Page 1

✦ www.zememeric.cz

5+6/2008 /// ročník 15. /// cena 75 Kč | 99 Sk | 4 € (předplatné v ČR: 65 Kč)

Držím se geodézie

zuby nehty aneb geodetem u protinožců Chybí firmy na pozemkové úpravy? CLGE: pouze titul „ing.“ zajistí kvalitu
www.zememeric.cz


velkam

Obsah: vzdělávání  geodézie  katastr  kartografie  pozemkové úpravy  Zeměměřičský věstník (ČSGK)........ 5 Náročné úkoly stojí před evropskými geodety (H. Elmstroem) ............. 6-9 Terestrické skenovací systémy výběrový přehled (T. Křemen, B. Koska) ........................... 10-12 Predátor nečetl Zeměměřiče při úporném boji vesmírných oblud (R. Petr)........................................ 13 Uchránili český katastr (rozhovor s T. Mikoláškem)......................14-15 Koutek problémů III. (L. Línková)... 16 Zeměměřiči s ? (D. Dušátko).......... 16 Virtuální 3D modely měst (J. Štronerová)....................................17-18 Pasport komunikací a špekáčky (I. Lindovský)................................. 18 Fotogrammetrie 3 - Digitální metody a laserové skenování (M. Štroner)............................... 19

Servis Zeměměřiče (řádková inzerce) 34

Modré nebe a rozkvetlé květinky to je obraz dnešního dne na konci května, kdy píši tento úvodník. Znovu jsme se přestěhovali a blízkost rušného vršovického nádraží jsme vyměnili za pohled do vršovického (nebo už vinohradského?) parku Grébovka. Kvílení brzd rychlíků vystřídal zpěv ptáků. To je super. Dnes je nebe opravdu bez mráčku, ale tento Zeměměřič je věnován mračnům. Právě pomocí mračen bodů totiž modeluje dnešní geodet okolní realitu. Už neměříme pouze domy nebo přírodní útvary, ale i technologické výrobní linky, sochy a... to už najdete sami v obsahu.

Dvouměsíčník Zeměměřič, číslo 6+7/2008 (červen 2008), ročník 15., redakční uzávěrka 19. 5. 2008, vychází 30. 5. 2008 v nákladu 4 000 výtisků.

Jednu květinku naleznete na louce takřka na konci časopisu, ale příměr s květinou používá i prezident CLGE, když definuje náročné úkoly geodetů v budoucnu. To je hodně zajímavé čtení. Je tam jak celoživotní profesní vzdělávání, tak i poznámka k problematice bakalářů a ÚOZI, kterou se právě zabývá český Parlament. Velký prostor tohoto čísla je věnován i pozemkovým úpravám. Celkem 2,3 miliardy korun pro letošní rok přeci stojí za pozornost i „zmlsaným zeměměřičům“. Jen jestli je dostatek kvalitních projekčních firem, když Vláda klade takový důraz na prostorové a funkční uspořádání pozemků a vlastnických práv k nim. V některých případech dojde i na domapování intravilánů při KPÚ, takže se dějí kolem nás velké věci a je dobře být u toho. Nedá mi to, abych neohřál polívčičku i rubrikám časopisu, které jsou na hlavu. Jak Koutek problémů tak i Kurz tvořivého myšlení zaznamenává značný ohlas. Kde jinde můžete vyhrát pěkné peníze - a to jen za účast? Improvizovaný koutek zlepšovatelů se nenadále objevil na straně 24, ale větší ohlas asi vzbudí možnost publikování vašich kolektivních zeměměřických fotografií na straně 16. Nebojte se fotit.

Cena celoročního předplatného na rok 2008 – 393 Kč. ISSN 1211- 488X Vydává: SPRINGWINTER, s.r.o., šéfredaktor: ing. Radek PETR. Redakce, předplatné, distribuce, sazba a inzerce: SPRINGWINTER – Zeměměřič, Br tnická 1169/9, 101 0 0 Praha 10, tel./fax: 251 565 572, 603 787 118 • email: redakce@zememeric.cz • www.zememeric.cz • www.zememeric.cz/objednavky • č.ú.: 212 719 922/0300 ČSOB • IČO: 27649601 • DIČ: CZ27649601 Názory redakce a vydavatele se nemusejí ztotožňovat s názory autorů jednotlivých příspěvků.

Toto číslo je opravdu doslova pestrá květinka, byť hodně okvětních lístků zabírají PÚ či geodézie. Konečně je to o zeměměřictví a katastr, aby tu člověk pohledal. A pak že zeměměřictví je jen katastr! Pěkné léto s modrou oblohou... — Radek Petr, šéfredaktor

Diář  

Aktuální přehled je vždy na www.zememeric.cz/diar

5. - 7. 6. (Skalský Dvůr) Setkání geodetů (vyhlášení soutěže o Technické dílo roku 2008, předání ceny časopisu Zeměměřič) 10. 6. (Praha) GP - zkušenosti s aplikací po roce účinnosti kat. vyhlášky (seminář) 14. - 19. 6. (Stockholm) FIG Working Week 18. - 20. 6. (Třebíč) Územní plánování a GIS Změna termínu 1. 7. - 31. 8. (Praha, Horní Počernice) 2. Salon fotografů OS

Foto: OS Viva geodesia

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví III. (R. Dušek).......................... 20 Mapa roku 2007 (A. Vondráková).... 21 KPÚ opět v Třebíči (E. Eliášová)..22-24 Domapování zastavěného území obce při zpracování KPÚ jako součást zakázky KPÚ (P. Pospíšil).......22-25 Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k PÚ (J. Košťál).......................24-25 Osamostatnění pozemkových úřadů (rozhovor s J. Vítkem).................... 26 CPD zeměměřičů v Austrálii (V. Slaboch)............................................ 27 Zeměměřičem na NZ (L. Smrž)...28-29 Vývoj kartografického znázorňování terénního reliéfu na mapách II. (D. Dušátko) ...........................30-32 Na Slovácku jsou lidé hrdí (Sv. Sedláčková)............................................ 33

Úvodník

zeměměřič 5+6/2008

Viva Geodesia (zeměměřiči s přáteli vystavují své fotografie) 30. 9. - 3. 10. (Brémy, NSR) Intergeo 2008 (mezinárodní veletrh geomatiky) 9. 10. - 12. 10. (Praha) Autoshow Praha 2008 (14. mezinárodní veletrh osobních a lehkých užitkových automobilů) 11. 10. (Litoměřice) 44. GEODESIA RALLYE ČR (navigační automobilové závody)

23. - 24. 10. (Praha) 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 3. - 4. 11. (Praha) Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS 2008 19. 11. (celý svět) GIS Day 20. 11. (Brno) Setkání absolventů studia oboru G+K na Vojenské akademii (později Univerzitě obrany) v Brně Nahlašte zdarma chybějící akce redakci.
buď in

V

ÚOZI také bakaláři? V Poslanecké sněmovně byl 12. března předložen poslanecký návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Návrh rozšiřuje možnost získání úředního oprávnění také bakalářům. Kromě ČVUT jsou proti rozšíření všechny oborové vysoké školy, ČÚZK i Vláda ČR. Návrh prošel v PSP ČR prvním čtením do Zemědělského výboru a čeká ho projednávání ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. id=2833

J

Svátek patrona zeměměřičů je 3. července na svatého Tomáše – apoštola, který žil v 1. století a jinak mu říkali také Didymos, neboli Dvojče. Původním povoláním byl rybář. Když se Ježíš chtěl vrátit do Judska, kde ho nedávno málem ukamenovali, všichni apoštolové se báli, jediný Tomáš statečně řekl: “Pojďme i my, abychom zemřeli spolu s ním!“ (Jan 11,7-16). Nejslavnější zmínka v Bibli o svatém Tomáši - apoštolovi se váže k tomu, co se stalo po Kristově zmrtvýchvstání, kdy Tomáš pravil: „Dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím.“ Osmého dne byl Ježíš opět mezi učedníky, ukázal Tomášovi své rány a řekl mu také: „Nepochybuj a věř!... Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ (Jan 20, 19-29)Po Kristově Nanebevstoupení působil jako misionář v Persii a Indii. Setkal se zde prý se Třemi králi a pokřtil je. Tomáš byl povolán do Indie jako stavitel, ale peníze na stavbu chrámu indického krále, rozdal chudým a král se díky tomu obrátil. Později dal Tomáš roztavit bronzovou sochu slunečního boha a rozlícený velekněz ho za to probodl kopím. 3. července byly přeneseny jeho ostatky do Edessy a dnes se nachází největší část ostatků v Ortoně ve střední Itálii. Je patronem: architektů, stavebních dělníků, geometrů - zeměměřičů, konstruktérů, tesařů, zedníků, kameníků, teologů, při bolestech zad, za dobrý sňatek, proti pochybnostem, slepých, nevidomých... Atributy: kopí, meč nebo kameny; stavitelský úhelník; bývá zobrazován, jak se dotýká Kristových ran. Někdy bývá na obrazech scéna, kdy Panna Maria dává Tomášovi svůj pás, aby uvěřil v její nanebevstoupení. id=2909, 2095

N

Živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností Novela živnostenského zákona přináší změnu od 1.7.2008. V novém znění Přílohy č. 2 lze u předmětu podnikání „Výkon zeměměřických činností“ nalézt ve sloupci s požadovanou odbornou způsobilostí oproti dosavadnímu znění některé výrazné změny. Od 1.7.2008 je pro získání živnostenského oprávnění k výkonu zeměměřických činností u vysokoškoláků snížena potřebná odborná praxe ze 3 let na 1 rok a u středoškoláků z 5 let na 3 roky. Nově lze živnostenské oprávnění k výkonu zeměměřických činností získat i s vyšším odborným vzděláním a 3 letou praxí, nebo s osvědčením o rekvalifikaci a 4 letou praxí. Tyto změny ČÚZK k případným připomínkám vůbec neobdržel. Vše spěje k tomu , aby zeměměřictví vykonávalo co nejvíce pracovníků i když budou mít málo zkušeností a znalostí. id=2912

N

Virtuální prohlídku ulicemi nabízí Street View ve vybraných velkých městech v USA. Po přepnutí do služby Street View se zobrazí modrou linií ulice, po kterých se můžete libovolně pohybovat. Následně je možné zobrazovat okno, ve kterém je umožněn posun do stran nebo přibližování. Za zmínku také stojí StreetView v Yosemitském národním parku. Dá se tedy očekávat, že služba se v budoucnu bude rozvíjet nejen ve velkých městech, ale také na zajímavých přírodních lokalitách. id=2844

D

Konference „Počítačová podpora v archeologii“ Dne 21.5. – 23.5.2008 proběhl na Zvíkovském podhradí na Písecku VII. ročník této konference. V geodetickém bloku se autoři věnovali ukázkám geodetických metod a moderních přístrojů a jejich aplikaci v archeologii. Objevily se metody tvorby 3D modelů s využitím jak triangulačních, laserových i optických skenerů tak metod digitální fotogrammetrie pro dokumentaci a další zpracování dat archeologických nalezišť a i vlastních nálezů. Dále se příspěvky zabývaly ukázkami moderních přístrojů pro online mapování, využití GIS v archeologii a objevila se i otázka formátů a způsobů archivace těchto elektronických dat. Představeny byly i nejmodernější metody geodézie z posledních let, jako jsou LSS (laserové skenovací systémy) a metody digitální fotogrammetrie. Z příspěvků bylo patrné, že široké oblasti geodézie úzce podporují archeologii a že jí mají stále co nabídnout a díky moderním technologiím nabízí nové výstupy a možnosti dalšího zpracování. - (JŠ), id=2911

A

Vytvořte vlastní mapu, vyhrajte soutěž s Google Maps a za odměnu leťte do sídla společnosti Google. Využít musíte službu Google

www.zememeric.cz

Foto: archiv redakce

O

Výpisy z evidence Rejstříku trestů pro ÚOZI Od 1. 7. 2008, kdy vstoupí v platnost novela zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, již ZKI nebudou při přijímání žádostí o udělení úředního oprávnění vyžadovat od žadatelů výpisy z evidence Rejstříku trestů. ČÚZK (jako „úřad udělující oprávnění“) si je bude obstarávat sám. www.zememeric.cz, id=2910

Družstvo Geosu Litoměřice věnovalo všem soupeřům ve volejbalu vlaječku s pozvánkou na Geodesia Rallye ČR.


buď in

N

Google Maps v češtině Nejde pouze o českou lokalizaci aplikace, ke které došlo již dříve, ale jedná se především o doplnění databáze míst, firem, restaurací, hotelů a dalších objektů, které lze vyhledávat a navíc recenzovat jednotlivými uživateli. Ani nová verze nenabízí letecké snímky nebo topografické mapy v takové kvalitě, v jaké je nabízí konkurence, např. v podobě mapy.cz nebo amapy.cz. Na rozdíl od konkurence ale Google Maps nabízí možnost vytvářet vlastní mapy. Po zaregistrování a vytvoření vlastního účtu mohou uživatelé vytvářet vlastní mapy za pomocí bodů, linií a ploch v kombinaci s textem, obrázky, nebo videem. Mapy je možné uchovávat pouze pro vlastní potřebu nebo je možné je sdílet a posílat dalším uživatelům. Užitečnou funkcí je možnost zápisu jednotlivých firem do databáze zdarma. id=2886

U

Salon fotografů 2008 uspořádalo i letos občanské sdružení Viva Geodesia. Zeměměřiči a jejich přátele vystavují své fotografie do 30. června na zámku v Ploskovicích, následně do 31. srpna v Praze – Horních Počernicích a v lednu a únoru 2009 ve vlastivědném muzeu ve Vysokém nad Jizerou a nakonec v kulturním domě v Litoměřicích, kde nyní visí loňský ročník. Příjďte se podívat nebo se příště rovnou zúčastněte. id = 2908

S

ERDAS je zpět Společnost Leica Geosystems Geospatial Imaging oznámila, že mění svoje jméno na ERDAS Inc., tedy tak jak se jmenovala již dříve. Původní firma ERDAS byla odkoupena společností Leica Geosystems v roce 2001. Erdas Imagine dnes patří mezi světovou špičku v oblasti programů pro zpracování materiálů dálkového průzkumu Země. id=2867

zeměměřič 5+6/2008

M

Mezinárodní geodetický pětiboj Mezinárodního geodetického pětiboje v Lučenci se zúčastnilo 27 družstev ze středních škol, kde se vyučuje geodézie, ze Slovenska, Česka a Maďarska. Družstvo SPŠZ vyhrálo v obou kategoriích. Další pořadí v jedné ze dvou kategorií jsou: 1. Praha 15. Szombathely 2. Žilina 16. Košice 3. Lučenec 17. Prešov 4. Bratislava 18. Budapest 5. Praha 19. Pécs 6. Duchcov 20. Békéscsaba 7. Lučenec 21. Békéscsaba 8. Trenčín 22. Bratislava 9. Ban.Štiavnica 23. Miskolc 10. Ban.Štiavnica 24. Budapest 11. Žilina 25. Szombathely 12. Spiš.Nová Ves 26. Prešov 13. Duchcov 27. Lučenec 14. Trenčín id= 2869

V

Gefos Praha vyhrál i nad Pouliční směskou Výsledky volejbalového turnaje geodetů a kartografů ze 17. května 2008: 1. Gefos Praha 2. Pouliční směska 3. SK GEO Č. Třebová 4. Plzeňská směs 5. VK GEO ČB 6. Hrobeso XX 7. Jirčany 8. Pat a Mat 9. Ročník 1987 10. Azimut 11. GKS Sokolov 12. Maestro Club Kolovraty 13. Geoprogres 14. Geos Litoměřice 15. Gefos Jih 16. VSK MNČ 17. Gepard 18. Ouřadové 19. Oldies 20. VC Pulci id=2913

R S

Další čestný doktorát M. Konečného Rytíř kartografie, prof. RNDr. Milan Konečný, CSc. z Brna (Masarykova univerzita), získal 9. dubna 2008 další čestný doktorát, tentokrát na technice v Bulharské Sofii. id=2851 Plav na jih Setkaní absolventů G+K, ČVUT po 25 letech svolal na víkend 5. do 7. září 2008 Robert Šinkner. id=2860 Všechny tyto zprávičky a mnohé další naleznete také na www.zememeric.cz pod příslušným id článku.

ročník XVII (XLIV)

praha 22. 5. 2008

Maps za pomocí dostupných nástrojů (např. body, linie, plochy, videa, fotografie, atd.). Soutěž trvá od 6. května do 22. srpna 2008, kdy je stanovena uzávěrka přihlášek. Hlavní cenou je výlet do USA, mimo jiné do sídla společnosti Google - Googleplex. Dalších 100 účastníků získá tričko Mapy Google ČR. Pokud bude vítězem předplatitel Zeměměřiče nebo GeoBusinessu, obdrží předplatné obou časopisů na 10 let. Oceněna bude zejména nápaditost mapy a jejího řešení, funkčnost, originalita tématu a celého konceptu a v neposlední řadě estetický dojem. id=2888

Český svaz geodetů a kartografů (Czech Union of Surveyors and Cartographers a dále jen „ČSGK“) je nezávislým, dobrovolným a společenským profesním sdružením ustaveným podle zákona o sdružování občanů. Zastupuje profesi v Mezinárodní federaci zeměměřičů - International Federation of Surveyors (FIG), kde používá označení. ČSGK je od roku 1990 zakládajícím členem Českého svazu vědecko-technických společností (ČSVTS) a kolektivním členem České asociace pro geoinformace (CAGI). Články z pera našich členů někdy najdete také v časopisu Zeměměřič, který je našim mediálním partnerem a na webových stránkách ČSGK – http:// csgk.fce.vutbr.cz/:

Kalendárium nejbližších akcí: 5. – 7. 6. 2008 (Vysočina, Skalský dvůr) SETKÁNÍ GEODETŮ (organizuje Komora geodetů a kartografů)

Nejen pro další informace navštivte webové stránky ČSGK http://csgk.fce.vutbr.cz/

Členské příspěvky na rok 2008 Sekretariát ČSGK informuje své členy o způsobech a možnostech úhrady členských příspěvků na rok 2008, případně za předchozí roky: Roční příspěvek: – individuální člen……………….. 300 Kč – důchodce, student……………... 100 Kč – dobrovolný příspěvek na FIG…. 20 Kč Platby: 1) bankovním převodem na účet ČSGK – č.ú. 1937568329/0800, variabilní symbol je registrační číslo člena Svazu. 2) přímo na sekretariátu ČSGK, Novotného lávka 5, Praha 1 Uhrazení členských příspěvků mělo být do 15. 4. 2008. Další podrobnosti a informace získáte na sekretariátu ČSGK v Praze. (Tel./fax: 221 082 374, mobil: 728 750 494, e-mail: geodeti@ csvts.cz, www.csvts.cz/csgk/)
analýza

před

Náročné úkoly stojí evropskými geodety

D

Dámy a pánové, jsem velmi potěšen, že zde zastupuji CLGE. Těším se, že naše konference bude úspěšná, a jsem rád, že vás zde mohu uvítat. Název mého projevu je „Náročné úkoly před evropskými geodety“. Soustředím se trochu na několik následujících let a na úkoly, které před námi stojí a do kterých se musíme pustit. Názvy odstavců jsou vzdělání, řeknu několik slov o našem povolání, velmi krátce o technickém rozvoji, veřejných službách a nakonec o zákaznících.

Projev prezidenta Rady evropských zeměměřičů (CLGE) na konferenci GEOS 2008, kterou zorganizoval VÚGTK v Praze na Novotného lávce koncem února 2008 

Vzdělání, podle mého názoru, je pro nás pravděpodobně nejdůležitějším problémem. CLGE učinila, jak to vidím já, velmi důležité rozhodnutí o zvýšení odborné úrovně. Pro práci v katastru se pro získání licence požaduje alespoň 2-3letá praxe a odborné vzdělání nejvyšší nebo střední úrovně. Pro evropské společnosti je důležité dosažení hodnosti Dr. jako představitele vysokoškolského vzdělání. Absolventi vysokých škol by měli mít možnost dosáhnout titulu Ph.D., stát se profesory a tak se podílet na udržení vývoje moderní společnosti. Úroveň vzdělání je podle mého názoru velmi důležitá. Jedenáct zemí podepsalo tento požada-

www.zememeric.cz

Foto: 1x Orangetigra/Dreamstime, 4x VÚGTK a CLGE

Ve všech těchto aspektech našeho povolání vidíme za posledních deset, dvacet, třicet, čtyřicet let neustálé změny, které budou pokračovat i v budoucnu. Je velmi důležité nejen znát tyto stálé změny, ale také skutečnost, že jejich rychlost se zvyšuje. Viděno z Dánska, v roce 1967 bylo 60 % geodetů těsně spojeno s prací v katastru. Podle posledních údajů z roku 1997 vidíme pokles tohoto počtu na 25 %. Nové, dosud neuzavřené údaje z roku 2007, vykazují pravděpodobný pokles až na 15 % dánských geodetických společností. Všechny společnosti požadují od pracovníků v katastru spolehlivost. Můžeme pozorovat, jak se během tohoto vývoje zvýšila přizpůsobivost k požadavkům společnosti. Pokles z 60 % na 25 % je za tuto dobu obrovská změna. Za stejné období počet společností v Dánsku poklesl ze 165 na 87 a v příštích 5 letech pravděpodobně poklesne na 60.


analýza vek (Boloňská deklarace - pozn. redakce). Pro systém vzdělávání je důležitá flexibilita a přizpůsobivost, protože v mnoha zemích máme problém přitáhnout studenty. Pokud systém není velmi pružný, pokud vzdělání není dostatečně rychle přizpůsobeno moderním požadavkům, ztratíme studenty. V nadcházejících letech očekáváme boom v přechodu studentů přinášejících peníze ze své domovské země a hledajících nejlevnější vzdělání nejvyšší kvality v jiných zemích. Například v Dánsku máme nejvyšší míru podpory studentů. Stát jednoduše platí šestileté studium potřebné k dosažení magisterského stupně vzdělání. Cílem je, aby státní peníze, vydané na osobní podporu studia, nebyly vyváženy přes hranice. Můžeme vidět a předvídat pohyb studentů přes hranice, jak hledají, co je pro ně nejlepší. Velmi důležité je, abychom udrželi a přitáhli nejlepší studenty pro naše povolání. CLGE a FIG před mnoha lety formulovaly hlavní úkol - udělat společ-

Uvnitř našeho povolání bude nutné řešit problém určité ztráty etiky. Evropská unie požaduje v tomto směru jistá opatření. V první řadě musíme zachovat naší spolehlivost. Mám pocit, že geodeti ve všech evropských zemích se těší vysoké důvěryhodnosti uvnitř společnosti. Musíme mít za povinnost ukázat zákazníkovi, že když uděláme nějakou chybu, a každý někdy nějakou může udělat, musíme za ní platit. Uvnitř organizací budou potřebné trestní komise, zřizované podle zákona státem. Tyto komise musí jednat důrazně, aby ukázaly veřejnosti, že chtějí mít vysokou úroveň profesionálního standardu v našem povolání. Musíme přijmout moderní transparentní řízení, protože v této internetové době vše, co děláme, může být kontrolováno internetem. Musíme jednat společně s civilními službami, moderní administrativou - budeme vystaveni pohledu moderní administrativy a, co je důležitější, příští společnosti. Musíme se sami změnit na poskytovatele údajů. Nebudeme již provádět měření pomocí řetězců a ocelových pásem, ale použitím moderní integrované techniky, skenerů apod. Musíme počítat s tím, že cokoli budeme používat, může použít i někdo jiný. Možná, že nebudeme vědět, co je uvnitř skříňky, ale používání skříňky bude velmi snadné. Naším úkolem bude zpracování dat a jejich předávání s licencí po internetu. Musíme se důraznější cestou pokusit zviditelnit a získat vedoucí postavení ve společnosti. Podle mého názoru spojení údajů o vlastnictví a jejich používání vyžaduje znalosti, které má zeměměřič. Posledním problémem jsou poplatky za data. V Evropě je trend (někteří mu dávají přednost, jiní ne), aby za 5-10 let

byly všechny veřejné informace dostupné na internetu a absolutně bez poplatků. V mnoha zemích toto již platí. Jedeteli do Švédska, Dánska, Rakouska můžete vidět, že všechny informace o nemovitostech jsou na internetu. Takže to bude zdarma. Ve státě Washington jsou informace zdarma již po mnoho let. Technický rozvoj, jak já to chápu, je stále rychlejší a rychlejší a vyžaduje vzdělání. Jako příklad rychlého technického rozvoje si můžeme uvést obor fotogrammetrie, dálkového průzkumu a další. Bylo by možné získat dosti rychle nové vědomosti? To je otázka mnoha technických aspektů. Velmi rychlý technický rozvoj vytváří problém nejen pro organizace, ale také pro společnost a nejvíce pro vysoké školy. Technický rozvoj vyžaduje spoustu finančních prostředků - mám na mysli nové druhy přístrojů, které potřebují vysoké školy. To vše nutí vysoké školy ke spolupráci, aby zvládly náročné úkoly, na ně kladené. Zdá se, že žádná univerzita v Evropě nemá dostatek peněz, a proto volá po spolupráci. Veřejné služby. Naše aktivity týkající se katastru směřují ke stále větší integraci správy dat s použitím geografických informačních systémů (GIS). Norsko právě dokončilo informační systém o kata– stru, mapách a také námořních mapách. Dokončilo nyní většinu informací a za několik měsíců bude kompletně provedena změna takové kombinované administrace dat. V tomto procesu více méně začal environmentální projekt inspirovaný snahou ukázat ideové postavení geodeta v Evropě. Mnoho zemí si uvědomilo, že geodetické kanceláře převzaly zodpovědnost za rozvoj národního aktu během tohoto procesu, který proběhne v příštích několika letech. Geodeti musí být viditelní, musí být oknem, dávajícím příležitost nahlédnout do jejich oboru, a musí ji umět sami využívat.

Foto: sinan isakovic/Dreamstime

ně vše nejlepší pro veřejnost, civilní službu a rozvoj země. Musíme konat, jsme specialisty v mnoha oborech týkajících se nemovitostí. Budeme muset rovněž řešit problém výměny generací na vysokých školách. Mezi posluchači budou většinou mladí, ale i poněkud starší studenti. V severských zemích vidíme v mnoha oborech generační změny. Za méně než pět let budou mnozí profesoři cizinci. V severských zemích během příštího půlroku budou zeměměřické organizace a národní zeměměřické ústavy společně s vysokými školami diskutovat otázky vzájemné přeshraniční spolupráce. V Dánsku a Švédsku již máme těsnou přeshraniční spolupráci v oboru geodezie. Dáni mohou navštěvovat přednášky ve Švédsku, mohou tam pracovat a naopak. V mnoha oborech v různých částech Evropy již existuje přeshraniční spolupráce vysokých škol. Hlavním problémem však je úroveň vzdělání, jeho přitažlivost a přizpůsobení moderním trendům. Jako geodeti jsme tradicionalisté, akurátní a v mnoha směrech rozhodní lidé. Na

studiích nemůžeme šetřit. Pro přitažení studentů musíme použít médií a seznámit je s tím, že naše povolání je pravděpodobně nejlepším povoláním, které může získat největší podporu společnosti.

zeměměřič 5+6/2008


www.zememeric.cz


analýza

Pro Novinky Zeměměřické knihovny 2/2008 přeložil Karel Diviš (zkráceno), Zdiby : VÚGTK, 2008. - 3 s. Původní zdroj: [Challenges ahead for the European Surveyor] / Henning Elmstroem. - In: GEOS 2008: Conference Proceedings: Prague, Czech Republic, 27th - 28th February 2008 / edited by Milan Talich. - Praha: VÚGTK, 2008. VÚGTK K 50 492

NZK v papírové podobě lze objednat na adrese: odis@vugtk.cz nebo VÚGTK – ODIS, 250 66 Zdiby 98; www.vugtk.cz/nzk Uživatel. Uživatel diktuje, co máme dělat. Vidíme v televizi, že politici dělají stále méně, co se týká požadavků spotřebitelů. Takže jsme stále více neradi, když je tam vidíme. Budoucí spotřebitel by měl rád neřešitelné. Nebude kupovat jednotlivosti, bude chtít konečné řešení naráz. Musíme se tomu přizpůsobit. Je to na pohled složení několika prvků potřebných k tomu, aby vznikla květina. avšak uživatel chce koupit hotovou květinu. My musíme dát svoje schopnosti, dát naše údaje a produkty k vyrobení konečného řešení pro společnost. Je to jako případ dánského rybáře. Ryby budou muset žít, jinak nechytneme žádné ryby. Budeme muset udělat pokrok, změnit chování tak, aby bylo vhodné pro ryby. Spotřebitel je jako ryba. Nezměníme-li úplně administraci, dopadneme jako rybář, který nechytí žádnou rybu. Naše povolání musí v nadcházejících letech chytit mnoho ryb. To bude náš hlavní úkol. Děkuji za vaši pozornost a jsem připraven na vaše otázky. Otázka: Měl bych dotaz na magisterské studium. V Řecku máme v poslední době na technické univerzitě plán studia ekvivalentního magisterskému bez předběžného bakalářského stupně. Chceme změnit vzdělání na dvoustupňové bez bakalářského, protože se obáváme, že polovzdělaní absolventi by nebyli dobří pro společnost. Myslíte, že to je správné rozhodnutí? Odpověď: Já sám bych podporoval toto rozhodnutí, i když je v rozporu s dohodou v Bologni. Z mého pohledu povolání, jako je naše, nemůže být přizpůsobeno boloňskému názoru. Jedna věta byla pro mne příjemná. Jeden univerzitní profesor před několika lety dospěl k bakalářské úrovni a říkal, že to je pouze cestovní pas. Chtěl tím říci, že musíme vědět, že konečnou úrovní pro bakaláře je magisterská úroveň. Může jí dosáhnout tak, že může cestovat na jinou univerzitu, kterou si vybere, a tam dosáhne magisterské úrovně. Pouze titul magistra je vhodný pro geodeta na úrovni, kterou chceme mít. V Dánsku můžeme vidět některé bakaláře, kteří byli jmenováni do funkce. Doufejme, že ta boloňská dohoda nebude pro nás příliš tvrdá. Uvidíme. Otázka: Má otázka se týká úrovně odborné multidisciplinární fi rmy. Jedna z věcí, která se může přihodit polským geodetům, je spojení jazykových a technických schopností v multidisciplinárních fi rmách, ve kterých pracují architekti, stavaři, geodeti atd. Odpověď: My jsme geodeti, jsme konzervativní, důvěryhodní lidé. Když se podíváme zpět na dánské politiky, za posledních 40 let nikdy neprošel návrh zákona o geodezii parlamentem. Oni říkají, že geodeti jsou velmi přívětiví a důvěryhodní lidé, kteří jsou páteří katastrálních služeb atd. atd. a když se podíváme pravděpodobně do každého parlamentu v evropských zemích, setkáváme se s tím samým. V Dánsku je nutné přijmout studenty magisterské úrovně, když přijdou do soukromé fi rmy. Ty pro ně pořádají speciální kurzy v projektovém řízení, zahraničním podnikání apod.

zeměměřič 5+6/2008

V budoucnu musíme být mnohem lepší, ať se nám to líbí nebo ne. Otázka: Co si myslíte o pokračování odborného růstu? Myslím, že není správné, aby tituly ve veřejné službě přežívaly jako šlechtické tituly. Víme, že technický rozvoj je velmi rychlý. Jak se na to díváte? Odpověď: Jestliže nebudeme sledovat požadavky odborného růstu, pak ve velmi krátké době budeme absolutně ztraceni. V souladu společnostmi potřebujeme neustálé vzdělávání, které musí pokračovat. V Dánsku je zhruba 1 měsíc ročně věnovaný k dosažení magisterské úrovně vzdělání v našich podnicích, k získání odborného růstu každý rok. Je to učivo na 1 měsíc, které musíte zvládnout, chcete-li pokračovat. Získání licence provždy je velmi obtížné. Nemůžete být „dřívějším“ geodetem nebo geodetem na celý život. Musíte udržovat kvalitu odborným růstem. Je to otázka společností a také vysokých škol, nabízejících otevřené kurzy, na příklad v letním období. Mnoho vysokých škol je pořádá, je možné si vybrat. Pro každého kandidáta 3-4 týdny ročně. - Henning Elmstroem, prezident Rady evropských zeměměřičů (CLGE), únor 2008 INZERCE

NIVELDA A TEOLDA DOPORUýUJÍ GPS Magellan ProMark500

ŀ GPS L1/L2 ŀ GLONASS ŀ RTK i výpoþet ŀ JTSK ŀ ýeské menu

SOUTH NTS-355R+ ŀ Bezhranol 200m ŀ MČĜení ŀ Vytyþování ŀ Laviþky ŀ Protínání ŀ Silnice, … ŀ ýeské menu ŀ Servis SOUTH v Pardubicích Cena od 89 000 Kþ Další pomĤcky

KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ ěEŠENÍ

Do konce srpna 2008 akþní ceny a okamžité pĜedvedení. Sestava od 199 000 Kþ Pardubice - Praha - H.Králové - Most www.geoobchod.cz volejte zdarma 800 123 228

9


2x měř a 1...

Výběrový přehled:

Terestrické skenovací systémy

P

Princip měření Terestrické skenovací systémy používají dva základní principy měření. Prostorovou polární metodu, u které je dálkoměrný svazek vychylován ve vertikálním a horizontálním směru a protínání ze známé základny, u které jsou souřadnice podrobných bodů určovány na základě znalosti délky základny a protínacích úhlů. Terestrické skenovací systémy využívané v geodézii a ve stavebnictví používají prostorovou polární metodu.

Pozemní 3D skenovací systémy jsou určeny pro hromadný, bezkontaktní a automatický sběr prostorových informací a jejich následné zpracování. Jsou navrženy tak, aby rychle a komplexně zachytily tvar objektu. Tvar měřeného objektu je zachycen velkým množstvím podrobných bodů měřených v pravidelném úhlovém rozestupu, tzv. „mračnem bodů“. Pozemních 3D skenovacích systémů je v současnosti na trhu celá řada. Mezi sebou se liší svojí konstrukcí a určením, pro který byly navrženy. Systémy využívané v geodézii, stavebnictví a v příbuzných oborech tvoří jen malou

část nabízených systémů, ale přesto je při jejich porovnávání a výběru toho nejvhodnějšího systému pro požadované aplikace potřeba znát některé jejich důležité vlastnosti a parametry. Námi sledované skenovací systémy používají pro určení souřadnic podrobných bodů prostorovou polární metodu a délky měří laserovými dálkoměry. Hlavní parametry laserových terestrických skenovacích systémů jsou dosah, přesnost, rozlišovací schopnost, velikost dálkoměrné laserové stopy, bezpečnostní třída laseru, zorné pole a rychlost skenování. Dále je zde ještě několik dalších parametrů, které mohou ovlivnit náš

Velký přehled časopisu

10

Firma

Optech

Trimble

Typ

ILRIS-36D

GX 3D Scanner

Dosah

3 m - 1 500 m (80% odrazivost) 3 m - 800 m (20% odrazivost) 3 m - 350 m (4% odrazivost)

350 m (90% odrazivost) 200 m (35% odrazivost) 155 m (18% odrazivost)

Přesnost 1 bodu Délky Polohy

7 mm / 100 m 8 mm / 100 m

7 mm / 100 m 12 mm / 100 m

Rozlišovací schopnost Minimální krok

0,001 15°

0,001 8° Hz 0,000 9° V

Velikost laserové stopy / Divergence laserové stopy

0,17 mrad

Autofokus: 0,3 mm / 5 m 0,9 mm / 15 m 1,5 mm / 25 m do 3,2 mm / 100 m

Zorné pole

40° x 40° (ILRIS-3D) 180° x 360° (ILRIS-36D)

60° x 360°

Rychlost skenování

2 500 b/s

5 000 b/s

Bezpečnostní třída laseru

1 (IEC 600825-1)

3R (IEC 60825-1)

Hmotnost skeneru

13 kg skener 10 kg rotační podstavec

13 kg

Provozní teplota

0° C až 40° C

0° C až 40° C

Stupeň ochrany

vodotěsné pro venkoví použití

IP53

Napájení

85-265 V AC 50/60 Hz 24 V DC, 75 W

90-240 V AC, 50 / 60 Hz 24 V DC nominální

Ovládání

zabudováno, PC, PDA

PC, TSC2 Trimble

Ukládání dat

USB, zabudovaný SSD

PC

Fotoaparát

interní i externí

interní

www.zememeric.cz


ilu: Archiv

2x měř a 1... výběr, jako je hmotnost, provozní teplota, stupeň ochrany, zdroj napájení, způsob ovládání a ukládání dat a další. Dosah je parametr udávající maximální rozsah vzdáleností, ve kterém skener měří. Tento parametr je silně ovlivněn odrazivostí zaměřovaného povrchu. Maximální hodnoty dosahu jsou proto v praxi obtížně dosažitelné. Ve skenovacích systémech se používají dva typy dálkoměrů. Pulzní dálkoměry mají dosah omezen jen velikostí odraženého dálkoměrného signálu. Fázové dálkoměry jsou kromě odrazivosti především omezeny vlnovou délkou modulované nosné vlny, tento handicap je ale vykoupen jejich vysokou rychlostí měření (statisíce bodů za sekundu). Z námi uváděných přístrojů je fázovým dálkoměrem vybaven pouze systém HDS6000. Přesnost měření skeneru bývá charakterizována několika hodnotami.

Nejčastěji se jedná o přesnost jednoho bodu, jejíž interpretace je obtížná, nebo o přesnost délkového a úhlového měření, která je charakterizována směrodatnou odchylkou. Rozlišovací schopnost udává, jaký nejmenší detail je ze zaměřeného mračna možné získat. Rozlišovací schopnost závisí zejména na minimálním úhlovém kroku měření, na velikosti stopy dálkoměrného svazku (divergence) a na přesnosti měření úhlů a délek. Velikost laserové stopy je udávána průměrem laserového svazku. Je popsána buď hodnotou v určité vzdálenosti a nebo divergencí. Divergence je rozbíhavost laserového svazku. Bezpečnostní třída laseru udává hygienická omezení použití skenovacího systému a je definována v mezinárodní normě IEC60825-1. Zařízení spadající do bezpečnostních tříd 1 a 2 jsou zdraví

Leica

Leica

RIEGL

RIEGL

RIEGL

RIEGL

ScanStation 2

HDS6000

LMS-Z210ii

LMS-Z390i

LMS-Z420i

LMS-Z620

300 m (90% odrazivost) 134 m (18% odrazivost)

79 m (90% odrazivost) 50 m (18% odrazivost)

650 m (80% odrazivost) 200 m (10% odrazivost)

400 m (80% odrazivost) 140 m (10% odrazivost)

1 000 m (80% odrazivost) 350 m (10% odrazivost)

2 000 m (80% odrazivost) 650 m (10% odrazivost)

4 mm / 50 m 6 mm / 50 m

Poloha 6 mm do 25 m 10 mm do 50 m

15 mm / 50m

6 mm / 50 m

10 mm / 50 m

10 mm / 50 m

1 mm v celém dosahu

8 mm / 50 m 0,009 2°

0,005°

0,001°

0,002 5° Hz 0,002° V

0,002 5° Hz 0,002° V

Do 50 m 6 mm (gauss) 4 mm (FWHH)

8 mm / 25 m 14 mm / 50 m 0,22 mrad

2,7 mrad

0,3 mrad

0,25 mrad

0,15 mrad

135° x 360°

155° x 360°

80° x 360°

80° x 360°

80° x 360°

80° x 360°

50 000 b/s

500 000 b/s

10 000 / 8 000 b/s

11 000 / 8 000 b/s

11 000 / 8 000 b/s

11 000 / 8 000 b/s

3R (IEC 60825-1)

3R (IEC 60825-1)

18,5 kg

14 kg

13,5 kg

15 kg

16 kg

16 kg

0° C až 40° C

0° C až 40° C

­10° C až +40° C

0° C - 40° C

0° C - 40° C

0° C - 40° C

IP52

IP54

IP64

IP64

IP64

IP64

36 V AC/DC

24 V DC; 90-260 V AC

12-28 V DC

12-28 V DC

12-28 V DC

12-28 V DC

PC

zabudováno, PC, PDA

PC

PC

PC

PC

PC

zabudovaný harddisk

PC

PC

PC

PC

interní, lze použít i externí data

ne

externí

externí

externí

externí

zeměměřič 5+6/2008

bezpečná a je možné s nimi pracovat bez výraznějšího omezení. Pro bezpečnostní třídu 3R jsou pravidla přísnější, může zde dojít k poškození zraku při pohledu do laserového svazku a při pohledu skrz optické zařízení. Zorné pole skeneru udává maximální oblast, kterou je systém schopen zaměřit jedním skenem. Sken je mračno bodů získané z jedné pozice skeneru při jednom nastavení parametrů skenování a při jednom měření. V dnešní době je již standardem 360° v horizontálním směru, uváděné systémy se liší ve vertikálním úhlovém rozsahu. Rychlost skenování udává počet zaměřených podrobných bodů za sekundu. Tato rychlost kolísá, záleží na nastaveném zorném poli a hustotě skenování. Do hmotnosti skenovacího systému je kromě hmotnosti skeneru nutné započí-

11


© SG Geotechnika, a.s.

© SG Geotechnika, a.s.

© SG Geotechnika, a.s.

tat i hmotnost příslušenství (baterie/generátor, počítač atd.), která může dosáhnout i větších hodnot než samotný skener. Stupeň ochrany strojírenských výrobků je uveden v normě IEC 60529. Tato norma popisuje odolnost přístroje proti vlhkosti a prachu (viz http://en.wikipedia.org/ wiki/IP_Code). Primární zdroj napájení je pro skenovací systémy baterie, uvedení výrobci umožňují i provoz systému ze sítě pomocí adaptéru. V současné době je většina skenovacích © SG Geotechnika, a.s. © SG Geotechnika, a.s. systémů vybavena interní nebo externí digitální kamerou. Externí kamera je volitelné příslušenství, které slouží k doplnění měřených dat kvalitními Ukázky z produkce SG - Geotechnika, a.s.: snímky pro různé účely (obarvení bodů, textury). Hřebeč - sesuv půdy u tunelu -DMT v podobě trojúhelníkové sítě. Bratislava - Apponyiho palác a Stará radnice - digitální model v podobě inzerce mraku bodů. Interiér výrobní haly, část technologie - mrak bodů. info@geoserver.cz Chladírenská věž Chvaletické elektrárny - trojúhelníková síť. www.geoserver.cz Interiér výrobní haly, část technologie - 3D modelování. Volejte zdarma 800 900 006 Jiráskova 1275, 530 02 Pardubice Laserové skenování má výhodu, že u něj může zeměměřič sedět (někdy).

NIVELAâNÍ P¤ÍSTROJE - SETY TEODOLITY – AKâNÍ SESTAVY ➢ mechanické pfiístroje ➢ kalibrace pro ISO ➢ servis, v˘kup ➢ ➢ ➢ ➢

➢ digitální pfiístroje ➢ pozáruãní opravy ➢ ceny od 5000 Kã

TOTÁLNÍ STANICE+ZA·KOLENÍ TOPCON, SOKKIA ➢ PENTAX, LEICA a dal‰í servis, kalibrace ➢ leasing do 24 hodin Pfiíslu‰enství ZDARMA ➢ klientská podpora ceny od 99 000 Kã

Předložený článek podává ucelený přehled nejdůležitějších technických parametrů skenovacích systémů. Může sloužit jako základní informační zdroj pro odbornou veřejnost nebo jako první vodítko pro výběr případného zájemce o skenovací technologii. - ing. Tomáš Křemen, ing. Bronislav Koska, FSv, ČVUT Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze výrobci, jejichž skenery jsou k dispozici na našem trhu. Přehled je pouze výběrem.

GIS/GPS P¤ÍSTROJE+PODPORA ➢ MAGELLAN, TOPCON ➢ singl verze pro CZEPOS SOKKIA ➢ duální sety, RTK ➢ servis, v˘kup, zápÛjãka ➢ certifikovan˘ protokol ➢ transformaãní SW S-JTSK ➢ pfiíslu‰enství ➢ ceny od 50 000 Kã ZDARMA MEZNÍKY, SPREJE, H¤EBY, KOLÍKY ➢ PLASTMARK light, easy ➢ NATURA, A.S.I, závrtné ➢ DOVOZ ZDARMA PO âR ➢ mezníky od 65 Kã ➢ spreje od 119 Kã ➢ kolíky, hfieby od 4 Kã ➢ stativy od 1600 Kã ➢ v˘tyãky od2 000 Kã ➢ dálkomûry od 1900 Kã ➢ mûfiická koleãka ➢ geodetick˘ software (GEUS, ATLAS, KOKE·) 12 let na trhu = ZÁRUKA KVALITY

VOLEJTE ZDARMA 800 900 006 12

© SG Geotechnika, a.s.

www.zememeric.cz

Literatura: KAŠPAR, M.- POSPÍŠIL, J.- ŠTRONER, M.- KŘEMEN, T.- TEJKAL, M. Laser Scanning in Civil Engineering and Land Surveying. Hradec Králové: Vega, 2004, ISBN 80-900860-7-1, 104 s., www.optech.ca, www.trimble.com, www.leica-geosystems.com, www.riegl.co.uk Foto: 6x SG - Geotechnika

2x měř a 1...


:-D

Predátor nečetl Zeměměřiče při úporném boji vesmírných oblud

Foto: 8x © 2004 20th Century Fox Film Corp., 5x SG Geotechnika, a.s., 1x archiv

P

Predátoři odedávna používali pozemšťany pro zrození Vetřelců s kterými poté úporně bojovali v podzemí Antarktidy. Složité bizardní kulisy obklopují zápasící vesmírné bytosti. Spousta akčních scén je tvořena počítačovou animací. Jak ale dostat interiér podzemní pyramidy do digitální podoby v PC? Zaměření skutečného stavu objektu a pasparty jsou klasické geodetické zakázky. U filmu se musí měřit o nějaký ten statisíc měřených bodů navíc než obvykle. Zeměměřiči mají ale vydatného pomocníka – 3D laser skener, který s přesností ±6 mm (některé modely i přesněji) skenuje okolní terén rychlostí 1 800 bodů za vteřinu. Takto vzniklá mračna bodů jsou určena polární metodou (měříme vzdálenost a úhel od skeneru), takže každý bod z mračna bodů získá prostorové souřadnice. Při měření z více stanovisek o známých souřadnicích a spojení těchto mračen bodů do jednoho celku získá zeměměřič obrovský počet bodů, který by klasickými metodami nikdy nebyl schopen reálně změřit. Je jedno, jestli se tímto způsobem měří složitý potrubní systém nějaké chemičky nebo velrybí kostry u arktické

základny. 3D skener stejně dobře zvládne neskenovat vnitřek filmařské pyramidy jako fasádu paneláku nebo ostění tunelu. Mračno je mračno. Tak se stalo, že společnost SG Geotechnika, která těsně sousedí s barrandovskými ateliéry, se dostala k zeměměřické práci na velkofilmech typu Hellboy nebo Vetřelec vs. Predátor (nikoliv však za americké ceny). Na rutinní práci zeměměřických profesionálů není vlastně nic moc zajímavého. Z geodetického hlediska je to pro SG Geotechniku opravdu úplně normální zakázka. Před 6 roky v ČR s 3D skenery začínali jako první, takže mají nepřeberné množství zkušeností. Bouře bez vlasového experta Spousta mých odchovanců z turistického oddílu pracuje na Barrandově u filmu a občas potřebují svůj tým nárazově doplnit, takže si vzpomenou na svého dávného vedoucího. Tak tomu bylo i při

zajištění nočního natáčení sněhové bouře. Osm vysokozdvižných plošin s ventilátory chrlilo „na plac“ umělý sníh. Po nekonečných přípravách a několika zkouškách se točilo naostro, ale bez jedné plošiny – tu jsem ovládal já. Buď mi nešla vysílačka nebo jsem zaspal. Scéna se již nepřetáčela a já byl za blba. V pátek 2. května 2008 toto hororové sci-fi vysílali na Primě. Byl jsem zvědavý na tu mou „zkaženou“ bouři. Záběr jsem nenalezl, asi se opravdu nepovedl. Když jsem o týden později dělal rozhovor s pracovníky SG Geotechnika, náhodou přišla řeč na film a já viděl fotografie z filmování. Vzpomněl jsem si na můj pokus proslavit časopis Zeměměřič. Během natáčení jsem si totiž domluvil s českým doublérem Predátora, že ho nafotím, jak si čte na vesmírné lodi časopis českých a slovenských zeměměřičů. Chtěl jsem to jako fór otisknout až by šel film

do kin. Při natáčení (zvláště zahraničních filmů) však platí přísný zákaz fotografování a já s Predátorem už nikdy nenašel chvilku na tajné fotografování. Zeměměřiči z SG Geotechniky na filmu fotografovat mohli (dokonce museli). Škoda, že jsme o sobě tehdy ještě nevěděli. Nemusel jsem nyní Predátoru Scartovi časopis Zeměměřič uměle domontovávat. — Radek PETR PS: Tak dlouho jsem se motal kolem Predátora, že mě omylem v titulcích štáb zařadil do vlasových specialistů.

© SG Geotechnika, a.s.

© SG Geotechnika, a.s.

zeměměřič 5+6/2008

© SG Geotechnika, a.s.

© SG Geotechnika, a.s.

© SG Geotechnika, a.s.

13


megarozhovor

Uchránili český katastr První 3D skener do ČR přivezla SG-Geotechnika v roce 2002. Už skenovali asi opravdu všechno. řezů. Pomocí SW Atlas byly určeny přesné plochy a kubatury. DMT byl exportován do AutoCADu, kde byl vytvořen projekt sanace odřezu. To byla běžná zakázka a takto bych mohl pokračovat i u zaměření skalního masivu tramvajové trati Hlubočepy - Barrandov, zaměření stávajícího stavu porušené hráze rybníka se silnicí u Hluboše nebo určení objemu betonového ostění průzkumové štoly Valík (mezi budoucími tunely dálnice D5).

O

O skenování jsem rozprávěl s ing. Tomášem Mikoláškem (*1958, absolventem ČVUT, FSv v roce 1980), vedoucím střediska geodetů SG Geotechnika, a.s. Jaké zakázky jsou pro 3D skenování ideální? Řekl bych, že jsme dělali opravdu různorodou skladbu prací a všechny byly takřka šité na míru této technice. Třeba zaměření skalního odřezu 180 x 15 m nad kolejištěm železniční stanice Hoštejn na Moravě by bylo konvenčními metodami zdlouhavé a pro strmý sráz a blízkost trati i nebezpečné. Zaměřením 8 skenů z bezpečné vzdálenosti technologií Cyrax byla práce včetně zaměření souřadnic stabilizovaných bodů hotova za 4 hodiny. Následně jsme provedli 3D vizualizaci – digitální model terénu (DMT) včetně vrstevnic a příčných

© SG Geotechnika, a.s.

14

Takže jsou to převážně kubatury a důlní měření? Je pravda, že jsme si skener v lednu 2002 pořizovali především pro práce na tunelu Mrázovka v Praze a obecně lze říci, že právě v tomto prostředí 3D skenery vykonávají nenahraditelnou práci při dokumentaci skutečného stavu. Stejně dobře jsme skener využili při zaměření skutečného stavu mohutné 100 m vysoké chladící věže Chvaletické elektrárny pro její statické posouzení. Skener nasazujeme i pro zjišťování odchylek od rovinatosti u panelových domů před jejich zateplováním. Velké využití pro skener našli archeologové, a měření trubkového prostředí chemiček nebo strojních zařízení je s 3D skenerem opravdu snadné. Mohl bych pokračovat s opakovaným zaměřováním čela skládky v Chabařovicích atd. Tedy využití je opravdu různorodé. Původní důvod byl opravdu k pořizování skutečného stavu primárního a sekundárního ostění tunelů. Od té doby byl 3D skener nasazen na všech tunelech, kde se naše firma účastnila – tedy skoro na všech, které se u nás dělaly. Tak se omezme jen na ty nejzajímavější práce… Všechno je něčím zajímavé, ale jistou exotiku (v uvozovkách) pro nás, chlapy z tunelů, asi mělo pořizování digitálního modelu Myslbekovy sochy Libuše a Přemysla na Vyšehradě nebo filmové kulisy zahraničních filmů Hellboy nebo Vetřelec vs. Predátor. Dělali jsme i nějakou skálu v severních Čechách pro novozélandské filmaře. Skála se jim líbila a oni si ji pak zasadili v počítači někam do jiné scenérie. Ten film se u nás vůbec netočil, ale česká skála tam hraje díky našemu skeneru.

© SG Geotechnika, a.s. Takže děláte i pro zahraničí? Samozřejmě. Prováděli jsme pomocí laserového skeneru Cyrax 2500 geodetické zaměření skutečného stavu sekundárního ostění v tunelu Fontain na obchvatu města Besancon ve Francii. Odchylky povrchu tunelu od projektu byly vykresleny pomocí barevné škály. Ve stejném roce 2003 jsme ve Francii provedli přesné zaměření strmé skalní stěny opuštěného vápencového lomu v Chambery le Haut. Měřili jsme i nosné sloupy, části klenby a detailní zaměření sochy v podzemní kryptě baziliky Notre Dame v Lyonu nebo skutečný stav písčitých dun v přírodní rezervaci u města Castricum v Nizozemsku – celkem 25 skenů během 19 hodin práce a převodem mračen bodů do souřadnicového systému Nizozemska. Protože časopis Zeměměřič čtou i na Slovensku, ještě bych připojil alespoň dokumentaci památek v Bratislavě – Apponyiho palác a Stará radnice. Katastrem se asi vůbec nezabýváte? Český katastr jsme vlastně „zachránili před zhroucením“. SG – Geotechnika se totiž významně podílela na výstavbě jednolodní ražené stanice metra Kobylisy, kudy asi jezdí kolegové katastrálisti na ČÚZK a KÚ. Je to první ražená, skoro 150 m dlouhá stanice s plochou průřezu 220 m 2 , která byla realizována ve složitých geologických poměrech, v nepříznivých geotechnických podmínkách, navíc v území s relativně hustou povr-

© SG Geotechnika, a.s.

www.zememeric.cz


megarozhovor

© SG Geotechnika, a.s.

Foto: 6x SG Geotechnika, a.s., 2x archiv

chovou zástavbou a s řadou významných inženýrských sítí a komunikací. Takže český katastr stojí jen díky nám - že se budova nepropadla do podzemí. Občas se přeci ale něco zřítí. Třeba sesuv půdy na silnici I/35 mezi Moravskou Třebovou a Litomyšlí... Sanace sesuvu a kompletní monitoring sesuvu svahu na E 442 u tunelu Hřebeč je asi největší sesuv u dopravní stavby v ČR. Naše společnost se k sesuvu dostala až po sesuvu, tedy „my za to nemůžeme“. Dne 1. dubna 2006 zavalilo 13 000 m3 v šíři 45 m a délce 52 m západní portál tunelu. Bezprostředně po sesuvu bylo zahájeno budování geodetického monitorovacího systému. Hned jsme zpracovali projekt předběžných opatření a celé sesuvné území bylo zaměřeno laserovým skenerem Leica HDS 3000 pro vytvoření přesného 3D modelu sesuvu. Během 40 dnů od sesuvu byl alespoň částečně zprovozněn tunel. K tomu významně přispělo i nasazení nejmodernějších geodetických 3D laserových skenovacích metod. Monitorovací systém tvoří též 44 prvků trigonometrického sledování pevných geodetických bodů. Sanace sesuvu u tunelu Hřebeč získala v soutěži dopravní stavba roku 2006 čestné uznání poroty. Zajímavé z geotechnického hlediska bylo i sedání nadloží u tunelu Mrázovka, které odhalily právě monitorovací geodetické metody. To by ale bylo na delší povídání.

© SG Geotechnika, a.s.

zeměměřič 5+6/2008

Možná zajímavá zakázka byla dokumentace skutečného stavu rozestavěného (16 000 m 2) vodního parku v Čestlicích u Prahy – největšího aquaparku v ČR, kde se od původního investora nedochovala žádná dokumentace. U této zakázky objednatel vyloženě požadoval 3D data pro prostorovou modelaci. Ale při jiných zakázkách zákazník často data degraduje jen na 2D a řezy. Naši zákazníci se teprve učí s 3D daty pracovat a geodetická nabídka je o krok před poptávkou, což je dobře. Jak skener měří? U skeneru si nastavíte mřížku měřených bodů na ideální polokouli. Třeba 5 x 5 cm na polokouli o poloměru 50 m. Skener si na základě znalosti rychlosti paprsku dokáže spočítat vzdálenost a měří si i úhly – tedy polární souřadnice. Skenery se dělí podle dosahu na 3 kategorie. Ten náš patří do střední kategorie – cca 200 m s přesností ± 6 mm. Skenery pro vzdálenosti cca 20 metrů dosahují lepších přesností a naopak. Hodně jsem to zjednodušil, ale v principu to tak nějak je. Nezahltí se počítač mračny bodů při jejich zpracování? Když natáhnete surová mračna bodů třeba do AutoCADu, tak se může stát, že to půlhodiny chroupá a nic se neděje. SW na zpracování mračen bodů ale umí počet bodů zjednodušit třeba 100 x a při práci vás vůbec nenapadne, že pracujete se statisíci body. Dojde vlastně k jejich nahrazení nějak definovanými plochami. Je něco, co se skenerem neumíte? Neumíme to prodávat. Nemáme žádný marketing a zakázky si nás musí najít samy. Máme dost vlastní práce, takže další zakázky vyloženě ani nevyhledáváme, ale také je neodháníme. Třeba se někdo ozve po našem rozhovoru – nasazení je opravdu různorodé.

© SG Geotechnika, a.s. naučit i cvičená opice. Tím chci říci, že skener toho umí hodně moc, ale pokud nevíte, co od něj můžete čekat, pokud obsluha nedokáže zvolit vhodná stanoviska, pokud neurčí vhodnou mřížku mračna bodů, různé výhody skeneru se takto mohou snižovat. Rozhodně to není jen nějaké bezmyšlenkové mačkání knoflíku a skenování jako o život. Je to regulerní geodetická bezkontaktní měřická metoda… a díky za ni. Zeměměřiči z SG – Geotechnika se účastnili i Geodesia rallye, ale třeba na Setkání geodetů jste ještě nebyli... U podobných setkání čekáme na témata, která nás osloví. Kolik vás je? SG – Geotechnika, a.s., sídlí v Praze i v Bratislavě a je součástí mezinárodní skupiny Arcadis. Pracoviště inženýrské geodézie naleznete v ulici Geologická 4 v Praze 5. Středisko se skládá ze sedmi geodetů, kteří „se motají“ kolem tunelů, a tří od 3D skeneru. Geodetické přístroje jsou Leica. - stylizovaný rozhovor s pomocí referenčních listů vedl Radek Petr

Kolik stojí práce s 3D skenerem? Už to nepočítáme přes plochu, ale každou zakázku kalkulujeme. Zhruba za den skener a 3 lidi obsluhy s geodetickým připojením vychází na 20-30 tisíc, ale vždy záleží na povaze práce. Dnes pracujeme s panoramatickým skenerem HDS300. Jsou to vlastně americká střeva 3D skeneru v obalu Leica. V čem zde spočívá úloha geodeta? To je spíše filozofická otázka, nad kterou jsem se nikdy nezamýšlel. Mašinka už obsahuje spoustu toho geodetického know-how a teoreticky by se s tím mohla

15


na katastr hlavu

Zeměměřiči s otazníkem Vážení kolegové, ing. Jozef Marek (autor publikací z dějin českého a slovenského zeměměřictví) se na mne obrátil s prosbou o zjištění jmen osobností na přiložených snímcích - pokud můžete, pošlete mu, prosím, zprávu na jozef.marek@mail.t-com.sk. — D. Dušátko, 12. února 2008

Výzva redakce Žádost ing. Dušátka nás inspirovala k nabídce – otiskneme v Zeměměřiči publikovatelné kolektivní (min. 10 lidí) fotografie zeměměřičů, které nám pošlete. Je jedno, jak budou staré, ale musí z nich být patrno, že se jedná o zeměměřiče (geomatiky). Lidi na obrázku můžete i nemusíte znát. Dokonce můžete tuto službu využít třeba k pátrání po „spolušpagátech“ z vojny nebo jen tak.

Záleží na vás. Redakce si ale vyhrazuje právo výběru uveřejněných fotek. (zs)

Koutek problémů III.

INZERCE

fiada V – 300 vynikající parametry za pfiíjemnou cenu

– – – – – – – –

úhlová pfiesnost 3" nebo 5" bezhranolové mûfiení do 200 m dosah na jeden hranol 2 800 m interní pamûÈ na 30 000 záznamÛ alfanumerická klávesnice v˘konn˘ software v ãe‰tinû oboustrann˘ displej kompenzátor

Novinka

S

Soukromý zemědělec trvá na tom, že mu při komplexní pozemkové úpravě musí být jeho náhradní pozemky utvořeny tak, jak je po Bílé hoře za zásluhy získali jeho prapředci od vrchnosti. Neboli zemědělec vlastní dva výměrou neurčené sousední čtvercové pozemky, které ohradí plotem délky 1 km. Jaká je plocha každého pozemku, víme-li, že plocha většího pozemku je dvojnásobkem plochy menšího pozemku?

Problém sestavil D. Lindell pro Professional Surveyor Magazine v USa. V každém letošním čísle Zeměměřiče vždy naleznete také Koutek problémů s nějakým problémem k řešení. Není to o ceny, ale o dobrý pocit. — pro čtenáře Zeměměřiče vybrala Lenka Línková, Stavební fakulta ČVUT Řešení tohoto problému je až na straně 33. Tak to zkuste.

pfiístroje vhodné pro kaÏdé geodetické mûfiení si vyberete v ‰irokém sortimentu totálních stanic PENTAX

www.geopen.cz

GEOPEN, s.r.o., tel: 545 210 121 1

www.zememeric.cz

Foto: Luca Manieri / Dreamstime, 2x neznámý autor, Ilu : archiv redakce

PENTAX


techno

Virtuální 3D modely měst Literatura: 1. Šíma Jiří. Geomatika a geoinformatika v moderní společnosti. Zeměměřič. 2007, roč. 14 , č.1+2, s.4-6. ISSN 1211- 488X, 2. www.amt3d.com, 3. Štronerová. Streetmapper - Mobilní mapování. Zeměměřič. 2007, roč. 14 , č.12, s.38. ISSN 1211- 488X, 4. Früh Ch. a Zakhor A. An Automated Method for Large-Scale, Ground-Based City Model Acquisition. International Journal of Computer Vision. 2004, roč. 60(1), 5–24. - http://www-video.eecs.berkeley.edu/papers/frueh/ijcv2004.pdf, 5. www.earthmine.com, 6. www.zmapping.com, 7. www.toposys.com, 8. earth.google.com Ilu: viz literatura

- krátký úvod do 3D modelování geodetických dat sídel

J

Jak nahlížet na 3D modelování existujících objektů potažmo celých měst z pohledu geodeta v současné době moderních technologií a nových postupů sběru dat? Co vše musí geodet ovládat, aby v této oblasti uspěl? Klasické selektivní terénní měření je nahrazeno moderními metodami hromadného sběru dat a větší část zpracování se přesouvá do kanceláří ke specializovaným softwarům pro zpracování „mračen“ bodů, CAD systémům a VRML technologiím (Virtual Reality Modelling Language). Z klasického geodeta se pak stává v pravém smyslu geomatik1) a právě geomatika, která je definována jako interdisciplinární obor zabývající se sběrem, distribucí, ukládáním, analýzou, zpracováním a presentací geografických dat nebo geografických informací, je základem pro tvorbu 3D modelů objektů a celých oblastí. Základními kritérii pro ujasnění typu a rozsahu geodetických prací při tvorbě 3D modelu města jsou: • velikost modelu (oblasti), • požadovaná přesnost modelu, • m inimální velikost zobrazovaných detailů, • zamýšlené využití výsledného modelu, • fi nanční stránka projektu, • požadovaná rychlost zpracování, • požadavky na informační nadstavby modelu, • požadavky na fotorealistický model.

The Calls, Leeds – zdroj 2⁾ Obr. 2 Schématické zobrazení využití 2D skenerů pro získání 3D modelu města dle 4⁾ Obr. 3 Vložení projektového 3D modelu do blokového 3D modelu města (v blízkosti Bristol Temple Meads)- zdroj 6⁾

V současnosti již existuje mnoho společností zabývajících se 3D modelováním objektů a celých oblastí. Existuje několik technologií vzniku a zpracování 3D modelu města. Některé z nich zde nyní uvedeme. Možné postupy vzniku 3D modelu: • Fotorealistický model města s využitím LSS (pozemní systémy)2 ⁾ oz aměření a zpracování mračen bodů příslušné oblasti pořízených laserovým skenovacím systémem (LSS), který obsahu-

zeměměřič 5+6/2008

je Laser skener a na něm připevněnou kalibrovanou a orientovanou digitální kameru s vysokým rozlišením, o s ouřadnice X,Y,Z bodů jednotlivých mračen bodů z různých stanovisek jsou přes identické body převedeny do jednoho projektového souboru a zde jsou automaticky nebo poloautomaticky dále upravovány, oz  takto upravených dat je následně generován model, kdy jsou jednotlivé části mračen bodů nahrazovány předdefinovanými geometrickými tvary nebo je využita metoda tvorby modelu pomocí trojúhelníkových sítí, o s  takto vzniklým modelem lze následně pracovat v grafických systémech a připojit textury (z fotografií - ortofoto) na jednotlivé plochy modelu, o v ýsledkem je plně texturovaný geometricky přesný 3D model zpracované oblasti,

o a lternativa a další vylepšení postupu využitím mobilního LSS (např. Streetmapper3) lze velice urychlit získávání dat. • obdobný typ 3D modelu lze získat i s využitím metod pozemní fotogrammetrie – např. vhodnou variantou je průseková digitální fotogrammetrie, • 3D model vzniklý leteckou fotogrammetrií4 ⁾ nebo za pomoci systému LIDAR 5 ⁾, on a základě principu letecké stereofotogrammetrie je vytvořen blokový 3D model obsahující budovy, silnice, stromy (pokud jsou požadovány), terén, vodní plochy. Model obecně nemusí být pokryt texturami. oL IDAR (Light Detection And Ranging) je označení kompletních systémů pro letecké laserové skenování, jimiž jsou získány na základě několikanásobných odrazů informace o dané oblasti. Po filtraci a výběru příslušných typů odrazů lze získat jak rastrový model pro vytvoření 3D modelu budov (který je dále zpracováván), tak lze z těchto Obr. 4 Zobrazení 3D modelu a výškové hladiny +115 dle 6⁾

Obr. 1

17


techno dat získat např. i výšky lesních porostů nebo příznaky archeologických nalezišť, oo ba tyto postupy tvorby modelů (letecké) mohou být doplněny texturou terénního ortofota nebo pro fotorealistický pohled i texturami fasád, • pro vytvoření 3D modelu malé oblasti či jednoho objektu je vhodné, vzhledem k pořizovacím nákladům, využít i klasické selektivní metody geodézie jako je prostorová polární metoda s použitím totálních stanic s pasivním odrazem a neautomatizované způsoby vytvoření 3D modelu v obvykle používaných grafických systémech, • pro zajímavost zmíním dvě metody, které s tvorbou 3D modelů města též souvisejí, ale nejsou s geodetické praxi rozšířené: o r ychlá automatizovaná metoda pořizování 3D modelů měst na základě použití jedné kamery a dvou 2D skenerů. Pro zpracování je nutný podkladový DMT dané oblasti (obr. 2), o v yužití stereopanoramatických snímků k vytvoření poznámkového 3D modelu a panoramat města – tzv. indexová realita 5 ⁾.

Využití 3D modelu města v praxi • u rbanistika a projektování (fotorealistický model, jímž si může uživatel volně procházet; doplňování stávajícího modelu o nové projektované 3D modely objektů (obr.3); studie světel a stínů; vizualizace strategických pohledů; tvorba fotomontáží; modelování telekomunikačních sítí apod.), • specifické podklady pro rozsáhlé enviromentální či obdobné výzkumné studie • stanovení výškových poměrů (obr. 4), • dalším zpracováním a definováním fyzikálních parametrů jako jsou gravitace, světlo, kolize apod. lze model využít v prostředí virtuální reality k sestavení modelových simulací, či jen k průletům a dalším pohybům, definovaných v reálném čase přímo podle požadavků uživatele (tzv. interaktivní modely), • doplněním informací k objektům dostáváme 3D GIS, • marketingové aplikace (doplnění modelu o marketingové informace – texty, internetové odkazy, reklama, online rezervace služeb apod.), • h istorický záznam – 3D model tvoří permanentní digitální záznam klíčových objektů,

• propagace a presentace města a turistické aplikace, • simulace živelních katastrof a záchranných akcí (např. povodně – stanovení záplavového území), • t vorba fyzických 3D modelů s využitím 3D tiskáren. Závěr Tvorba 3D modelů měst se stává v současné době velmi populární a neustále se vyvíjí. Zářným případem popularity 3D modelů je např. mapové centrum Google Earth8), kde jsou do původních mapových podkladů doplňovány nadšenci různé 3D modely objektů. Obecně se 3D modely a jejich aplikace nejvíce objevují v presentacích a v projektování. Objevují se ale i stále častěji jiná a nová specifická využití. Vzhledem k neustálému rozvoji počítačové techniky a k rostoucí popularitě 3D technologií se dá předpokládat další rozvoj 3D technologií a tedy i metodiky získávání, analýzy, zpracovávání a využití dat 3D modelů objektů a celých měst. - Jana Štronerová

Pasport komunikací a špekáčky

Team building podle GEPRO Vesničce Běleč na Kladensku, která je naší partnerskou obcí, jsme nabídli bezplatnou pomoc při sběru a zpracování dat pasportu

18

komunikací v systému MISYS. Běleč, která systém MISYS využívá již řadu let, naši nabídku přijala. Program team buldingu byl na světě. Začala příprava na Běleč. Pasport komunikací, který se zpracovával, se řadí ke čtyřem desítkám dalších pasportů systému MISYS. Patří mezi nejčastěji používané pasporty a většina obcí začíná právě s ním. Jedeme do Bělče V sobotu 18. května 2008 jsme se sešli na nádvoří zámečku v Bělči. Už příjezd do Bělče byl pojat sportovně - část účastníků přijela na kolech, zbytek vozidly. Na řadu přišlo rozdělení do skupin a přidělení úseků ke zpracování. Organizaci odborné činnosti sběru dat měla na starosti Zuzana Kniežová. Pro jednotlivé týmy připravila desky s podkladovými materiály, měřidla a bezpečnostní vesty. Po seznámení se s prostředím a rozdělení úloh vyrazilo do terénu 8 skupin. Do podkladových map a tabulek zaznamenávaly jednotlivé úseky komunikací, chodníků

a také svislé a vodorovné dopravní značení. Odpoledne byly všechny skupiny se sběrem dat hotovy. Také pro aktivity typu team building platí, že po práci následuje zábava - oheň a opékání, kytara a zpěv - my jsme z toho nic nevynechali. Večerní déšť nás sice zahnal pod střechu - přišli jsme o oheň; náhradou nám bylo piáno. Večer byl dlouhý, takže zpátky domů se odjíždělo libovolně následující den. Po zpracování nasbíraných dat během následujících dní bude obec Běleč využívat systém MISYS včetně pasportu komunikací a dopravního značení. Zkušenost s prací v terénu byla poučná pro všechny. Zkrátka, team building se podařil. — Ivo Lindovský, GEPRO, s.r.o.

www.zememeric.cz

reklamní článek firmy GEPRO, spol. s r.o.

M

Moderní a užitečné jsou nejrůznější akce na podporu kolektivu, souhrnně označované jako team building. Jejich cílem je stmelit kolektiv, navodit mezi kolegy ovzduší důvěry a pomoci tak firmě v růstu a prosperitě. Aktivity podobného typu nabízejí specializované agentury na klíč. Ve firmě GEPRO se team building vyklubal samovolně.


lidé katastr čtěte

Fotogrammetrie 3 – Digitální metody a laserové skenování Recenze na publikaci vysokoškolských pedagogů

Č

lze nalézt přehled komerčně dostupných digitálních fotogrammetrických stanic spolu s jejich možnostmi včetně softwarů. Kapitola šestá „Digitální aerotrianulace“ se věnuje základní teorii této oblasti a opět dostupným programovým produktům. Sedmá kapitola „3D skenery“ je věnována základnímu dělení, principům a hlavně opět přehledu dostupných typů 3D skenerů (terestrických i leteckých) a také programů pro zpracování měření 3D skenerů. V prvních šesti kapitolách jsou poměrně komplexně popsány technologie digitální fotogrammetrie a jedná se i s uvedenými matematickými vzorci a postupy o velmi zajímavý souhrn. Kapitolu o 3D skenerech lze považovat za základní vstup do této oblasti, nejsou zde kromě základních principů a přehledu přístrojů a softwarů další informace. V rámci celé publikace lze kladně hodnotit uvádění internetových odkazů na výrobce a prodejce přístrojů a programů, pomocí kterých si zájemce může sám najít nejaktuálnější informace. Za nedostatek lze považovat absenci odkazů na literaturu a to jak z oblasti fotogrammetrie, tak z oblasti 3D skenování. Čtenář by odkazy jistě ocenil jak v případě, kdy by chtěl získat informace k uvedeným vzorcům a postupům které zajisté nejsou nové, ale i při hledání podrobnějších navazujících informací např. o 3D skenování. Kromě tohoto nedostatku a minima nevyhnutelných překlepů a chyb (jako např. zařazení 3D skenerů Callidus CT

180 a CT 900 mezi skenery přímo měřící vzdálenost) lze publikaci zájemcům o tento obor rozhodně doporučit. Publikace poskytne nezasvěcenému čtenáři přehled o možnostech, nástrojích a metodách současné digitální fotogrammetrie, který je zajímavý nejen pro studenty, ale i pro širší odbornou veřejnost. Ing. Martin Štroner, Ph.D., Katedra speciální geodézie, ČVUT – Fakulta stavební, Praha.

Ilu: archiv autorů

Česká technika – nakladatelství ČVUT vydalo v únoru roku 2008 skriptum s názvem Fotogrammetrie 3 s podtitulem Digitální metody a laserové skenování autorů doc. dr. ing. Karla Pavelky a ing. Jindřicha Hodače, Ph.D., které má celkem 118 stran s 206 obrázky. Primárně je určeno posluchačům studijního programu Geodézie a kartografie Fakulty stavební ČVUT, je však také zajímavým zdrojem pro zájemce o informace z oblasti moderních metod digitální fotogrammetrie a 3D skenování. Text je rozčleněn do celkem sedmi kapitol, první kapitola s názvem „Digitální obraz – základy“ popisuje princip digitálního záznamu obrazu, jeho kódování a různých způsobech jeho pořizování. V druhé kapitole „Fotografické digitální komory“ jsou popsány různé druhy senzorů a fotopřístrojů jak pro pozemní, tak i pro leteckou a družicovou fotogrammetrii. Další kapitola s názvem „Úpravy digitálního obrazu“ obsahuje mnohé informace týkající se úpravy histogramů, filtrace (včetně filtrů na průměrování, zvýrazňování linií, ostření obrazu, prahování, detekci hran), geometrické transformace (od polynomické až po kolineární a direktní lineární). Ve čtvrté kapitole „Digitální technologické postupy“ je mimo jiné popsána podrobně obrazová korelace, subpixelová transformace, tvorba digitálního ortofota, moderní systémy pro vytváření stereoskopického vjemu z digitálních dat. V páté kapitole „Prostředky digitální fotogrammetrie“

zeměměřič 5+6/2008

19


na hlavu

Třetí díl seriálu o tvořivosti znovu obsahuje odborný problém pro delší přemýšlení a opět máte šanci vyhrát poukázku na služby v hodnotě 2 000 Kč.

N

Rozcvička: napište co nejvíce věcí souvisejících se zeměměřictvím, které jsou ze dřeva. Bariéry tvořivosti Jsou to překážky, které nás brzdí nebo „odklánějí“ při tvůrčím procesu. Bariéry mohou být zjevné, potom si je uvědomujeme a můžeme proti nim bojovat – příklady takových bariér jsme si identifikovali při mapování tvořivosti v prvním dílu našeho seriálu. Jiné bariéry mohou být skryté, resp. natolik zažité, že si je ani neuvědomujeme. Odstraňování bariér tvořivosti připomíná hraní počítačové hry, kdy postupně zdoláváme obtížnější a obtížnější úrovně. Při odstraňování bariér vždy narazíme na další, méně zjevnou a obtížněji odstranitelnou. Jako příklady bariér tvořivosti můžeme uvést čtyři základní kategorie: vžitá dogmata, zábrany ve vnímání, emocionální zábrany, intelektové zábrany. Obecně jsou doporučovány čtyři prolínající se principy, které pomáhají odbourávat bariéry tvořivosti: 1. n eposuzovat své nápady okamžitě kriticky – i na první pohled absurdní nápad může v jiném kontextu vést k cíli. I nepoužitelný nápad trénuje mozek a „přivolává“ další myšlenky“, 2. vybírat z maximálního počtu– neupnout se na první myšlenku, více variant a jejich kombinací zvyšuje pravděpodobnost objevení originálního řešení, 3. fantazie, fantazie, fantazie – vrhat se i do neobvyklých a extrémních směrů. (Einstein – Tehdy, kdy jsme vyčerpali všechny znalosti a zkušenosti, nastupuje naše fantazie.),

obr. 1

20

4. v yužívat podobností, hledat analogie – analogie může být inspirativní sama o sobě, nebo může poskytnout odstup od problému a od stereotypních řešení. Univerzální metodou pro odbourávání bariér tvořivosti a pro rozvoj tvořivosti obecně je HRA. V dětství a mládí je hra nejvýznamnější zdroj tvořivého myšlení, v dospělosti na hru mnohdy zapomínáme. Hrát si můžeme například se slovy: zkuste vymyslet co nejvíce přívlastků (přídavných jmen) ke slovu bod – samozřejmě trigonometrický, nivelační, stabilizovaný atd. atd. Dva problémy z oboru Tentokrát opustíme klasické geodetické úlohy a zaměříme se spíše na oblast navigace. První úlohu zadáme formou krátkého příběhu. Pouští Gobi jde karavana (Gobi leží zhruba na stejné zeměpisné šířce jako ČR). Jeden člen karavany se ztratí a zabloudí. Má svého velblouda se zásobami vody a potravin a okamžité nebezpečí mu tedy nehrozí, ale potřebuje se dostat z pouště. Vzpomene si, že je možné se orientovat podle slunce. Neví ale, jak se to dělá. Rozhodne se, že půjde ve směru svého stínu. Ráno vstane a celý den půjde ve směru svého stínu, v noci bude odpočívat. Takto bude pokračovat další dny. Otázky: 1. Po jaké dráze a jakým směrem se bude pohybovat? 2. Jaké zajímavé situ-

?

Ne p r o r o P l at í 0 8 . 20

ace mohou nastat na jiných pouštích (na jiných místech na Zemi)? Pro milovníky navigačních úloh máme i druhou – obtížnější – úlohu. Letadlo vzlétlo z letiště a letělo 1 832,5 km přímo na jih. Poté zatočilo na východ a letělo 1 832,5 km na východ. Opět zatočilo a letělo 1 832,5 km na sever. Přistálo na stejném letišti odkud vzletělo. Otázka: Jak se jmenuje starosta města ze kterého letadlo startovalo? Řešení minulého problému Markova úloha nabízí mnoho zajímavých konfigurací. Většina z nich vyžaduje upravit nebo změnit způsob řešení, ale ve své podstatě jsou řešitelné. Příkladem je konfigurace na obr. 1, kdy tečná poloha spojnice určovaných bodů neumožňuje využít druhého průsečíku s kružnicí. Konfigurace, které nelze vyřešit, jsou uvedeny na obr. 2 a obr. 3. V případu na obr. 2 jsou součty měřených úhlů na určovaných bodech rovny 200g a úloha má nekonečně mnoho řešení, která odpovídají rovnoběžně se posouvající spojnici určovaných bodů. Výhodou této nevhodné konfigurace je to, že je odhalitelná přímo při měření, kdy můžeme ihned zjistit součet úhlů. Obtížně odhalitelná je konfigurace na obr. 3. Pokud oba pomocné body splývají, nelze úlohu vyřešit. Tato konfigurace je obdobou nebezpečné kružnice u protínání zpět. - Radek Dušek Závěrečný testík 1. Rozdělte čtverec na šest nepřekrývajících se čtverců. 2. Na číselné ose jsou znázorněna tři čísla x, y, z tak, že platí x < y < z. Najděte na této ose obraz nuly, jestliže víte, že 3y = x + z. 3. Na ostrově Pavučina je šest měst. Každé město je spojeno přímými cestami s dalšími čtyřmi z těchto měst. Cesty se nikde nekříží. Nakreslete, jak mohou být města rozmístěna.

obr. 2 a 3

www.zememeric.cz

Literatura: E. Butler – M. Pirie. Testy IQ. Nakladatelství Svoboda, Praha 1993, ISBN 80-205-0305-6 J. Hlavsa. Psychologické metody výchovy k tvořivosti. SPN, Praha 1986; J. R. Holler. Sílu šedým buňkám. Pragma, Praha 1996, ISBN 80-7205-057-5 J. Ryšavý. Nižší geodesie. Česká matice technická, Praha, 1947; P. Říčan. Psychologie osobnosti. Orbis, Praha, 1975

Kurz tvořivého myšlení v zeměměřictví

GEPRO, s.r.o., podporuje Kurz tvořivosti a věnuje poukaz na 2 000 Kč pro vylosovaného (-nou) samotatasok@seznam.cz na pořízení SW či k účasti na školení společnosti GEPRO, s.r.o. Losování odpovědí . o sné v každém čísle. př en k


bylo bude

Mapa roku 2007 Jubilejní 10. ročník prestižní kartografické soutěže Mapa roku zná své vítěze!

D

25. 4. 2008, Praha - veletrh Svět knihy: Odborná komise Kartografické společnosti ČR vyhodnotila přihlášená díla, která byla vydána v roce 2007. O titul Mapa roku 2007 bojovalo celkem 135 produktů, které do soutěže přihlásilo 30 producentů z celé ČR. Počet přihlášených produktů dle kategorií: Kategorie Počet přihlášených produktů Atlasy, soubory a edice map 21 Samostatná kartografická díla 73 Kartografická díla pro školy 3 Kartografické výsledky studentských prací 24 Digitální produkty 7 Kartografické aplikace na internetu 7 „Letošní ročník soutěže Mapa roku je jubilejní, takže nás o to více těší, že počet hodnocených produktů byl opět rekordní. Před deseti lety jsme začínali s 24 přihlášenými produkty a letos jich bylo více než pětkrát tolik. Oproti loňskému roku se navíc zvýšil nejen počet hodnocených produktů ze 107 na 135, ale také se zvýšil počet producentů map, kteří se do soutěže zapojili, a to z loňských 24 na letošních 30,“ uvedl předseda hodnotící komise pro soutěž Mapa roku a vedoucí katedry geoinformatiky PřF UP v Olomouci prof. RNDr. Vít Voženílek. Zdůraznil také, že podobný úspěch byl zaznamenán v kategorii Kartografické výsledky studentských prací, kde se zvyšuje počet studentů i počet zastoupených škol. KS ČR chce prostřednictvím soutěže Mapa roku zhodnotit kvalitu kartografických děl vydávaných na území ČR a ocenit producenty map, kteří dodržují kartografické zásady tvorby map a jejich díla tak jsou kvalitní a pro společnost přínosná.

Foto: KS ČR

Nominace a vítězná díla získávající titul Mapa roku 2007: V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominovány tyto produkty: - Všeobecný atlas světa (SHOCart, s.r.o.) - Atlas podnebí Česka (ČHMÚ / UP v Olomouci) - Satelitní atlas pyramid (Dryada) - Ottův historický atlas (Ottovo nakladatelství) - Edice cyklomapy Česko 1:60 000 (SHOCart, s.r.o.) V kategorii Samostatná kartografická díla byly nominovány tyto produkty:

zeměměřič 5+6/2008

- Geologická mapa ČR 1:500 000 (ČGS) -K rkonoše – turistická mapa 1:50 000 (SHOCart, s.r.o.) -P ošumaví – Klatovsko 1:60 000 (SHOCart, s.r.o.) - Müllerova mapa – plátno (Geodézie On Line) - Vodácký průvodce Otava 1:50 000 (SHOCart, s.r.o.) V kategorii Kartografická díla pro školy z důvodu nízkého počtu přihlášených produktů nebyly nominace vyhlášeny. Cena se neuděluje. V kategorii Kartografické výsledky studentských prací byly nominovány: -K artografická vizualizace statistických dat FADN (Jan Bojko) -T vorba hmatové mapy (Marie Sekotová) - F lorbalové oddíly ČR (Lukáš Pavelec) -Ú vodní studie do problematiky EuroRegionalMap ČR (Jiří Pejša) - Dokumentace jeskyně Kostelík ve střední části Moravského krasu (Petra Vašíčková) V kategorii Kartografické aplikace na internetu byly nominovány tyto produkty: -M apy.cz - www.mapy.cz (Seznam.cz) - Městská část Praha 2 - www.digitalnimapy.cz/mapy/praha2 (PLAN Studio) -K udy z nudy – Podrobná mapa - www. kudyznudy.cz (PLAN Studio) Cena nebyla udělena. V kategorii Digitální produkty byly nominovány tyto produkty: - Mapa Prahy a ČR – InfoMapa 2007Home Edition 2007 (PJ Soft) -K ilometrovník Pro (TRACKER) Udělana byla dvě zvláštní ocenění, a to nakladatelství DRYADA za kvalitní zpracování Satelitního atlasu pyramid a Českému hydrometeorologickému ústavu a Univerzitě Palackého v Olomouci za kvalitní zpracování Atlasu podnebí Česka. Dále bylo uděleno zvláštní ocenění odborné komise kartografickému vydavatelství SHOCart, s.r.o. za největší počet ocenění a nominací v soutěži Mapa roku 1998-2007. Další informace, složení hodnotící komise, historie a pravidla soutěže jsou k dispozici na adrese http://www.czechmaps.cz/maparoku - Alena Vondráková

21


bylo bude

1

2

3

4

5

Komplexní PÚ opět v Třebíči

P

První dubnový čtvrtek přivítalo město Třebíč na tři stovky účastníků semináře Pozemkové úpravy XIV. Tento tradiční, jarní, třebíčský seminář zahájil ředitel Pozemkového úřadu Třebíč ing. Jaromír Kopeček, který zdůraznil, že i naše vláda má zájem na tom, aby zemědělství bylo založeno na zdravých základech k nimž patří jasné majetkové vztahy k půdě a proto je nezbytné usilovat o vytvoření podmínek pro lepší výkon vlastnických práv k půdě a lepší péči o krajinu. V prvním bloku vystoupil ing. Jaroslav Vítek, nový ředitel ÚPÚ MZe ČR, který na svém prvním veřejném vystoupení hovořil o začlenění Pozemkových úřadů pod Ministerstvo zemědělství. Podotknul, že touto změnou dojde pouze ke změně vnitřního uspořádání bez nutnosti změny v právní úpravě. Podpořil úsilí o vyjasnění vlastnických vztahů zvýšením počtu pozemkových úprav, jejichž hlavním cílem je zvýšení kvality života obyvatel venkova, zachování kulturně historických hodnot a osídlení venkova, zároveň zhodnotil finanční zabezpečení pozemkových úřadů. Zdůraznil potřebu změn, ke kterým nyní dochází a které mají jasný cíl a to vybudovat úřad poskytující odborné a profesní služby a přispějí ke koncepčnímu uspořádání struktury pozemkových úřadů. Vyjádřil obavu z nedostatečné kapacity kvalitních projekčních firem pro pozemkové úpravy. Uvedl, že období od února letošního roku do konce června je obdobím přechodným, kdy by měly být vyřešeny otázky organizační, personální a ekonomické. Dalším přednášejícím byl ing. Kamil Kaulich, který se dotknul finančního zabezpečení pozemkových úprav a problému doměřování intravilánu. Příjemnou zprávou bylo jeho konstatování, že v celkovém objemu

je finančních prostředků více než v minulých letech. Uvedl, že PF ČR má zájem na malých pozemkových úpravách a to v těch katastrálních územích, kde je větší množství půdy ve vlastnictví státu. Taktéž vyjádřil obavu o množství kvalitních projekčních firem pro pozemkové úpravy, které se vlivem snižování finančních prostředků v minulých letech snížilo. Ing Kamil Kaulich rozebral problém digitalizace map v katastrálních územích s přídělovým operátem v souvislosti s právními úpravami a tzv. malou pozemkovou úpravou. Dále se dotknul složité problematiky věcných břemen evidovaných v KN ve spojení s projektováním při pozemkových úpravách. Uvedl možnost získání informací o pozemkových úpravách na webových stránkách ministerstva zemědělství na adrese www.upu.cz . Další přednášející byla ing. Helena Kmentová, která se zabývala restitucemi církevního majetku. Ve svém příspěvku uvedla, že vláda schválila zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Konstatovala, že tento zákon usnadní disponovat majetkem zejména obcím a nabude účinnosti v prvním čtvrtletí tohoto roku. Předpokládá se, že by do pěti let mohlo být vydávání restitucí dokončeno. Náklady s tím spojené budou částečně financovat i pozemkové úřady. Církve budou své nároky uplatňovat podle stavu zapsaném v pozemkové knize z čehož vyplývá i nezbytná součinnost s KÚ při identifikaci pozemků. Pro pozemkové úřady to znamená posílení agendy spojené s vydáváním církevního majetku. Následující přednášející Ing. Jana Pivcová seznámila účastníky semináře s využitím evropských fondů, hovořila o problematice zadávání veřejných zakázek, o novém koncepčnějším uspořádáním , kde bylo

6

22 7

www.zememeric.cz


bylo bude vytvořeno nové oddělení financování a kontroly a dvě restituční oddělení byly sloučeny do jednoho. Uvedla, že poprvé v historii Pozemkových úřadů Ústřední pozemkový úřad řídí přímo Pozemkové úřady. Upozornila na chystanou změnu elektronického systému Pozemkových úřadů, na problémy s podávání projektů, na nové opatření o péči o vysazené porosty po provedených pozemkových úpravách, o spuštění Operačního programu Životního prostředí a o získaných zkušenostech, které ukazují, že je nutno sjednotit systém pozemkových úprav. Druhý blok uvedl Ing. Bohuslav Volný, který představil prvního přednášejícího Ing. Jiřího Blažka, který si ve svém příspěvku o přípravě a realizaci staveb společných zařízení KPÚ posteskl, že naše zákony nejsou v souladu, nenavazují na sebe a že sladění legislativy je věc velice náročná. Upozornil na problematiku uzavírání smluv, které nemají jasně definované účely a předměty plnění a mají další dílčí nedokonalosti, které mohou oběma uzavírajícím stranám do budoucna způsobit mnoho problémů. Dotknul se problematiky stavebního řádu, povolování, užívání a údržby staveb. Konstatoval, že stavební zákon je rozsáhlá právní norma jejíž výklad není úplný bez navazujících technických podmínek, které jsou uvedeny v prováděcích vyhláškách a v mnoha dalších právních předpisech. Další přednášející Ing. Jiří Košťál ve svém úvodu ocenil dobré pracovní vztahy mezi ČÚZK a ÚPÚ. Upozornil na připravovanou novelizaci katastrální vyhlášky, dotknul se problematiky zjišťování hranic pozemků při pozemkových úpravách v neřešených oblastech, problematiky pomístního názvosloví a jeho aktualizace při obnově operátu katastru nemovitostí, které ovlivňuje a potvrzuje obec a ČÚZK, který seznam pomístních názvů předává ke schválení k názvoslovné komisi. Upozornil na to, že nové návrhy na změny v průběhu izolinií BPEJ v průběhu KPÚ, lze podat jako návrh na opravu přes

ČÚZK na VÚMOP. Problémem domapování zastavěného území obcí při zpracování KPÚ ve svém příspěvku téměř dopodrobna rozebral Ing. Petr Pospíšil. Dotknul se právní legislativy spojené s KPÚ, uvedl, že právní předpisy umožňují mapování a tvorbu DKM i v územích s nesměňovanými pozemky. Uvedl řadu doporučení vyplývajících ze zkušeností s KPÚ, dotknul se problematiky určení obvodu KPÚ, zjišťování hranic pozemků, zásad pro vektorizaci z rastrů a tvorbu náčrtů a zdůraznil výhody dobré spolupráce mezi Pozemkovými a Katastrálními úřady. Závěr druhého bloku přednášek ukončily prezentace firem, které vytváří produkty spojené s KPÚ. Prvním byl Ing. Zdeněk Hofman, který představil již 18 let dobře prosperující firmu GEPRO a její produkty KOKEŠ, MISYS, UPLAN, GEPLAN a zejména PROLAND, který se používá nejen pro vyhotovení DKM po KPÚ, ale slouží i pro přípravu podkladů, šetření obvodu úpravy, tvorby plánu společných zařízení, zpracovávání geometrických plánů, provádí geodetické výpočty atd. Dalším byl zástupce firmy ATLAS Filip Penčev, který představil program ATLASDMT vhodný na tvorbu digitálních modelů terénu využitelných na vizualizaci projekčních činností, který umožňuje kromě základních grafických výstupů i tvorbu vrstevnicových plánů, exporty do 3D DXF a další práce spojené s projekční činností při KPÚ. Přinesl i ukázky těchto výstupů. Třetím účastníkem byl zástupce firmy HSI Jan Vorlíček, který představil softwar POZEM a seznámil posluchače s přednostmi jeho nové verze 9.00, která přinese uživatelům větší nabídku funkčnosti při projektování KPÚ a vyhotovení mapy DKM. Nastínil další možný vývoj tohoto programového vybavení. Čtvrtým produktem pro zpracování KPÚ byl produkt VÚGTK DIKAT, jehož novou verzi 7 a dílčí ukázky práce s tímto produktem podrobně představila Ing. Jana Zaoralová. Mezi přednáškami bylo možno se na tato programová vyba-

8

9

10

11

12

13

23

zeměměřič 5+6/2008 14


do hlavy

15

16

vení podrobně informovat u firemních stánků. V třetím bloku přednášek uvedl pan Michael Frýbort místopředsedy ČMKPÚ Ing. Zdeňka Buriana, který přinesl informace o činnosti komory KPÚ a připravovaných seminářích. Hovořil o úsilí komory o zvyšování kvality projekčních činností KPÚ, o nutnosti vypracování vzorového etalonu, a přednesl svoje představy o problematice zaměřování intravilánu při KPÚ. Dalším zajímavým tématem semináře bylo vedení správních řízení v pozemkových úpravách, o kterých hovořila JUDr. Alena Kliková. Zdůraznila nutnost řídit se základními obecnými principy a zásadami zákonnosti. Uvedla příklady z praxe, kdy správní orgán nutí účastníky řízení či dotčené osoby dokládat listiny, jejichž existenci si může zajistit či ověřit sám. Dále hovořila o problematice zastupování účastníků řízení, o problematice účastníka řízení

jehož pobyt není znám, neznámého či zemřelého účastníka a o ustanovení opatrovníků pro tyto účastníky. Upozornila, že osoba zemřelá není osobou neznámou, za níž se často chybně považuje a proto ji nelze posílat dokumenty a to ani veřejnou vyhláškou. Dotkla se dalších problému doručování veřejnou vyhláškou, upozornila na problematiku zveřejňování informací a dokumentů, na sepisování protokolů při ústních jednáních, na účast médií při veřejném jednání. V závěru semináře proběhla diskuze v níž přednášející odpovídali na dotazy účastníků, které byly položeny v průběhu semináře a které se dotýkaly široké problematiky spojené s KPÚ. Na závěr zhodnotil průběh semináře Ing. Jaromír Kopeček, který také přednesl závěrečná slova ke všem účastníkům semináře. - Eva Eliášová Článek vznikl za přispění ČSGK.

17

18

Vyhláška č. 26/2007 Sb. ve vztahu k pozemkovým úpravám

19

20

Ch

Chci ocenit tradičně dobré vztahy mezi ÚPÚ a ČÚZK. Jejich ovocem je operativní řešení problémů, které se vyskytují, dále i Společný metodický pokyn z loňského roku i jeho letos uveřejněný Dodatek č.1. Ve svém příspěvku bych se rád zmínil o třech aktuálních tématech, kterými jsou: 1. zjištění hranic pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb., 2. pomístní názvosloví v obvodu pozemkové úpravy 3. a drobné opravy BPEJ. Zjištění hranic pozemků neřešených dle §2 zák.č. 139/2002 Sb. Podle § 9 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb. je předsedou komise pro zjišťování hranic pracovník určený ředitelem PÚ. Členem

24 21

této komise je zástupce KÚ. Při zjišťování hranic neřešených pozemků je podle kap.5.2 Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod jeho přítomnost nutná. Je to z toho důvodu, že –podle téže kapitoly návodu – určí postup pro odstranění zjištěných nesouladů. Celý operát týkající se neřešených pozemků bude na po vyhotovení předán na KP k případným námitkám. Chci na tomto místě říci, že je velmi vhodné, aby se předseda komise, který není pracovníkem KP, předem seznámil s náležitostmi operátu zjišťování hranic, který bude na KP předávat. Tímto okamžikem totiž vstupuje do oblasti, která je dosud doménou katastrálních úřadů a která je pro ně upravena resortními předpisy, zejména Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod.

www.zememeric.cz

Foto: 3x Spolek zeměměřičů Brno

- výběr z vystoupení zástupce ČÚZK v Třebíči


do hlavy

Foto: 3x Vítězslav Musil

Součástí tohoto operátu jsou mimo jiné: - s oupisy nemovitostí (případně na ně navazující seznamy nesouladů), - náčrty zjišťování hranic. Pokud předseda komise není v této problematice zcela zběhlý, nebude jistě na závadu, když se na KP předem seznámí s odpovídajícími elaboráty z mapovaných lokalit. Tak lze předejít řadě problémů, které by se v budoucnu mohly objevit. Závěrem tohoto tématu chci zmínit jednu dobrou zkušenost při zjišťování hranic, kterou mají naše mapovací oddíly a která je použitelná zejména v extravilánech: Zjistilo se, že rastry katastrálních map, které slouží jako podklad pro mapování, jsou již v té kvalitě, že je po transformaci do WGS 84 možno vyhledat hraniční znaky pomocí „turistického“ přístroje GPS. Pomístní názvosloví Dalším tématem, které bych rád zmínil, je problematika pomístního názvosloví. Nechť mi odpustí ti, kterým je tato problematika jasná a vždy ji dodržují. Naše zkušenost ukazuje, že často právě toto téma bývá opomíjeno a někdy při finálních pracích na projektu zcela zapomenuto. Podle § 66 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 Sb. jsou jedním z výsledků pozemkové úpravy podklady nebo listiny pro jednání o změnách pomístních názvů. Vzhledem k tomu, že obsahem dalšího předávaného výsledku – digitální mapy – je mj. též místní a pomístní názvosloví (§ 15 vyhlášky č. 26/2007 Sb.), je třeba postupovat takto: a) v yhotoví se seznam stávajících pomístních názvů, a to jednak z mapy 1 : 10 000, jednak z dosavadní katastrální mapy, b) tento seznam se spolu s přehledkou předloží obci k vyjádření, c) s eznam potvrzený obcí (s případnými úpravami) je třeba předložit ČÚZK k posouzení a schválení změn týkajících se mapy 1 : 10 000, d) odtud tento seznam bude zaslán na příslušný KÚ, který schválí ostatní pomístní názvy (tj. z katastrální mapy), e) p odle tohoto seznamu se doplní pomístní názvy do nové DKM.

Tento postup je podrobně popsán ve zmiňovaném Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod v kapitole 4.2.4. V budoucnu se počítá s tím, že výchozí stav názvosloví by byl k dispozici v digitální formě. Drobné opravy izolinií BPEJ Nakonec bych chtěl přidat jednu aktuální věc, která nás trápí. Týká se izolinií BPEJ. Obecný mechanizmus je takový, že před začátkem prací na KPÚ provede VÚMOP v daném katastrálním území rebonitaci – aktualizaci izolinií BPEJ. Tento výsledek své práce předá pozemkovému úřadu jako podklad pro projekční práce. Zároveň tentýž podklad předá na KP k zapsání do katastru nemovitostí. V průběhu projektu se potom někdy vyskytne potřeba tyto izolinie modifikovat, provést v souladu s terénem drobné opravy. To je možné, ale je nutno tento změněný stav podat jako návrh na opravu zpět na VÚMOP, aby se tak dostal „oficiální cestou“ do katastru nemovitostí. V opačném případě totiž dochází při zápisu hotové pozemkové úpravy k rozporu v průběhu izočar BPEJ mezi stavem zapisovaným a stavem podle VÚMOP. Co říci závěrem? Závěrem chci popřát PÚ, aby nové organizační uspořádání přineslo očekávanou akceschopnost, tak aby v příštích letech vtiskli novou tvář tisícům hektarů naší krásné krajiny, aby postavili desítky kilometrů potřebných cest. Také přeji PÚ – ale zároveň také nám v rezortu ČÚZK – abyste v řadě obcí nahradili 170 let staré mapy tím nejmodernějším mapovým dílem, které je k dispozici! Děkuji vám za pozornost.

22

23

24

25

Ing. Jiří Košťál ČÚZK, odbor řízení územních orgánů, vedoucí oddělení KN 26 Ilustrační fota: Diskuze nad hranicí – zleva zástupce pozemkového úřadu, taktně :-) otočený zeměměřický inženýr a účastník pozemkové úpravy. Netradiční dočasná stabilizace při komplexní pozemkové úpravě byla použita na Olomoucku – fluorescentní barvou natřené klasy jsou neuvěřitelně dobře vidět. S nalezením bodu má potíže spíš rozlišovací schopnost fotoaparátu, ale účastníci KPÚ šli ve zlatavém lánu najisto.

27

ezentato důležité pr Celé znění té s měli pi o slovní po ce doplněné íci tn as úč t dnou možnost shlé íči 3.4.2008. eb Tř v PÚ o semináře

zeměměřič 5+6/2008 28

25


minirozhovor

Osamostatnění pozemkových úřadů PÚ působí v nové organizační struktuře. K 1.březnu 2008 se totiž vyčlenily z odborů „zemědělská agentura a pozemkový úřad“, jejichž součástí se staly po zániku okresních úřadů. Po pěti letech se osamostatnily v čele s Ústředním pozemkovým úřadem. Ten má od poloviny února také nového ředitele, kterým je Jaroslav Vítek

Hovoří se o dlouhé době provádění pozemkových úprav. V letošním roce by na ně mělo být vyčleněno více peněz, pomůže to k jejich urychlení? Vyčlenění většího objemu finančních prostředků na pozemkové úpravy je vnímáno jako urychlení. Vyvolává to mylnou představu, že se dříve v tomto procesu pracovalo pomalu nebo liknavě. Urychlení musí být chápáno jako větší počet provedených pozemkových úprav. Pokud je více peněz, začne se pracovat na více katastrálních územích. V letech 2003 až 2006 nedokázaly pozemkové úřady udržet kontinuitu ve své práci, nedostávalo se jim peněz, nestandardní situace vedla k narušení postupu plánovaných činností a řadě nesystémových dopadů, které měly neblahý vliv na projektovou a realizační sféru. Teď situaci stabilizujeme. Předpokládaný nárůst činnosti se týká nejen pozemkových úprav, nezbytného vyměřování pozemků, případně také nezastupitelné účasti v procesu tvorby digitálních katastrálních map do roku 2015.

26

Klademe velkou váhu na společná zařízení v pozemkových úpravách, což jsou technická opatření pro zpřístupňování pozemků a v oblasti životního prostředí a rozvoje venkova. Jaké množství pozemkových úprav chcete letos dokončit? Letos počítáme s ukončením pozemkových úprav na asi 100 tisících hektarech, což je o necelých 40 tisíc více než v roce 2007. Z hlediska objemu finančních prostředků předpokládáme pro letošní rok využití 2,3 miliardy korun, a to z různých zdrojů, jak ze státního rozpočtu, rozpočtu Pozemkového fondu ČR, z Ředitelství silnic a dálnic a EAFRD. V současné době máme ukončené či rozpracované pozemkové úpravy na 18 % zemědělské půdy České republiky, z toho dokončeno je necelých 10 %. Pokud jde o realizovaná společná zařízení, konkrétně jde asi o tisíc kilometrů polních cest, na 600 hektarech byla provedena protierozní a protipovodňová opatření a na 600 hektarech výsadba nové zeleně. Předpokládáme, že ročně se bude zahajovat 180 až 200 řízení o komplexních pozemkových úpravách. Na post ředitele Ústředního pozemkového úřadu jste nastoupil teprve nedávno. Jaké jsou vaše priority v této funkci, případně, co byste si přál změnit? Myslím si, že musíme pracovat na vytvoření modelu moderního úřadu státní správy. Vnímám to tak, že je nezbytné učinit jednotlivé kroky k personální a odborné stabilizaci a přímé odpovědnosti pozemkových úřadů za odbornou činnost. Pro mě je velmi významné zapojení do diskusí a do součinnosti relevantních institucí v našem sociálním okolí, osobně chci daleko více prohloubit také spolupráci s akademickým prostředím, s vysokými školami, zapojení studentů v rámci studentské vědecké činnosti. Vytváříme určité partnerské prostředí a Ústřední pozemkový úřad by v tom měl sehrávat významnou roli tak, abychom byli schopni specifikovat vizi oboru pozemkových úprav. Děkuji za rozhovor, který se uskutečnil po 100 dnech ve funkci. Věřím, že na něj navážeme v některém z příštích čísel Zeměměřiče. - Radek Petr

www.zememeric.cz

Foto: Spolek zeměměřičů Brno

J

Jaké máte zkušenosti s novou strukturou pozemkových úřadů? Zkušenosti máme převážně pozitivní. Většina zaměstnanců pozemkových úřadů je na značné profesní výši a hlavně denně tuto problematiku řeší se značnou mírou loajality. Tato organizační změna je pouze návrat k normálnímu stavu. Podřízení pozemkových úřadů zemědělským agenturám v roce 2003 bylo vnímáno většinou pracovníků pozemkových úřadů a částí odborné veřejnosti jako přechodné stádium. Zákon č. 139/2002 sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech jasně vymezuje postavení a kompetence pozemkových úřadů, které vešly do struktury ministerstva zemědělství 1. lednem 2003. Do té doby byly pozemkové úřady součástí okresních úřadů. Podřízení zemědělským agenturám znamenalo, že se na pět let zpomalily, téměř zastavily určité práce. Rád bych zdůraznil, že pozemkové úpravy se provádějí ve veřejném zájmu. Jsou opravdovým nástrojem pro prostorové a funkční uspořádání pozemků a vlastnických práv k nim. Proto se domnívám, že jde o jasný výkon státní správy a takto musí být zachován.


z5 do lavic

CPD zeměměřičů v Austrálii slouží k udržení jakosti a úrovně zeměměřických výkonů na odpovídající úrovni po celou dobu odborné kariéry a je podmíněno úspěšným složením zkoušek

V

ILU: Dreamstime

V Austrálii jsou zeměměřiči profesně organizováni v samostatných organizacích podle jednotlivých států. Jako výhradně anglofonní země je Austrálie značně ovlivněna stavem profese ve Spojeném království a v USA. Austrálie (6 států, celkem 21 mil. obyvatel) je však zemí mnohem mladší, ovlivněnou rovněž nedávnými přistěhovalci zejména z Evropy. I zde se setkáváme s oběma formami CPD, tj. povinnou i dobrovolnou. Požadavek na celoživotní vzdělávání se opírá o etický kodex australských zeměměřičů, ve kterém stojí: „Člen (Instituce) bude podporovat rozvoj vědy a zeměměřické praxe a záměry Instituce, bude pokračovat ve svém odborném rozvoji po celou dobu své odborné kariéry a bude podporovat rozvoj svých podřízených“. Obdobný etický kodex zeměměřiče existuje i v Česku. Zajímavá je rovněž australská definice CPD: „CPD je proces, kterým zeměměřičtí odborníci zabezpečují udržení jakosti a úrovně zeměměřických výkonů na odpovídající úrovni po celou dobu své odborné kariéry. Odborný rozvoj má dvě složky: odborné zkušenosti a doškolování.“ To znamená, že pro udržení kvalifikace je nutné, aby zeměměřič svou profesi skutečně vykonával a současně si průběžně doplňoval své znalosti studiem. Situace Odborníci z praxe a akademické sféry dospěli k závěru, že tří- až čtyřleté vysokoškolské vzdělání nemůže poskytnout úplné odborné vzdělání a vybavit praktického zeměměřiče dovednostmi a znalostmi pro jeho celoživotní odbornou kariéru. Od 1. ledna 1994 bylo navrženo zavedení povinného CPD. Usnesení Rady Instituce konstatuje: „Budou zpracovány podrobné směrnice pro zavedení povinného průběžného odborného rozvoje počínaje rokem 1994 jako podmínky pro zachování členství v Instituci“. Na základě svého řídícího postavení stanovila Rada Instituce následující cíle svého aktivního zapojení do CPD, požadavky na členy a definici CPD: 1. Zachování a zvýšení úrovně odborné činnosti svých členů po celou dobu výkonu povolání.

zeměměřič 5+6/2008

vání o č a r k Po eriálu s

2. Zabezpečení aktuálnosti zeměměřických znalostí u svých členů. 3. Zvyšování individuálních zeměměřických schopností ku prospěchu rozvoje celého státu. 4. Poskytnutí formální struktury pro rozvoj aktivit CPD svými členy. 5. Zabezpečení odpovídající úrovně CPD u svých členů. 6. Formální uznávání výsledků svých členů v oblasti CPD. 7. Z abezpečení dostupnosti CPD pro své členy. 8. Docílit, aby zaměstnavatelé kvalifikovaných zeměměřičů považovali rozvoj CPD za běžnou součást jejich povinností. Požadavky na členy Od členů Instituce je požadováno, aby respektovali Etický kodex vyhlášený Směrnicí č. 59 Stanov a předpisů. Bod 5 Etického kodexu konstatuje: „Člen (Instituce) bude podporovat rozvoj vědy a zeměměřické praxe a záměry Instituce a bude pokračovat ve svém odborném rozvoji po celou dobu své odborné kariéry a podporovat rozvoj svých podřízených“. Definice profesního rozvoje Profesní rozvoj je definován jako proces, kterým zeměměřičtí odborníci zabezpečují udržení jakosti a úrovně zeměměřických výkonů na odpovídající úrovni po celou dobu své odborné kariéry. Odborný rozvoj má dvě složky: odborné zkušenosti a doškolování. Tato definice navazuje na bod 5 Etického kodexu a vyžaduje, aby se členové Instituce povinně zúčastňovali programu CPD, který musí být zaměřen na obě uvedené složky, tj. odborné zkušenosti a doškolování. Profesní zkušenosti představují praktické znalosti získané v průběhu celé kariéry, které závisí na druhu a zaměření činnosti každého jednotlivce. Doškolování je studium odborníků, jehož cílem je rozšíření a aktualizace znalostí potřebných k přípravě jejich služebního postupu nebo ke změnám v zaměření jejich odborné kariéry. Stanovení těchto cílů vytváří širokou základnu

pro jednotlivé státy, z které je možno vycházet při realizaci bodů 4, 5, 6 a 7. Závěrečné poznámky Nedílnou součástí požadavků jednotlivých divizí Instituce a obecných záměrů Instituce australských zeměměřičů na CPD jsou čtyři již dříve zmíněné oblasti, které jsou všeobecně považovány za základ koncepce CPD: 1. Technická a technologická aktualizace 2. Výcvik v oblasti řízení 3. V šeobecné a humanitní vzdělávání 4. Zapojení do veřejných činností Jednotliví členové Instituce by měli posoudit tyto modely především z hlediska jejich flexibility a uspokojování osobních a profesních požadavků. Pokračování členství v Instituci bude podmíněno úspěšným zavedením a dokončením vybraných aspektů CPD. Ekonomická profese (účetnictví) již zavedla efektivní program CPD. Mnoho dalších profesí má již vybudované mechanizmy nebo programy CPD. Je třeba doufat, že se i zeměměřická profese jako součást širšího seskupení věd o půdě dočká nejen většího celospolečenského uznání, ale že přijme CPD jako podstatný příspěvek ke zvládnutí změněných požadavků, které jsou na ni kladeny. Přeložil : Ing. Václav Slaboch, CSc. Celé dvojjazyčné znění naleznete na www.zememeric.cz, id = 2914

27


na zkušené

Zeměměřičem na Zélandu

T

Také pro mne bylo dlouhodobým snem podívat se do země úžasných scenérií z Pána prstenů. Žel mé plánování této cesty vždy skončilo na nedostatku financí. Sen se podařilo zrealizovat až koncem roku 2006 neboť po dvou letech, kdy jsem jako geodet pracoval v Irsku, se mi podařilo našetřit peníze. S mou nejdříve polskou kolegyní z práce a nakonec i ženou jsme začali tu úžasnou cestu plánovat již na jaře 2006. A díky systému víz „work and travel“, který byl pro Čechy zpřístupněn před pár lety, jsem tak trochu doufal, že se nebudu muset živit sběrem ovoce, ale že se mi podaří sehnat i práci v oboru. Přiletěli jsme do Christchurch těsně před Silvestrem, koupili auto, která jsou tam opravdu levná, a vydali se cestovat kolem jižního ostrova. Cestou jsem se začal rozhlížet po nějakých pracovních příležitostech, věděl jsem, že po již dvou měsících cestou strávených v Asii, nám vydrží peníze tak 1-2 měsíce cestování po Zélandu. Pak musím začít pracovat. Ir z bývalé práce v Irsku, co odjel na Zéland asi rok přede mnou, mně říkal, že je na Zélandu neskutečně spokojený, že už se do Irska snad nikdy nevrátí, že lidi na Zélandu jsou strašně relaxovaní (pro mne bylo těžký si představit více relaxované lidi než Iry) a život na Zélandu je super. Jemu zabralo hledání práce zhruba tři měsíce a nebylo to jednoduché. Zélanďané prý dávají velkou přednost místním lidem

28

před zaměstnáváním cizinců. Cizinci jsou dobrý tak na sbírání jablek, práci v restauracích atd. Rozloučili jsme se s tím, že mi dal pár tipů, kam poslat životopis a že i on se zkusí poptat po okolí. Na webové stránce novozélandských geodetů je poměrně dost nabídek práce, ale asi 60 % prací bylo v Auckland, dalších 30 na severním ostrově a malý zbytek byl pro práci na vylidněném jihu, kde jsem chtěl zůstat. Asi po týdnu se mi ozvali z jedné menší geodetické firmy na severním ostrově a v po telefonické rozmluvě mi v podstatě přislíbili práci. Lepší vrabec v hrsti… takže jsme se těžce loučili s krásným a vylidněným jihem. V pondělí jsem nastoupil do práce.

ností, budu v té firmě začínat opět téměř od začátku a i když jsem se především v Čechách snažil katastru vyhýbat, v Irsku ten pojem snad ani neznali a měli v tom pěkný binec, tak tady si vše naplno vynahradím. Novozélandský katastrální systém je podobný ne-li totožný s australským. Oni měli výhodu, že když se v těchto zemích s katastrem a vůbec geodézií začínalo, mohli si vybrat z nejlepšího a hlavně začít od nuly ve vyšších přesnostech než u nás v Evropě. Proto jsou nyní schopni dosahovat přesností do tří centimetrů ve vytyčení vlastnických hranic. Body bodového pole jsou zakopány pod povrchem země. Je na ně pamatováno při stavbě silnic a chodníků, kde se nové body umisťují

Firma to byla malá asi dvanáct zaměstnanců, z čehož pouze pět lidí dělalo geodézii, zbytek bylo vedení, sekretářky a sekce plánování. Dali mi týden na rozkoukání se, seznámení se software a přizpůsobení se pracovním postupům. Učení se těchto věcí mi samozřejmě zabralo mnohem delší dobu, ale ten čas byl dobrý pro pochopení základů jejich systému práce. Firma měla ISO 9000, jako software používali nejnovější AutoCAD a pro geodetické výpočty TRIMMAP, což je software velmi zastaralý, ale ideální pro jejich katastr. Totálky byly od Sokkia, GPS Trimble – tedy vcelku moderní vybavení všeho druhu. Já už během toho prvního týdne pochopil, že ač už mam víc jak pět let zkuše-

pod speciální ochranné poklopy. Ty otevřete buď speciálním klíčem nebo i při troše zručnosti např. šroubovákem. Pokud geodet potřebuje vytvořit nové stanovisko, preferuje se toto umístit na nezpevněnou plochu, tak, že asistent (většinou negeodet) vykope cca půl metru hlubokou díru tak na šířku rýče a do ní se zatluče ocelová tyč . Po opuštění stanoviska se vše opět zasype a pokud přijdete na místo za pár týdnů či měsíců a bujná vegetace místo výkopu zahalila, používáte detektor kovu pro vyhledání těchto zakopaných bodů. Vlastně je tam asistent geodeta docela slušný kopáč a pokud ho při hledání starých stanovisek v parném novozélandském dni omylem párkrát pošlete kopat

www.zememeric.cz

Foto: autor

Dnes může jet do světa na zkušenou každý. Jen na něm záleží, jestli bude česat jablka nebo dělat geodézii...


Foto: autor

na zkušené na špatný místo, zrovna vám nepoděkuje a pokud přes dalekohled totálky dokážete odečítat slova z jeho úst, určitě si je za rámeček nedáte. Výhoda je, že o stanoviska jen tak nepřijdete a díky tomu, že se jejich souřadnice též evidují v katastru, mohou je použít i další geodeti a vy použít stanoviska úplně někoho jiného. Celý postup tvorby a přesnost stanovisek je samozřejmě kontrolován a i vy ověřujete zda vám stanoviska spolu „sedí“, takže pokud narazíte na špatné nebo poškozené, není problém jej eliminovat. Místo mezníků se používají velké dřevěné kolíky, do kterých se na každou stranu vyřeže číslo parcely, ke které je ta strana otočena a hřebíčkem se označí přesná poloha hranice na vrchu kolíku. Jejich pozemkové mapy jsou pro oko začátečníka dost nepřehledné. Každá strana parcely má podél uvedou svou délku a směrník a pokud se člověku do ruky dostane stará, ještě ručně malovaná mapa v menším měřítku, je docela síla z ní dostat potřebné informace. Štěstí je, že velká část parcel má navzájem paralelní strany, tak je jednodušší se v tom vyznat. Na speciálních mapách jsou pak uvedena stanoviska a směrníky, délky mezi nimi a k některým lomovým bodům parcel. Díky tomu si s internetu stáhnete souřadnice několika bodů vyššího řádu v dané lokalitě a všechna ostatní stanoviska a souřadnice lomových bodů parcel lehce dopočítáte. Lehce říkám, pokud vše vyjde v dopustných odchylkách, pokud ne, hledá se chyba a to může být občas dost komplikované a člověk si pořádně protrénuje mozek, než chybu odstraní. Mimochodem hodně počítání přímo z map se děje v terénu, takže člověk používá buď kalkulačku, nebo počítá z hlavy. A musím říct, že v kalkulacích z hlavy byli mí novozélandští kolegové o značnou část rychlejší, já jsem rozmazlený používáním počítače nebo kalkulačky. Rozsah práce geodetů na NZ je o něco větší než u nás. Větší je o část plánování. Geodeti například sami plánují kanalizační přípojky do jednotlivých parcel, což byla disciplína, o které jsem nevěděl vůbec nic. Též musím konstatovat, že jejich absolventi vycházejí ze školy mnohem lépe profesně připravení, než my. Oni nemají tolik teoretických předmětů jako např. geodetická astronomie atd., zato mnohem víc praktických věcí. GPS ze školy ovládají úplně bez problémů, softwarové znalosti mají také mnohem lepší (i když možná se tohle už na ČVUT změnilo za posledních 8 let, co jsem pryč). Co se týče pracovní atmosféry na NZ, pracuje se tvrdě se zaměřením na co největší efektivitu. Ale respektují se práva

zeměměřič 5+6/2008

zaměstnance. Což znamená, že i když je největší honička, neexistuje, že by v deset a ve tři nebyl tzv. „tea break“, kdy se všichni sejdou v kuchyňce na 15 minut nad šálkem čaje nebo kafe a relaxují a povídají o čemkoliv. Hodina na oběd je též samozřejmostí. Firmy se snaží mít co nejvíc týmového ducha, každý měsíc se dělá v rámci „social club“ nějaká sportovně společenská aktivita, každý pátek kdo chce zůstává v kanclu trošku déle a probírá život nad lahví piva, který firma platí, a já musím říct, že to funguje. Ze všech firem, kterýma jsem prošel, tu byli lidi nejvíc otevření a ochotný pomoci, ať už v práci nebo soukromém životě, což nám bylo ze začátku dost potřeba. Z finanční stránky na tom geodeti nejsou špatně. Plat v klidu stačí na pronájem většího bytu s vybavením a pohodový život s víkendovým cestováním do blízkých i vzdálených lokalit, plus není problém něco našetřit. Můj pracovní život byl v Rotoruře byl zpočátku omezen na tři měsíce (tak dlouho můžete pracovat na daný typ víza), nakonec se sice protáhl na čtyři, dostal jsem jiné pracovní povolení a mohl tedy zůstat o něco déle, ale i tak utekl jak voda. Museli jsme odjet ze Zélandu poněkud dříve, než jsme plánovali z rodinných důvodů, ale vím, že kdykoliv se budu chtít vrátit, mám tam dveře zpět otevřené. Geodeti jsou na NZ na listu nedostatkových povolání, takže pokud seženete zaměstnavatele a máte slušnou angličtinu, úřady vám vyjdou se vším vstříc. Tedy pokud chcete tuto krásnou zemi navštívit, nějakou dobu zůstat a neživit se jen farmařinou, určitě neváhejte, stojí to za to! - Ing. Lubomír Smrž, smrz@azimut.cz

Kýč Protinožec u Mt. Cook Slope Point Příroda mě fascinovala Hranici pozemků je věnována velká pozornost Kovový trigas je odolnější než já nebo dřevěný.

29


tam a z5

Vývoj kartografického znázorňování terénního reliéfu na mapách - díl II. Pokračujeme v představování znázornění terénního reliéfu v minulosti na mapách. Evropské výškové systémy.

V

Vyjádření terénního reliéfu vrstevnicemi Napoleonské války a vývoj nových požadavků již v zárodcích průmyslové revoluce 19. století si vyžádaly jednoznačný geometrický přístup – zavedení vrstevnic. Literatura uvádí, že vrstevnice jsou vynálezem holandského hydrografa Nicolaus Samuelsz Cruquius-e (1678 až 1754). Údajně v roce 1729 přišel na myšlenku spojit body stejné hloubky moře na hydrografických mapách ústí řeky Merwede do Severního moře a vytvořit tak izobathy. Krátce poté dostal podobný nápad francouzský geograf Philipe Bauche, který v roce 1737 vyjádřil dno Lamanšského kanálu izobathami. Další Francouz, Marcellín Ducarla-Bonifas navrhuje využití této metody na vyjádření výškových poměrů pohoří a horstev – aplikováno bylo ve Švýcarsku. V roce 1765 nakreslil první výškopisnou mapu Francie ve spolupráci s inženýrem-geografem Jean-Luis Dupain-Trielem, který už samostatně v roce 1804 publikoval práci zabývající se „novými metodami pro získání přesného uspořádání/konfigurace terénu na mapách.“ U nás to bylo I. vojenské mapování (1764–1767) v měřítku 1 : 28 800 (kde se v plném rozsahu projevily evropské, vojensky orientované trendy ve vyjadřování terénního reliéfu) a samozřejmě jejich pokračování v průběhu II. vojenského mapování. V roce 1802 zmapovali francouzští měřiči-topografové první

30

20

21

22

23

24

25 Obr. 20 – Ilustrace v knize francouzského geografa Jeana-Luise Dupain-Triela, část Obr. 21 – Speciální mapa 1 : 75 000, reambulovaná v roce 1919, výřez Obr. 22 – Stínované vrstevnice Obr. 23 – Fotografie plastického modelu kontinentálního terénu Asie Obr. 24 – Příklady vyjadřování horského terénu - Švýcarsko Obr. 25 – Rakouský pochodový itinerář s charakteristikami osy přesunu, Maďarsko

www.zememeric.cz


tam a z5

26

27

28 7 Obr. 26 – Itinerář francouzské armády z roku 1864, Balkán Obr. 27 – Anglický expediční vojenský itinerář

8

Ilu: archiv autora

29a

29b

plán s vrstevnicovým vyjádřením horského terénu – Rocca d´Anfo nad řekou Chiése, protékající z Tyrol do Lombardie. V dělostřelecké a ženijní škole v Metách (Metz) jsou při výuce předmětu „projekty opevnění“ tyto objekty studovány z výškopisného hlediska na podkladě vrstevnicových plánů. Španělský „Polní řád královského sboru vojenských inženýrů a ženistů“ z roku 1803 uvádí, že pro vyjádření terénu je používána francouzská metoda „filer les courbes.“ K tomu byla předpisována také příslušná topografická technika – nivelační buzola, záměrné pravítko a vytyčovací sáhovka pro určení konstrukčního pole bodů stejné nadmořské výšky. Topografické práce ovšem postupovaly pomalu a byly velmi nákladné. S rozvojem geografie jako vědy byly objevovány a charakterizovány zákonitosti geomorfologie, které umožňovaly - studium hlavních, určujících tvarů reliéfu, vytvarovaného vodními toky, - že získané poznatky vedly k metodice umisťování výškových kót na hlavních terénních čarách, - i nterpolaci průběhu vrstevnic ve členitém terénu, - v důsledku toho také získání prostoru pro umisťování topografických značek a tak zvýšení informačního obsahu topografické mapy. Samy vrstevnice pak umožňují: - studium terénních tvarů, - i nterpolaci výškových kót, - v ýpočet sklonů terénu, - konstrukci profilů, určování vzájemné viditelnosti, - u rčování skrytých prostorů, - odhady doby trvání terénních přesunů, - v ýpočet objemů zemin, kapacit vodních nádrží, - sledování pohybů půdy,

zeměměřič 5+6/2008

Obr. 28 – Vojenské zeměpisné služby přispívaly k šíření mapové tvorby i pro veřejnost; na obrázku je výřez z turistické mapy Českého ráje v měřítku 1 : 25 000, vydané v roce 1928 VZÚ v Praze Obr. 29 a, b, c – Princip Tanakovy metody vyjadřování terénního reliefu

- v ymezování hranic zaplavovaných území. Nevýhody vrstevnic, jak je pociťovali tehdejší uživatelé, především vojenští velitelé, byly: - nedostatek plasticity ve vyjádření terénu (proto ještě dlouho přežívalo šrafování – prakticky až do poloviny 20.století - vzpomeňme na naše, ještě poválečné československé „speciálky“ a „generálky“!) - návyky a požadavky uživatelů, které vedl zvyk a rutina – vždyť i ve štábech se ještě donedávna používaly plastické stoly. Dokonce bylo pro lepší vystižení plasticity terénu použita metoda stínování vrstevnic. Objev litografie (A. Senefelder, 1796) umožnil zavedení barev do mapové tvorby a tisku map, které podnítily vznik kartografického manýrismu – stínování terénu litografickou křídou na kameni nebo desce a vznik barevné hypsometrie. Po zavedení technik reprodukční fotografie byly vytvářeny plastické modely terénu, které pak byly při náležitém osvětlení fotograficky zobrazeny a posléze přeneseny na tiskový podklad. Koncem 19. století se ustálil dokonce názor nepředpisovat pro ruční kresbu terénu pravidla a ponechat autory samostatně tvořit terénní tvary – s jednou podmínkou a předpokladem – znalostí zákonů geomorfologie. U nás máme dokonalé vzory tohoto pojetí – práce školy profesora a rytíře Karla Kořistky a jeho osobně. Dalšími příklady různých přístupů jsou: - „ Hand Atlas“ prof. Stielera (nakladatelství Justus Perthes, Gotha, 1831), - dále díla, vzniklá z nadšení pro vrstevnice doplněné litografickým stínováním – gen. von Hauslab, jeden ze zakladatelů vídeňského VZÚ, - volba barev, rozvoj hypsometrie – zelená pro nížiny, odstupňo-

31


tam a z5

Obr. 29 a, b, c – Princip Tanakovy metody vyjadřování terénního reliefu

30 Obr. 30 – Počítačový model terénního reliéfu

vaná hnědá pro horstva, s přechody mezi extrémy – Emil von Sydow, geograf z Gothy, 1838. Vznikají morfologické geografické mapy (Erwin Raisz, 1940) a jejich typický značkový klíč fyziografických symbolů, jimiž jsou vyplňována bílá místa – až pro 40 různých morfologických typů terénu pro mapy malých měřítek. Popisují zároveň různé typy vegetací, kultur v rovinách; výškové poměry jsou pouze výtvarně charakterizovány bez geometrických údajů (viz přílohy). Zvláštní kapitolou historie je znázorňování reliéfu terénu a jeho zvláštností na vojenských itinerářích, výsledcích terénního průzkumu nebo na předem připravovaných plánech střetnutí a vojenských mapách. Vývoj metodik pro vyjádření terénu pokračoval; Kitirio Tanaka navrhnul geometrické řešení pro zvýraznění plasticity terénu a zavedl - terénní řezy rovinami o sklonech 45° vzhledem k horizontu, - k aždý tento řez poskytuje profil, který je promítnut do vodorovné roviny, - v ýsledkem je dojem plastického terénu. Zajímavá je také historie výškových systémů – nul odečtů nadmořských výšek. Již v klasickém období geodézie byla zahájena jejich kontinentální integrace; v naší paměti je dosud vodočet Jadranský (nula na maregrafu Molo Sartorio v Terstu) a přechod na východoevropský vodočet Kronštadtský, dnes Bpv (Balt po vyrovnání). Na obr. 31 je uveden přehled dodnes existujících evropských výškových systémů dosud prakticky používaných se vzájemnými rozdíly, přestože již proběhlo nivelační spojení národních nivelačních sítí, je zaváděn tzv. Unified European Levelling Network, UELN (nula vodočtu v Amsterodamu, AP) ke které přistoupila většina států. Spojení kontinentálních výškových systémů („přes moře a oceány“) probíhá prostřednictvím dynamické geodézie a technologiemi geodézie družicové. S rozvojem družicové geodézie, altimetrie, družicových navigačních 31

32

systémů, v době vzniku a zavádění geodetických geocentrických souřadných systémů jsou globálními, výchozími nultými plochami pro odečet výšek terénních bodů v jednotném, globálním výškovém systému: - ekvipotenciální plocha globálního geoidu s hodnotou geopotenciálu W0 – poskytuje výšky fyzikální, zjednodušeně všeobecně známé „výšky nadmořské“ (teoreticky normální, ortometrické) - plocha geocentrického geodetického referenčního elipsoidu – výšky terénu vztažené k ní po normále jsou „výšky elipsoidické“, také „geodetické“. Na definování světového systému nadmořských výšek se v rámci programů Mezinárodní geodetické a geofyzikální unie úspěšně podílí pracovní skupina WHS (World Height System) vojenské geografické služby AČR. S rozvojem výpočetní techniky a geografických informačních systémů (GIS) vznikaly a jsou nadále zpřesňovány analytické, digitální modely terénního reliéfu, umožňující všestranné nebo speciálně, tematicky orientované analýzy terénní morfologie a také zobrazování terénních tvarů z různých výšek a úhlů pohledu. V globálním měřítku, v planetárních podmínkách, jsou nepřetržitě získávány stále nové obrazy terénu a stále přesnější informace o výškových poměrech na nejbližších planetách sluneční soustavy. — Drahomír Dušátko Poděkování autora: Vyjadřuji tímto vděčnost ing. Ctiradu Benešovi za převod knihovny jeho otce, plk.dr.Ladislava Beneše, do péče Vojenského zeměpisného ústavu. Velká část ukázek tvorby terénního reliéfu byla převzata z historických publikací této knihovny. Zároveň děkuji ing. Michalu Lysému za pomoc při skenování obrázků a kolegům z vojenské Geografické služby Španělska za poskytnutí textových a obrazových podkladů. Obr. 31 – Rozdíly evropských národních výškových systémů oproti UELN

www.zememeric.cz

Foto a mapa: archiv autora

29c


pohled

Sloupek Zeměměřiče

N

Na Slovácku jsou lidé hrdí Nedávno se mě zeptal šefredaktor Zeměměřiče, jak se mám. Bez zaváhání jsem odpověděla, že velmi dobře. Je přece květen – ten nejkrásnější měsíc v roce a tak mně momentálně nevadí, že:…

dicím, ke svým krojům, milují „pěsničky“, stejně jako je milovali jejich předci… Jsou pyšní na svoji sounáležitost se „skupinou“. Tuto atmosféru zažíváte v Podluží, stejně jako na drsnějším Horňácku nebo na milém a přívětivém Dolňácku. Vezměme si zde, my – geodeti, vzor. Potlačme často zbytečné diskuse a půtky. Zkusme táhnout za jeden provaz a udělat ze zeměměřictví zajímavý a prestižní obor. Podílet se na tom můžeme všichni. Dejme prostor mladým lidem, zvažme

...i přes velký zájem o geodetické činnosti v poslední době naše ceny stále stagnují a zásadně se z kriticky nízkých úrovní nikam nepohnuly. Při současném nárůstu veškerých vstupů je stávající situace opravdu alarmující výzvou (alespoň u nás na Moravě), protože ceny dělnických profesí a vysoce specializovaných zeměměřických činností se alespoň v některých rovinách velmi podobají.

I malý „obývákový“ geodet s nízkými náklady si může vydělat víc a nemusí se podbízet pod ceny korektně podnikajících firem majících snahu rozvíjet se, vzdělávat své pracovníky a investovat do stále nových technologií… Zcela určitě je pro nás všechny lepší pracovat v zajímavější ceně na jedné zakázce, podržet technickou úroveň a kvalitu díla, než udělat ve spěchu deset drobných akcí, nutně pracovat méně kvalitně… a bohužel ve stresu. Takže, dámy a pánové, je jen na nás, kam obor nasměrujeme a jakou image si vytvoříme. Buďme korektní, obchodně zdatní, na trhu potřební a… dobře zaplacení…!

…nemůžeme mladým lidem nabídnout stejně dynamickou a zajímavou perspektivu jako některé jiné obory.

A Radku, mám se opravdu dobře. Chtěla bych tebe i ostatní kolegy pozvat k nám, na Jižní Moravu, abyste nasáli tu sounáležitost, ochutnali dobré vínko, poznali krásnou krajinu a pohostinnost místních lidí. Probíhají zde velmi pěkné (i cyklistické) akce po celý rok. Pokud budete mít zájem, mohu občas podsouvat zajímavé tipy. Přeji hodně štěstí a jako chronický a nenapravitelný optimista věřím, že se geodézii blýská na lepší časy. - Svatava Sedláčková, Geocart CZ, a.s., Brno Poznámka redakce: podle nohou (u stativu) je na fotce sama autorka.

…lidé s dlouhou praxí nemají možnost opravdu zajímavého výdělku. …že sami utváříme „tvář“ oboru a zatím se není moc čím pochlubit (samozřejmě až na světlé výjimky)… Inspirace ke změnám je všude kolem Foto: archiv Svatky

obchodní strategii a cenovou politiku, zohledněme v ní náročnost naší profese jak v technickém vybavení, tak ve své odbornosti, podívejme se do jiných oborů a zkusme být nároční a hrdí na sounáležitost se skupinou ostatních zeměměřičů.

nás. S krásným květnovým počasím mám spojené výlety na kole, které často směřuji na Slovácko. Znova a znova jsem překvapená, jak i dnes jsou zde lidé hrdí na svůj původ. Hlásí se k tra-

Koutek problémů III. - Řešení Řešitel KPÚ označí délku strany většího čtverce a a délku strany menšího čtverce b. Pak pro obvod (který je roven délce plotu) platí: O = 3a+3b+(a-b) = 4a+2b = 1 km

zeměměřič 5+6/2008

Plocha většího pozemku je dvojnásobkem plochy menšího pozemku, tedy: a2 = 2b2 Vyjádříme a a dosadíme do vztahu pro obvod ¬ 4(√2 b)+2b = 1 km ¬ b(4√2 +2) = 1 km Z tohoto vztahu vypočteme b b = 0,1306 km a plocha menšího čtverce je b2 , tedy 0,017 06 km 2 . Plocha většího čtverce je pak 0,034 12 km 2 a délka strany a = 0,184 7 km. — Lenka Línková

33


servis Z

Nabídka z druhé ruky

Volná místa z první ruky

Nabízíte nebo hledáte přístroje a vybavení? Kontaktujte www.zememeric.cz/2ruka

Nabízíte nebo hledáte práci? Kontaktujte www.zememeric.cz/1ruka

Prodám TS Trimble 5603 DR200+ a Leica TC1700 kontakt: tel.: 602 451 371, martin.kascak@yahoo.com, tel.: 905 541 599, milan_paulik@ hotmail.com vyvěšeno: 02.04.2008 Prodám TS Trimble 5603 DR200+, r. v. 2003 (cena: 177 000 Kč, vč. DPH) a TS Leica TC1700, r. v. 1995 (139 000 Kč, vč. DPH) .

Zeměměřiče - specialistu pro oblast Praha kontakt: GEFOS, a.s., Praha 8, ČR, tel.: 284 007 076 vyvěšeno: 21.03.2008 Společnost GEFOS, a.s., přijme pro oblast Praha zeměměřiče - specialistu se zaměřením na inženýrskou geodézii se zkušeností s přesným měřením a se zájmem o speciální aplikace (strojírenství, apod.) Požadujeme: vzdělání v oboru geodézie SŠ/ VŠ + praxe min. 3 roky, samostatnost, aktivitu, zodpovědný přístup k plnění zadaných úkolů, ÚOZI písmeno c) vítáno Nabízíme: práci v mladém kolektivu s nejnovějšími přístroji Leica, osobní ohodnocení podle pracovních výsledků, možnost seberealizace, nástup dle dohody Kontakt: GEFOS, a.s., Mgr. Hana Vlčková, HR manažer, Kundratka 17, 180 82 Praha 8 ČR, tel.:284 007 076, hana. vlckova@gefos.cz, www. gefos.cz

GEODIMETER 620 kontakt: info@jsik.cz, tel.: 775 735 207 vyvěšeno: 15.04.2008 Typ přístroje: GDM 620 571 202 002 (servo), Ser č. 62010394, UDS, P20,21,22, 23,24,25,26,28,29,40,41,43, 45,54

Kapacita paměti – 10 000 bodů - nabíječka BC400 - v elká baterka orig. Geodimeter - 2x bat. do přístroje -1 x zrcadlo s terčem (orig geodimeter) -1 x výtyčka (orig. Geodimeter) - 1x lehký hliníkový stativ - 1m univerzální kabel - adaptér k propojení s PC Cena 115 tis bez DPH. Možno prodat jako fyzická osoba neplátce DPH - pak cena jen 115 tisíc.

Personální inzerce

Spoleãnost GEFOS a.s. pfiíjme pro oblast Praha

zemûmûfiiãe

– – – –

pro oblast: - inÏen˘rské geodézie - velmi pfiesn˘ch prÛmyslov˘ch mûfiení PoÏadujeme: Nabízíme: vzdûlání v oboru geodézie – práci v mladém kolektivu S·/V· + praxe min. 3 roky s nejnovûj‰ími pfiístroji Leica samostatnost, aktivitu – moÏnost seberealizace zodpovûdn˘ pfiístup k plnûní – osobní ohodnocení podle zadan˘ch úkolÛ pracovních v˘sledkÛ ÚOZI písmeno c) vítáno – nástup dle dohody

GEFOS a.s. Mgr. Hana Vlãková, hana.vlckova@gefos.cz Tel: 284 007 076, Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Seznam inzerentů: 02 GEODIS Brno 04 OS VG, Litoměřice 05 ČSGK 08 GEOTRONICS Praha 09 Geoobchod, Pardubice

34

12 Geodetické centrum, Pardubice 14 - 15 SG - Geotechnika, Praha 16 GEOPEN, Brno 18 GEPRO, Praha 34, 35, 36 GEFOS, Praha

Geodety VŠ nebo SŠ kontakt: 281 017 408, o.hlavackova@volny.cz, www. angermeier.cz vyvěšeno: 14.04.2008 Hledáme geodety VŠ nebo SŠ s praxí i bez pro geodetické práce v oblasti inž. geodézie převážně v Praze (terén i kancelář). Zabýváme se hlavně velkými stavbami (tunely, mosty, dálnice, adm. centra). Nástup ihned. Geodeta (strojníka) kontakt: Ing. Jiří Brabec, brablc@geoton.cz, 603 288 602 vyvěšeno: 14.04.2008 Firma Geoton Praha, s.r.o. nabízí volné místo geodeta (strojníka) v mladém kolektivu.

Po zaučení velmi zajímavé platové podmínky. Geodeta do terénu pro Prahu a okolí kontakt: Patrizia Nechanická, nechanicka@3g.cz, ing. Pavel Kuba, kuba@3g.cz, tel.: 284 684 535 vyvěšeno: 21.04.2008 Společnost 3G Praha, s.r.o., přijme geodeta do terénu, zejména k obsluze totálních stanic a GPS. Požadujeme: zeměměřické vzdělání SŠ výhodou, řidičský průkaz výhodou, pečlivost, svědomitost. Nabízíme: práci v mladém kolektivu, odpovídající finanční ohodnocení, benefity. Nástup možný ihned. Geodeta/ku pro práce v IG a KN kontakt: info@azimut.cz, 603 871 293 vyvěšeno: 21.04.2008 Geodetická kancelář AZIMUT CZ, s.r.o., přijme geodeta/ku pro práce v inženýrské geodezii a katastru nemovitostí. Informace na tel.: 603 871 293, životopisy zasílejte emailem na info@azimut.cz Control System přijme geodeta kontakt: vitek@controlsystem.cz Tel.: +420 775 787 031 vyvěšeno:14.05.2008 Control System International, s.r.o., se sídlem Praha 6 přijme geodety na inž. geodézii. Požadujeme znalost práce v CADu. Nabízíme zajímavé pracovní výjezdy do Švédska. Zabýváme se hlavně laserovým skenováním a inženýrskou geodézií. Kontakt: Vítězslav Obr. Tel.: +420 775 787 031, E-mail: vitek@controlsystem.cz

www.zememeric.cz


Leica GPS900cs Levn˘ pracovník k nezaplacení

• Plnohodnotn˘ rover do sítû CZEPOS za nízkou cenu • Mûfiení RTK i dat pro post-processing • Nejlep‰í komerãní software pro post-processing Leica Geo Office, jiÏ v ãeském jazyce • MoÏnost roz‰ifiování na GLONASS a o speciální aplikace GEFOS a.s., Zastoupení Leica Geosystems pro âR Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – LibeÀ Tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621 E-mail: obchod@gefos.cz Internet: www.gefos.cz/leica zeměměřič 5+6/2008

35


LEICA TPS800 totální stanice stfiední tfiídy

Modernizované totální stanice fiady TPS800

Vyzkou‰ejte nov˘ firmware verze 350.539 s mnoha novinkami, které tato kategorie pfiístrojÛ dosud nemûla. Dálkomûr nové konstrukce mûfií bez hranolu aÏ do 1000 m s minimálním rozptylem paprsku. Mezi základními aplikacemi najdete programy „Referenãní pfiímka a oblouk", „Referenãní rovina" a „COGO". Volitelnû pak „RoadWorks 3D" pro vytyãování komunikací a „Polygonov˘ pofiad" vãetnû vyrovnání. „Volné stanovisko" funguje nyní aÏ na 10 bodÛ a nabízí moÏnost editace v˘sledkÛ.

Cenová akce !!!

TCR805power – totální stanice 5" (1,5 mgon), sada zahrnující trojnoÏku, 2 baterie, nabíjeãku, minihranol s miniv˘tyãkou, USB kabel, program LGO Tools

199 000,- Kã bez DPH

• Mûfiení bez hranolu aÏ do 1000 m • Délková pfiesnost ± 2 mm + 2ppm • Dosah na hranol aÏ 7500 m • Vnitfiní pamûÈ pro 18 000 registr. • Boãní tlaãítko „trigr" • Plnû alfanumerická klávesnice • Nekoneãné ustanovky • Laserová olovnice • Velk˘ displej • Ve‰keré pfiíslu‰enství v kufru

GEFOS a.s., Zastoupení Leica Geosystems pro âR Kundratka 17, 180 82 Praha 8 – LibeÀ Tel.: 283 842 620, fax: 283 842 621 E-mail: obchod@gefos.cz Internet: www.gefos.cz/leica 36

www.zememeric.cz

✦ www.zememeric.cz  
✦ www.zememeric.cz  

Obsah: vzdělávání  geodézie  katastr  kartografie  pozemkové úpravy  9. 10. - 12. 10. (Praha) Autoshow Praha 2008 (14. mezinárodní vel...

Advertisement