Montessori Magazín #1

Page 30

30

● do školky

● do školy

● 3–6 let

● 6–12 let

● 12–18 let

Osm principů Montessori vzdělávání Daniela Šimonová

Dita Dlouhá

Těchto osm principů, které Maria Montessori odvodila na základě pozorování dětí, tvoří základní kameny jejího přístupu ke vzdělávání. Jednotlivé principy mohou být úspěšně uplatněny i v běžných třídách, kde byla jejich platnost ověřena současnými výzkumy v oblasti psychologie a pedagogiky. Avšak aplikace pouze některých z nich je přeci jenom něco jiného, než realizace všech osmi principů v jednotném vzdělávacím celku. Tam, kde fungují všechny společně, vás překvapí, jak efektivní může Montessori vzdělávání být.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.