Page 1

Bree centrum en de Wal Toelichting bij de volgende fase herinrichtingswerken


Agenda 6 mei • Welkom – Liesbeth Van der Auwera • Infosessies • Ambities • Fase Stationswal – Voorontwerp en impact • Wijzigingen rijrichtingen • Herlokaliseren parkeerplaatsen • Blauwe zone

– Timing en fasering – Bushalte Opitterpoort

• Fase Bree centrum – Timing en fasering

• Minderhindervoorstellen • Vragenronde per zone


Infosessies • VOORJAAR 2015 : eerste kennismaking project • VOORJAAR 2016 : voorstel van wijzigingen + aankondiging start fase 1 Grauwe Torenwal • VOORJAAR 2017: aankondiging start fase 2 Stationswal + opstart voorbereiding fase 3 centrumstraten • • • • •

Handelaars: 29 maart 2017 Bree Top: 6 mei 2017 om 9u Inwoners: 6 mei 2017 om 10u30 en om 13u Marktkramers: 9 mei 2017 Kermisuitbaters: juni 2017


Bree centrum en Wal • Permanente zoektocht naar subtiel samenspel – Bereikbaarheid – Aantrekkelijkheid – Veiligheid – Gemak


Ambities blijven hoog • Principe Grauwe Torenwal doortrekken – Ruimtelijke kwaliteiten – Belevingswaarde FOTO GROENE ZONE van Grauwe Torenwal


Grauwe Torenwal for kids: Michiel en de Draak


Ambities blijven hoog • Voor alle weggebruikers: – Leesbare aanleg – Optimale verkeersveiligheid – Vlotte circulatie

• Voetgangers en mindervaliden

– Optimale toegankelijkheid – Aantrekkelijke wandelverbindingen met rustpunten


Ambities blijven hoog • Fietsers

– Zwaar aanmoedigen van fietsgebruik – Nodige aandacht voor elektrische fietsen met her en der de inplanting van elektrische oplaadpunten – Overdekte fietsstallingen

• Auto’s

– Betere doorstroming, – Vereenvoudiging van het parkeerregime


Ambities blijven hoog • Bewoners – Vlotte afwatering en ontkoppeling regenwater – Zuivering van de Breeërstadsbeek – Speelse gezelligheid – Kwaliteitsvolle groenaanleg – Opwaardering historisch karakter

• Handelaars

– Goede bereikbaarheid – Vlot parkeren – Functionele laad- en losmogelijkheden


Ambities blijven hoog • Bezoekers – Genieten mee van alle voordelen – Verbetering van de marktbeleving – Attractievere kermisinplanting


Nieuwe marktopstelling eind 2017


Ambities blijven hoog • Omliggende woonstraten – Afbouwen van de dominantie van de auto – Verminderen parkeerdruk – Verhogen verblijfskwaliteit openbare ruimte


Voorontwerp Stationswal Een kort traject met grote impact


Stationswal: voorontwerp • Vervolg Grauwe Torenwal • Werd de voorbije jaren voorgesteld • Enkele kleine aanpassingen – Middenberm kruispunt Malta, ter geleiding van het éénrichtingverkeer – Groenere inrichting rondom de Verwerstoren – Aanpassing aan laad- en loszone – Inbreng van shop&go-parkeerplaatsen, elektrische oplaadpunten


Stationswal: lopende zaken • • • •

Uitvoeringsplannen riolering en wegenis Detailleringsplannen Lastenboek Aanvraag omgevingsvergunning


Stationswal: doorsnede van gevel tot gevel


Stationswal: voorontwerp


Stationswal: voorontwerp


Stationswal: Sfeerhoek Verwerstoren


Stationswal zitbanken


Stationswal Ruimte voor kinderen


Stationswal


Stationswal: sfeer

Stationswal Groenaanleg


Stationswal Bewegwijzering


Stationswal: grote impact 1. Omvangrijk rioleringswerk − Eindstuk in verdiepen van de Breeërstadsbeek − Grote connectieput voor opvang regenwaterriolen

2. Wijziging van rijrichtingen − In de centrumstraten − Op de Witte Torenwal en aangrenzende woonstraten

3. Herlokaliseren parkeerzone wal 4. Uitbreiding blauwe zone + zonering bewonerskaarten


Stationswal: 1. Omvangrijk rioleringswerk


Stationswal: milieutechnische verbetering


2. Wijziging rijrichting


2. Wijziging rijrichting: totaalvisie binnen Grote Ring


2. Wijziging rijrichting: 2016


2. Wijziging rijrichting: 2017 Op/Buiten Wal

• • • • •

Witte Torenwal Witte Torenstraat Stif Glycinestraat Bloemenstraat


2. Wijziging rijrichting: 2017


2. Wijziging rijrichting: 2017 Binnen Wal • • • •

Hoogstraat Markt Gerdingerstraat (Opitterstraat)


2. Wijziging rijrichting: 2017


2. Wijziging rijrichting: laatste fase


3. Herlokaliseren parkeerzone


3. Tijdelijke parkeerzone: fase 1 (2016)


3. Tijdelijke parkeerzone: fase 2 (2017)


3. Tijdelijke parkeerzone: fase 2 (2017) (onderzoek)


Overzicht langparkeerplaatsen (onderzoek) • Uitgangspunt: steeds op wandelafstand centrum • Op de wal (onderzoek) − Ter Rivierenwal − Stationswal

• Buiten de Wal (onderzoek) – – – – – – –

Gerdingerpoort Pater Lambertusstraat: tussen bib en vredegerecht Oudestraat: dr Roex Witte Torenstraat: oude TISM Toleikstraat Millenstraat Sonnevanck/Kanaallaan


Overzicht langparkeerplaatsen (onderzoek)


4. Aanpassingen blauwe zone


4. Aanpassingen blauwe zone • Uitbreiding alle resterende woonstraten tussen Wal en Grote Ring • Enkel in de centrumstraten wordt voorlopig de 1u-zone behouden (tot na de heraanleg ervan) • Zonering van de bewonerskaarten


4. Blauwe zone vandaag


4. Blauwe zone na uitbreiding


4. Blauwe zone: uitbreiding resterende straten • • • • • • • •

Witte Torenstraat Stif Glycinestraat Boogschutterstraat Passtraat Conenstraat Nieuwstadpoort Zijstraat


4. Blauwe zone: Zonering bewonerskaarten • Bewoners centrumstraten en kleine ring kunnen parkeren op de parkings aan de buitenzijde van de Wal • Verdere zonering van de woonstraten: in onderzoek


Timing en fasering Stationswal Wat, wanneer, waar?


Stationswal: Aanpassingen vooraf

Na jaa 20 r 17

• Enkel richting op de Witte Torenwal • Herlokalisering parkeerzone Witte Torenwal • Enkel richting of wijziging rijrichting in de aangrenzende woonstraten • Uitbreiding blauwe zone in alle woonstraten • Zonering van de bewonerskaarten • Wijziging rijrichtingen in de centrumstraten


Stationswal: timing werken • Sept 2017 Omgevingsvergunning / archeologie / GR / Infrax • Okt/nov 2017 Aanbesteding • Voorjaar 2018 Start werken (5 maanden)


Stationswal Fase 1 – 45 werkdagen Bouw rioleringsput aan Malta – afsluiten Malta en hoofdweg Stationswal – enkelrichtingsverkeer wallen over parallelweg – parkeerplaatsen op Stationswal blijven deels in gebruik


Stationswal Fase 2 – 60 werkdagen Aanleg van DWA en verdieping Breeërstadsbeek – volledige werfzone vanaf Malta tot voorbij bakker Lehaen – toegang tot handelszaken blijf gegarandeerd – Verkeer wallen over parallelweg – Malta blijf afgesloten


Stationswal Fase 3 – 60 werkdagen Stadszijde Stationswal

– aanleg RWA + bestratingswerken en afwerkingen – Doorgaand verkeer over de nieuwe weg, Malta open – Parkeerplaatsen buitenzijden zijn bruikbaar – Toegang tot handelszaken blijf gegarandeerd – Afsluiten Hoogstraat


Stationswal Fase 4 – 20 werkdagen Beplantingen = geen hinder voor verkeer


Stationswal: Extra Fase Inrichting bushalte Opitterpoort


Timing en fasering Centrumstraten Een tipje van de sluier opgelicht


In volle voorbereiding… • Administratieve procedure nog bezig (VMM / omgevingsvergunning, archeologisch onderzoek, milieuhygiënisch onderzoek…) • Het bestaande voorontwerp wegenis moet nog verder kritisch bestudeerd en verfijnd worden • Het voorontwerp riolering is in opmaak • …


‌maar het centrum binnen Kleine Ring wordt volledig heraangelegd


Centrumstraten: timing werken • Maart 2018 Omgevingsvergunning / archeologie / GR / Infrax • Zomer 2018 Aanbesteding • Zomer 2019 Start werken (240 werkdagen)


Centrumstraten: Voorstel fasering • Eén aanbesteding voor de uitvoering

–Omwille van de compactheid en het kleinschalig stratenpatroon

• 15 Fasen

–Om de hinder (beperkte toegankelijkheid) maar ook de beschadigingen aan de nieuwe verharding te beperken

• Startpunt: Hoogstraat/Stationswal –Omwille van diepste punt riolering.

• Vorderingen bij het leggen van rioleringsleidingen –25 m/dag/ streng


Centrumstraten: legende • Rood = werfzone riolering (enkel toegankelijk voor voetgangers) • oranje = werfzone met reeds minderhindersteenslag (toegankelijk voor voetgangers en kleinschalige leveringen) • blauw = beperkt toegankelijk maar niet via de normale routing • paarse zigzaglijn = publiekstoegankelijk met auto maar ook voor werfverkeer. Parkeren strikt beperken • groene arcering = werfzone bestrating (enkel toegankelijk voor voetgangers) • groen = afgewerkte zones


Centrumstraten Fase 1 - 10 werkdagen


Centrumstraten Fase 2 – 7 werkdagen


Centrumstraten Fase 3 – 31 werkdagen


Centrumstraten Fase 4 – 27 werkdagen


Centrumstraten Fase 5 – 23 werkdagen


Centrumstraten Fase 6 – 2 werkdagen


Centrumstraten Fase 7 – 10 werkdagen


Centrumstraten Fase 8 – 10 werkdagen


Centrumstraten Fase 9 – 13 werkdagen


Centrumstraten Fase 10 – 11 werkdagen


Centrumstraten Fase 11 – 11 werkdagen


Centrumstraten Fase 12 – 12 werkdagen


Centrumstraten Fase 13 – 31 dagen


Centrumstraten Fase 14 – 13 dagen


Centrumstraten Fase 15 – 14 dagen


Na 225 werkdagen… Nieuw centrum is af!


• Trotse foto!


Minderhindervoorstellen Bij elke fase


Bree Top • Waken over overlast tijdens de werken – Toegankelijkheid – Communicatie – Aantrekkelijkheid werf – Inspraak


Werken aan toegankelijkheid • Toegankelijkheid panden garanderen voor voetgangers • Veilige en propere wandelverbinding • Laad- en loszone voorzien • Hulp bij transport van goederen tussen deze laad- en loszone en de handelspanden • Gratis abonnement ondergrondse parking


Werken aan communicatie • 1 aanspreekpunt voor vragen: – Centrummanager – centrale balie stadhuis – centralebalie@bree.be – 089 84 85 00


Werken aan communicatie • Aankondigingen algemeen – Website en Facebook/StadBree – Stadsmagazine en pers – Nieuwsbrief/krantje – Infoborden – Werfdoeken

• Aankondigingen specifiek werfzone – Bewonersbrieven – Plannetjes handelaars


Werken aan communicatie


Werken aan communicatie Duidelijke geleiding ism aannemer


Alternatieven signalisatie • Logobord Opitterpoort • Werfdoeken fietsstraat


Werken aan aantrekkelijkheid werf • Werfinkleding: verplaatsbaar groen (grote boombakken), rode lopers, werfdoeken, … • Werfoerisme: werfpicknick, werfspel, werfbezoek,… • Middenstandsacties


Aantrekkelijkheid werf: Grauwe Torenwal • Werfdoeken om te informeren, sensibiliseren en triggeren • Werfdoek combineren met activiteit, facebookcampagne, persmoment,…


Voorbeelden Grauwe Torenwal


Werken aan inspraak • Middenstand: nieuwe werkgroepen – Werkgroep ‘Mobiliteit’ – Werkgroep ‘Overleg en samenwerking’ – Werkgroep ‘Animatie en promotie’ – Antennes ‘Minder hinder’

• Bewoners: Bree Top stuurgroep – De afgevaardigden uit de bewonersgroep zijn: Tily Vanbilsen, René Smeets, Danny Das


Tot slot • “(s)Tof in het centrum – Er komt stof in het centrum, maar het wordt daarna ook geweldig tof in het centrum – Deze info geef heel wat stof tot nadenken

• Vragen? – Via mail naar centralebalie@bree.be – Via invulformulier vandaag aanwezig


Tot slot Bli-jf kalm…loat het bezinken, en kal nog gèt wiejer 1. Fractielokaal – Ivo, Nelly: Bewoners/ handelaars Stationswal 2. Kim Clijsterszaal – Annita, Kurt: Bewoners/handelaars Bree centrum, kleine ring en Malta en Opitterpoort 3. Overloop – Patsy, Tine: Bewoners/handelaars woonstraten

Presentatie wegenwerken bree centrum en de wal 6 mei 2017  

Toelichting bij de volgende fase herinrichtingswerken in Bree centrum: - Stationswal 2018 - Bree centrum binnen de Kleine Ring 2019 - Minder...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you