Page 1

Maas eik inform atief www.maaseik.be

Stedelijk informatieblad | editie december 2010 | jaargang 22 - nr. 11

De Riet: centraal ontmoetingspunt in Opoeteren

Kerstcircus Maaseik

l. Aertsplein

vanaf 27 december 2010 - Ko info: www.maaseik.be


Hoe de stadsdiensten bereiken? Correspondentieadres

Stad Maaseik Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik

Loketten

Administratief centrum Maaseik (Lekkerstraat 10) of Administratief centrum Neeroeteren (Scholtisplein 1). Open: elke werkdag van 9u. tot 12u. dinsdag eveneens van 14u. tot 17.45u. woensdag eveneens van 14u. tot 16u. laatste zaterdag van de maand: op afspraak (enkel dienst burgerzaken)

Telefonisch

Via het centrale telefoonnummer van de stad Maaseik: 089/560 560

E-mail/website

stad.maaseik@maaseik.be – www.maaseik.be

Info

www.maaseik.be is de officiële website van de stad Maaseik. Radiopraatje: elke maandag om 14.30 uur via 107.6 FM (Radio LRM).

spreekuren schepencollege Burgemeester Jan Creemers Voorzitter politiecollege en politieraad, brandweer, interne en externe communicatie en informatie, public-relations, Europese aangelegenheden, voorzitter gemeenteraad, voorzitter schepencollege, kerkfabrieken, woonwagenterrein, alternatieve sancties. Tel.: 089/560.560 - e-mail: jan.creemers@maaseik.be Woensdag van 17 tot 19 uur in het Administratief Centrum Maaseik Schepen Dirk Verlaak Eerste schepen, sport, verkeer, openbaar vervoer, parkeren, ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, bijzonder plan van aanleg en ruimtelijk uitvoeringsplan, stedenbouw, financiën, rekeningen en begroting, voorzitter van het Autonoom Gemeentebedrijf Maaseik (AGBM) en Autonoom Gemeentebedrijf Sport Maaseik (AGBSM) Tel.: 0495/210.386 - e-mail: dirk.verlaak@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Toine Schaefer Openbare werken, werken in eigen beheer, begraafplaatsen, plantsoendienst. Tel.: 0495/501.520 - e-mail: antoine.schaefer@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Johan Tollenaere Alternatieve gerechtelijke maatregelen. Tel.: 089/56.26.40 - e-mail johan.tollenaere@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak.

Elektronische nieuwsbrief: abonneer u via het e-mail adres info@maaseik.be TV Publiek: Special Maaseik - elke 10de en 20ste van de maand. 18u op TV Limburg en daarna herhaald van 0u., 7u. en 12u.

Schepen Mariette Janssen Middenstand, industrieterrein, landbouw, grondregie, grondbeleid, GIS, huisvesting, toerisme, musea. Tel.: 0495/501.590 - e-mail: mariette.janssen@maaseik.be Wekelijkse nieuwsflash in ‘Knapkook’ en ‘Bakkemieske’. Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur in het stadhuis. Dagelijks na telefonische afspraak.

Wachtdiensten

www.maaseik.be/wachtdiensten Dokters: - Maaseik. Centraal oproepnummer 089/75 41 04 - Neeroeteren. Centraal oproepnummer 089/62 22 62 - Opoeteren. Centraal oproepnummer 0903/99 767 Apothekers: 0909/999 10 (enkel voor apotheek van wacht tussen 23u. en 9u.).

Colofoon

Maaseik Informatief is een uitgave van het stadsbestuur van Maaseik. Verantwoordelijke uitgever: Jan Creemers, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Samenstelling, eindredactie en lay-out: Communicatiedienst, tel. 089/560 560 of info@maaseik.be.

2 Frequentie: maandelijks

Oplage: 11.500 exemplaren Bedeling: bpost. Vragen of opmerkingen over de bedeling kunnen gemeld worden bij de Communicatiedienst van de stad Maaseik.

Schepen Yvonne Van Dooren Leefmilieu en groenbeheer, jacht en bosbouw, gevaarlijke en ongezonde bedrijven, exploitatievergunningen, energiebeleid, netwerking onderwijs, hulpverleningsspel, CAD, Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, automatisatie van de diensten, personeel. Tel.: 0473/283.101 - e-mail: yvonne.vandooren@maaseik.be Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen Mia Reeskens Bibliotheek, jeugd, kinderopvang, gezinswerking, cultuur, tewerkstelling, emancipatiebeleid, wijkwerking, Lokaal Sociaal Beleid, gemeenschapswachten. Tel.: 0478/682.291 - e-mail: mia.reeskens@maaseik.be Jongerenspreekuur, iedere eerste zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur in Fuego. Dagelijks na telefonische afspraak. Schepen - OCMW-voorzitter Jacques Cuppens Schepen van welzijn (OCMW-voorzitter), integratiebeleid, volksgezondheid, mensen met een handicap, ziekenhuis, senioren, feestelijkheden, kermissen, ontwikkelingssamenwerking, noord-zuidbeleid. Tel.: 0495/533.948 - e-mail: jacques.cuppens@skynet.be Dagelijks na telefonische afspraak.


inhoud Beste inwoners We zijn intussen in aanraking gekomen met een werkelijke ‘winterprik’. We hebben kennis gemaakt met de eerste sneeuw en met de eerste problemen die dit met zich mee brengt. Toch blijft onze stad gelukkig gespaard van al te veel overlast. Bovendien hebben we het strooiplan geactualiseerd en bijgestuurd, waarbij wordt getracht om de hoofdwegen altijd toegankelijk en berijdbaar te houden. We hebben echter niet de middelen om overal gelijktijdig te strooien. We vragen graag uw begrip daarvoor. De winter is nog lang niet voorbij, maar we hebben een voldoende voorraad strooizout opgeslagen, zodat we geen tekort aan zout zullen kennen. Maar natuurlijk kan u ook helpen door bijvoorbeeld de stoep voor uw eigendom sneeuw- en ijsvrij te maken en te houden. Vele mensen zullen u daar dankbaar voor zijn en dan denkt u bijvoorbeeld alleen al maar aan de postbodes en aan de veiligheidsdiensten van politie, brandweer en ziekenwagen. Dank alvast voor de hulp en de medewerking. Wanneer ik even vooruit kijk naar de periode na de winter, dan staat ons toch wel goed nieuws te wachten. Vele projecten die werden opgestart in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap komen nu in een stroomversnelling naar uitvoering toe. Zo weten we dat volgende dossiers in 2011 uitgevoerd worden: herinrichting van de schoolomgeving aan kruispunt de Corner in Neeroeteren, herinrichting van de Burgemeester Philipslaan, aanleg van de ovonde aan de Bleumerpoort. Het is een greep uit de grotere werken die noodzakelijk zijn voor de modernisering van het openbaar domein van de stad Maaseik. Daarnaast blijf ik extra aandacht besteden aan de dagelijkse bekommernissen en opmerkingen over de toestand van het openbaar domein. Zo werd einde november nog 100.000 euro vrij gemaakt in de stadsbegroting voor het onderhoud van stoepen. Zo werd er ook extra budget vrij gemaakt voor het opknappen van landbouwwegen, straten en pleinen. Ook in een aantal rioleringsdossiers komt de uitvoering dichterbij. Het project St.-Oolstraat, Eindstraat, en anderen is intussen zo goed als af. Nog in Opoeteren volgt begin 2011 de aanleg van riolering in de Jonkersweg. Intussen is de aannemer bekend en werd de startdatum van de werken afgesproken: maandag 14 februari 2011. Dit is de officiële startdatum, de effectieve start is afhankelijk van de weersomstandigheden op dat moment maar de aannemer zal u zeker op voorhand op de hoogte brengen. Ook in de Plantenbosstraat in Neeroteren zal de stad Maaseik wegen - en rioleringswerken uitvoeren. De plannen zijn klaar en er is ook reeds een aannemer aangeduid. Start is eveneens op maandag 14 februari 2011. Mijn doel is, dat alles wat openbare werken aangaat, vlot kan verlopen en dat het voor ons allemaal goed is om hier te wonen. Ik doe er alles aan om dat doel te bereiken. Ik wens u in naam van het stadsbestuur en van het stadspersoneel fijne en vredige eindejaarsfeesten toe en een heel gelukkig en succesvol 2011. Vriendelijke groeten Toine Schaefer Schepen voor openbare werken

5 Schoolomgeving Neeroeteren

20 Aquadroom nodigt uit!!

13

23

Eindejaar in Maaseik

Mogen gepensioneerden werken

verder in dit nummer Landbouwschade door hevige regen Ovonde aan Pater Sangersbrug Wetenschappelijk Comité van Eyck 2014 Sluiting sociale dienst Musea Maaseik in de kerstvakantie Achterolmen nodigt uit Strijd tegen leegstand Wijziging seniorenfeesten Adviesraad Personen met een Beperking Borstkankerscreening

5 6 7 13 14 16 22 25 28 30

3


actueel Ruim 100 nieuwe bouwkavels tussen Heirweg en Meidoornweg Ruimtelijk Uitvoeringsplan ATM definitief aanvaard. ATM (Atelier Tonnaer Maaseik) bouwde een nieuw bedrijf op industrieterrein Jagersborg omdat het bedrijf op de vroegere site langs de Heirweg geen mogelijkheid meer had om uit te breiden. Inmiddels werden de oude bedrijfsgebouwen langs de Heirweg afgebroken. De oude terreinen van het bedrijf tussen Heirweg, Meidoornweg en Sportlaan kwamen op die manier vrij voor de nieuwe invulling: wonen. Maaseik koos hier voor de bestemming ‘wonen’, gezien er nog maar weinig gebieden in Maaseik zijn waar er op korte termijn een bouwproject kan gerealiseerd worden. Maaseik heeft nood aan bijkomende bouwkavels en daarom worden nieuwe bouwprojecten gesteund. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ATM werd opgestart, dat in dit gebied de bouw van ongeveer 100 woningen mogelijk maakt. Het openbaar onderzoek over dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan liep tussen 3 september 2010 en 2 november 2010. Er werden een aantal bezwaarschriften ingediend, waarmee in het definitieve plan gedeeltelijk rekening werd gehouden. Dit definitieve plan werd op 29 november 2010 door de gemeenteraad goedgekeurd. Feit blijft dat de ambachtelijke zone, waar ATM lag, wordt omgevormd naar woonzone met ontsluiting via de Heirweg en eventueel een tweede toegang via de Pieter Breugelstraat of de Hans Memlingstraat. Wanneer de concrete bouw kan starten, hangt af van de vor-

Ruim 5 hectare nieuw woongebied

deringen die er door de private bouwpromotor kunnen worden gemaakt. De raming is dat over ongeveer één jaar eerste concrete resultaten zichtbaar worden. Wie meer informatie hierover wenst, kan tijdens de kantooruren contact opnemen met de Dienst Ruimtelijke Ordening, administratief centrum Neeroeteren – tel. 089/560 560 of e-mail info@maaseik.be.

Noodtent voor gebruik door de brandweer 4

De stad Maaseik investeert ruim 7.500 euro in de aankoop van een noodtent. Deze noodtent is speciaal ontworpen voor gebruik door de brandweer bij onder andere bevrijdingen bij verkeersongevallen of hulp bij interventies door MUG en/of ziekenwagen. De tent kan in zeer korte tijd opgesteld worden (40 seconden) met een minimum aan personeel. De tent geeft de mogelijkheid om slachtoffers medische bijstand te geven in een beschutte ruimte. Verder kunnen slachtoffers en overleden slachtoffers afgeschermd worden van het publiek en zo kan een minimum aan privacy geboden en gewaarborgd worden.


Aanbesteding werken schoolomgeving Neeroeteren. Het plan voor de herinrichting van de schoolomgeving Neeroeteren werd op 29 november 2010 door de stad Maaseik goedgekeurd. De aanbesteding van de werken startte op 6 december 2010 en indien er zich geen prijsverantwoordingen of andere problemen voordoen, dan kan de gunning nog dit jaar gebeuren. Studiebureau Arcadis-Gedas uit Hasselt leverde het ontwerp voor de herinrichting. Het gaat om de herinrichting van de toegangswegen naar de scholen in de buurt van kruispunt de

Corner over een afstand van ongeveer 150 meter: de Maaseikerlaan, de Ophovenstraat, de Spilstraat, de Zandbergerstraat en de Kanaalstraat. De Vlaamse Gemeenschap betoelaagt deze werken. Er werd nog door Infrax getracht om de riolering in een nieuw gescheiden stelsel mee op te nemen in dit ontwerp maar hiervoor werden er geen subsidies verleend door de Vlaamse Gemeenschap. Derhalve is in laatste instantie deze aanpassing niet mee opgenomen in het nu voorliggende ontwerp.

Landbouwschade door hevige regen. De Boerenbond vraagt gemeenten om de landbouwers die door de hevige regenval midden november schade hebben geleden aan land- en tuinbouwteelten er op te wijzen dat men beroep kan doen op de gemeentelijke commissie tot vaststelling van schade aan teelten (schattingscommissie). Indien er aanzienlijke schade is aan teelten op uw perceel (min. 20%), kan u best zo snel mogelijk schriftelijk aanvragen dat de gemeentelijke schattingscommissie deze schade vaststelt. Hierbij moeten de betreffende perceelsnummers worden aangegeven (+ aanduiding op luchtfoto), en moet vermeld worden om welke teelten het gaat. Als er bewijzen zijn (foto’s) kan u deze best ook toevoegen. Een voorbeeldformulier voor aangifte vindt u op www.maaseik.be . De brief kan gericht worden aan: Commissie tot vaststelling van schade aan teelten, Lekkerstraat 10, 3680 Maaseik. Voor meer info of voor hulp bij de samenstelling van uw dossier: dienst milieu en groen, T. 089/560 560, E. info@maaseik.be.

5


Ovonde zorgt voor vlotter en veiliger verkeer aan Pater Sangersbrug In 2006 keurde de stad Maaseik een eerste keer het ontwerp voor de herinrichting van het kruispunt aan de Pater Sangersbrug goed (= kruispunt Koning Boudewijnlaan – Bleumerstraat – Maaseikerweg of weg naar Roosteren). In 2009 kon het schepencollege opdracht geven aan landschapsarchitect TV 360 – Bas Smets tot het uitwerken van de omgevingsaanleg van de ovonde. Op 2 augustus 2010 ondertekende het college van burgemeester en schepenen uiteindelijk met de Vlaamse Gemeenschap en met Infrax de samenwerkingsovereenkomsten over de realisatie en financiering van dit project. De kosten voor dit werk vallen gedeeltelijk ten laste van de stad Maaseik (€393.211,95 incl. BTW), gedeeltelijk ten laste van de Vlaamse Gemeenschap (€1.442.594,90 incl. BTW) en gedeeltelijk ten laste van Infrax (€245.863,88 excl. BTW). Dit geeft een totaalbedrag van €2.081.670,73 (incl. BTW). Het plan is nu definitief door de stad Maaseik goedgekeurd en kan in de eerste helft van 2010 uitgevoerd worden. Afbraakwerken Om plaats te maken voor de ovonde, moeten een aantal gebouwen afgebroken worden. In 2009 werd reeds het vroegere douanekantoor aan de Pater Sangersbrug afgebroken. Ook het gebouw langs de dijk werd afgebroken en recent zijn de vroegere gebouwen van de brandweer langs de Maas verdwenen. Nu rest enkel nog het zogenaamde pand ‘Linsen’, dat in 2010 door de stad Maaseik werd gekocht en dat nog in de loop van 2010 - afhankelijk van de weersomstandigheden - wordt afgebroken.

6


Maaseik installeert wetenschappelijk comité voor Van Eyckjaar 2014 De stad Maaseik besliste reeds eerder om in 2014 een tentoonstelling te organiseren rond van Eyck en het standbeeld van de gebroeders van Eyck op de Markt. Onder meer wordt er een tentoonstelling gepland rond en met werken van Jan van Eyck. Om die tentoonstelling in goede banen te leiden, besliste het schepencollege om een wetenschappelijk comité op te richten. Doelstelling van de tentoonstelling is immers om bruiklenen aan te gaan met musea in binnen- en buitenland, waarbij een aantal originele werken van van Eyck de kern van de tentoonstelling zullen vormen. Het wetenschappelijk comité zal nu het concept van de tentoonstelling verder vormen en uitwerken, het zal een kandidaat curator voorstellen aan het schepencollege en het zal onderzoeken welke werken van van Eyck eventueel naar Maaseik kunnen gehaald worden in 2014. Het wetenschappelijk comité kan rekenen op een kwalitatief hoogstaande en zeer deskundige samenstelling: ▪▪Till-Holger Borchert, Senior Conservator Groeningemuseum Brugge ▪▪Guido Creemers, Conservator Gallo-Romeins Museum Tongeren ▪▪Dominique Deneffe, expert Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

▪▪Carl Depauw, conservator Museum aan de Stroom Antwerpen

▪▪Sibylla

Goegebuer, adjunct-conservator Memlingmuseum Brugge ▪▪Elise Goos, Kunstgeschiedenis Middeleeuwen ▪▪Volker Herzner, prof. A.D. Universiteit Karlsruhe-Bibliotheek Heidelberg ▪▪Peter Schmidt, theoloog en van Eyck-kenner ▪▪Cyriel Stroo, expert Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium ▪▪Annelies Thoelen, Kunstgeschiedenis Middeleeuwen ▪▪Benoit Van den Bossche, prof. Université Libre Liège. Dit illustere comité vergaderde een eerste keer in Maaseik op maandag 29 november 2010.

MOS-logo voor Buitengewoon Basisonderwijs Ter Engelen Op woensdag 17 november 2010 zette schepen voor leefmilieu Yvonne Van Dooren in naam van de stad Maaseik de leerlingen van de klas van het Buitengewoon Basisonderwijs De Wikke Maaseik in de bloemen. Dit gebeurde omdat de klas het “MOS-logo” 2010” behaalde. Milieuzorg op School of MOS is een project van kleuter- tot secundaire school. Op 10 november 2010 werd in Brussel het MOS-logo plechtig overhandigd aan 57 basis- en 18 secundaire scholen uit Vlaanderen. De delegaties uit de basisscholen werden eveneens getrakteerd op een voorstelling van ‘Vijf voor twaalf’ door theater Trimuztache. In Limburg behaalden een 40-tal scholen uit het basis- en kleuteronderwijs het logo. Daaronder ook De Wikke Maaseik. Zij leverden een grote inspanning om in het schooljaar 2009-2010 het MOS-logo te behalen via een werking rond het thema ‘verkeer’.

Schepen Van Dooren zette de jonge winnaars in de bloemen

7


Dank voor uw belangstelling! De laatste getuigen uit concentratie- en vernietigingskampen. DANK U! Sieske Vliexs, Lieske Vossen, Evrard Voorpijls en Irma Scheepers danken de stad Maaseik voor hun medewerking bij het project ‘Herinnering aan de Tweede Wereldoorlog’. Dank voor de tentoonstelling en de bijdragen bij de panelgesprekken van 8 en 9 november 2010. Zij danken ook u, de inwoners van Maaseik en omstreken. Uw aanwezigheid en uw belangstelling waren voor hen een enorme steun en een aanwijzing om hun boodschap van vrede en verdraagzaamheid verder uit te dragen. Dank u wel. Het boek ‘De laatste getuigen uit de concentratie- en vernietigingskampen’ is nog steeds te verkrijgen bij bovengenoemde personen. U kan altijd contact opnemen met het gratis infonummer van de stad Maaseik (0800/20 560) of e-mail info@maaseik.be. Uw reactie wordt bezorgd aan de vier getuigen.

Een afvaardiging van het schepencollege samen met de gastsprekers

Alex Nursery School in Gambia Ongeveer 38 inwoners uit Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren, waaronder burgemeester Jan Creemers, trokken begin november naar het West-Afrikaanse Gambia. Raf en Kristien Opsteyn-Simons uit Neeroeteren startten, samen met Lucette Cras en André Bourbon, midden mei 2008 een vzw op om een school te bouwen voor de Gambiaanse straatkinderen. Er was €30.000 euro nodig voor dit project.

de Libanese en Indiase kinderen, de ‘rijken’ van Gambia, kunnen daardoor een opleiding volgen. Dankzij de ‘Alex Nursery School’ kunnen ook kansarme Gambiaanse kinderen genieten van onderwijs en kunnen ze een betere start krijgen in hun leven. De reisgroep uit Maaseik was aanwezig op de opening van het schooltje in Gambia.

Privéschool Bijna alle scholen in Gambia zijn privé-instituten, waar jaarlijks 100 euro inschrijvingsgeld moet betaald worden. Enkel

Wie Raf Opsteyn wil helpen kan contact opnemen via raf.opsteyn@skynet.be.

8

Burgemeester Jan Creemers had de eer om de school officieel te openen


De UNIZO-Award 2010 iets voor u? De UNIZO-Award komt er weer aan. Ook in 2010 heeft elke zelfstandige ondernemer van Opoeteren, Neeroeteren of Maaseik de kans om deel te nemen (en te winnen). Op 18 januari 2011 maakt Unizo de winnaar bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van de stad Maaseik, in aanwezigheid van de Limburgse gouverneur. U vindt alle informatie over deelnemingsvoorwaarden én een deelnemingsformulier op de links. Stuur uw kandidatuur in uiterlijk op 15 december per e-mail of per post (de postdatum geldt als indieningsdatum). Met de Award wil UNIZO-Maaseik enerzijds het ondernemerschap in Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik stimuleren. En anderzijds goed ondernemerschap belonen en belichten ter inspiratie van collega-ondernemers. Hoe deelnemen? Een onderneming kan zichzelf voordragen of voorgedragen worden door een vereniging, bedrijf of een fysiek persoon. Dit gebeurt via het kandidaatstellingsformulier. U kunt het downloaden via www.unizo.be/maaseik. Stuur het voor 15 december naar: Algemeen secretariaat van UNIZO-Limburg Johan Revinsek – ‘UNIZO-Award Maaseik’ Maastrichtersteenweg 254 bus 3 3500 Hasselt Tel: 011 26 30 27 Fax: 011 23 35 08 E-mail: johan.revinsek@unizo-lim.be Zodra een kandidatuur wordt ingediend, stuurt Unizo een persoonlijke bevestiging naar de kandidaat-onderneming. Meer info kan u ook terugvinden op www.unizo.be/maaseik.

Geschenkenbon

De geschenkenbon van de toeristische dienst. Iets voor de eindejaarsfeesten? De komende feestmaanden zijn weer dé gelegenheid om iedereen van een cadeautje te voorzien. We weten maar al te goed, dat het niet altijd makkelijk is om een origineel cadeau te bedenken. Wanneer u op zoek bent naar een origineel cadeau voor de komende feestdagen, dan biedt de geschenkenbon van de dienst toerisme dé oplossing. Meer dan 170 middenstanders van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren doen mee. U kan een geschenkenbon kopen van €5 - €6,50 - €10 en €25.

Kerstboom wordt niet meer huis-aan-huis opgehaald!! Limburg.net liet aan de stad Maaseik weten dat er in 2011 geen afzonderlijke ophaling meer zal zijn van kerstbomen. Limburg.net schafte deze service af door de hoge kost van deze actie en door de relatief lage deelname (kostprijs zou ongeveer 500 euro per ton bedragen). Inwoners die een levende kerstboom in huis hebben tijdens de eindejaarsfeesten, moeten die boom dus zelf opruimen. Dit kan door de boom bijvoorbeeld naar het containerpark te brengen (1 penning). Meer info Limburg.net T. 011/288 989 E. info@limburg.net

9


nieuws uit de gemeenteraad

De Riet wordt centraal punt in soc Van het huidige Ontmoetingshuis De Riet worden de inkompartij, de vergaderlokalen en de berging afgebroken. Het nieuwe gebouw wordt zo opgetrokken dat De Riet een nieuw gezicht krijgt. EĂŠn groot compact gebouw zal alle functies huisvesten, dwz ontmoetingshuis, sportschuur, muziekacademie, kantoor OCMW en kinderopvang. De straatgevel blijft vrij gesloten en de zijgevel naar het kerkplein toe zal fungeren als voorgevel van het gebouw met een gaanderij en een pleintje die de inkom accentueren. De niveauverschillen van het terrein worden opnieuw zichtbaar gemaakt door het talud tegen het gebouw naar de straatgevel door te trekken. Dit zorgt er eveneens voor dat de hoogte van het gebouw naar de buur gereduceerd wordt. Kinderopvang Robbedoes zal plaats bieden aan ca 70 kinderen en bevindt zich achteraan, weg van de straat en aansluitend aan het achtergelegen bos. Hier is ook een snelle verbinding met de naastgelegen school mogelijk. De straatomgeving en het pleintje zullen ingericht worden als erf om het voetganger- en fietsverkeer voorrang te geven. Meer info volgt.

10

School

straat


cio-culturele leven van Opoeteren

straat

School

11


Stad waarborgt lening TC Smash De tennisclub TC Smash Neeroeteren besliste om bij een bankinstelling een lening af te sluiten van 20.000 euro voor de betaling van renovatiewerken aan en de uitbreiding van hun clubhuis op sportpark De Borg in Neeroeteren. Deze bank vraagt aan de stad Maaseik om deze lening te waarborgen. De gemeenteraad heeft positief op die vraag geantwoord.

Goedkeuring aangepast onteigeningsplan Beeërsteenweg De stad Bree besliste om langs de Breeërweg een fietspad aan te leggen. Om aansluiting te kunnen krijgen richting Neeroeteren, ging het college van burgemeester en schepenen van Maaseik akkoord met de aanleg van een verbindend fietspad langs de Breeërweg vanaf de grens met Bree tot aan het kruispunt de Tip te Neeroeteren. De stad Bree werd aangeduid om in gezamenlijke naam op te treden bij het aanstellen van een ontwerper, voor de opmaak van ontwerp, aanbesteding, de gunning en uitvoering van de opdracht.

Einde 2009 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het onteigeningsplan “Breeërweg – Fase 3” opgemaakt voor de aanleg van het fietspad. Daarna volgde er nog een wijziging aan het onteigeningsplan, namelijk één inneming moest worden aangepast omdat de rijweg iets noordelijker opgeschoven werd om een bredere berm te kunnen maken tussen rijweg en fietspad (binnenkant bocht). Daardoor ontstaat er een grotere veiligheid en afscherming van de fietsers ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer. De gemeenteraad keurde op 29 november 2010 Arcadis het aangepast innemingsplannen voor dit project goed.

Verkeersmaatregelen 2010 Er dienen een aantal ingrepen te gebeuren om het verkeer in sommige straten veiliger te maken. Elk jaar kiest het stadsbestuur een project dat wordt uitgevoerd. Nu heeft de gemeenteraad 100.000 euro uitgetrokken voor de aanleg van volgende verkeersremmende maatregelen: ▪▪de aanleg van een verhoogd kruisunt Akkerstraat/Verbindingsstraat ▪▪de aanleg van een verhoogd kruispunt Akkerstraat/Vredestraat/Aarheuvelstraat ▪▪de aankoop van prefab verkeersdrempels voor plaatsing in de Akkerstraat ter hoogte van huisnummers 55, 94a, 114 en 135.

12 Kruispunt Akkerstraat/Verbindingsstraat


Volgende diensten zijn gesloten van 27 december 2010 tot en met 3 januari 2011 Sociale Dienst OCMW-Maaseik. Geen spreekuren van de sociale dienst vanaf maandag 27 december 2010 tot en met vrijdag 31 december 2010. Eerstvolgende zitdagen: ▪▪Sociale Dienst Maaseik en Neeroeteren op dinsdagnamiddag 4 januari 2011 (15u tot 17u30) ▪▪Sociale Dienst Opoeteren op donderdagvoormiddag 6 januari 2011 (9u tot 11u). Voor dringende zaken kan u zich telefonisch wenden tot de centrale van de sociale dienst T. 089/56 99 10 van maandag

tot en met donderdag: van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 en op vrijdag van 9u00 tot 12u00. Aanvraag verwarmingstoelage. geen zitdag voor aanvraag verwarmingstoelage op 31/12/2010 in Neeroeteren Eerstvolgende zitdag : vrijdagvoormiddag 07-01-2011 OPGELET: geen zitdag voor aanvraag verwarmingstoelage op 03/01/2011 in Maaseik. Eerstvolgende zitdag: maandagvoormiddag 10-01-2011.

Toegelaten arbeid voor gepensioneerden Door de wet van 8 april 2010 werd de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren gewijzigd. Zo wordt het artikel 8 van het KB nr 213 van 26.09.1983 opgeheven. Dit artikel luidde als volgt: “Het is verboden gepensioneerden tewerk te stellen in de ondernemingen bedoeld onder artikel 1. Artikel 1 bepaalt: Dit besluit is van toepassing op de werkgevers die onder het paritair comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de werklieden door hen tewerkgesteld.”. Concreet betekent dit dat gepensioneerden nu ook als werknemer in de bouwsector kunnen werken. Voorheen kon dit enkel in het stelsel der zelfstandigen. Het kan uiteraard ook altijd nog als helper zelfstandige, indien de geholpene een zelfstandige is. Een gepensioneerde kan ook altijd als zelfstandige werken. Hij dient dan wel aan de verplichtingen als zelfstandige te voldoen. Het ondernemingsloket kan u hieromtrent alle info verstrekken. Opgelet een zelfstandige moet dezelfde dag nog dat hij start als zelfstandige, zich in orde stellen met het sociaal statuut als zelfstandige. Hij kan hiervoor terecht bij een ondernemingsloket in de buurt. Heeft u gepensioneerden in dienst? Zie er altijd op toe dat de gepensioneerde de grenzen toegelaten arbeid niet overschrijdt. Indien de grenzen met minder dan 15 % worden overschreden, zal het pensioen met het overschrijdingspercentage verminderd worden. Opgelet de echtgenote van de gepensioneerde moet de grenzen respecteren, er is geen overschrijding toegestaan. Indien het bedrag hoger ligt, al is het maar 1 euro, zal het pensioen van de gepensioneerde omgezet worden naar bedrag alleenstaande. Een rustpensioen is onder geen enkel beding cumuleerbaar met een vervangingsinkomen, of het nu om de gepensioneerde zelf gaat of om zijn echtgenote. Zo is het aan te raden dat u op regelmatige tijdstippen controleert of u gevaar loopt om de grenzen te overschrijden, gezien ook rekening wordt gehouden met vakantiegeld en eindejaarspremie. Opgelet alles aan bruto-bedragen voor wat de werknemers betreft. Voor de zelfstandigen wordt het bruto-bedrag verminderd met

de lasten. Indien nodig kan de werkgever aan de gepensioneerde of de gepensioneerde aan de werkgever vragen om de beroepsactiviteiten ietwat te verminderen. Opgelet bij een tijdelijke vermindering is de werkgever in december het vertrekvakantiegeld verschuldigd , houdt hier dan ook rekening mee. Een verlof zonder wedde lijkt me in deze dan ook meer aangewezen, gezien dit de minste rompslomp betekent. Toegelaten bedragen voor 2010 ACTIVITEIT ALS:

U i t s l u i t e n d Rustpensioen of rust-en overoverlevings- levingspensioen pensioen vóór 65 jaar (1)

vóór de wettelijke pensioenleeftijd (1)

na de wettelijke pensioenleeftijd (1)

Werknemer (2) - zonder kinderlast

€ 17.280,00

€ 7.421,57

€ 21.436,50

- met kinderlast

€ 21.600,00

€ 11.132,37

€ 26.075,00

- zonder kinderlast

€ 13.824,00

€ 5.937,26

€ 17.149,19

- met kinderlast

€ 17.280,00

€ 8.905,89

€ 20.859,97

Zelfstandige (2)

(1) Sinds 1 januari 2009 bedraagt de wettelijke pensioenleeftijd zowel voor mannen als vrouwen 65 jaar. (2) Bij de gecumuleerde beroepsbezigheden als werknemer en als zelfstandige (gelijktijdig of opeenvolgend) wordt het netto-inkomen als zelfstandige én 80% van het bruto-inkomen als loontrekkende in rekening gebracht. Opgelet, dit zijn de bedragen zoals ze zijn vastgesteld voor pensioenen die over een gans jaar worden uitbetaald. Wordt het pensioen slechts over enkele maanden uitbetaald, dan moeten deze bedragen omgerekend worden. Thieu Rutten pensioendeskundige.

13


cultuur Nieuwe start voor vtbKultuur Maaseik vtbKultuur Maaseik is de plaatselijke afdeling van de landelijke organisatie vtbKultuur in Antwerpen, die er naar streeft om actuele en interessante activiteiten aan te bieden. vtbKultuur streeft als toonaangevende Vlaamse vereniging op een open en toegankelijke manier, culturele ontplooiing na. Door het stimuleren van ontmoetingen, het delen van ervaringen op een respectvolle en actieve manier, vervult vtbKultuur zijn maatschappelijke rol ten volle. Dit is geen dode letter, maar wordt waargemaakt door het aangeboden programma die de lokale vtbKultuur afdelingen aanbieden. Na enige jaren van stilte, is er weer een groep mensen die een hernieuwde activiteit ontplooit in de stad Maaseik. Alle programma’s die in Maaseik, maar ook van de afdelingen in Het Maasland van Dilsen-Stokkem en Maasmechelen, worden aangeboden, naast een keuze uit de provinciale en nationale kalender, vindt u in het driemaandelijkse vtbKultuur tijdschrift Maasland, afdeling Maaseik. U vindt het gratis gele tijdschrift onder andere in de bibliotheek in de Bleumerstraat, in Cultuurcentrum, in het Cultureel Centrum Neeroeteren en in het ontmoetingshuis De Riet Opoeteren. Haal uw gratis tijdschrift op één van deze adressen. Is er geen meer voorradig, aarzel dan niet om vtbKultuur Maaseik te mailen of te bellen, zodat u een exemplaar thuis bezorgd kan krijgen. vtbKultuut heeft heel graag steun van enthousiaste mensen, die mee aan deze culturele organisatie gestalte willen geven. Neem contact op via e-mail maaseik@vtbkultuur. be of per telefoon 089/57 25 39.

Musea Maaseik wenst u allemaal prettige feesten! In de kerstvakantie vergeet Musea Maaseik zijn bezoekers niet! Hoe ontstonden kerstballen, wat met die kerstbomen, hoe is Kerstmis eigenlijk begonnen en wat is Kerstmis eigenlijk, ... Geen idee? De Musea Maaseik geven antwoord op dit en nog veel meer!

14

Kom met het ganse gezin en beleef een knotsgekke zoektocht met leuke doeactiviteiten. Vergeet vooral niet je leukste kerstwens in onze kerstboom te hangen. Heb je het raadsel opgelost? Loop dan snel even langs de infobalie voor een christmalicious cadeautje! Praktisch Wanneer: 24 december tot en met 9 januari 2011 (kerstvakantie) Waar: Musea Maaseik, Markt 45 www.museamaaseik.be Tot gauw!


Carnaval Het Heilig Wammes Maaseik Info: www.heiligwammes.be. Zoek info over het seizoen 2010-2011 op ded site van het Heilig Wammes. U krijgt er geen spijt van !!

Ijssculpturen in Maaseik 18 en 19 december 2010

De Heimèjers Opoeteren Info: www.deheimèjers.be. Zaterdag 18 december 2010. Grandioos carnavalsbal Ontmoetingscentrum De Riet Opoeteren DJ Pietje - Verschillende optredens Aanvang 20u11 Inkom gratis

Op zaterdag 18 en zondag 19 december is - in het kader van de Eindejaarsactie (zie blz. 23) - een ijssculpteur te gast in Maaseik. U vindt hem die dagen op de Markt ter hoogte van Musea Maaseik. Op het programma staat onder andere het beeldhouwen van een rendier en een arreslee in ijs. Breng een bezoek aan deze kunstenaar!! U gaat het zich niet berouwen.

Kerstsamenzang in Kruisherenkerk Maaseik Zondag 26 december, tweede kerstdag, organiseert het Davidsfonds Maaseik “U ZIJT WELLEKOME, kerstsamenzang met klassieke kerstliederen. Dit evenement gaat door om 20 uur in de Kruisherenkerk, de Sint-Jacobskerk, in de Bosstraat te Maaseik. U ZIJT WELLEKOME is gratis. De aanwezigen ontvangen een prachtige brochure met alle teksten én de muziek van de kerstliederen. Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer info: www.maaseik.davidsfonds.be

Bericht van bpost Koude, wind en regen vergen veel van mensen en materieel. Sneeuw en ijs kunnen de uitreiking van briefwisseling bemoeilijken en soms onmogelijk maken. bpost zal alles in het werk stellen om de dagelijkse uitreiking van briefwisseling te verzekeren maar soms – en dat is in 2009 een paar keer gebleken – wordt het te gevaarlijk om de uitreikers op pad te sturen. bpost wil in de eerste plaats ook de inwoners vragen om het voor de postbodes gemakkelijker en veiliger te maken door de stoep voor hun huis sneeuw- en ijsvrij te maken. bpost dank alvast voor de hulp en de medewerking.

15


16


17


Cursusaanbod in Achterolmen In de zomer kregen alle inwoners thuis de vormingsbrochure van het Cultuurcentrum Achterolmen. Heel wat inwoners speelden gretig in op dit aanbod. Toch is het zinvol om u nog op enkele zeer interessante cursussen uit het aanbod voor januari 2011 te wijzen. Verdere info over deze cursussen en ook andere vindt u op de websites www.achterolmen.be of www.cultuurmaaseik.be. Misschien is dit wel een leuk geschenkidee!!!! Workshop Shiatsu II ▪▪Door spanningen komen het hals- en schoudergebied vaak vast te zitten. Dit kan verholpen worden door het stimuleren van bepaalde drukpunten en massagetechnieken. ▪▪Uiteraard vervangt deze workshop geen medische behandeling. Zie ook www.sprankelendleven.be. ▪▪Data: maandag 10 januari 2011 van 19.00 tot 20.00 uur in ontmoetingshuis De Riet.

der borduurwerk en haken. Materieel en materiaal zijn niet inbegrepen! ▪▪Data: donderdagen 13, 20, 27 januari, 3, 10, 17, 24 februari, 3, 17, 24, 31 maart, 7, 28 april, 5, 12 mei 2011 van 13.00 tot 16.00 uur in Achterolmen. Ik ben er ook nog! Assertiviteitstraining voor jonge volwasenen van 18 tot en met 25 jaar ▪▪ In deze cursus werkt een groep van maximum 15 personen tussen 18 t.e.m. 25 jaar samen. ▪▪Data: woensdagen 19, 26 januari, 9, 16, 23 februari, 2, 16 en 23 maart 2011 van 19.00 tot 21.30 uur in jeugdcentrum Fuego. Muziek op schoot voor (groot)ouder, dreumes en peuter (A) of kleuters (B). ▪▪In deze cursus worden bekende en nieuwe liedjes gezongen. De activiteiten zijn aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. ▪▪Data: donderdagen 27 januari, 3, 10, 17 februari, 3, 17, 24, 31 maart, 7, 28 april 2011 van 15.00 tot 15.45 uur (A) of van 16.00 tot 16.45 uur (B). OPGELET: vooraf inschrijven is een noodzaak bij: Achterolmen Maaseik, Van Eycklaan 72, 3680 Maaseik I.www.cultuurmaaseik.be T.089/56.99.56 of 089/56.99.57 E. achterolmen@maaseik.be of jacques.dalemans@maaseik.be of dominique.boonen@maaseik.be.

Volg de bouwwerken ’t Dorpshuys Opoeteren op de voet Je uitstraling op peil met kleur en stijl ▪▪Deze cursus geeft u volgens Sonja Gielen van Vormingplus Limburg de sleutels waarmee u uw uitstraling positief kan ondersteunen. Hierbij maakt u gebruik van kleurkennis, make-up en stylingtips. Deze cursus is geschikt voor alle leeftijden en laat u achteraf moeiteloos de eigen “voor en na” realiseren. ▪▪Data: woensdagen 12, 19, 26 januari, 2 en 9 februari 2011 van 20.00 tot 23.00 uur in cultureel centrum Neeroeteren.

18

Handwerken met Nelly ▪▪“Eenzaam zijn hoeft niet!”, zegt senior Nelly Renette vol overtuiging. Inderdaad, want samen met haar kunt u fijne en gezellige middagen doorbrengen en ook nog wat leren op de koop toe. Bovendien bouwt u een leuke vriendenkring op. ▪▪Wat staat er op het programma? Breien (verschillende technieken), hardhanger (ontwerp naar eigen smaak), an-

’t Dorpshuys? Al van gehoord? Ergens in Opoeteren? Waar en wat is dat nu precies?...Vanaf nu is de officiële website van ’t Dorpshuys online! Hier kunt u alles te weten komen over het initiatief van de VZW Dorpshuis Opoeteren. U kunt het bouwdossier opvolgen en een kijkje achter de schermen nemen. Nieuwsgierig of geïnteresseerd? Surf naar www.hetdorpshuys.be.


sport Seniorensportclub: programma 2011

De Maaseiker seniorensportclub en de plaatselijke seniorensportgangmakers nodigen alle senioren van harte uit op één van onderstaande sportactiviteiten die in 2011 worden georganiseerd. Senioren die bij de plaatselijke seniorensportclub wensen aan te sluiten dienen enkel hun naam en adres op te geven bij de stedelijke sportdienst. ▪▪U geniet van volgende voordelen: ▪▪U betaalt per activiteit. ▪▪U bepaalt zelf aan welke activiteiten u wenst deel te nemen. ▪▪U bent voor alle activiteiten verzekerd. ▪▪U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de geplande activiteiten. ▪▪U hoeft geen sportief verleden te hebben om deel te nemen. ▪▪U kan samen sporten met leeftijdsgenoten, meestal is er achteraf een gezellig samenzijn met koffietafel. Voorlopig programma: 28.01.2011 25.02.2011 26.03.2011 19.04.2011 10.06.2011 01.06.2011 31.05.2011 07.06.2011 14.06.2011 08.06.2011 04.07.2011 22.07.2011 17.08.2011 25.08.2011 07.09.2011 08.09.2011 28.09.2011 11.10.2011 18.10.2011 27.10.2011 ........2011 23.12.2011

Intergemeentelijk Badmintoncriterium Intergemeentelijk Badmintoncriterium Intergemeentelijk Badmintoncriterium Wisselbeker Stad Maaseik Curvebowling Intergemeentelijk Petanquetornooi Intergemeentelijk Petanquetornooi Voorjaarswandeling Voorjaarswandeling Voorjaarswandeling Voorjaarsfietstocht Intergemeentelijk Pétanquetornooi Intergemeentelijk Pétanquetornooi Intergemeentelijk Pétanquetornooi Intergemeentelijk Pétanquetornooi Najaarsfietstocht Provinciale Seniorensportdag Seniorgames Najaarswandeling Najaarswandeling Najaarswandeling Provinciaal Netbaltornooi Jaarlijks Seniorensportkerstfeest

Neeroeteren Meeuwen Opglabbeek Neeroeteren Meeuwen-Gruitrode Kinrooi Opoeteren Neeroeteren Maaseik Wurfeld Opglabbeek Bree Bocholt Tessenderlo Blankenberge Opoeteren Neeroeteren Maaseik Neeroeteren Maaseik

19


Zwemparadijs Aquadroom Maaseik Een plek om in te zwemmen, een plek om in te rusten, een plek... om uw zwemdromen waar te laten worden. Sedert 21 november 2010 is het zwembad Aquadroom Maaseik open voor iedereen. Op 3 oktober – bij de Open Beedrijvendag – brachten al 5.000 mensen een bezoek aan het zwembad. Tijdens de opendeurdag op 21 november brachten nog eens 7.000 kijklustigen een bezoek. Intussen is ook het dagelijks aantal zwemmers in stijgende lijn. De reacties zijn positief. Aquadroom maakt dan ook deel uit van een volledig nieuw sportcomplex. Het staat in verbinding met de Lotto Dôme, waar de topsporthal van Volleybalclub Noliko Maaseik te vinden is, de sporthal van Maaseik, de bowlingbanen, Health City en het welness gedeelte met onder andere sauna’s. Aquadroom biedt een schat aan zwemplezier: er zijn twee enorme glijbanen, een afzonderlijk wedstrijdbad, een recreatiebad, ligstoelen rond de baden, en nog veel meer. In kort is Aquadroom een professioneel georganiseerd zwemparadijs. Het zwembad is er voor iedereen: peuters, kleuters, jongeren, volwassenen, senioren, mindervaliden. Op vrijdag 26 november werd het zwemparadijs Aquadroom feestelijk geopend.

foto 1: vlnr: Dirk Verlaak (schepen van sport Maaseik), Mathieu Schurgers (schepen van sport Dilsen-Stokkem), Jacky Daniels (voorzitter zwembadbestuur), Jan Creemers (burgemeester Maaseik), Lydia Peeters (burgemeester Dilsen-Stokkem), Hubert Brouns (burgemeester Kinrooi), Pierre Vanmontfort (schepen van sport Kinrooi). foto 2: vlnr: Albert Stassen (ondervoorzitter zwembadbestuur), Jacky Daniels (voorzitter zwembadbestuur), Lisette Swennen (ondervoorzitter zwembadbestuur), Mark Roex (directeur Aquadroom). foto 3: DEXIA-afgevaardigde Peter Hessels (links), schonk het hijstoestel om personen met een beperking in en uit het water te kunnen liften.

1

20 2

3


21


wonen De stad bindt de strijd aan tegen leegstand Sinds 1 januari 2010 zijn de steden en gemeenten verplicht over te gaan tot de opmaak van een register van leegstaande woningen en gebouwen. De stad moest daarom een nieuw reglement maken op basis van het Vlaamse Decreet en dit met het doel om leegstand te vermijden. In Maaseik zijn er woningen en gebouwen die een lange tijd leeg staan en soms zijn die daardoor verwaarloosd of verkrot. Hierdoor zijn deze panden niet meer beschikbaar op de markt. Aangezien er een tekort is aan betaalbare en kwaliteitsvolle woningen streeft de stad er naar om leegstand te ontraden en deze woningen terug op de woningmarkt te brengen. Door een belastingsheffing op deze leegstand neemt de stad maatregelen die meehelpen om dit vastgoed terug bruikbaar en beschikbaar te maken en de kwaliteit van deze woningen en gebouwen te verhogen. Langdurige leegstand van woningen en gebouwen heeft een negatieve impact op de leefomgeving en de uitstraling ervan. De stad investeert in de kwaliteit van het openbaar domein en de leefbaarheid van buurten. Een heffing op leegstand moet vooral een ontradend effect hebben en dient dus niet alleen om inkomsten te genereren. Vaststelling van leegstand Een combinatie van vaststellingen kan ervoor zorgen dat een woning of gebouw als leegstaand wordt beschouwd en in het leegstandsregister wordt opgenomen. Deze vaststelling en kennisgeving gebeurt in vijf stappen: 1. Opsporen van panden die tekenen van langdurig niet-gebruik vertonen: Een woning waar niemand ingeschreven is, een uitpuilende brievenbus, geblindeerde ramen, sporen van vandalisme of verval, afval of onkruid in de tuin enz. Dit kunnen elementen zijn. 2. De aldus opgespoorde panden worden getoetst aan administratieve gegevens waaruit blijkt of bedoeld pand voldoende lange tijd aan het aangehaalde criterium voldoet. 3. Indien de administratieve gegevens het langdurig nietgebruik bevestigen, wordt er aan de hand van gegevens, verzameld tijdens een nieuw plaatsbezoek en door opzoeking van kadastrale en eigendomsgegevens, een genummerde administratieve akte opgesteld. 4. Deze genummerde aktes worden opgenomen in twee afzonderlijke inventarissen: ▪▪een inventaris “leegstaande gebouwen” ▪▪een inventaris “leegstaande woningen” 5. De zakelijk gerechtigde(n) (eigendom, vruchtgebruik, recht van opstal, recht van erfpacht) wordt schriftelijk in kennis gesteld.

22

Bezwaar indienen De stad verwittigt dus de zakelijk gerechtigde(n) dat het pand opgenomen is in een leegstandsregister. Je kan, in geval van niet akkoord, als zakelijk gerechtigde hiertegen bezwaar indienen. Indien je geen bezwaar indient of indien het bezwaar onontvankelijk of ongegrond wordt verklaard is de opname in het leegstandsregister definitief. De zakelijk gerechtigde betaalt een belasting als zijn pand op 31 december van het aanslagjaar is opgenomen in het leeg-

standsregister, en hij niet kan genieten van één van de vrijstellingen die voorzien zijn in het belastingsreglement. De omvang van deze belasting is vastgelegd in het gemeentelijk belastingreglement m.b.t. de leegstand. In Maaseik de minimale aanslagen van toepassing zoals deze door het Vlaams Gewest voorgeschreven zijn. Vrijstellingen van heffing Als het pand door een bepaalde gebeurtenis lang leeg staat, kan je een vrijstelling voor de belasting inroepen. Deze vrijstellingen zijn eveneens vastgelegd in het gemeentelijk belastingreglement m.b.t. de leegstand. Als je recht hebt op een vrijstelling, moet je dit met de nodige bewijsstukken kunnen aantonen. Dit wordt nader omschreven in de brief waarmee je opname in het register betekend wordt. Meer informatie over leegstand: Ingrid Rutten, huisvestingsambtenaar, tel. 089/560.584, ingrid.rutten@maaseik.be Het reglement kan u downloaden op www.maaseik.be of aanvragen via het gratis infonummer van de stad Maasen 0800/20 560.


Eindejaarsactie Maaseik 2010 Doe mee en win!!! Winkelen in Maaseik is altijd tof. Zeker tijdens de sfeervolle eindejaarsperiode!!! In samenwerking met de middenstand start stad Maaseik een grandioze eindejaarsactie. Als klant van de middenstand in Maaseik, Neeroeteren of Opoeteren wordt u tijdens de komende eindejaarsperiode beloond voor uw bezoek. Graag verwelkomen de handelaars en de horeca u in Maaseik. Maaseik biedt inwoners en bezoekers een gevarieerd en boeiend programma!!!

Huis van de kerstman.

De kerstman komt dit jaar voor het eerst wonen in zijn huis in Maaseik. Zijn huis vindt u op het adres Kloosterbempden 7 van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december. U kan de kerstman elke dag bezoeken tussen 14u en 18u.

Indoor speelbus.

koopjes. De indoor speeltuin is een paradijs voor kinderen tot en met 11 jaar. De bus herbergt een groot aantal spelmogelijkheden (ballenbad, schommel, glijbaan, hindernissenbaan, doolhof, enz.).

Drankstand in de Bosstraat.

De handelaars van de Bosstraat Maaseik bieden u een drankje aan op 18 en 19 december 2010. U vindt de gezellige chalet ter hoogte van de Kruisherenkerk. Aan deze sfeervolle stand bieden u de handelaars van de Bosstraat gratis een drankje aan. Stop even voor een bezoek aan deze stand, drink iets en babbel gezellig met de andere bezoekers aan de stand.

Van zondag 2 tot en met zondag 9 januari 2011 staat de indoor speeltuin op de Markt in Maaseik. Het is een dubbeldekker speelbus waar de jongeren kunnen spelen en ravotten, terwijl de ‘groten’ op jacht gaan naar

Coca-Cola Truck.

Op zondag 19 december is van 11u tot 18u de befaamde Coca-Cola Truck op bezoek in Maaseik. Iedereen kan daarin gratis op de foto met de “echte” kerstman.

Knip deze kaart uit en gebruik ze bij uw inkopen!!

Verplicht in te vullen als u kans wil maken op de toffe VESPA. Naam

Straat en nummer Postcode en woonplaats Telefoon STAD

M A A S E I K

Verantwoordelijke uitgever - Jan Creemers, Diestersteenweg 298, 3680 Maaseik

KOOP EN WIN

SPAAR-23 KAART

gratis wedstrijd tot 23 december 2010


Eindejaarsactie Maaseik 2010 Circus Barones.

Het nieuwe circusspektakel in Maaseik – Kolonel Aertsplein aan de Bospoort. 27 december – 30 december. De voorstelling is een georkestreerde commedia dell’arte waar het spel met het publiek als een rode draad doorheen loopt. Een temperamentvol programma gekruid met Italiaanse furie. Nadat de circusdirecteur en enkele artiesten iedereen persoonlijk hebben verwelkomd bij de ingang van de tent, zal niemand zich nog vervelen in de daaropvolgende 96 minuten. Toegangstickets voor de circusvoorstelling zijn enkel te verkrijgen bij Toerisme Maaseik (Markt 1) in ruil tegen uw volle spaarkaart. Ruil uw spaarkaart in tegen gratis tickets voor de circusvoorstelling. Bij het inruilen van uw spaarkaart kan u kiezen welke voorstelling u wil gaan bekijken. Neem deel en ga met het hele gezin gratis naar deze grote Kerstshow in Maaseik. Door uw aankopen te doen bij de deelnemende handelaars, kan u met het ganse gezin een spetterende show meemaken. Een ticket voor dit originele spektakel is voor uw kind waarschijnlijk het origineelste geschenk onder de kerstboom.

Win een prachtige Vespa. Win een leuke, Italiaanse scooter met een leuk design. Uit de spaarkaarten, die bij Toerisme Maaseik worden ingeruild voor een gratis ticket voor de circusvoorstelling aan de Bospoort, wordt achteraf door een ‘onschuldige hand’ de winnaar getrokken van de Vespa. Maaseik dankt u voor uw bezoek tijdens de eindejaarsperiode. Daarom: doe mee en win een Vespa!!

Kerstdorp.

In 2010 wordt voor de 2de keer in Maaseik een heus kerstdorp opgesteld. Het is een ruime en gevarieerde hobbybeurs met een hele hoop randanimatie. Van 18 tot en met 24 december 2010 vindt u het Kerstdorp bij winkelcentrum Kloosterbempden. Op 18 en 19 december staat het Kerstdorp eveneens op de Markt.

Sfeervolle kerstmuziek in de straten van Maaseik. Op zaterdagen 11 en 18 december brengen muzikanten van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kerstmuziek in de stad. Zaterdag 11 december: ▪▪tussen 14 en 16 uur: optreden van Tuba-ensemble ▪▪tussen 15 en 17 uur: optreden van zangkoor in de Kruisherenkerk op de Bosstraat en in het ronde pand Hepperstaete aan de Hepperpoort en - afhankelijk van het weer - buiten op de pui van het stadhuis. Zaterdag 18 december: ▪▪tussen 14 en 16 uur: optreden van Tuba-ensemble ▪▪tussen 15 en 17 uur: optreden van strijkersensemble in de Kruisherenkerk op de Bosstraat en in het ronde pand Hepperstaete aan de Hepperpoort en - afhankelijk van het weer - buiten op de pui van het stadhuis. ▪▪tussen 14 en 17 uur: optreden van vocaal ensemble ▪▪in de Kruisherenkerk op de Bosstraat en in het ronde pand Hepperstaete aan de Hepperpoort en - afhankelijk van het weer - buiten op de pui van het stadhuis.

Winkelen in Maaseik... Gezellig!!!

24

En bovendien maakt u kans om de SPIKSPLINTERMODERNE VESPA te winnen en kan u gratis tickets krijgen voor de fantastische KERSTSHOW door Circus Barones.

Kinderen onder 2,5 jaar mogen gratis binnen maar moeten op de schoot zitten; kinderbuggy, maxi-cosi e.d. zijn omwille van veiligheidsredenen ten strengste verboden.

Per winkelbezoek en een aankoop van minstens 20 Euro bij de deelnemende handelaars krijgt u een stempel. Een volle stempelkaart kan ingeleverd worden tegen een gratis inkomticket voor een voorstelling van het circus Barones.

Uit de volle stempelkaarten zal een onschuldige hand achteraf de winnaar trekken van de keicoole VESPA.

U kan de volle stempelkaart inruilen tegen een gratis ticket op de Dienst voor Toerisme op volgende data : woensdag 24 november, woensdag 1 december, woensdag 8 december, woensdag 15 december, woensdag 22 december en donderdag 23 december telkens tussen 9 en 12u en tussen 14 en 17u. Per volle stempelkaart kan u eventueel nog maximaal twee bijkomende tickets aankopen aan een gunstprijs van 5 euro per stuk. Zonder volle stempelkaart kost een ticket 10 Euro!

Er zullen minstens 2.400 tickets ter beschikking worden gesteld voor de circusvoorstelling. Als de tickets verdeeld zijn, kan de klant met zijn volle stempelkaart alleen nog maar deelnemen aan de trekking van de hoofdprijs, de verleidelijke VESPA. Lever dus zo vlug mogelijk uw volle stempelkaarten in tegen gratis tickets!!! Ruil uw kaart tegen tickets voor het circus bij Toerisme Maaseik, Markt 1. Heeft u nog vragen? ( 089/560 559 (KMO-dienst)


senioren

De volgende data zijn 11 januari, 15 februari en 22 maart. De titels zijn al bekend, maar de volgorde nog niet. Deze drie parels worden gepresenteerd: Elle s’appelait Sarah (‘Ze heette Sarah’): De nacht van 16 juli 1942 is een gitzwarte pagina in de Franse geschiedenis. Duizenden joden werden door Fransen naar het Parijse wielerstadion gebracht om later te worden gedeporteerd naar de concentratiekampen. Deze episode fascineert de Amerikaanse journaliste Julia (Kristin Scott Thomas). Haar interesse wordt een obsessie en Julia gaat op zoek naar wat er geworden is van Sarah Starzynski, het meisje dat ooit verdween, maar op geen enkele deportatielijst voorkomt.

Wijziging seniorenfeesten Elk jaar organiseert de seniorenraad het seniorenfeest in Voorshoven in de ouderenweek (derde week november). Het OCMW organiseert dan in mei weer haar 70 plus-feest. Vanaf dit jaar verandert deze gang van zaken lichtjes. De seniorenraad blijft een senioreninfomiddag organiseren in de ouderenweek. Bedoeling is een interessante spreker naar Voorshoven te halen, waarna bijgebabbeld kan worden bij een tas koffie en een stukje taart. Het 70 plus-feest zal een organisatie worden van OCMW, Stad en seniorenraad. Niet alleen worden de krachten gebundeld, maar ook de centen, waardoor we in mei dan elk jaar een kwaliteitsvolle act kunnen aanbieden. Alle senioren vanaf 65 jaar zijn op het seniorenfeest welkom. Dus: Seniorenfeest november wordt senioreninfomiddag. 70 plus-feest mei wordt 65 plus-feest. Hou dit blad in het oog voor meer informatie over het 65 plus-feest!

Yo también (‘Ik ook’): De 34-jarige Daniel uit Sevilla is de eerste Europese man met het syndroom van Down met een universitair diploma. Als Daniel een nieuwe baan krijgt, ontmoet hij de vrijgevochten collega Laura. Hun vriendschap trekt de aandacht van vrienden en familie, die het niet zien zitten dat Daniel verliefd wordt op Laura. Adem: Tom is een jonge mucoviscidosepatiënt. Hij heeft al zo vaak in het ziekenhuis gelegen dat hij een nieuwe verpleger perfect kan uitleggen welke behandeling hij moet krijgen. In het ziekenhuis maakt Tom kennis met Xavier en zijn vriendin Anneleen, die allebei in hetzelfde schuitje zitten. De drie ontwikkelen een diepe vriendschap, die verstoord wordt wanneer Tom zich niet kan losrukken van zijn drugdealende kameraad Jimmy. Wil Tom iets aanvangen met het korte leven dat hij heeft?

Seniorenzwemmen in Aquadroom Van maandag tot vrijdag tussen 16u. en 17u. worden banen vrijgehouden voor senioren-zwemmen. U wordt wel extra verwend met warmer water dan in de rest van het zwembad!

110-jarige uit Essen is oudste Europeaan Op 30 oktober was het groot feest in het woonzorgcentrum SintMichaël in Essen. Jan Goossenaerts vierde zijn 110de verjaardag. Hij is nu officieel de oudste mannelijke Europeaan. Gevraagd naar het grote geheim van zijn leeftijd, antwoordt Jan: ‘Op tijd gaan slapen en veel Luikse stroop op den boterham smeren.’

25


bibliotheek Mijn peuter op het potje Op maandag 18 oktober beleefden achttien gemotiveerde mama’s en papa’s een zeer aangename avond in de bib van Maaseik rond het thema zindelijkheidstraining. Ilse Moors van de opvoedingswinkel Maasland vertelde aan de hand van een powerpoint-presentatie waar ouders rekening mee moeten houden wanneer ze hun kindje de pampers willen ontwennen. Op het einde van de avond had Ilse nog een verrassing: er werd een prentenboek uitgeloot en iedere ouder ontving een kaartspel. De bibliotheek van Maaseik beschikt over vier koffertjes ‘zindelijkheidstraining’. Deze vertelkoffers bevatten een aantal boeken en tijdschriften over het thema, een puzzel, een knuffel, een magneetspel, een kleurplaat, een zindelijkheidskalender en andere tips over zindelijkheid.

Doe-activiteiten in de jeugdafdeling tijdens de schoolvakanties Op donderdag 4 november was het een gezellige drukte in de bib van Maaseik. 28 kinderen namen deel aan ‘Knutselen met Hekselien’, met een leuke toverspiegel als resultaat!

‘Gezocht: luistergrage oortjes’ Woensdag 26 januari om 14u Alle kindjes zijn welkom op het voorleeshalfuurtje, dat elke laatste woensdag van de maand plaatsvindt in de jeugdafdeling van Maaseik.

Sluitingsdagen van de bib tijdens de eindejaarsperiode De bibliotheken van Maaseik en Neeroeteren zijn gesloten op 25 december, 26 december, 1 januari, 2 januari en 7 januari. Op 24 december en 31 december sluit de bibliotheek om 17.00 uur. Openbare bibliotheek Bleumerstraat 68 - 3680 Maaseik T. 089/564 074 E. maaseik@bibliotheek.be I. http://www.maaseik.be biblog: http://bibmaaseik.blogspot.com Facebook: groep ‘bib Maaseik’: http://www.facebook.com/group. php?gid=41534870145

26


Winnaars zomeractie ‘De Schatten van Vlieg’ Meer dan 100 kinderen bezochten tijdens de maanden juli en augustus de bib om deel te nemen aan de zomerwedstrijd ‘De schatten van Vlieg’. De bib selecteerde 15 winnaars, die allemaal een mooi verrassingspakket ontvingen tijdens de verwendag. Dit zijn de gelukkigen: Loes Eerdekens, Mart Paumen, Vera Westgate, Sofia Westgate, Hanne Rutten, Katelijne Franco, Eva Franco, Kiara Premereur, Emma Moonen, Jan Ceijssens, Gunnar Gijsels, Jolijn Goyens, Yuna Goeman, Fien Paesmans en Stephanie Duisters. Namens het bibteam van harte proficiat!

Muziek op schoot’ in de bib Jonge kinderen beleven veel plezier aan samen zingen en muziek maken. Ouders en grootouders weten maar al te goed dat kinderen al op heel jonge leeftijd geboeid worden door klanken. Ontdek samen met docente Claudia van Roij hoe u kleine kinderen hierin spelenderwijs kan begeleiden als (groot)ouder en hoe u op die manier hun zintuiglijke en sociale vaardigheden stimuleert. ‘Muziek op schoot’ is een boeiende cursus die aangeboden wordt door het Cultuurcentrum Achterolmen tijdens het seizoen 2010-2011. Het gaat telkens om 10 lesnamiddagen die plaatsvinden in de bibliotheek van Maaseik. De

eerste les is voorzien op donderdag 27 januari 2011. Muziek op schoot voor (groot)ouder, dreumes en peuter richt zich in eerste instantie tot volwassenen met kinderen van 2 tot 4 jaar. Muziek voor (groot)ouder en kleuter richt zich voornamelijk tot volwassenen met kinderen van 4 tot 6 jaar. Alle praktische details over ‘muziek op schoot’ kan u nalezen op www.achterolmen.com in de rubriek ‘cursussen’. Inschrijvingen: jacques.dalemans@maaseik.be

Stichting voor Alzheimer Onderzoek “Samen werken aan een betere toekomst!” De Stichting voor Alzheimer Onderzoek is een non-profit organisatie van openbaar nut met als doel financiële steun geven aan het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en aanverwante hersenziekten. Sinds 1998 heeft de stichting reeds voor meer dan 3.500.000 euro subsidies gegeven aan Belgische onderzoekers. Toots Thielemans is de ‘peter’ van de stichting. Naast de financiering van het onderzoek geeft de Stichting voor Alzheimer Onderzoek ook informatie aan het brede publiek. Hiertoe werd de brochure “Leven met de ziekte van Alzheimer” uitgegeven. Ze werd mede geschreven door de voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de stichting, Prof. Dr. Christine Van Broeckhoven. U kan deze brochure eenvoudigweg aanvragen ▪▪ofwel telefonisch op 02/4240204 ▪▪ofwel per e-mail naar info@alzh.org STICHTING VOOR ALZHEIMER ONDERZOEK Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik 02/4240204 of 0474/956022 www.alzh.org De stichting steunen kan op 230/0053530/06.

27


personen met een beperking Gebruik parking Ziekenhuis Maas en Kempen door mindervalide patiënten en/of bezoekers Indien u houder bent van een gehandicaptenparkeerkaart, maakt het ziekenhuis het gratis parkeren wat eenvoudiger voor u. Vanaf 1 januari 2011 krijgt u een ZMK-parkeerkaart waarmee u voor een bepaalde periode uw gratis uitrij-jeton kan krijgen aan de infobalie. De ZMK-parkeerkaart kan u aanvragen via de dienst inschrijvingen aan het onthaal van de ziekenhuiscampus Maaseik. Hiervoor neemt u eerst in de wachtzaal een groen volgnummer. Op vertoon van uw gehandicaptenpar-

keerkaart en van uw identiteitskaart krijgt u vervolgens een persoonlijke ZMK-parkeerkaart. U kan deze ZMK-parkeerkaart alleen gebruiken als patiënt of bezoeker van Ziekenhuis Maas en Kempen. Het ziekenhuis behoudt zich het recht voor het rechtmatig gebruik van deze kaart te controleren en in geval van aantoonbaar misbruik: ▪▪de ZMK-parkeerkaart in te trekken; ▪▪geen gratis uitrij-jeton te verstrekken

Even voorstellen... de Adviesraad voor Personen met een Beperking (voorheen gehandicaptenraad) De adviesraad van de stad Maaseik komt eenmaal in de twee maanden samen. De raad vergadert om heel conrete adviezen en projecten uit te werken die het leven van personen met een beperking in Maaseik verbeteren of vergemakkelijken. In een vorige uitgave kon u lezen waar de groep momenteel zoal aan werken. Nu worden de leden van de raad aan u voorgesteld. Freddy Donné, regelmatig lid van de raad, was verontschuldigd. Vlnr: Willy Wevers (voorzitter adviesraad), Jacques Cuppens (Schepen Welzijn en voorzitter OCMW), Tjeu Beliën, Colla Schrooten, Marc Decuypere (BEWEL), Bert Denier (KVG), Fifi Collart, en Sandra Vancleef (secretaris). Meer info Stad Maaseik - Sandra Vancleef, 089/560 552 of via mail sandra.vancleef@maaseik.be

Film: ‘En waar de sterre bleef stille staan’

28

‘En waar de sterre bleef stille staan’ vertelt het ongewone verhaal van de drie armoedzaaiers Suskewiet, Pitje Vogel en Schrobberbeeck. Ze hebben genoeg van hun armoede en honger en besluiten deze Kerstmis ‘Driekoningen’ te gaan zingen. En met succes want ze zingen zich rijk. Wanneer ze echter op de terugweg naar het café in het bos verdwalen, zijn ze onverwacht als echte Drie Koningen getuige van de geboorte van een klein kindeke Jezus. Ondersteboven van deze wonderlijke gebeurtenis schenken ze al hun zuurverdiende giften weg. ‘s Ochtends twijfelen ze echter aan hun gevoel van vervulling. En wanneer ze de volgende Kerst besluiten opnieuw te zingen er ontstaat ruzie over hun intenties. De wegen van het drietal scheiden... Deze film met met een volledige cast van personen met een beperking is het afstudeerproject van Gust Van den Berghe. De film werd buiten zijn verwachting met grote bijval vertoond op het filmfestival van Cannes. Deze maand kan u hem op verschillende plaatsen in Limburg gaan bekijken: ▪▪Bree. CC De Breughel op dinsdag 21 december om 20u00, Kloosterstraat 13 ▪▪Hasselt. Zebra Cinema in Z33 op donderdag 23 december om 17u00 en 20u15, Zuivelmarkt 33 ▪▪Lanaken. Zebra Cinema in Euroscoop op donderdag 23 december om 20u15, Europaplein 35.

Zwemmen voor mensen met een beperking in Aquadroom Elke donderdag tussen 18u30 en 19u30 worden er banen vrijgehouden voor mensen met een beperking. Let wel: het zwembad wordt niet meer geheel aan u voorbehouden. U heeft uiteraard wel toegang tot het gehele zwembad.

Toegankelijk Maaseik Na Neeroeteren en Opoeteren was dit jaar Maaseik aan de beurt om meer toegankelijke winkelstraten te creëren. Surf naar www.maaseik.be/diensten/welzijn/ gehandicaptenbeleid. Daar vindt u het volledige fotodossier met de opvolging van de werken. Geen PC? U kan het dossier ook aanvragen bij de Dienst Welzijn.


Noord-Zuid Succesvolle editie van Afrit Noord-Zuid. Op 21 november vond in Jeugdcentrum Fuego de vijfde editie van Afrit Noord-Zuid plaats. Het wereldfeest stond dit jaar in het teken van Congo, het land dat vijftig jaar onafhankelijkheid viert maar tegelijk geplaagd wordt door aanhoudend geweld en een zelden geziene armoede. Wie op zondagnamiddag afzakte naar de Fuego kwam terecht in een gezellige sfeer met Zuiderse klanken en kleuren. Duo Indumba zorgde traditiegetrouw voor Afrikaanse achtergrondmuziek. Ondertussen kon je in het wereldcafé terecht voor fair trade drankjes en stelden verenigingen hun projecten en producten voor. Ook tv-kok Moke was van de partij en maakte heerlijke gerechtjes met eerlijke ingrediënten. Het thema Congo kwam vooral tot uiting in de lezing van auteur Lieve Joris en het aansluitend Congo-debat. Wie de reportage over Lieve Joris op Canvas gezien heeft, weet dat zij een internationaal gewaardeerd schrijfster is, die in haar boeken beklijvende verhalen brengt over gewone mensen in Afrika, de Arabische wereld en tegenwoordig ook China. In Maaseik vertelde zij vooral over haar ontmoetingen in Congo, geïllustreerd met talrijke foto’s van haar reizen. Ook het publiek kwam aan het woord, waarna heel wat aanwezigen hun pas gekochte boek lieten signeren. Het Congo-debat zette drie specialisten aan tafel voor een ge-

sprek onder leiding van journalist Roger Huisman (Het Belang van Limburg). Hugo Gevaerts (professor emeritus Uhasselt), Tamira Gunzburg (Broederlijk Delen) en Hilde Vautmans (parlementslid Open Vld) vertelden elk vanuit hun ervaringen over de economische toestand van Congo, over de mensenrechten en over de ‘plantrekkerij’ van de Congolezen. Ze illustreerden hun betoog met echte verhalen over echte mensen. Het publiek luisterde geboeid en ging na afloop nog in gesprek met de gasten. De geslaagde dag werd afgesloten met een geslaagd optreden van de Congolese band van Frère Philippe Sola, die, als u dit leest, alweer op tournée is door Centraal Afrika.

Damiaanactie voert campagne Op 28, 29 en 30 januari voert Damiaanactie campagne. Vrijwilligers zullen ook in de straten van Maaseik aanwezig zijn om stiften te verkopen ten voordele van lepra- en tuberculosepatiënten wereldwijd. Tbc besmet jaarlijks 8 à 10 miljoen mensen, waarvan er 1,5 miljoen sterven. Lepra treft nog altijd 250.000 mensen per jaar. Damiaanactie probeert deze mensen op tijd op te sporen en hen te genezen. 40 euro volstaat om een patiënt te gene-

zen, maar dit bedrag is meestal onbetaalbaar voor de getroffen families. Het rekeningnummer van Damiaanactie is 0000000075-75 (IBAN: BE05 0000 0000 7575). Damiaanactie organiseert ook bouwkampen naar India, Bangladesh, Guatemala en Congo. Wie interesse heeft, kan op 22 januari terecht in Mechelen voor een infodag. Info: 09-383 55 63 of m.lootens@skynet.be.

29


welzijn en gezondheid Borstkankerscreening: “Laat naar je borsten kijken.” De Vlaamse overheid maakt van de strijd tegen borstkanker een prioriteit. Sinds 15 juni 2001 kan elke vrouw van 50 tot en met 69 jaar om de twee jaar gratis een kwaliteitsvolle mammografie (röntgenfoto van de borsten) laten nemen. U bent een vrouw uit die leeftijdsgroep? U heeft een foldertje met de drie dames gekregen of over het onderzoek gehoord? Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen over het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, ook wel borstkankerscreening genoemd. 1. Wat is een mammografie? Wat is een screeningsmammografie? Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten. Een screeningsmammografie is een mammografie die genomen wordt in het kader van een bevolkingsonderzoek of borstkankerscreening. Zo’n screening is een geneeskundig onderzoek van alle leden van een bepaalde bevolkingsgroep. Bij de borstkankerscreening worden er verschillende foto’s van de borsten genomen. Op de foto’s zien radiologen of er afwijkingen in de borsten zijn die nog niet voelbaar zijn (een radioloog is een arts gespecialiseerd in het maken en interpreteren van beelden van het binnenste van het lichaam. De beelden worden gemaakt met röntgenstralen, geluidsgolven enz.). 2. Waar kan ik zo’n gratis mammografie laten nemen? Als u tussen 50 en 69 bent, kunt u op twee manieren gratis een mammografie laten nemen: Ofwel vraagt u aan uw arts of gynaecoloog een voorschrift/ verwijzingsbrief voor een screeningsmammografie in een erkende mammografische eenheid. Ofwel krijgt u per post een uitnodigingsbrief van het provinciale screeningscentrum. De dag van het onderzoek moet u de ofwel het voorschrift van de arts of gynaecoloog ofwel de oproepingsbrief van het screeningscentrum afgeven aan de dienst waar u de mammografie laat nemen. Een lijst van erkende mammografische eenheden vindt u op www.borstkankeropsporing.be. 3. Waarom is het onderzoek enkel voor 50- tot en met 69jarigen? Het onderzoek is voor alle vrouwen in Vlaanderen vanaf 50 tot en met 69 jaar, waarbij de eerste dag van het kalenderjaar waarin u 50 wordt en de laatste dag van het kalenderjaar waarin u 69 jaar wordt als referentie gelden. De Vlaamse overheid volgt voor de bepaling van de leeftijdsgrenzen de Europese aanbevelingen. De mammografie is in die leeftijdsgroep het beste middel om borstkanker in een vroeg stadium op te sporen, lang voordat er zich klachten voordoen. Zo zullen in die leeftijdsgroep minder vrouwen aan borstkanker sterven.

30

Ik ben jonger dan 50. Waarom mag ik niet deelnemen aan het gratis onderzoek? Omdat een mammografie bij jonge vrouwen minder efficiënt is: het borstweefsel is minder doorzichtig voor röntgenstralen en tumoren zijn er moeilijker in te vinden; bovendien is het

weefsel gevoeliger voor de schadelijke effecten van röntgenstralen. Borstkanker komt onder de 50 jaar ook veel minder voor dan erna. Het onderzoek wordt onder de 50 jaar dan ook alleen aangeraden als u een verhoogd risico op borstkanker heeft (dat bespreekt u het beste met uw huisarts of gynaecoloog, bijvoorbeeld als er veel gevallen van borstkanker in de familie voorkomen) of als de menopauze al is opgetreden. Ik ben ouder dan 69. Waarom mag ik niet deelnemen aan het gratis onderzoek? Na hun zeventigste sterven veel vrouwen aan heel andere oorzaken dan borstkanker. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bij heel wat mensen van deze leeftijd na hun overlijden kanker wordt vastgesteld, terwijl ze daar eigenlijk nooit wat van hebben gemerkt. In dat geval zou een vroegtijdige opsporing ongetwijfeld tot zware ingrepen en veel leed hebben geleid, maar niet tot een verbeterde levensverwachting of levenskwaliteit. Iedere vrouw kan natuurlijk voor zichzelf uitmaken, in overleg met de huisarts of gynaecoloog, of op die leeftijd een vroegtijdige ontdekking nog wel wenselijk is. Om deze persoonlijke keuze te respecteren, ligt de bovengrens voor het bevolkingsonderzoek naar borstkanker op 69 jaar. Wie zich boven die leeftijd nog wil laten onderzoeken, kan dit uiteraard doen, alleen niet meer gratis. 4. Ik voel iets verdachts aan mijn borsten. Ik ben ongerust. Wat moet ik doen? Merkt u iets verdachts aan uw borsten, heeft u klachten of voelt u zich ongerust, ga dan naar uw huisarts of gynaecoloog. 5. Verloop van het onderzoek De dag van de afspraak meldt u zich in de mammografische eenheid. U neemt mee: ▪▪De verwijsbrief van arts/gynaecoloog of uitnodiging van het screeningscentrum ▪▪Uw SIS-kaart ▪▪Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds ▪▪Eventueel vroegere mammografieën ▪▪Geld heeft u niet nodig. Aangezien u zich tot op de heupen moet uitkleden, draagt u voor uw comfort best een blouse met rok of broek. U draagt beter geen sieraden om de hals. Ook deodorant, zalf of poeder op de borsten en onder de oksel moet u vermijden. Deze producten kunnen immers de foto verstoren. De mammografie zelf: Een mammografie bestaat uit het nemen van twee röntgenfoto’s van de borst. Hiervoor moet de borst gedurende enkele seconden voldoende aangedrukt worden. Sommige vrouwen vinden dit pijnlijk. Het resultaat wordt bekeken door twee verschillende, onafhankelijke artsen. In geval van twijfel wordt een derde geraadpleegd. Het resultaat wordt naar alle behandelende artsen en uzelf opgestuurd binnen de drie weken. De mammografieën zelf worden bewaard in het screeningscentrum.


Verwijsgids “Zorgaanbod en hulpmiddelen voor mensen met kanker en hun naasten”. De Limburgse Kankerkoepel heeft samen met de Limburgse Logo’s en de Provinciale Dienst Gezondheid een verwijsgids voor mensen met kanker opgesteld. De gids biedt een praktisch overzicht van de vele mogelijkheden van zorg en hulpmiddelen, waar mensen met kanker en hun naasten een beroep op kunnen doen. Om snel het juiste antwoord op specifieke vragen te vinden, is alle informatie per thema ingedeeld. Niet alleen patiënten en naasten, maar ook vrijwilligers en hulpverleners kunnen de gids raadplegen. U kan onze verwijsgids bekijken en gratis downloaden via http://www.kankerinlimburg. be.Contacteer Frederik Houben, provinciaal coördinator Kankerkoepel, voor meer informatie: fhouben@limburg.be of 011 23 82 35. De papieren versie van de verwijsgids kan u bestellen via logolimburg@limburg.be.

Wilde u ook al lang orgaanof weefseldonor worden?

Rode Kruis Maaseik: een nieuwe start

Daar doen de Stad Maaseik en de provincie Limburg wat aan. Vanaf 1 december 2010 geeft de dienst burgerzaken Maaseik, samen met de identiteitskaart een foldertje mee met informatie over orgaandonatie en de mogelijkheid om u te laten registreren als orgaandonor. In de folder worden veel gestelde vragen beantwoord en u kan ook altijd bij de dienst terecht voor extra info. Tevens vindt u meer informatie op website: www.beldonor.be

De lokale afdeling van het Rode Kruis te Maaseik is dit jaar aan een nieuwe start begonnen. Met een nieuwe voorzitter en verse vrijwilligers waait er een frisse wind door de afdeling. Het mooiste bewijs daarvan is misschien wel deze foto waarop alle vrijwilligers afgebeeld worden. Het voertuig dat op de achtergrond te zien is, werd dit jaar aangekocht. Het wordt gebruikt om het materiaal zoals de tent, de draagberries, het verzorgingsmateriaal, enzovoort te vervoeren van en naar de preventieve hulpacties. U bent dit voertuig en deze vrijwilligers vast wel eens tegengekomen tijdens een van de talrijke evenementen in Maaseik. Indien u interesse heeft om dit enthousiaste team te versterken, spreek deze mensen dan gerust aan. Zij zullen u graag meer informatie geven over de werking van het Rode Kruis. In het voorjaar wordt ook opnieuw een EHBO-cursus georganiseerd. De precieze data worden later nog bekend gemaakt.

Tot slot nog dit: het aantal orgaandonaties daalde in België. De vraag van mensen wiens overleven hiervan afhangt is echter groot. Een kleine moeite betekent hier een groot gebaar.

Rode Kruis Maaseik Maastrichtersteenweg 46 3680 Maaseik voorzitter@maaseik.rodekruis.be

U staat er eigenlijk niet bij stil. Niet omdat u niet wil, maar omdat u er eigenlijk onvoldoende over weet. Of, omdat u zich officieel moet registeren en u niet weet waar en hoe.

Integratie: Leer Nederlands. Vanaf januari 2011 beginnen er nieuwe cursussen NT2 (Nederlands als Tweede Taal) bij verschillende scholen in de regio Maasland. Kom langs bij het Huis van het Nederlands in Maasmechelen voor meer informatie. Contactgegevens en openingsuren vindt u op www.limburg.be/huisvanhetnederlands.

Opgelet! Huis van het Nederlands Limburg en Onthaalbureau Inburgering Limburg zijn gesloten van maandag 27 december 2010 tot en met maandag 3 januari 2011.

31


Info december 2010