А Ж А Е М Ы Е П О Л Ь ЗО В А Т Е Л И ! www.standard.md standard@standard.md

Republica Moldova, MD 2064, mun. Chișinău, str. E. Coca, 28, blocul 1

tel: (022) 905-303 fax: (022) 905-333

ISSN 2345-1029 © Toate drepturile rezervate Institutului Naţional de Standardizare din Republica Moldova

“Buletinul de Standardizare” – это официальное периодическое издание Национального органа по стандартизации, публикуется с 1994 года и является единственным национальным источником, который содержит информацию по стандартизации, на национальном уровне.  • Информация о проектах национальных стандартов для публичного обсуждения и о международных, европейских, межгосударственных стандартах и стандартах других стран, поступивших в Национальный фонд стандартов, расположена на сайте: www.standard.md или может быть получена в фонде по адресу: ул. Е. Кока, 28, 1 корпус, г. Кишинэу.    •

INS  Octombrie 2013 3


CUPRINS Lista standardelor moldovene aprobate . . . . . . . . . 5 Перечень утвержденных стандартов Молдовы Indicativele standardelor moldovene . . . . . . . . . . 32 aprobate Обозначения утвержденных стандартов Молдовы Indicativele standardelor pentru care sînt . . . . . . . 40 aprobate modificări și erate Обозначения стандартов, к которым утверждены изменения и поправки Lista standardelor anulate și înlocuite . . . . . . . . . . 42 Перечень отмененных и замененных стандартов Indicativele standardelor anulate și . . . . . . . . . . . 64 înlocuite Обозначения отмененных и замененных стандартов Ancheta publică a standardelor . . . . . . . . . . . . . 74 Стандарты для публичного обсуждения

4 INS  Octombrie 2013


LISTA STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (octombrie 2013)

01 GENERALITĂȚI. TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040.27; 27.160 SM EN ISO 9488:2013 Energie solară. Vocabular - Солнечная энергия. Словарь (EN ISO 9488:1999, IDT) 01.040.35; 35.200; 35.240.99 SM SR ISO/CEI TR 15044:2013 Tehnologia informaţiei. Terminologie referitoare la sistemele electronice pentru locuinţe (HES) Информационная технология. Терминология для домашних электронных систем (HES) (SR ISO/CEI TR 15044:2006, IDT) 01.040.81; 81.040.20 SM SR EN 1748-2-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Vitroceram. Partea 2-1: Definiţii şi proprietăţi fizice şi mecanice generale - Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание составных частей (SR EN 1748-2-1:2005, IDT) SM SR EN ISO 12543-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 1: Definiţii şi descrierea părţilor componente - Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание составных частей (SR EN ISO 12543-1:2012, IDT) 01.080.10; 29.020; 35.020 SM SR EN 61286:2013 Tehnologia informaţiei. Set de caractere grafice codificate folosite în elaborarea documentelor utilizate în electrotehnică şi pentru schimb de

informaţie - Информационная технология. Набор кодированных графических символов, используемых при подготовке документов, применяемых в электротехнике и для обмена информацией (SR EN 61286:2004, IDT) 01.080.50; 35.080 SM SR ISO 8790:2013 Sisteme pentru prelucrarea informaţiei. Simboluri şi convenţii pentru schema de configuraţie a sistemului informatic - Системы обработки информации. Символы и условные обозначения для схем конфигурации вычислительной системы (SR ISO 8790:1996, IDT)

11 MEDICINĂ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 11.040.40 SM EN ISO 14630:2013 Implanturi chirurgicale neactive. Cerinţe generale - Имплантаты хирургические неактивные. Общие требования (EN ISO 14630:2012, IDT)

13 MEDIU. PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.030.50; 55.220 SM SR EN 13430:2013 Ambalaje. Cerinţe referitoare la ambalajele valorificabile prin reciclarea materialelor - Упаковка. Требования к упаковке из восстановленного материала (SM SR EN 13430:2004, IDT)

INS  Octombrie 2013 5


13.180; 35.180 SM SR EN 29241-2:2013 Prescripţii ergonomice pentru activitatea de birou desfăşurată prin intermediul videoterminalelor (VDT). Partea 2: Ghid privind prescripţiile referitoare la sarcinile de muncă - Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 2: Руководство по требованиям к рабочим заданиям (SR EN 29241-2:1994, IDT) 13.220.50 SM SR EN 13381-8:2013 Metode de încercare pentru determinarea contribuţiei la rezistenţa la foc a elementelor de structură. Partea 8: Protecţie reactivă aplicată elementelor din oţel - Методы испытаний для определения факторов, влияющих на огнестойкость строительных конструкций. Часть 8: Реактивная защита стальных конструкций (SR EN 13381-8:2010, IDT) 13.220.50; 81.040.20 SM SR EN 15998:2013 Sticlă pentru construcţii. Securitate în caz de incendiu, rezistenţă la foc. Metodologie de încercare a sticlei în scopul clasificării - Стекло в строительстве. Безопасность в случае пожара, огнестойкость. Методология испытаний стекла в целях классификации (SR EN 15998:2011, IDT) 13.220.99 SM SR EN 12101-7:2013 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 7: Tronsoane de conductă pentru controlul fumului - Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 7: Секции контроля дымоходов (SR EN 12101-7:2011, IDT) SM SR EN 12101-8:2013 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului Системы контроля дымовых и тепловых потоков. Часть 8: Демпферы контроля дыма (SR EN 12101-8:2011, IDT) 13.340.10 SM SR EN 530:2013 Rezistenţa la abraziune a materialului îmbrăcămintei de protecţie. Metode de încercare - Устойчивость к истиранию материалов для защитной одежды. Методы испытаний (SR EN 530:2011, IDT)

6 INS  Octombrie 2013

13.340.20 SM SR EN 207:2013 Protecţie individuală a ochilor. Filtre şi protectori ai ochilor împotriva radiaţiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser) - Средства индивидуальной защиты органов зрения. Фильтры и защитные очки от лазерного излучения (лазерозащитные очки) (SR EN 207:2010, IDT) SM SR EN 379+A1:2013 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de sudură automate - Индивидуальная защита глаз.Фильтры для сварки автоматические (SR EN 379+A1:2010, IDT) SM SR EN 1938:2013 Protecţia individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru utilizatorii de motociclete şi motorete Средства индивидуальной защиты органов зрения. Очки защитные для мотоциклистов и водителей мопедов (SR EN 1938:2011, IDT) 13.340.50 SM SR EN 13634:2013 Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti. Cerinţe şi metode de încercare - Обувь защитная для мотоциклистов. Требования и методы испытаний (SR EN 13634:2011, IDT) SM SR EN ISO 20347:2013 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru - Средства индивидуальной защиты. Профессиональная обувь (SR EN ISO 20347:2012, IDT) 13.340.60 SM SR EN 354:2013 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Mijloace de legătură Средства личной защиты от падения с высоты. Тросы (SR EN 354:2011, IDT)

17 METROLOGIE SI MASURARE. FENOMENE FIZICE МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 17.040.10 SM SR CR ISO/TR 14638:2013 Specificaţii geometrice pentru produse (GPS). Plan director - Геометрические характеристики изделий (GPS). Основная схема (SR CR ISO/TR 14638:2002, IDT)


17.060 SM SR EN ISO 835:2013 Sticlărie de laborator. Pipete gradate - Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки мерные градуированные (SR EN ISO 835:2007, IDT) 17.060; 71.040.20 SM SR EN ISO 385:2013 Sticlărie de laborator. Biurete лабораторная стеклянная. Бюретки (SR EN ISO 385:2005, IDT)

-

Посуда

17.200.10; 93.080.20 SM SR EN 12697-13:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Măsurarea temperaturii - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 13:Измерение температуры (SR EN 12697-13:2002, IDT)

19 ÎNCERCĂRI ИСПЫТАНИЯ 19.040; 29.20 SM SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări. Încercare Cab: Căldură umedă, continuă - Испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2-78: Испытания. Испытание Cab: Влажное тепло, постоянный режим (SR EN 60068-2-78:2004, IDT) 19.120; 091.100.15 SM SR EN 932-3:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3: Procedură şi terminologie pentru descriere petrografică simplificată - Испытания для определенияобщих свойств заполнителей. Часть 3: Процедуры проведения и терминология упрощенного петрографического описания (SR EN 932-3:1998, IDT)

21 SISTEME SI COMPONENTE MECANICE DE UZ GENERAL МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 21.060.99; 91.080.20 SM SR EN 13271:2013 Organe de fixare pentru lemn. Valori caracteristice

pentru capacitatea de rezistenţă şi pentru modulul de alunecare pentru îmbinări cu piese de fixare - Крепежные детали для деревянных изделий. Характерные несущие способности и коэффициенты смещения для соединительных деталей (SR EN 13271:2002, IDT)

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.020.10 SM SR EN 13341+A1:2013 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare Баки статические термопластмассовые наземные для хранения бытового печного и дизельного топлива, керосина. Баки, изготовленные выдувным формованием из полиэтилена, центробежным литьем из полиэтилена и анионной полимеризацией из полиамида 6. Требования и методы испытаний (SR EN 13341+A1:2011, IDT) 23.040.99 SM SR EN 14917+A1:2013 Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune - Компенсаторы сильфонные металлические для работы под давлением (SR EN 14917+A1:2012, IDT) 23.060.01 SM SR EN 12266-1:2013 Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie metalice. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii - Клапаны промышленные. Испытания металлических клапанов. Часть 1: Испытания под давлением, порядок проведения испытаний и критерии приемки. Обязательные требования (SR EN 12266-1:2012, IDT) 23.060.30 SM SR EN 12953-6:2013 Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului - Котлы жаротрубные. Часть 6: Требования к оборудованию котла (SR EN 12953-6:2011, IDT)

INS  Octombrie 2013 7


23.100.99 SM SR EN 14359+A1:2013 Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii hidraulice - Аккумуляторы гидропневматические для гидравлических приводов (SR EN 14359+A1:2011, IDT)

25 TEHNICI DE FABRICARE МАШИНОСТРОЕНИЕ 25.040.40 SM SR EN 61298-1:2013 Dispozitive de măsurare şi comandă a proceselor. Metode şi proceduri generale de evaluare a performanţelor Partea 1: Consideraţii generale Устройства измерения и управления процессами. Общие методы и процедуры оценки рабочих характеристик. Часть 1:Общие положения (SR EN 61298-1:2009, IDT) 25.160.10 SM SR EN ISO 14344:2013 Materiale consumabile pentru sudare. Aprovizionarea cu materiale de adaos şi fluxuri Присадочные материалы.Закупка наполнителей и флюсов (SR EN ISO 14344:2010, IDT)

27 ENERGETICĂ ȘI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.040 SM SR EN 12952-5:2013 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 5: Fabricaţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanului - Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 5: Изготовление и конструкция элементов котла, работающих под давлением (SR EN 12952-5:2012, IDT) SM SR EN 12952-6:2013 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinarea pe durata construcţiei, documentaţie şi marcarea părţilor sub presiune ale cazanelor - Котлы водотрубные и вспомогательные установки. Часть 6: Контроль при монтаже, документация и маркировка элементов котла, работающих под давлением (SR EN 12952-6:2012, IDT)

8 INS  Octombrie 2013

29 ELECTROTEHNICA ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 29.40.30; 91.140.50 SM SR HD 384.5.537 S2:2013 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Capitolul  53: Aparataj. Secţiunea  537: Dispozitive de secţionare şi comandă - Электроустановки зданий. Часть 5:Выбор и установка электрооборудования. Глава  53: Коммутационная аппаратура и аппаратура управления. Раздел  537: Устройства для разъединения и переключения (SR HD 384.5.537 S2:2003, IDT) 29.120.50; 91.140.99 SM SR HD 60364-4-42:2013 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-42: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva efectelor termice - Электроустановки низковольтные. Часть 4-42: Защита в целях безопасности. Защита от тепловых воздействий (SR HD 60364-4-42:2011, IDT)

35 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI. MAȘINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.020; 35.260 SM SR EN 62018:2013 Consumul de energie al echipamentelor pentru tehnologia informaţiei. Metode de măsurare - Потребление энергии оборудованием информационных технологий. Методы измерения (SR EN 62018:2004, IDT) 35.040 SM SR EN 841:2013 Coduri de bare. Specificaţii pentru simbolizări. Descrierea formatelor - Кодирование штриховое. Спецификация символики. Описание форматов (SR EN 841:1997, IDT) SM SR EN 1573:2013 Coduri de bare. Etichetă de transport multisectorial - Кодирование штриховое. Много отраслевая транспортная этикетка (SR EN 1573:1998, IDT) SM SR ISO/CEI 7350:2013 Tehnologia informaţiei. Înregistrarea repertoarelor de caractere grafice din ISO/CEI 10367 - Информационная технология. Регистрация наборов графических знаков из ISO/CEI 10367 (SR ISO/CEI 7350:1997, IDT)


SM SR ISO/CEI 8859-16:2013 Tehnologia informaţiei. Set de caractere grafice codate pe un singur octet. Partea 16: Alfabetul latin nr. 10 - Информационная технология. 8-битовые однобайтовые наборы кодированных графических знаков. Часть 16: Латинский алфавит № 10 (SR ISO/CEI 8859-16:2006, IDT) SM SR ISO/CEI 9281-1:2013 Tehnologia informaţiei. Metode de codificare a imaginii. Partea 1: Identificare - Информационная технология. Методы кодирования изображения. Часть 1: Идентификация (SR ISO/CEI 9281-1:1995, IDT) SM SR ISO/CEI 9281-2:2013 Tehnologia informaţiei. Metode de codificare a imaginii. Partea 2: Procedură de înregistrare Информационная технология. Методы кодирования изображения. Часть 2: Процедура регистрации (SR ISO/CEI 9281-2:1995, IDT) SM SR ISO 9282-1:2013 Prelucrarea informaţiei. Reprezentarea codificată a imaginilor. Partea 1: Principii de codificare pentru reprezentarea imaginilor într-un mediu pe 7 sau 8 biţi - Обработка информации. Кодированное представление изображений. Часть 1: Принципы кодирования для представления изображений в 7-или 8-битной среде (SR ISO 9282-1:1995, IDT) SM SR ISO/CEI 14888-3:2013 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Semnături digitale cu apendice. Partea 3: Mecanisme bazate pe logaritmi discreţi - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Цифровые подписи с приложением. Часть 3: Механизмы на основе дискретных логарифмов (SR ISO/CEI 14888-3:2008, IDT) SM SR ISO/CEI 24762:2013 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Linii directoare pentru serviciile de refacere după dezastru în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководство по услугам по восстановлению информационнокоммуникационных технологий после бедствия (SR ISO/CEI 24762:2008, IDT) 35.100.01 SM SR ISO/CEI 7498-1:2013 Tehnologia informaţiei. Interconectarea sistemelor deschise. Model de referinţă de bază: Modelul de

bază - Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель: Базовая модель (SR ISO/CEI 7498-1:1998, IDT) SM SR ISO 7498-2:2013 Sisteme de prelucrare a informaţiei. Interconectarea sistemelor deschise. Model de referinţă de bază. Partea 2: Arhitectura securităţii - Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель. Часть 2: Архитектура защиты (SR ISO 7498-2:1998, IDT) 35.100.05; 97.120 SM SR EN 50090-4-2:2013 Sisteme electronice pentru locuinţe şi clădiri (HBES). Partea 4-2: Straturi independente de suport. Stratul de transport, stratul de reţea şi părţile generale ale stratului legăturilor de date pentru HBES Clasă  1 - Системы электронные бытовые и для зданий (HBES). Часть 4-2: Уровни, независимые от сред. Транспортный уровень, сетевой уровень и основные части канального уровня для HBES класса 1 (SR EN 50090-4-2:2004, IDT) 35.100.70 SM SR ISO/CEI 10164-1+A1+ C1:2013 Tehnologia informaţiei. Interconectarea sistemelor deschise. Administrarea sistemelor: Funcţia de administrare obiecte - Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Административное управление систем. Функция административного управления объектами (SR ISO/CEI 10164-1+A1+C1:2000, IDT) 35.140 SM SR ISO/CEI 9637-1:2013 Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator. Tehnici de interfaţă pentru dialoguri cu dispozitive grafice (CGI). Legătura fluxului de date. Partea 1: Codificare pe caracter - Информационная технология. Машинная графика. Техника сопряжения для диалога с графическими устройствами (CGI). Привязка потока данных. Часть 1: Кодирование символов (SR ISO/CEI 9637-1:1999, IDT) SM SR ISO/CEI 9637-2:2013 Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator. Tehnici de interfaţă pentru dialoguri cu dispozitive grafice (CGI). Legătura fluxului de date. Partea 2: Codificare binară Информационная технология. Машинная графика. Техника сопряжения для диалога с графическими устройствами (CGI). Привязка потока данных. Часть 2: Двоичное кодирование (SR ISO/CEI 9637-2:1999, IDT)

INS  Octombrie 2013 9


SM SR ISO/CEI 10641:2013 Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator şi prelucrare imagini. Testare de conformitate a implementărilor standardelor de grafică Информационная технология. Машинная графика и обработка изображений. Тестирование конформности при реализации стандартов по графике (SR ISO/CEI 10641:1997, IDT) SM SR ISO/CEI 11072:2013 Tehnologia informaţiei. Grafică pe calculator. Model de referinţă pentru grafica pe calculator Информационная технология. Машинная графика. Эталонная модель машинной графики (SR ISO/CEI 11072:1996, IDT) 35.220.21 SM SR ISO 7487-2:2013 Prelucrarea informaţiei. Schimbul de date pe discuri flexibile încasetate de 130 mm (5,25 in) utilizînd înregistrarea prin modulaţie modificată a frecvenţei la 7 958 ftprad, 1,9 tpmm (48 tpi) pe ambele feţe. Partea 2: Formatul pistei A - Обработка информации. Обмен информацией на двусторонних гибких дисках диаметром 130 mm (5,25 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотномодулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 1,9 дорожек на mm (48 дорожек на дюйм), на обеих сторонах. Часть 2: Формат дорожки А (SR ISO 7487-2:1995, IDT)

дюйма) с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан на 80 дорожках с каждой стороны. Часть 1: Размерные, физические и магнитные характеристики (SR ISO 8860-1:1995, IDT) 35.220.30 SM SR ISO/CEI 10090:2013 Tehnologia informaţiei. Discuri optice de 90 mm diametru încasetate reinscriptibile şi încasetate numai pentru citire, destinate schimbului de date - Информационная технология. Кассеты 90 mm оптических дисков, перезаписываемых, нестираемых для обмена данными (SR ISO/CEI 10090:1998, IDT) 35.240.01 SM SR ISO/CEI 10027:2013 Tehnologia informaţiei. Cadru de lucru al sistemului dicţionar al resurselor de informaţii (IRDS) Информационная технология. Структура системы словаря информационных ресурсов (IRDS) (SR ISO/CEI 10027:1999, IDT) 35.240.15 SM SR ISO/CEI 7813:2013 Tehnologia informaţiei. Cartele de identificare. Cartele pentru tranzacţii financiare - Информационная технология. Идентификационные карточки. Карточки финансовых операций (SR ISO/CEI 7813:2008, IDT)

SM SR ISO 8378-1:2013 Prelucrarea informaţiei. Schimbul de date pe discuri flexibile încasetate de 130 mm (5,25 in) utilizînd înregistrarea prin modulaţie a frecvenţei cu 7 958 ftprad, 3,8 tpmm (96 tpi) pe ambele fețe. Partea 1: Caracteristici dimensionale, fizice şi magnetice - Обработка информации. Обмен информацией на двусторонних гибких дисках диаметром 130 mm (5,25 дюйма) в кассете с использованием модифицированной частотно-модулированной записи плотностью 7958 переходов потока на радиан, 3,8 дорожек на миллиметр (96 дорожек на дюйм), на обеих сторонах. Часть 1: Размерные, физические и магнитные характеристики (SR ISO 8378-1:1993, IDT)

35.240.30 SM SR ISO/CEI 15445:2013 Tehnologia informaţiei. Limbaje pentru descrierea şi prelucrarea documentelor. Limbajul HTML (HyperText Markup Language) - Информационная технология. Описание документа и языки обработки. Язык гипертекстовой разметки (HTML) (SR ISO/CEI 15445:2008, IDT)

SM SR ISO 8860-1:2013 Prelucrarea informaţiei. Schimbul de date pe discuri flexibile încasetate de 90 mm (3,5 in) utilizînd înregistrarea prin modulaţie modificată a frecvenţei cu 7 958 ftprad pe 80 piste pe fiecare faţă. Partea 1: Caracteristici dimensionale, fizice şi magnetice Обработка информации. Обмен данными на кассете с гибким диском диаметром 90 mm (3,5

35.240.50 SM SR EN 61512-2:2013 Comanda proceselor de fabricaţie pe loturi. Partea 2: Structuri de date şi reguli generale referitoare la limbaje - Управление серийными технологическими процессами. Часть 2: Структура данных и руководящие указания по языкам (SR EN 61512-2:2003, IDT)

10 INS  Octombrie 2013

SM SR ISO 8777:2013 Informare şi documentare. Comenzi pentru sisteme interactive de căutare a informaţiei - Информация и документация. Команды для интерактивного поиска информации (SR ISO 8777:1998, IDT)


35.240.60; 45.020 SM SR EN 50159:2013 Aplicaţii feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicaţii şi prelucrare de date. Comunicaţii de siguranţă prin sisteme de transmisie - Железные дороги. Системы связи сигнализации и обработки данных. Безопасность связи в передающих системах (SR EN 50159:2011, IDT)

Велосипеды. Дополнительные приспособления для велосипедов. Багажники (SM SR EN 14872:2006, IDT)

SM SR CLC/TR 50501-1:2013 Aplicaţii feroviare. Material rulant. Comunicaţii între vehicule şi comunicaţii sol/tren. Partea 1: Dicţionar de date şi reguli pentru standardizare funcţională - Железные дороги. Подвижной состав.Взаимодействие между транспортными средствами и поезд/придорожная полоса. Часть 1: Словарь данных и правила для функциональной стандартизации (SR CLC/TR 50501-1:2007, IDT)

47.080 SM SR EN ISO 12401:2013 Nave mici. Centuri complexe de securitate şi suporturi de asigurare pentru punte. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Суда малые. Палубные привязные ремни безопасности и страховые оттяжки. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN ISO 12401:2010, IDT)

35.240.80 SM SR EN 14485:2013 Informatică medicală. Ghid pentru utilizarea datelor personale de sănătate în aplicaţiile internaţionale în contextul directivei europene privind protecţia datelor personale - Информатика в области здравоохранения.Руководство по обработке персональных данных о здоровье в международных применениях согласно директиве ЕС о защите данных. (SR EN 14485:2004, IDT) SM SR EN ISO 18104:2013 Informatică medicală. Integrarea unui model de terminologie de referinţă pentru asistenţă medicală - Информатика в области здравоохранения. Интеграция исходной терминологической модели для медицинского ухода (SR EN ISO 18104:2004, IDT) 35.260 SM SR ISO/CEI 24700:2013 Calitatea şi performanţele echipamentelor de birou ce conţin componente refolosite - Качество и рабочие характеристики офисного оборудования, содержащего повторно используемые компоненты (SR ISO/CEI 24700:2008, IDT)

43 VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

47 CONSTRUCȚII NAVALE ȘI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

67 INDUSTRIA ALIMENTARĂ ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 67.160.10 SM SR 184-13:2013 Alcool etilic şi băuturi alcoolice. Partea 13: Determinarea acidului cianhidric - Спирт этиловый и алкогольные напитки. Часть 13: Определение синильной кислоты (SR 184-13:2009, IDT)

75 INDUSTRIA PETROLIERĂ ȘI TEHNOLOGII ASOCIATE ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 75.140 SM SR EN 13179-1:2013 Încercări pe filere utilizate în amestecuri bituminoase. Partea 1: Încercare bilă-inel - Испытания минеральных заполнителей для битумных смесей. Часть 1: Метод кольца и шара (SR EN 13179-1:2002, IDT) SM SR EN 13179-2:2013 Încercări pe filere utilizate în amestecuri bituminoase. Partea 2: Viscozitatea aparentă (numărbitum) - Испытания минеральных заполнителей для битумных смесей. Часть 2: Битумное число (SR EN 13179-2:2002, IDT)

43.150 SM SR EN 14872:2013 Biciclete. Accesorii pentru biciclete. Portbagaje -

INS  Octombrie 2013 11


77 METALURGIE МЕТАЛЛУРГИЯ 77.060 SM SR EN ISO 8565:2013 Metale şi aliaje. Încercări la coroziune atmosferică. Cerinţe generale - Металлы и сплавы. Испытание на атмосферную коррозию. Общиетребования (SR EN ISO 8565:2011, IDT) 77.140.50 SM SR EN 10346:2013 Produse plate de oţel acoperite continuu prin imersie la cald. Condiţii tehnice de livrare - Изделия стальные плоские с горячим покрытием, нанесенным непрерывным процессом погружения. Технические условия поставки (SR EN 10346:2009 , IDT)

79 INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ 79.040 SM SR EN 14081-1+A1:2013 Structuri de lemn. Lemn pentru construcţii cu secţiune dreptunghiulară, sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale - Конструкции деревянные. Строительные лесоматериалы с прямоугольным сечением, сортированные по прочности. Часть 1: Общие требования (SR EN 14081-1+A1:2011, IDT) 79.080 SM SR EN 14229:2013 Lemn pentru construcţii. Stîlpi de lemn pentru linii aeriene - Лесоматериалы строительные. Столбы деревянные для линий воздушных передач (SR EN 14229:2011, IDT)

81 INDUSTRIA STICLEI ȘI A CERAMICII СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 81.040.20 SM SR EN 1051-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 1: Definiţii şi descriere - Стекло в строительстве. Стеклоблоки и стеклянные плитки. Часть 1: Определения и описание (SR EN 1051-1:2004, IDT)

12 INS  Octombrie 2013

SM SR EN 1279-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 1: Generalităţi, toleranţe dimensionale şi reguli pentru descrierea sistemului - Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 1: Общие положения, допуски на размеры и правила описания системы (SR EN 1279-1:2004, IDT) SM SR EN 1279-4:2013 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 4: Metode de încercare ale caracteristicilor fizice ale marginilor etanşate - Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 4: Методы определения физических характеристик уплотнений кромки (SR EN 1279-4:2003, IDT) SM SR EN 1279-5+A2:2013 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii - Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 5: Оценка соответствия (SR EN 1279-5+A2:2010, IDT) SM SR EN 1279-6:2013 Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 6: Controlul producţiei în fabrică şi încercări periodice - Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 6: Контроль готовой продукции и периодические испытания (SR EN 1279-6:2003, IDT) SM SR EN 12150-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 1: Definiţii şi descriere - Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальцийсиликатное безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание (SR EN 12150-1:2002, IDT) SM SR EN 12337-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silicocalco-sodică securizat chimic. Partea 1: Definiţii şi descriere - Стекло в строительстве. Химически упрочненное натрий-кальций-силикатное стекло. Часть 1: Определения и описание (SR EN 12337-1:2002, IDT) SM SR EN ISO 12543-2:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 2: Geam stratificat de securitate - Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 2: Многослойное безопасное стекло (SR EN ISO 12543-2:2012, IDT)


SM SR EN ISO 12543-3:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 3: Geam stratificat Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 3: Многослойное стекло (SR EN ISO 12543-3:2012, IDT) SM SR EN ISO 12543-5:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 5: Dimensiuni şi prelucrare margini - Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 5: Размеры и отделка краев (SR EN ISO 12543-5:2012, IDT) SM SR EN ISO 12543-6:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 6: Aspect Стекло в строительстве. Многослойное стекло и многослойное безопасное стекло. Часть 6: Внешний вид (SR EN ISO 12543-6:2012, IDT) SM SR EN 12898:2013 Sticlă pentru construcţii. Determinarea emisivităţii - Стекло в строительстве. Определение излучательной способности (SR EN 12898:2002, IDT) SM EN 13024-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 1: Definiţii şi descriere - Стекло в строительстве. Термически закаленное боросиликатное безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание (EN 13024-1:2011, IDT) SM SR EN 14178-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pămîntoasă. Partea 1: Geam float - Стекло в строительстве. Основные изделия из щелочноземельного силикатного стекла. Часть 1: Флоат-стекло (SR EN 14178-1:2004, IDT) SM SR EN 14179-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 1: Definiţii şi descriere - Стекло в строительстве. Термически закаленное натрийкальций-силикатное, пропитанное в тепле натронной известью, безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание (SR EN 14179-1:2005, IDT)

SM SR EN 14321-1:2013 Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pămîntoasă securizat termic. Partea 1: Definiţii şi descriere - Стекло в строительстве. Термически закаленное щелочноземельное силикатное безопасное стекло. Часть 1: Определения и описание (SR EN 14321-1:2005, IDT) SM SR EN 15434+A1:2013 Sticlă pentru construcţii. Standard de produs pentru materiale de lipire şi etanşare structurală şi/ sau rezistente la radiaţii ultraviolete (utilizate pentru vitraj structural lipit şi/sau vitraje izolate cu margini expuse) - Стекло в строительстве. Стандарт на продукцию для строительного и/или стойкого к ультрафиолетовому излучению герметика (для использования при остеклении со строительным герметиком и/или стеклопакетов с наружным уплотнением) (SR EN 15434+A1:2010, IDT) 81.060.20 SM SR EN 1159-3:2013 Ceramici tehnice avansate. Compozite ceramice. Proprietăţi termofizice. Partea 3: Determinarea capacităţii termice specifice - Керамика специальная техническая. Материалы композиционные керамические. Термофизические свойства. Часть 3: Определение удельной теплоемкости (SR EN 1159-3:2004, IDT) 81.060.30 SM SR EN 1159-1:2013 Ceramici tehnice avansate. Compozite ceramice. Proprietăţi termofizice. Partea 1: Determinarea dilatării termice Керамика техническая высококачественная. Материалы композиционные керамические. Термофизические свойства. Часть 1: Определение теплового расширения (SR EN 1159-1:2004, IDT) 81.080 SM SR EN 993-2:2013 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 2: Determinarea densităţii - Методы испытаний плотных формованных огнеупоров. Часть 2: Определение обьемнойплотности (SR EN 993-2:1997, IDT) SM SR EN 993-11:2013 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 11: Determinarea rezistenţei la şoc termic - Методы испытаний плотных формованных огнеупоров. Часть 11: Определение устойчивости к термическому шоку (SR EN 993-11:2008, IDT)

INS  Octombrie 2013 13


83 INDUSTRIA CAUCIUCULUI ȘI A MATERIALELOR PLASTICE РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬРЕ 83.080.20 SM SR EN ISO 294-3:2013 Materiale plastice. Formarea prin injecţie a epruvetelor de materiale termoplastice. Partea 3: Plăci de dimensiuni mici - Пластмассы. Образцы для испытаний из термопластичных материалов, изготовленных литьем под давлением. Часть 3: Пластины небольших размеров (SR EN ISO 294-3:2004, IDT) 83.140.99 SM SR EN 13245-2:2013 Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare Пластмассы. Профили из непластифицированного поливинилхлорида (PVC-U) для зданий. Часть 2: Профили PVC-U и PVC-UE для внутренних и наружных стен и отделки потолков (SR EN 13245-2:2009, IDT) 83.180 SM EN 828:2013 Adezivi. Capacitatea de umectare. Determinare prin măsurarea unghiului de contact şi a energiei superficiale libere a suprafeţei solide - Клеи. Смачиваемость. Определение путем измерения угла смачивания и свободной поверхностной энергии твердых поверхностей (EN 828:2013, IDT) 85 INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ 85.040 SM SR EN ISO 5350-1:2013 Celuloze. Estimarea impurităţilor şi aşchiilor. Partea  1: Examinarea foilor de laborator în lumină transmisă - Целлюлоза. Оценка содержания загpязнений и костры. Часть 1: Контроль лабораторных листов в проходящем свете (SR EN ISO 5350-1:2007, IDT) SM SR EN ISO 5350-2:2013 Celuloze. Estimarea impurităţilor şi aşchiilor. Partea  2: Examinarea celulozelor în coli în lumină transmisă - Целлюлоза. Оценка содержания загрязнения и костры. Часть 2: Контроль вальцованной листовой целлюлозы в проходящем свете (SR EN ISO 5350-2:2007, IDT)

14 INS  Octombrie 2013

85.060 SM SR EN ISO 534:2013 Hîrtie şi carton. Determinarea grosimii, a masei volumice şi a volumului specific - Бумага и картон. Определение толщины, плотности и удельного объема (SR EN ISO 534:2012, IDT) SM SR EN ISO 12625-4:2013 Hîrtie igienico-sanitară şi produse igienicosanitare. Partea 4: Determinarea rezistenţei de rupere la tracţiune, a alungirii la rupere prin tracţiune şi a energiei absorbite la rupere prin tracţiune - Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 4: Определение прочности на растяжение, растяжения при разрыве и поглощения энергии при растяжении (SR EN ISO 12625-4:2005, IDT) SM SR EN ISO 12625-7:2013 Hîrtie igienico-sanitară şi produse igienico-sanitare. Partea 7: Determinarea proprietăţilor optice - Тонкая бумага и изделия из нее. Часть 7: Определение оптических свойств (SR EN ISO 12625-7:2007, IDT)

87 INDUSTRIA DE VOPSELE ȘI COLORANȚI ЛАКОКРАСОЧНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 87.020; 91.080.10 SM SR EN ISO 12944-3:2013 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva coroziunii. Partea 3: Proiectare şi dispoziţii constructive - Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 3: Основные критерии проектирования (SR EN ISO 12944-3:2002, IDT)

91 CONSTRUCȚII ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.010.30 SM SR EN 1337-2:2013 Aparate de reazem pentru structuri. Partea 2: Elemente de alunecare - Опорыстроительные. Часть 2: Элементы скольжения (SR EN 1337-2:2004, IDT) 91.060; 91.120 SM SR EN ISO 140-5:2013 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii Partea 5: Măsurarea in situ


a izolării la zgomot aerian a elementelor de faţadă şi a faţadelor - Акустика. Измерение звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 5: Измерения изоляции и воздушного шума фасадами и элементами фасадов, проводимые на месте (SR EN ISO 140-5:2002, IDT) SM SR EN ISO 140-7:2013 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 7: Măsurarea in situ a izolării la zgomot de impact a planşeelor - Акустика. Измерение звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 7: Измерение звукоизоляции от ударного шума полом, проводимое на месте (SR EN ISO 140-7:2002, IDT) 91.060.20; 91.140.80 SM SR EN 12056-3:2013 Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice, proiectare şi calcule - Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 3: Системы отвода воды с крыш, размещение и расчет (SR EN 12056-3:2002, IDT) 91.060.40 SM SR EN 12446:2013 Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton - Трубы дымовые. Составные части. Элементы внешней бетонной стенки (SR EN 12446:2011, IDT) 91.060.40; 91.100.30 SM SR EN 1858+A1:2013 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi - Трубы дымовые. Составные части. Дымовентиляционные бетонные блоки (SR EN 1858+A1:2011, IDT) 91.060.50 SM SR EN 947:2013 Uşi batante sau pivotante. Determinarea rezistenţei la sarcină verticală - Двери навесные или откидные. Определение сопротивления вертикальной нагрузке (SR EN 947:2002, IDT) SM SR EN 951:2013 Foi de uşi. Metoda de măsurare a înălţimii, lăţimii, grosimii şi a rectangularităţii - Полотна дверей. Методы определения высоты, ширины, толщины и прямоугольности (SR EN 951:2003, IDT)

SM SR EN 12217:2013 Uşi. Forţe de manevrare. Cerinţe şi clasificare - Двери. Воздействующие силы. Требования и классификация (SR EN 12217:2004, IDT) SM SR EN 12400:2013 Ferestre şi uşi. Durabilitate mecanică. Cerinţe şi clasificare - Окна и двери. Механическая прочность. Требования и классификация (SR EN 12400:2003, IDT) SM SR EN 12424:2013 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Rezistenţă la încărcare din vînt. Clasificare - Двери и ворота промышленные, коммерческиеи гаражные. Сопротивление ветровой нагрузке. Классификация (SR EN 12424:2003, IDT) SM SR EN 12425:2013 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Rezistenţă la penetrarea apei. Clasificare - Двери и ворота промышленные, коммерческиеи гаражные. Сопротивление водопроницанию. Классификация (SR EN 12425:2003, IDT) SM SR EN 12426:2013 Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Permeabilitate la aer. Clasificare - Двери и ворота промышленные, коммерческиеи гаражные. Воздухопроницаемость. Классификация (SR EN 12426:2003, IDT) SM SR EN 13049:2013 Ferestre. Impact cu un corp moale şi greu. Metodă de încercare, cerinţe de securitate şi clasificare Окна. Ударная нагрузка мягким тяжелым телом. Метод испытания, требования безопасности и классификация (SR EN 13049:2004, IDT) SM SR EN 13115:2013 Ferestre. Clasificarea proprietăţilor mecanice. Sarcină verticală, încovoiere şi eforturi de manevră - Окна. Классификация механических характеристик. Вертикальные нагрузки, кручение и воздействующие усилия (SR EN 13115:2002, IDT) 91.060.50; 91.120.20 SM EN 14759:2013 Elemente de închidere. Izolare acustică la zgomote aeriene. Exprimare a performanţei - Жалюзи. Звукоизоляция от воздушного шума. Выражение характеристики (EN 14759:2005, IDT)

INS  Octombrie 2013 15


91.080.20 SM SR EN 1382:2013 Structuri de lemn. Metode de încercare. Rezistenţa la smulgere a elementelor de fixare în lemn Конструкции деревянные. Методы испытаний. Сопротивление древесины вытягиванию крепежных изделий (SR EN 1382:2002, IDT) 91.080.30 SM SR EN 1052-1:2013 Metode de încercare a zidăriei. Partea 1: Determinarea rezistenţei la compresiune - Методы испытаний каменной кладки. Часть 1: Определение прочности при сжатии (SR EN 1052-1:2001, IDT) SM SR EN 1052-2:2013 Metode de încercare a zidăriei. Partea 2: Determinarea rezistenţei la încovoiere - Методы испытаний каменной кладки. Часть 2: Определение прочности при изгибе (SR EN 1052-2:2001, IDT) SM SR EN 1052-4:2013 Metode de încercare a zidăriei. Partea 4: Determinarea rezistenţei la forfecare ţinînd seama de stratul de etanşare împotriva umidităţii prin capilaritate - Методы испытаний каменной кладки. Часть 4: Определение прочности при сдвиге, включая гидроизоляционный слой (SR EN 1052-4:2001, IDT) 91.080.40 SM SR EN 12637-1:2013 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Compatibilitatea produselor de injecţie. Partea 1: Compatibilitatea cu betonul - Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Совместимость введенных продуктов. Часть 1: Совместимость с бетоном (SR EN 12637-1:2004, IDT) 91.080.40; 91.100.30 SM SR EN 1766:2013 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Beton de referinţă pentru încercări - Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытания. Стандартные бетоны для испытаний (SR EN 1766:2002, IDT) SM SR EN 12269-1:2013 Determinarea comportării la aderenţă între armătura de oţel şi betonul celular autoclavizat prin

16 INS  Octombrie 2013

metoda încercării de grindă. Partea 1: Încercare la termen scurt - Определение сцепления между арматурной сталью и автоклавным ячеистым бетоном при испытании с помощью образцовбалок. Часть 1: Кратковременное испытание (SR EN 12269-1:2001, IDT) SM SR EN 13581:2013 Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Metode de încercări. Determinarea pierderii de masă a betoanelor hidrofuge prin încercare după îngheţ-dezgheţ - Изделия и системы для защиты и ремонта бетонных конструкций. Методы испытаний. Определение потери массы гидрофобно пропитанного бетона после напряжения, возникающего при замораживании и оттаивании (SR EN 13581:2003, IDT) 91.100.10 SM SR ISO 390:2013 Produse de ciment armat cu fibre. Eşantionare şi inspecţie - Изделия из цемента, армированного волокном. Методы отбора проб и контроль (SR ISO 390:2000, IDT) SM SR EN 998-1:2013 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire - Требования к строительным растворам для каменной кладки. Часть 1: Строительные растворы для нанесения внешней и внутренней штукатурки (SR EN 998-1:2011,IDT) SM SR EN 998-2:2013 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie - Требования к строительным растворам для каменной кладки. Часть 2: Кладочный строительный раствор (SR EN 998-2:2011, IDT) SM SR EN 1015-4:2013 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 4: Determinarea consistenţei mortarului proaspăt (cu penetrare plunger) - Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 4: Определение консистенции свежего раствора (с помощью пенетрометра) (SR EN 1015-4:2001, IDT) SM SR EN 1015-18:2013 Metode de încercare a mortarelor pentru zidărie. Partea 18: Determinarea coeficientului de absorbţie a apei datorată acţiunii capilare a mortarului întărit - Методы испытаний строительных растворов для каменной кладки. Часть 18: Определение коэффициента водопоглощения в результате капиллярного действия затвердевшего раствора (SR EN 1015-18:2003, IDT)


SM SR EN 12859:2013 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare - Блоки гипсовые. Определения, требования и методы испытаний (SR EN 12859:2011, IDT) SM SR EN 13279-2:2013 Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 2: Metode de încercare - Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые. Часть 2: Методы испытания (SR EN 13279-2:2005, IDT) SM SR EN 13639:2013 Determinarea carbonului organic total din calcar - Определение полного содержания органического углерода в известняке (SR EN 13639:2003, IDT) SM SR EN 15743:2013 Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate - Суперсульфатный цемент. Состав, технические требования и критерии соответствия (SR EN 15743:2010, IDT) 91.100.15 SM SR EN 771-6:2013 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală Требования к элементам каменной кладки. Часть 6: Блоки из природного камня (SR EN 771-6:2011, IDT) SM SR EN 772-4:2013 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 4: Determinarea densităţii reale şi aparente şi a porozităţii deschise şi totale ale elementelor de zidărie din piatră naturală - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 4: Определение реальной и насыпной плотности, а также общей пористости и открытой пористости для элементов кладки из природного строительного камня (SR EN 772-4:2000, IDT) SM SR EN 772-10:2013 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 10: Determinarea conţinutului de umiditate a elementelor pentru zidărie de silico-calcar şi de beton celular autoclavizat - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 10: Определение содержания влаги в известково-песчаных кирпичах и кирпичах из пористого бетона (SR EN 772-10:2001, IDT) SM SR EN 772-13:2013 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 13: Determinarea densităţii aparente

şi absolute în stare uscată a elementelor pentru zidărie (cu excepţia pietrei naturale) - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 13: Определение абсолютной и кажущейся плотности в сухом состоянии элементов каменной кладки (кроме природного камня) (SR EN 772-13:2001, IDT) SM SR EN 772-19:2013 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 19: Determinarea dilatării la umiditate a elementelor ceramice cu goluri orizontale mari pentru zidărie de argilă - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 19: Определение набухания при увлажнении керамических элементов большого размера из глины с горизонтальной перфорацией (SR EN 772-19:2003, IDT) SM SR CEN/TS 772-22:2013 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 22: Determinarea rezistenţei la îngheţ/dezgheţ a elementelor pentru zidărie de argilă - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 22: Определение стойкости глиняных элементов кладки к замораживанию/оттаиванию (SR CEN/TS 772-22:2009, IDT) SM SR EN 932-1:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Metode de eşantionare - Испытания для определенияобщих свойств заполнителей. Часть 1: Методы отбора проб (SR EN 932-1:1998, IDT) SM SR EN 932-2:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 2: Metode de reducere a unui eşantion de laborator - Испытания для определенияобщих свойств заполнителей. Часть 2: Методы сокращения лабораторных образцов (SR EN 932-2:2003, IDT) SM SR EN 933-5:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea procentului de suprafeţe concasate şi sfarîmate din agregate grosiere - Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 5: Определение доли зерен с разрушенной поверхностью в мелком гравии (SR EN 933-5:2001, IDT) SM SR EN 933-6:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 6: Evaluarea caracteristicilor suprafeţei. Coeficient de curgere

INS  Octombrie 2013 17


a agregatelor - Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 6: Определение свойств поверхности. Определение коэффициента расхода заполнителей (SR EN 933-6:2002, IDT) SM SR EN 933-9:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea părţilor fine. Încercare cu albastru de metilen - Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 9: Определение содержания мелких частиц. Испытание с применением метиленового синего (SR EN 933-9:2009, IDT) SM SR EN 933-10:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 10: Evaluarea părţilor fine. Determinarea granulozităţii filerului (cernere în curent de aer) - Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 10: Оценка содержания мелких частиц. Гранулометрический состав заполнителей (метод просеивания с помощью воздушной струи) (SR EN933-10:2009, IDT) SM SR EN 933-11:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 11: Încercări pentru clasificarea componentelor agregatului grosier reciclat - Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 11: Оценка содержания мелких частиц. Гранулометрический состав заполнителей (метод просеивания с помощью воздушной струи) (SR EN 933-11:2009, IDT) SM SR EN 1097-6:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei Методы испытаний для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 6. Определение средней плотности и водопоглощения (SR EN1097-6:2002, IDT) SM SR EN 1097-8:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 8: Determinarea coeficientului de şlefuire accelerată Методы испытаний для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 8: Определение способности к полированию (SR EN 1097-8:2009, IDT)

18 INS  Octombrie 2013

SM SR EN 1097-9:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 9: Metodă pentru determinarea rezistenţei la uzură prin abraziune provocată de pneuri cu crampoane. Încercarea scandinavă - Методы испытаний для определения механических и физических характеристик заполнителей. Часть 9: Определение сопротивления абразивному изнашиванию под действием шипованных шин. Скандинавский метод испытаний (SR EN 1097-9:2002, IDT) SM SR EN 1367-3:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 3: Încercarea prin fierbere a bazalturilor supuse radiaţiei solare - Испытания по определению термических характеристик и атмосферостойкости заполнителей. Часть 3: Метод кипячения „веснушчатого” базальта (SR EN 1367-3:2002, IDT) SM SR EN 1744-3:2013 Încercări pentru determinarea proprietăţilor chimice ale agregatelor. Partea 3: Pregătirea eluaţilor prin lixivierea agregatelor - Испытания для определения химических свойств заполнителей. Часть 3: Приготовление элюатов выщелачиванием заполнителей (SR EN 1744-3:2003, IDT) 91.100.20 SM SR EN 933-2:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrică. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor - Испытания для определения геометрических характеристик заполнителей. Часть 2: Определение величины гранул. Испытательные сита, номинальные размеры отверстий сита (SR EN 933-2:1998, IDT) 91.100.25 SM SR EN 771-1:2013 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă - Требования к элементам каменной кладки. Часть 1: Элементы каменной кладки глиняные (SR EN 771-1:2011, IDT) SM SR EN 771-2:2013 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar - Требования к элементам каменной кладки. Часть 2: Элементы каменной кладкисиликатные (SR EN 771-2:2011, IDT)


91.100.30 SM SR EN 480-10:2013 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Metode de încercare. Partea 10: Determinarea conţinutului de cloruri solubile în apă - Добавки к бетону, строительному и жидкому цементному раствору. Методы испытаний. Часть 10: Определение содержания растворимых в воде хлоридов (SR EN 480-10:2009, IDT) SM SR EN 678:2013 Determinarea densităţii aparente în stare uscată a betonului celular autoclavizat - Определение средней плотности в сухом состоянии ячеистого бетона автоклавного твердения (SR EN 678:1996, IDT) SM SR EN 771-3:2013 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare) - Требования к элементам каменной кладки. Часть 3: Блоки из автоклавного ячеистого бетона (SR EN 771-3:2011, IDT) SM SR EN 771-4:2013 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat Требования к элементам каменной кладки. Часть 4: Блоки из автоклавного ячеистого бетона (SR EN 771-4:2011, IDT) SM SR EN 771-5:2013 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială Требования к элементам каменной кладки. Часть 5: Блоки строительные бетонные (SR EN 771-5:2011, IDT) SM SR EN 772-6:2013 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 6: Determinarea rezistenţei la tracţiune prin încovoiere a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 6: Определение прочности на растяжение при изгибе элементов каменной кладки из бетона с заполнителем (SR EN 772-6:2002, IDT) SM SR EN 772-14:2013 Metode de încercare a elementelor pentru zidărie. Partea 14: Determinarea variaţiei dimensionale datorită umidităţii a elementelor pentru zidărie de beton cu agregate şi de piatră artificială - Методы испытаний элементов каменной кладки. Часть 14: Определение деформаций бетонных строительных

блоков из искусственного камня под воздействием влажности (SR EN 772-14:2002, IDT) SM SR EN 934-1:2013 Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 1: Cerinţe comune - Добавки для бетона, раствора и инъекционного раствора. Часть 1: Общие требования (SR EN 934-1:2008, IDT) SM SR EN 1351:2013 Determinarea rezistenţei la încovoiere a betonului celular autoclavizat - Определение прочности при изгибе автоклавного ячеистого бетона (SR EN 1351:2003, IDT) SM SR EN 1367-1:2013 Încercări pentru determinarea caracteristicilor termice şi de alterabilitate ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenţei la îngheţ-dezgheţ - Испытания по определению термических характеристик и атмосферостойкости заполнителей. Часть 1: Определение стойкости к замерзанию и таянию (SR EN 1367-1:2007, IDT) SM SR EN 14650:2013 Produse prefabricate de beton. Reguli generale pentru controlul producţiei în fabrică a betonului cu fibre metalice - Изделия железобетонные сборные. Общие правила контроля промышленного производства металлического армированного бетона (SR EN 14650:2005, IDT) SM SR EN 15037-2+A1:2013 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton - Изделия железобетонные сборные. Системы перекрытий из балок с заполнением межбалочного пространства блоками. Часть 2: Бетонные блоки (SR EN 15037-2+A1:2011, IDT) SM SR EN 15037-3+A1:2013 Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri ceramice - Изделия железобетонные сборные. Системы перекрытий из балок с заполнением межбалочного пространства блоками. Часть 3:Керамические стеновые блоки (SR EN 15037-3+A1:2011, IDT) SM SR EN 15037-4:2013 Produse prefabricate din beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat - Изделия железобетонные сборные. Системы перекрытий из балок с

INS  Octombrie 2013 19


заполнением межбалочного пространства блоками. Часть 4: Блоки из пенополистирола (SR EN 15037-4:2010, IDT)

Промышленные изделия из эластичной пенорезины (FEF). Технические условия (EN 14304:2009+A1:2013, IDT)

91.100.30; 93.100 SM SR EN 13230-2:2013 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 2: Traverse monobloc de beton precomprimat - Железные дороги. Рельсовый путь. Бетонные шпалы и балки. Часть 2: Предварительно напряженные моноблочные шпалы (SR EN 13230-2:2009, IDT)

SM EN 14305+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок.Промышленные изделия из ячеистого стекла (CG). Технические условия (EN 14305:2009+A1:2013, IDT)

SM SR EN 13230-3:2013 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 3: Traverse bibloc de beton armat - Железные дороги. Рельсовый путь. Бетонные шпалы и балки. Часть 3: Сдвоенные армированные шпалы (SR EN 13230-3:2009, IDT)

SM EN 14306+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок.Промышленные изделия из силиката кальция (CS). Технические условия (EN 14306:2009+A1:2013, IDT)

91.100.50 SM SR EN 14224:2013 Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Hidroizolaţii pentru poduri de beton şi alte suprafeţe de beton circulate de vehicule. Determinarea capacităţii de blocare a fisurilor - Листы гибкие для гидроизоляции. Гидроизоляция бетонных мостовых настилов и другие бетонные покрытия, проезжаемых транспортными средствами. Определение возможности блокирования трещин (SR EN 14224:2010, IDT) SM SR EN 15368+A1:2013 Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate Связующие гидравлические неконструкционные. Определение, технические условия и критерии соответствия (SR EN 15368+A1:2010, IDT) 91.100.60 SM EN 14303+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок.Промышленные изделия из минеральной ваты (MW). Технические условия (EN 14303:2009+A1:2013, IDT) SM EN 14304+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок.

20 INS  Octombrie 2013

SM EN 14307+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок. Промышленные изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). Технические условия (EN 14307:2009+A1:2013, IDT) SM EN 14308+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок.Промышленные изделия из жесткого пенополиуретана (PUR) и пенополиизоцианурата (PIR). Технические условия (EN 14308:2009+A1:2013, IDT) SM EN 14309+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок.Промышленные изделия из экспандированного полистирола (EPS). Технические условия (EN 14309:2009+A1:2013, IDT) SM EN 14313+A1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie - Изделия


теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок.Промышленные изделия из пенополиэтилена (PEF). Технические условия (EN 14313:2009+A1:2013, IDT) SM SR EN 15599-1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок. Теплоизоляция, изготовленная на месте, на основе материалов из вспученного перлита (ЕР). Часть 1: Технические условияна связующие и насыпные материалы перед установкой (SR EN 15599-1:2010, IDT) SM SR EN 15600-1:2013 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare - Изделия теплоизоляционные для оборудованиязданий и промышленных установок. Теплоизоляция, изготовленная на месте, на основе материалов извспученного вермикулита (ЕV). Часть 1: Технические условияна связующие и насыпные материалы перед установкой (SR EN 15600-1:2010, IDT) 91.120.20 SM SR EN ISO 140-14:2013 Acustică. Măsurarea izolării acustice în clădiri şi a elementelor de construcţii. Partea 14: Linii directoare pentru situaţii particulare in situ - Акустика. Измерение звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 14: Руководство по применению в частных случаях на местах (SR EN ISO 140-14:2005, IDT) SM SR EN ISO 717-1:2013 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian - Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 1: Изоляция от воздушного шума (SR EN ISO 717-1:2000, IDT) SM SR EN ISO 717-2:2013 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact - Акустика. Оценка звукоизоляции в зданиях и строительных элементах. Часть 2:Изоляция от ударного шума (SR EN ISO 717-2:2001, IDT)

SM SR EN ISO 10140-1:2013 Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 1: Reguli de aplicare pentru produse particulare - Акустика. Лабораторное измерение звукоизоляции строительных элементов. Часть 1: Правила применения для конкретных продуктов (SR EN ISO 10140-1:2011, IDT) SM SR EN ISO 10140-2:2013 Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 2: Măsurarea izolării acustice la zgomot aerian - Акустика. Лабораторное измерение звукоизоляции строительных элементов. Часть 2: Измерение звукоизоляции от воздушного шума (SR EN ISO 10140-2:2011, IDT) SM SR EN ISO 10140-3:2013 Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 3: Măsurarea izolării acustice la zgomot de impact Акустика. Лабораторное измерение звукоизоляции строительных элементов. Часть 3: Измерение звукоизоляции от ударного шума (SR EN ISO 10140-3:2011, IDT) SM SR EN ISO 10140-4:2013 Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 4: Proceduri de măsurare şi cerinţe - Акустика. Лабораторное измерение звукоизоляции строительных элементов. Часть 4: Требования и методики измерения (SR EN ISO 10140-4:2011, IDT) SM SR EN ISO 10140-5:2013 Acustică. Măsurarea în laborator a izolării acustice a elementelor de construcţii. Partea 5: Cerinţe referitoare la instalaţii şi echipamente de încercare Акустика. Лабораторное измерение звукоизоляции строительных элементов. Часть 5: Требования к испытательным установкам и оборудованию (SR EN ISO 10140-5:2011, IDT) SM SR EN ISO 10848-2:2013 Acustică. Măsurarea în laborator a transmisiilor pe căi colaterale ale zgomotului aerian şi ale zgomotului de impact între încăperi adiacente. Partea 2: Aplicaţii la elemente uşoare în cazul în care îmbinarea are o influenţă redusă - Акустика. Лабораторное измерение боковой передачи воздушного шума и ударного звука между смежными комнатами. Часть 2: Применение к легким элементам, при несущественном влиянии стыка (SR EN ISO 10848-2:2006, IDT)

INS  Octombrie 2013 21


SM SR EN ISO 11654:2013 Acustică. Absorbanţi acustici utilizaţi în clădiri. Evaluarea absorbţiei acustice - Акустика. Звукопоглотители, применяемые в зданиях. Оценка звукопоглощения (SR EN ISO 11654:2002, IDT) SM SR EN 12354-1:2013 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor plecînd de la performanţa elementelor. Partea 1: Izolarea acustică la zgomot aerian între încăperi - Акустика зданий. Оценка акустической характеристики зданий в зависимости от характеристик элементов. Часть 1: Звукоизоляция от воздушного шума между помещениями (SR EN 12354-1:2002, IDT) SM SR EN 12354-3:2013 Acustica în construcţii. Calculul performanţei acustice a clădirilor plecînd de la performanţa elementelor. Partea 3: Izolarea la zgomot aerian împotriva zgomotului exterior - Акустика зданий. Оценка акустической характеристики зданий в зависимости от характеристик элементов. Часть 3: Звукоизоляция от воздушного наружного шума (SR EN 12354-3:2002, IDT) 91.120.25 SM SR EN 15129:2013 Dispozitive antiseismice антисейсмические (SR EN 15129:2010, IDT)

-

Устройства

91.140.10 SM SR EN 303-2:2013 Cazane de încălzit. Partea 2: Cazane echipate cu arzătoare cu tiraj forţat. Cerinţe speciale pentru cazanele echipate cu arzătoare cu pulverizare care utilizează combustibili lichizi - Котлы отопительные. Часть 2: Котлы отопительные с горелкой с принудительной тягой. Специальные требования к отопительным котлам с распылительной мазутной форсункой (SR EN 303-2:2001, IDT) SM SR EN 442-2:2013 Radiatoare şi convectoare. Partea 2: Metode de încercare şi evaluare - Радиаторы и конвекторы. Часть 2: Методы испытаний и оценка (SR EN 442-2:2002, IDT) SM SR EN 442-3:2013 Radiatoare şi convectoare. Partea 3: Evaluarea conformităţii - Радиаторы и конвекторы. Часть 3: Оценка соответствия (SR EN 442-3:2004, IDT)

22 INS  Octombrie 2013

SM SR EN 834:2013 Repartitoare de costuri ale căldurii pentru determinarea consumului radiatoarelor utilizate la încălzirea încăperilor. Dispozitive alimentate cu energie electrică - Распределители стоимости тепла для определения расхода тепла комнатными отопительными радиаторами. Приборы, работающие от электрического источника питания (SR EN 834:2002, IDT) SM SR EN 835:2013 Repartitoare de costuri ale căldurii pentru determinarea consumului radiatoarelor utilizate la încălzirea încăperilor. Dispozitive fără alimentare cu energie electrică, bazate pe principiul evaporării - Распределители стоимости тепла для определения расхода тепла комнатными отопительными радиаторами. Приборы без источника электропитания, основанные на принципе испарения (SR EN 835:2002, IDT) SM SR EN 1148:2013 Schimbătoare de căldură. Schimbătoare apă/ apă utilizate pentru încălzirea urbană. Proceduri de încercare pentru determinarea performanţelor Теплообменники. Водо/водяные теплообменники для централизованного теплоснабжения. Методики испытаний для определения рабочих характеристик (SR EN 1148:2003, IDT) SM EN 1264-2+A1:2013 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă. Partea 2: Încălzire prin pardoseală: Metode de verificare pentru determinarea emisiei termice prin utilizarea metodelor de calcul şi de încercare - Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 2: Подогрев пола. Методы проверки для определения теплоотдачи с использованием расчета и методов испытаний (EN 1264-2:2008+A1:2012, IDT) SM SR EN 1264-5:2013 Instalaţii cu suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate, cu agent termic apă . Partea 5: Suprafeţe de încălzire şi de răcire integrate în pardoseli, plafoane şi pereţi. Determinarea emisiei termice - Системы отопления и охлаждения поверхности встроенные водные. Часть 5: Поверхности нагрева и охлаждения, встроенные в полы, потолки и стены. Определение теплопроизводительности (SR EN 1264-5:2009, IDT)


SM SR EN 14037-2:2013 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 °C. Partea 2: Metode de încercare pentru determinarea puterii termice - Панели потолочные с водоподогревом при температуре воды не более 120 °C. Часть 2: Метод определения тепловой мощности (SR EN 14037-2:2004, IDT) SM SR EN 14037-3:2013 Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 °C. Partea 3: Metodă de conversie şi de evaluare a fluxului termic prin radiaţie - Панели потолочные с водоподогревом при температуре воды не более 120 °C. Часть 3: Методы определения номинальных характеристик и оценка излучаемой тепловой мощности (SR EN 14037-3:2004, IDT) 91.140.30 SM SR EN 1751:2013 Instalaţii de ventilare şi climatizare în construcţii. Guri de aer. Încercările aerodinamice ale ramelor cu jaluzele - Вентиляция в зданиях. Приборы воздухораспределителей системы. Аэродинамические испытания дроссельных и запорных элементов (SR EN 1751:2000, IDT) SM SR EN 13141-5:2013 Ventilarea clădirilor. Încercarea performanţei componentelor/produselor pentru ventilarea clădirilor de locuit. Partea 5: Căciuli de ventilare şi dispozitive de ieşire prin acoperiş - Вентиляция в зданиях. Испытание эксплуатационных характеристик компонентов/изделий для вентиляции жилых зданиях. Часть 5: Дефлекторы и выходные устройства на крыше (SR EN 13141-5:2005, IDT) SM EN 13142:2013 Ventilarea în clădiri. Componente/produse pentru ventilarea locuinţelor. Caracteristici de performanţă obligatorii şi opţionale - Вентиляция в зданиях. Компоненты/изделия для вентиляции жилых помещений. Обязательные и необязательные рабочие характеристики (EN 13142:2013, IDT) SM SR EN 15665:2013 Ventilarea în clădiri. Determinarea criteriilor de performanţă pentru instalaţiile de ventilare din clădirile de locuit - Вентиляция в зданиях. Определение критерий технических характеристик для систем вентиляции в жилых зданиях (SR EN 15665:2009, IDT)

SM SR EN 15805:2013 Filtre de aer pentru ventilare generală cu eliminare de particule. Dimensiuni standardizate - Воздушные фильтры макрочастиц для основной вентиляции. Стандартизованные размеры (SR EN 15805:2010, IDT) 91.140.40 SM SR EN 1775:2013 Alimentări cu gaze. Conducte de gaze pentru clădiri. Presiune maximă de lucru mai mică de sau egală cu 5 bar. Recomandări funcţionale - Газоснабжение. Газопроводы в зданиях. Максимальное рабочее давление не более или равное 5 бар. Рекомендации по эксплуатации (SR EN 1775:2008, IDT) SM SR EN 12405-1+A2:2013 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz - Газовые счетчики. Конверсионные устройства. Часть 1: Конверсия объема газа (SR EN 12405-1+A2:2011, IDT ) 91.140.50 SM SR HD 384.4.45 S1:2013 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 45: Protecţia împotriva reducerilor de tensiune Электроустановки зданий. Часть 4: Защита, обеспечивающая безопасность. Глава 45: Защита от понижения напряжения (SR HD 384.4.45 S1:2002, IDT) SM SR HD 384.4.46 S2:2013 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 46: Secţionare şi comandă - Электроустановки зданий. Часть 4: Защита, обеспечивающая безопасность. Глава 46: Pазъединениe и переключениe (SR HD 384.4.46 S2:2004, IDT) SM SR HD 384.4.473 S1:2013 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 47: Utilizarea măsurilor de protecţie pentru asigurarea securităţii. Secţiunea 473: Măsuri de protecţie împotriva supracurenţilor - Электроустановки зданий. Часть  4: Защита, обеспечивающая безопасность. Глава 47: Применение мер защиты, обеспечивающая безопасность. Раздел 473: Меры защиты от сверхтоков (SR HD 384.4.473 S1:2004, IDT) SM SR HD 60364-1:2013 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 1: Principii fundamentale, determinarea caracteristicilor

INS  Octombrie 2013 23


generale, definiţii Электроустановки низковольтные. Часть 1: Основные принципы, оценка общих характеристик, определения (SR HD 60364-1:2009, IDT) SM SR HD 60364-4-442:2013 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 4-442: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţia instalaţiilor electrice de joasă tensiune împotriva supratensiunilor temporare din cauza defectelor de punere la pămînt în instalaţiile de înaltă tensiune şi a defectelor în instalaţiile de joasă tensiune - Электроустановки низковольтные. Часть 4-442: Защита в целях безопасности. Защита низковольтных электроустановок от кратковременных перенапряжений, вызванных замыканиями на землю в высоковольтной системе и отказами в низковольтной системе (SR HD 60364-4-442:2012, IDT) SM SR HD 60364-4-443:2013 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4-443: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Protecţie împotriva perturbaţiilor de tensiune şi a perturbaţiilor electromagnetice. Articolul 443: Protecţie împotriva supratensiunilor de origine atmosferică sau de comutaţie - Электроустановки зданий. Часть 4-443: Защита, в целях безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных помех. Раздел 443: Защита от перенапряжений атмосферного происхождения или коммутации (SR HD 60364-4-443:2007, IDT) SM SR HD 60364-5-56:2013 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-56: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Servicii de securitate - Электроустановки низковольтные. Часть 5-56: Выбор и установка электрического оборудования. Услуги по обеспечению безопасности (SR HD 60364-5-56:2010, IDT) SM SR HD 60364-5-551:2013 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 5-55: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Alte echipamente. Articolul 551: Grupuri generatoare de joasă tensiune - Электроустановки низковольтные. Часть 5-55: Выбор и установка электрического оборудования. Прочее оборудование. Раздел 551: Низковольтные генераторные установки (SR HD 60364-5-551:2010, IDT) SM SR HD 60364-6:2013 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 6: Verificare - Электроустановки низковольтные. Часть 6: Проверка (SR HD 60364-6:2007, IDT)

24 INS  Octombrie 2013

91.140.50; 97.200.30 SM SR HD 60364-7-708:2013 Instalaţii electrice de joasă tensiune. Partea 7-708: Prescripţii pentru instalaţii speciale sau amplasamente speciale. Campinguri, parcuri de rulote şi amplasamente similar - Электроустановки низковольтные. Раздел 7-708: Требования к специальным установкам или местам их расположения. Стоянки для жилых прицепов, кемпинги и аналогичные места (SR HD 60364-7-708:2010, IDT) 91.140.60 SM SR EN 806-1:2013 Specificaţii tehnice referitoare la instalaţii de distribuţie a apei destinată consumului uman în interiorul clădirilor. Partea 1: Generalităţi - Технические условия, касающиеся установок для подачи питьевой воды внутри зданий. Часть 1: Общие положения (SR EN 806-1:2002, IDT) SM SR EN 50193:2013 Încălzitoare de apă electrice instantanee închise. Metode de măsură a aptitudinii de funcţionare - Водоподогреватели электрические быстродействующие поверхностного типа. Методы измерения рабочих характеристик (SR EN 50193:2001, IDT) 91.140.65 SM SR EN 13203-2:2013 Aparate de uz casnic care produc apă caldă menajeră care utilizează combustibili gazoşi. Aparate care au debitul caloric mai mic sau egal cu 70 kW şi capacitatea de stocare mai mică sau egală cu 300 litri. Partea 2: Evaluarea consumului energetic - Приборы бытовые газовые для нагрева воды. Приборы, не превышающие 70 kW подводимого тепла, и водоаккумулирующей способности не более 300 литров. Часть 2: Оценка потребления энергии (SR EN 13203-2:2006, IDT) 91.140.70 SM SR EN 36:2013 Bideuri suspendate cu alimentare superioară. Cote de racordare - Биде навесные с подачей сверху. Присоединительные размеры (SR EN 36:2001, IDT) SM SR EN 80:2013 Pisoare de perete. Cote de racordare - Писсуары настенные без сифона. Присоединительные размеры (SR EN 80:2002, IDT)


SM SR EN 198:2013 Obiecte sanitare. Căzi de baie fabricate din folii acrilice reticulate turnate. Cerinţe şi metode de încercare - Санитарно-техническое оборудование. Ванны, изготовленные из акрилового материала. Требования и методы испытания (SR EN 198:2009, IDT) SM SR EN 274-1:2013 Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 1: Cerinţe - Арматура санитарно-техническая сливная. Часть 1: Требования (SR EN 274-1:2002, IDT) SM SR EN 274-2:2013 Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 2: Metode de încercare - Арматура санитарнотехническая сливная. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 274-2:2002, IDT) SM SR EN 274-3:2013 Dispozitive de evacuare pentru obiecte sanitare. Partea 3: Control de calitate - Арматура санитарнотехническая сливная. Часть 3: Контроль качества (SR EN 274-3:2002, IDT) SM SR EN 1111:2013 Robinetărie sanitară. Robinete de amestec, cu termostat (PN 10). Specificaţii tehnice generale Оборудование санитарно-техническое. Термостатические смесители (PN10). Общие технические требования (SR EN 1111:2001, IDT) SM SR EN 1286:2013 Robinetărie sanitară. Robinete de amestec mecanice de joasă presiune. Specificaţii tehnice generale - Оборудование санитарно-техническое. Механические смесители, работающие при низком давлении. Общие технические условия (SR EN 1286:2002, IDT) SM SR EN 1287:2013 Robinetărie sanitară. Robinete de amestec, termostatate, de joasă presiune. Specificaţii tehnice generale - Оборудование санитарно-техническое. Термостатические смесители, работающие при низком давлении. Общие технические условия (SR EN 1287:2004, IDT) SM SR EN 12541:2013 Robinetărie sanitară. Robinete de spălare cu apă şi robinete pentru pisoare cu închidere hidraulică automată la PN 10 - Оборудование санитарнотехническое. Клапаны смывные напорные и автоматические запорные для писсуаровна PN 10 (SR EN 12541:2003, IDT)

SM SR EN 13558:2013 Specificaţii pentru folii acrilice extrudate cu impact modificat pentru căzi de duş pentru uz casnic - Технические требования к экструдированным модифицированнымакриловым ударопрочным листамдля поддонов в душевых бытового назначения. (SR EN 13558:2004, IDT) SM SR EN 13559:2013 Specificaţii pentru folii acrilice/ABS coextrudate cu impact modificat pentru căzi de baie şi căzi de duş pentru uz casnic - Технические требования к соэкструдированным модифицированным ABS/ акриловым ударопрочным листамдля ванн и поддонов в душевых бытового назначения. (SR EN 13559:2004, IDT) SM SR EN 14055:2013 Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare - Бачки смывные для унитазов и писсуаров (SR EN 14055:2011, IDT) SM SR EN 14516+A1:2013 Căzi de baie pentru scopuri casnice - Ванны бытового назначения (SR EN 14516+A1:2011, IDT) SM SR EN 14527+A1:2013 Căzi de duş pentru scopuri casnice - Поддоны душевые бытового назначения (SR EN 14527+A1:2011, IDT) SM SR EN 15200:2013 Obiecte sanitare. Cabine de duş multifuncţionale Оборудование санитарно-техническое. Многофункциональные душевые кабины (SR EN 15200:2007, IDT) SM SR EN 15334:2013 Obiecte sanitare. Dispersii metacrilice cu conţinut ridicat de filer - Оборудование санитарнотехническое. Метакриловые дисперсии с высоким содержанием наполнителя (SR EN 15334:2007, IDT) SM SR EN 15719:2013 Obiecte sanitare. Căzi de baie fabricate din folii acrilice/ABS coextrudate, modificate la impact. Cerinţe şi metode de încercare - Оборудование санитарно-техническое. Ванны, изготовленные из ударопрочных соэкструдированных ABS/акриловых листов. Требования и методы испытаний (SR EN 15719:2010, IDT)

INS  Octombrie 2013 25


SM SR EN 15720:2013 Obiecte sanitare. Căzi de duş fabricate din folii acrilice/ABS coextrudate, modificate la impact. Cerinţe şi metode de încercare - Оборудование санитарнотехническое. Душевые поддоны, изготовленные из ударопрочных соэкструдированных ABS/акриловых листов. Требования и методы испытаний (SR EN 15720:2010, IDT) 91.140.70; 94.040.99 SM SR EN 695:2013 Spălătoare de bucătărie. Cote de racordare Мойки кухонные. Присоединительные размеры (SR EN 695:2006, IDT)

-

91.140.80 SM SR EN 1253-1:2013 Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe - Водостоки для зданий. Часть 1: Требования (SR EN 1253-1:2004, IDT) SM SR EN 1253-2:2013 Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 2: Metode de încercare - Водостоки для зданий. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 1253-2:2004, IDT) SM SR EN 1253-3:2013 Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 3: Control de calitate - Водостоки для зданий. Часть 3: Контроль качества (SR EN 1253-3:2002, IDT) SM SR EN 1253-4:2013 Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 4: Capace de acces - Водостоки для зданий. Часть  4: Крышки доступа (SR EN 1253-4:2002, IDT) SM SR EN 1253-5:2013 Guri de scurgere şi sifoane pentru clădiri. Partea 5: Guri de scurgere şi sifoane cu gardă de lichid cu masă volumică mică - Водостоки для зданий. Часть  5: Водостоки с легкими водяными затворами (SR EN 1253-5:2004, IDT) SM SR EN 12056-2:2013 Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare şi calcul - Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 2: Системы для сточных вод, размещение и расчет (SR EN 12056-2:2002, IDT) SM SR EN 12056-4:2013 Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor. Partea 4: Sistem de pompare a apelor

26 INS  Octombrie 2013

uzate. Proiectare şi calcul - Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 4: Установки для уборки сточных вод. Размещение и расчет (SR EN 12056-4:2002, IDT) SM SR EN 12056-5:2013 Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor. Partea 5: Execuţie, încercare, instrucţiuni de service, de exploatare şi de întreţinere - Системы дренажные гравитационные внутри зданий. Часть 5: Монтаж и испытания, руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и использованию (SR EN 12056-5:2002, IDT) SM SR EN 13564-2:2013 Clapete contra refulării pe racordurile de canalizare la clădiri. Partea 2: Metode de încercare - Устройства защиты зданий от затопления. Часть 2: Методы испытаний (SR EN 13564-2:2004, IDT) SM SR EN 13564-3:2013 Clapete contra refulării pe racordurile de canalizare la clădiri. Partea 3: Asigurarea calităţii - Устройства защиты зданий от затопления. Часть 3: Обеспечение качества (SR EN 13564-3:2004, IDT) 91.140.90 SM SR EN 627:2013 Reguli pentru înregistrarea informaţiilor şi supravegherea ascensoarelor, scărilor şi trotuarelor rulate - Порядок регистрации данных и мониторинг состояния лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров (SR EN 627:1998, IDT) SM SR ISO 9589:2013 Scări rulante. Dimensiuni de montaj - Экскалаторы. Монтажные размеры (SR ISO 9589:1999, IDT) 91.160.10 SM SR EN 1838:2013 Aplicaţii ale iluminatului. Iluminatul de siguranţă Светотехника. Аварийное освещение (SR EN 1838:2003, IDT) 91.160.20 SM SR EN 40-3-1:2013 Stîlpi pentru iluminat public. Partea 3-1: Proiectare şi verificare. Specificaţie pentru sarcina caracteristică - Столбы для фонарей уличного освещения. Часть 3-1: Конструкция и контроль.Технические требования для расчетных нагрузок (SR EN 40-3-1:2003, IDT)


SM SR EN 40-3-2:2013 Stîlpi pentru iluminat public. Partea 3-2: Proiectare şi verificare. Verificare prin încercări - Столбы для фонарей уличного освещения.Часть 3-2: Конструкция и контроль. Контроль конструкции по типовым испытаниям (SR EN 40-3-2:2003, IDT)

SM SR EN 12697-5:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densităţii maxime - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 5: Определение максимальной плотности (SR EN 12697-5:2010, IDT)

SM SR EN 40-3-3:2013 Stîlpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare şi verificare. Verificare prin calcule - Столбы для фонарей уличного освещения. Часть 3-3: Конструкция и контроль. Проверка расчетом (SR EN 40-3-3:2004, IDT)

SM EN 12697-6:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea densităţii aparente a epruvetelor bituminoase - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 6: Определение объемной плотности битумных образцов (EN 12697-6:2012, IDT)

93 CONSTRUCȚII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

SM SR EN 12697-7:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase cu ajutorul razelor gamma - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 7: Определение объемной плотности битумных образцов гамма-лучами (SR EN 12697-7:2003, IDT)

93.080.20 SM EN 12697-1:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Conţinut de liant solubil - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 1:Содержание растворимых вяжущих (EN 12697-1:2012, IDT) SM SR EN 12697-2+A1:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozităţii - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 2: Определение гранулометрического состава (SR EN 12697-2+A1:2007, IDT) SM SR EN 12697-3:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea bitumului. Evaporator rotativ - Смесибитумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 3: Восстановление битума. Роторный испаритель (SR EN 12697-3:2006, IDT) SM SR EN 12697-4:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului. Coloană de fracţionare Смесибитумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 4: Восстановление битума. Фракционирующая колонна (SR EN 12697-4:2005, IDT)

SM SR EN 12697-8:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 8: Определение объемапустотв битумных образцах (SR EN 12697-8:2004, IDT) SM SR EN 12697-10:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 10: Уплотняемость (SR EN 12697-10:2002, IDT) SM EN 12697-11:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 11: Определение сродства между заполнителем и битумом (EN 12697-11:2012, IDT) SM SR EN 12697-12:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilităţii la apă a epruvetelor

INS  Octombrie 2013 27


bituminoase - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 12: Определение водной чувствительности битумных образцов (SR EN 12697-12:2008, IDT) SM SR EN 12697-14:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14: Conţinutul de apă - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 14: Содержание воды (SR EN 12697-14:2002, IDT) SM SR EN 12697-15:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 15: Determinarea sensibilităţii la segregare - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 15: Определение чувствительности к расслаиванию (SR EN 12697-15:2004, IDT) SM EN 12697-16:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 16: Abraziune prin pneuri cu cuie - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 16: Истирание поверхности шипованными шинами (EN 12697-16:2004, IDT) SM SR EN 12697-17+A1:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtură asfaltică drenantă - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 17: Потеря частиц образца пористого асфальта (SR EN 12697-17+A1:2007, IDT) SM SR EN 12697-18:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: Încercarea de scurgere a liantului - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 18: Дренаж связующего вещества (SR EN 12697-18:2004, IDT) SM EN 12697-19:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 19: Проницаемость образцов (EN 12697-19:2012, IDT) SM EN 12697-20:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru

28 INS  Octombrie 2013

mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 20: Încercare de amprentare pe epruvete cubice sau cilindrice (CY) - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 20: Испытание вдавливанием кубическими или цилиндрическими образцами (CY) (EN 12697-20:2012, IDT) SM EN 12697-21:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 21: Încercare de amprentare pe epruvete plăci - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 21: Испытание вдавливанием плоскими образцами (EN 12697-21:2012, IDT) SM SR EN 12697-22+A1:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: Încercare de ornieraj - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 22: Испытание на устойчивость к колееобразованию (SR EN 12697-22+A1:2007, IDT) SM SR EN 12697-23:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistenţei la tracţiune indirectă a epruvetelor bituminoase - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 23: Определение предела прочности битумных образцов при непрямом растяжении (SR EN 12697-23:2004, IDT) SM EN 12697-24:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistenţă la oboseală - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 24: Стойкость к усталости (EN 12697-24:2012, IDT) SM SR EN 12697-25:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: Încercare la compresiune ciclică - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 25: Испытание на циклическое сжатие (SR EN 12697-25:2006, IDT) SM EN 12697-26:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 26: Rigiditate - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 26: Жесткость (EN 12697-26:2012, IDT)


SM SR EN 12697-27:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald Partea 27: Prelevarea probelor - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 27: Отбор образцов (SR EN 12697-27:2002, IDT) SM SR EN 12697-28:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregătirea probelor pentru determinarea conţinutului de bitum, a conţinutului de apă şi a compoziţiei granulometrice - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 28: Приготовление образцов для определения содержания вяжущих, воды и гранулометрического состава (SR EN 12697-28:2002, IDT) SM SR EN 12697-29:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 29: Определение размеров битумных образцов (SR EN 12697-29:2003, IDT) SM EN 12697-30:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 30: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu impact - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 30: Подготовка образцов с помощью ударного уплотнителя (EN 12697-30:2012, IDT) SM SR EN 12697-31:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confecţionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 31: Подготовка образцов с помощью вращательного уплотнителя (SR EN 12697-31:2007, IDT) SM SR EN 12697-32+A1:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor asfaltice în laborator cu compactorul vibrator - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 32: Лабораторное уплотнение битумных смесей виброуплотнителем (SR EN 12697-32+A1:2007, IDT)

SM SR EN 12697-33+A1:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confecţionarea epruvetelor cu compactorul cu placă - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 33: Подготовка образцов с помощью каткового уплотнителя (SR EN 12697-33+A1:2007, IDT) SM EN 12697-34:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: Încercare Marshall - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 34: Испытание Маршалла (EN 12697-34:2012, IDT) SM SR EN 12697-35+A1:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare în laborator - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 35: Лабораторное смешивание (SR EN 12697-35+A1:2007, IDT) SM SR EN 12697-36:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor îmbracăminţii asfaltice Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 36: Определение толщины битумного дорожного покрытия (SR EN 12697-36:2004, IDT) SM SR EN 12697-37:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 37: Încercarea cu nisip cald a adeziunii liantului pe agregate preanrobate pentru HRA (asfalt turnat la cald) - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 37: Испытание горячим песком адгезионной способности вяжущего в обработанном мелком щебне для асфальтобетона, укатанного в горячем состоянии (HRA) (SR EN 12697-37:2004, IDT) SM EN 12697-38:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 38: Aparatură comună şi etalonare - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 38: Групповое оборудование и калибровка (EN 12697-38:2004, IDT) SM EN 12697-39:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru

INS  Octombrie 2013 29


mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 39: Determinarea conţinutului de liant prin calcinare Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 39: Определение содержания вяжущего веществапрокаливанием (EN 12697-39:2012, IDT) SM EN 12697-40:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 40: Permeabilitate in situ - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 40: Дренирующая способность на месте (EN 12697-40:2012, IDT) SM SR EN 12697-41:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 41: Rezistenţă la agenţii de degivrare - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 41: Стойкость к противообледенительным жидкостям (SR EN 12697-41:2006, IDT) SM EN 12697-42:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 42: Cantitatea de materiale străine în asfaltul recuperate - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 42: Количество чужеродных примесей в восстановленном асфальте (EN 12697-42:2012, IDT) SM SR EN 12697-43:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 43: Rezistenţă la carburanţi - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 43: Стойкость к топливу (SR EN 12697-43:2006, IDT) SM EN 12697-45:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 45: Încercarea rigidităţii la tracţiune în condiţii de saturaţie şi îmbătrînire (SATS) - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 45: Испытание жесткости при растягивании в условиях насыщения влагой и старения (SATS) (EN 12697-45:2012, IDT) SM EN 12697-46:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 46: Determinarea fisurării şi proprietăţilor la temperaturi scăzute prin încercări de tracţiune uniaxială - Смеси битумные.

30 INS  Octombrie 2013

Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 46: Определение растрескивания и свойств при низких температурах посредством испытаний на одноосное растяжение (EN 12697-46:2012, IDT) SM EN 12697-47:2013 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 47: Determinarea conţinutului de cenuşă al asfalturilor natural - Смеси битумные. Методы испытаний горячих асфальтовых смесей. Часть 47: Определение содержания золы природных асфальтов (EN 12697-47:2010, IDT) SM SR EN 13286-43:2013 Amestecuri de agregate netratate şi tratate cu lianţi hidraulici. Partea 43: Metodă de determinare a modulului de elasticitate al amestecurilor de agregate tratate cu lianţi hidraulici - Смеси несвязанные и гидравлически связанные. Часть 43: Метод определения модуля упругости гидравлически связанных смесей (SR EN 13286-43:2004, IDT)

97 ECHIPAMENT PENTRU IZ CASNIC ȘI COMERCIAL. distracții. sport БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. отдых. спорт 97.100.10 SM SR EN 15821:2013 Sobe pentru saună cu aprindere multiplă cu butuci din lemn natural. Cerinţe şi metode de încercare Печи для сауны многотопочные, работающие на поленьях из натуральной древесины. Требования и методы испытаний (SR EN 15821:2011, IDT) 97.140 SM SR EN 581-1:2013 Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi de camping. Partea 1: Cerinţe generale de securitate - Мебель, используемая на открытом воздухе. Сидения и столы для кемпингов, бытового и общественного назначения. Часть 1: Общие требования безопасности (SR EN 581-1:2006, IDT) 97.190 SM SR EN 1273:2013 Articole de puericultură. Premergătoare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Изделия для грудных и маленьких детей. Ходунки. Требования безопасности и методы испытаний


(SM SR EN 1273:2005, IDT) 97.220.30 SM SR EN 957-1:2013 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare - Тренажеры стационарные. Часть 1: Общие требования безопасности и методы испытаний (SR EN 957-1:2006, IDT) SM SR EN 957-2:2013 Echipamente de antrenament staţionare. Partea  2: Aparate pentru antrenament de forţă, cerinţe de securitate şi metodă de încercare specifice suplimentare Тренажеры стационарные. Часть  2: Дополнительные особые требования безопасности и методы испытаний для силовых тренажеров бытового назначения (SR EN 957-2:2004, IDT) SM SR EN 957-7:2013 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 7: Aparate cu rame, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare - Тренажеры стационарные. Часть  7: Устройства для гребли, дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний (SR EN 957-7:2003, IDT)

SM SR EN 12197:2013 Echipament de gimnastică. Bare fixe. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Оборудование гимнастическое. Перекладины. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 12197:2002, IDT) 97.220.40 SM SR EN 893:2013 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Crampoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Снаряжение для альпинизма. Крюки. Требования безопасности и методы испытаний (SR EN 893:2011, IDT) SM SR EN 13899:2013 Echipament de sport cu role. Patine cu rotile. Cerinţe de securitate şi metode de încercare - Инвентарь спортивный на роликах. Коньки роликовые. Требования безопасности и методы испытания (SR EN 13899:2003, IDT)

SM SR EN 957-8:2013 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 8: Stepper, scară rulantă şi simulator de escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare - Тренажеры стационарные. Часть 8: Подъемные лестницы, экскалаторы и тренажеры для лазанья. Дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний (SR EN 957-8:2003, IDT) SM SR EN 957-9:2013 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 9: Aparate cu mişcare elipsoidală, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare Тренажеры стационарные. Часть 9: Эллиптические тренажеры, дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний (SR EN 957-9:2004, IDT) SM SR EN 957-10:2013 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare - Тренажеры стационарные. Часть 10: Тренировочные велосипеды с закрепленным колесом или без свободного колеса, дополнительные специальные требования безопасности и методы испытаний (SR EN 957-10:2006, IDT)

INS  Octombrie 2013 31


INDICATIVELE STANDARDELOR MOLDOVENE APROBATE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ СТАНДАРТОВ МОЛДОВЫ (octombrie 2013) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul ICS Код MKC

Data editării Дата издания

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

Standarde în limba română SM SR EN 36:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 40-3-1:2013

91.160.20

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 40-3-2:2013

91.160.20

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 40-3-3:2013

91.160.20

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 80:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 198:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 207:2013

13.340.20

24.10.2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 274-1:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 274-2:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 274-3:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 303-2:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 354:2013

13.340.60

24.10.2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 379+A1:2013

13.340.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN 442-2:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 442-3:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 480-10:2013

91.100.30

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 530:2013

13.340.10

24.10.2013

164 din 24.10.2013

97.140

28.10.2013

171 din 28.10.2013

91.140.90

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 678:2013

91.100.30

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 695:2013

91.140.70; 97.040.99

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 771-1:2013

91.100.25

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-2:2013

91.100.25

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-3:2013

91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-4:2013

91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-5:2013

91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-6:2013

91.100.15

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-19:2013

91.100.15

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 772-4:2013

91.100.15

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 772-6:2013

91.100.30

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 772-10:2013

91.100.15

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 772-13:2013

91.100.15

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 772-14:2013

91.100.30

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 772-19:2013

91.100.15

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 581-1:2013 SM SR EN 627:2013

32 INS  Octombrie 2013


SM SR EN 806-1:2013

91.140.60

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR EN 834:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 835:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 841:2013

35.040

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR EN 893:2013

97.220.40

24.10.2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 932-1:2013

91.100.15

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 932-2:2013

91.100.15

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 932-3:2013

19.120; 91.100.15

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 933-2:2013

91.100.20

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 933-5:2013

91.100.15

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 933-6:2013

91.100.15

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 933-9:2013

91.100.15

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 933-10:2013

91.100.15

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 933-11:2013

91.100.15

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 934-1:2013

91.100.30

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 947:2013

91.060.50

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 951:2013

91.060.50

21.10.2013

154 din 21.10.2013

SM SR EN 957-1:2013

97.220.30

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 957-2:2013

97.220.30

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 957-7:2013

97.220.30

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 957-8:2013

97.220.30

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 957-9:2013

97.220.30

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 957-10:2013

97.220.30

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 993-2:2013

81.080

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 993-11:2013

81.080

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 998-1:2013

91.100.10

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 998-2:2013

91.100.10

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 1015-4:2013

91.100.10

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 1015-18:2013

91.100.10

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 1051-1:2013

81.040.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 1052-1:2013

91.080.30

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 1052-2:2013

91.080.30

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 1052-4:2013

91.080.30

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 1097-6:2013

91.100.15

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 1097-8:2013

91.100.15

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 1097-9:2013

91.100.15

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 1111:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 1148:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 1159-1:2013

81.060.30

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 1159-3:2013

81.060.20

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 1253-1:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 1253-2:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 1253-3:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 1253-4:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

INS  Octombrie 2013 33


SM SR EN 1253-5:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 1264-5:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

97.190

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 1279-1:2013

81.040.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 1279-4:2013

81.040.20

21.10.2013

154 din 21.10.2013

SM SR EN 1279-5:2013

81.040.20

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 1279-6:2013

81.040.20

21.10.2013

154 din 21.10.2013

SM SR EN 1286:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 1287:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 1337-2:2013

91.010.30

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 1351:2013

91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 1367-1:2013

91.100.30

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 1367-3:2013

91.100.15

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 1382:2013

91.080.20

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 1573:2013

35.040

23.10.2013

160 din 23.10.2013

91.100.15

30.10.2013

175 din 30.10.2013

01.040.81; 81.040.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 1751:2013

91.140.30

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 1766:2013

91.080.40; 91.100.30

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 1775:2013

91.140.40

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 1838:2013

91.160.10

29.10.2013

173 din 29.10.2013

91.060.40; 91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 1938:2013

13.340.20

24.10.2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 10346:2013

77.140.50

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 12056-2:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 12056-3:2013

91.060.20; 91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 12056-4:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 12056-5:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 12101-7:2013

13.220.99

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 12101-8:2013

13.220.99

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 12150-1:2013

81.040.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 12197:2013

97.220.30

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN 12217:2013

91.060.50

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN 12266-1:2013

23.060.01

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 12269-1:2013

91.080.40; 91.100.30

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 12337-1:2013

81.040.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 12354-1:2013

91.120.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 12354-3:2013

91.120.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 12400:2013

91.060.50

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 12405-1+A2:2013

91.140.40

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 12424:2013

91.060.50

21.10.2013

154 din 21.10.2013

SM SR EN 12425:2013

91.060.50

21.10.2013

154 din 21.10.2013

SM SR EN 12426:2013

91.060.50

21.10.2013

154 din 21.10.2013

SM SR EN 12446:2013

91.060.40

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 1273:2013

SM SR EN 1744-3:2013 SM SR EN 1748-2-1:2013

SM SR EN 1858+A1:2013

34窶オNS 窶グctombrie 2013


SM SR EN 12541:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 12637-1:2013

91.080.40

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 12697-2+A1:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-3:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-4:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-5:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-7:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-8:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-10:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-12:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-13:2013

17.200.10; 93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-14:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-15:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-17+A1:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-18:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-22+A1:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-23:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-25:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-27:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-28:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-29:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-31:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-32+A1:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-33+A1:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-35+A1:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-36:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-37:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-38:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-41:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-43:2013

93.080.20

30.10.2013

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12859:2013

91.100.10

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 12898:2013

81.040.20

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 12952-5:2013

27.040

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 12952-6:2013

27.040

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 12953-6:2013

23.060.30

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 13024-1:2013

81.040.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 13049:2013

91.060.50

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN 13115:2013

91.060.50

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN 13141-5:2013

91.140.30

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 13142:2013

91.140.30

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 13179-1:2013

75.140

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 13179-2:2013

75.140

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 13203-2:2013

91.140.65

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR EN 13230-2:2013

91.100.30; 93.100

22.10.2013

157 din 22.10.2013

INS  Octombrie 2013 35


SM SR EN 13230-3:2013

91.100.30; 93.100

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 13245-2:2013

83.140.99

21.10.2013

155 din 21.10.2013

21.060.99; 91.080.20

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 13279-2:2013

91.100.10

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN 13286-43:2013

93.080.20

24.10.2013

163 din 24.10.2013

SM SR EN 13341+A1:2013

23.020.10

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 13381-8:2013

13.220.50

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 13430:2013

13.030.50; 55.220

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 13558:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 13559:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 13564-2:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 13271:2013

SM SR EN 13564-3:2013

91.140.80

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR EN 13581:2013

91.080.40; 91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 13634:2013

13.340.50

24.10.2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 13639:2013

91.100.10

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 13899:2013

97.220.40

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN 14037-2:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 14037-3:2013

91.140.10

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 14055:2013

91.140.70

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14081-1+A1:2013

79.040

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 14178-1:2013

81.040.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN 14179-1:2013

81.040.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN 14224:2013

91.100.50

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14229:2013

79.080

21.10.2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 14303+A1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14304+A1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14305+A1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14306+A1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14307+A1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14308+A1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14309+A1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14313+A1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14321-1:2013

81.040.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN 14359+A1:2013

23.100.99

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 14485:2013

35.240.80

21.10.2013

156 din 21.10.2013

SM SR EN 14516+A1:2013

91.140.70

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14527+A1:2013

91.140.70

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 14650:2013

91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 14872:2013

43.150

28.10.2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 14917+A1:2013

23.040.99

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 15037-2+A1:2013

91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 15037-3+A1:2013

91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 15037-4:2013

91.100.30

22.10.2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 15129:2013

91.120.25

23.10.2013

162 din 23.10.2013

36窶オNS 窶グctombrie 2013


SM SR EN 15200:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 15334:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 15368+A1:2013

91.100.50

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 15434+A1:2013

81.040.20

21.10.2013

154 din 21.10.2013

SM SR EN 15665:2013

91.140.30

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 15743:2013

91.100.10

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN 15599-1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 15600-1:2013

91.100.60

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 15719:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 15720:2013

91.140.70

28.10.2013

169 din 28.10.2013

SM SR EN 15805:2013

91.140.30

24.10.2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 15821:2013

97.100.10

23.10.2013

162 din 23.10.2013

SM SR EN 15998:2013

13.220.50; 81.040.20

21.10.2013

155 din 21.10.2013

13.180; 35.180

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR EN 50090-4-2:2013

35.100.05; 97.120

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR EN 50159:2013

35.240.60; 45.020

21.10.2013

156 din 21.10.2013

SM SR EN 50193:2013

91.140.60

23.10.2013

161 din 23.10.2013

19.040; 29.020

21.10.2013

154 din 21.10.2013

01.080.10; 29.020; 35.020

22.10.2013

159 din 22.10.2013

SM SR EN 61298-1:2013

25.040.40

21.10.2013

156 din 21.10.2013

SM SR EN 61512-2:2013

35.240.50

21.10.2013

156 din 21.10.2013

SM SR EN 62018:2013

35.020; 35.260

22.10.2013

159 din 22.10.2013

SM SR EN ISO 140-5:2013

91.060;91.120

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 140-7:2013

91.060;91.120

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 140-14:2013

91.120.20

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 294-3:2013

83.080.20

21.10.2013

154 din 21.10.2013

17.060; 71.040.20

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN ISO 534:2013

85.060

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN ISO 717-1:2013

91.120.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 717-2:2013

91.120.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 835:2013

17.160

30.10.2013

175 din 30.10.2013

SM SR EN ISO 5350-1:2013

85.040

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN ISO 5350-2:2013

85.040

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN ISO 8565:2013

77.060

21.10.2013

154 din 21.10.2013

SM SR EN ISO 9488:2013

01.040.27; 27.160

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 10140-1:2013

91.120.20

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 10140-2:2013

91.120.20

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 10140-3:2013

91.120.20

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 10140-4:2013

91.120.20

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 10140-5:2013

91.120.20

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 10848-2:2013

91.120.20

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 11654:2013

91.120.20

25.10.2013

166 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 12401:2013

47.080

24.10.2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 29241-2:2013

SM SR EN 60068-2-78:2013 SM SR EN 61286:2013

SM SR EN ISO 385:2013

INS  Octombrie 2013 37


SM SR EN ISO 12543-1:2013

01.040.81; 81.040.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN ISO 12543-2:2013

81.040.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN ISO 12543-3:2013

81.040.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN ISO 12543-5:2013

81.040.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN ISO 12543-6:2013

81.040.20

28.10.2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN ISO 12625-4:2013

85.060

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN ISO 12625-7:2013

85.060

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN ISO 12944-3:2013

87.020; 91.080.10

22.10.2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN ISO 14344:2013

25.160.10

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR EN ISO 18104:2013

35.240.80

21.10.2013

156 din 21.10.2013

SM SR EN ISO 20347:2013

13.340.50

24.10.2013

164 din 24.10.2013

SM SR ISO 390:2013

91.100.10

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM SR ISO 7487-2:2013

35.220.21

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO 7498-2:2013

35.100.01

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO 8378-1:2013

35.220.21

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO 8777:2013

35.240.30

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO 8790:2013

01.080.50; 35.080

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO 8860-1:2013

35.220.21

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO 9282-1:2013

35.040

23.10.2013

160 din 23.10.2013

91.140.90

29.10.2013

173 din 29.10.2013

35.040

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 7498-1:2013

35.100.01

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 7813:2013

35.240.15

22.10.2013

159 din 22.10.2013

SM SR ISO/CEI 8859-16:2013

35.040

22.10.2013

159 din 22.10.2013

SM SR ISO/CEI 9281-1:2013

35.040

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 9281-2:2013

35.040

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 9637-1:2013

35.140

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 9637-2:2013

35.140

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 10027:2013

35.240.01

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 10090:2013

35.220.30

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 101641+A1+C1:2013

35.100.70

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 10641:2013

35.140

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 11072:2013

35.140

23.10.2013

160 din 23.10.2013

SM SR ISO/CEI 14888-3:2013

35.040

22.10.2013

159 din 22.10.2013

SM SR ISO/CEI 15445:2013

35.240.30

22.10.2013

159 din 22.10.2013

SM SR ISO/CEI 24700:2013

35.260

21.10.2013

156 din 21.10.2013

SM SR ISO/CEI 24762:2013

35.040

22.10.2013

159 din 22.10.2013

SM SR ISO/CEI TR 15044:2013

01.040.35; 35.200; 35.240.99

22.10.2013

159 din 22.10.2013

SM SR CLC/TR 50501-1:2013

35.240.60; 45.020

21.10.2013

156 din 21.10.2013

SM SR HD 384.4.45 S1:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 384.4.46 S2:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 384.4.473 S1:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 384.5.537 S2:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR ISO 9589:2013 SM SR ISO/CEI 7350:2013

38窶オNS 窶グctombrie 2013


SM SR HD 60364-1:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 60364-4-42:2013

29.120.50; 91.140.99

29.10.2013

173 din 29.10.2013

SM SR HD 60364-4-442:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 60364-4-443:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 60364-5-56:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 60364-5-551:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 60364-6:2013

91.140.50

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR HD 60364-7-708:2013

91.140.50; 97.200.30

23.10.2013

161 din 23.10.2013

SM SR CEN/TS 772-22:2013

91.100.15

29.10.2013

172 din 29.10.2013

SM SR CR ISO/TR 14638:2013

17.040.10

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM SR 184-13:2013

67.160.10

29.10.2013

174 din 29.10.2013

Standarde în limba engleză SM EN 828:2013

83.180

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM EN 1264-2+A1:2013

91.140.10

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM EN 12697-1:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-6:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-11:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-16:2013

93.080.20

30.10.2013

176 din 30.10.2013

SM EN 12697-19:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-20:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-21:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-24:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-26:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-30:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-34:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-39:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-40:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-42:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-45:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-46:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

SM EN 12697-47:2013

93.080.20

31.10.2013

178 din 31.10.2013

91.060.50; 91.120.20

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM EN ISO 9488:2013

01.040.27; 27.160

25.10.2013

168 din 25.10.2013

SM EN ISO 14630:2013

11.040.40

29.10.2013

174 din 29.10.2013

SM EN 14759:2013

INS  Octombrie 2013 39


INDICATIVELE STANDARDELOR PENTRU CARE SÎNT APROBATE MODIFICĂRI ȘI ERATE ОБОЗНАЧЕНИЯ СТАНДАРТОВ, К КОТОРЫМ УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ПОПРАВКИ (octombrie 2013) Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul ICS Код MKC

Nr. mod. /eratei № изм. /попр.

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM SR EN 136:2010/AC:2013

13.340.30

AC

164 din 24.10.2013

SM SR EN 342:2010/AC:2013

13.340.10

AC

164 din 24.10.2013

SM SR EN 442-2:2013/C91:2013

91.140.10

C91

165 din 24.10.2013

SM SR EN 932-3:2013/C1:2013

19.120; 91.100.15

C1

175 din 30.10.2013

SM SR EN 933-5:2013/A1:2013

91.100.15

A1

163 din 24.10.2013

SM SR EN 933-6:2013/AC:2013

91.100.15

AC

163 din 24.10.2013

SM SR EN 933-11:2013/AC:2013

91.100.15

AC

163 din 24.10.2013

SM SR EN 1097-6:2013/A1:2013

91.100.15

A1

163 din 24.10.2013

SM SR EN 1097-6:2013/AC:2013

91.100.15

AC

163 din 24.10.2013

SM SR EN 1097-9:2013/A1:2013

91.100.15

A1

163 din 24.10.2013

SM SR EN 1148:2013/A1:2013

91.140.10

A1

165 din 24.10.2013

SM SR EN 1279-1:2013/AC:2013

81.040.20

AC

166 din 25.10.2013

SM SR EN 1367-3:2013/AC:2013

91.100.15

AC

175 din 30.10.2013

SM SR EN 1634-3:2012/AC:2013

13.220.50; 91.060.50

AC

175 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-10:2013/AC:2013

93.080.20

AC

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-12:2013/C91:2013

93.080.20

C91

177 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-13:2013/AC:2013

17.200.10; 93.080.20

AC

176 din 30.10.2013

SM SR EN 12697-14:2013/AC:2013

93.080.20

AC

176 din 30.10.2013

SM SR EN 13245-2:2013/AC:2013

83.140.99

AC

155 din 21.10 2013

SM SR EN 13363-1:2011AC:2013

17.180.20; 91.120.10

AC

170 din 28.10.2013

SM SR EN 13639:2013/AC:2013

91.100.10

AC

175 din 30.10.2013

SM SR EN 14126:2010/AC:2013

13.340.10

AC

164 din 24.10.2013

SM SR EN 14509:2010/AC:2013

91.100.60

AC

162 din 23.10.2013

SM SR EN 15200:2013/AC:2013

91.140.70

AC

169 din 28.10.2013

SM SR EN 15275:2011/AC:2013

83.180

AC

158 din 22.10.2013

SM SR EN 15725:2012/AC:2013

13.220.50

AC

168 din 25.10.2013

SM SR EN 50286:2010/AC:2013

13.260; 13.340.10

AC

164 din 24.10.2013

SM SR EN 60743:2010/A1:2013

29.240.20; 29.260; 29.260.99

A1

164 din 24.10.2013

SM SR EN ISO 294-2:2013/A1:2013

83.080.20

A1

154 din21.10.2013

SM SR EN ISO 527-3:2011/AC:2013

83.140.10

AC

154 din 21.10.2013

SM SR EN ISO 717-1:2013/A1:2013

91.120.20

A1

166 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 717-2:2013/A1:2013

91.120.20

SM SR EN ISO 717-2:2013/C91:2013

91.120.20

SM SR EN ISO

40 INS  Octombrie 2013

166 din 25.10.2013 C91

166 din 25.10.2013


10077-1:2011/AC:2013

91.060.50; 91.120.10

AC

170 din 28.10.2013

SM SR EN ISO 10456:2011/AC:2013

91.120.10

AC

163 din 24.10.2013

SM SR EN ISO 10848-2:2013/AC:2013

91.120.20

AC

168 din 25.10.2013

SM SR EN ISO 12543-6:2013AC:2013

81.040.20

AC

170 din 28.10.2013

SM SR EN ISO 20346:2010/A1:2013

13.340.50

A1

164 din 24.10.2013

SM SR HD 60364-5-56:2013/A1:2013

91.140.50

A1

161 din 23.10.2013

35.040

C1

159 din 22.10.2013

SM SR ISO/CEI 14888-3:2013/C1:2013

INS  Octombrie 2013 41


lista STANDARDElor ANULATE ȘI ÎNLOCUITE перечень ЗАМЕНЕННЫх И ОТМЕНЕННЫх СТАНДАРТов (octombrie 2013)

01 GENERALITĂȚI.TERMINOLOGIE. STANDARDIZARE. DOCUMENTARE ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ 01.040.33, 33.200 GOST 19619-74 Оборудование радиотелеметрическое. Термины и определения GOST 26.005-82 Телемеханика. Термины и определения GOST 19156-79 Аппаратура навигационная наземная однометрическая. Термины и определения GOST 20718-75 Катушки индуктивности аппаратуры связи. Термины и определения GOST 23413-79 Средства вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения GOST 21535-76 Системы радионавигационные дальномерные и разностно-дальномерные. Термины и определения GOST 18832-73 Системы радиотехнические ближней навигации. Термины и определения GOST 24214-80 Связь громкоговорящая. Термины и определения GOST 21704-76 Устройства электроакустические шумозащищенные систем телефонной связи. Термины и определения GOST 23221-78 Модули СВЧ, блоки СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 26292-84 Сеть взаимоувязанной автоматизированной комплексной системы связи стран-членов СЭВ для передачи всех видов информации первичная. Термины и определения GOST 22562-77 Аппараты телеграфные буквопечатающие. Термины и определения GOST 23150-78 Коммутация каналов и коммутация сообщений в телеграфной связи. Термины и определения 01.040.81 SM SR EN ISO 12543-1:2012 Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam stratificat de securitate. Partea 1: Definiţii şi descrierea părţilor componente (Înlocuit cu SM SR EN ISO 12543-1:2013) 01.080.50 GOST 23335-78 Машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые. Обозначения условные графические элементов и устройств в схемах моделирования GOST 24097-86 Микрокалькуляторы. Условные функциональные обозначения органов управления GOST 24505-80 Устройства программного управления. Символы на пультах управления

42 INS  Octombrie 2013


GOST 2.739-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты, коммутаторы и станции коммутационные телефонные GOST 2.740-89 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Аппараты и трансляции телеграфные 01.100.27 GOST 2.708-81 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем цифровой вычислительной техники 01.110 GOST 2.004-88 Единая система конструкторской документации. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документои на печатующих и графических устроиствах вывода

03 SOCIOLOGIE. SERVICII. ORGANIZAREA ȘI MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERII. ADMINISTRARE. TRANSPORT СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ 03.080.10 GOST 28470-90 Система технического обслуживания и ремонта технических средств вычислительной техники и информатики. Виды и методы технического обслуживания и ремонта 03.120 GOST 4.395-85 Система показателей качества продукции. Устройство передачи буквенно-цифровой информации, преобразования сигналов (модемы). Номенклатура показателей GOST 4.181-85 Система показателей качества продукции. Машины электронные контрольно-регистрирующие. Номенклатура показателей GOST 4.405-85 Система показателей качества продукции. Устройства числового программного управления. Номенклатура показателей GOST 4.199-85 Система показателей качества продукции. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей GOST 4.187-85 Система показателей качества продукции. Устройства и аппаратура телемеханики. Номенклатура показателей

13 MEDIU. PROTECȚIA SĂNĂTĂȚII. SECURITATE ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ 13.100, 33.050.10 GOST 12.2.038-84 Система стандартов безопасности труда. Аппараты телеграфные рулонные. Допустимые уровни шумовых характеристик и методика их контроля

INS  Octombrie 2013 43


13.340.10 SM SR EN 530:2010 Rezistenţa la abraziune a materialului îmbrăcămintei de protecţie. Metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 530:2013) 13.340.20 SM SR EN 207:2010 Protecţie individuală a ochilor. Filtre şi protectori ai ochilor împotriva radiaţiilor laser (protectori ai ochilor pentru laser) (Înlocuit cu SM SR EN 207:2013) SM SR EN 1938:2010 Protecţia individuală a ochilor. Ochelari-mască pentru utilizatorii de motociclete şi motorete (Înlocuit cu SM SR EN 1938:2013) 13.340.50 SM SR EN 13634:2010 Încălţăminte de protecţie pentru motociclişti. Cerinţe şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 13634:2013) SM SR EN ISO 20347:2010 Echipament individual de protecţie. Încălţăminte de lucru (Înlocuit cu SM SR EN ISO 20347:2013) SMV EN 379+A1:2010 Protecţie individuală a ochilor. Filtre de sudură automate (Înlocuit cu SM SR EN 379+A1:2013) 13.340.99 SM SR EN 354:2010 Echipament individual de protecţie împotriva căderilor de la înălţime. Mijloace de legătură (Înlocuit cu SM SR EN 354:2013)

23 SISTEME PENTRU FLUIDE ȘI COMPONENTE DE UZ GENERAL ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 23.020.10 SM SR EN 13341:2010 Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 13341+A1:2013) 23.040.99 SMV EN 14917:2011 Compensatoare de dilatare cu burduf metalic pentru aplicaţii sub presiune (Înlocuit cu SM SR EN 14917+A1:2013) 23.060.01 SM SR EN 12266-1:2011 Robinetărie industrială. Încercările aparatelor de robinetărie. Partea 1: Încercări la presiune, proceduri de încercare şi criterii de acceptare. Cerinţe obligatorii (Înlocuit cu SM SR EN 12266-1:2013)

44 INS  Octombrie 2013


23.100.99 SMV EN 14359+A1:2011 Acumulatoare hidropneumatice pentru transmisii hidraulice (Înlocuit cu SM SR EN 14359+A1:2013)

27 ENERGETICĂ ŞI TRANSMISIA CĂLDURII ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 27.040 SM SR EN 12952-5:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 5: Fabricaţia şi construcţia părţilor sub presiune ale cazanului (Înlocuit cu SM SR EN 12952-5:2013) SMV EN 12952-6:2011 Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare. Partea 6: Examinare pe durata construcţiei, a documentaţiei şi a marcării părţilor sub presiune ale cazanului (Înlocuit cu SM SR EN 12952-6:2013) 27.060.30 SMV EN 12953-6:2011 Cazane cu ţevi de fum. Partea 6: Cerinţe referitoare la echipamentele cazanului (Înlocuit cu SM SR EN 12953-6:2013)

33 TELECOMUNICAȚII. TEHNICI AUDIO ȘI VIDEO ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО И ВИДЕОТЕХНИКА 33.040 GOST 25805-2000 Оригиналы газетных полос для передачи по каналам связи. Технические требования GOST 25807-2000 Фотокопии газет факсимильные. Технические требования GOST 14857-76 Схемы защиты от опасных напряжений и токов, возникающих на линиях проводного вещания. Общие требования и нормы 33.040.20 GOST 26537-85 Стойки аппаратуры систем передачи по проводным линиям связи. Основные размеры GOST 26631-85 Аппаратура факсимильная со средствами сокращения избыточности для передачи и приема фотофаксимильной информации. Основные параметры GOST 24734-81 Устройства защиты от ошибок аппаратуры передачи данных. Типы и основные параметры GOST 25202-82 Стык групповой устройств передачи сигналов данных. Основные параметры GOST 25873-83 Процедуры управления звеном передачи данных. Структура кадра GOST 26113-84 Процедуры управления звеном передачи данных. Элементы балансных процедур при одновременной двусторонней передаче информации и защиты от ошибок

INS  Octombrie 2013 45


GOST 26532-85 Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для некоммутируемых каналов тональной частоты. Типы и основные параметры GOST 26783-85 Измерители коэффициента ошибок в системах передачи с временным разделением каналов. Типы и основные параметры GOST 28749-90 Устройства преобразования сигналов для одновременной двухсторонней передачи данных по коммутируемым каналам телефонной сети общего пользования со скоростью 2400 бит/с. Типы и основные параметры GOST 28816-90 Аппаратура каналообразующая телеграфная с временным разделением каналов. Методы измерений электрических параметров GOST 28838-90 Устройство преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по некоммутируемым каналам тональной частоты, использующее метод сверточного кодирования информации. Основные параметры 33.040.30 GOST 23595-79 Сигналы управления, линейные и акустические сигналы одночастотной системы сигнализации для междугородной и внутризоновой телефонной сети. Электрические параметры и методы измерений GOST 24736-81 Преобразователи интегральные цифро-аналоговые и аналого-цифровые. Основные параметры 33.040.35 GOST 25244-82 Стык управляющего вычислительного комплекса с периферийным оборудованием автоматических телефонных станций. Требования к функционально-временным характеристикам магистрали стыка GOST 24001-80 Станции (подстанции) коммутационные телеграфные координатного типа. Сигналы и процедуры взаимодействия между станциями (подстанциями) при установлении соединений на сетях АТ-50, ПД200 и ПС 33.040.35, 33.060.20 GOST 16600-72 Передача речи по трактам радиотелефонной связи. Требования к разборчивости речи и методы артикуляционных измерений 33.040.40 GOST 5.924-71 Пункты промежуточные поездной диспетчерской и постанционной связи типов ППТ-66Д и ППТ-66П. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 21656-76 Единая автоматизированная сеть связи страны. Каналы тонального телеграфирования с частотной модуляцией. Типы и основные электрические параметры GOST 22933-88 Единая автоматизированная система связи. Общие требования к абонентским установкам при взаимодействии с сетями АТ-50 и ПД-200 GOST 22934-88 Единая автоматизированная система связи. Общие требования к сигналам взаимодействия на абонентском участке сетей АТ-50 и ПД-200 GOST 22935-88 Единая автоматизированная система связи. Общие требования к процедурам взаимодействия абонентских установок с сетями АТ-50 и ПД-200

46 INS  Octombrie 2013


GOST 22936-78 Единая автоматизированная сеть связи. Установки оконечные передачи данных. Сигналы управления и процедуры изменения режимов работы в сетях АТ-50 и ПД-200 GOST 26556-85 Элементы процедур передачи информации и форматы пакетов в сетях передачи данных с коммутацией пакетов, ориентированных на виртуальные соединения 33.040.50 GOST 25830-83 Цепи внешние телеграфных буквопечатающих стартстопных аппаратов пятиэлементного кода. Типы и основные параметры 33.050.10 GOST 28263-89 Тест-документы ИПГ1, ИПГ2, ИПГ3, ИПГ4, ИПГ5 для факсимильной аппаратуры. Технические условия GOST 28264-89 Тест-документы ФС1, ФС2, ФС3 для факсимильной аппаратуры. Технические условия GOST 28265-89 Тест-документы МК1, МК2, МК3 для факсимильной аппаратуры. Технические условия GOST 28266-89 Тест-документы МПС, РПС, ЧРТ, СП для факсимильной аппаратуры. Технические условия GOST 28267-89 Клин полутоновой растровый 64 польный для факсимильной аппаратуры. Технические условия GOST 25872-83 Аппаратура факсимильная со средствами сокращения избыточности для передачи и приема метеорологических карт. Основные параметры GOST 26321-84 Система сигнализации типа D для вторичной телеграфной сети ВАКСС. Технические требования GOST 26348-84 Аппаратура факсимильная со средствами сокращения избыточности для передачи и приема документов. Основные параметры GOST 27506-87 Аппаратура каналообразующая телеграфная с временным разделением каналов. Основные параметры GOST 27912-88 Устройство автоматического вызова для телеграфной связи. Требования к процедурам взаимодействия с внешними устройствами и каналом связи GOST 25220-82 Шрифты мозаичные для телеграфных буквопечатающих аппаратов пятиэлементного кода. Размеры символов и их начертание GOST 25649-83 Установки телеграфной связи. Требования к структуре и содержанию автоответов GOST 25806-83 Тест-метка для сети факсимильной передачи газет. Технические условия GOST 25808-83 Тест-таблица 0273 для сети факсимильной передачи газет. Технические условия GOST 23555-79 Аппараты телеграфные буквопечатающие стартстопные пятиэлементного кода. Методы испытаний GOST 24733-81 Гнезда и штепсели однополюсные с диаметром контактов 1,6 и 4,0 мм. Технические условия GOST 24930-81 Клин полутоновой для факсимильной аппаратуры. Технические требования GOST 25182-82 Аппараты телеграфные буквопечатающие стартстопные семиэлементного кода. Общие технические требования

INS  Octombrie 2013 47


GOST 23403-78 Аппараты буквопечатающие стартстопные семиэлементного кода. Основные параметры GOST 8998-74 Линзы для телефонных коммутаторов. Технические условия GOST 10710-81 Номеронабиратели телефонные дисковые. Технические условия GOST 12922-89 Аппаратура факсимильная. Типы GOST 13107-79 Устройства приема и передачи речи. Методы измерения шумов GOST 14299-79 E Ключи телефонные. Технические условия GOST 14300-79 E Переключатели кнопочные телефонные. Технические условия GOST 14873-86 Клавиатура телеграфных аппаратов. Общие технические требования GOST 15607-84 Аппараты телеграфные буквопечатающие стартстопные пятиэлементного кода. Основные параметры и общие технические требования GOST 16815-71 Тест-таблица 0159К-12 для факсимильных аппаратов GOST 21137-81 Аппараты телеграфные буквопечатающие стартстопные пятиэлементного кода. Методы измерения Радиомаяки радиотехнической системы ближней навигации. Методы летных испытаний 33.050.99 GOST 6496-81 Ларингофоны. Методы электроакустических измерений GOST 20009-74 Держатель коммутаторной лампы. Технические условия 33.060 GOST 24695-81 Устройства преобразования сигналов для радиоканалов тональной частоты. Типы и основные параметры GOST 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления 33.060.20 GOST 22511-88 Фотоумножители. Основные размеры GOST 17168-82 Фильтры электронные октавные и третьоктавные. Общие технические требования и методы Испытаний GOST 14662-83 Аппаратура приемно-передающая каналов телеграфной радиосвязи. Основные параметры, общие технические требования и методы измерения приемо-передающего тракта 33.060.30, 49.090 GOST 25620-83 Системы вторичной радиолокации для управления воздушным движением. Методы измерений основных параметров GOST 27845-88 Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиотехнической системы ближней навигации VOR. Общие требования

48 INS  Octombrie 2013


GOST 27846-88 Сигналы входные и выходные цифровые приемного бортового устройства радиомаячной системы инструментального захода самолетов на посадку ILS. Общие требования GOST 19463-89 Магистральные каналы изображения радиорелейных и спутниковых систем передачи. Основные параметры и методы измерений 33.060.40 GOST 23474-79 Приборы кабельные. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний 33.060.99 GOST 26904-86 аппаратов. Форма, размеры и расположение отверстий 33.070.10 GOST 22580-84 Радиостанции с угловой модуляцией морской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и методы измерений 33.120 GOST 17464-72 Изделия коммутационные. Основные параметры GOST 23594-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Маркировка 33.120.30 GOST 9042-86 E Соединители антенные и заземляющие для бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Технические условия 33.160 GOST 19869-74 Фонограммы магнитные на 35-мм перфорированной ленте. Размеры и расположение дорожек записи и магнитных головок. Технические требования GOST 27505-87 Видеофонограмма на магнитной ленте шириной 25,4 мм. Параметры и размеры, методы измерений, упаковка, маркировка 33.160.25 GOST 14872-82 Таблицы испытательные оптические телевизионные. Типы, размеры и технические требования GOST 20466-75 Таблица телевизионная испытательная универсальная ИТ-72. Диапозитивы. Общие технические условия GOST 22006-76 Установки телевизионные прикладного назначения. Основные параметры и общие технические требования GOST 23456-79 Установки телевизионные прикладного назначения. Методы измерений и испытаний GOST 28459-90 Таблица телевизионная испытательная универсальная 0286. Общие технические требования GOST 10860-83 Ленты перфорированные средств вычислительной техники, аппаратуры передачи данных и телеграфных электрических параметров

INS  Octombrie 2013 49


GOST 21755-76 Аппараты телеграфные буквопечатающие стартстопные пятиэлементного кода. Шрифты. Размеры символов и их начертания GOST 21756-76 Аппараты телеграфные буквопечатающие стартстопные пятиэлементного кода. Методы испытаний на надежность GOST 22578-77 Гнезда и штепсели однополюсные. Основные параметры и размеры. Общие технические требования GOST 28142-89 Устройство автоматического вызова для телефонной связи. Требования к процедурам взаимодействия с внешними устройствами и каналом связи 33.160.30 GOST 20731-86 Ленты магнитные шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью плотностью 63 бит/мм способом фазового кодирования. Технические требования GOST 20958-80 Лента магнитная без записи шириной 12,7 мм с катушкой. Общие технические условия 33.160.50 GOST 5961-89 Громкоговорители абонентские. Общие технические условия 33.160.99 GOST 5.758-71 Циркулятор коаксиальный низкого уровня мощности типа 30ЦК-6. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 5.1909-73 Циркулятор коаксиальный со встроенной нагрузкой типа 40ЦК-Р1. Требования к качеству аттестованной продукции GOST 11983-81 E Трансформаторы сигнальные выходные строчной развертки для телевизионных приемников. Общие технические условия GOST 14233-84 E Трансформаторы питания для бытовой радиоаппаратуры. Общие технические условия GOST 14234-84 Трансформаторы сигнальные звуковой частоты для бытовой радиоаппаратуры. Общие технические условия 33.170 GOST 18471-83 Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы GOST 19871-83 Каналы изображения аппаратно-студийного комплекса и передвижной телевизионной станции вещательного телевидения. Основные параметры и методы измерений 33.180 GOST 28439-90 Аппаратура волоконно-оптических систем передачи по линиям электропередач цифровая. Общие технические требования GOST 26991-86 Соединители оптические. Требования к технологическому процессу 33.200 GOST 29323-92 Стандартные частоты для установок централизованного управления, передающих сигналы по распределительным электрическим сетям

50 INS  Octombrie 2013


GOST 26.205-88 E Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия

35 TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI. MAȘINI DE BIROU ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ 35.020 GOST 22731-77 Системы передачи данных процедуры управления звеном передачи данных в основном режиме для полудуплексного обмена информацией GOST 26525-85 Системы обработки данных. Показатели использования GOST 27771-88 Процедурные характеристики на стыке между оконечным оборудованием данных и аппаратурой окончания канала данных. Общие требования и нормы GOST 28082-89 Системы обработки информации. Методы обнаружения ошибок при последовательной передаче данных GOST 28270-89 (ISO 8211-85) Системы обработки информации. Спецификация файла описания данных для обмена информацией 35.040 SMV ISO/CEI 14888-3:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Semnături digitale cu anexă. Partea 3: Mecanisme bazate pe un logaritm discret (Înlocuit cu SM SR ISO/CEI 14888-3:2013) GOST 15029-69 Машины вычислительные и системы обработки данных. Представление 7-битного кода на перфоленте GOST 19768-93 Информационная технология. Наборы 8-битных кодированных символов. Двоичный код обработки информации GOST 20687-75 Системы передачи данных. Коды помехоустойчивые итеративные. Структура кода GOST 27463-87 Системы обработки информации. 7-битные кодированные наборы символов GOST 27464-87 Системы обработки информации. Коды 7- и 8-битные, представляемые на перфокартах GOST 27465-87 Системы обработки информации. Символы. Классификация, наименование и обозначение GOST 27466-87 Системы обработки информации. Наборы символов в 7- и 8-битных кодах. Методы расширения кодов GOST 28803-90 (ISO 6523-84) Обмен данными. Структура идентификации организаций 35.060 GOST 21551-76 Язык программирования АЛГАМС GOST 22558-89 (ISO 1989-85) Язык программирования КОБОЛ GOST 23056-78 Язык программирования ФОРТРАН GOST 23057-78 Язык программирования Базисный ФОРТРАН

INS  Octombrie 2013 51


GOST 27787-88 Язык программирования БЕЙСИК GOST 27831-88 (ISO 8652-87) Язык программирования АДА GOST 27974-88 Язык программирования АЛГОЛ 68 GOST 27975-88 Язык программирования АЛГОЛ 68 расширенный GOST 28784-90 (ISO 8651-1-88) Системы обработки информации. Машинная графика. Связь ядра графической системы с языком программирования ФОРТРАН GOST 30664-99 (ISO/CEI 11404:1996) Информационные технологии. Языки программирования, их среда и системный интерфейс. Независимые от языков типы данных 35.080 GOST 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ и программных документов GOST 19.102-77 Единая система программной документации. Стадии разработки GOST 19.103-77 Единая система программной документации. Обозначение программ и программных документов GOST 19.104-78 Единая система программной документации. Основные надписи GOST 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к программным документам GOST 19.106-78 Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом GOST 19.201-78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.202-78 Единая система программной документации. Спецификация. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.301-2000 Единая система программной документации. Программа и методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению и контролю качества GOST 19.401-2000 Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию, оформлению и контролю качества GOST 19.402-2000 Единая система программной документации. Описание программы. Требования к содержанию, оформлению и контролю качества GOST 19.403-79 Единая система программной документации. Ведомость держателей подлинников GOST 19.404-79 Единая система программной документации. Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.501-78 Единая система программной документации. Формуляр. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.502-78 Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.503-79 Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению

52 INS  Octombrie 2013


GOST 19.504-79 Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.505-79 Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.506-79 Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.507-79 Единая система программной документации. Ведомость эксплуатационных документов GOST 19.508-79 Единая система программной документации. Руководство по техническому обслуживанию. Требования к содержанию и оформлению GOST 19.601-78 Единая система программной документации. Общие правила дублирования, учета и хранения GOST 19.602-78 Единая система программной документации. Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом GOST 19.603-78 Единая система программной документации. Общие правила внесения изменений GOST 19.604-78 Единая система программной документации. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом GOST 19.701-90 (ISO 5807-85) Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные обозначения и правила выполнения GOST 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания GOST 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы GOST 34.913.3-91 (ISO 8802-3-89) Информационная технология. Локальные вычислительные сети. Метод случайного доступа к шине и спецификация физического уровня GOST ISO 8790-95 Системы обработки информации. Символы и условные обозначения для схем конфигурации вычислительной системы (În vigoare SM SR ISO 8790:2013) 35.100 GOST 28906-91 (ISO 7498-84) Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель (În vigoare SM SR ISO/CEI 7498-1:2013) 35.100.01 SM GOST ISO 7498-2:2010 Tehnologia informaţiei. Interconectarea sistemelor deschise. Model de referinţă de bază. Partea 2: Arhitectura securităţii informaţiei (Înlocuit cu SM SR ISO 7498-2:2013) 35.100.10 GOST 34.913.4-91 (ISO 8802/4-88) Информационная технология. Локальные вычислительные сети. Метод маркерного доступа к шине и спецификация физического уровня

INS  Octombrie 2013 53


35.100.20 GOST 28079-89 Системы обработки информации. Протокол уровня звена данных. Методы синхронной позначной передачи данных GOST 28080-89 Системы обработки информации. Протокол уровня звена данных. Метод синхронной побитовой передачи данных GOST 28696-90 (ISO 8886-90) Системы обработки информации. Передача данных. Определение услуг звена данных для взаимосвязи открытых систем 35.100.30 GOST 34.954-91 (ISO 8887-87) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Использование протокола пакетного уровня Х.25 для обеспечения услуг сетевого уровня взаимосвязи открытых систем в режиме с установлением соединения 35.100.40 GOST 34.960-91 (ISO 8072-86) Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Услуги транспортного уровня GOST 34.961-91 (ISO 8073-88) Системы обработки информации. Взаимосвязь открытых систем. Протокол транспортного уровня в режиме с установлением соединения 35.100.60 GOST 34.971-91 (ISO 8822-88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг уровня представления с установлением соединения GOST 34.972-91 (ISO 8823-88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Спецификация протокола уровня представления с установлением соединения 35.100.70 GOST 34.981-91 (ISO 8649-88) Информационная технология. Взаимосвязь открытых систем. Определение услуг сервисного элемента управления ассоциацией 35.110 GOST 34.936-91 (ISO 10039-91) Информационная технология. Локальные вычислительные сети. Определение услуг уровня управления доступом к среде GOST 23678-79 Каналы передачи данных. Параметры контроля и требования к цепям стыка GOST 28907-91 (ISO 8802-2-89) Системы обработки информации. Локальные вычислительные сети. Протокол и услуги уровня управления логическим звеном данных 35.140 GOST 27817-88 Системы обработки информации. Машинная графика. Функциональное описание ядра графической системы 35.160 GOST 11476-79 E Машины контрольно-кассовые. Технические условия

54 INS  Octombrie 2013


GOST 16325-88 Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения. Общие технические требования GOST 20397-82 E Средства технические малых электронных вычислительных машин. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение, гарантии изготовителя GOST 21552-84 E Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение GOST 23336-78 Машины вычислительные аналоговые и аналого-цифровые. Правила выполнения схем моделирования GOST 23411-84 Машины электронные контрольно-регистрирующие. Общие технические условия GOST 23468-85 E Микрокалькуляторы. Общие технические условия GOST 23773-88 Машины вычислительные электронные цифровые общего назначения. Методы испытаний GOST 24750-81 Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики GOST 25122-82 Единая система электронных вычислительных машин. Конструкции базовые технических средств. Основные размеры GOST 25123-82 Машины вычислительные и системы обработки данных. Техническое задание. Порядок построения, изложения и оформления GOST 25124-82 Машины вычислительные и системы обработки данных. Шифры изделий GOST 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний GOST 26329-84 Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения GOST 27080-93 (CEI 516-75) КАМАК. Модульная система технических средств для обработки данных GOST 27201-87 Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основные параметры, общие технические требования GOST 27818-88 Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы определения GOST 29125-91 E (ISO 4101-83) Программируемые контроллеры. Общие технические требования 35.180 GOST 14289-88 Средства вычислительной техники. Клавиатуры. Расположение клавиш и символов, функции управляющих клавиш GOST 16330-85 Системы обработки информации. Шрифты для оптического чтения. Типы, основные параметры и размеры GOST 18145-81 Цепи на стыке С2 аппаратуры передачи данных с оконечным оборудованием при последовательном вводе-выводе данных. Номенклатура и технические требования

INS  Octombrie 2013 55


GOST 18146-72 Системы передачи данных. Цепи и параметры обмена на стыке С3 при параллельном вводе-выводе дискретной информации GOST 19098-87 Графопостроители для электронных вычислительных машин. Общие технические условия GOST 21776-87 Устройства печатающие. Общие технические условия GOST 24174-80 Устройства преобразования сигналов для первичных широкополосных каналов. Типы и основные параметры GOST 24593-87 Устройства ввода графические для электронных вычислительных машин. Общие технические условия GOST 27373-87 Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по физическим линиям. Типы и основные параметры GOST 27374-87 Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по телеграфным каналам связи. Типы и основные параметры GOST 27587-88 E Средства технические аналоговой вычислительной техники. Общие технические условия GOST 28540-90 Системы обработки информации. Общие требования к оттискам шрифтов для оптического чтения GOST 29124-91 Клавиатура ввода данных. Общие технические требования 35.200 GOST 26.003-80 Система интерфейса для измерительных устройств с байт-последовательным, бит-параллельным обменом информацией. Требования к совместимости GOST 23578-79 Стык С1-ТЧР системы передачи данных. Основные параметры сопряжения GOST 27942-88 Интерфейс для радиального подключения печатающих устройств с параллельной передачей информации. Общие требования GOST 28043-89 Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейс накопителей на жестких несменных магнитных дисках с подвижными головками. Общие требования GOST 28054-89 Интерфейс клавиатуры ввода данных четырехпроводный. Общие требования GOST 28273-89 (ISO 9315-89) Интерфейс накопителей на гибких магнитных дисках. Общие требования GOST 28406-89 Персональные электронные вычислительные машины. Интерфейсы видеомониторов. Общие требования GOST 28854-94 Интерфейс последовательный радиального типа для автоматизированных систем управления рассредоточенными объектами. Общие требования GOST 26765.51-86 Интерфейс магистральный параллельный МПИ системы электронных модулей. Общие требования к совокупности правил обмена информацией GOST 26765.52-87 Интерфейс магистральный последовательный системы электронных модулей. Общие требования GOST 27767-88 Стык станции коммутации данных с физическим каналом. Общие требования и нормы

56 INS  Octombrie 2013


35.220.20 GOST 27781-88 Системы обработки информации. Магнитные носители данных с записью. Правила выполнения этикетки GOST 28388-89 Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения 35.220.21 GOST 27830-88 Накопители на жестких несменных магнитных дисках с подвижными головками. Общие технические требования GOST 28081-89 Системы обработки информации. Диски магнитные гибкие с записью для обмена информацией. Структура и разметка файлов GOST 28272-89 Накопители на гибких магнитных дисках. Общие технические требования 35.220.22 GOST 34.402-91 (ISO 3407-83) Информационная технология. Обмен информацией на кассете с магнитной лентой шириной 3,81 мм (0,15 дюйма) с плотностью записи 4 символа/мм (100 символов/дюйм) способом фазового кодирования при 63 переходах потоков/мм (1600 переходов потока/дюйм) GOST 22507-77 Ленты магнитные для точной магнитной записи. Общие технические условия GOST 25752-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Ленты магнитные шириной 12,7 мм с записью. Структура и разметка файлов GOST 25764-83 Лента магнитная шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью плотностью 32 перехода потока на 1 мм. Технические требования GOST 25921-83 Лента бумажная для графических устройств вычислительных машин. Технические условия GOST 28104-89 (ISO 4341-78) Системы обработки информации. Ленты магнитные шириной 3,81 мм с записью. Структура и разметка файлов GOST 28123-89 Системы обработки информации. Ленты магнитные шириной 12,7 мм с 9-дорожечной записью с плотностью записи 246 бит/мм. Технические требования GOST 28360-89 (ISO 8462-2-86) Системы обработки информации. Обмен информацией на кассете с магнитной лентой шириной 6,30 мм (0,25 дюйма) при использовании способа записи с групповым кодированием (ГК), с плотностью записи 394 п.п./мм (10000 п.п./дюйм), 39 симв./мм (1000 симв./дюйм). Потоковый режим

35.240 GOST 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения GOST 35.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем GOST 35.320-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы

INS  Octombrie 2013 57


GOST 34.321-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управления данными GOST 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем GOST 27300-87 Информационно-измерительные системы. Общие требования, комплектность и правила составления эксплуатационной документации 35.240.01 GOST ISO/CEI 10027-2002 Система стандартов по базам данных. Структура словарей информационных ресурсов (În vigoare SM SR ISO/CEI 10027:2013) 35.240.10 GOST 22771-77 Автоматизированное проектирование. Требования к информационному обеспечению GOST 23501.101-87 Системы автоматизированного проектирования. Основные положения GOST 23501.108-85 Системы автоматизированного проектирования. Классификация и обозначение 35.240.15 SMV ISO/CEI 7813:2009 Tehnologia informaţiei. Cartele de identificare. Cartele pentru tranzacţii financiare (Înlocuit cu SM SR ISO/CEI 7813:2013) 35.240.20 GOST 30653-99 (ISO/CEI 10166-1:1991) Информационная технология. Электронный документооборот. Файловое хранение и выборка документов (DFR). Часть 1: Определение абстрактной услуги и процедуры GOST 30654-99 (ISO/CEI 10166-2:1991) Информационная технология. Электронный документооборот. Файловое хранение и выборка документов (DFR). Часть 2: Спецификация протокола 35.240.50 GOST 27079-95 (CEI 729-82) КАМАК. Многоконтроллерный крейт 35.240.60 GOST 6.20.1-90 Электронный обмен данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ). Синтаксические правила GOST 24.501-82 Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования GOST 34.401-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования 35.240.80 SMV ISO 18104:2008 Informatică medicală. Integrarea unui model de terminologie de referinţă pentru asistenţă medicală (Înlocuit cu SM SR EN ISO 18104:2013)

58 INS  Octombrie 2013


43 VEHICULE RUTIERE ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА 43.150 SMV EN 14872:2009 Biciclete. Accesorii pentru biciclete. Portbagaje (Înlocuit cu SM SR EN 14872:2013)

47 СONSTRUCŢII NAVALE ŞI STRUCTURI MARITIME СУДОСТРОЕНИЕ И МОРСКИЕ СООРУЖЕНИЯ 47.080 SMV EN ISO 12401:2010 Nave mici. Centuri complexe de securitate şi suporturi de asigurare pentru punte. Cerinţe de securitate şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN ISO 12401:2013)

71 INDUSTRIA CHIMICĂ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 71.040.20 GOST 29251-91 (ISO 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1: Общие требования (În vigoare SM SR EN ISO 385:2013) GOST 29252-91 (ISO 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2: Бюретки без установленного времени ожидания (În vigoare SM SR EN ISO 385:2013) GOST 29253-91 (ISO 385-3-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 3: Бюретки со временем ожидания 30 с (În vigoare SM SR EN ISO 385:2013) GOST 29227-91 (ISO 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1: Общие требования (În vigoare SM SR EN ISO 835:2013) GOST 29228-91 (ISO 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2: Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (În vigoare SM SR EN ISO 835:2013) GOST 29229-91 (ISO 835-3-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3: Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с (În vigoare SM SR EN ISO 835:2013) GOST 29230-91 (ISO 835-4-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 4: Пипетки выдувные (În vigoare SM SR EN ISO 835:2013)

INS  Octombrie 2013 59


79 INDUSTRIA LEMNULUI ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ 79.040 SM SR EN 14081-1:2010 Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară sortat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale (Înlocuit cu SM SR EN 14081-1+A1:2013)

85 INDUSTRIA HÎRTIEI ТЕХНОЛОГИЯ БУМАГИ 85.060 GOST 7362-78 Бумага перфокарточная. Технические условия GOST 19625-83 Лента телеграфная и бумага для телеграфой ленты, Технические условия

91 CONSTRUCŢII ŞI MATERIALE DE CONSTRUCŢII СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО 91.060.40 SM SR EN 12446:2010 Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton (Înlocuit cu SM SR EN 12446:2013) 91.100.10 SM SR EN 998-1:2010 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire (Înlocuit cu SM SR EN 998-1:2013) SM SR EN 998-2:2010 Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie (Înlocuit cu SM SR EN 998-2:2013) SM SR EN 12859:2010 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 12859:2013) 91.100.15 SM SR EN 771-2:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar (Înlocuit cu SM SR EN 771-2:2013) SM SR EN 771-6:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală (Înlocuit cu SM SR EN 771-6:2013) SMV EN 1097-6+A1:2011 Încercări pentru determinarea caracteristicilor mecanice şi fizice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei reale şi a coeficientului de absorbţie a apei (Înlocuit cu SM SR EN 1097-6:2013)

60 INS  Octombrie 2013


91.100.25 SM SR EN 771-1:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă (Înlocuit cu SM SR EN 771-1:2013) 91.100.30 SM SR EN 771-3:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare) (Înlocuit cu SM SR EN 771-3:2013) SM SR EN 771-4:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat (Înlocuit cu SM SR EN 771-4:2013) SM SR EN 771-5:2010 Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială (Înlocuit cu SM SR EN 771-5:2013) SMV EN 1858+A1:2012 Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli şi cu mai mulţi pereţi (Înlocuit cu SM SR EN 1858+A1:2013) 91.100.60 SMV EN 14313:2012 Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie (Înlocuit cu SM EN 14313+A1:2013) 91.140.40 SM SR EN 12405-1:2010 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1: Conversie a volumului de gaz (Înlocuit cu SM SR EN 12405-1+A2:2013)

93 CONSTRUCŢII CIVILE ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 93.080.20 SMV EN 12697-2+A1:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozităţii (Înlocuit cu SM SR EN 12697-2+A1:2013) SMV EN 12697-5:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densităţii maxime (Înlocuit cu SM SR EN 12697-5:2013) SMV EN 12697-6+A1:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase (Înlocuit cu SM EN 12697-6:2013) SMV EN 12697-7:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase cu ajutorul razelor gamma (Înlocuit cu SM SR EN 12697-7:2013)

INS  Octombrie 2013 61


SMV EN 12697-11:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 11: Determinarea afinităţii dintre agregate şi bitum (Înlocuit cu SM EN 12697-11:2013) SMV EN 12697-14:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14: Conţinutul de apă (Înlocuit cu SM SR EN 12697-14:2013) SMV EN 12697-18:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: Încercarea de scurgere a liantului (Înlocuit cu SM SR EN 12697-18:2013) SMV EN 12697-27:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor (Înlocuit cu SM SR EN 12697-27:2013) SMV EN 12697-34+A1:2011 Mixturi asfaltice. Metode de încercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34: Încercare Marshall (Înlocuit cu SM EN 12697-34:2013) 97.140 SMV EN 581-1:2009 Mobilier de exterior. Scaune şi mese de uz casnic, colectiv şi de camping. Partea 1: Cerinţe generale de securitate (Înlocuit cu SM SR EN 581-1:2013) 97.190 SMV EN 1273:2009 Articole de puericultură. Premergătoare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 1273:2013) 97.220.30 SMV EN 12197:2009 Echipament de gimnastică. Bare fixe. Cerinţe de securitate şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 12197:2013) SMV EN 957-1:2009 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 1: Cerinţe generale de securitate şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 957-1:2013) SMV EN 957-2:2009 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 2: Aparate pentru antrenament de forţă, cerinţe de securitate şi metodă de încercare specifice suplimentare (Înlocuit cu SM SR EN 957-2:2013) SMV EN 957-7:2009 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 7: Aparate cu rame, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare (Înlocuit cu SM SR EN 957-7:2013) SMV EN 957-8:2009 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 8: Stepper, scară rulantă şi simulator de escaladare. Cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare (Înlocuit cu SM SR EN 957-8:2013) SMV EN 957-9:2009 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 9: Aparate cu mişcare elipsoidală, cerinţe specifice de securitate şi metode de încercare suplimentare (Înlocuit cu SM SR EN 957-9:2013) SMV EN 957-10:2009 Echipamente de antrenament staţionare. Partea 10: Biciclete de exerciţiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerinţe de securitate şi metode de încercare specifice suplimentare (Înlocuit cu SM SR EN 957-10:2013)

62 INS  Octombrie 2013


97.220.40 SM SR EN 893:2010 Echipament pentru alpinism şi escaladare. Crampoane. Cerinţe de securitate şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 893:2013) SMV EN 13899:2009 Echipament de sport cu role. Patine cu rotile. Cerinţe de securitate şi metode de încercare (Înlocuit cu SM SR EN 13899:2013)

INS  Octombrie 2013 63


INDICATIVELE STANDARDELOR ŞI PRESTANDADELOR ANULATE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПРЕДСТАНДАРТОВ (octombrie 2013)

Indicativul standardului Обозначение cтандарта

Codul ICS Код MKC

Data anulării Дата отмены

1

2

3

13.340.20

24.10.2013

SM SR EN 207:2010

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего cтандарта 4 SM SR EN 207:2013

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

5 164 din 24.10.2013

SM SR EN 354:2010

13.340.99

24.10.2013

SM SR EN 354:2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 530:2010

13.340.10

24.10.2013

SM SR EN 530:2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 771-1:2010

91.100.25

22.10.2013

SM SR EN 771-1:2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-2:2010

91.100.15

22.10.2013

SM SR EN 771-2:2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-3:2010

91.100.30

22.10.2013

SM SR EN 771-3:2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-4:2010

91.100.30

22.10.2013

SM SR EN 771-4:2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-5:2010

91.100.30

22.10.2013

SM SR EN 771-5:2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 771-6:2010

91.100.15

22.10.2013

SM SR EN 771-6:2013

157 din 22.10.2013

SM SR EN 893:2010

97.220.40

24.10.2013

SM SR EN 893:2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 998-1:2010

91.100.10

22.10.2013

SM SR EN 998-1:2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 998-2:2010

91.100.10

22.10.2013

SM SR EN 998-2:2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 1938:2010

13.340.20

24.10.2013

SM SR EN 1938:2013

164 din 24.10.2013

SM SR EN 12266-1:2011

23.060.01

29.10.2013

SM SR EN 122661:2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 12405-1:2010

91.140.40

24.10.2013

SM SR EN 124051+A2:2013

165 din 24.10.2013

SM SR EN 12446:2010

91.060.40

22.10.2013

SM SR EN 12446:2013

158 din 22.10.2013

SM SR EN 12859:2010

91.100.10

22.10.2013

SM SR EN 12859:2013

157 din 22.10.2013

27.040

29.10.2013

SM SR EN 129525:2013

174 din 29.10.2013

SM SR EN 13341:2010

23.020.10

21.10.2013

SM SR EN 13341+A1:2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN 13634:2010

13.340.50

24.10.2013

SM SR EN 13634:2013

164 din 24.10.2013

79.040

21.10.2013

SM SR EN 140811+A1:2013

155 din 21.10.2013

SM SR EN ISO 12543-1:2012

01.040.81; 81.040.20

28.10.2013

SM SR EN ISO 125431:2013

170 din 28.10.2013

SM SR EN ISO 20347:2010

13.340.50

24.10.2013

SM SR EN ISO 20347:2013

164 din 24.10.2013

SMV EN 379+A1:2010

13.340.20

28.10.2013

SM SR EN 379+A1:2013

170 din 28.10.2013

SMV EN 581-1:2009

97.140

28.10.2013

SM SR EN 581-1:2013

171 din 28.10.2013

SMV EN 957-1:2009

97.220.30

28.10.2013

SM SR EN 957-1:2013

171 din 28.10.2013

SMV EN 957-2:2009

97.220.30

28.10.2013

SM SR EN 957-2:2013

171 din 28.10.2013

SM SR EN 12952-5:2011

SM SR EN 14081-1:2010

64 INS  Octombrie 2013


SMV EN 957-7:2009

97.220.30

28.10.2013

SM SR EN 957-7:2013

171 din 28.10.2013

SMV EN 957-8:2009

97.220.30

28.10.2013

SM SR EN 957-8:2013

171 din 28.10.2013

SMV EN 957-9:2009

97.220.30

28.10.2013

SM SR EN 957-9:2013

171 din 28.10.2013

SMV EN 957-10:2009

97.220.30

28.10.2013

SM SR EN 95710:2013

171 din 28.10.2013

SMV EN 1097-6+A1:2011

91.100.15

24.10.2013

SM SR EN 10976:2013

163 din 24.10.2013

97.190

28.10.2013

SM SR EN 1273:2013

171 din 28.10.2013

22.10.2013

SM SR EN 1858+A1:2013

157 din 22.10.2013

SMV EN 1273:2009 SMV EN 1858+A1:2012 SMV EN 12197:2009

97.220.30

28.10.2013

SM SR EN 12197:2013

170 din 28.10.2013

SMV EN 12697-2+A1:2011

93.080.20

30.10.2013

SM SR EN 126972+A1:2013

177 din 30.10.2013

SMV EN 12697-5:2011

93.080.20

30.10.2013

SM SR EN 126975:2013

177 din 30.10.2013

SMV EN 12697-6+A1:2011

93.080.20

31.10.2013

SM EN 12697-6:2013

178 din 31.10.2013

SMV EN 12697-7:2011

93.080.20

30.10.2013

SM SR EN 126977:2013

176 din 30.10.2013

SMV EN 12697-11:2011

93.080.20

31.10.2013

SM EN 1269711:2013

178 din 31.10.2013

SMV EN 12697-14:2011

93.080.20

30.10.2013

SM SR EN 1269714:2013

176 din 30.10.2013

SMV EN 12697-18:2011

93.080.20

30.10.2013

SM SR EN 1269718:2013

177 din 30.10.2013

SMV EN 12697-27:2011

93.080.20

30.10.2013

SM SR EN 1269727:2013

176 din 30.10.2013

SMV EN 12697-34+A1:2011

93.080.20

31.10.2013

SM EN 1269734:2013

178 din 31.10.2013

SMV EN 12952-6:2011

27.040

29.10.2013

SM SR EN 129526:2013

174 din 29.10.2013

SMV EN 12953-6:2011

27.060.30

29.10.2013

SM SR EN 129536:2013

174 din 29.10.2013

SMV EN 13899:2009

97.220.40

28.10.2013

SM SR EN 13899:2013

170 din 28.10.2013

SMV EN 14313:2012

91.100.60

23.10.2013

SM EN 14313+A1:2013

162 din 23.10.2013

SMV EN 14359+A1:2011

23.100.99

29.10.2013

SM SR EN 14359+A1:2013

174 din 29.10.2013

SMV EN 14872:2009

43.150

28.10.2013

SM SR EN 14872:2013

171 din 28.10.2013

SMV EN 14917:2011

23.040.99

29.10.2013

SM SR EN 14917+A1:2013

174 din 29.10.2013

47.080

24.10.2013

SM SR EN ISO 12401:2013

164 din 24.10.2013

SMV ISO 18104:2008

35.240.80

21.10.2013

SM SR EN ISO 18104:2013

156 din 21.10.2013

SMV ISO/CEI 7813:2009

35.240.15

22.10.2013

SM SR ISO/CEI 7813:2013

159 din 22.10.2013

35.040

22.10.2013

SM SR ISO/CEI 148883:2013

159 din 22.10.2013

SMV EN ISO 12401:2010

SMV ISO/CEI 14888-3:2009

INS  Octombrie 2013 65


35.100.01

23.10.2013

SM SR ISO 7498-2:2013

160 din 23.10.2013

35.080

23.10.2013

SM SR ISO 8790:2013

160 din 23.10.2013

35.240.01

23.10.2013

SM SR ISO/CEI 10027:2013

160 din 23.10.2013

GOST 2.004-88

01.110

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 2.708-81

01.100.27; 35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 2.739-68

01.080.50; 33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 2.740-89

01.080.50; 33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 4.181-85

03.120; 35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 4.187-85

03.120; 33.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 4.199-85

03.120; 33.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 4.395-85

03.120; 35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 4.405-85

03.120; 35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 5.758-71

33.160.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 5.924-71

33.040.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 5.1909-73

33.160.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 6.20.1-90

35.240.60

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 12.2.038-84

33.100; 33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.101-77

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.102-77

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.103-77

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.104-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.105-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.106-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.201-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.202-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.301-2000

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.401-2000

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.402-2000

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.403-79

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.404-79

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.501-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.502-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.503-79

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.504-79

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

SM GOST ISO 7498-2:2010 GOST ISO 8790-95 GOST ISO/CEI 10027-2002

66窶オNS 窶グctombrie 2013


GOST 19.505-79

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.506-79

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.507-79

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.508-79

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.601-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.602-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.603-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.604-78

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19.701-90 (ISO 5807-85)

35.080; 01.080.50

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24.501-82

35.240.60

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26.003-80

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26.005-82

01.040.33; 33.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26.205-88E

33.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.003-90

35.240

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.201-89

35.240

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.320-96

35.240; 35.100.01

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.321-96

35.240; 35.100.70

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.401-90

35.240.60

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.402-91 (ISO 3407-83)

35.220.22

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.601-90

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.602-89

35.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.603-92

35.240

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.913.3-91 (ISO 8802-3-89)

35.080; 35.100.05

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.913.4-91 (ISO 8802-4-89)

35.100.10; 35.110

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.936-91 (ISO 10039-91)

35.110

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.954-91 (ISO 8887-87)

35.100.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.960-91 (ISO 8072-86)

35.100.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.961-91 (ISO 8073-88)

35.100.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.971-91 (ISO 8822-88)

35.100.60

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.972-91 (ISO 8823-88)

35.100.60

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 34.981-91 (ISO 8649-88)

35.100.70

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 464-79

33.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 5961-89

33.160.50

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 6496-81

33.050.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 7362-78

85.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 8998-74

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 9042-86

33.120.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

INS  Octombrie 2013 67


GOST 10710-81

33.050.10

33.050.10

167 din 25.10.2013

GOST 10860-83

33.160.25

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 11476-79E

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 11983-81E

33.160.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 12922-89

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 13107-79

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14233-84E

33.160.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14234-84

33.160.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14289-88

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14299-79E

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14300-79E

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14662-83

33.060.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14857-76

33.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14872-82

33.160.25

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 14873-82

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 15029-69

35.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 16600-72

33.040.35; 33.060.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 15607-84

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 16325-88

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 16330-85

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 16815-71

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 17168-82

33.060.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 17464-72

33.120

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 18145-81

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 18146-72

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 18471-83

33.170

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 18832-73

01.040.33; 33.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19098-87

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19156-79

01.040.33; 33.060.60

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19463-89

33.060.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19619-74

01.040.33; 33.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19625-83

85.060; 85.080

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19768-93

35.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19869-74

33.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 19871-83

35.170

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 20009-74

33.050.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 20397-82E

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 20466-75

33.160.25

25.10.2013

167 din 25.10.2013

68窶オNS 窶グctombrie 2013


GOST 20687-75

35.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 20718-75

01.040.33; 33.060.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 20731-86

33.160.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 20958-80

33.160.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21137-81

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21535-76

01.040.33; 33.060.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21551-76

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21552-84E

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21656-76

33.040.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21704-76

01.040.33; 33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21755-76

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21756-76

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 21776-87

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22006-76

33.160.25

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22507-77

35.220.22

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22511-88

33.060.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22562-77

01.040.33; 33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22578-77

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22580-84

33.070.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22731-77

35.020

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22771-77

35.240.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22933-88

33.040.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22934-88

33.040.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22935-88

33.040.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22936-88

33.040.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23056-78

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23057-78

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23150-78

01.040.33; 33.040.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23221-78

01.040.33; 33.040.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23335-78

01.080.50; 35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23336-78

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23403-78

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23411-84

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23413-79

01.040.33; 33.060.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23456-79

33.160.25

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 22558-89 (ISO 1989-85)

INS  Octombrie 2013 69


GOST 23468-85E

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23474-79

33.060.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23501.101-87

35.240.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23501.108-85

35.240.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23555-79

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23578-79

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23594-79

33.120

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23595-79

33.040.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23678-79

35.110

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 23773-88

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24001-80

33.040.35

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24097-86

01.080.50; 35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24174-80

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24214-80

01.040.30; 33.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24505-80

01.080.50; 35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24593-87

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24695-81

33.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24733-81

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24734-81

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24736-81

33.040.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24750-81

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 24930-81

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25122-82

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25123-82

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25124-82

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25182-82

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25202-82

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25220-82

35.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25244-82

33.040.35

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25620-83

33.060.30; 49.090

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25649-83

35.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25752-83

35.220.22

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25764-83

35.220.22

25.10.2013

167 din 25.10.2013

33.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

33.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25808-83

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25830-83

33.040.50

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25805-2000 GOST 25806-83 GOST 25807-2000

70窶オNS 窶グctombrie 2013


GOST 25861-83

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25872-83

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25873-83

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 25921-83

35.220.22

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26113-84

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26292-84

01.040.33; 33.040.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26321-84

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26329-84

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26348-84

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26525-85

35.020

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26532-85

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26537-85

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26556-85

33.040.40

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26631-85

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26765.51-86

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26765.52-86

31.190; 35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26783-85

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26904-86

33.060.99

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 26991-86

33.180.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27079-95 (CEI 729-82)

35.240.50

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27080-93 (CEI 516-75)

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27201-87

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27300-87

35.240

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27373-87

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27374-87

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27463-87

35.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27464-87

35.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27465-87

35.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27466-87

35.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27505-87

33.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27506-87

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27587-88

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27767-88

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27771-88

35.020

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27781-88

35.220.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27787-88

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27817-88

35.140

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27818-88

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27830-88

35.220.21

25.10.2013

167 din 25.10.2013

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27831-88 (ISO 8652-87)

INS  Octombrie 2013 71


GOST 27845-88

33.060.30; 49.090

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27846-88

49.090; 33.060.30

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27912-88

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27942-88

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27974-88

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 27975-88

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28043-89

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28054-89

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28079-89

35.100.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28080-89

35.100.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28081-89

35.220.21

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28082-89

35.020

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28104-89 (ISO 4341-78)

35.220.22

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28123-89

35.220.22

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28142-89

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28263-89

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28264-89

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28265-89

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28266-89

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28267-89

33.050.10

25.10.2013

167 din 25.10.2013

35.020

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28272-89

35.220.21

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28273-89

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28360-89 (ISO 8462-2-86)

35.220.22

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28388-89

35.220.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28406-89

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28439-90

33.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28459-90

33.160.25

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28470-90

03.080.10; 35.020

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28540-90

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28696-90 (ISO 8886-90)

35.100.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28749-90

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28784-90 (ISO 8651-1-88)

35.140; 35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28803-90 (ISO 6523-84)

35.040

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28816-90

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28838-90

33.040.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28854-94

35.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 28906-91 (ISO 7498-84)

35.100

23.10.2013

GOST 28270-89 (ISO 8211-85)

72窶オNS 窶グctombrie 2013

SM SR ISO/CEI 7498-1:2013

160 din 23.10.2013


GOST 28907-91 (ISO 8802-2-89)

35.110

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 29124-91

35.180

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 29125-91E (ISO 4101-83)

35.160

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 29227-91 (ISO 835-1-81)

17.060; 71.040.20

30.10.2013

SM SR EN ISO 835:2013

175 din 30.10.2013

GOST 29228-91 (ISO 835-2-81)

71.040.20

30.10.2013

SM SR EN ISO 835:2013

175 din 30.10.2013

GOST 29229-91 (ISO 835-3-81)

17.060; 71.040.20

30.10.2013

SM SR EN ISO 835:2013

175 din 30.10.2013

GOST 29230-91 (ISO 835-4-81)

17.060; 71.040.20

30.10.2013

SM SR EN ISO 835:2013

175 din 30.10.2013

GOST 29251-91 (ISO 385-1-81)

71.040.20

30.10.2013

SM SR EN ISO 385:2013

175 din 30.10.2013

GOST 29252-91 (ISO 385-2-81)

71.040.20

30.10.2013

SM SR EN ISO 385:2013

175 din 30.10.2013

GOST 29253-91 (ISO 385-3-81)

71.040.20

30.10.2013

SM SR EN ISO 385:2013

175 din 30.10.2013

33.200

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 30653-99 (ISO/CEI 10166-1:1991)

35.240.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 30654-99 (ISO/CEI 10166-2:1991)

35.240.20

25.10.2013

167 din 25.10.2013

35.060

25.10.2013

167 din 25.10.2013

GOST 29323-92

GOST 30664-99 (ISO/CEI 11404:1996)

INS  Octombrie 2013 73


Anchetă publică asupra propunerilor de anulare a aplicării unor standarde din unele domenii Institutul Naţional de Standardizare a identificat o serie de standarde în diverse domenii – al industriei ceasurilor, explorării spaţiului cosmic, al industriei unor combustibili, domeniul aviaţiei civile, prelucrarea unor blănuri şi unele aspecte din domeniul producerii textilelor – pentru care consideră oportună anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare vine avînd în vedere lipsa în Republica Moldova a acestor industrii şi, respectiv, a lipsei aplicabilităţii practice a acestor standarde. Prin aplicabilitate practică se înţelege inclusiv, dar nu limitat, utilizarea standardelor în scopuri industriale pentru descrierea materiilor prime în fluxul tehnologic, drept referinţă pentru produsele finite, pentru efectuarea încercărilor de laborator, drept referinţe în contractele semnate între părţi sau în caietele de sarcini pentru licitaţii etc. În general, conform practicilor statelor UE, se propun spre anulare standardele din sectoarele cu ritmuri rapide de dezvoltare şi cele care au un grad redus de relevanţă industrială. Standardele din sectoarele cu ritmuri rapide de dezvoltare la anulare nu se înlocuiesc, deoarece acestea şi-au epuizat semnificaţia tehnologică şi ştiinţifică. După anularea aplicării, textul standardului se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil oricui pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii orice persoană fizică sau juridică, pînă la data anunţată la fiecare domeniu, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se va considera necesară păstrarea în vigoare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la aplicarea acestuia.

I.

Standarde din domeniul explorării spaţiului cosmic (termen limită pentru prezentarea opiniilor – 31.01.2014)

Indicativul

Titlul

GOST 17265-80

Детали и сборочные единицы ракетных и космических изделий. Контроль масс и положений центров масс

GOST 18707-81

Перемычки для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетнокосмической техники от статического электричества. Технические условия

GOST 25645.137-86

Поле магнитное межпланетное. Пространственно-временные характеристики нерегулярного поля

GOST 25645.201-83

Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Термины и определения

GOST 28040-89

Комплекс систем обеспечения жизнедеятельности космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Термины и определения

GOST 25645.101-83

Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для проектных баллистических расчетов искусственных спутников Земли

GOST 25645.103-84

Условия физические космического пространства. Термины и определения

GOST 25645.106-84

Пояса Земли радиационные естественные. Термины и определения

GOST 25645.109-84

Магнитосфера Земли. Термины и определения

GOST 25645.110-84

Ветер солнечный. Термины и определения

GOST 25645.111-84

Поле магнитное межпланетное. Термины и определения

GOST 25645.112-84

Вещество метеорное. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 25645.113-84

Ионосфера Земли. Термины и определения

GOST 25645.115-84

Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли

74 INS  Octombrie 2013


GOST 25645.138-86

Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственноэнергетического распределения плотности потока протонов

GOST 25645.139-86

Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственноэнергетического распределения плотности потока электронов

GOST 25645.301-83

Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета затрат топлива на маневрирование

GOST 25645.154-90

Атмосфера Земли верхняя. Модель химического состава

GOST 25645.302-83

Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности

GOST 18714-81

Провода заземления для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетнокосмической техники от статического электричества. Технические условия

GOST 19005-81

Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению

GOST 25645.103-84

Условия физические космического пространства. Термины и определения

GOST 17655-89

Двигатели ракетные жидкостные. Термины и определения

GOST 22350-91

Корпус ракеты на жидком топливе. Термины и определения

II.

Standarde din domeniul industriei ceasurilor (termen limită pentru prezentarea opiniilor – 27.02.2014)

Indicativul

Titlul

GOST 12932-67

Часы наручные. Присоединительные размеры корпусов

GOST 29154-91 (ISO 1112-74)

Камни часовые функциональные и нефункциональные

GOST 4.345-85

Система показателей качества продукции. Камни часовые и технические. Номенклатура показателей

GOST 13649-79

Ушки съемные для корпусов наручных часов. Конструкция и размеры

GOST 703-76 E

Часы настенные маятниковые механические. Общие технические условия

GOST 3145-84 E

Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия

GOST 3309-84 E

Часы настольные и настенные балансовые механические. Общие технические условия

GOST 27752-88 E

Часы электронно-механические кварцевые настольные, настенные и часыбудильники. Общие технические условия

GOST 29330-92 (ISO 2281-90)

Часовое дело. Часы водонепроницаемые

GOST 7934.1-74

Масла и смазки часовые. Метод определения испаряемости

GOST 7934.2-74

Масла часовые. Метод определения краевого угла смачивания

GOST 7934.3-74

Масла часовые. Метод определения нарастания вязкости при окислении в тонком слое

GOST 7934.4-74

Масла часовые загущенные. Метод испытания на коллоидную стабильность

GOST 7934.5-74

Масла и смазки часовые. Метод определения коррозионной активности

GOST 7935-74

Масла часовые общего назначения. Технические условия

GOST 7936-76

Масло часовое загущенное ПС-4. Технические условия

GOST 8781-71

Масла часовые низкотемпературные. Технические условия

GOST 21532-76

Смазка часовая РС-1. Технические условия

INS  Octombrie 2013 75


III.

Standarde din domeniul petrolier, al produselor petroliere şi al unor combustibili (termen limită pentru prezentarea opiniilor – 31.03.2014)

Indicativul

Titlul

GOST 21210-75

Головки бурильные для керноприемных устройств. Типы и основные размеры

GOST 5286-75

Замки для бурильных труб

GOST 15807-93

Манометры скважинные. Общие технические требования и методы испытаний

GOST 4938-78

Роторы буровые и для ремонта нефтяных и газовых скважин. Основные параметры и размеры

GOST 28618-90

Рукава резиновые и рукавные соединения для вращательного бурения и гашения вибрации. Технические условия

GOST 3260-75

Смазка снарядная ВС. Технические условия

GOST 14213-89

Наконечники кабельные каротажные, головки зондов и головки скважинных приборов. Типы, основные параметры, размеры и технические требования

GOST 4.105-83

Система показателей качества продукции. Торф, продукты переработки торфа. Номенклатура показателей

GOST 4.110-84

Система показателей качества продукции. Коксы нефтяные. Номенклатура показателей

GOST 5.1730-72

Фильтр для очистки светлых нефтепродуктов ФГН-60М. Требования к качеству аттестованной продукции

GOST 159-52

Жидкость охлаждающая низкозамерзающая

GOST 16862-71

Смазка ВНИИ НП-263

GOST 1957-73

Смазка консталин. Технические условия

GOST 2712-75

Смазка АМС. Технические условия

GOST 5020-75 E

Жидкость "Стеол-М". Технические условия

GOST 5702-75

Смазка технологическая СП-3. Технические условия

GOST 5774-76

Вазелин конденсаторный. Технические условия

GOST 5775-85

Масло конденсаторное. Технические условия

GOST 6267-74

Смазка ЦИАТИМ-201. Технические условия

GOST 6411-76

Масла цилиндровые тяжелые. Технические условия

GOST 6457-66

Масла МК-8. Технические условия

GOST 6794-75

Масло АМГ-10. Технические условия

GOST 6997-77

Составы для заливки кабельных муфт. Технические условия

GOST 8448-78

Бензол каменноугольный и сланцевый. Технические условия

GOST 8463-76

Масло С-220. Технические условия

GOST 8551-74

Смазка ЦИАТИМ-205. Технические условия

GOST 8771-76

Битум нефтяной для заливочных аккумуляторных мастик. Технические условия

GOST 8773-73

Смазка ЦИАТИМ-203. Технические условия

GOST 8852-74

Нефтепродукты. Метод определения коксуемости на аппарате типа ЛКН-70

GOST 9243-75

Масло компрессорное из сернистых нефтей КС-19. Технические условия

GOST 9410-78 E

Ксилол нефтяной. Технические условия

GOST 9432-60

Смазка автомобильная. Технические условия

GOST 9433-80

Смазка ЦИАТИМ-221. Технические условия

76 INS  Octombrie 2013


GOST 9549-80

Нафтенат меди для противогнилостных составов. Технические условия

GOST 9762-76

Смазка МС-70. Технические условия

GOST 9880-76

Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия

GOST 9949-76

Ксилол каменноугольный. Технические условия

GOST 9965-76

Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия

GOST 10214-78

Сольвент нефтяной. Технические условия

GOST 10289-79

Масло для судовых газовых турбин. Технические условия

GOST 10363-78

Масло ЭШ для гидросистем высоконагруженных механизмов. Технические условия

GOST 10534-78

Присадка сульфонатная СБ-3. Технические условия

GOST 10835-78 E

Масло сланцевое для пропитки древесины. Технические условия

GOST 10877-76

Масло консервационное К-17. Технические условия

GOST 11110-75

Смазка ЦИАТИМ-202. Технические условия

GOST 11122-84

Масло ВНИИ НП-25 шарнирное. Технические условия

GOST 11239-76

Продукты фенольные каменноугольные. Метод определения нейтральных масел

GOST 11244-76

Нефть. Метод определения потенциального содержания дистиллятных и остаточных масел

GOST 11311-76

Фенол каменноугольный. Технические условия

GOST 11382-76

Газы нефтепереработки. Метод определения сероводорода

GOST 11851-85

Нефть. Метод определения парафина

GOST 12275-66

Масла смазочные и присадки. Метод определения степени чистоты

GOST 12672-77

Масло для прокатных станов из сернистых нефтей ПС-28. Технические условия

GOST 13076-86

Масло синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф. Технические условия

GOST 13302-77

Кислоты нефтяные. Технические условия

GOST 13371-67

Прибор для определения стабильности и коррозионности моторных масел (тип ДК-НАМИ)

GOST 13374-86

Масло приборное ВНИИ НП-1-ЧМО. Технические условия

GOST 13379-82

Нефть. Метод определения углеводородов С1 - С6 методом газовой хроматографии

GOST 13846-89

Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к конструкции

GOST 14038-78

Масла сланцевые. Метод определения содержания механических примесей и зольности

GOST 14068-79

Паста ВНИИ НП-232. Технические условия

GOST 14296-78

Смазка ВНИИ НП-279. Технические условия

GOST 14298-79

Топливо нефтяное для мартеновских печей. Технические условия

GOST 14710-78

Толуол нефтяной. Технические условия

GOST 15037-69

Смазка для пропитки органических сердечников стальных канатов. Технические условия

GOST 15156-84

Масла, смазки и специальные жидкости, применяемые в технических изделиях для районов с тропическим климатом

GOST 15171-78

Присадка АКОР-1. Технические условия

GOST 15819-85

Масла РМ и РМЦ. Технические условия

GOST 15880-83

Электробуры. Общие технические требования

INS  Octombrie 2013 77


GOST 15886-70

Масла нефтяные. Метод определения смол

GOST 16105-70

Смазка ВНИИ НП-257. Технические условия

GOST 16293-89

Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры

GOST 16422-79

Смазка трансмиссионная полужидкая ЦИАТИМ-208. Технические условия

GOST 16728-78

Масло ВНИИИ НП-403. Технические условия

GOST 16799-79

Коксы нефтяные замедленного коксования. Отбор и подготовка проб

GOST 17362-71

Масла нефтяные. Метод определения числа омыления

GOST 17479.0-85

Масла нефтяные. Классификация и обозначение. Общие требования

GOST 18136-72

Масла. Метод определения стабильности против окисления в универсальном аппарате

GOST 18179-72

Смазка ОКБ-122-7. Технические условия

GOST 18852-73

Смазка ВНИИ НП-246. Технические условия

GOST 19337-73

Смазка ВНИИ НП-274. Технические условия

GOST 19537-83

Смазка пушечная. Технические условия

GOST 19538-74

Замазка 3ЗК-3у. Технические условия

GOST 19774-74

Смазка ВНИИ НП-207. Технические условия

GOST 19782-74

Паста ВНИИ НП-225. Технические условия

GOST 19791-74

Смазка железнодорожная ЛЗ-ЦНИИ. Технические условия

GOST 20284-74

Нефтепродукты. Метод определения цвета на колориметре ЦНТ

GOST 20302-74

Масла моторные. Метод определения коррозионной активности на двигателе ЯАЗ-204

GOST 20303-74

Масла моторные. Метод оценки моющих свойств на установке ИМ-1

GOST 20421-75

Смазка ВНИИ НП-242. Технические условия

GOST 20692-2003

Долота шарошечные. Типы и основные размеры. Технические требования

GOST 20734-75

Жидкость рабочая 7-50С-3. Технические условия

GOST 20843.1-89

Продукты фенольные каменноугольные. Газохроматографический метод определения компонентного состава фенола и о-крезола

GOST 20843.2-89

Продукты фенольные каменноугольные. Газохроматографический метод определения компонентного состава дикрезола, трикрезола и ксиленолов

GOST 21534-76

Нефть. Методы определения содержания хлористых солей

GOST 21748-76

Масло МЗ-52. Технические условия

GOST 21791-76

Масло синтетическое МАС-30НК. Технические условия

GOST 22898-78

Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия

GOST 23008-78

Жидкость амортизаторная АЖ-12т. Технические условия

GOST 23497-79

Масла моторные М-14В2З и М-20В2. Технические условия

GOST 23510-79

Смазка УНИОЛ-2. Технические условия

GOST 23639-79

Присадка КП. Технические условия

GOST 23979-80

Переводники для насосно-компрессорных труб. Технические условия

GOST 25091-82

Кронблоки, блоки талевые, крюки и крюкоблоки. Основные параметры

GOST 25468-82

Оборудование для спуско-подъемных операций и вертлюги. Присоединительные размеры

GOST 25549-90

Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования

GOST 25735-83

Грунтоносы боковые стреляющие. Типы, основные параметры и технические требования

78 INS  Octombrie 2013


GOST 26028-83

Сырье темноокрашенное для ПАВ. Метод определения кислотного числа

GOST 26116-84

Аппаратура геофизическая скважинная. Общие технические условия

GOST 26474-85

Долота и головки бурильные алмазные и оснащенные сверхтвердыми композиционными материалами. Типы и основные размеры

GOST 26673-90

Турбобуры. Основные параметры и размеры

GOST 27834-95

Замки приварные для бурильных труб. Технические условия

GOST 28812-90

Продукты пиридиновые коксохимические. Газохроматографический метод определения компонентного состава

GOST 28919-91

Фланцевые соединения устьевого оборудования. Типы, основные параметры и размеры

GOST 28922-91

Установки насосные передвижные нефтепромысловые. Типы и основные параметры

GOST 28996-91

Оборудование нефтепромысловое устьевое. Термины и определения

GOST 30196-94

Головки колонные. Типы, основные параметры и присоединительные размеры

GOST 30767-2002

Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. Требования безопасности и методы испытаний

GOST 30768-2001

Оборудование устьевое нефтепромысловое добычное. Методы испытаний

GOST 30776-2002

Установки насосные передвижные нефтегазопромысловые. Общие технические условия

GOST 30894-2003

Оборудование устьевое добычное. Общие технические требования

GOST 30895-2003

Оборудование устьевое добычное. Особые технические требования. Классификация

GOST 5.1261-72

Кокс доменный из углей Донецкого и Кузнецкого бассейнов и шихты Череповецкого металлургического завода. Требования к качеству аттестованной продукции

GOST 5396-77

Торф. Методы отбора проб

GOST 7754-89

Сланцы горючие Прибалтийского бассейна. Технические условия

GOST 11130-75

Торф. Методы определения мелочи и засоренности

GOST 10478-93 (ISO 601-81, ISO 2590-73)

Топливо твердое. Методы определения мышьяка

GOST 9963-84

Брикеты торфяные для коммунально-бытовых нужд. Технические требования

GOST 10650-72

Торф. Метод определения степени разложения

GOST 11126-88

Сырье коксохимическое для производства технического углерода. Технические условия

GOST 11303-75

Торф и продукты его переработки. Метод приготовления аналитических проб

GOST 11304-75

Торф. Метод приготовления сборных проб

GOST 11305-83

Торф. Методы определения влаги

GOST 11306-83

Торф и продукты его переработки. Методы определения зольности

GOST 11623-89

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения обменной и активной кислотности

GOST 13672-76

Торф фрезерный для производства брикетов. Технические требования. -

GOST 13673-76

Торф. Метод определения насыпной плотности

GOST 13674-78

Торф. Правила приемки

GOST 17644-83

Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний

INS  Octombrie 2013 79


GOST 18132-72

Брикеты и полубрикеты торфяные. Метод определения механической прочности

GOST 19723-74

Торф. Метод определения содержания влаги в залежи

GOST 23083-78

Кокс каменноугольный, пековый и термоантрацит. Методы отбора и подготовки проб для испытаний

GOST 24160-80

Торф. Методы определения влагоемкости и водопоглощаемости

GOST 24701-81

Торф. Метод определения плотности

GOST 26801-86

Торф. Метод определения зольности в залежи

GOST 27894.0-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Общие требования к методам анализа

GOST 27894.1-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения гидролитической кислотности

GOST 27894.2-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения емкости поглощения торфом аммиака

GOST 27894.3-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения аммиачного азота

GOST 27894.4-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения нитратного азота

GOST 27894.5-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм фосфора

GOST 27894.6-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения подвижных форм калия

GOST 27894.7-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Методы определения подвижных форм железа

GOST 27894.8-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения хлора

GOST 27894.9-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения содержания водорастворимых солей

GOST 27894.10-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения обменного кальция и обменного магния

GOST 27894.11-88

Торф и продукты его переработки для сельского хозяйства. Метод определения суммарного содержания карбонатов кальция и магния в торфотуфах и торфах омергелеванных

GOST 28245-89

Торф. Методы определения ботанического состава и степени разложения

IV.

Standarde din domeniul industriei unor blănuri şi unor aspecte ale industriei textile (termen limită pentru prezentarea opiniilor – 31.03.2014)

Indicativul

Titlul

GOST 737-69

Ткань хлопчатобумажная "Тифтик вод". Технические условия

GOST 1104-69

Ткань хлопчатобумажная доместик. Технические условия

GOST 1220-76

Отходы производства шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия

GOST 1274-76

Отходы потребления шерстяных и полушерстяных материалов сортированные. Технические условия

GOST 1337-67

Шкурки крота невыделанные. Технические условия

GOST 1562-69

Сыромять. Технические условия

GOST 1869-75

Кожа для шлемов авиационных. Технические условия

80 INS  Octombrie 2013


GOST 2005-75

Шкурки мелких грызунов невыделанные.

GOST 2765-73

Шкурки собак выделанные. Технические условия

GOST 2897-74

Шкуры котика морского меховые невыделанные. Технические условия

GOST 2966-67

Шкурки ондатры невыделанные. Технические условия

GOST 3274.1-72 (ISO 1973-76, ISO 3060-74)

Волокно хлопковое. Методы определения разрывной нагрузки и линейной плотности

GOST 3274.2-72 (ISO 2403-72)

Волокно хлопковое. Ускоренные методы определения сорта и линейной плотности

GOST 3274.3-72

Волокно хлопковое. Методы определения пороков и сорных примесей

GOST 3274.4-72

Волокно хлопковое. Методы определения влажности

GOST 3274.5-72 (ISO 4913-81)

Волокно хлопковое. Методы определения длины

GOST 3673-69

Лайка. Технические условия

GOST 3818.0-72

Линт хлопковый. Технические условия

GOST 3818.1-72

Линт хлопковый. Методы испытаний

GOST 4643-75

Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия

GOST 4644-75

Отходы производства текстильные, хлопчатобумажные, сортированные. Технические условия

GOST 5108-77

Шерсть верблюжья немытая классированная. Технические условия

GOST 5196-75

Марля полиграфическая хлопкополиэфирная. Технические условия

GOST 6015-72

Отходы волокнистые хлопкозаводов. Технические условия

GOST 6363-67

Шкурки зайца-русака невыделанные. Технические условия

GOST 6374-66

Шкурки белки невыделанные. Технические условия

GOST 6489-66

Шкуры барсука невыделанные. Технические условия

GOST 6610-66

Шкуры росомахи невыделанные. Технические условия

GOST 6677-67

Шкурки выдры невыделанные. Технические условия

GOST 6703-77

Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна невыделанные. Технические условия

GOST 6803-72

Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых выделанные. Технические условия

GOST 10.31-70

Волокно льняное короткое, поставляемое для экспорта. Технические требования

GOST 7175-75

Войлок технический для музыкальных клавишных инструментов. Технические условия

GOST 7179-70

Шкурки песца выделанные. Технические условия

GOST 7907-78

Шкурки песца голубого невыделанные. Технические условия

GOST 7908-69

Шкурки норки невыделанные, добытые охотой. Технические условия

GOST 8481-75

Ткани авиационные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия

GOST 9236-74

Нитроискожа-Т. Технические условия

GOST 9394-76

Волокно льняное короткое. Технические условия

GOST 9679.0-2009

Хлопок-сырец. Методы отбора проб

GOST 9679.1-2009

Хлопок-сырец. Методы определения влажности

GOST 9679.2-2009

Хлопок-сырец. Методы определения засоренности

GOST 9679.3-2009

Хлопок-сырец. Методы определения характеристик хлопкового волокна

GOST 9992-79

Волокно кенафа короткое. Технические условия

INS  Octombrie 2013 81


GOST 9993-74

Пенька короткая. Технические условия

GOST 10225-75

Смушка невыделанная

GOST 10231-77

Смушка выделанная. Технические условия

GOST 10330-76

Лен трепаный. Технические условия

GOST 10379-76

Пенька трепаная. Технические условия

GOST 10438-78

Винилискожа-НТ галантерейная. Технические условия

GOST 10457-73

Вещества текстильно-вспомогательные. Гликазин. Технические условия

GOST 10522-73

Яхобаб выделанный. Технические условия

GOST 10596-77

Шкуры зайца-беляка и зайца-русака выделанные. Технические условия

GOST 10623-85

Шкуры котика морского выделанные. Технические условия

GOST 10701-63

Каракульча чистопородная и метисная невыделанная (каракуль-каракульча, каракульча и голяк). Технические условия

GOST 10714-73

Каракульча выделанная. Технические условия

GOST 10941-64

Шкуры медведей белых и лесных невыделанные

GOST 11026-64

Шкуры телят северного оленя невыделанные (выпороток, пыжик, неблюй)

GOST 11028-75

Шкурки зайца-беляка невыделанные

GOST 11106-74

Шкурки ондатры выделанные. Технические условия

GOST 11146-65

Шкурки хоря белого, хоря черного невыделанные. Технические условия

GOST 11162-75

Шкурки сурка и тарбагана невыделанные

GOST 11191-77

Волокно кенафа длинное. Технические условия

GOST 11210-65

Шкуры медведей белых и лесных выделанные. Технические условия

GOST 11231-77

Шкурки куницы мягкой, горской, кидуса и харзы невыделанные. Технические условия

GOST 11237-65

Шкурки телят северного оленя меховые выделанные. Технические условия

GOST 11261-75

Шкурки кошки домашней невыделанные. Технические условия

GOST 11315-76

Шкуры рыси и дикой кошки невыделанные. Технические условия

GOST 11355-82

Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна выделанные. Технические условия

GOST 11480-68

Шкуры морского зверя меховые невыделанные. Технические условия

GOST 11577-65

Яхобаб невыделанный

GOST 11597-77

Шкурки кошки домашней меховые выделанные. Технические условия

GOST 11615-77

Шкурки сурка и тарбагана выделанные. Технические условия

GOST 1086-74

Нити изоляционные шелковые. Технические условия

GOST 11616-79

Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные. Технические условия

GOST 11806-66

Шкурки хоря выделанные. Технические условия

GOST 11809-82

Шкуры морского зверя меховые выделанные. Технические условия

GOST 12056-66

Шкуры рыси и диких кошек выделанные. Технические условия

GOST 12334-66

Шкуры собак меховые невыделанные. Технические условия

GOST 12335-66

Шкурки суслика-песчаника невыделанные. Технические условия

GOST 12419-66

Шкурки колонка и солонгоя невыделанные. Технические условия

GOST 12438-66

Шкурки соболя выделанные. Технические условия

GOST 12565-67

Шкурки горностая и ласки невыделанные. Технические условия

GOST 12581-67

Шкурки колонка и солонгоя выделанные. Технические условия

GOST 12780-67

Шкурки белки выделанные. Технические условия

GOST 12804-67

Шкурки горностая и ласки выделанные. Технические условия

82 INS  Octombrie 2013


GOST 12859-67

Волос (сырье) конский и крупного рогатого скота

GOST 13055-67

Шкуры волка и шакала невыделанные. Технические условия

GOST 13220-67

Шкурки суслика-песчаника выделанные. Технические условия

GOST 13304-67

Шкурки выдры выделанные. Технические условия

GOST 13315-88

Шкурки крота выделанные. Технические условия

GOST 13589-83

Сырье кожевенное. Шкуры дальневосточных ластоногих. Технические условия

GOST 13612-77

Шерсть-линька крупного рогатого скота и лошадей. Технические условия

GOST 13692-68

Шкуры волка и шакала выделанные. Технические условия

GOST 13713-82

Шкуры росомахи выделанные. Технические условия

GOST 13888-68

Шкурки зайца-песчаника невыделанные.

GOST 14051-78

Сукна технические чистошерстяные и полушерстяные для музыкальных клавишных инструментов. Технические условия

GOST 14619-69

Ткани хлопчатобумажные технические для авиационной промышленности. Технические условия

GOST 14781-69

Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака выделанные. Технические условия

GOST 15159-76

Войлок технический и детали из него для технических изделий, эксплуатируемых в районах с тропическим климатом. Технические условия

GOST 15160-69

Ткани и изделия хлопчатобумажные технические с биоцидами для районов с тропическим климатом. Технические условия

GOST 15592-76

Кожа для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие технические условия

GOST 16221-79

Войлок юртовый. Технические условия

GOST 17714-72

Шкурки мелких грызунов выделанные. Технические условия

GOST 18382-73

Луб кенафа зеленый. Технические условия

GOST 19779-74

Шерсть овечья немытая полугрубая классированная. Технические условия

GOST 20433-75

Лен-долгунец. Термины и определения

GOST 21003-75

Шкурки бобра речного невыделанные

GOST 21275-75

Шкурки жеребка мехового невыделанные. Технические условия

GOST 21276-75

Шкурки опойка мехового невыделанные. Технические условия

GOST 21820.0-76

Хлопок-сырец семенной и семена хлопчатника. Метод отбора проб

GOST 23087-78

Пенька короткая для экспорта. Технические условия

GOST 23406-78

Пенька трепаная для экспорта. Технические условия

GOST 27571-87

Шкурки соболя невыделанные, добытые охотой. Технические условия

GOST 27766-88

Шкурки енотовидной собаки клеточного разведения невыделанные. Технические условия

GOST 28505-90

Шкурки бобра речного выделанные. Технические условия

INS  Octombrie 2013 83


Buletinul de standardizare octombrie 2013  
Buletinul de standardizare octombrie 2013  
Advertisement