Page 1

(สาเนา) รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ครั้งที่ 24 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด สมาชิกที่เข้าประชุม 260 คน จากจานวนสมาชิกทัง้ หมด 373 คน ผู้เข้าร่วมประชุม ที่ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง 1 นายนันท์วัฒน์ แก้วอาดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 นายสุนันท์ นวลพรหมสกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย 3 นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ผอ.กยท.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 นายปราโมทย์ จันทร์คง ผอ กยท.สาขาเคียนซา 5 นางภัทศ์นิกา อินทรชิต ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 6 น.ส.ศิริวรรณ โพธิ์ถาวร ผู้สอบบัญชี 7 นายเกษมสันต์ สร้อยประเสริฐ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 8 น.ส.จุฬาวัลย์ เหมประพันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 9 นายอุดร แดงบรรจง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน 10 นายอดิศักดิ์ รักดี นวส.4 11 นายทัศนัย แสนเสนา ผอ.ศูนย์ 19 12 นายธนวิชญ์ คงแก้ว นวส.4 กยท.สาขาเคียนซา 13 นายอภิชาติ ใจห้าว นวส.4 กยท.สาขาคีรีรฐั นิคม ผอ.สานักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 14 นายสุวิพัฒน์ พลูทองคา 15 น.ส.ยุพดี สุขแสง นักวิชาการยุติธรรมชานาญการ 16 น.ส.เสาวลักษ์ ด้วงเรือง หจก.โตโยต้าสุราษฎร์ธานี หัวหน้าแผนกส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและตลาด 17 นายเกียรตินันท์ ยิ้นซ้อน 18 น.ส.สุกัลยา สุธิการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 4 19 นายสุรเชษฎ์ แก้วทอง หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

ลายมือชื่อ นันท์วัฒน์ แก้วอาดี สุนันท์ นวลพรหมสกุล สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล ปราโมทย์ จันทร์คง ภัทศ์นิกา อินทรชิต ศิริวรรณ โพธิ์ถาวร เกษมสันต์ สร้อยประเสริฐ จุฬาวัลย์ เหมประพันธ์ อุดร แดงบรรจง อดิศักดิ์ รักดี ทัศนัย แสนเสนา ธนวิชญ์ คงแก้ว อภิชาติ ใจห้าว สุวิพัฒน์ พลูทองคา ยุพดี สุขแสง เสาวลักษ์ ด้วงเรือง เกียรตินันท์ ยิ้นซ้อน สุกัลยา สุธิการ สุรเชษฎ์ แก้วทอง

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ตาแหน่งประธานกรรมการ ทา หน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้


ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่องประชุมใหญ่สามัญประจาปี นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 54 สหกรณ์จะต้องประชุมใหญ่สามัญประจาปีภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปีทาง บัญชีสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการจึงกาหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อให้สมาชิกทราบถึงผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในระยะเวลา 1 ปี มติที่ประชุม รับทราบ 1.2 เรื่องโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ฯได้ จัดสรรเงินปันผลและเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจจากกาไรสุทธิของแต่ละปี มีสมาชิกอีกหลายรายที่ยังไม่เข้ามารับเงิน ดังกล่าวจากสหกรณ์ฯ ดังนั้นทางคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ มีมติว่าเงินดังกล่าวนี้มีข้อกาหนดให้สมาชิก มารับในระยะเวลา 3 เดือนนับตั้งแต่หลังวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี และเมื่อครบกาหนดดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ ขอโอนเข้าบัญชีทุนเรือนหุ้นของสมาชิกรายนั้นๆ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบด้วย มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 1.3 เรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่และการลาออก นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์ได้เปิดรับ สมาชิกเข้าใหม่ในรอบปี มีผู้มายื่นใบสมัครกับสหกรณ์มีจานวนมาก ทางคณะกรรมการดาเนินการจาเป็นต้องมีการ จับฉลากสมาชิกที่เข้าใหม่ในแต่ละปี และมีผู้ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ตามข้อบังคับ จะต้องยื่นใบ สมัครกับสหกรณ์ตามที่สหกรณ์ได้กาหนดไว้เพื่อได้สิทธิและหน้าที่ในฐานะเข้าเป็นสมาชิก ต้องได้ชาระค่าหุ้นและ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินงานกาหนด จะ ถือว่าได้สิทธิ์สมาชิกของสหกรณ์ต่อไป *****แต่ถ้าหากท่านใดที่ยังไม่เข้ามาติดต่อภายในที่สหกรณ์กาหนด และสหกรณ์ได้ติดต่อท่านแล้ว ก็ตาม ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ ในการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต่อไป มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป 1.4 เรื่องระบบสมาร์ทสี่เอ็ม (SMART๔M) นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบว่า สหกรณ์มีความ ประสงค์ที่จะให้สมาชิกได้เข้าถึง ระบบ SMART๔M ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบ ทุนเรือน หุ้น เงินรับฝากและเงินให้กู้ของตนเอง ที่มีอยู่กับสหกรณ์โดยผ่านมือถือสมาร์ทโฟนของท่าน เพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยตัวท่านเอง ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย


มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุม ได้เชิญนายอริย์พจน์ ทองย้อย ตาแหน่งเลขานุการ ได้เสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณา รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งที่ 23 เมื่อวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณา มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ข้าพเจ้า นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมในนามคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ชุดที่ 21 ขอเสนอรายงานเพื่อแสดงผลการดาเนินการประจาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 25 61 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ซึ่งได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2537 และเริ่มดาเนินธุรกิจเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีสมาชิก แรกตั้งจานวน 43 คน มีทุนดาเนินงานจานวน 81,000.00 (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สหกรณ์ดาเนินกิจการมา จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 24 ปี ข้าพเจ้าจึงได้ขอเชิญ นายประพันธ์ นาคคลิง้ ตาแหน่งผู้จดั การสหกรณ์ ชีได้ ้แจงผลการดาเนินงานประจาปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้ 3.1.1 สมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ นายประพันธ์ นาคคลิ้ง ตาแหน่งผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีทราบถึง สถานภาพสมาชิกของสหกรณ์ดังนี้ รายการ สมาชิกสามัญ 1. ต้นปียกมา 2. รับเพิ่มระหว่างปี 3. ออกจากสหกรณ์ระหว่างปีเหตุ - ลาออก 2 คน - ถึงแก่กรรม - คน - ถูกให้ออก คน

ชาย

จานวน หญิง

รวม

160 10

193 13

353 23

1

1

2


- โอนสมาชิก 1 คน 4. จานวนสมาชิกคงเหลือสิ้นปี

1 168

รายการ สมาชิกสมทบ 1. ต้นปียกมา 2. รับเพิ่มระหว่างปี 3. จานวนสมาชิกคงเหลือสิ้นปี

1 373

ชาย

205 จานวน หญิง

รวม

25 8 33

17 2 19

42 10 52

สมาชิกสามัญเพิ่มระหว่างปีมีจานวน 23 ราย ดังนี้ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ชื่อ-สกุล นายสุรศักดิ์ ใหม่น้อย นางสุพิษ พรหมสุข นายสุเทพ เกตุขาว นายไพรินทร์ แก่นแก้ว น.ส.กมลวรรณ บุญทัน นายธีรยุทธ นวลเขียว นายสายัณห์ คงมา นางวาสนา ริยาพันธ์ น.ส.เดือนเพ็ญ ชูแก้ว นางยุรี สุขแก้ว นางบุญชู โรยร่วง นางจินตนา ประสมรอด

กลุ่มที่ 0004 0007 0002 0001 0010 0001 0002 0001 0005 0001 0002 0003

ที่ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ชื่อ-สกุล นายพิรุฬห์ เพ็งมาก นายณรงศ์ศักดิ์ หลักชุม นางมยุรี คุ้มเสถียร น.ส.ปิยะมาศ ทองรอด นายสนั่น แสงสุวรรณ นายวิเชียร สิทธิรักษ์ นางขวัญใจ ถ้าจันทร์ นายศิริพงค์ บูรพา นางกริษฐา วัฒนสุนทร นางสมพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต น.ส.อนิศรา หนูนิล

กลุ่มที่ 0006 0004 0009 0005 0001 0012 0001 0002 0001 0005 0007

ที่ 6 7 8 9 10

ชื่อ-สกุล นายอุดม อนุภักดิ์ นายยงยุทธ ถิ่นท่าเรือ นายพรสิทธิ์ ติกขนา น.ส.อรอุมา ถิ่นท่าเรือ นายสาราญ ทองคาแท้

กลุ่มที่ 0008 0013 0008 0013 0009

สมาชิกสมทบเพิ่มระหว่างปีมีจานวน 10 ราย ดังนี้ ที่ 1 2 3 4 5

ชื่อ-สกุล นายอาณัติ ทองฉิม นายพนา ชูศรี นางสาลิกา ชูคลี่ นายธีระศักดิ์ ตุลพันธ์ นายพงศ์เศวต เพชรประพันธ์

กลุ่มที่ 0008 0008 0008 0008 0009

สมาชิกสามัญลดระหว่างปีมีจานวน 3 รายดังนี้


ที่ 1 2 3

ชื่อ-สกุล นายมี แก่นแก้ว นายสมบูรณ์ ดาเรือง นางสุกรรยา เอียดทุ่ม

ทะเบียนที่ เหตุที่ลาออก 00000023 โอนหุ้นให้บุตร 00000066 ลาออกเนือ่ งจากไม่ทาธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ 00000185 ลาออกเนือ่ งจากไม่ทาธุรกิจร่วมกับสหกรณ์

มติที่ประชุม รับทราบ

3.1.2 ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ปีบัญชีสิ้นสุด รายละเอียด 31 มี.ค.2561 1.จานวนสมาชิกสามัญ 373 คน 2.จานวนสมาชิกสมทบ 52 คน 3.ทุนเรือนหุ้น 8,296,200.00 4.ทุนสารอง 13,978,371.21 5.ทุนสะสมตามข้อบังคับ 2,456,570.76 6.เงินรับฝากออมทรัพย์ 30,861,030.56 7.เงินให้กู้แก่สมาชิก 19,699,182.00 9. ชาระคืนเงินกู้ระหว่างปี 18,783,532.83 10. ทุนดาเนินงาน 86,977,055.71 11. รายได้ 251,217,012.53 12. รายจ่าย 244,398,016.38 13. กาไรสุทธิ(ขาดทุน) 2,422,238.05

ปีบัญชีสิ้นสุด 31 มี.ค.2560 352 คน 43 คน 7,120,730.00 13,616,255.12 2,111,222.26 20,842,398.07 21,292,007.00 19,848,366.00 82,831,902.66 111,939,488.03 108,937,353.94 3,002,134.09

3.1.3 ทุนเรือนหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มูลค่าหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ยกมา 7,120,730.00 บาท บวก สมาชิกเพิ่มหุ้นระหว่างปี ซื้อหุ้นเพิ่มระหว่าง 1,210,290.00 หัก สมาชิกถอนหุ้นระหว่างปี 34,820.00 คงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 8,296,200.00

เพิ่ม(ลด)

ร้อยละ

+21 คน +9 คน +1,210,290.00 +362,116.09 +345,348.50 +20,419,265.64 -1,592,825.00 -1,064,833.17 +4,145,153.05 +139,277,524.50 +135,460,662.44 -579,896.04

5.97 20.93 17.00 2.66 16.36 97.97 -7.48 -5.36 5.00 124.42 124.35 19.32

บาท บาท บาท


3.1.4 ทุนสารอง ทุนสารอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ยกมา 13,616,255.12 บาท บวก จัดสรรเพิ่มจากที่ประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 362,116.09 บาท ทุนสารอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 สิ้นปี 13,978,371.21 บาท 3.1.5 ที่ 1 2 3 4

ทุนสะสมอื่น ๆ ตามข้อบังคับ ชื่อเงินทุน ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

ทุนสาธารณะประโยชน์ ทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและเจ้าหน้าที่

รวม

คงเหลือต้นปี จัดสรรเพิ่ม ใช้ระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี 307,341.26 50,000.00 6,374.50 293,600.76 199,029.00 20,000.00 52,256.00 166,773.00 915,407.00 345,245.00 0.00 1,260,652.00 689,445.00 50,000.00 3,900.00 735,545.00 2,111,222.26 465,245.00 62,530.50 2,456,570.76

3.1.6 เงินรับฝากจากสมาชิก (บาท) ประเภทเงินรับฝากจากสมาชิก รายการ รวมทั้งสิ้น ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ฝากประจา ยกมาต้นปี 12,600,047.16 0.00 0.00 12,600,047.16 ฝากระหว่างปี 15,673,803.90 0.00 0.00 15,673,803.90 ถอนคืนระหว่างปี 7,978,735.26 0.00 0.00 7,978,735.26 ดอกเบี้ยระหว่างปี 547,282.27 0.00 0.00 547,282.27 คงเหลือสิ้นปี 20,842,398.07 0.00 0.00 20,842,398.07 เพิ่ม(ลด) 8,242,350.91 0.00 0.00 8,242,350.91 จานวนสมาชิก(บัญชี/ราย) 200/164 0.00 0.00 200/164 หมายเหตุ - สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์ จานวน 1 64 คน ในจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด 373 คน คิดเป็นร้อยละ 43.97 ของสมาชิก 3.1.7 การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก (บาท) รายการ

ประเภทเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก สามัญ สามัญ พิเศษ (ระยะสั้น) (ระยะปานกลาง) (ระยะยาว)

รวมทั้งสิ้น


ยกมาต้นปี 6,827,644.00 18,418,599.00 0.00 25,246,243.00 ให้กู้ระหว่างปี 7,754,392.00 11,944,790.00 0.00 19,699,182.00 รับชาระระหว่างปี 7,623,616.83 11,159,916.00 0.00 18,783,532.83 คงเหลือสิ้นปี 6,958,419.17 19,203,473.00 0.00 26,161,892.17 จานวนสัญญา/ราย 127/127 197/156 0.00 324/283 ดอกเบี้ยรับระหว่างปี 689,507.03 1,883,523.50 0.00 2,573,030.53 คงเหลือสิ้นปี 0.00 0.00 0.00 0.00 หมายเหตุ - สมาชิกกู้เงินสหกรณ์ จานวน 247 คน ในจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด 373 คน คิดเป็นร้อยละ 66.22 ของสมาชิก 3.1.8 จัดหาสินค้ามาจาหน่ายให้แก่สมาชิก รายการ ประเภทสินค้า ขายแม่ปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ ข้าวสาร ยาปราบศัตรูพืช สารเคมีกรดฟอร์มิค

ปุ๋ยน้าไดนามิค ไม้ราวตากยาง รวม

ยกมา

จานวนเงิน

ซื้อระหว่าง ปี

จานวนเงิน

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 20,150.00 546 719,000.00 21 5,720.00 680 254,060.00 69 69,120.00 1,705 1,967,300.00 61 27,455.00 0.00 0.00 4,750 33,250.00 176,750 1,235,579.00 4,910 155,695.00 179,681 4,175,939.00

ปริมาณ ขาย

จานวนเงิน

90 61,110.00 30 9,600.00 555 741,630.00 609 102,660.00 1,650 1,367,840.00 38 16,530.00 181,500 1,784,782.00 175,952 4,084,152.00

คงเหลือ 0.00 0.00 0.00 92 124 24 0.00 0.00

3.1.8.1 จัดหาสินค้ามาจาหน่ายแปรรูปปุ๋ยผสม ประเภทสินค้า

ยกมา จานวนเงิน ซื้อระหว่างปี แม่ปุ๋ยเคมี 52 30,520.00 6,015 รวม 52 30,520.00 6,015 ยกมา จานวนเงิน รับจากการผลิต ปุ๋ยเคมีผสม 0.00 0.00 5,885 รวม 0.00 0.00 5,885 หมายเหตุ -สมาชิกซื้อสินค้าสหกรณ์ จานวน คิดเป็นร้อยละ 61.93 ของสมาชิก 3.1.9 รวบรวมผลผลิตของสมาชิก

รายการ จานวนเงิน เบิกผลิต จานวนเงิน 3,472,105.00 5,884 3,392,421.78 3,472,105.00 5,884 3,392,421.78 จานวนเงิน ปริมาณขาย จานวนเงิน 3,432,938.00 5,604 3,898,210.00 3,432,938.00 5,604 3,898,210.00 231 คน ในจานวนสมาชิกทั้งหมด 373 คน

คงเหลือ 93 93 คงเหลือ 281 281


ซื้อผลผลิต น้าหนักยางสด น้าหนักยางแห้ง จานวนเงิน คงเหลือ ซื้อน้ายางพาราสด 3,733,729.30 1,334,367.00 60,362,875.00 0.00 ซื้อยางแผ่นรมควัน 0.00 3,522,559.00 168,111,952.00 0.00 ซื้อยางฟอง 0.00 15,060.00 611,736.00 0.00 ซื้อยางคัตติ้ง 0.00 15,740.00 610,191.00 0.00 รวม 3,733,729.30 4,887,726.00 229,696,754.00 0.00 หมายเหตุ -สมาชิกส่งน้ายางให้กับสหกรณ์ จานวน 195 คน ในจานวนสมาชิกทั้งหมด 373 คน คิดเป็นร้อยละ 52.28 ของสมาชิก 3.1.10 ขายผลผลิตยางแผ่นรมควัน ขายผลิตผลรวบรวม ขายผลผลิตแปรรูปน้ายางพาราสด สินค้า รายการ คงเหลือ ปริมาณ(กก) จานวนเงิน ปริมาณ(กก) จานวนเงิน ขายยางแผ่นรมควัน 3,522,559.00 169,021,538.00 1,235,966.00 63,715,979.00 0.00 ขายยางฟอง 15,060.00 632,090.00 88,480.00 4,236,760.00 0.00 ขายยางคัตติ้ง 15,740.00 631,594.00 35,196.00 1,485,921.00 0.00 ขายเศษยางโรงงาน 0.00 0.00 2,750.00 55,747.00 0.00 รวม 3,553,359.00 170,285,222.00 1,362,392.00 69,494,407.00 0.00 3.1.11 เงินกู้ยืม รายการ เจ้าหนี้เงินกู้ คงเหลือ ยกมา เบิกเงินกู้ ชาระเงินกู้ ดอกเบี้ยจ่าย อัตรา ประเภทสินค้า

ดอกเบี้ย

เงินกู้ กพส. (ASPL) เงินกู้ ธกส.(5,000ล้าน) (สร้างอาคารโรงคอมปาวด์)

5,000,000.00 14,500,000.00

0.00 5,000,000.00 0.00 1,500,000.00

20,958.90

1% 0.00 156,633.83 0.01% 13,000,000.00

0.00

เงินกู้ ธกส.(5,000ล้าน) (จัดซื้ออุปกรณ์และขยายอาคาร)

4,749,900.00

499,900.00

52,308.90 0.01% 4,250,000.00

เงินกู้ ธกส.(5,000ล้าน) (รวบรวมผลผลิต) รวม

9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00

89,260.27 0.01% 9,000,000.00

33,249,900.00

319,161.90

9,000,000.00

3.11.12 ทุนดาเนินงานสหกรณ์ ที่ ชื่อทุน ยกมาต้นปี 1 ทุนของสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น 7,120,730.00 ทุนสารอง 13,616,255.12

15,999,900.00

เพิ่มระหว่างปี 1,210,290.00 362,116.09

ลดระหว่างปี

26,250,000.00

คงเหลือสิ้นปี

34,820.00 8,296,200.00 0.00 13,978,371.21


ทุนสะสมอื่นๆ 2,111,222.26 462,245.00 62,530.50 2,456,570.76 2 ทุนกู้ยืมจากภายนอก 33,249,900.00 9,000,000.00 15,999,900.00 26,250,000.00 รวม 56,098,107.38 11,034,651.09 16,097,250.50 50,981,141.97 3.1.13 การใช้ทุนสะสมอื่น ๆ (1) ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์และการอบรมสัมมนา 1.1 คณะกรรมการดาเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการประชุมศึกษาอบรม จานวน 10,750.00 บาท 1.2 คณะกรรมการดาเนินการประชุมการเปิดตลาดกลาง จานวน 8,972.50 บาท 1.3 คณะกรรมการดาเนินการศึกษาดูงานกับ บ.โตโยต้า จานวน 6,520.00 บาท 1.4 ค่ากรรมการเดินทางประชุมร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จานวน 37,498.00 บาท รวม 63,740.50 บาท (2) ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก/ครอบครัวสมาชิกและเจ้าหน้าที่ 2.1 ทาบุญบาเพ็ญกุศลศพครอบครัวสมาชิก จานวน 3,900.00 บาท (3) ทุนสะสมและเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์/สานักงาน ไม่มี (4) ทุนสาธารณประโยชน์ 4.1 ทาบุญงานศพเครือข่ายสหกรณ์ จานวน 11,200.00 บาท 4.2 สมทบช่วยเหลือนักกีฬาในชุมชนเครือข่าย จานวน 6,000.00 บาท 4.3 ทอดผ้าปุา/ทอดกฐิน จานวน 3,000.00 บาท 4.4 กิจกรรมอาบน้าผู้สูงอายุ จานวน 10,710.00 บาท 4.5 กิจกรรมจัดบูทงานเกษตรแฟร์ จานวน 13,346.00 บาท 4.6 สมทบงานเกษียณ ผอ. และกิจกรรมอื่นๆ จานวน 7,000.00 บาท รวม 51,256 .00 บาท (5) อื่น ๆ (ไม่ม)ี 3.1.14 ผลงานของคณะกรรมการแต่ละชุด (ไม่ม)ี 3.1.15 กิจกรรมต่างๆ ที่สหกรณ์ดาเนินการในรอบปี (ให้อธิบายพร้อมรูปภาพประกอบ) - กิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ สหกรณ์ได้ต้อนรับคณะต่างๆที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างของสหกรณ์ สถานีอนามัยบ้านคลองศิลาได้มาใช้สถานที่ตรวจสุขภาพประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลพ่วงพรมคร ได้มาใช้สถานที่จัดเก็บภาษีรายได้ประจาปี 3.1.16 เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับแผนงานในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561


รายการ รับสมาชิก ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝากจากสมาชิก การให้เงินกู้แก่สมาชิก การจัดหาสินค้ามาจาหน่าย การรวบรวมผลผลิต การแปรรูป/บริการ

แผนงานปี 31 มีนาคม 2561 30 800,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 13,750,000.00 640,000,000.00 1,272,000,000.00

ผลการดาเนินงาน 23 1,210,290.00 19,562,427.00 19,699,182.00 15,693,906.00 229,696,754.00 240,526,330.00

สูง(ต่า)กว่าแผนงาน -7 +410,290.00 +9,562,427.00 -300,818.00 +1,943,906.00 -410,303,246.00 -1,031,473,670.00

มติที่ประชุม รับทราบ 3.2 รายงานการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ของผู้ตรวจสอบกิจการ นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นายณที นุ่นมา ตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ และคณะซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอผลการตรวจสอบกิจการต่อที่ ประชุมใหญ่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เรียนที่ ประชุมใหญ่สามัญประจาปีสิ้นสุดบัญชี 31 มีนาคม 2561 สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีสิ้นสุดบัญชี 31 มีนาคม 2560(ครั้งที่23) เมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ จานวน 3 คน ประกอบด้วย 1. นายณที นุ่นมา 2. นายวิชาญ จันทร์คง 3. นางณิชกานต์ ราชพิบูลย์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด สาหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ทาการตรวจสอบและ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการ เป็นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการ ตรวจสอบกิจการประจาปี โดยสรุป ดังนี้ 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 3.1 ผลการดาเนินงานข้อเสนอแนะ สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด มีสมาชิกเมื่อต้นปี จานวน 395 คน ระหว่างปีมีสมาชิก เพิ่มขึ้นจานวน 33 คนเป็นสมาชิกสามัญ 23 คน และเป็นสมาชิกสมทบ 10 คน สมาชิกได้ลาออกจากสหกรณ์กองทุน สวนยางพ่วงพรมคร จากัด 3 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 425 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ 373 สมาชิกสมทบ 52 คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด มีต้นทุนดาเนินงานทั้งสิ้น 86,977,055.71 และในรอบ


ปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด มีรายได้ทั้งสิ้น 251,217,012.53 บาท (เพิ่มขึ้น จากปีก่อน 139,277,524.50) คิดเป็นร้อยละ 124.42 ค่าใช้จ่าย 244,398,016.38 (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 135,460,622.44) คิด เป็นร้อยละ 124.35 มีกาไรสุทธิ 2,422,238.05 (ลดลง จากปีก่อน 579,896.04) คิดเป็นร้อยละ 19.32 สหกรณ์ฯมี ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จานวน 1,431,011.73 ที่สหกรณ์จะต้องแก้ไข จากการดาเนินการทาให้กาไรลดลงจากปีก่อน เนื่องจากสหกรณ์ยังไม่ได้จาหน่ายแผ่นปูพื้นสนาน ซึ่งในปีที่ผ่านมายังขายออกไม่ได้ เนื่องจากสหกรณ์ยังขาดมาตรฐาน มอก. ในการรับรองคุณภาพ ทาให้กาไรลดลงอยู่ในรูปของสินค้าคงเหลือ 3.2. ด้านบริหารทั่วไป ด้านการเงิน เงินสดคงเหลือวันสิ้นปี จานวน 225,775.44 บาท เงินฝากธนาคาร คงเหลือ จานวน 22,039,524.21 บาท เงินฝากสหกรณ์อื่น คงเหลือ จานวน 1,101,098.08 บาท การรับจ่าย และการเก็บรักษาเงินสด ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่สหกรณ์ กาหนดไว้ สาหรับเงินสดได้ทาการตรวจนับ ปรากฏว่า ถูกต้องตรงกัน จานวน 22,039,524.21 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้ในความรับผิดชอบของ นายประพันธ์ นาคคลิ้ง ตาแหน่ง ผู้จัดการ ด้านการบัญชี ไม่พบ ความผิดปกติในด้านการเงินและการบัญชี 1. เอกสาร หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี มีอยู่ ครบ เชื่อถือได้ 2. การบันทึกบัญชีของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ได้ใช้โปรแกรมของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ในการบันทึกบัญชีเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 3. การจัดหน้าบัญชีย่อยลูกหนี้ เงินรับฝาก ทะเบียนทุนเรือนหุ้น จัดทาได้เรียบร้อย 4. ได้แนะนาให้สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ปฏิบัติงานและหน้าที่ เป็นไปตามระเบียบของ สหกรณ์ และตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ 3.3. ด้านการบริหารงานบุคคล 1. การบริหารคน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด เป็นไปตามนโยบาย หรือแผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และเปูาหมายที่กาหนดไว้ ที่จะดาเนินการในปีการเงินบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ 2. การดาเนินการของฝุายจัดการ ได้ดาเนินการอยู่ภายใต้แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจตามที่กาหนด ไว้ มีเอกสารหลักฐานประกอบ การจ่ายเงินครบถ้วนเหมาะสม 3.4. ด้านการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด 1. การดาเนินธุรกิจสินเชื่อ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ดาเนินการ คือการจัดทาหนังสือสัญญาเงินกู้ หนังสือค้าประกันและหลักประกันเงินกู้ก่อนจ่ายเงินกู้ทุกครั้ง เพื่อ ปูองกันปัญหาด้านกฎหมาย หากมีการฟูองร้อง บังคับชาระหนี้คืนในภายหน้า


***และตามที่ได้ตรวจสอบได้พบในระหว่างปีมีกลุ่มสมาชิกบางรายมีการชาระเงินต้นและดอกเบี้ยเกินวันผิด นัดกับสหกรณ์ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ในการชาระเงินของแต่เดือนด้วย 2. การดาเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปต่างๆ ได้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ ของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ มีการจัดทาเอกสารประกอบการรวบรวมถูกต้องทั้งปริมาณและน้าหนัก มี การทาทะเบียนคุมสินค้าถูกต้องเป็นปัจจุบัน 3. การดาเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม คณะกรรมการดาเนินการ มีการตรวจนับสินค้า มีการทาทะเบียนคุมสินค้า ตรวจสอบสินค้าเสื่อมชารุด ได้ปฏิบัติให้ เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 4. การรับฝากเงิน การรับฝากเงินและการถอนเงินฝากเป็นไปตามระเบียบที่กาหนดไว้ ยอดคงเหลือในวันสิ้นปีของบัญชีย่อยรายตัว ตรงกับบัญชีคุมยอด ***สหกรณ์มีความประสงค์ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการเปิดบัญชีเงินรับฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์เพื่อได้ เกิดประโยชน์กับตัวสมาชิก มีอัตราดอกเบี้ยในการรับฝากเงินร้อยละ 3.50 บาท/ปี 5. ด้านทุน การสะสมทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นจานวน 345,348.50 บาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.36 3.5 การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง ตามที่ได้ตรวจสอบในปีที่ผ่านมา ได้ตรวจพบการไปอบรมหรือไปทากิจกรรมอื่นๆของคณะกรรมการ ดาเนินการของสหกรณ์ฯ ต้องมีหนังสือ รับแจ้งจากหน่วยงานนั้นๆ ด้วย และในการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆในการอบรม หรือการสัมมนาในหน่วยงานของ กยท. ซึ่งในปีนี้มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน 3.6 ความเห็นอื่นๆ สหกรณ์ฯมีที่ดินเป็น สปก. อยากต่อการธุรกรรมต่างๆได้ มีสมาชิกอีกหลายรายที่ยังไม่ร่วมดาเนินธุรกิจกับสหกรณ์ จึงใคร่ขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่าน ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์ในทุกๆด้าน และสหกรณ์ยังเป็นศูนย์บริการทั่วไปที่เกิดประโยชน์กับสมาชิก มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 อนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าตาม ให้ที่ประชุมได้ ทราบถึงการพัฒนาทักษะการสอนแนะบัญชี และการนาเสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี เป็นหน้าที่ของสหกรณ์ ที่ต้องนาเสนอและรายงานผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา ดังนั้นได้ กล่าวเชิญ นายประพันธ์ นาคคลิ้ง ตาแหน่ง ผู้จัดการสหกรณ์ ได้ชี้แจงงบดุล งบกาไรขาดทุนของสหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ประจาปีสิ้นสุดบัญชี วันที่ 31 มีนาคม 2561 ตามรายงาน ดังนี้ 1. งบดุลและงบกาไรขาดทุน จะแจ้งที่ประชุมใหญ่ ทราบถึง ฐานะและผลการดาเนินงานของ สหกรณ์ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561


2. การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี จะแจ้งผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ให้ที่ประชุมใหญ่แห่งสมาชิก ร่วมพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิที่กรรมการดาเนินการเสนอ ว่าเหมาะสมหรือไม่ ที่ประชุมใหญ่ สามารถพิจารณา จัดสรรเงินจานวนดังกล่าวใหม่ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบดุล งบกาไรขาดทุนตามที่ได้เสนอ 4.2 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจง ผลการกาไรสุทธิประจาปี จัดสรรจานวน 2,422,238.05 บาท ดังนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้พิจารณา การจัดสรรกาไรสุทธิเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ดังนี้ กาไรสุทธิทั้งสิ้น 2,422,238.05 บาท จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 60

ที่ 1

2

รายการ

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จานวนเงิน %

จัดสรรตามที่กฎหมายบังคับไว้ - ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ - ค่าบารุงสันนิบาตร้อยละ 1 แต่ไม่เกิน 30,000.00บาท จัดสรรเป็นทุนต่างๆและอย่างอื่น ภายใต้ข้อบังคับ ข้อ 25 ดังนี้ - เงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น - เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ - โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 - ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10

- ทุนสาธารณะประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 - ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและ เจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10 - ทุนสะสมและเพื่อการพัฒนากิจการสหกรณ์ - สมทบเข้าทุนสารองจากยอดเงินกู้ กพส. ร้อยละ 1 รวม

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวนเงิน %

327,224.05 24,222.00

13.51 1.00

312,116.09 30,000.00

10.40 1.00

768,510.00 726,671.00 242,223.00 24,222.00 24,222.00

31.73 643,707.00 30.00 1,200,853.00 10.00 300,213.00 1.00 50,000.00 1.00 20,000.00

21.44 40.00 10.00 1.67 0.67

24,222.00 225,722.00 35,000.00 2,422,238.05

1.00

50,000.00

1.67

9.32 345,245.00 1.44 50,000.00 100.00 3,002,134.09

11.50 1.67 100.00


มติที่ประชุม ได้มีการเปลี่ยนแปลงโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ จากเดิมที่จัดไว้ในประชุมของ คณะกรรมการดาเนินการจัดสรรไว้ร้อยละ 10 เป็นเงินจานวน 242,223.00 และในที่ประชุมใหญ่ได้มีการ เปลี่ยนแปลงในการจัดสรรให้เหลือ ร้อยละ 7 เป็นเงินจานวน 169,556.00 บาท และจานวนเงินที่เหลือจาก การจัดสรรเดิมให้เพิ่มไว้ในทุนสารอง เป็นเงินจานวน 72,667.00 และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 ตามที่ได้เสนอมา 4.3 อนุมัติแผนการดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า ตามที่สหกรณ์ได้ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 22 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้กาหนดแผนงานและงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจาปีสิ้นสุด บัญชี 31 มีนาคม 2561 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 67 (7) และให้ที่ประชุมใหญ่เสนอแผนงานและงบประมาณ รายรับรายจ่ายประจาปี 2562 เพื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ แผนงานประจาปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 - การส่งเสริมแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ - แผนงานรณรงค์การฝากเงิน - แผนงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ - แผนงานประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ - แผนงานสารวจความต้องการสวัสดิการสมาชิก - แผนงานฝึกอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษาดูงานของสมาชิก - แผนกิจกรรมประเพณีประจาปี - แผนโครงการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี - แผนงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราครบวงจร 2. แผนการดาเนินงานประจาปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 รายการ แผนงานปี 60 แผนรับสมาชิก - รับสมาชิกสามัญเพิ่ม 30 - รับสมาชิกสมทบเพิ่ม 0 แผนการระดมทุน - ทุนเรือนหุ้น 800,000.00 - เงินรับฝากออมทรัพย์ 10,000,000.00 - เงินให้กู้แก่สมาชิก 20,000,000.00 รวม 30,800,000.00

ผลงานปี 60

แผนงานปี 62 23 10

35 10

1,210,290.00 19,562,427.00 19,699,182.00 40,471,899.00

800,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,800,000.00

แผนดาเนินงานธุรกิจรวบรวมผลผลิต/แปรรูป

- ขายยางพารารวบรวมเพื่อจาหน่าย

600,000,000.00

170,285,222.00 600,000,000.00


- ขายยางพาราแปรูปยางแผ่นรมควัน - ขายยางแผ่นปูพื้น - ขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน รวม - รวบรวมน้ายางสดเพื่อแปรรูป - คิดเป็นยางแห้ง (กก.) - รวบรวมยางแผ่นรมควันเพื่อจาหน่าย - คิดเป็นยางแห้ง (กก.) รวมจานวนเงิน รวม กก.

70,000,000.00 2,000,000.00 600,000,000.00 1,272,000,000.00 60,000,000.00 1,200,000.00 580,000,000.00 10,000,000.00 640,000,000.00 11,200,000.00

70,241,108.00 0.00 0.00 240,526,330.00 60,362,875.00 1,334,367.00 169,333,879.00 3,553,359.00 229,696,754.00 4,887,726.00

72,000,000.00 1,000,000.00 300,000,000.00 973,000,000.00 65,000,000.00 1,300,000.00 580,000,000.00 10,000,000.00 645,000,000.00 11,300,000.00

- ขายข้าวสาร 1,000,000.00 - ขายปุ๋ยเคมี 4,000,000.00 - ขายยาปราบ 300,000.00 - ขายไม้ราวตากยาง 1,400,000.00 - ขายสารเคมีกรดฟอร์มิค 1,000,000.00 รวม 7,700,000.00 - ซื้อข้าวสาร 900,000.00 - ซื้อยาปราบ 250,000.00 - ซื้อแม่ปุ๋ย 3,000,000.00 - ซื้อไม้ราวตากยาง 1,000,000.00 - ซื้อสารเคมีกรดฟอร์มิค 900,000.00 รวม 6,050,000.00 4. งบประมาณรายจ่ายประจาปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 1. หมวดค่าใช้จ่ายดาเนินงาน - เงินเดือนและค่าจ้าง 1,200,000.00 - ค่าเบี้ยประชุม 45,000.00 - ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 70,000.00 - ค่ารับรอง 50,000.00 - ค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่ 100,000.00 - ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 50,000.00 - ค่าวัสดุสานักงาน 200,000.00 - ค่าถ่ายเอกสาร 10,000.00

741,630.00 3,926,320.00 250,660.00 1,784,782.00 1,357,830.00 8,061,222.00 719,000.00 254,060.00 3,466,905.00 1,225,419.00 1,967,300.00 7,632,648.00

1,000,000.00 4,000,000.00 300,000.00 2,000,000.00 1,500,000.00 8,800,000.00 900,000.00 250,000.00 3,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 7,150,000.00

แผนดาเนินงานธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย

753,660.00 36,300.00 34,040.00 13,326.00 81,850.00 18,429.00 55,046.00 3,171.00

1,200,000.00 45,000.00 70,000.00 50,000.00 120,000.00 50,000.00 200,000.00 10,000.00


- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ - ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่/วิสามัญ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม - เงินกองทุนทดแทน - ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น ชสกย.สุราษฎร์ธานี จากัด

- ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น ชสยท. จากัด - ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารสานักงาน

- ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้สานักงาน -ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ -ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรอุปกรณ์ยางอัดก้อน - ค่าตัคจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์โรงคลุมอาคารสานักงาน

- ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้รั้วสหกรณ์ - ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สานักงานตัดจ่าย - ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน - ค่าเช่าที่ดินสปก. - ค่าโทรศัพท์ - ค่าธรรมเนียมธนาคาร - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการในรอบปี - ค่าประกอบกิจการโรงงาน - ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก - ดอกเบี้ยจ่ายเงินสะสมเจ้าหน้าที่ - ค่าใช้จ่ายขอประกอบการรถ - ค่าใช้จ่ายในสวนปาล์ม - ค่ายามรักษาความปลอดภัย - ค่าส่งเอกสารไปรษณีย์ - ค่าน้ามันรถใช้ในสหกรณ์ - ค่าน้าประปา - ค่าไฟฟูาสานักงาน - ค่าทาความสะอาด - ค่าอินเตอร์เน็ต - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน(สานักงาน) - ค่าแผ่นปูพื้นสานักงาน - ค่าจ้างเขียนแบบแปลนก่อสร้าง

100,000.00 150,000.00 150,000.00 3,000.00 0.00 0.00 20,000.00 100,000.00 200,000.00 0.00 250,000.00 12,000.00 10,000.00 250,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 36,000.00 12,000.00 700,000.00 15,000.00 20,000.00 60,000.00 72,000.00 0.00 50,000.00 5,000.00 10,000.00 72,000.00 20,000.00 50,000.00 0.00 100,000.00

42,513.97 88,545.00 87,812.15 3,229.34 31,800.00 5,000.00 17,133.45 108,647.76 150,089.20 107,195.26 222,397.40 11,625.25 0.00 262,500.00 11,712.00 8,528.33 558.00 36,000.00 4,070.00 856,838.64 10,800.76 16,063.52 63,792.00 72,000.00 651.00 17,310.00 3,837.00 1,934.62 69,300.00 15,562.00 6,250.00 1,939.98 0.00

100,000.00 150,000.00 150,000.00 5,000.00 0.00 0.00 20,000.00 120,000.00 200,000.00 200,000.00 250,000.00 12,000.00 20,000.00 270,000.00 25,000.00 10,000.00 10,000.00 36,000.00 12,000.00 1,200,000.00 15,000.00 20,000.00 60,000.00 72,000.00 2,000.00 50,000.00 5,000.00 0.00 72,000.00 20,000.00 50,000.00 5,000.00 150,000.00


- ค่าจัดงานวันสหกรณ์ - ค่าไฟฟูาโรงคอมปาวด์ - ค่าถ่ายทาสื่อวีทีอาร์ - ค่าใช้จ่ายจากเครื่องปั่นไฟ - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวม 2. หมวดค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจสินเชื่อ - เงินเดือนและค่าจ้าง-ธุรกิจสินเชื่อ - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(วันเก็บเงินกู้) - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้นเงิน(ผิดสัญญา) - ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ย(ผิดนัดสัญญา) - ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ รวม

15,000.00 10,000.00 50,000.00 20,000.00 4,327,000.00

3,200.00 91,360.63 0.00 0.00 13,854.76 3,439,874.02

15,000.00 200,000.00 10,000.00 50,000.00 20,000.00 5,331,000.00

200,000.00 0.00 100,000.00 30,000.00 5,000.00 335,000.00

179,760.00 730.00 0.00 0.00 0.00 180,490.00

200,000.00 0.00 100,000.00 30,000.00 5,000.00 335,000.00

30,000.00 150,000.00 20,000.00 50,000.00 15,000.00 315,000.00

34,120.00 112,000.00 0.00 0.00 2,402.00 148,522.00

35,000.00 150,000.00 20,000.00 30,000.00 10,000.00 240,000.00

0.00 10,000.00 100,000.00 250,000.00 50,000.00 1,000,000.00 500,000.00 0.00 3,500,000.00 30,000.00 0.00 150,000.00

31,500.00 0.00 10,185.00 27,070.00 30,860.00 240,236.00 23,884.00 1,635.00 0.00 0.00 0.00 52,308.90

150,000.00 10,000.00 100,000.00 200,000.00 100,000.00 1,000,000.00 500,000.00 10,000.00 500,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00

3. หมวดค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย

- ค่าเบี้ยเลี้ยง-ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่าย - ค่าจ้างรถบรรทุกไม้ราว - ค่าเสียหายจากสินค้าเสื่อมสภาพตัดบัญชี - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง - ค่าใช้จ่ายอื่น รวม 4. หมวดค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจรวบรวมผลผลิต

- เงินเดือนและค่าจ้าง-ธุรกิจรวบรวมผลผลิต - ค่าธรรมเนียมการโอน - ค่าวัสดุรวบรวมผลผลิต - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง - ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ค่าขึ้นลงยาง - ค่าใช้จ่ายรวบรวมยาง - ค่าน้าประปา - ค่าบรรทุกยาง - ค่าลดหย่อยสินค้าขาดบัญชี - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้โครงการเพื่อรวบรวมผลผลิต(10,000ล้าน)

- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้โครงการ(5,000ล้าน)


- ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ - ค่าเบี้ยเลี้ยงรวบรวมผลผลิต - ค่าล่วงเวลา - ค่าโทรศัพท์ในการขายยาง รวม

100,000.00 600,000.00 200,000.00 20,000.00 6,460,000.00

11,336.00 150,945.00 16,380.00 15,219.20 611,559.10

100,000.00 600,000.00 200,000.00 20,000.00 3,740,000.00

0.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 85,000.00

4,100.00 0.00 1,100.00 0.00 20,958.90 0.00 0.00 26,158.90

5,000.00 5,000.00 1,100.00 5,000.00 50,000.00 10,000.00 10,000.00 86,100.00

200,000.00 120,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10,000.00 60,000.00 50,000.00 100,000.00 0.00 100,000.00 50,000.00 10,000.00 20,000.00 25,000.00 0.00 50,000.00 1,240,000.00

0.00 47,800.00 50,000.00 25,740.00 91,368.00 0.00 60,000.00 0.00 89,260.27 0.00 68,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,283.80 11,740.00 505,230.07

200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 10,000.00 60,000.00 50,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 50,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 150,000.00 50,000.00 1,300,000.00

5. หมวดค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจแปรรูปปุ๋ยผสม

- ค่าตอบแทนการขาย - ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ - ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าเสียหายจากการสินค้าเสื่อมสภาพตัดบัญชี - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ กพส.โครงการ ASPL - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย - ค่าปรับพื้นที่ รวม 6. หมวดค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจแปรรูปน้ายางสด

- ค่าลดหย่อนสินค้าขาดบัญชี - ค่าเบี้ยเลี้ยงธุรกิจรวบรวม - ค่าตอบแทนผู้จัดการ - ค่าซ่อมแซมบารุงรักษารถยนต์ - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง - ค่าธรรมเนียมโอนเงิน - ค่าตอบแทนดูแลรักษารถยนต์ - ค่าบรรทุกยาง - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้โครงการเพื่อการแปรรูปยาง(5,000ล้าน) - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้โครงการเพื่อการแปรรูปยาง(10,000ล้าน)

- ค่าลงยาง - ค่าซ่อมแซมบ้านพัก - ค่าใช้จ่ายธุรกิจรวบรวม - ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย - ค่าใช้จ่ายโรงรมตัดจ่าย - ค่าใช้จ่ายอื่น รวม


7. หมวดต้นทุนผลิตแปรรูปยางแผ่นรมควัน - ค่าจ้างแรงงาน - ค่าวัสดุโรงงาน - ค่าไฟฟูา - ค่าซ่อมแซมอาคารโรงงานเครื่องจักรและอุปกรณ์

- ค่าสารเคมี - ค่าไม้ฟืน - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง - ค่าพนักงานรับน้ายาง - ค่าน้า - ค่าปรับปรุงโรงงานตัดจ่าย - ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรและอุปกรณ์ - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ตัดจ่าย - ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์อาคารโรงรมยางแผ่น

รวม 8. หมวดต้นทุนผลิตแปรรูปยางคอมปาวด์ - ค่าจ้างแรงงาน-แปรรูปยางคอมปาวด์ - ค่าไฟฟูา-แปรรูปยางคอมปาวด์ - ค่าสารเคมี-แปรรูปยางคอมปาวด์ - ค่าน้า-แปรรูปยางคอมปาวด์ - ค่าวัสดุ-แปรรูปยางคอมปาวด์ - สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

- ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรและอุปกรณ์ - ค่าขนย้ายเครื่องจักรตัดจ่าย รวม 9 หมวดค่าใช้จ่ายในการผลิตปุ๋ยเคมีผสม - ค่าจ้างแรงงานผสมปุ๋ย - ค่ากระสอบ - ค่าน้ามันเชื้อเพลิง - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ - ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน - ค่าวัสดุผสมปุ๋ย - ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารโรงผสมปุ๋ย

2,500,000.00 100,000.00 150,000.00 100,000.00 500,000.00 1,000,000.00 100,000.00 450,000.00 5,000.00 250,000.00 450,000.00 400,000.00 400,000.00 6,425,000.00

2,673,787.00 83,256.00 98,924.86 21,827.00 575,843.00 870,021.00 32,737.00 394,020.00 0.00 125,773.20 398,837.23 222,415.80 196,203.70 5,693,645.79

3,000,000.00 150,000.00 150,000.00 100,000.00 600,000.00 1,200,000.00 100,000.00 450,000.00 5,000.00 250,000.00 450,000.00 400,000.00 400,000.00 7,255,000.00

1,200,000.00 450,000.00 650,000.00 15,000.00 40,000.00 850,000.00 15,000.00 80,000.00 3,300,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 833,550.00 10,414.00 80,000.00 923,964.00

1,000,000.00 450,000.00 400,000.00 10,000.00 40,000.00 850,000.00 15,000.00 80,000.00 2,845,000.00

150,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 5,000.00 25,000.00

104,754.00 0.00 2,278.00 0.00 0.00 4,050.00 24,500.00

150,000.00 3,000.00 5,000.00 10,000.00 3,000.00 5,000.00 25,000.00


- ค่าเสื่อมราคา-เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวม

แผนเพิ่มเติม พาเลสวางยาง 200 ตัว @ 4,000.00 พาเลสใส่ไม้ฟืน แผ่นเหล็กปูพื้นยางอัดก้อน ก่อสร้างโรงอาหาร จัดซื้อที่ดิน ปรับปรุงบ่อบาบัดน้าเสียและปรับภูมิทัศน์ เปิดทาการศูนย์เรียนรู้ จัดเพิ่มบุคคลากร กิจกรรมประจาปีของสหกรณ์ กิจกรรมอาบน้าผู้สูงอายุ ของทุกๆปี กิจกรรมนาสมาชิกศึกษาดูงาน แผนขยายงบประมาณปี 2562 ก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้งพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 หลัง

โรงรมยางพร้อมห้องรมพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างลานเทรับซื้อปาล์มพร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างลานเทรับซื้อไม้ยางพร้อมอุปกรณ์ ซื้อรถตักล้อยาง ซื้อรถสี่ล้อ จานวน 1 คัน ซื้อรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร จานวน 1 คัน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 500 เมตร โครงการปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างบ้านพักคนงาน โรงผสมปุ๋ยเพื่อการเกษตร ลานเทน้ายางสดพร้อมอุปกรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสหกรณ์ จัดซื้อเครื่องจักร/อุปกรณ์ในการแปรรูปยางเครฟ

ทาบัตรสมาร์ทการ์ดให้กับสมาชิกพร้อมอุปกรณ์

75,000.00 276,000.00

74,780.00 210,362.00

75,000.00 276,000.00

800,000.00 100,000.00 1,300,000.00 300,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 10,000.00 3 คน

0.00 0.00 1,233,173.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

800,000.00 100,000.00 0.00 300,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 10,000.00 3 คน

30,000.00 300,000.00

31,675.00 0.00

30,000.00 300,000.00

37,000,000.00 0.00 5,000,000.00 กาลังดาเนินก่อสร้าง 20,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,500,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 1,500,000.00 กาลังดาเนินก่อสร้าง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37,000,000.00 5,000,000.00 20,000,000.00 3,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 4,000,000.00 1,500,000.00 10,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 500,000.00


มติทป่ี ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการดาเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี อนุมัติแผนการดาเนินงาน และงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 4.4 กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันประจาปี 2562 นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมแจ้งว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 16 ที่ประชุม ใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้าประกันสาหรับปี หนึ่ง ๆ เพื่อความเหมาะสมในการขยายงานการดาเนินธุรกิจต่างๆของสหกรณ์ให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น และในปี บัญชีที่แล้วที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันไว้ จานวน 180,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท) สาหรับการดาเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 วงเงินกู้ยืม หรือค้าประกันที่กาหนดไว้ เพื่อความเพียงพอในการดาเนินงานธุรกิจของสหกรณ์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา สหกรณ์ฯ มี

ทุนเรือนหุ้น 8,296,200.00 บาท ทุนสารอง 13,978,371.21 บาท ทุนสารองจัดสรรเพิ่ม 362,224.95 บาท รวม 22,363,796.16 บาท 22,363,796.16*5 = 113,183,980.80 บาท มติที่ประชุม กาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ในวงเงินไม่เกิน 180,000,000.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เท่าเดิม 4.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้เชิญ นายอุดร แดงบรรจง ตาแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชานาญงาน ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีก แปดคน *****หมายเหตุ ในการคัดเลือกคณะกรรมการดาเนินการ เข้ามาบริหารงานธุรกิจของสหกรณ์นั้น ทาง สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จากัด ใคร่ขอสมาชิกที่ร่วมทาธุรกิจกับสหกรณ์ครบวงจร จึงขอให้ที่ประชุมได้ พิจารณาด้วย คณะกรรมการดาเนินการชุดปัจจุบัน (ชุดที่22) คือ วาระที่ 1 วาระที่ 2 ชื่อ ตาแหน่ง ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานกรรมการ  นายสนาน ราชพิบูลย์ รองประธานกรรมการ  นางเกตน์นิภา นาคสนั่น กรรมการ  นายประวิทย์ จิ้งจ่าย กรรมการ  นายเสริมศักดิ์ ด้วงเรือง กรรมการ  นางปรียา จันทร์คง กรรมการ 


นางสุฐีพร หวานแก้ว นายวิวัฒน์ ไหม่ด้วง นายอริย์พจน์ ทองย้อย

กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ

  

1. กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งเพราะครบวาระ 5 คน 1.1 นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ตาแหน่ง ประธาน กรรมการ 1.2 นายอริย์พจน์ ทองย้อย ตาแหน่ง เลขานุการ 1.3 นางสุฐีพร หวานแก้ว ตาแหน่งกรรมการ 1.4 นายสนาน ราชพิบูลย์ ตาแหน่งรองประธานกรรมการ 1.5 นางเกตน์นิภา นาคสนั่น ตาแหน่งกรรมการ 2. กรรมการที่ลาออก - คน 2.1 นาย ... กรรมการ วาระที่.....ปีท.ี่ .... 2.2 นาง ... กรรมการ วาระที่.....ปีที่..... 3. 3. 3.

3. กรรมการที่ยังดารงตาแหน่ง 4 คน 1 นายวิวัฒน์ ไหม่ด้วง เหรัญญิก วาระที่ 1 ปีที่ 2 นายเสริมศักดิ์ ด้วงเรือง กรรมการ วาระที่ 2 ปีที่ 3.3 นางปรียา จันทร์คง กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ 4 นายประวิทย์ จิ้งจ่าย กรรมการ วาระที่ 1 ปีที่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้ง ประธานกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน เลือกตั้งประธานกรรมการ รวม ……1…. คน ดังนี้ เบอร์ 1 นายเรวัฒน์ แก้วประกอบ เบอร์ 2 เบอร์ 3 ผลการเลือกตั้งปรากฏ และให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง จานวน 2 คน เลือกตั้งกรรมการ รวม ……3…. คน ดังนี้ เบอร์ 1 นายณที นุ่นมา ได้ 53 คะแนน แทนนางสุฐีพร หวานแก้ว เบอร์ 2 นางณิชกานต์ ราชพิบูลย์ ได้ 81 คะแนน แทนนายอริย์พจน์ ทองย้อย เบอร์ 3 นายวิชาญ จันทร์คง ได้ 9 คะแนน ผลการเลือกตั้งปรากฏ

มติ ที่ประชุมได้เลือกคณะกรรมการดาเนินการชุด ที่ 23 ดังนี้ วาระที่ 1 ชื่อ ตาแหน่ง ปีที่ 1 ปีที่ 2 นายเรวัฒน์ แก้วประกอบ ประธานกรรมการ  นายสนาน ราชพิบูลย์ รองประธานกรรมการ

2 1 1 1 1 คน

วาระที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 


นายเสริมศักดิ์ นายประวิทย์ นายณที นางเกตน์นิภา นางณิชกานต์ นางปรียา นายวิวัฒน์

ด้วงเรือง จิ้งจ่าย นุ่นมา นาคสนั่น ราชพิบูลย์ จันทร์คง ไหม่ด้วง

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ

      

4.6 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกาหนดค่าตอบแทน นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมประธานฯขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 98 ซึ่งอาจเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถใน ด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ จานวน 3 คน (ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล) พร้อมทั้งพิจารณากาหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการด้วย โดยพิจารณาจากผู้สมัครดังต่อไปนี้ มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติดังต่อไปนี้ 1) เลือกตั้ง 1. นายกิติชัย ชูทอง 2. นายวิชาญ จันทร์คง 3. และ นางอุทัย สังข์ทอง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 2) กาหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ เท่ากับคณะกรรมการดาเนินการ 3) ให้มีสิทธิ์เบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นในการเดินทางไปปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับกรรมการ 4.7 การกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ย ประชุมของคณะกรรมการ ดาเนินการ/กรรมการอื่น ๆ /ที่ปรึกษา นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุม แจ้งกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ย ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการของปี บัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 แล้ว - ค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด 600 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 600 บาท - ค่าพาหนะภายในจังหวัด 6 00 บาท - ค่าพาหนะไปเวียงสระ 300 บาท - ค่าพาหนะไปนาสาร 300 บาท - ค่าพาหนะไปเคียนซา,พระแสง 300 บาท - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดาเนินการ 300 บาท - ค่าพาหนะต่างจังหวัด ตามจ่ายจริงรถปรับอากาศชั้น 1


- ค่าเช่าที่พักต่างจังหวัด(ตามความจริง)ไม่เกิน

1,200 บาท

และขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการดาเนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อถือปฏิบัติในปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2562 ต่อไป มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกาหนดค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของ กรรมการดาเนินการ ดังนี้ - ค่าเบี้ยเลี้ยงภายในจังหวัด 600 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 600 บาท - ค่าพาหนะภายในจังหวัด 600 บาท - ค่าพาหนะไปเวียงสระ 300 บาท - ค่าพาหนะไปนาสาร 300 บาท - ค่าพาหนะไปเคียนซา,พระแสง 300 บาท - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดาเนินงานครั้งละ 300 บาท - ค่าพาหนะต่างจังหวัด ตามจ่ายจริงรถปรับอากาศชั้น 1 - ค่าเช่าที่พักต่างจังหวัด(ตามความจริง)ไม่เกิน 1200 บาท สาหรับกรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ให้มีสิทธิ์เช่นเดียวกันกับกรรมการดาเนินการ 4.8 เรื่องขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์โครงการ ASPL นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สหกรณ์กองทุน สวนยางพ่วงพรมคร จากัด พื้นที่สมาชิกส่วนใหญ่ได้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามันเป็นอาชีพ ในการปลูกยางพารา และปาล์มน้ามันนั้น จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยบารุงต้นและบารุงทะลายปาล์มเพื่อให้ต้นแข็งแรงและลูกโต นอกจากในสวน ใช้พืชคลุมดินตระกูลถั่วที่ให้ธาตุอาหาร แต่ ยังจาเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้รับผลผลิตที่สูงและสม่าเสมอ เพื่อได้ธาตุ อาหารอย่างเพียงพอ ตามอายุและขนาดของต้น พืช ซึ่งพื้นที่โดยรอบมีสภาพดินที่ไม่เหมือนกัน ทาให้สมาชิก สามารถได้ใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามมาตรฐานตรงความต้องการได้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ดังนั้นสหกรณ์ฯยังได้จัดซื้อจัดหาสูตร แม่ปุ๋ยเคมี นามาผสมแปรรูปเป็นสูตรต่างๆ ตามที่สมาชิกต้องการ และยังจัดหาสินค้า จาพวก ข้าวสาร ยาปราบ ศัตรูพืชเพื่อมาจาหน่ายให้กับสมาชิก และ ได้จัดซื้อสารเคมีกรดฟอร์มิค รวมทั้งไม้ราวตากยาง เพื่อมาใช้และ จาหน่ายในธุรกิจรวบรวมแปรรูปน้ายางสดเป็นยางแผ่นรมควัน ให้กับสหกรณ์ /กลุ่มองค์กรและเกษตรกรในพื้นที่ ใกล้เคียง ***และสหกรณ์ได้มีโครงการขอขยายก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันเพื่อรองรับน้ายางของ สมาชิกที่เพิ่มขึ้น สหกรณ์ฯ จาเป็นต้องหาแหล่งเงินทุนที่มีดอกเบี้ยต่า เพื่อมาเป็นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ ของสหกรณ์ฯ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาด้วย มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์ฯกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากกรมส่งเสริม สหกรณ์โครงการ ASPL เพื่อมาขยายธุรกิจของสหกรณ์ต่อไป 4.9 เรื่องก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควัน


นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สหกรณ์ฯมีเปูาหมาย โครงการก่อสร้างทรัพย์สินที่ต้องขยายก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้ง/รมควันพร้อมอุปกรณ์ในการแปรรูปน้ายางสดเป็น ยางรมควัน เพิ่มอีก 1 หลัง เพื่อรองรับน้ายางสดของสมาชิก ที่ส่งให้กับสหกรณ์ในขณะนี้มากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาในการ รับน้ายางสดของสมาชิกได้ทั้งหมด ดังนั้นสหกรณ์จาเป็นจะต้องหาแหล่งเงินอุดหนุน หรือเงินกู้จากภาครัฐที่มีดอกเบี้ย ต่า ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงรมและปัจจัย ในการผลิตแปรรูปยางแผ่นรมควันเป็นสิ่งที่จาเป็นและสาคัญเพื่อให้ยางแผ่น รมควันออกมามีคุณภาพมาตรฐานและต้นทุนที่ต่าลง จึงส่งผลให้สมาชิกของสหกรณ์มีรายได้ทเี่ พิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอให้ที่ ประชุมได้พิจารณาด้วย มติที่ประชุม มติที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ เป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์หาแหล่งเงินอุดหนุนหรือ เงินกู้จากภาครัฐที่มีดอกเบี้ยต่าเพื่อใช้ในการก่อสร้างทรัพย์สิน สหกรณ์ฯในการขยายก่อสร้างโรงรมยางแผ่นผึ่งแห้ง/ รมควันหลังใหม่อีก 1 หลังพร้อมอุปกรณ์ในการแปรรูป เพื่อรองรับน้ายางของสมาชิกได้เต็มที่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ 5.1 เรื่องการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก นายสนิท จันทร์แก้ว สมาชิกสหกรณ์ ได้กล่าวถึง ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ที่ได้รับคัดเลือกจาก ที่ประชุมใหญ่ได้มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ เพื่อประมวลผลและการปฏิบัติตามแผน ระเบียบที่วางไว้ และต้องดูแลผลประโยชน์ของสมาชิก ที่ได้เลือกและไว้วางใจ จากการดูแลกิจการของสหกรณ์ ต่อไป มติที่ประชุม รับทราบและปฏิบัติต่อไป

5.2 เรื่องการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงตัวแทนสถาบันเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยาง นายวิเชียร หวานแก้ว สมาชิกสหกรณ์และที่ปรึกษา ได้สอบถามในที่ประชุมว่าตามที่ผู้ตรวจสอบ กิจการของสหกรณ์ได้รายงานถึงการตรวจสอบว่า ตามที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนสถาบันเครือข่ายเกษตรกร ชาวสวนยาง มีการเบิกจ่ายที่สูง ทาให้สหกรณ์ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นขอทราบรายละเอียดว่า ในการ เดินทางไปอบรมหรือสัมมนาในแต่ละครั้ง ทางการยางแห่งประเทศไทยได้มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ ถ้าหากมีไม่สมควรเบิก กับสหกรณ์อีก เพราะเป็นการเบิกที่ซ้าซ้อน สมควรให้อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ด้วย ดังนั้นจึง ขอให้ที่ประชุมเห็นสมควรว่าให้เบิกจ่ายหรือไม่ นายสุขทัศน์ ต่างวิริยะกุล ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ชี้แจงในที่ ประชุม ให้ที่ประชุมได้ทราบว่าตามที่การยางแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมอบรมหรือสัมมนาโครงการและงาน งบประมาณต่างๆที่เกิดขึ้น ทางต้นสังกัดการยางแห่งประเทศไทย ได้มีค่าใช้จ่ายให้ทุกครั้งในเดินทาง มีค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหาร ที่มีการประชุมทุกครั้งจึงขอให้ที่ประชุมได้รับทราบ


มติที่ประชุม ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงได้เฉพาะต่างจังหวัด ตามที่จ่ายจริงและ ไม่มีการเบิกซ้าซ้อน จากที่ต้นสังกัดการยางแห่งประเทศไทยสั่งจ่าย ให้กับตัวแทนสถาบันเครือข่ายเกษตรกรชาวสวน ยาง และทุกครั้งจะต้องมีหนังสือที่สมบูรณ์และถูกต้องพร้อมรายละเอียดที่จ่ายจริงจากต้นสังกัด

เลิกประชุมเวลา 17.45 น ลงชื่อ

ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ

เลขานุการ/จดบันทึก

(นายสุทิพงษ์ หวานแก้ว)

(นายอริย์พจน์ ทองย้อย)

รายงานประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ณ 31 มีนาคม 2561  

รายงานประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ณ 31 มีนาคม 2561

รายงานประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ณ 31 มีนาคม 2561  

รายงานประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพ่วงพรมคร จำกัด ณ 31 มีนาคม 2561

Advertisement