GRID by Matti Klenell (SE-EN)

Page 1

GRID

A PATTERNED STAINLESS STEEL COLLECTION BY MATTI KLENELLTHE STORY OF STALA

Stalas berättelse tog sin början i staden Lahtis år 1972. Idén var enkel: att skapa den perfekta diskbänken. Under årens gång växte idén till en affärsverksamhet, där design och material av högsta kvalitet präglar allt vi gör. Kärnan i Stalas expertkompetens ligger i förmågan att kombinera det rostfria stålets alla fördelar med skandinavisk design och en förståelse för livet i vardagen. Design, funktionalitet och kvalitet är våra grundvärderingar. År 2019 uppfann Stala en ny lasermetod som vi döpt till StalaTex. Denna teknik gav nya möjligheter att skapa mönster i det rostfria stålet och därigenom lyfta materialet in i en ny era.

Stala’s story began in the city of Lahti in 1972. The idea was simple: to design the perfect kitchen worktop. During the years, the idea grew into a business where high quality design and materials permeate everything we do. The core of Stala´s expertise is the ability to unify the benefits of stainless steel, Scandinavian design and the understanding of everyday life. Design, functionality and quality are the guiding principles. In 2019 Stala invented a new laser method, called StalaTex. This technology enables new ways to pattern stainless steel, lifting the material to a new era.STAINLESS FOR LIFE

StalaTex ger stålet en mjukhet. Vår lasermönstrade, rostfria stålkollektion är designad för att stå pall under en hel livstid. StalaTex-mönstren nöts inte ens vid hårt slitage och mönstringen gör att repor och smuts inte framträder lika tydligt i stålets yta. Genom olika användningsområden och ett stort urval av olika mönster för alla typer av miljöer väcker Stala liv i fantasin bortom diskbänken. Det mönstrade rostfria stålet bygger på en teknik som kombinerar konstnärlig kreativitet med extrem hållbarhet, vilket skapar en hel värld av nya möjligheter. Vi är fast beslutna att förse världen med hållbara kvalitetsprodukter med minsta möjliga negativa klimatpåverkan. För oss är rostfritt på livstid.

StalaTex adds softness to steel. Our laser-patterned stainless steel collection is designed to last a lifetime. StalaTex patterns do not wear out even in hard use, and the patterns also make scratches and dirt less noticeable on the surfaces. Stala triggers the imagination beyond the countertop, through different applications and a wide array of patterns to suit any environment. The patterned stainless steel technology combines artistic creativity with extreme durability, resulting in a world of new possibilities for the material. We are committed to providing durable, high-quality products with the least possible negative climate impact. For us, stainless is for life.GRID A PATTERNED STAINLESS STEEL COLLECTION BY MATTI KLENELL

Den svenska designern Matti Klenell (f. 1972) tog en konstnärlig masterexamen från institutionen för inredningsarkitektur på Konstfack år 1999. Strax därefter startade han upp sin egen agentur med huvudfokus på produktdesign med avseende på utrymmen och arkitektur. Idag arbetar den Stockholmsbaserade studion med ett vitt spektrum av uppdrag för ett stort antal kunder, både i Sverige och utomlands. Uppdragens karaktär varierar stort från unika studiokonstföremål till massproducerade industridesignprojekt i samarbete med tillverkare som Iittala, Lintex, Fontana Arte och Offecct. Klenell har vunnit flera priser och hans design finns idag representerad i talrika museisamlingar. Bland svenska designers är Klenell känd som någon som får saker att hända.

Swedish designer Matti Klenell (b.1972) graduated with an MFA from the department of interior architecture at Konstfack University in 1999. He soon founded his own practice mainly focusing on product design related to space and architecture. Today the Stockholm-based studio works on a broad spectra of commissions for numerous clients in Sweden and abroad. The great variety of work stretches from unique studio art pieces to mass-produced industrial design projects in collaboration with manufacturers such as Iittala, Lintex, Fontana Arte and Offecct. Klenell has earned numerous awards and his designs are today represented in several museum collections. Klenell is known as a facilitator in the Swedish design community.


I arbetet med att skapa nya mönster till det innovativa StalaTex-konceptet har mitt fokus legat på mönster som på ett tydligt sätt bidrar till interiören genom att vara spatiala och grafiska utropstecken. Mitt mål var att skapa abstrakta, storskaliga mönster och kraftfull grafik som syns på avstånd. Jag tror att den nya kollektionen kommer att spela en central roll i skapandet av en intressant visuell och samtidigt funktionell upplevelse. Jag är överraskad över hur fräscht och nytt konceptet känns när man ser hur det implementerats i sin faktiska omgivning. Man skulle kunna tro att mönster som skapats i ett material skulle dölja dess materialitet men jag är fascinerad av det faktum att det här verkar förhålla sig helt tvärtom. Mönstren förstärker materialiteten hos stålet på ett exklusivt sätt som jag är väldigt nöjd med.

When working on new patterns for the innovative StalaTex concept, my focus has been on creating patterns that contribute to an interior by being clear spatial graphic exclamation points. I aimed for abstract, big scale patterns and strong graphics clearly visible from a distance. I believe this new collection will play a central role in creating an interesting visual, as well as functional, experience. I am amazed at how fresh and new the concept feels when seeing it implemented in actual environments. One could think that making patterns on a material would hide the materiality but I am fascinated by the fact that here it seems to be the complete opposite. The patterns enhance the steel materiality in an exclusive way I am very pleased with.
GRID / MK03


GRID / MK01


GRID / MK06
GRID / MK07


GRID / MK04GRID / MK02


GRID / MK05


GRID / MK08
GRID

MK01

MK02

MK03

MK04

MK05

MK06

MK07

MK08

StalaTex-produkterna måttillverkas på vår fabrik i Lahtis, Finland.

StalaTex products are manufactured according to the desired dimensions at out factory in Lahti, Finland.


STALATEX PRODUCTS

PRODUCT

LENGTH (mm) WIDTH (mm) THICKNESS (mm) HEIGHT (mm)

DISKBÄNKAR

300-3000

Vi erbjuder åtta olika diskbänkar och en bänkskiva utan diskho. Stalas Seven-modeller kan förses med både spis- och blandarhål. WORKTOPS Eight sink options and a worktop without sink. Stala Seven models can include a cut out for a hob or a tap. VÄGGPANEL

400 450 500 550 590 600 610 620 635

20 30 40

200-3000

8

50-700

100-3000

0,7

50-1000

Robust underbyggnad av mdf. Monteringsfärdiga stänkpaneler för kök och tvättrum. WALL PANELS Sturdy mdf-under construction. Ready-to-assemble wall panel for kitchens and utility rooms. TÄCKSIDOR För inklädnad av till exempel skåpväggar eller som bakre vägg inuti skåpen. COVER PANELS Suitable for covering the sides of kitchen cabinets or as a background plate for wall cabinets. LUCKOR För inklädnad av köksluckornas fronter. Läs mer på stala.se DOORS The front covers of the kitchen cabinet doors. More info: stala.com


ES-SE-EN-TEX2-MK 05/2022

Stala Oy Box 450 63 104 30 Stockholm Sverige

023-275 10 sink.sales@stala.com stala.se

stala.com

Alla rättigheter förbehålls. All rights reserved.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.