__MAIN_TEXT__

Page 1

NOVÉ

VÁŠ ZNAČKOVÝ PREDAJCA:

Niektoré prvky uvedené v tejto brožúre sú voliteľné a nemusia byť dostupné pri všetkých modeloch alebo na všetkých trhoch. Vo všetkých špecifikáciách môžu nastať zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne informácie vám poskytne autorizovaný predajca.

WAE Kft. 2051 Biatorbágy, Budai út 16. www.ssangyong.sk


DYNAMICKÉ

ÚTULNÉ

24'm+8168 /'56'#,/+/1 0'*1

  Ĕ 

SUV

ŠTÝLOVÉ

HIGH-TECH


018¶418'ġ2°m+6-7<j1(¥418#0+# ¶RNPGPQXÅwVÙNQXÅ-14#0&1LGQ\CLUVPÅ578X[VX½TCLÖEGLGFKPGêPÖ TQXPQX½JWOGF\KRTCMVKEMQUĹQWCRQJQFNÉO 0QXÅ-14#0&1RTKP½wCRQVGwGPKG\LC\F[CVQRTGFQXwGVMÙOXìCMC UXQLOWMQOHQTVPÅOWCRTGUPÅOWTKCFGPKW 2QFQEJTCPPQWTWMQWPCLPQXwÉEJDG\RGêPQUVPÙEJVGEJPQNÏIKÉUC DWFGVGEÉVKĹX-QTCPFGUGDCKUVGLwÉCOCZKO½NPGXDG\RGêÉ


151$+6ยนj6ยน. 0QXร…-14#0&1UKKFGUGDCXGFQOGUXQLQWXNCUVPQWEGUVQWLG Xร™UVKzPร™ORTGFUVCXKVGฤ˜QOOQFGTPร™EJJQFPรVCEJ[VTร™EJTKGwGPร‰ 5KNPร…CLGFKPGรชPร…VQLGEJCTCMVGTPQXร…JQ-14#0&1


8ìCMCUXQLOWTQDWUVPÅOWX\JĘCFWC.'&VGEJPQNÏIKKQUXGVNGPKC X[zCTWLG\PQXÅJQ-14#0&1CWVQTKVC\MCzFÅJQWJNC

(WNN.'&UXGVNQOGV[ .'&FGPPÅUXKGVGPKG.'&UOGTQXM[ .'&UVTGV½XCEKGUXGVN½FKCĘMQXÅUXGVN½ .'&JONQXÅUXGVN½

<CFPÅMQODKPQXCPÅ.'&UXGVN½ .'&DT\FQXÅUXGVN½.'&\CFPÅUXGVN½ RCNEQXÅFKUM[&KCOQPF%WV


0CUGFCFNGXQFKêCUKDWFGVGRTKRCFCĹ ako v kokpite lodi, ktorá Vás vezie v ÖUVTGV[DWFÖEPQUVK 2TÉUVTQLQX½FQUMCCUVTGFQXÙRCPGN UÖX[DCXGPÅPCLOQFGTPGLwQW \QDTC\QXCEQWCPCXKICêPQW VGEJPQNÏIKQWMVQT½RQPÖMCRNPÖ MQPGMVKXKVWUEJ[VTÙOKVGNGHÏPOKRTG 8½wGOCZKO½NPGRQJQFNKG

10,25" plne digitálna prístrojová doska 0CXKICêPÅKPHQTO½EKGUC\QDTC\WLÖPCQDTC\QXMGWOKGUVPGPGLPCUVTGFQXQORCPGNKMVQT½LGRTGOCZKO½NPGRQJQFNKGXQFKêCRTGRQLGP½UFKURNGLQO RTÉUVTQLQXGLFQUM[ 8KFGQ&/$LGRQêCULC\F[PGHWPMêPÅ

<QDTC\GPKGPCXKI½EKGPCRTÉUVTQLQXGL doske

*&PCXKI½EKCUKPVGNKIGPVPÙO\TMCFNGPÉO KDC'¶

0CXKI½EKCPCUVTGFQXQORCPGNK

FKURNGLsKPVGNKIGPVPÅ\TMCFNGPKGOWNVKOÅFKÉ

Zrkadlenie AV

Krok za krokom

)QQING#PFTQKF#WVQC#RRNG%CT2NC[


,'&+0'ĂŠ0š80Âś6140š 24+'5614 2TKGUVTCPP½MCDĂ&#x2030;PCĂ&#x2013;RNPGPQXĂ&#x2026;JQ -14#0&1LGX[TQDGP½\RTXQVTKGFP[EJ OCVGTK½NQXMVQTĂ&#x2026;X½UURQÄ&#x2DC;CJNKXQQFFGNKCQF TWEJWQMQNKVĂ&#x2026;JQUXGVC K unikĂĄtnosti vnĂştornĂŠho prostredia vozidla prispievajĂş nielen pohodlnĂŠ a skvelo navrhnutĂŠ sedadlĂĄ, ale aj CODKGPVPĂ&#x2026;QUXGVNGPKGXPĂ&#x2013;VQTPĂ&#x2026;JQRTKGUVQTW OQFKĆ&#x201A;MQXCVGÄ&#x2DC;PĂ&#x2026;XTĂ?\P[EJHCTD½EJ V novom KORANDO vĂĄs cestovanie DWFG\CTWĂŞGPGDCXKÄšCVQPCMT½VMGCNG RTGFQXwGVMĂ&#x2122;OPCFNJĂ&#x2026;X\FKCNGPQUVK

2TKGUVTCPP½QFMNCFCEKCUMTKPMC

PohodlnĂŠ iÂ?iÂ&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;VÂ&#x17D;Ă&#x17E;Â&#x2DC;>Ă&#x192;Ă&#x152;>Ă&#x203A;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĹŁÂ&#x2DC;j sedadlĂĄ v 8 smeroch

TCF

Â?iÂ&#x17D;Ă&#x152;Ă&#x20AC;Â&#x2C6;VÂ&#x17D;Ă&#x17E;Â&#x2DC;>Ă&#x192;Ă&#x152;>Ă&#x203A;Â&#x2C6;Ă&#x152;iĹŁÂ&#x2DC;? bedrovĂĄ opierka v 4 smeroch

NGPUGFCFNQXQFKĂŞC

AmbientnĂŠ osvetlenie

8[JTKGXCPKGUGFCFKGN RTGFPĂ&#x2026;CL\CFPĂ&#x2026;

.WZWUPĂ&#x2026;UVWRĢQXĂ&#x2026;XGVTCPKGRTGFPĂ&#x2122;EJUGFCFKGN


2°51$+8(.':+$+.+6# éKWzKFGQXCwWFGPPÖTWVKPWCNGDQPCMNCF½VGDCVQzKPWPCXÉMGPFQXÙ RQD[VXRTÉTQFGVCMMWHQTPQXÅJQOQFGNW-14#0&1O½ÖzCUPÖ UEJQRPQUĹRTKURÐUQDKĹUCXCwKOCMVW½NP[ORQVTGD½OXìCMC DCVQzKPQXÅOWRTKGUVQTWUQDLGOQONKVTQX +PVGNKIGPVPÅGNGMVTKEMÅRKCVGFXGTGCUMNCFCEKCRTGR½zMCDCVQzKPQXÅJQ RTKGUVQTW8½OURTÉLGOPKCMCzFQFGPPÙzKXQV

551l $#61m+018¥*124+'56147

0QXÅ-14#0&1UCOÐzGRQEJX½NKĹPCUXQLWVTKGFW OKOQTKCFPGQDLGOPÙODCVQzKPQXÙORTKGUVQTQO &QXPÖVTCUCXQLFGVCMOGTXwGVMQêQDWFGVGRQVTGDQXCĹ

+PVGNKIGPVPÅGNGMVTQPKEMÅFXGTG DCVQzKPQXÅJQRTKGUVQTW 2QUVCXVGUC\CXQ\KFNQUXCwÉOKPVGNKIGPVPÙO MĘÖêQOCDG\UVNCêGPKCCMÅJQMQĘXGM VNCêKFNCUCRKCVGFXGTGFQUGMÖPF CWVQOCVKEM[QVXQTKC

<NQzGP½\CFPÅ UGFCFN½ 2TGR½zMCTQ\FGĘWLÖECDCVQzKPQXÙRTKGUVQT %GNMQX½MCRCEKVCDCVQzKPQXÅJQRTKUVQTW

<CFPÅUGFCFN½ \NQzGP½PC

<CFPÅUGFCFN½ \NQzGP½PC


8<47j7,¶%#,#<&0 &;0#/+-# #MQP½JNGUK\CUCFPGVGPCUGFCFNQXQFKêCUVNCêÉVGVNCêKFNQwVCTVC\CTCFÉVGTÙEJNQUVPÙ UVWRGĢWEÉVKVGDG\RTQUVTGFPÖQFQ\XWC\CêPGVGUKWzÉXCĹRÐUQDKXÙXÙMQPÖRNPG PQXÅJQ-14#0&15VNCêVGRN[PCPGEJCLVGX[PKMPÖĹXÙPKOQêPÖLC\FPÖF[PCOKMW ¶RNPGPQXÙOQFGN-QTCPFQRTKP½wCRQJQFNPÖLC\FWUX[PKMCLÖEQWUVCDKNKVQWC RTGMXCRKXQWVKEJQUĹQWCLRTKX[wwÉEJTÙEJNQUVKCEJ<CzKVGTCFQUĹ\F[PCOKEMGLLC\F[ MVQTÖX½OPQXÙOQFGN-14#0&1FQRTCLGPC


j2+é-18¹8¹-1081581,',64+'&'

SNEH

$GP\ÉPQXÙVWTDQOQVQT)&+UQ\XÙwGPÙO MTÖVKCEKOOQOGPVQOFQUVWRPÙOWzQF PÉ\M[EJQV½êQM\CDG\RGêWLGX[PKMCLÖEW CMEGNGT½EKWRTKTQ\LC\FGCNGDQRTGFDKGJCPÉC LGVCMRGTHGMVPÙOXCTKCPVQORTGOKNQXPÉMQX X\TWwWLÖEGLLC\F['MQNQIKEMÙFKGUGNQXÙOQVQT 1,6 podáva vynikajúci výkon vo svojej triede za XwGVMÙEJLC\FPÙEJQMQNPQUVÉ

/1-4 81<18-#

1,6 Dieselový motor

1,5 Benzínový turbo motor GDI

/CZKO½NP[ XÙMQP

/CZ MTÖVKCEKOQOGPV

/CZKO½NP[ XÙMQP

/CZ MTÖVKCEKOQOGPV

136

324

163

280

k

0O #6

k

CESTA

6'4¥0

21*10: Nm

2QJQPZQRVKOCNK\WLGTQ\NQzGPKGUKN[OGF\KRTGFPÖC \CFPÖP½RTCXWVCMCD[\QFRQXGFCNCUVCXWXQ\QXM[C RQXGVGTPQUVPÙORQFOKGPMCOC\CKUĹQXCNCQRVKO½NPWVTCMEKW UOGTQXÖUVCDKNKVWCwRKêMQXÙF[PCOKEMÙXÙMQP

UVWRĢQX½CWVQOCVKEM½RTGXQFQXMC#+5+0

UVWRĢQX½OCPW½NPCRTGXQFQXMC

+PVGNKIGPVPÅLC\FPÅTGzKO[

2TGXQFQXMCKPwVCNQXCP½CRTGXGTGP½XLGFPÙEJ\PCLNGRwÉEJXQ\QX UXGVCRQPÖMCRN[PWNÅCVKEJÅTCFGPKGUOCZKO½NPQWGHGMVKXKVQW URQVTGD[RCNKXC

UVWRĢQX½OCPW½NPCRTGXQFQXMCRTGVÙEJMVQTÙEJDCXÉOCZKO½NPG \CRQLGPKGXQFKêCFQQXN½FCPKCXQ\KFNC1RVKOCNK\QXCPÅRTGXQFQXÅ RQOGT[\CDG\RGêWLÖJNCFMÅCRTGUPÅTCFGPKGRTGXQFQXÙEJUVWRĢQX \PKzWLÖURQVTGDWRCNKXCCQRVKOCNK\WLÖRN[PWNQUĹLC\F[

8QNKVGĘPÅTGzKO[TKCFGPKC PQTOCNwRQTVYKPVGT QRVKOCNK\WLÖ TQ\NQzGPKGVTCMEKGC\OGPWRTGXQFQXVCMCD[X[JQXQXCNKCMVW½NP[O RTGHGTGPEK½OXQFKêCCUVCXWXQ\QXM[


6GEJPQNÏIKC&''2%10641.UCPGDÙXCNQRTKDNKzWLGMEKGĘWFQMQPCNGLDG\RGêPQUVK0GEJLC\FÉVGRQOGUVGCNGDQX[T½zCVGPCìCNGMÅEGUV[&''2%10641.X½O FQRTCLGRQEKVKUVQV[CRQUÖXCDG\RGêPQUĹRTKLC\FGPCÖRNPGPQXÖÖTQXGĢ

+PVGNKIGPVPÙCFCRVÉXP[VGORQOCV +#%%

#UKUVGPVDG\RGêPÅJQX[UVÖRGPKG\XQ\KFNC '#(

7RQ\QTPGPKGPCDG\RGêPÖX\FKCNGPQUĹ 5&#

+#%%X[WzÉXCTCFCTCMCOGT[PCWFTzCPKGDG\RGêPGLTÙEJNQUVKCX\FKCNGPQUVKQF XQ\KFNCXRTGFW+#%%RTCEWLGUCUKUVGPVQOWFTzKCXCPKCXQ\KFNCXUVTGFGLC\FPÅJQ RTWJWMVQTÙOQzPQRQWzKĹPKGNGPPCFKCĘPKEKCNGCLXOGUVUMÙEJWNKEKCEJCVKGzRTK WXQĘPGPÉDT\FQXÅJQRGF½NW

2TKX[UVWRQXCPÉ\Q\CRCTMQXCPÅJQXQ\KFNCXUKVW½EKKMGì UCKPÅXQ\KFNQDNÉzK\Q\CFWUCURWUVÉXÙUVTCzPÅ\XWMQXÅ \PCOGPKG'#(CPCRCPGNKUC\QDTC\ÉKMQPCUXCTQXCPÉO

(WPMEKC5&#PGRTGVTzKVGOQPKVQTWLGTÙEJNQUĹCX\FKCNGPQUĹC XzF[URWUVÉXÙUVTCzPÙ\XWMCMPKGLGFQFTzCP½DG\RGêP½DT\FP½ X\FKCNGPQUĹQFXQ\KFKGNRTGFXCOK

7RQ\QTPGPKGPCTQ\LC\FXQ\KFNCRTGFXCOK (85#

<½UCJU[UVÅOW8ÙUVTCJ[\CFPGLRTKGêPGLRTGO½XM[ 4%6#KA#6 5[UVÅOCWVQPÏOPGJQPÖF\QXÅJQDT\FGPKC #'$5

-GìUVQLÉVGCXQ\KFNQRTGFXCOKUCTQ\DGJPGHWPMEKC(85#CMVKXWLG XK\W½NPGCCMWUVKEMÅWRQ\QTPGPKG

2QMKCĘLGRTKEÖXCPÉFGVGMQXCPÅDNÉzKCEGUCXQ\KFNQ4%6#X[F½ XÙUVTCzPÙ\XWMCCWVQOCVKEM[UCCMVKXWLÖDT\F[RTG\CUVCXGPKGXQ\KFNC CQDOGF\GPKGPGDG\RGêGPUVXC\T½zM[

2TKFGVGMEKKEJQFECCNGDQKPÅJQXQ\KFNCXRN½PQXCPGLFT½JG U[UVÅO#'$5X[RPGRN[PCCMVKXWLGDT\F[CD[\CUVCXKNXQ\KFNQC QDOGF\KNOQzPQUĹJCX½TKG


2.0¹21é'6*8+'<&+é+'-86'561%*$'<2'é0156+ '7410%#2 $G\RGêPQUĹCRQJQFNKGEGUVWLÖEKEJVQUÖJNCXPÅEJCTCMVGTKUVKM[PCMVQTÙEJFK\CLPÅTKX[UVCXCNKPQXÅ-14#0&1 8ÙUNGFMQOLG\ÉUMCPKGPCLX[wwKGJQJXKG\FKêMQXÅJQJQFPQVGPKCXVGUVGPCLRTÉUPGLwKGJQGWTÏRUMGJQKPwVKVÖVWRTG DG\RGêPQUĹCWVQOQDKNQX 5[UVÅOWFTzCPKGXQ\KFNCXLC\FPQORTWJW .-#

#UKUVGPV\OGP[LC\FPÅJQRTWJW .%#

#UKUVGPVRTGRÉPCPKGFKCĘ MQXÙEJUXGVKGN *$#

5[UVÅO.-#X[WzÉXCRTGFPÖMCOGTWPCUNGFQXCPKGX[\PCêGPÙEJLC\FPÙEJ RTWJQX2TKFGVGMEKKRQMWUWQ\OGPWLC\FPÅJQRTWJWDG\RTGFEJ½F\CLÖEGL UKIPCNK\½EKGVGPVQU[UVÅOCWVQOCVKEM[MQTKIWLGU[UVÅOGNGMVTKEMÅJQ RQUKNĢQXCêCTKCFGPKCVCMCD[WFTzCNXQ\KFNQXRÐXQFPQOLC\FPQORTWJW

Pri pokuse o prejdenie do jazdného pruhu, v ktorom sa nachádza vozidlo XQX\FKCNGPQUVKFQOCDNÉzKUCX[UQMQWTÙEJNQUĹQW.%#XÙUVTCzPG\CDNKM½ UXGVNCOKXURÀVPÙEJ\TMCFN½EJCQ\XGUCXÙUVTCzPÙ\XWM

/QPKVQTQXCPÉORTGFPÙEJUXGVNQOGVQXRTKEJ½F\CLÖEKEJXQ\KFKGNC\CFPÙEJ MQODKPQXCPÙEJUXGVKGNXQ\KFKGNRTGFXCOKU[UVÅO*$#CPCN[\WLGÖTQXGĢ QMQNKVÅJQUXGVNCCCWVQOCVKEM[RTGRÉPCOGF\KFKCĘMQXÙOKCUVTGV½XCEÉOK UXGVNCOK

74%

1EGĘUX[UQMQWRGXPQUĹQWXĹCJW

7

5[UVÅOCKTDCIQX

2TG\CKUVGPKGPGMQORTQOKUPGLVWJQUVKCDG\RGêPQUVKLGMQPwVTWMEKCÖRNPGPQXÅJQ-14#0&1VXQTGP½ RTXQVTKGFPQWQEGĘQWUX[UQMQWRGXPQUĹQWXĹCJW#VQLGXKCECMQWKPÙEJXQ\KFKGNXQUXQLGLVTKGFG 0QXÅ-14#0&1LGVKGzX[DCXGPÅPCLRQMTQêKNGLwÉOKVGEJPQNÏIKCOK08* éKzGVGEJPQNÏIKCOKQDOGF\WLÖEGXKDT½EKG  RTGVKEJÖLC\FW

5[UVÅOUNGFQXCPKCOīVXGJQWJNC $5&

7RQ\QTPGPKGPCÖPCXWXQFKêC &##

$5&FGVGMWLGRTÉVQOPQUĹKPÅJQXQ\KFNCXOīVXQOWJNGCXÙUVTCzPG\CDNKM½ RQOQEQWKMQP\CDWFQXCPÙEJFQXQPMCLwÉEJ\TMCFKGN

0GWUV½NGUCUNGFWLÖLC\FPÅX\QTEGCRTKFGVGMEKKPGRQ\QTPÅJQTKCFGPÉURWUVÉ HWPMEKC&##XÙUVTCzPÙ\XWMCQFRQTWêÉXQFKêQXK\CUVCXKĹCQFRQêKPÖĹUK

❶ #KTDCIXQFKêC ❷ -QNGPPÙCKTDCIXQFKêC ❸ #KTDCIURQNWLC\FEC ❹❺ 2TGFPÙDQêPÙCKTDCI ĘCXÙRTCXÙ ❻❼ *NCXQXÙCKTDCI XĘCXQXRTCXQ


&1-10#.$'<2'é015ĸ 'NGMVTQPKEMÙUVCDKNK\CêPÙU[UVÅO '52 '52X[WzÉXCMQODKP½EKWCMVKX½EKGRN[PQXÅJQRGF½NWCDT\FGPKCLGFPQVNKXÙEJMQNKGUêQ XGFKGMNGRwGLUOGTQXGLUVCDKNKVGXQ\KFNCPCXwGVMÙEJV[RQEJRQXTEJQXC\CPGRTKC\PKXÙEJ RQXGVGTPQUVPÙEJRQFOKGPQM

#MVÉXPCQEJTCPCRTQVKRTGXT½VGPKW #42

$T\FQXÙCUKUVGPV $#5

5KIPCNK\½EKCPÖF\QXÅJQDT\FGPKC '55

Funkcia ARP deaktivuje plynový pedál a na jednotlivé kolesá CRNKMWLGDT\FPÖUKNWVCMCD[UC\CDT½PKNQRTGXT½VGPKWXQ\KFNCRTK OCPÅXTQEJXQX[UQMGLTÙEJNQUVK

2TKFGVGMEKKRTWFMÅJQDT\FGPKC\XÙwK$#5DT\FPÙVNCMPC OCZKOWOêÉOUC\PÉzKDT\FP½FT½JCCTK\KMQX½zPGLPGJQF[

2TKRTWFMQODT\FGPÉHWPMEKC'55CWVQOCVKEM[CMVKXWLG XÙUVTCzPÅUXGVN½CD[XCTQXCNCXQFKêC\CXCOK

#UKUVGPVUEJ½F\CPÉ\MQREC *&%

#UKUVGPVTQ\LC\FWFQMQREC *5#

#MVKXQXCPÉOHWPMEKG*&%RTKLC\FG\GZVTÅOPGUVTOÙEJUXCJQX XQ\KFNQCWVQOCVKEM[RTGTCFÉPCPKzwÉRTGXQFQXÙUVWRGĢCURWUVÉ RTGTWwQXCPÅDT\FGPKGVCMCD[DQN\CKUVGPÙDG\RGêPÙCRQOCNÙ\LC\F

2TKWXQĘPGPÉDT\FQXÅJQRGF½NWRQêCUTQ\LC\FWFQRTWFMÅJQUXCJW \CEJQX½*5#VNCMDī\FMÙOPGRTKF½VGRN[PêÉO\CDT½PKEÖXPWVKW XQ\KFNC


EXTERIÉR

#.7FKUM[URPGWOCVKMCOK 4

2TQLGMVQTQXÅUXGVNQOGV[UQUOGTQXÙOKWMC\QXCVGĘOK X[DCXGPÙOKzKCTQXMCOK $QêPÅUOGTQXM[.'&CQUXGVNGPKGP½UVWRPÅJQRTKGUVQTW 5VTKGDQTPÅUVTGwPÅN[zKP[

%JTÏOQXCP½OTKGzMCEJNCFKêC jRQTVQXÙFK\CLP\CFPÅJQP½TC\PÉMC *QTPÅDT\FQXÅUXGVNQ.'&

/TKGzMCEJNCFKêCUX[UQMÙONGUMQO 2CTMQXCEÉCUKUVGPV RTGFPÙC\CFPÙ Športový spojler

5XGVN½UHWPMEKQW'UEQTV Zadné hmlové svetlá a spätné svetlomety Strešná anténa

$G\TCOKGPMQXÅUVKGTCêG#'41 'NGMVTKEMÅURÀVPÅ\TMCFN½ Systém automatického zamykania

6ÏPQXCPÅRTQVKJNWMQXÅUMNQ Vyhrievané spätné zrkadlá 5[UVÅOOQPKVQTQXCPKCVNCMWXRPGWOCVKM½EJ 62/5 

#.7FKUM[&KCOQPF%WV s pneumatikami 4

&CzìQXÙUGP\QT $G\RGêPQUVPÅGNGMVTQPKEM[QXN½FCPÅQMP½ 5ÖRTCXCPCQRTCXWRPGWOCVÉM

#.7FKUM[&KCOQPF%WV s pneumatikami 4

5[UVÅOKPVGNKIGPVPÅJQMĘÖêCCUMNCFCEÉMĘÖê $G\RGêPQUVPÅUVTGwPÅQMPQ 7\½XGTRNPKCEGJQJTFNCP½FTzGRTGOQêQXKPW

NGPU'WTQF6


INTERIÉR

2TÉUVTQLQX½FQUMC qOQPQ.%& 6NCêKFNQjVCTV 1XN½FCêGCWFKQCJCPFUHTGGQXN½FCêVGORQOCVW

#WFKQ/2 4CFKCEGR½FNQPCwQHÅTQXCPKGU#6 Automatické ovládanie svetiel

&XQL\ÏPQX½RNPGCWVQOCVKEM½MNKOCVK\½EKC 2Q\FĔzPGCXÙwMQXQPCUVCXKVGĘPÙXQNCPV 5RÉPCêG

/CPW½NPCMNKOCVK\½EKC 'NGMVTQPKEM½RCTMQXCEKCDT\FC '2$UHWPMEKQW#WVQJQNF *½êKM[

2TGFĔzGPKGUNPGêPGLENQP[ 8PÖVQTPÅ.'&QUXGVNGPKG 'NGMVTKEMÅQVX½TCPKGFXGTÉDCVQzKPQXÅJQRTKGUVQTW

Osvetlené kozmetické zrkadielko 0GTG\QX½RTCJQX½NKwVC RTGFPÅUGFCFN½ 8GĘMQMCRCEKVPÅXTGEMQXQFXGT½EJ

8\½UWXMC RTGFP½\CFP½ 2QUWXP½UVTGFQX½QRKGTMCUÖNQzPÙORTKGUVQTQO 5KGĹRTGWEJ[VGPKGDCVQzKP[

<½UWXMC88 $G\FTÐVQX½PCDÉLCêMC -T[VDCVQzKPQXÅJQRTKGUVQTW


VZORKOVNÍK FARIEB

(#5%+07,¶%'8.#560156+ &K\CLPMVQTÙDWFÉRQ\QTPQUĹ8[zCTWLGUKNWCGPGTIKW ¶RNPGPQXÅ-14#0&1RTKP½wCX[PKMCLÖEGLC\FPÅXNCUVPQUVKCF[PCOKMWMVQT½X½UWTêKVGRTGMXCRÉ #MVQOWP½UPCX[wGXìCMCU[UVÅOWRQMTQêKNÙEJDG\RGêPQUVPÙEJVGEJPQNÏIKÉ&''2%10641. X[X½F\CCzPCUCOQVPÙRTCJÅT[CWVQPÏOPGJQTKCFGPKCXQ\KFKGN ¶RNPGPQXÅ-14#0&12TÉĹCzNKXÙwVÙNCOKOQTKCFPCÖzKVMQX½JQFPQVC-14#0&1RTKPGUKGFQXCwKEJ XwGFPÙEJFPÉRWPEOKOQTKCFPQUVK

FARBY EXTERIÉRU

FARBY INTERIÉRU

6GZVKNPÙRQĹCJ )4#0&DKGNC 9##

-QODKP½EKC WOGNGLMQzGC tkaniny

5+.8'4UVTKGDQTP½ 5#+

-QzC

éKGTP[KPVGTKÅT .$*

2.#6+07/ sivá #&#

DANDY modrá $#5

6GZVKNPÙRQĹCJ

-QzC

$ÅzQXÙKPVGTKÅT '$) POPQTCPzQX½ 4#6

%*'44;êGTXGP½ 4#8

-QzC

52#%'êKGTPC .#-

*PGFÙKPVGTKÅT 1#;

-QODKP½EKC WOGNGLMQzGC tkaniny

Profile for ssangyongsk

Brožúra SsangYong Korando  

Brožúra SsangYong Korando  

Advertisement