Page 1

 Přehled mapových mashupů

Objektivní zpravodajství o geoinformatice, již od roku 2002

4/2010

když začne stoupat hladina WWW.GEOBUSINESS.CZ

INSPIRE Jak vnímáte směrnici a její uvádění do praxe www.geobusiness.cz

Tipy a triky

víte jak na tvorbu modelů v prostředí Model Builder?

Mise #14

GIS v Z3MI Čí5EL

ČR: 65 Kč / SR: 109 SK / 3.62 € (předplatné ČR: 43,70 Kč / SK: 1.975 €) Europe: € 6.90 | World: US$8.99

Na stáži v arizoně

4/2010 |   GeoBusiness 

1


 GeoBusiness  |  1+2/2010


geobusiness

 Přehled mapových mashupů

¬ÂõÛöĩôĴþrħĹĊğ»ĴāÒ»õġĩĴrħāħëÛāôþäāğú»ĩôÌÛÏħõô™ħāÒħğāöIJħİĺĺİ

4/2010

4 / 2010

Když začne stoupat hladina

9. ROČNÍK 

WWW.GEOBUSINESS.CZ

INSPIRE Jak vnímáte směrnici a její uvádění do praxe

Tipy a triky

Víte jak na tvorbu modelů v prostředí Model Builder?

Mise #14

GIS V Z3MI ČÍ5EL

ČR: 65 Kč / SR: 109 SK / 3.62 € (předplatné ČR: 43,70 Kč / SK: 1.975 €) Europe: € 6.90 | World: US$8.99

Na stáži v Arizoně

4/2010 | GeoBusiness

1

16

25

30

3

Reportáže

2 IDRISI ve zvolenu se už pojedenácté sešli uživatelé idrisi

Téma

16 Geoinformatika pro krizové řízení

geobusiness

foto na oBálce: argus geo systém a archiv časopisu geoinformace 2002 foto na této stranĚ: archiv, zdenĚk hynek, miloslav jančík. ilu: z weBů jednotlivých mashupů

OBSAH

www.geobusiness.cz

1 Povodně změnily hlavně legislativu 20 Když stoupne hladina 22 Anketa jak vnímáte směrnici inspire a její uvádění do praxe?

Radar 05 06 12 21 0

Aktuality Kalendář akcí Kraje jako na dlani Knižní servis Market novinky na našem i světovém trhu

GeoBusiness je časopis a web, který nestranně informuje o dění v geoinformatice a řadě dalších oborů jako je GPS, geografie, geologie, doprava, logistika, facility management, katastr nemovitostí, kartografie či fotogrammetrie a DPZ. www.geobusiness.cz

Seriály

25 Přehled mapových mashup aplikací 30 Mise #1: GIS V Z3MI ČÍ5EL na návštěvě v českém statistickém úřadu 3 Na stáži do arizony za studiem i za pomocí mexickým běžencům

Tipy a Triky

3 Repeating Shapes 36 Tvorba modelů v prostředí Model Builder

Inovace

35 Sportujte s iPhone! porovnání čtyř aplikací pro aktivní život

Panorama

2 Termovizní snímkování střech města montbéliard

Máte aktualitu, námět na reportáž nebo zajímavý rozhovor? Volejte nebo pište SMS: 775 239 478. 4/2010 |   GeoBusiness 

3


úvodník

Papír versus web

GeoBusiness

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, sice budu na následujících řádcích nosit pomyslné dříví do lesa, ale přesto – ačkoliv sociální sítě v mnohém zrychlují komunikaci a diskuzi, podle mého názoru budeme potřebovat i nadále lidský kontakt – člověk je tvor společenský. Dokonce i v příručkách na přežití se dočtete, že v případě katastrofy se nemáte vydávat strávit zbytek života do chalupy v divočině, ale máte se pouze vzdálit, nikoliv úplně utéct. Proto mi připadá, že v mnohém je snaha firem přesunout všechny marketingové aktivity pouze na internet je pokusem o nemožné. Lidé se budou pořád chtít setkávat – nikdo si nevzpomene na elektronickou virtuální konferenci – všichni chceme svým kolegům osobně vyprávět, jak jsme tehdy „propařili noc“/udělali skvělý byznys/naučili se něco nového. Podobně je to se snahou firem ušetřit na marketingu – přesunout vše na web, posílat elektronické newslettery, zakládat skupiny na Facebooku, spustit komunikaci přes Twitter – a na tu dosavadní komunikaci pomocí tištěných dopisů, zpravodajů, časopisů , novin a živých konferencí zapomenout. Přitom podle statistických průzkumů musíte při elektronické komunikaci se zákazníkem rozeslat doslova desetitisíce emailů či zobrazit statisíce bannerů, protože lidé emaily nebo bannery kvůli svému pracovnímu vytížení nevnímají. Svoji denní dávku e-mailů chce mít každý vyřízenou co nejdříve, zatímco k novinám a časopisům si rádi uvaříte kávu nebo čaj a vše si vychutnáte v klidu. Jistě si vzpomínáte, jak před pár lety všichni říkali, že digitální fotografie změní svět. Změnila, to je bez pochyb. Ale stále si lidé fotografie tisknou, protože jak chcete se známými či příbuznými sedět kolem počítače? (I když jsem v poslední době potkal teenagery s notebooky v kavárně, jak si prohlížejí fotky, většina společnosti závisí stále na papíru.) Možná se někteří mezi vámi najdou, co si fotografie v rodinném kruhu prohlížejí například na televizi, a současná mladá generace už s papírem nebude chtít pracovat asi vůbec, ale zatím ten papír či fotopapír nějak ne a ne zmizet z našich životů. Přeji vám pěkný den a spoustu času na přemýšlení, Josef Hnojil, šéfredaktor GeoBusinessu

měsíčník o geoinformatice v praxi 9. ročník, číslo 4/2010 www.geobusiness.cz, e-mail: redakce@geobusiness.cz

inzerce

...srozumitelně o geoinformatice v praxi

Redakce Šéfredaktor: Josef Hnojil (e-mail: josef.hnojil@geobusiness.cz, mobil: 775 239 478, skype: jhnojil) Redakce: Miloslav Jančík, Jaroslav Burian Redakční spolupráce: Roman Ožana, Miloš René, Ondřej Růžička, Jiří Kamínek Výroba Grafika a sazba: Jan Lakomý Adresa redakce Springwinter, s. r. o., Rybalkova 29, 101 00 Praha 10 Tel./fax: +420 251 565 572 Mobil: +420 775 239 478, +420 603 787 118 E-mail: redakce@geobusiness.cz Vydavatel Springwinter, s. r. o., Brtnická 1169/9, 101 00 Praha 10 Tištěná a internetová inzerce Josef Hnojil (tel.: +420 775 239 478, josef.hnojil@geobusiness.cz, skype: jhnojil) Radek Petr (tel.: +420 603 787 118, redakce@zememeric.cz, skype: radekpetr) Ceník inzerce najdete na www.springwinter.cz Předplatné, nové objednávky, reklamace výtisků  přes web www.predplatne.cz  přes callcentrum: +420 234 092 851  emailem na geobusiness@predplatne.cz  na Slovensku objednávejte na www.predplatne.sk Distribuci a doručování předplatného zajišťuje A.L.L. production s. r. o., Areál VGP - Budova D1, F. V. Veselého 2635/15, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice Registrace ISSN 1802-4521 Evidence MK ČR E 18118 Periodicita: 10 krát ročně Náklad tohoto čísla: 2 000 kusů Uzávěrka tohoto čísla: 15. března 2010 Změny uvedených údajů nebo tiskové chyby jsou vyhrazeny.

Hledáte práci? Nabízíte práci? www.geobusiness.cz/prace

Aktuální přehled pracovních nabídek na trhu

Autorská práva k časopisu a navazujícím elektronickým publikacím vykonává vydavatel. Jakékoli užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem (mechanickým nebo elektronickým) i v jiném než českém jazyce bez písemného svolení vydavatele je zakázáno. Přetisk, přepracování, překlad do jiného jazyka a jiné užití díla nebo jeho části, jakož i zařazení díla do jiného díla (souborného, spojení s dílem jiným, zařazení do jakékoliv formy elektronické publikace ap.) bez písemného souhlasu vydavatele jsou zakázány. + Právní režim autorských děl nabídnutých redakci se řídí autorským zákonem č. 35/1965 Sb. a vyhláškou MK ČR č. 55/1978 Sb. (výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních a jiných děl). + Rukopisy redakce nevrací. V případě přijetí díla k uveřejnění redakce autora o této skutečnosti uvědomí. Tím nabývá vydavatel výhradní práva k šíření přijatého díla časopiseckou formou včetně možnosti zveřejnění na webových stránkách časopisu, vydání na CD/DVD nebo jiným způsobem v elektronické podobě. + Autorská odměna bude poskytnuta jednorázově do pěti týdnů po prvním uveřejnění příspěvku, ve výši určené interním sazebníkem a zahrne i odměnu za případné vydání díla v elektronické podobě. Po uplynutí jednoho roku od prvního vydání příspěvku je autor oprávněn jej uveřejnit i jinde bez předchozího písemného souhlasu vydavatele. Časopisy vydavatelství Springwinter, s.r.o. GeoBusiness, Zeměměřič, Kompendium geoinformatiky. Obsahy časopisů jsou součástí monitoringu médií, provozovaného společností Newton Media.

Prosíme, recyklujte: Abychom k vám časopis dopravili v neporušeném stavu, balíme jej do igelitového obalu. Prosíme, abyste obal vyhazovali do nádob, určených pro sběr plastů.

 GeoBusiness  |  4/2010


RADAR

Aktuality z domova i ze světa

ilu: www.worldwidetelescope.org

RADAR ... VŽDY POSKYTUJE SKVĚLÝ SERVIS

Ness vybuduje pro ČÚZk registr územní identifikace, adres a nemovitostí Společnost Ness Technologies oznámila , že v rámci veřejného výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky podepsala s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním smlouvu na vytvoření a ověření informačního systému RUIAN – Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Projekt v hodnotě 346,5 milionu korun se zařadí mezi čtyři takzvané základní registry: územní identifikace, adres a nemovitostí, obyvatel, osob, práv a povinností. Hlavním účelem registru bude zajistit, aby všechny orgány veřejné správy mezi sebou používaly stejné údaje o vybraných územních prvcích, které budou pocházet z jediného referenčního zdroje. Součástí tohoto registru budou dále údaje o všech adresách, které obce přidělují stavebním objektům a dále některé důležité technické atributy těchto objektů. V současnosti totiž neexiswww.geobusiness.cz

tuje unikátní zdroj nejčastěji využívaných údajů při výkonu veřejné správy. Cílem politiky eGovernmentu české veřejné správy je efektivně využít údaje, které má již stát k dispozici. K referenčním údajům bude mít přístup i veřejnost a to prostřednictvím internetových služeb. Mezi přínosy projektu patří zejména nahrazení duplicitních a roztříštěných databází různých úřadů, zvýšení kvality používaných dat ve veřejné správě, snížení rizika používání chybných údajů zajištěné centrální aktualizací údajů a dále přirozenými mechanismy pro kontrolu referenčních údajů, zvýšená ochrana proti zneužití technickými i provozními opatřeními, snížení administrativních a dalších nákladů pro veřejnou správu, zvýšení informovanosti osob, spotřebitelů, podnikatelů či orgánů veřejné moci, úspory administrativních nákladů pro podnikatele, zjednodušení administrativních úkonů pro širokou veřejnost. „Systém základních registrů přinese po svém dokonče-

ní významnou racionalizaci našich procesů, protože orgány veřejné správy již nebudou muset neefektivně zjišťovat hodnoty referenčních údajů pro své potřeby z různých zdrojů,“ říká Karel Štencel, místopředseda ČÚZK, a dodává: „Tento nový přístup zajistí údaje pro efektivní využití ve výkonu veřejné správy a zároveň zbaví občany – klienty veřejné správy - povinnosti údaje opakovaně dokládat. Údaj bude sdělen pouze jednou a následně bude promítnut do základního registru a jeho prostřednictvím do dalších informačních systémů veřejné správy.“ urbanAtlas+ pro Gisat Společnost Gisat získala kontrakt od Evropské kosmické agentury (ESA) na projekt UrbanAtlas+, který si klade za cíl ukázazmožnosti využití dat evropské mapovací služby GMES UrbanAtlas pro hodnocení krajiny a územně plánovací aplikace. Předmětem projektu UrbanAtlas+ je především využití dat Urban Atlas pro monitoring růstu měst (urban sprawl), hodnocení jeho dynamiky a vhledu do vnitřních procesů spojených s tímto jevem (například consumption & formation, hnací síly), ukázání možností integrace dat Urban Atlas s konvenčními sociálně-ekonomickými statistickými daty obecně, zejména pak testování standardního souboru ukazatelů produkovaných Urban Auditem. Urban Atlas je součástí implementace služby land

monitoringu v rámci aktivit Globálního monitoringu životního prostředí a bezpečnosti (GMES) a je financován Evropskou komisí s podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Implementace probíhá ve spolupráci členských států a subjektů evropského kosmického průmyslu . Urban Atlas pokryvá všechny hlavní města EU a dále rozsáhlý výběr velkých či středně velkých měst, která se účastní evropského projektu Urban Audit. Sběr dat probíhá na ploše 410 100 km² pro více než 300 měst Evropské unie. Dokončení se plánuje v roce 2011. Budoucí aktualizace Urban Atlas jsou pak plánovány v intervalu tří až pěti let, ve stejných časových intervalech jako Urban Audit.

T-MAPY nabízejí reverzní geokódování pro Evropu

Společnost T-MAPY nabízí novou mapovou službu (Geocode Reverse Europe), která umožňuje pro území celé Evropy reverzně geokódovat, tj. přiřadit nejbližší ulici či komunikaci k zadaným souřadnicím. Pro území České republiky, kde má služba o řád vyšší podrobnost, je k dispozici nalezení nejbližšího adresního bodu. Oproti stávající službě reverzního geokódování obsahuje nová služba navíc další informace – například třídu a číslo nejbližší komunikace a její vzdálenost od geokódovaného bodu. Díky dávkovému zpracování 4/2010 |   GeoBusiness 

5


radar

kALENDÁř

konference, semináře, školení, kongresy, uzávěrky soutěží a výběrových řízení

ČR a SR

květen 1. – 2. 5. / Geoinformatics FCE CTu 2010 / Praha / http://geoinformatics.fsv.cvut.cz/ 5. – 7. 5. / IDEB 2010 / Bratislava / www.ideb.sk 11. 5. / GISáček 2010/ Ostrava/ http://gis.vsb.cz/gisacek 26. – 27. 5. / 3. kongres CAGI: Geoinformační infrastruktury pro vědu a společnost / Brno / http://giscagi.cz červen 9. – 12. 6. / ÚP-GIS 2010 Bítov / Bítov / www.cagi.cz září 6. – 7. 9. / Intergraph GeoForum cs 2010 / Brno/ www.intergraph.cz 7. – 9. 9. / Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010 / Demänovská dolina, Slovensko / www.fberg.tuke.sk/repiska/ 16. – 17. 9. / Setkání uživatelů T-MAPY/ místo bude upřesněno/ www.tmapy.cz 29. 9. / Student GIS Projekt 2010 / zámek Kozel / www.arcdata.cz říjen 19. – 20. 10. / 16. ročník setkání uživatelů GEPRO & ATLAS / Praha, Masarykova kolej / www.gepro.cz listopad 3. – 4. 11. / 19. konference GIS ESRI v ČR / Praha / www.arcdata.cz

Již za 1900 kč

Chcete svoji akci v kalendáři více zvýraznit? Poskytujete slevu čtenářům GeoBusinessu při registraci na vaší akci? Chcete získat více účastníků na svoji akci? Využijte výhodných cen

pro zvýrazněné uvedení vaší akce. Kontaktujte nás na telefonu 775 239 478. Rádi vám poskytneme více informací a podpoříme vaši akci zvýrazněným uvedením v kalendáři. Uveřejňování základních informací o akcích v kalendáři GeoBusinessu je zcela zdarma. Pořádáte konferenci, seminář, výstavu? dejte nám vědět alespoň tři měsíce předem, abychom akci mohli uveřejnit v dostatečném předstihu. Pište na adresu redakce@geobusiness.cz. 6 GeoBusiness  |  4/2010

svět

květen 11. – 14. 5. / 13th AGILE Conference on Geographic Information Science: “Geospatial Thinking” / Guimarães / Portugalsko / http://agile2010.dsi.uminho.pt 14. - 15. 5. / GI2010 / Drážďany, Německo / http://gdi-sn.blogspot.com 17. – 20. 5. / Be Together: The Be Communities „Live“ Conference / Philadelphia, USA / www.bentley.com 18. – 20. 5. / REAL CORP 2010: CITIES FOR EVERYONE / Vídeň / Rakousko / www.corp.at 25. – 29. 5. / 4th International Scientific Conference BALWOIS 2010 / Ohrid, Makedonie / www.balwois.com 6. – 7. 5. / INTERGEO East / Istanbul, Turecko / www.intergeo-east.com červen 12. – 14. 6. / Digital Earth Summit / Nessebar, Bulharsko/ www.cartography-gis.com/digitalearth 14. – 17. 6. / Intergraph 2010 / Nashville, USA / www.intergraph2010.com 15. – 20. 6. / 3rd International Conference on Cartography & GIS / Nessebar, Bulharsko / www.cartography-gis.com 23. – 25. 6. / 4th INSPIRE Conference / Krakov, Polsko 20. – 25. 6. / SGEM 2010 (Surveying Geology & mining Ecology Management) / Albena, Bulharsko / www.sgem.org červenec 7. – 9. 7. / AGIT 2010 / Salzburg, Rakousko / www.agit.at 6. – 9. 7. / GI_Forum 2010 / Salzburg, Rak. / www.gi-forum.org 12. – 16. 7. / 2010 ESRI International user Conference / San Diego, USA / www.esri.com/uc 26. – 30. 7. / GeoWeb 2010 / Vancouver, Kanada / www.geowebconference.org září 6. – 9. 9. / FOSS4G 2010 / Barcelona, Šp. / http://2010.foss4g.org/ 14. – 17. 9. / GIScience 2010 / Zürich, Švýc. / www.giscience2010.org říjen 5. – 7. 10. / INTERGEO 2010 / Kolín, Německo / www.intergeo2010.de 19. – 22. 10. / GSDI 12 World Conference / Singapur / www.gsdi.org/gsdiconf/gsdi12/


radar se podařilo výrazně zkrátit čas odezvy.

Panasonic představí nové fotoaparáty s GPS

ilu: www.esri.com

Společnost CRS, výrobce polovodičových součástek oznámila, že její GPS čipy SiRFstarIII budou instalovány do některých nových modelů fotoaparátů Panasonic. Půjde o modely DMC-ZS7 a DMC-TZ10, určeného pro běžného spotřebitele. Manažer společnosti Panasonic Tomozawa své rozhodnutí zdůvodnil: „Aby mohl GPS systém fungovat v nových fotoaparátech, potřebovali jsme čip, který bude schopen poskytovat aktuální polohu nejen rychle, ale takovýto čip toho musí být schopen i v rušných městských oblastech a bez přílišného vyčerpávání baterií“. Dále uvedl, že „SiRFstarIII je osvědčená technologie, která veškerá hledaná kritéria nejen splnila, ale i překročila“. Uložení snímku s údaji o zeměpisné délce a šířce umožňuje uživatelům například sdílet a vkládat fotografii do mapy na sociálních sítích pro sdílení s přáteli a rodinou. Fotoaparát ZS7 navíc dokáže na displeji zobrazit název země či města při fotografování nebo při pozdějším prohlížení snímků. GPS čip je propojen s vnitřními hodinami fotoaparátu,

www.geobusiness.cz

čímž je zaručena automatická změna času podle zeměpisné polohy uživatele.

Co nového u Bing Maps

Společnost Microsoft se snaží mapovým serverem Bing Maps dohnat Google Maps nejen aktualizací dat, ale také zpřístupněním nových funkcí. Po zavedení technologie Silverlight bylo vylepšeno zobrazení map v režimu Bird’s Eye. Následně byla zpřístupněna funkce Streetside, která je obdobou Street View od Google. Nově jsou do aplikace začleněny výstupy projektu WorldWide Telescope v podobě prohlížení vesmírné oblohy. Pro televizní vysílání je možné využívat mapové podklady z Bing Maps zdarma. Novými leteckými snímky bylo aktualizováno území Slovenska, Rakouska, Francie, Bulharska, Portugalska a řady dalších zemí světa.

Plzeňský turistický portál nabízí videopasporty

Turistický mapový portál města Plzně rozšířil turistické mapy o celou řadu nových funkcí a mapových podkladů. Zásadní novinkou je nasnímání nejvýznamnějších cyklotras, naučných stezek a výletů, některých ulic a komunikací pomocí videokamery a propojení těchto vi-

deí s místním určením na mapě. Při práci s videopasportem projíždí v mapě bod například po cyklotrase a ve druhém okně se synchronizovaně zobrazuje video z aktuálního místa na trase. Pomocí videopasportu dostane každý zájemce přesné informace o druhu povrchu a náročnosti trasy v konkrétních místech, nebo si může z domova prohlédnout zajímavá místa, která se na trase nacházejí. Přínosná jsou tato videa také pro správce příslušných tras a stezek. Druhou novinkou je doplnění turistického portálu o sadu šikmých leteckých snímků Plzně, které byly pořízeny počátkem června 2009. Jde o 35 nových pohledů na Plzeň z ptačí perspektivy (tedy nikoliv z letadla kolmo na zem, ale šikmo). Další možnost virtuálních prohlídek města nabízejí panoramatické fotografie a videa památek a významných míst Plzně.

Nové mapy Afriky

Společnost NAVTEQ oznámila dostupnost nových map pro Nigérii a Keňu. Mapy jsou vytvořeny speciálně pro zavádění navigačních systémů v rozvojových státech. Zdrojová data jsou získávána od třetí strany a společnost NAVTEQ je pouze kontroluje. Výsledný produkt tedy nedodržuje stejné specifikace a nepožaduje stejnou míru ověřování dat jako tomu je u jejich ostatních mapových produktů. Mapy obou států jsou středního měřítka a pro oblast Nigérie obsahují 140 tisíc kilometrů silnic ve 14 městech a 17 000 zájmových bodů. Mapový podklad pro Keňu obsahuje 60 tisíc kilometrů silnic v devíti městech a šest tisíc zájmových bodů. Víceprezident společnosti Frank Pauli uvedl, že uvedení map na africký trh je

Krátké zprávy z radaru Google API Elevation Service Google API poskytuje novou službu pro zobrazení nadmořské výšky. Vedle jednoduchého zjišťování nadmořské výšky bodu je možné vytvářet také jednoduché výškové profily pro trasu mezi více body. To vše je možné díky službě ElevationService Maps API v3 a službě Elevation Web Service. Výškovou informaci lze zjišťovat také pro objekty pod hladinou moře.

MicroStation PowerDraft a Bentley View V8i SELECTseries 1 v češtině Společnost Bentley Systems uveřejnila české verze programů MicroStation PowerDraft a Bentley View řady V8i SELECTseries 1. Ty přinášejí stejné novinky jako odpovídající verze MicroStationu, samozřejmě při zachování základních rozdílů. Zákazníci Bentley Systems si oba produkty mohou stáhnout ze stránek SELECTservices. Bezplatný prohlížeč Bentley View zatím volně stáhnout nelze, poslední takto dostupná verze je XM Edition.

Intergraph CS mění sídlo společnosti Od 1. března 2010 společnost Intergraph CS najdete v druhém patře budovy Prosek Point A, která se nachází přímo u stanice metra C Prosek. Telefonní spojení se nemění. Nová adresa je: Intergraph CS s.r.o., Prosek Point – budova A, Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9. Více o budově, službách a okolí najdete na www. prosekpoint.cz/cz. 4/2010 |   GeoBusiness 
radar

Společnost Intergraph vydala novou verzi programu SmartPlant 3D, který je určen především pro návrh 3D modelů. Mezi nejvýznamnější novinky patří nové funkce pro vícenásobné odkazy 3D modelu nebo možnosti integrace laserového skenování pro další zvýšení kvality konstrukčních návrhů.

Již třetí ročník DOSOB V květnu proběhne již třetí ročních setkání doktorandů kartografických a geoinformatických oborů s názvem DOSOB. Po prvních dvou ročnících v Olomouci a Ostravě bude letos hostitelem Geografický ústav PřF MU v Brně. Letošní ročník se bude konat ve středu 26. května 2010, kdy se v Brně bude konat konference GIVS-Geoinformační infrastruktury pro vědu a společnost. Setkání doktorandů je pořádáno jako workshop během konference. DOSOB (Doktorandi sobě) jsou příležitostí vyměnit si zkušenosti, získat inspiraci do další práce, blíže poznat ostatní pracoviště a získat potřebné kontakty. Po skončení workshopu bude následovat přesun na společenský večer. Vyplněnou přihlášku je dobré zaslat do 30. dubna. Všichni účastníci setkáni mají vstup zdarma.

Street View v Ostravě Služba Street View, která je dostupná v rámci Google Maps, již pokrývá také centrum města Ostravy. Vedle centra města je pokryto celkem asi deset menších oblastí včetně ZOO, Bělského lesa nebo Landeku. GeoBusiness  |  4/2010

důležitým milníkem na cestě k dosažení plného pokrytí východní a západní Afriky.

Nová verze ArcGIS Exploreru 1200

Společnost ESRI uvolnila novou verzi prohlížečky ArcGIS Explorer 1200, obsahující řadu novinek. ArcGIS Explorer je volně stažitelná GIS prohlížečka, která umožňuje jednoduchým způsobem prohlížet, sdílet a prezentovat geografické informace. Mezi novinky aktuální verze aplikace patří například aktualizována galerie podkladových map, která obsahuje mapy nově přidané do ArcGIS Online. Služba Bing Maps je nyní zpřístupněna pro bezplatné a neomezené použití přímo z galerie podkladových map ArcGIS Explorer. Pro aktivaci služby není nutná žádná registrace či ověření licence. Nově lze přímo přistupovat, spravovat a používat nástroje a modely geoprocessingu, které byly publikovány pomocí ArcGIS Serveru – to umožňuje dělat prostorové analýzy. Dále byla zlepšena správa podkladových map a symbolů. Byl zjednodušen postup přidávání vlastních uživatelských podkladových map a symbolů a manipulace s nimi. Nově lze definovat trasu pro průlet na základě kterékoliv linie umístěné v terénu. Je možné při-

způsobit úhel pohledu, výšku a rychlost průletu.

Mapa Topo Czech v nové verzi

Společnost Picodas Praha uvedla na trh novou verzi mapy Topo Czech s pořadovým číslem 3.1. Tato verze obsahuje řadu vylepšení. V mapě je například opraveno více než tři tisíce nepřesností nahlášených uživateli, byly opraveny turistické a cykloturistické trasy a doplněna databáze zájmových bodů. Zájemci mohou mapu zakoupit ve dvou verzích: Topo Czech 3.1, která obsahuje turistickou mapu ČR v měřítku 1 : 25 000 nebo Topo Czech 3.1 PRO s měřítkem až 1 : 10 000. Majitelé mapy Topo Czech 3.0 mají aktualizaci na novou verzi zdarma.

ROPID má interaktivní dopravní mapu

Organizace ROPID spustila ve spolupráci se společností SmartGIS novou aplikaci za-

měřenou na pražskou integrovanou dopravu. Na www.ropid.cz mají cestující k dispozici interaktivní plán linek PID pro území Prahy. Rozšířen je předchozí plán příměstské železniční a autobusové dopravy PID. Interaktivní plán je online propojen s vyhledávačem spojení, databází jízdních řádů, mapovými podklady a aktuálními informacemi o dopravě v Praze. Aktuálnost plánu je zajištěna průběžným zanášením trvalých změn i výluk, horké aktuality v dopravě (dopravní nehody, aktuální uzavírky, mimořádnosti vlivem počasí) se zobrazují přímo v mapě. Pro vyhledání konkrétního spojení stačí zadat adresy, odkud kam chcete jet a vyhledávač určí nejbližší zastávku veřejné dopravy. Cestující si také mohou zobrazit pouze linky s bezbariérovými vozidly, noční linky nebo odkazy na mapky dopravních terminálů. Portál ke k dispozici také v anglické jazykové mutaci.

TomTom pro Apple iPhone nabízí lokální vyhledávání

Navigační program TomTom pro iPhone již nabízí lokální vyhledávání a vylepšenou integraci s uživatelským rozhraním iPhone. Verze 1.3 obsahuje pokročilé funkce, které jsou současným majitelům navigační aplikace TomTom pro iPhone přístupné zdarma, ostat-

ilu: www.tomtom.com, www.maps.google.com

Nová verze SmartPlant 3D od Intergraph


řešení

Zlepšená interoperabilita a bezpečnost ve Vancouveru E-Comm 9-1-1 a B.C. Ambulance využívají integrovaná a škálovatelná řešení Intergraph k poskytování kritických informací o mimořádných událostech hasičským a zdravotnickým týmům v olympijských komunitách.

propagace společnosti intergraph cs

S

polečnost Intergraph spolu se svými dlouholetými zákazníky E-Comm 9-1-1 a B. C. Ambulance hrála klíčovou úlohu při úspěšné ochraně atletů, funkcionářů a diváků v celé provincii Britská Kolumbie, kde se konaly XXI. zimní olympijské hry. Společnost E-Comm 9‑1‑1 jako regionální dispečink tísňových volání přijme každý rok přes milion telefonních hovorů. S využitím řešení Intergraph pro operační a krizové řízení podporuje dvanáct hasičských útvarů v oblasti města Vancouveru, kterým poskytuje dispečerské služby, včetně útvarů v hostitelském regionu her, Vancouveru, Whistleru a Richmondu. V rámci XXI. zimních olympijských her v únoru 2010 integrovaná řešení Intergraph díky škálovatelnosti úspěšně zvládala zvýšené množství hovorů a dispečerských úkonů. Služba B. C. Ambulance provozuje záchrannou zdravotnickou službu pro více než 4,3 milionu obyvatel provincie. Před zimními olympijskými hrami i během nich služba BCAS díky svému integrovanému dispečerské-

mu systému CAD (Computer Aided Dispatch) od společnosti Intergraph úspěšně denně vyřídila o 1 530 požadavků více než obvykle. Integrovaná řešení pro operační a krizové řízení od společnosti Intergraph navíc podpořila interoperabilitu mezi resorty i mezi jurisdikcemi a umožnila rychle reagovat na mimořádné události v místech pořádání olympijských her v oblasti Vancouveru. Společnost Intergraph má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním řešení pro operační a krizové řízení při velkých událostech na celém světě. Vedle letošních zimních olympijských her její odborné zkušenosti s velkými událostmi zahrnují také ochranu tisíců účastníků událostí na 30. summitu G8 v Itálii v červenci 2009, na zimních olympijských hrách v roce 2006 v italském Turínu, světovém poháru v roce 2006 v Německu, panamerických hrách v Riu de Janeiru v roce 2006 a při prezidentských inauguracích v USA v letech 2004 a 2009. „Bezpečnostní řešení společnosti Intergraph nám umožňují spojit prostředky záchranných služeb z celé

O službě B. C. Ambulance

provincie a nabídnout veřejnosti co možná nejefektivnější službu,“ řekl Stephen Clinton, ředitel dispečinku BCAS Lower Mainland. „Při olympijských hrách se na nás díval celý svět, a bylo proto nanejvýš důležité, abychom mohli reagovat co nejrychleji a nejpřesněji. Díky souboru bezpečnostních řešení od společnosti Intergraph naše záchranné týmy dostaly do rukou nástroje, které pro svou práci potřebují.“ „Město Vancouver je domovem přibližně 600 tisíc obyvatel a s přilehlými obcemi čítá obyvatelstvo metropolitní oblasti přibližně 2,2 milionu. Regionální dispečerská strategie společnosti E-Comm 9-1-1, založená na řešeních Intergraph, hraje důležitou roli při plnění našeho cíle, kterým je poskytovat vysoce efektivní a účinnou pomoc,“ řekl Doug Watson, viceprezident pro provoz ve společnosti EComm. „Při zimních olympijských hrách se naše obyvatelstvo značně rozrostlo o atlety, funkcionáře a diváky, ale díky několikaletým přípravám, včetně účasti na mezirezortních cvičeních a používání systému

Computer Aided Dispatch od společnosti Intergraph, jsme byli dobře připraveni sloužit návštěvníkům a chránit je.“ „Řešení Intergraph pro operační a krizové řízení se osvědčila ve vylepšování dispečinků a odhalování bezpečnostních hrozeb při důležitých velkých událostech na celém světě“, říká R. Halsey Wise, předseda, prezident a výkonný ředitel společnosti Intergraph. „Naše integrovaná bezpečnostní řešení poskytují společný obraz operační situace, který nastoluje jistotu a podporuje lepší rozhodování při zachraňování životů a ochraně majetku. Pro společnost Intergraph je ctí, že mohla podporovat E-Comm 9-1-1 a BCAS při ochraně atletů, funkcionářů a diváků, kteří se účastnili zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru.“ Společnost Intergraph je předním světovým poskytovatelem řešení pro ochranu obyvatel a krizové řízení, reporting, analýzy a řízení životního cyklu záznamů. Řešení pro operační a krizové řízení od společnosti Intergraph chrání každého dvanáctého člověka na světě. • — (aš)

zdravotnickou službu. Je největším poskyto-

V letech 2008-2009 zdravotníci z BCAS

Služba British Columbia Ambulance Service

vatelem záchranných zdravotnických služeb

vyjížděli k 516 547 případům sanitními vozy

byla založena v roce 1974 a funguje na

v Kanadě a jedním z největších v severní

a k 8 356 případům letecky. BCAS zaměst-

základě pověření od Komise pro záchranné

Americe. BCAS vyřizuje žádosti o pomoc

nává 3 983 zaměstnanců, provozuje 187 pra-

a zdravotní služby. Jejím úkolem je poskyto-

v oblastech působnosti šesti zdravotních

covišť, 480 sanitek, 47 podpůrných vozidel

vat na území provincie veřejnou záchrannou

úřadů, což představuje pokrytí 929 730 km2.

a devět sanitních letadel a vrtulníků.

www.geobusiness.cz

4/2010 |   GeoBusiness 
radar

Street View pokrývá Velkou Británii

Geocaching má již více než milion skrýší

Slovenská společnost Sygic představila novou verzi své navigační aplikace s názvem Aura. Aplikace nabízí standardní funkce, kterými disponuje většina navigačních zařízení, tedy hlasovou navigaci, řazení do pruhů nebo databáze čísel popisných. Hlavní novinkou této verze je především přepracované grafické prostředí, které nabízí realistický 3D pohled. Aura je dostupná pro telefony iPhone i pro zařízení s platformami Symbian, Android, Windows Mobile

Společnost Google ohlásila kompletní pokrytí Velké Británie službou Street View. To se podařilo i přes částečný nesouhlas některých obyvatel ostrovního státu. Momentálně zde Street View pokrývá prakticky vše dostupné, tedy přibližně 238 000 čtverečních mil.

ARCDATA PRAHA nabízí také snímky GeoEye 1a a WorldView-2 Společnost ARCDATA PRAHA rozšířila nabídku svých služeb a nabízí snímky z družic GeoEye 1a a WorldView-2. Snímky mají rozlišení půl metru. Družice WorldView-2 navíc představuje absolutní novinku a revoluci mezi družicemi s tímto vysokým rozlišením, protože nabízí osm spektrálních pásem. Díky tomu se zvyšuje přesnost klasifikací například oproti snímkům z družice QuickBird až o 30 procent. •

10 GeoBusiness  |  4/2010

Populární hra geocaching, která nabízí zábavu s přístrojem GPS ve volné přírodě má již více než milion skrýší po celém světě. Hra samotná začala již téměř před deseti lety, kdy ji založila společnost Groundspeak. V době startu hry bylo ve světě ukryto 75 skrýší. Na konci roku 2007 bylo skrýší již půl milionu a po dalších dvou letech se počet zdvojnásobil. Také v České republice se hra těší velké oblibě. V současnosti je na našem území ukryto přes 16 tisíc skrýší. Na geocachingu je také založena geogra-

fická soutěž pro středoškoláky GeoKačer, která se letos uskuteční již v třetím pokračování. Do geocachingu se může zapojit kdokoliv, kdo vlastní GPS příjmač a má chuť si hrát.

SmartMaps pro Android

Společnost PLANstudio zpřístupnila své produkty také pro mobilní operační systém Android. Momentálně dostupným produktem pro tuto platformu je SmartMaps Locator (Prohlížení map, GPS, zájmové body, adresy...). V nabídce jsou tedy všechny turistické a cykloturistické mapy v měřítkách 1 : 25 000 až 1 : 75 000 i podrobné plány měst 1 : 10 000. Podporovány jsou také mapy z edice SmartMaps OSM. V přípravě jsou další programy SmartMaps Navigátor a SmartMaps PC Manager. Pro instalaci programu lze použít čtečku paměťových karet nebo připojené zařízení v režimu disku pomocí instalátoru z DVD/on-line (Windows) nebo přímé zkopírování dat z DVD (ostatní operační systémy) v kombinaci s firemním synchronizačním programem pro instalaci samotné aplikace do systému (vytvoření spouštěcího odkazu), spuštěním souboru smartmaps.apk v zařízení nebo stažení po-

mocí internetového prohlížeče. Aplikace je k dispozici také ve zkušební verzi.

Dynavix pokrývá 99 procent ČR

Společnost Dynavix uvedla na trh mapové podklady s více než 99 procentním pokrytím čísly popisnými v České republice. V databázi je registrováno celkem přes 2,3 milionu čísel popisných, které jsou součástí všech mapových podkladů od verze 2009/09. Mapové podklady jsou k dostání v nových navigačních zařízeních a software.

Adresy pro celou Evropu

Portál Mapy.cz přináší databázi pro hledání regionů a adres, která je rozšířena na celou Evropu. Na mapy.cz lze nyní hledat v celé Evropě nejen v názvech obcí a ulic, ale také v názvech regionů, okrsků, spolkových zemí, provincií, prefektur, farností, hrabství, distriktů, autonomií, žup, vojvodství a dalších nejrůznějších administrativně správních celcích v celé Evropě. Ve většině lokalit je možné vyhledat i konkrétní číslo popisné nebo dokonce nejbližší restauraci, bankomat, ubytování, kostel nebo kasino. Databáze obsahuje přes pět milionů položek, což do jisté míry komplikuje vyhledávání obvyklých názvů (například ulice Nádražní a podobně). Proto je vhodné vyhledávat lokality s co nejpřesnějším zadání, například tedy pomocí dvou klíčových slov. • — Jaroslav Burian, Jakub Miřijovský

ilu: www.mapy.cz

nebo Linux.

ní si program musí koupit na App Store. Nejvýznamnější z nich je funkce lokálního vyhledávání od Google. Aplikace TomTom pro iPhone nyní nabízí nespočetné množství zájmových bodů, Uživatelům stačí ťuknout na aktualizované lokální výpisy od Google a hned si mohou naplánovat trasu kamkoli od restaurací až po obchody s květinami. Z dalších funkcí lze zmínit intuitivní a velmi praktickou funkci „stlačit a zoomovat“, aktualizované mapové podklady, automatické rozpoznání denního nebo nočního režimu podle místního východu a západu Slunce.

Sygic představil Auru


řešení

Bezpečí pro Jižní Město Jižní Město, komplex několika sídlištních celků v Praze, bývá označováno za největší sídliště v České republice. Svou rozlohou 979 hektarů a svými téměř 80 tisíci obyvateli tvoří podstatnou část městské části Praha 11. Na bezpečnost, ochranu občanů a jejich majetku jakož i majetku městské části je zaměřen rozsáhlý a dlouhodobý projekt Úřadu městské části Praha 11 Bezpečné Jižní Město. Geoinformační část projektu řeší Bezpečnostní mapa Prahy 11 vytvářená v geografickém informačním systému MISYS.

S

propagace společnosti gepro

ilu: autoři

ystém MISYS je městskou částí využíván od roku 1994. Obsahuje množství mapových podkladů (například mapy katastru nemovitostí a pozemkového katastru, technickou mapu, ortofotomapu, mapu uliční sítě, územní plán...) a řadu modulů pasportů, například budov, komunikací, zeleně apod. Pracovníci úřadu využívají systém MISYS i ve spojení s dalšími systémy, včetně například Stavebního úřadu společnosti VITA software nebo Radnice společnosti VERA. Zaměření projektu V projektu Bezpečné Jižní Město je definováno celkem 14 oblastí, které jsou k dosažení kvalitního a bezpečného života na Jižním Městě klíčové: 1. Regenerace Jižního Města 2. Kamerové systémy a Multifunkční dohledové centrum (MDC) 3. Městská policie Praha 11 a Policie ČR 4. Integrovaný záchranný systém (IZS) 5. Doprava v klidu a Obytné zóny 6. Bezpečné přechody 7. Bezpečnost silničního provozu (BESIP) 8. Otevřený úřad a Informační a antikorupční linka 9. Bezpečnostně krizová prevence 10. Systém integrované sociwww.geobusiness.cz

ální intervence (SISI) 11. Projekt prevence kriminality 12. Drogová prevence 13. Životní prostředí 14. Sport a volný čas MISYS a Bezpečnostní mapa Systém MISYS se stal základem Bezpečnostní mapy Prahy 11. V mapě se koncentrují a vizualizují všechny informace o pozitivních a negativních jevech na území městské části Praha 11, včetně indikace problémových oblastí. Obsah bezpečnostní mapy vychází ze základních bezpečnostních okruhů, rozdělených do několika kapitol a na ně navazujících podkapitol, představujících odpovídající základové vrstvy věnující se mimo jiné kriminalitě, dopravě, sociální, požární nebo bezpečnostní problematice. Tyto vrstvy dále obsahují upřesňující specifické podoblasti, zaměřené na konkrétní odpovídající bezpečnostní a problémové oblasti, například rizikové komunikace, přechody pro chodce, problémové provozovny, lokality se zvýšenou koncentrací osob bez domova, přehled sídel a služeben jednotlivých bezpečnostních složek atd. Samotné prvky bezpečnostní mapy jsou kresleny v poznámkovém výkresu. Součástí mapy jsou i informace o prevenci a o konkrétních opatřeních,

Přetížení komunikačních sítí u největších páteřních komunikací na území MČ Praha 11 se promítá do celkové bezpečnostní situace a plynulosti silničního provozu. V dopravní problematice se Bezpečnostní mapa zaměřuje na místa s největším výskytem dopravních nehod.

K lokalitám se zvýšeným rizikem požárů patří výškové budovy a multifunkční objekty, lesní plochy a lesoparky a čerpací stanice pohonných hmot.

které městská část Praha 11 činí ke zlepšení bezpečnostní situace na Jižním Městě. Přínosy a cíle projektu Projekt Bezpečné Jižní Město a jeho Bezpečnostní mapa Prahy 11 vytvářená v systému MISYS společně zajišťují úzkou spolupráci bezpečnostních složek, snadnou dostupnost informací pro občany a jednot-

livé složky integrovaného záchranného systému na bezpečnostním portálu Jižního Města a umožňují budování centrálního monitoringu území Prahy 11 s důrazem na pozitivní a negativní jevy. • — Pavel Krčílek, ÚMČ Praha 11 Marek Knězů, GEPRO

4/2010 |   GeoBusiness 

11


radar

Olomoucký kraj Evropské peníze na rozvoj vzdělávání Olomoucký kraj podpoří projekty zaměřené na zvyšování kvality vzdělávání žáků základní, středních a speciálních škol. Finanční prostředky budou moci získat také projekty zaměřené na zvyšování kvalifikace pracovníků škol a vzdělávání dospělých. Kraj vyhlásil další výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Žadateli mohou být školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, vzdělávací instituce, vysoké školy, města, obce, svazky obcí a hospodářská komora. Žadatelé mohou projektové žádosti předkládat do 14. května 2010 do 12 hod. Moravskoslezský kraj kraj podporuje mobility studentů a pracovníků výzkumu a vývoje V úterý 6. dubna 2010 se v aule Slezské univerzity v Opavě uskutečnil Den tvůrčích činností Moravskoslezského kraje a kulatý stůl na téma 12 www.geobusiness.cz GeoBusiness  |  4/2010

„Problematika bakalářského a magisterského studia“. Den tvůrčích činností je výstupem z dotačního programu Podpora mobilit studentů a mladých pracovníků výzkumu a vývoje. Program má přispět k motivaci absolventů vysokých škol setrvat v kraji, respektive vrátit se do kraje a současně má přispět k podpoře aplikovaného výzkumu na univerzitách. Hlavní náplní Dne tvůrčích činností byly prezentace mladých pracovníků výzkumu a vývoje, magisterských a doktorských studijních programů, kteří představují své poznatky získané v zahraničí. Projekt Beskydská magistrála Na konci roku 2009 byl podpořen projekt s názvem Beskydská magistrála, který je spolufinancován z ROP NUTS II Moravskoslezsko a z prostředků EU. Jeho cílem je zvýšení atraktivity cestovního ruchu regionu a zlepšení infrastruktury rekreačních sportů v Beskydech, jedné z nejatraktivnějších částí Moravskoslezského kraje,

a zajistit dostatečný komfort návštěvníkům pro jejich zimní i letní rekreaci. Projekt je připraven pro cykloturisty i pro běžkaře). Budou vytvořeny informační tabule s mapami a panoramatickými mapami a zastřešené odpočívky, lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, lyže, sady nářadí na kola a lyže, elektronické informační panely apod. To vše bude instalováno na všech upravovaných trasách v Beskydech. Orientační systém bude obsahovat centralizované webové informace pro turisty o stavu upravenosti tras, aktuálním počasí, sněhovém zpravodajství, informacích horské služby, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravním spojení a možnostech parkování, cykloservisech a skiservisech. Rovněž bude vytvořen informační systém s denním zpravodajstvím pro veřejnost o upravovaných běžeckých trasách, cyklotrasách a okruzích na území Moravskoslezských Beskyd a Vsetínských vrchů, s možností plánování vlastní trasy za pomocí GPS.

Zlínský kraj Studie ochrany před povodněmi Účelem a cílem studie ochrany před povodněmi na území Zlínského kraje je zhodnocení stávajícího stavu ochrany před povodněmi jako východiska pro následná opatření. Studie prověřuje a hodnotí současný stav vodního režimu krajiny ve Zlínském kraji, zároveň vymezuje možná preventivní opatření k odstranění negativních dopadů povodňových stavů a navrhuje technická opatření pro zmírnění účinku povodní. Navržená opatření zpravidla nemohou zabránit projevům extrémních povodňových situací, ale při povodňových stavech vyšší periodicity (cca do Q20) mohou obvykle významně přispět ke snížení povodňových škod. Plány oblastí povodí Moravy a Dyje Základním cílem nového plánu oblasti povodí Moravy a Dyje je nezhoršovat současný stav vod a postupně dosáhnout dobrého stavu vod ve všech vodních útvarech, dosáhnout eliminace prioritních nebezpečných 4/2010 |   GeoBusiness 

foto: vít mádr, www.czechtourism.com

kraje jako na dlani

12


radar / rEPOrTáž

látek, pokud by se vyskytly a dosáhnout snížení obsahu živin ve vodách. Dobrého stavu vod by mělo být dosaženo do roku 2015. Plán povodí Moravy a Dyje obsahuje hodnocení stavu povrchových a podzemních vod za současných podmínek, dále obsahuje program opatření. Program opatření je sestaven na základě hodnocení stavu vod, výhledových potřeb na užívání vod, strategie financování opatření a úkolů, stanovených Plánem hlavních povodí ČR. Plán je podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a povolování staveb a nahrazuje platný směrný vodohospodářský plán. Jihomoravský kraj Bezpečné zóny zvýší komfort cestování na regionálních linkách České dráhy připravily v jihomoravském kra-

radar

bude zvýšena hladina osvětlení, bude zde shromážděno více osaměle cestujících osob a častěji se zde bude zdržovat průvodčí. Na nádražích i ve vlacích budou cestujícím rozdávány letáky se zásadami bezpečnosti při cestování vlakem.

ji spolu s Policií ČR a dalšími organizacemi do mnoha měst ČR tzv. preventivní vlak. Jsou v něm zejména pro mládež připraveny projekce krátkých filmů s ukázkami neštěstí na železnici. Návštěvníkům se dostane praktického nácviku první pomoci se záchranáři, rad a poučení od drážních vyšetřovatelů, policistů a dalších odborníků. Jihomoravský kraj podporuje všechny formy osvětového a výchovného půso-

bení, které mohou vést k snížení počtu těchto zbytečných nehod. Vnímá však také další nebezpečí související s železniční dopravou, proto v letošním roce zahájí projekt bezpečných zón ve vlacích na regionálních linkách. Cílem projektu je zvýšit pocit bezpečí cestujících, zejména osaměle cestujících žen a seniorů, všech, kdo při cestování vlakem ve večerních a nočních hodinách zažívají pocit nebezpečí. V bezpečných zónách

Jihočeský kraj Návštěvníci jižních Čech mohou plánovat dovolenou na webu V březnu 2010 byl dokončen projekt Jihočeského kraje Tvorba tiskových materiálů včetně elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí – 1. část, který je spolufinancován z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad 20072013. Náplní projektu byla realizace propagačních brožur, map a mapových brožur na téma Jižní Čechy – Perla České republiky, Jižní Čechy – Hrady a zámky jako v pohádce a Již-

inzerce

inzerce

Staňte se členem České asociace pro geoinformace.

ilu: www.kr-zlinsky.cz

Získáte předplatné GeoBusinessu na rok zcela zdarma. Jednou z výhod členství v CAGI totiž je, že přístup k důležitým informacím máte zdarma. Více na www.geobusiness.cz/cagi 13 www.geobusiness.cz GeoBusiness  |  4/2010

4/2010 |   GeoBusiness 

13


ní Čechy – Ráj pro cyklisty. Jižní Čechy – Hrady a zámZároveň jsou na webu www. ky jako v pohádce a Jižjiznicechy.cz umístěny ní Čechy – Ráj pro cyklisty. mapy s piktogramy. Zde si Zároveň jsou na webu www. turisté mohou nejen vyhlejiznicechy.cz umístěny dat informace o zajímavých mapy s piktogramy. Zde si turistických cílech, turisté mohou nejenpřírodvyhleníchinformace i historických atrakdat o zajímavých tivitách Jihočeského kraje, turistických cílech, přírodale také naplánovat výlet. ních i historických atrakJako poslední součástkraje, protivitách Jihočeského jektu byly v březnu zproale také naplánovat výlet. vozněny mapové aplikace, Jako poslední součást prokteré umožní návštěvníjektu byly v březnu zprokům připravit si již z domovozněny mapové aplikace, va zajímavý výlet autem, které umožní návštěvnípěškypřipravit či na kole. V mapách kům si již z domose zobrazí vedle samotné va zajímavý výlet autem, trasy také popis, délka, pěšky či najejí kole. V mapách převýšení či odhadovaná se zobrazí vedle samotné doba výletu. je možné trasy také jejíVše popis, délka, zadat i do navigačního GPS převýšení či odhadovaná přístroje. doba výletu. Vše je možné zadat i do navigačního GPS Ústecký kraj přístroje. Zahájení stavby dalšího úseku Labské Ústecký kraj stezky Zahájení stavby dalRealizovaný vede šího úseku úsek Labské zstezky Valtířova přes Velké Březno do Přerova. Realizovaný úsek vede měla vyřešit zVýstavba Valtířovabypřes Velké iBřezno jeden zdo nebezpečných úsePřerova. ků, kde cyklisté prozatím Výstavba by měla vyřešit využívat silnici II/261. imusí jeden z nebezpečných úseTa zde vede v těsné blízkosků, kde cyklisté prozatím ti řeky a železnice. Stavět musí využívat silnici II/261. se bude také úsek mezi Ta zde vede v těsné blízkosLitoměřicemi a Třeboutiti řeky a železnice. Stavět cemi, kde se zatím jezdí po se bude také úsek mezi polní cestě. a TřeboutiLitoměřicemi Celková délka cyklostezcemi, kde se zatím jezdí po ky na území Ústeckého kaje polní cestě. odCelková Dolníhodélka Žlebucyklostezpo hranice činí 96,5 kilo-kaje ky nakraje území Ústeckého metru, přičemž dokončeno od Dolního Žlebu po hra-

v požadovaných parametnice kraje činí 96,5 kilorech je přibližně 50 kilomemetru, přičemž dokončeno Zbývající část cyklotravtrů. požadovaných parametsy nemá zatím požadované rech je přibližně 50 kilomeparametry a ječást připravovátrů. Zbývající cyklotrana pro realizaci. sy nemá zatím požadované Ústecký kraj je nosiparametry a je připravovátelem projektu na pro realizaci.a tedy žadatelem, koordinátoÚstecký kraj je nosirem a investorem stavby. telem projektu a tedy Projekt připravil a realizuje žadatelem, koordinátoodbor regionálního rozvoje rem a investorem stavby. Krajského úřadu Ústeckého Projekt připravil a realizuje kraje. Jedním z cílů rozvoje je rozodbor regionálního voj kvality dopravní obslužKrajského úřadu Ústeckého nosti a dopravního propokraje. Jedním z cílů je rozjeníkvality regionálních center voj dopravní obslužosídlení. nosti a dopravního propoCelkové náklady předjení regionálních center loženého projektu jsou 72 osídlení. milionů korun. Podíl fonCelkové náklady předdů Evropské unie na finanloženého projektu jsou 72 cování je 85 procent, milionů korun. Podíl státfonní rozpočet dů Evropsképřispívá unie na 7,5 finanprocenty a spoluúčast ve cování je 85 procent, státvýši 7,5 procent poskytní rozpočet přispívá 7,5 lo Statutární město Ústí procenty a spoluúčast ve nad Labem. Předpokládané výši 7,5 procent poskytdokončení projektu je lo Statutární město Ústí v roce 2011. nad Labem. Předpokládané

Deset let projektu Národního dokončení je parku České Švýcarsko v roce 2011. K významnému výročí národních na obou Deset let parků Národního stranách česko-němecparku České Švýcarsko kévýznamnému hranice (10 letvýročí NP K České Švýcarsko a let národních parků na20obou NP Sächsische Schweiz) stranách česko-němecse konala ké hranicemezinárod(10 let NP ní konference Českosaské České Švýcarsko a 20 let Švýcarsko: čtyři chráněNP Sächsische Schweiz) nákonala území –mezinárodjedna krajina. se Konferenci zahájil Pavel ní konference Českosaské Benda, ředitel Správy NP Švýcarsko: čtyři chráněČeské Švýcarsko, který přiná území – jedna krajina. pomněl nejen významnou Konferenci zahájil Pavel ochranuředitel přírody na zmíněBenda, Správy NP ném území, ale také rolipřičloČeské Švýcarsko, který věka, který zde žije a pracupomněl nejen významnou je. Leitmotivem ochranu přírodykonference na zmíněbyla především ochrana ném území, ale také roli člopřírody, rekapitulace toho, věka, který zde žije a pracuco se povedlo i nové výzvy je. Leitmotivem konference k zlepšování. Program byla především ochranase odehrál ve čtyřech blopřírody, rekapitulace toho, cích: Českosaské Švýcarsko co se povedlo i nové výzvy společnéProgram dědictví,se kjako zlepšování. Českosaské Švýcarsko odehrál ve čtyřech blo-jako objekt zájmu ochrany přících: Českosaské Švýcarsko rody, Českosaské Švýcarsko jako společné dědictví,

jako prostorŠvýcarsko pro člověka Českosaské jako a Národní parky jako souobjekt zájmu ochrany příčást širšího regionu. rody, Českosaské Švýcarsko jako prostor pro člověka aMezinárodní Národní parkyprojekt jako souCLuSTER-CORD část širšího regionu. Mezinárodní projekt CLUSTER-CORD byl Mezinárodní projekt 23. března 2010 v Mostě. CLUSTER-CORD Cílem projektu je podpora Mezinárodní projekt malých a středních podniků CLUSTER-CORD byl při zakládání a rozvoji sítí 23. března 2010 v Mostě. klastrů ve všech partnerCílem projektu je podpora ských zemích (Česká repubmalých a středních podniků lika, Slovensko, Německo, při zakládání a rozvoji sítí Polsko, Rakousko, klastrů ve všech partnerSlovinsko, Itálie a Maďarských zemích (Česká repubsko). Projekt je fi nancolika, Slovensko, Německo, ván z Evropského Polsko, Rakousko,fondu pro regionální rozvojaaMaďarpotrSlovinsko, Itálie vá 36 měsíců s rozpočtem sko). Projekt je financo1,46zmilionů euro.fondu V České ván Evropského pro republice mohou být uznaregionální rozvoj a potrtelné projektové aktivity vá 36 měsíců s rozpočtem spolufi nancovány 1,46 milionů euro. zVERDF České až do výšemohou 85 procent, zbýrepublice být uznavající část fi nančních protelné projektové aktivity středkůnancovány musí být poskytnuspolufi z ERDF ta samotnými partnery. až do výše 85 procent, zbývající část finančních proLiberecký středků musíkraj být poskytnukraj vyhlásil granty ta samotnými partnery. z oblasti životního prostředí na rok 2010 Liberecký kraj Rezort zemědělství a žiKraj vyhlásil granty votního prostředí z oblasti životního proLibereckého kraje vyhlástředí na rok 2010 sil výzvy k předkládání žáRezort zemědělství a životdostí do Grantového fondu ního prostředí Libereckého Libereckého pro rok kraje vyhlásilkraje výzvy 2010 na podporu projekk předkládání žádostůdo z oblasti životního protí Grantového fondu středí. Žádosti je možné Libereckého kraje pro rok předkládat do následujících 2010 na podporu projektů programů: G6 – Program z oblasti životního prostřepodpory ekologické dí. Žádosti je možné výchopřed-

inzerce INZERCE

Právní záležitosti kolem katastru nemovitostí máte v malíčku? Zvládáte pozemkové úpravy? Umíte správně měřit s přístroji GNSS/GPS a totální stanice je váš kamarád? Ne? Pak si předplaťte časopis Zeměměřič. Rádi vám pošlete ukázkový výtisk zcela zdarma. Objednávejte na zememeric@predplatne.cz a uveďte kód GB04.

| 4/2010 1 GeoBusiness   |   14

FOTO: WWW.CZECHTOURISM.COM foto: www.czechtourism.com

rEPOrTáž radar / REPORTÁŽ RADAR


radar

vy a osvěty, G7 – Program podpory ochrany přírody a krajiny a G8 – Program podpory péče o zvířata v nouzi. Žádosti musí být doručeny v elektronické a písemné podobě. karlovarský kraj Díky podpoře kraje vzniknou nově značené cyklotrasy Kraj přispěje Klubu českých turistů (KČT) na vyznačení dvou nových cyklotras a na obnovu potřebného značení stávajících tras a stezek, pokud dojde ke schválení krajským zastupitelstvem, dostane KČT celkem 300 tisíc korun. Nově vyznačená stezka povede ze Sokolova směrem na Kynšperk a dál na Cheb, druhá trasa směřuje z Nejdku do Potůčků, nově vyznačené úseky mají délku asi 75 kilometrů.

královéhradecký kraj kraj se zaměří na podporu vědy a klíčových odvětví průmyslu Na podporu klíčových odvětví průmyslu, vědy a inovací se chce v následujících letech zaměřit Královéhradecký kraj. Pomoci by k tomu mělo propojení podnikatelského prostředí, vysokého

školství a veřejné správy. Jednou z priorit této strategie je podpořit spolupráci středních a vysokých škol, výzkumných organizací a firem v oblasti výzkumu a vývoje. Spolupráce může mít formu podpory technických a přírodovědných oborů nebo podpory talentovaných studentů výzkumnými organizacemi a firmami. Rovněž by měly být vytvářeny podmínky pro to, aby spolupráce mohla vzniknout – například výstavba univerzitních kampusů, nastavení mechanismů pro financování, jako je připravovaný Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje. Královéhradecký kraj má již vytipována ta odvětví, na která se je potřeba zaměřit. Patří mezi ně medicína, farmacie, textil, technické plasty, ICT, strojírenství, zemědělství, potravinářství, stavebnictví, automobilový průmysl, lesnictví a dřevozpracující průmysl, energetika a obnovitelné zdroje. • — z informací na webech a z tiskového servisu krajských úřadů připravila redakce

inzerce

foto: www.czechtourism.com

Z krajského programu obnovy venkova dostanou letos obce 21, 5 milionu korun Pokud dojde ke schválení krajským zastupitelstvem, Karlovarský kraj přispěje především malým obcím do dvou tisíc obyvatel. Finance půjdou na obno-

vu komunikací nebo menší rekonstrukce budov. Při rozdělování příspěvků kraj přihlíží nejen k velikosti obce, ale například i k její účasti v soutěži Vesnice roku. Nejvíce peněz dostávají nejmenší obce s nízkým rozpočtem. Obce do 500 obyvatel tak mohou získat krajskou dotaci až ve výši 300 tisíc korun. Program obnovy venkova má čtyři dotační tituly zaměřené na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce, opravy a výstavbu místních komunikací, výstavbu a údržbu cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavbu veřejného osvětlení a činnost manažerů mikroregionů.

www.geobusiness.cz

4/2010 |   GeoBusiness 


téma

Geoinformatika pro krizové řízení R

ostoucí počet nepříznivých přírodních jevů a rozličných nehod a havárií s přímou spoluúčastí člověka je jednoznačným důvodem k zapojení geoinformačních technologií do jednotlivých fází krizového řízení. Účelem jejich nasazení je podpora správného a efektivního rozhodování v konkrétních situacích. Vzhledem k tomu, že prakticky veškeré události v kompetenci krizového řízení mají prostorový charakter, použití geoinformačních technologií je nevyhnutelná. Jinou stránkou takových událostí je skutečnost, že prostor jejich průběhu je rozmanitě vzdálený od místa rozhodování. Tuto vzdálenost pak musejí překlenout komunikační technologie. V případě krizového řízení tedy geoinformační a komunikační technologie tvoří účelný celek. GIS v nasazení Efektivnost opatření krizového řízení se měří rychlostí a správností opatření, které byla zvolena a nasazena k řešení konkrétní události. Proto je nutno včas rozvinout, formulovat, formalizovat a algoritmizovat relevantní procedury pro implementaci do počítačově podporovaných rozhodnutí v krizovém řízení vedoucí k vývoji takových produktů (návodů, řešení) a vizualizací, které podpoří uživatele na jednotlivých úrovních krizového řízení, počínaje managementem a jednotlivým občanem konče. Úkoly lze realizovat pouze na bázi interdisciplinární integrace údajů a poznatků o pří16 GeoBusiness  |  4/2010

rodní, ekonomické a sociální stránce prostředí, kde nutno využít poznatky přírodních, technických a sociálních věd. Odlišné údaje a poznatky charakterizují skupiny aktivit a fungování krizového řízení v etapě: 1. preventivních opatření (hodnocení rizik – vytipování míst s největší pravděpodobností výskytu konkrétních nepříznivých jevů), 2. p lánování zásahů (modelování nepříznivého jevu v jeho rozličných alternativách – klasifikace způsobů a míst zásahu), 3. o perativního rozhodování (realizace zásahu – místa, času a způsobu, prezentace úkolů managementu a občanům), 4. následných krátkodobých a střednědobých nápravných opatření (odborně podložený výběr, lokalizace, rozsah a intenzita aktivit), 5. d louhodobého zmírnění havarijních následků (podobně odborně podložený výběr, lokalizace, rozsah a intenzita aktivit). Pro potřeby orgánů veřejné správy na území ČR je k dispozici katalog cca 70 typů krizových událostí, se kterým se mohou v praxi setkat. Přehled zahrnuje události od povodní po sesuvy, od požárů po úniky toxických látek. Na rozpracování postupů podpory krizového řízení odbornými znalostmi, geodaty a procedurami se podílí řada českých univerzit, státních organizací a soukromých společností. Podobná situace je ve většině rozvinu-

 3D model hlášení o místě toxické havárie na silnici s odhadem tras povrchového odtoku polutantu [barevné ortofoto (GEODIS BRNO), využití ploch z topografického podkladu – budovy, přístupové trasy, vodní toky – ZABAGED1 (ČÚZK), trasy odtoku polutantu – odvozeny v digitálním modelu reliéfu]  Vyhledávání dopravních tras z místa A do místa B pro případy 5leté, 20-leté a 100-leté povodně [topografický podklad – ZABAGED2 (ČÚZK), povodeň (VÚV T. G. M. )]  Přehled situace pro případ vsaku toxického polutantu do geologického prostředí [interpretace originální geologické mapy – originál 1 : 50 000 (ČGS)]

tých zemí a pozornost této věci věnují i státy, které k bohatým nepatří. Úkoly pro geoinformační technologie Odmyslíme-li se od proble-

matiky komunikace mezi účastníky krizové události, cílem snažení je vytvoření takových modelů události, které co nejlépe popíší situace v přítomném čase a v etapách budoucího vývoje.


Geodata poskytnul Krajský úřad Jihomoravského kraje k řešení projektu MŠMT ČR pod číslem MSM0021622418 „Dynamická geovizualizace v krizovém managementu“.

téma Současně je třeba dbát na to, aby byla maximalizována polohová přesnost podpůrných materiálů – map a modelů, jejich věcná spolehlivost, všestrannost (s ohledem na přírodní, ekonomické, sociální a technické parametry dotčeného území), dostupnost v různém rozlišení a zobrazení pro jednotlivé kategorie uživatelů, tedy počínaje špičkovými odborníky před výkonné orgány a jejich členy po běžné občany. To znamená, že vyvíjené postupy předpokládají: 1. technologie lokalizace a vstupní klasifikace události (pomocí družicové navigace, GSM, PixoView), 2. základní topografickou dokumentaci lokality (pomocí ZABAGED nebo DMÚ 25, nižší rozlišení je vhodné jen pro základní regionální orientaci, nikoliv pro kroky jednotlivých etap krizového řízení), 3. připojení na několik vzdálených geodatabází s potřebnými relevantními daty, jejichž výběr je ponechán specialistům (pro hodnocení situace a prognózu vývoje události), 4. zpracovatelské pracoviště s tvorbou uživatelsky diferencovaných výstupů (GIS centrum krizového řízení), 5. vlastní štáb krizového řízení (plnící klíčovou roli v řešení situace, formulující požadavky a respektující doporučení vyplývající z materiálů GIS centra), 6. komunikaci s výkonnou a monitorovací složkou v terénu (vybavenou mobilní geoinformačními a komunikačními technologiemi a využívající dodané informace a doporučení a poskytující údaje o aktuálním stavu události) 7. informovanost široké veřejnosti (cestou názorných a fotorealistických geovizualizací na dostupné www.geobusiness.cz

technice (TV, internetové připojení k desktop PC, notebookům, mobilním zařízením typu iPad, iPhone, GSM, Blueberry apod.) Informace o typu události, aktuální situaci a vývoji v nejbližší době je nezbytná pro všechny účastníky krizového řízení v reálném čase. Musí jim však být nabízena ve velmi odlišném provedení, a to zejména z hlediska míry komplexnosti (složitosti), geometrické přesnosti, měřítka (rozlišení) a čitelnosti spojené s pochopením. Výstupy pro účastníky krizového řízení Každý škodlivý proces se odehrává v konkrétním geografickém prostředí, které lze popsat souborem přírodních, ekonomických a sociálních, případně i technických parametrů. Všechny se jistým způsobem zapojují do vzniku a vývoje události, ať již přímo jako podpůrné faktory, nebo jako katalyzátory umožňující průběh a nebo jako pasivní nositelé dané události. Informace o něm by měly následovat do krizového štábu ihned po přijetí zprávy o místě a typu události. Lokalizace události do topografického podkladu je prvním krokem zpracovatelského GIS centra. Podle typu události je třeba obratem začít na vyhledávání přístupových cest k události a únikových tras pro ohrožené obyvatelstvo v bezprostředním okolí, případně movitý majetek. V další etapě probíhá hodnocení situace a modelování vývoje události. S tím souvisí navržení prostorů a tras další etapy evakuace a výběr s lokalizací operativního zásahu proti šíření události. To znamená, že je nutné vytipovat plochy s odstupňovanou mírou rizika rozvoje a chování události s ohledem na vlastnosti prostředí, kam se jev šíří. Podle

 Výstup pro krizový štáb s vytipováním místa efektivního zásahu pro odtékajícímu polutantu [barevné ortofoto (GEODIS BRNO), využití ploch z topografického podkladu – budovy, přístupové trasy, vodní toky – ZABAGED1 (ČÚZK), trasy odtoku polutantu – odvozeny v digitálním modelu reliéfu, interpretace originální geologické mapy – originál 1 : 50 000 (ČGS)]  Znázornění situace při úniku toxické látky po silniční havárii pro širokou veřejnost, vlastníky objektů a pozemků

výsledků lze plánovat, jaký zásah bude proveden a kde. Takto lze postupovat i opakovaně, pokud se událost vymyká kontrole a šíří se. Veřejnost má být současně informována o tom, o jaký jev jde, kudy a proč se šíří, kudy vedou únikové trasy a trasy evakuace (včetně míst soustředění obyvatel, personálu a techniky), kde a jak je vymezen „zakázaný prostor“, kde událost působí ohrožení životů, zdraví a majetku. Tyto údaje je třeba neustále aktualizovat podle monitoringu v terénu a modelačních výstupů. Teprve po nabytí kontroly nad událostí, po její kulminaci nebo likvidaci lze pracovat nad monitoringem škod, prostorovou evidencí dopadů, klasifikací a typologií území z hlediska škod a nad návrhy zmírňujících opatření. Ty pak adreso-

vat jednotlivým typům dotčeného území. Podobně územně diferencovat je třeba také pokyny pro obyvatelstvo k zajištění jeho dalšího bezpečného pobytu. Územně diferencovaná hodnocení, návrhy, pokyny a výhledy opět vyžadují odlišné kartografické provedení s ohledem na cílovou skupinu uživatelů. Výstupy nutno generovat tak, aby prošly používanou komunikační a zobrazovací technikou, a to nejméně ještě jedním dalším komunikačním kanálem. GIT sama o sobě nemůže životy a majetek ochránit, ale podpořit taková rozhodnutí, která tuto schopnost mají, avšak bez adresných účelových geoinformací se neobejdou. • — Jaromír Kolejka Masarykova univerzita Brno/Ústav geoniky AV ČR

4/2010 |   GeoBusiness 

17


téma

Černý: Povodně změnily hlavně legislativu G

eoinformačním technologiím je u Hasičského záchranného sboru slibováno stálé místo na výsluní, vždyť prakticky všechny používané údaje mají nějakou prostorovou vazbu. Jaký vývoj způsobily katastrofální povodně v posledních třinácti letech v oblasti krizového řízení a jaký je současný stav, GeoBusiness zjišťoval u Jaroslava Černého. Ten vedl oddělení ochrany obyvatelstva referátu obrany a ochrany na okresním úřadu v Olomouci už v roce 1997, kdy Moravu zalila stejnojmenná řeka a od roku 2001 působí jako ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení u Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Červencová povodeň byla v té době jednoznačně největší mimořádnou událostí za posledních několik desítek let svým rozsahem i důsledky. S takto velkým zaplaveným územím nikdo nepočítal a také počet postižených obyvatel přesáhl všechny předpoklady. Povodně také ukázaly nesmírné úsilí všech lidí ke zvládnutí této mimořádné události a pomoci postiženým obyvatelům. Ukázaly také dlouhodobé chyby při výstavbě v povodňových pásmech, kdy docházelo ke změnám toků řek a při povodni si řeky nacházely svá původní koryta.

Co tehdy znamenal pojem krizové řízení a jak moc se lišil od současnosti? V dřívější době byla oblast řešení mimořádných událostí zaměřena hlavně na případný válečný konflikt. K tomu byly zřízeny okresní štáby civilní obrany řízené Ministerstvem obrany ČR. Od ledna 1994 došlo k převodu kompetencí na okresní úřady a ke zřízení referátů obrany a ochrany, které se již ve větší míře zabývaly řeše18 GeoBusiness  |  4/2010

ním mimořádných událostí v nevojenské oblasti. Také po tehdejší právní stránce byla oblast řešení mimořádných událostí zakotvena jen v nařízeních vlády nebo jednotlivých ministerstev, což bylo nedostačující.

Jaroslav Černý zažil povodně v roce 1997 jako vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva na okresním úřadu v Olomouci.

K jakým změnám vedly povodně v oblasti krizového řízení u nás?

k Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje k 1. lednu 2001.

Po povodni v roce 1997 došlo k zahájení prací na nové legislativě, která by řešila komplexně reakci na vzniklé mimořádné události a stanovila by povinnosti jednotlivým orgánům a organizacím při řešení mimořádných událostí a krizových situací. To se povedlo vydáním balíčku zákonů v roce 2000. Jednalo se hlavně o zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákonu o integrovaném záchranném systému, zákon o krizovém řízení, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o vodách. Těmito zákony byl dán legislativní základ pro kvalitnější řešení vzniklých mimořádných událostí. Také došlo k převodu kompetencí z ministerstva obrany na ministerstvo vnitra a tím k převodu části pracovníků z referátu obrany a ochrana

Jak jsou nasazeny informační systémy obecně u celé HZS v operačním, taktickém či strategickém řízení?

Samozřejmě informační systémy hrají u Hasičského záchranného sboru zásadní úlohu. Dříve byla operační a informační střediska v každém okrese, dnes máme jen jedno krajské. Tím došlo k dalšímu posílení důležitosti využívání informačních technologií při komunikací jak s nadřízenými stupni, tak směrem k jednotlivým výjezdovým stanicím HZS. Veškerý příjem z tísňových linek 112 a 150 je po oznámení na operační a informační středisko HZS kraje datově předáván nebo fyzicky přesměrován na operační střediska zdravotnické záchranné služby nebo Policie ČR. Informační systémy také

provádějí veškerou evidenci při řešení události od vyhlášení poplachu jednotce až po její návrat na stanici, zaznamenává i rádiovou i telefonickou komunikaci, rozesílá hromadné SMS zprávy nebo emaily a další. Takže využití různých technologií je značné.

Jak zapadají geoinformační technologie do současného stavu krizového řízení? Geoinformační technologie budou nejen podle mého názoru hrát stále větší roli v krizovém řízení – a to v období plánování a přípravy na krizové situace i při jejich řešení. Zobrazování různých informací v mapě je ideální. Může zodpovědným pracovníkům na různých stupních řízení dát dostatek informací potřebných k rozhodování. Také při nácvicích lze vyžít těchto technologií k simulaci různých situací a tím procvičit reakce na pří-

foto: miloslav jančík

Ve funkci jste zažil první povodně v novodobé historii v roce 1997. Co tehdy ukázaly?


téma padnou reálnou mimořádnou událost.

V posledních letech je vyvíjen Informační systém krizového řízení. Co je jeho smyslem a k čemu by měl přesně sloužit?

Informační systém krizového řízení je vyvíjen pro orgány krizového řízení a odpovědné pracovníky v oblasti krizového řízení, kterým má pomoci při zpracování plánovací dokumentace a také při získávání potřebných informací k řešení mimořádných událostí a krizových situací. Měl by propojovat vybrané, již existující informační systémy jednotlivých rezortů a měl být doplněn o další moduly. Tím by měl poskytnout nástroje umožňující přijímat kvalifikovaná rozhodnutí a zvýšit obecně efektivitu plánovacích, rozhodovacích a řídících procesů v předmětné oblasti. V roce 2009 byl ve zkušebním provozu a dále

by měl být vyvíjen současně s informačním systémem pro operační střediska HZS.

Jaké mechanismy se spouštějí u HZS v okamžiku, kdy začnou stoupat hladiny řek, postupně se vylijí, až do chvíle, kdy se zase vrátí do koryt?

U HZS je to ve dvou rovinách. Jednak v oblasti spolupráce s povodňovými orgány obcí, obcí s rozšířenou působností a kraje, kde zástupci HZS kraje jsou v povodňových komisích a od začátku až do konce povodně monitorují situaci a případně navrhují opatření k záchranným i likvidačním pracím. Na druhé straně je to zásahová činnost, kdy jednotky HZS kraje ve spolupráci s jednotkami sboru dobrovolných hasičů obcí a ostatními složkami integrovaného záchranného sytému řeší záchranné práce nebo i práce k zamezení nebo zmírnění škod, jako je stav-

ba protipovodňových hrází, příprava evakuace, nebo nouzové ubytování. Takže by se dalo říci, že první signály ke spuštění připravených opatření k ochraně před povodněmi dostáváme od hlásné služby jednotlivých obcí nebo předpovědní služby ČHMÚ a následně od povodňových komisí jednotlivých obcí, obcí s rozšířenou působností a samozřejmě i kraje. Ale největší odpovědnost v ochraně před povodněmi mají samotné obce.

S jakými problémy se potýká krizové řízení dnes?

V současnosti se řeší případná novelizace zákonů pro krizové řízení a případná implementace směrnic Evropské unie v oblasti kritické infrastruktury. V aktualizaci zákonů by se měly také projevit zkušenosti z řešení krizových situací v poslední době a jednoznačnější sta-

novení kompetencí jednotlivých orgánů krizového řízení. Také nedostatek financí věnovaných právě na preventivní opatření je asi jeden z problémů dnešní doby.

Jak by měl vypadat ideální stav využívání technologií GIS v krizovém řízení?

Jako ideální vidím stav, kdy veškeré dostupné informace potřebné k řešení mimořádných událostí a krizových situací bude možné zobrazovat v technologiích GIS. A bude možné také modelovat průběh řešených situací s výstupy v reálném čase, které pomohou v rozhodovacím procesu na jednotlivých stupních orgánů krizového řízení. A asi by měly všechny tyto krizové orgány pracovat nad jednotnou mapou a jednotnými daty, což by přispělo k efektivnějšímu rozhodovacímu procesu odpovědných funkcionářů. • — ptal se Miloslav Jančík

Družicemi na jarní tání K

oncem února 2010 dostali hydrologové Českého hydrometerologického ústavu do rukou nový nástroj, který jim má pomoci s předpovědí jarních povodní. Systém Floreo využívá pro zpřesnění hydrologických povodňových předpovědí snímky z družic Terra a Envisat. Na systému, jehož celý název je Demonstration of ESA Environments in support to FLOod Risk Earth Observation monitoring, spolupracovaly společnosti Sprinx Systems, Gisat a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Česká republika má v důsledku své polohy ve středu Evropy zkušenosti s různými typy povodní. www.geobusiness.cz

V posledních letech ji postihly letní povodně z trvalých srážek (červenec 1997, srpen 2002), přívalové povodně (červenec 1998, červen 2009), ale i významné povodně z tání sněhu (březen 2000, březen a duben 2006). I proto Český hydrometeorologický ústav od roku 2008 pravidelně vyhodnocuje množství sněhu na území ČR v geoinformačních systémech. Pro získání znalosti o rozsahu sněhové pokrývky jsou pozemní údaje nedostatečné a proto se naděje v tomto směru upínají k umělým družicím Země. Ty mohou poskytnout i další informace užitečné pro předpovědi povodní, například informace o vlastnostech sněhové pokrýv-

ky, jež mohou upřesnit údaje o intenzitě tání v povrchové vrstvě sněhu. Projekt Floreo chce nabídnout zlepšení dat o skutečném stavu sněhové pokrývky, povodí a jejich využití pro zlepšení povodňové služby. Je zaměřen na vybudování systému sledování krajiny a přináší důležitá data pro předpovědní povodňovou službu ČHMÚ právě s pomocí družicového snímkování. Vedle toho systém umožňuje zpřesnění výsledků z tzv. sněhového modelu založeného na matematickém výpočtu ze srážek a teplot měřených v síti meteorologických stanic ČHMÚ. Sněhová pokrývka a její změny jsou sledovány pomocí několika družic, jako jsou satelity Terra a optic-

ký skener MODIS s rozlišením 250 metrů, nebo radarové snímky družice Envisat a skeneru ASAR s rozlišením 150 metrů. Výhodou dat MODIS je každodenní přelet nad daným územím a přímočařejší vyhodnocení dat, snímky však může zakrývat oblačnost. Data radarové družice ASAR je naopak možné zpracovávat bez omezení oblačností, ovšem s periodou opakovaného měření přibližně 10 až 14 dní. FLOREO kombinuje oba zdroje dat. Družicové snímky zemského povrchu tak nabízejí ČHMÚ alternativní metody pro podrobné sledování výskytu sněhové pokrývky i dalších důležitých vlastností krajiny na celém území ČR. • — (red) 4/2010 |   GeoBusiness 

19


téma

Když začne stoupat hladina V 8 6 4 2 IV 8 6 4 2 III 8 6 4 2

1

tři stupně povodňové aktivity: bdělost, pohotovost, ohrožení 3. stupeň povodňové aktivity – STAV OHROŽENÍ

9 7 5 3 1 9 7 5 3 1 9 7 5 3 1

Vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území. Vyhlašuje se také při vzniku kritické situace na vodním díle podle vyhodnocení technicko-bezpečnostního dozoru při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností, pokud hrozí havárie díla doprovázená nebezpečím vzniku narušení vzdouvacího tělesa (hráze) vodního díla, nebo za mimořádného vypouštění vody při použití nouzových opatření s vyvoláním povodňové průtoku, při kterém bude dosažen stav 3. SPA na vybra-

2. Zajištění trvalé pohotovosti všech členů povodňové komise příslušného kraje. 3. Organizování zásahů. 4. Podávání hlášení povodňovým komisím okolních krajů, povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností, ústřední povodňové komisi, významným právnickým osobám a ostatním orgánům státní správy, operačnímu středisku HZS příslušného kraje, ČHMÚ, vodohospodářskému dispečinku povodí příslušného vodního toku. 5. Provádění evidenčních a dokumentačních prací. 6. Zápisy do povodňové knihy.

ném vodočtu. 1. Vyhlášení 3. stupně povodňové aktivity.

7. Informace pro média. 8. Příprava na přechod pod krizové řízení.

2. stupeň povodňové aktivity – STAV POHOTOVOSTI

Druhý stupeň vyhlašuje příslušný povodňový orgán, v okamžiku, kdy nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, kdy však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Vyhlašuje se také při pokračujícím nepříznivém vývoji bezpečnosti vodního díla, nebo při mimořádném vypouštění vody nebo odtoku z vodní nádrže, při které bude dosažen stav 2. SPA na vybraném vodočtu. Bezpečnost díla se odvozuje podle stavu a vývoje sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dozoru při hodnocení překročení mezních hodnot vybraných veličin. 1. Vyhlášení 2. SPA, kontrola spojení a předání základních informací všem členům pracovního štábu povodňové komise příslušného kraje, v případě, že 2. SPA přesáhne území dvou obcí s rozšířenou působností, nebo při stoupající tendenci průtoku na vodních tocích – svolání pracovního štábu povodňové komise.

2. V případě jednání pracovního štábu povodňové komise kraje získávání a předávání informací o situaci, přijímání prvních konkrétních opatření. 3. V případě zasedání pracovního štábu povodňové komise příslušného kraje podávání hlášení povodňovým komisím okolních krajů, povodňovým komisím obcí s rozšířenou působností, ústřední povodňové komisi, významným právnickým osobám a ostatním orgánům státní správy, operačnímu středisku HZS příslušného kraje, ČHMÚ, vodohospodářskému dispečinku povodí příslušného vodního toku. 4. Pohotovost vybraných technických prostředků – cestou HZS. 5. P rověrky připravenosti k zásahům smluvně zajištěných sil a prostředků – cestou HZS. 6. Zpracování informace pro média. 7. Zápisy do povodňové knihy. 8. Provádění evidenčních a dokumentačních prací.

1. stupeň povodňové aktivity – BDĚLOST

První stupeň nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou. Na vodním díle nastává také při nepříznivém vývoji bezpečnosti, odvozeném podle hodnocení sledovaných jevů a skutečností v rámci výkonu technicko-bezpečnostního dozoru, nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. Nebezpečí vzniku souvisí s provozní situací, při které může dojít k mimořádnému vypouštění nebo k odtoku, při kterém je dosažen stav 1. SPA na vybraném vodočtu. 1. Zahájení činnosti vybraných členů Povodňové komise, případná aktivace pracoviště Pracovního štábu.

20 GeoBusiness  |  4/2010

2. Kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické a rádiové spojení) se členy povodňové komise příslušného kraje s povodňovými komisemi okolních krajů, s povodňovými komisemi obcí s rozšířenou působností, s ústřední povodňovou komisí, s významnými právnickými osobami a ostatními orgány státní správy, s operačním střediskem hasičského záchranného sboru (HZS) příslušného kraje, s ČHMÚ, s vodohospodářským dispečinkem povodí příslušného vodního toku. 3. Aktivace hlásné povodňové služby. 4. Sběr a předávání informací a zaznamenávaní informací. 5. Zápisy do povodňové knihy. 6. Provádění evidenčních a dokumentačních prací. 7. Zpracování informace pro média. •


radar / KNIžNí SErvIS

knižní servis

ilu: archiv jednotlivých vydavatelství

Kartografie ve střední a východní Evropě

Microsoft Windows 7 - Rychle hotovo!

Nakladatelství SpringerVerlag Berlin Heidelberg vydalo novou knihu s názvem  Cartography in Central and  Eastern Europe.  V regionu střední a východní Evropy existuje již delší  dobu výzkum v oblasti kartografi e a geoinformatiky. V této  knize se sešly poprvé výsledky výzkumu v této oblasti, od  inovačních aktivit v národních  agenturách, topografi ckého mapování, aktivit v oblasti kartografi e, kartografi ckého  modelování, multimediální  kartografi e, historické kartografi e a kartografi ckého vzdělávání. Bohatá a vůdčí role  výzkumu v regionu střední  a východní Evropy v oblasti kartografi e je ověřena příspěvky z různých zemí. Kniha  byla vydána v rámci mezinárodní konference s názvem  Symposium on Cartography  for Central and Eastern  Europe a na jejím vzniku se  podíleli zaměstnanci katedry aplikované geoinformatiky  a kartografi e, Přírodovědecké  fakulty UK v Praze společně  s Mapovou sbírkou UK v Praze. •

Nakladatelství Computer  Press vydalo publikaci věnovanou novému operačnímu systému Microsoft  Windows 7. Tento průvodce na rozdíl od jiných knih  operační systém Microsoft  Windows 7 nepopisuje  slovně, ale snaží se všechny běžné činnosti ukázat  na ilustracích propojených  s textem nebo na postupech krok po kroku pomocí interaktivních videokurzů na CD. V knize najdete témata  věnovaná všem základním  funkcím systému a všem základním činnostem běžného uživatele. Nechybí tedy  informace o správě objektů, sdílení dokumentů, instalaci hardware nebo software, tvorbě DVD nebo CD  nebo zabezpečení a zálohování obsahu počítače.  Nejdůležitější činnosti probírané v knize si můžete  vyzkoušet v desíti interaktivních videokurzech na doprovodném CD. Díky tomu  ani nemusíte mít Windows  7 na svém počítači nainstalovaný, navíc nemůžete nic  zkazit. •

Gartner, G., Ortag, F. (edito-

Umění programování - 2. díl Seminumerické algoritmy V Computer Pressu vyšel druhý díl učebnice programování, která již 40 let patří mezi  nejvýznamnější knihy v této oblasti. Tento díl ze série knih Umění programování (The Art of Computer  Programming) je věnován seminumerickým algoritmům. Výuková publikace i referenční příručka plná nejdůležitějších programátorských rad, zásad a principů  probraných do nejhlubších  matematických detailů obsahuje stovky cvičebních  úkolů a otázek včetně odpovědí a řešení většiny cvičení. Seminumerické algoritmy  jsou zde popsány od generování náhodných čísel až po  operace s pohyblivou desetinnou čárkou a jiné optimalizované aritmetické algoritmy.  Autorem knihy je Donald  Erwin Knuth, který je jedním  z nejuznávanějších světových  odborníků v oblasti informačních technologií. Vytvořil  systémy TeX a METAFONT,  které se staly standardy počítačové sazby. •

Visual Basic - Velká kniha řešení Pokud programujete ve  Visual Basicu a nebaví vás vymýšlet řešení každého problému od nuly, přečtěte si  Velkou knihu řešení. Velká kniha řešení přináší  přes 350 užitečných připravených projektů, které už nemusíte sami vymýšlet, ladit ani  testovat. Všechny jsou připraveny pro okamžité nasazení  do vašich aplikací. Kniha obsahuje pouze minimum teorie pro základní pochopení problému, důraz je kladen  zejména na praktické vyřešení. Autoři nabízejí řešení každodenních úkolů, nezalekli se  ani specialit a specifi cky zaměřených témat.  Publikace vás například naučí jak vypočítat datum svátků, vytvořit náhledy obrázků  pro webovou galerii, monitorovat souborový systém,  převádět IP adresy mezi verzemi 4 a 6, začlenit databáze  ve svých projektů, získat přehled nainstalovaných programů v systému nebo pracovat  se zeměpisnými údaji a GPS  daty. • Fuchs, J., Barchfeld, a.: Visual Basic – Velká kniha řešení.

Knuth, d. E.: Umění programo-

Computer Press, ISBN: 978-

roubal, P.: Microsoft

vání - 2. díl - Seminumerické

80-251-2212-9, 2010, 744 stran,

ři): Cartography in Central

Windows - Rychle hotovo!

algoritmy. Computer Press,

842 Kč

and Eastern Europe. Springer,

Computer Press, ISBN: 978-

ISBN: 978-80-251-2898-5,

ISBN: 978-3-642-03293-6, 570

80-251-2736-0, 212 stran,

2010, 842 Kč

stran, 2009, 160 EUr

2010, 169 Kč

www.geobusiness.cz

— Jaroslav Burian

Vydali jste publikaci? Dejte nám o tom do redakce vedět. 4/2010 |   GeoBusiness 

21


NáSTěNKa

ANkETA:

Jak vnímáte smě do praxe?

PETR DVOŘÁČEK, vedoucí odboru správy a užití geoinformací, Zeměm

ěřický úřad

Směrnici vnímám velmi intenzivn ě, praktick y denně, neboť Zú patří podle zákona mezi povinné poskytovatele prostorových dat. Náš odbor je pověřen správou Geoportálu ČúZK, jehož prostřednictvím jsou v souladu se směrnicí zpřístup ňována prostoro vá data rezortu zeměměřictví a katastru . Právě v současné době dokončujeme rozsáhlou inovaci Geoport álu, která má mimo jiné za cíl vyhovovat v maximální míře aktuálním požadavkům směrnice . Naše pozornost se soustředila především na metadata. Byly vytvořeny nástroje pro jejich efektivní správu, takže lze provádět jejich editaci i průběžn ě v závislosti na změnách v jednotliv ých datovýc h sadách. Zprovoznili jsme také vyhledávací služby v metadatech.

JITKA FAUGNEROVÁ, oddělení mapov ých služeb, CENIA Čr za implemenorganizací pověřenou Ministerstvem životního prostředí CENIa, česká informační agentura životního prostředí je národního geoportápřípravě věnuje ce organiza naše se době é současn v e. taci požadavků směrnice INSPIrE v České republic án o další ací a zobrazovací službou a v průběhu roku 2011 doplňov lu, který bude již v prosinci 2010 spuštěn do provozu s vyhledáv dojde ke jmenování rezortních koordinátodobě nejbližší v rty). georepo portál, platební služby, funkce (stahovací a transformační Inspirujme Postupn ě se rozbíhají přípravy třetího ročníku konference rů pro INSPIrE , aby mohl být založen Koordina čního výbor. ící s implesouvisej přímo činností vedle ích. opět ve Floretu v Průhonic se…, která se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu 2010 „Stavy a výhledy životního prostředí v roce e publikac ání zpracov následné a ání modelov pro mentací budou data z INSPIrE sloužit něných povinných dat by vznikala jen těžko. 2020“. Tato publikace vyjde v listopadu 2011 a bez zpřístup

ROBERT TOMAS,, člen EC-JRC INSPIRE týmu - národní expert, dříve náměstek pro informatiku v České geologické službě Směrnice INSPIrE je fenomén, který přináší nejen budování evropské informační infrastruktury, ale – a to především – také úspěšně „boří“ bariéry státních podniků při poskytování dat, čímž v mnoha případech mění mnoho let zavedené podnikové procesy pro tvorbu, správu a poskytování dat. Česká geologická služba, která se již v roce 2003 vydala na cestu maximálního využití informačních technologií pro online poskytování geologických a aplikovaných dat a informací, je na implementaci „INSPIru“ plně připravena. vděčí zato zejména své mnohaleté aktivní účasti v mezinárodních asociacích (EuroGeoSurveys, Geoscience Information Consortium aj.) a v konsorciích pro řešení evropských informačních projektů. v poslední době je to například významný podíl na řešení projektu OneGeology Europe, který lze přímo charakterizovat jako tzv.„INSPIrE Test bed“ v oblasti budování interoperability geologických dat.

JAROSLAVA URBÁNKOVÁ,, obchodní ředitelka společnosti GEFOS Intergraph CS pro prodej a vývoj produktů Společnost GEFOS uzavřela v roce 2008 partnerství s firmou přístupem k problematice směrnice aktivním svým známá (tzv. rSC a rSP partnerství). Tato firma je technologií. Počínaje tímto rokem INSPIrE. Poznatky, které tímto získává promítá do vývoje vlastních ě získané informace a znalosti postupn a směrnici tuto o zajímat ě obchodn my (2008) jsme se začali také těchto aktivit přinesl první rozvoj pů. worksho a jsme šířili mezi své zákazníky prostřednictvím seminářů ve firmě GEFOS potřebu vzniku nového vyvolal tím a vltavy“ Povodí tál „Geopor zakázky podobě ovoce v kým partnerstvím s firmou Intergraph se firma střediska GeoIT & GIS, které vzniklo 1. dubna 2009. Strategic kých dat, stala dodavatelem kompletních GEFOS, dosud odborné veřejnosti známá jako dodavatel geodetic nejvýznamnější reference, které se Mezi . INSPIrE směrnici jících podporu data) , geoprostorových technologií (hardware, software do závěrečných fází realizace. dostává sti současno v se který ice“, zrodily díky tomuto partnerství, patří „GIS města České Budějov . poslední nejsou e referenc citované výše že věřím, tak Společné obchodní vize existují,

EVA KUBÁTOVÁ,, odbor rozvoje projektů a služeb eGovernment, Ministerstvo vnitra ČR ve vztahu ke směrnici INSPIrE vystupuji ve dvojí roli. Jako zástupce spolugestora procesu transpozice směrnice INSPIrE do české legislativy spolupracuji s kolegy na transpozičním a implementačním procesu v rozsahu úkolů, jejichž plnění ministerstvu vnitra náleží. realizujeme kroky, směřující k formulování politiky státu v oblasti prostorových informací na základě principů INSPIrE. dále pak, jako manažerka projektu digitální mapa veřejné správy, pečlivě dbám na to, aby všechny aktivity, které jsou v rámci tohoto mezirezortního projektu v oblasti prostorových dat připravovány, byly v plném souladu s principy INSPIrE. v souladu s evokujícím názvem je pro nás směrnice inspirací, jak rozšířit principy, směrnicí omezené na oblast životního prostředí, na celou oblast prostorových dat v České republice.

| 4/2010 22 GeoBusiness  |  


NáSTěNKa

EVA PAUKNEROVÁ, metodička INSPIRE projektu RÚIAN, ČÚZK reality, kdy uvádění do života prezenSměrnici INSPIrE vnímám ve třech rovinách. Jako odraz evropské st jednotlivých států zorganizovat schopno odlišit e umožňuj , Evropou napříč tuje technickou připravenost kdy se některým státům daří mentu, eGovern se a hájit své zájmy v mezinárodním prostředí. Jako součást ale věřím, že účinný přístup. Proto ponáročný, je což oblasti, této v inovací do INSPIrE včlenit přípravy identifikace a adres, který byl zahájen v gesvažuji za důležitý projekt rúIaN – budování registru územní í GIS a GII v evropském a národním prostředí ci ČúZK v prosinci 2009. a jako pamětnice počátků budován že uskutečnění změn závisí na široké dostupvím, protože cestě, dlouhé na krok jako vnímám INSPIrE také í i ekonomické situaci. prostřed právním nosti technologie a připravenosti uživatelů, na

PETR SEIDL,, ředitel společnosti ARCDATA PRAHA Směrnici INSPIrE vnímám jako každodenní realitu a jako logický krok rozvoje geoinformatiky v evropském prostoru. Technologické požadavky směrnice INSPIrE jsou součástí software arcGIS a tedy i potenciálně všech námi nebo partnery řešených projektů. Jako zcela konkrétn í a zároveň velmi aktuální příklad mohu uvést připravované projekty dMvS (digitální mapy veřejné správy) nebo práce na dalším rozvoji webových řešení GIS některých krajů a statutárních měst. Především bych ale chtěl říci, že INSPIrE nevnímáme jako cíl, ale jako prostředek, který by měl povýšit využívání geoinformačních technologií na novou, kvalitativ ně vyšší úroveň. Celá koncepce totiž odpovídá myšlenkám distribuovaného GISu, kterou společně s ESrI již řadu let propagujeme. v minulosti se jednalo o sdílení mapových a datových služeb, dnes jsou řešeny zejména služby katalogové, ale budoucnost patří službám sdíleného geoprocessingu a cloud computingu.

JAKUB SVATÝ,, technický ředitel společnosti Intergraph CS Směrnice INSPIrE ovlivňuje naši práci jako žádný jiný legislativní předpis. Já, stejně jako mí kolegové, se snažíme problematice INSPIrE maximálně věnovat, abychom našim zákazníkům mohli být partnerem, jakého očekávají. Jsme velmi rádi, že si naši zákazníci uvědomují nejenom povinnosti vyplývající ze směrnice, ale rovněž všechny související příležitosti a snaží se jich využít. Právě díky jejich požadavkům můžeme poskytovat řešení, která odpovídají prováděcím pravidlům směrnice INSPIrE a pomáhají tak budovat jednotnou celoevropskou infrastrukturu. Z realizovaných projektů zcela jistě stojí za zmínění Geoportál ČúZK, dnes zejména metadatová část, prostřednictvím které se poskytují aktuální informace o službách a datových sadách rezortu. Nový Geoportál OúPSř Jihomoravského kraje je rovněž výrazným krokem krajského úřadu k naplnění požadavků směrnice INSPIrE. Pracujeme také na dalších nových implementacích, a to nejen v oblasti veřejné správy. Směrnice INSPIrE je bezpochyby hlavní hybnou silou geoinformatiky, v jejímž důsledku postupně opouštíme zažitý „GIS“.

KATARÍNA LEITMANNOVÁ, Riaditeľka odboru geodézie a medzinárodných vzťahov, ÚGKK SR Na Slovensku doteraz neexistuje funkčná národná infraštruktúra priestorových informácií a dovolím si povedať, že ani by tak skoro vybudovaná nebola nebyť impulzu INSPIrE. Preto možno povedať, že vďaka smernici INSPIrE sa aj u nás pomaly zvyšuje povedomie o nutnosti budovať NIPI. Ideme síce cestou opačnou ako mnohé iné západné a škandinávske krajiny, a to od budovania európskej infraštruktúry smerom k národnej. Keďže rezort úradu geodézie, kartografie a katastra Sr (úGKK Sr) spravuje väčšinu referenčných údajov, ktoré budú vypublikované v prvej etape, minulý rok sme sa zúčastnili testovania dátových špecifikácií, momentálne pripravujeme metaúdaje na vyhľadávanie našich datasetov, zúčastňujeme sa medzinárodného projektu GIS4EU, implementujeme projekt na poskytovanie údajov webovými službami.

rstva dopraROBERT ČÍHAL,, ČD-Telematika, vedoucí řešitel grantového projektu Ministe vy ČR „Standardizovaný popis sítě železničních tratí“ v několika etapách a dlouhodobě realizovatelINSPIrE považuji za ambiciózní vysoce integrovaný, ale pouze úrovně práce s prostorovými daty – v mém nové do t posunou možnost ný projekt, jehož realizací se máme v této oblasti se INSPIrE, a mám obavu, Právě Čr. případě o železniční síti jako součásti dopravního systému orientovaných zatím primárně na poželeznic, popisu postupů h tradičníc řadou s střetává že celoevropsky, ou konstrukci, s dlouhým živottechnick jako železnici na pohledu k třeby dopravy a pomalu se propracovává jejího použití formou zpoplatnění. Proto mi ale ním cyklem, ale v současnosti již i se samostatným oceněním potřebám popisu pozemních komunikací, navadí, že zatím je popis dopravních sítí v INSPIrE příliš poplatný záchranného systému, protože podnapříklad pohledů ějších integráln vigacím a dalším, pro železnici nespecifickým pohledům, místo termíny již běží, ale zákonná opatření k jeho reže vadí, pak mi Čr praxi v t. veřejnos na ale drah, dovnitř stata INSPIrE není orientována . alizaci jsou v oblasti mé působnosti nekonkrétní až bezzubá

www.geobusiness.cz

4/2010 |   GeoBusiness 

23


reportáž

Zvolen hostil uživatele Idrisi R

ektor univerzity Ján Tuček přivítal účastníky setkání a popřál všem příjemný den v prostorách univerzity. Po úvodu Andrey Majlingové z TU Zvolen Karol Šinka (SPU Nitra) zhodnotil možnosti výpočtu topografického faktoru revidované erozní rovnice ztráty půdy v prostředí jednotlivých verzí programů Idrisi a ArcGIS. V diskuzi k příspěvku zazněla řada zajímavých podnětů a bylo konstatováno, že faktor délky svahu v rovnici je již opouštěn a není v prostředí GIS příliš využíván. Dále vystoupili kolegové z Technické univerzity v Košicích. Konkrétně docent Peter Blišťan s příspěvkem „Analýza a modelování geologických objektů nástroji ArcGIS“, poté Ľudmila Kožiaková informovala o modelování kvantitativních parametrů ložiska hnědého uhlí Nováky a závěrem Boris Kirov referoval o modelování faktorů ovlivňujících vznik povodní v ArcGIS. První dva přednášející zmínili zásadní aspekt přípravy a zpracování dat, představili databázi údajů o vrtech a použité geostatistické metody. Výstupem byly modely ložisek a vizualizace zaměřené na podklady pro praxi oboru. Zajímavým výsledkem byl rovněž třetí příspěvek, který byl zpracován pro zahraniční data a prezentoval výsledky pro město Dublin. Juraj Lieskovský z Ústavu krajinnej ekológie Slovenské akadémie vied zmínil zkušenosti s použitím mode24 GeoBusiness  |  4/2010

Profesor Ján Tuček (vlevo) a docent Petr Rapant (vpravo) diskutují s účastníky setkání

lu WaTEM/SEDEM při hodnocení erozních procesů v podmínkách Slovenska. Konstatoval, že vstupní data jsou již dobře dostupná, ale je zapotřebí kalibrovat koeficienty. Jedná se tedy spíše o výzkumnou aplikaci s výsledky směřovanými do zemědělství. Odpolední část zahájili kolegové z Mendelovy univerzity v Brně. Martin Klimánek představil krajinné metriky v GIS Idrisi hodnotil možnosti poslední verze Idrisi Taiga a konstatoval, že pro řadu výpočtů v rastrovém modelu je Idrisi velmi efektivním nástrojem. Jeho kolega Tomáš Mikita prezentoval výpočet topografické exponovanosti a praktickou aplikaci v ESRI ArcGIS. Třetím přednášejícím z MENDELU byla Lucie Misáková, která přítomné seznámila s rozhodovacími stromy (CTA) v Idrisi. Všechny tři příspěvky byly prostorově zaměře-

ny na oblast jihomoravského luhu, konkrétně na území Biosférické rezervace Dolní Morava, kde probíhá rozsáhlý výzkum fakulty při řešení výzkumného záměru (v letech 2005 až 2011). Maroš Sedliak (TU Zvolen) prezentoval produkty a novinky společnosti Clark Labs ve všech aspektech jejich činnosti, od vývoje samotného systému Idrisi, přes extenze do ArcGIS až po informace na sociální síti Facebook. Andrea Majlingová (TU Zvolen) představila knihu Remote Sensing with IDRISI Taiga A Beginner’s Guide, která je zajímavým materiálem pro praktické studium dálkového průzkumu Země s využitím GIS Idrisi. Petr Rapant z VŠBTU Ostrava informoval o místní výuce geoinformatiky. Shrnul již 16 let existující obor a zamýšlel se nad dalším vývojem, který směřuje k vyšší interoperabilitě, síťo-

vým a mobilním řešením, rozvíjí infrastrukturu geodat a webové aplikace (geoweb). Diskuzním námětem byly tzv. měkké dovednosti studentů, které nutně doplňují jejich odborné zaměření. Obdobnému tématu se věnoval Milan Koreň (TU Zvolen), který představil výuku GIS na TU ve Zvolenu. Obor zde existuje od roku 1992 a v rámci rychle se rozvíjejících geoinformačních technologií jej čeká mnoho změn. Setkání uzavřel svým příspěvkem Igor Gallay (TU Zvolen), který prezentoval stanovení a interpretace vybraných morfometrických vlastností reliéfu pro potřeby krajinně-ekologického plánování, ukázaných na výsledcích z experimentálního území v biosférické rezervaci Poľana. V následné diskuzi se účastníci vyjádřili zejména k problematice rozdělení zkoumaných veličin na diskrétní a spojité intervaly, což zásadním způsobem ovlivňuje výsledky v prostředí GIS. Setkání uzavřel Ján Tuček, který poděkoval všem účastníkům a zejména přednášejícím. Kolegové z TU Zvolen rovněž slíbili vydat ze setkání sborník, který podrobně přiblíží přednesená témata. Martin Klimánek pozval všechny zájemce na příští ročník, který bude tradičně pořádat Ústav geoinformačních technologií Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. • — Martin Klimánek, Tomáš Mikita, Lucie Misáková

foto: Martin Klimánek

Letošní seminář se uskutečnil 26. března na Technické univerzitě ve Zvolenu, zúčastnilo se jej přibližně 35 účastníků z ČR a SR. Akce byla obohacena o příspěvky věnované také ESRI ArcGIS a výuce geoinformatiky.


PřEHLEd

18 mapových mashupů Mashup je označení pro aplikaci, která propojuje data z více různých zdrojů a skládá je dohromady do jednoho projektu. Polovina současných mashup aplikací využívá mapy jako jeden ze zdrojů dat a jako podklad pro další informace. Drtivá většina aplikací i v tomto přehledu používá aplikační rozhraní Google Maps API. V přehledu jsou vybrány zajímavé projekty, většinou české nebo světové produkce s pokrytím i v ČR. ČT 24

Poledníček

katastr nemovitostí 2.0

www.ct24.cz/clanky-na-mape

www.polednicek.cz/katalog

http://katastr2.appspot.com

Zpravodajský portál České televize, nabí-

Projekt Poledníček zobrazuje aktuální

Užitečný mashup, který využívá jednodu-

zí své články zobrazeny na mapě. Zprávy

nabídky poledních menu restaurací. data

chého ovládání Google Maps a propoju-

jsou rozmístěny podle místa, kde se ode-

načítá z vlastní databáze registrovaných

je je s další oblíbenou službou Nahlížení

hrály. Ideální nástroj, při hledání novinek

restaurací. Jde o mladý projekt a seznam

do katastru nemovitostí, provozované

z určitého regionu. vzhledem k zpravo-

restaurací je zatím útlý. výjimkou je Praha,

ČúZK. Katastrální mapy se vykreslují pří-

dajské produkci portálu je mapa zpráva-

kde už je z čeho vybírat. registrace pro

mo na podkladové mapě. Po kliknutí do

mi dostatečně naplněna a to i mimo úze-

restaurace je zdarma. registrovat se

mapy, lze otevřít novou stránku z portá-

mí naší republiky. Navíc lze přepnout na

mohou i hosté restaurací, kteří získa-

lu ČúZK s informacemi o parcele, na kte-

malé značky, které mají pro všechny zprá-

jí možnost označovat oblíbené restaura-

ré se nachází vybraný bod. Integrovaná

vy stejný symbol. Nebo na velké značky,

ce a následně si přehledně zobrazit jejich

je i funkce Street view — samozřejmě jen

které se liší podle typu zprávy, například

nabídky, zasílání poledních menu e-mai-

tam, kde má pokrytí.

nehoda, soudní spor, požár atd.

lem nebo možnost vyhrát oběd zdarma.

Bezrealitky.cz

Lokola

Zelená vlna

www.bezrealitky.cz/vyhledat

www.lokola.cz

www.rozhlas.cz/

http://cenovemapy.bezrealitky.cz

zelenavlna/dopravamapa/#

ilu: autor

v roce 2009 byl spuštěn vyhledávač Mapa je při prodeji realit velkým pomocní-

Lokola, který se specializuje na vyhledává-

dopravní informace jsou dalším oblíbe-

kem, proto je na internetu mapových apli-

ní prostorových informací jako jsou restau-

ným prvkem zobrazovaným na mapách.

kací s nabídkami realitních kanceláří hned

race, úřady, pošty, bankomaty, lékárny

Takových aplikací existuje opět něko-

několik. Bezrealitky.cz je odlišná v tom,

a další. vyhledávání je jednoduché. Stačí

lik. Jedna z těch lepších je portál pořa-

že nabídky prodeje, podnájmu a dalších

zadat, co a kde hledáte. výsledky jsou pak

du Českého rozhlasu Zelená vlna. Na

zadávají sami prodejci a není proto potře-

zobrazeny na mapě, kde si můžete zvět-

mapě jsou zobrazeny dopravní aktuali-

ba platit další provize realitním kancelářím

šovat či zmenšovat rádius vyhledávání.

ty, které Český rozhlas získává z Národ-

a makléřům. Mapy jsou u tohoto projektu

Lokola čerpá data ze své databáze a navíc

ního dopravního informačního centra

použity hned dvakrát. Nejprve při výběru

je napojena na data dalších poskytovate-

ředitelství silnic a dálnic Čr, který mimo

nemovitosti podle lokace, podruhé v ceno-

lů (dokempu.cz, hotel.cz, kafevemeste.cz).

jiné provozuje svou vlastní aplikaci na

vé mapě, vytvářené z finančních hodnot

v současné chvíli databáze obsahuje více

adrese www.dopravniinfo.cz.

nemovitostí zadávaných do systému.

než 100 tisíc položek.

www.geobusiness.cz

4/2010 |   GeoBusiness 

25


přehled Webcams.cz

uTrack

Najdi si svého farmáře

www.webcams.cz/webcams_map.php

http://utrack.crempa.net/index_cz.php

http://www.najdisisvehofarmare.cz/nas-tym/

Velká databáze webkamer (v současnos-

Služba uTrack je na webu už nějaký ten

Najdi si svého farmáře je název projektu,

ti 880), zobrazená na mapě. To přesně je

pátek a pořád je zůstává oblíbeným

který sází na rostoucí poptávku po kvalitních

portál webcams.cz. Při rozkliknutí jednot-

nástrojem sportovně založených jedinců.

potravinách pěstovaných a produkovaných

livých ikon je vidět náhled obrazu z kame-

Nabízí možnost nahrát vlastní soubor se

v souladu s principy bioproduktů a zároveň

ry a její provozovatel. Většina kamer je

záznamem trasy z GPS (ve formátu GPX)

se snaží vymanit z tlaku obchodních řetěz-

umístěna v exteriérech, ale jsou tu i výjim-

a jeho následnou vizualizaci na podkladu

ců vyvíjených na drobné pěstitele. Iniciativa

ky. Můžete se podívat dovnitř plavecké-

Google Maps nebo českých map od spo-

živnostníka Františka Němce má spotřebi-

ho stadionu v Olomouci nebo například

lečnosti Centrum HoldingsAtlas Amapy.

telům ukázat farmáře v okolí jejich bydliš-

do TipSport arény v Liberci. Na samot-

Kromě vykreslení trasy do mapy stránka

tě, u kterých mohou nakupovat čerstvé pro-

ném portálu lze řadit kamery do kategorií:

zobrazí i výškové a rychlostní profily, včet-

dukty či služby. Jednoduchý mashup vynáší

lyžařské areály, aquaparky, noční pohle-

ně souhrnu údajů o maximální a minimál-

na Google Maps polohu zaregistrovaných

dy, golfová hřiště, letiště, výstavba objek-

ní rychlosti, celkové vzdálenosti a mno-

farmářů doplněnou informacemi o posky-

tů a hrady a zámky. Tento web je přesně

ho dalších. Report zůstává dostupný na

tovaných produktech (kozí mléko, slámo-

jeden z těch, na kterých se dá nevědomky

stránkách po dobu jednoho týdne.

vé brikety, propolis) či službách (samosběr švestek, přednášky o chovu koz, ubytování).

strávit spousta času.

Kafe ve městě

Dny Marianne

Prague International Marathon

www.kafevemeste.cz

www.marianne.cz/dnymarianne/map/

http://google-maps.praguemarathon.com

index.html Seznam pražských kaváren s možností fil-

Další speciální aplikace od společnosti

trace podle služeb, které kavárna nabízí.

Projekt z portfolia firmy Inmite, kte-

Inmite. Tentokrát jde o přenos Pražského

Rozlišeny jsou kavárny podle WiFi připoje-

rý byl vytvořen speciálně pro akci Dny

mezinárodního maratonu. Maraton bylo

ní, možnosti dát si snídani, je-li k dispozi-

Marianne. Během jednoho zářijového

možno sledovat na mapě v přímém pře-

ci venkovní zahrádka a zda je kavárna ne-

víkendu byly v spřátelených obchodech

nosu, kdy každý běžec měl svůj symbol na

kuřácká. V době psaní textu bylo na mapě

časopisů Marianne nabízeny výhodné akce

mapě, který trasoval jeho pohyb ve sku-

vykresleno 223 kaváren. Stránky mají ta-

na nákup. Firma Inmite vytvořila nejen

tečném závodě. Nyní si lze průběh závodu

ké svou mobilní verzi na http://m.kafeve-

mapu zúčastněných obchodů, ale ženám

pustit ze záznamu, vybrat běžce pro zob-

meste.cz, která nabízí zjednodušený de-

také nabídla naplánování pořadí nákupů.

razení a zvolit rychlost přehrávání. Toto

sign pro přehledné zobrazení na malém

Pomocí jednoduché síťové analýzy zvoli-

nápadité využití dokazuje, že Google Maps

displeji mobilního telefonu. Jednoduchá

la nejvýhodnější trasu a pořadí mezi nav-

API jde využít i jinak, než je vykreslení sta-

a jednoúčelová aplikace, která si určitě na-

štívenými obchody. Plánování cesty po

tických bodů z databáze. Aplikace je jed-

jde své uživatele.

obchodech je ojedinělá aplikace a proto

noduchá na ovládání a snad bude funkční

si zaslouží být v přehledu, i když už není

i pro následující ročníky maratonů.

aktuální.

26 GeoBusiness  |  4/2010


Připravil: Ondřej Růžička

přehled Hrady.cz

360cities

Meteoradar

www.hrady.cz

http://www.360cities.net

http://radar.meteopress.cz

Na tomto webovém portálu najdete

Panoramatické fotografie z celého svě-

Společnost Meteopress využívá známá

seznam a informace o hradech, zámcích,

ta nabízí portál 360cities. Spousta jich je

radarová data od ČHMÚ a zobrazuje je na

zříceninách a jiných památkách. Server

k prohlédnutí i na území České Republiky,

podkladu Google Maps. Vedle možnos-

patrně obsahuje jednu z nejobsáhlejších

hlavně v Praze, kde celý projekt začal.

ti přiblížení, posunu a obvyklých nástro-

databází svého druhu. Nyní je zde zare-

Za zrodem stojí skupina okolo fotogra-

jů, které Google Maps nabízí je tu mož-

gistrováno 8095 památek. Za projektem

fa Jeffrey Martina, který se narodil v USA,

nost zobrazit delší časovou řadu snímků

stojí 15 let jeho historie a několik desítek

ale už několik let žije v Praze. Většinou jde

než dovoluje oficiální radar na stránkách

redaktorů, kteří informace získávají pří-

o kvalitní fotografie. K výběru místa, ze

ČHMÚ. Potenciálně lze detailněji zkou-

mo v terénu. Portál nabízí jednu užiteč-

kterého byly snímky pořízeny, je použito

mat srážkové úhrny v jednotlivých čás-

nou funkci. Tou je zápisník, který můžete

jak jinak než Google Maps API.

tech republiky. Nutno však podotknout, že

využít i pokud nejste registrovaný náv-

prostorové rozlišení rastru srážek zůstá-

štěvník. Při prohlížení objektu si jej můžete

TIP: Rozhodně byste si neměli nechat

vá stejné jako u původní mapy na strán-

kliknutím přidat do zápisníku a vytvářet si

ujít 18-ti gigapixelovou fotografii Prahy

kách ČHMÚ.

itinerář výletu bez krkolomného vypisová-

focenou z žižkovského vysílače (http://

ní do jiného dokumentu.

www.360cities.net/prague-18-gigapixels).

Parkoviště v Praze

České hospůdky

Scribble Maps

http://jdem.cz/ecca4

http://jdem.cz/ecb93

www.scribblemaps.com

Další možností jak vytvořit mashup

Další mapplet v prostředí Google Maps,

Scribble Maps je flashový mashup, kte-

s použitím map od společnosti Google je

který je tentokrát napojen na databá-

rý kombinuje podkladová mapová data

vytvořit tzv. mapplet. Mapplet jsou vaše

zi portálu www.ceske-hospudky.cz, který

(v tomto případě Google Maps API nebo

data vložená přímo do nativního prostře-

soustřeďuje podrobné informace o restau-

OpenStreetMap API) s grafickým vekto-

dí Google Maps. Data se dají vložit pomo-

racích, barech, hospodách a dalších

rovým editorem. Možností, jak si vytvo-

cí externích KML souborů, případně pří-

pohostinských zařízeních napříč celou

řit mapu dle svého stylu, je několik. Vedle

mo vytvořit pomocí funkce Moje mapy.

republikou. U tohoto portálu je škoda, že

volného kreslení, vkládání textu, obrázků nebo měření vzdáleností a ploch jde

Jedním z mappletů, jsou Parkoviště v Pra-

není s mapami více provázán a dovolu-

ze. Ikony lokalizují a zobrazují bližší infor-

je zobrazení svých bodů pouze pomocí

také importovat SHP, KML či XLS sou-

mace. Pomocí liniových znaků jsou vyme-

mappletu.

bory. Export dat je rovněž bohatý. Tento

zeny parkovací zóny ve městě.

www.geobusiness.cz

mashup rozhodně stojí za vyzkoušení.

4/2010 |   GeoBusiness 

27


TIPY a TrIKY

Jak vytvořit svůj mashup Rádi byste vytvořili mashup, ale nejste si zcela jisti, kde byste měli začít? Následujících šest kroků vám pomůže.

3. Odkud půjdou vaše data? Co bude zdrojem vašich dat? To může také ovlivnit použité API. Například, pokud chcete něco udělat s fotografiemi na Flickru nebo prodávat zboží na eBay, pak je API těchto prodejců pravděpodobným kandidátem. Nebo můžete

2 GeoBusiness  |  4/2010

7% Amazon 8% Twitter

Typy mashupů

3% 4% VirtualEarth 3% Google 3% eBay del.icio.us

3% LastFM

6% social

6% travel

5% music

4% news

4% messaging

8% search

8% video

11% YouTube

11% Flickr

9% shopping 43% GoogleMaps

vkládat data sami, jako jsou jednoduché mapové značky. 4. Zvažte své dovednosti kódování Přestože existují nástroje jako jsou MapBuilder a Wayfaring, které vám pomohou vytvořit základní mapy bez znalosti jazyků pro vytvoření webu, jsou mashupy většinou záležitostí programátorů. Jak velký znalec jazyků pro web jste? Mapové API je nejjednodušší, na druhou stranu sofistikovanější rozhraní API, jako je například pro provádění finančně citlivých operací a aukcí je rozhodně složitější. Kolik času máte na tvorbu webu? Platí, že rychlost vývoje je nepřímo úměrná složitosti. Máte k dispozici server pro spuštění? Jednodušší API může být vytvořeno pomocí JavaScriptu vnořeného do webové stránky nebo lze použít jako vstup speciálně formátovaný XML soubor. Přestože je to skutečně jednoduché řešení, otázky bezpečnosti limitují vhodnost JavaScriptu pro skutečné „clientonly“ mashupy. Je pravděpodobné, že

35% mapping 10% photo

ke spuštění aplikace budete potřebovat webový server, který buď spravujete nebo k němu máte přístup. Jaký jazyk budete používat? To je primárně řízeno vašimi znalostmi programovacích jazyků. Přestože může být vaše rozhodnutí ovlivněno také nástroji dodávanými prodejcem, většina webových API se snaží obejít bez znalosti jazyka, takže je to spíše vaše volba než záležitost ovlivněná prodávajícím. 5. Pro API se registrujte Většina poskytovatelů API vyžaduje identifi kátor vývojáře či aplikace, uživatelský účet, případně obojí. Některé servery vám poskytnou jeden identifi kátor pro všechny vaše aplikace, jiné vyžadují identifi kaci každé vaší aplikace zvlášť. Registrace je pro běžné uživatele bezplatná a většinou také rychlá. 6. Začněte psát kód aplikace Pro tento zásadní krok doporučujeme prostudovat návody vybraných API. A začít psát kód. • — připravil Miloslav Jančík

ilu: www.maBuilder.net, www. wayfaring.com, www. programmaBleweB.com

2. Svůj mashup si nakreslete Před samotným programováním doporučujeme si svůj mashup nakreslit – nejrychlejší je to na papír, ale můžete použít i digitální nástroj. Ujasníte si tak, jak by mělo vypadat rozhraní vašeho mashupu. A budete mít záchytný bod, až budete přemýšlet kam svoji aplikaci obsahově posunout dál.

Nejpoužívanější aPI

upraveno dle programmaBleweB.com

1. Vyberte si téma Odpovězte si na otázku: Jaký mashup chcete? Vykreslování značek na mapách je pravděpodobně to nejsnadnější na začátku, můžete zkusit zanést do mapy například nejlepší lahůdkářství ve svém okolí. Pro začátek zůstaňte u tohoto jednoduchého příkladu, i když se budete později snažit vytvořit složitější aplikaci, využívající více datových zdrojů (mapy + fotografie + záložky a další). Výběr tématu vám pomůže určit, jaké API (Application Programming Interface – rozhraní pro programování aplikací) a nástroje budete muset hledat: mapy, novinky, aukce, výrobky.... Prohlédnutím webu API databází (například na www.programmableweb. com/apis) a vytříděním podle kategorií je potřeba zvolit správný typ API. Je možné také procházet Mashup Listing a porovnávat které zajímavé aplikace byly postaveny s pomocí jakého API.


řEšENí

Nasazení FM systému AMI v teplárenské společnosti

propagace společnosti hsi

ilu: archiv hsi

T

eplárna České Budějovice spravuje nemovitý majetek, který je podstatnou částí aktiv společnosti. Údržba majetku podstatným způsobem ovlivňuje spolehlivost a náklady na dodávky tepla k odběratelům. K tomu je nutná detailní znalost o majetku respektive o rozvodech tepla. Správa a evidence popisných dat tepelných sítí byla řešena v aplikaci Microsoft Access s podporou víceuživatelského přístupu. Grafická data byla vedena v prostředí CAD (soubory DGN). Grafická data byla průběžně aktualizována a bez zpoždění byla poskytována prostřednictvím souborů DGN uživatelům. Upravené soubory DGN byly po změně ihned umisťovány na server. Tiskové výstupy uživatelé realizovali pomocí exportů z CAD programů. Tento systém byl k dispozici uživatelům 24 hodin denně s omezenou možností řízení uživatelských práv k datům. V roce 2008 se Teplárna České Budějovice rozhodla k zásadní modernizaci systému. Nejprve bylo provedeno posouzení informačního zabezpečení správy majetku a následně realizace projektu nasazení informačního systému pro správu majetku AMI. Velký důraz byl kladen na zabezpečení publikace informací o sítích, které jsou převážně grafického charakteru a na integraci klíčových funkcí aplikací využívaných dispečery společnosti. Cíle řešení Cílem projektu byla integrace údajové základny, operativní přístup k údajové základně, www.geobusiness.cz

Systém pro správu majetku AMI – obecné vyhledání trasy

efektivní kooperace jednotlivých odborů, řešení vazeb na ostatní systémy, implementace jednotných postupů, řešení úlohy věcných břemen a vyjadřování se k průběhům sítí. Popis řešení Cílem zavedení GIS do provozu bylo zkvalitnění řídících a rozhodovacích procesů, které jsou ovlivněny geografickými informacemi na všech stupních řízení společnosti. Účelem zavedení GIS je soustředit relevantní dílčí evidence, pasporty, obsah mapové a další technické a majetkoprávní dokumentace do společné datové základny a s využitím prostředků výpočetní techniky a počítačové grafiky tuto datovou základnu udržovat v souladu se skutečností a poskytovat z ní aktuální uspořádané grafické i negrafické informace pro potřeby jednotlivých organizačních složek podniku, případně i pro externí uživatele. Realizace projektu správy majetku TČB směřovala k vytvoření předpokladů pro splnění těchto cílů:  sjednocení popisných

(Access) a grafických údajů (DGN) do jednotného zdroje (Oracle) platných údajů (zamezení duplicitám, protichůdným informacím atd.), podchycení veškeré dokumentace (technické, legislativní, provozní) do transparentního prostředí,  vytvoření jednotné struktury informací („výměnného formátu“) poskytovaných pracovišti TČB pro potřeby vedení,  zajištění operativního přístupu k potřebným údajům,  upřesnění jednoznačné zodpovědnosti za okruhy dat i za svěřený majetek,  prokazatelnost a zpětná dohledatelnost využití finančních a hmotných prostředků směřujících do správy majetku,  uchování historie dat (pro srovnávací analýzy apod.),  návrhy možností vazeb na provozované systémy (FATERM, ZIS…),  návrhy a doporučení možností informační podpory správy majetku. Úlohy realizované v TČB byly například evidence věcných břemen (evidence prostoro-

vého vyjádření věcných břemen, vazba na smlouvy o věcných břemenech a na katastr nemovitostí), evidence vyjádření k průběhům teplárenských sítí (evidence prostorového vymezení vyjádření, stavu sítí v okamžiku vydání vyjádření), evidence budov a pozemků, ostatních sítí a technologického zařízení TČB či evidence dokumentace. Přechod úloh do ostrého provozu je realizován postupně dle požadavků TČB. Při nasazení systému AMI byl kladen důraz na využití externích dat katastru nemovitostí, centrálního registru adres ÚIR-ADR a technické mapy města. Veškeré údaje jsou systémem spravovány centrálně a systém zajišťuje jejich jednoduchou a rychlou dostupnost. S využitím systémových nástrojů si uživatel může vytvářet požadované výstupy. • — Bohumil Chmelař, HSI

Profil zákazníka akciová společnost Teplárna České Budějovice vznikla v roce 1994 v rámci druhé vlny privatizace po vyčlenění z JČE. Zabývá se výrobou a rozvodem tepla a elektřiny. Současný celkový instalovaný tepelný výkon v soustavě CZT je 480,7 MWt a instalovaný elektrický výkon 66,2 MWe. roční dodávka tepla se pohybuje dle klimatických podmínek mezi 2 600 až 2 900 TJ, roční dodávka elektřiny z protitlaké výroby se pohybuje mezi 150 000 až 170 000 MWh. (zdroj: www.teplarna-cb.cz) 4/2010 |   GeoBusiness 

2


mise / na návštěvě

Mise #14: GIS V Z3MI ČÍ5EL Svět prostorových informací nás tentokrát zavedl do země číslům zaslíbené. Na další misi se GeoBusiness vypravil do Českého statistického úřadu, jehož sídlo se nachází v Praze. Kdyby se soutěžilo, který subjekt u nás produkuje nejvíc dat, zřejmě by Český statistický úřad (ČSÚ) mířil hodně vysoko. Jak k nim ovšem pasují geoinformační technologie a jak je to s jejich využíváním? Proč ČSÚ nepublikuje výsledky ve formě map? Nebo publikuje? Další zastávkou v našem putování byla moderní budova v pražských Strašnicích a v ní na nás čekala trojice expertů Eduard Durník, Petr Klauda a Jaroslav Kraus.

30 GeoBusiness  |  4/2010

Čas na představení Českého statistického úřadu si udělali Petr Klauda (vlevo), Jaroslav Kraus (vpravo) a Eduard Durník (není na fotografii).

sčítání jsou přirozeně udržována a aktualizována v aktivním režimu správy dat. „Nedostali jsme se na vyšší kvalitativní úroveň ve smyslu systémového řešení. Máme profesionální desktopový GIS, máme data a umíme s nimi pracovat, ale za uplynulých deset let se nám nepodařilo vše vyřešit systémově tak, aby se GIS stalo přirozenou součástí celé statistické agendy,“ přiznává Petr Klauda. Desktopové aplikace především Český statistický úřad je od počátku až do současnosti zaměřen na technologii ESRI, především na desktopové aplikace, jež jsou primárně určeny pro zpracování dat, tematické účely a tvorbu mapových výstupů určených pro publikace úřadu. Zároveň je vybavený i technologií pro uložení prostorových dat v relační databázi ArcSDE. Geoinformační technologie nacházejí největšího využití na třech odděleních, přičemž na každém jinou formou a proto se rozvíjí samostatně. Do trojice

silných uživatelů patří odbor veřejných databází, oddělení územního registru a odbor sčítání lidu. Český statistický úřad má více než tisíc zaměstnanců, přičemž z počtu licencí lze usuzovat, že k pravidelným uživatelům geografických informačních systémů se řadí přibližně padesát. Odbor veřejných databází Jedním z odborů, který se ve své činnosti opírá o geoinformační technologie, jsou veřejné databáze. Jeho součástí je oddělení veřejné databáze, kde vytvářejí a spravují základní úložiště dat určených pro prezentaci výstupů statistického úřadu. „Součástí veřejných databází jsou i regionální databáze a právě jakýkoliv region a jeho srovnávání je to, co nás spojuje s GIS,“ vysvětluje ředitel odboru veřejných databází Eduard Durník. Druhé oddělení regionálních výstupů se zabývá standardními statistickými analýzami a jeho specialisté prezentují výsledky i formou

foto: miloslav jančík

Rozvoj přineslo sčítání Historie geografických informačních systému v Českém statistickém úřadu spadá k poslednímu provedenému Sčítání lidů, domů a bytů (SLDB) v roce 2001, kdy byl zakoupen software od společnosti ESRI a nasazen v rámci přípravy sčítání, vlastní realizace a následně i zpracování. Implementací, kterou v roce 2002 ocenilo ESRI jako projekt roku v České republice, se začala psát historie systematického budování geoinformačních technologií na ČSÚ. Z tohoto období také pocházejí veškerá geografická data, která jsou průběžně až do současnosti spravována, udržována a aktualizována. „Celoplošné prostorové určení všech budov a adresních míst bylo významné pro statistiku, která tím získala nástroj pro logistickou a mapovou podporu sčítání, a také mimo statistiku, protože o takto přesná prostorová data byl velký zájem, takže je poskytujeme rovněž dalším uživatelům. Adresní body, které se využívají v řadě dalších úřadů a institucí, pocházejí z tohoto období,“ vysvětluje Petr Klauda, správce dat a GIS z oddělení statistických územních jednotek. Po prvních krocích však velký boom nenastal a investice do technologií se omezily prakticky jen na postupné rozšiřování počtu licencí desktopového software. Data vytvořená v rámci minulého


mise / na návštěvě

ilu: Český statistický úřad

Veřejná databáze ČSÚ nabízí uživatelům mapové výstupy prezentované technologií vykreslování SVG objektů.

mapových výstupů, jež jsou nedílnou součástí publikací celého ČSÚ v papírové i elektronické formě. Online výstupy z veřejné databáze nejsou jen tradiční formou tabulek, ale i grafů a map a je na volbě uživatele, která forma je nejbližší jeho potřebám. „Je to oblast, do které se chystáme pořádně pustit. Mapy zatím prezentujeme technologií vykreslování SVG objektů. „V databázi Oracle jsou uložené naše standardní vrstvy hranic, zatím do úrovně správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP). Vrstvy se spojují s našimi daty a výsledkem je HTML stránka s integrovaným SVG objektem v podobě mapy. Uživatel si může zvolit parametry obsahu, nemá ale zatím možnost volby grafické podoby, jako je počet intervalů tematické mapy nebo barevné stupnice. V budoucnu by to však mělo být možné,“ vysvětluje Eduard Durník. K tomu nedávno oddělení veřejné databáze oficiálně zveřejnilo XML výstup svých statistických dat, na který tedy mohou být napojeny další aplikace. „V loňském roce jsme testovali možnosti mashupů v Google pro jednoho studenta VŠB-TU Ostrava, který se zabývá možností prezentování statistických dat touto technologií. To je pro nás zajímavá výzva a rádi bychom něco takového implementovali,“ dodal vedoucí oddělení veřejných databází. Registr sčítacích obvodů a budov Pracovištěm, kde slouží GIS jako nástroj pro správu a aktualizaci prostorových dat celého Českého statistického úřadu, je oddělení statistických územních jednotek. Jeho základem je registr sčítacích obvodů a budov, který eviduje územwww.geobusiness.cz

ní a adresní prvky. Už jen ze své podstaty je klíčovým nástrojem této agendy GIS. „Datová základna v rámci územního registru je poměrně široká a poskytuje velké možnosti pro využití prostorových dat a geoinformačních technologií v rámci celé statistiky. Všechny prvky, ať už územního nebo adresního charakteru, jsou primárně evidovány jako popisné entity a ke každému z nich je veden i jeho geografický obraz. Jinými slovy – územní prvky jsou vymezeny hranicí/ polygonem a adresní prvky jsou lokalizovány definičními body,“ zasvěcuje pod povrch správce dat a GIS Petr Klauda a pokračuje: „Registr spravuje celou soustavu administrativních, územních, sídelních a statistických jednotek od účelových statistických obvodů přes základní sídelní jednotky jako je sídelní obraz území, a klasické administrativ-

Sčítání lidů, domů a bytů 2011 představilo svůj vizuální styl.

ní jednotky jako jsou katastrální území, obce, okresy, kraje a podobně. Kromě prostorového obrazu eviduje i jejich historii a vývoj v čase.“ Součástí registru je evidence všech budov v České republice, včetně technicko-ekonomických parametrů jako jsou konstrukční prvky, technická vybavenost nebo evidence bytů. Budovy, adresní místa i byty jsou prostorově určeny, takže je možné zmíněné vlastnosti, případně jiné statistické údaje, vázané na danou budovu či adresu, velmi precizně prostorově vyhodnotit a prezentovat. „Naše oddělení je primárním a největším producentem geodat na ČSÚ. Geodata využívají i jiné oblasti statistiky, například veřejná databáze pro své kartogramy nebo sčítání lidu pro přípravu i vlastní realizaci sčítání,“ dodal Petr Klauda. Do registru sčítacích obvodů a budov plynou informace z mnoha různých zdrojů, které lze rozdělit na administrativní a vlastní statistická šetření. Mezi vnější administrativní zdroje patří například katastr nemovitostí, ministerstvo vnitra i Česká pošta, která bude zajišťovat terénní práce při nadcházejícím sčítání lidu, domů a bytů. Hlavním zdrojem ze statistického šetření je šetření o stavebnictví, kde se z údajů od stavebních úřadů evidují stavby, jejich parametry a technická vybavenost. Od stavebních úřadů a informace potom plynou i do územního registru. Sčítání lidu, domů a bytů Dalším uživatelem geoinformačních technologií je v ČSÚ odbor sčítání lidů, domů a bytů. Samotné sčítání probíhá v desetiletých intervalech a je to nejrozsáh4/2010 |   GeoBusiness 

31


mise / na návštěvě

StatGIS — libozvučná hudba budoucnosti Český statistický úřad se dnes dostal do bodu, ve kterém si osvojil používání geoinformačních technologií, cítí 32 GeoBusiness  |  4/2010

a

b

c

Obrazové ukázky dynamické webové služby iRSO pro prohlížení databáze Registru sčítacích obvodů a budov. (a) Formulář pro vyhledávání budov dle adresy, (b) Výsledek dotazu s odkazy na podrobné údaje o budově a její zobrazení v mapě, (c) Zobrazení budovy v mapě – tenký WMS klient využívající OpenLayers.

ale palčivou nutnost vzniku jednotné politiky práce s prostorovými daty. Problém je v tom, že pracovníci všude, kde se GIS používá, si tak trochu žijí svým vlastním životem. „Schází nám jednotný prezentační systém. Statistika je dnes v takové situaci, kdy uživatelé vědí o technologiích, umějí je použít a dokáží si spojit svoje vlastní úkoly s nějakou prostorovou informací. Pro to, aby se jejich uvažování skutečně uvedlo v praxi a standardizovalo, chybí právě ta technologie. Už víme, kde a jak kopat, ale zatím nemáme lopatu,“ přiznává Petr Klauda. Pokud současný stav využití geoinformačních technologií na Českém statistickém úřadu lze popsat jako nesystematický vývoj na třech pracovištích, budoucnost kreslí zajímavější obrázky. Efektivnější implementaci technologií GIS má zajistit projekt StatGIS, který by měl za jistých okolností letos odstartovat. „Jde o jednotné systémové technologické řešení v rám-

ci celého úřadu a sjednocení všech procesů, které v rámci statistiky probíhají a které by mohly využívat nebo už vyžívají geoinformační technologie ke své agendě. Smyslem je vybudovat technologické zázemí, zkoordinovat všechny agendy a činnosti a rozšířit GIS do všech koutů statistiky, kde to má smysl a kde by využití znamenalo poměrně značnou přidanou hodnotu ke standardním statistických datům,“ naznačuje Petr Klauda. Myšlenka vybudování portálu geostatistických dat (projekt StatGIS) byla původně zamýšlena pro realizaci v rámci projektů Integrovaného operačního programu už v období 2007 až 2013. Šestiletý proces se v současnosti zkrátil na polovinu a realizován by měl být v letech 2010-2013. „Má to své výhody, za tyto tři roky se projekt musí realizovat, přitom už druhý rok projektu by měly být první výsledky. Pro statistiku to bude něco nového a bude se muset vypořádat s tím, že se GIS stane součás-

ilu: Český statistický úřad

lejší statistické zjišťování. Naposledy proběhlo v roce 2001 a bylo spjato s nasazením geoinformačních technologií v rámci projektu. Po dokončení sčítání, zpracování výsledků a jejich publikování však dochází k utlumení aktivit a jejich obnovení nastává až s přípravami na další sčítání. To je v plánu v roce 2011, přičemž původně se pro sběr dat uvažovalo o použití mobilních technologií. „Využití handheldů při terénních pracích jsme testovali naposledy v závěru loňského roku, ale se smíšenými pocity. Jednak nebyla odezva v rámci informačního prostředí ČSÚ dostatečná, na druhou stranu jsme měli pochybnosti, zda přístroje pracovníci v terénu využijí. Stále tedy počítáme s tím, že budou pracovníci v terénu vybaveni papírovou mapou,“ vysvětlil Jaroslav Kraus, šéf projektu sčítání. „Primární myšlenkou bylo, že by byly použity pro sběr dat, například při lokalizaci chybějících budov. Poměrně záhy se však ukázalo, že je to slepá ulička především z důvodu náročnosti takového sběru. Tato myšlenka se víceméně opustila a preferovaly se jiné cesty jak data aktualizovat,“ navázal Petr Klauda a pokračoval: „Pro tato zařízení se najde využití v rámci územní přípravy sčítání nebo v běžné praxi terénních statistických šetření. Ale budou to spíše účelová nasazení, myšlenka plošného nasazení se ukázala v počtu a kapacitách, které máme, jako nereálná.“ Na jedné straně produkuje ČSÚ obrovské množství dat, na straně druhé je vřelý vztah Čechů k mapám. Mohou vést tyto dva fakty ke zvýšené mapové produkci? „Sčítání lidu je obrovská zásobárna dat, i když monotematických. Nemohu mluvit za všechny statistiky, které statistický úřad zpracovává, ale s atlasem sčítání, ať už máme na mysli elektronickou nebo klasickou tištěnou formou, se u výsledků sčítání 2011 počítá. Není to však věc, která by měla zásadní prioritu,“ přiznává Jaroslav Kraus a dodává: „Zajímavý by byl i retrospektivní atlas z minulých sčítání počínaje rokem 1990, ale zatím je to jen myšlenka.“


mise / na návštěvě

ilu: Český statistický úřad

tí její každodenní práce. Rozvoj musí být nutně řešený pomocí externích kapacit tak, jak jsou projekty IOP, tedy Integrovaného operačního programu, běžně řešeny. Budeme vypisovat soutěže pro uchazeče o služby a o statistický geoportál a součástí je rovněž technické řešení. V roce 2013 bychom se měli dostat do stavu, že budeme mít vybudovaný geostatistický systém, který by měl být převeden do každodenního provozu,“ připomíná Jaroslav Kraus podmínku udržitelnosti, která projekty IOP provází. Projekt byl podaný v rámci výzev ještě bez rozpočtu a schválen už před více než rokem a půl. Náklady se pohybují kolem 80 milionů korun, polovina by měla být proinvestována a polovina by byla určena na nákup služeb. V současnosti probíhá hodnocení předběžně odhadnutých nákladů a v případě, že k projektu nebudou námitky, měl by se během tří let stát StatGIS standardní součástí statistického prostřední.

unie. Možnost rozlišovat a rozpracovávat do nižšího regionálního detailu by bylo velmi užitečné, protože dnes víme, které regiony by měly žádat pro pomoc, ale protože region zpravidla není homogenní, tak už nejsme schopni rozpoznat kde nás nejvíc »tlačí bota« a kam bychom měli upřít pozornost. To jsou záležitosti, které nám může i projekt StatGIS umožňující účinné využití funkcionality GIS nástrojů pomoci řešit. V tom jsem pořád nepoučený optimista, že se nám podaří projekt dotáhnout do konce a že dosáhneme změnu kvality, nikoli revoluci, přístupů ke zpracování statistických dat a realizaci statistických úloh,“ věří Eduard Durník. Volání veřejnosti a INSPIRE Český statistický úřad publikuje svá data zdarma nejčastěji ve formě tabulek, lze tedy očekávat, že by prezentaci ve formě tematických map veřejnost přivítala. „Domníváme se, že jsme identifikovali cílové skupiny, ať už ji vidíte jako státní správu a samosprávu nebo máte na mysli komerční sféru, kterou například zajímá, kde bydlí ti »krásní– mladí–bohatí«, aby se jim mohl postavit nový hypermarket. I to je legitimní výstup, používání geostatistiky pro

podnikatelské plány je běžné, dělá se to všude ve světě a není důvod, aby se to nedělalo u nás. Pokud se tím zvýší počet uživatelů, je to pro statistiku jedině dobře,“ myslí si Jaroslav Kraus. Vedle ukojení zájmu uživatelů je dalším hlasem pro realizaci StatGIS směrnice INSPIRE. „Pro národní statistické úřady zemí Evropské unie z ní vyplývají poměrně rozsáhlé povinnosti a úkolem ČSÚ je zajistit data, jejich publikaci a nabídku ve formě standardizovaných služeb. Pro nás je primárním motivem to, že statistika nabídne prezentaci a vyhodnocování statistických dat v prostorovém kontextu. Nabídne další informaci, další rozměr a mnohdy i srozumitelnější prezentaci statistických dat než jsou tabulky a grafy,“ vysvětluje Petr Klauda a dodává: „Od odborné veřejnosti i z akademické sféry je poptávka po prostorových informacích výrazná a jasně to cítíme. Je potřeba, aby státem garantovaný zdroj poskytoval informace i v prostorovém kontextu a pak je tu také běžná veřejnost, která mnohdy statistická data nevyužívá, protože jsou publikována nezáživnou formou. Vidím tedy dva hlavní motivy – uživatele statistických dat a pak autoritu z Evropské unie ve smyslu směrnice INSPIRE.“ • — Miloslav Jančík

ČSÚ na prahu geoinformatické revoluce? „Geoinformatická revoluce, to je moc silné slovo, ale kus pravdy na tom je. Já používám formulaci, že ČSÚ je zavedený na provozování statistických úloh a nyní by se mělo přejít k úloze geostatistické,“ přemýšlí Jaroslav Kraus a pokračuje: „Každá statistická úloha je vymezena časově, věcně a prostorově, přičemž prostorový potenciál je různý. Statistické úlohy ze sociální oblasti nebo demografie mají potenciál poměrně veliký, vedle toho jsou úlohy ekonomické, kde si nemyslím, že by se to tak prosadilo.“ Že by však ani v ekonomické statistice nebyly prostorové analýzy nepoužitelné, si nemyslí jeho kolega Eduard Durník. „Bohužel způsob, jakým je u nás šetřena ekonomická statistika, neumožňuje zkoumat regionální variabilitu ve větší hloubce. Například HDP na obyvatele je jeden z nejdůležitějších výstupů statistiky, na který je navázána strukturální pomoc Evropské Využití geoinformačních technologií a geodat pro podporu životního cyklu statistických úloh www.geobusiness.cz

4/2010 |   GeoBusiness 

33


TIPY A TRIKY

Repeating Shapes Potřebujete vytvořit vektorovou mřížku, kterou byste rovnoměrně pokryli zájmové území pro následné analýzy? Řešením může být rozšíření Repeating Shapes. ozšíření programu ESRI ArcGIS s názvem Repeating Shapes umožňuje systematicky rozdělit území na části o stejné velikosti. Tyto části mohou být v podobě bodů, kruhů, čtverců, trojúhelníků a hexagonů. Extenze je k dispozici na webu společnosti Jenness www. jennessent.com v sekci ArcGIS Tools. Instalace rozšíření Dříve, než může být program v ArcGISu spuštěn, musí být nainstalována v registrech operačního systému Microsoft Windows. Teprve poté ji můžete přidat do prostředí ArcMap pomocí položky Customize z nabídky Tools. V záložce Commands vyberte v sekci Categories položku Jenness Enterprises a z pravého okna přetáhněte extenzi Repeating Shapes kamkoliv na lištu nástrojů.

Spuštění Při spuštění rozšíření máte na výběr čtyři možnosti tvorby vektorové mřížky podle oblasti pokrytí. První varianta With Respect to Selected Features in a Layer generuje mřížku, která pokrývá vybrané záznamy v bodové, liniové či polygonové vrstvě.

Pokud nevyberete žádný záznam, můžete pracovat i s celou vrstvou. Obrazce se tak vygenerují přesně v rozsahu vrstvy. 34 GeoBusiness  |  4/2010

U druhé volby Within the Extent of a Particular Layer je mřížka nad vybranou vrstvou uspořádána do čtyřúhelníku. Na rozdíl od první možnosti si zde můžete zvolit i rastrovou vrstvu.

Možnost Within the Extent of All Layers in the Map vykreslí mřížku v rozsahu „Full Extent“ . Nehledí tedy na rozměry jednotlivých vrstev jako v předešlých případech. Poslední volba Within the Extent of the Display jako jediná pracuje s měřítkem mapy. Pokud se přiblížíte na zvolené území, mřížka se vygenerují právě jen v tomto rozsahu.

Po výběru jedné z nabízených možností dále volíte tvar obrazce. V nabídce je celkem 7 typů mřížky. Body a kruhy mohou být generovány buď podle struktury čtverce, nebo trojúhelníku. Dále je na výběr čtverec, trojúhelník a šestiúhelník.

Pokročilá nastavení Jednotlivé obrazce lze upravit podle parametrů jako je velikost, orientace a vzdálenost v metrech. Vhodné je si předem nastavit souřadnicový systém. Dále je zde možnost zvolit uložení vytvořené vrstvy. U bodů lze nastavit vzdálenost od nejbližšího bodu a orientaci vertikálních a horizontálních řádků a sloupců. Orientaci si můžete zvolit sami nebo náhodně vygenerovat pomocí tlačítka Randomize. Při zvolení kruhů vytvoří extenze kruhové polygony seřazené v řádcích a sloupcích. Zde nastavujete velikost kruhu podle plochy, poloměru, průměru či objemu. Stačí zadat jednu hodnotu a automaticky se vyplní i ty ostatní. Jako u bodů i zde volíte vzdálenost mezi kruhy, která se počítá od středu kruhu. Nutno dodat, že kruhy se mohou překrývat. Stejný parametrem je i orientace. Parametry dalších tvarů jsou stejné, pouze se liší nastavením velikosti. U čtverců lze zadat rozlohu či délku strany, u rovnostranného trojúhelníku rozlohu, délku strany nebo výšku a u hexagonu rozlohu, délku strany, průměr či šířku. Nastavení orientace je stejné jako u předešlých obrazců.

Po definici parametrů rozšíření generuje zvolený obrazec buď do geodatabáze nebo do formátu shapefile. Na závěr vytvoří program krátkou zprávu popisující zvolenou mřížku, její parametry, místo uložení, počet záznamů ve vrstvě, čas začátku, ukončení a doba trvání analýzy. • — Petra Sádovská Katedra geoinformatiky , Univerzita Palackého v Olomouci

ilu: autorka

R


inovace

Sportujte s iPhone! V

ánoce jsou dávno za námi, jaro je v plném proudu a mnoho lidí má opět ten špatný pocit, že jsou o nějaké kilo těžší. Plni předsevzetí se na jaře pustí do různých sportů jako je běhání či jízda na kole. Jenže po nějakém čase většina těchto „hříšníků“ odpadne a počkají si na další kolo po příštích vánocích... Základem je motivace Důvodů, proč nepokračovat ve sportu, může být celá řada. Například žádné viditelné výsledky nebo sportování prostě časem omrzí. Jak si sportování trochu zpestřit? S příchodem nové verze 3GS se do telefonu Apple iPhone dostala i aplikace Nike+iPod od společnosti Nike. Ta spolupracuje přímo se speciální obuví stejnojmenné firmy, která má uvnitř podrážky prostor pro malý čip s akcelerometrem, jež komunikuje s iPhonem. Aplikace uživateli umožní vyhodnotit tréninkovou jednotku. Bohužel je nutné koupit speciální a nepříliš levné boty a Nike+iPod Sport Kit. Jenže co když obojí skončí po měsíci v temném koutě vaší skříně? Najdou se však i podobné aplikace, které nepotřebují nákladné příslušenství. Rozdíl je ve využití systému GPS pro zjišťování polohy. Pro potřeby tohoto článku byly porovnávány čtyři aplikace – Trail Track, iMapMyRun+, Run Logger Free a Smart Runner. Ze získaných úda-

jů, které se neustále aktualizují, je možné zjistit rychlost, absolvovanou vzdálenost a také spálené kalorie. Některé aplikace umožňují dotykem na displej aktivovat funkci, která pomocí hlasu oznámí aktuální stav. V průběhu cvičení je možné zobrazit trasu na mapě nebo ji uložit a porovnávat s dřívějšími časy, což umožňuje porovnání a sledování nárůstu či poklesu výkonnosti. S pomocí elektronické pošty nebo sociálních sítí jako je Facebook či Twitter můžete svou výkonnost sdílet s přáteli či kolegy z tréninkového týmu. Volitelně je možné pořídit pouzdro na ruku, které zlepší viditelnost satelitů a zejména nepřekáží při pohybu. Jak je to s přesností? K testování jsme použili Trail Track a iMapRun a jejich výsledky se porovnávaly s tachometry na kole a v autě. V reálném provozu dosahují z hlediska přesnosti obě aplikace relativně dobrých výsledků. Přesnost při jízdě v automobilu se při několika pokusech vešla do tří procent. Velmi záleží také na umístění přístroje kvůli příjmu GPS signálu, který je v případě méně citlivého iPhone velmi významné. Zkušební test na kole představoval největší prověrku využitelnosti aplikace. Pomalá jízda, několik zastávek a jízda lesem rozhodně mohly činit velké překážky. Nakonec se ukázalo, že si iPhone

i s touto výzvou dokázal hravě poradit. Na testovací trase byla naměřena odchylka pět procent oproti tachometru kola. Bohužel nejsou známé přesné informace, jak jednotlivé aplikace fungují. Rozdíl tedy mohl být způsoben i změnou nadmořské výšky, kterou aplikace nemusela vzít v úvahu. Další otázkou je spolehlivost tachometrů na kole či v autě, které nebyly žádným způsobem kalibrovány. Pro rekreaci to stačí Je jisté, že podobné aplikace jsou již dlouho dostupné na různých PDA pro účely geoinformačních systémů. Výhodou iPhone však je, že si jej lidé pořizují jako telefon a možnost využívat obdobné aplikace je příjemnou výhodou. Abychom byli spravedliví, těmito funkcemi nedisponuje pouze iPhone, ale v podstatě každý mobilní telefon nebo jiné zařízení s GPS a vhodnou aplikací. Pro iPhone je jich k dostání celá řada placených i volně stažitelných. Až na některé výjimky tyto aplikace pracují velmi dobře. Velké problémy činí například průchod budovami, kdy se ztratí signál na delší dobu, což s sebou může přinést chybu až kolem jednoho kilometru. Nicméně pokud bereme iPhone primárně jako telefon, nelze než konstatovat, že přesnost kolem pěti procent je velice pěkná a pro rekreační využití nadmíru dostačující. • — Jiří Kamínek

Aplikace

Trail Track

iMapMyRun+

Run Logger Free

Smart Runner

Hodnocení v AppStore









Vydavatel

Spogg AB

MapMyFitness Inc.

Yuuji Maruyama

SmartRunner GmbH

Cena

0,99$

4,99$

zdarma

zdarma

výhody

demoverze k vyzkoušení

demoverze k vyzkoušení, propojení s Facebook nebo Twitter, pořízení fotek s geotagem

cena, mapa s rotací podle kompasu, pořízení fotek s geotagem, záznam průběhu rychlosti do grafu

cena, velice jednoduché na ovládání

nevýhody

záznam minulých tras

záznam minulých tras, cena

záznam minulých tras, složitý interface

zobrazuje pouze základní informace, nezobrazuje na mapě

ilu: autor

náhled aplikace

www.geobusiness.cz

4/2010 |   GeoBusiness 

35


TIPY A TRIKY

Tvorba toolboxů v prostředí Model Builder

Modelové cvičení Jako modelové cvičení nám poslouží úkol najít lokalitu, která se nachází v okresu Blansko, do jednoho kilometru od vodního toku a mimo ochranné pásmo lesa, které je ve vzdálenosti sto metrů. Pro ukázku využijeme data z ArcČR 500, která lze bezplatně stáhnout z adresy http://old.arcdata.cz/download/data/arccr500v20.zip. Před tvorbou samotného modelu musíte do programu ArcMap načíst vrstvy Vod_ tok.shp, Okresy.shp a Lesy. shp. 1. Nový toolbox: Otevřete ArcToolbox a klikněte pravým tlačítkem na 36 GeoBusiness  |  4/2010

volné místo, zvolte New Toolbox a pojmenujte si jej například „muj_vlastni_toolbox“. V nově vytvořeném toolboxu zvolte New a vyberte model. Ten je možné opět pojmenovat například: „hledana_lokalita“. Pravým tlačítkem můžete model začít editovat funkcí Edit. Do prázdného grafického prostředí se budou postupně vkládat funkce z ArcToolbox. 2. Tvorba modelu V dalším kroku vybereme okres Blansko. V ArcToolbox vyhledejte funkci Select Layer By Attribute a táhnutím myši ji přeneste do grafického prostředí. Objeví se obdélník a elipsa. Žluté obdélníky v Model Builderu značí funkce, modré elipsy vstupní vrstvy a zelené elipsy vrstvy výstupní. Přidané tvary jsou ještě nevybarvené, což značí, že nejsou nastavené. Kliknutím na obdélník se zobrazí stejné nastavení, jako byste funkci otevřeli v ArcToolbox. Vstupní vrstvu nastavte Okresy, ponechte NEW_ SELECTION a zadejte SQL dotaz: „NAZEV“ = ‚Blansko‘, potvrďte a uvidíte, že přidané tvary jsou již barevné. Nastavení parametrů Pokud byste nyní grafické prostředí zavřeli a chtěli model spustit, přečtete si upozornění o tom, že model nemá žádné parametry. I přesto je ale možno model úspěšně spustit a okres Blansko je vybrán. Tento parametr však lze jednoduše opět změnit - Make Variable From Parameter - Expression.

 Tvorba nového modelu

 Výsledné schéma modelu (bez poj. parametrů).

 Výsledná podoba modelu po jeho spuštění

V grafickém prostředí se objeví nová menší světlemodrá elipsa, která značí nastavení funkcí. Pomocí nabídky Make Variable můžete volit, jaké parametry jsou pro uživatele viditelné při spuštění modelu. Aby tyto parametry byly pro uživatele viditelné, je nutné na každou elipsu kliknout pravým tlačítkem a vybrat Model Parameter. Jako potvrzení se objeví znak „P“. Pokud nyní model zavřete a uložíte, můžete při jeho spuštění zvo-

lit z jaké vrstvy se má entita vybírat a také sestavit příslušný atributový dotaz. Další funkce modelu V dalším kroku budou do modelu přidány další funkce. Pro vyhledání lokality do jednoho kilometru od vodního toku použijte funkci Buffer. Vstupní vrstvu nastavte Vod_tok, do Linear Unit napište hodnotu 1000 a jako použité metrické jednotky nastavte metry. Pomocí Make Variable

ilu: autor

Co je ModelBuilder? ESRI ArcGIS Desktop se skládá ze tří základních částí – ArcMap, ArcCatalog a ArcToolbox. ArcToolbox obsahuje celou řadu funkcí, které slouží pro různé analýzy a práci s daty. Každý, kdo pracuje s aplikací ArcMap, již někdy využil funkce z ArcToolbox jako například Clip, Union, Merge nebo Dissolve. Mnohdy je při práci nutné použít několik nástrojů za sebou, což zabírá mnoho času. Proto je součástí ArcToolbox aplikace Model Builder poskytující grafické modelovací prostředí, ve kterém je možno navrhnout modely, které mohou zahrnovat nástroje, skripty a data a mohou tak výrazně usnadnit a urychlit práci. Model Builder umožňuje spojit několik nástrojů z ArcToolbox v jeden jediný model, který je potom součástí ArcToolboxu.


tIPY A TRIKY zvolte parametr Distance a oba parametry zviditelněte (Model Parameter). Po tomto kroku model umí vybrat nadefinovaný okres a vytvoří obalovou zónu okolo vodního toku v nastavené vzdálenosti. V dalším kroku použijte funkci Clip, kde jako vstupní vrstvu zvolte výstup z funkce Buffer. Poslední krok V posledním kroku je nutné vymazat plochy lesů a jeho ochranné pásmo. Opět použijte funkci Buffer, vstupní vrstvu nastavte Lesy a Linear Unit nastavte 100 metrů. Dále zvolte jaké parametry budete chtít pro uživatele zviditelnit. Hledaná lokalita musí být mimo ochranné pásmo lesa, proto použijte funkci Erase. Vstupní vrstvu nastavte jako výstup funkce Clip a jako mazací vrstvu výstup funkce Buffer lesa. Výstupem

z funkce Erase je zelená elipsa, u které můžete nastavit Model Parameter, aby si uživatel mohl zvolit, kam chce uložit výslednou vrstvu. Úprava vzhledu Pokud model uložíte a spustíte, otevře se okno s parametry, které je možné měnit nebo zvolit. Vhodné je ještě upravit názvy jednotlivých polí. Znovu si otevřete editor a v něm každou elipsu, která má označení „P“ přejmenujte pomocí Rename. Co do názvu napíšete, se zobrazí v okně parametrů při spuštění modelu. Proto volte vhodné a jednoznačné názvy jako například „zadej vzdálenost od vodního toku“ u parametru distance, nebo „zadej v jakém okrese hledat lokalitu“ u parametru expression. Rozšiřující nastavení modelu U každého modelu je mož-

Trik: Všimněte si, že při výběru vrstvy máte k dispozici dva druhy:

né měnit jeho nastavení pravým tlačítkem a volbou Properties. Změnit je možné následující parametry:  Name: název modelu.  Label: jak se má název zobrazovat (můžeme mít pojmenovaný model bez diakritiky a bez mezer, ale zobrazovat se bude s diakritikou a s mezerami).  Description: stručný popis modelu – popis se zobrazí při spuštění modelu na pravé straně okna (help), a důležité zaškrtávací tlačítko Store relative path names, které určuje, zda mají být zachovány absolutní, nebo relativní cesty. Víte-li, že budete model někomu předávat nebo přenášet na jiný počítač, je vhodné nastavit relativní cesty.  Parameters: Lze si zobrazit, jaké jsou při spuštění modelu volitelné parametry a měnit jejich zobra-

zení při spuštění modelu. Můžete tedy nastavit, co bude na prvním místě a co na posledním.  Environments: Tato karta obsahuje celou řadu nastavení, nichž jedno z nejvýznamnějších je položka General settings. Zde je vhodné zaškrtnout Current Workspace, zvolit pole Values a vybrat složku, kterou chcete používat jako pracovní adresář. Na závěr vytvoříme nápovědu U vytvořeného modelu můžete vytvořit rozsáhlejší nápovědu (pravým tlačítkem Edit Documentation), ve které popíšete vytvořený model. Po kliknutí na Parameters můžete ke každému parametru modelu napsat jeho popis. • — Lukáš Pavelec Katedra geoinformatiky Univerzita Palackého v Olomouci

Trik: Pokud víte, že budete model přenášet, je dobré si v adresáři,

první se žlutým kosočtvercem (vrstvy v aplikaci ArcMap) a dru-

ve kterém máte uložený model (standardně je to C:\Documents_

hý s modrým trojúhelníkem (vrstvy vytvořené pomocí modelu).

and_Settings\Pocitac\Data_aplikací\ESRI\ArcToolbox\My_

V případě většího množství vrstev, které znesnadňují orientaci,

Toolboxes\MujToolbox.tbx) vytvořit prázdnou složku například

můžete zvolit jiný způsob výběru – a to přímo v grafickém roz-

s názvem Pracovni_data a tuto složku nastavit jako pracovní ad-

hraní. V nástrojové liště vyberte předposlední tlačítko a pomocí

resář. Pokud budete mít nastaveny relativní cesty a budete tuto

něj můžete tažením myši spojovat funkce mezi sebou. Je důležité

složku přenášet společně s modelem, zajistíte tím bezproblémo-

si dát pozor, zda vybíráte nejprve vrstvu, ze které se má vytvářet

vé ukládání pracovních dat, která model bude vytvářet.

Clip, nebo zda pomocí této vrstvy má být Clip proveden.

inzerce

Touha vědět víc Také se neustále snažíte dozvědět více?

ilu: autor FOTO: © NASA, Alan L. Bean

V GeoBusinessu přinášíme desetkrát ročně obsah, který je zároveň odborný a inspirativní pro vaši praxi. Předplaťte si GeoBusiness na rok 2010 za pouhých 43,70 Kč za výtisk. Objednávejte na www.geobusiness.cz/predplatne

geobusiness www.geobusiness.cz

4/2010 |   GeoBusiness 

37


na stáži

Na stáži v Arizoně M

Běžencům naproti University of Arizona je jedna z elitních státních univerzit v Spojených státech. Přestože to není soukromá škola, studenti platí vysoké školné přes 16 tisíc dolarů za rok. Povinnosti platit astronomickou částku jsem byl díky univerzitní dohodě ušetřen, nicméně i tak jsem po příjezdu hned začal hledat práci na částečný úvazek, abych si ke stipendiu od Masarykovy univerzity vydělal kapesné na cestování. Moje dlouhé hledání mě mimo jiné zavedlo i do univerzitní laboratoře Centre for Spatial Analyst, kde mě její vedoucí Gary Christopherson sice nenabídnul placenou pozici, ale navrhnul mi možnost spolupracovat na projektu Human Borders a něco se aspoň naučit, než si najdu práci za peníze. Projekt mě nakonec zaujal do takové míry, že jsem si na laboratoř nakonec našel čas rovněž později, když už jsem měl práci za peníze. Cílem projektu Human Borders je vytvoření sítě nouzových záchranných stanic v pouštích na jih od Tucsonu směrem k mexickým hranicím. Celá oblast jižní Arizony je totiž smutně proslulá úmrtími nelegálních běženců a Tucson, jakožto nejbližší arizonské město je 38 GeoBusiness  |  4/2010

Cílem projektu Human Borders je najít vhodné umístění pro pomoc mexickým běžencům.

populárním cílem imigrantů. Převaděči běžence nejčastěji vyloží těsně za hranicí bez jakýchkoliv zásob pitné vody či vybavení s tím, že do Tucsonu je to jen dvě až tři hodiny chůze. Ze strachu před americkou pohraniční policií se většina běženců snaží držet co nejdále od obydlených oblastí a druhý či třetí den cesty se často ocitají, sluncem vyčerpaní a žízniví, desítky kilometrů od nejbližšího sídla bez naděje na pomoc. Skutečná vzdálenost mezi Tucsonem a mexickými hranicemi je totiž přes sto kilometrů a mimo hlavní tahy není oblast pokryta signálem mobilních operátorů. Human Borders Organizace podílející se na projektu Human Borders proto v předem vytipovaných místech staví stanice se zásobami pitné vody označené několik metrů vysokou tyčí s praporem. Na stanici je také telefon umožňující běžencům zavolat pomoc. Vedle toho je součástí projektu také osvětová kampaň, během níž jsou v mexických městech v pohraničních oblastech rozdávány letáky s informacemi o nehostinných podmínkách v arizonské poušti, mapou Arizony a vyznačenou vzdáleností mezi hranicí a Tucsonem, přičemž je na mapách jasně vyznačena vzdálenost, která se dá ujít za jeden, za dva a za tři dny. A Tucson se na mapě

nachází až za hranicí třídenního pochodu. Podobné informace jsou potom umístěny rovněž na cedulích rozmístěných podél hranic. Úkolem naší laboratoře bylo vedle vytvoření orientačních mapek pro informační kampaň také určení lokalit pro vybudování záchranných stanic. V praxi tedy šlo o rekonstrukci nejpravděpodobnější migračních tras, nejčastěji využívaných ilegálními imigranty. K práci na projektu byl využíván takřka výhradně software ESRI, především ArcGIS 9.3. Základ prostorových analýz tvořila data o nalezených ostatcích běženců. Pro každý nález jsme tedy chtěli zpětně vytvořit nejvíce pravděpodobnou cestu, kterou se nebožák dostal od hranic až k místu, kde nalezl svou smrt. V první fázi projektu bylo potřeba připravit všechna podkladová data, především terénní model. Jeho základem byl DEM vytvořený v rámci Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), který obsahuje značný počet drobných chyb, bylo tedy třeba jej normalizovat, aby neobsahoval nulové hodnoty. Celý proces přípravy dat nebyl složitý, ale časově náročný, vzhledem k tomu, že bylo potřeba připravit data pro celou zájmovou oblast jižní Arizony, která se rozlohou vyrovná zhruba Polsku. Po vyladění podkladových dat jsme vytvořili takzvaný „cost distance

foto: archiv Human Borders

ožnost strávit půl roku v arizonském Tucsonu jsem dostal díky smlouvě mezi Masarykovou univerzitou v Brně a University of Arizona o výměnném pobytu studentů. Protože se jednalo o přímou dohodu mezi dvěma univerzitami bez účasti jiných organizací, bylo veškeré administrativní zařizování relativně jednoduché a rychlé. Výběr studentů pro pobyt v Tucsonu byl plně v kompetenci Masarykovy univerzity a stačilo napsat motivační esej, sehnat si doporučující dopis, za kterých bych rád ještě jednou poděkoval Tomáši Řezníkovi, a společně s výpisem dosažených výsledků všechno zanést na příslušné oddělení univerzity. Ani ne týden potom, co jsem si ve škole na nástěnce poprvé přečetl o možnosti studia v USA, jsem už věděl, že příští akademický půlrok strávím uprostřed pouště. Po nominaci na studijní pobyt jsem musel ještě povinně složit zkoušku z angličtiny TOEFL, vyžadované všemi americkými univerzitami, a pak už stačilo pustit se do stohu formulářů pro americké imigrační úřady a sehnat letenku.


na stáži

ilu: archiv Human Borders

raster“, tedy jakousi simulaci obtížnosti pohybu v terénu s úvahou, že běženci v neznámém terénu šli cestou nejmenšího odporu. Za hlavní překážku bylo bráno převýšení terénu, do výpočtu však byla zahrnuta také například vzdálenost od hlavních tahů mezi Tucsonem a Mexikem. V tomto případě jsme vycházeli z úvahy, že běženci se budou držet v určité vzdálenosti od těchto komunikací, dostatečně velké, aby jim nehrozilo nebezpečí od pohraniční policie, monitorující hlavní tahy, ale zároveň dostatečně malé, aby je mohli použít jako referenční bod pro určení směru pochodu. Po vytvoření vyhovujícího rastru už stačilo použít funkci „cost path“ pro výpočet nejefektivnější cesty od hranice k bodu nalezení ostatků. Výsledky z laboratoře byly předány organizaci Human Borders, která je používá jako podkladová data pro rozmístění záchranných stanic, v kombinaci s výsledky rozhovorů se zadrženými běženci a terénním průzkumem, při kterém byly mimo jiné využívány dálkově řízené modely letadel pro fotografické nasnímání zájmových lokalit. GIS jako nástroj Vedle práce v laboratoři jsem samozřejmě navštěvoval také školu. Geografické informační systémy jsou na amerických univerzitách velmi populární, avšak ani ne tak jako samostatný obor, ale spíše jako dílčí disciplína řady, především přírodovědných, oborů. Přestože na University of Arizona můžete studovat prakticky cokoliv od architektury přes perštinu až po moderní tance, studijní program zaměřený výhradně na GIS, geomatiku nebo kartografii zde nenaleznete. Mými spolužáky na přednáškách a cvičeních z geostatistiky proto byli mimo jiné bioložka zkoumající migraci divokých kachen na Aljašce a archeolog zabývající se prostorově časovou rekonstrukcí osídlování Severní Ameriky. Zkrátka GIS zde pro vědce představuje stejný nástroj jako třeba statistika. Zatímco v Evropě stále řešíme, kde získat prostorová data a jak je dát dohromady, za oceánem jsou o krok dál a snaží se najít způsob, jak využít ohromné množství veřejně dostupných, kompatibilních dat pro co nejvíce efektivní správu a využití přírodních zdrojů velké země. V osnovách přednášek z GIS se proto těší prominentnímu postavení rastrové prostorové analýzy, podobně www.geobusiness.cz

těm užívaným v naší laboratoři. Pokud bych měl zmínit obecné rozdíly mezi americkým a českým vysokým školstvím, americké je mnohem více orientované na získání praktických dovedností. Což asi nikoho nepřekvapí, vzhledem k tomu že americké univerzity se pohybují v tržním a vysoce konkurenčním prostředí, kde je jako hlavním cílem univerzitního vzdělání příprava na budoucí povolání. Jestli je to ideální přístup, je otázka pro diskuzi. Velmi mi ovšem vyhovoval systém hodnocení předmětů, kdy Mapa ve španělštině je k dispozici také na mexické straně hranice. výsledná známka je průměr všech známek získaných ze cvičení a písemek v průtl kaktus, v garáži jsem potkával mláďata chřestýšů, v noci poslouchal kojoty vyjící běhu semestru. V Česku až donedávna na měsíc a o víkendech nasával vůni spávýsledky vašeho studia závisely praklených mexických taccos, grilovaných na ticky výhradně na tom, jak se vám zrovdvorcích španělský mluvící části města. na měsíc ve zkouškovém dařilo sedět doma a učit se, zatímco vaše celosemesPokud budete mít tedy někdy příležitost, rozhodně neváhejte se do jižtrální práce byla maximálně na ozdoní Arizony vypravit. Až si vezmete kolo bu. Americký systém hodnocení už se ale a pojedete se projet do pouště, kde zrovnaštěstí pomalu rozšiřuje i u nás. na rozkvétají kaktusy saguára pokropené monzunovou přeháňkou, určitě mi dáte Pojďte pracovat do NASA za pravdu, že toto zapomenuté místo má Celkově pobyt na prestižní americké univerzitě umožňuje cítit se trochu blíže něco do sebe. • „pupku světa“. V laboratoři se denně volá — Zdeněk Hynek kvůli problémům se softwarem do ESRI, v kampusu jsou rozmístěny hodiny odpočítávající čas zbývající do přistání uniZákladní informace o stáži verzitní sondy na Marsu a na chodbách visí plakátky s nápisy „Už víte co děláMísto stáže: Tucson, Arizona te příští léto? Pojďte pracovat do NASA.“ Název organizace: University of Arizona A nastavovat v ArcCatalogu správnou Délka trvání: srpen až prosinec 2007 projekci shapefilu, ve kterém každý bod Program, přes který byla stáž reaznamená místo nálezu kojoty ohlodalizována: bilaterální smlouva mezi University of Arizona a Masarykovou ných zbytků člověka, který místo vysněuniverzitou ného života ve Spojených státech skonO autorovi: Zdeněk Hynek studučil někde uprostřed pouště, je opravdu je kartografii a geoinformatiku na zvláštní pocit. Přírodovědecké fakultě Masarykovy Přes jednoznačně pozitivní akadeuniverzity v Brně. Profesně se zaměřumickou zkušenost ale za největší přínos je především na webovou kartografii stále považuji možnost bydlet půl roku v Sonorské poušti. Na zahradě mi rosa využití animací na webu. 4/2010 |   GeoBusiness 

39


MarKET TéMa / NOvINKY Na TrHU

01 GARMIN NÜVI 3700

02 SOKKIA 50RX

Garmin odtajnil novou řadu novou řadu automobilových  navigací Nüvi 3700. Na první pohled je zřejmé, že bylo hodně energie věnováno modernímu designu, všechny tři přístroje z nové řady mají tloušťku pouhých devět milimetrů. Jsou  vybaveny displejem s WVGA rozlišením a podporou multidotykových gest, nejvyšší model Nüvi 3790 podporuje hlasové ovládání, podle navigovat.cz však nelze počítat s tím, že  by tato funkce podporovala češtinu. K dalším inovacím patří indikátor omezení rychlosti na hlavních cestách, službu  „Where Am I?“ pro rychlou orientaci v okolí či možnost asociovat uložené pozice s oblíbenými snímky. Předběžná cena pro  zámoří je 449 dolarů. •

Japonský výrobce geodetických a nivelačních přístrojů  Sokkia uvedl na jaře novinku na poli totálních stanic pro stavebnictví s označením 50RX. Vyniká odolností vůči prostředí, velkým rozpětím pracovních teplot a zároveň spolehlivostí. Technicky vychází z řady 30R, kromě úpravy faceliftu  přináší i další inovace jako jsou vytyčovací světla a slot na  SD kartu v základní výbavě, či nově vyladěné algoritmy dálkoměru zaručující větší dosah a kratší dobu potřebnou pro  zaměření jednoho bodu, tedy faktory, které zmírňují stres  měřiče a přinášejí celkově vyšší efektivitu práce. Volitelné  příslušenství nabízí bluetooth moduly či plnou bezdrátovou  klávesnici. •

03 CANON IMAGEPROGRAF

ilu: z materiálů vyroBců

PřEHLEd

Canon představil tři nové velkoformátové tiskárny řady imagePROGRAF - 44”  (1117 mm/B0+) Canon imagePROGRAF  iPF8300 a 24” (610 mm/A1) imagePROGRAF iPF6350 a iPF6300. Nový 12-ti  barevný pigmentový inkoust LUCIA EX  by měl poskytovat široký barevný prostor a vysokou přesnost tisku. Přesnou  kalibraci barev zaručuje vlastní výkonný  multisenzor. Technologie tiskových hlav  FINE umožňuje používat rozlišení 1200 ×  1200 dpi až 2400 × 1200 dpi. Tiskárny  Canon iPF8300 a iPF6350 jsou vybaveny pevným diskem, standardní součástí  dodávky je síťová karta a USB port.  •

0 GeoBusiness  |  4/2010

0 SHARP 3D READY Sharp představil svou novou řadu „3D  Ready” projektorů PG-D a XR, které  používají zobrazovací DLP čip a se speciálními 3D brýlemi je na nich možné sledovat i video ve 3D. V minulosti  3D projektory vyžadovaly dva propojené projektory, které promítaly datový  tok pro levé a pravé oko odděleně. Nové  DLP projektory kombinují dva datové  toky v jeden výstupní signál, který je promítán střídavě v rychlých sekvencích.  Speciální 3D zatmívací brýle mají skla  z tekutých krystalů, která jsou synchronizována s výstupním signálem a střídavě  se zatmívají a propouštějí obraz. Mozek  spojí samostatné pohledy do jednoho. •

Chybí

zde váš výrobek? Dejte nám o něm vědět! Adresa je redakce@geobusiness.cz


MarKET / NOvINKY Na TrHU

05 HP ELITEBOOK 2740P

06 LEICA ZENO 10 A ZENO 15

HP představil konvertibilní tablet počítač, tedy notebook,  který se díky dotykovému displeji a kloubu lehce přemění  na dotykový tablet. EliteBook 2740p je součástí řady určené  pro fi remní využití, má 12,1“ dotykový displej s LED podsvícením a jeho novinkou je využití vícedotekové technologie  pro ovládání pomocí gest. Na výběr jsou tři druhy dvoujádrových 32nm procesorů s podporou technologie Turbo  Boost - Intel Core i5-520M (2,4 GHz) a Core i5-540M (2,53  GHz) a nejvýkonnější Core i7-620M s frekvencí 2,66 GHz.  Přístroj by měl být odolný proti vibracím, prachu, vlhkosti i extrémním teplotám a bude dostupný v květnu 2010 za  cenu 31 099 Kč bez DPH. •

Leica Geosystems uvedla na trh nové produkty z řady Leica  Zeno GIS určené pro jednodušší sběr dat v terénu. Přístroje  s označením Zeno 10 a Zeno 15 jsou součástí komplexního řešení Viva a prezentují se jako multifunkční GNSS/GIS přístroje,  které kladou důraz na zjednodušení automatizovaného toku  dat mezi terénem a kanceláří. Menší Leica Zeno 10 je vybaven displejem orientovaným na výšku a numerickou klávesnicí. Větší Zeno 15 disponuje plnou QWERTY klávesnicí a opačně orientovaným displejem. Oba robustní handheld přístroje  snesou náročné podmínky, podporují vedle GPS i GLONASS,  což by mělo vést k až decimetrové přesnosti a lepším výsledkům v zástavbě i zalesněném území. •

0 TOMTOM START2 TomTom představil novou navigační  sadu Start2, která obsahuje malé zařízení, potřebný software i mapy pro nenáročné či začínající uživatele GPS navigací.  Novinkou ve výbavě je navádění do jízdních pruhů, které řidičům usnadňuje navigaci na složitých křižovatkách. Zařízení  je plně kompatibilní s dopravní službou  RDS-TMC, k tomu však vyžaduje dopravní přijímač RDS-TMC a předplatné služby RDS-TMC, které lze koupit samostatně. TomTom Start2 je k dostání ve dvou  verzích za ceny 3 390 Kč ve verzi s regionální mapou a 4 490 Kč s mapou Evropy  a předplacenou službou aktualizace map  na dva roky. • www.geobusiness.cz

0 VERBATIM ESATA/ USB 2.0 KOMBO DISK Jedno zařízení, dvě integrovaná rozhraní. Přenosný kombo disk Verbatim v sobě  kombinuje výhody vysokorychlostního  napájeného eSATA rozhraní s uživatelskou přívětivostí USB disku. Rychlý disk  s kapacitou 500 GB váží v odolném hliníkovém pouzdře 205 gramů a je nabízen  za doporučenou maloobchodní cenu  2 769 Kč. Datové přenosy přes eSATA by  podle výrobce měly dosahovat až 3 Gbit/ s a kabel eliminuje potřebu samostatného napájení. Disk je k zálohování vybaven Nero BackItUp 4 Essentials a je kompatibilní s Windows 2000/XP/Vista/7,  Linux a Mac OS X 10.1 nebo vyšší. •

0 ACER D241H+ Acer se snaží povýšit monitor na srdce rodiny. Tvrzení možná trochu přitažené za vlasy, nicméně displej D241H+  je vybaven funkcemi založenými na využití widgetů, jako je kalendář, počasí  či digitální fotorámeček, umožňuje přístup k internetu i sledování multimediálního obsahu z externích paměťových  zařízení a to bez použití osobního počítače. Displej je dodáván s dálkovým  ovládáním s výsuvnou QWERTY klávesnicí, internet lze připojit pevnou linkou  či bezdrátově. Monitor s úhlopříčkou 24“  a rozlišením 1920 × 1080 pixelů má kontrastní poměr 80 000:1 a porty HDMI  a DVI s podporou HDCP. • — (mj) 4/2010 |   GeoBusiness 

1


panorama

Termovizní snímkování střech města Montbéliard Ze zdrojových leteckých termálních snímků byla transformací na ortofotomapu vytvořena termální fotomozaika (viz dolní obrázek). S novým typem termální kamery lze již ke snímkům připojit informaci z GPS, vypočítat analytickou triangulaci, snímky diferenciálně překreslit a vytvořit termální ortofotomapu, stejně jako u klasických leteckých snímků. U vyznačené budovy jsou zřejmé velké úniky tepla v prostoru hřebene střechy. Pozemní termální snímek (pořízený o rok později) potvrzuje informaci z leteckého snímku a ukazuje, že prostory pod střechou jsou odděleny stropem podkrovních pokojů, který jasně vymezuje prostory s velkým únikem tepla. Letecké termální snímkování umožňuje rychle a efektivně vytipovat špatně zateplené budovy a problémová místa na střechách. Potvrzení problému, stanovení příčin a navržení opatření řeší navazující pozemní měření a detailní průzkum budoPředepsané povětrnostní podmínky pro termální snímkování jsou mnohem přísnější než pro běžné snímkování pro tvorbu ortofotomap. Snímkuje se v zimě, zpravidla v noci, za bezvětří, za sucha, nesmí být sníh ani po dešti, nesmí být mlha. •— (vp)

propagace

Technické informace o barevné ortofotomapě s digitálním modelem terénu bezešvě pokrývá celou ČR, snímkování a zpracování dat proběhlo ve třech kampaních:  v období 2002-2003 s rozlišením 50 cm  v období 2004-2006, 2007-2009 s rozlišením 20 cm  v roce 2010 byla zahájena další aktualizace dat, předpokládané rozlišení ortofotomapy je 10 – 12,5 cm dle typu terénu 42 GeoBusiness  |  4/2010

data jsou georeferencována v souřadnicovém systému JTSK nebo UTM, standardní grafický formát je TIFF nebo dle požadavku, členění dat je do souborů podle kladu SM 1 : 2000, bezešvý model terénu ČR s gridem 10 metrů, od roku 2009 aktualizovaný pomocí technologie laserového skenování, grid 2 × 2 m až 1 × 1 m dle důležitostí území

Možnosti objednání dat Data pro větší území lze získat přímo v obchodním oddělení. Objednávku lze provést telefonicky na čísle +420 538 702 040, přes www.geodis.cz (stránky „Divize služeb“) nebo e-mailem na geodis@geodis.cz.

foto a ilu: © geodis brno

vy specializovaným technikem.


pořádá pod záštitou Prof. Ing. Bohuslava Veverky, DrSc., profesora kartografie

8. ročník

volejbalového turnaje GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Sportovní hala ČVUT Pod Juliskou 4, Praha 6 Sobota 22.5.2010 od 8:00 hod.

více informací a přihlášky na www. maestroclub.cz

Sportovní klub MAESTRO CLUB Kolovraty

hlavní mediální partner hlavní mediální partner

hlavní partner

generální partner

KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

mediální partner

mediální partner


GB2010-04  

Tipy a triky Na stáži Objektivní zpravodajství o geoinformatice, již od roku 2002 víte jak na tvorbu modelů v prostředí Model Builder? WWW.G...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you