Page 1

Woonpremies

Ontwerp: Grafische dienst stad Ieper | maart 2012

in Ieper

Stad Ieper | Grote Markt 34 | 8900 Ieper tel. 057 239 200 | fax 057 239 295 huisvesting@ieper.be | leefmilieu@ieper.be


Inhoud |3|

▪ Gemeentelijke premies

1. Sanering en klein comfort...............................................................................................p. 5 2. Verbeterings- en aanpassingspremie..............................................................................p. 7 3. Aankooppremie sociale woning......................................................................................p. 7 4. Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen ............................................................p. 8 5. Afkoppeling hemelwater.................................................................................................p. 8 6. Zonne-energie..................................................................................................................p. 9 7. FSC-hout...........................................................................................................................p. 10 8. Groendaken......................................................................................................................p. 10 9. Ecoluiers...........................................................................................................................p. 11 10. Kleine landschapselementen...........................................................................................p. 11 11. Warmtepomp....................................................................................................................p. 12 12. Ventilatiesysteem met warmterecuperatie.....................................................................p. 13 13. Winddicht onderdak bij renovatie...................................................................................p. 13 14. Ecologische isolatie..........................................................................................................p. 14

▪ FRGE-lening voor energiebesparende maatregelen ..............................p. 15 ▪ Provinciale premies

Premie ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging..........................................p. 16

▪ Gewestelijke premies

1. Renovatiepremie..............................................................................................................p. 17 2. Verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden................................................p. 18 3. Verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden...............................................p. 19 4. Aanpassingspremie..........................................................................................................p. 20 5. Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs.....................................................................p. 21 6. Afschaffing Vlaamse dakisolatiepremie.........................................................................p. 22

▪ Verminderde onroerende voorheffing bij...

1. ... een gehuurde woning.....................................................................................................p. 23 2 ... een verlaagd E-peil .........................................................................................................p. 24

▪ Verzekering gewaarborgd inkomen..................................................................p. 25 ▪ Federale tegemoetkomingen

1. Belastingvermindering en belastingkrediet voor dakisolatiewerken ...........................p. 26 2. Overgangsmaatregelen 2012 ..........................................................................................p. 27 3. Belastingvermindering voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand .......p. 27 4. Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten................................................p. 28 5. Verlaagd BTW-tarief bij renovatie...................................................................................p. 30

▪ Eandis

1. Huishoudelijke premies bij nieuwbouw........................................................................p. 31 2. Huishoudelijke premies bij bestaande woningen.........................................................p. 32


1. Sanering en klein comfort Welke werken? → aansluiting op het openbaar drinkwaternet en voorzien van een aansluiting in het keukengedeelte van de woning voor zover het bestaande circuit voor regenwater dat niet bestemd is voor gebruik als drinkwater (zoals in badkamer, toilet, garage en tuin) niet wordt gesloopt. → Het installeren van een eerste binnen-WC met spoeling en noodzakelijke rioleringswerken en verbouwingswerken - de werkzaamheden bestaan uit het installeren van een basisuitrusting, namelijk een WC met spoeling, een efficiënt verluchtingssysteem, alle leidingen en afvoeren en aansluiting op de riolering. Eventuele ruwbouwwerken, indien de installatie niet gebeurt in bestaande ruimtes, komen eveneens in aanmerking. - het WC in kwestie is voorzien van een waterspaarsysteem → Het installeren van een eerste bad- of douchekamer en de noodzakelijke ruwbouwwerken: hieronder wordt verstaan: het installeren van een bad of douche, het voorzien van een warmwatervoorziening (vervanging van een versleten warmwatervoorziening zonder andere werken aan de sanitaire installaties komt niet in aanmerking), alle noodzakelijke leidingen voor aansluiting op het waterleidingsnet en riolering, het bijhorend kraanwerk en de nodige hulpstukken. De badkamermoet uitgerust zijn met een geschikt verluchtingssysteem. Eventuele ruwbouwwerken, indien de installatie niet gebeurt in bestaande ruimtes, komen eveneens in aanmerking. De kosten voor vloeren en betegeling komen niet in aanmerking. De verwarming van het water gebeurt via een veilig geplaatst doorstroomtoestel of zonneboiler → het bestrijden van opstijgend grondvocht (hetzij door onderkappen en voorzien van ondoordringbaar membraan hetzij door injecteren onder druk) → het verbeteren van onveilige of onvoldoende zware elektrische installaties voor huishoudelijk gebruik Voorwaarden? → De woningen moeten meer dan 20 jaar oud zijn en het kadastraal inkomen bedraagt minder dan 750EUR (het betreft het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen van het laatste aanslagjaar voor de start van de werken). → Deze premie kan voor een zelfde woning maar éénmaal uitbetaald worden, per categorie van werken. → De premie kan aangevraagd worden door de eigenaar of door huurder. In dit laatste geval moet er een schriftelijk akkoord zijn van de eigenaar over de uit te voeren werken. → Door een eigenaar van verschillende woningen kan slechts voor één woning de gemeentelijke premie worden aangevraagd. → Tweede verblijven en vakantiewoningen worden uitgesloten voor deze premie.

|5|

GEMEENTELIJKE PREMIES

1

Gemeentelijke premies


Hoeveel bedraagt de premie?

Aard der werken

GEMEENTELIJKE PREMIES

|6|

Minimum bedrag van de voor te leggen factuur (btw incl)

aansluiting op het waternet en voorzien van aansluiting 250 EUR tot in keukengedeelte

installeren of naar binnen brengen van een eerste wc met waterspoeling

125 EUR

Subsidiebedrag

250 EUR

bedrag van de facturen met een minimum van 125 EUR en maximum van 250 EUR

installeren van eerste sanitaire voorziening

750 EUR

500 EUR

bestrijden van grondvocht

1.250 EUR

750 EUR

verbeteren van onveilige of onvoldoende zware elektriciteitsvoorziening

750 EUR

500 EUR

Binnen een periode van 10 jaar, te rekenen vanaf de dag van de eerste aanvraag, kan per woning de gecumuleerde toelage maximum 1860EUR (voor woningen met een KI<500EUR) en 1000EUR(voor woningen met een KI tussen 500EUR en 750EUR) bedragen. Hoe aanvragen? → De premie moet vóór de start van de werken aangevraagd worden aan de hand van het aanvraagformulier. Hierna volgt een plaatsbezoek. → De aanvraag tot uitbetaling van de premie wordt aangevraagd op het daartoe bestemde formulier samen met de facturen (geen kasticketten, bestelbons of verzendingsnota’s). → Facturen ouder dan 1 jaar op datum van de aanvraag komen niet in aanmerking (met uitzondering van de facturen voor werken mbt opstijgend grondvocht. Deze facturen mogen tot 3 jaar oud zijn ingevolge gefaseerde uitvoering van de werken). De facturen moeten op naam van de aanvrager opgemaakt zijn; zowel facturen van aangekochte materialen als facturen voor uitgevoerde werken komen in aanmerking. Waar kan ik terecht? Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.


2. Verbeterings- en aanpassingspremie

Hoeveel bedraagt de premie? 30% van het bedrag van de gewestelijke verbeterings- of aanpassingspremie.

|7|

Hoe aanvragen? De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de definitieve toekenning van de gewestpremie.

GEMEENTELIJKE PREMIES

Wie komt in aanmerking? Personen die genieten van de gewestelijke verbeterings- of aanpassingspremie.

Het aanvraagdossier bevat het aanvraagformulier, de originele berekeningsnota van het Vlaams Gewest en de originele begeleidingsbrief. Waar kan ik terecht? Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.

3. Aankooppremie sociale woning Wie komt in aanmerking? Personen die een sociale woning hebben aangekocht bij een erkende sociale huisvestingsmaatschappij. Voorwaarden? → Een bewijs voorleggen dat voldaan werd aan de voorwaarden om een sociale woning te kopen door het voorleggen van een voor eensluidend verklaarde kopie van de aankoopakte van de woning. → Op datum van de eenzijdige belofte tot aankoop, voldoen aan de inkomensvoorwaarde bepaald door het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode. De bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex van december 2005 en worden jaarlijks aangepast. Hoe aanvragen? → Binnen het jaar na de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris. → Om als volledig te worden beschouwd, dienen bij het ingevulde aanvraagformulier de volgende stukken gevoegd: - Een attest afgeleverd door de verkopende sociale bouwmaatschappij waarin is vermeld: de datum van het verlijden van de aankoopakte bij de notaris en een verklaring waaruit blijkt dat betrokkene aan al zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. - Een kopie van het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting van het gezinsinkomen. - Een attest van de kinder-bijslag (indien van toe-passing).


Hoeveel? 1.000,00 EUR te verhogen met 125,00 EUR per persoon ten laste.

GEMEENTELIJKE PREMIES

|8|

Als persoon ten laste wordt beschouwd: â&#x2020;&#x2019; het inwonend kind dat op de aanvraagdatum geen 18 jaar is of waarvoor op dezelfde datum aan de aanvrager kinderbijslag of wezenrente wordt uitbetaald of dat, op voorlegging van bewijzen, door de minister wordt beschouwd als zijnde ten laste; â&#x2020;&#x2019; de aanvrager en elk familielid, met een handicap van meer dan 66% dat deel uitmaakt van zijn gezin en met hem de premiewoning betrekt of zal betrekken. Waar kan ik terecht? Bij de dienst huisvesting, Stadhuis Ieper, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271.

4. Hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen Een hemelwaterput is een reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing op drinkwater en een vertraagde afvoer naar oppervlaktewater of riolering. Een infiltratievoorziening zorgt voor het doorsijpelen van hemelwater (dakwater) in de bodem, zodat dit regenwater vertraagd wordt afgevoerd. Wie komt in aanmerking? Enkel voor bestaande woningen en renovaties. Nieuwbouw en hernieuwbouw komen hier niet in aanmerking. Hoeveel? 500 EUR (= maximum 50% van het factuurbedrag, incl. btw). Hoe aanvragen ? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

5. Afkoppeling hemelwater Afkoppelen van hemelwater van het afvalwaterriool op privaat domein bij een bestaande woning vraagt een onvoorziene investering. Aanvullend wordt daarom een toelage voorzien voor de afkoppeling tot het gescheiden stelsel (gebieden groen of oranje ingekleurd op het zoneringsplan). Bij de aanleg van een nieuw gescheiden rioolstelsel in de straat dienen de woningen die op deze riool lozen hun huishoudelijk afval- en hemelwater te ontkoppelen op perceelsniveau en gescheiden aan te bieden op het gescheiden stelsel. De eigenaars van de woningen dienen zelf in te staan voor de kosten van deze afkoppeling op privaat domein. De uitvoering van deze werken kan gebeuren door een geregistreerd aannemer naar keuze of door de eigenaar, maar dienen onder toezicht van het stadsbestuur of een door het stadsbestuur aangewezen instantie te gebeuren.


Wie komt in aanmerking? Wanneer de openbare weg uitgerust wordt met een nieuw gescheiden rioolstelsel kent het College van Burgemeester en Schepenen een premie toe aan de eigenaars van de woningen voor het gescheiden afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater en de werken hiertoe vereist op privaat domein.

Hoeveel? De premie voor het afkoppelen van hemelwater/huishoudelijk afvalwater voor werken uitgevoerd op het privaat domein bedraagt maximaal de helft van de gefactureerde kostprijs met een maximum van 200,00 EUR voor rijwoningen en maximum van 1.000 EUR voor halfopen of open bebouwing. Hoe aanvragen? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. De premieaanvraag voor het afkoppelen van huishoudelijk afvalwater en hemelwater dient ingediend uiterlijk 10 werkdagen vóór het uitvoeren van de werken via een aanvraagformulier door het stadsbestuur ter beschikking gesteld, te gebeuren. Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

6. Zonne-energie Zonne-energie is een belangrijk alternatief voor verbranding van fossiele brandstoffen. Een zonneboiler produceert warm water uit zonlicht en kan toegepast worden voor sanitair warm water en/of verwarming. Voor wie? Elke woning (nieuw of bestaand) komt in aanmerking als er een zonnecollector met zonneboiler worden geplaatst. Het plaatsen van fotovoltaïsche panelen (productie elektriciteit) komt niet in aanmerking voor betoelaging door de stad. Hoeveel? 15% van de aangetoonde kostprijs (inclusief btw) van de installatie, met een maximum van 500 EUR. Andere toelagen: → Eandis Hoe aanvragen? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. Gelieve de kopie van de factuur toe te voegen.

GEMEENTELIJKE PREMIES

GEMEENTELIJKE PREMIES

|9| Deze premie geldt alleen indien de aanleg van een gescheiden afvoersysteem niet reeds was opgelegd door een stedelijke, provinciale of gewestelijke verordening en/of via de stedenbouwkundige vergunning.


7. FSC-hout

GEMEENTELIJKE PREMIES

| 10 |

FSC staat voor Forest Stewardship Council, een niet- gouvernementele organisatie die wereldwijd streeft naar een duurzaam bosbeheer. Het winnen van dit hout gebeurt met respect voor de wetgeving, rechten van inheemse volkeren, economische functie van het bos, ecologische en sociale betekenis. Voor wie? Elke woning komt in aanmerking voor deze toelage. Indien de aanvrager geen eigenaar is van de woning, dient de eigenaar zich via medeondertekening akkoord te verklaren. Hoeveel? Voor daktimmerwerk: 30 EUR per m³ met maximum 250 EUR. Voor buitenschrijnwerk: 10% van de factuur met een maximum van 250 EUR. Beide zijn cumuleerbaar. Hoe aanvragen? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. Indienen voor de aanvang van de werken. Gelieve de kopie van de factuur van de werken met vermelding FSC-registratie-nummer toe te voegen.

8. Groendaken Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking hoofdzakelijk bestaat uit levende planten. Een groendak werkt isolerend, beschermt het dak, buffert het hemelwater en vormt een microbiotoop in een verstedelijkte omgeving. Voor wie? Voor de toelage komen enkel particulieren in aanmerking. Zowel voor platte als (licht) hellende daken. Hoeveel? 31 EUR per m² groendak. Minimumaanvraag 6 m² groendak. Maximum bedrag van 3.100 EUR per adres.


9. Ecoluiers

Wie ecoluiers gebruikt, vermindert de afvalberg én bespaart op de afvalfactuur. Voor wie? Voor elk kind geboren vanaf 01/01/2011. Toelage voor wie een startpakket luiers aankoopt van minimum 150 EUR. Hoeveel? 75 EUR (= max. 50 % van het aankoopbedrag), éénmalig per kind. Hoe aanvragen? Via een aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273, duurzaam@ieper.be. Bijlagen: → Kopie van je geboorteakte; → Kopie van factuur van het startpakket.

10. Kleine landschapselementen De stad Ieper betoelaagt sinds 1997 het beheer van Kleine Landschapselementen (KLE) bij landbouwers. Vanaf 2009 voorziet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) nieuwe en interessante toelagen voor het inrichten en het beheer van kleine landschapselementen bij erkende landbouwers. Vanaf 2009 voorziet de stad ook voor niet-landbouwers een toelage voor het onderhoud van knotbomen. Nieuw voor landbouwers is de toelage voor het aanplanten en het onderhoud van hagen, houtkanten en poelen. Dit gebeurt via een beheersovereenkomst die telkens 5 jaar loopt. Deze toelagen zijn dus enkel bedoeld voor actieve landbouwers. Meer info: VLM, mevr. Ria Cardoen, via 0499 994 336, ria.cardoen@vlm.be of VLM Brugge, tel. 050 458 117. Het onderhoud van knotbomen wordt door de VLM echter niet betoelaagd. Omdat knotbomen in onze streek erg belangrijk zijn als typerend landschapselement, blijft deze toelage, zoals in het verleden, wel beschikbaar vanuit de stad Ieper.

| 11 |

GEMEENTELIJKE PREMIES

Een ecoluier is een voorgevormde katoenen luier waarin een katoenen inlegger met een papieren inlegger wordt gelegd. Comfortabel en niet te verwarren met de ouderwetse katoenen doek.


De Ieperse landbouwers die knotbomen beheren kunnen dus blijven rekenen op een tussenkomst van 12,50 EUR per knotboom, met een maximum van 20 bomen per jaar. De minimale stamomtrek van elke boom moet minstens 50 cm bedragen.

GEMEENTELIJKE PREMIES

| 12 |

Deze toelage wordt betaald in het jaar dat het werk (knotbeheer) wordt uitgevoerd, en kan maximaal één keer om de 5 jaar aangevraagd worden. Nieuw voor niet-landbouwers De stad Ieper voorziet een toelage voor het beheer van knotbomen, voor zover de knotboom zich bevindt binnen het landelijk gebied (op het gewestplan: gele en groene zones). De voorwaarden zijn dezelfde als bij landbouwers: 12,50 EUR per knotboom, met een maximum van 20 bomen per jaar. De minimale stamomtrek van elke boom moet minstens 50 cm bedragen. De toelage wordt betaald in het jaar dat het werk (knotbeheer) wordt uitgevoerd, en kan maximaal één keer om de 5 jaar aangevraagd worden. Door deze nieuwe maatregelen wil de stad, naast de landbouwers, nu ook de particulieren steunen die op het platteland wonen en er op hun percelen knotbomen behouden en goed beheren. Ook hiervoor kan men terecht bij de stadsdiensten. Aanvraagformulieren zijn te verkrijgen bij: - dienst Leefmilieu, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 273, leefmilieu@ieper.be, - Groendienst, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 530, - dienst Milieueducatie en landschapszorg, Oudstrijderslaan 1, 8900 Ieper, tel. 057 239 535.

11. Warmtepomp Een warmtepomp is een elektrisch aangedreven toestel dat de in natuur aanwezige warmte benut om gebouwen te verwarmen. De beschikbare calorieën kunnen gewonnen worden uit lucht, water en bodem. Hou rekening met de volgende COP waarden: De winstfactor of COP (Coëffiënt Of Performance) wordt berekend door de geleverde nuttige energie van de warmtepomp te delen door de opgenomen elektrische energie van de compressor en van de randapparatuur. Gemeten volgens EN14511 of EN255 of CETIAT moet de COP hoger of gelijk zijn aan: 4.0 voor bodem/water warmtepompen (BT 0, AT 35) 4.5 voor water/water warmtepompen (BT 10, AT 35) 3.6 voor lucht/water warmtepompen (BT 7, AT 35) 3.4 voor lucht/lucht warmtepompen (BT 7, AT 20) 3.0 voor directverdamping/water warmtepompen (BT -5,AT 35) 4.0 voor directverdamping/directcondensatie warmtepompen (BT -5, AT 35) Voor wie? Voor iedere woning waar de warmtepomp als hoofdverwarming wordt geïnstalleerd. Hoeveel? 15 % van de aankoopprijs met een maximum van 500 EUR en max de helft van de factuur


Hoe aanvragen? Via aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273 of duurzaam@ieper.be Indienen na de werken. Bijlage: factuur met vermelding van de COP

12. Ventilatiesysteem met warmterecuperatie Een ventilatiesysteem met warmterecuperatie (type D) zorgt ervoor dat de warmte uit de afgevoerde vervuilde lucht wordt afgegeven aan de verse ingebrachte koude lucht. Een ventilatiesysteem is noodzakelijk in een winddicht - luchtdicht gebouw. Indien de lucht niet wordt ververst is de kans op schimmelvorming zeer groot. Voor wie? Voor iedere nieuwbouw en gerenoveerde woning Hoeveel? Bij renovatie kan een premie bekomen worden van 750 EUR. Bij nieuwbouw kan een premie bekomen worden van 400 EUR en max. de helft van het gefactureerde bedrag Hoe aanvragen? Via aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu, tel. 057 239 273 of duurzaam@ieper.be Indienen na de werken. Bijlage: factuur van het ventilatiesysteem met de volgende gegevens - inregelrapport - minstens 75 % rendement - max. ventilatorverbruik van 0,45 kWh

13. Winddicht onderdak bij renovatie Een energiezuinige woning kan niet zonder een winddicht onderdak. Voor het plaatsen van een winddicht onderdak bij renovatie geeft de stad Ieper een premie. De onderdakplaten moeten in elkaar passen door middel van tand- en groefsysteem. Voor wie? Voor iedere bestaande woning waar nog geen onderdak aanwezig is Hoeveel? 8 EUR per m² met een maximum van 400 EUR en max de helft van factuur. De premie wordt enkel uitbetaald als het dak voldoende geïsoleerd wordt. Hoe aanvragen? Via aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu 057 239 273 of duurzaam@ieper.be Indienen na de werken. Bijlage: factuur met type onderdak, aantal m², dikte isolatie

GEMEENTELIJKE PREMIES

| 13 |


14. Ecologische isolatie

GEMEENTELIJKE PREMIES

| 14 |

Bio-ecologische isolatiemateriaal is afkomstig van teeltbare grondstoffen. De hoofdbestanddelen ervan komen uit land- en/of bosbouw. Bovendien hebben ze een goede milieubalans en weinig of geen schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid. Voorbeelden zijn cellulose of papiervlokken, hennep, vlas, houtwol, … Voor wie? Voor iedere nieuwbouw en gerenoveerde woning Hoeveel? 15 % van de aankoopprijs met een maximum van 250 EUR en max. helft gefactureerde bedrag Voorwaarden Bij het plaatsen van de dakisolatie dient een dampscherm worden aangebracht tussen de isolatie en de binnenafwerking. Het dampscherm dient om de isolatie te beschermen tegen vocht afkomstig van uit de woning. Tijdens koken, wassen, leven, … komt er vocht vrij. De warmteweerstand of R-waarde van het isolatie materiaal dient: - minimum 4 m²K/W te bedragen voor dakisolatie. - minimum 2,5 m²K/W te bedragen voor muurisolatie. - minimum 1,5 m²K/W te bedragen voor vloerisolatie. Er wordt geen premie verleend voor kurkafwerking, kurken vloeren en/of wanden. Hoe aanvragen? Via aanvraagformulier bij de dienst Leefmilieu 057 239 273 of duurzaam@ieper.be Indienen na de werken. Bijlage: factuur van de isolatie met de isolatiewaarde en type isolatiemateriaal


2

FRGE-lening voor energiebesparende maatregelen

Voorwaarden om te lenen? - Enkel natuurlijke personen kunnen een lening aanvragen Eigenaar/bewoner Eigenaar/verhuurder Huurder - De woning is gelegen in Ieper - De woning doet dienst als hoofdverblijfplaats - Er is geen inkomensbeperking

FRGE-LENING

| 15 | Via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) biedt de stad Ieper de mogelijkheid om een erg goedkope lening aan te gaan om een aantal structurele energiebesparende maatregelen te financieren.

Voor welke werken kan ik lenen? RENOVATIE NIEUWBOUW Dak-, spouwmuur-, buitenmuur- of vloerisolatie X Hoogrendementsbeglazing X Vervangen oude verwarmingsketel X Gaskachel-gasconvector (HR+) X Thermostatische kranen, kamerthermostaat met tijdschakeling X Energieaudit X Zonneboiler X X Geothermische warmtepomp X X Driedubbele beglazing X X Ventilatiesysteem met warmterecuperatie X X Wat kost het? Je kan minimaal 2.500 EUR en maximaal 10.000 EUR lenen. Er worden geen dossierkosten aangerekend. De interestvoet is 2%. Over een looptijd van maximaal 5 jaar betaal je de lening terug. Voor gezinnen die voldoen aan de voorwaarden van gratis begeleiding is het minimaal te ontlenen bedrag vastgesteld op 1.250 EUR. Die voorwaarden zijn: - je hebt recht op verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds - je hebt een jaarlijks bruto gezinsinkomen van niet meer dan 15.782,42 EUR verhoogd met 2.921,74 EUR per persoon ten laste - je doet een beroep op schuldbemiddeling - je doet een beroep op budgetbegeleiding bij het OCMW Als je binnen één van deze categorieën valt, dan kan je ondersteuning krijgen gedurende het volledige renovatietraject. Zo krijg je hulp bij het bepalen van de beste energiebesparende investeringen, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van de premies. Hoe aanvragen? Bij de dienst huisvesting. Een kredietaanvraag kan enkel op afspraak. De lening aanvragen gebeurt op basis van een geldige offerte.


3 PROVINCIALE PREMIES

| 16 |

Provinciale premies

Premie ter voorkoming van koolstofmonoxidevergiftiging Wie komt in aanmerking? → Eigenaars-bewoners (of toekomstige bewoners) → Eigenaars-verhuurders → Vruchtgebruikers → Huurders Welke werken? De vervanging van onveilige geisers met een open verbrandingsruimte opgesteld in badkamer of doucheruimte door: - gasgeisers met een gesloten verbrandingsruimte (Type C); - elektrische waterverwarmers met goede aarding; - centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte waarbij een waterverwarmingstoestel geïncorporeerd is. De vervanging van kolenkachels met een open verbrandingsruimte door: - verwarmingstoestellen met een gesloten verbrandingsruimte; - elektrische verwarmingstoestellen met goede aarding; - centrale verwarming met gesloten verbrandingsruimte. Voorwaarden? → De woning moet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats; → De woning moet minimum 25 jaar oud zijn; → De woning moet in West-Vlaanderen gelegen zijn. Hoeveel bedraagt de premie? → 50% van de kostprijs der uitgevoerde, betoelaagbare werken met een maximum van 250 EUR voor de vervanging van badgeisers. → 50% van de kostprijs der uitgevoerde, betoelaagbare werken met een maximum van 250 EUR voor de vervanging van kolenkachels. Hoe aanvragen? Aan de hand van het aanvraagformulier ten laatste 1 jaar na factuurdatum. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van de provincie West-Vlaanderen www.west-vlaanderen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (St.-Andries), tel. 050 403 324, wonen@west-vlaanderen.be


1. Renovatiepremie Wie komt in aanmerking ? → Eigenaars-bewoners die op de aanvraagdatum en in de periode tot drie jaar voor die datum geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik gehad hebben en die voldoen aan de inkomensvoorwaarde; inkomen 2009 (aanslagjaar 2010). Inkomen: - 39.250 EUR voor een alleenstaande. - 56.060 EUR voor een alleenstaande met één persoon ten laste. Dit bedrag wordt vanaf de tweede persoon ten laste verhoogd met 3.140 EUR per extra persoon. - 56.060 EUR voor gehuwden en wettelijke of feitelijke samenwonenden, verhoogd met 3.140 EUR per persoon ten laste Als persoon ten laste wordt beschouwd: kinderen jonger dan 18 jaar of kinderen van 18 jaar en ouder voor wie je kinderbijslag of wezentoelage ontvangt, een inwonende ernstig gehandicapte (66% of meer), voor wie een geldig attest kan worden voorgelegd. → Eigenaar-verhuurders die hun woning minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor Hierop zijn volgende uitzonderingen voorzien: → de woning is op de aanvraagdatum het voorwerp van een onteigeningsbesluit → de woning is op de aanvraagdatum gesloopt en jij of je partner heeft op deze datum geen perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik → de woning is op de aanvraagdatum volledig vervreemd → de woning valt onder toepassing van artikel 19 van de Vlaamse Wooncode (dit zijn woningen die ongeschikt of onbewoonbaar werden verklaard of waarvoor de afgifte van een conformiteitsattest werd geweigerd, die niet in aanmerking komen voor renovatieverbeterings-, of aanpassingswerkzaamheden. Je geeft vervolgens een andere bestemming aan deze woning, of gaat over tot sloop) en je was de laatste bewoner ervan. Welke woningen ? → gelegen in het Vlaamse Gewest → minstens 25 jaar oud op de aanvraagdatum Hoeveel bedraagt de premie ? → 30 % van de aanvaarde kostprijs (excl. BTW) van de werken (40% bij vervangen ramen), indien je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 niet meer bedraagt dan 28.030 EUR (te verhogen met 1.460 EUR per persoon ten laste). → 20 % van de aanvaarde kostprijs (excl. BTW) van de werken (30% bij vervangen ramen), indien je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2009 meer bedraagt dan 28.030 EUR (te verhogen met 1.460 EUR per persoon ten laste). De premie bedraagt maximum 10.000 EUR.

| 17 |

GEWESTELIJKE PREMIES

4

Gewestelijke premies


GEWESTELIJKE PREMIES

| 18 |

Welke werken ? → funderingen en binnen- en buitenmuren - facturen voor maximum 15.000 EUR → draagvloeren - facturen voor maximum 15.000 EUR → dakwerkzaamheden - facturen voor maximum 15.000 EUR → buitenschrijnwerk - facturen voor maximum 15.000 EUR → vervangen van een veilige binnentrap - facturen voor maximum 3.750 EUR → elektriciteit - facturen maximum 3.750 EUR → sanitair - facturen voor maximum 3.750 EUR → centrale verwarming - facturen voor maximum 7.500 EUR Let wel: → minimum kostprijs van de werkzaamheden 10.000 EUR (excl. BTW) → facturen max. 3 jaar oud Hoe aanvragen? Je kan de premie aanvragen van zodra de werken voltooid zijn en gefactureerd zijn en als je in de woning woont. Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-Laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 248 250. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

2. Verbeteringspremie voor verbeteringswerkzaamheden Wie komt in aanmerking? Eigenaars-bewoners, huurders met een huurcontract van meer dan drie jaar, eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen 2009 (aanslag 2010) mag niet hoger zijn dan: → Voor eigenaar-bewoners: 28.030 EUR te verhogen met 1.460 EUR per inwonende persoon ten laste. → Voor eigenaar-verhuurders: 54.390 EUR. De woning moet minstens 20 jaar oud zijn. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR.


Om deze premies te kunnen genieten moet je een factuur kunnen voorleggen voor een bedrag dat minstens het dubbele is van de premie. Let wel: facturen max. 1 jaar Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be. Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-Laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 248 250

3. Verbeteringspremie voor verbouwingswerkzaamheden Wie komt in aanmerking? Eigenaars-bewoners, huurders met een huurcontract van meer dan drie jaar, eigenaars die hun woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen 2009 (aanslag 2010) mag niet hoger zijn dan: - voor eigenaar-bewoners: 28.030 EUR te verhogen met 1.460 EUR per inwonende persoon ten laste. - voor eigenaar-verhuurders: 54.390 EUR. De woning moet minstens 20 jaar oud zijn. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR. Welke werken? Je kan een verbeteringspremie aanvragen om werkzaamheden uit te voeren die betrekking hebben op het vergroten of het herbouwen van de woon-, kook- of slaapvertrekken van je woning. Let wel: facturen maximum 1 jaar oud.

| 19 |

GEWESTELIJKE PREMIES

Welke werken en hoeveel bedraagt de premie ? → dakwerkzaamheden (1.250 EUR) → buitenschrijnwerk (1.250 EUR) → werkzaamheden aan gevels (1.500 EUR) → optrekkend vocht behandelen (750 EUR) → sanitaire installatie (750 EUR) → elektrische installatie (750 EUR) → plaatsing waterverwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte (250 EUR) → plaatsing verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte (250EUR/toestel/max.3) → installatie van of overschakeling op centrale verwarming (1.000 EUR) → bouwen, herstellen of aanpassen van een rookkanaal (500 EUR)


Hoeveel bedraagt de premie? Deze verbeteringspremie bedraagt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1.250 EUR en minimaal 600 EUR.

GEWESTELIJKE PREMIES

| 20 |

Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst Huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be. Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-Laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 248 250.

4. Aanpassingspremie Wie komt in aanmerking? Als je de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende 65+er, dan kunt u daarvoor een aanpassingspremie aanvragen. Voorwaarden? Je gezamenlijk belastbaar inkomen 2009 (aanslag 2010) mag niet hoger zijn dan 28.030 EUR te verhogen met 1.460 EUR per inwonende persoon ten laste. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning is kleiner of gelijk aan 1.200 EUR. Welke werken? → het maken van een badkamer die of het toilet dat aangepast is aan de noden van de bejaarde. Een tweede badkamer of toilet kan enkel betoelaagd worden als dit zich op een andere verdieping bevindt; → het installeren van een traplift of rolstoelplateaulift; → het aanbrengen van vast verankerde elektromechanische hulpmiddelen om zich te verplaatsen in de woning; → het aanbrengen van handgrepen en steunmiddelen in de sanitaire lokalen; → het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken; → het toegankelijk maken van de woning door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening, en hinderlijke drempels weg te werken; → het creëren van voldoende ruimte in de woning door het aanpassen van de gangbreedte en de dEURpeningen of het vergroten of functioneel herschikken van de woonvertrekken of sanitaire lokalen; → het verhogen of verlagen van vloeren in de woning zodat niveauverschillen verdwijnen op de woonverdieping; → het overbruggen van de verdiepingshoogte door het plaatsen van veilig beloopbare trappen; → verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden om in de woning een entiteit in te richten waarin de bejaarde zelfstandig en afzonderlijk kan wonen.


Hoeveel bedraagt de premie? De aanpassingspremie bedraagt 50 % van het bedrag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal 1.250 EUR en minimaal 600 EUR.

Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan je vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be. Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-Laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 248 250.

5. Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs De tegemoetkoming in de huurprijs is een tussenkomst die bestaat uit een maandelijkse huursubsidie en een eenmalige installatiepremie. Wie komt in aanmerking? De tegemoetkoming is steeds gekoppeld aan een verhuizing. Je komt dus alleen in aanmerking als je onlangs verhuisd bent of binnenkort zult verhuizen. Er moet bovendien aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het vlak van inkomen, huurprijs, eigendom en kwaliteit van de verlaten en/of nieuwe woning. Huurders die vroeger al een huursubsidie of tegemoetkoming in de huurprijs hebben ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huurprijs. Hoeveel mag je verdienen? Als je je aanvraag indient in 2012, mag je inkomen van 2009 niet meer bedragen dan 16.320 EUR, per persoon ten laste mag je je inkomen met 1.460 EUR verminderen. Er wordt zowel rekening gehouden met het belastbaar inkomen als met eventuele niet-belastbare vervangingsinkomsten. In welke gevallen aanvragen? 1. Je verlaat een woning die door de burgemeester onbewoonbaar, overbewoond, ongeschikt verklaard werd. Of je verlaat een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, zoals een loods, garage, kelder, schuur, enzovoort en waarvoor de Vlaamse wooninspectie een proces-verbaal heeft opgesteld wegens een gezondheids- of veiligheidsrisico. Of je verlaat een te kleine woning die je gedurende tenminste 1 jaar bewoond hebt. Je verhuist samen met alle medebewoners naar de nieuwe huurwoning. Of je verlaat een camping waar je als sinds 1 januari 2001 je hoofdverblijfplaats had. 2. Je bent niet langer dakloos en ontvangt van het OCMW een installatiepremie of verhoging van leefloon. 3. Jijzelf of een inwonend gezinslid is op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of erkend als persoon met een handicap en je verlaat een onaangepaste woning in het Vlaamse Gewest. 4. Je wordt huurder van een sociaal verhuurkantoor.

| 21 |

GEWESTELIJKE PREMIES

Hoe aanvragen? Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen.


GEWESTELIJKE PREMIES

| 22 |

Voorwaarden nieuwe huurwoning De woning moet zich in het Vlaamse Gewest bevinden en mag geen gesubsidieerde sociale woning zijn. De woning moet bovendien voldoen aan de normen van de Vlaamse Wooncode (geen gebreken, veilig, voldoende groot, aangepast aan leeftijd of handicap). Voor aanvragen in 2012 mag de maandelijkse huurprijs van uw woning niet hoger zijn dan 550 EUR. Per persoon ten laste (tot en met de vierde) mag je 38,50 EUR bij dat bedrag tellen. Hoeveel bedraagt de huursubsidie en/of installatiepremie? De huursubsidie wordt berekend op basis van je inkomen. Ze wordt maximaal 9 jaar uitbetaald en neemt af in de loop van die periode. De installatiepremie is eenmalig en bedraagt driemaal het bedrag van de eerste huursubsidie. Wanneer en hoe aanvragen? Je vraagt de tegemoetkoming in de huurprijs het best aan voordat je naar je nieuwe woning verhuist. Of anders ten laatste 9 maanden nadat je in je nieuwe woning ingeschreven bent. Het ingevulde aanvraagformulier en bijgevoegde documenten opsturen naar Wonen Vlaanderen. Aanvraagformulieren en meer informatie over de voorwaarden kan u vinden op de website van het Wonen Vlaanderen www.bouwenenwonen.be of bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be. Wonen West-Vlaanderen, VAC Jacob Van Maerlantgebouw, Koning Albert-I-Laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 248 250.

6. Afschaffing Vlaamse dakisolatiepremie De Vlaamse dakisolatiepremie werd per 1 januari 2012 afgeschaft. Deze premie kan enkel nog verkregen worden wanneer de dakisolatie (minimum 40m²) in 2011 geplaatst werd en de factuurdatum tussen 01/01/2011 en 31/12/2011 valt. Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen, moet je het subsidieaanvraagformulier voor een dakisolatiepremie van je netbeheerder gebruiken en bij hem indienen. Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij je netbeheerder of downloaden op www.eandis.be. De aanvraag moet vóór 1 juli 2012 ingediend worden bij de netbeheerder Eandis. Kantoor Eandis, Stationsstraat 39, 8900 Ieper, www.eandis.be Wie komt in aanmerking? → Zowel doe-het-zelvers als mensen die een beroep doen op een geregistreerde aannemer. → Zowel eigenaars als huurders. Welke werken? → De isolatie van het dak of de zoldervloer van een woning, waarbij de facturen dateren vanaf 1 januari 2009.


1. ... een gehuurde woning Je bent huurder van een woning gelegen in het Vlaams Gewest en je hebt 2 of meer kinderbijslaggerechtigde kinderen. Wist je dat je ook als huurder recht kan hebben op een vermindering van de onroerende voorheffing? Aangezien je zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst worden toegekend aan de eigenaar-verhuurder die deze dan moet verrekenen met de maandelijkse huurprijs. Let wel op: het is steeds de toestand op 1 januari die in aanmerking wordt genomen. Dit betekent dat de vermindering waarop je recht hebt, toegekend wordt aan de verhuurder van de woning waar je woonde op 1 januari van het aanslagjaar. Ben je intussen verhuisd, dan is er uiteraard geen verrekening met de huurprijs meer mogelijk. De vroegere verhuurder moet je het bedrag van de vermindering in dat geval gewoon overmaken. Naast de vermindering voor (minstens) 2 kinderbijslaggerechtigde kinderen, kom je als huurder ook in aanmerking voor vermindering wanneer je gezin één of meerdere gehandicapte personen telt. Deze vermindering wordt niet automatisch aan de verhuurder-eigenaar toegekend. Je moet zich als huurder dus zelf éénmalig melden. Je moet deze melding éénmalig doen. Eens je gegevens bij de Vlaamse Belastingdienst gekend zijn, wordt de vermindering jaarlijks automatisch toegekend aan de verhuurder, ook als je zou verhuizen. Je krijgt als huurder telkens schriftelijk bericht van het bedrag van de vermindering. Je moet het meldingsformulier vóór 1 mei van het aanslagjaar terugsturen om nog datzelfde aanslagjaar je vermindering automatisch te krijgen. Let op: Huur je een sociale woning dan hoeft je zelf niets te ondernemen. De sociale huisvestingsmaatschappijen vragen zelf jaarlijks de verminderingen voor hun huurders aan en verrekenen die dan vervolgens met de huurprijs. Meer informatie Via www.onroerendevoorheffing.be kan je de vermindering digitaal melden of kan je een aanvraagformulier downloaden. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de dienst huisvesting, Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271, huisvesting@ieper.be.

| 23 |

VERMINDERDE ONROERENDE VOORHEFFING

5

Verminderde onroerende voorheffing bij...


2. ... een verlaagd E-peil

VERMINDERDE ONROERENDE VOORHEFFING

| 24 |

Behaalt je nieuwbouwwoning het E-peil 60, dan krijg je vanaf 2009 gedurende 10 jaar een korting van 20% op je jaarlijkse onroerende voorheffing. Behaalt je woning het E-peil 40, dan loopt de korting op tot 40%. De vermindering wordt verleend voor een termijn van 10 jaar, die aanvangt in het jaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil werd toegekend aan het gebouw. Woningen die niet onder de EPB-regelgeving vallen (aanvraag bouwvergunning voor 1 januari 2006) kunnen niet genieten van deze maatregel. De termijn kan ten vroegste aanvangen vanaf 2009. Dat geldt ook voor gebouwen waarvan het vereiste E-peil werd toegekend v贸贸r 2008. De termijn van 10 jaar wordt in dat geval niet verminderd met de reeds verlopen jaren. Deze vermindering wordt automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen. Door de verstrenging van energieprestatievereisten (maximaal E70 vanaf 2012 en E60 vanaf 2014) zal er in de loop van volgend jaar vermoedelijk een bijsturing komen van de vermindering in de onroerende voorheffing. De gewijzigde regeling zal ten vroegste ingaan vanaf aanslagjaar 2013.


Gratis verzekering gewaarborgd wonen vanaf 01/04/2009 Wie een hypothecaire lening aangaat voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan vanaf 01.04.2009 een verzekering gewaarborgd wonen afsluiten voor een periode van 10 jaar. Deze verzekering vangt het inkomensverlies op dat je zou lijden ingevolge ziekte, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkloosheid. De verzekeringskosten worden door het Vlaamse Gewest gedragen: je hoeft als aanvrager dus geen premie te betalen. Als je na het afsluiten van deze verzekering werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van 3 maanden gedurende maximum drie jaar een tegemoetkoming ontvangen in de aflossing van je hypothecaire lening. De tegemoetkoming die de verzekeraar zal uitkeren aan je kredietinstelling is afhankelijk van: - het werkelijk geleden inkomensverlies - de maandelijkse afbetaling - de duur van de periode dat je beroep hebt gedaan op de tegemoetkoming van de verzekeraar Om in aanmerking te komen voor de verzekering dien je jouw eerste kapitaalsopname op 1 april 2008 of later te hebben gedaan. Ze mag ook niet langer dan een jaar voor het indienen van de aanvraag hebben plaatsgevonden. De aanvraagdocumenten en het toelichtingsformulier met meer informatie betreffende de voorwaarden en het bedrag van de tegemoetkoming kunnen aangevraagd worden bij: Wonen Vlaanderen, Phoenixgebouw, Koning Albert-II laan 19 bus 40, 1210 Brussel tel. 02 553 17 52, fax: 02 553 17 50, wonenvlaanderen@rwo.vlaanderen.be of www.bouwenenwonen.be

| 25 | VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN

6

Verzekering gewaarborgd inkomen


7 FEDERALE TEGEMOETKOMINGEN

| 26 |

Federale tegemoetkomingen

1. Belastingvermindering en belastingkrediet voor dakisolatiewerken Wie komt in aanmerking? de eigenaars, huurders, erfpachters en/of vruchtgebruikers op voorwaarde dat je de investeringen in een woning kunt bewijzen met een factuur op je naam. Hoe? Er zijn 2 mogelijkheden: a) Overeenkomst ondertekend uiterlijk op 27/11/2011 en betaling in 2012: de belastingvermindering blijft behouden op 40%. Dit valt onder de overgangsbepalingen van punt 2. b) Overeenkomst ondertekend vanaf 28/11/2011 of in 2012 en betaling in 2012 of later. De belastingvermindering bedraagt 30% van de uitgaven met een max. van 2000 EUR (2930 geïndexeerd voor inkomstenjaar 2012). Voor deze maatregel blijft het terugbetaalbaar belastingkrediet van toepassing. Dus ook wie geen of weinig belastingen betaalt, kan van deze financiële ondersteuningsmaatregel genieten. Let wel: het terugbetaalbaar belastingkrediet is een tijdelijke maatregel die afloopt eind 2012. Wat moet ik doen om deze fiscale aftrek of belastingkrediet te bekomen? 1. alle werkzaamheden moeten uitgevoerd en gefactureerd zijn door een geregistreerd aannemer 2. je hoeft op voorhand geen formulieren in te vullen. Het volstaat dat je beschikt over een factuur met de correcte vermeldingen over de uitgevoerde investeringen en een betalingsbewijs ter beschikking te houden. 3. de factuur vermeldt volgende: - het adres waar de werken werden uitgevoerd - in geval van plaatsing van een zonneboiler, zonnepanelen, geothermische warmtepomp: de datum van de aanvang van die werken - de verdeling van de kosten opgegeven tussen de verschillende energiebesparende maatregelen afzonderlijk en eventuele andere werken - volgende formulering: ‘verklaring met toepassing van artikel 63-11 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die bedoeld zijn in artikel 145-24 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992’ en ‘Ik, ondergetekende, ....., bevestig dat ... (per maatregel moeten de vermeldingen overgenomen worden die worden opgelegd door bijlage Ibis van het KB/WIB 92)’ 4. je vult steeds de betreffende code in op de aangifte van uw personenbelasting


2. Overgangsmaatregel 2012 voor investeringen die uiterlijk op 27/11/2011 besteld werden

Overzicht werken: vervanging en onderhoud van oude stookketel, geothermische warmtepomp, hoogrendementsbeglazing, dakisolatie, thermostatische kranen en kamerthermostaat met tijdsindeling, energie-audit, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen. De belastingvermindering voor een lage-energiewoning, passiefwoning of nulenergiewoning valt volledig weg vanaf 2012. Hiervoor is er geen overgangsbepaling ingevoerd.

3. Belastingvermindering voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand Wie komt in aanmerking? De eigenaars, bezitters, erfpachters, opstalhouders, vruchtgebruiker of huurder van een onroerend goed. Welke investeringen komen in aanmerking? → Water- en poederblussers van 6 kg. → Automatisch blustoestel in lokalen van verwarmingsketels op stookolie. → Deuren met een brandweerstand van een half uur: - tussen de garage en woning; - aan de binnenkant van de keuken; - tussen het slaap- en woongedeelte van de woning; - aan de binnenkant van het verwarmingslokaal. → Inbraakvertragende elementen: - inbraakvertragende gevel-elementen (bijv. gepantserde deuren, inbraakvertragende ramen, …); - specifiek inbraakwerend glas met een gelaagde kant veiligheidssloten en andere beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garagepoorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken. → Diefstaldetectie: - alarmsystemen; - kosten voor de aansluiting op een alarmcentrale (abonnement); - camera’s uitgerust met een registratiesysteem. Hoeveel bespaar je? 50% van de werkelijk betaalde uitgaven. Voor het aanslagjaar 2012 - inkomstenjaar 2011 bedraagt het maximumbedrag van de belastingvermindering 730 EUR per woning. Let wel: deze tegemoetkoming is NIET cumuleerbaar met andere belastingverminderingen die voor hetzelfde geplaatste materieel zouden gelden.

| 27 |

FEDERALE TEGEMOETKOMINGEN

Overeenkomsten ondertekend uiterlijk op 27/11/2011 met betaling in 2012 kunnen nog volledig genieten van de fiscale voordelen zoals die in 2011 van toepassing waren. (40% fiscaal voordeel voor alle maatregelen, max. bedrag, belastingkrediet voor een aantal maatregelen en overdraagbaarheid voor woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn, blijven behouden).


FEDERALE TEGEMOETKOMINGEN

| 28 |

Wat moet ik doen om deze fiscale aftrek te bekomen? → Alle werkzaamheden moeten uitgevoerd en gefactureerd zijn door een geregistreerd aannemer. → Het volstaat dat de belastingplichtige het desbetreffende vakje invult in de belastingaangifte. → Je moet de factuur met het attest van de aannemer alsook het betalingsbewijs van deze factuur ter beschikking houden van de belastingcontrole. → Op de factuur moet de aannemer aangeven waar de werken werden uitgevoerd en een verklaring afleggen over de kwaliteit van de installatie.

4. Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten Voor wie? Wie geld leent aan een (klein)kind of familielid dat of aan een vriend(in) die, een onroerend goed wil renoveren (om er zelf in te gaan wonen), dat een beperkte tijd als leegstaand of verwaarloosd of als een ongeschikte of onbewoonbare woning geregistreerd is, kan een belastingvermindering krijgen zolang de gerenoveerde woning bewoond blijft door de ontlener en de lening loopt. Hoeveel? De belastingvermindering bedraagt maximaal 625 EUR per jaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats heeft. Ze bedraagt 2,5 % op het ontleende bedrag tot 25.000 EUR, en wordt berekend op het gemiddelde van de bedragen die respectievelijk op 1 januari en 31 december van het inkomstenjaar (jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar) opgenomen zijn. Voordelen De kredietnemer verkrijgt een goedkope lening waaraan buiten de eventuele interesten geen kosten verbonden zijn. Bij de aankoop van het te renoveren pand kan hij bovendien genieten van een vermindering van 30.000 EUR van de heffingsgrondslag voor de berekening van de registratierechten, als hij er binnen twee jaar na de aankoop gaat wonen. Voorwaarden: 1. Het gebouw moet op het ogenblik van het sluiten van de renovatieovereenkomst opgenomen zijn in een of meer van volgende registers of lijsten: - het leegstandsregister dat beheerd wordt door de gemeente - de inventaris van leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten, die beheerd wordt door RO-Vlaanderen; - de lijsten van ongeschikte of onbewoonbare woningen of van verwaarloosde gebouwen of woningen, die beheerd worden door Wonen Vlaanderen. 2. Als het goed op de datum van de overeenkomst langer dan 4 jaar opgenomen is in voorgaande registers of lijsten, komt het niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering. 3. Het gebouw moet na de renovatie voor een periode van minimaal 8 jaar dienen als hoofdverblijfplaats van ten minste een van de kredietnemers. 4. De duur van de renovatieovereenkomst mag maximaal 30 jaar bedragen. 5. De kredietgever mag noch in de periode van 5 jaar voor het sluiten van de renovatieovereenkomst, noch tijdens de duurtijd van de overeenkomst zakelijke rechten (vb. eigendom of vruchtgebruik) hebben op het gebouw.


Hoe aanvragen? → Renovatieovereenkomst opstellen aan de hand van het modelformulier en laten ondertekenen door kredietgever en kredietnemer. → De ondertekende overeenkomst binnen de 45 dagen na de datum ervan: - OF opsturen per aangetekende brief naar Wonen Vlaanderen, Koning Albert II-Laan 19, bus 40, 1210 Brussel. - OF afgeven op het volgend adres tegen ontvangstbewijs: Wonen Vlaanderen, Phoenixgebouw, Koning Albert II-Laan 19, bus 40, 1210 Brussel. Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat aan de gestelde voorwaarden voldaan is, worden zowel kredietnemer als kredietgever op de hoogte gebracht. De kredietgever krijgt in dat geval ook het registratienummer van de renovatieovereenkomst. Als Wonen Vlaanderen vaststelt dat niet aan de voorwaarden voldaan is, wordt alleen de kredietgever daarvan op de hoogte gebracht. Hij kan dan eventueel een bezwaar indienen, waarna de administrateur-generaal van Wonen Vlaanderen binnen 30 dagen een beslissing zal nemen over de registratie. → Aan de hand van het gekregen registratienummer Wonen Vlaanderen op de hoogte brengen van: - de data waarop de renovatiewerkzaamheden gestart en voltooid zijn; - de datum en het bedrag van elke kapitaalsopname door de kredietnemer; - de datum waarop het onroerend goed als hoofdverblijfplaats van een kredietnemer in gebruik wordt genomen. Hoe krijgt men de belastingmindering? Vóór 31 mei van het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin Wonen Vlaanderen in kennis is gesteld van de ingebruikname van de woning als hoofdverblijfplaats van een kredietnemer, bezorgt Wonen Vlaanderen aan de kredietgever het eerste attest van belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten. Om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering vult de kredietgever op zijn aangifteformulier in de personenbelasting de vereiste gegevens aan en voegt er het attest bij dat hij van Wonen Vlaanderen ontvangen heeft. Vervolgens bezorgt Wonen Vlaanderen voor 31 mei van elk aanslagjaar een nieuw attest zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats blijft bewonen binnen de looptijd van de renovatieovereenkomst.

| 29 |

FEDERALE TEGEMOETKOMINGEN

6. Als er voor de lening interesten bedongen worden, mag de rentevoet niet meer bedragen dan de referentierentevoet die de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen zes maanden vóór de datum van de renovatieovereenkomst hanteerde voor haar leningen aan particulieren die een woning kopen of renoveren. 7. Gedurende de looptijd van de overeenkomst mag de kredietgever geen kredietnemer zijn bij een andere renovatieovereenkomst. De kredietnemer mag tijdens de looptijd van de overeenkomst noch kredietgever noch kredietnemer zijn bij een andere renovatieovereenkomst. 8. Zowel de kredietgever als de kredietnemer moeten natuurlijke personen zijn (geen vennootschappen of verenigingen).


5. Verlaagd BTW-tarief BTW-tarief bij renovatie is definitief 6%

FEDERALE TEGEMOETKOMINGEN

| 30 |

Voorwaarden: → het gaat om werken aan een privé-woning. → de woning minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen. → de werken uitgevoerd worden door een geregistreerd aannemer. → de werken worden rechtstreeks aan de eigenaar of huurder gefactureerd.


1. Huishoudelijke premies bij nieuwbouw Nieuwbouwers die het beter doen dan het verplichte energieprestatiepeil (E-peil), hebben recht op een premie. De premie varieert in functie van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning. Bouwaanvraag tussen 01/01/2010 en 31/12/2011 E-peil Premie van 60 tot en met 41 Voor woningen: 1.000 EUR + 300 voor een zonneboiler, verhoogd met 40 EUR per E-peilpunt <60 Voor appartementen: 400 EUR + 300 EUR voor een zonneboiler, en 20 EUR per E-peilpunt <60 - 40 of lager Voor woningen: 1.800 EUR + 300 EUR voor een zonneboiler, verhoogd met 50 EUR per E-peilpunt <40 Voor appartementen: 800 EUR + 300 EUR voor een zonneboiler, en 30 EUR per E-peilpunt <40 Bouwaanvraag vanaf 01/01/2012 E-peil Premie - van 50 tot en met 41 Voor woningen: 1.400 EUR, verhoogd met 40 EUR per E-peilpunt <50 Voor appartementen: 600 EUR en 20 EUR per E-peilpunt <50 - 40 of lager Voor woningen: 1.800 EUR, verhoogd met 50 EUR per E-peilpunt <40 Voor appartementen: 800 EUR en 30 EUR per E-peilpunt <40 Het energieprestatiepeil of E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning en de vaste installaties ervan. De energiescore van je woning staat vermeld op het energieprestatiecertificaat dat voor nieuwbouwwoningen verplicht is sinds 1 januari 2006. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is en hoe lager de energiefactuur. De snelste manier om een premie aan te vragen is via de website www.eandis.be >Mijn Eandis. Aanvraagformulieren kan je ook telefonisch bekomen via het algemeen nummer 078 353 534 of persoonlijk afhalen in het kantoor, Stationsstraat 39, 8900 Ieper. Bij je premieaanvraag voeg je een kopie van het energieprestatiecertificaat (met afgiftedatum tussen 01/01/2012 en 31/12/2012.

| 31 |

EANDIS

8

Eandis


2. Huishoudelijke premies bij bestaande woningen

EANDIS

| 32 |

Premies isolatie Dakisolatie of zoldervloerisolatie 6 EUR/m² (max.720 EUR) of 3 EUR/m² (max. 360 EUR) indien zelf geplaatst Het bedrag wordt verhoogd met 1 EUR/m² vanaf een R-waarde hoger dan 4m²K/W en met 2 EUR/m² vanaf 4,5m²K/W. Indien zelf geplaatst, dan geldt de helft van die bedragen. Buitenmuur- of spouwisolatie: Spouwmuurisolatie: 6 EUR/m² (max. 800 EUR) Muurisolatie aan de buitenzijde: 15 EUR/m² (max. 2000 EUR) Vloerisolatie: 6 EUR/m² (max. 800 EUR) Hoogrendementsbeglazing: Enkel ter vervanging van enkel glas: 12 EUR/m² voor een U-waarde ≤1,1W/²K (max. 300 EUR) Ter vervanging van enkel of dubbel glas: 15 EUR/m² voor een U-waarde ≤0,8W/m²K (max. 375 EUR) Premies verwarming en warm water Warmtepomp: Max. 1.700 EUR Zonneboiler voor sanitair warm water 550 EUR/m² zonnecollector (eventueel met ruimteverwarming): (max. 4.125 EUR) Condensatieketel: Enkel voor beschermde afnemers: 800 EUR De snelste manier om een premie aan te vragen is via de website www.eandis.be >Mijn Eandis. Aanvraagformulieren kunt u ook telefonisch bekomen via het algemeen nummer 078 353534 of persoonlijk afhalen in het kantoor, Stationsstraat 39, 8900 Ieper. Bij uw premieaanvraag voegt u een kopie van de aankoopfactuur (met factuurdatum tussen 01/01/2012 en 31/12/2012) en indien gevraagd , een attest van de aannemer. Wat zijn de algemene voorwaarden? → De acties zijn geldig binnen het gebied van de gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit in Vlaanderen: Gaselwest, IMEAn Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas. Neem een kijkje op www.vreg.be om na te gaan wie jouw distributienetbeheerder is. → De premie geldt enkel voor REG-maatregelen in een woning die aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van bovenstaande distributienetbeheerders en is strikt gebonden aan het installatieadres. → De premie is geldig voor facturen met datum tussen 01/01/2012 en 31/12/2012 en moeten aangevraagd worden voor 01/07/2013. Premies betreffende facturen opgemaakt in 2011 kunnen nog aangevraagd worden tot 01/07/2012. → Een bestaande woning is minstens 3 jaar aangesloten op het distributienet elektriciteit. → Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd. → Beschermde afnemers zijn klanten die het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas genieten.


| 33 |

EANDIS

Wat moet ik doen om de tegemoetkoming te bekomen? → Lees aandachtig alle voorwaarden op de premieformulieren. → Vul het aanvraagformulier duidelijk en volledig in en onderteken het. → Laat, indien gevraagd, de geregistreerde aannemer het attest op de premieaanvraag invullen en ondertekenen. → Voeg de factuur bij de aanvraag, met vermelding van de gegevens gevraagd in de actievoorwaarden. Indien de gevraagde gegevens niet worden vermeld, kan Eandis niet overgaan tot de uitbetaling van de premie. → Stuur dit alles naar: Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde (fax 09 263 48 56) of ga langs bij het kantoor in Ieper, Stationsstraat 39, 8900 Ieper.


Nuttige adressen dienst Huisvesting Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 271 huisvesting@ieper.be | 34 |

dienst Leefmilieu Grote Markt 34, 8900 Ieper, tel. 057 239 273 leefmilieu@ieper.be, duurzaam@ieper.be Provincie West-Vlaanderen Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (St.-Andries) tel. 050 403 324, wonen@west-vlaanderen.be Wonen West-Vlaanderen VAC Jacob Van Maerlantgebouw Koning Albert-I-Laan 1.2 bus 93, 8200 Brugge, tel. 050 248 250, www.bouwenenwonen.be Federale Overheidsdienst FinanciĂŤn Arsenaalstraat 4A, 8900 Ieper, tel. 057 227 280 btw-diensten, tel. 057 227 355, www.myminfin.be Eandis Stationsstraat 39, 8900 Ieper, www.eandis.be

Het stadsbestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de premies die na de uitgave van deze brochure plaatsvinden.


maart 2012

Stad Ieper Grote Markt 34 | 8900 Ieper | tel. 057 239 200 communicatie@ieper.be

Woonpremies 2012  

overzicht van de premies

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you