Page 1

Anul XI, Numărul 1 1 Octombrie 2009

ViaŃa SocietăŃii StudenŃilor în Medicină din Bucureşti

Editorial Cuprins: Editorial

1

Start-up

2

Info Congres

3

Ghid boboci

4

Zilele UMF

6

Unifest

7

Umor

8

Un an pare atât de puŃin într-o viaŃă de om. Dar cât de lung poate părea pentru un tânăr… Acum un an păşeam pe porŃile FacultăŃii de Medicină cu multe emoŃii şi speranŃe, idei visătoare despre cariera de medic puŃin cam prea fanteziste. Aproape toată viziunea de atunci s-a schimbat şi nu o spun în sensul rău. E doar o constatare destul de obiectivă. Primul an de facultate este întotdeauna unul deosebit. Liceul e o joacă în comparaŃie cu ce te aşteaptă mai departe. Şi totuşi trecerea se face atât de repede încât nu te trezeşti din uimire şi agitaŃie decât în anul doi sau chiar mai târziu. E o parte din maturizare care trebuie făcută la un moment dat. Primele cursuri şi lucrări practice, disecŃiile

cu mirosul lor pregnant de formol şi inundate de lacrimile corespunzătoare, îŃi schimbă modul de a învăŃa, de a privi oamenii. Atunci când începi să înŃelegi în atât de multe amănunte ce se întâmplă în corpul uman, în tine, mecanismele intime ale funcŃionării atât de precise, nu te poŃi abŃine să nu rămâi complet mut în faŃa desăvârşirii cu care viaŃa se desfăşoară. Afli că cel mai mic amănunt contează iar tu, ca viitor medic, ai obligaŃia să ştii totul şi să depui maximum de efort pentru a afla cauzele şi soluŃiile pentru cei care vin la tine. De aceea cred că medicina nu este pentru oricine. Şi această frază o veŃi auzi de multe ori în cursul anului. Nu este spusă ca ameninŃare, este doar o atenŃionare la angajamentul şi

responsabilitatea imensă pe care o veŃi purta pe umeri mai târziu. Fără să înveŃi acum nu poŃi înŃelege ceea ce urmează. Fără să îŃi doreşti cu adevărat nu poŃi rezista la ore întregi în spital. Fără răbdare nu poŃi investiga în profunzime şi nu poŃi pune diagnosticul corect. Fără toleranŃă nu poŃi fi imparŃial şi corect cu oamenii din jurul tău. Nu e uşor, dar nici imposibil. Este uneori urât şi uneori extraordinar de frumos. Cheia este propria persoană. Vă rog acum, cât sunteŃi la început, să vă gândiŃi bine, să vă întrebaŃi pe voi înşivă cum am fost şi eu întrebată de un profesor în anul întâi: TU de ce ai dat la medicină? Anca Arbune


ViaŃa SocietăŃii StudenŃilor în Medicină din Bucureşti

Pag. 2

Start-up UMF „Carol Davila” are 4 facultăŃi: Medicină, Medicină Dentară, Farmacie şi AsistenŃă Medicală. Medicina porneşte cu 800 de studenŃi pe an, împărŃiŃi de regulă în 8 serii a câte 100. O serie are câte 8-9 grupe a câte 9-11 studenŃi. Sesizăm că fiecare dintre noi are în Facultate o adresă. Exemplu: Grupa 48 din Seria a VI-a, Anul I, Facultatea de Medicină din cadrul UMF „Carol Davila”. StudenŃii au la fiecare dintre aceste niveluri o reprezentativitate. De aici începe povestea noastră: 1) Şef de grupă: Cel care se ocupă de oamenii din grupa lui. O funcŃie opŃională, ce Ńine majoritar de capacitatea managerială a şefului de serie. AtribuŃiile lui sunt în mare centralizarea informaŃiilor de la nivelul grupei şi transmiterii lor reprezentantului seriei. 2) Şef de serie: Cei 100 de studenŃi ai seriei au nevoie de o voce comună, cadrele didactice fiind mai puŃin maleabile la dorinŃele fiecăruia şi preferând o perspectivă clară şi unică. Reprezentantul fixează datele de examen din sesiuni după negocierea cu profesorul de curs, face legătura dintre studenŃii seriei şi secretariat, rezolvă diversele probleme ale micii comunităŃi şi îşi Ńine mereu

colegii informaŃi privind datele şi schimbările importante. Alegerile sunt organizate şi prezidate de SSMB în a II-a săptămână din octombrie. 3) Consilier: Şefii de serie ai unui an se votează între ei, numind câŃiva în Consiliul FacultăŃii. În primul an, 1-2. Scrutinul este organizat de SSMB, cu vot secret, în luna noiembrie. Consiliul este forul suprem de conducere al FacultăŃii (fiecare dintre cele 4 are câte unul separat). Are un efectiv de 75 de profesori şi 25 de studenŃi. În general se păstrează proporŃia de 2 consilieri din anul I, 2 din II, 4 din III, 4 din IV , 6 din V şi 6 din VI şi 1 de la Facultatea de Moaşe şi AsistenŃi Medicali. Adunarea este condusă de Decan şi se întruneşte lunar. Consiliul votează din 4 în 4 ani o nouă echipă în conducerea FacultăŃii: Decanul, prodecanii şi secretarul ştiinŃific al FacultăŃii. 4) Senator: Cei 25 de consilieri se votează între ei, numind 12 senatori. Ei fac parte Senatului UniversităŃii, forul suprem al acesteia, ce prin vot numeşte din 4 în 4 ani Rectorul, prorectorii şi secretarul ştiinŃific al UniversităŃii. Rectorul este şeful UniversităŃii, aşa cum Decanul este şeful FacultăŃii. Efectivul Senatului este de 72 de membri, 55 de profesori şi 17 studenŃi (12

Medicină, 2 Stomatologie, 2 Farmacie, 1 FMAM).

Dacǎ nu ştiaŃi!

5) Birouri şi comisii: a) Biroul de Decanat: Între 2 Consilii, conducerea FacultăŃii este preluată de Biroul de Decanat. Din el fac parte Decanul, cei 4 prodecani, secretarul ştiinŃific, secretarul şef şi un student membru al Consiliului. Studentul nostru este Ioan Diaconu, Secretar General SSMB. b) Biroul de Senat: Acelaşi lucru, numai că este la nivelul UniversităŃii. Studentul nostru este Oana Tudorache, fost Preşedinte SSMB şi Preşedinte al FederaŃiei AsociaŃiilor StudenŃilor în Medicină din România (FASMR). c) Comisia de Etică Universitară: Comisie ce asigură întrunirea valorilor necesare menŃinerii înaltei conduite universitare. Studentul nostru este Anca Chelariu-Raicu, Preşedinte SSMB. d) Comisia ARACIS: Asigură calitatea învăŃământului în cadrul întregii comunităŃi universitare. Studentul nostru este Mihai Dumitru, membru SSMB. Ioan Diaconu

Palatul FacultăŃii de Medicină este o clădire construită în anul 1902 în stil neoclasic francez, după un proiect realizat de arhitectul elveŃian Louis Pierre Blanc. A fost dată în folosinŃă universităŃii în 12 octombrie 1903. Subsolul, construit din piatră, este soclul pe care este ridicată clădirea formată din 3 etaje. FaŃada principală, simetrică, este formată dintr-un parter înalt, în care pot fi observate ferestrele în arc de cerc. Corpul central prezintă o colonadă şi un fronton bogat ornat. FaŃada dinspre parcul din curtea palatului este desfăşurată simetric faŃă de cele două volume masive din capetele acoperite cu cupole şi prezintă cinci arce. Intrarea principală prezintă şi un portal din piatră sculptată. Statuia lui Carol Davila, din faŃa intrării principale, este opera lui Karl Storck şi a fost turnată în bronz în atelierele Şcolii de Arte şi Meserii din Bucureşti.


Pag. 3

ViaŃa SocietăŃii StudenŃilor în Medicină din Bucureşti

Congresul NaŃional pentru StudenŃi şi Tineri Medici Bucureşti, 10-13 decembrie 2009

Odată cu începerea anului universitar 20092010, Societatea StudenŃilor în Medicină din Bucureşti începe pregătirile pentru cea de a 13-a ediŃie a Congresului NaŃional pentru StudenŃi şi Tineri Medici, eveniment de referinŃă în domeniul învăŃământului medical din România. În cadrul acestei adunări elitare a celor ce vor aduce progresul medicinei în România, studenŃii medicinişti alături de medicii rezidenŃi vor avea ocazia să prezinte rezultatele cercetărilor şi studiilor clinice efectuate în cadrul celor 4 secŃiuni ale congresului: ştiinŃe fundamentale, ştiinŃe medicale, ştiinŃe chirurgicale şi poster. Lucrările admise şi prezentate vor fi apoi evaluate de un juriu alcătuit din cadre universitare ale UniversităŃii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti. Alături de prezentarea lucrărilor de către participanŃi, în cursul celor 4 zile vor fi susŃinute o multitudine de workshopuri în care reprezentanŃi ai vieŃii medicale din România vor expune noutăŃi în domeniu sub

forma unor prezentări interactive în cadrul cărora cursanŃii vor fi stimulaŃi săşi exprime cunostinŃele şi opiniile. Ca obiective centrale, Congresul NaŃional pentru StudenŃi şi Tineri Medici îşi propune educarea participanŃilor spre realizarea şi prezentarea unei lucrări ştiinŃifice, îmbunătăŃirea cunoştinŃelor şi tehnicilor medicale precum şi deschiderea unor noi perspective în medicină modernă şi formarea viitorilor medici în scopul unei bune colaborări interdisciplinare.

StudenŃi şi Tineri Medici se bucură de colaborări cu Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerul SănătăŃii, Colegiul Medicilor din Romania, Spitalul Universitar de UrgenŃă Bucureşti şi AgenŃia NaŃională pentru Tineret. ParticipanŃii pot începe înscrierile de pe data de 4 octombire pe site-ul oficial www.ssmb.ro/congres fie ca participanŃi activi cu o lucrare la una dintre secŃiuni, fie ca participanŃi pasivi numai pentru a lua partela manifestări. Rezumatele primite vor fi

atent verificate şi va fi afişată în timp util lista lucrărilor acceptate. De asemenea, la înscriere trebuie precizat dacă este necesară cazarea sau nu. Cu toate acestea fiind spuse, Societatea StudenŃilor în Medicină din Bucureşti vă aşteaptă cu drag să fiŃi unul din cei aproximativ 500 de participanŃi la Congresul NaŃional pentru StudenŃi şi Tineri Medici, ediŃia a 13a, Bucureşti 10-13 decembrie 2009.

Anca Chelariu-Raicu

Printre invitaŃii de onoare ai congresului se numără Dr. Ion Bazac – Ministrul SănătăŃii, Prof. Dr. Florian Popa – rector al UMF “Carol Davila” Bucureşti, Prof. Dr. Monica Pop – prorector a UMF “Carol Davila” Bucureşti, Dr. Raed Arafat – subsecretar de stat în Ministerul SănătăŃii, Prof. Dr. Victor Stoica – decanul facultăŃii de medicină din cadrul UMF “Carol Davila” Bucureşti, Prof. Dr. Sorin Oprescu – primarul Capitalei, Prof. Dr. Ionel Sinescu şi mulŃi alŃii.

Organizatorii congresului din 2008

Ca sprijin instituŃional, Congresul NaŃional pentru

InformaŃii suplimentare: http://www.ssmb.ro/congres/


ViaŃa SocietăŃii StudenŃilor în Medicină din Bucureşti

Pag. 4

Ghidul de supravieŃuire al bobocului ( I ) Deci ai intrat. Încă nu eşti convins că ai făcut greşeala vieŃii tale? Nu te speria, mai ai timp destul (respectiv 6 ani). Arhitectura facultăŃii, parcul cu veveriŃe şi mai ales piscina în care crezi că vei înota şi tu te încântă, probabil... AtenŃie, însă! Dacă vrei să supravieŃuieşti, trebuie să ştii nişte lucruri de bază: 1. În primul rând trebuie să afli grupa şi seria din care faci parte şi să îŃi iei orarul După deruta de la admitere, ăsta e, de altfel, primul prilej de îmbulzeală, care are loc chiar la intrarea pe poarta facultăŃii, la avizierele din dreapta. O îmbulzeală uşor surmontabilă însă, în comparaŃie cu cele ce vor fi descrise în continuare. 2. În al doilea rând trebuie să îŃi iei manualele Cu manualele e o poveste... de groază. Un pachet întreg are peste 10kg, dar fii liniştit, doar aleşii îl primesc. Pentru ele vei avea nevoie de permis de la bibliotecă - etaj 1, sala Th. Ionescu (asta e biblioteca pentru anii 1 şi 2; cea pentru anii mai mari se găseşte la parter, vis-a-vis de catedra de limbi străine); prezinŃi o poză tip buletin şi gata permisul (după ce plăteşti o taxă,

desigur). Cu acesta ieşi în curte, faci stânga spre sala de sport, iar vis-a-vis de ea, unde e coada mai mare, e depozitul de manuale pentru anii I-III. DimineaŃa (orele 5-6, sau mai devreme) se dau bonuri de ordine. Statul la coadă e numai pentru cei "ambiŃioşi" deci. Oricum, de la 1 octombrie, va apărea în viaŃa ta ceva la fel de important ca telefonul mobil (căruia oricum îi vei mai găsi nişte întrebuinŃări): xeroxul. Este unul chiar în facultate; îl abordezi pe la subsol şi urmezi indicaŃiile. Vezi că şi aici e coadă mai mereu, mai ales în sesiune. 3. Sună incredibil, dar trebuie să te şi înscrii! Deşi eşti pe listele cu admişi, decanatul nu te recunoaşte ca student până nu completezi o cerere de înscriere la facultate. Logica acestei acŃiuni o reprezintă obŃinerea datelor personale ale studenŃilor (adresă, telefon, date despre părinŃi, etc.). Înscrierea se face prin completarea unei fişe tip la Serviciul Secretariat şi dă naştere unei alte cozi în holul de la intrarea în facultate. Deşi importantă (fără ea nu se eliberează carnetul de student şi legitimaŃia de transport), înscrierea poate fi puŃin amânată, în favoarea manualelor. Oricum, va

trebui să te înscrii la facultate în fiecare an. 4. Orar, cursuri, LP-uri Orarul este mobil. Se poate modifica pe alocuri în funcŃie de dorinŃe. Spre exemplu, acolo unde scrie Lb. străine, Ed. fizică, Informatică şi chiar şi pe la LP-uri, puteŃi fi aproape siguri că nu va rămâne aşa. În primul rând Ed. fizică îşi modifică poziŃia în orar în funcŃie de sportul ales şi de sezon. Informatica, limbile străine şi LP-urile se pot aranja mai bine în program în urma discuŃiei cu profesorul la sediul catedrei. Chiar dacă sunt facultative, e bine să te duci la cursuri. Nu o să înŃelegi mare lucru, dar, măcar o să ai senzaŃia că ai trecut o dată prin materie. Dacă la cursuri mai chiuleşti, atenŃie cu LPurile (ceea ce înseamnă lucrare practică); nu ai voie la mai mult de trei absenŃe, pe care oricum trebuie să le recuperezi, că altfel nu intri în examen. Trist, dar real în majoritatea cazurilor... Aveam o intenŃie să te sfătuim cum să înveŃi, dar nimeni nu te poate pregăti pentru asta... După ce o să acumulezi ceva frustrări pe tema examenelor şi, mai ales a notelor, o să-Ńi găseşti stilul care Ńi se potriveşte.

Bobocul medicinist

Prima regulă: Fă ce fac şi ceilalŃi

Desigur, avem grijă de noii noştri colegi...


Pag. 5

ViaŃa SocietăŃii StudenŃilor în Medicină din Bucureşti Ghidul de supravieŃuire al bobocului ( II )

Dacǎ nu ştiaŃi!

Carol Davila (Charles Davilla) (1828 - 1884) a fost medic şi farmacist român de origine italiană, născut în Parma. Urmează Facultatea de Medicină din Paris, pe care o absolvă în 1853, când pleacă în România, la nici 25 de ani. A fost invitat de domnitorul Barbu Ştirbei, pentru a organiza serviciul sanitar. A contribuit fundamental la organizarea învăŃământului medical din România. A fost profesor de chimie la Universitatea din Bucureşti. În 1860 a fost ridicat la rangul de general. A organizat serviciul românesc de ambulanŃe. Modelează viaŃa medicală sub patru domni, dintre care trei îi devin prieteni: Vodă Barbu Ştirbei, Alexandru Ioan Cuza şi Carol I. În 1869 înfiinŃează Facultatea de Medicină. În paralel întemeiază învăŃământul farmaceutic şi pe cel veterinar, fondează numeroase societăŃi şi reviste de specialitate. ÎnfiinŃează, împreună cu horticultorul austriac Ulrich Hoffmann, Grădina Botanică din Bucureşti.

5. Şeful de serie Şeful de serie se alege în urma votului celorlalŃi colegi din serie; şi cum nu vă ştiŃi prea bine între voi în primele zile, primul venit va fi primul ales. E o "meserie" frumoasă, dar cu mai multe bătăi de cap decât crezi. Unii renunŃă, cu sau fără voia lor destul de repede. Toate informaŃiile legate de asta le poŃi afla de la secretara de an. 6. Transportul în comun În privinŃa abonamentelor, trebuie să ştii că se decontează numai cele RATB, şi numai studenŃilor români, pe locuri de la buget. Abonamentele se duc la rectorat, iar la un moment dat (după ceva luni) Ńi se vor returna banii, în principiu la secretara ta de an (de toate treburile astea se ocupă, în general, şeful de serie). Procurarea

abonamentelor (RATB şi METROREX) se face pe baza legitimaŃiei de student pe care o vei primi la un moment dat (toŃi studenŃii români beneficiază de 50% reducere din partea ministerului transportului).

există. Dar, dacă ai pe acasă ceva whisky, cafea, Ńigări, nu le bea/fuma de unul singur, fii darnic..

7. Pentru căminişti

Obişnuieşte-te să citeşti toŃi pereŃii întâlniŃi în cale. Vei fi uimit de câte vei afla şi nu uita că forumul mediciniştilor (http://forum.ssmb.ro) şi noi (pe care oricum ne găseşti şi pe acolo, lângă Amfiteatrul Mare, pe dreapta) vrem să te ajutăm să treci peste şocul pe care dacă încă nu l-ai avut, îl vei avea.

Nu te speria de condiŃiile tip Marriot din cămine. Se putea şi mai rău - se putea sa fii în Puri, aşa că zâmbeşte şi mergi mai departe. Doar chiria trebuie plătită cu o lună înainte. În rest, poŃi alege, la "servicii opŃionale" internet şi cablu tv în cameră. Putem doar spune că tipul de conexiune internet e ceva la care 90% din Bucureşti încă visează, aşa că se merită. 8. La capitolul şpagă

9. De încheiere Baftă multă, că până la urmă asta contează. (Vorbim din experienŃă).

Şi respiră, pentru că va trebui să înveŃi să faci şi asta. ÎnvaŃă să crezi în tine şi să-Ńi aminteşti mereu ce te-a adus aici, pentru că viitorul e în mâinile tale.

La capitolul şpagă, vei afla mai multe din folclor. Teoretic, fireşte, nu

Echipa SSMB

Pentru mai multe informaŃii despre activitatea studenŃilor la medicină, accesaŃi următoarele resurse: http://health.groups.yahoo.com/group/SSMB http://forum.ssmb.ro http://www.ssmb.ro http://ro.wikipedia.org/wiki/SSMB http://www.ifmsa.org


ViaŃa SocietăŃii StudenŃilor în Medicină din Bucureşti

Pag. 6

Zilele UniversităŃii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Era momentul în care învățământul aşa cum îl ştim astăzi, nu exista. În anul 1857, Carol Davila a pus vizionar bazele Școlii NaŃionale de Medicină şi Farmacie: precursoarea UniversităŃii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti. De-a lungul timpului nume grele au trecut pragul acestei universităŃi şi au lăsat amprente adânci în istoria învăŃământului românesc sau chiar a ştiinŃei universale.

universitară, exemplificând în acest sens “Manual de chirurgie pentru studenŃi” , “Radiologie şi imagistică medicală” şi “Compendiu de reabilitare la adulŃi, copii şi vârstnici”, la standuri putând găsi un număr impresionant de cărŃi din domeniul.

Deschiderea anului 2009-2010 în Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila va fi marcată de celebrarea celor 152 ani de la înfiinŃarea UMF, în perioada 1-7 octombrie. Acest eveniment aduce în atenŃie o serie de valori ce vor fi cuprinse în câteva evenimente speciale.

Recunoaşterea valorilor în domeniul sănătăŃii se va face şi prin acordarea titlului de ,,Doctor Honoris Causa” al UMF ,,Carol Davila” – Dlui. Prof. Dr. Kypros Nicolaides de la King’s College Hospital, Londra cât şi Dlui. Prof. Dr. Eliot Sorel Member Woodrow Wilson Council at WWICS, Senior Advisor IRDL al WWICS, GWU School of Medicine & School of Public Health Founder Conflict Management Section WPA, Washington, D.C.

Unul dintre momentele deosebite îl reprezintă lansarea de carte

StudenŃii universităŃii îşi aduc contribuŃia la acest eveniment printr-o

gamă variată de activităŃi – organizarea târgului de proiecte studenŃeşti, expoziŃia de fotografie a „Photomed”, „Ziua porŃilor deschise” a SSMB şi nu în ultimul rând concursuri sportive studenŃeşti. Prin această contribuŃie studentul medicinist dovedeşte că reprezintă o veritabilă sursă de energie pluripotentă, pe lângă o bună capacitate de studiu intens având interes pentru o mulŃime de

activităŃi extracurriculare ce îi exemplifică două dintre calităŃile cele mai frumoase – pasiunea şi devotamentul. Dacă putem spune că munca înnobilează oamenii, iar pasiunea le oferă o aură aparte, atunci putem spune fără ezitare că studentul medicinist este un nobil consacrat prin munca sa. Vă aşteptăm să ne vizitaŃi în aceste zile de sărbătoare. Andrei Marin

Balul Bobocilor Domnişoarelor şi domnilor, viitori medici, SSMB are plăcerea să vă invite la Balul Bobocilor FacultăŃii de Medicină! Curios să afli care va fi perechea aleasă ca Miss şi Mister Boboc 2009? După o riguroasă preselecŃie, SSMB va

alege 10 candidaŃi care vor demonstra că merită titlul de Rege şi Regină a Balului. Vrei să cunoşti alŃi boboci ca şi tine sau poate vrei doar o seară în club cu prietenii? E ocazia perfectă să te invităm atunci la prima ta

petrecere oficială ca medicinist. Oricare ar fi motivul tău, SSMB te aşteaptă marŃi, 10 noiembrie, în Turabo la Balul Bobocilor. Examenele sunt departe, muzica va fi bestială şi fetele vor dansa toată noaptea. Ce mai aştepŃi?!


Pag. 7

ViaŃa SocietăŃii StudenŃilor în Medicină din Bucureşti

UniFest - DistacŃie gratis, nu degeaba! Într-o lume mult prea dinamică, măcinată de cotidian, se simte nevoia regăsirii în cultura şi creaŃie. În lumina acestei idei, UniFest este conceput ca un mijloc de a-i reuni pe studenŃi sub tutela unor aspecte comune şi esenŃiale pentru viaŃa studenŃească.

entuziasm veritabil Societatea StudenŃilor în Medicină Bucureşti apare ca organizaŃie de bază al acestui festival de renume şi tradiŃie din cadrul USR. Dar ce ne oferă UniFest? Ei bine (trag bine aer în piept) bilete gratis la spectacolele de teatru şi operă, intrări gratis la muzee şi expoziŃii, dezbateri pe teme de interes actual al studenŃilor, proiecte pe teme educaŃionale,

Uniunea StudenŃilor din România are deosebita plăcere de a organiza şi în acest an UniFest-ul. Şi cu un

manifestări sportive, artistice şi interactive, concerte ale unor artişti consacraŃi (consumul exagerat de sare….ştiŃi şi voi restu’), într-un slogan: DistracŃie gratis, nu degeaba! Cum am ajuns la concluzia că acest festival este un eveniment de marcă în viaŃa studenŃească, unul menit să ne mai scoată din monotonia cursurilor şi a lucrărilor practice?

Nu putem decât să vă invităm să profitaŃi cât mai mult de viaŃa de student şi să participaŃi la activităŃile oferite. Programul şi biletele pentru participarea la manifestări va fi pus la dispoziŃie de către SSMB în sediul nostru de lângă Amfiteatrul Mare. Vă aşteptăm oricând între 9-19 noiembrie să vedeŃi cu ochii voştri! Muşetescu Mihai

Galele StudenŃeşti Renumitele Gale Studenteşti s-au mutat din Costineşti în.. Bucureşti! Dacă aŃi crezut că distracŃia e numai la vara la mare, atunci v-aŃi înşelat. Vă aşteaptă câteva surprize şi concursuri organizate de studenŃi pentru studenŃi cum ştiu ei mai bine. În zilele 14 şi 15 octombrie, de la 12.00 la 22.00 ne întâlnim la Casa de Cultură a StudenŃilor (cam la 5 minute de mers pe jos, de la UMF) să sărbătorim... studenŃii! Programul include câte ceva pentru dorinŃele fiecăruia.

Pentru iubitorii de muzică folk avem concertele susŃinute de artişti consacraŃi alături de studenŃi de la conservator sau medicină cu un sound cât se poate de original şi tineresc.

Târgul de proiecte studenŃeşti vă va aduce cele mai noi şi cele mai multe informaŃii despre cum şi cât vă puteŃi implica în calitate de voluntar procesul de îmbunătăŃire a lumii din jurul nostru.

Pentru cei cu logică desăvârşită avem un concurs de şah iar pentru cei cu veleităŃi sportive un concurs de fotbal, ambele având premii atractive.

Astfel aici vor concura peste 30 organizaŃii

ExpoziŃia de fotografie vă va încânta cu siguranŃă privirile dar din păcate nu veŃi putea lua acasă niciuna dintre lucrări.

studenteşti bucureştene pentru „Cel mai bun proiect”. Dacă vrei să afli mai multe despre oportunităŃile SSMB pentru studenŃii în medicină, caută Standul Verde. Cristina IoniŃă


Cum să îŃi alegi specializarea la rezidenŃiat… RedacŃia:

Student la Medicină

Nebun

Sănătos psihic

Răbdător?

Silitor?

Au semnat:

Nu

Da

Psihiatrie

Anca Adriana Arbune Cristina IoniŃă

Foarte

Anca Chelariu-Raicu Ioan Diaconu Andrei Marin Mihai Muşetescu

Atitudine?

UrgenŃe

DrăguŃ

Nu contează

Urăşti adulŃii

Urăşti copiii

Pacient adormit

Pacient mort

Pediatrie

Interne

Anestezie

Patologie

Unde ne găsiŃi:

Nu prea

Frică de lumină

Societatea StudenŃilor în Medicină din Bucureşti www.ssmb.ro

Răutăcios

Chirurgie

Frică de întuneric

Gândeşti în mare

Gândeşti în detalii

Dermatologie

Oftalmologie

B-dul Eroii Sanitari Nr. 8, Bucureşti, Sector 5

Radiologie

Desktop Publisher: Anca Adriana Arbune anul II - M.G.

Revista Viata Societatii Nr.1 2009  
Revista Viata Societatii Nr.1 2009  

Revista Viata Societatii Nr.1 2009

Advertisement