Page 1

(สาเนา) รายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจาบัญชี สิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 สหกรณ์ กองทุนสวนยางพ่ วงพรมคร จากัด ครั้งที่ 23 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ สหกรณ์ กองทุนสวนยางพ่ วงพรมคร จากัด สมาชิกที่เข้าประชุม 248 คน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ที่ ชื่อ-สกุล 1 นายกาสิ ทธิ์ บัวสมุย 2 นายมานะ สุ บรรณ 3 นางอุบล บัวสมุย 4 นายอุดร แดงบรรจง 5 น.ส.ศิริวรรณ โพธิ์ ถาวร 6 นางสุ ดา ซุ่นห้วน 7 น.ส.นพวรรณ ชนะกิจกาจร 8 นางสุ ณี พลสังข์ 9 น.ส.วัชรี พิทยาภรณ์ 10 นางยุวดี จงจิตต์ 11 น.ส.นิรมล เลิศพันธ์ 12 น.ส.ศรี ธยา สังข์ชุม 13 นางสาริ ษา ใสหลวง 14 นายเกษมสันต์ สร้อยประเสริ ฐ 15 น.ส.เสาวลักษณ์ ศรี หนูสุด 16 น.ส.วิลาวัลย์ พูนมาตร 17 นายมูหมัด สวยงาม 18 นายจีรายุทธ สุ ทธิรักษ์ 19 นางนิสรา บุญทิพย์ 20 นางวภัทศ์ณิกา อินทรชิต 21 นางสุ รางคณา บัวสุ วรรณ 22 นางจุลยั ชลสาคร 23 นายชัยวัฒน์ ลีละวุฒิน์ 24 นายธวัชชัย เนื่องเยาว์ 25 นายรักษ์ธรรม สังข์ชาติ 26 นายวิทูรย์ ไกรสิ ทธิ์

จากจานวนสมาชิกทั้งหมด 395 คน ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี กาสิ ทธิ์ บัวสมุย ผอ.กลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาธุ รกิจสหกรณ์ มานะ สุ บรรณ ผูส้ อบบัญชี อุบล บัวสมุย เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์ชานาญงาน อุดร แดงบรรจง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิเศษ ศิริวรรณ โพธิ์ ถาวร นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการ สุ ดา ซุ่นห้วน นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการ นพวรรณ ชนะกิจกาจร นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการ สุ ณี พลสังข์ นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการ วัชรี พิทยาภรณ์ นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการ ยุวดี จงจิตต์ นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการ นิรมล เลิศพันธ์ นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการ ศรี ธยา สังข์ชุม นักวิชาการตรวจบัญชีชานาญการ สาริ ษา ใสหลวง เกษมสันต์ สร้อยประเสริ ฐ นักวิชาการตรวจบัญชีปฏิบตั ิการ นักวิชาการตรวจบัญชีปฏิบตั ิการ เสาวลักษณ์ ศรี หนูสุด นักวิชาการตรวจบัญชีปฏิบตั ิการ วิลาวัลย์ พูนมาตร ผอ. รร.บ้านควนคีรีวงค์ มูหมัด สวยงาม นักวิชาการเกษตร ชานาญการพิเศษ จีรายุทธ สุ ทธิรักษ์ รองผูจ้ ดั การ ธ.กรุ งไทย(เวียงสระ) นิสรา บุญทิพย์ ผอ.กลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 7 วภัทศ์ณิกา อินทรชิต นักวิชาการสหกรณ์ สุ รางคณา บัวสุ วรรณ นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการ จุลยั ชลสาคร ผจก.ศูนย์พฒั นาธุ รกิจสิ นเชื่อสุ ราษฎร์ ธานี ชัยวัฒน์ ลีละวุฒิน์ หัวหน้า ธกส.เคียนซา ธวัชชัย เนื่องเยาว์ พนักงานธุ รกิจสิ นเชื่อ 7 รักษ์ธรรม สังข์ชาติ ผอ.ตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ธานี วิทูรย์ ไกรสิ ทธิ์


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

น.ส.วิทนั ยา กรรณกลัด นายมนตรี เศรษฐวรณ์ นายธนวิชญ์ คงแก้ว นายอดิศกั ดิ์ รักดี นายสมเกียรติ เกษรสิ ทธิ์ นายสุ รีย ์ ทองทา นายสุ วฒั น์ คิดขยัน นายปรี ชา บุรีรักษ์ นายปรี ชา มีเดช นายสุ รัตน์ เทือกสุ บรรณ นายวิทยา แก้วแกมเพชร นายเกียรตินนั ท์ ยิน้ ซ้อน นายสุ รเชษฐ์ แก้วทอง นายวิทยา เจียมวุฒิศกั ดิ์ น.ส.สุ ดารัตน์ จันทร์สุวรรณ น.ส.สุ กลั ยา สุ ทธิ การ นายอภิชาต ใจห้าว

เจ้าหน้าที่รายงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร ประธาน สกย.ปากแพรก จากัด กรรมการ สกย.ปากแพรก จากัด กรรมการ สกย.ปากแพรก จากัด กรรมการ สกย.ปากแพรก จากัด กรรมการ สกย.ปากแพรก จากัด ประธานชุมนุม สกย.สุ ราษฎร์ ธานี จากัด ชุมนุมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้

วิทนั ยา มนตรี ธนวิชญ์ อดิศกั ดิ์ สมเกียรติ สุ รีย ์ สุ วฒั น์ ปรี ชา ปรี ชา

หัวหน้าแผนกส่งเสริ มสถาบันเกษตรกรและตลาด

เกียรตินนั ท์ ยิน้ ซ้อน สุ รเชษฐ์ แก้วทอง

หัวหน้าแผนกปฏิบตั ิการ นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร 4 นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตร 3

กรรณกลัด เศรษฐวรณ์ คงแก้ว รักดี เกษรสิ ทธิ์ ทองทา คิดขยัน บุรีรักษ์ มีเดช

สุรัตน์

เทือกสุบรรณ

วิทยา

แก้วแกมเพชร

วิทยา

เจียมวุฒิศกั ดิ์

สุดารัตน์ จันทร์สุวรรณ

สุ กลั ยา อภิชาต

สุ ทธิ การ ใจห้าว

เริ่ มประชุมเวลา 11.00 น. เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ตาแหน่งประธานกรรมการ ทาหน้าที่ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ 1.1 เรื่ องประชุมใหญ่สามัญประจาปี นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 สหกรณ์จะต้องประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการจึงกาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ขึ้นในวัน พฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 25 60 เพื่อให้ สมาชิกทราบถึงผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาในระยะเวลา 1 ปี มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ 1.2 เรื่ องรับเงินปั นผลและเฉลี่ยคืนตามส่ วนธุ รกิจ นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ฯได้ จัดสรรเงินปั นผลและเฉลี่ยคืนตามส่ วนธุ รกิจจากกาไรสุ ทธิ ของแต่ละปี นั้นมีสมาชิกอีกหลายรายที่ยงั ไม่เข้ามารับเงิน


ดังกล่าวนี้จากสหกรณ์ฯ ดังนั้นทางคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ จึงมีความเห็นว่าเงินดังกล่าวของสมาชิกนี้ สหกรณ์ฯขอซื้ อหุ น้ เพิ่มให้กบั สมาชิกที่ยงั ไม่มาขอรับเงิน ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและถือปฏิบตั ิการต่อไป 1.3 เรื่องสมาชิ กร่ วมทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ แก่ สมาชิ กและเจ้ าหน้ าที่ นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ได้มี โครงการช่วยเหลือสมาชิกในรู ปแบบของทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์แก่สมาชิก เพื่อการช่วยเหลือสมาชิกที่ เสี ยชีวติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลความเอื้ออาทร เกิดความรักความสามัคคีในสหกรณ์ ตอนนี้ สมาชิกได้มาสมัครเข้าร่ วมจานวน 341 ราย พร้อมเจ้าหน้าที่ ดังนั้นยังมีสมาชิกอีกหลายคนที่ยงั ไม่ได้สมัครเข้าร่ วม โครงการดังกล่าว ทางสหกรณ์จึงใคร่ ขอให้สมาชิกทุกคนได้เข้าร่ วมโครงดังกล่าว จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและถือปฏิบตั ิการต่อไป 1.4 เรื่ องสหกรณ์ฯเข้าร่ วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์ฯได้ประชุมใหญ่ วิสามัญประจาปี 2560 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่ องเข้าร่ วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรแปลงใหญ่ ประชา รัฐ ถือเป็ น นโยบายหนึ่งของกระทวงเกษตรและสหกรณ์ ในการส่ งเสริ มในภาคการเกษตร ในการใช้ปุ๋ยเคมี และ สารเคมีต่างๆที่ใช้ในการผลิต ได้ลดต้นทุนที่ต่าเพิ่มผลผลิต ให้กบั สมาชิก และในส่ วนของสหกรณ์ที่ได้รับคือได้รับ เงินชดเชยในรู ปแบบของเงินกูด้ อกเบี้ยต่า ในการวางแนวทาง การพัฒนาเป้ าหมายในการส่ งเสริ มการเกษตรใน รู ปแบบของแปลงใหญ่สมาชิกได้มาสมัครแล้วจานวน 150 คน จึงเรี ยนให้ที่ประชุมได้ทราบ มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและถือปฏิบตั ิการต่อไป ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มใหญ่ ครั้งทีแ่ ล้ ว นาย สุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุม ได้เชิญ นายอริ ยพ์ จน์ ทองย้อย ตาแหน่งเลขานุการ ได้ เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครั้งที่ 3 3 เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 25 59 ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา มติทปี่ ระชุ ม มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครั้งที่ 33 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ ทราบ 3.1 รายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานประจาปี สิ้ นสุ ด 31 มีนาคม 2560 ข้าพเจ้า นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมในนามคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ชุดที่ 21 ขอเสนอรายงานเพื่อแสดงผลการดาเนินการประจาปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ซึ่ งได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ .ศ. 2511 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2537 และเริ่ มดาเนินธุ รกิจเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีสมาชิกแรกตั้งจานวน


43 คน มีทุนดาเนินงานจานวน 81,000.00บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สหกรณ์ดาเนินกิจการมาจนถึงปั จจุบนั นับเป็ นเวลา 23 ปี ข้าพเจ้าจึงขอเชิญ นายประพันธ์ นาคคลิ้ง ตาแหน่งผูจ้ ดั การสหกรณ์ ได้เสนอผลการดาเนินงานประจาปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาค 2560 ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 3.1.1 สมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ นายประพันธ์ นาคคลิ้ง ตาแหน่งผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทราบถึง สถานภาพสมาชิกของสหกรณ์ดงั นี้ จานวน รายการ ชาย หญิง รวม สมาชิกสามัญ 1. ต้นปี ยกมา 155 191 346 2. รับเพิ่มระหว่างปี 7 5 12 3. ออกจากสหกรณ์ระหว่างปี เหตุ - ลาออก 1 คน 1 1 - ถึงแก่กรรม 2 คน 2 2 - ถูกให้ออก คน - โอนสมาชิก 2 คน 2 2 4. จานวนสมาชิกคงเหลือสิ้ นปี 160 193 353 จานวน รายการ ชาย หญิง รวม สมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ

25

17

42

สมาชิกสามัญเพิ่มระหว่างปี มีจานวน 12 ราย ดังนี้ ที่ 1 2 3 4 5 6

ชื่อ-สกุล น.ส.จิราพร จิ้งจ่าย นายกูเ้ กียรติ ดิษฐปาน นางอุไร หนูสิงห์ น.ส.ปิ ยะนุช จิ้งจ่าย นางพัชรกัญญ์ รักรอด นายจิตติพงศ์ จากระโนต

กลุ่มที่ 0002 0001 0001 0005 0010 0001

ที่ 7 8 9 10 11 12

นายสาราญ นางนิตยา นายเลียบ นายจงจิตร์ นายภิญโญ นายสมศักดิ์

ชื่อ-สกุล ถิ่นพิปูน ส่ งโสม จันทร์ปาน ไทยเกิด พรหมสวาสดิ์ ถือทอง

กลุ่มที่ 0014 0008 0001 0006 0002


สมาชิกลดระหว่างปี มีจานวน 5 รายดังนี้ ที่ 1 2 3 4 5

ชื่อ-สกุล นายวัชริ นทร์ จันทร์รอด นางวาง ไทยเกิด น.ส.อาทินยั ไมถึง นายโชติรัตน์ ชูรินทร์ นางอารี ย ์ พลูแก้ว

ทะเบียนที่ 00000101 00000116 00000259 00000305 00000361

เหตุทลี่ าออก เสี ยชีวติ โอนหุน้ ให้บุตร ลาออกไม่ทาธุ รกิจร่ วมกับสหกรณ์ เสี ยชีวติ โอนหุน้ ให้บุตร

มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ 3.1.2 ผลการดาเนินงานเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ปี บัญชีสิ้นสุ ด รายละเอียด 31 มี.ค.2560 1.จานวนสมาชิกสามัญ 352 คน 2.จานวนสมาชิกสมทบ 43 คน 3.ทุนเรื อนหุน้ 7,120,730.00 4.ทุนสารอง 13,616,255.12 5.ทุนสะสมตามข้อบังคับ 2,111,222.26 6.เงินรับฝากออมทรัพย์ 20,842,398.07 7.เงินให้กแู้ ก่สมาชิก 21,292,007.00 9. ชาระคืนเงินกูร้ ะหว่างปี 19,848,366.00 10. ทุนดาเนินงาน 82,831,902.66 11. รายได้ 111,939,488.03 12. รายจ่าย 108,937,353.94 13. กาไรสุ ทธิ(ขาดทุน) 3,002,134.09

ปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มี.ค.2559 344 คน 44 คน 5,937,960.00 13,189,797.96 1,232,410.76 12,600,047.16 19,117,000.00 15,148,169.00 86,529,415.27 132,183,431.83 128,410,948.67 3,772,483.16

3.1.3 ทุนเรื อนหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท มูลค่าหุ น้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 255 9 ยกมา บวก สมาชิกเพิ่มหุ น้ ระหว่างปี ซื้ อหุ น้ เพิ่มระหว่างปี หัก สมาชิกถอนหุ น้ ระหว่างปี คงเหลือทุนเรื อนหุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

เพิ่ม(ลด) 8 คน -1 คน +1,182,770.00 +426,457.16 +878,811.50 +8,242,350.91 +2,175,007.00 +4,700,197.00 -3,697,512.61 -20,243,943.80 -19,473,594.73 -770,349.07

5,937,960.00 บาท 1,241,960.00 บาท 59,190.00 บาท 7,120,730.00 บาท

ร้อยละ 2.33 2.27 19.92 3.23 71.31 65.42 11.38 31.03 4.27 15.32 15.17 20.42


3.1.4 ทุนสารอง ทุนสารอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ยกมา บวก จัดสรรเพิ่มจากที่ประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 ทุนสารอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 25 60 สิ้ นปี 3.1.5 ทุนสะสมอื่น ๆ ตามข้อบังคับ ที่ ชื่ อเงินทุน 1 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทาง สหกรณ์ 2 ทุนสาธารณะประโยชน์ 3 ทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ 4 ทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์แก่

13,189,767.00 บาท 426,487.16 บาท 13,616,255.12 บาท

คงเหลือต้ นปี

จัดสรรเพิม่

ใช้ ระหว่างปี

คงเหลือสิ้นปี

274,049.76

113,174.00

79,882.50

307,341.26

สมาชิกและเจ้าหน้าที่ เพิ่มสมาชิกสมัครทุนสวัสดิการ(341)ราย

รวม 3.1.6 เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท)

256,630.00 10,000.00

37,724.00 905,407.00

95,325.00 0.00

199,029.00 915,407.00

691,731.00

37,724.00 36,400.00

76,410.00

689,445.00

1,232,410.76

1,130,429.00

251,617.50 2,111,222.26

ประเภทเงินรับฝากจากสมาชิก รายการ ยกมาต้นปี ฝากระหว่างปี ถอนคืนระหว่างปี ดอกเบี้ยระหว่างปี คงเหลือสิ้ นปี เพิ่ม(ลด) จานวนสมาชิก(บัญชี/ราย)

ออมทรัพย์ 12,600,047.16 15,673,803.90 7,978,735.26 547,282.27 20,842,398.07 8,242,350.91 200/152

ออมทรัพย์ พเิ ศษ

-

ฝากประจา -

รวมทั้งสิ้น 12,600,047.16 15,673,803.90 7,978,735.26 547,282.27 20,842,398.07 8,242,350.91 200/152

หมายเหตุ - สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์ จานวน 152 คน ในจานวนสมาชิกทั้งหมด 395 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.48 ของสมาชิก


3.1.7 การให้เงินกูย้ มื แก่สมาชิก (บาท) ประเภทเงินให้ ก้ ยู มื แก่ สมาชิ ก รายการ สามัญ สามัญ พิเศษ (ระยะสั้ น) (ระยะปานกลาง) (ระยะยาว) ยกมาต้นปี 6,921,422.00 16,881,180.00 ให้กรู้ ะหว่างปี 7,927,270.00 13,364,737.00 รับชาระระหว่างปี 8,021,048.00 11,827,318.00 คงเหลือสิ้ นปี 6,827,644.00 18,418,599.00 จานวนสัญญา/ราย 123/123 183/140 ดอกเบี้ยรับระหว่างปี 698,259.48 1,781,186.18 คงเหลือสิ้ นปี 6,827,644.00 18,418,599.00 หมายเหตุ - สมาชิกกูเ้ งินสหกรณ์ จานวน 263 คน ในจานวนสมาชิกทั้งหมด คิดเป็ นร้อยละ 74.72 ของสมาชิก 3.1.8 จัดหาสิ นค้ามาจาหน่ายให้แก่สมาชิก

รวมทั้งสิ้น 23,802,602.00 21,292,007.00 19,848,366.00 25,246,243.00 306/225 2,479,445.66 25,246,243.00 352 คน

รายการ ประเภทสินค้ า

ขายแม่ปุ๋ย ปุ๋ ยอินทรี ย ์ ข้าวสาร

ยกมา

จานวนเงิน

ซื้อระหว่ าง ปี

17 205 70,275.30 906 ยาปราบศัตรู พืช 400.38 642 สารเคมีกรดฟอร์มิค 66,238.02 816 ปุ๋ ยน้ าไดนามิค 1,800.00 132 ไม้ราวตากยาง 123,000.00 121,950 รวม 261,713.70 124,668 3.1.8.1 จัดหาสิ นค้ามาจาหน่ายแปรรู ปปุ๋ ยผสม ประเภทสินค้ า

แม่ปุ๋ยเคมี

54 1 54 3 20,500

ยกมา

96

รวม ยกมา

ปุ๋ ยเคมีผสม

535

จานวนเงิน

58,694.11 58,694.11 จานวนเงิน

ซื้อระหว่ างปี

จานวนเงิน

7,388.00 57,400.00 716,310.00 227,100.00 918,000.00 53,520.00 836,200.00 2,815,918.00 รายการ จานวนเงิน

6,570 3,604,540.00 6,570 3,604,540.00 รับจากการผลิต

จานวนเงิน

ปริมาณขาย

จานวนเงิน

คงเหลือ

17 16,400.00 205 60,800.00 639 710,945.00 622 247,130.00 391 482,540.00 74 31,470.00 133,625 1,366,675.00 135,573 2,915,960.00

เบิกผลิต

จานวนเงิน

9 21 54 61 4,750

คงเหลือ

6,597 3,623,313.05 6,597 3,623,313.05 ปริมาณขาย

จานวนเงิน

52 คงเหลือ

355,884.50 6,631 3,706,579.80 7,371 5,035,190.00 รวม 355,884.50 6,631 3,706,579.80 7,371 5,035,190.00 หมายเหตุ - สมาชิกซื้ อสิ นค้าสหกรณ์ จานวน 246 คน ในจานวนสมาชิกทั้งหมด 395 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.28 ของสมาชิก

-


3.1.9 รวบรวมผลผลิตของสมาชิก ประเภทสิ นค้ า ซื้ อน้ ายางพาราสด ซื้ อยางแผ่นรมควัน ซื้ อยางฟอง ซื้ อยางคัตติ้ง ซื้ อยางแผ่นรมควันอัดก้อน

รวม

ซื้อยางผลผลิต น้ าหนักยางสด น้ าหนักยางแห้ง จานวนเงิน 3,093,823.50 1,105,000.70 66,483,877.00 350,548.00 23,787,089.00 2,158.00 111,654.00 2,134.00 103,812.00 40,000.00 2,852,000.00 3,093,823.50 1,499,840.70 93,338,432.00

คงเหลือ -

หมายเหตุ - สมาชิกส่ งน้ ายางให้กบั สหกรณ์ จานวน 1 89 คน ในจานวนสมาชิกทั้งหมด 352 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.69 ของสมาชิก 3.1.10 ผลผลิตยางแผ่นรมควัน ขายผลิตผลรวบรวม ขายแปรรู ปนา้ ยางพาราสด คงเหลือจากการ รายการ แปรรู ป ปริมาณ(กก) จานวนเงิน ปริมาณ(กก) จานวนเงิน ขายยางแผ่นรมควัน 350,548.00 23,879,082.00 962,347.00 65,573,480.00 5,684.00 ขายยางฟอง 2,158.00 112,216.00 79,749.00 5,485,896.00 600.00 ขายยางคัตติ้ง 2,134.00 104,368.00 52,285.00 2,925,666.97 4,682.00 ขายเศษยางโรงงาน 5,164.00 125,835.00 ขายแผ่นรมควันอัดก้อน 40,000.00 2,860,000.00 รวม 394,840.00 26,955,666.00 1,099,545.00 74,110,877.97 10,966.00 3.1.11 เงินกูย้ มื เจ้ าหนีเ้ งินกู้ เงินกู้ กพส. (ASPL)

เงินกู้ ธกส.(10,000ล้าน) เงินกู้ ธกส.(5,000ล้าน) (สร้างโรงคอมปาวด์) เงินกู้ ธกส.(5,000ล้าน) (อาคารสานักงาน) เงินกู้ ธกส.(5,000ล้าน) (รวบรวมผลผลิต)

รวม

ยกมา

เบิกเงินกู้

รายการ ชาระเงินกู้

ดอกเบีย้ จ่ าย

อัตรา ดอกเบี้ย

คงเหลือ

5,000,000.00 18,000,000.00 13,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00

5,000,000.00 23,000,000.00 1,500,000.00

46,712.33 1% 93,698.23 1% 598.36 0.01%

5,000,000.00 14,500,000.00

2,014,000.00

2,985,900.00

250,000.00

164.45 0.01%

4,749,900.00

9,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

78,657.58

47,014,000.00

24,985,900.00

38,750,000.00

219,830.95

1%

9,000,000.00 33,249,900.00


ที่ 1

2

3.11.12 ทุนดาเนินงานสหกรณ์ ชื่ อทุน ยกมาต้ นปี ทุนของสหกรณ์ ทุนเรื อนหุน้ 5,937,960.00 ทุนสารอง 13,189,767.96 ทุนสะสมอื่นๆ 1,232,410.76 ทุนกูย้ มื จากภายนอก 47,014,000.00 รวม 67,374,138.72

เพิม่ ระหว่างปี 1,241,960.00 426,487.16 1,137,354.00 24,985,900.00 27,791,701.16

ลดระหว่างปี 59,190.00 258,542.50 38,750,000.00 39,067,732.50

คงเหลือสิ้นปี 7,120,730.00 13,616,255.12 2,111,222.26 33,249,900.00 56,098,107.38

3.1.13 การใช้ทุนสะสมอื่น ๆ (1) ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และการอบรมสัมมนา 1.1 คณะกรรมการดาเนินการ/เจ้าหน้าที่ และผูต้ รวจสอบกิจการศึกษาอบรม จานวน 79,882.50 บาท (2) ทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์แก่สมาชิก/ครอบครัวสมาชิกและเจ้าหน้าที่ 2.1 ทาบุญบาเพ็ญกุศลศพครอบครัวสมาชิก เป็ นเงิน 11,900.00 บาท 2.2 นาสมาชิกกราบพระศพ เป็ นเงิน 26,800.00 บาท 2.3 ให้ทุนศึกษาลูกหัวหน้าคนงาน เป็ นเงิน 10,710.00 บาท (3) ทุนสะสมและเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์/สานักงาน ไม่มี (4) ทุนสาธารณประโยชน์ 4.1 ทาบุญงานศพเครื อข่ายสหกรณ์ จานวน 6,500.00 บาท 4.2 สมทบกลุ่มสมาชิกผูกผ้า จานวน 15,000.00 บาท 4.3 สมทบช่วยเหลือนักกีฬาในชุมชน จานวน 3,000.00 บาท 4.4 สมทบซื้ อครุ ภณั ฑ์ สตส จานวน 3,000.00 บาท 4.5 ทอดผ้าป่ าสานักสงฆ์บ่อถ่านศิลา จานวน 3,000.00 บาท 4.6 ร่ วมทอดกฐินสามัคคีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ จานวน 500.00 บาท 4.7 ร่ วมทอดกฐินสามัคคีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จานวน 500.00 บาท 4.8 กิจกรรมอาบน้ าผูส้ ู งอายุ จานวน 19,460.00 บาท 4.9 สมทบช่วยงานกาชาด จานวน 2,000.00 บาท 4.10 กิจกรรมจัดบูทงานเกษตรแฟร์ จานวน 21,007.00 บาท 4.11 จัดลงนามถวายพระศพ จานวน 11,540.00 บาท 4.12 ช่วยเหลือภัยพิบตั ิถุงยังชีพ จานวน 5,818.00 บาท 4.13 ซื้ อหุ น้ บ. ประชารัฐ จานวน 2,000.00 บาท 4.14 ทอดกฐินวัดต่างๆในพื้นที่ จนวน 2,000.00 บาท รวม 95,325.00 บาท


(5) อื่น ๆ (ไม่มี) 3.1.14 ผลงานของคณะกรรมการแต่ละชุด - ผลงานเด่นในปี นี้ สหกรณ์ได้รับโล่เชิดชูเกียรติพร้อมเงินสด 10,000.00 บาท เป็ นการยกย่องแก่ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางดีเด่น จากการยางแห่งประเทศไทย 3.1.15 กิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์ดาเนินการในรอบปี (ให้อธิบายพร้อมรู ปภาพประกอบ) - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สหกรณ์ได้ตอ้ นรับคณะต่างๆที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างของสหกรณ์ สถานีอนามัยบ้านคลองศิลาได้มาใช้สถานที่ตรวจสุ ขภาพประชาชน องค์การบริ หารส่ วนตาบลพ่วงพรมครได้มาใช้สถานที่จดั เก็บภาษีรายได้ประจาปี 3.1.16 เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานในปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 รายการ รับสมาชิก ทุนเรื อนหุน้ เงินรับฝากจากสมาชิก การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก การจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย การรวบรวมผลผลิต การแปรรู ป/บริ การ มติทปี่ ระชุ ม

แผนงานปี 31 มีนาคม 2560 10 600,000.00 9,000,000.00 20,000,000.00 17,150,000.00 630,000,000.00 654,000,000.00

ผลการดาเนินงาน 12 1,241,960.00 16,221,086.17 20,942,007.00 11,075,870.00 93,338,432.00 101,066,543.87

สู ง(ต่า)กว่าแผนงาน 2 641,960.00 7,221,086.17 942,007.00 -6,074,130.00 -536,661,568.00 -552,933,456.13

รับทราบ

3.2 รายงานการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ของผู้ตรวจสอบกิจการ นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นางณิ ชกานต์ ราชพิบูลย์ ตาแหน่งผูต้ รวจสอบ กิจการสหกรณ์ และคณะซึ่ งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการได้เสนอผลการตรวจสอบ กิจการต่อที่ประชุมใหญ่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เรี ยนที่ ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สิ้ นสุ ดบัญชี 31 มีนาคม 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี สิ้ นสุ ดบัญชี 31 มีนาคม 2559(ครั้งที่33) เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้เลือกตั้งคณะผูต้ รวจสอบกิจการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายณที นุ่นมา 2. นายประวิทย์ หวานแก้ว 3. นางณิ ชกานต์ ราชพิบูลย์


เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งคณะผูต้ รวจสอบกิจการ ได้ทาการตรวจสอบและ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการ เป็ นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการ ตรวจสอบกิจการประจาปี โดยสรุ ป ดังนี้ 3. ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะทีส่ หกรณ์ควรแก้ไข 3.1 ผลการดาเนินงาน สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด มีสมาชิกเมื่อต้นปี จานวน 388 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น จานวน 12 คนเป็ นสมาชิกสามัญ 12 คน ลาออกจากสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด 5 คน สมาชิกคงเหลือ วันสิ้ นปี 395 คน แยกเป็ นสมาชิกสามัญ 352 สมาชิกสมทบ 43 คน ในวันสิ้ นปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด มีตน้ ทุนดาเนินงานทั้งสิ้ น 82,831,902.66 และในรอบปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด มีรายได้ ทั้งสิ้ น 111,939,488.03 บาท (ลดลง จากปี ก่อน 20,243,943.80 ) คิดเป็ นร้อยละ 15.32 ค่าใช้จ่าย 108,937,353.04 (ลดลงจากปี ก่อน 19,473,594.73) คิดเป็ นร้อยละ 15.17 มีกาไรสุ ทธิ 3,002,134.09 (ลดลง จากปี ก่อน 770,349.07) คิด เป็ นร้อยละ 20.42 รายได้ลดลงเนื่องสาเหตุเกิดจากการสหกรณ์ไม่สามารถเปิ ดตลาดรับซื้ อยางจากเครื อข่ายของสหกรณ์ ได้ และกาไรจากการดาเนินการลดลงเนื่องจากสหกรณ์ได้ผลิตแปรรู ปแผ่นปูพ้นื สนาน ซึ่ งในปี ที่ผา่ นมายังขายออกไม่ได้ เนื่องจากสหกรณ์ยงั ขาดมาตรฐาน มอก. ในการรับรองคุณภาพ ทาให้กาไรลดลงอยูใ่ นรู ปของสิ นค้าคงเหลือ 3.2. ด้านบริ หารทัว่ ไป ด้ านการเงิน เงินสดคงเหลือวันสิ้ นปี จานวน 123,428.64 บาท เงินฝากธนาคาร คงเหลือ จานวน 17,439,304.81 บาท เงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือ จานวน 2,020,602.74 บาท การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบที่สหกรณ์ กาหนดไว้ สาหรับเงินสดได้ทาการตรวจนับ ปรากฏว่า ถูกต้องตรงกัน จานวน 123,428.64 บาท ซึ่งอยูภ่ ายใต้ในความรับผิดชอบของ นายประพันธ์ นาคคลิ้ง ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การ ด้ านการบัญชี ไม่พบ ความผิดปกติในด้านการเงินและการบัญชี 1. เอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี มีอยู่ ครบ เชื่อถือได้ 2. การบันทึกบัญชีของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ได้ใช้โปรแกรมของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ในการบันทึกบัญชีเรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั 3. การจัดหน้าบัญชียอ่ ยลูกหนี้ เงินรับฝาก ทะเบียนทุนเรื อนหุน้ จัดทาได้เรี ยบร้อย 4. ได้แนะนาให้สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ปฏิบตั ิงานและหน้าที่ เป็ นไปตามระเบียบของ สหกรณ์ และตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ


3.3. ด้านการบริ หารงานบุคคล 1. การบริ หารคน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด เป็ นไปตามนโยบาย หรื อแผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ที่จะดาเนินการในปี การเงินบัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 ตามที่เสนอ 2. การดาเนินการของฝ่ ายจัดการ ได้ดาเนินการอยูภ่ ายใต้แผนงานที่ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจตามที่กาหนด ไว้ มีเอกสารหลักฐานประกอบ การจ่ายเงินครบถ้วนเหมาะสม 3.4. ด้านการดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด 1. การดาเนินธุ รกิจสิ นเชื่อ ได้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ดาเนินการ คือการจัดทาหนังสื อสัญญาเงินกู้ หนังสื อค้ าประกันและหลักประกันเงินกูก้ ่อนจ่ายเงินกูท้ ุกครั้ง เพื่อ ป้ องกันปั ญหาด้านกฎหมาย หากมีการฟ้ องร้อง บังคับชาระหนี้คืนในภายหน้า 2. การดาเนินธุ รกิจรวบรวมผลผลิตและการแปรรู ปต่างๆ ได้ปฏิบตั ิเป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ มีการจัดทาเอกสารประกอบการรวบรวมถูกต้องทั้งปริ มาณและน้ าหนัก มีการทา ทะเบียนคุมสิ นค้าถูกต้องเป็ นปัจจุบนั 3. การดาเนินธุ รกิจจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย ได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินการ มีการตรวจนับสิ นค้า มีการทาทะเบียนคุมสิ นค้า ตรวจสอบสิ นค้าเสื่ อมชารุ ด ได้ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 4. การรับฝากเงิน การรับฝากเงินและการถอนเงินฝากเป็ นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ ยอดคงเหลือในวันสิ้ นปี ของบัญชียอ่ ยรายตัว ตรงกับบัญชีคุมยอด 5. ด้านทุน การสะสมทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นจานวน 878,811.50 บาท หรื อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.42 3.5 การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุ ง การไปอบรมหรื อไปทากิจกรรมอื่นๆของคณะกรรมการดาเนินการหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ต้อง มีหนังสื อแจ้งมาจากหน่วยงานนั้นๆ ด้วย 3.6 ความเห็นอื่นๆ 1. ให้สหกรณ์ฯติดตั้งเครื่ องควบคุมแรงดันไฟฟ้ าอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาไฟตก ไฟเกิน ไฟกระพริ บ ไฟกะซากเพื่อป้ องกันความเสี ยหายของอุปกรณ์เครื่ องจักรอุตสาหกรรม อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์ ให้ปลอดภัย จากอาการ กระแสไฟฟ้ าที่ไม่คงที่ 2. ให้สหกรณ์ฯเพิ่มตาแหน่งซ่อมแซมบารุ งรักษาเกี่ยวกับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างที่สหกรณ์ใช้อยู่ 3. ให้สหกรณ์ฯทาแผ่นป้ ายระวังรถเข้า-รถออกจากสหกรณ์เพื่อความสะดวกและปลอดภัยให้กบั สมาชิกและบุคคลอื่นๆ 4. ให้สหกรณ์ฯเปิ ดจุดรับซื้ อสิ นค้าทางการเกษตรตามฤดูกาล โดยทัว่ ไป เพื่อให้ชาวสวนได้รับความ สะดวกและราคายุติธรรมในพืชผลทางการเกษตร


********นายสนิท จันทร์ แก้ว สมาชิกสหกรณ์ฯได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการ ตรวจสอบเรื่ องอื่นบ้าง นอกจากการเงินการบัญชีแล้ว การตรวจสอบทางานให้มากและรัดกุมกว่านี้ สมควร ตรวจสอบในเรื่ องของเปอร์ เซนต์น้ ายางที่สมาชิกมาส่ งให้กบั สหกรณ์ฯบ้าง เพราะเปอร์ เซ็นต์สมาชิกบางราย ตกต่าลดลงมาก จึงขอให้ผตู ้ รวจสอบกิจการเข้าตรวจเรื่ องนี้ดว้ ย มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ พิจารณา 4.1 อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตาม ให้ที่ประชุมได้ ทราบ และได้ กล่าวเชิญ นายประพันธ์ นาคคลิ้ง ตาแหน่งผูจ้ ดั การสหกรณ์ ได้ช้ ีแจงงบดุล งบกาไรขาดทุนของ สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ประจาปี สิ้ นสุ ดบัญชีวนั ที่ 31 มีนาคม 25 60 ตามรายงานของผูส้ อบบัญชี ดังนี้ 1. งบดุลและงบกาไรขาดทุน จะแจ้งที่ประชุมใหญ่ ทราบถึง ฐานะและผลการดาเนินงานของ สหกรณ์ในรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 2. การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี จะแจ้งผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่แห่งสมาชิก ร่ วมพิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ ที่กรรมการดาเนินการเสนอ ว่าเหมาะสมหรื อไม่ ที่ประชุมใหญ่ สามารถพิจารณา จัดสรรเงินจานวนดังกล่าวใหม่ได้ แต่ตอ้ งเป็ นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และในปี โครงการพัฒนาทักษะการสอน แนะบัญชี และการนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อไปเป็ นหน้าที่ของสหกรณ์ที่ตอ้ งนาเสนอและรายงานผล การดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย มติทปี่ ระชุ ม มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ งบดุล งบกาไรขาดทุนตามที่ได้เสนอ และในปี ต่อไป สหกรณ์ฯมีหน้าที่ ที่ตอ้ งชี้แจงงบแสดงฐานะทางการเงินให้ที่ประชุมใหญ่ได้รับทราบ


4.2 การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ช้ ีแจง ผลการกาไรสุ ทธิ ประจาปี จัดสรรจานวน 3,002,134.09 บาท ดังนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้พิจารณา จัดสรรกาไรสุ ทธิ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ดงั นี้ กาไรสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น 3,002,134.09 บาท จัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60 สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ รายการ จานวนเงิน % 1 จัดสรรตามที่กฎหมายบังคับไว้ - ทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ 312,116.09 10.40 - ค่าบารุ งสันนิบาตร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 30,000.00บาท 30,000.00 1.00 2 จัดสรรเป็ นทุนต่างๆและอย่างอื่น ภายใต้ขอ้ บังคับ ข้อ 25 ดังนี้ - เงินปันผลตามหุน้ ร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ 643,707.00 21.44 - เงินเฉลี่ยคืนตามส่ วนธุ รกิจ 1,200,853.00 40.00 - โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 300,213.00 10.00 - ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 50,000.00 1.67 - ทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 20,000.00 0.67 - ทุนสวัสดิการหรื อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10

- ทุนสะสมและเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ - สมทบเข้าทุนสารองจากยอดเงินกู้ กพส. ร้อยละ 1 รวม

สิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2559 จานวนเงิน % 388,763.16 10,000.00

10.31 0.27

544,350.00 1,320,369.00 377,248.00 113,174.00 37,724.00

14.43 35.00 10.00 3.00 1.00

1.67

37,724.00

1.00

345,245.00 11.50 50,000.00 1.67 3,002,134.09 100.00

905,407.00 37,724.00 3,772,483.16

24.00 1.00 100.00

50,000.00

มติทปี่ ระชุ ม มีมติเป็ นเอกฉันท์ ได้จดั สรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2560 ตามที่เสนอมา 4.3 อนุมตั ิแผนการดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ได้ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 21 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กาหนดแผนงานและงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปี สิ้ นสุ ดบัญชี 31 มีนาคม 2560 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 67 (7) ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2561 เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี้


แผนงานประจาปี บัญชี สิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2561 - การส่ งเสริ มแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ - แผนงานรณรงค์การฝากเงิน - แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - แผนงานประชุมใหญ่วสิ ามัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ - แผนงานสารวจความต้องการสวัสดิการสมาชิก - แผนงานฝึ กอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานของสมาชิก - แผนกิจกรรมประเพณี ประจาปี - แผนโครงการศูนย์เรี ยนรู้การสหกรณ์จงั หวัดสุ ราษฎร์ธานี - แผนงานแปรรู ปผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจร 2. แผนการดาเนินงานประจาปี บัญชี สิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2561 รายการ แผนงานปี 60 แผนรับสมาชิก - รับสมาชิกเพิ่ม 10 แผนการระดมทุน 600,000.00 - ทุนเรื อนหุน้ 9,000,000.00 - เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินให้กแู้ ก่สมาชิก 20,000,000.00 รวม 29,600,000.00 แผนดาเนินงานธุรกิจรวบรวม 50,000,000.00 - รวบรวมน้ ายางสดเพื่อแปรรู ป - คิดเป็ นยางแห้ง (กก.) 1,200,000.00 - รวบรวมยางแผ่นเพื่อจาหน่าย 580,000,000.00 - คิดเป็ นยางแห้ง (กก.) 10,000,000.00 รวมจานวนเงิน 630,000,000.00 รวม กก. 11,200,000.00

ผลงานปี 59

แผนงานปี 61 12

30

1,241,960.00 16,221,086.17 20,942,007.00 38,405,053.17

800,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,800,000.00

66,483,877.00 1,105,000.70 26,854,555.00 394,840.00 93,338,432.00 1,499,840.70

60,000,000.00 1,200,000.00 580,000,000.00 10,000,000.00 640,000,000.00 11,200,000.00

710,945.00 4,985,990.00 247,130.00 1,366,675.00 482,540.00 7,793,280.00 671,350.00

1,000,000.00 4,000,000.00 300,000.00 1,400,000.00 1,000,000.00 7,700,000.00 900,000.00

แผนดาเนินงานธุรกิจจัดหาสินค้ ามาจาหน่ าย

- ขายข้าวสาร - ขายปุ๋ ยเคมี - ขายยาปราบ - ขายไม้ราวตากยาง - ขายสารเคมีกรดฟอร์มิค รวม - ซื้ อข้าวสาร

2,000,000.00 4,000,000.00 400,000.00 1,300,000.00 1,500,000.00 9,200,000.00 1,800,000.00


รายการ - ซื้ อยาปราบ - ซื้ อแม่ปุ๋ย - ซื้ อไม้ราวตากยาง - ซื้ อสารเคมีกรดฟอร์ มิค รวม แผนดาเนินงานธุรกิจแปรรู ป - ขายยางพาราแปรู ป - ขายยางพารารวบรวมเพื่อจาหน่าย - ขายยางแผ่นปูพ้นื - ขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน รวม

แผนงานปี 60 350,000.00 3,500,000.00 1,000,000.00 1,300,000.00 7,950,000.00 54,000,000.00 600,000,000.00 654,000,000.00

4. งบประมาณรายจ่ ายประจาปี บัญชี สิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 1. หมวดค่ าใช้ จ่ายดาเนินงาน - เงินเดือนและค่าจ้าง 750,000.00 - ค่าเบี้ยประชุม 45,000.00 - ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 50,000.00 - ค่ารับรอง 50,000.00 - ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่ 80,000.00 - ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ 50,000.00 - ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่/วิสามัญ 100,000.00 - ค่าวัสดุสานักงาน 100,000.00 - ค่าเสื่ อมราคา-เครื่ องใช้สานักงาน 100,000.00 - ค่าตัดจ่ายสิ ทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารสานักงาน 20,000.00 - ค่าตัคจ่ายสิ ทธิการใช้ประโยชน์โรงคลุมอาคารสานักงาน 250,000.00 - ค่าตัดจ่ายสิ ทธิ การใช้ร้ ัวสหกรณ์ 12,000.00 - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สานักงานตัดจ่าย 10,000.00 -ค่าเสื่ อมราคายานพาหนะ 160,000.00 - สิ ทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 130,000.00 - ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00 - ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 70,000.00 - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 - เงินกองทุนทดแทน 2,000.00 - ค่าโทรศัพท์ 10,000.00

ผลงานปี 59 227,100.00 773,970.00 836,200.00 773,970.00 3,282,590.00

แผนงานปี 61 250,000.00 3,000,000.00 1,000,000.00 900,000.00 6,050,000.00

74,110,877.87 70,000,000.00 26,955,666.00 600,000,000.00 2,000,000.00 - 600,000,000.00 101,066,543.87 1,272,000,000.00

671,640.00 35,100.00 42,400.00 45,069.00 74,150.00 27,979.00 98,146.00 57,808.00 80,927.16 17,133.45 222,397.40 11,625.25 150,089.20 205,075.34 3,779.00 45,928.85 98,474.39 1,311.00 8,946.02

1,200,000.00 45,000.00 70,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 150,000.00 200,000.00 100,000.00 20,000.00 250,000.00 12,000.00 10,000.00 200,000.00 250,000.00 10,000.00 100,000.00 150,000.00 3,000.00 10,000.00


รายการ - ค่าธรรมเนียมธนาคาร - ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก - ดอกเบี้ยจ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่ - ค่าใช้จ่ายขอประกอบการรถ - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน(สานักงาน) - ค่าเช่าที่ดินสปก. - ค่าใช้จ่ายในสวนปาล์ม - ค่ายามรักษาความปลอดภัย - ค่าจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้าง - ค่าประกอบกิจการโรงงาน - ค่าจัดงานวันสหกรณ์ - ค่าน้ ามันรถใช้ในสหกรณ์ - ค่าถ่ายทาสื่ อวีทีอาร์ - ค่าน้ าประปา - ค่าไฟฟ้ าสานักงาน - ค่าใช้จ่ายจากเครื่ องปั่ นไฟ - ค่าทาความสะอาด - ค่าอินเตอร์ เน็ต - ค่าแผ่นปูพ้นื สานักงาน - ค่าชุดแบบฟอร์ มกรรมการ/เจ้าหน้าที่ - ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการในรอบปี - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวม 2. หมวดค่ าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจสิ นเชื่ อ - เงินเดือนและค่าจ้าง-ธุ รกิจสิ นเชื่อ - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(วันเก็บเงินกู)้ - ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญต้นเงิน(ผิดสัญญา) - ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญดอกเบี้ย(ผิดนัดสัญญา) - ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ รวม

แผนงานปี 60 10,000.00 500,000.00 15,000.00 10,000.00 50,000.00 20,000.00 30,000.00 72,000.00 100,000.00 15,000.00 50,000.00 5,000.00 50,000.00 72,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 20,000.00 3,188,000.00

ผลงานปี 59 3,054.00 547,282.27 9,217.25 18,269.50 34,550.00 11,712.00 52,945.00 72,000.00 12,000.00 1,000.00 26,807.00 10,000.00 3,050.00 9,593.74 60,000.00 13,541.26 52,475.04 12,209.00 30,000.00 14,368.00 2,892,053.12

แผนงานปี 61 10,000.00 700,000.00 15,000.00 20,000.00 50,000.00 20,000.00 60,000.00 72,000.00 100,000.00 12,000.00 15,000.00 50,000.00 10,000.00 5,000.00 10,000.00 50,000.00 72,000.00 20,000.00 36,000.00 20,000.00 4,327,000.00

200,000.00 10,000.00 100,000.00 30,000.00 5,000.00 345,000.00

168,840.00 5,055.00 173,895.00

200,000.00 100,000.00 30,000.00 5,000.00 335,000.00

50,000.00 30,000.00

-

30,000.00 30,000.00

3. หมวดค่าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจจัดหาสิ นค้ามาจาหน่ าย

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ กพส. เพื่อจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย

- ค่าตอบแทนการขาย


รายการ - ค่าจ้างรถบรรทุกไม้ราว - ค่าเสี ยหายจากสิ นค้าเสื่ อมสภาพตัดบัญชี - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - ค่าใช้จ่ายอื่น รวม

แผนงานปี 60 150,000.00 15,000.00 60,000.00 50,000.00 15,000.00 320,000.00

ผลงานปี 59 88,000.00 42,810.00 26,150.00 2,630.00 159,590.00

แผนงานปี 61 150,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 15,000.00 315,000.00

100,000.00 250,000.00 50,000.00 800,000.00 500,000.00 3,500,000.00 30,000.00 150,000.00 100,000.00 600,000.00 200,000.00 20,000.00 6,500,000.00

3,400.00 1,000.00 5,865.00 1,646.68 14,379.43 22,891.11

10,000.00 100,000.00 250,000.00 50,000.00 1,000,000.00 500,000.00 3,500,000.00 30,000.00 150,000.00 100,000.00 600,000.00 200,000.00 20,000.00 6,460,000.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00 100,000.00 10,000.00 10,000.00 135,000.00

5,500.00 46,027.40 5,270.00 56,797.40

5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 85,000.00

200,000.00 120,000.00 50,000.00

64,322.00 50,000.00

200,000.00 120,000.00 100,000.00

4. หมวดค่ าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจรวบรวมผลผลิต

- ค่าธรรมเนียมการโอน - ค่าวัสดุรวบรวมผลผลิต - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ค่าขึ้นลงยาง - ค่าใช้จ่ายรวบรวมยาง - ค่าบรรทุกยาง - ค่าลดหย่อยสิ นค้าขาดบัญชี - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ ครงการ(5,000ล้าน) - ค่าซ่อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ - ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ - ค่าล่วงเวลา - ค่าโทรศัพท์ในการขายยาง รวม 5. หมวดค่ าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจแปรรู ปปุ๋ ยผสม - ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าเสี ยหายจากการสิ นค้าเสื่ อมสภาพตัดบัญชี - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ กพส.โครงการ ASPL - ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย - ค่าปรับพื้นที่ รวม 6. หมวดค่ าใช้ จ่ายเฉพาะธุรกิจแปรรู ปนา้ ยางสด

- ค่าลดหย่อนสิ นค้าขาดบัญชี - ค่าเบี้ยเลี้ยงธุ รกิจรวบรวม - ค่าตอบแทนผูจ้ ดั การ


รายการ - ค่าซ่อมแซมบารุ งรักษารถยนต์ - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน - ค่าตอบแทนดูแลรักษารถยนต์

- ค่าบรรทุกยาง - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ ครงการเพื่อการแปรรู ปยาง(5,000ล้าน) - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ ครงการเพื่อการแปรรู ปยาง(10,000ล้าน)

- ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าลงยาง - ค่าซ่อมแซมบ้านพัก - ค่าใช้จ่ายธุ รกิจรวบรวม - ค่าบ้านพักตัดจ่าย - ขาดทุนจากการตีราคาสิ นค้าลดลง - ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย รวม

แผนงานปี 60 100,000.00 100,000.00 48,000.00 50,000.00 90,000.00 50,000.00 100,000.00 10,000.00 150,000.00 25,000.00 1,203,000.00

ผลงานปี 59 50,861.00 85,671.00 140.00 49,300.00 98,137.03 93,698.63 52,410.71 69,202.00 13,250.00 9,825.60 13,952.54 650,770.51

แผนงานปี 61 100,000.00 100,000.00 10,000.00 60,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 10,000.00 150,000.00 20,000.00 25,000.00 1,240,000.00

2,500,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 550,000.00 1,000,000.00 100,000.00 450,000.00 5,000.00 100,000.00 450,000.00 200,000.00 200,000.00 5,905,000.00

2,058,178.00 66,202.00 125,344.94 49,239.00 362,102.00 683,009.00 36,982.00 383,520.00 158,073.20 414,656.90 18,503.20 210,588.80 196,203.70 4,762,602.74

2,500,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 500,000.00 1,000,000.00 100,000.00 450,000.00 5,000.00 250,000.00 450,000.00 20,000.00 400,000.00 400,000.00 6,425,000.00

120,000.00

122,304.00

150,000.00

7. หมวดต้ นทุนผลิตแปรรู ปยางแผ่นรมควัน

- ค่าจ้างแรงงาน - ค่าวัสดุโรงงาน - ค่าไฟฟ้ า - ค่าซ่อมแซมอาคารโรงงานเครื่ องจักรและอุปกรณ์

- ค่าสารเคมี - ค่าไม้ฟืน - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - ค่าพนักงานรับน้ ายาง - ค่าน้ า - ค่าปรับปรุ งโรงงานตัดจ่าย - ค่าเสื่ อมราคา-เครื่ องจักรและอุปกรณ์

- ค่าปรับปรุ งโรงงาน - ค่าซ่อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ตดั จ่าย - ค่าตัดจ่ายสิ ทธิการใช้ประโยชน์อาคารโรงรมยางแผ่น

รวม 9 หมวดค่ าใช้ จ่ายในการผลิตปุ๋ ยเคมีผสม - ค่าจ้างแรงงานผสมปุ๋ ย


รายการ - ค่ากระสอบ - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - ค่าซ่อมแซมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน - ค่าวัสดุผสมปุ๋ ย - ค่าตัดจ่ายสิ ทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารโรงผสมปุ๋ ย

- ค่าเสื่ อมราคา-เครื่ องจักรและอุปกรณ์ - เงินเดือนและค่าจ้าง รวม แผนเพิม่ เติม รถยกโฟลิฟ 3 ตัน เสา 6 เมตร 1 คัน ตาชัง่ ดิจิตอล พาเลสวางยาง 200 ตัว @ 4,000.00 พาเลสใส่ ไม้ฟืน ตาชัง่ ยาง 3 ตัน แผ่นเหล็กปูพ้นื ร้านค้าสวัสดิการ ก่อสร้างโรงอาหาร จัดซื้ อที่ดิน ปรับปรุ งบ่อบาบัดน้ าเสี ยและปรับภูมิทศั น์ เปิ ดทาการศูนย์เรี ยนรู้ จัดเพิ่มบุคคลากร กิจกรรมประจาปี ของสหกรณ์ กิจกรรมอาบน้ าผูส้ ู งอายุ ของทุกๆปี กิจกรรมนาสมาชิกศึกษาดูงาน แผนขยายงบประมาณปี 2561 ก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้งพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 หลัง

โรงรมยางพร้อมห้องรมพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างลานเทรับซื้ อปาล์มพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างลานเทรับซื้ อไม้ยางพร้อมอุปกรณ์ ซื้ อรถตักล้อยาง ซื้ อรถสี่ ลอ้ จานวน 1 คัน ซื้อรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร จานวน 1 คัน

แผนงานปี 60 3,000.00 5,000.00 50,000.00 5,000.00 25,000.00 70,000.00 84,000.00 362,000.00

ผลงานปี 59 300.00 200.00 690.00 1,800.00 24,500.00 73,745.20 223,539.20

แผนงานปี 61 3,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 5,000.00 25,000.00 75,000.00 84,000.00 360,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00 800,000.00 100,000.00 50,000.00

1,164,000.00 396,000.00 4,500.00 25,400.00

1,100,000.00 1,000,000.00 800,000.00 100,000.00 -

300,000.00 300,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 70,000.00 3 คน

3,200,000.00 284,827.00 1 คน

500,000.00 300,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 10,000.00 3 คน

20,000.00 300,000.00

19,460.00 -

30,000.00 300,000.00 37,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00


ก่อสร้างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็กยาว 500 เมตร

1,500,000.00 10,000.00

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่ งแวดล้อม

มติทปี่ ระชุ ม มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแผนการดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี อนุมตั ิ แผนการดาเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561 4.4 กาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันประจาปี 2561 นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 16 ที่ประชุม ใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณากาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อค้ าประกันประจาปี ซึ่ งสหกรณ์อาจกูย้ มื หรื อค้ าประกันสาหรับปี หนึ่ง ๆ เพื่อความเหมาะสมในการขยายงานการดาเนินธุ รกิจต่างๆของสหกรณ์ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น และในปี บัญชีที่แล้วที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พิจารณากาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อค้ าประกันไว้ จานวน 180,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิ บล้านบาท) สาหรับการดาเนินงานของสหกรณ์ในปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 วงเงินกูย้ มื หรื อค้ า ประกันที่กาหนดไว้ เพื่อความเพียงพอในการดาเนินงานธุ รกิจของสหกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา สหกรณ์ฯ มี

ทุนเรื อนหุน้ 7,120,730.00 ทุนสารอง 13,616,255.12 ทุนสารองจัดสรรเพิ่ม 362,116.09 บาท รวม 21,099,101.21 บาท 21,099,101.21 x 10 = 210,991,012.10 บาท 21,099,101.21 x 5 = 105,495,506.05

บาท บาท

บาท

เป็ นวงเงินที่เพิ่มขึ้นอีกห้าเท่า เหตุผลที่ขอเพิ่มเนื่องจาก สหกรณ์ได้เปิ ดตลาดกลางยางพาราเป็ นจุด ศูนย์กลางในการรวมรวบยางแผ่นรมควันจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทัว่ ไปในพื้นที่ และในปี นี้สหกรณ์ฯได้ แปร รู ปผลิตยางคอมปาวด์/อัดก้อน โครงการรับซื้ อปาล์มน้ ามันและไม้ฟืนยางพารา ทาให้สหกรณ์ฯไม่มีทุนมาหมุนเวียนที่ เพียงพอ ต่อธุ รกิจการส่ งออก ดังนั้นสหกรณ์ฯจาเป็ นที่ตอ้ งขอขยายวงเงินกูย้ มื และค้ าประกัน เป็ น 10 เท่าของทุน จึง ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย มติทปี่ ระชุ ม กาหนดวงเงินกูย้ มื หรื อค้ าประกันประจาสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในวงเงินไม่ เกิน 180,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยแปดสิ บล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม 4.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นายอุดร แดงบรรจง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่ งเสริ มสหกรณ์ชานาญงาน ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีก แปดคน *****หมายเหตุ ในการคัดเลือกคณะกรรมการดาเนินการ เข้ามาบริ หารงานธุ รกิจของสหกรณ์น้ นั ทาง สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ใคร่ ขอสมาชิกที่ร่วมทาธุ รกิจร่ วมกับสหกรณ์ครบวงจร จึงขอให้ที่ ประชุมได้พิจารณาด้วย


คณะกรรมการดาเนินการชุดปัจจุบนั (ชุดที่ 21) คือ ชื่อ

ตาแหน่ง

นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว นายสนาน ราชพิบูลย์ นางเกตน์นิภา นาคสนัน่ นายเรวัฒน์ แก้วประกอบ นายเสริ มศักดิ์ ด้วงเรื อง นายสมคิด บูรพา นางสุ ฐีพร หวานแก้ว นายวิวฒั น์ ไหม่ดว้ ง นายอริ ยพ์ จน์ ทองย้อย

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ

วาระที่ 1 ปี ที่ 1 ปี ที่ 2

วาระที่ 2 ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 

       

1. กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งเพราะครบวาระ 1.1 นายสมคิด บูรพา ตาแหน่ง กรรมการ 1.2 นายเรวัฒน์ แก้วประกอบ ตาแหน่ง กรรมการ 2. กรรมการที่ลาออก - คน 2.1 นาย ... กรรมการ วาระที่.....ปี ที่..... 2.2 นาง ... กรรมการ วาระที่.....ปี ที่..... 3. กรรมการที่ยงั ดารงตาแหน่ง 7 คน 3.1 นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานกรรมการ วาระที่ 2 ปี ที่ 3.2 นายสนาน ราชพิบูลย์ รองประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปี ที่ 2 3. 3 นายอริ ยพ์ จน์ ทองย้อย เลขานุการ วาระที่ 2 ปี ที่ 3.4 นายวิวฒั น์ ไหม่ดว้ ง เหรัญญิก วาระที่ 1 ปี ที่ 3.5 นายเสริ มศักดิ์ ด้วงเรื อง กรรมการ วาระที่ 1 ปี ที่ 2 3. 6 นางสุ ฐีพร หวานแก้ว กรรมการ วาระที่ 2 ปี ที่ 3.7 นางเกตน์นิภา นาคสนัน่ กรรมการ วาระที่ 1 ปี ที่ 1

1 1 1 1

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งวาระที่ 1 ปี ที่ 2 จานวน 2 คน เลือกตั้งกรรมการ รวม ……4…. คน ดังนี้ เบอร์ 1 นายสนาน ราชพิบูลย์ ได้ 39 คะแนน เบอร์ 2 นายเสริ มศักดิ์ ด้วงเรื อง ได้ 13 คะแนน เบอร์ 3 นายประวิทย์ จิ้งจ่าย ได้ 41 คะแนน เบอร์ 4 นางปรี ยา จันทร์คง ได้ 18 คะแนน ผลการเลือกตั้งปรากฏ


ว่า ได้นายสนาน ราชพิบูลย์ และนายประวิทย์ จิง้ จ่าย มาเป็ นกรรมการดาเนินการ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนตาแหน่งที่วา่ งวาระที่ 2 ปี ที่ 2 จานวน 2 คน เลือกตั้งกรรมการ รวม ……3…. คน ดังนี้ เบอร์ 1 นายเสริ มศักดิ์ ด้วงเรื อง ได้ 51 คะแนน เบอร์ 2 นางปรี ยา จันทร์คง ได้ 33 คะแนน เบอร์ 3 นางณิ ชกานต์ ราชพิบูลย์ ได้ 23 คะแนน ผลการเลือกตั้งปรากฎ ว่า ได้นายเสริ มศักดิ์ ด้วงเรื อง และ นางปรี ยา จันทร์ คง มาเป็ นกรรมการดาเนินการแทนตาแหน่งที่วา่ งลง มติ ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการดาเนินการชุด ที่ 22 ดังนี้ วาระที่ 1 ชื่อ ตาแหน่ง ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานกรรมการ นายสนาน ราชพิบูลย์ รองประธานกรรมการ  นางเกตน์นิภา นาคสนัน่ กรรมการ  นายประวิทย์ จิ้งจ่าย กรรมการ นายเสริ มศักดิ์ ด้วงเรื อง กรรมการ  นางปรี ยา จันทร์คง กรรมการ นางสุ ฐีพร หวานแก้ว กรรมการ  นายวิวฒั น์ ไหม่ดว้ ง เหรัญญิก นายอริ ยพ์ จน์ ทองย้อย เลขานุการ

วาระที่ 2 ปี ที่ 1 ปี ที่ 2  

  

4.6 เลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการและกาหนดค่าตอบแทน นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผูต้ รวจสอบ กิจการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 98 ซึ่ งอาจเลือกตั้งจากสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์ จานวน 3 คน (ไม่เกินห้าคนหรื อหนึ่งนิติบุคคล) พร้อมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการด้วย โดยพิจารณาจากผูส้ มัครดังต่อไปนี้ มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติดงั ต่อไปนี้ 1) เลือกตั้ง 1. นายณที นุ่นมา 2. นางณิ ชกานต์ ราชพิบูลย์ 3. และ นายวิชาญ จันทร์คง เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ 2) กาหนดค่าตอบแทนการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบกิจการ เท่ากับคณะกรรมการดาเนินการ 3) ให้มีสิทธิ์ เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พกั และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปปฏิบตั ิงาน เช่นเดียวกับกรรมการ


4.7 การกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ย ประชุมของคณะกรรมการ ดาเนินการ/กรรมการอื่น ๆ /ที่ปรึ กษา นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุม แจ้งกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่า เบี้ย ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการของปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2560 แล้ว - ค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด 700 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 700 บาท - ค่าพาหนะภายในจังหวัด 800 บาท - ค่าพาหนะไปเวียงสระ 600 บาท - ค่าพาหนะไปนาสาร 600 บาท - ค่าพาหนะไปเคียนซา,พระแสง 500 บาท - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 400 บาท - ค่าพาหนะต่างจังหวัด ตามจ่ายจริ งรถปรับอากาศชั้น 1 - ค่าเช่าที่พกั ต่างจังหวัด(ตามความจริ ง)ไม่เกิน 1,400 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึ กษา และที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ เพื่อถือปฏิบตั ิในปี บัญชีสิ้นสุ ด 31 มีนาคม 2561 ต่อไป มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของ กรรมการดาเนินการ ดังนี้ - ค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด 600 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 600 บาท - ค่าพาหนะภายในจังหวัด 600 บาท - ค่าพาหนะไปเวียงสระ 300 บาท - ค่าพาหนะไปนาสาร 300 บาท - ค่าพาหนะไปเคียนซา,พระแสง 300 บาท - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดาเนินงานครั้งละ 300 บาท - ค่าพาหนะต่างจังหวัด ตามจ่ายจริ งรถปรับอากาศชั้น 1 - ค่าเช่าที่พกั ต่างจังหวัด(ตามความจริ ง)ไม่เกิน 1200 บาท สาหรับกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึ กษาและที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์ ให้มีสิทธิ์ เช่นเดียวกันกับกรรมการดาเนินการ 4.8 เรื่ องขอกูเ้ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการ ASPL นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ สหกรณ์กองทุน สวนยางพ่วงพรมคร จากัด พื้นที่สมาชิกส่ วนใหญ่ได้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามันเป็ นอาชีพ ในการปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามันนั้น จาเป็ นต้องใส่ ปุ๋ยบารุ งต้นและบารุ งทะลายปาล์มเพื่อให้ตน้ แข็งแรงและลูกโต นอกจากในสวน ใช้พืชคลุมดินตระกูลถัว่ ที่ให้ธาตุอาหาร แต่หากว่าสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ ามัน จาเป็ นต้องใส่ ปุ๋ยเพื่อให้ได้รับ ผลผลิตที่สูงและสม่าเสมอ เพื่อได้ธาตุอาหารอย่างเพียงพอ ตามอายุและขนาดของต้นซึ่ งพื้นที่โดยรอบมีสภาพดินที่ ไม่เหมือนกัน ทาให้สมาชิกได้ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามมาตรฐานตรงความต้องการใช้ปุ๋ยถูกวิธี สหกรณ์ฯยังได้จดั ซื้ อ


จาพวก ข้าวสาร ยาปราบ ศัตรู พืชเพื่อมาจาหน่ายให้กบั สมาชิก และจัดซื้ อสารเคมีกรดฟอร์ มิค และไม้ราวตากยาง มา ใช้ในธุ รกิจรวบรวมแปรรู ปน้ ายางสดเป็ นยางแผ่นรมควัน จาหน่ายให้กบั สหกรณ์กลุ่มองค์กรและเกษตรกรในพื้นที่ ใกล้เคียง **และสหกรณ์ได้มีโครงการขอขยายก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันเพื่อรองรับน้ ายางของสมาชิกที่ เพิ่มขึ้น ดังนั้นสหกรณ์ฯ จาเป็ นต้องหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่า เพื่อมาเป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุ รกิจของ สหกรณ์ฯ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์ฯกูเ้ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากกรม ส่ งเสริ มสหกรณ์โครงการ ASPL เพื่อมาขยายธุ รกิจของสหกรณ์ต่อไป 4.9 เรื่ องก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์ฯมีเป้ าหมาย โครงการที่ตอ้ งขยายก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันพร้อมอุปกรณ์ในการแปรรู ปน้ ายางสดเป็ นยางรมควัน เพิ่ม อีก เพื่อรองรับน้ ายางสดของสมาชิก ที่ส่งให้กบั สหกรณ์ในขณะนี้มากขึ้น ทาให้เกิดปั ญหาในการรับน้ ายางสดของ สมาชิกได้ท้ งั หมด ในการผลิตแปรรู ปยางแผ่นรมควันเป็ นสิ่ งที่สาคัญเพื่อให้ยางแผ่นรมควันออกมามีคุณภาพมาตรฐาน และต้นทุนที่ต่าลง จะส่ งผลให้สมาชิกของสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย มติทปี่ ระชุ ม มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ฯขยายก่อสร้างโรงหลังใหม่ เพื่อรองรับน้ ายางของสมาชิก ได้เต็มที่ 4.10 เรื่ องสร้างลานเทรับซื่ อปาล์มน้ ามัน นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ช้ ีแจงให้ที่ประขุมทราบว่า ในเขตพื้นที่ตาบลพ่วง พรมครส่ วนใหญ่เกษตรกรมีอาชีพสวนยางพาราและปาล์มน้ ามันเป็ นอาชีพหลักเป็ นพืชที่สร้างรายได้ให้กบั เกษตรกร ดังนั้นสหกรณ์มีโครงการสร้างลานเทพร้อมอุปกรณ์เพื่อรับซื้ อปาล์มน้ ามันและไม้ยางพาราจากเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อ รวบรวมผลผลิตได้ครบวงในการดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์ เป็ นการรวมตัวกันขายผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกร เพื่อให้ได้ราคาที่เป็ นธรรม สามารถบริ หารการจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จะส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจแก่สมาชิกและ เกษตรกร ในการพัฒนาสหกรณ์ได้มีความยัง่ ยืน สร้างความเข็มแข็งมัน่ คงให้กบั สถาบัน ส่ งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย มติทปี่ ระชุ ม มีมติเป็ นเอกฉันท์ได้เปิ ดขยายกิจการเพื่อรองรับผลิตทางการเกษตรของเกษตรต่อไป 4.11 เรื่ องสร้างลานรับซื้ อไม้ฟืนยางพารา นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์ฯมีแนวโน้มเปิ ด ลานรับซื้ อไม้ฟืน เศษไม้ ปลายไม้ทุกชนิดตลอดทั้งปี ในราคาที่ยตุ ิธรรม เพื่อใช้ในธุ รกิจแปรรู ปน้ ายางสดเป็ นยางแผ่น รมควันของสหกรณ์ และเพื่อจาหน่ายให้กบั บริ ษทั /เครื อข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง ดังนั้นจึงขอให้ ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย มติทปี่ ระชุ ม มีมติเป็ นเอกฉันท์ได้สหกรณ์สร้างลานรับซื้ อไม้ฟืน


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ 5.1 เรื่ องการดาเนินงานธุ รกิจสหกรณ์ นายเรวัฒน์ แก้วประกอบ สมาชิกสหกรณ์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าของฝากคณะกรรมการดาเนินการ ชุดใหม่ไว้ดว้ ยว่าในการดาเนินงานธุ รกิจของสหกรณ์ และการพัฒนาการ ในเรื่ องของราคายางคิดให้สุขมุ รอบคอบ ไป แบบเรื่ อยๆอย่าคิดก้าวกระโดด มันอาจจะมีผลกระทบเสี่ ยงกับธุ รกิจของสหกรณ์ได้ มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ 5.2 เรื่ องค่าเงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยง นายสนิท จันทร์ แก้ว สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้กล่าวถามถึงธุ รกิจแปรรู ปยางคอมปาวด์ในเรื่ องของค่า เงินเดือนและค่าเบี้ยเลี้ยงรายวันของผูจ้ ดั การฝ่ ายตลาด ว่าสหกรณ์จดั จ้างอย่างไรจึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ได้ช้ ีแจงให้ทราบ ด้วย ประธานในที่ประชุมได้ตอบคาถามและชี้แจงอย่างถูกต้องและชัดเจน ว่าจ่ายค่าเงินเดือนๆละ 10,500.00 บาทต่อ เดือน และค่าเบี้ยเลี้ยงรายวัน จ่ายเฉพาะวันที่เข้ามาทางาน 250.00 บาทต่อวันและลงลายมือชื่อทุกครั้งที่เข้ามาทางาน เพื่อเป็ นหลักและความถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย มติทปี่ ระชุ ม รับทราบและให้ถือปฏิบตั ิต่อไป 5.3 เรื่ องการระดมทุนของสหกรณ์ นายอริ ยพ์ จน์ ทองย้อย ตาแหน่งเลขานุการ ได้แนะนาและเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์มาซื้ อหุ น้ เพิ่ม และฝากเงินออมทรัพย์กบั สหกรณ์ให้มากขึ้นเพื่อสหกรณ์ได้นามาหมุนเวียนในการดาเนินธุ รกิจ เพื่อไม่ตอ้ งกูย้ มื เงิน จากภายนอก เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กบั สมาชิกกลับไป มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ 5.4 เรื่ อง การเปิ ดตลาดกลางยางพารา นายวิทูรย์ ไกรสิ ทธิ์ ตาแหน่งผูอ้ านวยการตลาดกลางยางพาราสุ ราษฎร์ ธานี ได้กล่าวขอบคุณและชื่น ชมสมาชิกที่ให้ความร่ วมมือร่ วมใจ ในการดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์ และสหกรณ์จะดาเนินการเปิ ดตลาดกลาง ยางพารา เป็ นของตัวเอง และในส่ วนของตลาดกลางก็ให้ความร่ วมมือในการดาเนินเรื่ องการเปิ ดตลาดซึ่ งขณะนี้ ตลาด กลางได้เปิ ดเป็ นสองรู ปแบบ แบบราคาประมูล และแบบราคาล่วงหน้า ซึ่ งได้ทาการต่อไป มติทปี่ ระชุ ม รับทราบ เลิกประชุมเวลา 17.30 น.

ลงชื่อ ประธานในที่ประชุม (นายสุ ทิพงษ์ หวานแก้ว) ลงชื่อ

เลขานุการ/จดบันทึก (นายอริ ยพ์ จน์ ทองย้อย)


รายงานประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ณ 31 มีนาคม 2560  

รายงานประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ณ 31 มีนาคม 2560

รายงานประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ณ 31 มีนาคม 2560  

รายงานประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ณ 31 มีนาคม 2560

Advertisement