Page 1

6 SWEDSTRIIJD BEBLOEMING ij emenschilder

Maak van je

gevel een blo

ZINE BREE STADSMAGA APRIL 2014 jaargang 11

- nr. 4 -

BOEKEN- EN VLOOIENMARKT MAANDAG 21 APRIL 2014


STEDELIJKE DIENSTEN BRANDWEER

089 73 92 90

BIBLIOTHEEK 089 84 85 40 (tot 15’ voor sluitingstijd) Ma, di, do: 11.00 u - 13.00 u 15.30 u - 19.00 u Woe: 14.00 u - 19.00 u Vr 10.00 u - 13.00 u Za 10.00 u - 15.00 u CONTAINERPARK 089 84 85 33 Ma: gesloten Di: 13.00 u - 16.15 u Wo: 13.00 u - 16.15 u Do-za: 09.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 16.15 u KEMPEN~BROEK 089 84 85 62 Wo - vr: 13.00 u - 17.00 u Za - zo: 13.30 u - 16.00 u ONTMOETINGSCENTRUM Ma - vr: 09.00 u - 12.00 u 13.00 u - 17.00 u Vr nm: gesloten Cultuurcentrum Cultuurdienst

JEUGDDIENST 089 84 85 67 Ma, do, vr: 09.00 u - 12.00 u Di : 09.00 u - 12.00 u en 15.00 u - 18.00 u Wo: 09.00 u - 12.00 u en 13.00 u - 17.00 u SOCIAAL HUIS 089 84 85 50 Ma, do, vr: 08.30 u - 12.30 u Di : 08.30 u - 12.30 u en 15.00 u - 18.00 u Wo: 08.30 u - 12.30 u en 14.00 u - 16.00 u SPORTDIENST

TECHNISCHE DIENST 089 84 85 31 Ma, wo, vr: 09.00 u - 12.00 u Di, do: 09.00 u - 12.00 u 13.30 u - 16.00 u

089 84 85 45

STADHUIS: CENTRALE BALIE (Info & Toerisme) 089 84 85 60 I 089 84 85 61 Ma, wo, do: 08.30 u – 12.30 u, 14.00 u – 16.30 u Di: 08.30 u – 12.30 u, 15.00 u – 18.00 u Vr: 08.30 u – 12.30 u

089 84 85 65 089 84 85 66

STADHUIS: STEDELIJKE ADMINISTRATIES 089 84 85 00 Ma, do, vr: 08.30 u - 12.30 u Di : 08.30 u - 12.30 u en 15.00 u - 18.00 u Wo: 08.30 u - 12.30 u en 14.00 u - 16.00 u

KINDERDAGVERBLIJF 't Wiekernestje St. Jacobstraat z/n 3960 Bree 089 84 85 55 kinderdagverblijf@bree.be

Infodienst stad Bree info@bree.be tel. 089 84 85 60

WELZIJNSCAMPUS 089 48 01 00 ZWEMBAD DE SPRINK 089 84 85 48

s b c AFGEVAARDIGDEN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN - Kempisch Tehuis: Mathieu Kenis 0486 37 03 21, 089 47 18 21 - Ons Dak: Guido Schroyen en Eric Sterken, 0497 57 98 30

Volg ons op Facebook

www.facebook.com/stad.bree

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LIESBETH VAN DER AUWERA - BURGEMEESTER

MARIO KNIPPENBERG - EERSTE SCHEPEN

Algemeen beleid, burgerzaken, ondernemen, middenstand, politie, brandweer, juridische aangelegenheden

Ruimtelijke ordening, jeugd, woonbeleid ontwikkelingssamenwerking

mario.knippenberg@bree.be zitdag: dinsdag, 17.30 u - 18.00 u, stadhuis of op afspraak (0475 69 26 72)

liesbeth.vanderauwera@bree.be (089 84 85 00) zitdag: maandag, enkel na telefonische afspraak (089 84 85 00 – kabinet burgemeester)

RUDI COBER - DERDE SCHEPEN

MICHEL THEUNISSEN - TWEEDE SCHEPEN

Openbare werken, markten, kermissen, erfgoed

Financiën (incl. kerkfabrieken), sport

rudi.cober@bree.be Zitdag: woensdag, 19.30 u - 20.30 u, Technische dienst of op afspraak (0498 44 89 48)

michel.theunissen@bree.be zitdag: enkel op afspraak (0473 24 57 69)

RIK HERTOGS - VIERDE SCHEPEN

JO VANDERSTEEGEN - VIJFDE SCHEPEN

Landbouw & milieu (pacht, hoevetoerisme, waters, bossen, jacht), dierenwelzijn, containerpark, groendienst (parken en plantsoenen), energie

Mobiliteit en verkeer, toerisme (incl. Luysen, Pollismolen, Mariahof, verzusteringen), cultuur jo.vandersteegen@bree.be zitdag: woensdag, 19.30 u - 20.30 u, Technische dienst of op afspraak (0495 63 57 33)

rik.hertogs@vcdbree.be zitdag: dinsdag, 15.00 u - 17.00 u, stadhuis of op afspraak (0495 200 400)

BERNADETTE VERSLEGERS - SCHEPEN & OCMW VOORZITTER

OCMW & welzijn, sociale tewerkstelling en huisvesting, volksgezondheid & hygiëne bernadette.verslegers@bree.be zitdag: dinsdag, 17.00 u - 18.00 u, Sociaal Huis of op afspraak (0496 52 12 88)

mailen n aa cbs@bre r: e.be

Gedeelde bevoegdheden • Liesbeth Van der Auwera en Mario Knippenberg: Personeel, info, onderwijs, patrimoniumbeheer, acquisitiebeleid •

Liesbeth Van der Auwera en Rik Hertogs: Kieszaken

Stadsmagazine Bree is een uitgave van het stadsbestuur van Bree. Verantwoordelijke uitgever: Liesbeth Van der Auwera, Vrijthof 10, 3960 Bree. Redactie: Dienst Info, Markt z/n, 3960 Bree, tel. 089 84 85 60 of info@bree.be Stadsmagazine Bree, jaargang 11 - nr. 3


d u o h n i 4

Verkiezingen

10

Smile

15

Jeugd

18

nt

Buurtrestaura

o t i ed Het gaat ondertussen stevig vooruit met werken in Bree. Nieuwe projecten worden opgestart.

Beste,

April is de eerste volle lentemaand. Een lente die dit jaar eind februari al in zicht kwam met de eerste bloesems aan de pruimenbomen en die zorgde voor een paar schitterende weekends in maart. Terwijl ik dit schrijf kan ik enkel nog maar raden naar het vakantieweer, want ’t is straks Paasvakantie. Hopelijk ook één van de zonnigste ooit. Het gaat ondertussen stevig vooruit met werken in Bree. De rotonde aan de Opitterpoort krijgt stilaan vorm, de dossiers voor de inrichting bushalte, rotonde en fietstunnel ter hoogte van de scholencampus / ziekenhuis / politiekantoor zijn in opmaak, de werken aan veilige fietspaden langs de Meeuwerkiezel kunnen starten én de werken aan de Kei in Beek, sportzaal / gemeenschapszaal, en de Vuurvogel in Bree, sportzaal, naderen hun voltooiing.

Nieuwe projecten, zoals de scholencampus, maar ook de theaterzaal, de ontwikkeling klein handelszone aan de Sportlaan, uitbreiding van de verkaveling Dreelveld worden opgestart. Kortom het is druk en tussendoor schakelen we dan ook nog over van glasophaling naar glasbollen, van grijze naar bordeaux vuilniszakken en werken we verder aan een centraal en steeds meer digitaal loket. Ik wens u allemaal een prettige vakantie, laat de kinderen genieten van grabbelpasactiviteiten en sportkampen, trek er eens op uit in het Kempen~Broek en kom op maandag 21 april naar de Boekenen Vlooienmarkt en de Opening van het Toeristisch Seizoen in Bree-centrum.

Allerbeste groeten,

Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester.

3


VOLMACHT VOOR DE VERKIEZINGEN VAN 25 MEI 2014. Indien u niet kunt gaan stemmen, kunt u toch uw stem uitbrengen door middel van een volmacht. Dat kan indien: het stembureau te melden, op voorwaarde dat hij een attest voorlegt • de kiezer die wegens ziekte of van de directie van de instelling waar gebrekkigheid niet in staat is om zich hij zijn studies doet. naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een • de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag medisch attest. Geneesheren, die als van de stemming niet in zijn kandidaat voor de verkiezing zijn woonplaats is wegens een tijdelijk voorgedragen, mogen een dergelijk verblijf in het buitenland, en zich attest niet afgeven. bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te • de kiezer die om beroeps- of melden, voor zover de onmogelijkheid dienstredenen : door de burgemeester van zijn a) in het buitenland is opgehouden, woonplaats of zijn gemachtigde alsook de kiezers leden van zijn gezin vastgesteld is, na voorlegging van de of van zijn gevolg die met hem aldaar nodige bewijsstukken, of, in het geval verblijven; dat de kiezer zich in de onmogelijkheid b) zich de dag van de stemming in het bevindt een dergelijk bewijsstuk voor Rijk bevindt, maar in de te leggen, op grond van een verklaring onmogelijkheid verkeert zich in het op erewoord; de Koning bepaalt het stembureau te melden. model van de “verklaring op eer” en Van de onder a) en b) bedoelde het model van het attest dat door de onmogelijkheid moet blijken door een burgemeester moet worden attest van de militaire of burgerlijke afgegeven. De aanvraag moet worden overheid of van de werkgever onder ingediend bij de burgemeester van wie de betrokkene ressorteert. de woonplaats ten laatste op de dag die de dag van de verkiezing • de kiezer die het beroep van schipper, voorafgaat. marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin Iedere andere kiezer kan als die met hem samenwonen. gemachtigde fungeren, maar mag • de kiezer die de dag van de stemming slechts één volmacht hebben. ten gevolge van een rechterlijke Volmachtformulieren zijn te verkrijgen maatregel in een toestand van op de dienst Burgerzaken of via de website van de stad Bree. vrijheidsbeneming verkeert. Deze toestand wordt bevestigd door De persoon, die in uw plaats gaat de directie van de inrichting waar de stemmen, moet volgende documenten meenemen naar het stembureau: betrokkene zich bevindt. • het ingevulde volmachtformulier; • de bewijsstukken die de reden van • de kiezer die om redenen in verband uw afwezigheid staven; met zijn geloofsovertuiging in de • uw oproepingsbrief; onmogelijkheid verkeert zich op het • zijn/haar eigen oproepingsbrief. stembureau te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een Beide personen moeten het formulier attest dat is afgeven door de religieuze van de volmacht ondertekenen. De gemachtigde moet de stem uitbrengen overheid. in het stembureau waar de • de student die zich, om studieredenen, volmachtgever zou moeten stemmen. in de onmogelijkheid bevindt zich in

OPROEP VRIJWILLIGERS VERKIEZINGEN Op zondag 25 mei 2014 vinden de verkiezingen voor het Vlaams, Federaal en Europees parlement plaats. Zoals bij iedere verkiezingen werden er al heel wat mensen opgeroepen om te zetelen in een stem- of telbureau. Wellicht zijn er inwoners die nog nooit aangesteld werden en die toch eens de verkiezingsdrukte van dichtbij willen meemaken. Iedereen die zich geroepen voelt, kan zich kandidaat stellen. De stembureaus zijn geopend van 8 u tot 14 u en de telbureaus van 15 u tot het einde van de telling. Wie interesse heeft kan zijn/haar naam doormailen naar verkiezingen@bree.be of telefonisch contact opnemen (089/848514).

MAAK PLAATS VOOR DE POSTBODE De postbodes vragen om vooral op maandagmorgen en op de dagen van papierophaling de brievenbussen niet te blokkeren. Regelmatig moeten zij een vuilniszak of doos oud papier opzij zetten eer ze de krant of de post in de brievenbus kunnen steken. Het zou het hen een stuk gemakkelijker maken en u hebt sneller de post in de bus.


BLINDELINGS VLUCHTEN BIJ BRAND Thuis, op openbare plaatsen of in je clubhuis. Wist u dat:

Oefen het evacuatiespel

het grootste gevaar bij brand niet de vlammen zijn, maar wel de rook? Door de dichte rook kunt u in geval van brand zo goed als niets meer zien. Daarnaast is rook ook heel giftig waardoor na gemiddeld drie minuten de lucht in uw huis onleefbaar is. Om in geval van brand in de dichte rook en binnen de drie minuten buiten te geraken, is het belangrijk een goed evacuatieplan op te stellen en het van tevoren te oefenen. Een goed evacuatieplan is uw garantie om bij brand blindelings en tijdig uw huis te verlaten.

Nu alles op papier staat, is het belangrijk dat u het plan binnen de drie minuten kunt uitvoeren. Daarom moet u het regelmatig oefenen met alle huisgenoten. Alleen door het evacuatieplan te oefenen, weet u of het goed is opgesteld en of iedereen het kent.

Begin met een goede voorbereiding Een goed evacuatieplan begint bij een goede voorbereiding. Daarbij horen doordachte vluchtroutes, het nodige materiaal, een optimale taakverdeling en een plan op papier. Bepaal de optionele vluchtroutes - Bepaal voor elke kamer twee vluchtroutes. Twee vluchtroutes hebben, is nuttig voor het geval één van de twee geblokkeerd is. - Het is belangrijk dat de vluchtroutes vrij zijn en er geen obstakels rondslingeren zoals boodschappen, speelgoed, dozen, … - Kijk na of de ramen en deuren die u tijdens uw vluchtroute wil gebruiken, makkelijk opengaan. - Spreek van tevoren een ontmoetingsplaats af. Zo weet je zeker dat iedereen zich naar dezelfde plaats zal begeven. Voorzie het nodige materiaal • Voorzie in elke slaapkamer een zaklamp. Bij brand valt de elektriciteit meestal uit. • Voorzie huissleutels in de buurt van de voor- en de achterdeur zodat u die altijd blindelings kunt terugvinden. Zorg er wel voor dat ze buiten het zicht van mogelijke inbrekers liggen. Verdeel de taken • Iemand die de kinderen in veiligheid brengt. • Iemand die eventueel mindervaliden helpt. • Iemand die de brandweer belt (112). • Enz. Zet alles op papier • Teken de vluchtroutes uit. - Schrijf de afspraken neer. • Hang papier op een centrale plaats zodat iedereen het regelmatig kan bekijken, bijvoorbeeld op de koelkast in de keuken.

Denk ook hieraan tijdens het vluchten: • Sluit de ramen en deuren om te voorkomen dat de rook zich verder kan verspreiden. • Blijf zo dicht mogelijk bij de grond. Dichtbij de grond is er meer zuurstof, zo ontsnapt u langer aan de giftige dampen die stijgen. Een vochtige doek tegen uw mond houden, kan ook helpen om minder verbrandingsgassen in te ademen. • Houd zoveel mogelijk contact met de muur door met uw hand of voet te voelen. Zo blijft u beter georiënteerd. • Voor u een deur opent, moet u altijd eerst controleren of u geen warmte voelt. Zo vermijdt u naar de vlammen te stappen. • Gebruik nooit de lift. • Keer nooit op uw stappen terug. Laat de brandweer onmiddellijk weten of er nog personen in de woning zijn. Het Evacuatieplanspel Wie echt wil oefenen, speelt het evacuatieplanspel. Vind een symbolische datum om dit regelmatig opnieuw te doen. Hieronder staan de regels van het evacuatieplanspel. Deze regels zijn ook begrijpelijk voor kinderen. Moedig hen aan om het spel te spelen. Dit heb je nodig: - Iets om je ogen te bedekken: een slaapmasker, keukenhanddoek, - Een scheidsrechter: iemand die de rookmelder laat afgaan en de tijd opneemt. De spelregels: 1. Ga naar je kamer en zet je slaapmasker op. Je mag niets zien, want als er brand is, zie je vanwege de rook ook bijna niets. 2 De scheidsrechter laat de rookmelder afgaan en start de tijd. 3. Op het tijdstip dat je het geluid van de rookmelder hoort, probeer je zo snel mogelijk en op de juiste manier naar het verzamelpunt te gaan. Je moet je kamer kruipend verlaten. Want bij brand moet je ook zo laag mogelijk bij de grond blijven om geen gevaarlijke rook in te ademen. 4. Wanneer je het verzamelpunt bereikt, roep je het cijfer 112. Dat is het telefoonnummer om de brandweer op te roepen. Op dat moment mag de persoon, die de tijd opneemt, stoppen. 5. Probeer tijdens een volgend spel je tijd te verbeteren. 6. Je kan je spel nog moeilijker maken door de scheidsrechter obstakels op de vluchtroutes te laten plaatsen. Wordt vervolgd…..

info

5


BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 2014 Maak van je gevel een bloemenschilderij Zorg voor kleur en bloemen in je voortuin, fleur je gevel op, versier je erf met potten, bakken en kleurrijke borders! Potten, planten en bloemen moeten vanop de straat te zien zijn. De jury beoordeelt op: - verzorging voortuin, gevel of erf - kleurenpracht - bloemenvariaties en combinaties Doe een extra inspanning en je ontvangt een leuke cadeaucheque in het najaar.

Schrijf je in vóór 1 juli bij: Toerisme Bree Vrijthof 10 (Centrale balie stadhuis) tel. 089 84 85 61 toerisme@bree.be Je kan voor één van categorieën inschrijven: - voortuin - erf - gevel

volgende

OPSMUK BEPLANTING CENTRUM OPITTER De Breese groendienst werkte in maart aan het bijwerken van de plantvakken in het centrum van Opitter. Plantvakken werden opgefrist en planten die het niet goed bleken te doen werden vervangen. Dit alles met het oog op een beter totaalbeeld en een betere onderhoudbaarheid.


sociaal huis info

7


BESLISSINGEN VAN DE

GEMEENTERAAD Dinsdag 10 maart 2014 19.30 u - stadhuis Bree VOORZITTER GEMEENTERAAD Leten Jacques (BROS) SAMENSTELLING GEMEENTERAAD Van der Auwera Liesbeth (CD&V) Knippenberg Mario (BROS) Theunissen Michel (CD&V) Cober Rudi (BROS) Hertogs Rik (BROS) Vandersteegen Jo (CD&V) Verslegers Bernadette (BROS) Vanaken Edith (Verjonging) Drykoningen Jos (Vlaams Belang - LB) Geuzens Pierre (Verjonging) Vanderhoydonk Bart (Verjonging) Reekmans Kathleen (Vlaams Belang - LB) Kenis Mathieu (CD&V) Savelkoul Ronny (Verjonging) Raedschelders Julie (Verjonging) Vandyck Matthias (Verjonging) Hendrix Suma (Verjonging) Katja Verheyen (BROS) Neyens Lambert (Verjonging) Tijskens Lode (Verjonging) Daniels Stefan (BROS) De Ruyter Paul (CD&V) Nouwen Cynthia (CD&V) Ceyssens Lien (Verjonging) STADSSECRETARIS Stefan Goclon Zie ook www.bree.be/bestuur

Volgende gemee nteraad Maandag 31 maa rt 2014 19.30 u - stadhu is Bree Indien u de gem eenteraadszitting wil bijwonen: let op, bij elke zittin g van de gemee nteraad worde n de deuren van het stadhuis ee n kwartier na aanv ang van de raad om veiligheidsre denen gesloten.

(Toegevoegd punt) Ontslag raadslid Klaas Royackers en installatie van mevrouw Lien Ceyssens als nieuw gemeenteraadslid voor de fractie Verjonging. 1. Toewijzingsreglement ouderen voor sociale huurwoningen Omwille van de vergrijzing van de bevolking die zich ook manifesteert in de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen, werd op verzoek van de in Bree actieve Sociale Huisvestingsmaatschappijen Kempisch Tehuis cvba en Ons Dak cvba voor sociale huurwoningen conform omzendbrief W/2014/01 een toewijzingsreglement ouderen uitgewerkt. Vanaf de inwerkingtreding, na goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad en de minister van Wonen, zullen 25 woongelegenheden van Kempisch Tehuis, voornamelijk gelegen aan de Kruittorenwal, en 45 woongelegenheden van Ons Dak, gelegen op De Houborn en aan de Grauwe Torenwal, bij voorrang verhuurd worden aan 65-plussers.

Stemming: alle raadsleden stemmen voor

2. Borgstelling stad Bree voor een lening van de Kerkfabriek van Opitter. De kerkfabriek Sint-Trudo Opitter heeft besloten bij Belfius Bank NV een lening van €28.546,32 aan te gaan voor de financiering van de derde fase restauratie St. Trudokerk: kosten voorontwerp architect. Omdat deze lening dient gewaarborgd te worden door de gemeente wordt de gemeenteraad gevraagd zich solidair borg te stellen t.o.v. Belfius Bank wat betreft het kapitaal, de intresten, de reserveringscommissies en de onkosten van de door de lener afgesloten verrichting van € 28.546,32.

Stemming: 22 stemmen voor (BROS – CD&V – Verjonging), 2 onthoudingen (Vlaams Belang – Leefbaar Bree)

3. Overheidsopdrachten A. Goedkeuring: a. Levering bandenkraan Omdat er nood is aan een bandenkraan bij de technische dienst voor allerlei karweien onder meer grondverzet en andere grondwerken, wordt de gemeenteraad gevraagd goedkeuring te geven over het lastenboek voor aankoop van een bandenkraan.

Stemming: alle raadsleden stemmen voor

4. Bouwen van een hedendaagse theaterzaal op een nieuwe centraal gelegen locatie: goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Er werden door de projectgroep “nieuwe theaterzaal” selectievereisten opgesteld op basis waarvan nu via een beperkte offertevraag zal gezocht worden naar een ontwerper, c.q. ontwerpbureau. De gemeenteraad wordt gevraagd haar goedkeuring te verlenen aan de lastvoorwaarden en gunningswijze met betrekking tot de ereloonovereenkomst voor de ontwerper / ontwerpbureau.

Stemming: 13 stemmen voor (BROS en CD&V), 11 stemmen tegen (Verjonging en Vlaams Belang – Leefbaar Bree) 5. Uitbreiding Industrieterrein Kanaal Noord: Fase 2: goedkeuring lastvoorwaarden, bestek en raming. Voor de aanleg van de toegangsweg naar het uitbreidingsgebied Industrieterrein Kanaal Noord, gedeelte grenzend aan ’t Hasseltkiezel en Kuilenstraat, worden de lastvoorwaarden, bestek en raming der werken voorgelegd. De kosten voor de rioleringswerken zijn ten laste van Infrax. 6. Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Bree en Infrax ivm riolering uitbreiding Industrieterrein Kanaal Noord fase 2. De stad Bree en Infrax gaan een samenwerkingsovereenkomst aan teneinde de uitvoering van de aanleg van riolering op het Industrieterrein Kanaal Noord, fase 2, correct te kunnen verrekenen ten opzichte van de aannemer der werken. 7. Goedkeuring van de overdracht aan de Stad Bree van de gewestweg N793: Millenstraat tss mp 0.000 en mp 0.940. De Millenstraat is een gewestweg maar aangezien deze weg enkel nog een lokale functie heeft en niet meer kadert in het Structuurplan Vlaanderen, wenst het Vlaams Gewest deze weg van kilometerpaal 0 tot kilometerpaal 0.940 (volledige Millenstraat en gedeelte van de Toleikstraat) over te dragen aan de stad. 8. Goedkeuring van de overdracht aan de Stad Bree van de gewestweg N73a: Malta tss mp 0.498 en mp 0.756. Gelijkaardig aan agendapunt 7; het Vlaams Gewest wenst de gewestweg N73a, Malta, over te dragen aan de stad. 9. Ontsluiting scholencampus en aanleg fietstunnel Rode Kruislaan: goedkeuring van plan en tabel der onteigeningen. Voor de aanleg van een rotonde en fietstunnel aan de Rode Kruislaan ter hoogte van het politiekantoor / ziekenhuis en aan de Oude Straat, dienen enkele stroken grond onteigend teneinde voldoende wegbreedte te hebben voor de aanleg van de wegeninfrastructuur (rotonde, fietstunnel en –paden) in functie van de ontsluiting van de scholencampus. 10. Wegenisontwerp bij aanvraag tot verkavelingsvergunning – vaststelling (wijziging) tracé en goedkeuring lastenboek. Voor een verkavelingsvergunnning op de hoek van de Wolstraat en de Graevenstraat te Beek wordt een wijzing van het tracé van de weg voorgesteld. Het betreft een strook grond grenzend aan de Graevenstraat. 11. Rooilijnplan “De Vuurvogel” – definitieve vaststelling. Nadat op 2 december 2013 het voorlopige rooilijnplan werd vastgesteld en er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend, kan nu betreffend plan definitief goedgekeurd worden.


12. Fietspaden Meeuwerkiezel – minnelijke inbreng gemeentelijke eigendommen – goedkeuring. Voor de realisatie van gescheiden fietspaden aan de Meeuwerkiezel, gedeelte van de nieuwe rotonde tot aan de Kluitshofweg, dienen een aantal stroken grond in eigendom van de stad Bree via minnelijke inbreng overgedragen te worden aan het Vlaams Gewest. 13. Personeel – wijziging reglement maaltijdcheques. Gelet op het Vlaams sectoraal akkoord 2011 – 2015 voor de social profit en nonprofitsector in de lokale besturen (VIA4) dient het bedrag van de maaltijdcheques te worden verhoogd en moet het reglement van de maaltijdcheques aangepast samen met artikel 219 van de rechtspositieregeling van het personeel. De agendapunten 5 tot en met 13 worden allemaal met unanimiteit van stemmen goedgekeurd.

Toegevoegde punten: Fractie Verjonging:

1. Toeristische Dienst: graag hadden wij van de meerderheid vernomen of de huidige inrichting van de patio van het stadhuis definitief is. Antwoord door schepen Vandersteegen: De centrale balie in de Patio is onlangs ingericht, de kabels worden nog weggewerkt in de kabelgoten onder de balietafels. Er wordt maandelijks overleg gepleegd over deze nieuwe inrichting en over punten tot verbetering. De baliemeubels blijven momenteel, zoals ze nu zijn opgesteld. 2. Btw ondergrondse parking: onze fractie vraagt zich af of er zich geen probleem stelt met betrekking tot de BTW nu men het eerste uur parkeren gratis heeft gemaakt. Antwoord van schepen Theunissen: het is de bedoeling om met deze maatregel meer gebruikers in de parkeergarage te krijgen, hetgeen een positief effect op de omzet zal hebben en hierover is inderdaad overleg met de BTW-administratie geweest, zij zijn hier niet op tegen. Wat voor hen niet kan is parkeerplaatsen helemaal gratis aanbieden of aan symbolische prijzen. Deze nieuwe maatregel zal na een periode geëvalueerd worden.

Fractie Vlaams Belang – Leefbaar Bree:

1. Bancontact gemeentehuis: in het stadhuis is er geen mogelijkheid om rekeningen (bv voor vuilzakken) te betalen via bancontact. Daarom stellen we voor dat het bestuur de nodige stappen onderneemt om deze betalingswijze te voorzien in het stadhuis. Gelieve dit punt ter stemming voor te leggen aan de raad. Antwoord door voorzitter Leten: Er is bij de dienst burgerzaken sinds medio 2013 de mogelijkheid om via bancontact te betalen.

Dit kan sinds kort ook aan de nieuwe balie in de patio van het stadhuis, ondermeer voor het betalen van huisvuilzakken.

2. Nieuw terrasreglement: het nieuwe terrasreglement dat werd goedgekeurd, stuitte meteen op veel protest. In het reglement staat onder andere dat de terrassen donker van kleur moeten zijn en dat er op de windschermen geen reclame mag staan. Ook grote spandoeken op de gevels zijn verboden. De uitbaters van Bree-centrum, die recent veel geld hebben geïnvesteerd in hun terrassen, hebben slechts drie jaar de tijd om hun terras aan te passen en zich in orde te stellen. De middenstandsraad BreeZO! en enkele horeca-uitbaters vrezen zware kosten. Is het bestuur bereid om opnieuw te overleggen met de horeca-uitbaters en BreeZo! over dit terrasreglement? Antwoord door burgemeester Van der Auwera: Het terrasreglement is mede op advies van de dienst ruimtelijke ordening opgemaakt. Op regelmatige tijdstippen wordt er met de middenstandsraad en een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen overleg gepleegd. Indien er bijsturing in bepaalde reglementen of dossiers gewenst is, dan kan dit besproken worden. 3. Plaatsen van glasbollen: de maandelijkse ophaling van glas aan huis wordt afgeschaft. Het stadsbestuur wil glasbollen plaatsen op diverse strategische plaatsen in het centrum en in de deelkernen. Op welke locaties zal het bestuur deze glasbollen plaatsen? Op welke manier werden deze locaties aangeduid? Antwoord door schepen Rik Hertogs: Dit is een uitvoering van een beslissing van vorig jaar. Er komen op minimum 15 locaties in Bree telkens 2 glasbollen staan (voor wit en voor gekleurd glas). Het principe is minimum 1 locatie per 1000 inwoners, het mogen er ook meer zijn, bv.1 per 700 inwoners. De locaties worden deze week in het schepencollege goedgekeurd. Ze zijn verspreid over het grondgebied van Bree, goed zichtbaar, ook ifv. sociale controle, en veilig bereikbaar, voor de gebruikers en voor de ophaaldienst, op doorgangslocaties, liefst op verharde grond en bij voorkeur op openbaar domein. Het zijn nieuwe, geluidsdempende glasbollen. De laatste huis aan huis glasophaling is op 25 maart, de glasbollen worden in de 2de helft van maart geplaatst. Na een periode van gebruik zullen de locaties, samen met Fost-Plus, die de glasbollen ledigen, geëvalueerd worden, herschikking is dan desgewenst mogelijk. In de Breese Adviesraad voor Leefmilieu (BAL) is dit besproken, zij lieten zich hier positief over uit. Raadslid Pierre Geuzens spreekt dit tegen, de BAL heeft geen advies gegeven, en zeker niet positief. 1 locatie per 700 inwoners zouden voor Bree dan 22 locaties ipv. 15 zijn. De schepen antwoordt dat de sfeer in de BAL, over deze nieuwe regeling, wel positief was, het aantal locaties is een richtlijn, we beginnen met een 15-tal, verspreid over Bree centrum en de deelkernen.

4. Parkeergelegenheid voor werknemers in Bree-centrum: via de kranten vernamen we dat de Breese parkeerwachters extra controles uitvoeren op het doordraaien van de parkeerschijf binnen de blauwe en oranje zone in het centrum. “Het is een bekend tafereel binnen en rond de kleine ring: iemand komt met een bosje autosleutels aangewandeld, opent een eerste auto en draait de parkeerschijf door, gaat dan naar een tweede auto om hetzelfde te doen, en vervolgens herhaalt dit tafereeltje zich nog eens. Twee uur later verschijnt dan een collega die deze taak overneemt", aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera. Volgens Vlaams Belang-Leefbaar Bree kan dit probleem veel efficiënter aangepakt worden. We weten immers allemaal dat het tweede verdiep van de ondergrondse parking voortdurend leeg staat. Waarom dit verdiep tijdens de werkuren niet aan een laag tarief (of gratis) ter beschikking stellen van de mensen die in Bree-centrum tewerkgesteld zijn? Dit kan organisatorisch toch niet zo moeilijk zijn. En iedereen heeft er baat bij: de betrokken “collega’s”, de middenstand, de bezoeker en de belastingbetaler… want dan zal het belastinggeld dat in de ondergrondse parking geïnvesteerd werd eindelijk een beetje nut hebben. Voorstel: de gemeenteraad vraagt het gemeentebestuur: - Om in overleg met de betrokken “werkgevers” in Bree-centrum een regeling tot stand te brengen om de mensen die in Bree-centrum tewerkgesteld zijn aan een laag tarief (of gratis) tijdens de werkuren te laten parkeren in het tweede verdiep in de ondergrondse parking. - Hiertoe de nodige financiële middelen uit te trekken in relatie tot de omvang van de kosten die dit met zich meebrengt voor alle betrokken instanties. Antwoord door burgemeester Van der Auwera: Het krantenartikel dateert van de periode dat we bezig waren met de opmaak van een kleinhandelsvisie voor Bree, samen met adviesbureau BRO.. Deze handelsvisie is nu klaar. Twee aanbevelingen zijn al uitgevoerd: meer plaats voor langparkeerders is voorzien, door het Stadsplein hiervoor open te stellen, voor kortparkeerders is de ondergrondse parkeergarage het eerste uur gratis. We gaan dit nu even afwachten en nadien evalueren. Daarenboven is de kostprijs van een jaarabonnement, ook voor werknemers, aan 300euro per jaar niet duur in vergelijking met andere parkeergarages, en voor werknemers is dit ook fiscaal aftrekbaar. Raadslid Jos Drijkoningen vindt deze twee nieuwe maatregelen goed, maar het voorstel van zijn fractie is hier aanvullend aan, hij vraagt dit ter stemming voor te leggen. De voorzitter legt dit punt ter stemming voor. Stemming: 2 stemmen voor (Vlaams Belang-Leefbaar Bree), 13 stemmen tegen (BROS, CD&V), 10 onthoudingen (Verjonging)

gemeenteraad

9


1

2

4 3

6 5

7

: e ) l i m s 1 – 2: Boomplantactie IT Kanaal-Noord, met Basisschool De Kei (Beek) 3 – 4: KSA Tongerlo aan de slag in natuurgebied De Luysen 5 – 6: Circusschool in de sporthal 7: Massaal op de Schaal, startevent 8: ’t Is Lente!

8


IN BREE APRIL ‘14

MA 31/03 GEMEENTERAAD Kim Clijsterszaal, Stadhuis Bree 19.30 u (Deuren sluiten om 19.45 u!) WO 02/04 BUITENSPEELDAG Sportvelden sporthal Bree 13.00 u - 17.00 u www.buitenspeeldag.be WO 02/04 SILVESTER ZWANEVELD IN DE LIFT Breughelzaal 20.15 u Kassa € 16, vvk € 13 089 84 85 65 / cultuur@bree.be DO 03/04 MATT HARLAN (TEXAS - USA) Parketzaal, ontmoetingscentrum 20.15 u Kassa € 13, vvk € 11 089 84 85 65 / cultuur@bree.be VR 04/04 INFOAVOND VOOR ALLEENSTAANDEN EN SINGLES Vergaderzaal De Wachtzaal 20.00 u - 0477 70 54 93 Keep on Smiling VR 04 & ZA 05/04 BACK ON STAGE Sporthal Bree Vr: 20.00 u, Za: 19.00 u info@backonstage.be www.backonstage.be

ZA 05/04 CARWASH - KLJ MEISJES OPITTER De Wissel Opitter 10.00 u - 16.00 u Auto: € 6, Monovolume: € 8 www.facebook.com/kljopittermeisjes

ZA 05/04 GUIDO BELCANTO, TINE EMBRECHTS, MARTINUS WOLF & LIEVEN DE MAESSCHALCK HET MAGISCHE DECAPORGEL UITVERKOCHT! Breughelzaal 20.15 u 089 84 85 65 / cultuur@bree.be ZO 06/04 TWEEDEHANDSBEURS GEZINSBOND BREE Barrier Gerdingen 13.30 u - 16.00 u www.gezinsbondbree.be

MA 07/04 PRAATGROEP DEMENTIE BREE WZC Gerkenberg 19.30 u - 21.00 u Gratis deelname inschrijven verplicht 089 48 01 71 MA 07/04 GRABBELPAS GEBOREN IN 2002 OF EERDER MOVIEWORLD 07.30 u - 18.00 u 22 EUR, grabbelprijs 20 EUR Inschrijven: jeugd@bree.be 089 84 85 67

MELDINGSKAART

OMBUDSDIENST

Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via www.uitinbree.be en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: http://info.bree.be - digitale infoborden. Voor meer info: info@bree.be, tel. 089 84 85 60.

WO 09/04 GRABBELPAS 6 - 12 JAAR NATUURHULPCENTRUM OPGLABBEEK VOLZET! 13.30 u - 16.30 u 7 EUR, grabbelprijs 6 EUR jeugd@bree.be 089 84 85 67 8, 9, 10/04 VOETBALSTAGE GROEN STAR BEEK 09.00 u - 16.00 u € 80 www.voetbalstagespasen.be inschrijven@voetbalstagespasen.be DO 10/04 KOFFIE-DEGUSTATIE Koffiebranderij De Gulden Tas Nieuwstadstraat 9 - 19.30 u Inschrijven: 089 20 54 33 € 2,5 per persoon www.bree.davidsfonds.be

DO 10/04 GRABBELPAS 6 - 12 JAAR CREAWORKSHOP: LENTE VOLZET! 09.00 u - 12.00 u,13.30 u - 16.30 u 4 EUR, grabbelprijs 3 EUR jeugd@bree.be 089 84 85 67 11,12,17,18,19/04 KBVT SPEELT KOMEDIE: ONTBIJT INBEGREPEN Breughelzaal Bree 089 84 85 65

ZA 12/04 PASSIECONCERT CECILIAKOOR BREE STRIJKERSENSEMBLE CON ARCO Stadhuis Bree 20.00 u ceciliakoorbree@skynet.be Vvk: € 6 Kassa: € 7

ZA 12/04 MOEDERGROEP (gezellig samenzijn voor mama’s, papa’s en ouders in spe)

Vroedvrouwenpraktijk Het Prille Begin, Bergstraat 29, Opitter 10.00 u - 12.00 u www.hetprillebegin.be ZO 13/04 BEEK KERMIS Beek centrum ZO 13/04 VOORJAARSBLOEIERS IN ZAMMELEN Fontein Stadsplein Bree 08.30 u 0495 54 68 69 www.natuurpunt-bree.be

DI 15/04 GRABBELPAS 6 - 12 JAAR BEZOEK AAN KASTEEL HOENSBROEK VOLZET! 09.00 u - 17.00 u 18 EUR, grabbelprijs 16 EUR jeugd@bree.be 089 84 85 67

NAAM: ..................................................................... ADRES: .................................................................... TEL: .......................................................................... E-MAIL: .................................................................... DATUM: ........./........./2014

VERMELDEN: WAAR? STRAAT + NR. / TER HOOGTE VAN

          

Openbare verlichting defect .................................................................................................. Rioolputje verstopt .................................................................................................................. Riolering verstopt .................................................................................................................... Voetpad beschadigd ............................................................................................................... Greppel verzakt ........................................................................................................................ Bermen/plantsoenen verwaarloosd ...................................................................................... Gracht verstopt ........................................................................................................................ Defecte GFT-container (juiste maat telefonisch doorgeven: 089 84 85 17) Andere: ..................................................................................................................................... Klachten hondenpoep............................................................................................................. Goede ideeën: ......................................................................................................................... .............................................................................................................................................

11


15,16,17/04 VOETBALSTAGE GROEN STAR BEEK 09.00 u - 16.00 u € 80 www.voetbalstagespasen.be inschrijven@voetbalstagespasen.be

WO 16/04 GRABBELPAS 8 - 12 JAAR WORKSHOP GLAS GRAVEREN VOLZET! Ontmoetingscentrum Bree 09.00 u - 12.00 u 8 EUR, grabbelprijs 7 EUR jeugd@bree.be 089 84 85 67 WO 16/04 BUURTRESTAURANT “DE KLEINE KAART” Barrier Gerdingen 16.30 u Maaltijdbon € 8 te koop bij: Onthaal Sociaal huis Centrale balie stadhuis Krantenwinkels Bree 089 84 85 50

DO 17/04 GRABBELPAS 6 - 10 JAAR KOOKWORKSHOP TAARTEN BAKKEN VOLZET! Ontmoetingscentrum Bree 09.00 u - 12.00 u 6 EUR, grabbelprijs 5 EUR jeugd@bree.be 089 84 85 67

DO 17/04 GRABBELPAS 10 - 14 JAAR KOOKWORKSHOP Ontmoetingscentrum Bree 13.30 u - 16.30 u 6 EUR, grabbelprijs 5 EUR jeugd@bree.be 089 84 85 67 DO 17/04 KOFFIE-DEGUSTATIE Koffiebranderij De Gulden Tas Nieuwstadstraat 9 - 19.00 u 089 46 72 66 VR 18/04 PAASHAAS OP DE MARKT Bree centrum MA 21/04 VLOOIEN- EN BOEKENMARKT Bree centrum - 09.00 u - 17.00 u 089 84 85 61 toerisme@bree.be MA 21/04 OPENING TOERISTISCH SEIZOEN BREE CENTRUM OPZETTEN FONTEINEN 14.00 u: fontein Stadsplein 14.30 u: fontein Vrijthof Stadszoektocht met verrassingsei voor elke deelnemer Animatie voorzien 089 84 85 61 toerisme@bree.be WO 23/04 NIGEL WILLIAMS - BEKENT Breughelzaal 20.15 u vvk: € 16, kassa: € 20 089 84 85 65 / cultuur@bree.be

DO 24/04 Parketzaal, ontmoetingscentrum 20.15 u Kassa € 12,50, vvk € 10 089 84 85 65 / cultuur@bree.be DO 24/04 INFOSESSIE KANDIDAAT ONTHAALOUDERS LANDELIJKE KINDEROPVANG Ontmoetingscentrum Bree 13.30 u - 16.00 u limburg@landelijkekinderopvang.be 070 24 60 41

DO 24/04 LEZING DOOR JO CORSTJENS: JULES INGENBLEEK, LAMBERTUS VANDERMEULEN EN JEANNEKE JAEGERS Bibliotheek Bree 20.00 u € 3 (vooraf inschrijven) 089 84 85 40 bibliotheek@bree.be VR 25/04 HET WEI/LAND - BITTERZOET Breughelzaal 20.15 u vvk: € 13, kassa: € 15 089 84 85 65 / cultuur@bree.be 25/04 - 11/05 EXPO CORNEILLE DRIEZEN Kapel pensionaat za & zo: 14.00 u - 18.00 u 089 84 85 65 / cultuur@bree.be www.debreughel.be

25/04 - 24/05 CURSUS ‘DE NATUUR BETRAPT IN KEMPEN~BROEK’ Mariahofstraat Bree lessen: Vr 19.30 u - 22.00 u excursies: Za 09.00 u - 12.00 u Inschrijven voor 03/04: els@rlkm.be of 089 65 56 92 ZA 26/04 DE DODENDRAAD IN MOLENBEERSEL Bibliotheek Bree 14.00 u € 3 (vooraf inschrijven) 089 84 85 40 bibliotheek@bree.be 28/04 - 16/05 ZWEMLESSENREEKS (9) ZWEMBAD DE SPRINK Info: http://zwembad.bree.be 089 84 85 48

DI 29/04 BEDRIJFSBEZOEK NOLIKO GEZINSBOND BREE IT Kanaal Noord 2002 19.30 u - 22.00 u Inschrijven: anitaluyck@hotmail.com DO 01/05 INKBI-JGELKUBB TOERNOOI Voetbalterrein naast Sporthal € 15 (per ploeg min. 5) Opbrengsten gaan naar SintVincentiusvereniging Bree Inschrijven: www.inkbijgelkubb.be inkbijgelkubb@gmail.com

Port betaald door BESTEMMELING

STADSBESTUUR BREE MELDINGSKAART OMBUDSDIENST VRIJTHOF 10 DA 850-005-2 3960 BREE


IN BREE APRIL ‘14

Geef vanaf nu alle activiteiten door via de UITdatabank. Registreer je via www.uitinbree.be en upload al je activiteiten voor de 10de van de maand vooraf. Deze UITdatabank wordt ook geraadpleegd door de pers. Teksten voor de infoborden dienen via het invulformulier doorgegeven te worden. Dit invulformulier kan u downloaden: http://info.bree.be - digitale infoborden. Voor meer info: info@bree.be, tel. 089 84 85 60. 13/04 Tentoonstelling t.v.v. Hayan 2013 Kluitshofweg 14 3960 Bree 13/04 Tentoonstelling t.v.v. Hayan 2013 Kluitshofweg 14 3960 Bree 13/04 Tentoonstelling t.v.v. Hayan 2013 Kluitshofweg 14 3960 Bree 13/04 Tentoonstelling t.v.v. Hayan 2013 Kluitshofweg 14 3960 Bree

U herinnert zich zeker en vast nog de storm in november 2013 op de Filipijnen. Meer dan 10.000 mensen stierven, om nog maar te zwijgen van het aantal dat hun huizen en zo hun bestaan verloren hebben... Ook vandaag zijn de problemen zeker nog niet opgelost. En U kan helpen!! Kom op zondag 13 april 2014, van 14.00h-18.00h naar de Kluitshofweg 14 in Bree. Hier kan u schilderijen kopen van de kunstenares Marie-France Geuens en haar leerlingen, die de opbrengst aan slachtoffers van de tyfoon willen schenken. Persoonlijke contacten brengen de opbrengst direct naar de slachtoffers op het Fillipijns eilandje Odiongan Romblon. Meer info? Contact: Anita Bakkers: 0495 57 36 07

13/04 Tentoonstelling t.v.v. Hayan 2013 Kluitshofweg 14 3960 Bree 13/04 Tentoonstelling t.v.v. Hayan 2013 Kluitshofweg 14 3960 Bree 13/04 Tentoonstelling t.v.v. Hayan 2013 Kluitshofweg 14 3960 Bree 13/04 Tentoonstelling t.v.v. Hayan 2013 Kluitshofweg 14 3960 Bree

WEKELIJKSE ACTIVITEITEN BADMINTON BREEBAD martine.geelen@pandora.be 089 46 53 45 • Sporthal Bree ma: 19.30 u - 21.00 u di: 09.00 u - 10.30 u • Sporthal Augustinus zo: 20.00 u - 22.00 u BEUGELEN • Kanaalkaai Wo: 13.00 u - 17.00 u 089 47 19 00 Breese Beugelclub • Boneput Elke dag, behalve woensdag Derde leeftijd BRIDGE • Tenniscentrum Boneput Ma: 19.30 u / Wo: 19.00 u Breese Bridgeclub 089 46 88 70 CENTRUM VOOR BEWEGING • Balletschool Marijke Clijsters Kleuterdans, ballet, Modern/ jazz, NIEUW: ballet, modern/jazz Voor volwassenen CURVEBOWLS • De Bongerd Tongerlo Di: 13.30 u - 17.00 u 089 86 62 26 (CBC De Bongerd) CREA • Itterdal di: 13.00 u - 17.00 u OKRA Opitter trefpunt 55+ COUNTRY LINEDANCE • Witte zaal Boneput Di: 19.30 u - 22.30 u http://dancers.allcountry.eu htkaat@gmail.com

FIETSEN EN WANDELEN • Kleefhof (Pater Neyenslaan) Di & do: 13.30 u (zomer 14 u) OKRA Opitter trefpunt 55+ • School ‘De Vuurvogel’ Wo: fietsers, 13.30 u OKRA Bree trefpunt 55+ • Wandeling sporthal Bree Wo 19.30 u / 0495 51 53 08 • Gezondheidswandelingen Sporthal Bree di+do: 10.00 u HEEMKUNDE • Het Flambeeuwken, Tongerlo Di: 20.00 u - 22.00 u www.heemkringbree.be HONDENSPORT www.hveureka.be 0477 98 14 82 • Gehoorzaamheid Ma: 19.00 u - 21.00 u Wo: 20.00 u - 21.00 u • Mondioring Ma, wo, vr: 18.00 u / Za: 14.00 u KAARTEN • Ontmoetingscentrum do: 14.00 u - 17.00 u Neos Bree, 089 46 29 33 • Kantine van FC Gerkenberg 1ste en 4de za, 20.00 u FC Gerkenberg • Itterdal, wo: 13.00 u - 17.00 u OKRA Opitter trefpunt 55+ • Sociaal centrum, ma: 13.30 u OKRA Bree trefpunt 55+ KATAPULTSCHIETEN • Wijshagerstraat 2, Vostert Vr: 19.00 u 0497 63 65 95 Katapultclub Rosse Lei

NATUUR.HUIS OPEN • Domein Mariahof Zo: 14.00 u - 17.00 u www.natuurpuntbree.be NORDIC WALKING • Parking sporthal Bree Do: 13.30 u (089 84 85 45) Sportdienst Bree PETANQUE • Kanaalkom 6A Ma en vr: 14.00 u Petanqueclub HORIZON • Petanque lokaal Vr: 14.00 u - 18.00 u (19u...) Zo: 10.00 u - 12.00 u Petanque club pc-Itter POWERYOGA • Parochiezaal Tongerlo Wo: 09.00 u - 10.15 u 089 56 24 20 yogalimburg@gmail.com PRIJSKAARTEN • Café Centrum te Beek 1ste vr v/d maand, 20.00 u TAI CHI • Boneput Bree (grote zaal) Di: 19.45 u - 21.45 u baud@telenet.be

TEKENEN EN SCHILDEREN • Ontmoetingscentrum Bree Di: 13.30 u - 16.30 u Wo & do: 19.30 u - 22.00 u www.mariefrancegeuens.be 089 84 20 46 TURNEN • Sporthal Bree Do: 19.00 u - 20.00 u 089 47 12 64 Blijf Jong Dames TURNEN EN DANSEN • Sociaal centrum Wo, turnen: 8.30 u - 9.20 u dansen: 9.30 u - 11.00 u OKRA Bree trefpunt 55+ VRIENDENKRING VOOR ALLEENSTAANDEN • Café De Wachtzaal Bree Di: vanaf 20.00 u 0477 70 54 93 Keep on Smiling YOGA • Ontmoetingscentrum (gezinsbond Bree) Do 19.45 u 089 46 33 19 • School Opitter (gezinsbond Opitter) Di 20.00 u 0496 78 50 97

TAFELTENNIS • Itterdal, di: 18.30 u - 22.00 u Tafeltennisclub Opitter • Kollisboomstraat, di: 19.30 u - 21.00 u/wo: 18.00 u za: 10.00 u - 11.30 u Tafeltennisclub Meteor Bree

13


JEUGD BUITENSPEELDAG 2014! Kom buiten spelen tijdens de 7de editie van de buitenspeeldag! Op woensdag 2 april van 13.00 u. tot 17.00 u. kan er naast de sportvelden aan de sporthal naar hartenlust gespeeld worden. Er zullen verschillende klim-, spring-, en klauterattracties aanwezig zijn. Voor de kleinere kinderen zijn er wipjes en glijbaantjes voorzien en nog veel meer leuke andere dingen. Er zal ook weer een fietsparcours gemaakt worden waar de kinderen met hun eigen fiets gebruik van kunnen maken. We roepen dus iedereen op om met zijn/haar fiets naar de buitenspeeldag te komen zodat er veel gebruik kan worden gemaakt van het fietsparcours.

CAMPAGNE BROEDERLIJK DELEN - PLANT DE TOEKOMST Op het Senegalese platteland aan landbouw doen is geen lachertje. De grond is uitgeput en er is een tekort aan water. Vele jongeren laten dan ook het platteland achter zich en trekken noodgedwongen naar de stad, op zoek naar een job. Maar ook daar is het 'overleven'.

DE WERELD KLOPT AAN JE DEUR, WORD GASTGEZIN! YFU vzw is een studentenuitwisselingsorganisatie voor jongeren vanaf 15 jaar. Wij maken het mogelijk dat deze jongeren een jaar in het buitenland studeren en daar in een gastgezin verblijven. Omgekeerd ontvangen wij jaarlijks ook jongeren vanuit de hele wereld die bij ons komen studeren en in een gastgezin verblijven. Hiermee wil YFU bijdragen aan intercultureel begrip, sociale verantwoordelijkheid en wederzijds respect onder jongeren, gezinnen en gemeenschappen. We zijn op zoek naar gemotiveerde gezinnen die bereid zijn om YFU studenten op te vangen gedurende het schooljaar 2014-2015.

Deze migratie is op de lange termijn geen oplossing. Ondersteuning van duurzame familiale landbouw is dat wel. Daar werken Broederlijk Delen en zijn partnerorganisaties aan. Samen met de lokale bevolking wordt geïnvesteerd in erosiebestrijding, herbebossing en het gebruik van duurzame landbouwmethodes. Op deze manier binden de boeren de strijd aan tegen de klimaatswijziging. Steun de boeren in het zuiden, steun het werk van Broederlijk Delen: BE12 0000 0000 9292.

YFU studenten zijn jongeren tussen 15 en 19 jaar, zij gaan naar een middelbare school in de buurt van hun gastgezin. Door het leven in een gastgezin en het schoollopen krijgt de jongere een ideale kans om onze taal en cultuur te leren kennen. Het is een unieke belevenis voor die jongere maar het is zeker ook een onvergetelijke ervaring voor het gastgezin en voor de gemeenschap waarin het gezin zich bevindt. Interesse om één van deze jongeren voor een jaar (of semester) in uw huis en hart op te nemen? Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor: inbound@yfu.be Op onze website www.yfu.be vindt u eveneens meer informatie over onze werking.

15


SPORT INKBI-JGELKUBB TOERNOOI DONDERDAG 1 MEI 2014 Dit allereerste toernooi zal op 1 mei georganiseerd worden aan de sporthal van Bree. Een groep vrijwilligers, die al wat ervaring heeft met Kubb, zal i.s.m. de sportdienst van Bree en het Pummelaer Kubb Team de Breeënaren laten kennismaken met dit gezellig teamspel. Eten en drinken zijn voorzien tegen democratische prijzen. Het idee is ontstaan uit de toenemende populariteit van het spel, om de mensen op een plezante wijze samen te brengen en hierbij het goede doel ook nog eens te steunen.

De opbrengsten gaan naar Sint-Vincentiusvereniging De Kleine Drempel, jullie allen wel bekend, om zo hun werking te sponsoren. Een ploeg bestaat uit minstens 5 personen (liefst 6, aangezien er 6 werpstokken zijn in dit spel). Deelnameprijs: 15 EUR. Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt tot 32 ploegen. Voor de eerste 3 ploegen is er een aandenken voorzien en zowel de best verkleedde, de oudste en jongste speler zullen een leuke prijs krijgen.

OPENINGSUREN ZWEMBAD

Begin alvast maar te trainen en moge de beste winnen. Meer info, spelregels en inschrijven: www.inkbijgelkubb.be

NIEUWE SPORTVLOER IN ITTERDAL Het plaatsen van de nieuwe sportvloer in het Itterdal zal gebeuren van 7 april 2014 tot en met 25 april 2014. In deze periode zal de sportzaal niet beschikbaar zijn.

PAASVAKANTIE (7 t.e.m. 20 april) Ochtendzwemmen

ma – di – do - vr 07.00 u – 08.00 u

Vrij zwemmen ma t.e.m. vr 13.30 u – 17.00 u zo 10.00 u – 12.00 u Trimzwemmen

di t.e.m. do

20.00 u – 22.00 u

Opgelet:

zwembad gesloten op zondag 6 en 20 april geen ochtendzwemmen op vrijdag 18/04


OMGEVINGSFIETSTOCHT IN ZUSTERSTAD GELDERN (D) - ZATERDAG 17 MEI 2014 Na 25 organisaties van de 3-landenloop tussen zusterstad Geldern (D) en Bree werd het tijd om het sportevenement in een nieuw kleedje te steken. Zo werd er vorig jaar voor de eerste maal een omgevingsfietstocht georganiseerd in Bree. Dit jaar zijn we te gast in het prachtige fietslandschap van Geldern.

De fietsers worden ter plaatse in twee groepen verdeeld, die in de voor- en namiddag telkens een route van ca. 30 à 40 km fietsen. Middagpauze van 13.00 u tot 14.30 u. Beide groepen komen terug samen voor het middageten op de Markt. In het centrum zijn er tal van eetgelegenheden, vrij te kiezen.

Programma

17 mei 2014

Ontvangst: 18.00 u - 20.00 u (met worst, brood en drank)

Vertrek bus:

07.45 u, parking sporthal Bree

Aankomst: 09.30 u, stadhuis Geldern Fietstocht:

Deelnameprijs: 20 EUR (incl. bus en ontvangst) Inschrijven en betalen bij de sportdienst van Bree vóór 24 april 2014.

Vertrek bus: 20.00 u, stadhuis Geldern Aankomst:

21.30 u, parking sporthal Bree

10.00 u - 17.45 u

ZONDAG 6 APRIL: INDUSTRIETERREIN KANAAL NOORD: OPEN-SLEUVEN-DAG. Aan de Broekstraat, op het uitbreidingsgedeelte van het industrieterrein Kanaal Noord is een grootschalig archeologisch vooronderzoek bezig. Doormiddel van parallelle sleuven wordt nagegaan of er mogelijk archeologische sporen aanwezig zijn. Ondertussen werd al bekend gemaakt dat er drie Engelse bommen uit WO2 werden aangetroffen samen met

een Duitse loopgracht. Maar, er zijn ook sporen aangetroffen van een Romeins gebouw. Iedereen is welkom en wordt door de archeologen rondgeleid tussen 14.00 u en 17.00 u. Het verzamelpunt is aan de Broekstraat ter hoogte van de witte aanhangwagen.

KIJK (N)U Op dinsdag 12 februari 2014 nam Roger Fredrix afscheid van de Stedelijke Toeristische Raad. Na meer dan 20 jaar lidmaatschap, tientallen evenementen waar hij met hand- en spandiensten altijd paraat stond, vond Roger dat hij wat tijd mocht nemen voor zijn familie. Vooral zijn aanwezigheid en inzet viel altijd op, hoe vroeg in de morgen of laat in de nacht het mocht worden. Bij boeken- en vlooienmarkten was Roger om 6u al standhouders aan het helpen, op Breugheliaanse feesten ruimde hij om 4 u ’s morgens de laatste tafel op. Vooral de estafette-loop Bree – Geldern lag hem nauw aan het hart; hij moet zowat elk huisnummer onderweg van buiten kennen. Roger hartelijk dank voor alles!

sport

17


OCMW BREE START MET BUURTRESTAURANT 'DE KLEINE KAART' Buurtrestaurant ‘De Kleine Kaart’ start onder een drievoudig motto: ontmoeten, eten en creëren van sociale tewerkstelling. Het buurtrestaurant is een laagdrempelige plek waar iedereen welkom is om samen gezond, gezellig en tegen een budgetvriendelijke prijs een versbereide maaltijd te nuttigen. Het concept is eenvoudig, maar de impact groot. Het doel is mensen samen te brengen, mensen in een ontspannen sfeer dichter bij elkaar brengen om zo te zorgen voor nieuwe sociale contacten en het buurt- en dorpsgevoel te versterken. Iedereen is welkom in het buurtrestaurant. Er wordt niet gekeken naar rang of stand of leeftijd. Natuurlijk zijn ouderen welkom, maar ook jonge gezinnen met kinderen. Alleenstaande of niet-alleenstaande, het heeft geen belang. Het buurtrestaurant is er voor iedereen. Door samen te eten één keer per maand kunnen er nieuwe vriendschappen groeien en hoeft voortaan niemand meer alleen te blijven. Het samenbrengen van mensen, ervoor zorgen dat men deel uitmaakt van een buurt dat men zich erkend weet als persoon, dat er samengewerkt wordt, dat men zich verbonden voelt met mekaar is de achterliggende filosofie. Want telkens opnieuw hoor je dat het moeilijker wordt, dat mensen individualistischer zijn geworden, dat de samenhang tussen mensen vermindert, dat het niet vanzelfsprekend is om mensen samen te krijgen, … dat er meer eenzaamheid en sociaal isolement ontstaat. Het is expliciet de bedoeling om zeker de mensen te bereiken die het risico lopen om sociaal geïsoleerd te raken. Het buurtrestaurant is de perfecte natuurlijke remedie tegen eenzaamheid en een leven binnen de eigen vier muren. Op termijn kunnen rondom de maaltijd, samen met lokale organisaties (op het gebied van zorg, welzijn, veiligheid, wonen, onderwijs en werkgelegenheid) verschillende thema ’s aan bod komen. De bedoeling is om meer te bieden dan eten alleen. Vandaar dat er geleidelijk ook vorming op vraag en op maat zal worden geboden.

Er is ondersteuning van het sociaal restaurant van De Biehal. Medewerkers van dit sociaal tewerkstellingsinitiatief bereiden de maaltijden. Praktisch: We werken uitsluitend met voorverkoop. Je moet op voorhand een maaltijdbon kopen; prijs € 8,-. Verkoopplaatsen: - het onthaal van het Sociaal Huis - de centrale balie van het Stadhuis - de Kringloopwinkel - de krantenwinkels Degenen, die in aanmerking komen voor het sociaal tarief, dienen voor de aankoop van hun maaltijdbon, zich uitsluitend te wenden tot het onthaal van het Sociaal Huis.

Maatschappelijk kwetsbare groepen, mensen van Bree die zich om financiële, sociale, lichamelijke en/of andere redenen in een kwetsbare positie bevinden, kunnen genieten van een sociaal voordeeltarief. Heb je zin gekregen om te komen eten? Het startmoment vindt plaats op 16/04/2014 in de Barrier in Gerdingen waar om 16.30 uur de deuren opengaan (kaarten kunnen gekocht op de hieronder vermelde verkooppunten tot en met vrijdag 11 april, 12.00 u).

JURIDISCH ADVIES Je hebt huwelijksproblemen. Je onderhoudsgeld wordt niet betaald. Je hebt problemen met de werkloosheid of ziekteverzekering. Je wilt een factuur niet zomaar betalen of je kan een factuur niet betalen… Iedereen heeft recht op juridisch advies! Je rechten en plichten kennen is heel belangrijk voor je verdere stappen onderneemt. Wat zijn je rechten? Wie geeft het advies? Advocaten en juristen. Wat mag je verwachten? Een eerste juridisch advies en een gerichte verwijzing. Wat mag je niet verwachten? Een volledig onderzoek van je dossier. Een uitgebreid advies in een ingewikkelde zaak. U kan zich wenden tot: Vredegerecht - Bree - Kloosterpoort 1/A000 Iedere eerste en derde woensdag van de maand van 10.30 uur tot 12.30 uur.

Het buurtrestaurant vindt plaats iedere tweede woensdag van de maand. De voorverkoop stopt op de vrijdagmiddag voorafgaand aan die tweede woensdag. Een maaltijd omvat soep, hoofdgerecht, dessert. De prijs is exclusief frisdrank. Water wordt gratis aan tafel voorzien. Het menu wordt kenbaar gemaakt op de plaatsen van de voorverkoop. Heb je een kaartje gekocht, maar kan je toch niet komen? Dan kan je het kaartje nog inruilen tot het einde van de voorverkoop. Inwisseling is enkel mogelijk aan het onthaal van het Sociaal Huis.


DE OPVOEDINGSWINKEL IS NU OOK TERUG IN BREE! Op voorstel van de OCMW – voorzitter Bernadette Verslegers heeft de OCMW – raad onlangs beslist een samenwerking aan te gaan met de Opvoedingswinkel Noord – Limburg. Investeren in een opvoedingswinkel is investeren in de levenskwaliteit van alle gezinnen: ook de kwetsbare. Om de Noord-Limburgse gezinnen te ondersteunen in hun zoektocht doorheen de opvoedingsjungle, werd de Opvoedingswinkel Noord – Limburg opgericht. Binnen de opvoedingswinkel wordt de nadruk gelegd op preventie: voorkomen dat twijfels en moeilijkheden, problemen worden, is het doel! Twijfels, onzekerheden, zorgen, vragen en moeilijkheden… Ook deze woorden zijn onlosmakelijk verbonden met opvoeding. Doorheen het grootbrengen van onze kinderen worden we hier allemaal wel eens mee geconfronteerd. Het zoeken naar een antwoord of een manier om bepaalde moeilijkheden aan te pakken is niet altijd eenvoudig…

zal de Opvoedingwinkel Noord – Limburg eveneens adviseren in de opvoedingondersteuning van kansarme gezinnen. In tegenstelling tot de vele boeken en het internet die algemene opvoedingsproblemen behandelen, gaat een pedagogisch medewerker in een gesprek samen met jou op zoek naar een passend antwoord op vraag van jouw gezin. Je kan in alle vertrouwen praten en krijgt een deskundig antwoord op maat. Je kan snel, gratis en discreet in Bree bij één van de medewerkers terecht met al je zorgen en vragen over opvoeding. Voor een persoonlijk gesprek kan je best een medewerker contacteren, om een afspraak vast te leggen. Je kan je vraag ook telefonisch of per mail stellen. De opvoedingswinkel biedt verschillende vormen van ondersteuning o.a. een infotheek, advies, een pedagogisch adviesgesprek en ondersteuning naar professionelen, leerkrachten, teams… met bijzondere aandacht voor de ondersteuning van kansarme gezinnen. Heb je vragen over opvoeden of wil je gewoon een leuke babbel doen over de opvoeding van jouw kind? Dan kan je steeds terecht bij de Opvoedingswinkel in Neerpelt of het Sociaal Huis (na afspraak). Je kan consulent Hanne Claessens steeds bereiken op het nummer 0474 96 64 90 of stuur een mailtje naar hanne@opvoedingswinkelnoordlimburg.be voor een afspraak of neem contact op met het Sociaal Huis 089/84 85 50

De opvoedingswinkel is er voor ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, kinderverzorgsters, … van alle kinderen. Kortom, voor iedereen die met opvoeden te maken heeft. Je kan vrijblijvend naar deze medewerkers toe stappen, er hoeft daarom geen probleem te zijn. Binnen de opvoedingswinkel trachten de medewerkers ouders, grootouders en professionelen te versterken en/of te ondersteunen in hun specifieke opvoedingssituatie. Binnen het OCMW – project ’t Kanske, waar de strijd tegen kinderarmoede centraal staat,

Het woonzorgteam ‘Goed Wonen’ heeft zich gespecialiseerd in het uitvoeren van beperkte aanpassingswerken in het kader van levenslang en aanpasbaar wonen; het gaat om de uitvoering van kleine eenvoudige energie- of waterbesparende ingrepen en de uitvoering van kleine klussen in en rond de woning waarvoor de reguliere bouwondernemer geen rendabele offerte kan maken. Het gaat vooral over kleine reparatiewerken en grote reinigingswerken, opkuisen van vervuilde situaties, beperkte verf- en behangwerken, beperkt periodiek tuinwerk… Prijs? Goed Wonen werkt aan 16 € /uur ( + 6 % BTW voor werken aan en in de woning en + 21% BTW voor tuinwerken). Gezien het grote succes, heeft de OCMW – raad beslist dat ook in 2014 het OCMW een financiële korting zal geven van 8 € per gepresteerd uur en dit voor méér dan 800 te realiseren uren. Doelgroep? De sociale dienst van het OCMW zal erover waken dat de meest behoeftigen voorrang krijgen; de doelgroep zal daarom overwegend bestaan uit financieel zwakke 65 -plussers, kansarme mensen met een beperking, financieel kwetsbare huishoudens en huishoudens, die worden doorverwezen door OCMW of Stad. Info of aanvragen Sociaal Huis tel. 089/ 84 85 50 of Woonzorgteam ‘ Goed Wonen ‘ Heerstraat 4 3670 Meeuwen 0479/95.74.96 woonzorgteam@goed-wonen.be

Website: www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be Facebook: www.facebook.com/OpvoedingswinkelNL

sociaal huis

19


CULTUURCENTRUM DE BREUGHEL TICKETS & INFO: CULTUURCENTRUM BREE - KLOOSTERSTRAAT 13 - 089 84 85 65 - CULTUUR@BREE.BE - WWW.DEBREUGHEL.BE

H H H PROGRAMMA APRIL 2014 H H H NIGEL WILLIAMS – BEKENT (LAATSTE TICKETS !) w

Woensdag 23 april 2014 – 20.15u Breughelzaal - kassa: € 20,00 - vvk: € 16,00

SILVESTER ZWANEVELD - IN DE LIFT

Woensdag 2 april 2014 - 20.15u Breughelzaal - kassa: € 16,00 - vvk: € 13,00 ‘Je mag je smartphone meenemen de zaal in!’ Silvester weet als geen ander een zeer bijzondere band te smeden met zijn publiek. Door zijn herkenbare onderwerpen, zijn unieke kijk op het leven, zijn improvisatietalent en zijn innemende persoonlijkheid voelt het na een show van Silvester alsof je er een vriend bij hebt gekregen. Zijn shows zijn grappig, indrukwekkend, meeslepend en vooral hilarisch. In tijden van verval, recessies en geweld zit Silvester gewoon in de lift. Maar iedereen weet: hoe hoger je komt, des te dieper je kan vallen. Een indringende show met een ongezonde dosis humor. Speciaal voor ‘In de lift’ heeft Silvester een App ontwikkeld die je tijdens de voorstelling kan gebruiken. We gaan aan de slag met een ‘second screen’ in het theater.

In zijn zesde zaalshow ‘Nigel Williams bekent’ neemt Nigel je mee op de hilarische railway die dagelijks door zijn hoofd raast. Provocateur, idealist of ‘goed bedoelende’ hypocriet… Nigel Williams laat alle stemmen in zijn hoofd spreken tijdens het eeuwige debat: is de lach het doel of het middel? Doe ik het voor volle zalen of voor mezelf? Of allebei? En hoe moeilijk is het om te lachen met échte problemen, bij het constante knaaggeluid van je persoonlijk humorgevoel… en de ontnuchterende spiegel van je eigen domme gedrag? Wees welkom in het hoofd van Nigel Williams. Er zijn koekjes en thee. Lachen is toegelaten. Maar veeg eerst je voeten.

DAN BERN (CALIFORNIA – USA)

Donderdag 24 april 2014 – 20.15u Parketzaal – kassa: € 12.50 – vvk: € 10.00 Dan Bern is een Amerikaanse singersongwriter met politiek getinte maar ook cynische teksten. Zijn muziek wordt vaak vergeleken met die van Bob Dylan, Woody Guthrie, Bruce Springsteen en Elvis Costello. Het zijn allen liedjes met een verhaal in de Talking Blues traditie zoals we die gewend zijn van Guthrie en Dylan. Hij is bekend om zijn sardonische, literaire teksten, een scala aan muzikale stijlen, een folkstijl gepaard met rockinstrumenten

MATT HARLAN (TEXAS – USA)

www.mattharlan.com

GUIDO BELCANTO, TINE EMBRECHTS, MARTINUS WOLF & LIEVEN DE MAESSCHALCK MET HET MAGISCHE DECAPORGEL - BALZAAL DER GEBROKEN HARTEN III Zaterdag 5 april 2014 – 20.15 u Breughelzaal – UITVERKOCHT !

Tekst: Dennis Potter Vertaling: Walter van den Broeck Spel: Aafke Bruining, Hans Royaards, Stefaan Perceval Productie: TG Het Wei/Land Coproductie: CC Brasschaat, CC Dommelhof Met steun van: De Voorzorg Antwerpen, Het Werkhuys, De Roeck

EXPO

CORNEILLE DRIEZEN Vanaf 25 april tot 11 mei kapel van het Pensionaat Corneille Driezen (°1947) leeft en werkt in Hamont en is auto-didact pianist, schilder en dichter. Hij werkt met papier, canvas, steen, ecoline, acryl en olie. Veel van zijn werken vallen onder de categorie mixed media en noemt hij 'story on canvas' (canvas-papier-verf).

NIEUWS!!!

EXTRA HUMORVOORSTELLING – JAN JAAP VAN DER WAL Cultuurcentrum De Breughel heeft in maart 2014 nog een cabaretier uit Nederland weten te strikken. Jan Jaap van der Wal heeft al heel wat potten gebroken in het Nederlandse theater- en televisielandschap. Hij heeft reeds 11 zaalshows op zijn palmares staan sinds 1999. Op 7 mei komt hij naar Bree voor een avond pure, onversneden comedy.

JAN JAAP VAN DER WAL – DYSTOPIA

Donderdag 3 april 2014 - 20.15u Parketzaal - kassa: € 13,00 - vvk: € 11,00 Texaan Matt Harlan is een eerste klasse troubadour die grossiert in prachtige beeldende roadsongs over het leven en de dood. Zijn liedjes slepen je mee en maken je deelgenoot van zijn reiservaringen over het hete asfalt en de zanderige landweggetjes over het Amerikaanse platteland. Zijn filmische liedjes spelen zich voornamelijk af in het zuiden van de VS, op zijn Texaanse geboortegrond en de omringende staten. Het zijn liedjes van het soort zoals we die kennen van legendes als Townes Van Zandt en Guy Clark. Niet voor niets dus mocht deze jonge Texaan in 2013 de Texas Music Award voor beste singer-songwriter in ontvangst nemen.

Bitterzoet is een briljant stuk uit 1976 van Dennis Potter. Hij schakelt in dit geweldige stuk op verrassende wijze over van cynische humor, musical naar ander oerkomisch vermaak.

Woensdag 7 mei 2014 – 20.15u Breughelzaal – kassa: € 8.00 – vvk: € 6.00

HET WEI/LAND - BITTERZOET

Vrijdag 25 april 2014 – 20.15 u Breughelzaal - kassa: € 15,00 - vvk: € 13,00 In Bitterzoet vertelt Dennis Potter het verhaal van de familie Broex, brave burgers uit de middenklasse. De Broexen hadden een doodnormaal leven geleid, ware het niet dat hun dochter Caroline twee jaar geleden een zwaar auto-ongeluk heeft gehad. Verlamd, niet bij machte een zinnig woord uit te brengen en voortdurend zorg vereisend, leeft zij sinds het ongeluk als een plant. Moeder Broex weigert de hoop op te geven en blijft met haar dochter communiceren. Vader Broex gelooft nergens meer in. Beide Broexen zitten of staan als twee krampen, droevig en komisch. Zij zijn letterlijk een huwelijk op de rand van een zenuwcrisis. Verdrietig en verbitterd isoleert vader Broex het gezin steeds meer van de buitenwereld. Deze uitzichtloze situatie verandert zodra vader Broex een oude vriend van zijn dochter Caroline tegenkomt. Als een door God gezonden engel brengt hij verlossing en loutering voor iedereen.

Waarom zou je alles minder mooi willen maken? waarom zou je alles van iedereen willen weten? Waarom zou je beslissingen laten nemen door mensen waar je totaal geen vertrouwen in hebt? Laten we bij elkaar komen, zonder camera’s. We gaan wat doen. Een spot, een mic en de energie van het moment.


Zondag1 juni 2014 Park Itterdal (Bree)

KOM PICKNICKEN IN HET PARK VAN HET ITTERDAL OP ZONDAG 1 JUNI! Op zondag 1 juni vindt de 3de editie van Kunst in het Park plaats. We starten de dag met een heerlijke bio/fairtrade picknick in samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Internationale Solidariteit (GRIS). De picknick bestaat voor volwassenen uit 3 belegde broodjes, een vruchtensap, een stuk fruit, een potje yoghurt, een reep chocolade en een gekookt eitje. Dit alles voor slechts € 10,00. Er is een aangepaste versie voor kinderen (tot 12 jaar) van € 6,00 met maar 1 belegd broodje en zonder gekookt eitje.

LEZING:

JULES INGENBLEEK, LAMBERTUS VANDERMEULEN EN JEANNEKE JAEGERS DOOR JO CORSTJENS DONDERDAG 24 APRIL * 20.00U * € 3 (VOORAF INSCHRIJVEN)

Tijdens de picknick kan u genieten van muziek en kan u luisteren naar verhalen voorgedragen door de leerlingen van de afdeling woord van de Jeugdmuziekschool. Tickets voor de picknick kan u kopen bij de leden van de GRIS en Op-Art of bij de cultuurdienst, Kloosterstraat 13 in Bree (zolang de voorraad strekt). Meer info: cultuurdienst 089 84 85 66

DE DODENDRAAD IN MOLENBEERSEL ZATERDAG 26 APRIL * 14.00U * € 3 (VOORAF INSCHRIJVEN)

Naast de kleine verhalen van elke dag, zijn er enkele Breeënaars die een belangrijke rol vervulden tijdens WO I. U kent ze misschien al van naam, misschien nog niet. Tijd om kennis Naast de kleine verhalen van elke dag, zijn te maken met deze 3 historische figuren. Jo er enkele Breeënaars die een belangrijke rol           Corstjens verricht samen met de Heemkundi  Ingenbleek,   Lambertus vervulden tijdens WO I. U kent  zeLezing: misschien al Jules Jules Lezing: Ingenbleek, Lezing: Jules Vandermeulen Lambertus Ingenbleek, Vandermeulen enLambertus Jeanneke Jaegers Vandermeulen en Jeanneke Jaegers en Jeanneke Jaegers ge Kring en de Erfgoedraad onderzoek naar     doorom Jo Corstjens door Jo Corstjens door Jo Corstjens van naam, misschien nog niet.  Tijd kennis     24 Donderdag Donderdag  24 Donderdag april * 20.00u * april € 3 (vooraf * 20.00u 24 inschrijven) * april € 3 (vooraf * 20.00u *deze € 3 (vooraf inschrijven) hen. Ontdek meer overinschrijven) figuren en hun te maken met deze 3 historische figuren. Jo       rol tijdens de Groote Oorlog. Naast de kleine verhalen Naast devan kleine elkeverhalen dag, Naast zijn devan er kleine enkele elkeverhalen dag, Breeënaars zijnvan er enkele elke die een dag, Breeënaars belangrijke zijn er enkele dierol een Breeënaars belangrijke dierol een belangrijke rol DINSDAG 29 APRIL 2014       Corstjens verricht samen met de Heemkundivervulden tijdensvervulden WO I. U kent tijdens ze misschien vervulden WO I. U kent altijdens van zenaam, misschien WO I. misschien U kent al van zenog naam, misschien niet. misschien Tijd al om van kennis nog naam, niet. misschien te Tijd om kennis nog niet. te Tijd om kennis te       maken met deze 3maken historische met deze figuren. 3maken historische Jo Corstjens met deze figuren. verricht 3 historische Jo Corstjens samenfiguren. met verricht deJo Heemkundige Corstjens samen met verricht de Kring Heemkundige samen en met de Kring Heemkundige en Kring en 18.30U ge Kring en de Erfgoedraad onderzoek naar de Erfgoedraad de Erfgoedraad naar  hen. onderzoek deOntdek Erfgoedraad naar meerhen. over onderzoek Ontdek deze figuren naar meerhen. over en Ontdek hun deze rolfiguren tijdens meer over en dehun Groote deze rolfiguren tijdens en dehun Groote rol tijdens de Groote     onderzoek Oorlog. Oorlog. Oorlog.       hen. Ontdek meer over deze figuren en hun       dodendraad De indodendraad Molenbeersel De indodendraad Molenbeersel in Molenbeersel GEZOCHT: rol tijdens de Groote Oorlog.   De Zaterdag 26  april Zaterdag * 14.00u 26  * april €Zaterdag 3 (vooraf * 14.00u 26 inschrijven) * april € 3 (vooraf * 14.00u inschrijven) * € 3 (vooraf inschrijven)

KICK OFF DIGITALE BIB

OM Sporen Sporen van Sporen van de van de Groote Groote Oorlog Groote Oorlog in Oorlog Bree in B

                                               

POSTKAARTACTIE

minstens 100 volwassenen die graag lezen en sympathie hebben voor de bibliotheek.

Om de grote vluchtelingenOm de grote envluchtelingeninformatiestroom Om de grote envluchtelingeninformatiestroom naar het neutrale en informatiestroom Nederland naar het neutrale een halt Nederland naar toehet te neutrale een halt Nederland toe te een halt toe te   roepen, begon deroepen, Duitse bezetter begon de in roepen, Duitse 1915 met bezetter begon de aanleg de inDuitse 1915 vanmet bezetter eende elektrisch aanleg in 1915 van afschrikkingshek met eende elektrisch aanleg van afschrikkingshek een elektrisch afschrikkingshek tussen België  en Nederland. tussen België De en onder Nederland. tussen spanning België Deen staande onder Nederland. spanning draad, De ook staande onder wel dodendraad spanning draad, ook staande genoemd, wel dodendraad draad, ookgenoemd, wel dodendraad genoemd, werd in 1915-1916 werd overin een 1915-1916 lengte werd van over 300 in een 1915-1916 kilometer lengte van aangelegd over 300 een kilometer lengte tussenvan aangelegd Aken 300en kilometer Cadzand. tussenaangelegd Aken en Cadzand. tussen Aken en Cadzand.     Meer weten? Ontdek Meer het weten? in de dagtentoonstelling Ontdek Meer het weten? in de dagtentoonstelling Ontdek en bezoek het insamen de dagtentoonstelling en met bezoek ons desamen Dodendraad en met bezoek onsindesamen Dodendraad met onsinde Dodendraad in     Molenbeersel. DeMolenbeersel. bib voorziet busvervoer. DeMolenbeersel. bib voorziet busvervoer. De bib voorziet busvervoer.

De militaire feiten in Limburg tijdens de Eer De bibliotheek gaat digitaal. Ontdek het zijn eerder beperkt, maar er samen met ons in een proefproject.     toch heel wat ‘kleine verhalen’ bewaard De militaire feiten De in militaire Limburgzijn feiten tijdens De inde militaire Limburg Eerste feiten wereldoorlog tijdensin de Limburg Eerste zijnwereldoorlog tijdens eerderde beperkt, Eerste zijnmaar wereldoorlog eerder er beperkt, zijn toch zijnmaar eerder er beperkt, zijn toch maar er zijn toch     Schrijf je in en laat je digitaal verrassen heel wat ‘kleine verhalen’ heel wat bewaard ‘kleine verhalen’ heel die zeker wat bewaard ‘kleine niet minder verhalen’ die zeker belangrijk bewaard niet minder of die interessant zeker belangrijk niet zijn. minder ofHet interessant verhaal belangrijk zijn.ofHet interessant verhaal zijn. Het verhaal     die zeker niet minder of interesvan de molenaar van van Opitter de molenaar ontdekt van van u Opitter in deonze molenaar ontdekt tentoonstelling. vanu Opitter in onzeHeeft ontdekt tentoonstelling. ubelangrijk misschien u in onzeHeeft ook tentoonstelling. nog u misschien verhalen, Heeft ook nog u misschien verhalen,ook nog verhalen, door de bibliotheek. Breng je smartphone     brieven, postkaarten, brieven, memorabilia, postkaarten, brieven, voorwerpen memorabilia, postkaarten, gelinkt voorwerpen aan memorabilia, de periode gelinkt voorwerpen 1914-1918? aan de periode gelinkt Breng1914-1918? ons aanop de periode Breng1914-1918? ons op Breng ons op sant zijn. Het verhaal van de molenaar van de hoogte en  wij kijken de hoogte samen en met de de hoogte Heemkundige samen en met wij kijken de Kring Heemkundige samen en de Erfgoedraad met de Kring Heemkundige enofde weErfgoedraad deze Kring in deenofde weErfgoedraad deze in de of we deze intablet de  wij kijken en/of mee. volgende jaren voor volgende het voetlicht jaren voor kunnen volgende het brengen. voetlicht jaren voor kunnen het brengen. kunnen brengen. Opitter ontdekt uvoetlicht in onze tentoonstelling.         Onze hartelijke Onze dank hartelijke gaat uit Onze naar: dank hartelijke gaat uit naar: dank gaat nog uit naar: Heeft u misschien ook verhalen, brieven,     Mr. Vanvoorden voor Mr. Vanvoorden het ter postkaarten, beschikking voor Mr. Vanvoorden hetstellen ter beschikking vanvoor originele hetstellen terdocumenten. beschikking van originele stellen documenten. van originele documenten. memorabilia, voorwerpen ge    Erfgoedraad BreeErfgoedraad en Heemkundige BreeErfgoedraad en kring Heemkundige Bree Bree en kring Heemkundige Bree kring Bree     linkt de periode 1914-1918? Breng ons Directie, leerkrachten Directie, en leerlingen leerkrachten Directie, 6aan STW, en leerlingen 6leerkrachten Verzorging 6 STW, en leerlingen 66BI Verzorging van Sint-Augustinus 6 STW, en 66BI Verzorging van Sint-Augustinus en 6 BI van Sint-Augustinus     Martin Goedhart Martin Goedhart Martin Goedhart op de hoogte en wij kijken samen met de Liesbet Damiaens Liesbet Damiaens Liesbet Damiaens     Koninklijk Brees Volkstoneel Koninklijk Brees Volkstoneel Koninklijk Brees Volkstoneel     Heemkundige Provincie LimburgProvincie en PCCELimburg Provincie en PCCELimburg Kring en PCCE en de Erfgoedraad of we     deze in de volgende jaren voor het voetlicht Meer info:   Meer info:   Meer info: kunnen brengen.      

  ste wereldoorlog Postkaartactie Postkaartactie Postkaartactie

E-boeken

Bibliotheek Bree Bibliotheek Bree www.bibbree.be Bibliotheek Bree www.bibbree.be www.bibbree.be 1 Kloosterpoortbibliotheek@bree.be Kloosterpoort  1 Kloosterpoortbibliotheek@bree.be 1 bibliotheek@bree.be 3960 Bree 3960 Bree 089 84 3960 85 Bree 40 089 84 85 40 089 84 85 40    

21


WIJZIGING INZAMELING HOLGLAS GLASBOLLEN IN DE WIJKEN IPV INZAMELING AAN HUIS Vanaf 1 april wordt holglas ingezameld via glascontainers die verspreid staan opgesteld op het grondgebied van Bree. De glasinzameling aan huis wordt dus stopgezet, dit voornamelijk om financiële redenen. Dit betekent een besparing van 50.000 euro per jaar. De stad stapt hiermee in de uniforme inzamelmethode van Limburg.net. In vrijwel alle Limburgse gemeenten wordt het glas ingezameld via straatcontainers. Bij de keuze van de locaties werden volgende uitgangspunten gehanteerd: - goed verspreid en zichtbaar opgesteld over het grondgebied; - op of nabij doorgangswegen zodat het glas kan weggebracht in combinatie met andere verplaatsing (bvb. winkel of werk); - goed bereikbaar en veilig te gebruiken (voldoende plaats om voertuig te parkeren langs de openbare weg); RICHTLIJNEN GEBRUIK GLASBOLLEN WAT is holglas ? Transparante glazen flessen, bokalen en flacons. Dit is GEEN holglas : • hittebestendig glas: ovenschotels, kookplaten, … • porselein en aardewerk • stenen flessen en kruiken • opaalglas en kristal • vlakglas of vensterglas • lampen en tl-lampen

WAAROP moet u letten ? • Giet flessen en bokalen leeg. • Spoel holglas uit. • Verwijder stoppen en deksels. • Houd wit en gekleurd glas gescheiden. Glas hoort IN de glasbollen, en niet ernaast, en ook ander afval hoort er helemaal niet rond te slingeren! Vergeet niet dat dit als sluikstorten wordt beschouwd, en dat dit strafbaar is en tot een serieuze boete kan leiden. De glasbollen worden op zeer regelmatige tijdstippen geledigd, maar valt het al eens voor dat ze helemaal vol zijn op het ogenblik dat u net uw glasafval wou deponeren. Zet het dan niet naast de glasbol, maar kom later nog eens langs of ga naar een andere site. Als u uw glas meebrengt in dozen of zakken, laat deze dan a.u.b. niet achter bij de glasbollen, maar neem ze terug mee. U houdt toch ook van een propere stad? Draag dan uw steentje bij en hou de glasbollen netjes… Sorteer het glas op kleur. De ophaalwagens zijn verdeeld in 2 compartimenten. Wanneer de glasbollen geledigd worden, vallen de verschillende kleuren in de juiste vakken, wit bij wit en gekleurd bij gekleurd. Bij het afleveren van glas bij de sorteerinstallatie blijven de kleuren ook gescheiden, daar enkel uit wit

glas, opnieuw wit glas kan gemaakt worden. Gekleurd glas dient voor de productie van gekleurd glas. Respecteer de rust van de omwonenden en gebruik de glasbollen alleen overdag (tussen 8.00 u en 20.00 u). Plaatsen waar glasbollen staan: - Parking zwembad - Pleintje Soerbeekstraat - Industrieterrein Peerderbaan - Parking Gerkenberg - Parking hondenclub Vostert - Parking kerk Vostert - Parking ziekenhuis - Parking bibliotheek - Parking Mussenburgstraat - Omgeving bushalte Bree - Parking Kanaalkom - Parking watertoren Boneput - Kerk 't Hasselt - Barrier Gerdingen - Parking De Wissel Opitter - St-Jozefstraat Opitter - Parking Bongerd Tongerlo - Kieper Tongerlo

CURSUS ‘DE NATUUR BETRAPT IN KEMPEN~BROEK’ Kijk jij ook graag naar planten en dieren? Ontdek je graag wat er leeft in de natuur? Zou je graag je steentje bijdragen bij het in kaart brengen van planten en dieren, maar weet je niet waar en hoe je moet beginnen? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Je maakt er kennis met de verschillende natuurorganisaties in het GrensPark Kempen~Broek. Wij nemen je mee op stap door de bijzondere landschappen in het GrensPark. Samen met ons zal je de planten- en dierenrijkdom van Kempen~Broek ontdekken. Je zal ze niet alleen leren kennen, maar ook waarom het noteren van hun aanwezigheid zo belangrijk en boeiend is.

De lessen vinden plaats op vrijdagavond, van 19.30u.-22u. in het Mariahof, einde Mariahofstraat, Bree. De excursies zijn op zaterdagochtend van 9u tot 12u. De afspraakplaats wordt telkens meegedeeld op de lesavonden.

We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons hierbij willen helpen. Voel je je echt nog een groentje? Geen schrik. Het registreren van planten en dieren is niet zo moeilijk als het klinkt en je hoeft echt geen wetenschapper te zijn. Je begint bij het begin en al doende wordt je misschien zelf een specialist.

Vr 09/05: Les heide en stuifduinen Za 10/05: Excursie Weerter- en Budelerbergen en Tungelerwallen

Vr 25/04: introductieles: Wat is Kempen~Broek? Wie is wie in Kempen~Broek? Vr 02/05: Les moerassen in al hun vormen, vijvers, beken Za 03/05: Excursie Smeetshof-Wijffelterbroek

Vr 16/05: Les landbouwlandschap : het kleinschalige landbouwlandschap Za 17/05: Excursie St. Maartensheide

Vr 23/05: Les Monitoring: hoe doe je dat? Welke zijn de belangrijkste soorten? Za 24/05: Excursie Stramprooierbroek Inschrijven voor 03/04 bij: Els Peusens van het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, els@rlkm.be, 089/65.56.92 Kostprijs: 50 euro We sluiten de lessenreeks af met de bioblitz in juni. Op de bioblitz proberen we met zoveel mogelijk mensen, en met hulp van kenners, zoveel mogelijk dier- en plantensoorten in GrensPark Kempen~Broek bij mekaar te vinden. Datum, locatie en programma wordt nog bepaald. Meer info: els@rlkm.be


LEREN COMPOSTEREN Composteren is helemaal niet moeilijk. Met een kleine inspanning kan je het meeste organisch afval (GFT- en groenafval) omtoveren tot waardevolle compost. Dit kan je dan gebruiken als voeding voor de tuinplanten en je spaart er ook nog wat euro’s mee, want dit afval hoef je niet in de groene container te gooien of naar het containerpark te brengen. COMPOST GEEFT JE TUIN EEN VITAMINEKUUR Compost ontstaat uit allerlei tuinresten: snoeihout, plantenstengels, bladeren, kortom uit plantaardig materiaal. Ook keukenresten van plantaardige oorsprong kunnen tot compost worden omgezet. En wat meer is, composteren is een natuurlijk proces waaraan allerhande organismen en nuttige bacteriën meewerken. Je zorgt enkel voor de optimale omstandigheden. Compost heeft nog tal van andere voordelen: hij voedt het bodemleven, bevat langzaam werkende voedingsstoffen, houdt water beter vast, brengt de zuurgraad van de bodem tot een optimale waarde, verbetert de bodemstructuur en beschermt de planten tegen parasieten. Ook in de moestuin bewijst compost zijn waarde. Bovendien onderdrukt een mulchlaag van compost de onkruidgroei. Fijne gezeefde compost op het gazon gespreid tast de verstikkende viltlaag aan, zodat het gazon weer opleeft. Omdat compost voornamelijk uit stabiele humus bestaat, heeft het een jarenlang effect.

COMPOSTMEESTERS BREE Nu de lente weer in het land is zijn ook onze demodagen op de composteerplaats (Sportlaan, naast het zwembad) er weer. Iedere 1ste zaterdag van de maand van april tot en met oktober staan onze compostmeesters van 10 – 12 u paraat om alle vragen over composteren en kringlooptuinieren te beantwoorden. De compostmeesters bouwden zelf een fraai insectenhotel. Hiermee worden allerhande nuttige insecten naar de tuin gelokt. Scholen en groepen zijn altijd welkom voor een geleid bezoek! Heb je zelf groene vingers en wil je deel uitmaken van ons enthousiast vrijwilligersteam? Laat dan zeker iets weten aan de milieudienst, of spreek de compostmeesters aan op de demodagen. COMPOSTBAKKEN EN -VATEN Bij de technische dienst kan je terecht voor compostvaten en compostbakken om je groenafval en GFT-afval in te composteren.

De ronde vaten kosten 15 € per stuk, een mengstok 4 €. De vierkante compostbakken kosten 35 € per stuk. Info: Toekomststraat 8 - 089 848531. ZELFGEMAAKTE COMPOST OF PROFESSIONELE COMPOST? De keuze is aan jou. Thuiscomposteren is echt niet moeilijk. Je kan beroep doen op onze compostmeesters die alle kneepjes kennen en je graag helpen om van je eigen tuin- en keukenresten compost te maken. Je kan ook kiezen voor professionele Vlacocompost die gemaakt is van lokaal groen- of gft-afval. Vlaco-compost is gegarandeerd vrij van ziektekiemen en onkruidzaden. Je haalt Vlaco-compost op het containerpark aan 0,01 euro per kg of rechtstreeks bij de compostproducent in je buurt. Meer info of praktische vragen: milieudienst, 089 848515 of compost@bree.be Interessante sites: www.vlaco.be – www.ambertuin.be – www.limburg.net

ZWERFKATTENPROJECT Het stadsbestuur werkt mee aan het zwerfkattensterilisatieproject, volgens de uniforme regeling die in heel Limburg geldt onder coördinatie van het provinciebestuur. Populaties zwerfkatten breiden zich in een geschikte leefomgeving snel uit. Binnen een jaar kunnen zes zwerfkatten uitgroeien tot een groep van dertig. Een kattin kan twee tot drie keer per jaar een nest met meerdere jongen krijgen. Het doel van de zwerfkattenaanpak is om de zwerfkattenpopulatie beheersbaar te maken. De voorkeursmethode hiervoor is: vangen, steriel maken en terugplaatsen. Wetenschappers hebben aangetoond dat dit de meest effectieve en diervriendelijke methode is om zowel overlast als dierenleed te vermijden. Binnen dit project worden zwerfkatten gevangen, gesteriliseerd / gecastreerd en in hun vertrouwde omgeving terug vrijgelaten. Hiertoe werd een overeenkomst afgesloten met een erkend dierenasiel. Deze zorgt voor alle praktische zaken (uitzetten vangkooien, ophalen gevangen katten, revalidatie en terugbrengen gesteriliseerde katten, enz…). Enkel ongeneeslijk zieke katten worden geeuthanaseerd, deze beoordeling gebeurt door de behandelende dierenarts. De kosten zijn voor rekening van het stadsbestuur.

Doordat de katten steriel worden gemaakt, neemt de overlast beduidend af. Er worden geen kittens meer geboren en ze zullen minder territoriaal gedrag vertonen. Het belangrijkste echter is dat het aantal zwerfkatten stabiliseert en op termijn door natuurlijk verloop steeds kleiner wordt.

OPROEP Vrijwilligers die een handje willen helpen bij de zwerfkattenaanpak (bv. het uitzetten van vangkooien bij meldingen in uw buurt,..), zijn steeds welkom!

Het is tegelijk wel heel belangrijk dat ook eigenaars van huiskatten hun verantwoordelijkheid nemen. Dit kan door de eigen katten ook te laten steriliseren bij de dierenarts of door ze de kattenpil te geven. Hierdoor kunnen de nakomelingen van huiskatten niet tot een toename van de zwerfkattenpopulatie leiden. HOE MELDEN? • Informeer bij de buren of het niet om hun kat gaat. Gaat het inderdaad om een zwerfkat, wacht dan niet te lang om melding te maken. • Het gaat steeds om niet herplaatsbare zwerfkatten die na sterilisatie/castratie in hun vertrouwde omgeving terug vrij worden gelaten. • De dieren krijgen een knip in het oor die hen meteen herkenbaar maakt als zwerfkat. • Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme zwerfkatten die via het project bij hen zijn terechtgekomen te herplaatsen. • Het meldpunt voor zwerfkatten: Milieudienst (Stadhuis - 089 848515 milieu@bree.be)

OPENINGSUREN CONTAINERPARK

Tijdens de zom ermaanden zal het containerpark op woensdagavond open zijn tot 20.0 0 u. Deze regelin g gaat in vanaf 2 ap ril en loopt tot en met 24 septembe r.

milieu

23


OPENING TOERISTISCH SEIZOEN MAANDAG 21 APRIL 2014, Bree-centrum doorlopend: BOEKEN- EN VLOOIENMARKT om 14.00 u: WATERSTOET van FONTEIN naar FONTEIN van 14.00 u - 17.00 u: kinderanimatie STADSWANDELZOEKTOCHT VOOR ELKE DEELNEMER EEN VERRASSINGSEI

Stadsmagazine april 2014  

Stadsmagazine april 2014

Stadsmagazine april 2014  

Stadsmagazine april 2014

Advertisement