Page 1

GEO informace časopis geoinformační komunity

CAGI na ISSS 2002 ▼ Vyhlá‰ení

v˘sledkÛ Geoaplikace 2001 pondûlí, 25. 3., slavnostní veãer, Velk˘ sál

Geoinformace, Internet a veřejná správa úter˘, 26. 3., pfiedná‰ková sekce v hlavním sále, 8,45 hod Moderuje RNDr. Josef Hojdar, CAGI ▼ Program rozvoje NGII âR, RNDr. Josef Hojdar, 10’ ▼ Metainformaãní systém o zdrojích geodat MIDAS, Dr. Ing. Bronislava Horáková, 10’ ▼ Program vzdûlávání pracovníkÛ vefiejné správy, RNDr. Jifií Hiess, 10’ ▼ Geoaplikace 2001, fie‰itelé projektÛ, 50’ ▼ Rozvoj geoinformaãní sloÏky ISVS, Ing. Eva Pauknerová, CSc., 20’ ▼ ISKN po implementaci v r. 2001, Ing. Josef Jirman, 20’

Připravovaná témata ▼ NGII

– Národní geoinformaãní infrastruktura ▼ 5 let ãinnosti CAGI ▼ Pfiedstavení Geoaplikace roku 2002 ▼ Informace o mezinárodních organizacích ▼ Volnû dostupné v˘ukové materiály se zamûfiením na GI ▼ Projekty Evropské unie ▼ GIS ve vefiejné a státní správû ▼ GIS v územním plánování ▼ Metadata ▼ Vzdûlávací projekty ▼ GIS v komerãním sektoru ▼ Mobilní technologie ▼ Datové sklady ▼ Standardizace ▼ Základní datové fondy ▼ GIS/MIS/LIS ▼ Geoinformatika a navigace ▼ Kalendáfi akcí ▼ Recenze knih

úvodem VáÏení zájemci o geoinformatiku a její aplikace, uÏivatelé geoaplikací geoinformaãních systémÛ ve v‰ech oblastech, producenti a distributofii informaãních technologií GIS! Pro nás v‰echny – ãleny geoinformaãní komunity âeské a Slovenské republiky – je urãen novû pfiipravovan˘ ãasopis GEOinformace. âeská asociace pro geoinformace (CAGI) tak chce nabídnout v‰em zainteresovan˘m platformu pro publikování jejich v˘sledkÛ a poskytnout jim moÏnost seznámit se s v˘vojem geoinformatiky doma i v zahraniãí. Chceme tak, zatím v omezeném rozsahu a provedení, zacelit mezeru vzniklou po zastavení vydávání ãasopisu GEOInfo. Souãasnû bychom rádi informovali o dûní a projektech realizovan˘ch v rámci CAGI a splnili tak i funkci ãlenského ãasopisu. Vûfiíme, Ïe i tato ãást ãasopisu najde zájemce v nej‰ir‰í geoinformaãní komunitû. Dnes dostáváte do ruky tento prospekt se základními informacemi o pfiipravovaném ãasopisu. V roce 2002 chystáme vydat dvû ãísla – letní a podzimní. Jejich cílem je ovûfiit pfiipraven˘ koncept a získat pfiedstavu o odbûratelské základnû. Obû ãísla budou distribuována v‰em zájemcÛm zdarma. Garantem obsahu je âeská asociace pro geoinformace, jejímiÏ ãleny je ‰iroké spektrum odborníkÛ – jednotlivcÛ, firem, vysoko‰kolsk˘ch pracovi‰È, odborn˘ch spoleãností a svazÛ. Podtitulem ãasopisu GEOinformace je ãasopis geoinformaãní komunity. Chceme tím vyjádfiit otevfienost ãasopisu k ãtenáfiÛm. KaÏd˘ z vás bude mít moÏnost podílet se na obsahu ãasopi-

Nový časopis geoinformační komunity ▼ CAGI na ISSS 2002 ▼ Webový server CAGI ▼ Finalisté Geoaplikace roku 2001 ▼ Kolektivní členové ▼

březen 2002

info/02 www.cagi.cz/geoinformace geoinformace@cagi.cz su, zvy‰ovat jeho úroveÀ, stejnû jako jej kritizovat. Vûfiíme, Ïe spolu s tûmi, kdo ãasopis pfiipravují, sdílíte názor o uÏiteãnosti a potfiebnosti fóra tohoto druhu. Velmi uvítáme, kdyÏ nás podpofiíte: objednávkou prvních dvou bezplatn˘ch ãísel roãníku 2002, vyjádfiením svého názoru na vydávání ãasopisu nebo zasláním podnûtÛ a pfiipomínek. Není náhodou, Ïe první informace o ãasopisu GEOinformace získáváte na konferenci Internet ve státní správû a samosprávû 2002 v Hradci Králové. Právû na tomto fóru byli v roce 2000 vyhlá‰eni první vítûzové Geoaplikace roku, soutûÏe, kterou pofiádá CAGI ve spolupráci se Svazem mûst a obcí âR, úsekem pro reformu vefiejné správy MV âR, sdruÏením pro ekologickou v˘chovu TEREZA a spoleãností KPNQuest. Od té doby se cena Geoaplikace roku stala znám˘m a renomovan˘m ocenûním. Slavnostní vyhlá‰ení vítûzÛ leto‰ního roãníku probûhne v pondûlí 25. bfiezna 2002 od 20,00 hod v kongresovém centru Aldis. Rádi bychom vás rovnûÏ pozvali na speciální pfiedná‰kovou sekci Geoaplikace, Internet a vefiejná správa garantovanou CAGI; ta probûhne v rámci ISSS 2002 v úter˘ 26. 3. 2002 od 8,45 hod v hlavním sále. âasopis GEOinformace je pfiipravován ve spolupráci s firmou Klaudian Praha, vydavatelem ãasopisu Zemûmûfiiã, ãasopisu o geodezii, katastru nemovitostí, kartografii a GIS. Poãínaje rokem 2003 bude ãasopis vycházet ãtvrtletnû, zatím v rozsahu 16 stran formátu A4 ve dvoubarevném provedení s vloÏen˘mi barevn˘mi pfiílohami. AÈ se ãasopis GEOinformace líbí! Josef Hojdar pfiedseda CAGI


Finalisté soutěže Geoaplikace roku 2001

Kolektivní členové CAGI

v abecedním pofiadí:

Kategorie A – ČR ▼

GIS MISYS – âeská republika http://WWW.GEPRO.CZ/GEOAPLIKACE/GA_01/INDEX.ASP GEPRO, spol. s r.o. a MO âR, MV âR a MF âR ▼ GIS v ochranû pfiírody; SurveyPro – program na podporu zoologického a botanického v˘zkumu http://www.janitor.cz Správa CHKO âR, Laboratofi GIS ▼ Integrovan˘ regionální informaãní systém IRIS http://irisps.crr.cz:8080/site_iris_czs/ site_iris_cz.home ICL âR, s.r.o., Centrum pro regionální rozvoj âR, T–Mapy, s.r.o. a Tesco SW, a.s., Olomouc ▼ MIDAS – metainformaãní systém http://www.cagi.cz/midas CAGI a ÚVIS

Kategorie B – regiony, kraje a okresy ▼

Adresní body okresu Nymburk http://www.oku-nbk.cz OkÚ Nymburk, oddûlení IDC a referáty OkÚ, obecní úfiady, HZS, Záchranná sluÏba ▼ Prostorová anal˘za nezamûstnanosti http://gis.vsb.cz/pan

CAGI, Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR a úfiady práce ▼ Navigace vozidel IZS http://www.kr-plzensky.cz/ Plzensky_kraj/gis/navigace.asp Krajsk˘ úfiad PlzeÀského kraje a Zdravotnická záchranná sluÏba PlzeÀ – sever

Kategorie C – města a obce ▼

Geografick˘ informaãní systém mûsta Plznû http://info.plzen-city.cz/gsweb http://info.plzen-city.cz/gs GEOVAP, spol. s r.o. a Statutární mûsto PlzeÀ, Majetkov˘ odbor Magistrátu mûsta Plznû ▼ Mûstsk˘ úfiad Nov˘ Jiãín – publikování map pro vefiejnost http://mu-novyjicin.tmapserver.cz http://www.novyjicin.cz T–Mapy, spol. s r.o. a MÚ Nov˘ Jiãín ▼ ¤e‰ení pro mûstsk˘ GIS http://hydrosoft-praha.cz http://sirion.cz Hydrosoft Praha, s.r.o a Sirion, s.r.o. a MÚ Mladá Boleslav, â. Krumlov, Jindfi. Hradec, Tfiebíã a Vsetín ▼ Ing. Eva Pauknerová koordinátorka soutûÏe

Webový server CAGI a GEOinformace Webov˘ server âeské asociace pro geoinformace na adrese www.cagi.cz slouÏí spoleãnû s elektronickou po‰tou k hlavním informaãním zdrojÛm pro ãleny asociace. âlenové CAGI jsou oproti náhodnému náv‰tûvníkovi webu navíc zv˘hodÀováni pfiístupem k dokumentÛm, které jsou dostupné aÏ po autorizaci pfiístupu. Ostatní náv‰tûvníci na webu CAGI naleznou v‰eobecné údaje o asociaci (ãinnosti, stanovy, jak se stát ãlenem). âinnostem odborn˘ch skupin a komisí jsou vûnovány zvlá‰tní podstránky. Do

ãinnosti skupin/komisí se mohou zapojovat i neãlenové CAGI - staãí kontaktovat vedoucího skupiny/komise. Stránky dále obsahují ãlenské ”Kdo je kdo”, aktuální oznámení o chystan˘ch domácích i zahraniãních akcích, a v neposlední fiadû i metainformaãní systém MIDAS. O ãasopisu GEOinformace získáte podrobné informace na www.cagi.cz/geoinformace Zájemci o dvû leto‰ní ãísla zdarma se mohou zaregistrovat právû zde. ▼ Josef Hnojil tajemník CAGI

Jak si objednat časopis GEOinformace âasopis GEOinformace zasíláme letos v‰em zájemcÛm zcela zdarma.

▼ ARCDATA

PRAHA, s. r. o. – www.arcdata.cz ▼ ARR Nisa – Agentura regionálního rozvoje, s. r. o. ▼ Autodesk, s. r. o. – www.autodesk.cz ▼ Bentley Systems âR, s. r. o – www.bentley.cz ▼ BERIT, spol. s r. o. – www.berit.cz ▼ âesk˘ svaz geodetÛ a kartografÛ – www.zememeric.cz/csgk ▼ Data System, s. r. o – www.datasystem.cz ▼ DIGIS, s. r. o – www.digis.cz ▼ Foresta SG, a.s. – www.foresta.cz ▼ GEODING, spol. s r. o. – www.geoding.cz ▼ GEOS, spol.s. r. o. ▼ GEPRO, s. r. o. – www.gepro.cz ▼ GIS StudioGISoft, v. o. s. – www.gisoft.cz ▼ HSI, s. r. o. – www.hsi.cz ▼ Hydrosoft Praha, s. r. o – www.hydrosoft-praha.cz ▼ Hydrosoft Veleslavín, s. r. o – www.hv.cz ▼ Institut mûstské informatiky HMP – www.praha-mesto.cz ▼ Intergraph âR, spol. s r. o. – www.intergraph.cz ▼ Kartografická spoleãnost âR ▼ Katedra informaãních systémÛ, FES UP – kis.upce.cz ▼ Katedra mapování a kartografie FS âVUT – gama.fsv.cvut.cz/k153 ▼ Katedra geoinformatiky FÎP UJEP – fzp.ujep.cz/katgeo ▼ Laboratofi GIS PfiF UK – labgis.natur.cuni.cz ▼ LGC – Katedra geografie PfiF MU – www.geogr.muni.cz ▼ Mûsto Pardubice, oddûlení GIS ▼ Institut ekonomiky a systémÛ fiízení V·B –TU – gis.vsb.cz ▼ OKsystem, s. r. o – www.oksystem.cz ▼ PVT, a. s. – www.pvt.cz ▼ T–Mapy, spol. s r. o. – www.tmapy.cz ▼ Topol Pro, s. r. o. – www.tpro.cz ▼ TopoL Software, s. r. o. – www.topol.cz ▼ T–SOFT, s. r. o – www.tsoft.cz ▼ Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesÛ – www.uhul.cz ▼ V˘zkumn˘ ústav geodetick˘, topografick˘ a kartografick˘ (VÚGTK) – www.vugtk.cz

Tfii cesty ke GEOinformaci: ▼ mailem na adrese predplatne@cagi.cz ▼ ▼ vyplnûním formuláfie na webu www.cagi.cz/geoinformace ▼ ▼ ▼ po‰tou na adresu Klaudian Praha, s.r.o., Radlická 2, 150 23 Praha 5

časopis geoinformační komunity

Do objednávky laskavû nezapomeÀte uvést následující základní údaje:

GEOinformace

Titul: Jméno a pfiíjmení: Pozice ve firmû: Název firmy: Ulice:

Obec: PSâ: Telefon: Fax: E-mail: Datum a podpis:

pfiipravuje âeská asociace pro geoinformace (CAGI) a Klaudian Praha, s. r. o. www.cagi.cz www.zememeric.cz

GEOinformace 00/2002 - uvodni cislo  

Nový časopis geoinfor- mační komunity ▼ CAGI na ISSS 2002 ▼ Webový server CAGI ▼ Finalisté Geoaplikace roku 2001 Geoinformace, Internet a ve...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you