Page 1

NAŠE NOVICE Regionalni informativni časopis

Letnik 10 / Številka 2 / April 2019

Z VAMI ŽE 10 LET

www.specom.si

BLED / BOHINJ / GORJE / JESENICE / KRANJSKA GORA / RADOVLJICA / ŽIROVNICA

Vesele velikonočne praznike! Uredništvo Naših novic

7. - 10. maj 2019


NAŠE NOVICE

PRIREDITVE

2

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Velikonočni lov na skrite pirhe Nedelja, 21. 4. 2019, ob 11.00, Blejski grad V programu letnih prireditev Zavoda za kulturo Bled, ki upravlja z Blejskim gradom, veliko pozornosti namenjamo najmlajšim obis­

kovalcem. Pomlad se zato na Blejskem gradu začne z zabavno raziskovalno igro Velikonočni lov na skrite pirhe. Letos bomo po celem gradu tako skrbno skrili 150 lesenih pirhov in naše najmlajše obiskovalce povabili, da jih poiščejo. Otroci pred začetkom igre prejmejo podrobna navodila, kako iskati skrite pirhe. Vsak oštevilčen pirh srečnemu najditelju prinaša eno izmed nagrad, vsak igralec pa lahko pobere le enega. Igra se zak­ ljuči, ko je odkrit še zadnji pirh. Praznovanje Velike noči je prepleteno s tradicijo, poleg barvanja pirhov in žegna jedi ga zaznamujejo tudi tradicionalne družabne igre. Na Blejskem gradu zato lovu na skrite pirhe dodajamo sekanje in valicanje pirhov (na sliki). Vse obiskovalce vabimo, da s seboj prinesejo tudi svoj pirh za izmenjavo. Cena vstopnice za prireditev je plačilo vstopnine na Blejski grad. Za vse dodatne informacije in obisk prireditve vas vabimo, da nas pokličete na 04 5729 779 ali nam pišete na spela.repnik@zkbled.si. Špela Repnik, Zavod za kulturo Bled, foto: Boris Pretnar

Velikonočni lov na skrite pirhe il 2019, ob 11. u ri 21. apr •150 skritih pirhov za otroke • Igranje tradicionalnih velikonočnih iger – sekanje in valicanje pirhov • Izmenjava pirhov z obiskovalci gradu – prinesite svoj pirh

Cena vstopnice za prireditev je plačilo vstopnine na grad. Zavod za kulturo Bled, www.blejski-grad.si, +386 4 5729 782, Facebook & Twitter: BledCastle

NAŠE NOVICE. Informativni časopis Zgornje Gorenjske (Občine Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radov­ljica in Žirovnica); ISSN 1855-8895; izhaja mesečno, brezplačno ga prejemajo naključno izbrana gospodinjstva; letnik 10, številka 2, izid: 19. 4. 2019; izdajatelj: SPECOM d.o.o.; odgovorni urednik: Bojan Rauh; stalni sodelavci: Matjaž Koman (Žirovnica), Monika Sušanj (Jesenice), Karmen Sluga (Kranjska Gora), Branka Smole (kultura), Matjaž Klemenc, Siniša Uroševič (šport); naslov ured­ ništva: SPECOM d.o.o., p. p. 39, 4240 Radovljica; elektronski naslov: specom@specom.si; trženje oglasnega prostora: 04/53 18 636, 040/ 202 384; e-naslov: specom@specom.si; NAŠE NOVICE so vpisane v razvid medijev Mi­nistrstva za kulturo RS po zaporedno št. 1504. Naslovnica: Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora (arhiv: Hit Alpinea)


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

V SREDIŠČU: CVETO URŠIČ

3

Karitas prižiga luč upanja Velika noč je praznik upanja, veselja in ljubezni – vsega tega, kar pooseblja organizacija Kari­ tas, ki s svojimi dobrimi deli prinaša nasmeh in rešuje stiske prenekaterih, ki trpijo med nami. O vsem tem smo se pogovarjali s Cvetom Uršičem, generalnim tajnikom Slovenske karitas. V času brezobzirnega kapitalizma in ne­ nehnega pehanja za materialnimi dobri­ nami marsikdo obtiči na robu družbe! Po­ trebuje pomoč! Res je! Žal je tudi v začetku 21. stoletja v Sloveniji in še bolj drugje po svetu veliko ljudi, ki živijo v revščini ali na obrobju družbe zaradi dolgotrajne brezposelnosti, nizke izobrazbe, bolezni ali se soočajo z nasiljem v družini, drogami, alkoholizmom, so morali zapustiti dom zaradi vojn in drugih oblik nasilja, so žrtve trgovine z ljudmi, … Biti človek, biti kristjan, pa pomeni, da smo zavezani tem ljudem pomagati. Nam lahko na kratko predstavite osnovno idejo organizacije Karitas! Začetki delovanja karitas v Sloveniji segajo v leto 1990, ko se je s političnimi spremembami omogočilo katoliški cerkvi, da je začela izvajati tudi humanitarno poslanstvo. Tega leta je bila ustanovljena Slovenska karitas. Lani je v Sloveniji v okviru mreže Karitas poleg Slovenske karitas, delovalo še šest škofijskih in 464 župnijskih karitas ter dva zavoda, ki izvajata programe pomoči ženskam v stiski in odvisnikom. Danes je Karitas ena od ključnih humanitarnih organizacij, ki ima zelo razvejano mrežo. V radovljiški dekaniji, ki pokriva področje zgornje Gorenjske, deluje 12 župnijskih karitas. Temeljno poslanstvo karitas je, povedano v enem stavku, pomagati revnim in socialno izključenim, ne glede na njihovo vero, narodnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Je pa pomembno, kar v Karitas vedno poudarjamo, da morajo sodelavci Karitas ob nudenju pomoči spoštovati dostojanstvo vsakega posameznika, s katerim se srečajo. Katere skupine prebivalstva so najbolj ranljive in katere oblike pomoči so najpo­ gostejše? Po pomoč prihajajo družine, ki so v težavah zaradi dolgotrajne brezposelnosti ali bolezni. Veliko je tudi starejših z zelo nizkimi pokojninami ali pa invalidsko upokojenih. Žal pa prihajajo po pomoč tudi tisti, ki so zaposleni in prejemajo minimalno plačo, pa z njo ne morejo preživeti. Lani je v celotni mreži Karitas v obliki materialne pomoči (večinoma hrana in plačilo položnic),

Cveto Uršič pomoč prejelo skoraj 96.000 oseb v skupni vrednosti 6,4 mio EUR. Kaj pa nematerialne oblike pomoči nasveti, terapevtske delavnice, je Karitas tudi tu dejaven? Seveda. Vsaka prošnja za materialno pomoč je tudi vstopno mesto za srečanje s človekom in njegovo življenjsko zgodbo ter za spodbudo k iskanju lastnih moči za rešitev težav. Tako smo v preteklem letu vključili 2.800 prejemnikov pomoči v učenje uporabnih spretnosti za življenje ter 6.426 v strokovno individualno svetovanje. V materinskih domovih in v varni hiši je bivalo 206 žensk in otrok, v sprejemnih in terapevtskih centrih ter v komunah je bilo vključenih 150 odvisnikov. V zavetiščih za brezdomce in v trajni namestitvi je bilo oskrbe deležnih 66 oseb. V ljudskih kuhinjah je hrano redno prejemalo 609 oseb. Karitas je pomagal tudi več kot 30 žrtvam trgovine z ljudmi. Pozabiti ne smemo tudi na organizirana letovanja za otroke in mladostnike, družine v stiski in starejše. To niso samo počitnice, ampak strokovno vodene aktivnosti, kjer imajo pomembno vlogo voditelji in animatorji. Seveda ne smemo spregledati tudi pomoči,

ki jo pošiljamo ljudem v tujini. Slovenska karitas je prisotna v državah centralne Afrike, v Srbiji, Albaniji, … Hvala darovalcem, ki se odzivajo tudi na dobrodelne akcije s tem namenom. Kako si Karitas zagotavlja finančna sred­ stva za začrtane programe pomoči? Ko­ liko je v zagotavljanju sredstev prisotna država in kdo so največji donatorji? Največji vir naših prihodkov, skoraj 45 % vseh, prispevajo različni donatorji, med katerimi prevladujejo posamezniki. Sledijo državna sredstva, hrana iz EU sklada za pomoč najbolj ogroženim in Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Pomemben delež, predvsem župnijskim karitas, pa prispevajo tudi občine. Karitas s svojimi akcijami zbiranja fi­ nančnih sredstev ne sedi križem rok ob naravnih nesrečah, tradicionalno ob kon­ cu leta organizira dobrodelno prireditev Klic dobrote! V Slovenski karitas vsako leto organiziramo več preventivnih in dobrodelnih akcij. V času posta je tako letos že štirinajstič zapored potekala akcija akciji 40 dni brez alkohola. Trenutno poteka akcija ­Pomagajmo


NAŠE NOVICE

4

V SREDIŠČU - BLED

ČASOPIS, KI POVEZUJE

preživeti in živeti s katero zbiramo sredstva za ljudi v Sloveniji, ki so v materialni stiski zaradi dolgotrajne brezposelnosti, prenizkih pokojnin in premajhnih dohodkov. Potem so akcije kot Otroci nas potrebujejo za šolske potrebščine, Za srce Afrike, Z delom do dostojnega življenja, ZAaupanje za pomoč v večjih stiskah v Sloveniji in ob koncu leta še Klic dobrote za družine v stiski, ki je naša najbolj poznana dobrodelna akcija in jo bomo letos organizirali že 29. zapored. Seveda brez stalnih darov zvestih darovalcev dolgoročna naravnanost naših programov pomoči ne bi bila mogoča. Kdo dela v organizacijah Karitas na terenu, kako je z vključeva­ njem mladih? Lani je v mreži Karitas bilo aktivnih več kot 11.200 prostovoljcev, ki so skupaj opravili skoraj 577.000 ur prostovoljnega dela. Večinoma so to ženske, več kot tretjina prostovoljcev je starejših od 60

let. Sorazmerno velik pa je tudi delež mlajših od 18 let, približno 15 % vseh prostovoljcev.

Brezplačna kartica mobilnosti za goste Bleda

Organizator srečanja, Turizem Bled, bo v prihodnjih mesecih pri­ pravil delavnico v podporo kreiranju petzvezdičnih doživetij in širšo javnost obveščal o aktualnem dogajanju na področju prenove spletne strani in s tem povezanimi aktivnostmi na področju digitalizacije. Predstavniki blejskega turističnega gospodarstva so bili pred srečanjem vabljeni, da izpolnijo vprašalnike, na podlagi, katerih bi prišli do boljšega razumevanja stanja na področju ponudbe turističnih storitev in nastanitev na Bledu. Podatki bodo v pomoč pri načrtovanju aktivnosti, ki bodo vzpodbujale dvig kakovosti in povezovanja na tem področju.

Kje vidite vlogo organizacije Karitas v naslednjih letih? Kaj bodo njene glavne dejavnosti? Karitas bo tudi v prihodnje potrebna in pomembna, saj bodo ljudje v stiski vedno med nami. Ključna vprašanja, na katera bo morala Slovenska karitas iskati rešitve, so številna. Povprečna starost pros­ tovoljcev je visoka. Kako nuditi podporo starejšim, da bodo vztrajali v prostovoljstvu, kje in kako pridobivati mlade. Ohranjanje in dopolnjevanje sedanjega dela s svetovalno dejavnostjo je naslednji izziv. Prav poseben izziv je tudi oblikovanje novih programov, kot na primer spremljanje umirajočih, nove oblike odvisnosti od mobilnih telefonov ali interneta, ipd. Bojan Rauh

Maja Pančur, Turizem Bled, foto Miro Zalokar

Obnovili pristan za pletne

BLED - Turizem Bled letos na pobudo lokalne skupnosti, turističnega gospodarstva in skupnosti Julijskih Alp za goste Bleda uvaja kartico mobilnosti. Kartica je namenjena gostom, ki na destinaciji nočijo vsaj tri dni. Turizem Bled bo s kartico dosegel več ciljev, med njimi so spodbujanje daljšega bivanja na Bledu, usmerjanje turističnih tokov, dodatno povezovanje s skupnostjo Julijske Alpe, pa tudi uporaba javnega prevoza, s tem pa zmanjšanje onesnaževanja in prometne gneče na Bledu ter njegovi okolici. Kartico bodo gostje, ki bodo vsaj tri dni prespali pri partnerskem ponudniku Turizma Bled, prejeli brezplačno. Kartica bo veljala od 15. junija do 15. septembra in bo vključevala dve trasi poletnega turističnega avtobusa, vse štiri trase avtobusa hop on hop off, izposojo gorskih koles v informacijskem centru Triglavska roža ter enkratno vožnjo s sedežnico na Stražo. Računamo, da bo kartico letos koristilo okoli 27.000 ljudi, ki bodo bivali v hotelih, kampih, apartmajih ali v turističnih sobah po občini.

Spodbudno na Srečanju blejskega turističnega gospodarstva 2019 BLED - Srečanje blejskega turističnega gospodarstva, ki je potekalo 29. marca v Festivalni dvorani Bled, je zaznamovalo spodbudno vzdušje, ki se je odrazilo v dobri sprejetosti med približno 100 udeleženci. Glavne teme digitalizacija, inovativnost in trajnost so bile predstav­ ljene v okviru dveh predavanj in štirih primerov dobrih praks, ki so postregla z navdihujočimi zgodbami.

MLINO - Občina Bled je obnovila pristan za pletne na Mlinem. Investicija, vredna 160.000 evrov, zagotavlja varen pristan za enajst pleten. Nekateri zgodovinski viri pravijo, da je Mlino dom za pletne že od 12. stoletja naprej. Glavna pridobitev je obnovljen lesen pomol, ki omogoča varnejše pristajanje in privez enajstih pleten ter boljše pogoje za vstop in izstop potnikov. Dela so stala okoli 160.000 evrov in so bila izvedena kot investicijsko vzdrževanje v javno korist. Kot je povedal predsednik Čolnarskega združenja Pletna Bled Gregor Pazlar, pletnarji s pristana na Mlinem vsako leto do otoka in nazaj prepeljejo nekaj deset tisoč ljudi, dosedanje stanje pristana pa je bilo nevarno, obala pa neurejena. Blejske novice zbrala in pripravila Romana Purkart,


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

BOHINJ - GORJE

Kamp Danica pridobil certifikat ECOCAMPING BOHINJSKA BISTRICA - V začetku marca je bil za Kamp Danica izjemen dan, saj je prejel certifikat Ecocamping podjetja Ecocamping iz Nemčije. Pridobitev certifikata je bil za Kamp Danica zahteven projekt, saj so kriteriji zelo strogi in poleg prednosti za okolje, naravo, podjetje in goste prinaša tudi velik del odgovornosti ter redne kontrole v samem kampu, ki jih izvajajo svetovalci podjetja Ecocamping. S pridobitvijo certifikata smo se pridružili 225 kampom v Nemčiji, Avstriji, Švici, Italiji, Hrvaški in Sloveniji, s katerimi nas sedaj poleg skupnih trženjskih ecocamping aktivnosti združuje tudi skupno eko poslanstvo, saj bomo o tem prioritetno obveščali naše goste, svoje zaposlene, partnerje ter javnost. Z uvrstitvijo v skupino evropskih ekoloških kampov je prejetje tega certifikata najvišje možno priznanje v Evropi s področja ekološkega kamping turizma.

Pomladni B.O. FEjST BOHINJSKA BISTRICA - Po izredno lepem sončnem zimskem B.O. FEjSTu, ki smo ga priredili na drsališču v Bohinjski Bistrici, bo kmalu na sporedu pomladni B.O. FEjST, ki bo 3. maja ob 16. uri v Bohinjski Bistrici (v primeru lepega vremena pred dvorano Danica, v primeru slabega vremena pa bo v avli Kulturnega doma Joža Ažmana). Dveinpolurni program bo predvsem glasbeno obarvan, pripravljamo pa še več dogajanja in delavnice za naše najmlajše obiskovalce. Se vidimo!

11. Pohod k slapu Savica UKANC - Tudi letos tradicionalno pripravljamo pohod k slapu Savica. Letošnji je že 11. po vrsti. Kot tradicija veleva, bo program predvsem družabne narave. Organiziramo tri pohode - kratek s parkirišča pod slapom, srednji od Picerije Ukanc ter daljši izpred Turističnega društva Bohinj. Prijave zbiramo na vseh lokacijah uro pred začetkom; Ribčev Laz od 8. do 9., Ukanc od 9. do 10. in pod slapom od 10. do 11. ure. Predprijave zbiramo na naslovu jure.sodja@tdbohinj.si do vključno 2. maja. Doživite lep pohodniški dan v dobri družbi, kjer bo poskrbljeno za vse, saj je v prijavnini vključeno: vstopnina, majica, dobrodošlica, malica ter pijača.

Krvodajalstvo v Bohinju BOHINJSKA BISTRICA - Akcije, ki je potekala 22. marca, se je udeležilo 75 krvodajalcev, od tega 50 moških in 25 žensk. Veseli smo, da se je opogumilo 6 mladih, ki so kri darovali prvič. Med aktivnimi krvodajalci je sedem krvodajalcev, ki so kri darovali več kot 50-krat. Rekorder med krvodajalci je kri daroval že 93-krat, sledita mu krvodajalca z 82 in 80 odvzemi krvi. Zanimivo je, da sta prevladujoči krvni skupini med bohinjskimi krvodajalci 0+ in A+. Da bi približali krvodajalstvo mlajšim generacijam, si vsako leto učenci 8. razredov OŠ dr. Janeza Mencingerja ogledajo potek krvodajalske akcije, kjer jim je krvodajalstvo predstavljeno v upanju, da se bodo o pomenu krvodajalstva pogovarjali tudi v krogu svoje družine Naslednja krvodajalska akcija bo v Kulturnem domu Joža Ažmana potekala 18. novembra. 17. in 18. julija bo krvodajalska akcija v OŠ prof. Josipa Plemlja Bled. Na Centru za transfuzijsko dejavnost Jesenice (stavba E v Bolnici Jesenice) je možno darovati kri vsak petek, od 7.30 do 11. ure. Bohinjske novice zbrala in pripravila Katarina Košnik

5

Jurjev semenj 27. in 28. april 2019 SOBOTA, 27. april: • ob 9. uri: začetek semnja s prodajo na stojnicah, • ob 13.30: Jurjev pomladni kros s startom in ciljem pri Gorjanskem domu, • od 16. do 17. ure: razglasitev rezultatov, • od 20. ure dalje: veselica z ansamblom Joške v'n in srečelov z bogatimi nagradami. NEDELJA, 28. april: • od 9. ure dalje prodaja na stojnicah, • ob 10. uri: slovesna maša v farni cerkvi sv. Jurija, • ob 11.15: blagoslov konj pri kapelici nasproti cerkve, • ob 11.15: tradicionalna Jurjeva povorka konjenikov, kočij, narod­nih noš, Godbe Gorje, • ob 12.30: koncert Godbe Gorje, • ob 15. uri: veselica z ansamblom Veseli Begunjčani in srečelov z bogatimi nagradami. Od petka, 26. aprila, ob 17. uri bo v dvorani Gorjanskega doma RAZSTAVA PLANINSKEGA DRUŠTVA GORJE Cenjene goste naprošamo, da na prireditev pridejo peš, predvsem v času povorke! Upoštevajte navodila rediteljev! Posebno pozornost posvečajte svoji varnosti, predvsem pa varnosti vaših otrok! Z organizacijo prireditve poskušamo širiti kulturno, športno, rek­ reativno in turistično ponudbo in dejavnost v kraju, obenem pa pridobiti sredstva za 50 športnikov, naše paradne discipline, teka na smučeh in biatlona, starih od 6 do 20 let in ostale rekreativne dejavnosti. VABLJENI!

Prireditve april-maj ODPRTJE RAZSTAVE ob 90-letnici Planinskega društva Gorje v petek, 26. aprila ob 17. uri v Gorjanskem domu. Na ogled bodo stare razglednice in slikovni prikaz zgodovine in dela društva. Svoje izdelke bodo prikazali tudi otroci iz Vrtca Gorje in nekateri rokodelci. Razstava bo na ogled v času Jurjevega sejma od 9. do 19. ure. Tradicionalni JURJEV SEMENJ v soboto in nedeljo, 27. in 28. aprila MERJENJE DEJAVNIKOV TVEGANJA (holesterol, sladkor) v sredo, 8. maja ob 08.30 v prostorih Društva upokojencev Spodnje Gorje, v četrtek, 9. maja ob 08.30 v sejni sobi občine PREDAVANJE »Preprečevanje zasvojenosti z internetom med mladimi in preventiva« v organizaciji KO RK Gorje v petek, 17. maja ob 18. uri v avli OŠ Gorje; predavateljica Špela Reš, univ. dipl. psih. PROGRAM ZA OTROKE v organizaciji Knjižnice A. T. Linharta Radovljica v torek, 21. maja ob 17. uri v Gorjanskem domu PROSLAVA ob 90-letnici Planinskega društva Gorje v nedeljo, 26. maja ob 11. uri pri Kovinarski koči v Krmi. Proslavi ob jubileju se bo pridružilo Planinsko društvo Javornik-Koroška Bela, ki praz­ nuje 60-letnico Kovinarske koče ob dnevu gorenjskih planincev. Gorjanske novice zbrala in pripravila Martina Hribar Brus


NAŠE NOVICE

JESENICE - KRANJSKA GORA

6

ČASOPIS, KI POVEZUJE

Urejanje Poslovne cone

Dostop do Peričnika

JESENICE - Občina Jesenice je pridobila sredstva službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad za projekt »Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture«. Za projekt v vrednosti 526.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 244.000 evrov. Z rekonstrukcijo prometne infrastrukture na severozahodnem delu Poslovne cone Jesenice bo izboljšan dostop in povečana promet­ na pretočnost, ki bo bistveno pripomogla k izboljšanju prometne varnosti. Naložba bo omogočila aktiviranje sedaj neizkoriščenih zemljišč in posledično prihod novih ter rast obstoječih podjetij. S tem bo prispevala k izboljšanju konkurenčnosti malih in srednjih podjetij, povečanju števila delovnih mest in dvigu dodane vrednosti v podjetjih, so zapisali v Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

MOJSTRANA - Zaradi različnih informacij glede dostopnosti do slapa Peričnik Javni zavod Triglavski narodni park znova obvešča javnost, da so bile vse aktivnosti glede mosta pod slapom, ki je služil za prehod čez strugo potoka v primeru opravljanja krožne poti, izvedene zaradi zagotavljanja varnosti obiskovalcev. Ker poškodovan most ni bil več varen, ga je Javni zavod Triglavski narodni park najprej zaprl, konec marca pa odstranil. Ob zadnji vremenski ujmi je namreč erozijska moč vode močno spodkopala temelje mosta in bistveno spremenila lokalne geološke razmere, ki brez večjih posegov oz. spremembe konstrukcije in dolžine mosta ne omogočajo varne ureditve prehoda čez strugo. Kot je Javni zavod Triglavski narodni park že sporočil, je bil z namenom pregleda stanja in preučitve možnih rešitev v zvezi s prehodom čez strugo že izveden terenski ogled s strokovnimi sodelavci parka, strokovnjakom za inženirsko geologijo in gradbeno stroko. Na podlagi inženirsko geološkega poročila, bo zavod sprejel nadaljnje korake v zvezi z reševanjem razmer. Po odstranitvi mosta krožna pot ni več možna, za dostop do slapa Peričnik in sestop nazaj se uporablja urejena pot na desnem bregu potoka Peričnik, sporočajo iz zavoda.

Meteoritin bralni klub JESENICE - V začetku aprila je bil na Jesenicah Dan znanosti in fantastike Meteorita, ki ga letos organizatorji nadgrajujejo s 1. bralnim klubom. S pomočjo knjižičarjev in knjižničark Občinske knjižnice Jesenice so pripravioli več naslovov s področja znanstvene fantastike, fantazije in poljudne znanosti. Tokrat smo knjižnemu gradivu dodali tudi glasbo in filme. Odrasli bralci predelajo vsaj tri enote, od tega dve knjižni, otroci pa pet enot. Ob koncu akcije bodo med odraslimi sodelujočimi izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli knjižne nagrade, otroci pa bodo po prebranih petih naslovih dobili simbolično nagrado. Ocenjevanje prebranega, ogledanega, slišanega gradiva temelji na ocenjevalnih lističih, ki so priloženi gradivu. Na listič zapišite svoje podatke (ime, priimek, številko izkaznice) ter avtorja in naslov izposojenega gradiva. Ocenite z oceno od 1 do 5, kot pa sporočajo organizatorji, pa bodo veseli tudi vašega komentarja. Oceno predelanega gradiva nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov: info@meteorita.si

Zaključena preiskava požara v jeseniški bolnišnici

Imate kaj z Mount Everesta? MOJSTRANA - 40. obletnico vzpona prvih Slovencev na vrh Mount Everesta bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani obeležili z evidentiranjem in zbiranjem predmetov, fotografij in drugih spominov, ki so na različne načine povezani s streho sveta. Morda so to predmeti, s katerimi ste dosegli vrh, morda pripomoček iz baznega tabora ali pa kamenček, ki vam je ostal v žepu s trekinga na območju Everesta? Če bi predmete, ki zagotovo nosijo zanimivo zgodbo, posodili ali podarili Slovenskemu planinskemu muzeju, jih bodo uvrstili na občasno razstavo ob slovesnosti, ki jo v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije pripravljajo 13. maja, na dan, ko sta Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik kot prva Slovenca stopila »na vrh«. Predmete zbirajo do 25. aprila 2019, oglasite pa se na e-naslov sasa.mesec@planinskimuzej.si ali pokličite +386 (0)8 380 67 31.

JESENICE - V preiskavi so policisti preverjali tudi morebitno odgovornost osebja bolnišnice, vendar v nihovih dejanjih niso ugotovili znakov kaznivih dejanj. Materialna škoda znaša okoli 180 tisoč evrov, kriminalisti pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno državno tožilstvo. Policija je zaključila kriminalistično preiskavo po požaru v jeseniški bolnišnici, v katerem so umrle tri osebe. Strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija so opravili ogled kraja požara, opravili več 10 razgovorov z zaposlenimi in pričami, obdukcijo trupel, opravili so forenzične preiskave zavarovanih sledi, pregledali električne naprave in instalacije ter opravili podroben tehnični pregled postelje, kjer je požar izbruhnil. Zagorelo je zaradi fizične uporabe vžigalnika, ogenj je bil večinoma omejen le na posteljo ob oknu, gost dim in visoke temperature pa so škodo povzročili tudi na zunanji strani objekta in v nekaterih prostorih bolnišnice. Motiva za dejanje ni mogoče potrditi, moški pa je vžigalnik najverjetneje uporabil za poškodovanje varovala na postelji, ogelj pa mu je pri tem ušel izpod nadzora. V preiskavi so policisti preverjali tudi morebitno odgovornost oseb­ ja bolnišnice, vendar v nihovih dejanjih niso ugotovili znakov kaznivih dejanj. Materialna škoda znaša okoli 180 tisoč evrov, kriminalisti pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave v Kranju.

KRANJSKA GORA - Na zadnji seji kranjskogorskega občinskega sveta je župan Janez Hrovat za podžupana znova imenoval Bogdana Janšo. »Mislim, da je s svojim delom v zadnjem mandatu dokazal, da je vreden zaupanja, strokoven in predan občinskim projektom, in od 1. aprila letos je znova podžupan. Verjamem, da bo na dodeljenih področjih dela še naprej uspešen. Gre predvsem za prostor, šport in odnose z javnostmi. Želim mu vse dobro,« je svojo odločitev podkrepil župan Hrovat.

Jeseniške novice zbrala in pripravila Monika Sušanj

Kranjskogorske novice zbrala in pripravila Karmen Sluga

Podžupan znova Bogdan Janša


NAŠE NOVICE

VABIMO

ČASOPIS, KI POVEZUJE

7

4. Mednarodni kulinarični festival Hit Alpinea Kranjska Gora, 7. - 10. maj Po zaključku zimske in še pred začetkom poletne turistične sezone bo v Kranjski Gori pod okriljem hotelirske družbe Hit Alpinea potekal že 4. Mednarodni kulinarični festival Kranjska Gora, ki poleg strokovnega in tekmovalnega dela obeta veliko zanimivih vsebin za obiskovalce. Festival se bo pričel z otvoritvijo v torek, 7. maja, ob 18. uri (na otvoritvi bodo tudi letos sodelovali številni gostinski ponudniki iz Kranjske Gore), tekmovalni del pa bo potekal v hotelu Ramada Resort Kranjska Gora 8. in 9. maja, od 7. do 19. ure. Udeleženci (preko 80 kuharjev iz 11 držav) se bodo na tekmovanju pomerili v štirih kategorijah: priprava nacionalne jedi na sodoben način (iz države tekmovalca), priprava jedi – moderna kuhinja, artistika in slaščičarstvo.

Komisijam, ki bodo tekmovanje ocenjevale, bo predsedoval Iztok Legat, častni član Svetovne kuharske zveze WACS, kot gost fes­ tivala pa bo dogajanje spremljal predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Tomaž Vozelj. Festivalsko dogajanje bo popestril tudi »kulinarični masterclass«, ki ga bo vodil chef Simon Bertoncelj (bivši član slovenske olimpijske kuharske reprezentance), o tem kako Slovenijo predstavlja prvi neodvisni mednarodni gastronomski vodnik pa bo obiskovalcem spregovorila Mira Šemić, direktorica Gault & Millau Slovenija. Eden vrhuncev Festivala bo tudi letos Večerja pod Alpami, ki bo v sredo, 8. maja, v hotelu Ramada Hotel & Suites; kuhali bodo uveljavljeni kuharji: Klemen Drole iz Slovenije (Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora), Fabricio Vežnaver iz Hrvaške (restavracija Pergola Savudrija), Dalibor Janačković iz Slovenije (Restavracija Calypso, Hotel Perla Nova Gorica) in Ilaria Gentile iz Italije (Pasticceria da Ily Trst).

Program

Tekmovanje v štirih kategorijah

Torek, 7.5.

Priprava jedi moderna kuhinja

11.00 -19.00

Prihod in nastanitev

11.00 - 16.00

Prijava udeležencev

18.00 – 21.00

Dobrodošlica - sprejem s pogostitvijo

Ramada Resort Kranjska Gora Info točka

Terasa hotela

Sreda, 8.5.

Priprava nacionalne jedi

Prijava udeležencev | Info točka Tekmovanje | Ovalna dvorana 11.00 – 13.30 »Spoznajte destinacijo« - organiziran ogled | Zbirno mesto 19.30 – 22.00 Kulinarično doživetje pod Alpami - Gala večerja 7.00 - 11.00

7.00 – 20.00

(od koder tekmovalec prihaja) na moderen način

Slaščičarstvo

Ramada Hotel & Suites Kranjska Gora

torte, razstavni eksponati

19.00 – 21.00

Večerja s podelitvijo nagrad | Restavracija

Četrtek, 9.5.

Artistika

Prijava udeležencev | Info točka Tekmovanje | Ovalna dvorana 11.00 – 13.00 Master Class s Chefom Simonom Bertoncljem 7.00 - 11.00

razstavni eksponat

7.00 – 18.00

Hotelska restavracija

11.00 – 13.30 20.00 – 23.00

Petek, 10.5.

festival@hit-alpinea.si www.hit-alpinea.si www.festival-kg.si

Fin Ver1.indd 1

»Spoznajte destinacijo« - organiziran ogled | Zbirno mesto Večerja s podelitvijo nagrad | Restavracija

7.00 – 11.00

17/04/2019 16:28:31

Fin Ver1.indd 2

Zajtrk in odhod | Ramada Resort Kranjska Gora

17/04/2019 16:28:31


NAŠE NOVICE

8

RADOVLJICA

Sprejeta proračuna za leti 2019 in 2020 RADOVLJICA - V marcu je radovljiški občinski svet sprejel proračuna za leti 2019 in 2020, ki omogoča začetek novih in nadaljevanje že začetih občinskih projektov in programov. V letu 2019 je planiranih 22,6 milijona, v letu 2020 pa 20,7 milijona evrov odhodkov. Med večjimi naložbami so dokončanje prizidka Zdravstvenega doma Radovljica, energetska sanacija Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica z rekonstrukcijo telovadnice, gradnja kanalizacije na Spodnjem Lancovem, kolesarske povezave ter ureditev cestnega priključka in komunalne infrastrukture pri uvozu k novemu trgov­ skemu centru in trgovini Spar v Radovljici. Obsežna in zahtevna bo izgradnja cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo ob obnovi železniške proge Kranj - Jesenice. Začela pa se bo tudi fazna rekonstrukcija kopališča Radovljica s ciljem, da bo predstav­ljalo zanimivo turistično, sodobno športno-rekreacijsko ter terapevt­sko zdraviliščno infrastrukturo, izvedba načrtov pa je odvisna od pridobitve nepovratnih sredstev in sofinancerjev.

Projekti razvoja podeželja RADOVLJICA - Občina Radovljica bo s sredstvi programa razvoja podeželja (CLLD - Community Led Local Development – Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) izvedla pet projektov v skupni vrednosti 224 tisoč evrov. Med njimi sta tudi projekta Semenjalnica, hranilnica ekoloških semen, ki deluje v Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah, in Hitro s kolesom, ki vključuje vzpostavitev sistema avtomatizirane izposoje koles. Cilj je občanom omogočiti na zdrav način urediti opravke, oditi na delo ali se rekreirati, jih spodbuditi k spremembi potovalnih navad, obenem pa obogatiti turistično ponudbo. Postaje so načrtovane v Radovljici, Lescah, Kropi in Begunjah. Sistem bo omogoča izposojo koles tudi v drugih gorenj-

ČASOPIS, KI POVEZUJE

skih občinah, tako da bo uporabnik lahko pustil kolo na postajah na Bledu, Jesenicah, v Naklem, Tržiču in Kranju. Poleg postavitve štirih postaj za izposojo s skupaj 24 kolesi je predviden tudi razvoj kartičnega sistema za čimbolj preprost in za uporabnike ugoden način izposoje koles.

Tretje leto projekta Oživimo srce RADOVLJICA - S ciljem povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica je projekt Oživimo srce začel delovati v letu 2016. Projekt zajema usposab­ ljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostop­ nih avtomatskih defibrilatorjev. Pri tem sodelujejo Občina Radovljica, Zdravstveni dom Radovljica, Območ­no združenje Rdečega križa Slovenije Radovljica in druge organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja. Med njimi so vsa prostovoljna gasilska društva v občini, Gasilska zveza Radovljica, Društvo GRS Radovljica, štab civilne zaščite in kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje ter Policijska postaja Radovljica. Občina Radovljica je lani za izvedbo projekta namenila približno 12.300 evrov, Zdravstveni dom Radovljica pa približno 5.800 evrov. Konec leta 2018 je bilo v radovljiški občini 78 prvih posredovalcev z veljavno licenco, usposobljenih 432 laikov in nameščenih 27 javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev ali en na 697 prebivalcev. Na novo so ju namestili na objektu Kmetijske zadruge Lesce in v NATO centru v Poljčah. Na začetku projekta so bili v občini štirje javno dostopni defibrilatorji ali en na 4.676 prebivalcev. Radovljiške novice zbrala in pripravila Manca Šetina Miklič

Linhartov trg predstavlja vse mesece v letu srce radovljiškega dogajanja, nazadnje je pretekli konec tedna gostil Festival čokolade. Foto: Boris Pretnar


NAŠE NOVICE

ČASOPIS, KI POVEZUJE

ŽIROVNICA

Pot kulturne dediščine Žirovnica ponovno odpira svoja vrata ŽIROVNICA - Vabljeni, da nas obiščete vsako četrto soboto v mesecu med marcem

in oktobrom med 10. in 17. uro, ko bodo vrata vseh rojstnih hiš na Poti kulturne de-

9 diščine Žirovnica ponovno odprta. Veseli smo, da bomo ponudbo na poti obogatili tudi z ogledi privatnih muzejskih zbirk. Svoja vrata namreč na široko odpira privatni Muzej preteklosti v zavetju Stola v Zabreznici. Marjan vam bo z veseljem razkazal svojo bogato zbirko starega kmečkega orodja in pripomočkov, ki so nekdaj lajšali vsakdan naših prednikov (fotografija levo).

Obnovitvena dela v Prešernovi rojstni hiši VRBA - Pomlad prinaša nova oblačila Prešernovi rojstni hiši v Vrbi. Po jesenski obnovi na dotrajanih lesenih, kovinskih in kamnitih delih, podjetje GNOM iz Ljubljane, pod nadzorom Restavratorskega centra ZVKDS, nadaljuje s celovito obnovo fasade. Konservatorsko restavratorski posegi in nujna investicijsko vzdrževalna dela, ki jih financira Ministrstvo za kulturo republike Slovenije se bodo zaključila v mesecu maju. Muzej bo v tem času obratoval po rednem delavnem času.

Festival Obrazi miru v Prešernovi rojstni hiši

Foto: Urška Aljančič

VRBA - Ob letošnjem 51. Mednarodnem srečanju pisateljev PEN na Bledu, se je odvijal tudi 6. literarni festival Obrazi miru. Posebnost festivala je, da ne poteka na enem mestu, temveč se manjše skupine literatov odpravijo v različne kraje v bližini Bleda, med drugim tudi v Prešernovo Vrbo. Literati iz vsega sveta, so nam pričarali čudovit večer, ki ga je povezovala Ignacija J. Fridl iz slovenskega PEN. Prešernova rojstna hiša pa je nanje naredila močno pozitiven in prijeten vtis, poln inspiracije in ljubezni (fotografija levo).

Srečanje s ponudniki s področja turizma iz občine Žirovnica ŽIROVNICA - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica je konec marca organiziral srečanje s ponudniki s področja turizma iz občine Žirovnica. Srečanja se je udeležilo 20 sobodajalcev in ponudnikov turističnih storitev v naši občini. V uvodnem delu srečanja smo predstavili delovanje ZTK Žirovnica in projekte, ki jih pripravljamo za prihajajočo turistični sezono. Sledil je adrenalinsko obarvan obisk Zipline Dolinka, ki nam je iz jeklenic ponudil nove poglede na Savo Dolinko. Naslednja srečanja načrtujemo v mesecu maju in jeseni, ko se zaključi glavna turistična sezona. Žirovniške novice zbrala in pripravila Petra Kržan


10

NAŠE NOVICE

VABIMO

Prvomajske počitnice v Termah Snovik Kresovanje s skupinama Špica in Kvartopirci, prvomajski piknik in animacija za vso družino.

www.terme-snovik.si T: 01 83 44 100 E: info@terme-snovik.si Terme Snovik so najvišje ležeče terme v Sloveniji, na eni strani obkrožene s Kamniško-Savinjskimi Alpami, na drugi pa s čudovitimi gozdovi in neokrnjeno naravo Tuhinjske doline. Voda v Termah Snovik je priznana kot naravno zdravilno sredstvo in predstav­ lja naše največje bogastvo. Vsebuje kalcij in magnezij ter veliko drugih koristnih mineralov. Bazenski kompleks sestavljajo notranji in zunanji bazeni z naravno travnato plažo. Voda v notranjem bazenu ima 32°C, v masažnem bazenu pa 36°C. Zunanji bazen s tobogani je v poletnih mesecih pravi doživljajski raj za otroke in odrasle. Gostom nudimo več vrst wellness storitev, izbirajo lahko med: različnimi vrstami masaž, sproščanjem v finski, turški in ledeni savni, nego obraza in telesa, protibolečinsko fizioterapijo ter Kneippovimi oblivi, oblogami in masažam.

Apartmajsko naselje 4*, ki se razteza nad termalnim kompleksom, je zgrajeno iz naravnih materialov, kar omogoča sproščeno in udobno počutje v apartmajih in sobah s pomirjujočim razgledom na zeleno dolino in okoliške planine. V restavraciji Potočka pripravljamo jedi za penzionske goste in dnevne obiskovalce. Nudimo vam pester izbor klasičnih, lokal-

nih jedi in sezonskih jedi. Posebnost naše restavracije je tuhinjska postrv, ki jo gojijo v reki Nevljici in jo gostje lahko uživajo pri­ pravljeno na različne načine. Slikovita, zelena okolica Term Snovik, vas bo v času oddiha pri nas zagotovo zvabila na svež zrak. Okoliški hribi so primerni za pohodnike in kolesarje, ki bodo navdušeni nad lepotami neokrnjene narave.


PREDSTAVLJAMO

11

NAŠE NOVICE

Manj je več – temelj srečnega otroštva Strokovnjaki zavzeto opozarjajo, kako uničujoče posledice ima lahko za otroke in družbo permisivna vzgoja in potrošniški neoliberalizem. Pomembno je, da otroke že zgodaj naučimo, da morajo poskrbeti sami zase in se sami zabavati. Starši moramo otroke pripraviti na nelagodje. Če otroka stalno varujemo pred neprijetnostmi in mu v vsem ustrežemo, ne bo mogel razviti strategij za spopad s stresom in neprijetnostmi. Ljubezen ne pomeni izpolnjevanja vseh želja, zavijanja v vato in oblaganja z igračami in sladkarijami. Dokazujte ljubezen do svojih otrok tako, da jim darujete svoj prosti čas, potrpežljivost, dober zgled, strpnost in predvsem doslednost. Starši otrokom z najboljšimi nameni natrpamo urnik z dejavnostmi, jim dajemo preveč navodil, jih preveč vodimo, usmerjamo in nadziramo, poleg tega pa smo vedno korak pred svojimi otroki, da rešimo njihove težave, še preden naletijo nanje. Če urejamo vse vidike otrokovega življenja in rešujemo vse njegove probleme, se sam tega nikoli ne bo naučil. Na koncu mu bomo morali poiskati še službo.

Svoboda v potrošniško naravnanem kapitalizmu.

Naročnik oglasa: Komunala Radovljica d. o. o., Ljubljanska cesta 24, 4240 Radovljica

Prvenstven namen vzgoje in družine je ljubezen. S potrošniškim neoliberalizmom uresničujemo samo telesno in delno razumsko ali duševno kategorijo osebnosti. Zapostavljamo pa zavest o sebi, ki nam omogoča razmišljati in potem modro ravnati. V tem smo Slovenci še zelo daleč, sploh v primerjavi s Skandinavci. Pri nas za luksuzne in nepotrebne stvari porabimo tudi četrtino plače, na Finskem pa potrošijo pet odstotkov. Mi vlagamo v avtomobile, hiše, oblačila, kot otroci zbiramo pike na prodajnih mestih. Skandinavci vlagajo vase in v svoje bližnje: denar porabljajo za rekreacijo, ples, kulturne dogodke.

Manj o materialnih dobrinah, več o sebi in svojem življenju. Pravične in dosledne otroke bomo lahko vzgojili, če se bomo tudi sami želeli razviti kot osebnost. Za ljudi v skupnosti veljajo osnovna načela, značilna za naravo nasploh: sodelovanje, strpnost, dobronamernost, odprtost in človečnost. Dokler se ljudje ne bodo ravnali po teh načelih, ne bo napredka – kvečjemu nove vojne, pokoli, uboji in zavist.

Več ko se otroci prosto igrajo, bolj samozavestni bodo. Prosta igra je eden najpomembnejših dejavnikov v otrokovem raz­voju. Ko otrok sam ali z vrstniki postavlja pravila in igra vloge, se uči družbenih odnosov, spoštovanja pravil, prenašanja porazov, spopadanja s strahom. Nauči se tvegati in zanesti nase.

Šest P-jev za srečno otroštvo. Danski starši svojim otrokom dopuščajo več svobode, spodbujajo empatijo in so predvsem bolj umirjeni. Njihov način vzgoje so strokovnjaki strnili v šest P-jev za uspešno vzgojo in srečno otroštvo: • P kot prosta igra, ko otroci počno, kar želijo – sami ali s prijatelji, • P kot povezanost in domačnost, • P kot pristnost in postavljanje zgleda, ko odrasli ravnajo sklad­ no s svojimi vrednotami, • P kot preokvirjanje in uvid v situacije z drugih, pozitivnejših zornih kotov, • P kot poglobljena empatija in razvijanje metod za razumevanje in odpuščanje, • P kot proč z ultimati. Rajši postavite pravila in smernice, odzivajte se na vprašanja otrok in ne pozabite, da so vsa čustva v redu

5 PRIPOROČIL ZA BRANJE Delfinja vzgoja, Shimi K. Kang; Kompetentni otrok, Jesper Juul; Mala knjiga za velike starše, Zoran Milivojević; Prebujena družina, Shefali Tsabary; Vzgoja po dansko, Jessica Joelle; Alexander, Iben Dissing Sandahl

Komunala Radovljica, d. o. o., Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica Tel.: 04/ 537 01 11, faks: 04/ 537 01 12, e-naslov: info@komunala-radovljica.si

www.komunala-radovljica.si

Mislimo zeleno!

Vir: internet

Svoboda je neprecenljiva in nujna, da boste čez pet ali deset let lahko rekli, da vam je uspelo vzgojiti samostojnega, odgovornega in zadovoljnega potomca. Prav omogočanje svobode je tisto, s čimer imajo mnogi starši danes največ težav, saj ne spada v vzgojni model, ki je mešanica nadzora in visokih pričakovanj. Ozaveščenost je svoboda in sposobnost doživeti sebe, se sprejeti kot osebnost, ki ni samo telo in razum, ampak celota, ki tudi čustvuje, ima vrednote in osmišlja svoje življenje. Ozaveščen človek ni zato ne ponižen vernik ne hvaležen potrošnik ne vdan volivec.


12

NAŠE NOVICE

PREDSTAVLJAMO

NASVET PRED NOVO KURILNO SEZONO

Izbira toplotne črpalke v 5 korakih Ogrevalna sezona se bliža koncu. Marsikdo v tem času že razmišlja o pripravi ogrevalnega sistema na naslednjo zimo. Potrebno bo očistiti dimnik, nabaviti drva, pelete, kurilno olje ali utekočinjen naftni plin in po potrebi servisirati kurilno napravo. Kaj pa, če bi jesensko ogrevanje pričeli z enim samim pritiskom na gumb svoje nove najsodobnejše toplotne črpalke? Zakaj toplotna črpalka? Za prehod na ogrevanje s toplotno črpalko imamo številne tehtne razloge. Zaradi visokih cen fosilnih energentov je ogrevanje s toplotno črpalko trikrat cenejše kot s kurilnim oljem ali utekočinjenim naftnim plinom. Je najbolj komforten način ogrevanja, saj je temperatura v prostoru zelo konstantna, s samo napravo pa ni nobenega dela. Odločitev je še toliko lažja, če je naša dosedanja kurilna naprava dotrajana in jo je potrebno zamenjati, ker ob tem dobimo zajetno subvencijo Eko Sklada, za toplotno črpalko tipa zrak-voda kar 2.500 EUR. Tako prihranimo že v prvem letu, saj je skupni strošek elektrike in vračanja kredita za toplotno črpalko bistveno nižji, kot pa strošek nabave kurilnega olja. Nenazadnje pa je tudi prav, da razmislimo, koliko m³ zdravju in okolju škodljivega dima se vsako minuto, vsak dan in vsako kurilno sezono privali iz našega dimnika in kakšen vpliv ima to na zdravje nas in naših otrok. Več o izbiri toplotne črpalke Zavedate se, da ta korak preprosto morate narediti, a niste povsem prepričani, katero toplotno črpalko bi izbrali? V mesecu maju podjetje Termaks pripravlja brezplačen izobraževalni seminar na

temo Izbira toplotne črpalke v 5 korakih. Predstavili vam bodo ponudbo vseh najboljših toplotnih črpalk na slovenskem tržišču in kaj vse moramo upoštevati pri izbiri. Seminar bo v naši ali eni od sosednjih občin. Predaval bo Robert Žibrik. Udeležba na seminarju je brezplačna, obvezna pa je prijava na GSM 041/ 692 410 do petka, 19. 4. 2019. O lokaciji in terminu predavanja boste prijavljeni obveščeni, ko bo znano število prijav. Vabljeni! Robert Žibrik


PREDSTAVLJAMO

NAÅ E NOVICE

13


14

NAŠE NOVICE

OGLASI - 040/202 384

Za kavo poskrbite vi.

Za tisk pa mi!

ELEKTRO TRGOVINA Janko PRE[EREN Trbi`, Via V. Veneto 79 tel.: 0039 0428 2137 fax: 0039 0428 40003 preschern@gmail.com

BELA TEHNIKA ❖ PE^I NA DRVA IN PELETE ❖ GOSPODINJSKI APARATI ❖ ELEKTRO MATERIAL Salomon d. o. o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana Polje | T: +386 1 588 02 00 | F: +386 1 528 24 74 | www.salomonprint.si

Odprto: 9-12.30; 14.30-19, ponedeljek zaprto


PREDSTAVLJAMO

15

NAŠE NOVICE

Vesele velikonočne praznike! Uredništvo Naših novic Glasbena šola Radovljica vabi k vpisu za šol. leto 2019/20 EVIDENČNE PRIJAVE za opravljanje preizkusa glasbenih sposobnosti zbiramo od ponedeljka, 6. maja, do petka, 10. maja 2019, preko e-prijavnice na spletni strani šole ali v tajništvu od 9.00 do 13.00 oz. v četrtek od 11.00 do 17.00. SPREJEMNI PREIZKUSI bodo po razporedu, objavljenem na spletni strani šole ter na oglasni deski, potekali v petek, 24. maja, soboto, 25. maja, ter ponedeljek, 27. maja 2019. VPIS V PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO, GLASBENO PRIPRAVNICO in BALETNI ODDELEK bo potekal 6., 7. in 10. junija 2019 brez predhodnega preizkusa. Obiščite tudi DAN ODPRTIH VRAT v sredo, 24. aprila 2019, na Linhartovem trgu 1 v Radovljici. več na: www.gs-radovljica

SENČILA BLED

Tende, pergole, vrtne zgubanke Prostor, ki si ga opremite po svojih željah, kjer se boste počutili udobno in uživali v zasebnosti, vsekakor v celoti izpopolni tenda, ki v toplih sončnih dnevih prinese zaželjeno senco. Individualne rešitve senčenja seveda omogočajo senčenje balkonov, teras, manjših ali večjih površin z različnim razgledom in različnim vpadom sončnih žarkov. Zato je pomembna izbira prave tende, prave točke pritrditve, naklon in izbor platna. Izbirate lahko med klasičnimi in kasetnimi tendami. Standarden model nekasetne tende Stobag Azur s kvadratno oblikovano nosilno osjo je idealna izbira za balkone, kjer se tenda montira pod obstoječ nadstrešek oz. betonsko plato. Izbira različnih konzol omogoča stropno ali stensko montažo, naklon tende vse do 60 stopinj pa omogoča, da si prilagodite senco glede na individualno situacijo. Kasetne tende Stobag Purabox, Tendabox ali Casabox bodo navdušile vse, ki želijo tendo v kaseti. Kasetne tende odlikuje izjemno dobra zaščita zložljivih in teleskopskih rok, kar podaljša življenjsko dobo tende in poskrbi za brezskrbno zagotavljanje sence. Elegantna in proti koroziji odporna aluminijasta kaseta v zaprtem stanju ščiti platno in mehanske dele pred vplivi okolja, kot so padavine, močan veter ali umazanijo. Zato je lahko montirana prosto, brez nadstreška oz. zaščitne strešice. Za vse, ki bi radi zastrli še stranski del terase zaradi večje zasebnosti ali zaradi sonca v določenem delu dneva, so odlična izbira stranske tende.

Stranska tenda Stobag Siro je v elegantni aluminijasti kaseti varno spravljena in jo lahko uporabite enostavno s potegom za ročaj. Različne možnosti fiksiranja odprte tende in integrirana vzmetna os zagotavljajo, da je tenda varno zataknjena in platno optimalni napeto. Če je situacija za tendo neprimerna, je na voljo več drugih rešitev, kot je pergola, bioklimatska pergola, jadro ali vrtna zgubanka.


16

NAŠE NOVICE INDUSTRIJSKO ODPRAŠEVANJE KOVINSKE KONSTRUKCIJE STROJEGRADNJA

proizvodnja konstrukcij in strojev, d.o.o.

OGLASI - 040/202 384 MALOSERIJSKA PROIZVODNJA TRANSPORTNI SISTEMI SERVIS / REMONT

Podjetje Venturia je mlado rastoče podjetje, ki temelji na znanjih, pridobljenimi z mnogo izkušnjami in ima bogato zgodovino na področju industrijske ltracije zraka, prezračevanja in kovinskih konstrukcij.

ZAPOSLIMO:

INŽENIR STROJNIŠTVA Opis del in nalog: Sodelovanje z razvojno inženirsko ekipo in iskanje novih tehničnih rešitev na področju industrijske ltracije zraka. Samostojno konstruiranje in 3-D tehnično risanje, izdelava načrtov in pomoč pri dizajniranju novih sistemov. Priprava tehnične dokumentacije, pomoč pri vzpostavitvi internih baz podatkov, certiciranju izdelkov, vodenje projektov z informacijskih sistemom in priprava tehničnih poročil. Sodelovanje s tehnološko ekipo podjetja in določevanje ter optimizacija tehnoloških postopkov v kooperaciji z inženirsko ekipo. Vodenje in pomoč pri vodenju projektov ter pomoč pri pripravi ponudb in tehničnih kalkulacijah. Delo v pisarni, občasno na terenu. Drugi pogoji: Vsaj VI. stopnja izobrazbe smer strojništvo oziroma drugih tehničnih ved. 2 leti delovnih izkušenj. Aktivno govorjenje angleškega jezika Znanje računalništva (MS Ofce, Word, Excel itd.). Znanje CAD in 3-D modeliranja je zaželjeno. Pozitivnost, ciljno naravnanost, motiviranost, proaktivnost in smisel za reševanje problemov. Pripravljenost na timsko delo in sodelovanje. Nudimo: Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Eno-izmensko delo po dogovorjenem časovnem režimu. Delo v dobrem kolektivu in stimulacijo za uspešnost. Delo na lokaciji podjetja v Bohinjski Bistrici ali v Ajdovščini

RAZPISUJEMO ŠTIPENDIJE: SREDNJA ŠOLA:

Srednje poklicno izobraževanje: - Oblikovalec kovin - orodjar - Varilec - Strojni mehanik Poklicno-tehnično izobraževanje: - Strojni tehnik

RAZPISUJEMO ŠTIPENDIJE: FAKULTETA:

Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO: - Projektno aplikativni program Univerzitetni študijski program 1. stopnje STROJNIŠTVO: - Razvojno raziskovalni program

Prošnje za delo in za štipendije v našem podjetju lahko oddate po pošti na naslov: Venturia d.o.o., Ajdovska cesta 2, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom „za kadrovsko službo“ ali na email: venturia@venturia.si

Profile for Specom d.o.o.

Naše novice, april 2019  

Naše novice, april 2019  

Profile for specom
Advertisement