Page 1

IANUARIE 2014

1

[138]

FONDAT ÎN 1994

Buletinul de Standardizare PUBLICAȚIE OFICIALĂ

CHIŞINĂU 2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

LISTA ABREVIERILOR ȘI NOȚIUNILOR DE BAZĂ СПИСОК АББРЕВИАТУР И ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ

Pentru a facilita utilizarea „Buletinului de Standardizare”, mai jos este prezentată lista abrevierilor și principalelor noțiuni utilizate în conținutul lui. Для облегчения использования «Buletinul de Standardizare» ниже представлен список аббревиатур и основных понятий, использованных в нем.

NOȚIUNI

ABREVIERI CEN Comitetul European de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare europeană în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor Европейский комитет по стандартизации – организация, ответственная за деятельность по стандартизации во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций CENELEC Comitetul European de Standardizare Electrotehnică – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare în domeniul electrotehnic Европейский комитет по стандартизации в области электротехники – Организация ответственная за деятельность по стандартизации области электротехники на европейском уровне CR Raport CEN Отчет CEN DSTU Standard al Ucrainei Стандарт Украины EASC Consiliul Euro-asiatic pentru Standardizare, Metrologie și Certificare – organizaţie regională în care participă toate statele CSI. Îşi desfăşoară activitatea în domeniul standardizării, metrologiei şi evaluării conformităţii МГС – Межгосударственный Совет по Стандартизации, Метрологии и Сертификации – организация ответственная за деятельность в области стандартизации, метрологии и сертификации на региональном уровне. Включает в себя страны Содружества Независимых Государств (СНГ) EN Standard european Европейский стандарт EQ Standard echivalent Эквивалентный стандарт GOST Standard interstatal Межгосударственный стандарт GOST R Standard al Federației Ruse Стандарт Российской Федерации

2

ICS Clasificatorul Internațional al Standardelor МКС Международный классификатор стандартов IDT Standard identic Идентичный стандарт IEC/CEI Comisia Electrotehnică Internațională (standard al Comisiei Electrotehnice Internaționale) – organizaţie responsabilă pentru elaborarea standardelor internaţionale pentru domeniul electrotehnic. МЭК – Международная Электротехническая Комиссия (стандарт Международной Электротехнической Комиссии) – организация, ответственная за разработку международных стандартов в области электротехники ISO Organizația Internațională de Standardizare – organizaţie responsabilă pentru activitatea de standardizare internaţională în toate domeniile, cu excepția domeniului electrotehnic și al telecomunicațiilor ИСО – Международная организация по стандартизации – организация, ответственная за разработку международных стандартов во всех областях, кроме электротехники и телекоммуникаций MOD Standard modificat Модифицированный стандарт NEQ Standard neechivalent Неэквивалентный стандарт SM Standard moldovean Стандарт Молдовы SMV Prestandard moldovean Предстандарт Молдовы SR Standard român Стандарт Румынии STB Standard al Republicii Belarus Стандарт Белоруссии TR Raport tehnic Технический отчет TS Specificație tehnică Техническая спецификация

Prestandard Document adoptat de organismul naţional de standardizare pe un termen limitat şi pus la dispoziţia publicului în scopul de a beneficia de experienţa obţinută prin aplicarea lui la elaborarea unui standard Предстандарт Документ, который принят национальным органом по стандартизации на ограниченный срок и представлен широкому кругу пользователей с целью накопления в процессе его применения необходимого опыта для разработки стандарта Standard Document stabilit prin consens şi aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru utilizări comune şi repetate, reguli, prescripţii şi caracteristici comune referitoare la diverse activităţi sau rezultatele acestora, în scopul obţinerii unui grad optim de ordine într-un context dat. Aplicarea standardului este voluntară Стандарт Документ, разработанный на основе консенсуса и утвержденный признанным органом, в котором устанавливаются для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. Применение стандарта является добровольным Standard armonizat Standard european care este elaborat sub incidenţa unui mandat al Comisiei Europene în suportul cerințelor esențiale ale Directivelor de Noua Abordare Гармонизированный стандарт Европейский стандарт, который был разработан в соответствии с мандатом Европейской Комиссии в поддержку основных требований Европейских директив Нового подхода Standard național/moldovean - standard valabil pe teritoriul Republicii Moldova Национальный стандарт/стандарт Молдовы – стандарт, действующий на территории Республики Молдова


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

CUPRINS STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ ______________________________________________________________ 4 НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Lista standardelor naționale anulate și înlocuite ____________________________________________________ 4 Перечень отмененных и замененных национальных стандартов Indicativele standardelor naționale anulate și înlocuite ______________________________________________ 51 Обозначения отмененных и заменённых национальных стандартов Indicativele modificărilor și eratelor aprobate pentru standardele naționale _____________________________ 72 Обозначения утвержденных изменений и поправок к национальным стандартам Anchetă publică - lista standardelor naționale propuse spre anulare ___________________________________ 73 Публичное обсуждение - перечень национальных стандартов, предложенных к отмене

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ____________________________________________________________ 83 ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde europene CEN publicate ______________________________________________________________ 83 Опубликованные европейские стандарты CEN

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ _______________________________________________________ 89 МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde internaționale ISO publicate __________________________________________________________ 89 Опубликованные международные стандарты ИСО Standarde internaționale IEC publicate ___________________________________________________________ 98 Опубликованные международные стандарты МЭК

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ ________________________________________________________ 100 МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ Standarde interstatale GOST publicate __________________________________________________________ 100 Опубликованные межгосударственные стандарты ГОСТ

3


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

STANDARDIZAREA NAȚIONALĂ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ПЕРЕЧЕНЬ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЕННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

În scopul asigurării relevanţei standardelor naționale pentru economie și corespunderii prevederilor lor nivelului actual de dezvoltare tehnologică, Fondul Național de Standarde se actualizează permanent. Mai jos este prezentată lista standardelor naționale anulate sau înlocuite în luna ianuarie 2014. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. С целью обеспечения актуальности стандартов для национальной экономики и их соответствия актуальному уровню технологического развития, Национальный фонд стандартов постоянно актуализируется. Ниже представлен перечень национальных стандартов, которые были отменены или заменены в январе 2014 года. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

01

01.040 01.040.01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация Vocabulare Словари Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare (Vocabulare) Общие положения. Терминология. Стандартизация. Документация (Словари)

GOST 18861-73 Документация внешнеторговая. Основные понятия. Термины и определения 01.040.07

Matematică. Ştiinţe naturale (Vocabulare) Математика. Естественные науки (Словари)

GOST 21002-75 Фототопография. Термины и определения

GOST 25645.113-84 Ионосфера Земли. Термины и определения 01.040.11

GOST 28040-89 Комплекс систем обеспечения жизнедеятельности космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Термины и определения 01.040.13

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate (Vocabulare) Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)

GOST 25645.201-83 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Термины и определения 01.040.17

GOST 25645.103-84 Условия физические космического пространства. Термины и определения GOST 25645.106-84 Пояса Земли радиационные естественные. Термины и определения

Medicină (Vocabulare) Здравоохранение (Словари)

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice (Vocabulare) Метрология и измерения. Физические явления (Словари)

GOST 24286-88 Фотометрия импульсная. Термины и определения

GOST 25645.109-84 Магнитосфера Земли. Термины и определения

GOST 27964-88 (ISO 4287-2-84) Измерение параметров шероховатости. Термины и определения

GOST 25645.110-84 Ветер солнечный. Термины и определения

GOST 26148-84 Фотометрия. Термины и определения

GOST 25645.111-84 Поле магнитное межпланетное. Термины и определения GOST 25645.112-84 Вещество метеорное. Термины, определения и буквенные обозначения

4

01.040.25

Tehnici de fabricare (Vocabulare) Машиностроение (Словари)

GOST 29273-92 (ISO 581-80) Свариваемость. Определение (În vigoare SM SR ISO/TR 581:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

01.040.27

Energetică şi transmisia căldurii (Vocabulare) Энергетика и теплотехника (Словари)

GOST 17356-89 (ISO 3544-78, ISO 5063-78) Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения 01.040.31

Electronică (Vocabulare) Электроника (Словари)

GOST ISO 11145-2007 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Словарь и буквенные обозначения (În vigoare SM SR EN ISO 11145:2011) 01.040.37

Tehnologia imaginii (Vocabulare) Технология получения изображений (Словари)

GOST 13.0.002-84 Репрография. Термины и определения GOST 2653-80 Фотографическая сенситометрия. Термины, определения и буквенные обозначения величин GOST 18836-83 Затворы фотоаппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения

01.040.53

GOST 27552-87 (ISO 4306/2-85) Краны стреловые самоходные. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 4306-2:2012) 01.040.73

GOST 24449-80 Регистрация фотографическая высокоскоростная. Термины и определения GOST 26475-85 Продукция железорудная и марганцеворудная. Термины и определения 01.080 01.080.40

GOST 25205-82 Фотоаппараты и съемочные фотографические объективы. Термины и определения Vehicule rutiere (Vocabulare) Дорожно-транспортная техника (Словари)

GOST 28772-90 (ISO 6518-80) Системы зажигания автомобильных двигателей. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 6518-2:2012) 01.040.49

Aeronautică şi spaţiu (Vocabulare) Авиационная и космическая техника (Словари)

GOST 17655-89 Двигатели ракетные жидкостные. Термины и определения GOST 22350-91 Корпус ракеты на жидком топливе. Термины и определения GOST 26121-84 Системы инструментального захода самолетов на посадку радиомаячные. Термины и определения GOST 26566-85 Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Термины и определения

Mine şi minereuri (Vocabulare) Горное дело и полезные ископаемые (Словари)

GOST 9414.1-94 (ISO 7404-1-84) Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 1: Словарь терминов (În vigoare SM SR ISO 7404-1:2012)

GOST 22213-88 Аппаратура фотообрабатывающая. Термины и определения

01.040.43

Instalaţii pentru manipularea materialelor (Vocabulare) Подъемно-транспортное оборудование (Словари)

Simboluri grafice Графические обозначения Simboluri grafice utilizate în desene, diagrame, tablouri electrice şi electronice şi documentaţia tehnică a produselor din domeniu Графические обозначения для технических чертежей, диаграмм, схем и соответствующей технической документации в области электротехники и электроники

GOST ISO 11145-2007 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Словарь и буквенные обозначения (În vigoare SM SR EN ISO 11145:2011) GOST 27430-87 (CEI 34-10-75) Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения для описания синхронных машин 01.110

Documentaţie tehnică de produs Техническая документация на продукцию

GOST 2.608-78 Единая система конструкторской документации. Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах GOST 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр GOST 15.214-90 Система разработки и постановки продукции на производство. Народнохозяйственная продукция, поставляемая организациям Министерства обороны СССР

5


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов GOST 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем GOST 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений GOST 24.402-80 Система технической документации на АСУ. Учет, хранение и обращение 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

03

03.120

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. услуги. организация фирм и управление ими. администрация. Транспорт Calitate Качеств

GOST 4.338-85 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Номенклатура показателей GOST 4.339-85 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читальнокопировальные. Номенклатура показателей

CBP PMG 92:2011 Expertiza metrologică a proiectelor de standarde interstatale şi naţionale - Метрологическая экспертиза проектов межгосударственных и национальных стандартов

GOST 4.360-85 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Аппараты для съемки микрофильмов. Номенклатура показателей

CBP RMG 102:2011 Modulele de evaluare (atestare) a conformităţii şi schemele de certificare - Модули оценки (подтверждения) соответствия и схемы сертификации

GOST 4.406-85 Система показателей качества продукции. Кинопленки для профессиональной кинематографии и телевидения. Номенклатура показателей

GOST 20519-75 Система стандартизации экспортной продукции. Экспонаты для ярмарок и выставок. Основные требования

GOST 4.459-86 Система показателей качества продукции. Диапроекторы. Номенклатура показателей

01.140 01.140.30

Ştiinţa informaţiei. Editare Информатика. Издательское дело

GOST 4.460-86 Система показателей качества продукции. Объективы. Номенклатура показателей

Documente în administraţie, comerţ şi industrie Документы в управлении, торговле и промышленности

GOST 4.461-86 Система показателей качества продукции. Кинопроекторы. Номенклатура показателей

GOST 6.10.6-87 Единая система внешнеторговой документации СЭВ GOST 6.10.7-90 Единая система внешнеторговой документации СЭВ. Счет GOST 6.20.2-91 Элементы внешнеторговых данных GOST 18861-73 Документация внешнеторговая. Основные понятия. Термины и определения

GOST 4.462-86 Система показателей качества продукции. Фотоувеличители. Номенклатура показателей GOST 4.463-86 Система показателей качества продукции. Аппараты киносъемочные. Номенклатура показателей GOST 4.464-86 Система показателей качества продукции. Фотоаппараты. Номенклатура показателей 03.120.10

GOST 20519-75 Система стандартизации экспортной продукции. Экспонаты для ярмарок и выставок. Основные требования

Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

GOST 31161-2002 (ISO 10005:1995) Управление качеством. Руководящие указания по программам качества (În vigoare SM SR ISO 10005:2011)

6


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

03.140

Brevete. Proprietate intelectuală Патенты. Интеллектуальная собственность

GOST 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр 07

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. естественные науки

GOST 25645.301-83 Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета затрат топлива на маневрирование GOST 25645.302-83 Расчеты баллистические искусственных спутников Земли. Методика расчета индексов солнечной активности 07.100 07.100.10

07.040

Astronomie. Geodezie. Geografie Астрономия. Геодезия. География

GOST 21002-75 Фототопография. Термины и определения GOST 25645.101-83 Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для проектных баллистических расчетов искусственных спутников Земли GOST 25645.103-84 Условия физические космического пространства. Термины и определения GOST 25645.106-84 Пояса Земли радиационные естественные. Термины и определения GOST 25645.109-84 Магнитосфера Земли. Термины и определения GOST 25645.110-84 Ветер солнечный. Термины и определения GOST 25645.111-84 Поле магнитное межпланетное. Термины и определения GOST 25645.112-84 Вещество метеорное. Термины, определения и буквенные обозначения GOST 25645.113-84 Ионосфера Земли. Термины и определения GOST 25645.115-84 Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли GOST 25645.137-86 Поле магнитное межпланетное. Пространственновременные характеристики нерегулярного поля GOST 25645.138-86 Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока протонов GOST 25645.139-86 Пояса Земли радиационные естественные. Модель пространственно-энергетического распределения плотности потока электронов

Microbiologie Микробиология Microbiologia medicală Медицинская микробиология

SM GOST R ISO 18153:2009 Dispozitive medicale de diagnostic in vitro. Măsurarea mărimilor în eşantioane biologice. Trasabilitatea metrologică a valorilor pentru concentraţia catalitică de enzime atribuite calibratorilor şi materialelor de control – Изделия медицинские для диагностики in vitro. Измерение величин в биологических пробах. Метрологическая прослеживаемость значений, каталитической концентрации ферментов, приписанных калибраторам и контрольным материалам (În vigoare SM SR EN ISO 18153:2010). 07.100.30

Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

GOST 31099-2002 (ISO 6887:1983) Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований (În vigoare SM SR EN ISO 6887-1:2011, SMV EN ISO 6887-2:2009, SMV EN ISO 6887-3:2009, SMV EN ISO 6887-4:2009), SM EN ISO 6887-5:2013) 11 11.020

Medicină Здравоохранение Medicină şi echipamente pentru îngrijire medicală în general Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом

GOST ISO 10993.3-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 3: Исследование генотоксичности, канцерогенности и токсического действия на репродуктивную функцию (În vigoare SMV EN ISO 10993-3:2010) GOST ISO 10993.4-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 4: Исследование изделий, взаимодействующих с кровью (În vigoare SMV EN ISO 10993-4:2010) GOST ISO 10993.5-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5: Исследование на цитотоксичность: методы in vitro (În vigoare SMV EN ISO 10993-5:2010)

GOST 25645.154-90 Атмосфера Земли верхняя. Модель химического состава

7


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST ISO 10993.9-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 9: Основные принципы идентификации и количественного определения потенциальных продуктов деструкции (În vigoare SMV EN ISO 10993-9:2010) GOST ISO 10993.10-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10: Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия (În vigoare SMV EN ISO 10993-10:2010) GOST ISO 10993.11-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11: Исследование общетоксического действия (În vigoare SMV EN ISO 10993-11:2010) GOST ISO 10993.12-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 12: Приготовление проб и стандартные образцы (În vigoare SM SR EN ISO 10993-12:2010) 11.040

Echipament medical Медицинское оборудование

GOST CEI 601-1-1-2002 Изделия медицинские электрические.Часть 1: Общие требования безопасности. Требования безопасности к медицинским электрическим системам (În vigoare SM SR EN 60601-1-1:2010) GOST 30324.0-95 (CEI 601-1-88) Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности (În vigoare SM SR EN 60601-1:2010) GOST 30324.21-2002 (CEI 60601-2-21:1994) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к детским инфракрасным обогревателям (În vigoare SMV EN 60601-2-21:2010) GOST 31074-2002 (ISO 7176-7:1996) Кресла-коляски. Метод измерения параметров и размеров сиденья и колеса (În vigoare SM SR ISO 7176-7:2012) 11.040.01

Echipament medical în general Медицинское оборудование в целом

SM STB CEI 60601-1-2:2008 Aparate electromedicale. Partea 1-2: Cerinţe generale de securitate. Compatibilitatea electromagnetică. Cerinţe şi metode de încercări - Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний (În vigoare SMV EN 60601-1-2:2010)

8

11.040.10

Echipament pentru anestezie, respiraţie şi reanimare Наркозные, дыхательные и реанимационные аппараты

GOST ISO 8185-2002 Увлажнители медицинские. Технические требования и методы испытаний (În vigoare SMV EN ISO 8185:2010) GOST ISO 9703.1-2002 Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких. Часть 1: Визуальные сигналы опасности GOST ISO 9703.2-2002 Сигналы опасности для анестезии и искусственной вентиляции легких. Часть 2: Звуковые сигналы опасности GOST ISO 10079-1-2002 Изделия медицинские для отсасывания. Часть 1: Отсасывающие устройства с электроприводом. Общие технические требования и методы испытаний (În vigoare SMV EN ISO 10079-1:2010) GOST ISO 10079-2-2002 Изделия медицинские для отсасывания. Часть 2: Отсасывающие устройства с ручным приводом. Общие технические требования и методы испытаний (În vigoare SMV EN ISO 10079-2:2010) GOST ISO 10079-3-2002 Изделия медицинские для отсасывания. Часть 3: Отсасывающие устройства приводимые в действие источником вакуума или давления. Общие технические требования и методы испытаний (În vigoare SMV EN ISO 10079-3:2010) GOST 24264-93 (ISO 5356-1-87) Аппараты ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких. Соединения конические. Часть 1: Конические патрубки и гнезда (În vigoare SM SR EN ISO 5356-1:2010) GOST 30324.4-95 (CEI 60601-2-4-83) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к дифибрилляторам и дифибрилляторам-мониторам (În vigoare SMV EN 60601-2-4:2010) GOST 30324.12-95 (CEI 60601-2-12-88) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к аппаратам искусственной вентиляции легких (În vigoare SMV EN 60601-2-12:2010) GOST 30324.19-95 (CEI 60601-2-19-90) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к детским инкубаторам (În vigoare SMV EN 60601-2-19:2010) GOST 30324.20-95 (CEI 60601-2-20-90) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к транспортным инкубаторам (În vigoare SMV EN 60601-2-20:2010)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

SM GOST 31054.1:2009 (ISO 5366-1:1986) Tuburi de traheotonomie. Partea 1: Racorduri - Трубки трахеотомические. Часть 1. Соединения (În vigoare SMV EN ISO 5366-1:2010) GOST 31054.2-2002 (ISO 5366-2:1985) Трубки трахеотомические. Часть 2: Основные требования (În vigoare SMV ISO 5366-1:2010) GOST CEI 60601-2-13-2002 Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к анестезиологическим комплексам (În vigoare SMV EN 60601-2-13:2010) 11.040.30

Instrumente şi materiale chirurgicale Хирургические инструменты и материалы

GOST 30324.2-95 (CEI 60601-2-2-91) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к высокочастотным электрохирургическим аппаратам (În vigoare SM SR EN 60601-2-2:2012) 11.040.40

Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики

GOST ISO 10993.6-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 6: Исследование местного действия после имплантации (În vigoare SMV EN ISO 10993-6:2010) 11.040.50

Echipament radiologic Радиографическое оборудование

GOST CEI 580-2002 (CEI 580:1997) Измеритель произведения экспозиционной дозы на площадь (În vigoare SMV EN 60580:2010) GOST 30324.1-2002 (CEI 60601-2-1:1998) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к медицинским ускорителям электронов в диапазоне от 1 до 50 МэВ (În vigoare SMV EN 60601-2-1:2010) GOST 30324.7-2002 (CEI 60601-2-7:1987) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов (În vigoare SMV EN 60601-2-7:2010) GOST 30324.8-95(CEI 60601-2-8-87) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам терапевтических аппаратов (În vigoare SMV EN 60601-2-8:2010) GOST 30324.15-95 (CEI 601-2-15-88) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к рентгеновским генераторам с накопительным конденсатором

GOST 30324.28-2002 (CEI 60601-2-28:1993) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к диагностическим блокам источника рентгеновского излучения и рентгеновским излучателем (În vigoare SM SR EN 60601-2-28:2010) GOST 30324.29-2002 (CEI 60601-2-29:1999) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к симуляторам (имитаторам) для лучевой терапии (În vigoare SMV EN 60601-2-29:2010) GOST 30324.45-2002 (CEI 60601-2-45:1998) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса (În vigoare SMV EN 60601-2-45:2010) GOST 30324.0.3-2002 (CEI 60601-1-3:1994) Изделия медицинские электрические. Часть 1: Общие требования безопасности. 3: Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах (În vigoare SMV EN 60601-1-3:2010) 11.040.55

Echipament pentru diagnosticare Диагностическое оборудование

GOST 30324.23-95 (CEI 60601-2-23-93) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к приборам для чрезкожного мониторинга парциального давления (În vigoare SMV EN 60601-2-23:2010) GOST 30324.30-2002 (CEI 60601-2-30:1995) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к приборам для автоматического контроля давления крови косвенным методом (În vigoare SMV EN 60601-2-30:2010) GOST 30324.33-2002 (CEI 60601-2-33:1995) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе явления магнитного резонанса (În vigoare SM SR EN 60601-2-33:2010) 11.040.60

Echipament pentru terapie Терапевтическое оборудование

GOST 30324.3-95 (CEI 60601-2-3-91) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к аппаратам для коротковолновой терапии (În vigoare SMV EN 60601-2-3:2010) GOST 30324.5-95 (CEI 60601-2-5-84) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к аппаратам для ультразвуковой терапии (În vigoare SMV EN 60601-2-5:2010) GOST 30324.10-95 (CEI 60601-2-10-84) Изделия медицинские электрические.

9


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 Часть 2: Частные требования безопасности к стимуляторам нервов и мышц (În vigoare SMV EN 60601-2-10:2010) GOST 30324.11-2002 (CEI 60601-2-11:1997) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к гамматерапевтическим аппаратам (În vigoare SMV EN 60601-2-11:2010) GOST 30324.14-95 (CEI 601-2-14-83) Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к аппаратам для электрошоковой терапии GOST CEI 61217-2002 Аппараты дистанционные для лучевой терапии. Координаты, движения и шкалы (În vigoare SMV EN 61217:2010) 11.080

Sterilizare şi dezinfectare Стерилизация и дезинфекция

GOST ISO 11737-1-2003 Стерилизация медицинских изделий. Микробиологические методы. Часть 1: Оценка популяции микроорганизмов в продукции (În vigoare SM SR EN ISO 11737-1:2010) 11.120 11.120.20

Farmacie Фармацевтика Pansamente şi comprese Перевязочные материалы и компрессы

GOST ISO 10993.16-2002 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 16: Моделирование и исследование токсикокинетики продуктов деструкции и вымывания (În vigoare SMV EN ISO 10993-16:2010) 11.140

Echipament pentru spitale Больничное оборудование

GOST 30324.19-95 (CEI 60601-2-19-90) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к детским инкубаторам (În vigoare SMV EN 60601-2-19:2010) GOST 30324.20-95 (CEI 60601-2-20-90) Изделия медицинские электрические. Часть 2: Частные требования безопасности к транспортным инкубаторам (În vigoare SMV EN 60601-2-20:2010) GOST 30472-96 (ISO 7930-86) Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида

11.180

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями

GOST ISO 10535-2002 Подъемники бытовые реабилитационные Технические требования и методы испытаний (În vigoare SMV EN ISO 10535:2010) GOST 30472-96 (ISO 7930-86) Кресла-коляски. Классификация по типам, основанная на характеристиках внешнего вида 11.200

Controlul naşterilor. Contraceptive mecanice Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы

GOST ISO 4074-5-93 Презервативы резиновые. Испытание на отсутствие отверстий (În vigoare SMV ISO 4074:2009) GOST ISO 4074-9-93 Презервативы резиновые. Определение механических свойств при растяжении (În vigoare SMV ISO 4074:2009) GOST ISO 4074-10-93 Презервативы резиновые. Потребительская упаковка и маркировка (În vigoare SMV ISO 4074:2009) GOST 29102.1-91 (ISO 4074-2-80) Презервативы резиновые. Определение длины (În vigoare SMV ISO 4074:2009) GOST 29102.2-91 (ISO 4074-3-80) Презервативы резиновые. Определение ширины (În vigoare SMV ISO 4074:2009) GOST 29102.3-91 (ISO 4074-4-80) Презервативы резиновые. Определение цветостойкости (În vigoare SMV ISO 4074:2009) GOST 29147-91 (ISO 4074-8-84) Презервативы резиновые. Определение массы (În vigoare SMV ISO 4074:2009) 13

13.040 13.040.50

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Emisii de gaze de eşapament de la transport Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

SM GOST ISO 6970 Motociclete şi motorete. Încercări la poluarea mediului înconjurător. Stand dynamometric - Мотоциклы и мопеды. Испытания на загрязнение окружающей среды. Динамометрический Стенд

10


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

13.060

Calitatea apei Качество воды

13.060.30

Ape uzate Сточные воды

GOST 30578-98 (ISO 9562-89) Целлюлоза беленая и сточные воды целлюлознобумажного производства. Определение адсорбированных органических галогенов. Общие требования и методы анализа (În vigoare SM SR EN ISO 9562:2012) 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrial Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

GOST 12.2.007.9.8-89 (CEI 519-8-83) Система стандартов безопасности труда. Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требования безопасности (În vigoare SM SR EN 60519-8:2010) GOST 12.2.013.0-91 (CEI 745-1-82) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний (În vigoare SMV CEI 60745-1:2012) GOST 12.2.013.8-91 (CEI 745-2-8-82) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Конкретные требования безопасности и методы испытания ножниц (În vigoare SM SR EN 60745-2-8:2010) 13.110

Securitatea maşinilor Безопасность механизмов

GOST EN 1070-2003 Безопасность оборудования. Термины и определения GOST ISO 14123-1-2000 Безопасность оборудования. Снижение риска для здоровья от опасных веществ, выделяемых оборудованием. Часть 1. Основные положения и технические требования (În vigoare SM SR EN 626-1+A1:2011) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

GOST 27570.0-87 (CEI 335-1-76) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60335-1:2006) 13.160

Vibraţii, şocuri şi efectele lor asupra omului Воздействие вибрации и удара на человека

GOST ISO 10819-2002 Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони (În vigoare SM SR EN ISO 10819:2010)

GOST ISO 13753-2002 Вибрация и удар. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой "кисть рука" (În vigoare SMV EN ISO 13753:2011) SM GOST 16519:2008 (ISO 20643:2005) Vibraţii. Determinarea parametrilor caracteristicii de vibraţie a maşinilor de mînă şi maşinilor ghidate cu mîna. Cerinţe generale - Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин и машин с ручным управлением. Общие требования (În vigoare SMV EN ISO 20643:2011) SM GOST 27259:2008 (ISO 7096:2000) Vibraţii. Metoda de laborator de evaluare a vibraţiilor transmise prin scaunul operatorului maşinii. Maşini de terasament Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации, передаваемой через сиденье оператора машины. Машины землеройные (În vigoare SM SR EN ISO 7096:2011) SM GOST 30873.4:2008 (ISO 8662-4:1994) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 4: Maşini de polizat - Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 4. Машины шлифовальные (În vigoare SM SR EN ISO 28927-1:2011) SM GOST 30873.6:2008 (ISO 8662-6:1994) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 6: Maşini de găurit cu impact rotative - Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 6. Машинысверлильные ударно-вращательные (În vigoare SM SR EN ISO 28927-5:2013) SM GOST 30873.7:2008 (ISO 8662-7:1997) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 7: Maşini de înşurubat tip cheie, tip şurubelniţă şi maşini de înşurubat cu impact, cu impuls şi cu clichet - Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 7. Гайковерты,шуруповерты и винтоверты ударные, импульсные и трещеточные (În vigoare SM SR EN ISO 28927-2:2013) SM GOST 30873.8:2008 (ISO 8662-8:1997) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 8: Maşini de lustruit, de rectificat rotund, orbitale de rectificat şi orbitale rotative de rectificat - Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 8. Машиныполировальные, круглошлифовальные, орбитальные шлифовальные и орбитально-вращательные шлифовальные (În vigoare SM SR EN ISO 28927-3:2013) SM GOST 30873.9:2008 (ISO 8662-9:1996) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 9: Unelte de tasat - Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 9. Трамбовки (În vigoare SM SR EN ISO 28927-6:2013) SM GOST 30873.10:2008 (ISO 8662-10:1998) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 10: Foarfece de decupat şi foarfece de retezat - Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 10. Ножницы вырубные и ножевые (În vigoare SM SR EN ISO 28927-7:2013)

11


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 SM GOST 30873.12:2008 (ISO 8662-12:1997) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 12: Ferăstraie cu bandă, ferăstraie circulare şi pendulare şi pile cu acţiune alternative - Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 12. Пилы ножовочные, дисковые и маятниковые и напильники возвратно-поступательного действия (În vigoare SM SR EN ISO 28927-8:2013) SM GOST 30873.14:2008 (ISO 8662-14:1996) Maşini de mînă. Măsurarea vibraţiilor pe mîner. Partea 14: Unelte pentru prelucrarea pietrei şi ciocane de curăţat fasciculare - Ручные машины. Измерения вибрации на рукоятке. Часть 14. Инструменты для обработки камня и молотки зачистные пучковые (În vigoare SM SR EN ISO 28927-9:2013) SM GOST 31248:2008 (ISO 10056:2001) Vibraţii. Măsurarea şi analiza vibraţiei totale, care acţionează asupra pasagerilor şi echipajului mijlocului de transport pe sine - Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства (În vigoare SM SR ISO 2631-1:2012) 13.260

Protecţia contra electrocutării. Lucrări sub tensiune Защита от электрического удара. Средства защиты

SM GOST R CEI 536:2005 Clasificarea echipamentelor electrice şi electronice din punct de vedere al protecţiei împotriva şocurilor electrice Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током (În vigoare SM SR EN 61140:2010) GOST 11516-94 (CEI 990-87) Ручные инструменты для работ под напряжением до 1 000 В переменного и 1 500 В постоянного тока. Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60990:2013) GOST 30324.0.4-2002 (CEI 60601-1-4:1996) Изделия медицинские электрические. Часть 1: Общие требования безопасности 4: Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам (În vigoare SM SR EN 60601-1:2010) 13.280

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

GOST CEI 580-2002 (CEI 580:1997) Измеритель произведения экспозиционной дозы на площадь (În vigoare SMV EN 60580:2010) GOST 25645.201-83 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Термины и определения GOST 30324.0.3-2002 (CEI 60601-1-3:1994) Изделия медицинские электрические. Часть 1: Общие требования безопасности. 3: Общие требования к защите от излучения в диагностических рентгеновских аппаратах (În vigoare SMV EN 60601-1-3:2010)

12

13.340 13.340.10

Echipament de protective Защитные средства Îmbrăcăminte de protective Защитная одежда

GOST ISO 6530-2002 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химикатов. Метод определения сопротивления материалов проникновению жидкостей (În vigoare SM SR EN ISO 6530:2010) 13.340.50

Echipamente de protecţie pentru picioare Защитные средства для ног

GOST 29182-91 (ISO 6111-82) Резиновая обувь. Резиновые рабочие сапоги с подкладкой или без подкладки, стойкие к действию химикатов 17

17.020

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления Metrologie şi măsurare în general Метрология и измерения в целом

GOST ISO/CEI 43-1-2004 Проверка лабораторий на качество проведения испытаний посредством межлабораторных сличений. Часть 1: Разработка и реализация программ проверки на качество проведения испытаний (În vigoare SM SR EN ISO/CEI 17043:2011) GOST ISO/CEI 43-2-2004 Проверка лабораторий на качество проведения испытаний посредством межлабораторных сличений. Часть 2: Выбор и применение органами по аккредитации лабораторий программ проверок на качество проведения испытаний (În vigoare SM SR EN ISO/CEI 17043:2011) CBP PMG 92:2011 Expertiza metrologică a proiectelor de standarde interstatale şi naţionale - Метрологическая экспертиза проектов межгосударственных и национальных стандартов CBP RMG 97:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Densitatea petrolului şi a produselor petroliere şi coeficienţii de dilatare volumetrică şi de compresibilitate. Metode de calcul Государственная система обеспечения единства измерений. Плотность нефти и нефтепродуктов и коэффициенты объемного расширения и сжимаемости. Методы расчета CBP RMG 98:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Procedura de asigurare metrologică şi tehnică a punerii în exploatare industrială a sistemelor de măsurare a cantităţii şi indicilor de calitate a petrolului - Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок метрологического и технического обеспечения ввода в промышленнуюэксплуатацию систем измерений количества и показателей качества нефти


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

CBP RMG 99:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Procedura de asigurare metrologică şi tehnică a exploatării industriale a sistemelor de măsurare a cantităţii şi indicilor de calitate a petrolului, instalaţiilor ţeavă-piston de verificare metrologică şi a mijloacelor de măsurare din componenţa lor Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок метрологического и технического обеспечения промышленной эксплуатации систем измерений количества и показателей качества нефти, трубопоршневых поверочных установок и средств в их составе CBP RMG 101:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Sistemele de măsurare a cantităţii şi indicilor de calitate a petrolului. Cerinţe metrologice şi tehnice pentru proiectare Государственная система обеспечения единства измерений. Системы измерений количества и показателей качества нефти. Метрологические и технические требования к проектированию CBP RMG 103:2011 Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Încercări de competenţă a laboratoarelor de încercări (de măsurări), care efectuează încercări ale substanţelor, materialelor şi obiectelor mediului înconjurător (la compoziţie şi proprietăţile fizico-chimice), prin intermediul comparărilor interlaboratoare - Государственная система обеспечения единства измерений. Проверка квалификации испытательных (измерительных) лабораторий, осуществляющих испытания веществ, материалов и объектов окружающей среды (по составу физикохимическим свойствам) посредством межлабораторных сравнительных испытаний 17.140 17.140.01

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

GOST ISO 11205-2006 Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других заданных точках по интенсивности звука. Технический метод (În vigoare SM SR EN ISO 11205:2011) SM GOST 30457:2009 (ISO 9614-1-93) Acustică. Determinarea nivelurilor de putere acustică a surselor de zgomot utilizînd intensitatea acustică. Măsurarea în puncte discrete. Metoda tehnică - Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в дискретных точках. Технический метод (În vigoare SM SR EN ISO 9614-1:2011) GOST 30457.3-2006 (ISO 9614-3:2002) Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по интенсивности звука. Часть 3. Точный метод для измерения сканированием (În vigoare SM SR EN ISO 9614-3:2011)

GOST 31299-2005 (ISO 11957:1996) Шум машин. Определение звукоизоляции кабин. Испытания в лаборатории и на месте установки (În vigoare SM SR EN ISO 11957:2011) 17.140.20

Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

GOST 30163.2-96 (CEI 704-2-3-87) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Метод определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2: Дополнительные требования к посудомоечным машинам (În vigoare SM SR EN 60704-2-3:2013) GOST 30683-2000 (ISO 11204-95) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод с коррекциями на акустические условия (În vigoare SMV EN ISO 11204:2011) GOST 30691-2001 (ISO 4871-96) Шум машин. Заявление и контроль значений шумовых характеристик (În vigoare SM SR EN ISO 4871:2011) GOST 30720-2001 (ISO 11203-95) Шум машин. Определение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках по уровню звуковой мощности (În vigoare SM SR EN ISO 11203:2011) GOST 31169-2003 (ISO 11202-95) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Ориентировочный метод измерений на месте установки (În vigoare SMV EN ISO 11202:2011) GOST 31172-2003 (ISO 11201:1995) Шум машин. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (În vigoare SMV EN ISO 11201:2011) SM GOST 31274:2008 (ISO 3741:1999) Zgomot emis de maşini. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode exacte pentru camere de reverberaţie - Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер (În vigoare SM SR EN ISO 3741:2013) SM GOST 31275:2008 (ISO 3744:1994) Zgomot emis de maşini. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metoda tehnică într-un cîmp acustic esenţial liber deasupra unui plan reflectant - Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью (În vigoare SM SR EN ISO 3744:2013)

13


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 SM GOST 31276:2008 (ISO 3743-1:1994, ISO 3743-2:1994) Zgomot emis de maşini. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metode tehnice pentru surse de zgomot mici transportabile în cîmpuri reverberante în încăperi cu pereţi duri şi în camere reverberante special - Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технические методы для малых переносных источников шума в реверберационных полях в помещениях с жесткими стенами и в специальных реверберационных камерах (În vigoare SM SR EN ISO 3743-1:2013; SM SR EN ISO 3743-2:2011) SM GOST 31277:2008 (ISO 3746:1995) Zgomot emis de maşini. Determinarea nivelurilor de putere acustică ale surselor de zgomot utilizînd presiunea acustică. Metoda orientativă care utilizează o suprafaţă de măsurare deasupra unui plan reflectant - Шум машин. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью (În vigoare SM SR EN ISO 3746:2013) GOST 31325-2006 (ISO 4872:1978) Шум. Измерение шума строительного оборудования, работающего под открытым небом. Метод установления соответствия нормам шума (În vigoare SM SR EN ISO 3744:2013) GOST 31333-2006 (ISO 7188:1994) Шум машин. Измерение шума легковых пассажирских автомобилей в условиях, соответствующих городскому движению (În vigoare SM SR ISO 362-1:2013) SM GOST 31352:2009 (ISO 5136:2003) Zgomot emis de maşini. Determinarea nivelurilor de putere acustică, radiată într-o conductă de aer de ventilatoare şi alte dispozitive de circulare a aerului, utilizînd metoda conductei de aer de măsurare - Шум машин. Определение уровней звуковой мощности, излучаемой в воздуховод вентиляторами и другими устройствами перемещения воздуха, методом измерительного воздуховода (În vigoare SM SR EN ISO 5136:2011) 17.160

GOST ISO 13753-2002 Вибрация и удар. Метод измерения передаточной функции упругих материалов при их нагружении системой "кисть рука" (În vigoare SMV EN ISO 13753:2011) SM GOST 30652:2008 (ISO 5347-3-93) Vibraţii. Etalonarea traductoarelor de vibraţii şi şocuri. Partea 3: Etalonarea secundară la vibraţii prin metoda de comparative Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 3. Вторичная вибрационная калибровка методом сличения 17.180

GOST 24286-88 Фотометрия импульсная. Термины и определения GOST 26148-84 Фотометрия. Термины и определения 17.180.20

17.180.30

17.220

17.220.20

14

Aparate de măsurat optice Оптические измерительные приборы

GOST 8.539-85 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений разрешающей способности фотоматериалов

GOST ISO 2371-97 Оборудование для балансировки механизмов на месте установки. Требования к описанию

GOST ISO 10819-2002 Вибрация и удар. Метод измерения и оценки передаточной функции перчаток в области ладони (În vigoare SM SR EN ISO 10819:2010)

Culori şi măsurarea luminii Цветовые и световые измерения

SM GOST ISO 11554:2008 Optică şi fotonică. Lasere şi echipamente asociate laserelor. Metode de încercări pentru determinarea puterii, energiei şi caracteristicilor temporale ale fasciculului laser - Оптика и фотоника. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний для определения мощности, энергии и временных характеристик лазерного излучения (În vigoare SM SR EN ISO 11554:2011)

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

GOST ISO 5347-2-97 Вибрация. Калибровка датчиков вибрации и удара. Часть 2: Первичная калибровка акселерометров ударом с использованием баллистического метода измерений

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения

Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

GOST 29279-92 (CEI 741-82) Многоканальные амплитудные анализаторы. Характеристики преобразователей интервалов времени в амплитуду и методы испытаний 17.240

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

GOST 28488-90 (CEI 830-87) Анализаторы многоканальные, используемые в качестве многоканальных счетчиков. Методы испытаний


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

GOST 28198-89 (CEI 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1: Общие положения и руководство (În vigoare SM SR EN 60068-1:2013) GOST 28199-89 (CEI 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод (În vigoare SM SR EN 60068-2-1:2013) GOST 28206-89 (CEI 68-2-10-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость (În vigoare SM SR EN 60068-2-10:2013) GOST 28210-89 (CEI 68-2-17-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Q: Герметичность (În vigoare SM SR EN 60068-2-17:2013)

GOST 28223-89 (CEI 68-2-37-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fdc. Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость (În vigoare SM SR EN 60068-2-64:2013) GOST 28224-89 (CEI 68-2-38-77) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Z/AD: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности (În vigoare SM SR EN 60068-2-38:2013) GOST 28232-89 (CEI 68-2-48-82) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Руководство по применению испытаний стандартов МЭК 68 (ГОСТ 28199-89 – ГОСТ 28236-89) для имитации воздействий хранения (În vigoare SM SR EN 60068-2-48:2013) GOST 28234-89 (CEI 68-2-52-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия) (În vigoare SM SR EN 60068-2-52:2013) 23

GOST 28213-89 (CEI 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар (În vigoare SM SR EN 60068-2-27:2013) GOST 28214-89 (CEI 68-2-28-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло (În vigoare SM SR EN 60068-3-4:2013) GOST 28215-89 (CEI 68-2-29-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Еb и руководство: Многократные удары (În vigoare SM SR EN 60068-2-27:2013) GOST 28220-89 (CEI 68-2-34-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования (În vigoare SM SR EN 60068-2-64:2013) GOST 28221-89 (CEI 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fdа: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость (În vigoare SM SR EN 60068-2-64:2013) GOST 28222-89 (CEI 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость (În vigoare SM SR EN 60068-2-64:2013)

23.040 23.040.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din materiale plastic Пластмассовые трубы

GOST 29325-92 (ISO 3126-74) Трубы из пластмасс. Определение размеров (În vigoare SMV EN ISO 3126:2011) 23.040.70

Furtunuri şi furtunuri asamblate Рукава и рукава в сборе

GOST 28968-91 (ISO 6945-83) Рукава резиновые. Определение износостойкости наружной поверхности 23.100 23.100.01

Transmisii hidraulice şi pneumatice Объемные гидроприводы и пневмоприводы Transmisii hidraulice şi pneumatice în general Объемные гидроприводы и пневмоприводы в целом

GOST 30008-93 (ISO 7180-86) Пневмоприводы. Пневмоцилиндры. Диаметры цилиндров и размеры резьб отверстий GOST 30016.3-93 (ISO 5599-3-90) Пневмоприводы. Пневмораспределители пятилинейные. Система кодирования для информации о функции распределителя

15


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

23.100.20

Cilindri Цилиндры

25.100 25.100.20

GOST 30069.2-93 (ISO 8136-86) Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 16 МПа – средняя серия. Присоединительные размеры элементов крепления GOST 30070.3-93 (ISO 8131-92) Гидроприводы объемные. Гидроцилиндры с односторонним штоком на номинальное давление 16 МПа – компактная серия. Допуски 23.100.50

Organe de comandă Элементы системы управления

GOST 28971-91 (ISO 6404-85) Гидропривод объемный. Сервоаппараты. Методы испытаний 25 25.040

Tehnici de fabricare Машиностроение Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы

Scule aşchietoare Режущие инструменты Freze Фрезы

GOST 29116-91 (ISO 523-74) Фрезы. Ряд наружных диаметров 25.100.70

Abrazivi Абразивы

GOST 16115-88 (ISO 6105-88) Круги алмазные отрезные сегментные форм 1A1RSS/C1 и 1A1RSS/C2. Технические условия GOST 16167-90 (ISO 6168-80) Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 1А1. Основные размеры GOST 16172-90 (ISO 6168-80) Круги алмазные шлифовальные чашечные конические формы 12А2 с углом 45°. Основные размеры GOST 16175-90 (ISO 6168-80) Круги алмазные шлифовальные тарельчатые конические формы 12А2 с углом 20°. Основные размеры

GOST 24.301-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению текстовых документов

GOST 17123-79 (ISO 6168-80) Круги эльборовые шлифовальные. Типы и основные размеры

GOST 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем

GOST 24630-90 (ISO 6168-80) Круги алмазные шлифовальные плоские прямого профиля формы 14А1. Основные размеры

GOST 24.401-80 Система технической документации на АСУ. Внесение изменений

25.140 25.140.20

GOST 24.402-80 Система технической документации на АСУ. Учет, хранение и обращение 25.060 25.060.20

Sisteme pentru maşini-unelte Станочные системы Aparate de divizare şi dispozitive de fixare Делительные головки и зажимные приспособления для обрабатываемых деталей и инструментов

GOST 9472-90 (ISO 240-75) Крепление инструментов на оправках. Типы и размеры (În vigoare SM SR ISO 240:2012) GOST 26238-93 (ISO 4247-77) Втулки кондукторные. Общие технические требования GOST 30086-93 (ISO 4247-77) Втулки кондукторные и элементы их крепления. Размеры

16

Unelte de mină Ручные инструменты Unelte electrice Электрические инструменты

GOST 12.2.013.0-91 (CEI 745-1-82) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний (În vigoare SMV CEI 60745-1:2012) 25.160

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем

GOST 29273-92 (ISO 581-80) Свариваемость. Определение (În vigoare SM SR ISO/TR 581:2012) 25.160.01

Sudare şi lipire în general Сварка, пайка твердым и мягким припоем в целом

GOST EN 439-2002 Газы защитные для дуговой сварки и резки. Классификация (În vigoare SM SR EN ISO 14175:2012)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST EN 30042-2002 Сварка дуговая. Соединения сварные алюминия и алюминиевых сплавов. Уровни качества (În vigoare SM SR EN ISO 10042:2012) 25.160.20

Articole de sudare Сварочные расходуемые материалы

GOST 4421-73 Концентрат плавикошпатовый для сварочных материалов. Технические условия 25.160.30

Maşini de sudare Сварочное оборудование

GOST 29091-91 (ISO 9012-88) Эмали стекловидные и фарфоровые для листовой стали. Изготовление образцов для испытаний (În vigoare SM SR EN ISO 9012:2012) 25.180 25.180.01

Cuptoare industriale Промышленные печи Cuptoare industriale în general Промышленные печи в целом

GOST 12.2.007.9-93 (CEI 519-1-84) Безопасность электротермического оборудования. Часть 1: Общие требования (În vigoare SM SR EN 60519-1:2010)

25.220 25.220.50

27 27.060 27.060.10

27.160

Helioenergetică Гелиоэнергетика

Electrotehnică Электротехника Electrotehnică în general Электротехника в целом

Materiale izolante Изоляционные материалы

GOST 28913-91 (CEI 829-88) Материалы электроизоляционные твердые. Методы испытаний по оценке восприимчивости к зажиганию под воздействием тепловых источников в виде проволок, раскаленных электрическим током (În vigoare SM SR EN 60695-2-13:2010) 29.035.01

GOST 27209.1-89 (CEI 779-83) Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60779:2012)

Arzătoare cu combustibil lichid şi solid Горелки на жидком и твердом топливе

SM GOST R CEI 536:2005 Clasificarea echipamentelor electrice şi electronice din punct de vedere al protecţiei împotriva şocurilor electrice Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током (În vigoare SM SR EN 61140:2010) 29.035

GOST 27209.0-89 (CEI 398-72) Оборудование электротермическое. Общие методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60398:2012)

Arzătoare. Boilere Горелки. Котлы

GOST 28977-91 (CEI 904-1-87) Фотоэлектрические приборы. Часть 1: Измерение фотоэлектрических вольт-амперных характеристик (În vigoare SM SR EN 60904-1:2013)

29.020

GOST 12.2.007.9.8-89 (CEI 519-8-83) Система стандартов безопасности труда. Оборудование электротермическое. Печи электрошлакового переплава. Требования безопасности (În vigoare SM SR EN 60519-8:2010)

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника

GOST 17356-89 (ISO 3544-78, ISO 5063-78) Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения

Cuptoare electrice Электрические печи

SM GOST 12.2.007.9.1:2009 (CEI 519-3-88) Securitatea echipamentului electrotermic. Partea 3: Cerinţe particulare pentru instalaţii electrotermice de încălzire prin inducţie şi directă cu rezistenţă şi pentru cuptoare electrice cu inducţie – Безопасность электротермического оборудования. Часть 3: Частныетребования к электротермическим устройствам индукционного и прямого нагревасопротивлением и индукционным электропечам (În vigoare SM SR EN 60519-3:2010)

Emailuri Эмали

GOST 29017-91 (ISO 2723-73) Эмали стекловидные и фарфоровые для листовой стали. Изготовление образцов для испытаний (În vigoare SM SR EN ISO 28764:2012)

29 25.180.10

Tratamente şi acoperiri de suprafaţă Обработка и покрытие поверхности

Materiale izolante în general Изоляционные материалы в целом

GOST 28096-89 (CEI 795-84) Материалы для пазовой изоляции. Метод ускоренного испытания на нагревостойкость

17


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

29.035.10

Materiale izolante din hîrtie şi din carton Бумажные и картонные изоляционные материалы

GOST 26246.3-89 (CEI 249-2-3-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия 29.035.20

Materiale izolante din materiale plastice şi cauciuc Пластмассовые и резиновые изоляционные материалы

GOST 26246.8-89 (CEI 249-2-8-87) Пленка полиэфирная фольгированная для гибких печатных плат. Технические условия GOST 26246.13-89 (CEI 249-2-15-87) Пленка полиимидная фольгированная нормированной горючести для гибких печатных плат. Технические условия GOST 26246.14-91 (CEI 249-3-1-81) Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Склеивающая прокладка, используемая при изготовлении многослойных печатных плат. Технические условия GOST 28025-89 (CEI 454-3-6-84) Ленты липкие электроизоляционные. Требования к поликарбонатным лентам с термопластичным адгезивом 29.035.30

Materiale izolante din ceramică şi sticlă Стеклянные и керамические изоляционные материалы

GOST 26246.4-89 (CEI 249-2-4-87) Материал электроизоляционный фольгированный общего назначения для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия 29.035.60

Ţesături lăcuite Лакоткани

GOST 28097-89 (CEI 795-84) Лакоткани. Методы ускоренного испытания на нагревостойкость GOST 28998-91 (CEI 723-2-83) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2: Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в катушках индуктивности

18

29.060 29.060.10

Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Conductoare Провода

GOST 18714-81 Провода заземления для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия 29.060.20

Cabluri Кабели

GOST CEI 60173-2002 Расцветка жил гибких кабелей и шнуров 29.100 29.100.10

Componente pentru echipament electric Компоненты электрооборудования Componente magnetice Магнитные компоненты

GOST 28999-91 (CEI 723-2-1-83) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2: Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в катушках индуктивности. Уровень качества А GOST 29000-91 (CEI 723-3-85) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 3: Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в широкополосных трансформаторах GOST 29001-91 (CEI 723-3-1-85) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 3: Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в широкополосных трансформаторах. Уровни качества А и В GOST 29002-91 (CEI 723-4-87) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4: Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах GOST 29003-91 (CEI 723-4-1-87) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4: Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах. Уровень качества А


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

29.120 29.120.99

Accesorii electrice Электрическая арматура Alte accesorii electrice Другие электрические принадлежности

31 31.020

Electronică Электроника Componente electronice în general Электронные компоненты в целом

GOST 18707-81 Перемычки для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия

GOST 28198-89 (CEI 68-1-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 1: Общие положения и руководство (În vigoare SM SR EN 60068-1:2013)

GOST 19005-81 Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению

GOST 28199-89 (CEI 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод (În vigoare SM SR EN 60068-2-1:2013)

29.160 29.160.01

Maşini rotative Машины электрические вращающиеся Maşini rotative în general Машины вращающиеся в целом

GOST 17494-87 (CEI 34-5-81) Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (În vigoare SM SR EN 60034-5:2010) GOST 27430-87 (CEI 34-10-75) Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения для описания синхронных машин 29.160.10

Componente pentru maşini rotative Компоненты машин вращающихся

GOST 27895-88 (CEI 34-11-3-84) Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Основные правила, распространяющиеся на температурно-токовые реле, используемые в системах температурной защиты GOST 27917-88 (CEI 34-11-2-84) Машины электрические вращающиеся. Встроенная температурная защита. Термодетекторы и вспомогательная аппаратура управления, используемые в системах температурной защиты 29.180

Transformatoare. Bobine de inductanţă Трансформаторы. Реакторы

GOST 30030-93 (CEI 742-83) Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования GOST 30830-2002 (CEI 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1: Общие положения (În vigoare SMV CEI 60076-1:2012)

GOST 28206-89 (CEI 68-2-10-88) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание J и руководство: Грибостойкость (În vigoare SM SR EN 60068-2-10:2013) GOST 28210-89 (CEI 68-2-17-78) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Q: Герметичность (În vigoare SM SR EN 60068-2-17:2013) GOST 28213-89 (CEI 68-2-27-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Еа и руководство: Одиночный удар (În vigoare SM SR EN 60068-2-27:2013) GOST 28214-89 (CEI 68-2-28-81) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Руководство по испытаниям на влажное тепло (În vigoare SM SR EN 60068-3-4:2013) GOST 28215-89 (CEI 68-2-29-87) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Еb и руководство: Многократные удары (În vigoare SM SR EN 60068-2-27:2013) GOST 28220-89 (CEI 68-2-34-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fd: Широкополосная случайная вибрация. Общие требования (În vigoare SM SR EN 60068-2-64:2013) GOST 28221-89 (CEI 68-2-35-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fdа: Широкополосная случайная вибрация. Высокая воспроизводимость (În vigoare SM SR EN 60068-2-64:2013) GOST 28222-89 (CEI 68-2-36-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fdb: Широкополосная случайная вибрация. Средняя воспроизводимость (În vigoare SM SR EN 60068-2-64:2013)

19


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 28223-89 (CEI 68-2-37-73) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Fdc. Широкополосная случайная вибрация. Низкая воспроизводимость (În vigoare SM SR EN 60068-2-64:2013) GOST 28224-89 (CEI 68-2-38-77) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Z/AD: Составное циклическое испытание на воздействие температуры и влажности (În vigoare SM SR EN 60068-2-38:2013) GOST 28234-89 (CEI 68-2-52-84) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2: Испытания. Испытание Кb: Соляной туман, циклическое (раствор хлорида натрия) (În vigoare SM SR EN 60068-2-52:2013) 31.060

Condensatoare Конденсаторы

GOST 28885-90 (CEI 384-1-82, CEI 418-1-74) Конденсаторы. Методы измерений и испытаний (În vigoare SM SR EN 60384-1:2013) 31.060.10

Condensatoare fixe Конденсаторы постоянной емкости в целом

GOST 28309-89 (CEI 384-1-82, CEI 384-4-85) Конденсаторы постоянной емкости оксидноэлектролитические алюминиевые. Методы испытаний на взрывоустойчивость (În vigoare SM SR EN 60384-1:2013) 31.060.50

Condensatoare electrolitice cu aluminiu Алюминиевые электролитические конденсаторы

31.180

GOST 26246.3-89 (CEI 249-2-3-87) Материал электроизоляционный фольгированный нормированной горючести для печатных плат на основе целлюлозной бумаги, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия GOST 26246.4-89 (CEI 249-2-4-87) Материал электроизоляционный фольгированный общего назначения для печатных плат на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим. Технические условия GOST 26246.8-89 (CEI 249-2-8-87) Пленка полиэфирная фольгированная для гибких печатных плат. Технические условия GOST 26246.13-89 (CEI 249-2-15-87) Пленка полиимидная фольгированная нормированной горючести для гибких печатных плат. Технические условия GOST 26246.14-91 (CEI 249-3-1-81) Материалы электроизоляционные фольгированные для печатных плат. Склеивающая прокладка, используемая при изготовлении многослойных печатных плат. Технические условия GOST 27716-88 Фотошаблоны печатных плат. Общие технические условия 31.200

31.080.10

Dispozitive cu semiconductoare Полупроводниковые приборы Diode Диоды

GOST 28625-90 (CEI 747-3-2-86) Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы. Часть 3: Сигнальные диоды (включая переключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения. Раздел 2: Форма технических условий на стабилитроны и опорные диоды, за исключением прецизионных опорных диодов с температурной компенсацией GOST 29210-91 (CEI 747-3-85) Приборы полупроводниковые. Дискретные приборы. Часть 3: Сигнальные диоды (включая переключательные) и диоды-регуляторы тока и напряжения (În vigoare SM SR CEI 60747-3+A1+A2:2013)

20

Circuite integrate. Microelectronică Интегральные схемы. Микроэлектроника

GOST 29107-91 (CEI 748-2-85) Приборы полупроводниковые. Микросхемы интегральные. Часть 2: Цифровые интегральные схемы (În vigoare SM SR CEI 60748-2+A1:2013) 31.220

GOST 28309-89 (CEI 384-1-82, CEI 384-4-85) Конденсаторы постоянной емкости оксидноэлектролитические алюминиевые. Методы испытаний на взрывоустойчивость (În vigoare SM SR EN 60384-1:2013) 31.080

Circuite şi plăci imprimate Печатные схемы и платы

Componente electromecanice pentru echipamente electronice şi de telecomunicaţii Электромеханические компоненты электронного оборудования и телекоммуникационного оборудования

GOST 28381-89 (CEI 512-1-84, CEI 512-2-85) Электромеханические компоненты для электронной аппаратуры. Основные методы испытаний и измерений (În vigoare SM SR EN 60512-1:2013) 31.220.99

Alte componente electromecanice Другие электромеханические компоненты

GOST 28999-91 (CEI 723-2-1-83) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 2: Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в катушках индуктивности. Уровень качества А GOST 29000-91 (CEI 723-3-85) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 3: Групповые технические условия на


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 сердечники из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в широкополосных трансформаторах GOST 29001-91 (CEI 723-3-1-85) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 3: Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов, предназначенные для применения в широкополосных трансформаторах. Уровни качества А и В GOST 29002-91 (CEI 723-4-87) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4: Групповые технические условия на сердечники из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах GOST 29003-91 (CEI 723-4-1-87) Сердечники для катушек индуктивности и трансформаторов, применяемых в аппаратуре дальней связи. Часть 4: Форма технических условий на сердечники конкретных типов из магнитных оксидных материалов для трансформаторов и дросселей, предназначенных для применения в силовых устройствах. Уровень качества А 31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

GOST ISO 11145-2007 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Словарь и буквенные обозначения (În vigoare SM SR EN ISO 11145:2011) SM GOST ISO 11554:2008 Optică şi fotonică. Lasere şi echipamente asociate laserelor. Metode de încercări pentru determinarea puterii, energiei şi caracteristicilor temporale ale fasciculului laser - Оптика и фотоника. Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Методы испытаний для определения мощности, энергии и временных характеристик лазерного излучения (În vigoare SM SR EN ISO 11554:2011) 35

35.040

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. машины конторские Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

SM GOST R ISO/CEI 13335-1:2009 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Partea 1: Concepte şi modele pentru managementul securităţii tehnologiei informaţiei şi telecomunicaţiilor - Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели менеджмента безопасности информационных и телекоммуникационных технологий SM ISO/CEI TR 15947:2005 Tehnologia informaţiei. Tehnici de securitate. Structura de detectare a intruziunii în tehnologia informaţiei Информационная технология. Методы защиты. Структура обнаружения вторжения в информационные технологии

SM GOST R ISO/CEI 19794-2:2007 Identificarea automată. Identificarea biometrică. Formate de schimb de date biometrice. Partea 2. Datele imaginii amprentei digitale-punctele de verificare - Автоматическая идентификация. Идентификация биометрическая. Форматы обмена биометрическими данными. Часть 2. Данные изображения отпечатка пальца - контрольные точки (În vigoare SMV ISO/CEI 19794-2:2012) 35.080

Software Программное обеспечение

SMV ISO/CEI TR 14759:2009 Ingineria software. Machetă şi prototip. Categorisirea modelelor de machetă şi de prototip a software-ului şi utilizarea lor - Разработка программного обеспечения. Макет и прототип. Категоризация моделей макета и прототипа программного обеспечения и их применение 35.240 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

GOST 30324.0.4-2002 (CEI 60601-1-4:1996) Изделия медицинские электрические. Часть 1: Общие требования безопасности 4: Требования безопасности к программируемым медицинским электронным системам (În vigoare SM SR EN 60601-1:2010) 37 37.040

Tehnologia imaginii Технология получения изображений Fotografie Фотография

GOST 2653-80 Фотографическая сенситометрия. Термины, определения и буквенные обозначения величин GOST 24449-80 Регистрация фотографическая высокоскоростная. Термины и определения 37.040.10

Echipament fotografic. Proiectoare Фотографическое оборудование. Проекторы

GOST 4.460-86 Система показателей качества продукции. Объективы. Номенклатура показателей GOST 4.462-86 Система показателей качества продукции. Фотоувеличители. Номенклатура показателей GOST 4.464-86 Система показателей качества продукции. Фотоаппараты. Номенклатура показателей GOST 3362-75 Фото- и киноаппараты. Штативное соединение. Присоединительные размеры

21


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 3933-75 Объективы фото- и киносъемочные любительские. Присоединительные размеры под насадки

GOST 20829-90 Объективы съемочные. Метод измерения распределения освещенности по полю изображения

GOST 8189-78 Тросики спусковые для затворов фотоаппаратов. Технические условия

GOST 22213-88 Аппаратура фотообрабатывающая. Термины и определения

GOST 10312-95 Фотография. Портативные фотоаппараты. Размеры штепсельных соединителей для подключения импульсных фотоосветителей

GOST 23287-78 Фотовспышки. Метод определения ведущего числа

GOST 10313-87 Обоймы и вставки для крепления принадлежностей на фотоаппаратах. Конструкция GOST 10332-72 Фотоаппараты для 35-мм пленки. Основные размеры резьбовых соединений объективов с фотоаппаратами GOST 13095-82 Объективы. Методы измерения фокусного расстояния GOST 13096-82 Объективы. Методы измерения рабочего и заднего отрезков GOST 13137-82 Аппараты кинокопировальные для контактной печати 70-, 35- и 16-мм кинофильмов. Экспонируемые поля. Размеры и расположение. Методы контроля

GOST 23698-79 Объективы съемочные. Метод измерения хроматической аберрации увеличения GOST 23699-79 Объективы съемочные. Метод измерения кривизны изображения и астигматизма GOST 23700-79 Объективы съемочные. Метод измерения поперечной аберрации GOST 24286-88 Фотометрия импульсная. Термины и определения GOST 24371-80 Фотовспышки электронные любительские. Общие технические условия GOST 24604-81 Объективы. Метод определения коэффициента пропускания

GOST 17175-82 Объективы фотографические, киносъемочные и телевизионные съемочные. Ряды числовых значений относительных отверстий

GOST 24692-81 Аппараты фотографические для 35-мм пленки. Размеры байонетного соединения

GOST 18503-92 (ISO 1203-84, ISO 1754-86) Фотоаппараты и устройства для фотопечати. Размеры поля изображения и кадрирующих рамок

GOST 24724-81 Объективы для кино- и фотоаппаратов. Метод определения коэффициента рассеяния

GOST 18836-83 Затворы фотоаппаратов. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 24775-81 Объективы. Метод измерения виньетирования

GOST 19322-81 Объективы для фотоаппаратов. Ряды фокусных расстояний

GOST 25063.1-81 Материалы фотографические. Метод определения тиосульфата

GOST 19821-83E Затворы для фотоаппаратов. Основные параметры. Технические требования. Методы испытаний

GOST 25063.2-81 Материалы фотографические. Метод определения остаточных химикатов

GOST 20825-75 Объективы съемочные. Метод измерения дисторсии

GOST 25063.3-81 Материалы фотографические. Метод определения влияния света на остаточные соединения серебра

GOST 20826-75 Объективы съемочные. Метод измерения продольной сферической аберрации GOST 20827-75 Объективы съемочные. Метод измерения хроматической аберрации положения GOST 20828-81 Объективы. Методы измерения диаметра входного зрачка

22

GOST 25205-82 Фотоаппараты и съемочные фотографические объективы. Термины и определения GOST 25502-82 Объективы. Метод определения фотографической разрешающей способности GOST 26019-83 Кинопроекторы для 8-мм фильмов. Параметры


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 26154-84 Фотоувеличители. Общие технические условия GOST 30152-94 Объективы проекционные. Методы измерения цветопередачи 37.040.20

Hîrtie, filme şi plăci fotografice. Casete Фотографическая бумага, пленки и платы. Картриджи

GOST 2818-91 Материалы фотографические. Метод спектросенситометрического испытания

GOST 25120-82 Пленки фотографические цветные негативные. Технические условия GOST 25635-83 Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод определения температур деформации, отслаивания и плавления GOST 25636-83 Пленки фототехнические и фотографические любительские. Маркировка и упаковка GOST 25643-83 Пластинки фотографические. Маркировка и упаковка

GOST 2819-84 Материалы фотографические. Метод определения разрешающей способности

GOST 25831-83 Пленки фотографические листовые. Размеры и методы контроля

GOST 3543-87 Кассета типа 135 для фотографической пленки 35 мм. Технические условия

GOST 25894-83 Бумага фотографическая. Маркировка и упаковка

GOST 3548-93 Катушка для намотки фотографической пленки шириной 61,5 мм. Технические условия

GOST 25895-83 Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод определения прочности набухшего фотографического слоя

GOST 9160-91 Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания многослойных цветофотографических материалов

GOST 25968-83 Материалы фотографические на прозрачной подложке. Метод определения среднеквадратической гранулярности

GOST 10691.0-84 Материалы фотографические черно-белые галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Метод общесенситометрического испытания

GOST 26203-84 Материалы фотографические галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Метод определения набухаемости и влагоемкости эмульсионного и противоскручивающего слоев

GOST 10691.1-84 Пластинки фотографические черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности

GOST 26661-85 Бумага фотографическая цветная. Метод общесенситометрического испытания

GOST 10691.2-84 Пленки фотографические черно-белые негативные общего назначения. Метод определения чисел светочувствительности

GOST 27793-88 Фотобумага. Основные размеры

GOST 10691.4-84 Пленки фотографические и кинопленки черно-белые обращаемые. Метод определения чисел светочувствительности GOST 10691.5-88 Аэрофотопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности GOST 10691.6-88 Пленки черно-белые фотографические, пленки для научных исследований и промышленных целей. Метод определения чисел светочувствительности GOST 10752-79 E Бумага фотографическая „Унибром”. Технические условия GOST 24876-81 Пленки фотографические черно-белые негативные. Технические условия

GOST 27794-88 Материалы фотографические черно-белые на непрозрачной подложке. Условия определения оптической плотности в отраженном свете GOST 27795-88 Материалы фотографические. Отбор проб GOST 27847-88 Материалы фотографические галогенидосеребряные на прозрачной подложке. Условия экспонирования GOST 27848-88 Материалы фотографические галогенидосеребряные. Общие условия химико-фотографической обработки 37.040.30

Produse chimice de uz fotografic Фотохимикаты

GOST 244-76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия

23


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 5644-75 Сульфит натрия безводный. Технические условия GOST 11683-76 Пиросульфит натрия технический. Технические условия GOST 19627-74 Гидрохинон (парадиоксибензол). Технические условия GOST 23614-79 Соль натриевая бензолсульфиновой кислоты 2-водная техническая. Технические условия

GOST 4.461-86 Система показателей качества продукции. Кинопроекторы. Номенклатура показателей GOST 4.463-86 Система показателей качества продукции. Аппараты киносъемочные. Номенклатура показателей GOST 2639-76 Кинопроекторы для 35- и 70-мм фильмов. Типы. Основные параметры. Технические требования

GOST 24801-81 n-Аминодиэтиланилинсульфат. Технические условия

GOST 3362-75 Фото- и киноаппараты. Штативное соединение. Присоединительные размеры

GOST 25183.1-82 Желатин фотографический. Правила приемки и отбор проб

GOST 3840-79 E Объективы кинопроекционные. Технические условия

GOST 25183.2-82 Желатин фотографический. Метод определения мелких частиц

GOST 3933-75 Объективы фото- и киносъемочные любительские. Присоединительные размеры под насадки

GOST 25183.3-82 Желатин фотографический. Метод определения продолжительности растворения

GOST 6850-76 Кинопроекторы для 16-мм фильмов. Типы. Основные параметры. Технические требования

GOST 25183.4-82 Желатин фотографический. Метод определения вязкости и падения вязкости

GOST 8910-75 Приборы для измерения длины киноленты. Расчетные шаги перфорации. Передаточные числа

GOST 25183.5-82 Желатин фотографический. Метод определения прозрачности

GOST 9039-73 Насадки анаморфотные для кинопроекционных объективов. Технические условия

GOST 25183.6-82 Желатин фотографический. Метод определения температуры плавления

GOST 9040-81 Блоки анаморфотные киносъемочные и насадки анаморфотные к киносъемочным объективам для съемки 35-мм широкоэкранных фильмов. Общие технические условия

GOST 25183.7-82 Желатин фотографический. Метод определения удельной электропроводности GOST 25183.8-82 Желатин фотографический. Метод определения прочности студня GOST 25183.9-82 Желатин фотографический. Метод определения концентрации водородных ионов GOST 25183.10-82 Желатин фотографический. Метод определения влаги GOST 25664-83 Метол (4-метиламинофенол сульфат). Технические условия 37.060 37.060.10

Cinematografie Кинематография Echipament cinematografic Кинематографическое оборудование

GOST 4.459-86 Система показателей качества продукции. Диапроекторы. Номенклатура показателей

24

GOST 9507-82 Линзы дисковые ступенчатые для кинопрожекторов. Основные параметры и размеры. Методы измерений GOST 9508-90 Кинопрожекторы. Типы и присоединительные размеры GOST 9615-79 Бобины киносъемочные аппаратов для 16-мм кинопленки. Общие технические условия GOST 10311-75 Кинокамеры любительские. Соединение резьбовое объектива с камерой. Основные и присоединительные размеры GOST 16972-71 Киносъемочные аппараты для 8-мм кинофильмов типа С. Расположение и транспортирование кинопленки GOST 16973-71 Киносъемочные аппараты и кинопроекторы для 8-мм кинофильмов типа С. Размеры и расположение экспонируемого и проецируемого полей изображения


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 17175-82 Объективы фотографические, киносъемочные и телевизионные съемочные. Ряды числовых значений относительных отверстий

GOST 10691.4-84 Пленки фотографические и кинопленки черно-белые обращаемые. Метод определения чисел светочувствительности

GOST 17706-83 Кинопроекторы и киноустановки для 70-, 35- и 16-мм кинофильмов. Размеры и расположение проецируемых полей. Методы контроля

GOST 11079-76 Фильмы изображения кинопроекционные контрольные. Типы. Основные параметры и размеры

GOST 17813-90 Кинопроекторы профессионального кинематографа. Методы испытаний GOST 23848-79 Кинопроекторы для 16-, 35- и 70-мм фильмов. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение GOST 24229-80 Аппараты киносъемочные 70-, 35- и 16-мм. Экспонируемые поля. Размеры и расположение. Методы контроля GOST 25505-82 Кинокамеры любительские. Кассета для 8-мм кинопленки типа С модели 1. Основные и присоединительные размеры GOST 26018-83 Аппараты кинокопировальные для оптической печати 70-, 35- и 16-мм кинофильмов. Размеры и расположение просвечиваемых и экспонируемых полей. Методы контроля GOST 26157-84 Объективы киносъемочные. Общие технические условия 37.060.20

Filme. Role cinematografice Кинематографические пленки. Картриджи

GOST 4.406-85 Система показателей качества продукции. Кинопленки для профессиональной кинематографии и телевидения. Номенклатура показателей GOST 4097-78 Коробки для кинопленок, магнитных лент и фильмовых материалов. Технические условия GOST 4430-78 Контейнеры для кинопленок, фильмовых материалов и магнитных лент. Технические условия GOST 4896-80 Кинопленка 35-мм. Размеры и методы контроля GOST 8449-79 Кинопленка. Требования безопасности и методы испытаний на безопасность GOST 8761-75 Кинопленка 8-мм. Размеры. Методы контроля GOST 9877-73 Носители телевизионных программ – кинофильмы 35-мм обычного формата. Размеры и расположение полей изображений и фотографической фонограммы GOST 10691.3-84 Кинопленки черно-белые. Метод определения чисел светочувствительности

GOST 11272-78 Кинопленка 70-мм. Размеры. Методы контроля GOST 11477-65 Кинопленка. Метод определения термостатной усадки GOST 19165-73 Носители телевизионных программ – кинофильмы 16-мм. Размеры и расположение полей изображений и дорожек записи звука GOST 20904-82 Кинопленки 16-мм. Размеры и методы контроля GOST 20945-80 Кинопленки черно-белые обращаемые. Технические условия GOST 21998-76 Фильмы контрольные звуковые 35- и 16-мм с фотографической записью. Типы. Основные параметры и размеры GOST 25432-82 Кинопленки для любительской кинематографии. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение GOST 26569-85 Кинопленки для профессиональной кинематографии и телевидения. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 37.080

Aplicarea imaginii în documente Способы формирования изображения документов

GOST 13.0.001-84 Репрография. Основные положения GOST 13.0.002-84 Репрография. Термины и определения GOST 13.1.001-85 Репрография. Микрография. Основные положения GOST 13.1.003-83 Репрография. Микрография. Копии, полученные при увеличении с микроформ. Технические требования и методы контроля GOST 13.1.004-83 Репрография. Микрография. Аппараты. Условные обозначения GOST 13.1.101-93 Репрография. Микрография. Микрофильмы документов на правах подлинника. Порядок изготовления, учета, хранения и применения микрофильмов

25


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 13.1.102-93 Репрография. Микрография. Микроформы на галогенидосеребряных пленках. Общие технические требования и методы контроля GOST 13.1.103-85 Репрография. Микрография. Масштабы изображений GOST 13.1.104-93 Репрография. Микрография. Микрофильмы рулонные. Основные размеры и размещение микроизображений GOST 13.1.105-91 Репрография. Микрография. Микрофиши. Типы GOST 13.1.106-76 Репрография. Микрография. Карты апертурные. Общие технические условия GOST 13.1.107-86 Репрография. Микрография. Микроформы архивных документов. Общие технические условия GOST 13.1.108-93 Репрография. Микрография. Джеккеты. Общие технические условия GOST 13.1.109-89 Репрография. Микрография. Микроформы технической документации. Общие требования и нормы GOST 13.1.110-89 Репрография. Микрография. Микрофильмы газет рулонные. Общие требования и нормы GOST 13.1.111-89 Репрография. Микрография. Микрофиши отчетов о научноисследовательских работах. Общие требования и нормы GOST 13.1.112-89 Репрография. Микрография. Микрофиши нормативнотехнических документов. Общие требования и нормы GOST 13.1.113-90 Репрография. Микрография. Микрофиши на выходе из ЭВМ. Общие требования и нормы

GOST 13.1.120-99 Репрография. Микрография. Микроформы на везикулярной пленке. Общие технические требования и методы контроля GOST 13.1.201-74 Репрография. Микрография. Обозначение микрофильмов GOST 13.1.202-88 Репрография. Микрография. Символы и трафареты. Общие требования GOST 13.1.203-84 Репрография. Микрография. Правила хранения микроформ GOST 13.1.204-85 Репрография. Микрография. Внесение изменений в микроформы GOST 13.1.205-85 Репрография. Микрография. Микроформы. Правила учета GOST 13.1.207-86 Репрография. Микрография. Обозначение микроформ и микрофильмов. Типовые структуры обозначений и условия их применения GOST 13.1.301-86 Репрография. Микрография. Пленки галогенидосеребряные. Технические условия GOST 13.1.302-87 Репрография. Микрография. Пленки везикулярные. Общие технические условия GOST 13.1.303-88 Репрография. Микрография. Пленки фототермопластические. Общие технические условия GOST 13.1.305-93 Репрография. Микрография. Диазопленки. Общие технические условия GOST 13.1.403-75 Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Типы

GOST 13.1.114-90 Репрография. Микрография. Микрофиши каталогов. Общие требования и нормы

GOST 13.1.404-80 Репрография. Микрография. Аппараты для химикофотографической обработки. Технические требования и методы контроля

GOST 13.1.115-90 Репрография. Микрография. Микроформы на диазопленках. Требования к оптической плотности и методы контроля

GOST 13.1.407-91 Репрография. Микрография. Приборы для монтажа микрофильмов в джеккеты. Общие технические требования и методы контроля

GOST 13.1.116-90 Репрография. Микрография. Микрофиши периодических изданий. Общие требования и нормы

GOST 13.1.408-91 Репрография. Микрография. Приборы для монтажа микрофильмов в апертурные карты. Общие технические требования и методы контроля

GOST 13.1.117-95 Репрография. Микрография. Микроформы на диазопленке. Общие технические требования и методы контроля GOST 13.1.118-95 Репрография. Микрография. Микроформы на фототермопластической пленке. Общие технические требования и методы контроля

26

GOST 13.1.501-74 Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Типы GOST 13.1.502-74 Репрография. Микрография. Аппараты копировальноувеличительные. Типы


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 13.1.503-89 E Репрография. Микрография. Устройства для поиска микроформ. Общие технические требования

GOST 13.2.006-87 Репрография. Копирография. Бумага для электрографии. Технические условия

GOST 13.1.505-76 Репрография. Микрография. Коробки для рулонных микрофильмов. Основные размеры и технические требования

GOST 13.2.007-88 Репрография. Копирография. Диазокалька. Технические условия

GOST 13.1.506-78 Репрография. Микрография. Шкафы для хранения микроформ. Основные размеры и технические требования GOST 13.1.507-80 Репрография. Микрография. Конверты для микрофиш. Основные размеры и технические требования GOST 13.1.508-82 Репрография. Микрография. Катушки. Общие технические условия GOST 13.1.509-89 Репрография. Микрография. Кассеты. Общие технические требования GOST 13.1.511-90 Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читально-копировальные. Методы измерения яркости экранов и контраста изображения на экранах GOST 13.1.512-97 Репрография. Микрография. Аппараты читальные. Общие технические условия GOST 13.1.601-89 Репрография. Микрография. Объективы. Общие технические требования GOST 13.1.701-95 Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества микроизображения. Типы. Методы контроля GOST 13.1.702-90 Репрография. Микрография. Тест-микроформы. Типы. Параметры и размеры. Методы контроля GOST 13.1.703-91 Репрография. Микрография. Тест-объекты для контроля качества изображения в системах вывода информации из ЭВМ на микроформу. Общие требования и нормы GOST 13.1.801-94 Репрография. Микрография. Символы для проектирования GOST 13.1.802-95 Репрография. Микрография. Микрофиши смонтированные. Типы. Правила размещения микроизображений и внесения изменений

GOST 13.2.008-87 Репрография. Копирография. Диазобумага. Технические условия GOST 13.2.009-88 Репрография. Копирография. Бумага-основа для диазокальки. Технические условия GOST 13.2.011-89 Репрография. Копирография. Пленка ротаторная и бумагаоснова для ротаторной пленки. Технические условия 37.100 37.100.10

GOST 13.2.004-89 Репрография. Копирография. Средства трафаретной печати (ротаторы). Общие технические требования

Echipament de reproducere Оборудование для репродуцирования

GOST 4.338-85 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Оборудование копирования микроформ. Номенклатура показателей GOST 4.339-85 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Аппараты читальные и читальнокопировальные. Номенклатура показателей GOST 4.360-85 Система показателей качества продукции. Репрография. Микрография. Аппараты для съемки микрофильмов. Номенклатура показателей 43 43.040 43.040.20

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Sisteme de vehicule rutiere Системы дорожно-транспортных средств Dispozitive de iluminat, semnalizare şi avertizare Осветительные, сигнальные устройства и устройства оповещения

SM GOST ISO 3267:2009 Vehicule rutiere. Dispozitive de curăţare a farurilor. Cerinţe tehnice generale şi metode de încercări - Транспорт дорожный. Стеклоочистители фар. Общие технические требования и методы испытаний 43.040.40

GOST 13.2.002-90 Репрография. Копирография. Средства диазокопирования. Общие технические требования и методы испытаний

Tehnologie grafică Технология полиграфии

Sisteme de frînare Тормозные системы

GOST 28462-90 (ISO 2890-73) Караваны и легкие прицепы. Вакуумные тормозные системы. Общие технические требования GOST 28463-90 (ISO 3162-74) Караваны и легкие прицепы. Соединительные устройства вакуумных тормозных систем. Основные размеры

27


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 28464-90 (ISO 3854-76) Караваны и легкие прицепы. Вакуумные тормозные системы. Метод определения времени срабатывания

45 45.060

43.040.50

Sisteme de transmisie şi de suspensie Трансмиссии, подвески

GOST ISO 7706-2006 Транспорт дорожный. Автомобили грузовые. Свободное пространство для отбора мощности 43.060

43.060.50

Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств Echipament electric şi electronic. Sisteme de comandă Электрооборудование и электронное оборудование. Системы контроля

SM SR ISO 2345:2007 Vehicule rutiere. Bujii de aprindere M 18x1,5 cu scaun conic şi locaşul în chiulasă - Дорожные транспортные средства. Свечи зажигания М 18x1,5 с коническим седлом и их гнездо в головке цилиндров SMV ISO 2346:2010 Vehicule rutiere. Bujii de aprindere M 14x1,25 compacte cu scaun plat şi hexaedru de 19 mm şi locaşul lor în chiulasă - Транспорт дорожный. Свечи зажигания М14 х 1,25 компактные с плоским седлом и19-мм шестигранником и их гнездо в головке цилиндра GOST 28772-90 (ISO 6518-80) Системы зажигания автомобильных двигателей. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 6518-2:2012) 43.100

Autoturisme. Caravane şi remorci uşoare Легковые автомобили. Караваны и легкие прицепы

GOST ISO 7422-2006 Транспортные средства для отдыха. Караваны. Требования к условиям проживания 43.140

Motociclete şi motorete Мотоциклы и мопеды

SM GOST ISO 6970:2008 Motociclete şi motorete. Încercări la poluarea mediului înconjurător. Stand dynamometric - Мотоциклы и мопеды. Испытания на загрязнение окружающей среды. Динамометрический Стенд

45.060.01

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог Material rulant pentru căi ferate în general Подвижной состав железных дорог в целом

SM GOST 31248:2008 (ISO 10056:2001) Vibraţii. Măsurarea şi analiza vibraţiei totale, care acţionează asupra pasagerilor şi echipajului mijlocului de transport pe sine - Вибрация. Измерение и анализ общей вибрации, воздействующей на пассажиров и бригаду рельсового транспортного средства (În vigoare SM SR ISO 2631-1:2012) 49 49.020

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Aeronave şi vehicule spaţiale în general Авиационные и космические аппараты в цело

GOST 25645.201-83 Безопасность радиационная экипажа космического аппарата в космическом полете. Термины и определения 49.035

Componente pentru construcţia aeronautică Компоненты для авиационно-космических конструкций

GOST 17265-80 Детали и сборочные единицы ракетных и космических изделий. Контроль масс и положений центров масс 49.045

Structură şi elemente de structură Конструкции и элементы конструкций

GOST 13468-68 Соединение для слива топлива из самолетов и вертолетов. Присоединительные размеры. Технические требования GOST 13475-68 Соединение для закрытой заправки топливом самолетов и вертолетов. Размеры и технические требования GOST 18707-81 Перемычки для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия GOST 18714-81 Провода заземления для обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Технические условия GOST 19005-81 Средства обеспечения защиты изделий ракетной и ракетно-космической техники от статического электричества. Общие требования к металлизации и заземлению GOST 22350-91 Корпус ракеты на жидком топливе. Термины и определения

28


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

49.100

Echipament de serviciu şi mentenanţă la sol Оборудование наземного обслуживания и ремонта

GOST 26121-84 Системы инструментального захода самолетов на посадку радиомаячные. Термины и определения GOST 26566-85 Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Термины и определения GOST 28387-89 Система инструментального захода летательных аппаратов на посадку сантиметрового диапазона волн радиомаячная. Основные параметры и методы измерений 49.140

Sisteme şi operaţiuni spaţiale Космические системы и операции

GOST 28040-89 Комплекс систем обеспечения жизнедеятельности космонавта в пилотируемом космическом аппарате. Термины и определения 53 53.020 53.020.20

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование

Cărucioare de manipulare Грузовые тележки

GOST 25939-83 (ISO 1044-85) Машины напольного транспорта. Ряды основных параметров (În vigoare SM SR ISO 1044:2012) GOST 30867-2002 (ISO 5767:1992) Транспорт напольный безрельсовый. Погрузчики и штабелеры, работающие с наклоненным вперед грузоподъемником. Дополнительные испытания на устойчивость (În vigoare SM SR ISO 22915-8:2012) 53.100

GOST 27533-87 (ISO 3541-85) Машины землеройные. Размеры наливных горловин топливных баков GOST 28635-90 (ISO 5998-86) Машины землеройные. Номинальная грузоподъемность гусеничных и колесных погрузчиков GOST 28770-90 (ISO 8313-89) Машины землеройные. Погрузчики. Методы измерения усилий на рабочих органах и опрокидывающих нагрузок GOST 28905-91 (ISO 7891-84) Машины землеройные. Ножи боковые для бульдозерных отвалов. Отверстия 55 55.180

Maşini de terasament Землеройные машины

GOST 27251-87 (ISO 5004-81) Машины землеройные. Метод испытаний по определению времени перемещения рабочих органов

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Distribuirea mărfurilor pentru încărcare Размещение грузов для перевозок

GOST ISO 4115-96 Сетки для авиационно-наземных поддонов. Общие технические требования (În vigoare SM SR ISO 4115:2012) 55.180.40

Macarale Краны

GOST 27552-87 (ISO 4306/2-85) Краны стреловые самоходные. Термины и определения (În vigoare SM SR ISO 4306-2:2012) 53.060

передаваемой через сиденье оператора машины. Машины землеройные (În vigoare SM SR EN ISO 7096:2011)

Ambalaje pentru transport, complete şi pline Укомплектованная заполненная транспортная тара

GOST 28730-90 (ISO 8318-86) Тара транспортная наполненная. Методы испытания на вибрацию с использованием переменной частоты (În vigoare SM SR EN ISO 8318:2012) 59

59.100

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Materiale pentru armarea compozitelor Материалы для усиления композитов

GOST 6943.0-93 (ISO 1886-90) Стекловолокно. Правила приемки 59.100.10

Materiale textile din fire de sticlă Текстильные стекловолокнистые материалы

GOST 6943.0-93 (ISO 1886-90) Стекловолокно. Правила приемки GOST 30177-94 (ISO 1886-90) Волокна стеклянные, углеродные и асбестовые. Планы статистического приемочного контроля

SM GOST 27259:2008 (ISO 7096:2000) Vibraţii. Metoda de laborator de evaluare a vibraţiilor transmise prin scaunul operatorului maşinii. Maşini de terasament Вибрация. Лабораторный метод оценки вибрации,

29


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

59.120 59.120.10

Maşini textile Текстильные машины Maşini de filat, de răsucit şi de texturat Прядильные, крутильные и текстурирующие машины

GOST 29259-91 (ISO 1946-76) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Валики для прядения шерсти. Размеры 59.120.30

Războaie. Maşini de ţesut Ткацкие станки и машины

GOST 29260-91 (ISO 143-77) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Шпули уточные для автоматических ткацких машин. Размеры GOST 29261-91 (ISO 1131-76) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Шпули уточные для автоматических ткацких машин. Размеры наконечника шпули GOST 29262-91 (ISO 5246-77) Машины текстильные и оборудование вспомогательное. Шпули уточные бескольцовые (24 и 27 мм) для автоматической намотки на ткацких машинах. Размеры 65 65.060

65.060.10

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

GOST 12.2.121-88 (ISO 2860-83, ISO 2867-80, ISO 3464-79, ISO 3457-79,ISO 5353-78) Система стандартов безопасности труда. Тракторы промышленные. Общие требования безопасности (În vigoare SM SR EN ISO 2860:2011, SM SR EN ISO 2867:2011, SM SR EN ISO 3164:2011) GOST 3481-79 (ISO 6489-1-80, ISO 6489-2-80) Тракторы сельскохозяйственные. Тягово-сцепные устройства. Типы, основные параметры и размеры (În vigoare SM SR ISO 6489-1:2012) 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

GOST 28958-91 (ISO 6688-82) Машины для лесного хозяйства. Дисковые канавокопатели. Размеры фланца, фиксирующего диск на втулке GOST 31183-2002 (ISO 11806:1997) Машины для лесного хозяйства. Кусторезы и мотокосы бензиномоторные. Требования безопасности. Методы испытаний (În vigoare SM EN ISO 11806-1:2013, SM EN ISO 11806-2:2013)

30

65.080

Îngrăşăminte Удобрения

GOST 29207-91 (ISO 2749-73) Мочевина (карбамид) техническая. Потенциометрический метод измерения рН раствора мочевины условной концентрации 65.120

Nutreţuri Корма для животных

GOST 28901-91 (ISO 6490-2-83) Корма для животных. Определение содержания кальция методом атомно-абсорбционной спектрометрии GOST 31099-2002 (ISO 6887:1983) Микробиология. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Общее руководство по приготовлению разведений для микробиологических исследований (În vigoare SM SR EN ISO 6887-1:2011, SMV EN ISO 6887-2:2009, SMV EN ISO 6887-3:2009, SMV EN ISO 6887-4:2009), SM EN ISO 6887-5:2013) 65.160

Tutun, produse din tutun şi echipament corespunzător Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование

GOST 30422-96 (ISO 3612-75) Табак и табачные изделия. Сигареты. Определение скорости свободного горения GOST 30423-96 (ISO 3550-85) Сигареты. Определение степени осыпаемости (În vigoare SM SR ISO 3550-1:2012 SM SR ISO 3550-2:2012) GOST 31264-2004 (ISO 8454:1995) Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма с помощью недисперсного инфракрасного ( NDIR ) анализатора (În vigoare SM GOST R 51358:2010 (ISO 8454:2007))

67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

SMV EN 12955:2009 Produse alimentare. Determinarea alfatoxinei B1 şi a sumei alfatoxinei B1, B2, G1 şi G2 din cereale, fructe cu capsulă lemnoasă şi produse derivate. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă cu derivatizare post coloană şi purificare pe coloană de imunoafinitate – Продукты пищевые. Определение содержания афлатоксина B1 и суммы афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в зерновых, фруктах в твердой оболочке и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 постколончатой дериватизацией и очисткой по иммуноаффинной колонне (În vigoare SM SR EN ISO 16050:2012) 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

GOST ISO 6644-97 Зерно и продукты его переработки. Автоматический отбор проб с применением механического устройства (În vigoare SM SR EN ISO 24333:2012)

67.120

67.120.10

GOST 28796-90 (ISO 5531-78) Мука пшеничная. Определение содержания сырой клейковины (În vigoare SM SR EN ISO 21415-1:2012, SM SR EN ISO 21415-2:2012, SM SR EN ISO 21415-3:2012, SM SR EN ISO 21415-4:2012) GOST 28797-90 (ISO 6645-81) Мука пшеничная. Определение содержания сухой клейковины (În vigoare SM SR EN ISO 21415-1:2012, SM SR EN ISO 21415-2:2012, SM SR EN ISO 21415-3:2012, SM SR EN ISO 21415-4:2012) GOST 31090.4-2002 (ISO 5530-4:1991) Мука пшеничная. Физические характеристики теста. Определение реологических свойств с применением альвеографа (În vigoare SM SR EN ISO 27971:2012) GOST 31094-2002 (ISO 7495:1990) Мука пшеничная. Определение содержания сырой клейковины механизированным способом (În vigoare SM SR EN ISO 21415-2:2012) 67.080 67.080.10

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Fructe şi produse derivate Фрукты и продукты их переработки

SMV EN 12955:2009 Produse alimentare. Determinarea alfatoxinei B1 şi a sumei alfatoxinei B1, B2, G1 şi G2 din ereal, fructe cu capsulă lemnoasă şi produse derivate. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă cu derivatizare post coloană şi purificare pe coloană de imunoafinitate – Продукты пищевые. Определение содержания афлатоксина B1 и суммы афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в зерновых, фруктах в твердой оболочке и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии постколончатой дериватизацией и очисткой по иммуноаффинной колонне (În vigoare SM SR EN ISO 16050:2012)

Carne şi produse din carne Мясо и мясные продукты

GOST 31199-2003 (ISO 3565:1975) Мясо и мясные продукты. Обнаружение сальмонелл (aрбитражный метод) 67.120.30

GOST 10842-89 Зерно зерновых и бобовых культур и семена масличных культур. Метод определения массы 1 000 зерен или 1 000 семян (În vigoare SM SR EN ISO 520:2013)

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты

Peşte şi produse din pescuit Рыба и рыбные продукты

SMV EN 14524:2009 Produse alimentare. Determinarea acidului okadaic în moluşte. Metoda HPLC cu purificare prin extracţie în faza solidă, derivaţie şi detecţie fluorimetrică - Пищевые продукты. Определение окадаиковой кислоты в моллюсках. Метод HPLC с очисткой экстракции твердой фазы, дериватизацией и флуориметрическим детектированием 67.120.99

Alte produsele de origine animală Животные продукты прочие

GOST 25183.1-82 Желатин фотографический. Правила приемки и отбор проб GOST 25183.2-82 Желатин фотографический. Метод определения мелких частиц GOST 25183.3-82 Желатин фотографический. Метод определения продолжительности растворения GOST 25183.4-82 Желатин фотографический. Метод определения вязкости и падения вязкости GOST 25183.5-82 Желатин фотографический. Метод определения прозрачности GOST 25183.6-82 Желатин фотографический. Метод определения температуры плавления GOST 25183.7-82 Желатин фотографический. Метод определения удельной электропроводности GOST 25183.9-82 Желатин фотографический. Метод определения концентрации водородных ионов GOST 25183.10-82 Желатин фотографический. Метод определения влаги

31


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

67.140 67.140.10

Ceai. Cafea. Cacao Чай. Кофе. Какао Ceai Чай

GOST 28551-90 (ISO 1574-80) Чай. Метод определения водорастворимых экстрактивных веществ (În vigoare SM SR ISO 9768:2012) 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

SMV EN 12955:2009 Produse alimentare. Determinarea alfatoxinei B1 şi a sumei alfatoxinei B1, B2, G1 şi G2 din cereale, fructe cu capsulă lemnoasă şi produse derivate. Metoda prin cromatografie de lichide de înaltă performanţă cu derivatizare post coloană şi purificare pe coloană de imunoafinitate – Продукты пищевые. Определение содержания афлатоксина B1 и суммы афлатоксинов B1, B2, G1 и G2 в зерновых, фруктах в твердой оболочке и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии постколончатой дериватизацией и очисткой по иммуноаффинной колонне (În vigoare SM SR EN ISO 16050:2012) 71 71.040 71.040.40

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Analize chimice Химический анализ

GOST ISO 5310-2002 Удобрения. Определение содержания калия. Титриметрический метод GOST ISO 5318-2002 Удобрения. Определение содержания калия. Гравиметрический метод. (Эталонный метод) GOST 30355.1-96 (ISO 2866-74) Сера техническая. Определение общего содержания углерода. Титриметрический метод GOST 30355.6-96 (ISO 5793-78) Сера техническая. Определение содержания хлоридов. Фотометрический метод 71.060 71.060.30

Produse chimice anorganice Неорганические химические вещества Acizi Кислоты

GOST 28959-91 (ISO 2990-74) Кислота азотная техническая. Метод определения концентрации по измерению плотности

32

GOST 30554-98 (ISO 907-76) Кислота соляная техническая. Определение сульфатной золы весовым методом GOST 30582-98 (ISO 909-68) Кислота соляная техническая. Определение содержания железа спектрометрическим методом с применением 2,2Iбипиридила 71.060.40

Baze Основания

GOST 9285-78 (ISO 2466-73, ISO 992-75, ISO 995-75) Калия гидрат окиси технический. Технические условия 71.060.50

Săruri Соли

GOST 5644-75 Сульфит натрия безводный. Технические условия GOST 29238-91 (ISO 2995-74) Нитрат аммония технический. Метод определения содержания вещества, нерастворимого в воде (гравиметрический) GOST 29302-92 (ISO 3331-75) Нитрат аммония технический. Метод определения содержания общего азота (титриметрический) после дистилляции GOST 29304-92 (ISO 3330-75) Нитрат аммония технический. Метод определения содержания аммонийного азота (титриметрический) после дистилляции GOST 29337-92 (ISO 2994-74) Сульфат аммония технический. Гравиметрический метод определения содержания вещества, не растворимого в воде 71.080 71.080.20

Produse chimice organice Органические химические вещества Hidrocarburi halogenate Галогензамещенные углеводороды

GOST 29172-91 (ISO 2210-72) Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические. Метод определения остатка после выпаривания 71.080.30

Compuşi organici cu azot Органические азотные соединения

GOST 26743.2-91 (ISO 7060-82) Капролактам для промышленного использования. Определение температуры кристаллизации GOST 29207-91 (ISO 2749-73) Мочевина (карбамид) техническая. Потенциометрический метод измерения рН раствора мочевины условной концентрации


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

71.080.50

Anhidride Ангидриды

GOST ISO 1389-11-93 Ангидрид фталевый технический. Методы испытаний. Часть 2: Определение цвета расплавленного материала GOST 24445.0-92 (ISO 1389/1-77) Ангидрид фталевый технический. Общие требования к методам анализа GOST 24445.4-92 (ISO 1389/10-77) Ангидрид фталевый технический. Метод определения 1,4нафтохинона GOST 24445.6-92 (ISO 1389/3-77) Ангидрид фталевый технический. Метод определения устойчивости окраски GOST 24445.7-92 (ISO 1389/4-77) Ангидрид фталевый технический. Метод определения цвета после обработки серной кислотой GOST 24445.8-92 (ISO 1389/8-77) Ангидрид фталевый технический. Метод определения золы GOST 24445.9-92 (ISO 1389/9-77) Ангидрид фталевый технический. Метод определения примесей, окисляемых на холоде перманганатом калия GOST 24445.10-92 (ISO 1389/11-77) Ангидрид фталевый технический. Метод определения железа 71.100 71.100.01

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности Produse ale industriei chimice în general Продукты химической промышленности в целом

SM GOST 24211:2010 Adaosuri pentru betoane şi mortare. Condiţii tehnice generale Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия (În vigoare SM SR EN 934-2:2010) 71.100.20

Gaze pentru aplicare industrială Газы промышленного применения

GOST 28326.1-89 (ISO 4276-78) Аммиак жидкий технический. Методы определения остатка после испарения GOST 28995-91 (ISO 7104-85) Аммиак жидкий безводный. Газохроматографический метод определения массовой доли воды 73 73.040

Mine şi minereuri Горное дело и полезные ископаемые Cărbuni Угли

GOST 9414.1-94 (ISO 7404-1-84) Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 1: Словарь терминов (În vigoare SM SR ISO 7404-1:2012) GOST 9516-92 (ISO 331-83) Уголь. Метод прямого весового определения влаги в аналитической пробе 73.060 73.060.10

Minereuri metalifere şi concentratele lor Рудные минералы Minereuri de fier Железные руды

GOST 12409-66 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Норма точности определения массы GOST 12764-73 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения влаги GOST 13170-80 Руды и концентраты цветных металлов. Метод определения влаги GOST 15054-80 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа иопределения содержания влаги GOST 15137-77 Руды железные и марганцевые, агломераты и окатыши. Метод определения прочности во вращающемся барабане GOST 16589-86 Руды железные типа железистых кварцитов. Метод определения железа магнетита GOST 17212-84 Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения восстановимости GOST 17495-80 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для гранулометрического анализа GOST 19187-83 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси бария GOST 19575-84 Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности в процессе восстановления GOST 21043-87 Руды железные и концентраты. Метод определения внешней удельной поверхности GOST 21707-76 Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения газопроницаемости и усадки слоя при восстановлении

GOST 9318-91 (ISO 335-74) Уголь каменный. Метод определения спекающей способности по Рога

33


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 23581.0-80 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Общие требования к методам химического анализа

GOST 23581.16-81 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси кальция и окиси магния

GOST 23581.1-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания гигроскопической влаги

GOST 23581.17-81 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения окиси алюминия

GOST 23581.2-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания закиси марганца

GOST 23581.18-81 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения железа (общего)

GOST 23581.3-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения двухвалентного железа в пересчете на закись

GOST 23581.19-91 (ISO 2599-83) Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения фосфора

GOST 23581.4-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания двуокиси титана GOST 23581.5-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения содержания хрома GOST 23581.6-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания меди GOST 23581.7-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания цинка и свинца GOST 23581.8-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания мышьяка GOST 23581.9-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания углерода GOST 23581.10-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания окиси калия и окиси натрия GOST 23581.11-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения содержания железа металлического GOST 23581.12-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения химически связанной воды GOST 23581.13-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения потери массы при прокаливании GOST 23581.14-79 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения нерастворимого остатка GOST 23581.15-81 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения двуокиси кремния

34

GOST 23581.20-81 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения серы GOST 23581.21-81 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения пятиокиси ванадия GOST 23581.22-81 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения закиси никеля GOST 24765-81 Окатыши железорудные. Метод определения прочности на сжатие GOST 25114-82 Руды железные. Метод магнитного анализа GOST 25470-82 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Метод определения степени однородности по химическому и гранулометрическому составу GOST 25471-82 Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности на сбрасывание GOST 25472-82 Руды железные. Метод определения коэффициента размолоспособности GOST 25473-82 Руды железные и концентраты. Метод определения минералогического типа GOST 25732-88 Руды железные и марганцевые, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения истинной, объемной, насыпной плотности и пористости GOST 26135-84 Окатыши железорудные. Метод определения набухания при восстановлении GOST 26136-84 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы отбора и подготовки проб для физических испытаний


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 26482-90 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши предварительно восстановленные. Метод определения металлического железа GOST 26517-85 Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения температуры начала размягчения и температурного интервала размягчения GOST 26628-85 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Методы определения кобальта GOST 27099-86 Стандартный образец ильменит-магнетитовой руды IMJ GOST 27236-87 Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения железа, кобальта, никеля GOST 27446-87 Руды железные, агломераты и окатыши. Метод определения прочности после статического восстановления при низких температурах GOST 27562-87 Руды железные, концентраты, агломераты и окатыши. Определение гранулометрического состава методом ситового анализа GOST 28657-90 (ISO 4695-84) Руды железные. Метод определения восстановимости GOST 28658-90 (ISO 7215-85) Руды железные. Метод определения относительной восстановимости 73.060.20

Minereuri de mangan Марганцевые руды

GOST 4418-75 Концентрат марганцеворудный для покрытия электродов. Технические условия GOST 16598-80 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения содержания влаги GOST 20784-75 Концентраты и агломераты марганцеворудные. Методы отбора и подготовки проб для определения гранулометрического состава и механической прочности GOST 22772.0-96 (ISO 4297-78) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Общие требования к методам химического анализа GOST 22772.1-96 (ISO 310-81) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения гигроскопической влаги GOST 22772.2-96 (ISO 4298-84) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения марганца общего

GOST 22772.3-96 (ISO 312-86) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси марганца GOST 22772.4-96 (ISO 7990-85) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения железа общего GOST 22772.5-90 (ISO 5890-81) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения двуокиси кремния GOST 22772.6-96 (ISO 4293-82) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения фосфора GOST 22772.7-96 (ISO 320-81) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения серы GOST 22772.8-90 (ISO 315-84) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения никеля GOST 22772.9-90 (ISO 4294-84, ISO 5889-83) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения меди GOST 22772.10-90 (ISO 4295-88, ISO 5889-83) Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси алюминия GOST 24236-80 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Ситовый метод определения гранулометрического состава GOST 24937-81 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения окиси кальция и окиси магния GOST 25464-82 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения степени однородности по химическому и гранулометрическому составам GOST 25498-82 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы отбора и подготовки проб для определения гранулометрического состава GOST 27308-87 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Методы определения свинца GOST 27309-87 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения окиси бария GOST 27561-87 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Определение содержания влаги гравиметрическим методом GOST 28069-89 Руды марганцевые и концентраты. Метод определения карбоната марганца

35


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 28077-89 Руды марганцевые, концентраты и агломераты. Метод определения потери массы при прокаливании 73.060.30

Minereuri de crom Хромовые руды

GOST 15848.0-90 (ISO 6629-81) Руды хромовые и концентраты. Общие требования к методам химического анализа GOST 15848.1-90 (ISO 6331-83) Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида хрома (III) GOST 15848.2-90 (ISO 6130-85) Руды хромовые и концентраты. Методы определения железа общего GOST 15848.3-90 Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида железа (II) GOST 15848.4-70 Руды хромовые и концентраты. Методы определения общего углерода GOST 15848.6-70 Руды хромовые и концентраты. Методы определения серы GOST 15848.10-90 (ISO 8889-88) Руды хромовые и концентраты. Метод определения оксида алюминия GOST 15848.11-90 (ISO 5975-88) Руды хромовые и концентраты. Методы определения оксида кальция и оксида магния GOST 15848.12-90 (ISO 5997-84) Руды хромовые и концентраты. Методы определения диоксида кремния GOST 15848.14-90 (ISO 6127-81) Руды хромовые и концентраты. Методы определения фосфора GOST 15848.17-70 Руды хромовые и концентраты. Метод определения ванадия GOST 15848.21-90 (ISO 6129-81) Руды хромовые и концентраты. Метод определения гигроскопической влаги 73.060.99

Alte minereuri metalifere Рудные минералы прочие

GOST 212-76 Концентрат молибденовый. Технические условия GOST 213-83 Концентрат вольфрамовый. Технические условия GOST 2082.0-81 Концентраты молибденовые. Общие требования к методам химического анализа

36

GOST 2082.1-81 Концентраты молибденовые. Метод определения влаги GOST 2082.2-81 Концентраты молибденовые. Метод определения суммы влаги и масла GOST 2082.3-81 Концентраты молибденовые. Методы определения молибдена GOST 2082.4-81 Концентраты молибденовые. Методы определения двуокиси кремния GOST 2082.5-81 Концентраты молибденовые. Методы определения мышьяка GOST 2082.6-81 Концентраты молибденовые. Методы определения олова GOST 2082.7-81 Концентраты молибденовые. Метод определения фосфора GOST 2082.8-81 Концентраты молибденовые. Методы определения меди GOST 2082.9-81 Концентраты молибденовые. Метод определения натрия и калия GOST 2082.10-81 Концентраты молибденовые. Метод определения вольфрамового ангидрида GOST 2082.11-81 Концентраты молибденовые. Метод определения сурьмы GOST 2082.12-81 Концентраты молибденовые. Метод определения цинка GOST 2082.13-81 Концентраты молибденовые. Методы определения железа GOST 2082.14-81 Концентраты молибденовые. Метод определения висмута GOST 2082.15-81 Концентраты молибденовые. Методы определения углерода GOST 2082.16-81 Концентраты молибденовые. Метод определения рения GOST 2082.17-81 Концентраты молибденовые. Метод определения свинца GOST 11884.1-78 Концентрат вольфрамовый. Методы определения вольфрамового ангидрида GOST 11884.2-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения закиси марганца


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 11884.3-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения двуокиси кремния

GOST 14047.11-78 Концентраты свинцовые. Фотометрический и атомноабсорбционный методы определения оксида алюминия

GOST 11884.4-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения фосфора

GOST 14047.12-78 Концентраты свинцовые. Титриметрический, гравиметрический и атомно-абсорбционный методы определения оксида кальция и оксида магния

GOST 11884.5-78 Концентрат вольфрамовый. Методы определения серы GOST 11884.6-78 Концентрат вольфрамовый. Методы определения мышьяка

GOST 14047.13-78 Концентраты свинцовые. Фотометрический метод определения германия

GOST 11884.7-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения олова

GOST 14048.1-93 Концентраты цинковые. Метод определения цинка

GOST 11884.8-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения меди

GOST 14048.3-78 Концентраты цинковые. Методы определения меди, свинца и кадмия

GOST 11884.9-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения молибдена

GOST 14048.7-80 Концентраты цинковые. Метод определения фтора

GOST 11884.10-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения окиси кальция

GOST 14048.9-80 Концентраты цинковые. Метод определения сурьмы

GOST 11884.11-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения свинца

GOST 14048.10-80 Концентраты цинковые. Метод определения марганца

GOST 11884.12-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения сурьмы

GOST 14048.11-80 Концентраты цинковые. Метод определения оксидов кальция, магния и алюминия

GOST 11884.13-78 Концентрат вольфрамовый. Метод определения висмута GOST 11884.14-78 Концентрат вольфрамовый. Атомно-абсорбционный метод определения меди и свинца GOST 11884.15-82 Концентрат вольфрамовый. Общие требования к методам спектрального анализа GOST 11884.16-82 Концентрат вольфрамовый. Спектральный метод определения закиси марганца GOST 11884.17-82 Концентрат вольфрамовый. Спектральный метод определения окиси кальция

GOST 14048.12-80 Концентраты цинковые. Метод определения кобальта GOST 14048.14-80 Концентраты цинковые. Метод определения оксида алюминия GOST 14048.15-80 Концентраты цинковые. Методы определения оксидов кальция и магния GOST 14048.16-80 Концентраты цинковые. Метод определения галлия GOST 14048.17-77 Концентраты цинковые. Метод определения индия

GOST 14047.1-93 Концентраты свинцовые. Метод определения свинца

GOST 14180-80 Руды и концентраты цветных металлов. Методы отбора и подготовки проб для химического анализа и определения влаги

GOST 14047.2-78 Концентраты свинцовые. Полярографические, комплексонометрический и атомно-абсорбционный методы определения меди и цинка

GOST 15934.1-91 Концентраты медные. Методы определения меди

GOST 14047.4-78 Концентраты свинцовые. Фотометрические, полярографический и атомно-абсорбционный методы определения висмута GOST 14047.10-78 Концентраты свинцовые. Фотометрический и гравиметрический методы определения диоксида кремния

GOST 15934.2-80 Концентраты медные. Методы определения свинца, цинка и кадмия GOST 15934.3-80 Концентраты медные. Метод определения молибдена GOST 15934.4-80 Концентраты медные. Методы определения двуокиси кремния

37


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 15934.5-80 Концентраты медные. Метод определения железа GOST 15934.6-80 Концентраты медные. Методы определения окиси алюминия GOST 15934.7-80 Концентраты медные. Метод определения окисей кальция и магния GOST 15934.8-80 Концентраты медные. Методы определения серы GOST 15934.9-80 Концентраты медные. Методы определения мышьяка GOST 15934.10-82 Концентраты медные. Методы определения золота и серебра GOST 15934.11-80 Концентраты медные. Метод определения кобальта GOST 15934.12-80 Концентраты медные. Методы определения висмута GOST 15934.13-80 Концентраты медные. Метод определения никеля GOST 15934.14-80 Концентраты медные. Метод определения таллия GOST 15934.15-80 Концентраты медные. Метод определения сурьмы GOST 15934.16-80 Концентраты медные. Методы определения селена (теллура) GOST 15934.17-80 Концентраты медные. Методы определения теллура GOST 18262.0-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Общие требования к методам химического анализа GOST 18262.1-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения гигроскопической влаги GOST 18262.2-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения железа GOST 18262.3-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения закиси железа GOST 18262.4-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения железа металлического

38

GOST 18262.5-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения двуокиси кремния GOST 18262.6-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения окиси алюминия GOST 18262.7-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения окиси кальция и окиси магния GOST 18262.8-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения двуокиси титана GOST 18262.9-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения пятиокиси ванадия GOST 18262.10-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения хрома GOST 18262.11-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения закиси марганца GOST 18262.12-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения фосфора GOST 18262.13-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Методы определения серы GOST 18262.14-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения окиси калия и окиси натрия GOST 18262.15-88 Руды титаномагнетитовые, концентраты, агломераты и окатыши железованадиевые. Метод определения потери массы при прокаливании GOST 22221.1-76 Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли олова GOST 22221.2-76 Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли вольфрама GOST 22221.3-76 Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли серы GOST 22221.4-76 Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли мышьяка


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 22221.5-76 Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли меди и цинка

GOST 25702.8-83 Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси ниобия

GOST 22221.6-76 Концентраты оловянные. Методы определения массовой доли свинца

GOST 25702.9-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения суммы пятиокисей ниобия и тантала

GOST 22221.7-76 Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли фтора

GOST 25702.10-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения суммы редкоземельных элементов (РЗЭ)

GOST 22221.8-76 Концентраты оловянные. Метод определения массовой доли висмута

GOST 25702.11-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения серы

GOST 22938-78 Концентрат рутиловый. Технические условия

GOST 25702.12-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения сернокислого стронция

GOST 22939.2-78 Концентрат рутиловый. Метод определения содержания влаги GOST 22939.5-78 Концентрат рутиловый. Метод определения гранулометрического состава GOST 24598-81 Руды и концентраты цветных металлов. Ситовый и седиментационный методы определения гранулометрического состава GOST 24938-85 Концентраты цинковые. Спектрографический метод определения галлия, германия, индия, мышьяка, олова, сурьмы, таллия GOST 25702.0-83 Концентраты редкометаллические. Общие требования к методам анализа GOST 25702.1-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси алюминия GOST 25702.2-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси бария GOST 25702.3-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения закисного железа GOST 25702.4-83 Концентраты редкометаллические. Методы определения железа (общего) GOST 25702.5-83 Концентраты редкометаллические. Методы определения окиси иттрия GOST 25702.6-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения окиси кальция GOST 25702.7-83 Концентраты редкометаллические. Методы определения двуокиси кремния

GOST 25702.13-83 Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси тантала GOST 25702.14-83 Концентраты редкометаллические. Методы определения двуокиси титана GOST 25702.15-83 Концентраты редкометаллические. Методы определения пятиокиси фосфора GOST 25702.16-83 Концентраты редкометаллические. Методы определения окиси хрома GOST 25702.17-83 Концентраты редкометаллические. Метод определения двуокиси циркония GOST 25702.18-83 Концентраты редкометаллические. Спектральные методы определения окисей алюминия, бария, железа, кальция, кремния, магния, ниобия, тантала, титана, циркония и хрома GOST 26100-84 Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения свинца, цинка, кадмия GOST 26418-85 Концентраты медные. Атомно-абсорбционный метод определения окисей кальция и магния GOST 27329-87 Руды и концентраты цветных металлов. Общие требования к методам химического анализа GOST 28407.0-89 Концентрат висмутовый. Общие требования к методам анализа GOST 28407.1-89 Концентрат висмутовый. Методы определения висмута GOST 28407.2-89 Концентрат висмутовый. Методы определения свинца

39


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 28407.3-89 Концентрат висмутовый. Методы определения меди

GOST 16108-80 Концентрат датолитовый. Технические условия

GOST 28407.4-89 Концентрат висмутовый. Методы определения золота и серебра

GOST 22275-90 Концентрат апатитовый. Технические условия

GOST 28407.5-89 Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения висмута, свинца и меди

GOST 26318.0-84 Материалы неметаллорудные. Общие требования к методам анализа

GOST 28407.6-89 Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения серебра

GOST 26318.1-84 Материалы неметаллорудные. Приготовление основных анализируемых растворов и растворов холостых (контрольных) опытов

GOST 28407.7-89 Концентрат висмутовый. Атомно-абсорбционный метод определения золота

GOST 26318.2-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли двуокиси кремния

GOST 30240.0-95 Концентрат баритовый. Общие требования к методам анализа

GOST 26318.3-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли окиси железа (III)

GOST 30240.1-95 Концентрат баритовый. Методы определения сульфата бария

GOST 26318.4-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли оксида алюминия

GOST 30240.2-95 Концентрат баритовый. Фотометрический метод определения двуокиси кремния

GOST 26318.5-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли диоксида титана

GOST 30240.3-95 Концентрат баритовый. Метод определения железа, суммы кальция и магния

GOST 26318.6-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовых долей оксидов кальция и магния

GOST 30240.4-95 Концентрат баритовый. Метод определения водорастворимых солей и водорастворимого кальция

GOST 26318.7-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовых долей оксидов калия и натрия

GOST 30240.5-95 Концентрат баритовый. Метод определения плотности

GOST 26318.8-84 Материалы неметаллорудные. Радиометрический метод определения массовой доли оксида калия

GOST 30240.6-95 Концентрат баритовый. Метод определения массовой доли фракции 6 мкм GOST 30240.7-95 Концентрат баритовый. Метод определения рН водной вытяжки GOST 30240.8-95 Концентрат баритовый. Метод определения пирита GOST 30240.9-95 Концентрат баритовый. Метод определения фтора 73.080

Minereuri nemetalifere Нерудные минералы

GOST 4421-73 Концентрат плавикошпатовый для сварочных материалов. Технические условия GOST 7619.13-91 (ISO 3703-76) Шпат плавиковый. Метод определения флотационных реагентов

40

GOST 26318.9-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли оксида серы (VI) GOST 26318.10-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли оксида фосфора (V) GOST 26318.11-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли влаги GOST 26318.12-84 Материалы неметаллорудные. Инфракрасный метод определения массовой доли влаги GOST 26318.13-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения массовой доли кварца GOST 26318.14-84 Материалы неметаллорудные. Метод определения потери массы при прокаливании


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 29219-91 Концентраты плавикошпатовые кислотные и керамические. Технические условия GOST 29220-91 Концентраты плавиковошпатовые металлургические. Технические условия 75

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии

75.140

Parafină, materiale bituminoase şi alte produse petroliere Парафины, битумные материалы и другие нефтепродукты

GOST 9090-2000 (ISO 2908-74) Парафины нефтяные. Метод определения содержания масла 75.160 75.160.10

Combustibili Топливо Combustibili solizi Твердое топливо

GOST 2059-95 (ISO 351-96) Топливо твердое минеральное. Метод определения общей серы сжиганием при высокой температуре GOST 2408.3-95 (ISO 1994-76) Топливо твердое. Методы определения кислорода GOST 28743-93 (ISO 333-96) Топливо твердое минеральное. Методы определения азота GOST 29087-91 (ISO 352-81) Топливо твердое минеральное. Метод определения хлора сжиганием при высокой температуре 77 77.020

Metalurgie Металлургия Producţia de metale Производство металлов

GOST 25536-82 Металлы. Масштабы изображений на фотоснимках при металлографических методах исследования 77.100

Feroaliaje Ферросплавы

GOST 4762-71 E Силикокальций. Технические условия 77.120

Metale neferoase Цветные металлы

GOST 31290-2005 Платина аффинированная. Технические условия

77.120.60

Plumb, zinc, staniu şi aliajele lor Свинец, цинк, олово и их сплавы

GOST 1209-90 Баббиты кальциевые в чушках. Технические условия GOST 1219.0-74 Баббиты кальциевые. Общие требования к методам химического анализа GOST 1219.1-74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания кальция GOST 1219.2-74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания натрия GOST 1219.3-74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания алюминия GOST 1219.4-74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания магния GOST 1219.5-74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания олова GOST 1219.6-74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания сурьмы GOST 1219.7-74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания висмута GOST 1219.8-74 Баббиты кальциевые. Метод определения содержания меди GOST 9519.0-82 Баббиты кальциевые. Общие требования к методам спектрального анализа GOST 9519.1-77 Баббиты кальциевые. Метод спектрального анализа по литым металлическим стандартным образцам GOST 9519.2-77 Баббиты кальциевые. Метод спектрального анализа по синтетическим стандартным образцам GOST 9519.3-77 Баббиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного спектрального анализа GOST 19251.2-79 (ISO 713-75, ISO 1054-75) Цинк. Метод определения свинца и кадмия GOST 22518.1-77 Свинец высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения примесей

GOST 31291-2005 Палладий аффинированный. Технические условия

41


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 22518.2-77 Свинец высокой чистоты. Спектральный метод определения натрия, кальция, магния, алюминия, железа и таллия GOST 22518.3-77 Свинец высокой чистоты. Колориметрический метод определения ртути GOST 22518.4-77 Свинец высокой чистоты. Спектральный метод определения ртути GOST 22861-93 Свинец высокой чистоты. Технические условия 77.120.70

Cadmiu, cobalt şi aliajele lor Кадмий, кобальт и их сплавы

GOST 12072.0-79 Кадмий. Общие требования к методам анализа GOST 12072.1-79 Кадмий. Методы определения таллия GOST 12072.2-79 Кадмий. Методы определения железа GOST 12072.3-79 Кадмий. Методы определения цинка GOST 12072.4-79 Кадмий. Методы определения меди GOST 12072.5-79 Кадмий. Метод определения мышьяка GOST 12072.6-79 Кадмий. Методы определения сурьмы GOST 12072.7-79 Кадмий. Методы определения олова GOST 12072.8-79 Кадмий. Методы определения никеля GOST 12072.10-79 Кадмий. Методы определения свинца GOST 17262.3-78 Кадмий. Метод спектрального определения мышьяка, сурьмы и олова GOST 17262.4-78 Кадмий. Метод спектрографического определения цинка и железа GOST 19674-74 Кадмий высокой чистоты. Метод определения содержания ртути GOST 22860-93 Кадмий высокой чистоты. Технические условия GOST 23116.0-83 Кадмий высокой чистоты. Общие требования к методам спектрального анализа

42

GOST 23116.1-78 Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения алюминия, висмута, железа, индия, кобальта, меди, марганца, мышьяка, никеля, олова, свинца, сурьмы и серебра GOST 23116.2-78 Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения ртути GOST 23116.3-78 Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения железа, меди, никеля, олова и свинца GOST 23116.4-78 Кадмий высокой чистоты. Метод спектрографического определения цинка GOST 23116.5-78 Кадмий высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения таллия GOST 27225-87 Бабиты кальциевые. Метод атомно-абсорбционного определения магния, меди и алюминия 77.120.99

Alte metale neferoase şi aliajele lor Цветные металлы и их сплавы прочие

GOST 1089-82 E Сурьма. Технические условия GOST 1367.0-83 Сурьма. Общие требования к методам анализа GOST 1367.1-83 Сурьма. Спектральный метод определения примесей без предварительного обогащения GOST 1367.2-83 Сурьма. Методы определения железа GOST 1367.3-83 Сурьма. Метод определения золота GOST 1367.4-83 Сурьма. Методы определения мышьяка GOST 1367.5-83 Сурьма. Методы определения свинца GOST 1367.6-83 Сурьма. Методы определения никеля GOST 1367.7-83 Сурьма. Методы определения серы GOST 1367.8-83 Сурьма. Метод определения селена GOST 1367.9-83 Сурьма. Метод определения теллура GOST 1367.10-83 Сурьма. Метод определения натрия GOST 1367.11-83 Сурьма. Химико-спектральный метод анализа


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 8774-75 Литий. Технические условия

GOST 12228.2-78 Рутений. Метод определения летучих примесей

GOST 8775.0-87 Литий. Общие требования к методам анализа

GOST 12550.1-82 Сплавы палладиево-иридиевые. Метод определения палладия

GOST 8775.1-87 Литий. Методы определения лития GOST 8775.2-87 Литий. Метод определения натрия, калия и кальция GOST 8775.3-87 Литий. Метод определения магния, марганца, железа, алюминия, кремния, бария GOST 8775.4-87 Литий. Метод определения азота GOST 9816.0-84 Теллур технический. Общие требования к методам анализа GOST 9816.1-84 Теллур технический. Метод определения теллура GOST 9816.2-84 Теллур технический. Методы определения селена

GOST 12550.2-82 Сплавы палладиево-иридиевые. Методы спектрального анализа GOST 12551.1-82 Сплавы платино-медные. Методы определения меди GOST 12551.2-82 Сплавы платино-медные. Методы спектрального анализа GOST 12552.1-77 Сплавы платино-никелевые. Метод определения никеля GOST 12552.2-77 Сплавы платино-никелевые. Метод спектрального анализа GOST 12553.1-77 Сплавы платиново-палладиевые. Метод определения палладия

GOST 9816.3-84 Теллур технический. Методы определения серы

GOST 12553.2-77 Сплавы платино-палладиевые. Метод спектрального анализа

GOST 9816.4-84 Теллур технический. Метод спектрального анализа

GOST 12554.1-83 Сплавы платино-рутениевые. Метод определения рутения

GOST 9816.5-84 Теллур технический. Метод атомно-абсорбционного анализа

GOST 12554.2-83 Сплавы платино-рутениевые. Метод спектрального анализа

GOST 10297-94 Индий. Технические условия GOST 10298-79 E Селен технический. Технические условия GOST 12223.0-76 Иридий. Метод спектрального анализа GOST 12223.1-76 Иридий. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании GOST 12224.1-78 Осмий. Химико-спектральный метод анализа GOST 12225-80 Палладий. Методы анализа GOST 12227.0-76 Родий. Метод спектрального анализа GOST 12227.1-76 Родий. Гравиметрический метод определения потери массы при прокаливании GOST 12228.1-78 Рутений. Метод спектрального анализа

GOST 12555.1-83 Сплавы серебряно-платиновые. Метод определения серебра GOST 12555.2-83 Сплавы серебряно-платиновые. Метод спектрального анализа GOST 12556.1-82 Сплавы платино-родиевые. Метод определения родия GOST 12556.2-82 Сплавы платино-родиевые. Методы спектрального анализа GOST 12558.1-78 Сплавы палладиево-серебряные. Метод определения серебра GOST 12558.2-78 Сплавы палладиево-серебряные. Метод спектрального анализа GOST 12559.1-82 Сплавы платино-иридиевые. Метод определения иридия GOST 12559.2-82 Сплавы платино-иридиевые. Методы спектрального анализа

43


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 12560.1-78 Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод определения кобальта и серебра GOST 12560.2-78 Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа GOST 12561.1-78 Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод определения меди и серебра GOST 12561.2-78 Сплавы палладиево-серебряно-медные. Метод спектрального анализа GOST 12645.0-83 Индий. Общие требования к методам анализа GOST 12645.1-77 Индий. Спектральный метод определения галлия, железа, меди, никеля, олова, свинца, таллия и цинка GOST 12645.2-77 Индий. Спектральный метод определения ртути и кадмия GOST 12645.3-77 Индий. Спектральный метод определения кадмия GOST 12645.4-77 Индий. Химико-спектральный метод определения алюминия, висмута, кадмия, меди, магния, марганца, никеля, свинца, серебра и цинка GOST 12645.5-77 Индий. Методы определения мышьяка GOST 12645.6-77 Индий. Методы определения железа GOST 12645.7-77 Индий. Метод определения цинка GOST 12645.8-82 Индий. Химико-спектральный метод определения олова GOST 12645.9-83 Индий. Химико-спектральный метод определения таллия

GOST 13099-2006 Иридий. Марки GOST 13637.0-93 Галлий. Общие требования к методам анализа GOST 13637.1-93 Галлий. Атомно-эмиссионный метод определения алюминия, висмута, железа, кремния, магния, марганца, меди, никеля, олова, свинца, хрома и цинка GOST 13637.2-93 Галлий. Атомно-эмиссионный метод определения кадмия, свинца, цинка GOST 13637.3-93 Галлий. Химико-атомно-эмиссионный метод определения алюминия, висмута, индия, кадмия, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома, цинка и железа GOST 13637.4-93 Галлий. Метод определения железа GOST 13637.5-93 Галлий. Метод определения олова GOST 13637.6-93 Галлий. Метод определения селена GOST 13637.7-93 Галлий. Метод определения серы GOST 13637.8-93 Галлий. Метод определения теллура GOST 13637.9-93 Галлий. Метод определения фосфора GOST 16099-80 Ниобий в слитках. Технические условия GOST 16100-79 Ниобий в штабиках. Технические условия GOST 16153-80 Германий монокристаллический. Технические условия

GOST 12645.10-86 Индий. Метод определения серы

GOST 16273.0-85 Селен технический. Общие требования к методу спектрального анализа

GOST 12645.11-86 Индий. Метод определения селена

GOST 16273.1-85 Селен технический. Метод спектрального анализа

GOST 12645.12-86 Индий. Метод определения теллура

GOST 16274.0-77 Висмут. Общие требования к методам анализа

GOST 12645.13-87 Индий. Химико-спектральный метод определения галлия

GOST 16274.1-77 Висмут. Метод химико-спектрального анализа

GOST 12797-77 Галлий технический. Технические условия

GOST 16274.2-77 Висмут. Метод определения содержания сурьмы

GOST 13098-2006 Родий. Марки

GOST 16274.3-77 Висмут. Метод определения содержания меди

44


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 16274.4-77 Висмут. Метод определения содержания свинца

GOST 19709.1-83 Теллур высокой чистоты. Метод определения серы

GOST 16274.5-77 Висмут. Метод определения содержания серебра

GOST 19709.2-83 Теллур высокой чистоты. Методы определения селена GOST 20996.1-82 Селен технический. Методы определения селена

GOST 16274.6-77 Висмут. Метод определения содержания железа GOST 16274.7-77 Висмут. Метод определения содержания цинка GOST 16274.8-77 Висмут. Спектральные методы анализа GOST 16274.9-77 Висмут. Химико-спектральный метод определения содержания золота GOST 16274.10-77 Висмут. Спектральный метод определения содержания ртути GOST 17614-80 E Теллур технический. Технические условия GOST 18385.0-89 Ниобий. Общие требования к методам анализа GOST 18385.1-79 Ниобий. Методы определения вольфрама

GOST 20996.2-82 Селен технический. Методы определения серы GOST 20996.3-82 Селен технический. Метод определения свинца GOST 20996.4-82 Селен технический. Метод определения мышьяка GOST 20996.5-82 Селен технический. Метод определения органических веществ GOST 20996.6-82 Селен технический. Метод определения железа GOST 20996.7-82 Селен технический. Методы определения алюминия GOST 20996.8-82 Селен технический. Метод определения меди GOST 20996.9-82 Селен технический. Метод определения сурьмы

GOST 18385.2-79 Ниобий. Спектральный метод определения кремния, титана и железа

GOST 20996.10-82 Селен технический. Методы определения теллура

GOST 18385.3-79 Ниобий. Методы определения молибдена

GOST 20996.11-82 Селен технический. Метод определения ртути

GOST 18385.4-79 Ниобий. Метод определения тантала

GOST 20996.12-82 Селен технический. Атомно-абсорбционный метод определения меди, железа, теллура и свинца

GOST 18385.5-89 Ниобий. Метод определения кремния GOST 18385.6-89 Ниобий. Спектральный метод определения вольфрама и молибдена GOST 18385.7-89 Ниобий. Спектральный метод определения тантала GOST 18904.0-89 Тантал и его окись. Общие требования к методам анализа GOST 18904.1-89 Тантал и его окись. Фотометрический метод определения молибдена и вольфрама GOST 18904.6-89 Тантал и его окись. Спектральный метод определения алюминия, ванадия, железа, кальция, кремния, магния, марганца, меди, никеля, ниобия, олова, титана, хрома и циркония GOST 18904.8-89 Тантал и его окись. Спектральный метод определения вольфрама, кальция, кобальта, меди, молибдена и натрия

GOST 20997.0-81 Таллий. Общие требования к методам спектрального анализа GOST 20997.1-81 Таллий. Метод спектрального определения ртути GOST 20997.2-81 Таллий. Метод спектрального определения алюминия, железа, меди, никеля, олова, серебра и свинца GOST 20997.3-81 Таллий. Метод спектрального определения кадмия и цинка GOST 20997.4-81 Таллий. Метод химико-спектрального определения алюминия, железа, висмута, кадмия, индия, меди, марганца, никеля, свинца, серебра и цинка GOST 20997.5-81 Таллий. Метод химико-спектрального определения олова GOST 22517-77 Гафний йодидный. Технические условия

45


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 22519.0-77 Таллий. Общие требования к методам анализа GOST 22519.1-77 Таллий. Метод определения железа GOST 22519.2-77 Таллий. Метод определения никеля GOST 22519.3-77 Таллий. Метод определения серебра GOST 22519.4-77 Таллий. Метод определения серы GOST 22519.5-77 Таллий. Метод определения меди, кадмия и цинка GOST 22519.6-77 Таллий. Метод определения свинца и индия GOST 22519.7-77 Таллий. Метод определения олова GOST 22720.0-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Общие требования к методам определения кислорода, водорода, азота и углерода GOST 22720.1-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Методы определения кислорода, водорода, азота и углерода GOST 22720.2-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения кислорода GOST 22720.3-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения углерода

GOST 23862.5-79 Лантан, церий, европий, гадолиний, лютеций, иттрий и их окиси. Спектральный метод определения ванадия, железа, кальция, кобальта, кремния, магния, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома, цинка и циркония GOST 23862.6-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения натрия, калия и кальция GOST 23862.7-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Химикоспектральные методы определения примесей окисей редкоземельных элементов GOST 23862.8-79 Лантан, церий, иттербий, лютеций, иттрий и их окиси. Химико-спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов GOST 23862.9-79 Неодим, гадолиний, диспрозий, тербий, гольмий, эрбий, тулий и их окиси. Химико-спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов GOST 23862.10-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Химикоспектральные методы определения примесей ванадия, вольфрама, железа, кобальта, марганца, меди, молибдена, никеля, ниобия, свинца, тантала, титана и хрома GOST 23862.11-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Химикоспектральный метод определения примесей ванадия, железа, кобальта, марганца, меди, никеля GOST 23862.12-79 Церий и его двуокись. Химико-спектральный метод определения железа, кобальта, марганца, меди и никеля

GOST 22720.4-77 Редкие металлы и сплавы на их основе. Метод определения азота

GOST 23862.13-79 Лантан, неодим, гадолиний, диспрозий, иттрий и их окиси. Метод определения примесей окисей празеодима, неодима, самария, европия, гадолиния, тербия, диспрозия

GOST 23862.0-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Общие требования к методам анализа

GOST 23862.14-79 Лантан, гадолиний, иттрий и их окиси. Метод определения примесей окисей неодима, самария, европия и эрбия

GOST 23862.1-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов

GOST 23862.15-79 Иттрий и его окись. Метод определения примесей окисей празеодима, неодима, самария, европия, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия и иттербия

GOST 23862.2-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Прямой спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов GOST 23862.3-79 Самарий, европий, гадолиний, тербий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций и их окиси. Спектральный метод определения примесей окисей редкоземельных элементов GOST 23862.4-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Спектральный метод определения ванадия, железа, кобальта, кремния, марганца, меди, никеля, свинца, титана, хрома

46

GOST 23862.16-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения церия и тербия GOST 23862.17-79 Празеодим и его окись. Метод определения примесей окисей редкоземельных элементов GOST 23862.18-79 Неодим, гадолиний и их окиси. Метод определения примесей окисей редкоземельных элементов


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 23862.19-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения титана

GOST 23862.36-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения хлора

GOST 23862.20-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения ванадия

GOST 24977.1-81 Теллур высокой чистоты. Химико-спектральный метод определения примесей

GOST 23862.21-79 Лантан, самарий, европий, гадолиний, диспрозий, тулий, иттербий, иттрий и их окиси. Метод определения хрома

GOST 24977.2-81 Теллур высокой чистоты. Спектральный метод определения примесей

GOST 23862.22-79 Празеодим, неодим, тербий, гольмий, эрбий и их окиси. Метод определения хрома

GOST 24977.3-81 Теллур высокой чистоты. Спектральный метод определения мышьяка, сурьмы, ртути и кадмия

GOST 23862.23-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения марганца

GOST 25278.1-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения алюминия

GOST 23862.24-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения железа и меди

GOST 25278.2-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения ванадия

GOST 23862.25-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения кобальта и никеля

GOST 25278.3-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения гафния

GOST 23862.26-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения никеля

GOST 25278.4-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения иттрия

GOST 23862.27-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения ниобия

GOST 25278.5-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения кобальта

GOST 23862.28-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения молибдена и вольфрама

GOST 25278.6-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения молибдена

GOST 23862.29-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения молибдена

GOST 25278.7-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения ниобия

GOST 23862.30-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения тантала

GOST 25278.8-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения самария

GOST 23862.31-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения тория и празеодима

GOST 25278.9-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения титана

GOST 23862.32-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения фтора

GOST 25278.10-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения циркония

GOST 23862.33-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения кремния

GOST 25278.11-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный метод определения кремния, железа, алюминия, титана и кальция в сплавах на основе ниобия

GOST 23862.34-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Метод определения фосфора GOST 23862.35-79 Редкоземельные металлы и их окиси. Методы определения серы, цинка, церия и европия

GOST 25278.12-82 Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный метод определения кремния, железа, алюминия, марганца и хрома в сплавах на основе ванадия

47


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 25278.13-87 Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения вольфрама

GOST 8320.10-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для дорожных машин. Сортамент

GOST 25278.14-87 Сплавы и лигатуры редких металлов. Метод определения тантала

GOST 8320.11-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для вала револьверной головки станка модели 1341. Сортамент

GOST 25278.15-87 Сплавы и лигатуры редких металлов. Рентгенофлуоресцентный метод определения циркония, молибдена, вольфрама и тантала в сплавах на основе ниобия

GOST 8320.12-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для осей вагонов узкой колеи. Сортамент

GOST 25278.16-87 Сплавы и лигатуры редких металлов. Методы определения рения GOST 25278.17-87 Сплавы и лигатуры редких металлов. Спектральный (с индукционной высококачественной плазмой) метод определения компонентов и примесей в сплавах на основе ниобия GOST 25948-83 Арсенид галлия и фосфид галлия монокристаллические. Измерение удельного электрического сопротивления и коэффициента Холла GOST 29103-91 Вольфрам, молибден. Общие требования к методам химического и спектрального анализа 77.140 77.140.65

Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Sîrmă, cabluri şi lanţuri din oţel Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи

GOST 3193-74 Сетки катализаторные из платиновых сплавов. Технические условия GOST 7480-73 Проволока полиграфическая. Технические условия 77.140.70

Profile din oţel Стальные профили

GOST 8320.6-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для вала-шестерни. Сортамент GOST 8320.7-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для тракторов. Сортамент GOST 8320.8-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для автостроения. Сортамент GOST 8320.9-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для балки передней оси автобуса. Сортамент

48

GOST 8320.13-83 Профили периодические поперечно-винтовой прокатки для цапф мукомольных валков. Сортамент 77.150 77.150.40

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din nichel şi crom Продукция из никеля и хрома

GOST 1049-74 Проволока из марганцевого никеля. Технические условия GOST 2132-90 Аноды никелевые. Технические условия GOST 15515-70 Ленты никелевые электролизные. Технические условия 77.150.70

Produse din cadmiu şi cobalt Продукция из кадмия и кобальта

GOST 1468-90 Аноды кадмиевые. Технические условия GOST 23886-91 Листы и плиты кадмиевые. Технические условия 77.150.99

Alte produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов прочая

GOST 1762.0-71 Силумин в чушках. Общие требования к методам анализа GOST 1762.1-71 Силумин в чушках. Методы определения кремния GOST 1762.2-71 Силумин в чушках. Методы определения железа GOST 1762.3-71 Силумин в чушках. Методы определения кальция GOST 1762.4-71 Силумин в чушках. Методы определения титана GOST 1762.5-71 Силумин в чушках. Методы определения марганца GOST 1762.6-71 Силумин в чушках. Методы определения меди GOST 1762.7-71 Силумин в чушках. Методы определения цинка


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 6563-75 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия GOST 18905-73 Проволока молибденовая. Сортамент GOST 21007-75 Проволока из платины для термопреобразователей сопротивления. Технические условия GOST 25442-82 Полосы молибденовые отожженные для глубокой вытяжки. Технические условия GOST 25474-82 Аноды серебряные. Технические условия GOST 25475-82 Аноды золотые. Технические условия GOST 26469-85 Проволока из палладиево-вольфрамового сплава. Технические условия 77.160

Metalurgia pulberilor Порошковая металлургия

GOST 3882-74 (ISO 513-75) Сплавы твердые спеченные. Марки GOST 9721-79 Порошок кобальтовый. Технические условия GOST 9722-97 Порошок никелевый. Технические условия GOST 9723-73 Порошок оловянный. Технические условия GOST 12338-81 E Иридий в порошке. Технические условия GOST 12339-79 Осмий в порошке. Технические условия

77.180

GOST 7358-78 Ковши сталеразливочные. Ряд вместимостей GOST 12612-79 Краны металлургические колодцевые. Основные параметры GOST 12613-79 Краны металлургические для раздевания слитков. Основные параметры GOST 12614-79 Краны металлургические мульдо-завалочные. Основные параметры 83

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность

83.040

Materii prime pentru industria cauciucului şi materialelor plastice Сырье для производства резины и пластмасс

83.040.10

GOST 28861-90(ISO 1802-85) Концентрат натурального латекса. Определение содержания борной кислоты (În vigoare SM SR ISO 1802:2013) GOST 29083-91 (ISO 8053-86) Каучук и латекс. Определение содержания меди. Фотометрический метод (În vigoare SM SR ISO 8053:2013) 83.040.20

GOST 18898-89 (ISO 2738-87) Изделия порошковые. Методы определения плотности, содержания масла и пористости GOST 23401-90 Порошки металлические. Катализаторы и носители. Определение удельной поверхности GOST 26252-84 Порошок ниобиевый. Технические условия

Latex şi cauciuc brut Латекс и сырой каучук

GOST 28858-90(ISO 7780-87) Каучук и каучуковый латекс. Определение марганца фотометрическим методом с использованием йоднокислого натрия (În vigoare SM SR ISO 7780:2013)

GOST 12342-81 Родий в порошке. Технические условия GOST 12343-79 Рутений в порошке. Технические условия

Echipamente pentru industria metalurgică Оборудование для металлургической промышленности

Ingrediente pentru amestecuri de cauciuc Ингредиенты резиновой смеси

GOST 25699-14-93 (ISO 1306-87) Ингредиенты резиновой смеси. Углерод технический (гранулированный). Определение насыпной плотности (În vigoare SM SR ISO 1306:2013) 83.060

Cauciuc Резина

GOST 255-90 (ISO 2473-72) Эбонит. Метод определения предела прочности при изгибе GOST 28614-90 (ISO 7270-87) Резина. Идентификация полимеров (отдельных полимеров и смесей) методом пиролитической газовой хроматографии (În vigoare SMV ISO 7270-1:2010)

49


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 28659-90 (ISO 2454-82) Изделия резиновые. Определение цинка методом титрования ЕДТА (În vigoare SM SR ISO 2454:2013) 83.140

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

GOST ISO 4074-5-93 Презервативы резиновые. Испытание на отсутствие отверстий (În vigoare SMV ISO 4074:2009)

GOST 29318-92 (ISO 4627-81) Материалы лакокрасочные. Оценка совместимости продукта с окрашиваемой поверхностью. Методы испытания 91

91.120 91.120.20

GOST ISO 4074-9-93 Презервативы резиновые. Определение механических свойств при растяжении (În vigoare SMV ISO 4074:2009) 83.140.40

Furtunuri Рукава

GOST 28968-91 (ISO 6945-83) Рукава резиновые. Определение износостойкости наружной поверхности 83.160 83.160.10

Anvelope Шины Anvelope pentru vehicule rutiere Шины для дорожно-транспортных средств

GOST 29217-91 (ISO 5995-1-82) Шины и ободья для мопедов. Часть 1: Пневматические шины 85 85.040

Industria hîrtiei Целлюлозно-бумажная промышленность

85.060

Hîrtie şi carton Бумага и картон

GOST 14142-86 Бумага для кинобилетов. Технические условия GOST 2635-77 Бумага – основа для фотобумаги. Технические условия 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

GOST 28451-90 (ISO 4617-1-78, ISO 4617-2-82, ISO 4617-3-86) Краски и лаки. Перечень эквивалентных терминов

50

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

SM GOST 28100:2009 (ISO 7235:2003) Acustică. Măsurări de laborator pentru dispozitive de atenuare a zgomotului, instalate în conducte de aer şi pentru instalaţii de distribuţie a aerului. Pierderi prin inserţie, zgomot de curgere şi cădere de presiune totală - Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых в воздуховодах, и воздухораспределительного оборудования. Вносимые потери, потоковый шум и падение полного давления (În vigoare SM SR EN ISO 7235:2011) 91.140 91.140.50

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu energie electrică Системы электроснабжения

GOST 30331.1-95 (CEI 364-1-72, CEI 364-2-70) Электроустановка зданий. Основные положения (În vigoare SM SR HD 60364-1:2013) 97

Celuloze Целлюлоза

GOST 30578-98 (ISO 9562-89) Целлюлоза беленая и сточные воды целлюлознобумажного производства. Определение адсорбированных органических галогенов. Общие требования и методы анализа (În vigoare SM SR EN ISO 9562:2012)

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство

97.030

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Aparate electrocasnice în general Бытовые электрические приборы в целом

GOST 27570.0-87 (CEI 335-1-76) Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний (În vigoare SM SR EN 60335-1:2006) 97.040

Echipament de bucătărie Кухонное оборудование

97.040.40

Maşini de spălat vase Посудомоечные машины

GOST 30163.2-96 (CEI 704-2-3-87) Бытовые и аналогичные электрические приборы. Метод определения распространяющегося в воздухе шума. Часть 2: Дополнительные требования к посудомоечным машинам (În vigoare SM SR EN 60704-2-3:2013)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

INDICATIVELE STANDARDELOR NAȚIONALE ANULATE ȘI ÎNLOCUITE ОБОЗНАЧЕНИЯ ОТМЕНЕННЫХ И ЗАМЕНЁННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Pentru facilitarea căutării standardului necesar, mai jos este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale anulate sau înlocuite. Indicativele standardelor sînt ordonate alfabetic. Pentru standardele înlocuite sînt precizate și standardele naționale în vigoare. Для упрощения поиска нужного стандарта, ниже представлена таблица с общими данными об отмененных или замененных национальных стандартах. Обозначения стандартов представлены в алфавитном порядке. Для замененных стандартов указаны и действующие национальные стандарты.

Indicativul standardului Обозначение стандарта 1 CBP PMG 92:2011 CBP RMG 101:2011 CBP RMG 102:2011 CBP RMG 103:2011 CBP RMG 97:2011 CBP RMG 98:2011 CBP RMG 99:2011 RG 29-02-59:2002 SM ISO/CEI TR 15947:2005 SM SR ISO 2345:2007 SMV EN 12955:2009 SMV EN 14524:2009 SMV ISO 2346:2010 SMV ISO/CEI TR 14759:2009 SM GOST 12.2.007.9.1:2009 (CEI 519-3-88) SM GOST 16519:2008 (ISO 20643:2005) SM GOST 24211:2010 SM GOST 27259:2008 (ISO 7096:2000) SM GOST 28100:2009 (ISO 7235:2003) SM GOST 30457:2009 (ISO 9614-1-93) SM GOST 30652:2008 (ISO 5347-3-93) SM GOST 30873.4:2008 (ISO 8662-4:1994) SM GOST 30873.6:2008 (ISO 8662-6:1994) SM GOST 30873.7:2008 (ISO 8662-7:1997) SM GOST 30873.8:2008 (ISO 8662-8:1997) SM GOST 30873.9:2008 (ISO 8662-9:1996) SM GOST 30873.10:2008 (ISO 8662-10:1998) SM GOST 30873.12:2008 (ISO 8662-12:1997) SM GOST 30873.14:2008 (ISO 8662-14:1996) SM GOST 31054.1:2009 (ISO 5366-1:1986) SM GOST 31248:2008 (ISO 10056:2001)

Codul ICS Код МКС 2 01.120 17.020 17.020 01.120 17.020 17.020 17.020 17.020 01.120 35.040 43.060.50 67.050 67.080.10 67.200.10 67.120.30 43.060.50 35.080

Indicativul standardului în vigoare Обозначение действующего стандарта 3

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления 4 202 din 20.01.2014 202 din 20.01.2014 202 din 20.01.2014 202 din 20.01.2014 202 din 20.01.2014 202 din 20.01.2014 202 din 20.01.2014 211 din 23.01.2014 198 din 09.01.2014 198 din 09.01.2014

SM SR EN ISO 16050:2012

199 din 09.01.2014 198 din 09.01.2014 198 din 09.01.2014 198 din 09.01.2014

25.180.10

SM SR EN 60519-3:2010

201 din 20.01.2014

13.160

SMV EN ISO 20643:2011

197 din 03.01.2014

71.100.01 13.160 53.100

SM SR EN 934-2:2010

197 din 03.01.2014

SM SR EN ISO 7096:2011

197 din 03.01.2014

91.120.20

SM SR EN ISO 7235:2011

197 din 03.01.2014

17.140.01

SM SR EN ISO 9614-1:2011

197 din 03.01.2014

17.160

203 din 20.01.2014

13.160

SM SR EN ISO 28927-1:2011

201 din 20.01.2014

13.160

SM SR EN ISO 28927-5:2013

201 din 20.01.2014

13.160

SM SR EN ISO 28927-2:2013

201 din 20.01.2014

13.160

SM SR EN ISO 28927-3:2013

201 din 20.01.2014

13.160

SM SR EN ISO 28927-6:2013

201 din 20.01.2014

13.160

SM SR EN ISO 28927-7:2013

201 din 20.01.2014

13.160

SM SR EN ISO 28927-8:2013

201 din 20.01.2014

13.160

SM SR EN ISO 28927-9:2013

201 din 20.01.2014

11.040.10

SMV EN ISO 5366-1:2010

201 din 20.01.2014

13.160 45.060.01

SM SR ISO 2631-1:2012

201 din 20.01.2014

51


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 SM GOST 31274:2008 (ISO 3741:1999) SM GOST 31275:2008 (ISO 3744:1994) SM GOST 31276:2008 (ISO 3743-1:1994, ISO 3743-2: 1994) SM GOST 31277:2008 (ISO 3746:1995) SM GOST 31352:2009 (ISO 5136:2003) SM GOST ISO 3267:2009 SM GOST ISO 6970:2008 SM GOST ISO 11554:2008 SM GOST R CEI 536:2005 SM GOST R ISO 18153:2009 SM GOST R ISO/ CEI 13335-1:2009 SM GOST R ISO/ CEI 19794-2:2007 SM STB CEI 60601-1-2:2008 GOST 2.608-78 GOST 4.338-85 GOST 4.339-85 GOST 4.360-85 GOST 4.406-85 GOST 4.459-86 GOST 4.460-86 GOST 4.461-86 GOST 4.462-86 GOST 4.463-86 GOST 4.464-86 GOST 6.10.6-87 GOST 6.10.7-90 GOST 6.20.2-91 GOST 8.539-85 GOST 12.2.007.9-93 (CEI 519-1-84) GOST 12.2.007.9.8-89 (CEI 519-8-83) GOST 12.2.013.0-91(CEI 745-1-82) GOST 12.2.013.8-91 (CEI 745-2-8-82) GOST 12.2.121-88 (ISO 2860-83, ISO 2867-80, ISO 3464-79, ISO 3457-79, ISO 5353-78) GOST 13.0.001-84 GOST 13.0.002-84 GOST 13.1.001-85 GOST 13.1.003-83 GOST 13.1.004-83 GOST 13.1.101-93 GOST 13.1.102-93

52

17.140.20

SM SR EN ISO 3741:2013

201 din 20.01.2014

17.140.20

SM SR EN ISO 3744:2013

201 din 20.01.2014

17.140.20

SM SR EN ISO 3743-1:2013, SM SR EN ISO 3743-2:2011

197 din 03.01.2014

17.140.20

SM SR EN ISO 3746:2013

201 din 20.01.2014

17.140.20

SM SR EN ISO 5136:2011

197 din 03.01.2014

43.040.20 43.140 13.040.50 31.260 17.180.20 13.260 29.020 07.100.10

203 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 SM SR EN ISO 11554:2011

197 din 03.01.2014

SM SR EN 61140:2010

209 din 22.01.2014

SM SR EN ISO 18153:2010

199 din 09.01.2014

35.040

198 din 09.01.2014

35.040

SMV ISO/CEI 19794-2:2012

209 din 22.01.2014

11.040.01 01.110 03.120; 37.100.10 03.120 37.100.10 03.120 37.100.10 03.120 37.060.20 03.120 37.060.10 03.120 37.040.10 03.120 37.060.10 03.120 37.040.10 37.060.10 03.120 03.120 37.040.10 01.140.30 01.140.30 01.140.30 17.180.30 25.180.01 13.100 25.180.10 13.100 25.140.20

SMV EN 60601-1-2:2010

208 din 22.01.2014 194 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014

SM SR EN 60519-1:2010

194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 201 din 20.01.2014

SM SR EN 60519-8:2010

201 din 20.01.2014

SMV CEI 60745-1:2012

201 din 20.01.2014

13.100

SM SR EN 60745-2-8:2010

209 din 22.01.2014

65.060.10

SM SR EN ISO 2860:2011, SM SR EN ISO 2867:2011, SM SR EN ISO 3164:2011

201 din 20.01.2014

37.080 01.040.37 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080

195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 13.1.103-85 GOST 13.1.104-93 GOST 13.1.105-91 GOST 13.1.106-76 GOST 13.1.107-86 GOST 13.1.108-93 GOST 13.1.109-89 GOST 13.1.110-89 GOST 13.1.111-89 GOST 13.1.112-89 GOST 13.1.113-90 GOST 13.1.114-90 GOST 13.1.115-90 GOST 13.1.116-90 GOST 13.1.117-95 GOST 13.1.118-95 GOST 13.1.120-99 GOST 13.1.201-74 GOST 13.1.202-88 GOST 13.1.203-84 GOST 13.1.204-85 GOST 13.1.205-85 GOST 13.1.207-86 GOST 13.1.301-86 GOST 13.1.302-87 GOST 13.1.303-88 GOST 13.1.305-93 GOST 13.1.403-75 GOST 13.1.404-80 GOST 13.1.407-91 GOST 13.1.408-91 GOST 13.1.501-74 GOST 13.1.502-74 GOST 13.1.503-89 E GOST 13.1.505-76 GOST 13.1.506-78 GOST 13.1.507-80 GOST 13.1.508-82 GOST 13.1.509-89 GOST 13.1.511-90 GOST 13.1.512-97 GOST 13.1.601-89 GOST 13.1.701-95 GOST 13.1.702-90 GOST 13.1.703-91 GOST 13.1.801-94 GOST 13.1.802-95 GOST 13.2.002-90 GOST 13.2.004-89 GOST 13.2.006-87 GOST 13.2.007-88 GOST 13.2.008-87 GOST 13.2.009-88 GOST 13.2.011-89 GOST 15.012-84 GOST 15.214-90 GOST 24.301-80 GOST 24.302-80

37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 37.080 01.110 03.140 01.110 01.110 25.040 01.110 25.040

196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 196 din 03.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014

53


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 24.401-80 GOST 24.402-80 GOST 212-76 GOST 213-83 GOST 244-76 GOST 255-90 (ISO 2473-72) GOST 1049-74 GOST 1209-90 GOST 1089-82 E GOST 1219.0-74 GOST 1219.1-74 GOST 1219.2-74 GOST 1219.3-74 GOST 1219.4-74 GOST 1219.5-74 GOST 1219.6-74 GOST 1219.7-74 GOST 1219.8-74 GOST 1367.0-83 GOST 1367.1-83 GOST 1367.2-83 GOST 1367.3-83 GOST 1367.4-83 GOST 1367.5-83 GOST 1367.6-83 GOST 1367.7-83 GOST 1367.8-83 GOST 1367.9-83 GOST 1367.10-83 GOST 1367.11-83 GOST 1468-90 GOST 1762.0-71 GOST 1762.1-71 GOST 1762.2-71 GOST 1762.3-71 GOST 1762.4-71 GOST 1762.5-71 GOST 1762.6-71 GOST 1762.7-71 GOST 2059-95 (ISO 351-96) GOST 2082.0-81 GOST 2082.1-81 GOST 2082.2-81 GOST 2082.3-81 GOST 2082.4-81 GOST 2082.5-81 GOST 2082.6-81 GOST 2082.7-81 GOST 2082.8-81 GOST 2082.9-81 GOST 2082.10-81 GOST 2082.11-81 GOST 2082.12-81 GOST 2082.13-81 GOST 2082.14-81 GOST 2082.15-81 GOST 2082.16-81 GOST 2082.17-81 GOST 2132-90

54

01.110 25.040 01.110 25.040 73.060.99 73.060.99 37.040.30 83.060 77.150.40 77.120.60 77.120.99 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.150.70 77.150.99 77.150.99 77.150.99 77.150.99 77.150.99 77.150.99 77.150.99 77.150.99 75.160.10 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 77.150.40

194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 195 din 02.01.2014 205 din 21.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 215 din 24.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 206 din 21.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 217 din 27.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 2408.3-95 (ISO 1994-76) GOST 2635-77 GOST 2639-76 GOST 2653-80 GOST 2818-91 GOST 2819-84 GOST 3193-74 GOST 3362-75 GOST 3481-79 (ISO 6489-1-80, ISO 6489-2-80) GOST 3543-87 GOST 3548-93 GOST 3840-79 E GOST 3882-74 (ISO 513-75) GOST 3933-75 GOST 4097-78 GOST 4418-75 GOST 4421-73 GOST 4430-78 GOST 4762-71 E GOST 4896-80 GOST 5228-89 (ISO 4633-83, ISO 6447-83) GOST 5644-75 GOST 6563-75 GOST 6850-76 GOST 6943.0-93 (ISO 1886-90) GOST 7358-78 GOST 7480-73 GOST 7619.13-91 (ISO 3703-76) GOST 8189-78 GOST 8320.6-83 GOST 8320.7-83 GOST 8320.8-83 GOST 8320.9-83 GOST 8320.10-83 GOST 8320.11-83 GOST 8320.12-83 GOST 8320.13-83 GOST 8449-79 GOST 8761-75 GOST 8774-75 GOST 8775.0-87 GOST 8775.1-87 GOST 8775.2-87 GOST 8775.3-87 GOST 8775.4-87 GOST 8910-75 GOST 9039-73 GOST 9040-81 GOST 9090-2000 (ISO 2908-74) GOST 9160-91 GOST 9285-78 (ISO 2466-73, ISO 992-75, ISO 995-75) GOST 9318-91 (ISO 335-74) GOST 9414.1-94 (ISO 7404-1-84) GOST 9472-90 (ISO 240-75)

75.160.10 85.060 37.060.10 01.040.37 37.040 37.040.20 37.040.20 77.140.65 37.040.10 37.060.10 65.060.10

206 din 21.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 SM SR ISO 6489-1:2012

37.040.20 37.040.20 37.060.10 77.160 37.040.10 37.060.10 37.060.20 73.060.20 25.160.20 73.080 37.060.20 77.100 37.060.20 83.140.50

201 din 20.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 193 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014

SM SR ISO 6447:2013

71.060.50 37.040.30 77.150.99 37.060.10 59.100.10 77.180 77.140.65 73.080 37.040.10 77.140.70 77.140.70 77.140.70 77.140.70 77.140.70 77.140.70 77.140.70 77.140.70 37.060.20 37.060.20 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 37.060.10 37.060.10 37.060.10 75.140 37.040.20

201 din 20.01.2014 195 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 206 din 21.01.2014 216 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 204 din 21.01.2014 194 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 206 din 21.01.2014 194 din 02.01.2014

71.060.40

204 din 21.01.2014

73.040 01.040.73 73.040 25.060.20

205 din 21.01.2014 SM SR ISO 7404-1:2012

201 din 20.01.2014 209 din 22.01.2014

55


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 9507-82 GOST 9508-90 GOST 9516-92 (ISO 331-83) GOST 9519.0-82 GOST 9519.1-77 GOST 9519.2-77 GOST 9519.3-77 GOST 9615-79 GOST 9721-79 GOST 9722-97 GOST 9723-73 GOST 9816.0-84 GOST 9816.1-84 GOST 9816.2-84 GOST 9816.3-84 GOST 9816.4-84 GOST 9816.5-84 GOST 9877-73 GOST 10297-94 GOST 10298-79 E GOST 10311-75 GOST 10312-95 GOST 10313-87 GOST 10332-72 GOST 10691.0-84 GOST 10691.1-84 GOST 10691.2-84 GOST 10691.3-84 GOST 10691.4-84 GOST 10691.5-88 GOST 10691.6-88 GOST 10752-79 E GOST 10842-89 GOST 11079-76 GOST 11272-78 GOST 11477-65 GOST 11683-76 GOST 11884.1-78 GOST 11884.2-78 GOST 11884.3-78 GOST 11884.4-78 GOST 11884.5-78 GOST 11884.6-78 GOST 11884.7-78 GOST 11884.8-78 GOST 11884.9-78 GOST 11884.10-78 GOST 11884.11-78 GOST 11884.12-78 GOST 11884.13-78 GOST 11884.14-78 GOST 11884.15-82 GOST 11884.16-82 GOST 11884.17-82 GOST 12072.0-79 GOST 12072.1-79 GOST 12072.2-79 GOST 12072.3-79 GOST 12072.4-79 GOST 12072.5-79

56

37.060.10 37.060.10 73.040 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.60 37.060.10 77.160 77.160 77.160 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 37.060.20 77.120.99 77.120.99 37.060.10 37.040.10 37.040.10 37.040.10 37.040.20 37.040.20 37.040.20 37.060.20 37.040.20 37.060.20 37.040.20 37.040.20 37.040.20 67.060 37.060.20 37.060.20 37.060.20 37.040.30 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 77.120.70 77.120.70 77.120.70 77.120.70 77.120.70 77.120.70

193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 205 din 21.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 195 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014

SM SR EN ISO 520:2013

194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 208 din 22.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 12072.6-79 GOST 12072.7-79 GOST 12072.8-79 GOST 12072.10-79 GOST 12223.0-76 GOST 12223.1-76 GOST 12224.1-78 GOST 12225-80 GOST 12227.0-76 GOST 12227.1-76 GOST 12228.1-78 GOST 12228.2-78 GOST 12338-81 E GOST 12339-79 GOST 12342-81 GOST 12343-79 GOST 12409-66 GOST 12550.1-82 GOST 12550.2-82 GOST 12551.1-82 GOST 12551.2-82 GOST 12552.1-77 GOST 12552.2-77 GOST 12553.1-77 GOST 12553.2-77 GOST 12554.1-83 GOST 12554.2-83 GOST 12555.1-83 GOST 12555.2-83 GOST 12556.1-82 GOST 12556.2-82 GOST 12558.1-78 GOST 12558.2-78 GOST 12559.1-82 GOST 12559.2-82 GOST 12560.1-78 GOST 12560.2-78 GOST 12561.1-78 GOST 12561.2-78 GOST 12612-79 GOST 12613-79 GOST 12614-79 GOST 12645.0-83 GOST 12645.1-77 GOST 12645.2-77 GOST 12645.3-77 GOST 12645.4-77 GOST 12645.5-77 GOST 12645.6-77 GOST 12645.7-77 GOST 12645.8-82 GOST 12645.9-83 GOST 12645.10-86 GOST 12645.11-86 GOST 12645.12-86 GOST 12645.13-87 GOST 12764-73 GOST 12797-77 GOST 13095-82 GOST 13096-82 GOST 13098-2006

77.120.70 77.120.70 77.120.70 77.120.70 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.160 77.160 77.160 77.160 73.060.10 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.180 77.180 77.180 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 73.060.10 77.120.99 37.040.10 37.040.10 77.120.99

217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 212 din 23.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 212 din 23.01.2014 215 din 24.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 215 din 24.01.2014

57


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 13099-2006 GOST 13137-82 GOST 13170-80 GOST 13270-85 (ISO 6471-83) GOST 13468-68 GOST 13475-68 GOST 13637.0-93 GOST 13637.1-93 GOST 13637.2-93 GOST 13637.3-93 GOST 13637.4-93 GOST 13637.5-93 GOST 13637.6-93 GOST 13637.7-93 GOST 13637.8-93 GOST 13637.9-93 GOST 14047.1-93 GOST 14047.2-78 GOST 14047.4-78 GOST 14047.10-78 GOST 14047.11-78 GOST 14047.12-78 GOST 14047.13-78 GOST 14048.1-93 GOST 14048.3-78 GOST 14048.7-80 GOST 14048.9-80 GOST 14048.10-80 GOST 14048.11-80 GOST 14048.12-80 GOST 14048.14-80 GOST 14048.15-80 GOST 14048.16-80 GOST 14048.17-77 GOST 14142-86 GOST 14180-80 GOST 15054-80 GOST 15137-77 GOST 15515-70 GOST 15848.0-90 (ISO 6629-81) GOST 15848.1-90 (ISO 6331-83) GOST 15848.2-90 (ISO 6130-85) GOST 15848.3-90 GOST 15848.4-70 GOST 15848.6-70 GOST 15848.10-90 (ISO 8889-88) GOST 15848.11-90 (ISO 5975-88) GOST 15848.12-90 (ISO 5997-84) GOST 15848.14-90 (ISO 6127-81) GOST 15848.17-70 GOST 15848.21-90 (ISO 6129-81) GOST 15934.1-91 GOST 15934.2-80 GOST 15934.3-80 GOST 15934.4-80 GOST 15934.5-80 GOST 15934.6-80 GOST 15934.7-80 GOST 15934.8-80 GOST 15934.9-80 GOST 15934.10-82

58

77.120.99 37.060.10 73.060.10 83.060 49.045 49.045 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 85.060 73.060.99 73.060.10 73.060.10 77.150.40 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.30 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99

215 din 24.01.2014 195 din 02.01.2014 212 din 23.01.2014 205 din 21.01.2014 200 din 10.01.2014 200 din 10.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 195 din 02.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 217 din 27.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 212 din 23.01.2014 214 din 24.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 15934.11-80 GOST 15934.12-80 GOST 15934.13-80 GOST 15934.14-80 GOST 15934.15-80 GOST 15934.16-80 GOST 15934.17-80 GOST 16099-80 GOST 16100-79 GOST 16108-80 GOST 16115-88 (ISO 6105-88) GOST 16153-80 GOST 16167-90 (ISO 6168-80) GOST 16172-90 (ISO 6168-80) GOST 16175-90 (ISO 6168-80) GOST 16273.0-85 GOST 16273.1-85 GOST 16274.0-77 GOST 16274.1-77 GOST 16274.2-77 GOST 16274.3-77 GOST 16274.4-77 GOST 16274.5-77 GOST 16274.6-77 GOST 16274.7-77 GOST 16274.8-77 GOST 16274.9-77 GOST 16274.10-77 GOST 16589-86 GOST 16598-80 GOST 16972-71 GOST 16973-71 GOST 17123-79 (ISO 6168-80) GOST 17175-82 GOST 17212-84 GOST 17262.3-78 GOST 17262.4-78 GOST 17265-80 GOST 17356-89 (ISO 3544-78, ISO 5063-78) GOST 17494-87 (CEI 34-5-81) GOST 17495-80 GOST 17614-80 E GOST 17655-89 GOST 17706-83 GOST 17813-90 GOST 18262.0-88 GOST 18262.1-88 GOST 18262.2-88 GOST 18262.3-88 GOST 18262.4-88 GOST 18262.5-88 GOST 18262.6-88 GOST 18262.7-88 GOST 18262.8-88 GOST 18262.9-88 GOST 18262.10-88 GOST 18262.11-88 GOST 18262.12-88 GOST 18262.13-88

73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 77.120.99 77.120.99 73.080 25.100.70 77.120.99 25.100.70 25.100.70 25.100.70 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 73.060.10 73.060.20 37.060.10 37.060.10 25.100.70 37.060.10 37.040.10 73.060.10 77.120.70 77.120.70 49.035 01.040.27 27.060.10 29.160.01 73.060.10 77.120.99 01.040.49 37.060.10 37.060.10 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99

212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 212 din 23.01.2014 205 din 21.01.2014 217 din 27.01.2014 206 din 21.01.2014 206 din 21.01.2014 206 din 21.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 206 din 21.01.2014 195 din 02.01.2014 212 din 23.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 200 din 10.01.2014 203 din 20.01.2014 SM SR EN 60034-5:2010

208 din 22.01.2014 212 din 23.01.2014 217 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014

59


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 18262.14-88 GOST 18262.15-88 GOST 18385.0-89 GOST 18385.1-79 GOST 18385.2-79 GOST 18385.3-79 GOST 18385.4-79 GOST 18385.5-89 GOST 18385.6-89 GOST 18385.7-89 GOST 18503-92 (ISO 1203-84, ISO 1754-86) GOST 18707-81 GOST 18714-81 GOST 18836-83 GOST 18861-73 GOST 18898-89 (ISO 2738-87) GOST 18904.0-89 GOST 18904.1-89 GOST 18904.6-89 GOST 18904.8-89 GOST 18905-73 GOST 19005-81 GOST 19165-73 GOST 19187-83 GOST 19251.2-79 (ISO 713-75, ISO 1054-75) GOST 19322-81 GOST 19575-84 GOST 19627-74 GOST 19674-74 GOST 19709.1-83 GOST 19709.2-83 GOST 19821-83E GOST 20519-75 GOST 20784-75 GOST 20825-75 GOST 20826-75 GOST 20827-75 GOST 20828-81 GOST 20829-90 GOST 20904-82 GOST 20945-80 GOST 20996.1-82 GOST 20996.2-82 GOST 20996.3-82 GOST 20996.4-82 GOST 20996.5-82 GOST 20996.6-82 GOST 20996.7-82 GOST 20996.8-82 GOST 20996.9-82 GOST 20996.10-82 GOST 20996.11-82 GOST 20996.12-82 GOST 20997.0-81 GOST 20997.1-81

60

73.060.99 73.060.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99

212 din 23.01.2014 212 din 23.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014

37.040.10

194 din 02.01.2014

29.120.99 49.045 49.045; 29.060.10 01.040.37 37.040.10 01.040.01 01.140.30 77.160 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.150.99 29.120.99 49.045 37.060.20 73.060.10

200 din 10.01.2014 200 din 10.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 200 din 10.01.2014 195 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014

77.120.60

206 din 21.01.2014

37.040.10 73.060.10 37.040.20 77.120.70 77.120.99 77.120.99 37.040.10 01.120 01.140.30 73.060.20 37.040.10 37.040.10 37.040.10 37.040.10 37.040.10 37.060.20 37.060.20 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99

194 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 195 din 02.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 20997.2-81 GOST 20997.3-81 GOST 20997.4-81 GOST 20997.5-81 GOST 21002-75 GOST 21007-75 GOST 21043-87 GOST 21707-76 GOST 21998-76 GOST 22213-88 GOST 22221.1-76 GOST 22221.2-76 GOST 22221.3-76 GOST 22221.4-76 GOST 22221.5-76 GOST 22221.6-76 GOST 22221.7-76 GOST 22221.8-76 GOST 22275-90 GOST 22350-91 GOST 22517-77 GOST 22518.1-77 GOST 22518.2-77 GOST 22518.3-77 GOST 22518.4-77 GOST 22519.0-77 GOST 22519.1-77 GOST 22519.2-77 GOST 22519.3-77 GOST 22519.4-77 GOST 22519.5-77 GOST 22519.6-77 GOST 22519.7-77 GOST 22720.0-77 GOST 22720.1-77 GOST 22720.2-77 GOST 22720.3-77 GOST 22720.4-77 GOST 22772.0-96 (ISO 4297-78) GOST 22772.1-96 (ISO 310-81) GOST 22772.2-96 (ISO 4298-84) GOST 22772.3-96 (ISO 312-86) GOST 22772.4-96 (ISO 7990-85) GOST 22772.5-90 (ISO 5890-81) GOST 22772.6-96 (ISO 4293-82) GOST 22772.7-96 (ISO 320-81) GOST 22772.8-90 (ISO 315-84) GOST 22772.9-90 (ISO 4294-84, ISO 5889-83) GOST 22772.10-90 (ISO 4295-88, ISO 5889-83) GOST 22860-93 GOST 22861-93 GOST 22938-78 GOST 22939.2-78 GOST 22939.5-78 GOST 23116.0-83 GOST 23116.1-78 GOST 23116.2-78

77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 07.040 01.040.07 77.150.99 73.060.10 73.060.10 37.060.20 01.040.37 37.040.10 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.080 49.045 01.040.49 77.120.99 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.60 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 73.060.20 73.060.20 73.060.20 73.060.20 73.060.20 73.060.20 73.060.20 73.060.20 73.060.20

217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014 217 din 27.01.2014

73.060.20

214 din 24.01.2014

73.060.20

214 din 24.01.2014

77.120.70 77.120.60 73.060.99 73.060.99 73.060.99 77.120.70 77.120.70 77.120.70

216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014

194 din 02.01.2014 216 din 27.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 200 din 10.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 215 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014

61


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 23116.3-78 GOST 23116.4-78 GOST 23116.5-78 GOST 23287-78 GOST 23401-90 GOST 23581.0-80 GOST 23581.1-79 GOST 23581.2-79 GOST 23581.3-79 GOST 23581.4-79 GOST 23581.5-79 GOST 23581.6-79 GOST 23581.7-79 GOST 23581.8-79 GOST 23581.9-79 GOST 23581.10-79 GOST 23581.11-79 GOST 23581.12-79 GOST 23581.13-79 GOST 23581.14-79 GOST 23581.15-81 GOST 23581.16-81 GOST 23581.17-81 GOST 23581.18-81 GOST 23581.19-91 (ISO 2599-83) GOST 23581.20-81 GOST 23581.21-81 GOST 23581.22-81 GOST 23614-79 GOST 23698-79 GOST 23699-79 GOST 23700-79 GOST 23848-79 GOST 23862.0-79 GOST 23862.1-79 GOST 23862.2-79 GOST 23862.3-79 GOST 23862.4-79 GOST 23862.5-79 GOST 23862.6-79 GOST 23862.7-79 GOST 23862.8-79 GOST 23862.9-79 GOST 23862.10-79 GOST 23862.11-79 GOST 23862.12-79 GOST 23862.13-79 GOST 23862.14-79 GOST 23862.15-79 GOST 23862.16-79 GOST 23862.17-79 GOST 23862.18-79 GOST 23862.19-79 GOST 23862.20-79 GOST 23862.21-79 GOST 23862.22-79 GOST 23862.23-79 GOST 23862.24-79 GOST 23862.25-79 GOST 23862.26-79 GOST 23862.27-79

62

77.120.70 77.120.70 77.120.70 37.040.10 77.160 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 37.040.30 37.040.10 37.040.10 37.040.10 37.060.10 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99

216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 194 din 02.01.2014 216 din 27.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 23862.28-79 GOST 23862.29-79 GOST 23862.30-79 GOST 23862.31-79 GOST 23862.32-79 GOST 23862.33-79 GOST 23862.34-79 GOST 23862.35-79 GOST 23862.36-79 GOST 23886-91 GOST 24229-80 GOST 24236-80 GOST 24264-93 (ISO 5356-1-87) GOST 24286-88 GOST 24371-80 GOST 24445.0-92 (ISO 1389/1-77) GOST 24445.4-92 (ISO 1389/10-77) GOST 24445.6-92 (ISO 1389/3-77) GOST 24445.7-92 (ISO 1389/4-77) GOST 24445.8-92 (ISO 1389/8-77) GOST 24445.9-92 (ISO 1389/9-77) GOST 24445.10-92 (ISO 1389/11-77) GOST 24449-80 GOST 24598-81 GOST 24604-81 GOST 24630-90 (ISO 6168-80) GOST 24692-81 GOST 24724-81 GOST 24765-81 GOST 24775-81 GOST 24801-81 GOST 24876-81 GOST 24937-81 GOST 24938-85 GOST 24977.1-81 GOST 24977.2-81 GOST 24977.3-81 GOST 25063.1-81 GOST 25063.2-81 GOST 25063.3-81 GOST 25114-82 GOST 25120-82 GOST 25183.1-82 GOST 25183.2-82 GOST 25183.3-82 GOST 25183.4-82 GOST 25183.5-82 GOST 25183.6-82 GOST 25183.7-82 GOST 25183.8-82 GOST 25183.9-82 GOST 25183.10-82

77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.150.70 37.060.10 73.060.20 11.040.10 01.040.17 17.180 37.040.10 37.040.10 71.080.50 71.080.50 71.080.50 71.080.50 71.080.50 71.080.50 71.080.50 01.040.37 37.040 73.060.99 37.040.10 25.100.70 37.040.10 37.040.10 73.060.10 37.040.10 37.040.30 37.040.20 73.060.20 73.060.99 77.120.99 77.120.90 77.120.99 37.040.30 37.040.30 37.040.30 73.060.10 37.040.20 67.120.99 37.040.30 67.120.99 37.040.30 67.120.99 37.040.30 67.120.99 37.040.30 67.120.99 37.040.30 67.120.99 37.040.30 67.120.99 37.040.30 37.040.30 37.040.30 67.120.99 67.120.99

SM SR EN ISO 5356-1:2010

216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 195 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 201 din 20.01.2014 194 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 194 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 195 din 02.01.2014 206 din 21.01.2014 194 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 194 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014

63


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 25205-82 GOST 25278.1-82 GOST 25278.2-82 GOST 25278.3-82 GOST 25278.4-82 GOST 25278.5-82 GOST 25278.6-82 GOST 25278.7-82 GOST 25278.8-82 GOST 25278.9-82 GOST 25278.10-82 GOST 25278.11-82 GOST 25278.12-82 GOST 25278.13-87 GOST 25278.14-87 GOST 25278.15-87 GOST 25278.16-87 GOST 25278.17-87 GOST 25303-92 (ISO 1158-84) GOST 25432-82 GOST 25442-82 GOST 25464-82 GOST 25470-82 GOST 25471-82 GOST 25472-82 GOST 25473-82 GOST 25474-82 GOST 25475-82 GOST 25498-82 GOST 25502-82 GOST 25505-82 GOST 25536-82 GOST 25635-83 GOST 25636-83 GOST 25643-83 GOST 25645.101-83 GOST 25645.103-84 GOST 25645.106-84 GOST 25645.109-84 GOST 25645.110-84 GOST 25645.111-84 GOST 25645.112-84 GOST 25645.113-84 GOST 25645.115-84 GOST 25645.137-86 GOST 25645.138-86 GOST 25645.139-86 GOST 25645.154-90 GOST 25645.201-83 GOST 25645.301-83 GOST 25645.302-83 GOST 25664-83

64

37.040.30 01.040.37 37.040.10 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 77.120.99 83.080.20 37.060.20 77.150.99 73.060.20 73.060.10 73.060.10 73.060.10 73.060.10 77.150.99 77.150.99 73.060.20 37.040.10 37.060.10 77.020 37.040.20 37.040.20 37.040.20 07.040 07.040 01.040.07 07.040 01.040.07 07.040 01.040.07 07.040 01.040.07 07.040 01.040.07 07.040 01.040.07 07.040 01.040.07 07.040 07.040 07.040 07.040 07.040 13.280 01.040.13 49.020 07.040 07.040 37.040.30

193 din 02.01.2014

SM EN ISO 1158:2013

216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 201 din 20.01.2014 195 din 02.01.2014 216 din 27.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 213 din 24.01.2014 193 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 216 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 218 din 27.01.2014 195 din 02.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 25699-14-93 (ISO 1306-87) GOST 25702.0-83 GOST 25702.1-83 GOST 25702.2-83 GOST 25702.3-83 GOST 25702.4-83 GOST 25702.5-83 GOST 25702.6-83 GOST 25702.7-83 GOST 25702.8-83 GOST 25702.9-83 GOST 25702.10-83 GOST 25702.11-83 GOST 25702.12-83 GOST 25702.13-83 GOST 25702.14-83 GOST 25702.15-83 GOST 25702.16-83 GOST 25702.17-83 GOST 25702.18-83 GOST 25732-88 GOST 25831-83 GOST 25894-83 GOST 25895-83 GOST 25939-83 (ISO 1044-85) GOST 25948-83 GOST 25968-83 GOST 26018-83 GOST 26019-83 GOST 26100-84 GOST 26121-84 GOST 26135-84 GOST 26136-84 GOST 26148-84 GOST 26154-84 GOST 26157-84 GOST 26203-84 GOST 26238-93 (ISO 4247-77) GOST 26246.3-89 (CEI 249-2-3-87) GOST 26246.4-89 (CEI 249-2-4-87) GOST 26246.8-89 (CEI 249-2-8-87) GOST 26246.10-89 (CEI 249-2-11-87) GOST 26246.13-89 (CEI 249-2-15-87) GOST 26246.14-91 (CEI 249-3-1-81) GOST 26252-84 GOST 26318.0-84 GOST 26318.1-84 GOST 26318.2-84 GOST 26318.3-84 GOST 26318.4-84 GOST 26318.5-84 GOST 26318.6-84 GOST 26318.7-84 GOST 26318.8-84 GOST 26318.9-84

83.040.20 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.10 37.040.20 37.040.20 37.040.20 53.060 77.120.99 37.040.20 37.060.10 37.040.10 73.060.99 01.040.49 49.100 73.060.10 73.060.10 01.040.17 17.180 37.040.10 37.060.10 37.040.20 25.060.20 29.035.10 31.180 31.180 29.035.30 29.035.20 31.180 29.035.30 31.180 29.035.20 31.180 29.035.20 31.180 77.160 73.080 73.080 73.080 73.080 73.080 73.080 73.080 73.080 73.080 73.080

SM SR ISO 1306:2013

SM SR ISO 1044:2012

201 din 20.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 209 din 22.01.2014 216 din 27.01.2014 193 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 200 din 10.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 195 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 206 din 21.01.2014 210 din 23.01.2014 203 din 20.01.2014 210 din 23.01.2014 205 din 21.01.2014 210 din 23.01.2014 210 din 23.01.2014 216 din 27.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014

65


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 26318.10-84 GOST 26318.11-84 GOST 26318.12-84 GOST 26318.13-84 GOST 26318.14-84 GOST 26418-85 GOST 26469-85 GOST 26475-85 GOST 26482-90 GOST 26517-85 GOST 26566-85 GOST 26569-85 GOST 26628-85 GOST 26661-85 GOST 26743.2-91 (ISO 7060-82) GOST 27099-86 GOST 27209.0-89 (CEI 398-72) GOST 27209.1-89 (CEI 779-83) GOST 27225-87 GOST 27236-87 GOST 27251-87 (ISO 5004-81) GOST 27308-87 GOST 27309-87 GOST 27329-87 GOST 27430-87 (CEI 34-10-75) GOST 27446-87 GOST 27533-87 (ISO 3541-85) GOST 27552-87 (ISO 4306/2-85) GOST 27561-87 GOST 27562-87 GOST 27570.0-87 (CEI 335-1-76) GOST 27716-88 GOST 27793-88 GOST 27794-88 GOST 27795-88 GOST 27847-88 GOST 27848-88 GOST 27895-88 (CEI 34-11-3-84) GOST 27917-88 (CEI 34-11-2-84) GOST 27964-88 (ISO 4287-2-84) GOST 28025-89 (CEI 454-3-6-84) GOST 28040-89 GOST 28069-89 GOST 28077-89 GOST 28096-89 (CEI 795-84) GOST 28097-89 (CEI 795-84) GOST 28407.0-89 GOST 28407.1-89 GOST 28407.2-89 GOST 28407.3-89 GOST 28407.4-89 GOST 28407.5-89 GOST 28407.6-89 GOST 28407.7-89 GOST 28198-89 (CEI 68-1-88) GOST 28199-89 (CEI 68-2-1-74)

66

73.080 73.080 73.080 73.080 73.080 73.060.99 77.150.99 01.040.73 73.060.10 73.060.10 49.100 01.040.49 37.060.20 73.060.10 37.040.20 71.080.30 73.060.99 25.180.10 25.180.10 77.120.60 73.060.99 53.100 73.060.20 73.060.20 73.060.99 01.080.40; 29.160.01 73.060.10 53.100 01.040.53 53.020.20 73.060.20 73.060.10 13.120 97.030 31.180 37.040.20 37.040.20 37.040.20 37.040.20 37.040.20 29.160.10 29.160.10 01.040.17 29.035.20 01.040.11 49.140 73.060.20 73.060.20 29.035.01 29.035.60 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 19.040 31.020 31.020 19.040

213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 216 din 27.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 200 din 10.01.2014

SM SR EN 60398:2012 SM SR EN 60779:2012

195 din 02.01.2014 213 din 24.01.2014 193 din 02.01.2014 204 din 21.01.2014 213 din 24.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 216 din 27.01.2014 213 din 24.01.2014 203 din 20.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 207 din 22.01.2014 213 din 24.01.2014 203 din 20.01.2014

SM SR ISO 4306-2:2012

201 din 20.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014

SM SR EN 60335-1:2006

201 din 20.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 193 din 02.01.2014 207 din 22.01.2014 207 din 22.01.2014 206 din 21.01.2014 210 din 23.01.2014 200 din 10.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 207 din 22.01.2014 207 din 22.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014

SM SR EN 60068-1:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-1:2013

209 din 22.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 28206-89 (CEI 68-2-10-88) GOST 28210-89 (CEI 68-2-17-78) GOST 28213-89 (CEI 68-2-27-87) GOST 28214-89 (CEI 68-2-28-81) GOST 28215-89 (CEI 68-2-29-87) GOST 28220-89 (CEI 68-2-34-73) GOST 28221-89 (CEI 68-2-35-73) GOST 28222-89 (CEI 68-2-36-73) GOST 28223-89 (CEI 68-2-37-73) GOST 28224-89 (CEI 68-2-38-77) GOST 28232-89 ( CEI 68-2-48-82) GOST 28234-89 (CEI 68-2-52-84) GOST 28309-89 (CEI 384-1-82, CEI 384-4-85) GOST 28326.1-89 (ISO 4276-78) GOST 28381-89 (CEI 512-1-84, CEI 512-2-85) GOST 28387-89 GOST 28451-90 (ISO 4617-1-78, ISO 4617-2-82, ISO 4617-3-86) GOST 28462-90 (ISO 2890-73) GOST 28463-90 (ISO 3162-74) GOST 28464-90 (ISO 3854-76) GOST 28488-90 (CEI 830-87) GOST 28551-90 (ISO 1574-80) GOST 28614-90 (ISO 7270-87) GOST 28625-90 (CEI 747-3-2-86) GOST 28635-90 (ISO 5998-86) GOST 28657-90 (ISO 4695-84) GOST 28658-90 (ISO 7215-85) GOST 28659-90 (ISO 2454-82) GOST 28730-90 (ISO 8318-86) GOST 28743-93 (ISO 333-96) GOST 28770-90 (ISO 8313-89) GOST 28772-90 (ISO 6518-80)

19.040 31.020 31.020 19.040 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 19.040 31.020 31.020 19.040 31.020 19.040 19.040 31.020 31.020 19.040 31.060.50 31.060.10 71.100.20 31.220

SM SR EN 60068-2-17:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-27:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-3-4:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-27:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-64:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-64:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-64:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-64:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-38:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60068-2-48:2013

208 din 22.01.2014

SM SR EN 60068-2-52:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60384-1:2013

201 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014

SM SR EN 60512-1:2013

209 din 22.01.2014 200 din 10.01.2014

87.040

206 din 21.01.2014

43.040.40 43.040.40 43.040.40 17.240 67.140.10 83.060 31.080.10 53.100 73.060.10 73.060.10 83.060 55.180.40 75.160.10 53.100 01.040.43 43.060.50

203 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 208 din 22.01.2014 201 din 20.01.2014 205 din 21.01.2014 203 din 20.01.2014 214 din 24.01.2014 214 din 24.01.2014 201 din 20.01.2014 208 din 22.01.2014 206 din 21.01.2014 203 din 20.01.2014

67.060

GOST 28797-90 (ISO 6645-81)

67.060

GOST 28861-90 (ISO 1802-85) GOST 28885-90 (CEI 384-1-82, CEI 418-1-74) GOST 28901-91 (ISO 6490-2-83) GOST 28905-91 (ISO 7891-84) GOST 28913-91 (CEI 829-88) GOST 28958-91 (ISO 6688-82) GOST 28959-91 (ISO 2990-74) GOST 28968-91 (ISO 6945-83)

201 din 20.01.2014

49.100

GOST 28796-90 (ISO 5531-78)

GOST 28858-90 (ISO 7780-87)

SM SR EN 60068-2-10:2013

83.060 83.040.10 83.040.10 31.060 65.120 53.100 29.035 65.060.80 71.060.30 23.040.70

SM SR ISO 9768:2012 SMV ISO 7270-1:2010

SM SR ISO 2454:2013 SM SR EN ISO 8318:2012

SM SR ISO 6518-2:2012 SM SR EN ISO 21415-1:2012, SM SR EN ISO 21415-2:2012, SM SR EN ISO 21415-3:2012, SM SR EN ISO 21415-4:2012 SM SR EN ISO 21415-1:2012, SM SR EN ISO 21415-2:2012, SM SR EN ISO 21415-3:2012, SM SR EN ISO 21415-4:2012

209 din 22.01.2014

201 din 20.01.2014

208 din 22.01.2014

SM SR ISO 7780:2013

201 din 20.01.2014

SM SR ISO 1802:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60384-1:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60695-2-13:2010

205 din 21.01.2014 203 din 20.01.2014 208 din 22.01.2014 205 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 203 din 20.01.2014

67


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 83.140.40 GOST 28971-91 (ISO 6404-85) GOST 28977-91(CEI 904-1-87) GOST 28995-91 (ISO 7104-85) GOST 28998-91 (CEI 723-2-83) GOST 28999-91 (CEI 723-2-1-83) GOST 29000-91 (CEI 723-3-85) GOST 29001-91 (CEI 723-3-1-85) GOST 29002-91 (CEI 723-4-87) GOST 29003-91 (CEI 723-4-1-87) GOST 29017-91 (ISO 2723-73) GOST 29083-91 (ISO 8053-86) GOST 29087-91 (ISO 352-81) GOST 29091-91 (ISO 9012-88) GOST 29102.1-91 (ISO 4074-2-80) GOST 29102.2-91 (ISO 4074-3-80) GOST 29102.3-91 (ISO 4074-4-80) GOST 29103-91 GOST 29107-91 (CEI 748-2-85) GOST 29116-91 (ISO 523-74) GOST 29147-91 (ISO 4074-8-84) GOST 29172-91 (ISO 2210-72) GOST 29182-91 (ISO 6111-82) GOST 29207-91 (ISO 2749-73) GOST 29210-91 (CEI 747-3-85) GOST 29217-91 (ISO 5995-1-82) GOST 29219-91 GOST 29220-91 GOST 29238-91 (ISO 2995-74) GOST 29259-91 (ISO 1946-76) GOST 29260-91 (ISO 143-77) GOST 29261-91 (ISO 1131-76) GOST 29262-91 (ISO 5246-77) GOST 29273-92 (ISO 581-80) GOST 29279-92 (CEI 741-82) GOST 29302-92 (ISO 3331-75) GOST 29304-92 (ISO 3330-75) GOST 29318-92 (ISO 4627-81) GOST 29325-92 (ISO 3126-74) GOST 29337-92 (ISO 2994-74) GOST 30008-93 (ISO 7180-86) GOST 30016.3-93 (ISO 5599-3-90) GOST 30069.2-93 (ISO 8136-86) GOST 30070.3-93 (ISO 8131-92) GOST 30030-93 (CEI 742-83) GOST 30086-93 (ISO 4247-77) GOST 30152-94 GOST 30163.2-96 (CEI 704-2-3-87) GOST 30177-94 (ISO 1886-90) GOST 30240.0-95 GOST 30240.1-95 GOST 30240.2-95 GOST 30240.3-95

68

23.100.50 27.160 71.100.20 29.035.60 31.220.99 29.100.10 29.100.10 31.220.99 29.100.10 31.220.99 31.220.99 29.100.10 29.100.10 31.220.99 25.220.50 83.040.10 83.060 75.160.10 25.160.30 11.200 11.200 11.200 77.120.99 31.200 25.100.20 11.200 71.080.20 13.340.50 65.080 71.080.30 31.080.10 83.160.10 73.080 73.080 71.060.50 59.120.10 59.120.30 59.120.30 59.120.30 01.040.25 25.160 17.220.20 71.060.50 71.060.50 87.040 23.040.20 83.140.30 71.060.50 23.100.01 23.100.01 23.100.20 23.100.20 29.180 25.060.20 37.040.10 17.140.20 97.040.40 59.100.10 59.100 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99

SM SR EN 60904-1:2013

203 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014 207 din 22.01.2014 205 din 21.01.2014 205 din 21.01.2014 205 din 21.01.2014 205 din 21.01.2014 205 din 21.01.2014

SM SR EN ISO 28764:2012

201 din 20.01.2014

SM SR ISO 8053:2013

201 din 20.01.2014

SM SR EN ISO 9012:2012 SMV ISO 4074:2009 SMV ISO 4074:2009 SMV ISO 4074:2009 SM SR CEI 60748-2+A1:2013 SMV ISO 4074:2009

206 din 21.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 2016 din 27.01.2014 201 din 20.01.2014 206 din 21.01.2014 201 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014 205 din 21.01.2014 205 din 21.01.2014

SM SR CEI 60747-3+A1+A2:2013

201 din 20.01.2014 205 din 21.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 204 din 21.01.2014 206 din 21.01.2014 206 din 21.01.2014 206 din 21.01.2014 206 din 21.01.2014

SM SR ISO/TR 581:2012

201 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 206 din 21.01.2014

SMV EN ISO 3126:2011

201 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014 203 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 207 din 22.01.2014 206 din 21.01.2014 195 din 02.01.2014

SM SR EN 60704-2-3:2013

201 din 20.01.2014 206 din 21.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 30240.4-95 GOST 30240.5-95 GOST 30240.6-95 GOST 30240.7-95 GOST 30240.8-95 GOST 30240.9-95 GOST 30324.0-95 (CEI 601-1-88) GOST 30324.0.3-2002 (CEI 60601-1-3:1994) GOST 30324.0.4-2002 (CEI 60601-1-4:1996) GOST 30324.1-2002 (CEI 60601-2-1:1998) GOST 30324.2-95 (CEI 60601-2-2-91) GOST 30324.3-95 (CEI 60601-2-3-91) GOST 30324.4-95 (CEI 60601-2-4-83) GOST 30324.5-95 (CEI 60601-2-5-84) GOST 30324.7-2002 (CEI 60601-2-7:1987) GOST 30324.8-95 (CEI 60601-2-8-87) GOST 30324.10-95 (CEI 60601-2-10-84) GOST 30324.11-2002 (CEI 60601-2-11:1997) GOST 30324.12-95 (CEI 60601-2-12-88) GOST 30324.14-95 (CEI 601-2-14-83) GOST 30324.15-95 (CEI 601-2-15-88) GOST 30331.1-95 (CEI 364-1-72, CEI 364-2-70) GOST 30324.19-95 (CEI 60601-2-19-90) GOST 30324.20-95 (CEI 60601-2-20-90) GOST 30324.21-2002 (CEI 60601-2-21:1994) GOST 30324.23-95 (CEI 60601-2-23-93) GOST 30324.28-2002 (CEI 60601-2-28:1993) GOST 30324.29-2002 (CEI 60601-2-29:1999) GOST 30324.30-2002 (CEI 60601-2-30:1995) GOST 30324.33-2002 (CEI 60601-2-33:1995) GOST 30324.45-2002 (CEI 60601-2-45:1998) GOST 30355.1-96 (ISO 2866-74) GOST 30355.6-96 (ISO 5793-78) GOST 30422-96 (ISO 3612-75)

73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 73.060.99 11.040 11.040.50 13.280 35.240.80 13.260

GOST 30423-96 (ISO 3550-85)

65.160

SM SR ISO 3550-1:2012 SM SR ISO 3550-2:2012

201 din 20.01.2014

GOST 30457.3-2006 (ISO 9614-3:2002)

17.140.01

SM SR EN ISO 9614-3:2011

197 din 03.01.2014

GOST 30472-96 (ISO 7930-86) GOST 30554-98 (ISO 907-76) GOST 30578-98 (ISO 9562-89) GOST 30582-98 (ISO 909-68)

SM SR EN 60601-1:2010

213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 213 din 24.01.2014 209 din 22.01.2014

SMV EN 60601-1-3:2010

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60601-1:2010

201 din 20.01.2014

11.040.50

SMV EN 60601-2-1:2010

201 din 20.01.2014

11.040.30

SM SR EN 60601-2-2:2012

201 din 20.01.2014

11.040.60

SMV EN 60601-2-3:2010

201 din 20.01.2014

11.040.10

SMV EN 60601-2-4:2010

201 din 20.01.2014

11.040.60

SMV EN 60601-2-5:2010

201 din 20.01.2014

11.040.50

SMV EN 60601-2-7:2010

201 din 20.01.2014

11.040.50

SMV EN 60601-2-8:2010

201 din 20.01.2014

11.040.60

SMV EN 60601-2-10:2010

201 din 20.01.2014

11.040.60

SMV EN 60601-2-11:2010

201 din 20.01.2014

11.040.10

SMV EN 60601-2-12:2010

201 din 20.01.2014

11.040.60

210 din 23.01.2014

11.040.50

204 din 21.01.2014

91.140.50

SM SR HD 60364-1:2013

209 din 22.01.2014

SMV EN 60601-2-19:2010

201 din 20.01.2014

SMV EN 60601-2-20:2010

201 din 20.01.2014

11.040

SMV EN 60601-2-21:2010

201 din 20.01.2014

11.040.55

SMV EN 60601-2-23:2010

201 din 20.01.2014

11.040.50

SM SR EN 60601-2-28:2010

201 din 20.01.2014

11.040.50

SMV EN 60601-2-29:2010

201 din 20.01.2014

11.040.55

SMV EN 60601-2-30:2010

201 din 20.01.2014

11.040.55

SM SR EN 60601-2-33:2010

201 din 20.01.2014

11.040.50

SMV EN 60601-2-45:2010

201 din 20.01.2014

11.040.10 11.140 11.040.10 11.140

71.040.40 71.040.40 65.160

11.180 11.140 71.060.30 85.040 13.060.30 71.060.30

204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 205 din 21.01.2014

204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 SM SR EN ISO 9562:2012

201 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014

69


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 GOST 30683-2000 (ISO 11204-95) GOST 30691-2001 (ISO 4871-96) GOST 30720-2001 (ISO 11203-95) GOST 30830-2002 (CEI 60076-1-93) GOST 30867-2002 (ISO 5767:1992) GOST 31054.2-2002 (ISO 5366-2:1985) GOST 31074-2002 (ISO 7176-7:1996) GOST 31090.4-2002 (ISO 5530-4:1991) GOST 31094-2002 (ISO 7495:1990)

GOST 31099-2002 (ISO 6887:1983)

GOST 31161-2002 (ISO 10005:1995) GOST 31169-2003 (ISO 11202-95) GOST 31172-2003 (ISO 11201:1995) GOST 31183-2002 (ISO 11806:1997) GOST 31199-2003 (ISO 3565:1975) GOST 31299-2005 (ISO 11957:1996)

17.140.20 17.140.20 17.140.20

SMV EN ISO 11204:2011 SM SR EN ISO 4871:2011 SM SR EN ISO 11203:2011

201 din 20.01.2014 197 din 03.01.2014 197 din 03.01.2014

29.180

SMV CEI 60076-1:2012

201 din 20.01.2014

53.060

SM SR ISO 22915-8:2012

201 din 20.01.2014

11.040.10

SMV ISO 5366-1:2010

201 din 20.01.2014

11.040

SM SR ISO 7176-7:2012

201 din 20.01.2014

67.060

SM SR EN ISO 27971:2012

201 din 20.01.2014

67.060

SM SR EN ISO 21415-2:2012 SM SR EN ISO 6887-1:2011, SMV EN ISO 6887-2:2009, SMV EN ISO 6887-3:2009, SMV EN ISO 6887-4:2009), SM EN ISO 6887-5:2013

201 din 20.01.2014

03.120.10

SM SR ISO 10005:2011

197 din 03.01.2014

17.140.20

SMV EN ISO 11202:2011

201 din 20.01.2014

17.140.20

SMV EN ISO 11201:2011

201 din 20.01.2014

65.060.80

SM EN ISO 11806-1:2013, SM EN ISO 11806-2:2013

201 din 20.01.2014

07.100.30 65.120

67.120.10

201 din 20.01.2014

206 din 21.01.2014

17.140.01

SM SR EN ISO 11957:2011

197 din 03.01.2014

GOST 31264-2004 (ISO 8454:1995)

65.160

SM GOST R 51358:2010 (ISO 8454:2007)

201 din 20.01.2014

GOST 31290-2005 GOST 31291-2005 GOST 31325-2006 (ISO 4872:1978) GOST 31333-2006 (ISO 7188:1994) GOST EN 439-2002 GOST EN 1070-2003 GOST EN 30042-2002 GOST ISO 1389-11-93 GOST ISO 2371-97

77.120 77.120 17.140.20 17.140.20 25.160.01 13.110 25.160.01 71.080.50 17.160 11.200 83.140 11.200 83.140 11.200 55.180 71.040.40 71.040.40 17.160 13.340.10 67.060 43.100 43.040.50 11.040.10 11.040.10 11.040.10 11.040.10 11.040.10 11.040.10 11.180 17.160 13.160 11.020 11.020 11.020 11.040.40

GOST ISO 4074-5-93 GOST ISO 4074-9-93 GOST ISO 4074-10-93 GOST ISO 4115-96 GOST ISO 5310-2002 GOST ISO 5318-2002 GOST ISO 5347-2-97 GOST ISO 6530-2002 GOST ISO 6644-97 GOST ISO 7422-2006 GOST ISO 7706-2006 GOST ISO 8185-2002 GOST ISO 9703.1-2002 GOST ISO 9703.2-2002 GOST ISO 10079-1-2002 GOST ISO 10079-2-2002 GOST ISO 10079-3-2002 GOST ISO 10535-2002 GOST ISO 10819-2002 GOST ISO 10993.3-2002 GOST ISO 10993.4-2002 GOST ISO 10993.5-2002 GOST ISO 10993.6-2002

70

SM SR EN ISO 3744:2013 SM SR ISO 362-1:2013 SM SR EN ISO 14175:2012 SM SR EN ISO 10042:2012

216 din 27.01.2014 216 din 27.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014 203 din 20.01.2014

SMV ISO 4074:2009

201 din 20.01.2014

SMV ISO 4074:2009

201 din 20.01.2014

SMV ISO 4074:2009 SM SR ISO 4115:2012

SMV EN ISO 10079-1:2010 SMV EN ISO 10079-2:2010 SMV EN ISO 10079-3:2010 SMV EN ISO 10535:2010

201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 203 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 203 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 204 din 21.01.2014 204 din 21.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014

SM SR EN ISO 10819:2010

201 din 20.01.2014

SMV EN ISO 10993-3:2010 SMV EN ISO 10993-4:2010 SMV EN ISO 10993-5:2010 SMV EN ISO 10993-6:2010

201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014

SM SR EN ISO 6530:2010 SM SR EN ISO 24333:2012

SMV EN ISO 8185:2010


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST ISO 10993.9-2002 GOST ISO 10993.10-2002 GOST ISO 10993.11-2002 GOST ISO 10993.12-2002 GOST ISO 10993.16-2002 GOST ISO 11145-2007 GOST ISO 11205-2006 GOST ISO 11737-1-2003 GOST ISO 13753-2002 GOST ISO 14123-1-2000 GOST ISO/CEI 43-1-2004 GOST ISO/CEI 43-2-2004 GOST CEI 580-2002 (CEI 580:1997) GOST CEI 601-1-1-2002 GOST CEI 60601-2-13-2002 GOST CEI 60173-2002 GOST CEI 61217-2002

11.020 11.020 11.020 11.020 11.120.20 01.040.31 01.080.40 31.260 17.140.01 11.080 17.160 13.160 13.110 17.020 17.020 13.280 11.040.50 11.040 11.040.10 29.060.20 01.070 11.040.60 19.100

SMV EN ISO 10993-9:2010 SMV EN ISO 10993-10:2010 SMV EN ISO 10993-11:2010 SM SR EN ISO 10993-12:2010 SMV EN ISO 10993-16:2010

201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014 201 din 20.01.2014

SM SR EN ISO 11145:2011

197 din 03.01.2014

SM SR EN ISO 11205:2011 SM SR EN ISO 11737-1:2010

197 din 03.01.2014 201 din 20.01.2014

SMV EN ISO 13753:2011

197 din 03.01.2014

SM SR EN 626-1+A1:2011 SM SR EN ISO/CEI 17043:2011 SM SR EN ISO/CEI 17043:2011

197 din 03.01.2014 208 din 22.01.2014 208 din 22.01.2014

SMV EN 60580:2010

201 din 20.01.2014

SM SR EN 60601-1-1:2010 SMV EN 60601-2-13:2010

208 din 22.01.2014 201 din 20.01.2014 207 din 22.01.2014

SMV EN 61217:2010

201 din 20.01.2014

71


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

INDICATIVELE MODIFICĂRILOR ȘI ERATELOR APROBATE PENTRU STANDARDELE NAȚIONALE ОБОЗНАЧЕНИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОПРАВОК К НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ

În scopul ajustării standardelor la stadiul actual al dezvoltării tehnologice sau economice, textul standardelor poate fi modificat. Mai jos este este plasat tabelul cu informații generale despre standardele naționale, pentru care sînt aprobate modificări sau erate. В целях приведения стандартов в соответствие с актуальным уровнем технологического или экономического развития их текст может быть изменен. Ниже представлена таблица с общими данными о национальных стандартах, к которым утверждены изменения и поправки.

Indicativul standardului Обозначение стандарта

Codul ICS Код МКС

Nr. modificării/eratei № изменения/ поправки

Nr. şi data hotărîrii № и дата постановления

1

2

3

4

SM 302:2011

72

91.100.15

1

-


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

ANCHETĂ PUBLICĂ — LISTA STANDARDELOR NAȚIONALE PROPUSE SPRE ANULARE ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ — ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ К ОТМЕНЕ

Institutul Naţional de Standardizare a identificat un set de standarde naționale, pentru care a iniţiat anularea aplicării pe teritoriul Republicii Moldova. Propunerea de anulare este bazată pe lipsa relevanţei pentru economie și a semnificaţiei pentru industrie a acestor standarde, precum și pe necorespunderea standardelor nivelului actual de dezvoltare tehnologică etc. După anularea aplicării, textul standardelor se păstrează în Fondul Naţional de Standarde şi este disponibil pentru consultare. Asupra propunerii de anulare a aplicării acestor standarde poate face observaţii și propuneri orice persoană fizică sau juridică, pînă la data de 30.06.2014, termen care reprezintă sfîrşitul anchetei publice. În cazul în care se consideră necesară aplicarea în continuare a unui sau altui standard, trebuie prezentate detalii privind utilitatea practică a standardului, precum şi avantajele industriale sau economice de la utilizarea acestuia. Propunerile pot fi prezentate prin poștă pe adresa INS sau prin fax: (022) 905 310. Persoana de contact: Lilian Bostan, șef Departament Standardizare, tel. (022) 905 320. Национальным институтом стандартизации определен ряд национальных стандартов, действие которых на территории Республики Молдова предлагается отменить. Предложение по отмене данных стандартов основывается на отсутствии их актуальности для национальной экономики и значимости для промышленности, а также на несоответствии стандартов актуальному уровню технологического развития и т.д. После их отмены, тексты стандартов будут храниться в Национальном фонде стандартов и будут доступны для ознакомления. Замечания и предложения по отмене стандартов могут высказывать физические или юридические лица в срок до 30.06.2014 года, который является окончанием опроса общественного мнения. Если считается необходимым продолжение применения того или иного стандарта, требуется представить сведения о практической пользе стандарта, а также о его производственной необходимости или экономической выгоде при применении данного стандарта. Предложения могут быть отправлены по почте на адрес института или по факсу: (022) 905 310. Контактное лицо: Лилиан Бостан, шеф Департамента стандартизации, тел. (022) 905 320. Indicativul standardului Обозначение стандарта

Titlul standardului Наименование стандарта

1

2

Domeniul terminologic Терминологическая область GOST 23070-78

Анализ и оптимизация на ЭВМ радиоэлектронных схем. Термины и определения

GOST 24415-80

Пианино. Термины и определения

GOST 25492-82

Устройства цифровых вычислительных машин запоминающие. Термины и определения

GOST 27459-87

Системы обработки информации. Машинная графика. Термины и определения

GOST 20412-75

Лампы генераторные, модуляторные и регулирующие. Термины и определения

GOST 27346-87

Изделия замочно-скобяные. Термины и определения

GOST 27244-93

Производство химических волокон. Термины и определения

GOST 26975-86

Микросборки. Термины и определения

GOST 26553-85

Обслуживание средств вычислительной техники централизованное комплексное. Термины и определения

GOST 20693-75

Кенотроны высоковольтные. Термины и определения

GOST 19218-73

Рыхлители. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 26475-85

Продукция железорудная и марганцеворудная. Термины и определения

73


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 26228-90

Системы производственные гибкие. Термины и определения, номенклатура показателей

GOST 26069-86

Механизмы палубные и судовые устройства. Термины и определения

GOST 25916-83

Ресурсы материальные вторичные. Термины и определения

GOST 25761-83

Виды обработки резанием. Термины и определения общих понятий

GOST 25762-83

Обработка резанием. Термины, определения и обозначения общих понятий

GOST 25815-83

Винты гребные. Термины и определения

GOST 25868-91

Оборудование периферийное систем обработки информации. Термины и определения

GOST 25686-85

Манипуляторы, автооператоры и промышленные роботы. Термины и определения

GOST 25548-82

Основные нормы взаимозаменяемости. Конусы и конические соединения. Термины и определения

GOST 25529-82

Диоды полупроводниковые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 25532-89

Приборы с переносом заряда фоточувствительные. Термины и определения

GOST 25289-82

Оборудование гаражное. Термины и определения

GOST 25199-82

Оборудование пылеулавливающее. Термины и определения

GOST 25006-81

Оборудование обогатительное. Термины и определения

GOST 25066-91

Индикаторы знакосинтезирующие. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 24955-81

Подшипники качения. Термины и определения

GOST 24399-80

Цепи роликовые. Термины и определения

GOST 24402-88

Телеобработка данных и вычислительные сети. Термины и определения

GOST 24026-80

Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения

GOST 23887-79

Сборка. Термины и определения

GOST 23869-79

Материалы сверхпроводящие. Термины и определения

GOST 23871-79

Трансформаторы электронно-магнитные многофункциональные. Термины и определения

GOST 23618-79

Изделия из ферритов и магнитодиэлектриков. Термины и определения

GOST 23633-79

Стыки в системах передачи данных. Термины и определения

GOST 23646-79 GOST 23769-79

Полуфабрикаты волокнистые целлюлозно-бумажного производства и их показатели качества. Термины и определения Приборы электронные и устройства защитные СВЧ. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 23771-79

Преобразователи электрических величин электрохимические. Термины и определения

GOST 23778-79

Измерения оптические поляризационные. Термины и определения

GOST 23612-79

Магнетизм судовой. Термины и определения

GOST 23346-78

Эксплуатация транспортного морского флота техническая. Термины и определения

GOST 23165-78

Пресс-формы для резинотехнических изделий. Термины и определения

GOST 23130-78

Блоки управляющих устройств коммутационной техники связи функциональные. Термины и определения

GOST 22990-78

Машины контактные. Термины и определения

GOST 23004-78

Механизация и автоматизация технологических процессов в машиностроении и приборостроении. Основные термины, определения и обозначения

GOST 23066-78

Устройства управления лучом фазированных антенных решеток. Термины и определения

GOST 23073-78

Трубы тепловые. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 22850-77

Передачи спироидные. Термины, определения и обозначения

GOST 22866-77

Генераторы кварцевые. Термины и определения

GOST 22719-77

Микровыключатели и микропереключатели. Термины и определения

GOST 22743-85

Сильфоны. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 22832-77

Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов. Термины и определения

GOST 22651-77

Приборы картографические. Термины и определения

GOST 22652-77

Системы электроэнергетические судовые. Термины и определения

74


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 22670-77

Сеть связи цифровая интегральная. Термины и определения

GOST 22609-77

Геофизические исследования в скважинах. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 22616-77

Трубы вихревые. Термины и определения.

GOST 22622-77

Материалы полупроводниковые. Термины и определения основных электрофизических параметров

GOST 22583-77

Мосты механизированные. Термины и определения

GOST 22547-81

Средства гидроакустические. Термины и определения

GOST 22574-77

Материалы ядерные делимые. Термины и определения

GOST 22577-77

Устройства перемешивающие для жидких неоднородных тел. Термины и определения

GOST 22313-77

Планировщики полей. Термины и определения

GOST 22348-86

Сеть связи автоматизированная единая. Термины и определения

GOST 22350-91

Корпус ракеты на жидком топливе. Термины и определения

GOST 22265-76

Материалы проводниковые. Термины и определения

GOST 22270-76

Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения

GOST 22284-76

Установки катапультные. Термины и определения

GOST 21934-83

Приемники излучения полупроводниковые фотоэлектрические и фотоприемные устройства. Термины и определения

GOST 21957-76

Техника криогенная. Термины и определения

GOST 21905-76

Мембраны резиновые. Термины и определения

GOST 21878-76

Случайные процессы и динамические системы. Термины и определения

GOST 27418-87

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Термины и определения

GOST 21888-82

Щетки, щеткодержатели, коллекторы и контактные кольца электрических машин. Термины и определения

GOST 21702-76

Устройства СВЧ. Полосковые линии. Термины и определения

GOST 21659-76

Тренажеры авиационные. Термины и определения

GOST 21515-76

Материалы диэлектрические. Термины и определения

GOST 21495-76

Базирование и базы в машиностроении. Термины и определения

GOST 21453-75

Средства парашютного десантирования грузов и техники. Термины и определения

GOST 21414-75

Резисторы. Термины и определения

GOST 21415-75

Конденсаторы. Термины и определения

GOST 21063-81

Оборудование навигационное судовое. Термины и определения

GOST 21123-85

Торф. Термины и определения

GOST 21006-75

Микроскопы электронные. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 20935-91

Криоэлектроника. Термины и определения

GOST 20887-75

Оборудование медицинское. Аквадистилляторы. Термины и определения

GOST 20767-75

Ящики из древесины и древесных материалов. Термины и определения

GOST 25756-83

Компенсаторы и уплотнения сильфонные. Термины и определения

GOST 20523-80

Устройства числового программного управления станками. Термины и определения

GOST 20526-82

Приборы электровакуумные фотоэлектронные. Термины и определения

GOST 20406-75

Платы печатные. Термины и определения

GOST 20420-75

Тензорезисторы. Термины и определения

GOST 19919-74

Контроль автоматизированный технического состояния изделий авиационной техники. Термины и определения

GOST 20003-74

Транзисторы биполярные. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 20012-74

Суда промыслового флота. Термины и определения

GOST 19693-74

Материалы магнитные. Термины и определения

GOST 19708-74

Переработка растительных масел, жиров и жирных кислот - гидрогенизационное

75


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 производство. Термины и определения GOST 19506-74

Производство плит древесностружечных. Оборудование и инструменты. Термины и определения

GOST 19534-74

Балансировка вращающихся тел. Термины

GOST 19542-93

Совместимость средств вычислительной техники электромагнитная. Термины и определения

GOST 19095-73

Транзисторы полевые. Термины, определения и буквенные обозначения параметров

GOST 18955-73

Акселерометры низкочастотные линейные. Термины и определения

GOST 18624-73

Реакторы электрические. Термины и определения

GOST 18669-73

Резонаторы пьезоэлектрические. Термины и определения

GOST 18670-84

Фильтры пьезоэлектрические и электромеханические. Термины и определения

GOST 18421-93

Аналоговая и аналого-цифровая вычислительная техника. Термины и определения

GOST 18458-84

Приборы, оборудование и плавсредства наблюдений в морях и океанах. Термины и определения

GOST 18498-89

Передачи червячные. Термины, определения и обозначения

GOST 18306-72

Муфты электромагнитные с механической связью. Термины и определения

GOST 18296-72

Обработка поверхностным пластическим деформированием. Термины и определения

GOST 18238-72

Линии передачи сверхвысоких частот. Термины и определения

GOST 18111-93

Оборудование технологическое для литейного производства. Термины и определения

GOST 18169-86

Процессы технологические литейного производства. Термины и определения

GOST 18106-72

Тара транспортная наполненная. Обозначение частей для испытания

GOST 17752-81

Гидропривод объемный и пневмопривод. Термины и определения

GOST 17819-84

Оснастка технологическая литейного производства. Термины и определения

GOST 18288-87

Производство лесопильное. Термины и определения

GOST 17655-89

Двигатели ракетные жидкостные. Термины и определения

GOST 17657-79

Передача данных. Термины и определения

GOST 17697-72

Автомобили. Качение колеса. Термины и определения

GOST 17703-72

Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения

GOST 17704-72

Приборы полупроводниковые. Приемники лучистой энергии фотоэлектрические. Классификация и система обозначений

GOST 17613-80

Арматура линейная. Термины и определения

GOST 17561-84

Усилители магнитные. Термины и определения

GOST 17562-72

Приборы измерительные для функциональной диагностики. Термины и определения

GOST 17499-82

Контакты магнитоуправляемые. Термины и определения

GOST 17513-72

Электропривод колесных машин тяговый. Термины и определения

GOST 17520-72

Снаряды землесосные общего назначения. Термины и определения

GOST 17321-71

Уголь. Обогащение. Термины и определения

GOST 17325-79

Пайка и лужение. Основные термины и определения

GOST 17064-71

Основные функциональные узлы, принадлежности и вспомогательные устройства гаммааппаратов. Термины и определения

GOST 17021-88

Микросхемы интегральные. Термины и определения

GOST 16851-71

Анализаторы жидкости. Термины и определения

GOST 16819-71

Приборы виброизмерительные. Термины и определения

GOST 16530-83

Передачи зубчатые. Общие термины, определения и обозначения

GOST 16531-83

Передачи зубчатые цилиндрические. Термины, определения и обозначения

GOST 16436-70

Машины ручные пневматические и электрические. Термины и определения

GOST 16465-70

Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения

GOST 16332-70

Аппаратура колонная. Термины и определения

76


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 16032-70

Лесосплав. Термины и определения

GOST 16012-70

Изделия бытовые электромеханические. Термины и определения

GOST 15840-70

Снегоочистители. Термины и определения

GOST 15596-82

Источники тока химические. Термины и определения

GOST 14828-69

Приборы для измерения физико-химических величин радиоспектрометры. Термины

GOST 14916-82

Дробилки. Термины и определения

GOST 14754-69

Оборудование для изготовления стереотипных матриц. Термины

GOST 14766-69

Машины и приборы для определения механических свойств материалов. Термины и определения

GOST 14686-69

Средства измерений световых величин. Термины

GOST 14691-69

Устройства исполнительные для систем автоматического регулирования. Термины

GOST 14612-69

Копры и копровое оборудование для свайных работ. Термины и определения

GOST 14642-69

Узлы, блоки и устройства функциональные аппаратуры для измерения ионизирующих излучений. Термины и определения

GOST 19179-73

Гидрология суши. Термины и определения

GOST 14334-87

Линии автоматические роторные и роторно-конвейерные. Термины и определения

GOST 14181-78

Доки плавучие. Термины, определения и буквенные обозначения главных и характерных размерений

GOST 14312-79

Контакты электрические. Термины и определения

GOST 13699-91

Запись и воспроизведение информации. Термины и определения

GOST 13820-77

Приборы электровакуумные. Термины и определения

GOST 13607-68

Приборы и преобразователи электроизмерительные цифровые. Основные термины и определения

GOST 7427-76

Геометрическая оптика. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 1062-80

Размерения надводных кораблей и судов главные. Термины, определения и буквенные обозначения

GOST 23634-83

Морская навигация и морская гидрография. Термины и определения

GOST 21623-76

Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения

GOST 18676-73

Эксплуатация промыслового флота и портов. Термины и определения

GOST 19605-74

Организация труда. Основные понятия. Термины и определения

GOST 15467-79

Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

GOST 15895-77

Статические методы управления качеством продукции. Термины и определения

GOST 16504-81

Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

GOST 14.004-83

Технологическая подготовка производства. Термины и определения основных понятий

GOST 3398-74

Производство шелка-сырца. Термины и определения

Domeniul alimentar Пищевая промышленность GOST 21537-76 E

Желуди дубовые

GOST 17683-72

Кишки обработанные говяжьи, бараньи, козьи, свиные и конские. Правила приемки, упаковки, маркировки и условия хранения

GOST 13461-68

Кишки говяжьи обработанные. Синюги говяжьи. Технические условия

GOST 10.16-70

Плавники акул сушеные для экспорта. Технические требования

GOST 21311-75

Акулы мороженые для экспорта. Технические условия

GOST 10.69-72

Клипфиск соленый для экспорта. Технические условия

GOST 1128-75

Масло хлопковое рафинированное. Технические условия

GOST 1935-55

Мясо-баранина и козлятина - в тушах. Технические условия

GOST 3252-80

Клей мездровый. Технические условия

GOST 5311-50

Хлеб карельский. Технические условия

77


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 5487-50

Масла растительные. Качественная реакция на хлопковое масло

GOST 5486-50

Масла растительные. Термопроба льняного масла

GOST 5791-81

Масло льняное техническое. Технические условия

GOST 5947-68

Семена хлопчатника технические. Технические условия

GOST 6730-75

Трава морская сушеная. Технические условия

GOST 5947-68

Семена хлопчатника технические. Технические условия

GOST 7981-68

Масло арахисовое. Технические условия

GOST 8115-73

Альбумин черный технический. Технические условия

GOST 8989-73

Масло конопляное. Технические условия

GOST 8990-59

Масло кунжутное (сезамовое). Технические условия

GOST 9158-76

Семена конопли. Промышленное сырье. Технические условия

GOST 9159-71

Семена горчицы (промышленное сырье). Требования при заготовках и поставках. Технические условия

GOST 9577-87

Семена арахиса. Сортовые и посевные качества. Технические условия

GOST 9578-87

Семена кунжута. Сортовые и посевные качества. Технические условия

GOST 9823-61

Семена мака масличного. Сортовые и посевные качества

GOST 9903-61

Лепешки ржаные. Технические условия

GOST 9906-61

Хлебец ленинградский. Технические условия

GOST 9935-76

Консервы мясные. Поросенок в желе. Технические условия

GOST 10113-62

Масло рыжиковое (техническое). Технические условия

GOST 10582-76

Семена льна масличного. Промышленное сырье. Технические условия

GOST 12096-76

Сафлор для переработки. Технические условия

GOST 12097-76

Рыжик для переработки. Технические условия

GOST 12314-66

Консервы мясные. Паштет "Арктика". Технические условия

GOST 12425-66

Консервы мясные. Паштет "Львовский". Технические условия

GOST 12427-77

Консервы мясные. Паштет "Эстонский". Технические условия

GOST 12513-67

Мясо-свинина в полутушах, замороженная, поставляемая для экспорта. Технические условия

GOST 12582-67 GOST 12583-67 GOST 12584-67

Хлеб ржаной простой и ржано-пшеничный простой для длительного хранения, консервированный спиртом. Технические условия Хлеб ржаной простой для длительного хранения, консервированный с применением тепловой ступенчатой стерилизации. Технические условия Батоны нарезные для длительного хранения, консервированные спиртом. Технические условия

GOST 12926-77

Железы паращитовидные крупного рогатого скота замороженные. Технические условия

GOST 12928-67

Мозг спинной крупного рогатого скота и свиней замороженный. Технические условия

GOST 12929-67

Семенники половозрелых быков, баранов и козлов замороженные. Технические условия

GOST 13010-67

Коренья белые сушеные для экспорта. Технические условия

GOST 13011-67

Свекла столовая сушеная для экспорта. Технические условия

GOST 13031-67

Цикорий сушеный для экспорта. Технические условия

GOST 13458-68

Кишки-сырец консервированные. Говяжий комплект. Технические условия

GOST 13459-68

Кишки говяжьи обработанные-черевы. Технические условия

GOST 10.76-74

Мясо. Конина, поставляемая для экспорта. Технические требования

GOST 13460-68

Кишки говяжьи обработанные-круга. Технические условия

GOST 13914-78

Железы щитовидные крупного рогатого скота и свиней замороженные. Технические условия

GOST 13979.11-83

Жмыхи и шроты хлопковые. Метод определения свободного госсипола

GOST 15082-69

Кишки-сырец консервированные. Бараний и козий комплекты. Технические условия

GOST 15083-69

Кишки бараньи и козьи обработанные (черевы).Технические условия

78


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 15084-69

Кишки бараньи и козьи обработанные (черевы калиброванные). Технические условия

GOST 16333-70

Кишки говяжьи обработанные. Пузыри мочевые говяжьи. Технические условия

GOST 16334-70

Кишки говяжьи обработанные. Пикала. Технические условия

GOST 16335-70

Кишки говяжьи обработанные. Проходники говяжьи. Технические условия

GOST 16351-86

Колбасы полукопченые. Технические условия

GOST 16401-70

Кишки-сырец консервированные. Свиной комплект. Технические условия

GOST 16402-70

Кишки свиные обработанные. Черевы свиные. Технические условия

GOST 16403-70

Кишки говяжьи обработанные. Пленки синюжные. Технические условия

GOST 16404-70

Кишки говяжьи обработанные. Черевы толстые. Технические условия

GOST 16405-70

Кишки бараньи обработанные. Гузенки бараньи. Технические условия

GOST 16406-70

Кишки бараньи обработанные. Синюги бараньи. Технические условия

GOST 16677-71

Мозг головной крупного рогатого скота замороженный. Технические условия

GOST 16678-71

Слизистые оболочки сычугов крупного рогатого скота и свиных желудков замороженные. Технические условия

GOST 16679-71

Яичники крупного рогатого скота, овец, коз и свиней замороженные. Технические условия

GOST 17282-71

Кишки конские обработанные (тощая и подвздошная). Черевы конские. Технические условия

GOST 17283-71

Кишки-сырец консервированные. Конский комплект. Технические условия

GOST 17284-71

Кишки свиные обработанные. Гузенки соленые. Технические условия

GOST 17285-71

Кишки свиные обработанные. Кудрявки соленые. Технические условия

GOST 17286-71

Кишки свиные обработанные. Пузыри мочевые свиные. Технические условия

GOST 17682-72

Кишки-сырец консервированные, предназначенные для обработки в фабрикат. Правила приемки, упаковки, маркировки и условия хранения

GOST 20410-75

Железы шишковидного крупного рогатого скота замороженные. Технические условия

GOST 21192-75

Железы зобные замороженные. Технические условия

GOST 5575-76

Вина. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

GOST 6293-90

Рис. Требования при заготовках и поставках

GOST 21831-76

Концентраты пищевые, сухие продукты детского и диетического питания, поставляемые для экспорта. Технические требования

GOST 23455-79

Препарат "Мастоприм". Технические условия

GOST 26983-86

Хлеб дарницкий. Технические условия

GOST 26985-86

Хлеб российский. Технические условия

GOST 26986-86

Хлеб деликатесный. Технические условия

Domeniul ambalajelor Упаковочная промышленность GOST 2361-74

Ограничители для откидных крышек ящиков. Технические условия

GOST 2364-74

Уголки для деревянных ящиков. Технические условия

GOST 5799-78

Фляги для лакокрасочных материалов. Технические условия

GOST 8273-75

Бумага оберточная. Технические условия

GOST 10350-81

Ящики деревянные для продукции легкой промышленности. Технические условия

GOST 11002-80

Ящики деревянные проволокоармированные. Общие технические условия

GOST 11127-78 E

Барабаны деревянные для стальных канатов. Технические условия

GOST 11142-78

Ящики дощатые для средств индивидуальной защиты. Технические условия

GOST 13356-84 E

Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия

GOST 13515-91 GOST 15158-78 GOST 15623-84

Ящики из тарного плоского склеенного картона для сливочного масла и маргарина. Технические условия Бумага и картон с защитной обработкой для упаковывания продукции и изготовления деталей технических изделий для районов с тропическим климатом. Общие технические условия Ящики деревянные для инструмента и приспособления к станкам. Технические условия

79


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 15841-88

Ящики деревянные для продукции сельскохозяйственного и тракторного машиностроения. Технические условия

GOST 15844-92

Бутылки стеклянные для молока и молочных продуктов. Технические условия

GOST 15846-2002

Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

GOST 16148-79

Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия

GOST 16511-86

Ящики деревянные для продукции электротехнической промышленности. Технические условия

GOST 16536-90

Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия

GOST 16561-76

Арматура металлическая для деревянных ящиков. Технические условия

GOST 16711-84 E

Основа парафинированной бумаги. Технические условия

GOST 17339-79

Пачки складные для сыпучих товаров бытовой химии. Технические условия

GOST 17366-80 E

Бочки стальные сварные толстостенные для химических продуктов. Технические условия

GOST 17811-78

Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

GOST 18319-83

Ящики из гофрированного картона для бытовых мясорубок. Технические условия

GOST 18677-73

Пломбы. Конструкция и размеры

GOST 18678-73

Чашки пломбировочные. Конструкция и размеры

GOST 18679-73

Ушки для пломбирования. Конструкция и размеры

GOST 18680-73

Детали пломбирования. Общие технические условия

GOST 20463-75

Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия

GOST 21029-75

Бочки алюминиевые для химических продуктов. Технические условия

GOST 21214-75 GOST 21253-75 E GOST 22460-77

Средства пакетирования. Обвязка для пакетов пиломатериалов из стальной упаковочной ленты Автоматы наполнительные и дозировочно-наполнительные для жидких пищевых продуктов. Технические условия Пакеты из полимерных термоусадочных пленок для топографических карт. Технические условия

GOST 22477-77

Средства крепления транспортных пакетов в крытых вагонах. Общие технические требования

GOST 22637-77

Ящики из гофрированного картона для изделий электронной техники. Технические условия

GOST 22638-89 GOST 22702-96 GOST 22831-77 GOST 22852-77

Ящики дощатые из листовых древесных материалов для изделий электронной техники. Технические условия Ящики из гофрированного картона для бутылок с пищевыми жидкостями, поставляемыми на экспорт. Технические условия Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т, размером 1200х1600 и 1200х1800 мм. Технические условия Ящики из гофрированного картона для продукции приборостроительной промышленности. Технические условия

GOST 23091-78

Поддон плоский деревянный для топографических карт. Технические условия

GOST 23092-78

Поддон ящичный разборный для топографических карт. Технические условия

GOST 23170-78 E

Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

GOST 24634-81

Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие технические условия

Ящики многооборотные из древесно-клеевых композиций для промышленных взрывчатых веществ. Технические условия Линии упаковывания жидкой пищевой продукции в стеклянные бутылки. Типы и основные GOST 24740-90 E параметры Domeniul industriei textile şi a pielăriei Текстильная и кожевенная промышленность GOST 24729-81

GOST 4514-78

Ленты для электропромышленности. Технические условия

GOST 25574-83

Лини морские полиамидные. Технические условия

GOST 9193-77 E

Машины сновальные. Технические условия

GOST 9229-72

Формы отделочные для чулочно-носочных изделий. Размеры

GOST 9889-78 E

Машины шлихтовальные. Максимальная рабочая ширина

GOST 21577-76 E

Машины основовязальные плоские. Типы, основные параметры и размеры

GOST 21578-76 E

Секции навоев. Основные размеры

80


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 338-81

Кожа хромовая для верха обуви. Определение сорта

GOST 1869-75

Кожа для шлемов авиационных. Технические условия

GOST 3674-74

Кожа хромовая для протезов и деталей музыкальных инструментов. Технические условия

GOST 12299-66

Меха, скрои и полосы из меховых шкурок различных видов. Технические условия

GOST 14090-68

Шкурки меховые. Метод определения устойчивости волосяного покрова к истиранию

GOST 15592-76

Кожа для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие технические условия

GOST 16965-71

Чехлы защитные. Общие технические условия

GOST 27503-87

Изделия кожгалантерейные. Приемка

GOST 9764-74

Шерсть овечья немытая цигайская и однородная цигай-грубошерстная классированная. Технические условия

GOST 9733.9-83

Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде

GOST 288-72 GOST 314-72

Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний

GOST 22031-76

Изделия теплоизоляционные для бытовых холодильников. Технические условия

GOST 22173-89

Шнуры для радиовещательных приемников. Технические условия

GOST 22618-77

Сырье вторичное из валяных изделий. Технические условия

GOST 737-69

Ткань хлопчатобумажная "Тифтик вод". Технические условия

GOST 1104-69

Ткань хлопчатобумажная доместик. Технические условия

GOST 12125-66

Перкали хлопчатобумажные технические. Технические условия

GOST 14619-69

Ткани хлопчатобумажные технические для авиационной промышленности. Технические условия

Domeniul industriei lemnului Древообрабатывающая промышленность GOST 17461-84

Технология лесозаготовительной промышленности. Термины и определения

GOST 8993-75

Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи. Технические условия

GOST 18320-78

Опилки древесные технологические для гидролиза. Технические условия

GOST 22296-89

Балансы для экспорта. Технические условия

GOST 22830-77

Шпалы деревянные для метрополитена. Технические условия

GOST 16424-83

Заготовки для лож спортивного и охотничьего стрелкового оружия. Технические условия

GOST 5945-72

Деревообрабатывающее оборудование. Станки фуговальные. Основные параметры

GOST 6735-73 GOST 17735-72 GOST 25602-83 E

Оборудование деревообрабатывающее. Станки фрезерные с нижним расположением шпинделя. Основные параметры Деревообрабатывающее оборудование. Ножницы для резания пакетов шпона. Основные параметры Коловороты к сменным головкам. Основные размеры

Diverse domenii Разные области GOST 24.303-80

Система технической документации на АСУ. Обозначения условные графические технических средств

GOST 24.304-82

Система технической документации на АСУ. Требования к выполнению чертежей

GOST 14.322-83

Нормирование расхода материалов. Основные положения

GOST 14.206-73

Технологический контроль конструкторской документации

GOST 31161-2002 (ISO 10005:1995)

Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования Единая система конструкторской документации. Плакаты учебно-технические. Общие технические требования Управление качеством. Руководящие указания по программам качества (în vigoare SM SR ISO 10005:2011)

GOST 24723-81

Трубопроводы морской воды стальные оцинкованные. Расчет долговечности элементов

GOST 21624-81

Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий

GOST 2.605-68 GOST 2.605-68

81


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

GOST 21758-81 GOST 20334-81 GOST 15.011-82 GOST 20.57.406-81

Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Методы определения показателей эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности при испытаниях Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Показатели эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний

GOST 2.116-84

Карта технического уровня и качества продукции

GOST 15.311-90

Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм

GOST 15.013-86

Система разработки и постановки продукции на производство. Медицинские изделия

GOST 25650-83 GOST 25870-83 GOST 24482-80 GOST 24660-81

Климат Антарктиды. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей Макроклиматические районы земного шара с холодным и умеренным климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей Макроклиматические районы земного шара с тропическим климатом. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку на основе экономических показателей

GOST 20736-75

Статистический приемочный контроль по количественному признаку. Планы контроля

GOST 18242-72

Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

GOST 18321-73

Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

GOST 16493-70 GOST 15.109-97/ GOST R 15.109-93 GOST 26476-85 GOST 23090-78 GOST 22352-77

Качество продукции. Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Случай недопустимости дефектных изделий в выборке Система разработки и постановки продукции на производство. Материалы взрывчатые промышленные Резцы токарные и резцы-вставки с механическим креплением режущих сменных многогранных пластин. Обозначения Аппаратура радиоэлектронная. Правила составления и текст пояснительных надписей и команд Гарантии изготовителя. Установление и исчисление гарантийных сроков в стандартах и технических условиях

GOST 25645.109-84

Магнитосфера Земли. Термины и определения

GOST 25645.126-85

Поле геомагнитное. Модель поля внутриземных источников

GOST 25645.127-85

Магнитосфера Земли. Модель магнитного поля магнитосферных токов

GOST 25645.146-89 GOST 25645.147-89

Ионосфера Земли. Модель глобального распределения концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов Излучение в атмосфере Земли ионизирующее. Характеристики распределения потоков излучения

GOST 25645.149-89

Излучение солнечное ультрафиолетовое коротковолновое. Характеристики потоков

GOST 25645.153-90

Излучение атмосферы Земли рассеянное. Модель пространственно-временного распределения

GOST 22091.12-84

Приборы рентгеновские. Методы измерения токов и напряжений электродов в импульсе

GOST 22091.13-84

Приборы рентгеновские. Методы измерения междуэлектродной емкости сетка-катод

GOST 22091.10-84

Приборы рентгеновские. Метод измерения алюминиевого или медного эквивалента баллона рентгеновского прибора

GOST 22091.4-86

Приборы рентгеновские. Методы измерения напряжения рентгеновской трубки

GOST 22091.5-86

Приборы рентгеновские. Методы измерения тока рентгеновской трубки

GOST 15152-69

Единая система защиты от коррозии и старения. Изделия резиновые технические для районов с тропическим климатом. Общие требования

GOST 9865-76

Установки ультразвуковые. Ряд номинальных электрических мощностей

GOST 26351-84

Модель влажности воздуха над территорией СССР

GOST 26352-84

Модель влажности воздуха в северном полушарии

GOST 26463-85

Ледники. Термины и определения

GOST 23502-79 GOST 26679-85

82

Обеспечение надежности на этапе производства. Технологический прогон изделий бытового назначения Система технического обслуживания и ремонта строительных машин. Автогрейдеры и их составные части, сдаваемые в капитальный ремонт и выдаваемые из капитального ремонта. Технические требования


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

STANDARDIZAREA EUROPEANĂ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE EUROPENE CEN PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ CEN

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru afiliat al Comitetului European de Standardizare (CEN). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele europene elaborate de CEN, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de CEN în luna ianuarie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în ianuarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către ISO. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является аффилированным членом Европейского комитета по стандартизации (CEN). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к европейским стандартам разработанные CEN, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных.

На

основе

Ниже представлены стандарты, опубликованные CEN в январе 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в январе 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы ИСО на тот момент. Для них указан год разработки.

03

03.100 03.100.30

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. услуги. организация фирм и управление ими. администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

EN ISO 8586:2014 Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012) EN ISO/IEC 19788-5:2014 Information technology - Learning, education and training Metadata for learning resources - Part 5: Educational elements (ISO/IEC 19788-5:2012) 03.120.10

03.220 03.220.50

Transport Транспорт Transport aerian Воздушный транспорт

EN 16495:2014 Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations 11 11.020

Medicină Здравоохранение Medicină şi echipamente pentru îngrijire medicală în general Медицинские науки и условия по обеспечению охраны здоровья в целом

EN 16224:2012+A1:2014 Healthcare provision by chiropractors

Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

EN 16224:2012+A1:2014 Healthcare provision by chiropractors

83


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

11.040 11.040.40

Echipament medical Медицинское оборудование Implanturi pentru chirurgie, protezare şi ortopedie Имплантаты для хирургии, протезирования и ортоптики

EN ISO 8637:2014 Cardiovascular implants and extracorporeal systems Haemodialysers, haemodiafilters, haemofilters and haemoconcentrators (ISO 8637:2010, including Amendment 1 2013-04-01) EN ISO 8638:2014 Cardiovascular implants and extracorporeal systems Extracorporeal blood circuit for haemodialysers, haemodiafilters and haemofilters (ISO 8638:2010) 13

13.040 13.040.30

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Deşeuri speciale Специальные отходы

EN 13936:2014 Workplace exposure - Procedures for measuring a chemical agent present as a mixture of airborne particles and vapour Requirements and test methods

EN 14044:2014 High rise aerial appliances for fire and rescue service use Turntable ladders with sequential movements - Safety and performance requirements and test methods 13.220.40

EN ISO 15791-1:2013 Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance (ISO 15791- 1:2014) 13.220.50

13.060.70

Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Исследование биологических свойств воды

EN 15910:2014 Water quality - Guidance on the estimation of fish abundance with mobile hydroacoustic methods 13.080 13.080.30

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение Proprietăţi biologice ale solurilor Биологические свойства грунтов

EN ISO 16387:2014 Soil quality - Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Determination of effects on reproduction (ISO 16387:2014) 13.220 13.220.10

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Lupta contra incendiilor Пожаротушение

EN 14043:2014 High rise aerial appliances for fire and rescue service use Turntable ladders with combined movements - Safety and performance requirements and test methods

84

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

EN 1364-3:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly) EN 1634-1:2014 Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows EN 15254-6:2014 Extended application of results from fire resistance tests - Nonloadbearing walls - Part 6: Curtain walling 13.340

13.060

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

13.340.10

Echipament de protective Защитные средства Îmbrăcăminte de protective Защитная одежда

EN 1621-2:2014 Motorcyclists' protective clothing against mechanical impact Part 2: Motorcyclists' back protectors - Requirements and test methods 17

17.040 17.040.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

EN ISO 25178-605:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 605: Nominal characteristics of non-contact (point autofocus probe) instruments (ISO 25178-605:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

19 19.100

Încercări Испытания Încercări nedistructive Неразрушающие испытания

EN 16407-1:2014 Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 1: Tangential radiographic inspection EN 16407-2:2014 Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 2: Double wall radiographic inspection 21

21.160

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Arcuri Пружины

EN 13906-3:2014 Cylindrical helical springs made from round wire and bar Calculation and design - Part 3: Torsion springs

35

35.040

23.040 23.040.01

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Conducte şi componentele conductei în general Трубопроводы и их компоненты в целом

EN 16407-1:2014 Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 1: Tangential radiographic inspection EN 16407-2:2014 Non-destructive testing - Radiographic inspection of corrosion and deposits in pipes by X- and gamma rays - Part 2: Double wall radiographic inspection CEN/TR 16626:2014 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Guidance for voluntary third-party certification procedures 27 27.190

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Surse biologice şi alternative de energie Биологические и альтернативные источники энергии

CEN/TS 16214-2:2014 Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

EN 16495:2014 Air Traffic Management - Information security for organisations supporting civil aviation operations 35.240 35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

EN ISO/IEC 19788-5:2014 Information technology - Learning, education and training Metadata for learning resources - Part 5: Educational elements (ISO/IEC 19788-5:2012) 49 49.060

23

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. машины конторские

Aeronautică şi spaţiu Авиационная и космическая техника Echipament şi sisteme aeronautice electrice Авиационно-космическое электрооборудование и системы

EN 2794-001:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated current 20 A to 50 A - Part 001: Technical specification EN 2794-004:2014 Aerospace series - Circuit breakers, single-pole, temperature compensated, rated currents 20 A to 50 A - Part 004: UNC thread terminals - Product standard 55 55.200

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Maşini de împachetat Упаковочное оборудование

EN 415-10:2014 Safety of packaging machines - Part 10: General Requirements 59

59.080 59.080.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Textile în general Текстиль в целом

EN 16483:2014 Leather - Labelling of leather trims in textile products

85


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

59.080.60

Acoperitoare textile de sol Текстильные покрытия для полов

EN 12229:2014 Surfaces for sports areas - Procedure for the preparation of synthetic turf and needle-punch test pieces 59.080.70

Geotextile Геотекстиль

EN 13249:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas (excluding railways and asphalt inclusion) EN 13250:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of railways EN 13251:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in earthworks, foundations and retaining structures

65 65.080

EN 13254:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of reservoirs and dams

67 67.240

EN 13256:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of tunnels and underground structures EN 13257:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in solid waste disposals EN 13265:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in liquid waste containment projects

67.250

59.140.30

75

75.160.20

EN 16419:2014 Leather - Chamois leather for cleaning purposes - Classification and requirements EN 16483:2014 Leather - Labelling of leather trims in textile products

86

Materiale şi produse în contact cu produsele alimentare Материалы и предметы в контакте с пищевыми продуктами

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Combustibili Топливо Combustibili lichizi Жидкое топливо

EN 14214:2012+A1:2014 Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods CEN/TS 16214-2:2014 Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 2: Conformity assessment including chain of custody and mass balance

Industria pielăriei Технология производства кожи Piei şi blănuri Кожи и меха

Analiză senzorială Органолептический анализ

EN 16453:2014 Pulp, paper and paperboard - Determination of phthalates in extracts from paper and paperboard

75.180 59.140

Industria alimentară Технология пищевых продуктов

EN ISO 8586:2014 Sensory analysis - General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors and expert sensory assessors (ISO 8586:2012)

75.160 EN 13255:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in the construction of canals

Îngrăşăminte Удобрения

EN 13368-1:2014 Fertilizers - Determination of chelating agents in fertilizers by chromatography - Part 1: Determination of EDTA, HEEDTA and DTPA by ion chromatography

EN 13252:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in drainage systems EN 13253:2014 Geotextiles and geotextile-related products - Characteristics required for use in erosion control works (coastal protection, bank revetments)

Agricultură Сельское хозяйство

75.180.10

Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

EN ISO 11960:2014 Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960:2014)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

77 77.140 77.140.75

Metalurgie Металлургия Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Ţevi şi tuburi de oţel pentru utilizări speciale Стальные трубы и трубки специального назначения

EN ISO 11960:2014 Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960:2014) 77.150 77.150.30

Produse din metale neferoase Продукция из цветных металлов Produse din cupru Продукция из меди

EN 13599:2014 Copper and copper alloys - Copper plate, sheet and strip for electrical purposes 79 79.080

Industria lemnului Технология древесины Semifabricate din lemn Полуфабрикаты из древесины

EN 15534-1:2014 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products EN 15534-4:2014 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 4: Specifications for decking profiles and tiles EN 15534-5:2014 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles 83

83.080 83.080.01

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Materiale plastice Пластмассы

or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products 83.140 83.140.99

EN 15534-4:2014 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 4: Specifications for decking profiles and tiles EN 15534-5:2014 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 5: Specifications for cladding profiles and tiles 85 85.060

Industria hîrtiei Технология бумаги Hîrtie şi carton Бумага и картон

EN 643:2014 Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling EN 16453:2014 Pulp, paper and paperboard - Determination of phthalates in extracts from paper and paperboard 87 87.040

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность Vopsele şi lacuri Краски и лаки

EN ISO 16927:2014 Paints and varnishes - Determination of the overcoatability and recoatability of a coating (ISO 16927:2014) 91

91.060

EN 15534-1:2014 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC)

Alte produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия прочие

EN 15534-1:2014 Composites made from cellulose-based materials and thermoplastics (usually called wood-polymer composites (WPC) or natural fibre composites (NFC)) - Part 1: Test methods for characterisation of compounds and products

Materiale plastice în general Пластмассы в целом

EN ISO 15791-1:2013 Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance (ISO 15791- 1:2014)

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия

91.060.10

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Elemente ale construcţiilor Строительные элементы Ziduri. Pereţi despărţitori. Faţade Стены. Перегородки. Фасады

EN 1364-3:2014 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 3: Curtain walling - Full configuration (complete assembly)

87


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

91.060.50

Uşi şi ferestre Двери и окна

91.160 91.160.20

EN 1634-1:2014 Fire resistance and smoke control tests for door and shutter assemblies, openable windows and elements of building hardware - Part 1: Fire resistance test for door and shutter assemblies and openable windows 91.100 91.100.10

Materiale de construcţii Строительные материалы Ciment. Ipsos. Var. Mortar Цемент. Гипс. Известь. Строительный раствор

EN 197-2:2014 Cement - Part 2: Conformity evaluation EN 13279-2:2014 Gypsum binders and gypsum plasters - Part 2: Test methods 91.100.15

Materiale şi produse minerale Минеральные материалы и изделия

EN 1097-9:2014 Tests for mechanical and physical properties of aggregates Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres - Nordic test 91.140 91.140.30

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Ventilaţie şi condiţionarea aerului Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

EN 1751:2014 Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of damper and valves 91.140.60

Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

CEN/TS 1452-7:2014 Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 7: Guidance for the assessment of conformity 91.140.90

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

CEN/TS 115-4:2014 Safety of escalators and moving walks - Part 4: Interpretations related to EN 115 family of standards

Iluminat Освещение Iluminatul în exterior al clădirii Наружное освещение зданий

EN 12464-2:2014 Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: Outdoor work places 93 93.030

Construcţii civile Гражданское строительство Sisteme de canalizare externe Наружные канализационные системы

CEN/TR 16626:2014 Vitrified clay pipe systems for drains and sewers - Guidance for voluntary third-party certification procedures 93.080 93.080.20

Ingineria drumurilor Строительство дорог Materiale de construcţii pentru drumuri Дорожно-строительные материалы

EN 12697-49:2014 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 49: Determination of friction after polishing 97

97.140

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Mobilă Мебель

EN 15939:2011+A1:2014 Hardware for furniture - Strength and loading capacity of wall attachment devices 97.220 97.220.10

Echipamente şi instalaţii sportive Спортивный инвентарь и сооружения Instalaţii sportive Спортивные сооружения

EN 12229:2014 Surfaces for sports areas - Procedure for the preparation of synthetic turf and needle-punch test pieces EN 13451-10:2014 Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment EN 13451-11:2014 Swimming pool equipment - Part 10: Additional specific safety requirements and test methods for diving platforms, diving springboards and associated equipment EN 15306:2014 Surfaces for outdoor sports areas - Exposure of synthetic turf to simulated wear

88


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

STANDARDIZAREA INTERNAȚIONALĂ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERNAȚIONALE ISO PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИСО

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru corespondent al Organizației Internaționale de Standardizare (ISO). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de ISO, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de ISO în luna ianuarie 2014. Национальный институт стандартизации (НИС) является членом корреспондентом Международной организаци по стандартизации (ИСО). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные ИСО, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных.

На

основе

Ниже представлены стандарты, опубликованные ИСО в январе 2014 года.

01

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. терминология. стандартизация. документация

01.020

Terminologie (principii și coordonare) Терминология (принципы и координация)

ISO 24615-1:2014 Language resource management - Syntactic annotation framework (SynAF) - Part 1: Syntactic model 01.040 01.040.03

Vocabulare Словари Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie (Vocabulare) Социология. Услуги. Организация фирм и управление ими. Администрация. Транспорт (Словари)

ISO 55000:2014 Asset management - Overview, principles and terminology 01.040.35

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou (Vocabulare) Информационные технологии. Конторское оборудование (Словари)

ISO/IEC 27000:2014 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary

03

03.100 03.100.01

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. услуги. организация фирм и управление ими. администрация. Транспорт Organizarea şi managementul întreprinderii Организация фирм и управление ими Organizarea şi managementul întreprinderii în general Организация фирм и управление ими в целом

ISO 55000:2014 Asset management - Overview, principles and terminology ISO 55001:2014 Asset management - Management systems – Requirements ISO 55002:2014 Asset management - Management systems - Guidelines for the application of ISO 55001 03.100.30

Managementul resurselor umane Управление трудовыми ресурсами

ISO 18436-4:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines Requirements for qualification and assessment of personnel Part 4: Field lubricant analysis ISO/IEC 20016-1:2014 Information technology for learning, education and training Language accessibility and human interface equivalencies

89


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 (HIEs) in e-learning applications - Part 1: Framework and reference model for semantic interoperability 03.120.30

Aplicarea metodelor statistice Применение статистических методов

11.180

11.180.10

ISO 7870-1:2014 Control charts - Part 1: General guidelines ISO 7870-5:2014 Control charts - Part 5: Specialized control charts ISO 16269-6:2014 Statistical interpretation of data - Part 6: Determination of statistical tolerance intervals 07 07.030

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. естественные науки Fizică. Chimie Физика. Химия

ISO/TR 14786:2014 Nanotechnologies - Considerations for the development of chemical nomenclature for selected nano-objects ISO/TS 12901-2:2014 Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomaterials - Part 2: Use of the control banding approach 07.100 07.100.20

Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

ISO 17994:2014 Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods 11

Medicină Здравоохранение

11.040

Echipament medical Медицинское оборудование

11.040.25

Seringi, ace şi catetere Шприцы, иглы и катетеры

ISO 17218:2014 Sterile acupuncture needles for single use 11.040.70

Echipament oftalmologic Офтальмологическое оборудование

ISO/TS 24348:2014 Ophthalmic optics - Spectacle frames - Method for the simulation of wear and detection of nickel release from metal and combination spectacle frames 11.140

Echipament pentru spitale Больничное оборудование

ISO 10282:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves – Specification

90

Mijloace ajutătoare pentru invalizi sau persoane cu handicap Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями Mijloace ajutătoare şi dispozitive pentru mers Средства помощи и приспособления для движения

ISO 16840-3:2014 Wheelchair seating - Part 3: Determination of static, impact and repetitive load strengths for postural support devices ISO/TS 16840-11:2014 Wheelchair seating - Part 11: Determination of perspiration dissipation characteristics of seat cushions intended to manage tissue integrity 11.200

Controlul naşterilor. Contraceptive mecanice Регулирование рождаемости. Механические контрацептивы

ISO 25841:2014 Female condoms - Requirements and test methods 13

13.040 13.040.50

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea aerului Качество воздуха Emisii de gaze de eşapament de la transport Выбросы системы выпуска двигателей транспортных средств

ISO 15031-4:2014 Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - Part 4: External test equipment 13.060 13.060.10

Calitatea apei Качество воды Apa din resurse natural Вода естественных источников

ISO 16665:2014 Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna 13.060.50

Determinarea substanţelor chimice din apă Исследование воды для определения содержания химических веществ

ISO 17378-1:2014 Water quality - Determination of arsenic and antimony - Part 1: Method using hydride generation atomic fluorescence spectrometry (HG-AFS) ISO 17378-2:2014 Water quality - Determination of arsenic and antimony - Part 2: Method using hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

13.060.70

Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Исследование биологических свойств воды

ISO 16665:2014 Water quality - Guidelines for quantitative sampling and sample processing of marine soft-bottom macrofauna ISO 17994:2014 Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods 13.080 13.080.10

Proprietăţi chimice ale solurilor Химические характеристики грунтов

ISO 13913:2014 Soil quality - Determination of selected phthalates using capillary gas chromatography with mass spectrometric detection (GC/MS) Proprietăţi biologice ale solurilor Биологические свойства грунтов

13.220.50

ISO 16387:2014 Soil quality - Effects of contaminants on Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Determination of effects on reproduction 13.100

Securitatea profesională. Igienă industrial Безопасность профессиональной деятельности. Промышленная гигиена

ISO/TS 12901-2:2014 Nanotechnologies - Occupational risk management applied to engineered nanomaterials - Part 2: Use of the control banding approach 13.180

Ergonomie Эргономика

13.280

13.220 13.220.20

Protecţia contra incendiilor Защита от пожаров Protecţia contra incendiilor Противопожарные средства

ISO 6182-1:2014 Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 1: Requirements and test methods for sprinklers

Protecţia contra radiaţiei Защита от радиационного излучения

ISO 3925:2014 Unsealed radioactive substances - Identification and documentation ISO 19238:2014 Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics

17.040

17.040.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления Măsurări de lungimi şi unghiulare Линейные и угловые измерения Starea suprafeţelor Свойства поверхностей

ISO 25178-70:2014 Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 70: Material measures ISO 25178-605:2014 Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 605: Nominal characteristics of non-contact (point autofocus probe) instruments 17.140 17.140.20

ISO/TS 20646:2014 Ergonomic procedures for the improvement of local muscular workloads

Rezistenţa la foc a materialelor şi a elementelor de construcţii Огнестойкость строительных материалов и элементов

ISO 13784-1:2014 Reaction to fire test for sandwich panel building systems – Part 1: Small room test

17 ISO 11267:2014 Soil quality -- Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants

Comportamentul la foc şi inflamabilitatea materialelor şi produselor Воспламеняемость, поведение материалов и продуктов при горении

ISO 15791-1:2014 Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance

Calitatea solului. Pedologie Качество грунта. Почвоведение

ISO 13859:2014 Soil quality - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) by gas chromatography (GC) and high performance liquid chromatography (HPLC)

13.080.30

13.220.40

Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Zgomot emis de maşini şi echipamente Шум от машин и оборудования

ISO 27327-2:2014 Fans - Air curtain units - Part 2: Laboratory methods of testing for sound power 17.160

Vibraţii, măsurări ale şocului şi vibraţiei Вибрации, измерения удара и вибрации

ISO 18436-4:2014 Condition monitoring and diagnostics of machines Requirements for qualification and assessment of personnel Part 4: Field lubricant analysis

91


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

17.180 17.180.20

Optică şi măsurări optice Оптика и оптические измерения Culori şi măsurarea luminii Цветовые и световые измерения

ISO 11664-6:2014 Colorimetry - Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula 17.240

21.100 21.100.10

Sisteme şi componente mecanice de uz general Механические системы и устройства общего назначения Lagăre şi rulmenţi Подшипники Cuzineţi Подшипники скольжения

ISO 2795:2014 Plain bearings - Sintered bushes - Dimensions and tolerances 21.220 21.220.10

Transmisii prin elemente flexibile Гибкие приводы и передачи Transmisii prin curele şi componentele lor Ременные приводы и их компоненты

ISO 11749:2014 Belt drive - V-ribbed belts for the automotive industry - Fatigue test ISO 17396:2014 Synchronous belt drives - Metric pitch, trapezoidal profile systems T and AT, belts and pulleys 23

23.040 23.040.20

Sisteme pentru fluide şi componente de uz general Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения Conducte şi componentele conductei Трубопроводы и их компоненты Ţevi din materiale plastic Пластмассовые трубы

ISO/TR 4191:2014 Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) and oriented PVC-U (PVC-O) Guidance for installation 23.120

Ventilatoare. Exhaustoare. Aparate de condiţionat aerul Вентиляторы. Фены. Кондиционеры

ISO 27327-2:2014 Fans - Air curtain units - Part 2: Laboratory methods of testing for sound power

92

Tehnici de fabricare Машиностроение

25.040

Sisteme de automatizare industrial Промышленные автоматизированные системы

25.040.01

Sisteme de automatizare industrială în general Промышленные автоматизированные системы в целом

Măsurări de radiaţii Измерение излучений

ISO 19238:2014 Radiological protection - Performance criteria for service laboratories performing biological dosimetry by cytogenetics 21

25

ISO 22400-2:2014 Automation systems and integration - Key performance indicators (KPIs) for manufacturing operations management Part 2: Definitions and descriptions 25.040.30

Roboţi industriali. Manipulatori Промышленные роботы. Манипуляторы

ISO 13482:2014 Robots and robotic devices - Safety requirements for personal care robots 25.100 25.100.01

Scule aşchietoare Режущие инструменты Scule aşchietoare în general Режущие инструменты в целом

ISO/TS 13399-2:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 2: Reference dictionary for the cutting items ISO/TS 13399-3:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 3: Reference dictionary for tool items ISO/TS 13399-4:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 4: Reference dictionary for adaptive items ISO/TS 13399-5:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 5: Reference dictionary for assembly items 25.140 25.140.01

Unelte de mina Ручные инструменты Unelte de mînă în general Ручные инструменты в целом

ISO 2351-3:2014 Assembly tools for screws and nuts - Machine-operated screwdriver bits - Part 3: Screwdriver bits for hexagon socket screws 25.160 25.160.40

Sudare şi lipire Сварка, пайка твердым и мягким припоем Îmbinări prin sudare şi sudare Сварочные швы и сварка

ISO 5817:2014 Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

27 27.080

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Pompe de căldură Тепловые насосы

ISO 27327-2:2014 Fans - Air curtain units - Part 2: Laboratory methods of testing for sound power 35

35.020

Tehnologia informaţiei. Maşini de birou Информационные технологии. машины конторские Tehnologia informaţiei în general Информационные технологии (ИТ) в целом

ISO/IEC TR 38502:2014 Information technology - Governance of IT - Framework and model 35.040

Seturi de caractere şi codificarea informaţiei Наборы знаков и кодирование информации

ISO/IEC 19794-7:2014 Information technology - Biometric data interchange formats Part 7: Signature/sign time series data ISO/IEC 23005-1:2014 Information technology - Media context and control - Part 1: Architecture ISO/IEC 23005-7:2014 Information technology - Media context and control - Part 7: Conformance and reference software ISO/IEC 27000:2014 Information technology - Security techniques - Information security management systems - Overview and vocabulary ISO/IEC 24759:2014 Information technology - Security techniques - Test requirements for cryptographic modules ISO/IEC 29147:2014 Information technology - Security techniques - Vulnerability disclosure 35.080

Software Программное обеспечение

ISO/IEC 25051:2014 Software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing 35.110

Reţele Организация сети

ISO/IEC/IEEE 8802-1AB:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1AB: Station and media access control connectivity discovery

ISO/IEC/IEEE 8802-1AR:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1AR: Secure device identity ISO/IEC/IEEE 8802-1AS:2014 Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Part 1AS: Timing and synchronization for timesensitive applications in bridged local area networks 35.240 35.240.50

Aplicarea tehnologiei informaţiei Применение информационных технологий Aplicarea tehnologiei informaţiei în industrie Применение информационных технологий в промышленности

ISO/TS 13399-2:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 2: Reference dictionary for the cutting items ISO/TS 13399-3:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 3: Reference dictionary for tool items ISO/TS 13399-4:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 4: Reference dictionary for adaptive items ISO/TS 13399-5:2014 Cutting tool data representation and exchange - Part 5: Reference dictionary for assembly items 35.240.70

Aplicarea tehnologiei informaţiei în ştiinţă Применение информационных технологий в науке

ISO/TS 19130-2:2014 Geographic information - Imagery sensor models for geopositioning - Part 2: SAR, InSAR, lidar and sonar 35.240.80

Aplicarea tehnologiei informaţiei în medicină Применение информационных технологий в здравоохранении

ISO 18104:2014 Health informatics - Categorial structures for representation of nursing diagnoses and nursing actions in terminological systems ISO 20301:2014 Health informatics - Health cards - General characteristics ISO 21549-2:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 2: Common objects ISO 21549-3:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 3: Limited clinical data ISO 21549-4:2014 Health informatics - Patient healthcard data - Part 4: Extended clinical data

93


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

35.240.99

Aplicarea tehnologiei informaţiei în alte domenii Применение информационных технологий в других областях

ISO/IEC 20016-1:2014 Information technology for learning, education and training Language accessibility and human interface equivalencies (HIEs) in e-learning applications - Part 1: Framework and reference model for semantic interoperability 37 37.040 37.040.20

Tehnologia imaginii Технология получения изображений

37.100.20

43.080.01

Hîrtie, filme şi plăci fotografice. Casete Фотографическая бумага, пленки и платы. Картриджи

Tehnologie grafică Технология полиграфии

43.180

47 47.020

Materiale pentru tehnologia grafică Материалы для графической техники 47.020.01

43.060

43.060.10

Vehicule rutiere Дорожно-транспортная техника Motoare cu ardere internă pentru vehicule rutiere Двигатели внутреннего сгорания для дорожно-транспортных средств Bloc motor şi componente interne Блок цилиндров и его компоненты

ISO 11749:2014 Belt drive - V-ribbed belts for the automotive industry - Fatigue test 43.060.50

Echipament electric şi electronic. Sisteme de comandă Электрооборудование и электронное оборудование. Системы контроля

Dispozitive de diagnosticare, mentenanţă şi echipament de încercare Диагностическое и испытательное оборудование и оборудование для технического обслуживания

Construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения Construcţii navale şi structuri maritime în general Судостроение и морские сооружения в целом Aspecte generale referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, общие аспекты

ISO 24409-2:2014 Ships and marine technology - Design, location and use of shipboard safety signs, safety-related signs, safety notices and safety markings - Part 2: Catalogue ISO 24409-3:2014 Ships and marine technology - Design, location and use of shipboard safety signs, safety-related signs, safety notices and safety markings - Part 3: Code of practice 47.020.10

Corpul navei şi elemente de structură ale corpului navei Корпусы и их конструктивные элементы

ISO 17683:2014 Ships and marine technology - Ceramic weld backing for marine use 47.020.99

ISO 8856:2014 Road vehicles - Electrical performance of starter motors - Test methods and general requirements

Vehicule utilitare în general Грузовые транспортные средства в целом

ISO 15031-4:2014 Road vehicles - Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics - Part 4: External test equipment

ISO 15397:2014 Graphic technology - Communication of graphic paper properties 43

Vehicule utilitare Грузовые транспортные средства

ISO 21308-5:2014 Road vehicles - Product data exchange between chassis and body work manufacturers (BEP) - Part 5: Coding of loader crane bodywork

Fotografie Фотография

ISO 18937:2014 Imaging materials - Photographic reflection prints - Methods for measuring indoor light stability 37.100

43.080

Alte standarde referitoare la construcţii navale şi structuri maritime Судостроение и морские сооружения, прочие аспекты

ISO 17357-1:2014 Ships and marine technology - Floating pneumatic rubber fenders - Part 1: High pressure ISO 28004-2:2014 Security management systems for the supply chain - Guidelines for the implementation of ISO 28000 - Part 2: Guidelines for adopting ISO 28000 for use in medium and small seaport operations

94


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

ISO 28004-3:2014 Security management systems for the supply chain - Guidelines for the implementation of ISO 28000 - Part 3: Additional specific guidance for adopting ISO 28000 for use by medium and small businesses (other than marine ports) ISO 28004-4:2014 Security management systems for the supply chain - Guidelines for the implementation of ISO 28000 - Part 4: Additional specific guidance on implementing ISO 28000 if compliance with ISO 28001 is a management objective 59

59.060 59.060.01

Industria textilă şi a pielăriei Технология текстильного и кожевенного производства

Fibre textile în general Текстильные волокна в целом

ISO 24362-1:2014 Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres ISO 24362-3:2014 Textiles - Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants - Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene

59.080.30

Produse ale industriei textile Изделия текстильной промышленности Ţesături din textile Текстильные изделия

ISO 13934-2:2014 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method 65

Agricultură Сельское хозяйство

65.060

Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование

65.060.10

Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

Industria alimentară Технология пищевых продуктов

67.100 Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты 67.100.10

Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

ISO 8968-1:2014 Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl principle and crude protein calculation 67.250

Fibre textile Текстильные волокна

ISO 2403:2014 Textiles - Cotton fibres - Determination of micronaire value

59.080

67

Materiale şi produse în contact cu produsele alimentare Материалы и предметы в контакте с пищевыми продуктами

ISO 14285:2014 Rubber and plastics gloves for food services - Limits for extractable substances 71 71.040 71.040.99

Industria chimică Химическая технология Chimie analitică Аналитическая химия Alte standarde referitoare la chimia analitică Аналитическая химия, прочие аспекты

ISO 17470:2014 Microbeam analysis - Electron probe microanalysis - Guidelines for qualitative point analysis by wavelength dispersive X-ray spectrometry 71.100

Produse ale industriei chimice Продукты химической промышленности

71.100.10

Materiale pentru fabricarea aluminiului Материалы для производства алюминия

ISO 18142:2014 Carbonaceous materials for the production of primary aluminium - Baked carbon bodies - Determination of the dynamic elasticity modulus by the resonance method 71.100.20

Gaze pentru aplicare industrială Газы промышленного применения

ISO 14687-3:2014 Hydrogen fuel - Product specification - Part 3: Proton exchange membrane (PEM) fuel cell applications for stationary appliances

ISO 5721-2:2014 Agricultural tractors- Requirements, test procedures and acceptance criteria for the operator's field of vision - Part 2: Field of vision to the side and to the rear

95


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

75

75.180

75.180.10

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Maşini şi utilaje pentru industria petrolieră şi a gazului natural Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Maşini şi utilaje pentru exploatare, foraj şi extracţie Оборудование для разведки, бурения и добычи

ISO 11960:2014 Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells

75.200

Maşini şi utilaje pentru transportul, produselor petroliere şi a gazului natural Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа

ISO 4437-1:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels Polyethylene (PE) - Part 1: General

79 79.060 79.060.10

ISO 4437-3:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings ISO 4437-5:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system ISO 17357-2:2014 Ships and marine technology - Floating pneumatic rubber fenders - Part 2: Low pressure 77 77.060

Metalurgie Металлургия Coroziunea metalelor Коррозия металлов

ISO/TR 16208:2014 Corrosion of metals and alloys - Test method for corrosion of materials by electrochemical impedance measurements 77.140.75

Ţevi şi tuburi de oţel pentru utilizări speciale Стальные трубы и трубки специального назначения

ISO 11960:2014 Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells

Plăci din lemn Древесные плиты Placaje Фанера

ISO 1096:2014 Plywood – Classification ISO 13608:2014 Plywood - Decorative veneered plywood 79.060.99

Alte plăci din lemn Древесные плиты прочие

ISO 13609:2014 Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards 81

81.060 81.060.30

ISO 4437-2:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes

Industria lemnului Технология древесины

Industria sticlei şi a ceramicii Стекольная и керамическая промышленность Ceramică Керамика Produse din sticlă Изделия из стекла

ISO 17172:2014 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Determination of compaction properties of ceramic powders 83

83.060

Industria cauciucului şi a materialelor plastice Резиновая и пластмассовая промышленность Cauciuc Резина

ISO 289-1:2014 Rubber, unvulcanized - Determinations using a shearing-disc viscometer - Part 1: Determination of Mooney viscosity 83.080 83.080.01

Materiale plastice Пластмассы Materiale plastice în general Пластмассы в целом

ISO 11359-1:2014 Plastics - Thermomechanical analysis (TMA) - Part 1: General principles ISO 15791-1:2014 Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance ISO 15850:2014 Plastics - Determination of tension-tension fatigue crack propagation - Linear elastic fracture mechanics (LEFM) approach

96


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

ISO 29221:2014 Plastics - Determination of mode I plane-strain crack-arrest toughness

87 87.040

83.140 83.140.30

Produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия Ţevi şi racorduri din material plastic pentru utilizare fără fluide Пластмассовые трубы, фитинги и клапаны

ISO 4437-1:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels Polyethylene (PE) - Part 1: General ISO 4437-2:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels Polyethylene (PE) - Part 2: Pipes ISO 4437-3:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels Polyethylene (PE) - Part 3: Fittings ISO 4437-5:2014 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels Polyethylene (PE) - Part 5: Fitness for purpose of the system

83.140.99

Alte produse din cauciuc şi materiale plastice Резиновые и пластмассовые изделия прочие

ISO 10282:2014 Single-use sterile rubber surgical gloves – Specification ISO 14285:2014 Rubber and plastics gloves for food services - Limits for extractable substances ISO 17357-1:2014 Ships and marine technology - Floating pneumatic rubber fenders - Part 1: High pressure 85 85.040

Industria hîrtiei Технология бумаги Celuloze Целлюлоза

ISO 16927:2014 Paints and varnishes - Determination of the overcoatability and recoatability of a coating ISO 15686-4:2014 Building Construction - Service Life Planning – Part 4: Service Life Planning using Building Information Modelling 91

91.120

ISO 23714:2014 Pulps - Determination of water retention value (WRV) 85.060

Hîrtie şi carton Бумага и картон

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

ISO 16283-1:2014 Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation 91.140 91.140.60

Instalaţii în clădiri Установки в зданиях Sisteme de alimentare cu apă Системы водоснабжения

ISO/TR 4191:2014 Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) and oriented PVC-U (PVC-O) Guidance for installation 91.140.90

Ascensoare. Scări rulante Лифты. Эскалаторы

ISO 22559-1:2014 Safety requirements for lifts (elevators) - Part 1: Global essential safety requirements (GESRs) 93

ISO 16065-2:2014 Pulps - Determination of fibre length by automated optical analysis - Part 2: Unpolarized light method

Vopsele şi lacuri Краски и лаки

ISO 16925:2014 Paints and varnishes - Determination of the resistance of coatings to pressure water-jetting

91.120.20 ISO 17357-2:2014 Ships and marine technology - Floating pneumatic rubber fenders - Part 2: Low pressure

Industria de vopsele şi coloranţi Лакокрасочная промышленность

93.025

Construcţii civile Гражданское строительство Sisteme de transport exterioare pentru apă Наружные системы подачи воды

ISO/TR 4191:2014 Plastics piping systems for water supply - Unplasticized poly(vinyl chloride)(PVC-U) and oriented PVC-U (PVC-O) Guidance for installation

ISO 535:2014 Paper and board - Determination of water absorptiveness Cobb method

97


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

STANDARDE INTERNAȚIONALE IEC PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ МЭК

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru asociat al Comisiei Electrotehnice Internaționale (IEC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele internaționale elaborate de IEC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de IEC în luna ianuarie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în ianuarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către IEC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является ассоциированным членом Международной электротехнической комиссии (МЭК). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к международным стандартам разработанные МЭК, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных.

На

основе

Ниже представлены стандарты, опубликованные МЭК в январе 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в январе 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МЭК на тот момент. Для них указан год разработки.

17

17.220

17.220.20

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления Electricitate. Magnetism. Măsurări electrice şi magnetice Электричество. Магнетизм. Электрические и магнитные измерения Măsurări de mărimi electrice şi magnetice Измерение электрических и магнитных величин

33 33.100

33.120

31.120

Electronică Электроника Dispozitive cu afişaj electronic Электронные дисплеи

IEC 62629-12-1:2014 3D Display devices – Part 12-1: Measuring methods for stereoscopic displays using glasses – Optical 31.260

Optoelectronică. Aparate cu laser Оптоэлектроника. Лазерное оборудование

IEC 62629-12-1:2014 3D Display devices – Part 12-1: Measuring methods for stereoscopic displays using glasses – Optical

98

Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMS)

IEC TS 62153-4-1:2014 Metallic communication cable test methods – Part 4-1: Electromagnetic compatibility (EMC) – Introduction to electromagnetic screening measurements

IEC TR 61869-102:2014 Instrument transformers – Part 102: Ferroresonance oscillations in substations with inductive voltage transformers 31

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. аудио-и видеотехника

33.120.10

Componente şi accesorii pentru echipament de telecomunicaţii Компоненты и вспомогательные приспособления телекоммуникационного оборудования Cabluri coaxiale. Ghiduri de undă Коаксиальные кабели. Волноводы

IEC 61196-9:2014 Coaxial communication cables – Part 9: Sectional specification for RF flexible cables 33.180 33.180.10

Comunicaţii prin fibră optică Волоконно-оптическая связь Fibre şi cabluri Волокна и кабели

IEC 60794-1-20:2014 Optical fibre cables – Part 1-20: Generic specification – Basic optical cable test procedures – General and definitions


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

IEC TR 62048:2014 Optical fibres – Reliability – Power law theory 33.200

Teleconducere. Telemăsurare Телемеханика. Телеметрия

IEC TS 62325-503:2014 Framework for energy market communications – Part 503: Market data exchanges guidelines for the IEC 62325-351 profile

99


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

STANDARDIZAREA INTERSTATALĂ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ STANDARDE INTERSTATALE GOST PUBLICATE ОПУБЛИКОВАННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ГОСТ

Institutul Național de Standardizare (INS) este membru cu drepturi depline al Consiliul Euro-Asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC). Odată cu statutul de membru, INS a primit acces la standardele interstatale elaborate de EASC, lista cărora o publică lunar în Buletinul de Standardizare, în scopul informării utilizatorilor de standarde. Aceste standarde pot fi consultate în Fondul Național de Standarde al INS. În baza unei solicitări argumentate, standardele respective pot fi adoptate în calitate de naționale. Mai jos sînt prezentate standardele publicate de EASC în luna ianuarie 2014. În listă sînt incluse, de asemenea, standarde publicate în ianuarie 2014, dar elaborate anterior. Din anumite considerente, acestea nu au fost făcute publice la momentul respectiv de către EASC. Pentru aceste standarde este indicat anul elaborării. Национальный институт стандартизации (НИС) является полноправным членом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). Одновременно со статусом члена, НИС получил доступ к межгосударственным стандартам разработанные МГС, список которых, с целью уведомления пользователей стандартов, публикуются ежемесячно в «Buletinul de Standardizare». Эти стандарты могут просматриваться в Национальном фонде стандартов. аргументированного запроса, эти стандарты могут быть приняты в качестве национальных.

На

основе

Ниже представлены стандарты, опубликованные МГС в январе 2014 года. В списке так же включены стандарты, опубликованные в январе 2014 года, но разработанные ранее. По различным причинам они не были опубликованы МГС на тот момент. Для них указан год разработки.

01

01.100 01.100.30

Generalităţi. Terminologie. Standardizare. Documentare Общие положения. терминология. стандартизация. документация Desene tehnice Технические чертежи Desene pentru construcţii Строительные чертежи

ГОСТ 21.206-2012 Система проектной документации для строительства. Условные обозначения трубопроводов 01.120

Standardizare. Reguli generale Стандартизация. Общие правила

ГОСТ 30630.0.2–2004 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на транспортирование и хранение ГОСТ 30630.0.3–2004 Методика исследования и проверки ускоренными методами влияния внешних воздействующих факторов на долговечность и сохраняемость технических изделий. Разработка и построение

100

ГОСТ 30630.2.2-2001 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие влажности (IEC 60068-2-30:2005; IEC 60068-2-78:2001; IEC 60068-3-4:2001, NEQ) ГОСТ 30630.2.3-2001 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие солнечного излучения (IEC 60068-2-5:2010, NEQ) ГОСТ 30630.3.0-2001 Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие положения ГОСТ 31205-2004 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

03

03.120 03.120.10

Servicii. Organizarea întreprinderii, management şi calitate. Administrare. Transport. Sociologie Социология. услуги. организация фирм и управление ими. администрация. Транспорт Calitate Качеств

Certificarea produselor şi a întreprinderii. Evaluarea conformităţii Сертификация продукции и фирм. Оценка соответствия

ГОСТ ISO/IEC 17020-2013 Оценка соответствия. Общие критерии работы различных типов инспекционных органов (ISO/IEC 17020:2012, IDT) ГОСТ ISO/IEC 17021-2013 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента (на основе СТБ ISO/IEC 17021:2010) (ISO/IEC 17021:2011, IDT) ГОСТ ISO/IEC 17065-2013 Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг (ISO/IEC 17065:2012, IDT) 07 07.100 07.100.20

Matematică. Ştiinţe naturale Математика. естественные науки Microbiologie Микробиология Microbiologia apei Микробиология воды

ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации (ISO 9308-1:2000, MOD) 07.100.30

13.060 13.060.70

Managementul calităţii şi asigurarea calităţii Управление качеством и обеспечение качества

ГОСТ 31893-2012 Оценка соответствия. Система стандартов в области оценки соответствия 03.120.20

13

Microbiologia alimentară Пищевая микробиология

ГОСТ ISO 6611-2013 Молоко и молочные продукты. Подсчет колониеобразующих единиц дрожжей и/или плесневых грибов. Методика определения количества колоний при температуре 25 °C (ISO 6611:2004, IDT)

Mediu. Protecţia sănătăţii. Securitate Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность Calitatea apei Качество воды Determinarea proprietăţilor biologice ale apei Исследование биологических свойств воды

ГОСТ 31955-2012 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации (ISO 9308-1:2000, MOD) 13.120

Securitatea în locuinţe Безопасность в быту

ГОСТ IEC 60335-2-26-2008 Бытовые и аналогичные электрических приборы. Безопасность. Часть 2-26. Дополнительные требования к часам (IEC 60335-2-3:2005, IDT) 13.340 13.340.10

Echipament de protective Защитные средства Îmbrăcăminte de protective Защитная одежда

ГОСТ 12.4.239-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от жидких химикатов. Метод определения сопротивления воздухонепроницаемых материалов прониканию жидкостей 17

17.140 17.140.01

Metrologie şi măsurare. Fenomene fizice Mетрология и измерения. физические явления Acustică şi măsurări acustice Акустика и акустические измерения Măsurări acustice şi atenuarea zgomotului în general Акустические измерения и борьба с шумами в целом

ГОСТ 31704-2011 Материалы звукопоглощающие. Методы измерения звукопоглощения в реверберационной камере (EN ISO 354:2003, MOD) 19 19.040

Încercări Испытания Încercări de mediu Климатические испытания

ГОСТ 30630.0.1-2002 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания.

101


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014 ГОСТ 30630.0.3–2004 Методика исследования и проверки ускоренными методами влияния внешних воздействующих факторов на долговечность и сохраняемость технических изделий. Разработка и построение ГОСТ 30630.2.4-2002 Методы испытаний на стойкость к климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытание на воздействие давления воздуха или другого газа ГОСТ 30630.3.0-2001 Методы ускоренных испытаний на долговечность и сохраняемость при воздействии агрессивных и других специальных сред для технических изделий, материалов и систем материалов. Общие положения ГОСТ 30630.3.1–2002 Методы испытаний на стойкость к воздействию агрессивных и других специальных сред машин, приборов и других технических изделий 19.060

Încercări mecanice Механические испытания

ГОСТ 30630.0.1-2002 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Комбинированные испытания. ГОСТ 30630.1.4-2002 Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Испытания на воздействие линейного ускорения (IEC 60068-2-7:1983; MOD) ГОСТ 31119-2002 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред 27 27.020

Energetică şi transmisia căldurii Энергетика и теплотехника Motoare cu ardere internă Двигатели внутреннего сгорания

ГОСТ ISO 8528-3-2011 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3. Генераторы переменного тока (ISO 8528-3:1993, IDT) ГОСТ ISO 8528-6-2011 Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 6. Методы испытаний (ISO 8528-6:1993, IDT)

29 29.060 29.060.20

Electrotehnică Электротехника Conductoare şi cabluri electrice Электрические провода и кабели Cabluri Кабели

ГОСТ 31944-2012 Кабели грузонесущие геофизические бронированные. Общие технические условия ГОСТ IEC 60331-21-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно (IEC 60331-21:1999, IDT) 29.120

Accesorii electrice Электрическая арматура

ГОСТ IEC 60906-3-2011 Система МЭК вилок и штепсельных розеток бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам и штепсельным розеткам системы безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) 6, 12, 24 и 48 В и на номинальный ток 16 А. Технические требования (IEC 60906-3:1994, IDT) 29.130

29.130.20

Aparate de conectare şi comandă Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Aparate de conectare şi comandă de joasă tensiune Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления

ГОСТ 30011.7.1-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 7. Электрооборудование вспомогательное. Раздел 1. Клеммные колодки для медных проводников (IEC 60947-7-1:2002, MOD) 29.140

Lămpi şi accesorii Светотехнические изделия

29.140.10

Socluri şi dulii pentru lămpi Цоколи и патроны для ламп

ГОСТ IEC 60360-2012 Стандартный метод измерения превышения температуры на цоколе лампы (IEC 60360:1987, IDT) 29.140.30

Lămpi fluorescente. Lămpi cu descărcare Флуоресцентные лампы. Разрядные лампы

ГОСТ 31948-2012 Лампы разрядные (кроме люминесцентных ламп). Требования безопасности (IEC 62035:1999, MOD)

102


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

33 33.100 33.100.10

Telecomunicații. Tehnici audio și video Телекоммуникации. аудио-и видеотехника Compatibilitate electromagnetică (EMC) Электромагнитная совместимость (EMS) Emisie Излучение

ГОСТ 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств (IEC 61000-4-7-:2009, MOD) 33.100.20

Imunitate Защищенность

ГОСТ 30804.4.7-2013 Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств (IEC 61000-4-7-:2009, MOD) 45 45.060

Ingineria căilor ferate Железнодорожная техника Material rulant pentru căi ferate Подвижной состав железных дорог

ГОСТ 31539-2012 Цикл жизненный железнодорожного подвижного состава. Термины и определения 45.060.10

Material rulant de tracţiune Тяговый состав

ГОСТ 31536-2012 Колесные пары тягового подвижного состава. Метод контроля электрического сопротивления 53 53.020 53.020.30

Instalaţii pentru manipularea materialelor Подъемно-транспортное оборудование Instalaţii de ridicat Подъемное оборудование Accesorii pentru instalaţii de ridicat Вспомогательные приспособления для подъемного оборудования

ГОСТ EN 818-1-2011 Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 1. Общие требования к приемке (EN 818-1:1996, IDT)

ГОСТ EN 818-5-2011 Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 5. Стропальные цепи класса 4 (EN 818-5:1999, IDT) 53.100

Maşini de terasament Землеройные машины

ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 55 55.100

Ambalaje şi distribuirea mărfurilor Упаковка и размещение грузов Butelii. Borcane. Flacoane Бутыли. Горшки. Банки

ГОСТ 32131-2013 Бутылки стеклянные для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции. Общие технические условия 65 65.060

65.060.10

Agricultură Сельское хозяйство Maşini, unelte şi echipamente agricole Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование Tractoare şi remorci agricole Сельскохозяйственные тракторы и прицепы

ГОСТ ISO 5700-2013 Тракторы для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Устройства защиты при опрокидывании (ROPS). Метод статических испытаний и условия приемки (ISO 5700:2006, IDT) 65.060.80

Echipamente forestiere Оборудование для лесного хозяйства

ГОСТ ISO 5700-2013 Тракторы для сельскохозяйственных работ и лесоводства. Устройства защиты при опрокидывании (ROPS). Метод статических испытаний и условия приемки (ISO 5700:2006, IDT) 65.120

Nutreţuri Корма для животных

ГОСТ 32015-2012 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ EN 818-4-2011 Цепи стальные из круглых коротких звеньев для подъема грузов. Безопасность. Часть 4. Стропальные цепи класса 8 (EN 818-4:1996, IDT)

103


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

67 67.050

Industria alimentară Технология пищевых продуктов Metode generale de încercări şi analize pentru produse alimentare Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов

ГОСТ 32015-2012 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Метод определения содержания анаболических стероидов и производных стильбена с помощью газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектором 67.060

Cereale, leguminoase şi produse derivate Зерновые, бобовые и продукты их переработки

ГОСТ ISO 5530-1-2013 Мука пшеничная. физические характеристики теста. Часть 1. Определение водопоглощения и реологических свойств с применением фаринографа (ISO 5530-1:1997, IDT) 67.080 67.080.20

Fructe. Legume Фрукты. Овощи Legume şi produse derivate Овощи и продукты их переработки

ГОСТ 31916-2012 Грибы. Шампиньоны культивируемые свежие. Руководство по хранению в холодильниках и транспортированию в рефрижераторах (ISO 7561:1984, MOD) 67.100 67.100.01

Lapte şi produse lactate Молоко и молочные продукты Lapte şi produse lactate în general Молоко и молочные продукты в целом

ГОСТ ISO 6611-2013 Молоко и молочные продукты. Подсчет колониеобразующих единиц дрожжей и/или плесневых грибов. Методика определения количества колоний при температуре 25 °C (ISO 6611:2004, IDT) 67.100.10

Lapte şi produse prelucrate din lapte Молоко и продукты из переработанного молока

ГОСТ ISO 8069-2013 Молоко сухое. Определение содержания молочной кислоты и лактатов (ISO 8069:2005, IDT) (IDF 69:2005, IDT) ГОСТ ISO 8968-3-2013 Молоко. Определение содержания азота. Часть 3. Метод дигерирования в блоке (полумикроэкспресс метод) (ISO 8968-3:2004, IDT) (IDF 20-3:2004, IDT) ГОСТ 31976-2012 Йогурты и продукты йогуртные. Потенциометрический метод определения титруемой кислотности

104

67.120

67.120.20

Carne, produse din carne şi alte produse de origine animală Мясо, мясные продукты и другие животные продукты Păsări şi ouă Птица и яйца

ГОСТ 31930-2012 Мясо птицы замороженное. Методы определения технологически добавленной влаги 67.160 67.160.10

Băuturi Напитки Băuturi alcoolice Алкогольные напитки

ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия ГОСТ 31731-2012 Вино игристое. Технические условия 67.180 67.180.20

Zahăr. Produse din zahăr. Amidon Сахар. Продукты из сахара. Крахмал Amidon şi produse derivate Крахмал и продукты из него

ГОСТ 32159-2013 Крахмал кукурузный. Общие технические условия 67.190

Ciocolată Шоколад

ГОСТ 31902-2012 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира 67.200

67.200.10

Uleiuri şi grăsimi comestibile. Seminţe oleaginoase Пищевые масла и жиры. Семена масличных культур Uleiuri şi grăsimi animale şi vegetale Животные и растительные масла и жиры

ГОСТ 31756-2012 Жиры и масла животные и растительные. Определение анизидинового числа (ISO 6885:2006, MOD) ГОСТ 31933-2012 Масла растительные. Методы определения кислотного числа (ISO 10406-1:2008, NEQ) ГОСТ 32123-2013 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания бенз(а)пирена. Метод с применением высокоразрешающей жидкостной хроматографии с обратной фазой (ISO 15302:2007, MOD)


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

67.220 67.220.20

Stimulenţi şi condimente. Aditivi alimentari Пряности и приправы. Пищевые добавки Aditivi alimentari Пищевые добавки

ГОСТ 32053-2013 Добавки пищевые. Калия ацетат Е261(i). Технические условия 75

75.080

Industria petrolieră şi tehnologii asociate Технология добычи и переработки нефти и смежные технологии Produse petroliere în general Нефтяные продукты в целом

ГОСТ 31873-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы ручного отбора проб (ASTM D4057:2006, NEQ)

ГОСТ 31899-2-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термопластичные или эластомерные). Методы определения деформативно-прочностных свойств (EN 12311-2:2000, MOD) 91.100.60

ГОСТ EN 1605-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре (EN 1605:1996, IDT) ГОСТ EN 1606-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения ползучести при сжатии (EN 1606:1996, IDT) 91.100.99

77 77.140 77.140.01

Metalurgie Металлургия Produse din fontă şi oţel Продукция из чугуна и стали Produse din fontă şi oţel în general Продукция из чугуна и стали в целом

ГОСТ 31443-2012 Трубы стальные для промысловых трубопроводов. Технические условия 91

91.080 91.080.40

Construcţii şi materiale de construcţii Строительные материалы и строительство Structuri de construcţii Конструкции зданий Structuri de beton Бетонные конструкции

ГОСТ 31938-2012 Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия 91.100

Materiale de construcţii Строительные материалы

ГОСТ 5686-2012 Грунты. Методы полевых испытаний сваями 91.100.50

Lianţi. Materiale pentru etanşare Связующие вещества. Уплотнители

ГОСТ 31897-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения сопротивления динамическому продавливанию (EN 12691:2006, MOD)

Materiale pentru izolaţie termică şi acustică Тепло- и звукоизоляционные материалы

Alte materiale de construcţii Строительные материалы прочие

ГОСТ EN 1109-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения гибкости при пониженных температурах (EN 1109:1999, IDT) ГОСТ EN 1928-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения водонепроницаемости (EN 1928:2000, IDT) 91.120 91.120.20

Protecţia exterioară şi interioară a clădirilor Защита зданий снаружи и внутри Acustica în clădiri. Izolaţie acustică Акустика в зданиях. Звукоизоляция

ГОСТ 31704-2011 Материалы звукопоглощающие. Методы измерения звукопоглощения в реверберационной камере (EN ISO 354:2003, MOD) 91.220

Maşini şi utilaje pentru construcţii Строительное оборудование

ГОСТ 12.2.011-2012 Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности 97

97.060

Echipament pentru uz casnic şi comercial. Distracţii. Sport Бытовая техника и торговое оборудование. Отдых. Спорт Echipamente de spălat Прачечное оборудование

ГОСТ IEC 60335-2-26-2008 Бытовые и аналогичные электрических приборы. Безопасность. Часть 2-26. Дополнительные требования к часам

105


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

106


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

107


BULETINUL DE STANDARDIZARE — NR. 1 [138], IANUARIE 2014

PENTRU NOTIȚE ДЛЯ ЗАМЕТОК

108

Buletin de standardizare ianuarie 2014  
Buletin de standardizare ianuarie 2014  
Advertisement