Page 1

GEO informace časopis geoinformační komunity

Dopravní model ▼ Užívání odborné terminologie ▼ GeoForum cs ▼ Z historie GIS ▼ ESRI konference ▼ GIS Day ▼ Poskytování geoaplikačních služeb ▼ Grafy a jednotažky (pod)zimní číslo (září – prosinec)

2/2002 w w w. g e o i n f o r m a c e . c z redakce@geoinformace.cz

Roz‰ifite si horizonty s GeoMedia WebMap 5.0 Nበotevfien˘ software pro mapování a GIS vám pomÛÏe zmûnit pohled na svût! Na www.GeoMedia5.com jsme vám doposud ukázali 50 cest, jak se s GeoMedia® 5.0 dostat do vy‰‰ích sfér otevfieného mapování a GIS. Pût dal‰ích zpÛsobÛ, jak vám GeoMedia WebMap 5.0 roz‰ífií vበpohled na svût, pfiiná‰íme právû teì: 1. publikace map, 2. inteligentní vektorové mapy, 3. dynamická segmentace pfies web, 4. snadné publikování na webu, 5. interoperabilita zaloÏená na standardech OGC. GeoMedia WebMap 5.0 si mÛÏete vyzkou‰et IHNED. Staãí, kdyÏ si na www.GeoMedia5.com vyÏádáte svÛj BEZPLATN¯ CD-ROM.

tel.: 224 390 020 www.intergraph.com/cz info-cz@intergraph.com


Z historie geografických informačních systémů KaÏd˘ obor má svoji historii a své pion˘ry, ktefií objevovali nové a budovali základy dne‰ka. Stejnû je tomu u geoinformatiky, která je pozoruhodná svojí schopností propojování rozliãn˘ch oborÛ. Canada Land Inventory a CGIS Poãátky GISÛ, jak je dnes známe, jsou spojeny s Kanadou. Úplnû první GIS vznikl v polovinû ‰edesát˘ch let 20. století právû tam. Kanadská federální vláda spoleãnû s provinãními vládami chtûla identifikovat národní územní zdroje a jejich vyuÏiteln˘ potenciál. Prvotním v˘sledkem projektu Canada Land Inventory (CLI), zahájeného v roce 1963, byla moÏnost urãení v˘mûr ploch, coÏ je úloha, která je nad papírovou mapou proveditelná velmi nepfiesnû. Nástroj pro úãely mûfiení ploch a generování pfiehledov˘ch tabulek nazvan˘ CGIS (Canada Geographic Information System) byl vyvinut t˘mem veden˘m Rogerem Tomlinsonem. V roce 1971 byl CGIS jiÏ plnû fukãní. Projekt CLI, zahájen˘ v ‰edesát˘ch letech, pokraãuje i v souãasnosti a jeho v˘sledky si mÛÏete prohlédnout na webu geogratis.cgdi.gc.ca/CLI/

Sčítání lidu a GBF/DIME GIS se ve sv˘ch poãátcích uplatnil také pfii sãítání lidu. Pracovníci US Bureau of the Census pfiipravovali nástroje pro snaz‰í zpracování sãítání lidu, které mûlo probûhnout v USA v roce 1970. V˘sledkem jejich práce byl v roce 1967 GBF/DIME (”Geographic Base File” pro ”Dual Independent Map Encoding”). V rámci pfiípravn˘ch prací byly vytvofieny digitální záznamy v‰ech americk˘ch ulic, k nimÏ bylo moÏné automaticky polohovû pfiifiadit a agregovat pofiízené záznamy ze sãítání lidu. Formát DIME byl vytvofien Georgem Farmsworthem a byl jedním z klíãov˘ch elementÛ, které ovlivnily vznik mnoha firem, zab˘vajících se geodemografií. Vytvofien˘ systém rovnûÏ vedl v roce 1988 ke vzniku souborÛ TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and Referencing), které jsou v souãasn˘ch Spojen˘ch státech americk˘ch povaÏovány za v˘znamné socio-ekonomické prostorové datové sady.

SYMAP a ODYSSEY GIS K v˘voji GISÛ v padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech pfiispûly v˘znamnou mûrou i univerzitní laboratofie. V roce 1966 vytvofiil Howard Fisher první aplikaci pro automatizovanou práci s mapami. Aplikaci nazvanou SYMAP (Synagraphic Mapping System) zaãal vyvíjet na Northwestern Technology Institute a dokonãil ji v Laboratory for Computer Graphics and Spatial Analysis na Harvadské univerzi-

2

tû. V této laboratofii také zaãal vznikat projekt, kter˘ v roce 1979 krystalizoval v ODYSSEY GIS, první moderní GIS pracující s vektorov˘m formátem dat.

Digitální kartografie O moÏnosti vyuÏití poãítaãÛ pro své úãely se v ‰edesát˘ch letech zaãali zajímat i kartografové a mapovací agentury. Nasazením poãítaãÛ se chtûli pokusit o zrychlení v˘roby map a sníÏení nákladÛ na jejich v˘robu. Národní mapovací agentury, jako anglická Ordnance Survey, americká Geological Survey a francouzsk˘ Institut Géographique National, zaãaly zkoumat moÏnosti digitálních úprav mapov˘ch podkladÛ, které jsou, jak dnes jiÏ v‰ichni dobfie vûdí, v porovnání s ruãními opravami a pfiekreslováním v˘raznû levnûj‰í a rychlej‰í. Koncem let sedmdesát˘ch jiÏ vût‰ina agentur, produkujících mapy, poãítaãe vyuÏívala.

historie Ïadovaly sálové poãítaãe, které byly obtíÏnû pfiístupné. V roce 1969 byly zaloÏeny dvû nejv˘znamnûj‰í firmy na poli GIS – ESRI a Intergraph. Firma ESRI (zkratka z Environmental Systems Research Institute) byla zaloÏena Jackem a Laurou Dangermondov˘mi za úãelem poskytování konzultaãních sluÏeb. Jim Meadlock a jeho ãtyfii spoleãníci ve stejném roce zaloÏili firmu M&S Computing, poskytující konzultaãní podporu vládním organizacím. Firma byla v roce 1980 pfiejmenována z dÛvodu zamûfiení na poãítaãovou grafiku na Intergraph (zkratka z Interactive Graphics). Skuteãn˘ rozvoj geoinformaãních systémÛ, tak, jak je známe a pouÏíváme dnes, byl umoÏnûn teprve s pfiíchodem levn˘ch osobních poãítaãÛ a pracovních stanic, které v porovnání se sálov˘mi poãítaãi vyÏadovaly nízké provozní náklady.

On-line zdroje informací Historii GIS se na internetu vûnuje pouze nûkolik stránek. Jednou z nich je The GIS History Project na www.geog.buffalo.edu/ncgia/gishist/

U počátků geoinformatiky bylo mnoho jednotlivců i firem. (Převzato z knihy Foresman, T. (ed.), 1998, The History of Geographic Information Systems: Perspectives from the Pioneers. New Jersey, Prentice Hall.)

Dálkový průzkum Země Ke GIS neodmyslitelnû patfií i dálkov˘ prÛzkum Zemû – jako zdroj technologick˘ a pfiedev‰ím jako datov˘ zdroj. První vojenské druÏice v padesát˘ch letech byly vyvíjeny a vypou‰tûny ve velikém utajení a po odtajnûní materiálÛ se ukazuje, Ïe vojenské organizace a v˘zvûdné sluÏby sehrály pro v˘voj GIS rovnûÏ svoji roli. První satelity sice vyuÏívaly pro záznam film, ale jiÏ v ‰edesát˘ch letech vstupuje do hry digitální dálkov˘ prÛzkum. V roce 1972 je do vesmíru vypu‰tûn Landsat 1, první satelit v rámci civilního systému DPZ.

Firemní začátky První GIS softwarové balíky byly, obdobnû jako tomu bylo u ostatních programÛ v 50. a 60. letech, vyvíjeny pro speciální úãely a vy-

Pfiehlednou a podrobnou ãasovou osu popisující historii GISÛ naleznete na www.geography.wisc.edu/sco/gis/ history.html Podobná ãasová osa je i na www.gisdevelopment.net/history/ Historii firmy ESRI jejich vlastními slovy si mÛÏete pfieãíst na www.esri.com/company/about/history.h tml, stejnû i Intergraph má svoji rozsáhlou historii zvefiejnûnou na www.intergraph.com/ingrhistory.htm Jan Velehradsk˘ Jste pamûtníci poãátkÛ GISÛ u nás, nebo víte o nûkom, kdo jím je? Ozvûte se nám do redakce. Rádi bychom mapovali i ãeskou geoinformaãní historii. Pfiedem dûkujeme za spolupráci.


Obsah Z historie GIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Pfiíspûvek ke zlep‰ení uÏívání odborné terminologie v oboru geomatiky . . . 4 – 5 Dopravní model silnic a dálnic âR . . . 6 – 7 GeoASP – poskytování geoaplikaãních sluÏeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 9 Co pfiinesla konference GeoForum cs 2002 v Brnû . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 âeská verze GeoMedia 5.0, Slovensk˘ katastr pouÏívá GeoMedia, Celonárodní projekt pro zpfiísptupnûní geodat v Maìarsku pouÏívá GeoMedia, Visual Studio .NET pro v˘voj aplikací pro GeoMedia, GeoMedia obdrÏely certifikát o shodû se SAP R/3, GeoMedia WebMap 5.0 a GeoMedia WebMap Professional 5.0, GeoMedia Parcel Manager 5.0, Rastrová a vektorová data pohromadû, gridová anal˘za pomocí GeoMedia grid 5.0, Intergraph a v˘zkum . . . . . . .10 – 11 Nejmodernûj‰í fotogrammetrické zafiízení v Evropû pfiedstavil Geodis Brno . . . 11 Vítûzn˘ plakát GIS Seã 2002 . . . 12 – 13 Konference uÏivatelÛ GIS ESRI a ERDAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Akce ▼

nepravidelnû, Praha – semináfie CAGI; sledujte www.cagi.cz ▼ nepravidelnû, Praha, Brno – semináfie âSGK; sledujte www.zememeric.cz ▼ nepravidelnû, Praha – semináfie VÚGTK; sledujte www.vugtk.cz ▼ 26. – 29. 1. ’03, Ostrava – konference GIS Ostrava 2003; V·B v Ostravû; dagmar.adamkova@vsb.cz, tel.: 597 324 443 ▼ 4. 2., Brno – semináfi Zpracování mûfiení GPS; Ústav geodezie Fsv VUT; zmolova.v@fce.vutbr.cz, tel.: 541 147 201 ▼ 11. – 12. 3., Seã – 9. roãník konference Informaãní systémy v zemûdûlství a lesnictví; HELP SERVICE – Education; petrbec@volny.cz, tel.: 602 445 263 ▼ 24. – 25. 3., Hr. Králové – konference Internet ve státní správû a samosprávû; Triáda, isss@isss.cz, tel.: 284 001 284 ▼ 26. 3., Brno – GIS – workshop; bejcek@c-agency.cz, www.autodesk.cz ▼ 2. 4., Brno – Geoinformace ve vojenství ▼ 21. – 22. 5., Liberec – GIS v podnikání; ARR; i.svobodova@arr-nisa.cz, tel.: 602 964 364 ▼ ãerven, Vranov – Územní plánování a GIS; www.GEOinformace.cz

GEOinformace – ãasopis geoinformaãní komunity je v r. 2002 zdarma a vychází 31.12.2002 jako samostatná pfiíloha ãasopisu Zemûmûfiiã (ISSN 1211-488X) v nákladu 3 500 ks. ▼ vydavatel:

ArcPad 6.0.1 vãetnû ãeské lokalizace, ArcâR 500 administrativní ãlenûní, Mapy on-line prostfiednictvím technologie ArcIMS, Lokalizace ArcView 8.2, Nová prohlíÏeãka geografick˘ch dat ArcReader, ESRI na Svûtové konferenci o trvale udrÏitelném rozvoji, Aktualizace internetov˘ch stránek Arcdata, Rozhovor s prezidentem ESRI, DruÏicová mapa âR, Belgická firma Voice–Insight vyvinula hlasového asistenta pro ArcPad . . . . . . . . . . . . 14 – 15 Jak probûhla 21. konference ESRI v San Diegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Den GIS – GIS Day™ . . . . . . . . 16 – 17 Leto‰ní povodeÀ v âesku . . . . . 18 – 19 Konference GIS . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Svût penûz kolem GIS . . . . . . . . . . . . 20 GIS – aktivní sloÏka krizového ‰tábu pfii povodních 2002 na ÚMâ Praha 4 . . . . 20 SoutûÏ Autodesku o superceny!, T-MapServer s ArcIMS na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy, T-MapServer zvolila pro svoji mapovou sluÏbu i ·védská po‰ta . . . . . . 20 ISSS 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 KniÏní koutek, Grafy a jejich aplikace . . . 22 JednotaÏky a geoinformaãní systémy . . 23

KLAUDIAN PRAHA, s.r.o. ing. Radek Petr

▼ ‰éfredaktor:

6. – 10. 10., Brno – INVEX 2003; BVV; www.bvv.cz/invex ▼ fiíjen, Tfiebíã – semináfi Katastr nemovitostí; Spolek zemûmûfiiãÛ Brno, kolman.j@quick.cz, www.zememeric.cz ▼ fiíjen, Litomûfiice – 39. roãník Geodesia rallye s prvky geomatiky; OS VIVA GEODESIA, www.geos.cz ▼ 30.–31.10., Praha – 12. konference uÏivatelÛ GIS ESRI a ERDAS; ARCDATA; www.arcdata.cz ▼ listopad, Seã u Chrudimi – 9. setkání uÏivatelÛ produktÛ spoleãností Atlas a Gepro; Pointer, a.s.; www.gepro.cz ▼ listopad, Brno – Berit Forum 2003; Berit; www.berit.cz ▼ listopad, Seã u Chrudimi – Setkání uÏivatelÛ TopoLu; Topol Software; www.topol.cz ▼ 19. l1., cel˘ svût – Den GIS 2003; ESRI; www.gisday.com, www.arcdata.cz ▼ prosinec, Praha – Aktuální problény fotogrammetrie a DPZ; âVUT; www.zememeric.cz Informace o akcích zvefiejÀujeme v diáfii bezplatnû – v pfiípadû zájmu o uvefiejnûní kontaktujte redakci. ▼ redakce,

objednávky, pfiedplatné, distribuce a inzerce na adrese: Klaudian Praha – GEOinformace, Radlická 2, 150 23 Praha 5 ▼ tel./fax: 251 565 572, 603 787 118 ▼ e-mail: redakce@geoinformace.cz ▼ web: http://www.geoinformace.cz ▼ objednávkov˘ kupon naleznete na stranû 23 a na WWW, cena v r. 2003 je 196 Kã.

Co napsat na úvod? Pfiiznám se, Ïe nevím. ZaslouÏilo by si to do 2. ãísla ãasopisu nûjak˘ líbiv˘ optimistick˘ textík, ale ten mi nûjak nejde na jazyk. Tfieba na nûj dojde aÏ v závûru tûchto fiádek. PÛvodnû mûlo totiÏ vyjít toto ãíslo jiÏ v záfií, ale vlivem rÛzn˘ch událostí zÛstalo leÏet v ”‰uplíku” aÏ do Vánoc. Problémem byly finance a hned mi bylo jasné, proã UÎ Ïádn˘ jin˘ ãasopis v této oblasti nevychází. Nakonec se zdroje na‰ly, ale nûkteré stránky za 1/4 roku zastaraly a musely b˘t vymûnûny a práce pfies svátky mû otrávila a zkazila mi konec roku. V tomto ãísle pí‰eme, jak byly GISy nasazeny pfii povodních, jak pomáhaly evakuovat dûdeãky a babiãky a jak se rÛzní lidé na rÛzn˘ch místech snaÏí, aby GISy získaly takovou pozornost ve spoleãnosti, kterou si právem zaslouÏí. Ani ãasopis nemÛÏe zÛstat stranou. VÏdyÈ doãíst se o obrovském nasazení nad‰encÛ bûhem GIS Day musí b˘t pro v‰echny inspirativní. Pfiedstavit vítûznou práci z v˘stavy posterÛ v Seãi je zásluÏné. PouÏívat místo názvu poster ãesk˘ ekvivalent plakát je odborné. Dozvûdût se o zdrojích dat tfieba právû o povodních je nutné. Diskutovat v konferenci GIS–CZ je potfiebné a vûdût nûco o svûtu penûz kolem GIS je zajímavé. Pfieãíst si o setkáních uÏivatelÛ je potû‰ující a angaÏovat se v celosvûtov˘ch projektech v rámci trvale udrÏitelného rozvoje je zavazující. Tímto ãíslem se vinou Grafy a jejich aplikace. Je to název knihy, ale je to i ”chleba” spousty lidí. Nûktefií si to ani neuvûdomují a nûktefií si dokonce ani nepfiipou‰tí, Ïe by tyto pomÛcky mohly b˘t nûjak prospû‰né. Pro ty i ty chceme vydávat tento ãasopis. V minulosti byla laÈka u podobn˘ch ãasopisÛ nastavena pfiíli‰ vysoko a spadla dolÛ. S pomocí vás, ãtenáfiÛ i inzerentÛ, se ji pokusíme postupnû znovu zvedat. V bfieznu 2002 jsme na konfernci ISSS odstartovali projekt tohoto ãasopisu spoleãnû s âeskou asociací pro geoinformace – CAGI. KdyÏ se to nevydafií nám, pfiijde nûkdo jin˘ a pouãen z pfiede‰l˘ch nezdarÛ bude mít snad vût‰í ‰tûstí. Nûco tady v kaÏdém pfiípadû a v nûjaké formû bude. Geoinformatika má totiÏ velkou budoucnost a ti, co se v ní pohybují, to dobfie vûdí. Aby to vûdûli v‰ichni, bude se v‰emoÏnû snaÏit i va‰e GEOinformace – v roce 2003 4x. Jestli se doãkáme 10. roãníku, jako u dal‰ího na‰eho ãasopisu Zemûmûfiiã, si zatím mÛÏeme nechat zdát. Dobr˘ rok a splnûné sny za redakci pfieje Radek PETR

3


Příspěvek ke zlepšení užívání vzdělávání odborné terminologie v oboru geoinformatiky Autorovu diskuznímu pfiíspûvku na konferenci GIS Ostrava 2002 pod názvem ”Musíme pouÏívat pracovní slang pfii prezentacích a v publikacích o geografick˘ch informaãních systémech?” se dostalo neãekané pozornosti a pfiíspûvek byl poté publikován v ãasopisech Zemûmûfiiã ã. 3/02 a Arc Revue. V tomto materiálu bylo mj. konstatováno, Ïe v bûÏném odborném styku geoinformatikÛ se zabydlely anglicizmy nejrÛznûj‰ího stupnû zkomolení a na oblibû získaly i fonetické pfiepisy anglick˘ch termínÛ. Bûhem roku 2002 se autor zúãastnil nûkolika konferencí, semináfiÛ a firemních prezentací z oboru geoinformatiky a zaznamenal fiadu pfiíkladÛ zmínûn˘ch ne‰varÛ i trendy pfiijatelného pfiejímání slov anglického pÛvodu bez jejich pfiekladu a s jejich pfiípadn˘m ãesk˘m skloÀováním:

Znaãné rozpaky pÛsobí nejednotnost pfiekladu anglického termínu feature. V odborn˘ch publikacích a slovnících z oboru geoinformatiky nacházíme celou fiadu ãesk˘ch termínÛ: jev (Neumann,1996), geografick˘ prvek (Geografická sluÏba Armády âR), geoprvek (CAGI – ÚVIS, 2001) a novû i vzhled (Neumann, 2002). Nûkteré pfiekladové a v˘kladové slovníky geoinformatiky ve Velké Británii a v Nûmecku (napfi. GIS – slovník Asociace pro geografickou informaci, slovník geoinformatiky univerzity v Rostock) povaÏují feature za synonymum k termínu objekt. Probíhající Ïivá diskuse ãesk˘ch odborníkÛ by mohla b˘t ovlivnûna definicí feature ve v˘kladovém slovníku geografické informace ISO 19104 2002, jehoÏ pfievzetí do souboru

Anglicizmy v odborné hovorové řeči a jejich žádoucí náhrady za-, vy-zÛmovat plynule zvût‰it (zmen‰it) na-loudovat naãíst pfii-snepovat pfiichytit, pfiiklepnout apgrejdovat pov˘‰it (úroveÀ stávajícího SW nebo HW) zazipovat komprimovat (datov˘ soubor) vy-rendrovat vytvofiit reáln˘ obraz v poãítaãi vy-dylítovat vymazat vyexportovat exportovat naimportovat importovat georeferencovat vyjádfiit prostorové reference ortorektifikovat diferenciálnû pfiekreslit udûlat double click poklepat kliknout klepnout demoukázka ukázka, demo (demonstraãní program) zaktivnût aktivovat vygenerovat vytvofiit roz-editovat upravit zalogovat se pfiihlásit se apdejtovat aktualizovat

âSN se pfiipravuje. Zde je feature definována jako ”abstrakce jevÛ reálného svûta” (abstraction of real world phenomena). Ve firemních materiálech se stále setkáváme s pouÏíváním termínÛ georeferencování a ortorektifikace. V˘raz georeferencování má evidentnû pÛvod v pracovním slangu geoinformatikÛ, o ãemÏ svûdãí i okolnost, Ïe tento termín (v angliãtinû georeferencing) není zmiÀován ve slovnících geografické informace Evropské komise pro normalizaci (CEN) ani Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Zfiejmû nejkrat‰í víceslovn˘ ãesk˘ termín je vyjádfiení prostorov˘ch referencí, srozumitelnûji pak urãení prostorové polohy geoprvkÛ pomocí soufiadnic v geodetickém referenãním systému. Podobnû odmítav˘ je i postoj slovensk˘ch terminologick˘ch odborníkÛ: ”Prejavuje sa aj problém

Anglická slova v českém textu (často skloňovaná) a jejich doporučené náhrady default implicitní, pfiedem nastaven˘ (nabízen˘) provider poskytovatel down load naãíst, zavést cache vyrovnávací pamûÈ report zpráva coverage pokrytí shape file soubor tvarÛ tool bar nástrojová li‰ta on the fly za bûhu link propojení polyline lomená ãára, kfiivka upgrade (v˘hodné) pov˘‰ení stávajícího SW nebo HW land use uÏívání (vyuÏití) pÛdy poster plakát Slova anglického původu všeobecně přijatá a někdy česky skloňovaná outsourcing, klient, software, hardware, on line (online), off line (offline), export, import, fire wall (firewall), clearinghouse, extenze, utilita, ‰kálování, licencování, e-mail, skener, skenování, plotr, streamer, script (skript). nedostatku vlastn˘ch ekvivalentov, ktoré by boli dostatoãné sémanticky (obsahovo) v˘stiÏné a jazykovo (formálne) správne. Tak˘mto je problém prevzatia anglick˘ch termínov referencing..., ktor˘m sa v praxi Ïivelne priraìujú slovenské ekvivalenty referencovanie..., ktoré sú z hºadiska tvorby slovnej zásoby slovenského jazyka nevhodné a neprijateºné” (Pravda, J.: Geodeticko-kartografické termíny v oblasti geografick˘ch informácií, GaKO, 47/89, 2001, ã. 12). PouÏívání termínu ortorektifikace se jeví zbyteãn˘m a pravdûpodobnû i nesprávn˘m.

4


V ãe‰tinû se podle Pfiíruãního slovníku nauãného rektifikací rozumí ”v technice - oprava mûfiicích strojÛ, pfiístrojÛ a jejich souãástí, aby byly splnûny v‰echny teoretické podmínky jejich správného a pfiesného chodu...”. Lze pfiipomenout rektifikaci teodolitu, rotaãní pece, válcovací stolice ãi jefiábové dráhy v oboru geodezie. Anglick˘ termín orthorectification není pravdûpodobnû ”spisovn˘”, protoÏe vznikl zkrácením pÛvodního termínu orthophoto rectification. V ãeské odborné terminologii je k dispozici v˘stiÏn˘ termín diferenciální pfiekreslování (pfiekreslení) snímku definované v Terminologickém slovníku geodézie, kartografie a katastra (1998) – (k objednání v redakci) jako ”pfiekreslení mûfiického snímku nerovinného pfiedmûtu mûfiení po mal˘ch plo‰n˘ch prvcích, pfii kterém se eliminuje zkreslení zpÛsobené nestejnou pfiedmûtovou vzdáleností pfiedmûtÛ mûfiení”. Tento princip byl realizován v sedmdesát˘ch aÏ devadesát˘ch letech uplynulého století analogovû pomocí speciálních diferenciálních pfiekreslovaãÛ, ale v souãasné dobû se provádí jiÏ v˘hradnû digitálnû na fotogrammetrick˘ch pracovních stanicích. Není tedy dÛvod b˘t za kaÏdou cenu ”moderní” zavedením poãe‰tûného cizojazyãného termínu. Stejnou historii lze vystopovat i v sousedním Nûmecku, kde byl a je v˘hradnû pouÏíván termín Differenzialentzerrung (e Entzerrung = pfiekreslení), pfiiãemÏ definice podle DIN zní: ”D...je pfiekreslení obrazu tfiírozmûrného objektu rozdûlením na malé segmenty a jejich transformací do rozvinutelné plochy, v letecké fotogrammetrii zpravidla do pÛdorysné roviny”. Na webov˘ch stránkách Vysoké ‰koly báÀské – Technické univerzity v Ostravû v ãásti GIS lze najít tuto informaci: ”Geoinformatika (geomatika, geoinformaãní vûda) je vûdeck˘ a technick˘ interdisciplinární obor, zab˘vající se získáváním, ukládáním, integrací, anal˘zou, interpretací, distribucí, vizualizací a uÏíváním geodat a geoinformací pro potfieby rozhodování, plánování a správy zdrojÛ”. Jako pfiíklady geoinformaãních technologií se uvádûjí geografické informaãní systémy (GIS), digitální modely terénu, dálkov˘ prÛzkum Zemû, prostorové databáze, digitální fotogrammetrie, druÏicové polohové systémy a dal‰í. Autor pfiíspûvku anal˘zoval celou fiadu ãesk˘ch i zahraniãních definic termínÛ geoinformatika, geomatika a geoinformaãní vûda a dospûl k závûru, Ïe mezi nimi nelze dûlat rovnítko, protoÏe vycházejí z rozdíln˘ch koncepcí zejména v zámofií a v kontinentální Evropû. Termín geomatika je v˘stiÏnû charakterizován ve slovníku geoinformatiky univerzity v Rostock (SRN): ”Jde o v˘raz pocházející z Kanady k popisu pole ãinností, které integrují v‰echny prostfiedky a postupy pouÏívané

k získání a vedení prostorov˘ch dat pro vûdecké, administrativní, právní a technické operace”. Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) definuje geomatiku jako ”disciplínu zab˘vající se sbûrem, distribucí, ukládáním, anal˘zou, zpracováváním a prezentací geografick˘ch dat nebo geografické informace”. Kanadsk˘ ústav geomatiky (státní orgán zemûmûfiictví, kter˘ se takto pfiejmenoval v roce 1994) konkretizuje zábûr geomatiky takto: ”Geomatika je vûda a technologie zab˘vající se získáváním, anal˘zou, interpretací, distribucí a vyuÏitím geografické informace. Zahrnuje ‰irok˘ okruh oborÛ, které mohou b˘t pouÏity spoleãnû k vytvofiení detailního, av‰ak srozumitelného obrazu fyzikálního svûta a na‰eho místa na nûm. Tyto obory jsou: ▼ zemûmûfiictví (geodezie a kartografie), ▼ dálkov˘ prÛzkum Zemû (vãetnû fotogrammetrie), ▼ geografické informaãní systémy (GIS), ▼ globální urãování polohy (GPS).” Tato koncepce se poãátkem devadesát˘ch let uplynulého století ujala v Kanadû ve státní i soukromé sféfie a na vysok˘ch ‰kolách. Celosvûtov˘ seznam akademick˘ch pracovi‰È geomatického inÏen˘rství, zpracovan˘ na Technické univerzitû v Mnichovû, dokumentuje, Ïe takto definovan˘ obsah geomatiky byl akceptován i ve Spojen˘ch státech americk˘ch (9 vysok˘ch ‰kol) a v Austrálii. V Evropû se v‰ak tato koncepce prosadila jen ve Velké Británii (Lond˘n, Newcastle), Irsku (Dublin), ·panûlsku (Barcelona), Norsku (Trondheim) a v âeské republice (PlzeÀ – Západoãeská univerzita). Na evropském kontinentû vesmûs pfievládá dosavadní koncepce individuálního rozvoje a v˘uky tradiãních vûdních oborÛ (geodezie, kartografie, fotogrammetrie, dálkového prÛzkumu Zemû a dal‰ích) a rozvoj vûdy a technologií, t˘kajících se geografické informace (geoinformace) je pfiedmûtem disciplíny s názvem geoinformatika. Názvy ãetn˘ch zahraniãních akademick˘ch pracovi‰È svûdãí o tom, Ïe kompletní v˘‰e zmínûné tradiãní vûdní obory se v rámci geoinformatiky nevyuãují (ústav geodezie a geoinformatiky, katedra kartografie a geoinformatiky), nanejv˘‰e nûkteré partie (GPS, DTM, DPZ, digitální fotogrammetrie, poãítaãová kartografie). TûÏi‰tûm geoinformatiky je evidentnû zpracovávání geodat, jejich anal˘za, syntéza, tvorba a vedení geografick˘ch informaãních systémÛ a zkoumání pfiírodních a socioekonomick˘ch geosystémÛ pomocí modelování. Potvrzují to i studijní programy ãesk˘ch vysok˘ch ‰kol, které zaji‰Èují v˘uku geoinformatiky (V·B-TU Ostrava, Pfiírodovûdecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Masarykova univerzita v Brnû a Palackého univerzita v Olomouci). Geografická informaãní vûda pak vytváfií a po-

skytuje teoretické zázemí pro geoinformatiku ve v˘‰e uveden˘ch smûrech. V závûru tohoto pfiíspûvku by autor chtûl vyjádfiit svÛj subjektivní názor na zásadní pouÏívání singuláru ãi plurálu v pfiípadû termínu geoinformace a jeho synonyma geografická informace. Problém má zfiejmû kofieny v anglickém slovû information, které se vyskytuje pouze v singuláru (více informací = more information). âeská pfiedbûÏná norma âSN P 97 9800 má název Geografická informace – slovník. âeská asociace pro geoinformace (CAGI) v‰ak pouÏívá plurálu. Autor se domnívá, Ïe v pfiípadech, Ïe jde o vyjádfiení geoinformace jako kategorie ãi disciplíny, je namístû pouÏít singuláru. Dokladuje to napfi. tím, jak v nûmecky a francouzsky mluvícím prostfiedí znûjí názvy národních partnerÛ evropské stfie‰ní organizace EUROGI (European Umbrella Organization for Geographic Information). V Nûmecku je to Deutscher Dachverband fur Geoinformation (nikoliv Geoinformationen), ve Francii Association Francaise pour l'Information Géographique (nikoliv Informations Géographiques). Jde-li v‰ak o konkrétní spoãitatelné mnoÏství (soubor) geoinformací (napfi. vyuÏití získan˘ch geoinformací) je pfiirozené a pfiípustné pouÏívat termín geoinformace (geografická informace) v mnoÏném ãísle. Ing. Jifií ·íma, CSc. Západoãeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovan˘ch vûd

Josef Jungmann (1773 – 1847) napsal: ”On [jazyk] se téÏ mûní jak celá pfiíroda, av‰ak vÏdy také t˘Ï, totiÏ sobû podoben zÛstává, ale zmûn nedÛvodn˘ch, neprav˘ch, ‰kodn˘ch nepfiipou‰tí...” JungmannÛv âesko-nûmeck˘ slovník, mohutné pûtisvazkové dílo, bylo pfiijato cel˘m národem s nad‰ením. âesk˘ jazyk, vysmívan˘ a opovrhovan˘, nachází v nûm oporu a také podává doklad, Ïe je to jazyk Ïiv˘, bohat˘ a rovnocenn˘ v‰em svûtov˘m jazykÛm. obr: z http://rubtsov.penza.com.ru

5


Dopravní model silnic a dálnic ČR

řešení

SloÏitá dopravní situaci zastihla Prahu na pfielomu srpna a záfií. Modelací dopravních vztahÛ lze fie‰it i sloÏité dopravní systémy. Model silnic a dálnic ČR v kontextu vztahů střední Evropy V rámci v˘zkumného úkolu Ministerstva dopravy a spojÛ âR – Zvy‰ování uÏitné hodnoty pozemních komunikací (S 104 120 702) – byl v prostfiedí PTV VISION na programu VISUM spoleãností CityPlan vytvofien digitální model dopravního zatíÏení silnic a dálnic âR. Software PTV VISION umoÏÀuje dopravní plánování, anal˘zu pfiepravních nárokÛ, posouzení úãinnosti variantních fie‰ení, tvorbu a dûlbu cest, zatíÏení dopravních sítí na regionální i mûstské úrovni vãetnû editování sítû a analytick˘ch funkcí s interface do GIS. Cílem zpracování tohoto modelu je moÏnost operativnû zji‰Èovat v˘hledové intenzity zatíÏení v jednotliv˘ch úsecích sítû v rÛzn˘ch návrhov˘ch stavech budování sítû a rÛzn˘ch ãasov˘ch obdobích. Vedle tohoto klasického v˘stupu z modelu jsou pouÏívány celkové statistiky ohlednû sítû i pohybu po ní, rozdíly jednotliv˘ch etap, rozdûlení vnitfiní, vnûj‰í a tranzitní dopravy, anal˘zy profilÛ a kfiiÏovatkov˘ch pohybÛ atd. Z toho dÛvodu bylo tfieba vedle modelu sítû (nabídky) zpracovat rovnûÏ model dopravních vztahÛ (poptávky). I tento krok byl zpracován pomocí programu PTV VISION s názvem VISEM/MUULI.

Výřez dopravního modelu České republiky a Saska 410 357 cest za 24 hodin. Tyto matice byly dále podrobeny kalibraãnímu procesu v dal‰ích fázích postupu.

Výchozí komunikační síť V˘chozí model komunikaãní sítû âeské republiky je zpracován v rozsahu dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. a II. tfiídy, silnic III. tfiíd je cca 30 %. Model byl vytvofien digitalizací mapového podkladu. Ve vazbû na stávající hraniãní pfiechody byla vytvofiena zjednodu‰ená síÈ stfiedoevropsk˘ch komunikací mezinárodního v˘znamu. Digitální model má tento orientaãní rozsah: ▼ dálnice a ãtyfipruhové komunikace . . . . . . . . . . . . 932 km

Výchozí objem dopravních vztahů âeská republika je rozdûlena do 913 zón, které vycházejí ze základního ãlenûní republiky na kraje a okresy. KaÏd˘ okres je dále rozdûlen do pfiibliÏnû 10 zón, odpovídajících hlavním spádov˘m stfiediskÛm daného okresu a obsahujícím v prÛmûru 5–10 základních sídelních jednotek. Matice cest individuální dopravou mezi 913 zónami v âR je vytvofiena pomocí tzv. gravitaãního modelu. Základem gravitaãního modelu je stanovena skuteãná matice jízdních ãasÛ na v˘chozí komunikaãní síti. V˘sledkem gravitaãního modelu je matice cest osobních automobilÛ o objemu 2 481 272 cest za 24 hodin. Z této matice byla procentuelní ãástí stanovena matice cest nákladními automobily o objemu

6

Signalizace navržená s podporou modelu a softwaru CROSSIG

silnice I. tfiídy. . . . . . . . . . . 5 239 km silnice II. tfiídy . . . . . . . . . 13 107 km ▼ silnice III. tfiídy. . . . . . . . . . 6 108 km ▼ mûstské komunikace . . . . . 1 154 km ▼ evropské dálnice a silnice . 82 373 km ▼

KaÏdému úseku komunikace ve v˘chozím modelu komunikaãní sítû âeské republiky je pfiifiazen v˘chozí typ, rychlost a kapacita. V˘chozí komunikaãní síÈ je zatíÏena maticí dopravní poptávky v˘chozího stavu a kalibrována na sãítání dopravy provedené ¤editelstvím silnic a dálnic âR v roce 2000.

Výhledová komunikační síť Základní prognóza je zpracována pro v˘hledov˘ rok 2030, kdy oãekáváme hori-


Využití dopravního modelu S pomocí modelu dopravy lze posuzovat ve‰keré dÛsledky navrhovan˘ch dopravních fie‰ení v oblasti: ▼ dopravnû provozní, ▼ bezpeãnostní, ▼ ekonomické, ▼ ekologické.

Celkový rozsah dopravního modelu Ústí nad Labem zont dokonãení v˘znamn˘ch investiãních akcí v komunikaãní síti âR. V˘hledová síÈ komunikací je vytvofiena ze sítû v˘chozího stavu: ▼ pfiidáním nov˘ch úsekÛ a uzlÛ, ▼ zmûnou typu komunikace a tím jeho atraktivitou, ▼ zmûnou rychlosti a kapacity komunikace, resp. jejího úseku. âasov˘ horizont pro zprovoznûní nov˘ch a zmûnûn˘ch úsekÛ odpovídá ãasovému horizontu, pro kter˘ je zpracovávána prognóza matice cest. Grafick˘ digitální model dopravního zatíÏení umoÏÀuje: ▼ pfiesmûrování dopravních zátûÏí v území atraktivity budované komunikaãní sítû, ▼ hodnocení operativních zmûn v postupu v˘stavby sítû.

Vytvořené modely Ve spoleãností CityPlan jsme jiÏ vytvofiili tyto dopravní modely: ▼ krajské a regionální dopravní modely – okres Chrudim, Svitavy, DomaÏlice, Blansko, Kladno, praÏsk˘ metropolitní region, region severozápadní âechy, Stfiedoãesk˘ kraj, ▼ modely mûst a aglomerací – mûsto Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Dûãín, Tábor, PlzeÀ, Litomûfiice, Tfiebíã, Jiãín, Teplice ▼ zonální modely – území atraktivity dálnic D3, D8, D11, D47, R35, mûstsk˘ okruh v Praze, silniãní okruh v Praze.

Statistické v˘stupy u individuální dopravy jsou zaji‰Èovány tabulkov˘mi v˘stupy, které poskytují informace o: ▼ délkách komunikací, ▼ dopravních v˘konech (vozohodiny, vozokilometry), ▼ hluku na bûÏn˘ km, ▼ objemech CO a NOx v kg, Z tûchto statistick˘ch hodnot lze v programu vypoãítat ve‰keré dopravnû provozní a bezpeãnostní charakteristiky. Vytvofien˘ model komunikaãní sítû âeské republiky a návazné strategické sítû stfiední Evropy vãetnû prognózovaného zatíÏení je pouze prvním krokem v prÛbûÏném procesu anal˘zy a prognózy dopravních vztahÛ. Je v‰ak krokem nezbytn˘m pro optimální plánování investic do dopravní infrastruktury, zejména pfii pouÏití zahraniãních rozvojov˘ch fondÛ nebo pfii vyuÏití podílu soukromého kapitálu. Vytvofien˘ dopravní model má vazby i na ostatní modely, jako napfi.: ▼ modely zatíÏení Ïivotního prostfiedí, ▼ ekonomické modely – napfi. HDM-4, ▼ on-line modely fiízení dopravy, ▼ simulace dopravního proudu – napfi. VISSIM. Model prognózovaného stavu ČR pro rok 2030

Dopravní model Teplic

Dopravní model města Ústí nad Labem Na dopravním modelu mûsta, kter˘ je vybudován na pozadí dopravního modelu âeské republiky a Ústeckého kraje je ovûfiován dopravní rozvoj mûsta, organizace dopravy a zpÛsob fiízení dopravy. Dopravní model mûsta byl pofiízen a je udrÏován odborem dopravy Magistrátu mûsta Ústí na Labem, provozovan˘m pro potfieby ministerstev, krajÛ, ¤editelství silnic a dálnic a mûst firmou CityPlan. Tento operativní zpÛsob spolupráce nevyÏaduje nákup drahého softwaru ani specialní za‰kolení, pfiesto umoÏÀuje uÏívat v‰echny jeho funkce. Návazn˘ software CROSSIG je vyuÏíván pro návrhy svûtelnû-signalizovan˘ch kfiiÏovatek vãetnû koordinace. Dal‰ími moÏnostmi ve vazbû na vytvofien˘ model je provûfiení zvlá‰È sloÏit˘ch fie‰ení mikrosimulací provozu softwarem VISSIM. Roz‰ífiením modelu se mûsto zafiadilo mezi desítku ãesk˘ch mûst a krajÛ, které své zámûry na uvedeném softwaru ovûfiují a tím volí optimální fie‰ení. Ing. Petr Hofhansl petr.hofhansl@cityplan.cz srpen 2002

7


analýza GeoASP – poskytování geoaplikačních služeb Na trhu informaãních a telekomunikaãních technologií se objevuje celá fiada alternativních sluÏeb, zaloÏen˘ch na principu pronájmu. Nejznámûj‰í alternativní a pronájmovou sluÏbou na trhu informaãních a telekomunikaãních technologií je asi ASP (Application Services Provision), kdy dodavatel místo prodeje software, dat a dal‰ích s tím spojen˘ch sluÏeb, nabízí jejich vyuÏívání za úplatu. Podnûtem k úvahám o ASP byla situace men‰ích spoleãností a jednotlivcÛ, ktefií nebyli schopni investovat velké prostfiedky do stále dokonalej‰ích a draωích technologií. Zdálo se tedy logické nabídnout jim pfiístup k rÛzn˘m typÛm programÛ – od úãetních aÏ po systémy fiídící chod podnikÛ (napfi. mySAP.com), ukládající data v‰ech úãastníkÛ pfies internet na server hostitele. Postupnû se také stírá hranice mezi ASP a outsourcingem, spí‰e se rozli‰uje mezi modely One2Many (jeden poskytovatel, více uÏivatelÛ) a One2One (pronájem a servis na míru podle poÏadavkÛ zákazníka). Praktické vyuÏití modelu ASP ve sféfie prostorov˘ch aplikací souvisí pfiímo s rozvojem webov˘ch geoaplikací a s narÛstající dostupností ‰irokopásmové telekomunikaãní kapacity. V obecném smyslu slova jiÏ funguje celá fiada geoASP, namátkou jmenujme MapQuest, které poskytují urãitou prostorovou informaci a jsou dostupné prostfiednictvím vefiejn˘ch internetov˘ch domén. V‰ichni v˘znamní v˘robci GIS nabízí internetová fie‰ení vût‰inou odpovídající specifikacím OpenGIS a tím pádem otevfiená pro ‰ir‰í spolupráci. Konkrétní pfiíklady geoASP jsou obvykle postavené na nûkterém z tûchto fie‰ení a obsahují navíc detailní licenãní podmínky. Pfiíkladem specializovan˘ch produktÛ, které nabízí pronájem mapového serveru, jsou aplikace MapCity spoleãnosti Syncline a BeyondGeo.com od Blue Marble Geographics. Zatímco první je zaloÏeno na produktech firmy ESRI, BeyondGeo.com pouÏívá vyuÏívá vlastní technologie GeoObjects. Po uzavfiení smlouvy oba pfiístupy nabízí publikování a správu va‰ich geodat na vzdáleném serveru pomocí nûkolika postupn˘ch krokÛ – pfiesun dat na server vãetnû v˘bûru formátu a soufiadného systému, definice mapového v˘stupu a kartografick˘ch promûnn˘ch, zvefiejnûní mapy a její prohlíÏení po síti. Obû sluÏby vyuÏívají základního pau‰álního poplatku s moÏností doplacení sluÏeb s pfiidanou hodnotou. O krÛãek dál stojí napfiíklad

8

nabídka firmy Korem s názvem mapWORKSPACE.com zamûfiená v˘hradnû na uÏivatele MapInfa. SluÏba dovoluje v modulu Professional pfiedplatitelÛm umístit na web jejich pracovní prostfiedí (workspaces – termín odpovídající projektÛm, jedná se o seznam mapov˘ch vrstev, vizualizaãních kritérií a dal‰ích specifikací) a provádût na nûm dotazování, vyhledávání a tematickou anal˘zu. V˘hodou je zachovan˘ vzhled mapy na nûjÏ jsou uÏivatelé zvyklí v desktopovém prostfiedí. Své místo na trhu si na‰ly také specializované sluÏby zamûfiené na urãit˘ typ geoaplikace v segmentu One2Many. Za zmínku stojí GeoCodec Technologies nabízející geokódování adres jako sluÏbu prostfiednictvím lokálnû nainstalovaného prÛvodce vyuÏívajícího vzdálenou internetovou databázi. Potfiebujete vytisknout mapu s údaji o obyvatelstvu a nemáte ani data ani potfiebné vybavení? Prostudujte si nabídku DataMaps.com. MÛÏete si vybrat území, datové zdroje, prostorové jednotky k nûmÏ jsou data vztaÏena a v˘stupní formát (vãetnû digitálního). Ceny se pohybují v rozmezí stovek USD. Zajímavé na uvedené nabídce je zejména to, Ïe jsou nabízeny rÛzné datové sady a pfiípadn˘ zájemce má tak bezprostfiední pfiístup k aktuálním zdrojÛm, aniÏ by je musel kupovat. I na domácí scénû se jiÏ objevily nabídky poskytování geoaplikaãních sluÏeb rÛzného druhu. Za ty nejznámûj‰í mÛÏeme bezpochyby oznaãit mapové sluÏby na vût‰inû portálÛ a vyhledávacích uzlÛ

Rozhraní Digitální geoinformační knihovny Státního mapového centra založené na standardech WebMapServer a WebFeatureServer (definovány konsorciem OpenGIS).

(Atlas, Seznam, Quick), pfiípadnû specializované servery zamûfiené na urãitou skupinu uÏivatelÛ (Cykloatlas, Atlas ãesk˘ch a slovensk˘ch fiek). Poskytovatelé dat a technologií jsou rÛzní a odli‰ná je také úroveÀ nabízen˘ch sluÏeb (vyhledávání adresy, nejkrat‰í trasa, dopravní informace). V‰echny uvedené sluÏby jsou k dispozici zdarma a náklady na jejich provoz jsou hrazeny z v˘nosÛ konkrétního ekonomického subjektu. Mezi geoaplikaãní sluÏby poskytované za úhradu patfií napfiíklad Systém ”Na T-Mapû” spoleãnosti T-Mapy z Hradce Králové, kter˘ se v souãasnosti skládá ze tfií základních produktÛ – M@p base, M@p standard, M@p complex. V‰echny tfii produkty pfiedstavují pfiedplacenou sluÏbu, kterou si zákazník pronajímá na urãit˘ smluvnû o‰etfien˘ ãas a li‰í se od sebe zejména poãtem umístûní zájmov˘ch objektÛ, vazbou na dal‰í související informace a v pfiípadû produktu M@p complex také moÏností tematického v˘bûru a ãlenûní. Mezi speciální moduly patfií aplikace Update nabízející vlastní udrÏování a aktualizaci databáze pro znázornûní na mapû. Spoleãnost PJsoft pfiiná‰í novou sluÏbu MapGenerator, která umoÏÀuje dynamické vkládání map (ve formátu GIF) do vlastních Internetov˘ch stránek. Nabídka zahrnuje mapy âeské republiky, Prahy a v‰ech krajsk˘ch a okresních mûst. MapGenerator poskytuje generování map v libovolném mûfiítku, s volitelnou pozicí a ve volitelné velikosti, dále podporuje také umístûní identifikaãní ikony. Zatímco sluÏba M@p base je placena prostfiednictvím pau‰álního poplatku


Postup publikování vlastních geodat prostřednictvím služby mapWorkspace.com Na obrázcích je: a) Původní vzhled pracovního prostředí v desktopové GIS aplikaci b) Nastavení parametrů internetového rozhraní c) Základní publikování geodat – omezená funkčnost (viz tlačítka nad mapovým oknem). d) Rozšířená funkčnost o možnost tematické analýzy a dotazování (1 490 Kã za rok), v pfiípadû Mapgeneratoru se mûní cena za vygenerovanou mapu od 1 Kã aÏ po 0,2 Kã v závislosti na poãtu map vygenerovan˘ch za mûsíc bez ohledu na lokalitu. Velmi zajímav˘m poãinem je projekt Státní mapové centrum (SMC) vznikl˘ ve spolupráci Úfiadu pro vefiejné informaãní systémy (ÚVIS) a âeského úfiadu zemûmûfiického a katastrálního (âÚZK). SMC je provázaná soustava dat, rozhraní a sluÏeb, která zpfiístupÀuje státní mapová díla a dal‰í související informace uÏivatelÛm informaãních systémÛ ve státní správû a samosprávû s dílãím v˘stupem pro vefiejnost. Gestorem sluÏeb SMC je âesk˘ úfiad zemûmûfiick˘ a katastrální prostfiednictvím Zemûmûfiického úfiadu. Informaãní obsah zahrnuje kompletní nabídku mapov˘ch dûl jak od âÚZK, tak pro vojenské mapové dílo od Hlavního úfiadu vojenské geografie (VTOPÚ, VZÚ). Pfiípadní zájemci o úãast se mohou pfiihlásit do pilotního provozu a po pfiidûlení jména a hesla je jim udûlen ãasovû omezen˘ pfiístup k mapov˘m podkladÛm (obr.). Technologick˘m základem centra je mapov˘ server Aquarius vyvinut˘ firmou Multimedia a zaloÏen˘ na technologii .NET spoleãnosti Microsoft. Kromû nabídky aplikaãních sluÏeb se na trhu objevila také moÏnost vzdálená správa (geo)dat, kterou nabízí napfiíklad brnûnská firma Berit.

Podmínky využití geoASP Pfii posuzování vhodnosti zavedení geoASP je tfieba brát od úvahy fiadu telekomunikaãních aspektÛ. Jedná se popis kvality sluÏeb pfii provozu sluÏby po internetu (kapacita, stabilita, rychlost), bezpeãnost sluÏby a zejména o garanci úrovnû poskytovan˘ch sluÏeb (Service level agreement – SLA) související s mûfiitelnou dostupností sítû (velmi ãasto ve formû 99,99 %) a navíc zahrnující opatfiení proti ztrátû dat a du‰evního vlastnictví. SLA by dále mûla obsahovat detaily o technické podpofie, aktualizaci aplikace,

dat, síÈového pfiipojení a hardware. S efektivním vyuÏitím ASP souvisí také odli‰né platební modely. Nejãastûji pouÏívané jsou pravidelné pau‰ální platby zprostfiedkující pfiístup k aplikaci kdykoliv a po neomezenou dobu. Platební model je v˘hodn˘ pro pfiedvídatelné úãetní poloÏky a je vhodn˘ pro organizace s stál˘mi poÏadavky na provoz aplikace. Vût‰ina poskytovatelÛ geoASP nabízí moÏnost pau‰álních plateb doplnûnou o speciální sluÏby úãtované na jednotlivé uÏivatele. Druhou moÏností je cena stanovená za urãitou jednotku, obvykle dobu autorizovaného pfiipojení k aplikaci, nebo provedení urãité operace (vygenerování mapy, geokódování zákazníkÛ, urãení nejkrat‰í trasy). Model je vhodn˘ pro firmy s v˘raznû kolísajícími nároky na provoz aplikace a umoÏÀuje její provoz bez zbyteãn˘ch nákladÛ v dobû, kdy není potfiebná. Záporem takového pfiístupu je ‰patná pfiedvídatelnost dodateãn˘ch nákladÛ. Tempo dal‰ího rozvoje geoASP bude záviset na úspû‰nosti celého ASP modelu. Pokud koncoví zákazníci budou ochotni tento model obecnû akceptovat, lze oãekávat roz‰ífiení tradiãní niky GIS a funkãnosti internetov˘ch aplikací smûrem k ‰irokému spektru uÏivatelÛ. Petr Kubíãek http://www.datamaps.com

9


krátké zprávy České verze GeoMedia 5.0 V prÛbûhu listopadu byly na trh uvedeny ãeské verze GIS software GeoMedia 5.0 a GeoMedia Professional 5.0. Intergraph âR pokraãuje v tradici uvádûní ãesk˘ch verzí produktÛ GeoMedia pro své zákazníky. Zku‰ební verzi SW si lze objednat emailem na info-cz@intergraph.com

Slovenský katastr používá GeoMedia Nov˘ informaãní systém katastru nemovitostí katastru nemovitostí vyuÏívá technologii GeoMedia pro zpfiístupnûní sv˘ch dat. Komplexní fie‰ení je implementováno firmami CGS, ESPACE Morava, Fujitsu Services SK a Intergraph âR.

Celonárodní projekt pro zpřístupnění geodat v Maďarsku používá GeoMedia Ministerstvo zemûdûlství a místního rozvoje v Maìarsku vybralo GeoMedia jako otevfienou GIS technologii pro práci s geoprostorov˘mi daty. ¤e‰ení je striktnû zaloÏeno na svûtov˘ch a evropsk˘ch standardech pro geodata. Projekt META je poslední fází TAKAROS, projektu s cílem na poskytování profesionálních geoprostorov˘ch sluÏeb prostfiednictvím v‰ech resortních úfiadÛ.

Visual Studio .NET pro vývoj aplikací pro GeoMedia Standardizované architektury GeoMedia a Microsoft .NET dávají v˘vojáfiÛm pfiidanou hodnotu pfii v˘voji v tom, Ïe takto postavená fie‰ení lze beze‰v˘m zpÛsobem integrovat do stávajících IT infrastruktur, napfi. pomocí webov˘ch sluÏeb. Otevfiené API a flexibilní architektura GeoMedia umoÏÀují spoleãnû s v˘vojov˘mi nástroji Visual Studia .NET u‰etfiit velké mnoÏství ãasu a zároveÀ vytváfiet robustnûj‰í aplikace.

GeoMedia obdržely certifikát o shodě se SAP R/3

10

Produkt GeoMedia Professional je v plném souladu s fie‰eními SAP R/3 Enterprise a mySAP.com prostfiednictvím GIS Connector Package. UÏivatelé mají moÏnost propojovat v reálném ãase prostorová data z podnikového GISu bez ohledu na jejich formát. Propojení GeoMedia se SAP je celosvûtovû roz‰ífieno, mezi úspû‰né implementátory se v âeské republice fiadí Chemopetrol Litvínov.

reportáž

Co přinesla konference GeoForum cs 2002 v Brně Po dva záfiijové dny jednali v brnûnském hotelu Myslivna úãastníci ãesko-slovenského setkání zájemcÛ a uÏivatelÛ produktÛ spoleãnosti Intergraph. Témata konference, aãkoliv tak fieãeno ”na pÛdû Intergraphu”, mûla kontext producenty neomezen˘. Technologie GIS v âeské i Slovenské republice nacházejí nejrÛznûj‰í uplatnûní a uÏivatelé, resp. jejich implementátofii propojují systémy rÛzné provenience s cílem zv˘raznûní v˘hod a pfiínosÛ jednotliv˘ch nástrojÛ. Podíváme-li se na pfiehled pojednávan˘ch tématick˘ch okruhÛ: ▼ mapování a geografické informaãní systémy, ▼ geoprostorové fiízení zdrojÛ, ▼ databázové a webové technologie, ▼ fotogrammetrie a DPZ, ▼ v˘uka GIS v ãeském a slovenském ‰kolství, ãi ▼ disponibilní geodata a jejich integrace. Spoleãnost Intergraph obecnû a Intergraph âR konkrétnû pokr˘vá v‰echny perspektivní smûry rozvoje geoinformatiky. Kdo se chtûl dozvûdût podrobnosti o nov˘ch technologiích nebo posledních aplikacích, mûl obtíÏn˘ v˘bûr pfii pfiebíhání z jedné atraktivní sekce do druhé ãi tfietí. UÏivatelé doma i v zahraniãí oceÀují technologie ”‰ité na míru” správy rozsáhl˘ch systémÛ inÏen˘rsk˘ch sítí z rodiny produktÛ G/Technology navazující na technologie Framme nebo InService. Z této technologické základny pak vyrÛstají konkrétní fie‰ení pro oblast vodárenství a kanalizací, elektrorozvodné sítû, plynárenství, potrubní dopravy a správy majetku podnikÛ ãi obcí. V roli úspû‰ného implementátora uveden˘ch technologií se na území âR velmi dobfie uplatÀují firmy HSI a HSIcom nebo olomoucká ESPACE Morava. Ostatnû poslední povodnû prokázaly, Ïe jsou i dal‰í velmi uÏiteãné aplikace technologií Intergraphu v oblasti krizového managementu, s nimiÏ tvÛrci otevfien˘ch modulÛ pfiímo nepoãítali. Podobnû úspû‰nû si na Slovensku poãíná tamní implementátor produktÛ Intergraphu firma YMS z Trnavy. Webové aplikace technologií Intergraphu se stávají zavedenou souãástí podnikov˘ch informaãních systémÛ. Z demonstrovan˘ch pfiípadÛ mimofiádnû zaujaly nasazení v oboru geologie, aÈ jiÏ ‰lo o ãesk˘

GEOFOND Praha, Moravské naftové doly Hodonín nebo slovenskou Naftu Gbely. Aktivní na konferenci byli rovnûÏ partnefii Intergraphu, aÈ jiÏ na poli HW a SW technologií, tak aplikací, vã. tvorby datov˘ch zdrojÛ. Ve stínu ostatních sekcí nestálo ani ‰kolství. Poslednû jmenované oblasti vûnuje Intergraph peãlivou pozornost a v˘sledky se dostavují. Zatímco u vysok˘ch ‰kol jsou v˘ukové aktivity jiÏ v podstatû obligátní souãástí studijní programÛ, stfiední ‰kolství zaznamenává teprve pprvní vla‰tovkyo. Ta první opravdová pfiiletûla ze Slovenska z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Tam byl vytvofien první ucelen˘ program pro vzdûlání stfiedo‰kolákÛ v technologii GIS a jejím úãelném vyuÏívání. A GeoMedia od Intergraphu byla u toho. Souãástí konference byla také tisková beseda fieditele spoleãnosti Intergraph âR Ing. Josefa Hava‰e. Mluvilo se mj. i tom, zda nepofiádat konferenci GeoForum spoleãnû také pro ostatní uÏivatele produktÛ Intergraphu ve spravovaném regionu stfiední a jihov˘chodní Evropy. Pravdûpodobnû k tomu po jisté dobû dojde, pokud se pfiedtím nedojde k názoru o evropské regionální konferenci uÏivatelÛ. Na pfietfies pfii‰la pfiíznivá finanãní situace spoleãnosti. Aãkoliv Intergraph vyhrál soudní spor s Intelem a úspûch v dal‰ím oãekává, optimistick˘ v˘voj je dán v˘vojov˘mi a obchodními úspûchy korporace. Mimofiádn˘ nárÛst angaÏovanosti lze od Intergraphu oãekávat v oblasti ‰kolství. JiÏ v leto‰ním roce je na edukaãní programu spoleãností vyãlenûno 6 milionÛ americk˘ch dolarÛ, o poskytovaném SW ani nemluvû. Této vûci bude v nejbliωí dobû vûnována na na‰ich www stránkách velká pozornost. Role spoleãnosti v tvorbû standardÛ se v˘raznû posílila strategick˘m partnerstvím v konsorciu Open GIS. Intergraph se snaÏí o zpfiístupnûní v˘hod moderní geoinformatiky kaÏdému. (kol)


reportáž Nejmodernější fotogrammetrické zařízení v Evropě představil Geodis Brno Geodis jako první u nás i na evropském kontinentû zakoupil systém TerraShare. Dan˘ SW je velice mocn˘m nástrojem a umoÏÀuje archivaci, správu a manipulaci s rastrov˘mi daty, kter˘ch právû firma Geodis má ve svém archivu i v oblasti souãasnû zpracovávan˘ch projektÛ znaãn˘ poãet (cca 20 000 snímkÛ roãnû). Náhoda tomu chtûla, Ïe jsem se zúãastnila komorní tiskové konference, kterou pofiádala firma GEODIS BRNO pro redaktory odbornû zamûfien˘ch ãasopisÛ na téma TerraShare. Jako uãitelka dálkového prÛzkumu Zemû a GIS jsem nezaváhala a na této akci nahradila pÛvodnû pozvaného kolegu Radka Petra. Za pfiímé úãasti fieditele Tima Mahoneyho z firmy Z/I Imaging zde byl pfiedstaven tento produkt, kter˘ byl ve firmû Geodis jako první na evropském kontinentû zakoupen a je v prÛbûhu posledního cca pÛl roku zavádûn do provozu firmy. Toto moÏná zdánlivû dlouhé období vyplynulo z fiady dÛvodÛ. Dan˘ software je velice mocn˘m nástrojem a umoÏÀuje archivaci, správu a manipulaci s rastrov˘mi daty, kter˘ch právû firma Geodis má ve svém archivu i v oblasti souãasnû zpracovávan˘ch projektech znaãn˘ poãet, pracovníci firmy hovofiili o cca 20 000 snímcích za rok, které jsou jimi pofiízeny, skenovány, ortogonálnû rektifikovány a pouÏity pro mozaikování, pro tvorbu leteck˘ch map vybran˘ch území v mnoha zemích svûta apod. TerraShare jim poskytuje nástroj, kter˘m je moÏno pozorovat krok po kroku zpracovávání jednotliv˘ch snímkÛ, coÏ je

GeoMedia WebMap 5.0 a GeoMedia WebMap Professional 5.0 GM WebMap je fie‰ení pro vizualizaci map na webu, poskytuje propojení na GIS datové sklady v reálném ãase. Podporovány jsou standardy OpenGIS Consorcia, k dispozici jsou nástroje pro prostorové anal˘zy, dynamickou segmentaci a lineární anal˘zu.

GeoMedia Parcel Manager 5.0 GeoMedia Parcel Manager je software, kter˘ umí spravovat data v prostfiedí, které se vyznaãuje ãetn˘mi kaÏdodenními zmûnami – zmûny vlastníkÛ, zmûny bonity pÛdy, územní plány apod. Díky ukládání ve‰ker˘ch dat do databáze je moÏné pomocí GeoMedia Parcel Manager snadno sdílet data mezi organizacemi nebo úfiady

moÏno sledovat na grafickém vyobrazení kladu jednotliv˘ch snímkÛ, tyto snímky vyvolat on line na monitor apod. To v‰e je moÏné jak zamûstnanci firmy, tak s vyuÏitím internetového prostfiedí. JiÏ krátce po katastrofálních povodních z leto‰ního léta se na www stránkách Geodisu objevil pfiehled firmou pofiízen˘ch leteck˘ch 1622 snímkÛ postiÏen˘ch oblastí âech a Moravy. Snímky byly vystaveny a okamÏitû mnoha uÏivateli z fiad odborné (?) vefiejnosti pouÏívány pro urãení záplavové ãáry. Firma proto pÛvodní, podrobnûj‰í snímky z pozice majitele tûchto snímkÛ podrobná data nahradila daty s men‰í rozli‰ovací schopností, která mají slouÏit jako ukázka pro klienty firmy. TerraShare bude vyuÏíván v budoucnosti jak vlastní firmou pro správu dat a pro sledování postupu zpracování, tak pro zákazníky, ktefií si pomocí nástrojÛ, roz‰ifiujících moÏnosti stávajícího software, bude pro své potfieby pfiímo na internetu vybírat potfiebná data podle sv˘ch potfieb a v‰e bude probíhat formou prodeje pfies internet. A dÛvody proã implementace probíhala tak dlouho? Jedná se o pomûrnû sloÏit˘ software, kter˘ je ”prolezl˘” celou firmou a je schopen informace o okamÏitém stavu projektu a jeho snímcích podávat okamÏitû vãetnû zobrazení sledovan˘ch dat. To samo o sobû není jednoduchá záleÏitost,

i kdyÏ je Geodis firmou vyuÏívající pfieváÏnû produkty Intergrafu. Druh˘m dÛvodem byl ten, Ïe implementaci nebylo moÏno nûkde ”odkoukat”, protoÏe je Geodis na evropském kontinentû první. Tfietím dÛvodem pak to, Ïe v‰e se odehrávalo za plného provozu fungování firmy, coÏ pro neznalce znamená, Ïe pracovníci u ‰estnácti ImageStationÛ pracují ve tfiech smûnách a do toho v‰eho je‰tû âechy postihla povodeÀ, na jakou se neprojektují a neprojektovaly Ïádné inÏen˘rské stavby, jedinou mnû známou stavbou na takto velkou ”velkou” vodu je stupeÀ Gabãíkovo na Slovensku, kde návrhov˘m prÛtokem byla voda tisíciletá. Pan Mahoney si s potû‰ením prohlédl krásnou budovu Geodisu i expandované pracovi‰tû ImageStationÛ v sousední budovû, kde bûhem v˘kladu vy‰lo najevo, Ïe se zde zpracovává oblast Irska a to místo, které je nedaleko jeho rodi‰tû. Zkrátka náhoda je... Lena Halounová, katedra mapování a kartografie, FSv âVUT

bez ohledu na pouÏívané formáty. GeoMedia Parcel Manager, na rozdíl od jin˘ch systémÛ, ukládá do databáze COGO (coordinate geometry), umoÏÀující vrátit se k pÛvodnímu stavu a pfiesnosti dat. www.intergraph.com/gis/gmpm/

GeoMedia Terrain 5.0

Rastrová a vektorová data pohromadě, gridová analýza pomocí GeoMedia Grid 5.0 Prevence a mapování kriminality, mapování nehodovosti, obchodní plánování, územní plánování, hydrologické anal˘zy, vyhledávání cest s minimálními náklady, pfiesun vojsk, urãování optimální polohy budov – to je jen nûkolik pfiíkladÛ vyuÏití nového GM Grid 5.0. Tento siln˘ vizualizaãní a analytick˘ nástroj podporuje práci napfi. se v‰emi standardními formáty (skenované obrázky, formáty pro digitální model terénu, satelitní a letecké snímky, atd.).

je nástroj pro anal˘zu terénu a 3D vizualizaci. MoÏn˘mi oblastmi vyuÏití GM Terrain 5.0 jsou napfi. územní plánování, architekti, leteck˘ prÛmysl, armáda. Souãástí je ActiveFlight, kter˘ umoÏÀuje uÏivatelÛm prohlédnout si a dynamicky se prolétnout 3D modelem terénu. SW obsahuje barevné zv˘raznûní pfiev˘‰ení, stínování reliéfu, prÛlety 3D a dal‰í moÏnosti. www.intergraph.com/gis/gmterrain/

Intergraph a výzkum Program Team GeoMedia Registered Research Laboratory je urãen pro univerzity, V·, v˘zkumné laboratofie a podporuje v˘voj v oblasti GIS a geo-vûd. Úspû‰ní Ïadatelé pfii pfiedloÏení v˘jimeãnû kvalitní a inovaãní návrh projektu mohou získat 5 000 USD v hotovosti a SW aÏ do 50 000 USD. www.teamgeomedia.com/rrl www.intergraph.com/education/

11


GEO

informace časopis geoinformační komunity

Tento plakát (poster) byl ocenûn 1. cenou na konferenci GIS Seã 2002. Vzhledem k velikosti plakátu a obtíÏím pfii exportu do‰lo ke sníÏení tiskové kvality díla. Autofii i redakce se ãtenáfiÛm omlouvají.

12

13


ArcPad 6.0.1 včetně české lokalizace je volnû stahnuteln˘ pro uÏivatele ArcPad 6.0 ArcPad Application Builder 6.0.1 bude k dispozici v polovinû ledna 2003; plná verze je rovnûÏ plánována na polovinu ledna.

ArcČR 500 administrativní členění Instalaci datového modelu administrativního ãlenûní âR s vyuÏitím geografick˘ch vektorov˘ch dat ArcâR 500 naleznete na www.arcdata.cz. Jsou v nûm modelovány vztahy mezi tfiídami prvkÛ administrativního ãlenûní rÛzn˘ch úrovní od základních územních jednotek aÏ po kraje.

Mapy on-line prostřednictvím technologie ArcIMS Ve spolupráci s Vojensk˘m topografick˘m ústavem v Dobru‰ce pfiipravila Arcdata on-line mapy âR. Na serveru http://arcims.arcdata.cz je zpfiístupnûn Digitální model území 200 (DMÚ–200) prostfiednictvím technologie ESRI ArcIMS. Na tomto serveru je také prezentace pozic stfiedÛ snímkÛ pofiízen˘ch pfii srpnov˘ch záplavách v povodí Vltavy, Labe a Moravy; navíc mÛÏete do svého ArcGIS klienta pfiidat vrstvy kladÛ mapov˘ch dûl, které server poskytuje jako mapovou sluÏbu.

Lokalizace ArcView 8.2 Rozsah lokalizace se oproti pfiedcházející verzi mírnû roz‰ífiil – pfiibyly nûkteré funkce pfiístupné s licencí ArcEditor 8.2 a lokalizace pokr˘vá rovnûÏ ArcReader, pokud je nainstalován na poãítaãi, na kterém je souãasnû provozován libovoln˘, licenãnû vázan˘ software z rodiny ArcGIS Desktop (tj. ArcView, ArcEditor nebo ArcInfo).

Nová prohlížečka geografických dat ArcReader

14

s ãesk˘m uÏivatelsk˘m rozhraním je volnû ke staÏení na www.arcdata.cz. Lokalizovan˘ ArcReader umoÏÀuje prohlíÏet digitální mapy vytvofiené nadstavbou ArcGIS Publisher. UÏivatelÛm bude slouÏit k publikaci a zpfiístupnûní elektronick˘ch map, a to lokálnû nebo v prostfiedí internetu/intranetu. Jedná se o obdobu známého formátu elektronick˘ch dokumentÛ PDF ve spojení s Adobe Acrobat Reader. Podstatnûj‰í rozdíl je v‰ak v pfiístupu k elektronick˘m mapám. Ty mohou obsahovat Ïiv˘ pfiístup k datÛm v libovolném datovém formátu (geodatabase, coverage, shapefile, ArcIMS sluÏby a ostatních podporovan˘ch formátech).

z domova Konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS 11. konference uÏivatelÛ geografick˘ch informaãních systémÛ ESRI a ERDAS v âR ve dnech 24. a 25. fiíjna se z dÛvodu záplav pfiesunula z Mûstské knihovny do Kongresového centra v Praze 4. Sponzorství leto‰ní konference se ujaly firmy: IBM âR, spol. s r.o., systémov˘ integrátor HEWLETT-PACKARD, s.r.o. a uÏ tradiãní sponzor Leica Geosystems AG – v˘robce kompletního sortimentu pfiístrojÛ a SW pro pofiizování dat pro geodezii, fotogrammetrii a GIS. V zahajovacím pfiíspûvku hovofiil Petr Seidl, fieditel Arcdata Praha, o vyuÏití GIS v krizovém fiízení pfii srpnové povodni a po útoku na New York. Vûnoval se i úloze GIS v zaji‰tûní trvale udrÏitelného rozvoje na‰í planety. Hlavním fieãníkem a hostem konference byl pan Clint Brown, vedoucí divize ESRI Software Products, která vytváfií a uvádí na trh ve‰keré softwarové produkty ESRI. S novinkami ve v˘voji software ERDAS seznámil Rolf Schaeppi z divize GIS and Mapping spoleãnosti Leica Geosystems. Následovaly prezentace nov˘ch produktÛ: ArcReader, ArcGIS Schematics a nové moÏnosti ArcGIS. Praktické uÏití produktÛ firem ESRI, ArcIMS a MapObjects bylo demonstrováno na pfiíspûvcích o povodních. Následnû se program rozdûlil na dvû paralerní sekce – uÏivatele SW ESRI a ERDAS a náv‰tûvníky workshopÛ o ArcGIS. Na 400 úãastníkÛ shlédlo rozmanité aplikace a dozvûdûlo se o hork˘ch novinkách. Druh˘ den konference se opût nesl ve znaku prolínání se pfiedná‰ek uÏivatelÛ technologií ESRI a ERDAS s technologick˘mi workshopy. V pfiedná‰kové sekci GIS nezaháleli zástupci geoinformatiky z Olomouce. Mrg. A. Létal demonstroval dobré zku‰enosti s ArcGISem pfii tvorbû mapové symboliky. Doc. V. VoÏenílek vyloÏil zásady transdiciplinarity ve geoinformaãním vzdûlávání. O pfiínosu produktÛ ESRI v dané vûci není pochyb. GISové aplikace ve velk˘ch ãesk˘ch úfiadech s celostátní pÛsobností – na âeském statistickém úfiadû a v âeské geologické sluÏbû byly námûtem prezentací Bc. P. Klaudy a Mgr. R. Tomase. Sãítání lidu a zpracování pofiízen˘ch dat, archivaci geologick˘ch dat a jejich mapovou prezentaci si jiÏ bez technologie GIS nelze pfiedstavit. Sekce vûnovaná aplikacím v DPZ vycházela z nejrÛznûj‰ího pouÏití SW ERDAS. Ing. V. Pl‰ek z GEODISu Brno demonstroval úãelové vizualizace projektové dokumentace a pozoruhodn˘ systém ATCOR k radiometrick˘m korekcím druÏicov˘ch snímkÛ, jehoÏ nasazení v˘raznû zvy‰uje kvalitu druÏi-

cov˘ch dat a jejich pouÏitelnost pro pfiesné klasifikaãní procedury. Ortofotomapy a dal‰í mapová dokumentace, pfiipravovaná pro summit pfiedstavitelÛ státÛ NATO v Praze pomocí fiady SW systémÛ ve VTOPÚ Dobru‰ka, byla námûtem pfiíspûvku ing. L. Bûlky. Piloti chránící vzdu‰n˘ prostor budou mít k dispozici 3D model okolí Kongresového centra a dal‰í digitální územní podklady, pfiedev‰ím opût z okolí KC a leti‰tû Ruzynû. PlzeÀsk˘ Georeal ústy ing. T. Vybírala pfiedvedl zajímavé 3D aplikace ortofotomap pro plánovací úãely a prezentace vizualizované plánovací dokumentace. Historick˘ exkurz pomocí leteck˘ch snímkÛ aÏ do 30. let 20. století do krajiny OsoblaÏska pfiednesla ing. J. Prchalová z UJEP v Ústí nad Labem. âím star‰í jsou letecké snímky, tím ”kladou vût‰í odpor” moderním technologiím pfii jejich rektifikaci a potfiebû jejich vzájemné kvalitativní homogenizace pro uvaÏované srovnávací operace. Plejáda workshopÛ se nesla ve znamení ukázek nov˘ch technologií ESRI a ERDAS. Tak bylo moÏné se seznámit s moÏnostmi nov˘ch verzí SW obou producentÛ, pfiípadnû s novinkami v oblasti pofiizování ãi správy dat. MnoÏství publika pfiilákal referát pfiímo ”od pramene”. Clint Brown z ESRI nastínil oãekávané vlastnosti pfiipravované verze ArcGIS 9.0, která má spatfiit svûtlo svûta v létû roku 2003. Pro zajímavost: uÏivatelé ArcGIS 8 se mohou tû‰it na novou verzi SW 8.3 je‰tû do konce roku 2002. Pfiipravovan˘ch novinek v ”devítce” je znaãné mnoÏství. Budou se t˘kat jak zdokonalen˘ch kartografick˘ch nástrojÛ, geoprocessingu, 3D GISu, síÈové anal˘zy, modelování pracovního procesu, nabídky dat, distribuovaného GISu a mnoha dal‰ích oblastí. Atraktivní teãkou na konec, vyjma zhodnocení celé úspû‰né akce ústy fieditele ARCDATy Praha ing. P. Seidla a pozvání na leto‰ní GIS Day, bylo vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe o nejlep‰í poster (do soutûÏe jich bylo pfiihlá‰eno celkem 29, vystaveno 28). Hlasovalo se jak v profesionální komisi sestavené z renomovan˘ch pfiedstavitelÛ ãeské geoinformaãní komunity, tak lístky úãastníkÛ (celkem 128 hlasujících). Za v‰echny ocenûné: obû hlasování probíhající nezávisle na sobû se shodly na nejlep‰ím posteru, za kter˘ byl vybrán ”Územní plán hl. m. Prahy a jeho vyuÏití”. Aãkoliv povodnû, a zejména záplavy v Praze, se silnû vepsaly do programu konference (stûhováním místa konání i pfiipraven˘mi referáty), úãastnící se rozjíÏdûli do domovÛ spokojení. Za rok zase na shledanou v ”suché” Praze. (red)


ze světa

krátké zprávy

Jak proběhla 21. konference ESRI v San Diegu Tak jako minul˘ rok a v‰ech 20 rokÛ pfied tím, konala se i letos celosvûtová konference uÏivatelÛ ESRI v milionovém San Diegu v jihozápadním cípu Kalifornie. Tradiãnû zde padaly i rekordy: asi 11 500 úãastníkÛ ze 110 zemí svûta a více neÏ 200 vystavovatelÛ a obchodních partnerÛ ESRI. Ani letos nezÛstala âR v poãtu úãastníkÛ zahanbena. Tradiãnû se na konferenci pfiijeli podívat obchodní partnefii spoleãnosti ARCDATA – DIGIS, Hydrosoft Praha, T-MAPY, VARS BRNO, ale i uÏivatelé ze státní správy – Magistrát mûsta Prahy, IMIP, Ministerstvo Ïivotního prostfiedí. Úvodní slovo prvního a pro v‰echny úãastníky spoleãného dne mûl Jack Dangermond, prezident ESRI. Na jeho obecnou úvahu o úloze GIS v kaÏdodenním Ïivotû navázali jednotliví produktoví specialisté se sv˘mi prezentacemi a ukázkami. Posluchaãi byli mile pfiekvapeni ohlá‰enou novinkou nazvanou ArcReader, coÏ je na ArcObjects zaloÏená odlehãená prohlíÏeãka dynamick˘ch map publikovan˘ch ArcView 8.1 nebo ArcInfo 8.1. Závûr prvního odpoledne zpravidla patfií v˘znamn˘m fieãníkÛm, ktefií hovofií o vlastních zku‰enostech s GIS. Velmi rozsáhlá byla i letos v˘stava firem. Na plo‰e cca 4 000 m2 (coÏ pfiibliÏnû odpovídá plo‰e obou hal brnûnského v˘stavního pavilonu A) se bylo moÏné setkat se v‰emi znám˘mi i ménû znám˘mi v˘robci HW a SW a s vlastní v˘stavou ESRI obsahující pfiedvádûcí ostrÛvky jednotliv˘ch SW produktÛ a fie‰ení. První veãer byla slavnostnû otevfiena v˘stava více neÏ tisíce posterÛ. Pro velké mnoÏství posterÛ byl letos zaveden jak˘si IS v˘stavní plochy, kter˘ umoÏÀoval na nûkolika po plo‰e rozmístûn˘ch poãítaãích vyhledat umístûní hledaného posteru podle rÛzn˘ch kritérií. Úãastníci

konference mûli letos rovnûÏ poprvé díky tûmto terminálÛm moÏnost hlasovat o cenu divákÛ pro nejlep‰í poster. Kromû tradiãních posterÛ spoleãnosti T-MAPY se leto‰ní bitvy o pfiízeÀ divákÛ a odborné poroty zúãastnily i V˘zkumn˘ ústav meliorací a ochrany pÛdy (VÚMOP Praha) s posterem Informaãní databáze pÛd a dále Institut mûstské informatiky hl.m.Prahy (IMIP) s posterem DRM – Digitální referenãní mapy hlavního mûsta Prahy. IMIP byl se sv˘m posterem ocenûn 3. místem v kategorii nejlep‰í prezentace integrace dat. Bûhem ostatních dnÛ bylo moÏné vybírat z mnoha pfiedná‰ek a technick˘ch workshopÛ (150) ve 43 sálech a jakési neformální rozlouãení s konferencí se neslo v duchu oslavy Nového roku v âínû. Je‰tû pfied vlastní party v‰ak probûhl jeden velmi dÛleÏit˘ obfiad – udûlení ocenûní za mimofiádn˘ v˘kon rÛzn˘m organizacím z celého svûta (GIS Special Achievement Awards Ceremony). Pro ESRI a pfiedev‰ím pro muÏe ãíslo jedna pana Jacka Dangermonda je kaÏdoroãnû ctí udûlit tuto cenu nûkolika ze 300 000 uÏivatelÛ a mít pfiíleÏitost jim toto ocenûní vlastnoruãnû pfiedat a vymûnit si pár slov. Ani toto ocenûní neminulo âR a bylo letos pfiedáno Magistrátu hl.m. Prahy. Závûrem konference se vÏdy ohromné mnoÏství úãastníkÛ tû‰í na moÏnost osobnû poloÏit otázky vÛdãím osobnostem ESRI vãetnû pana Dangermonda. Konference byla urãitû pro v‰echny úãastníky nejen pfiínosem vûdomostním, ale i nezapomenuteln˘m záÏitkem ze setkání s kolegy uÏivateli. Podle TZ (zs) www.esri.com/events/uc/results /map_gallery_results.html www.esri.com/events/uc/results /sag_list.html

ESRI na Světové konferenci o trvale udržitelném rozvoji

GISD). Úãast ESRI na svûtové konferenci byla zamûfiena na dÛleÏitost geografick˘ch informací a pfiíbuzn˘ch technologií pro úspû‰nou implementaci projektÛ zamûfien˘ch na trvale udrÏiteln˘ rozvoj. Projektu MyCOE se zúãastnili studenti stfiedních a vysok˘ch ‰kol z celého svûta se sv˘mi projekty, pfii jejichÏ tvorbû pouÏili nástroje a metody geografie ke studiu komunit a jejich zmûn a také k nalezení cest, které by mohly vést ke zlep‰ení kvality Ïivota tûchto komunit. Na v˘stavû projektÛ GISD vynikly ty, které vyuÏívaly geografické informace pro

Svûtová konference o trvale udrÏitelném rozvoji je pofiádána kaÏd˘ch deset let. Letos se konala od 26. srpna do 4. záfií v Johannesburgu a zúãastnilo se jí více neÏ 60 000 delegátÛ. Mezi aktivitami ESRI v rámci této svûtové konference patfiila zejména prezentace úãasti v projektech ”Moje spoleãnost, na‰e Zemû” (My Community, Our Earth — MyCOE) a ”Geografické informace pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj” (Geographic Information for Sustainable Development —

Aktualizace internetových stránek ARCDATA Aktualizace nûkter˘ch sekcí internetov˘ch stránek – konkrétnû se jedná o ãásti vûnované SW firem ERDAS a Lizardtech, dále stránku Download a pfiehledovou tabulku satelitních dat by mûla usnadnit orientaci v softwaru a datech, které ARCDATA nabízí.

Rozhovor s prezidentem ESRI Bûhem svûtové konference uÏivatelÛ ESRI v kalifornském San Diegu poskytl prezident firmy ESRI, Jack Dangermond, rozhovor ãasopisu GeoWorld. Hlavním tématem rozhovoru je role GIS pfii prosazování trvale udrÏitelného rozvoje, webové sluÏby GIS a interoperabilita.

Družicová mapa ČR Zajímav˘ a netradiãní pohled na území celé âR si díky technologii MrSID mÛÏete v plném rozsahu i v plném rozli‰ení 15 m vychutnat na www.arcdata.cz. DruÏicová mapa âR je vhodn˘m podkladem pro doplnûní a aktualizaci va‰eho GIS na úrovni mûfiítka 1:50 000. Jedná se totiÏ o jedineãn˘ zdroj informací o skuteãném prÛbûhu hranic lesa, vodních ploch, sídel, povrchov˘ch dolÛ, baÏin, mokfiadÛ a dal‰ích prvkÛ i o trase nov˘ch komunikací. ·koly mají 50% slevu.

Belgická firma Voice-Insight vyvinula hlasového asistenta pro ArcPad ESRI ohlásila revoluãní novinku – aplikaci Voice Assistant pro svÛj GIS do terénu ArcPad 6, která umoÏÀuje uÏivatelÛm v terénu obsluhovat aplikace hlasem. Zvuk hlasu bude staãit nejen pro základní funkce jako je zvût‰ení, zmen‰ení a posun, ale i pro sloÏitûj‰í úlohy typu otevfiení a aktualizace formuláfie, atributové dotazy a editace prvkÛ. www.voice-insight.com www.esri.com/arcpad podporu rozhodování v otázkách t˘kajících se pfiírodních zdrojÛ, zdraví vefiejnosti a sníÏení chudoby prostfiednictvím africk˘ch institucí ve spolupráci s vládou USA, univerzitami, nevládními organizacemi a soukrom˘mi spoleãnostmi. Firma ESRI rovnûÏ hostovala virtuální stánek s názvem ”GIS na Svûtové konferenci o trvale udrÏitelném rozvoji” (GIS at the World Summit on Sustainable Development). www.esri.com/wssd http://gis.esri.com/geography/wssd/ projects2002/index.cfm Pfiipravenp z externích materiálÛ (zs)

15


Den GIS – GIS Day™ GIS Day 2002 v Heřmanově Městci

Den GIS je souãástí celé fiady akcí a iniciativ, které mají za cíl po celém svûtû popularizovat geografii. Je sponzorován zejména americkou Geografickou spoleãností (National Geographic Society), Asociací americk˘ch geografÛ, univerzitním konsorciem pro geoinformatiku, USGS, Knihovnou Kongresu USA a firmami Sun Microsystems a ESRI. Den GIS je v rámci tzv. ”Geography Awareness Week” pfiíleÏitostí pro uÏivatele, v˘robce a dodavatele GIS seznamovat formou semináfiÛ, osvûtov˘ch akcí, dnÛ otevfien˘ch dvefií a podobnû ‰koly, podniky a ‰irokou laickou vefiejnost s principy GIS a se skuteãn˘mi aplikacemi této stále v˘znamnûj‰í technologie. V âR jsou akce Dne GIS podporovány firmou ARCDATA PRAHA a 20. listopadu se chystala fiada akcí: ▼ ARCDATA PRAHA – pfiedstavení a názorné ukázky na Gymnáziu v âeském Krumlovû; ▼ Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje – workshop a ukázky na Z· Osek u Rokycan; ▼ Mendûlejevova zemûdûlská a lesnická univerzita v Brnû – program s názorn˘mi ukázkami; ▼ Mûstsk˘ úfiad Zábfieh – Den otevfien˘ch dvefií na Gymnáziu Zábfieh, v˘stava grafick˘ch v˘stupÛ, ukázky; ▼ SO, a.s., Doly Bílina – workshop; ▼ Technická univerzita v Liberci – workshop, názorné ukázky; ▼ Univerzita Palackého v Olomouci; ▼ V·B - TU Ostrava, Institut geoinformatiky – Den otevfien˘ch dvefií, ukázky; ▼ Západoãeská univerzita v Plzni – Den otevfien˘ch dvefií, pfiedná‰ky, ukázky, hodinové programy pro základní ‰koly. ▼v

zahraniãí napfi. on-line semináfi firmy ESRI o zaãlenûní GIS do spoleãnosti. Fota z akcí na www.arcdata.cz

16

GIS Day 2002 na Gymnáziu v Českém Krumlově Den GIS probíhal i na gymnáziu v âeském Krumlovû. Pfiipravila jsem si pfiibliÏnû hodinovou pfiedná‰ku a o tom, co je GIS, jakou má funkci, kdo jej vyuÏívá a k ãemu tato technologie mÛÏe b˘t uÏiteãná. Následovala konkrétní ukázka moÏností zobrazení, dotazování, anal˘zy a v˘stupu geografick˘ch dat v prostfiedí ArcGIS. Poté jsme pokraãovali krátkou zmínkou o datov˘ch zdrojích pro GIS v âR a o moÏn˘ch serverech a internetov˘ch stránkách, na nichÏ lze prohlíÏet geografická data volnû. Na závûr byly na programu ukázky konkrétních GIS aplikací. Pfiedná‰ky se zúãastnilo pfiibliÏnû 80 studentÛ pfieváÏnû posledního roãníku gymnázia, z nichÏ mnozí zahájí pfií‰tí rok svá studia na vysok˘ch ‰kolách. Bylo znát, Ïe i mezi studenty je jiÏ jisté povûdomí o tom, co je GIS a Ïe zájem o moÏnosti této technologie je stále vy‰‰í a postupnû se sniÏuje vûková hranice tûch, ktefií se zajímají o informace z oblasti GIS. To se projevilo i pfii závûreãné diskusi, kdy se studenti intenzivnû ptali pfiedev‰ím na vefiejné GIS aplikace na internetu a na moÏné zdroje digitálních geografick˘ch dat. V rámci pfiedná‰ky byla uspofiádána rovnûÏ v˘stava, kde mûli studenti moÏnost si prohlédnout ukázky prací uÏivatelÛ a kde mûli k dispozici mnoho propagaãních materiálÛ o GIS, digitální fotogrammetrii a geografick˘ch datech. GIS Day v âeském Krumlovû se vydafiil. Dûkuji zástupci fieditele panu Václavu Dolanskému za pomoc pfii pfiípravû GIS Day.

Ke GIS Day se pfiipojilo i obãanské sdruÏení VESELO pro malé i velké z Hefimanova Mûstce. V rámci akce s názvem Veselení, která je kaÏdoroãnû pofiádána pro rodiãe a dûti v‰ech vûkov˘ch kategorií v místní sokolovnû, byla uspofiádána v˘stava na téma GIS. V úvodu Veselení byla krátká pfiedná‰ka o tom, co je GIS a k ãemu slouÏí s upozornûním na v˘stavu prací uÏivatelÛ. Akce se konala v nedûli 24. listopadu a byla tematicky zamûfiena na pfiírodu a její ochranu. Dûti vyzkou‰ely svoji ‰ikovnost pfii rozliãn˘ch hrách a soutûÏích s pfiírodní tematikou. Rodiãe mûli moÏnost si prohlédnout ukázky prací uÏivatelÛ a k dispozici byly mnohé materiály s tématem GIS. Na v˘stavû úãastníky nejvíce zaujalo zpracování sítû cyklostezek v okolí Hefimanova Mûstce pomocí GIS. Milu‰e Valentová

GisDay v Zábřehu GIS DAY 2002 probûhl v pfiíjemné atmosféfie. Ve dnech 19. a 20. listopadu jsme ve spolupráci s panem Tomá‰em Opravilem, vedoucím oddûlení informatiky MÚ v Zábfiehu na Moravû, pfiipravili 7 pfiedvádûcích akcí pro Ïáky ze tfiíd Gymnázia a 3. základní ‰koly v Zábfiehu. Souãástí prezentací byly názorné ukázky principÛ GIS s moÏností praktického vyzkou‰ení na ãerstvû naistalovan˘ch datech projektu Územního plánu a mapy ãísel orientaãních v prostfiedí T-MapServeru. Dne 25. listopadu se uskuteãnila je‰tû jedna pfiedvádûcí akce na Soukromé stfiední odborné ‰kole v Hranicích na Moravû, které se zúãastnili Ïáci ze tfietích a ãtvrt˘ch roãníkÛ oboru systémov˘ administrátor. Akce se setkala u vyuãujících i ÏákÛ s kladn˘m ohlasem. Opût i letos závûr akcí zpestfiila soutûÏ o vûcné ceny, které dodaly firmy ARCDATA Praha a T-MAPY Hradec Králové. Martin Látal

Základní škola Osek u Rokycan K celosvûtové akci GIS DAY se opût pfiipojil i Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje organizací osvûtovû informaãního zábavného dne, a to tentokrát v Základní ‰kole Osek u Rokycan. Dne GIS se úãastnilo 25 ÏákÛ. Úvodní prezentace byla zamûfiena na vysvûtlení, co je to vlastnû GIS, z ãeho se skládá, jaká data jsou v nûm pouÏívána, jak se data pofiizují a k ãemu a kde se dá GIS pouÏít. Práce s GIS byla pfiedvedena na konkrétních pfiíkladech


– fixní stavba pfieloÏky silnice a vyhledání vlastníkÛ v‰ech dotãen˘ch pozemkÛ, ukázky leteck˘ch a druÏicov˘ch snímkÛ – prÛbûh stavby dálnice D5 na druÏicov˘ch snímcích rÛzného stáfií zachycujících jednotlivé fáze stavby a dále ukázky propojení map s rÛzn˘mi dokumenty – fotografie a videa ze srpnov˘ch povodní propojená s místem jejich pofiízení. Mgr. Lepe‰ka zkrácenû vysvûtlil, co je to GPS, jak vlastnû tento systém vznikl a jak pracuje. Bylo pfiedvedeno zafiízení GPS Trimble Pathfinder Pocket s poãítaãem do dlanû iPAQ Compaq s kapesním GIS ArcPad. S GPS a notebookem byla podniknuta krátká procházka po obci Osek, pfii které mûly v‰echny dûti moÏnost zamûfiit si rÛzné objekty v terénu. Krátce byl také zmínûn a jednodu‰e pfiedveden projekt ”Navigace vozidel IZS” – dûti v poãítaãi vyhledaly svoji adresu a pomocí GPS dorazily k cíli. V terénu pofiízená data byla v uãebnû zpracována a prostfiednictvím dataprojektoru pfiedvedena v‰em úãastníkÛm. Souãasnû byl vytvofien jednoduch˘ v˘kres, kter˘ byl následnû vyti‰tûn. ·kole bude pfiedán velk˘ plakát s celkovou situací zamûfien˘ch objektÛ nad barevn˘m leteck˘m snímkem spoleãnû s fotografiemi pofiízen˘mi pfii této akci. V uãebnû se pak mûly dûti moÏnost seznámit a samy pracovat s mapov˘m serverem krajského úfiadu a na nûm provozovan˘ch mapov˘ch sluÏeb. BohuÏel, pfiipojení k internetu nabylo takové, aby zajistilo rychlou a bezproblémovou práci s mapami. Dûti si na internetu vyzkou‰ely vyhledávání adres v PlzeÀském kraji, prohlédly si mapové sluÏby t˘kající se srpnov˘ch povodní (záplavová území, po‰kozené obce atd.) a vyzkou‰ely i jiné mapové servery (ArcData Praha, T-Mapy). Dal‰í dûti pracovaly pfiímo s programem ArcGIS, pomocí nûhoÏ si prohlíÏely leteck˘ snímek obce, nad kter˘m vyhledávaly svá bydli‰tû a dal‰í objekty. Dûtem byla také pfiedvedena ukázka vyuÏití druÏicového snímku a 3D modelu území – bylo jim promítnuto krátké video s virtuálním pfieletem nad územím PlzeÀska. Video, pfiipravil pan Michal Hala z OkÚ PlzeÀ–sever, sklidilo velk˘ úspûch.

Na pfiedem vyti‰tûn˘ch plakátech formátu A0 byly dûtem ukázányny rÛzné typy geodat a mapov˘ch kompozic a pfiedvedeno, co lze napfiíklad ”vykoukat” z leteckého snímku obce a jejího okolí. Tyto plakáty (vãetnû mapy âR v mûfiítku 1 : 500 000) byly následnû pfiedány ‰kole. V závûru dne byl dûtem pfiedloÏen krátk˘ dotazník, z kterého vyplynulo, Ïe na GIS Day byl nedostatek ãasu a Ïe je neminula písemka z chemie. Michal Souãek a Mgr. Jaroslav Lepe‰ka, správci GIS KrÚ PlzeÀského kraje

GIS Day na ZČU v Plzni ZâU se této akce úãastní jiÏ tradiãnû po ãtyfii roky. V tomto roce se na ZâU do akce opût zapojila Katedra geografie FPE a dále oddûlení geomatiky katedry matematiky FAV.

GIS day na katedře geografie ZČU v Plzni Oproti pfiedchozím roãníkÛm byl ten leto‰ní ponûkud v˘jimeãn˘. Pfii organizování jsme postupovali stejnû jako v pfiedchozích letech. Oslovili jsme elektronickou po‰tou základní ‰koly v PlzeÀském kraji a pozvali je k nám na pracovi‰tû. Oproti pfiedchozím letÛm nás pfiekvapil opravdu neb˘val˘ zájem. JiÏ tfii t˘dny pfied stanoven˘m termínem jsme mûli cel˘ sedmihodinov˘ program obsazen˘ a dal‰í ‰koly jsme museli pfiesunout na jiné termíny. I kdyÏ se zamûfiujeme vût‰inou na základní ‰koly, poÏádali nás vyuãující z gymnázia v Chomutovû o zprostfiedkování této akce také pro jejich studenty... Neb˘val˘ zájem nastupující generace o tuto technologii byl pro v‰echny pofiadatele velkou odmûnou. Podûkování za pomoc pfii organizaci patfií i studentÛm katedry geografie Petrovi Primasovi a ZdeÀkovi ·ulcovi, ktefií odvedli velk˘ kus práce. Více informací o celé akci je moÏné najít na WWW stránkách oddûlení GIS KGE: http://radyne.pef.zcu.cz/web/index.htm Pavel Mentlík, Marie Novotná

ZČU, katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd Jako pfiede‰lé roky i tento se mohli náv‰tûvníci této akce podrobnûji seznámit s feno-

ménem GIS a to napfiíklad nav‰tívením pfiedná‰ky Ing. Karla Jedliãky ,,GIS – prostfiedek pro poznání svûta kolem nás`` z cyklu ,,Mlad˘ Sisyfos``. Tato pfiedná‰ka byla zamûfiena na vysvûtlení podstaty fungování GIS a zejména pak na jeho analytickou funkci. Závûr pfiedná‰ky byl koncipován jako ukázka konkrétních moÏností vyuÏití GIS a to pfii navigaci, v krizovém managementu a pfii plánování investiãní ãinnosti v krajinû. Dal‰í moÏnost k seznámení s GIS poskytovala tfii dny trvající v˘stava ,,VyuÏití GIS`` ve vestibulu areálu ZâU na Borsk˘ch polích. Tfietí moÏností seznámení s GIS byl den otevfien˘ch dvefií na oddûlení geomatiky, kter˘ byl pro zájemce pfiipraven v poãítaãové laboratofii KMA – UU207. Zde byly k vidûní jak ukázky on-line dostupn˘ch mapov˘ch zdrojÛ (jejich v˘bûr mÛÏete nalézt na WWW adrese: http://hobbes.fav.zcu.cz/gis/akce/GIS_D ays/2002/online_data_and_maps.html), tak ukázky projektÛ, které jsou na oddûlení geomatiky fie‰eny v rámci diplomov˘ch prací i ve spolupráci s firmami, které se zb˘vají GIS problematikou v âR. Lze jen tûÏko fiíci, kolik lidí se celkem pfii‰lo na tyto tfii akce podívat (odhaduji, Ïe zhruba 25 lidí na pfiedná‰ku, 40-60 lidí na den otevfien˘ch dvefií; V˘stavu pak mohl shlédnout prakticky kaÏd˘, kdo pro‰el vestibulem areálu na Borsk˘ch polích). Lépe uÏ lze fiíci, jací lidé to byli. Jednalo se pfieváÏnû o studenty FAV a to od prvního aÏ po pát˘ roãník. Pfii‰li i lidé z plzeÀsk˘ch gymnázií, zde se jednalo spí‰e o jednotlivce, neÏ o celé tfiídní kolektivy. V‰ichni tito lidé v‰ak projevovali zájem o problematiku a mohu fiíci, Ïe jak konec pfiedná‰ky, tak hlavnû cel˘ den otevfien˘ch dvefií se nesl v duchu diskusí nad problematikou. ¤e‰ilo se v‰e, od otázek volby vysoké ‰koly ãi oboru, pfies otázky k aplikacím GIS v praxi, aÏ volbu témat diplomov˘ch prací. Závûrem tedy mohu fiíci, Ïe mÛj dojem z akce ,,GIS Day`` je velice kladn˘. Doufám Ïe i tûm z vás, ktefií se akce zúãastnili, ze líbila. Vás ostatní bych potom chtûl pozvat jak na den otevfien˘ch dvefií FAV, v rámci kterého bude na‰e oddûlení opût prezentovat svoji ãinnost, tak i na ,,GIS Day`` v pfií‰tím roce, kter˘ se opût bude konat v polovinû listopadu. Pfiesnûj‰í informace o jeho konání, ale i o dal‰í informace t˘kající se problematiky GIS a oddûlení geomatiky, naleznete na adrese http://www.gis.zcu.cz. Karel Jedliãka Den GIS je skvûlá akce a budeme se snaÏit ji podporovat. Kromû tûchto vybran˘ch popisÛ akce naleznete na www.arcdata.cz dal‰í ”oslavy” svátku GIS. MÛÏete se inspirovat a v roce 2003 se také zúãastnit. V‰em novû zúãastnûn˘m vûnujeme pfiedplatné ãasopisu GEOinformace zdarma. redakce

17


Letošní srpnová povodeň v Česku

Geodis Brno nasnímkoval rozsáhlá zaplavená území.

Argus Geo System vystavil zaplavený Terezín na www.argusgeo.cz.

Pražská Troja a Stromovka na snímku družice Quick Bird se zvláštním barevným režimem ze 17. 8 . Okolí Litoměřic na snímku družice Spot s prostorovým rozlišením 10 m (k dispozici je i 5 m panchro).

18

V konferenci GIS na internetu byl poloÏen dotaz na povodÀová rastrová data pro GIS. PrÛbûh leto‰ních velk˘ch povodní byl zaznamenán také prostfiedky DPZ, leteckého snímkování a fotogrammetrie. Na stránkách spoleãnosti ARCDATA jsme nalezli velmi podrobn˘ pfiehled. Letecké snímky Geodis Brno Pro potfieby vyhodnocení prÛbûhu a následkÛ záplav uskuteãnila firma GEODIS Brno, s.r.o. letecké snímkování rozvodnûn˘ch fiek povodí Vltavy, Labe a Moravy (vãetnû okolních zatopen˘ch území). Snímkování probûhlo ve dnech 14. 8. aÏ 18. 8. 2002 v oblastech: ▼ Vltava (pfiehradní nádrÏ Lipno, Dívãí kámen → âesk˘ Krumlov aÏ po ústí do Labe) ▼ Labe (Neratovice → státní hranice) ▼ Berounka (PlzeÀ → ústí do Vltavy) ▼ LuÏnice (TfieboÀ → Tábor) ▼ Otava (Su‰ice → ústí do Vltavy) ▼ Blanice (Prachatice → ústí do Otavy) ▼ Mal‰e (Kaplice → ústí do Vltavy) ▼ Sázava (ústí do Vltavy) ▼ obec Metly ▼ Dyje (Vranovská pfiehrada → Drnholec) Na www.geodis.cz naleznete i schema snímkování vãetnû ãasového harmonogramu. Prezentaci pozic jednotliv˘ch snímkÛ spolu s jejich ãíseln˘m oznaãením pfiipravuje Arcdata prostfiednictvím technologie ArcIMS. Podrobnûj‰í informace o tûchto snímcích vãetnû náhledÛ jiÏ zpracovan˘ch ortofotomap si mÛÏete prohlédnout pfiímo na stránkách spoleãnosti GEODIS Brno, s.r.o.

Argus Geo Systém Také firma Argus Geo Systém s.r.o. provedla letecké mûfiické snímkování zamûfiené na dokumentaci povodÀov˘ch ‰kod a pfiípravu podkladÛ pro projektování protipovodÀov˘ch opatfiení. Snímkování probûhlo ve dnech 14. 8. aÏ 16. 8. 2002. Letecké mûfiické snímky jsou snímány s podéln˘m a pfiíãn˘m pfiekrytem umoÏÀujícím fotogrammetrické vyhodnocení v˘‰kov˘ch pomûrÛ, polohové situace a tvorbu ortofotomap. Harmonogram provedeného snímkování: 14. srpna 2002 ▼ Kralupy nad Vltavou, barevn˘ negativ, 1 : 7 000

Praha - jiÏní ãást, barevn˘ negativ, 1 : 7 000 ▼ Beroun, ãernobíl˘ negativ, 1 : 10 000 ▼ PlzeÀ, ãernobíl˘ negativ, 1 : 9 000 15. srpna 2002 ▼ Labe od Mûlníka po Lovosice plus rozlivy, barevn˘ negativ, 1 : 4 000 ▼ Praha, barevn˘ negativ, 1 : 5 000 ▼ soutok Labe a Vltavy, barevn˘ negativ, 1 : 7 000 16. srpna 2002 ▼ Labe od Lovosic po státní hranici, barevn˘ negativ, 1 : 5 000 ▼ Ohfie u Terezína, barevn˘ negativ, 1 : 7 000 ▼ LuÏnice, barevn˘ negativ, ãernobíl˘ negativ, 1 : 7 000 Prezentaci pozic jednotliv˘ch leteck˘ch snímkÛ pfiipravuje Arcdata opût prostfiednictvím technologie ArcIMS. Schema snímkování naleznete i na www.Tmapy.cz.

Družicové snímky QuickBird DruÏice QuickBird pofiídila 17. 8. snímek záplavou postiÏené Prahy. Tento snímek obsahuje 3 pásma ve viditelném oboru spektra + 1 pásmo v blízkém infraãerveném oboru spektra. Díky tomu jsou zaplavená území velice dobfie identifikovatelná. Zpracovan˘ snímek má prostorové rozli‰ení 70 cm. Jednotlivé ãásti území Prahy jsou v plném rozli‰ení k dispozici ke staÏení na stránce spoleãnosti Eurimage. Snímky jsou uvedeny v pfiirozen˘ch barvách s rozli‰ením 70 cm. Pracovníci ARCDATA vám na sv˘ch stránkách nabízejí ukázku ãásti tohoto snímku v rozli‰ení 2,5 m, pfiiãemÏ spektrální pásmo viditelné ãervené je nahrazeno spektrálním pásmem infraãerven˘m. Tato barevná kompozice totiÏ usnadÀuje identifikaci zaplaven˘ch oblastí. Vegetace je ãervená, vodní plochy modrozelené, zástavba svûtle modrá. Jedná se o oblast Stromovky a zoologické zahrady v Praze. (DruÏicové snímky QuickBird © DigitalGlobe).

SPOT DruÏice z fiady SPOT snímaly území postiÏené povodnûmi jak v oblasti povodí Vltavy a Labe, tak v oblasti Znojma. SnímkÛ je k dispozici celá fiada jak v multispektrálním módu (s rozli‰ením 20 a 10 m), tak v panchromatickém módu (rozli‰ení 10 a 5 m). Podrobn˘ pfiehled dostupn˘ch snímkÛ Arcdata na va‰i Ïádost za‰le. Jako pfiíklad jsou na www.arcdata.cz ná-


hledy snímkÛ z nejnovûj‰í druÏice SPOT 5 a z druÏice SPOT 4. (DruÏicové snímky SPOT © CNES).

Landsat DruÏice fiady Landsat nejsou na rozdíl od ostatních uveden˘ch druÏic programovatelné, takÏe je nelze nasmûrovat v prav˘ ãas na pravé místo. V‰e se fiídí kalendáfiem pfieletÛ, kter˘ stanovuje, kdy bude dané území druÏicí snímáno. U druÏic Landsat je interval mezi jednotliv˘mi pfielety 16 dní. Díky tomu není vhodn˘ch snímkÛ z tûchto druÏic mnoho. Celkov˘ v˘bûr tûchto snímkÛ opût v Arcdata. Jedním z mála pouÏiteln˘ch snímkÛ z druÏice Landsat 7 v dobû záplav v âeské republice je napfi. snímek z 22. 8. 2002, jehoÏ náhled naleznete také na Webu Arcdata. (DruÏicov˘ snímek LANDSAT © ESA). Pro získání pfiedstavy o prostorovém rozli‰ení jednotliv˘ch typÛ snímkÛ nav‰tivte stránky vûnované jednotliv˘m druÏicím na www.arcdata.cz v rubrice DruÏicová data.

Na snímku Prahy ze soboty 17. 8., který pořídila družice QuickBird, je stále zatopena Kampa.

Radarsat DruÏice Radarsat, jeÏ je vybavena radarov˘m senzorem, kter˘ dokáÏe snímat zemsk˘ povrch i pokud je zakryt˘ oblaãností, pofiídila snímky povodní postiÏen˘ch oblastí ve dnech 17. 8., 18. 8., 20. 8. a 21. 8. Klad tûchto snímkÛ si mÛÏete prohlédnout na mapovém serveru Ministerstva Ïivotního prostfiedí. V souãasné dobû je na tomto mapovém serveru v plném rozli‰ení k dispozici snímek ze 17. 8. (jedná se o snímek vykreslen˘ i v náhledu). Jak radarov˘ snímek vypadá, se mÛÏete pfiesvûdãit na v˘fiezu ze snímku pofiízeného 18. 8. Jedná se o oblast soutoku Labe a Vltavy.

Družice Landsat nasnímala 22. srpna pás široký 180 km zachycující Vltavu a dolní tok Labe v ČR. Na snímcích je místy vidět i oblačnost.

Snímek soutoku Vltavy a Labe z 18.8. družicí Radarsat. Snímky poskytla kanadská spoleãnost Radarsat Int. (DruÏicové snímky RADARSAT© Radarsat Int.). Zdroj informace: www.arcdata.cz, kde naleznete jiÏ od povodní kromû ukázek také propojení na jednotlivé weby. PracovníkÛm ARCDATA patfií velké uznání. (zs)

Na stránkach Eurimage je také Trojský zámek a Stromovka v Praze a velký snímek Prahy (140 MB, TIF).

Konference GIS

Konference GIS-CZ byla zaloÏena v polovinû roku 1997 a aÏ do roku 2002 se zdálo, Ïe ji bude moÏné provozovat jako volnou konferenci bez kontroly pfiíchozích emailÛ. Po lavinû zavirovan˘ch emailÛ a mnoÏících se spamÛ v tomto roce byl nutn˘ pfiechod na moderovan˘ provoz. Tak se stalo 9. 8. 2002. Moderovan˘ provoz znamená to, Ïe moderátor pfied vpu‰tûním zprávy do konference zkontroluje její obsah a ”odfiltruje” nevhodné emaily – zavirované, spamy, nevhodné nabídky apod. – prostû v‰e, co do konference nepatfií a co by ostatní úãastníky obtûÏovalo. Emailová adresa je stále gis-cz@fsv.cvut.cz Stránky konference i archiv naleznete na http://gama.fsv.cvut.cz/gis-cz V˘zva moderátora: ”Neost˘chejte se posílat pfiíspûvky do konference. Témat kolem GIS a pfiíbuzn˘ch technologii je hodnû, a urãitû máte v‰ichni ”v ‰uplíku” nûco, s ãím byste se rádi pochlubili nebo na co se potfiebujete zeptat. Informujte ostatní o zajímav˘ch programech, fie‰eních, událostech a technologiích.” (zs)

19


Soutěž Autodesku o superceny! Neb˘valá soutûÏ spoleãnosti Autodesk – tvÛrce a implemetátora systémÛ CAD a GIS vrcholí! V‰ichni, kdo jste od 1. listopadu do 20. prosince 2002 nákoupili alespoÀ jeden SW (vãetnû upgrade) spoleãnosti Autodesk u autorizovaného partnera spoleãnosti Autodesk, zaregistrujte se do17. ledna na www.techdata.cz/autodeskreseni , vyplÀte soutûÏní formuláfi a správnû odpovûzte na tfii zde uvedené otázky. Na vylosovanou trojici nejúspû‰nûj‰ích soutûÏících ãekají vûcné ceny v hodnotû 100, 50 a 20 tisíc Kã (bez DPH). Zbylí úãastníci získají vedlej‰í v˘hry po‰tou. TakÏe – gisafii nepfiehlédnûte! (kol)

T-MapServer s ArcIMS na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy MnoÏství informací vytváfien˘ch a uÏívan˘ch na Útvaru rozvoje hl. m.Prahy pfiímo vyz˘vá k uÏití technologií mapov˘ch serverÛ pro jejich publikaci v rámci intranetu. Útvar dlouhodobû uÏívá technologie ESRI. Proto byl zvolen mapov˘ server ArcIMS. Firma T-Mapy byla vybrána k realizaci pilotního projektu, kter˘ má za cíl nejenom zobrazovat mapy, ale hlavnû vyhledávat a zobrazovat informace uloÏené i v externích databázích – regulativy územního plánu, adresy, parcely, územní rozhodnutí. V‰echny tyto informace jsou zobrazovány na podkladu ortofotomapy doplÀovaném plochami funkãního vyuÏití území. Nalezen˘ v˘fiez mapy lze vytisknout v pfiipraveném v˘kresu. Pfiesnû pro tyto poÏadavky je navrÏen systém T-MapServer. S vyuÏitím ArcIMS velmi efektivnû zabezpeãí poÏadované funkce, které jsou nabízeny v prostfiedí vlastního klienta. Design klienta je navrÏen pracovníky Útvaru a technicky realizován prostfiedky systému T-MapServer. Celé fie‰ení bude po otestování pfiístupné v rámci intranetu Útvaru pro v‰echny pracovníky. Postupnû bude roz‰ifiován i poãet projetkÛ a funkcí, z nichÏ nûkteré budou pfiístupné i vefiejnosti.

T-MapServer zvolila pro svoji mapovou službu i Švédská pošta. Na portálu ·védské po‰ty si mÛÏete sami vyzkou‰et zajímavou implemetaci technologie T-MapServer spoleãnosti T-Mapy s vyuÏitím nov˘ch moÏností publikace dat v prostfiedí internetu. Jako tematická vrstva je publikována bodová vrstva po‰tovních center, schránek atd. udrÏovaná zákazníkem. Jako podkladová data jsou vyuÏity mapy firmy Telia Infomedia AB. www.posten.se www.tmapy.cz (zs)

20

Svět peněz kolem GIS

krátké zprávy

Technologie GIS jsou trvale atraktivním obchodním artiklem. Jen za rok 2001 se jich prodalo v pfiímém prodeji za 1,1 mld USD. Navazující prodeje SW a HW jsou mnohonásobnû vy‰‰í. Americká spoleãnost Daratech zvefiejnila nedávno studii hodnotící trh produktÛ GIS v uplynulém roce. Pfiíjmy z prodeje SW GIS dosáhly v roce 2001 v˘‰e 1,073 miliardy americk˘ch dolarÛ, coÏ znamenalo nárÛst oproti pfiedchozímu roku o 14, 3 %. Nejvût‰í zákazníci pfii‰li z oblasti distribuãních spoleãností (21 %) tûsnû následovaní státní správou a samosprávou, telekomunikacemi a organizacemi zab˘vajícími se vyuÏitím pfiírodních zdrojÛ. Na ãele GISového obchodu stojí ESRI a Intergraph, ktefií se spoleãnû podílejí skoro na polovinû celosvûtového obratu. Vyrovnanou fiadu dal‰ích ”geoinformaãních” spoleãností s pfiibliÏnû stejn˘m zastoupením na trhu (7-5 %) tvofií GE, Autodesk, Leica, Mapinfo, IBM, SICAD. Technologie GIS pfiilákaly dal‰í investory, takÏe sluÏby spojené s obchody v GIS

GIS – aktivní složka krizového štábu při povodních 2002 Sly‰el jsem, Ïe informatici na Znojemsku nabízeli pfii srpnov˘ch povodních pomoc tamnímu krizovému ‰tábu, ale byli odmítnuti. Pfiiznám se, Ïe tomu nerozumím. Zkusil jsem se zeptat na zku‰enosti tam, kde si GIS váÏí jako velmi dÛleÏitého zdroje informací pro správné a rychlé rozhodování. Odpovídala Nora Lebrová, Odbor informatiky z Prahy 4. Jak se zapojil GIS na Praze 4 do krizového fiízení? Na Mâ Praha 4 povodnû nezpÛsobily tolik ‰kod jako v jin˘ch ãástech Prahy. Nicménû i zde, a právû za aktivní pomoci GIS, probíhaly protipovodÀové akce. Z dÛvodu hrozícího nebezpeãí záplav a na Ïádost krizového ‰tábu se ve ãtvrtek 8. 8. 2002 vykreslila první mapa a to mapa ãísel popisn˘ch s vyznaãením zátopov˘ch ãar Q10 aÏ Q100, zátopového území dle ÚP a protipovodÀov˘ch zábran. V noci z 12. 8. na 13. 8. 2002, kdy bylo jasné, Ïe dojde k zaplavení území, se okamÏitû zji‰Èovaly domy, které mohou b˘t pfiípadnû zatopeny a obyvatelé, ktefií v nich bydlí. NeboÈ máme geografickou vrstvu domÛ on-line propojenou s registrem obyvaZbraslav a Modřany – Berounka a Vltava.

Foto: MV ČR

pfiesáhly 7,7 miliardy USD celkové hodnoty ve sféfie navazujícího SW a HW. Dal‰í nákupy v hodnotû kolem 5,4 miliardy UDS souvisejí s GIS jiÏ nepfiímo. Pro zajímavost, instalace SW produktÛ GIS si vyÏádaly nákupy HW v hodnotû 799 milionÛ USD. Perspektivy pro tento rok se zdají b˘t rovnûÏ optimistické. Prakticky není takového oboru lidské ãinnosti v území, kter˘ by se dnes obe‰el bez moderních geoinformaãních technologií. ·patnû si v tomto smûru nestojí ani ãeské firmy a trh GIS v âeské republice. Dal‰í expanzi GIS do dal‰ích sfér spoleãnosti máme pfiede dvefimi. Jaromír Kolejka

rozhovor tel, nebyl problém prostorov˘m v˘bûrem zjistit pfiíslu‰né domy a v nich jednotlivé obyvatele a jejich poãet. Vytiskly se seznamy obyvatel po domech a mapky s vyznaãením dotãené oblasti vãetnû vyznaãení evakuaãního místa. Pro vykreslení míst byla vyuÏita vrstva ‰kol. Vyti‰tûné informace slouÏily povûfien˘m pracovníkÛm a mûstské policii k provádûní evakuace. V místnosti krizového ‰tábu byla k dispozici gis aplikace, která se pouÏívala hlavnû pro zji‰Èování vlastnick˘ch vztahÛ. Jak jste aktualizovali svá data, vÏdyÈ se situace mûnila kaÏdou hodinu? Správa zájmového území byla rozdûlena do 5 oblastí, které byly nepfietrÏitû monitorovány a zprávy se pfiedávaly na ‰táb. Po kulminaci vody se zji‰Èoval v terénu pfiímo na místû technick˘ stav objektÛ z hlediska stupnû závad a pfiístupnosti. Po shromáÏdûní informací resp. dat se ihned objekty dle tûchto hledisek tématicky vykreslovaly do map, aby slouÏily k dal‰ímu rozhodování. Pro nejvíc zatopenou oblast se tisknul leteck˘ snímek s parcelní kresbou pro orientaci v ní a zaznamenání skuteãností a následnû na úfiadû pro snadné zji‰tûní vlastníka. A tak dále... ... takÏe se GISy a informatici ”vyznamenali”? Osudná noc se stala zlomov˘m okamÏikem v chápání a nutnosti GIS pro nás na úfiadû; ukázala jeho souãasnou pfiipravenost a schopnost úãinnû pomoci pfii Ïivelné pohromû. (rp)


Přečtěte si

Knižní koutek Markus Neteler, Helena Mitá‰ová:

Open Source GIS: A GRASS GIS Approach. (Kluwer International Series in Engineering and Computer Science, 689) 464 stran, pevná vazba 1. vydání, Kluver Academic Publishers, ãerven 2002 120 US$, ISBN 14 02 07 08 88, Informace o knize včetně obsahu: http://mpa.itc.it/grassbook/ Jifií DEMEL

Grafy a jejich aplikace Academia, Praha 2002, str. 257, ISBN: 80-200-0990-6, cena 178,- Kã Kniha Jifiího Demela Grafy a jejich aplikace vy‰la s podporou Akademie vûd âeské republiky. JiÏ tato skuteãnost je zárukou její kvality a jednoznaãn˘m doporuãením. Kniha je urãena pro technicky zamûfiené ãtenáfie, zejména pro studenty technick˘ch vysok˘ch ‰kol a jak dodává autor: ”vût‰inu textu v‰ak bez problémÛ pfieãte i stfiedo‰kolák, kter˘ se nebojí pouÏívat »zdrav˘ selsk˘ rozum«” (dodejme, Ïe toto je asi jedin˘ bod ve kterém je moÏné s autorem polemizovat). Teorie grafÛ patfií mezi moderní matematické disciplíny, kter˘m se ale ve v˘uce na technick˘ch vysok˘ch ‰kolách ne vÏdy vûnuje náleÏit˘ prostor a pozornost. Je to ‰koda, protoÏe bez teorie grafÛ si lze obtíÏnû pfiedstavit v˘uku informatiky, která dnes prostupuje snad v‰emi technick˘mi obory. Teorie grafÛ se zab˘vá ‰irok˘m spektrem problémÛ od studia tokÛ v sítích, fie‰ení rÛzn˘ch optimalizaãních úloh Slovo autora: ”âasto je tfieba orientovat se v komplikovan˘ch vztazích mezi ãástmi nûjakého celku. ¤ada lidí si pfii tom pomáhá obrázky podobn˘mi tûm, které najdete knize: ãásti celku kreslíme jako puntíky, obdélníãky nebo krouÏky, vztahy znázorÀujeme ãarami mezi nimi. Nesymetrické vztahy vyjadfiujeme ‰ipkami.

22

Pavel Vosoba a kolektiv

Jane Smith

Firemní inteligence – Zdroje a efekty ve firmě

Jak zvyšovat produktivitu týmu. Příklady a cvičení.

150 stran, Ekopress, ãervenec 2001 ISBN: 80-86119-42-4 Lidé se podílejí na tom, kam firma smûfiuje – potfiebují vize. Moderní firma 21. století bez know-how znalostí, procesÛ a ãinností nemá ‰anci na trhu pfieÏít. DÛleÏitá je i zákaznická kreativita, flexibilita, spolehlivá partnerství, efektivní sítû.

Computer Press, Praha 2000 112 str., 127 Kã, ISBN: 80-7226-359-5 Praktick˘ popis hlavních metod zvy‰ování produktivity t˘mu - delegování pravomocí, dovednost správnû pfiedávat informace, vzdûlávání a v˘chova podfiízen˘ch, pozitivní pnaladûnío a motivace. Doplnûno pfiíklady z praxe a cviãeními. Tom Peters

Nancy La Vigne a Julie Wartell (editofii)

Crime Mapping Case Studies: Successes in the Field ISBN: 1-878734-61-X, 1998 Pfiíklady vyuÏití GIS pfii prevenci kriminality. Knihu je moÏné objednat na www.policeforum.org /flyer.html aÏ tfieba po studium fiídk˘ch matic. Grafy a jejich aplikace Jifiího Demela jsou proto z tohoto pohledu pfiínosem pro kaÏdého, kdo se váÏnû zab˘vá ‰irok˘m spektrem témat, která souhrnnû oznaãujeme jako geoinformace. Pfiedmluvu knihy, obsah a schéma návaznosti jednotliv˘ch kapitol a dal‰í informace najdou zájemci na internetu na adrese http://kix.fsv.cvut.cz/~demel/grafy/

Prosperita se rodí z chaosu. Jak provést revoluãní zmûny v managementu. Pragma, Praha 2001, 558 str., ISBN: 80-7205-816-9 Kniha pfiedkládá 45 pfiedpisÛ na odváÏné zmûny, zamûfiuje se na pût klíãov˘ch oblastí managementu – vstfiícnost k zákazníkÛm, inovace, zmocnûní lidí, úloha vedení a systémy. Knihu Jifiího Demela Grafy a jejich aplikace lze v‰em ãtenáfiÛm ãasopisu GEOinformace rozhodnû doporuãit. Ale‰ âepek Návaznost jednotlivých kapitol knihy je představena jako příklad orientovaného grafu

Autor realisticky pfiispÛsobuje v˘klad a pojetí matematick˘ch dÛkazÛ cílové skupinû ãtenáfiÛ. Nepochybnû zde uplatÀuje svoji pedagogickou zku‰enost s v˘ukou teorie grafu na studijním oboru ”inÏen˘rská informatika” stavební fakulty âVUT a koncepãnû navazuje na své dfiívûj‰í publikace. Text je psán s jasn˘m nadhledem a tu a tam je nenásilnû okofienûn jemn˘m autorov˘m humorem, rozhodnû nejde o suchopárné ãtení. Vzorná profesionálnû provedená sazba textu a obrázkÛ systémem LaTeX je téÏ dílem autora. Je zfiejmé, Ïe takto lze vyjádfiit (a nakreslit) prakticky jakékoli vztahy mezi dvojicemi prvkÛ. Moje kniha je zamûfiena na aplikace grafÛ. Nûkteré aplikace jsou zcela zjevné: dan˘ problém ”ze Ïivota” se pfieformuluje na grafovou úlohu, udûlá se pfiíslu‰n˘ graf, kter˘ modeluje konkrétní situaci,

grafová úloha se nûjak˘m znám˘m postupem vyfie‰í a získané fie‰ení se pfieloÏí z fieãi grafÛ zpátky ”do Ïivota”. âasto jsou v‰ak aplikace grafÛ skryté: nikde se Ïádn˘ graf explicite nepouÏije, graf zÛstává jaksi v pozadí, ale pouÏit˘ postup fie‰ení má svou paralelu ve svûtû grafÛ a lze jej pomocí grafÛ zdÛvodnit.”


vzdělávání Jednotažky a geoinformační systémy Na základní ‰kole jsme ãasto s kamarády fie‰ili ”zapeklité záhady”. Jednou z nich bylo nakreslit domeãek, pfiípadnû jin˘ tvar, jedním tahem. Jako ostatní, i já jsem tyto úlohy fie‰il náhodnû. Teprve pozdûji jsem se dozvûdûl (a jednotaÏky pro mû ztratily to své kouzlo z dûtství), Ïe fie‰itelnost libovolného tvaru ”nakresli jedním tahem...” lze zjistit jednoduch˘m v˘poãtem hned na zaãátku. Kreslení obrazcÛ jedním tahem je spojeno s teorií grafÛ, jejíÏ základy byly poloÏeny matematikem Leonardem Eulerem (1707–1783). Ten v roce 1736 pfiedloÏil dÛkaz, Ïe úloha sedmi mostÛ v Královci je nefie‰itelná. Euler vypracoval obecn˘ postup fie‰ení podobn˘ch úloh. První knihu vûnovanou teorii grafÛ napsal maìarsk˘ matematik Dénes König (1884–1944). B A obr. 1

F D C

Eulerovský tah je otevřený sudý stupeň B, C, F lichý stupeň A, D

Nakreslit dan˘ obrazec jedním tahem znamená nalézt v odpovídajícím grafu eulerovsk˘ tah. Eulerovsk˘ tah je takov˘ tah, kter˘ obsahuje v‰echny hrany daného grafu, nebo jin˘mi slovy, kter˘ prochází v‰emi hranami grafu. Tahem se naz˘vá sled, v nûmÏ se ani jedna hrana grafu neopakuje. JestliÏe poãáteãní a koncov˘ uzel eulerovského tahu spl˘vají, pak tento tah naz˘váme uzavfien˘ eulerovsk˘ tah. JestliÏe poãáteãní a koncov˘ uzel nespl˘vají, pak se takov˘to tah naz˘vá otevfien˘ eulerovsk˘ tah (obr. 1). A zde se dostáváme k podstatû fie‰ení. Pfiedem dovedeme rozhodnout zda u daného grafu, resp. obrazce, existuje uzavfien˘ nebo otevfien˘ eulerovsk˘ tah, tj. zda lze graf nakreslit jedním tahem. Uzavfien˘ eulerovsk˘ tah lze u koneãného souvislého grafu provést tehdy, kdyÏ v‰echny jeho uzly mají sud˘ stupeÀ, pfiiãemÏ tah zaãíná a konãí v témÏ libovolnû zvoleném uzlu. Otevfien˘ eulerovsk˘ tah existuje u koneãného souvislého grafu jen tehdy, mají-li právû dva jeho uzly lich˘ stupeÀ, pfiiãemÏ tah zaãíná v jednom a konãí v druhém uzlu s lich˘m stupnûm (u obr. 1 A a D). Stupnûm uzlu je oznaãujeme poãet v‰ech hran vycházejících z uzlu. Nechceme-li tedy u jednotaÏky postupovat náhodnû, musíme zjistit, zda eulerovsk˘ tah pro ni je otevfien˘ nebo uzavfien˘.

A jakou má souvislost pfiedchozí kratochvíle s geoinformaãními systémy? Znaãnou, protoÏe inteligentní geoinformaãní systémy vedle nástrojÛ na zpracování a anal˘zu geodat, tvorbu a anal˘zu digitálního modelu terénu, nabízejí pokroãilé funkce pro prostorovou anal˘zu, geometrická mûfiení a v˘poãty, a nástroje pro realizaci modelÛ na bázi síÈové anal˘zy. Mezi základní úlohy síÈové anal˘zy patfií: ▼ vyhledání optimální cesty (trasy) mezi dvûma nebo více místy dopravní sítû. Trasa mÛÏe b˘t vyhledána na základû pfiedem dan˘ch podmínek, jako napfi. trasa s nejkrat‰í délkou, trasa s minimálními náklady apod. Nejkrat‰í cestou se rozumí ta cesta, která má nejmen‰í délku ze v‰ech moÏn˘ch cest mezi poãáteãním a koncov˘m uzem (vrcholem), ▼ nalezení nejdel‰í ãi nejdraωí cesty v síÈovém grafu, tj. obecnû nalezení cesty nejvy‰‰í hodnoty, která mÛÏe b˘t kritickou cestou vzhledem k dobû trvání sloÏitého projektu, ▼ nalezení ãasu roz‰ífiení poruchy, infekãní nákazy nebo popla‰né zprávy v urãité oblasti apod., ▼ nalezení uzavfiené trasy v dopravní síti, tzv. ”úloha obchodního cestujícího”. Tato úloha znamená problém nalezení uzavfiené cesty, která vede pfies v‰echny uzly grafu a má minimální délku, ▼ nalezení oblasti, jenÏ je dostupná z jednoho místa (uzlu) dopravní sítû, tj. vyfie‰ení dopravní obsluÏnosti oblasti, napfi. rozná‰ka po‰ty, svoz komunálního odpadu, zametání silnic apod., ▼ nalezení nejspolehlivûj‰ího spojení v síti. V‰echny tyto úlohy nalézají uplatnûní nejen v logistick˘ch spoleãnostech, ale i v mûstské hromadné dopravû pfii jejím plánování, optimalizaci a správû. Teorie grafÛ se vyuÏívá pfii optimalizaci propojení elektronick˘ch souãástek na plo‰n˘ch spojích nebo v automobilovém prÛmyslu pfii plánování v˘robní linky. D G Eulerovský tah je A ... B sudý stupeň... C lichý stupeň... obr. 2 F Teorie grafÛ se v na‰ich Ïivotech objevuje více neÏ si uvûdomujeme. Jako vhodn˘ zaãátek pro její studium se hodí napfi. kniha, recenzovaná v tomto ãasopise. Na webu o teorii grafÛ najdete rovnûÏ velké mnoÏství stránek a stojí za to se teorií grafÛ zab˘vat. (pe)

Na hlavu Čísla tohoto čísla: 1492 – Martin Behaim sestrojil glóbus, shrnující v úplnosti tehdej‰í znalosti o povrchu Zemû pfied objevením Ameriky. Glóbus o prÛmûru 51 cm po kartografické stránce vychází z Ptolemaiovy mapy, souãasn˘ch evropsk˘ch map a z mofieplaveck˘ch, zejména portugalsk˘ch, tzv. portulánÛ. Behaim byl autorem encyklopedie Margarita Philosophica, která se v prÛbûhu 100 let doãkala 16 vydání. 1822 – byly v rakouské monarchii zfiízeny zemské archivy katastrálních map. 1832 byl zaloÏen centrální archiv ve Vídni, kter˘ shromaÏìoval tzv. císafiské otisky. Po roce 1918 byl zfiízen Ústfiední archiv katastrálních map pfii Ministerstvu financí âSR. Organizaãními zmûnami pro‰el v letech 1928 a 1950, 1993 se stal Ústfiedním archivem zemûmûfiictví a katastru. Z knihy 250 století zemûmûfiictví (P. Hánek, 2000).

Otazník tohoto čísla: Vláda sv˘m usnesením z 25.3. vyslovila souhlas s úhradou pfiíspûvku âÚZK mezinárodní organizaci EuroGeographics v r. 2002 a v dal‰ích letech a uloÏila pfiedsedovi âÚZK provádût od r. 2002 úhradu tohoto pfiíspûvku. âíslo tohoto usnesení po‰lete do 17.února 2003 redakci.

Objednejte si âasopis GEOinformace si mÛÏete objednat: ▼ pfies

web na adrese www.geoinformace.cz ▼ e-mailem po‰lete kontaktní údaje na adresu predplatne@geoinformace.cz ▼ po‰tou po‰lete na adresu redakce vyplnûn˘ formuláfi. V roce 2002 distribuováno v‰em zájemcÛm ZDARMA. Pfiedplatné na rok 2003 je 196 Kã. Název firmy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... Titul: . . Jméno: . . . . . . . . . . . . . . Pfiíjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSâ: . . . . . Mûsto: . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Web: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iâ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diâ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ã. úãtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum a podpis: .......

23


GEOinformace 2/2002  
GEOinformace 2/2002  

Nበotevfien˘ software pro mapování a GIS vám pomÛÏe zmûnit pohled na svût! časopis geoinformační komunity Pût dal‰ích zpÛsobÛ, jak vám GeoMe...

Advertisement