Page 1

pieter aspe

fecbutlerknopc


c aspenv.be facebook.com/pieteraspe ©cUitgeverijcManteauc/cWPGcUitgeverscBelgiëcnv,c Rijnkaaic100/A11,cB-2000cAntwerpencencPietercAspe www.manteau.bec info@manteau.be VertegenwoordigingcincNederland NewcBookcCollective www.newbookcollective.com Eerste druk september 2017 Omslagontwerp:cWilcImmink Omslagfoto:cShutterstock Opmaakcbinnenwerk:cReady2Print Allecrechtencvoorbehouden.cNietscuitcdezecuitgavecmagcwordenc verveelvoudigd,copgeslagencinceencgeautomatiseerdcgegevensbestandcofcopenbaarcgemaakt,cincenigecvormcofcopcenigecwijze,c hetzijcelektronisch,cmechanisch,cdoorcfotokopieën,copnamencofc opcwelkecwijzecook,czondercvoorafgaandecschriftelijkectoestemmingc vancdecuitgever. isbnc978c90c223c3438c6 dc2017/0034/411 nurc330


Aan mijn lief c c

voorceencbeetjecliefde draagcikcjecopcmijncschouderscmee hoogcencongenaakbaar c voorceencbeetjecliefde draagcikcje totcmijncbenenchetcbegeven c voorceencbeetjecliefde magcjecrustencaancmijnczij c voorceencbeetjecmeer wordcjecmijncvrouw


1

‘Weetcjeczekercdatchijcercnietciscvanavond?’ ‘Ja’,czeiczeczondercopcteckijken.c‘Ikcweetczekercdatchijcercnietc is.’ Zechaddenchuncfietsencinceenczijstraatctegencdecgevelcvanc eencleegstaandcpandcgestald,cliepenczijcaanczijcovercdechobbeligeckasseien.c ‘Verdomdechakkenslopers’,cfoeterdecze. ‘feckasseien?’ HijcmochtcnegentienczijncencClaudiacachtendertig,czijc hadcgeenchakkencnodigcomceencjongencofceencmanchetchoofdc opcholctecbrengen.cStevigecborsten,ceencstalenckontcenceenc figuurcdatcsmeektecomceencstrakkecjurk.cZecrookcookclekker,c friscencfruitig.c ‘Nee,cdecvoegencertussen.’ Zecsloegencdechoekcom,cliepencnaastchetctrottoircwantc ercwasctochcgeencverkeer,cdecmeestecmensenclagencincbed,c steuntrekkerscencmarginalenckekencgewoontegetrouwctele-c visiectotczecvoorcdecbuiscincslaapcvielen.cEencenkeleckroegbaasc wachttecnogcopceenclatecklant.cfecstadcwascverdoofd,chetc geluidcafgezet.cfeckanscwascontzettendckleincdatciemandc hencopmerkte,claatcstaancherinnerde.c ‘Ikcvindchetcinciedercgevalcspannend’,czeichij.c Zeckeekcevencopzij.cKoencwasceencknappeckerel,cnietchaarc typecmaarctochcbijzondercaantrekkelijk.cHijcwascatletischc 7


gebouwd,czijnckincstakceencbeetjecnaarcvoren,chijchadcdonkere,cmysterieuzecogencenceencwarmecstem.cfecmeestec meisjescvanczijncleeftijdczoudenchemcmaarcwatcgraagcwillenc versieren,czijchadchemcalleencnodigcomdatchijceencencanderc vancslotencenccomputerscafcwistcencmetceenczoenckonczeczichc vanczijncstilzwijgencverzekeren.c ‘Weczijncercbijna.’ Hetcklonkcalsceencopluchtingcencdatcwaschetcook.cfec straatcmochtcdonkercencleegczijn,cbijciemandcinbrekenchieldc altijdceencrisicocin.cClaudiackoncevenmincmetczekerheidc zeggencdatchijcnietcthuiscwas,choewelczecdatczo-evencwelchadc beweerdcomcKoencgerustctecstellen.cTochchadczechaarcplannencnietcwillencuitstellen.cErcmoestczocsnelcmogelijkceenc eindeckomencaancdecvernederendecchantage,czeckonchetcnietc langercverdragencgebruiktctecworden.cHetcwascbovendienc eenckwestiecvanctijdcvoorchaarcmancerachterckwamcdatczec hemcbedrogenchad,cmetchetconvermijdelijkecgevolgcdatchijc bijchaarczoucweggaan.c ‘Bencjeczenuwachtig?’ ‘Nee,cjijcwel?’ ‘Eencbeetje.’ Koencwistcdatchijchaarcwaarschijnlijkcnooitczouckunnenc krijgen,cgewooncdichtcbijchaarczijncgafchemceencfijncgevoelc encdatcvolstondcvoorlopigcvoorchem.cHijcmaaktecalleenceenc kanscomchaarctecversierencalschijcdeedcwatczecgevraagdchad.c ‘Iemandcdiectweeckeercpercjaarcgaatcskiënchoeftctochcnietc bangcteczijn.’ ‘Watcheeftcdatcermeectecmaken?’ ‘Hetciscsimpel,cKoen.cErckomencjaarlijkscmeercskiërscomc dancinbrekers.’ Zecwascnietcalleencbloedmooi,chijchieldcookcvanchaarc absurdechumor.cZijnchandcraaktecongewildcevencdeczijkantc vanchaarcdijcomdatchaarcreactiechemcletterlijkceencbeetjec 8


uitczijncloodchadcgebracht.cEencwarmecgloedcinczijncbuikc temperdecdeczenuwachtigheid.cZechadcgelijk.cWatckoncerc misgaan?cHetcslotcvancdecgaragedeurckoncgeencproblemenc opleveren,chijckendeczijncvak.c ‘Hoeveelctijdcdenkcjecnodigctechebbencomcdecklusctecklaren?’ ‘Geencidee’,czeicze.c‘Jijcbentcdecexpert.’ Koencwascnietcalleenceencexpertcwatcslotencbetrof,chijc maaktecbehalvecdeurencookccomputerscopen.cZecpakteczijnc handcvast,ckeekchemcrechtcincdecogen.cHijcsmolt.c ‘Weczijncer’,czeiczechees. Hetcduurdecgeenctwintigcsecondencvoorcdecgaragedeurc openklaptecenczecbinnencstonden.cHetcrookcercnaarcoliecenc benzinechoewelcercgeencwagencstond,cwatcopczichceencgoedc tekencwas.cKoenctrokcdecdeurcdicht,cknipteczijnczaklantaarnc aan.cErcstondenctweecrekkencmetckartonnencdozencenceenc gedeukteckoelkast.cAancdecmuurchingceencreproductiecvanc eencschilderijcvancGustavcKlimt.cIncdeclinkerhoekcwasceenc deurcdiectoegangcgafctotchetchuis.cZecwascnietcopcslot.c ‘Eencfluitjecvanceenccent’,cglimlachtecze. Haarcdonkere,cgeprononceerdeclippencdedenchemcnietc aanceencverkleinwoordcdenken.cfecassociatiecriepcbeeldenc opcdiechijcprobeerdecopctecslaancvoorclater.cZecliepencdoorc decgang,cgeleidcdoorcdeccirkelvormigecstralenbundelcvanc deczaklantaarn.cfecbewonercgafcduidelijkcweinigcomcgezelligheid.cfecmurencwarenckaal,cdecouderwetseclopercinchetc middenctrofcjechoogstenscnogcbijcoudecmensencaan.cfec meubelscincdecwoonkamercbevestigdencdeceerstecindrukcdiec zecincdecgangchaddencopgedaan.cZecpastencechterchelemaalc nietcbijcdecreproductiecincdecgarage.cErcstondcookceencvoorhistorischecradiocmetclampen,cdeckoperencluchtercteldeczesc kaarsjescmetcvlamvormigeclampjes.c ‘Weetcjeczekercdatcwecaanchetcjuistecadresczijn?’ 9


Hijcdeedchaarcevenctwijfelen,czechadchetcinderdaadcookc anderscverwacht.cStevencdroegcuitsluitendcdurecpakkencenc schoenencvancFloriscvancBommelcenchijcreedcmetceencAlfac Romeo.c ‘Schijnckancbedriegen’,czeicze.c‘Ikcdenkcdatcdecbovenverdiepingcercanderscuitziet.’ Zecslopencdectrapcopcalsckattencopckousenvoetencalsofc iemandcietsczoucmerkencmochtenczeclawaaicmaken.cHetc huiscernaastcstondcalcjarencleegcencaancdecandereckantcfungeerdecdecgaragecalscbuffer.cProfessionelecdievenczoudenc zichcinciedercgevalcgeenczorgenchebbencgemaakt.cKoencmaakteczichcevenminczorgen,chijchadcalleencoogcvoorchaarcstalenc kontcdiecvoorchemcdectrapcopging.cHetcuitzichtcdeedczijnc hoofdcbonzen.c ‘Ziecjecwel.’ fecbovenverdiepingcteldeceencgroteckamer.cJechoefdec geenckennercteczijncomctecziencdatcdecinrichtingcervanceenc fortuinchadcgekost.cEencbankstelcvancdecSede,cledlampencinc strakkecItaliaansecarmaturen,czwartcglanzendecbeeldschermen,ceencmassiefchoutencvloercenceencwerkcvancEdgardcTytgatcaancdecmuur.c ‘Ikcdenkcdatchijcdecbelastinginspecteurcbenedencontvangt.’ Claudiachieldcvancmooie,cdurecdingen,cmaarczecvondchetc zondecercveelcgeldcaanctecbesteden.cZijchaddenchuncmeubelscbijcIkeacgekocht,cdecPhilips-flatscreencopce-Bay.cZec hadcgeleerdcdatcmateriëlecspullencjecookcgelukkigckondenc makencalscjeczecnietcbezat.cfatczeichaarcmanctenminstecalschijc weerceenscnaarceencknappecmeidczatctecgluren,cwatczechemc nietckwalijkcnamcomdatczeczelfcnietsctekortkwam.cMarccwasc eenclievecminnaarcmetceencbijnaconuitputtelijkcprestatievermogen.cNee,czechadchelemaalcnietctecklagen.cZecwoondenc inceencgerenoveerdecrijwoningcdiecoverctwaalfcjaarchunceigen10


domczoucworden,cgingenctweeckeercpercjaarcopcreis,chieldenc vancuitetencgaan,cconcerten,cgezelligecfeestjes,croddelenc metcvriendencencvriendinnen,cfietsen,cluiecdagen,ckoopjesc incjanuaricenclepeltjesgewijscincslaapcvallen.cHunclevenchadc veelcwegcvanceencsprookje,ctotcSteven,cdecbozecwolfcuitchaarc verleden,copchetctoneelcwascverschenen.cZechadcgeenczincdatc allemaalcopctecgevencenctecboetencvoorceencpekelzonde. ‘Watcdoetcdieckerelceigenlijk?’ ‘Klojo’scwerkencniet’,czeiczecmetcdectandencopchaarconderlip.c ‘Hetcwascmaarceencvraag.’ Zijnchoofdcbleefcbonzen,chaarckontcdeedczijncfantasiec opcholcslaan.cHijcwascalleencmetcdecmoedercvanczijncbestec vriend,chetcmooistecwijfcdatchijcooitchadcgeziencenczecwildec datchijcietscillegaalscvoorchaarcdeed.cWaschetcdancnietcmeerc dancgerechtvaardigdcdatchijcercookcopceencredelijkecmanierc voorcbeloondcwerd?c ‘Wechebbencnietcdechelecnachtctijd,cKoen.’ ‘Waaromcniet?cStevenciscerctochcniet.’ Hijcgingcdichtercbijchaarcstaanctotchijchaarclichaamswarmtecvoeldecdoorcdecdunnecstofcvanczijnclinnencbroek.c Vrouwencvancachtendertigcwarencgeencpreutsecmeisjesc meer,csekscwascvoorchencevencgewooncalsceencnieuwecjurkc aantrekken.cZechoordeczijncademhalingczwaardercworden,c deckoortsigecblikcinczijncogencverontrusttechaar.c ‘Scheeltcerciets?’ Zeckeekchemcbedachtzaamcaan.cHijcontweekchaarcblik,c sloegczijncogencneer.cfecbobbelcinczijnconderbroekcbegonctec zwellenctoenczecvoorchemcopchaarcknieëncgingczittencenczijncc broekriemclosgespte,chijcvoeldechaarckoelecvingerscomczijncpe-c nis,cvoorvochtcdruptecopcdecsmettelozechoutencvloer,czijncc pikcveerdecopcalsceencslagboom,czecomslootczijncvochtigec eikelcmetchaarclippen,cMMMMM. 11


‘Scheeltcercietscmetcje?’ Zeclegdechaarchandcopczijncschouder,cschuddechemcwakkercuitczijncgeilecdroomczonderctecbeseffencdatchijcopchetc puntcstondcomcklaarcteckomen.c ‘Sorry.’ ‘Jechoeftcjecgeenczorgenctecmaken,cjongen,cStevenciscerc niet,cmaarcdatcbetekentcnietcdatcwechiercdechelecnachtckunnencblijven.cfatcbegrijpcjectoch.cVooruit.cLatencweceraanc beginnen.’ Zecgingcvoorchetcraamcstaan,cwierpceencblikcnaarcbuiten.c fecstraatclagcercnogcsteedscverlatencbij.cRamencencdeurenc vancdecoverburen,czwartecrechthoekencinceencbakstenenc vlak,cdonkere,cglanzendeckasseiencbadendcinchetclichtcvanc eenclantaarn.cEenchelderecstercinceencgeïnktechemel,cofcwasc hetcVenuscdiecpasseerde?cClaudiacdachtcmetcenigecweemoedc terugcaanchaarcleraarcNederlandscdiechaarcinceencvercverledenc decliefdecvoorcpoëziechadcbijgebracht.cZecherinnerdeczichc zijncwarmecstemcnogcalscdecdagcvancgisteren,czijncrustigec ogen,cdecrimpelscopczijncvoorhoofd,cdectandcdiechijcalcjarenc mistecencnooitczoucvervangen,czijnckortgekniptecnagels,cdec geurcvancstoerecaftershavecwaarmeechijcwaarschijnlijkcookc gingcslapen.cZecwasctoenczestien,chijctweeënveertig.cHetcwasc deceersteckeercdatczecechtcverliefdcopciemandcwascgeworden.cPlatonisch,czechadchetcwoordcnooitceerdercgehoordclaatc staancdecbetekeniscervan,ctotchijchetcrustigchadcuitgelegdc metceencvertederdecglimlachcopczijncgezicht,calsofchijczijnc dochtercaanchetcvoorbereidencwascopcdecvalstrikkencencdec leugenscwaarczeclatercmeecgeconfronteerdczoucworden.c ‘Luktchetceencbeetje?’ Koenczatcachterceencvancdeccomputers,czijncvingerscgledencalscruitenwisserscoverchetctoetsenbord,csnelcencefficiënt.c Mensencdiecnietsctecverbergenchebben,cstellenczeldenceenc wachtwoordcin,czijcdiecdenkencdatczecietsctecverbergencheb12


ben,cbedenkenceencstunteligecbeveiliging,ccriminelencenc bankierscmakencgebruikcvancingewikkeldecalgoritmescomc huncgeheimenctecbewaren,cechtecprofessionelencwetencdatc iedereccodecgebrokenckancworden. ‘Ikcdenkcnietcdatcwecietsczullencvinden’,czeicKoen.c ‘Waaromcdenkcjecdat?’ ‘Kom’,czeichij.c‘Ikczalchetcjeclatenczien.’ Zecliepctegenchaarczincnaarchemctoecomdatchijchaarcdroomc bruuskchadconderbrokencencbegoncplotselingctectwijfelenc aanchetcnutcvancdechelecoperatie.cWaaromcnietcallescopbiechten?cMarcchadcgeencbekrompencgeest,chijczoucbegrijpenc waaromczecbepaaldectoegevingenchadcgedaan,comdatchijc vanchaarchieldcenchaarcnooitczoucafdankencalsceencversletenc onderbroek.c ‘Onzecvriendcsurftcbijnaciederecdagcopcpornosites,ciscverslaafdcaancWikipedia,ckooptcstripscopcCatawiki,cmaaktcvirtuelecreizencnaarcexotischecbestemmingencencprobeertcafcenc toeceenceenzamecdroogpruimctecversieren,cmaar…’ ‘Maarcwat?’cvroegczecgeïrriteerd. Zijnctooncbevielchaarcniet.cZechadcbovendienceencgrondigechekelcaancjongeckerelscdieceenzamecvrouwencdroogpruimencnoemden.cfecvrouwcmetcwiecStevenconlangsccontactc hadcgezocht,clachtechaarctoecvanchetcscherm.cClaudiacschattechaarceencjaarcofcveertig.cAkkoord,czecwascfelcopgemaakt,c hetcdecolletécvanchaarcjurkjecietsctecdiep,chaarcblikcteczwoelc encerclagcwaarschijnlijkceencspuitcBotoxcincdecladecvanchaarc nachtkastje,cmaarcjeckonchaarcbezwaarlijkceencdroogpruimc noemen.cWatcmoestchijcdancnietcvanchaarcdenken? ‘IkcwildecjecalleenclatencziencdatcStevencslimmerciscdanc jecdenkt.cIkcweetcnucalczekercdatchijczijncgeheimencergensc anderscbewaart.’ ‘fecandereccomputer?’ ‘Nee,cClaudia.’ 13


Hetcwascdeceersteckeercdatchijchaarcmetchaarcvoornaamc aansprakcincplaatscvancmetcmevrouw.cfecmaniercwaaropc hijcdaarbijczijnclippenctuittecencdecbegeertecdieczecinczijnc blikczagcbranden,cbezorgdenchaarckippenvel.cNee…cBencikc nucechtcgekcaanchetcworden?cZeczetteceencstapcachteruit.cErc roldeceencdruppelczweetctussenchaarcborsten.c ‘VolgenscmijcgebruiktchijcgeheugenkaartencofcUSBsticks.’ ‘Waaromcdenkcjecdat?’ ‘Onzecvriendcslaatcgeencprivégegevenscopcinczijnccomputer,chijcbewaartczecopceencanderecdrager.’ ‘Ikcvolgcjecniet,cKoen.’ Zecprobeerdecdecgedachtecdatchijchaarcseksueelcbegeerdec vanczichcafcteczetten.cBelachelijkectrut,cdachtcze.cWaaromc zouceencgezondeckerelcdiecampercouderciscdancjecbloedeigenczooncopgewondencrakencdoorceencvrouwcdiecinderdaadc zijncmoederchadckunnenczijn?cZecademdecbewustcdiepcin,c lietchaarclongenclangzaamcleeglopen.cHetchielp.cKoencwierpc eencblikcopczijnchorloge. ‘Wechebbencnogcruimcdectijdcomchetchuisctecdoorzoeken.c Jijcbeslist.’ ‘foorzoeken.cHoecbeginnencwecaanczoiets?’ ‘Slimmecmensencverbergenchunckostbaarstecspullencopc plekkencwaarczelfscprofessionelecdievencgeencaandachtcaanc besteden.’ ‘Hoecweetcjecdatcallemaal?’ ‘Netflix,cClaudia.cScenaristenczijncvaakcvindingrijkercdanc speurders.cfecmeestecseriescbevattencmeercrelevantecinformatiecdancdectorenhogeccursussencdiecstudentenccriminologiecvoorgeschoteldckrijgen.’ Zechaaldecweercdiepcadem.cfeconrustcebdeclangzaamcweg.c Zechadcdecvriendcvanchaarczooncvolledigcverkeerdcingeschat.c Hijcwascgewoonceencmodernectienercdiecgegevenscencken14


niscopzoogcalsceencsponscomdatcwecinceencdigitaalctijdperkc leefdencwaarcallescinstantcbeschikbaarcwas. ‘Watcstelcjecdancvoor?’ Hijcglimlachtecomdatczechemchetcgevoelcgafcdatchijcin-c drukcopchaarchadcgemaakt,cmaarchijcmochtcnietcovermoedigcworden.cOfctoch? ‘Waarczoucjijcdecliefdesbrievencvancjecminnaarcverstoppen?cIncdecveronderstellingcdatcjecerceencopcnachoudtcwelteverstaan.’ ‘Watczegcjecnu?’ Zecwenddechaarchoofdcafcomdatczeczichcnucechtcrealiseerdecdatchijchaarcprobeerdectecversieren.cStrakscbegonczecnogc tecblozen.cZecdachtconwillekeurigcaanchaarczoon.cSteldechijc zichcookcaancalscerceencvrouwcincdecbuurtcwas?cWarencallec moederscdanczocgoedgelovigcdatczecnietcwildencinziencdatc testosteroncverslavenderckoncwerkencdancdrugs? ‘Jechebtcmijncvraagcnietcbeantwoord,cClaudia.’ ‘Ikchebchelemaalcgeencminnaar.’ ‘fatchebcikcookcnietcgevraagd.’ Zecwierpceencblikcopchaarchorloge,ceencnamaak-Cartierc dieczecvorigcjaarcvanchaarcmanccadeauchadcgekregen.c ‘Weckunnencbetercvoortmaken’,czeicze.c‘Hetciscbijnacdriec uur.’ Stevencvolgdecdechuiszoekingcopchetcschermcvanczijnc mobieltje.cHijchadcnooitcverwachtcdatcClaudiactotcietscdergelijkscincstaatczouczijncenchijcmoestcookctoegevencdatchijc haarcbehoorlijkchadconderschat.cfecjongeckerelcdiechaarc vergezelde,cleekcheelcgoedctecwetencwatchijcaanchetcdoenc was.cTochcwaschijcervancovertuigdcdatczecnietczoudencvindencwatczeczochten.c ‘Magcikcnogceencdrankje?’ fecbarmancknikteczondercietscteczeggen.cWatcvielcerctec 15


zeggen?cfatchijcmoecwascencnaarchuiscwilde.cNee,cdatckonchijc vergeten,cééncverkeerdcwoordckonchemczijncbaanckosten.cfec klantcwascimmersckoning,cdecrijkecklantckeizer.cEnchijchadc hetcgeldchardcnodig.cZijncoudsteczooncstudeerdecrechten,cc zijncdochtercwasczwangercenczoucbinnenkortcbevallen.cHijc slikteczijncbezwarencin,cpakteceencflescObancvancdecplank. ‘Alstublieft,cmeneer.’ ‘fankcu.’ Erczatencnogcviercmensencincdecbarcvanchetchotel.cfriec mannencenceencvrouw.cZowelcStevencalscdecanderecmannenc wistencwaaromcdecvrouwcbleefczitten.cHijcwascbenieuwdc wiecdeceerstecstapczouczetten.c Koenclietczichcincdeckeukencopceencstoelcneerploffen,cClaudiacstondcbijchetcaanrecht.cMoedeloos.cHetcwascondertussenc kwartcvoorcvijfcgeworden,czechaddenciedereckastcgrondigc doorzocht,callecboekencincdecbibliotheekcopengeslagen,chetc dekselcvancdecclosetspoelingcerafcgenomen,cdecparketvloerc gecontroleerdcopcloszittendecplanken,cdecwasmachinecversleept,cnaarchollecruimtescincdecmuurcgezocht,conderchetc bedcgelegen,ceencventilatieroosterclosgeschroefd,cdecinhoudc vancdeckoelkastcencdecdiepvriezercbekeken,ckortomczechaddenchuncuiterstecbestcgedaancomctecvindencwatczeczochten. ‘Wiecweetchuurtchijcergensceenckluis?’ ‘fatczouckunnen’,cgafcKoenctoe.c‘Maarchetclijktcmecnietc echtcpraktisch,comdatchijczichcdancmoetcverplaatsenctelkenscalschijcgegevenscwilcopslaan.’ ‘Bewaartchijczecdanctochchier?’ ‘fanchaddencwijcdiecmoetencvinden.’ ‘Tja.’ Zechaaldechaarcvingerscdoorchaarckortgeknipteckapsel.c Hijczatcvoorovergebogencopcdecstoelcmetczijnchandencinc zijncschootcgevouwen.c 16


‘Hebcjecsomsceencpapierenczakdoekjecbijcje?’ ‘Jecgaatctochcnietcbeginnenctechuilen?’ ‘Nee’,czeichij.c‘Mijncneuscloopt.’ Zoietsckomtcvaakcvoorcbijcsnotneuzen,cwildeczeczeggen,c maarchetcwascnucnietchetcgoedecmomentcomcflauwecgrappenctecmaken.cZechaaldeceencpakjecKleenexcuitchaarchandtasc encreiktechetchemcaan.c ‘fankcje.’ Hijcsnootcuitgebreidczijncneus,cwreefczijncbovenlipcdroog,c verfrommeldechetczakdoekje,cstondcop,cliepcnaarceencouderwetsecpedaalemmercdiectussenchetcaanrechtcencdecdeurc stond,ctraptecopchetcpedaalcen...cHijchadcdecpedaalemmerc bijchetcbinnenkomencziencstaancenczichcafgevraagdcwiecerc tegenwoordigcnogczoietscincdeckeukencgebruikte,czonderc zichcdaarcverdercalctecveelcvragencbijctecstellen.cTotcnu. ‘Komceensckijken,cClaudia.’ Zechoordecaanczijncstemcdatchetcbelangrijkcwas.cHijchadc ondertussencdecpedaalemmercopcdeckeukentafelcgezet,c vistecerctweecgebruikteccondoomscuit. ‘Alscditcweerceencvancjecsmakelozecgrappencis,ckunnencwec beterconmiddellijkcvertrekken.’ Behalvecdeccondoomschaaldechijcercookceencpropckrantenpapier,ceencplukchaarcenceencdrietalctamponscuit.c ‘fecviezectroepciscbedoeldcomcnieuwsgierigecmensenc zoalscwijcafctecschrikken’,czeicKoenctriomfantelijk.c‘Hetciscdec propckrantenpapiercdiechemcdecdascheeftcomgedaan.’ ‘Jecmaaktcmecnieuwsgierig,cjongen.’ fecbarmanchadcerctweecuurcgeledencdecbruicaancgegevenc toencdecdriecmannencencdecvrouwcincdecliftcwarencgestapt,c hijchadczijnclaatstecklantceencgratiscdrankjecaangebodenc metcdecwoordenc‘onecforcthecroad’cenceencbredecglimlachc opczijncgezichtcgetoverd.c 17


‘Ikcbegrijpcwatcjecbedoelt’,chadcStevencgezegd.c‘Hetcisc inderdaadczeerclaat.cIkchoudchetcdrankjecvancjectegoed,cgac maarcrustigcslapen.’ Hijchadcdecrestcvancdechuiszoekingcopczijnckamercbekekencenczichcopceencdrankjecuitcdecminibarcgetrakteerd,cterwijlchijczichcafvroegchoecClaudiaczoucreagerencalschijchaarc metcdecbeeldencconfronteerdecenczoucdreigencermeecnaarc decpolitiectecgaan.cHijcwistcnucalcbijnaczekercdatczecditckeerc opczijncvoorstelczoucingaan.cStelcjecvoorcdatcdeccollega’scvanc haarcmancerachterckwamencdatczijncvrouwceencordinairec dieveggecwas.cHijcniptecglimlachendcvanczijncglas.cfeckamerc wascruimcenccomfortabelcingericht,ceencluxecwaarvanchijc echtckoncgenieten.cZijnclevencwascooitcanderscgeweest.cfec vochtigeckrochtcwaarchijcwascopgegroeid,cdecwalmcvanceenc stinkendecpetroleumkachel,chetcgezeurcvanczijncmoeder,c decstriemendechandcvanczijncvader.cHetcwarencnucgelukkigc herinneringen.cfecgoreclevensomstandighedencenceencbijnac barbaarsecopvoedingchaddenchemcnietckleingekregen.cHijc wascnietcinceencinstellingcbeland,chadcgeencberoepcgedaanc opcpsychiatrischechulp,czichcnietcinczelfbeklagcgewenteldcofc decschuldcvoorczijncellendigecjeugdcbijczijncouderscgelegd.c fecontberingenchaddenchemcsterk,conafhankelijkcencvooralcnietsontziendcgemaakt.cMensencgavencalleencomczichzelf.cMedelijden,cempathie,cvriendschap,czelfscliefdecwarenc eencutopiecverzonnencdoorcverlichtecgeesten.cGeldcwascdec enigecmaatstaf,chebzuchtceencbijzonderckrachtigecdrijfveer.c fatcwasczijncconclusiectoenchijcopczijnczestiendeceencfotokopiecvanceencwerkcvancfalícaancdecslagercomcdechoekchadc verkochtcmetcdecgarantiecdatchetcwerkcbinnencvijfcjaarchetc dubbeleczoucopbrengen.cHijchadcerctweeduizendcBelgischec frankcvoorcgevangen,cvijftiencprocentcvancwatczijncvadercperc maandcverdiende.cNogcgeencdriecjaarclatercmochtchijczichc miljonaircnoemencencdatcwaschijcnogcsteeds,choewelcdecBel18


gischecfrankcsindsdiencallangcvervangencwascdoorcdeceuroc diecveertigckeercmeercwaardcwas.c ‘Verdomme.’ feczelfvoldanecglimlachcgleedcvanczijncgezicht.cHijcsprongc opcvanczijncstoel.c Koencmaaktecdecpedaalemmercleeg,cdeponeerdecdecrommelc naastczichcopctafel.cLegecverpakkingen,cproppenckrantenpapier,cpiepschuim,ctweecpaarcversletencsokkencenceenchandvolcmetalencbouten.cOpcdecbodemcvancdecpedaalemmerctrofc hijceenchoutenckistjecaancmetcdaarincviercUSB-stickscenctweec geheugenkaarten.c ‘Hoeckoncjijcincgodsnaamcwetencdat…?’ Hijchadczincomczijnchandcopchaarcheupctecleggen,czichc tegenchaarcaanctecschurkencenctecfluisteren:cOmdatcikceenc slimmecjongencbencnatuurlijk.cSlimcenczocheetcalschetcpuntjecvanceencbrandendecsigaret.c ‘feckrantcdateertcvanc2013.’ Hijcpaktecdecpropckrantenpapiercdiecbovenaancincdec pedaalemmerchadcgelegen,cweescnaarcdecdatumcdiecnogcnetc zichtbaarcwas.c ‘Encdatchebcjijcgezien?’ Ercklonkcverbazingcencbewonderingcinchaarcstemcomdatc zijcwaarschijnlijkcnooitchetcverbandchadcgelegdctussencdec datumcopchetckrantenpapiercencdecbergplaatscvancdecsticks,c hoewelcdecverklaringcnucheelcaannemelijkcleek.c ‘Onzecvriendchadcdecmoeitecmoetencdoencomcafcenctoecdec inhoudcvanczijncpedaalemmerctecactualiseren.cHetciscwellichtceencuitgekookteckerel,cmaarciedereencmaaktcnuceenmaalcfouten.’ ‘Jijcbentcinciedercgevalceencschat.’ feczoencopczijncwangckwamctotaalconverwacht,chetcduurdeceencpaarcsecondencvoorchetctotchemcdoordrong.cWascditc 19


eencuitnodiging?cZouczijncdroomcdanctochcincvervullingc gaan?cHijcwaagdeczijnckans,clegdeczijnchandcopchaarcschouder.cZechaaldecdieczachtcmaarckordaatcweg.c ‘Weckunnencbetercopschieten,cKoen.cStrakscbetrappenczec ons.’ ‘Onscbetrappen?cOpcwat?’ ‘Nietcflauwcdoen,cKoen.cIkcvindcjecinsinuatiescnietcechtc grappig.’ Claudiacmaaktechetckistjecleeg,clietcdecstickscencdecgeheugenkaartencinchaarchandtascglijden.cStevenczoucnatuurlijkc merkencdatczecverdwenencwaren,cmaarcdatckonchaarcworstc wezen.cHijczouchaarcinciedercgevalcnietcmeerckunnencchanteren,cwantczecwascnietcvancplanchemcooitcnogctecontmoeten.c fec dreigendec rampc wasc afgewend,c haarc levenc stondc weercopcdecsporen. ‘Ikchadcnochtanscgehooptcdatcwecbijcjecthuiscsamenceenc kopjeckoffieckondencdrinken.cZiecikcjeczooncnogceenckeer.’ ‘Bencjecgekcgeworden?cJechebtcMichielctochcnietcverteldc dat…’ ‘Nee,cweescmaarcgerust.cJeczooncweetcnietcdatcikcmetczijnc mamacopcrooftochtcben.’ ‘Jecbeseftctochcdatcjecnietcmetcmijcmeeckunt.’ ‘Hetcwasceencflauwecinsinuatie,cmevrouwcVincke.cIschetc zocgoed?’ Claudiachaaldecopgeluchtcademchoewelczeczichcnietchelemaalcgerustgesteldcvoelde.c ‘Ikcmagctochcopcjecstilzwijgencrekenen,cKoen?’ ‘Voorcnogceenczoencbeloofcikcjeconscgeheimcmeectecnemenc incmijncgraf.’ ‘foecnietconnozel.’ ‘Ischetcjecgeenczoencwaard?’ ‘Tochcwel.’ Zecsloegchaarcarmencomczijncschouders,cdruktechaarclip20


pencopczijncvoorhoofd,cmaarcvermeedczorgvuldigclichamelijkccontactcomdatczechemcnietcopcverkeerdecgedachtencwildec brengen.cHetcdeedceencbeetjecraar,ctochcvoeldeczeczichcnietc schuldig.c ‘Kom’,czeicze.c‘Nuczijncwecweg.’ Zecverlietenchetchuiscopcdezelfdecmaniercalsczecwarencbinnengekomen.cKoenctrokcdecgaragedeurcachterczichcdicht.c fecstraatclagcercnogcevencverlatencbijcalsceencpaarcuurcgeleden,calleenchetcgedreuncvanceencoptrekkendecbuscgolfdec doorcdecstillecbuurt.cZecschuifeldencbehoedzaamclangscdec keurigcgerenoveerdecgevels,csloegencdeczijstraatcincwaarchunc fietsencstondencgestald. ‘HebcjecooitceencaffairecgehadcmetcdiecSteven?’ Haarclichaamcverstijfde,czechadchemcuiteraardcnietcverteldc waaromczecdecbestandencvancStevensccomputerchadcwillenc verifiëren,cmaarcjechoefdecgeencgeniecteczijncomceencdergelijkecconclusiectectrekken.cZechadcalleencnietcverwachtcdatchijc hetczocdirectczoucvragen.c ‘Wechebbencsamencopcschoolcgezeten’,czeiczeceencbeetjec beteuterd.c‘Encikcbenctoencheelconvoorzichtigcgeweest,calsc jecbegrijptcwatcikcbedoel.’c Koencknikte.cMeisjesclietenczichctoencblijkbaarcookcnaaktc fotograferencomchuncliefjeceencpleziertjectecgunnen.cEncdatc konceencmensclaterczuurcopbreken,czekercinchaarcgeval.cHaarc mancwasceencjofeleckerel,cmaarcKoencwistcvancMichielcdatc zijncvadercookcontzettendcjaloerscwas.c ‘Jammer.’ ‘Waaromcjammer?’ ‘Omdatcikctoencookcgraagcopcdiecschoolchadcgezeten.’ StevencklapteczijnciPadcdicht,ckeekcopczijnchorloge.cHetcwasc twintigcovercvijf.cfecbeeldencvancdecgraaiendechandcincdec pedaalemmer,cdecrommelcdieczichcernaastcopstapelde,chetc 21


kistje,cdecstickscencdecgeheugenkaartencdiecinchaarchandtasc verdwenen,clekenchemcscènescuitceenchorrorfilm.cHijcbegonc alsceencgekcdoorcdeckamerctecijsberencterwijlchijczichzelfcvervloektecdatchijcdecdraadcuitchetcverledencweerchadcopgenomen.cWiechadckunnencverwachtencdatczijchetclefczouchebbenczijnchuiscbinnenctecdringen?cEncwaaromchadchijchaarc stickcbijcdecanderecverstopt?cOmdatchijcervancovertuigdcwasc datcniemandcdecbergplaatsczoucontdekken. ‘fommerik,cstommeckloot,cranddebiel,cidioot…’cscholdc hijczichzelfcuit. fecstickscwarencgenummerd,czeczouczecongetwijfeldcallemaalcbekijkenctotczecvondcwatczeczocht.cfecvraagcwascwanneerczechetczoucdoen.cHaarcmancvertrokczeldencvoorcnegenc uurcnaarczijncwerkcenchetcwascbestcmogelijkcdatczeceerstceenc paarcuurczoucslapencvoorczecaancdecslagcging,cmaarcdanchadc zecnogceenczeecvanctijdcomcallecgegevensctecverifiëren.cZelfsc alschijconmiddellijkcinczijncautocstaptecencterugcnaarcBruggecreed,czouchijcdatcnietckunnencvoorkomen,cmaarchijckonc hetczichcevenmincpermitterencomcnietsctecondernemen.c Hijcgingcweerczitten,chaaldeceencminiflesjecwhiskycuitcdec minibar,cgootchetcinceencglascencdronkchetcincééncteugcleeg.c Hetcergstecwascdatchijcopcniemandceencberoepckoncdoen,c daarvoorcwascbepaaldecinformatiecdiechijcopcdecstickschadc opgeslagenctecdelicaat.cAlscdatcuitlekte,czoudenczechemcopc eencgruwelijkecmaniercvermoorden.cIncbepaaldecsnufffilmsc werdencslachtofferscurenlangcgefolterdcvoorczecuiteindelijkc aancreepjescwerdencgesnedencofcmetcbenzinecovergotencenc incbrandcgestoken.cStevencstakczenuwachtigceencsigaretcop,c haaldechetclaatstecflesjecwhiskycuitcdecminibar.cHetcwascvanc levensbelangcdatchijcsnelcencefficiëntchandelde.cfecwhiskyc branddeczichceencwegcnaarczijncmaag,cdeedchemcbijnackokhalzen.cHijcstondcweercop,ctrokczijncklerencuit,cliepcnaarcdec badkamercencnamceenckoudecdouche.c 22


‘Waarchebcjijcincgodsnaamcuitgehangen?’ Marccstondchaarcopctecwachtencincdecwoonkamer.cHetc jasjecvanczijncpyjamachingcopen,conthuldeczijncbehaardec borst.cClaudiacsloegchaarcogencneer,cdeedcalsofczeconvastcopc haarcbenencstond. ‘Hetcisceencbeetjecuitgelopen.’ Zelfscberoepsacteurscvondenchetcknapcmoeilijkceenczatlapc opceencgeloofwaardigecmaniercneercteczetten.cMetceencdubbelectongcsprekencencbeheerstcwaggelencalscjecnietcgedronkenchad,cwascgeencsinecure.cGelukkigchadcMarccnietcveelc verstandcvancdronkaardscomdatchijcnooitcmetcdatcsoortc mensencinccontactckwam.c ‘Noemcjecdatceencbeetjecuitgelopen?cHetciscverdorieckwartc voorczes.’ ‘JeckentcFleurctoch.cEencvrouwcwordtcmaarcéénckeercveertigcinchaarcleven.’ Fleurcwaschaarcbestecvriendincenczechaddencinderdaadc uitbundigchaarcveertigstecverjaardagcgevierd.cClaudiacwasc geblevenctotcmiddernachtcenchadcdaarnacmetceencsmoesc afscheidcgenomen. ‘Jechebtctochcnietcincdiectoestandcmetcdecfietscgereden?’ ‘Nee.’ Zecschuddeckrachtigchaarchoofd,cschootcinceencbulderendeclachcomchemcduidelijkctecmakencdatczecnietcinchaarc gewonecdoencwas. ‘Jeczoucjecmoetencschamen.’ ‘Ja,cschat’,czeiczeconderdanig.c Marccwasceencklassiekecechtgenoot,cdiechaarcopchandenc droeg,ceencprimacvadercvoorchaarczooncenceenctederecminnaar,cmaarchijchadceencstugckaraktercencouderwetsecopvattingen.cEencglaasjecwijncopczon-cencfeestdagencmochtcenc hijczaptecnietcmeercwegcalscercopcdectelevisiecgrovectaalcwerdc gebruikt,cvoorcdecrestcweekchijczeldencafcvanczijncprincipes,c enchijcwascmeestalcbijzonderclief. 23


‘Zalcikcjecincbedcstoppen?’ Zeckeekcop,cprobeerdecnietctecglimlachen.cEchtelijkecruziesc kwamenczeldencvoorcenczecwerdencheelcsnelcbijgelegdcomdatcMarccvondcdatcinconmincmetcelkaarclevenctijdverspillingcwas.cZecwascvoorceenckeercblijcdatchijczichcstriktcaanczijnc principeschield.c ‘Jecbentceencschat.’ Hijcondersteundechaarcnaarcboven,ctrokchaarcklerencuitc encstoptechaarctoecalsceencbaby.cZalig.cZecgingcopchaarczijc liggen,czeic‘dankjewel,cschat’cencdeedchaarcogencdicht,choe-c welcdecadrenalinecdoorchaarclijfcgierde.cZeckoncbijnacnietc wachtenctotchijcdecdeurcuitcwascomcnaarcbenedenctecrennencencaancdeccomputerctecgaanczitten.cfecnieuwsgierigheidcdeedchaarchartcsnellerckloppen.cZechoordechemcdectrapc aflopen,cdecdeurcvancdecwoonkamercachterczichcdichttrekken.cMichielcstondceenchalfuurclatercop.cZecpieptecdoorchaarc oogledencnaarcdecwekkerradiocopchetcnachtkastje.cVijfcoverc zeven.cNogctweecuurcvoorczecaancdecslagckon.cMinutenctiktenclangzaamcweg.cSlaapverwekkendecminuten.cZecprobeerdeczichctecverzetten,cmaarckoncnietcverhinderencdatczec wegzaktecinceencweldoendecroes.cAbsurdecdromencvolgdenc elkaarcinceencsnelctempocop.cVoetstappencincdecgangcenceenc krakendectredechaaldenchaarcuitceencdiepecslaap.cWaarcbenc ik?cWatciscercaancdechand?cHetcwasctiencvoorcnegen.cMichielc vertrokcomcachtcuurcnaarcschool,chetckoncalleencMarcczijn.c Zecwachttecgespannencafctotcdecdeurcvancdecslaapkamerc opendraaide,cdurfdecnietcteckijken,czelfscnietcloeren.cZec hoordecietscritselen.cWaaromczeichijcniets?cWaschijchetcwel?c Wiecanders?cZecbleefcstokstijfcliggen,cprobeerdecrustigctec ademen.cStelcjecvoorcdat…cHetcgebeurdecnietcvaakcdatcMarcc voorcnegencuurcdecdeurcuitging.cNietcvaakcmaarcsoms.cZec hadcdecvoordeurcnietchorencdichtvallen,cdecmotorcvancdec autocnietchorencaanslaan.cfecpersooncdiecdecslaapkamercwasc 24


binnengekomencstondcnucnaastchetcbed,czecbaldeckrampachtigchaarcvuisten.cHadcStevencgemerktcdatczechemchadc bestolen?cWaschijchaarchuiscbinnengedrongencomcwraakctec nemen?cNetcopchetcogenblikcdatczechaarcogencwildecopendoen,cliepcdecindringercweercvancbijchaarcwegcenctrokcdec deurczachtjescachterczichcdicht.cKoudczweetcweldecopchaarc voorhoofd.cZecdeedchaarcogenchalfcopen,cdeckamercbaaddec inceenchelderclicht.cErclagceencpapiertjecopchetcnachtkastje.c Zecpaktechet,cherkendeconmiddellijkczijnchandschrift. Ik wilde je niet wakker maken, schat, en het spijt me dat ik je heb afgesnauwd. Ik wacht op je in de woonkamer, gaan we lekker iets eten. Tot straks. Liefs.cHetcwascuiteraardcliefcbedoeldcenczechadczaligc geglimlachtcalschetcopceencanderecdagcwascgebeurd.cNuczatc zecdechelecdagcmetchemcopgescheept.c c c

25

9789022334386  

https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/detective-thriller/9789022334386/pieter-aspe/de-butlerknop

9789022334386  

https://www.standaardboekhandel.be/seo/nl/boeken/detective-thriller/9789022334386/pieter-aspe/de-butlerknop