Νικόλαος Κόκκινος: Τα φώτα στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Page 1

εκλογή της νέας κυβέρνησης

σηματοδοτεί την έναρξη της εποχής των μεταρρυθμίσεων, του εκσυγχρονισμού του κράτους, των μεγάλων αλλαγών σε τομείς

καθ’ ομολογίαν «ταλαιπωρημένους»

όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, η

Δικαιοσύνη και η Παιδεία.

Ο εκσυγχρονισμός των βασικών

πυλώνων θα συμπαρασύρει σε αλλα-

γές, εκσυγχρονισμό και μεταρρυθμί-

σεις πολλές άλλες συγγενείς υπηρε-

σίες και δομές του κράτους, Νομικά

Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και προ-

φανώς και το σύνολο του ιδιωτικού

τομέα.

Θεωρείται a priori δεδομένο ότι η

ιδιωτική ασφάλιση θα επηρεαστεί ά-

μεσα από τις αλλαγές και θα χρεια-

στεί να μετασχηματιστεί ώστε να ερ-

γαστεί στο νέο περιβάλλον με βιώσι-

μο τρόπο και πράσινο περιβαλλοντι-

κό αποτύπωμα με κέντρο τον άνθρω-

πο.

Ήδη ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύ-

σεων και εξαγορών στο χώρο των

ασφαλιστικών εταιρειών έχει ολο -

κληρωθεί, με αναμενόμενες επιπτώ-

σεις στη λειτουργία της ασφαλιστι-

κής αγοράς.

Ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων

και του ευρύτερου μετασχηματισμού

στην ιδιωτική ασφάλιση αναμένεται

να είναι η Ασφαλιστική Διαμεσολά-

βηση.

Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής

είναι ο πρέσβης της ιδιωτικής ασφά-

λισης στην κοινωνία και την οικονο-

μία. Είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μιας

συμπαγούς αλυσίδας εμπιστοσύνης

που ενώνει τις ασφαλιστικές εταιρεί-

ες με το όραμα κάθε ανθρώπου να

διατηρήσει και να βελτιώσει το βιοτι-

κό του επίπεδο, για τον ίδιο, την οικο-

γένειά του, τους αγαπημένους του και

ταυτόχρονα να βελτιώσει και να αυ-

ξήσει τη δυναμική της επιχείρησής

του, παράγοντας έσοδα, ανοίγοντας

ΝΙΚΌΛΑΌΣ ΚΌΚΚΙΝΌΣ, μεσίτης Ασφαλίσεων, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της ΛΑΜΠΡΌΣ ΚΌΚΚΙΝΌΣ Ins. Brokers Α.Ε., M.Sc. in Finance & Banking

θέσεις εργασίας, δημιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για το κράτος να ασκεί κοινωνική πολιτική ίσων ευκαιριών για όλους.

Τα επόμενα χρόνια η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση θα αναλάβει το χρέος να τροφοδοτήσει την ατμομηχανή

της ασφαλιστικής αγοράς και να τη μετατρέψει σε υπερταχεία της ελληνικής οικονομίας. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, βασισμένοι σε μια Ενιαία Χάρτα Δεοντολογίας, Ηθικής και Συμπερίληψης, θα εργασθούν για την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και την ε-

μπέδωση της ασφαλιστικής συνείδη-

σης.

Αυτό θα το πετύχουν:

• Με την προσέλκυση στο επάγγελμα

νέων στελεχών. Για τα νέα στελέχη οι

ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα

λειτουργούν ως μέντορες. Η λογική

της βολιδοσκόπησης δέκα υποψηφί-

ων, για να ξεκινήσουν οκτώ, να συνε-

χίσουν πέντε και τελικά να μείνουν

δύο στο επάγγελμα, δίνει τη θέση της

σε μια ολιστική προσέγγιση υποψη-

φίων συνεργατών, όπου κάθε νέος

ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, ε-

κτός από τις επιστημονικές γνώσεις

που διαθέτει, θα χρειαστεί να αναπτύ-

ξει δεξιότητες που έχουν σχέση με

την ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης και

όχι του ασφαλιστικού προϊόντος.

Στο νέο περιβάλλον που διαμορ -

φώνεται, η ενσυναίσθηση είναι ανα-

γκαία δεξιότητα για την επιτυχία του

ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Είναι

σημαντικό να μπορεί να αντιληφθεί

και να αναδείξει την πραγματική ανά-

γκη του πελάτη και να τον βοηθήσει

να κατανοήσει ότι η ιδιωτική ασφάλι-

ση είναι εκείνη που μπορεί να του δι-

ασφαλίσει ότι τίποτα δε θα χαλάσει

τον ατομικό, οικογενειακό και επιχει-

ρηματικό σχεδιασμό.

Η εξατομικευμένη προσέγγιση ως

αναγκαία και ικανή συνθήκη επιτυχί-

ας θα διαμορφώσει τις απαραίτητες

προϋποθέσεις μεγέθυνσης της ασφα-

λιστικής αγοράς ακόμα και όταν πρό-

κειται για τυποποποιημένα προϊόντα.

Στο στάδιο της ωρίμανσης, η Α-

σφαλιστική Διαμεσολάβηση θα πετύ-

χει τη μετάβαση από την εποχή του

πωλητή στην εποχή του αγοραστή.

Το μοντέλο στο οποίο βασίστηκε η λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς

μέχρι σήμερα και ήθελε τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή πωλητή ασφα-

λιστικών προϊόντων με μέγεθος πε-

ρίπου 4 δισ. ευρώ θα δώσει τη θέση

του στο μοντέλο που θέλει τον άνθρωπο στο κέντρο όχι ως καταναλω-

τή, αλλά ως αγοραστή και τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σύμβουλο.

Ο μεσίτης Ασφαλίσεων εκ της ιδιότητάς του είναι σύμβουλος και στον

αγώνα έχει το προβάδισμα, αλλά για

την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς χρειάζεται πανστρατιά.

Η

Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση θα

κληθεί να παρουσιάσει στην κοινωνία, στα πανεπιστήμια, στους οικονομικούς φορείς την ιδέα της ιδιωτικής

ασφάλισης και πώς μπορεί να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον.

Θα κληθεί να ανακαλύψει νέα ταλέντα, να εκπαιδεύσει νέους στο εξαιρετικό επάγγελμά μας και να επιβεβαιώσει ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής διασφαλίζει τα συμφέροντα του πελάτη του με τρόπο μοναδικό.

Να γιατί η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση παίρνει τη σκυτάλη από τις ασφαλιστικές εταιρείες και αναλαμβάνει την ευθύνη να φέρει τους νέους σε έναν χώρο με εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, υψηλά αμειβόμενο, με δυνατότητα εξειδίκευσης και προσωπικής ανάπτυξης, συμπεριληπτικό, με κέντρο τον άνθρωπο.

Ετσι θα μπορέσει η αγορά να σπάσει το φράγμα των 4 δισ. ευρώ και να συμβαδίσει με την αναβάθμιση της

Ελλάδας, με την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση πρωταγωνιστή σε όλα τα μεγάλα έργα, την επιχειρηματικότητα

και το όραμα για ένα βιώσιμο μέλλον με ευημερία και γαλήνη για τους πολίτες.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία, να ανοίξει τον δημόσιο διάλογο και να χαράξει δρόμους που ως τελικό προορισμό θα έχουν την ενημέρωση ότι η ιδιωτική ασφάλιση αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για

την κοινωνία και την οικονομία και εν

τέλει την προσέλκυση νέων στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Ποιος είναι ο

Νικόλαος Κόκκινος

Ο Νικόλαος Κόκκινος είναι μεσίτης

Ασφαλίσεων, πρόεδρος & διευθύ-

νων σύμβουλος της ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚ-

ΚΙΝΟΣ Ins. Brokers Α.Ε., M.Sc. in Finance & Banking, Πιστοποιημένος

από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για Επενδυτικές Υπηρεσίες σε Παράγωγα Προϊόντα. Πιστοποιημένος ειση-

γητής από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

NEXTDEAL #522 27 IOYΛΙΟΥ 2023 13 | Άρθρο Η
Τα φώτα
στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.