Bohinjske novice, februar 2022

Page 1

Bohinjske novice GLASILO OBČINE BOHINJ

LETO XXV 7. FEBRUAR 2022 ŠTEVILKA 2

Center TNP Bohinj vabi k sodelovanju (na 4. strani)

3

4

18

18

19

AKTUALNO

TURIZEM

MLADINA

KULTURA

ŠPORT

Vabilo na kulturni praznik

Razpis za pridobitev certifikata Bohinjsko/ From Bohinj

Razpis za vpis otrok v vrtec

Koncert Elvisovih zaljubljenih pesmi za dan žena

Tinkara Komar prvič v svetovnem pokalu Foto: Saša Erjavec


2

ak tualno Sklep o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic

Županov uvodnik Spoštovane Bohinjke, spoštovani Bohinjci, Pred nami je državni praznik – 8. februar, Prešernov dan, za katerega vam vsem iskreno čestitam. To je praznik, ki ga pišemo z veliko za­ četnico. Je slovenski kulturni praznik, praznik vsega kulturnega. Danes beseda kultura pomeni zbirko dosežkov, vrednot človeške družbe in rezultat našega ustvarjanja. Kulturen pa je tisti, ki se obvladuje, upošte­ va splošno veljavna načela in pravila ravnanja. Kultura je tudi kultura dialoga. Ta je žal v teh časih epidemije močno padla, na vseh nivojih življenja in odločanja. Močno se je znižal nivo političnega dialoga, vse več ljudi pa vedno bolj uporablja žaljive in celo sovražne besede. Za spodbujanje bralne in govorne kulture je v naši občini dobro poskrbljeno. V občini deluje bohinjska enota Knjižnice Antona To­ maža Linharta Radovljica, ki po izposoji gradiva pomembno prispeva k dvigu bralne pismenosti in tudi sicer na kulturno življenje v Bohi­ nju. Po kazalnikih uspešnosti se uvrščamo nad slovensko povprečje. Za bogato kulturno življenje, vzgojo mladine in številne prireditve se lahko zahvalimo našim kulturnim društvom, naj bo to na uprizo­ ritvenem področju, nato sledijo društva, ki se ukvarjajo z ohranja­ njem nesnovne kulturne dediščine, zlasti folklorno dejavnostjo, ter društva, ki se ukvarjajo z glasbeno, plesno in literarno umetnostjo. H kulturnemu življenju v Bohinju in predvsem k vzgoji otrok in mladi­ ne pomembno prispevajo tudi Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja in vrtec Bohinj, ki tradicionalno pripravlja prireditev ob občinskem kulturnem prazniku, ter Glasbena šola Radovljica, ki deluje tudi v Bo­ hinju. Ravno tako bogata kulturna dediščina s preko 300 evidentira­ nimi enotami kulturne dediščine govori sama zase. Bohinjske vasi še danes oblikujejo spomeniki in drugi objekti kulturne dediščine, ki bo­ gatijo našo kulturno krajino. Tudi Občina Bohinj s pomočjo razpisov prispeva in spodbuja kulturno udejstvovanje v Bohinju, zato naj vas spomnim na to, da ste pozorni na uradne objave na občinski spletni strani in v Bohinjskih novicah, kjer za področje kulture to leto Občina pripravlja objavo treh javnih razpisov: • Javni razpis za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne de­ javnosti, namenjen kulturnim društvom, • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki ga namenja­ mo kulturnim ustvarjalcem, • Javni razpis za sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov in objektov kulturne dediščine v občini Bohinj v letu 2022. Na Občini smo sredi priprave Lokalnega programa za kulturo, kjer vas bomo v okviru javne razprave povabili k sodelovanju in upamo, da boste s svojimi predlogi in mnenji konstruktivno sodelovali. Naj bo slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, praznik dobrih in veselih ljudi, dan spomina na preteklost in optimističnega pogleda v prihodnost. župan Jože Sodja

28. redna seja Občinskega sveta Občine Bohinj – v četrtek 27. januar 2022 Katarina Košnik

Občinski svetnice in svetniki so se sestali na 28. redni seji Občinskega sveta, ki je ponudila več točk za pestro razpravo. Občinski svet je sprejel Letni program športa za leto 2022 in akcijski načrt Slovenija green – Platinum, Bohinj 2022 – 2024. Nekaj točk je podrobneje predstavljenih v nadaljevanju, celotno gradivo je skupaj s posnetkom seje objavljen na spletni strani Občine Bohinj.

Rok za oddajo prispevkov v februarju

V letu 2022 se nadaljuje umirjanje prometa z zagotavljanjem organi­ ziranega javnega prevoza, ki bo v letošnjem letu na voljo vse dni v tednu od začetka junija do konca septembra. V primerjavi z lanskim letom bo povečana frekvenca prevozov, vzpostavljene bodo tudi dodatne linije. Nekaj novosti se obeta tudi pri samem parkiranju, na parkiriščih Kob­ la in Danica v Bohinjski Bistrici bosta urejeni nadstrešnici za čakajoče, iz 250 na 200 vozil se bo zmanjšala dovoljena kapaciteta prehodov vozil na cesto Voje – Vogar - Blato. Glede na porast divjega kampiranja in vse večjega obiska gostov z avtodomi, bo parkirišče na Kobli (zgornji plato) namenjen začasnem parkiranju avtodomov v višku sezone. V ta namen se bo ta del parkirišča tudi uredilo. Spremembe se odražajo tudi v ceniku, ki je objavljen v sklepu v Uradnem vestniku (na 7. strani).

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Bohinj za obdobje 2022-2029

Občinska uprava je skupaj z podjetjem Vodar d.o.o. za 28. redno sejo Občinskega sveta pripravila program opremljanja za naselja, ki jih na podlagi predpisov države mora obvezno opremiti z javnim kanalizacij­ skim omrežjem. Vladna uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne od­ padne vode občinam nalaga obveznost zgraditi kanalizacijo v naseljih, kjer je gostota prebivalstva in posledično obremenitev s komunalnimi odpadnimi vodami enaka ali večja od 10 populacijskih enot na hektar (PE/ha) in je skupna obremenitev enaka ali večja od 50 PE. Taka ob­ močja oziroma strjena naselja vladna uredba imenuje aglomeracija. V občini Bohinj je 10 takih naselij oziroma 10 aglomeracij. V razpravi je bilo predvsem veliko kritik na račun naselij, ki niso del aglomeracij in na ta račun niso vključena v načrt ureditve. Občinska uprava Občine Bohinj zato pojasnjuje: »Za vsa naselja na območju občine, ki s fekalno kanalizacijo še niso opremljena je Občina na podlagi predmetne uredbe predhodno napra­ vili preveritev treh variant opremljanja. Prva varianta je opremiti objekte z zasebnimi malimi komunalnimi čistilnimi napravami (ZMKČN). Druga varianta je izgradnja kanali­ zacije znotraj naselja ter izgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN). Tretja varianta je zgraditi kanalizacijo v naselju in povezati več naselij skupaj in odvesti odpadno vodo na centralno čistilno napra­ vo. Za vsako od variant je bila ocenjena investicijska vrednost projekta, preračunana na strošek priključka posameznega objekta. Opravljena je bila ekonomska analiza ter pretehtana smotrnost gradnje tudi glede na koristi za okolje. Ta študija variant je bila že predhodno obravnavana na komisijah občinskega sveta. Poleg aglomeracij, ki jih je občina v preteklosti že opremila z javnim kanalizacijskim sistemom so v občini še naselja: Je­ reka, Srednja vas, Studor ter Nomenj, ki jih je na podlagi predmetne vladne uredbe obvezno še potrebno opremiti. Po uredbi je potrebno te aglomeracije opremiti do konca leta 2027. Za ostala razpršena naselja v občini izven aglomeracij vladna uredba določa, da mora za komunalno odpadno vodo, ki nastaja v objektu, primerno odvajanje in čiščenje zagotoviti lastnik objekta. Kljub temu, bo Občina Bohinj v nadaljevanju skupaj s krajevnimi skupnostmi pri­ pravila predloge strokovnih rešitev za ustrezno opremljanje tudi vseh ostalih območij v Bohinju. Nadaljnje delovanje se bo usmerjalo v pri­ pravo ustreznih projektnih dokumentacij za posamezne vasi in zasel­ ke, pripravo konkretnih rešitev pri izbiri načina in lokacij predmetne opreme in z zagotavljanjem ustreznih finančnih virov za omenjene skupne projekte. V uredbi pa je opredeljen tudi rok za opremljanje objektov izven aglomeracij, ki je odvisen od statusa objekta. V kolikor so objekti z iz­ danim gradbenim dovoljenjem pred 14. decembrom 2002, je trenutna ureditev z greznicami ustrezna.«

Prispevke in fotografije pošljite najkasneje do ponedeljka, 21. februarja, na e-naslov bohinjske.no­vice@gmail.com. PROSIMO, DA SE ROKA DRŽITE. Prispevki naj ne bodo daljši od 2.000 znakov skupaj s presledki, fotografije naj bodo v .jpg formatu, nedotaknjeni originali s fotoaparata, k prispevku pripišite še avtorja prispevka in avtorja fotografije. Če zmanjka prostora za objavo, si uredništvo pridržuje pravico do krajšanja prispevkov ali odloga objave. Prednost imajo časovno aktualni prispevki. Za vse prispevke, ves vaš trud in čas se vam najlepše zahvaljujemo. Uredništvo Bohinjskih novic Naslednja številka izide v ponedeljek, 7. marca 2022.


3 Informacija o sanaciji mostu pri cerkvi sv. Janeza Krstnika na Ribčevem Lazu

Na pobudo občinskega sveta so svetnice in svetniki na seji prisluhni­ li pojasnilom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, zakaj ob načrtova­ ni prenovi mostu pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu ne bo mogoče izvesti tudi njegove širitve. Most pri cerkvi sv. Janeza Krstnika, ki je zdaj že več kot dve leti z jeklenimi vezmi intervencijsko začasno saniran, je nujno potreben obnove. Kljub pobudam lokalnega prebivalstva pa širitve mostu ne bo. Most je vpisan v register kulturne dediščine in širitev z namenom povečanja prometnih površin ni dopustna je pojasnila predstavnica kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Nata­ ša Ülen. Širitev bi pomenila, kot je še pojasnila, da bi se moral most porušiti in zgraditi na novo. S spremembo širine bi posegli v njegove tlorisne gabarite in spremenili njegov videz. Zmanjšal bi se pripadajoči prostor pred cerkvijo, kjer je tudi registrirano arheološko najdišče z bogatimi najdbami antične naselbinske kulture. Projekt obnove mostu in predvidena dela so pojasnili predstavniki projektantov in Direkcije RS za infrastrukturo. Most se bo na podlagi podanega mnenja obnovil v okvirih obstoječih gabaritov, v času obnova je za pretočnost prometa predviden začasen most. Tudi v tem primeru pa so še težave, predvsem na račun območja arheološkega najdišča in s tem same možne nosilnosti začasnega mostu, ki ne bo zadostna. Ob dejstvu, da širitev mostu ne bo mogoča, je Občinski svet po raz­ pravi na pobudo Bojana Travna v imenu krajevne skupnosti Stara Fu­ žina – Studor sprejel sklep, da Občina in projektanti poiščejo možne rešitve, ki bodo zagotovile normalno pretočnost prometa v poletnih mesecih. Ob tem je predlagal tudi, naj se hkrati z obnovo mostu uredi tudi območje Ribčevega laza in cesta od mostu proti Stari Fužini. Na območju arheološkega najdišča ob cerkvi pa bi lahko, kot je predlagala svetnica Urška Preželj, uredili tudi predstavitev najdišča, ki bi pripo­ mogel k poznavanju naše preteklosti in dragocenosti tega območja tako pri domačinih kot tudi obiskovalcih. Po pojasnilu predstavnika Direkcije RS za infrastrukturo je priprava projektne dokumentacije v zaključni fazi, sledila bo ureditev zemljiških zadev. V kolikor pri tem ne bo zapletov, bi bil razpis za gradbena dela lahko pripravljen v roku enega leta. ・

Obvestilo

Občinska uprava Občine Bohinj Občina Bohinj gradi povezovalni kanal zgornje Bohinjske doline. Ob­ čane in krajane Srednje vasi obveščamo, da bomo v prihodnjem me­ secu pričeli z gradnjo po cesti v polju pod Srednjo vasjo, od znamenja pod župniščem, do znamenja ob cesti v Senožeta. Dostop do smučišča bo zagotovljen iz vasi. Hvala lepa za razumevanje. ・

Mobilni socialni servis Občinska uprava Občine Bohinj

Projekt LAS – Gorenjska košarica: Medgeneracijski centri, v katere­ ga se je s projektom Mobilni socialni servis vključila tudi Občina Bohinj se je uspešno zaključil. Zdaj smo v obdobju izvajanja projekta, v okviru katerega s povezovanjem stroke na različnih področjih skupaj s pros­ tovoljci skušamo pomagati tistim, ki si sami ne zmorejo. Z vprašanji, dilemami, predlogi, pobudami in prošnjami se po odhodu dolgoletne sodelavke na področju sociale Ive Lapajne lahko v prihodnje obrnete na sodelavki, ki sta na Občini Bohinj prevzeli njeno področje dela: Marušo Velički Rozman, e-pošta: marusa.velicki.rozman@obcina. bohinj.si, tel: 04 577 01 23 ali Katarino Košnik, e-pošta: katarina. kosnik@obcina.bohinj.si, tel: 04 577 01 22

ak tualno Brezplačna pravna pomoč

Tudi v letu 2022 v sodelovanju s Skupnostjo privatnih zavodov na­ daljujemo z izvajanjem brezplačne pravne pomoči. Naslednji termin bo v začetku marca, v petek 4. 3. 2022 dopoldan v sejni sobi Občine Bohinj. Za termin se lahko obrnete na zgoraj navedena kontakta.

Prostofer

V občini Bohinj uspešno nadaljujemo projekt Prostofer, kjer 11 pros­tovoljcev nudi prevoze tistim, ki ne zmorejo oziroma nimajo na voljo javnega prevoza, si ne morejo privoščiti taksija in nimajo svojcev, ki bi jih peljali po nujnih opravkih. Vsi vozniki prostovoljno darujejo svoj čas za prevoze. V želji, da bi bili čim manj obremenjeni, vabimo vse zainteresirane, da se pridružite prostoferjem in kdaj pa kdaj daru­ jete svoj čas za pomoč drugim. Vozila ne potrebujete, vse kar rabite je veljavni vozniški izpit, nekaj časa in voljo pomagati. Vsi zainteresirani vabljeni, da nas kontaktirate.

16. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu - 17. do 23. januar

Preventiva je v teh dneh usmerjena v preprečevanje raka. Rak ma­ terničnega vratu je med raki izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov primer tega raka. Če je dekle cepljeno pro­ ti HPV in se po 20. letu starosti redno udeležuje presejalnih pregledov, je verjetnost, da bo zbolela s tem rakom, izjemno majhna. V Sloveniji imamo organizirani populacijski presejalni program za zgodnje odkri­ vanje predrakavih sprememb materničnega vratu (DP ZORA) že od leta 2003. V državnem programu ZORA si želijo, da bi pregledanost presegla ciljnih 70 % v vseh slovenskih občinah. V naši občini Bohinj je bila 3-letna pregledanost na dan 30. 6. 2021 69,7 %, kar je nekoliko pod ciljno vrednostjo in pod slovenskim povprečjem. Med 212 občinami je to 148. največja pregledanost. Lansko leto je bila pregledanost v naši občini 65,9 %, kar je bila 169. največja pregledanost med vsemi občinami. Ob Evropskem tednu boja proti raku materničnega vratu na Onkološ­ kem inštitutu Ljubljana v okviru programa ZORA vse ženske pozivajo: • Ne odlašajte s preventivnim pregledom z brisom materničnega vra­ tu pri svojem izbranem osebnem ginekologu. V Sloveniji letno od­ krijemo in uspešno zdravimo okrog 1.600 predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje in s tem učinkovito preprečuje­ mo nastanek raka materničnega vratu. • Še posebej k rednim presejalnim pregledom ZORA pozivamo mla­ de ženske v starosti 20−39 let, pri katerih smo v letu 2021 odkrili okrog 6−7 % manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje (CIN2+) kot v času pred pandemijo. • Ne odlašajte s klicem izbranemu osebnemu ginekologu, če posu­ mite, da imate znake, sumljive za raka materničnega vratu. Rak, odkrit v začetnem stadiju, je zelo dobro ozdravljiv in ženska lahko po zdravljenju živi polno življenje. ・

Tudi letos virtualna proslava ob kulturnem prazniku Občinska uprava Občine Bohinj

Občina Bohinj, Območna izpostava Javnega sklada RS za kul­ turne dejavnosti Radovljica, Glasbena šola Radovljica in Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica vabijo na virtualno proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku. V programu bodo nastopili učenci Glasbene šole Radovljica in dramski igralec Gregor Čušin z recitacijami Prešernovih pesmi. Ogled bo na povezavi, ki bo ob­ javljena na občinski spletni strani, mogoč od torka 8. februarja od 18. ure naprej. ・

BOHINJSKE NOVICE so glasilo Občine Bohinj; ISSN 1408-3078; izhaja mesečno, prejemajo ga brezplačno vsa gospodinjstva; izid: 7. 2. 2022; uredniški odbor: odgovorna urednica Katarina Košnik, pomočnik urednice Adrijan Džudžar, člani Klemen Langus, Lucija Grm, Mojca Polajnar Peternelj; lektura: Mateja Novak; ustanovitelj: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.: 04/577 01 00, faks: 04/572 18 64; ­e-mail: obcina@bohinj.si; pooblaščeni izdajatelj: Specom d.o.o. (zanj Bojan Rauh); trženje oglasnega prostora: Specom d.o.o. (tel.: 04/531 86 36), e-mail: bojan.rauh@specom.si, www.specom.si; celostna podoba: Urška Alič in Klara Zalokar; naklada: 2.200 izvodov.


turizem , iz na ših kr a je v

4

Aktivnosti projekta VrH Julijcev na območju Bohinja v letu 2021 in načrti za leto 2022 Turizem Bohinj

Center TNP Bohinj vabi k sodelovanju Ana Marija Kunstelj, TNP

Foto: arhiv JZ TNP

Najmlajše vabimo, da se nam pridružijo na brezplačnih počitniških delavnicah, ki bodo potekale v sredo, četrtek in petek, 23., 24. in 25. februarja med 10. in 12. uro: če bo vreme lepo, bomo raziskovali zani­ mivosti v okolici Bohinjke, sicer pa bomo ustvarjali in se kot vedno na zabaven način kaj zanimivega naučili. Vsi Bohinjci, ki ste ustvarjalni ali pa bi širšemu prostoru Bohinja radi predstavili, s čim se ukvarjate, ste vabljeni, da pomagate soustvarjati program Centra TNP Bohinj. Lahko gre za razstavo, predavanje, pre­ dajanje znanja – delavnico, predstavitev knjige – karkoli, kar bi obo­ gatilo prostor Bohinja in Julijskih Alp, Bohinjce vseh starosti, pa tudi obiskovalce. Svoje ideje lahko na kratko opišete in pošljete na naslov: ana.kunstelj@tnp.gov.si. ・

Turizem Bohinj je kot part­ ner projekta Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Tri­ glavskem narodnem parku – VrH Julijcev, ki ga sofinanci­ rata Evropska unija iz Evrop­ skega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, v letu 2021 izvedel številne projektne aktivnosti. Od sredine junija do sredine sep­ tembra je zagotavljal brezplačen prevoz na Pokljuko z avtobusom Hop On Hop Off, ki se ga je poslužilo kar 7200 potnikov. Povprečno se je z avtobusom peljalo 84 potnikov na dan, kar je največ od začetka izva­ janja prevozov v letu 2014. Prepeljanih je bilo tudi 348 koles. Poleg tega, da je avtobus omogočil brezplačno možnost prevoza na Pokljuko, se je veliko uporabnikov poslužilo avtobusa tudi za dostop do Bohinj­ skega jezera, domačini iz vasi Koprivnik in Gorjuše pa so uporabljali prevoz za dostop do upravnega središča, Bohinjske Bistrice. Oktobra se je začelo z odstranjevanjem zarasti na območju Štuk, ki leži na južnem pobočju Črne prsti, nad vasjo Kal. S tem se bo izboljšalo stanje rastišč alpske možine, ki se soočajo s problemom postopnega zaraščanja. V letu 2022 se bo nadaljevalo z odstranjevanjem zarasti tako na območju Štuk kot na območju Lisca. S pomočjo zunanjih izvajalcev se je aktivno nadaljevala tudi priprava študije, ki obravnava prometno problematiko na Pokljuki. S tem v zvezi sta bili izvedeni dve delavnici z deležniki, na katerih so bila izmenjana številna mnenja ter podani predlogi in pripombe, ki bodo vključene v študijo. Poleg Turizma Bohinj pa so številne aktivnosti na območju Bohinja izvajali tudi drugi projektni partnerji. Zavod za ribištvo Slovenije je nadaljeval z odstranjevanjem rib iz Dvojnega jezera. V letu 2021 je bilo z zabodnimi mrežami in s kogoli ujetih 6111 rib, večinoma jezerskih zlatovčic in nekaj pisancev, v letu 2020 nekaj čez 12.000 rib. Izlov rib se bo nadaljeval tudi v letu 2022. Konec oktobra so bile tudi v jezeru nad kočo (umetna zajezitev – Močivec) prvič opažene in dokumentira­ ne jezerske zlatovčice. Planinska zveza Slovenije je nadaljevala z zahtevno nalogo prido­ bivanja dovoljenj in soglasij za optimizacijo čiščenja odpadne vode v Koči pri Triglavskih jezerih. Ministrstvo za okolje in prostor vzporedno pripravlja študijo glede variantne izvedbe s suhimi stranišči. Izveden je bil tečaj za varuhe gorske narave, obogaten z vsebinami projekta VrH Julijcev, ki se bo v podobni obliki izvedel tudi v letu 2022. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je opravilo prve analize gibanja divjih petelinov, ki jim sledijo s pomočjo telemetri­ je. Prvi rezultati so pokazali, da se petelini v veliki meri izogibajo mes­ tom, kjer se pojavlja človek, z dodatnimi nastavitvami oddajnikov GPS pa je mogoče oceniti dnevne motnje, saj so zabeleženi dogodki, kadar je vrsta splašena. Začeli so tudi s telemetrijo belke, in sicer so oddajniki nameščeni na tri živali. Opravljeni so bili popisi zimovališč in gnezdišč. Pregledana so bila predvsem z obiskom obremenjena območja okolice Velega polja in Mangartskega sedla in nekatera druga območja. Na lokacijah z gnezdi belke tik ob pohodnih poteh so bile postavljene us­ merjevalne tablice. V pripravi in usklajevanju z deležniki je tudi skupni predlog mirnih območij za belko, ki na določenih mestih omejujejo vsakršno turistično-rekreativno rabo z namenom varovanja vrste. Zavod za gozdove Slovenije je v letu 2021 uspešno zaključil s čiš­ čenjem lesne zarasti v okolici Fužinskih planin. Ukrep se je izvedel na skupni površini 15 ha, kjer se je odstranilo rušje, polomljeni mladi ma­ cesni in nekatere grmovnice. S tem se je izboljšal habitat za divjega petelina in gozdnega jereba. Jeseni se je zaključil tudi dvoletni pro­ jekt čiščenja 61 km presek med gospodarskimi oddelki na Pokljuki. Na Pokljuki so bile posajene tudi sadike jerebike in macesna, ki sta pomembna v prehrani divjega petelina, ter nekaj zelene jelše, vrbe ive in mokovca. Kmetijsko gozdarski zavod Kranj je v letu 2021 pripravil doku­ mentacijo za objavo javnega naročila za obnovo trinajstih opuščenih


turizem , iz na ših kr a je v

5 kalov na tradicionalen način na območju Bohinja in Zgornje Krme. Dela se bodo pričela v letu 2022. Javni zavod Triglavski narodni park je kot vodilni partner pro­ jekta VrH Julijcev aktivno sodeloval pri vseh aktivnostih projektnih partnerjev. Na območju Pokljuke so bile nameščene prve nove temat­ ske informacijske table, v letu 2022 pa se bo nadaljevala postavitev tabel še na drugih območjih. Prenovila se bo parkovna infrastruktura na parkovni učni poti okrog visokega barja Goreljek, nadaljujejo se po­ govori za odkup naravovarstveno pomembnih zemljišč v zasebni lasti. V naslednjih mesecih se bodo dejansko uveljavila prva mirna območja za divjega petelina in visoka barja na pokljuški planoti, s tem v zvezi pa so bile v septembru preteklega leta postavljene dodatne zapornice na odsekih gozdnih cest, ki potekajo skozi ali v bližini mirnih območij za divjega petelina. V triletnem obdobju izvajanja projekta VrH Julijcev se vsi projektni partnerji srečujemo s številnimi izzivi in nepredvidljivimi situacijami, vendar verjamemo, da nam bo uspelo do konca projekta uresničiti ve­ čino zastavljenih ciljev. ・

Doseljeni risi se uspešno razmnožujejo in s svojimi geni rešujejo dinarsko populacijo pred izumrtjem Maja Sever, LIFE Lynx

Društvo Invalid Bohinj Marija Kožar, DIB

V januarju smo bili zaradi slabe zdravstvene situacije v občini prisi­ ljeni zapreti vrata pisarne, čeprav smo v januarskih novicah napoveda­ li, da bo odprta. Ponovno jo bomo odprli 7. februarja, če bodo razmere to dopuščale. Prosimo vse, ki boste pisarno obiskali, da se držite ukre­ pov in tako zaščite sebe kot tudi druge. Članarino za leto 2022 lahko poravnate v pisarni vsak ponedeljek od 16. do 17. ure. Zbiramo prijave za Terme Olimia, kjer sta na razpolago dva apart­ maja, in sicer za dve in štiri osebe. V Biotermah Mala Nedelja pa lahko izbiramo med tremi apartmaji za dve osebi. Vse informacije in prijave sprejemamo v pisarni društva. Telovadba poteka po programu, vsak torek ob 17. uri v Osnovni šoli dr. Janeza Mencingerja v Bohinjski Bistrici. Vsako sredo imamo telovadbo na stolih, prav tako se lahko udeležite bovlinga. Z delavni­ cami bomo začeli prvi petek v februarju. Vse pa je seveda odvisno od zdravst­venih razmer, zato vas bomo sproti obveščali o spremembah. Bodite zdravi in koristite aktivnosti, ki so vam všeč in so na voljo. ・

Koronačas je ozavestil prepotrebnost družbeno aktivnih ljudi Olga P. Gorišek, DU BB

Tokrat članek začenjamo z obvestilom poverjenikom kot tudi član­ stvu. Članarina se bo pobirala takrat, ko bodo epidemične razmere boljše, kot trenutno so. V letošnjem letu bo vsak član prvič prejel kole­ dar, na katerem bo zapisan tudi celoten terminski program aktivnosti našega društva in ki ga boste lahko izobesili na vidno mesto. V letu 2022 nadaljujemo s prevozi in spremstvom za naše člane v okviru programa Mobilni socialni servis, ki pomaga članom do zdrav­ nika ali uradov takrat, ko je Prostofer zaseden oz. so relacije do kraja pregleda pri zdravniku daljše, kot jih zmore električni avto. Vse, ki ste se upokojili v preteklem letu in si želite druženja ali ste pripravljeni biti družbeno aktivni, vabimo, da se vpišete v naše dru­ štvo. Še posebej si želimo, da se nam pridružite vsi tisti, ki ste socialno čuteči, imate znanje na področju izobraževanja, zdravstva ... Naš cilj je, da skupaj pomagamo vsem tistim, ki so potrebni kakršne koli pomoči. Prav zaradi tega vodimo postopek za pridobitev statusa društva v jav­ nem interesu. Vsem, ki vas delo v našem društvu zanima, svetujemo ogled naše spletne strani www.dubohinj.si. Naša pisarna ostaja še naprej zaprta, zato vsem tistim, ki potrebujete kurilno olje, sporočamo, da se je predsednik dogovoril z dobaviteljem olja, da potrdilo ni potrebno, le pokličite ga na številko 041 279 170. Upoštevajte navodila NIJZ in lokalne skupnosti, pazite nase in ostanite zdravi! ・

Foto: arhiv LIFE Lynx

Projektna ekipa LIFE Lynx je na svoji spletni strani objavila drugo poročilo o spremljanju doselitev risov v Sloveniji in na Hrvaškem. S pomočjo različnih metod spremljanja stanja so ugotovili, da je bilo v sezoni 2020/2021 na območju slovenskih Dinaridov prisotnih vsaj 24 odraslih risov, kar je malenkost več kot v preteklem obdobju. Dodatnih pet risov ima svoje teritorije na območju Alp v Sloveniji, kamor so jih doselili aprila lansko leto. V okviru projekta LIFE Lynx so izvedli tudi javnomnenjsko raziskavo, ki kaže, da ima slovenska javnost pozitivno stališče do risa. Doselitvi in ohranitvi risov v naših gozdovih so naklonjeni zlasti lovci in splošna javnost. V primerjavi z nekaterimi raziskavami, izvedenimi drugje po Evropi, so lovci pri nas do risa bolj pozitivno naravnani. S pomočjo 76 lovcev so z več kot 200 avtomatskimi kamerami v Sloveniji spremljali rise na 4000 km2 velikem območju. Ugotovili so, da je bilo v dinarskem delu Slovenije v sezoni spremljanja 2020/2021 prisotnih 24 odraslih risov, od teh so tri rise fotografirali tudi na Hr­ vaškem. Na območju Slovenije in Hrvaške so skupno zabeležili 100 odraslih risov. V okviru projekta LIFE Lynx so do sedaj v naravo izpustili trinajst risov; štiri na Hrvaškem in devet v Sloveniji. Vse doseljene rise sprem­ ljajo s pomočjo GPS-telemetričnih ovratnic, s pomočjo katerih ugotav­ ljajo, kako se risi vključujejo v populacijo. Rok Černe, vodja projekta LIFE Lynx z Zavoda za gozdove Slovenije, pojasni, »da je ris vključen v populacijo, ko vzpostavi teritorij na območju, kjer so prisotne tudi samice, ali ko z genetskimi analizami potrdimo, da je imel potomce.« Ugotovili so, da so štirje risi že vključeni v populacijo na območju Slo­ venije in Hrvaške, trije izpuščeni risi pa se najverjetneje niso vključili v populacijo, saj njihove prisotnosti že dalj časa ne zaznavajo več. Šest risov, ki so bili izpuščeni lansko leto, je na dobri poti, da se vključijo v populacijo. Do konca projekta bodo v Dinarsko-JV alpsko populacijo vključili štirinajst živali.

Foto: arhiv LIFE Lynx


iz na ših kr a je v, ml adina Prvi preseljeni ris Goru je vsaj dvakrat, zelo verjetno pa tudi že tret­ jič, z domačo samico ustvaril potomstvo na območju Male gore. Prvič je bila plod njune romance risinja Mala, naslednje leto pa ris Niko in njegovi sorojenci. S pomočjo avtomatskih kamer so ugotovili, da so na Mali gori v sezoni 2021/2022 prisotni trije mladiči, z genetskimi ana­ lizami pa bodo poskušali potrditi, da je tudi tokrat njihov oče ris Goru. Skupno so v Sloveniji v obdobju 2020/2021 zabeležili pet legel ris­ jih mladičev na območju Dinaridov, kar je več kot v prejšnjem obdobju. V letu 2021 so prvo leglo risov zabeležili tudi v Julijskih Alpah. Risinja Aida, ki so jo konec aprila lansko leto skupaj s še štirimi risi izpustili na območju Gorenjske, je skotila tri mladiče. Vseh pet risov, doseljenih v Alpe, je vzpostavilo svoje teritorije na širšem območju izpusta, kar daje zelo dobre obete za prihodnost. Poleg spremljanja števila risov je ključno tudi poznavanje gostote poseljenosti določenega območja. Miha Krofel z Biotehniške fakultete v Ljubljani je pojasnil: »Za Slovenijo smo prvič izračunali tudi oceno gostote poseljenosti risov, ki znaša v jedru dinarske populacije 0,6–1,0 risa/100 km2 in je primerljiva z drugimi doseljenimi populacijami risa v Evropi, vendar nižja kot v Karpatih.« Parjenje v sorodstvu je največja grožnja našim risom, zato spremlja­ jo stanje populacije tudi s pomočjo genetskih analiz. Te kažejo, da so z doselitvami risov zaustavili slabšanje genetskega stanja populacije. Tomaž Skrbinšek z Biotehniške fakultete v Ljubljani pojasnjuje, da bi se glede na podatke »lahko ob večkratni uspešni reprodukciji doseljenih risov stopnja parjenja v sorodstvu občutno znižala in bi bila podobna, kot je bila leta 1980.« Stopnjo parjenja v sorodstvu bodo spremljali še naprej, saj uspeh še ni zagotovljen in je pomembno, da se doseljeni risi uspešno razmnožujejo in s tem širijo svoje gene v populacijo. Delo sedemletnega projekta LIFE Lynx, s katerim rešujejo naše rise pred izumrtjem, še ni zaključeno; Rok Černe pravi: »V letošnjem letu bomo nadaljevali z doselitvami risov na območje Dinaridov, načrtujemo preselitev dveh risov v Slovenijo in dveh na Hrvaško.« Vse aktivnosti projekta v Sloveniji poleg finančnega mehanizma LIFE Evropske unije sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor, poleg vodilnega partnerja Zavoda za gozdove Slovenije pa kot partnerji sodelujejo tudi Lovska zveza Slovenije, Univerza v Ljubljani in Zavod RS za varstvo narave. Več informacij o projektu dobite na www.lifelynx.eu in life.lynx.eu@gmail.com. ・

Vojaška smučarska patrola Chamonix 1937 Lojze Budkovič

Združenje vojaških gornikov Slovenije (ZVGS) že nekaj časa zbira gradivo o zgodovini slovenskega vojaškega smučanja. Veliko dogod­ kov je povezanih z Bohinjem. Zanimive podatke sem dobil v spletni predstavitvi Jožeta Podlipnika, ki jo je pred leti pripravil Janez Pikon. Z željo po razjasnitvi udeležbe Podlipnika na svetovnem prvenstvu v organizaciji FIS-e v Franciji mi je skrbno hranjeno gradivo pokazala hčerka Darinka.

Patrola na strelišču, foto: arhiv Podlipnik

6

Vojaška patrola Chamonix 1937, foto: arhiv Podlipnik

Jože Podlipnik je leta 1937 služil vojaški rok v 1. planinskem polku Vojske Kraljevine Jugoslavije kot izvidnik. Uvrstil se je v vojaško ekipo, ki je nastopila v patrolnem teku na svetovnem prvenstvu v Chamo­ nixu. Ekipa je tekmovala 17. 2. 1937 v konkurenci petih francoskih patrol. Patrole so morale preteči 25 kilometrov in med tekom opraviti še streljanje. Sestavljene so bile iz vodje in treh vojakov. Jugoslovansko patrolo je vodil poročnik Jovanović. Častniki so bili oproščeni strelja­ nja. Vojaki so morali nositi 5 kg težko torbo, karabinko in pet nabojev. Na strelišču so streljali v tri balone na razdalji 150 m. Za vsak nezadet balon je sledil časovni pribitek 3 minute. Vse balone je zadela samo jugoslovanska ekipa. Francoske ekipe pa so dobro tekle. Zmagovalna francoska patrola je nalogo opravila v času 2:47,22, naša kot zadnja pa 3:04,57. V razvrstitvi narodov je zasedla drugo mesto in člani so dobili francoske medalje Education Physique. Članku prilagam tri slike. Na prvi je značka Dobri smučar. Vojaki planinskega polka so jo dobili po uspešno opravljenem smučarskem tečaju. Zraven je značka FIS udeleženca tekmovanja v Chamonixu z vgravirano številko 962. Spodaj je vstopnica za obisk tekmovanj. Cena vstopnice je bila 25 frankov in ni veljala za ogled skakalne tekme. V šatulji pa je še omenjena francoska medalja. Na drugi sliki je jugoslovanska patrola na strelišču. Na desni strelja Jože Podlipnik. Darinka se spomni očetovih besed, kako jih je poročnik Jovanović vzpodbujal, naj se dobro odrežejo. Na tretji sliki je jugoslovanska patrola v družbi francoskega čast­ nika. Prvi z leve bi lahko bil pod­ polkovnik Milan Popović, tretji je poročnik Jovano­ vić, zadnji pa Jože Podlipnik. Vojaški patrol­ ni tek je doživel nesluten razvoj. Danes ga sprem­ ljamo na številnih biatlonskih prizo­ riščih. Tekme pri­ vabljajo številne gledalce. Razvoj panoge zahteva infrastrukturo z velikimi posegi v prostor, večkrat tudi v škodo nara­ Znački, medalja in vstopnica, foto: Budkovič ve. ・


LETO XXV

Bohinj, 7. februar 2022

Številka 2

VSEBINA 3. SKLEP o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic za hotel Zlatorog v Ukancu, za del enote urejanja prostora UK-3 4. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2022 5. SKLEP o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »BB-31 – Kamp Danica«

3. Na podlagi 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 4. člena Odloka o prometne režimu občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/20) je Občinski svet Občine Bohinj na svoji 28. redni seji, dne 27. januarja 2022 sprejel

SKLEP o določitvi javnih parkirnih površin, višini parkirnin in parkirnih kartic 1. člen S tem sklepom se na območju občine Bohinj določajo javne parkirne površine, višine nadomestil za parkiranje – parkirnina, čas, v katerem se parkirnina plačuje, višina parkirnine in cena parkirnih kartic. 2. člen Javne parkirne površine, višina parkirnine, čas plačevanja ter dovoljeni čas parkiranja so: JAVNE PARKIRNE POVRŠINE CONA

ČAS PLAČEVANJA

ČASOVNO OMEJENO PARKIRANJE

CENA v EUR (z DDV) ENOTA

1.1. do 31.3.

1.4. do 30.6., 1.9. do 31.10.

1.7. do 31.8.

1.11. do 31.12.

da: največ 2 uri

0,50

1,50

3,00

0,50

na uro

Št.

IME PARKIRIŠČA

P01

Ribčev Laz 1 (pred pošto)

1

6:00–20:00, prve pol ure brezplačno

P02

Ribčev Laz 2 (za hotelom jezero)

1

6:00-20:00

ne

0,50

1,50

3,00

0,50

na uro

P03

Ribčev Laz 3 (Pod Skalco)

1

6:00-20:00

da: največ 2 uri

0,50

1,50

3,00

0,50

na uro

P04

Stara Fužina 4 (Vegelj)

1

6:00-20:00

ne

0,50

1,50

3,00

0,50

na uro

P05

Ukanc 5 (Naklova glava)

1

6:00-20:00

ne

0,50

1,50

3,00

0,50

na uro

P06

Ukanc 6 (križišče Ukanc)

1

6:00-20:00

ne

0,50

1,50

3,00

0,50

na uro

P08

Stara Fužina 8 (Vorenčkojca)

1

6:00-20:00

ne

3,00

3,00

3,00

3,00

na uro

P11

Stara Fužina 11 (pred KD v Stari Fužini)

2

/

da: največ 1 uro

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P26

Stara Fužina 11 (pod KD v Stari Fužini)

2

6:00-20:00

ne

3,00

3,00

3,00

3,00

na uro

P15

Ribčev Laz 15 (pri hotelu Jezero)

1

6:00-20:00

da: največ 2 uri

0,50

1,50

3,00

0,50

na uro

P16

Ribčev Laz 16 (cerkev sv. Janeza)

1

/

da: največ 2 uri

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P17

Stara Fužina 17 (cerkev sv. Pavla)

2

/

da: največ 2 uri

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P24

Bohinjska Bistrica 24 (Pri Cukiju)

3

/

da: največ 2 uri

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

P27

Kamnje 26 (Na Rju)

3

/

da: največ 2 uri

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/

CONA

ČAS PLAČEVANJA

ČASOVNO OMEJENO PARKIRANJE

1.1. do 31.3.

PARKIRIŠČA ZA AVTOBUSE JAVNE PARKIRNE POVRŠINE Št.

PREDLOG IMENA

P02

Ribčev Laz 2 (za hotelom jezero)

1

6:00-20:00

ne

P17

Stara Fužina 17 (cerkev sv. Pavla)

2

da: največ 2 uri

da

CENA v EUR (z DDV) ENOTA

1.4. do 30.6., 1.9. do 31.10.

1.7. do 31.8.

1.11. do 31.12.

brezplačno

prva ura 5,00 €, vsaka naslednja ura 1,50 €

prva ura 5,00 €, vsaka naslednja ura 3,00 €

brezplačno

/

brezplačno

brezplačno

brezplačno

brezplačno

/


URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Številka 2

Bohinj, 7. februar 2022

PARKIRIŠČE ZA AVTODOME JAVNE PARKIRNE POVRŠINE Št.

PREDLOG IMENA

CONA

ČAS PLAČEVANJA

ČASOVNO OMEJENO PARKIRANJE

CENA v EUR (z DDV) 1.1. do 31.3.

1.4. do 30.6., 1.9. do 31.10.

1.7. do 31.8.

1.11. do 31.12.

ENOTA

P14

Srednja vas 14 (Senožeta)

3

00:00-24:00

ne

10,00

20,00 *

10,00

na dan

/

P23

Bohinjska Bistrica 23 (Kobla)

3

00:00-24:00

da: največ 12 ur

parkiranje ni dovoljeno

20,00 *

parkiranje ni dovoljeno

/

/

* cena parkiranja vključuje brezplačen organiziran prevoz

3. člen

Rezervne javne parkirne površine, višina parkirnine, čas plačevanja ter dovoljeni čas parkiranja so: PARKIRIŠČA ZA OSEBNA/ KOMBINIRANA VOZILA S POSEBNIM REŽIMOM OBRATOVANJA JAVNE PARKIRNE ­POVRŠINE

CONA

ČAS PLAČEVANJA

ČASOVNO OMEJENO PARKIRANJE

Št.

IME PARKIRIŠČA

P07

Ribčev Laz 7 (Labora)

1

6:00-20:00

P10

Ribčev Laz 10 P+R (travnik nasproti Kristala)

2

P14

Srednja vas 14 P+R (Senožeta)

P23 P13

CENA v EUR (z DDV)

ENOTA

1.1. do 31.5.

1.6. do 30.9.

1.10. do 31.12.

da; 6:00-21:00

parkiranje ni dovoljeno

15,00* 7,00*

parkiranje ni dovoljeno

na dan od 15:00 ure dalje

6:00-20:00

da; 6:00-21:00

parkiranje ni dovoljeno

10,00 *

parkiranje ni dovoljeno

na dan

3

00:00-24:00

ne

2,00

4,00 *

2,00

na dan

Bohinjska Bistrica 23 (Kobla)

3

00:00-24:00

ne

brezplačno

2,00 *

brezplačno

na dan

Bohinjska Bistrica 13 (Danica)

3

/

da; 6:00-21:00

2,00

4,00 *

2,00

dan

* cena parkiranja vključuje brezplačen organiziran prevoz

4. člen

(1) Cene parkirnih kartic za parkiranje in uporabo ceste Stara Fužina – Voje in Vogar – Blato: PARKIRNE KARTICE OBLIKA NADOMESTILA

VIŠINA NADOMESTILA v EUR (z DDV)

kartica "PRIJATELJI BOHINJA"

150,00

kartica “LASTNIK POČITNIŠKEGA OBJEKTA”

30,00

kartica “OBČAN”

10,00

kartica "DOSTOP DO NEPREMIČNIN”

brezplačno

kartica "GOZDNA CESTA”

200,00

Letna dovolilnica za uporabo ceste Stara Fužina- Voje - Vogar - Blato, za izvajalce javnega prevoza

po dogovoru med Občino Bohinj in izvajalcem

CESTA STARA FUŽINA - VOJE - VOGAR – BLATO Št.

GOZDNA CESTA

P20

Cesta Stara Fužina - Voje - Vogar - Blato

CONA

ČAS PLAČEVANJA

ČASOVNO OMEJENO PARKIRANJE

CENA v EUR (z DDV)

1

00:00-24:00

ne

15,00

1.1. do 31.12.

ENOTA uporaba ceste na dan

5. člen (1) V primeru izgube parkirnega listka se zaračuna znesek v vrednosti celodnevnega parkiranja. (2) V primeru izgube parkirnega listka za Cesto Stara Fužina - Voje - Vogar – Blato se zaračuna 50,00 EUR. (3) V primeru izgube, poškodovanja ali uničenja parkirne kartice, je potrebno za izdajo nove parkirne kartice plačati 4,00 EUR. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. Bohinjska Bistrica, 27. januar 2022 Številka: 007-9/2019/12

6. člen

Župan Občine Bohinj Jože Sodja


URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Številka 2

4. Letni program športa v Občini Bohinj za leto 2022 Zakon o športu v petem členu govori o tem, da lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa na lokalni ravni, načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne skupnosti, ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Skladno z Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje od 2014 do 2024 letni program sprejme Občinski svet. Šport je kompleksen in raznolik sistem, posebno v Bohinju, sestavljen iz tako različnih panog, da so programi in način vadbe izredno težko primerljivi. Pomen športa se spreminja z razvojem znanja, tehnologije, vrednot ter načina življenja. Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) v občini Bohinj za leto 2022 zagotavlja, da bo Občina Bohinj v skladu z Odlokom o proračunu Občine Bohinj za leto 2022, izvajalcem športnih programov namenila določen obseg finančnih sredstev za izvajanje programov športa, ki so v javnem interesu in se sofinancirajo iz javnih sredstev. Občina Bohinj z LPŠ omogoča in soustvarja razvoj športa. LPŠ 2022 prav tako zagotavlja določen obseg proračunskih sredstev za povečanje kvalitete športne infrastrukture v občini Bohinj. Športne programe izvajajo društva, ter drugi izvajalci športnih programov. Iz proračuna Občine Bohinj se za proračunsko leto 2022 zagotovi naslednja sredstva -

56.886,00 EUR za športno infrastrukturo 80.500,00 EUR za programske in razvojne naloge, 5.000,00 Eur za denarne nagrade in priznanja vrhunskim športnim dosežkom.

Vrednotenje in sofinanciranje programov športa v proračunu Občine Bohinj za leto 2022 je naslednje: Programi športa, ki so vezani na javni razpis Leto 2022 3603

Športne prireditve

6.000 Eur

3604

Kakovostni in vrhunski nastopi športnikov

8.500 Eur

- Kakovostni šport

7.500 Eur

- Vrhunski šport

1.000 Eur

3607

6.000 Eur

Športna rekreacija

- Športna rekreacija

4.000Eur

- Šport starejših

1.000 Eur

- Šport invalidov

1.000 Eur

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ima prednostno mesto v letnem programu športa. Programi za mladino Leto 2022 3602

Šport otrok in mladine

60.000 Eur

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

5.000 Eur

Interesna športna vzgoja šolo obveznih otrok

15.000 Eur

Interesna športna vzgoja mladine

5.000 Eur

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

30.000 Eur

Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

5.000 Eur

Proračunska postavka 3612: 56.886,00 Eur - Sredstva se namenijo za redno vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture na območju Bohinja, ureditev igrišča na Gorjušah, ureditev otroškega igrišča v Srednji vasi ob šoli, ureditev otroškega igrišča v Ribčevem lazu. Dodatni stroški, ki bremenijo različne proračunske postavke: - Redno vzdrževanje dvorane Danica: 50.000,00 Eur - Obnova Dvorane Danica (2. faza) : 348.257,56 Eur - Redno vzdrževanje kolesarske poti : 7.000 Eur - Modernizacija kolesarske poti Bohinj: 75.000 Eur - Investicija kolesarska Bled- Bohinj: Vrednost investicije: 1.883.640,89 Eur. Letni program športa v občini Bohinj za leto 2022 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj in se uporablja od 1. 1. 2022 dalje. Jože Sodja Župan Občine Bohinj

Bohinj, 7. februar 2022

5. Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) v povezavi s 119. in 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) ter 31. člena Statuta Občine Bohinj (Ur. vestnik Občine Bohinj, št. 08/17- uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Bohinj dne 27. 1. 2022 sprejel

SKLEP o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »BB-31 – Kamp Danica« 1. člen Besedilo prvega odstavka 2. člena Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »BB-31 – Kamp Danica«, številka sklepa 350135/2016/3 z dne 3.5.2018 se briše in nadomesti z besedilom: »Na obravnavanem območju velja Odlok o ZN ŠRC »Danica« v Bohinjski Bistrici, (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/99, 8/06), katerega rešitve pa v celoti ne odgovarjajo več potrebam sedanjih uporabnikov tega območja, lastniku zemljišč in Občini, zato se za del območja pripravi OPPN, v delu pa ostaja v veljavi »Odlok o ZN ŠRC »Danica«. Besedilo petega odstavka se briše in nadomesti z besedilom: »Pretežno namensko rabo območja OPPN predstavljajo površine za oddih, rekreacijo in šport (ZSc, stavbno zemljišče) in sicer 78 % obravnavanega območja. Preostale površine predstavljajo površine cest (PC, 15 %) ter površine za turizem (BT, 7 %).« 2. člen V petem odstavku 3. člena se besedilo »8,49 ha« črta in nadomesti z besedilom »4,0 ha«. Besedilo šestega odstavka se briše in nadomesti z besedilom: »Obravnavano območje obsega zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 44/2, 44/3, 950/2, 950/3, 950/4, 951/2, 951/3, 951/4, 952/2, 953/1, 953/2, 954/1, 954/2, 955/2, 955/3, 955/4, 955/5, 955/6, 956/1, 956/2, 957/1, 957/2, 958/1, 958/2, 958/3, 959, 960, 961/1, 961/2, 962/1, 962/4, 963, 964, 965/3, 965/4, 968/1, 968/6, 968/7, 970/1, 970/3, 970/4, 971/2, 971/3, 971/5, 971/6, 971/7, 971/8, 971/9, 971/10, 972/1, 972/2, 972/3, 973/2, 974, 975/1, 976/2, 976/3, 976/4, 977/2, 978/2, 981/2, 983/2, 984/1, 984/2, 985, 986/2, 995/2, 995/3, 996/2, 1016/4, 1441/1, 1472/4, 1472/5, vsa k.o. Bohinjska Bistrica.« 3. člen Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Bohinj. Bohinjska Bistrica, dne 27. 1. 2022 Št.: 350-135/2016/34

Župan Občine Bohinj: Jože Sodja


RAZPISI IN OBVESTILA Manjka preambula del naslova: Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2022 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 10/21) in Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/15, 6/15, 1/16, 2/21 in 3/21) objavlja

JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Bohinj v letu 2022

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

• •

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, podeželja in gozdarstva v letu 2022 v občini Bohinj iz proračuna Občine Bohinj v višini 80.000,00 EUR za naslednje ukrepe: UKREP:

Okvirna višina sredstev

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

48.000 EUR

UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

2.000 EUR

UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis

16.000 EUR

UKREP 13: Gozdarski ukrepi – de minimis

10.000 EUR

UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

4.000 EUR

Proračunska sredstva se dodeljujejo po pravilih za državne pomoči.

2. SPLOŠNA DOLOČILA - POGOJI ZA UPRAVIČENCE • •

• •

• • •

• •

• • •

Kmetijsko gospodarstvo mora biti registrirano in imeti sedež v Občini Bohinj. Vlagatelji morajo predložiti zbirno (subvencijsko vlogo) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel (zbirna vloga za leto 2022 oziroma za leto 2021 v kolikor še niste oddali vloge za leto 2022). Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. Pomoč je dodeljena takrat, ko se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca na podlagi veljavnega nacionalnega pravnega režima, oz. ko sklep o dodelitvi pomoči postane pravnomočen. Pomoč se lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek, in sicer takrat, ko je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta (velja za ukrepe 1 in 5). Naložbe oz. dela ali storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred zadnjim izplačilom zahtevka. Po zaključku investicije mora biti investicija v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev, v nasprotnem primeru mora upravičenec sredstva vrniti v celoti. Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o naložbi/storitvi, časovni potek in predvidene stroške. Upravičenec, ki pridobi proračunska sredstva Občine, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom. Dokumentacijo in pogodbo o dodelitvi sredstev mora hraniti še najmanj 10 let po zadnjem izplačilu sredstev. Upravičenec mora po izplačilu sredstev omogočiti, da Komisija za terenske oglede, ki jo s sklepom imenuje župan, lahko v naslednjih 5 letih preveri, če se naložba uporablja za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva in preveri predpisano dokumentacijo. Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev. Upravičenec, ki je že pridobil pomoč iz proračunskih sredstev Občine, za enako naložbo, kot jo je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih 5 let. Upravičenec, ki od svoje vloge ne odstopi (razen v primerih višje sile, v skladu z definicijo nacionalnih operativnih strateških dokumentov državnih razpisov za pod­ ročje kmetijstva) po že odobreni pomoči, ne more kandidirati naslednji 2 leti. Najnižji znesek dodeljene pomoči, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2022 prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID), je 250,00 EUR, razen pri ukrepu 13, kjer najnižji znesek dodeljene pomoči zanaša 100,00 EUR. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. Najvišji znesek, ki ga v okviru javnega razpisa za leto 2022 lahko prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID), je 4.000,00 EUR, za skupno naložbo 10.000,00 EUR. Najvišji znesek dodeljene pomoči, se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.

– – – • – – – –

– – – • – – – – – • a. b. c. d.

• •

• – – – • – – –

Bohinj, 7. februar 2022

Za vsa kmetijska gospodarstva, ki so v skupni naložbi se šteje kot da je posamezno kmetijsko gospodarstvo kandidiralo na razpisu. V skupno naložbo morajo biti vključena vsaj tri kmetijska gospodarstva. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek, razen kadar na podlagi nacionalne zakonodaje o DDV ni izterljiv. Upravičenec mora predložiti izjavo, da za iste upravičene stroške in za isti namen ni pridobil sredstev oz. ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira. Državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Državna pomoč oz. pomoč de minimis ne sme biti pogojena s prednostjo uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga. Pomoči iz javnega razpisa se ne uporabljajo za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Pravilnik se ne uporablja za ukrepe državne pomoči, ki so sami po sebi, zaradi z njimi povezanih pogojev ali zaradi metode njihovega financiranja, neločljivo povezani s kršitvijo prava Unije, zlasti za: pomoč, pri kateri je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo upravičenca, da ima svoj sedež v zadevni državi članici ali da ima tam večino poslovnih enot; pomoč, kadar je dodelitev pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi doma proizvedeno blago ali storitve; pomoč, ki upravičencem omejuje možnost za izkoriščanje rezultatov raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah. Do pomoči po Pravilniku niso upravičeni subjekti, ki so: podjetja v težavah; v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji; srednja in velika podjetja; subjekti, ki so za isti namen in za iste upravičene stroške, kot jih navajajo v vlogi za pridobitev sredstev, že prejeli javna sredstva Republike Slovenije ali Evropske unije, če bi skupna pomoč presegala najvišje intenzivnosti ali zneska pomoči, ki se uporablja za to pomoč v skladu s Uredbo št. 702/2014/EU; nenamensko koristili sredstva iz občinskega, državnega ali proračuna Evropske unije v obdobju 5 let od ugotovitve nepravilnosti; naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom. naložbo ali storitev že zaključili (velja za ukrep št. 1 in 5). Do pomoči de minimis (18. člen Pravilnika) niso upravičena podjetja iz sektorjev: ribištva in akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. »Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj povezana najmanj v enem izmed razmerij: podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a. do d. preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. Če se upravičenec ali izvajalec v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z Zakonom o javnih naročilih. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi obrestmi, če se ugotovi: da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke, da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. Pri pomočeh »de minimis« (ukrep 9 in 13) mora vlagatelj k vlogi predložiti: pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu, pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja.


RAZPISI IN OBVESTILA

OSTALI POGOJI: •

Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Bohinj iz predhodnih javnih razpisov (če je na njih sodeloval) in tudi druge obveznosti do Občine Bohinj. Občina Bohinj bo pri prijaviteljih, s katerimi bo sklenila pogodbe o sofinanciranju, pred nakazilom sredstev ponovno preverila, če je prijavitelj dolžnik Občine Bohinj. V primeru, da se ugotovi, da je prijavitelj dolžnik, bo dolžan v dogovorjenem roku poravnati vse obveznosti, sicer do sredstev iz tega javnega razpisa ni upravičen. V kolikor se bo upravičenec po odobritvi sredstev odločil, da investicije ne bo izvedel, naj do 26. 8. 2022 na Občino Bohinj posreduje izjavo, da odstopa od pogodbe (osebno v sprejemno pisarno Občine Bohinj do 14:30 ure ali priporočeno po pošti do 00.00 ure). V kolikor upravičenec do navedenega roka ne bo odstopil od realizacije dodeljenih sredstev, investicije pa brez tehtnega razloga ne bo izvedel, v prihodnjih dveh letih ne more kandidirati za sredstva na področju sofinanciranja ukrepov na področju kmetijstva.

3. MERILA ZA VREDNOTENJE NALOŽB Merila za vrednotenje naložb so sestavni del razpisne dokumentacije.

4. UKREPI, PREDMETI PODPORE, UPRAVIČENCI, UPRAVIČENI STROŠKI, POGOJI, VIŠINA IN ZNESEK POMOČI TER VIŠINA SREDSTEV UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo Predmet pomoči: 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: - stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih; - stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki so povezani z naložbo); - stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti (za traktorje največja starost 10 let, ostala mehanizacija do 5 let); - stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij; - stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme z izjemo namakalnih naprav (postavitev možna na naslednjih namenskih rabah zemljišč: SK, IK, AK, K1 in K2. Rastlinjak na kmetijskem zemljišču mora biti postavljen v izvedbi, ki zagotavlja, da ga je ob prenehanju gojenja kmetijskih rastlin možno odstraniti, tako da na zemljišču ni vidnih sledov takega objekta); - stroški nakupa in postavitev zaščite pred divjadjo in zvermi; - stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk. Pomoč se ne dodeli za: - nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin; - zasaditev letnih rastlin; - dela v zvezi z odvodnjavanjem; - opremo in delo v zvezi z namakanjem; - nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; - naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka njihovega delovanja; - za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; - investicije, ki se izvajajo izven območja občine; - investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov; - stroške, povezane z zakupnimi pogodbami; - rezervni deli (traktorske gume, verige); - obratna sredstva. Upravičenci do pomoči so: - kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; - dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,00 ha primerljivih kmetijskih površin. Pogoji za pridobitev: - predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; - projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;

-

Bohinj, 7. februar 2022

za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči; ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo; predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel; mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba; v primeru, da gre za skupno naložbo, je potrebno vlogi priložiti pooblastilo in podpisan dogovor o skupni naložbi v trajanju najmanj 5 let drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Pomoč se ne dodeli za: - nakup ovijalk, - nakup balirk. Nakup balirk se sofinancira le v primeru, da gre za zamenjavo starih balirk. Višina pomoči: - do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če gre za podjetje na območju z omejenimi možnostmi. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE Vlagatelji morajo obvezno nakup oz. izvedbo naložbe opraviti šele po oddaji vloge in ne pred oddajo, zato k vlogi priložijo predračune. Naložbo morajo izvesti do 31. 10. 2022. 1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov. Upravičeni stroški: - stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki); - stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije; - stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo; - stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Upravičenci do pomoči: - posamezna kmetijska gospodarstva in ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna skupnost, agrarna skupnost…); - kmetijska gospodarstva (vpisana v RKG), ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine; - dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 1,00 ha primerljivih kmetijskih površin. Pogoji za pridobitev: - ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; - predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč; - kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija; - dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, - mnenje svetovalne službe. Višina pomoči: - do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo. Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu upravičencu ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če gre za podjetje na območju z omejenimi možnostmi. Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo. DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE


RAZPISI IN OBVESTILA

Bohinj, 7. februar 2022

Vlagatelji morajo obvezno nakup oz. izvedbo naložbe opraviti šele po oddaji vloge in ne pred oddajo, zato k vlogi priložijo predračune. Naložbo morajo izvesti do 31. 10. 2022.

Upravičenci do pomoči: - kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

UKREP 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja

Pogoji za pridobitev sredstev: - dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu; - dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti; - dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi; - predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; - projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja; - ponudba ali račun za izvedbo naložbe; - mnenje svetovalne službe.

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Pomoč se ne dodeli za usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov. -

Upravičeni stroški: stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti; stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev za izobraževanja v tujini;

Stroški v primeru predstavitvenih projektov v zvezi z naložbami so upravičeni samo v obsegu, v katerem se uporabljajo za predstavitveni projekt, in za obdobje trajanja predstavitvenega projekta. Za upravičene se štejejo le stroški amortizacije, ki ustrezajo trajanju projekta in so izračunani na podlagi splošno sprejetih računovodskih načel. Najvišji znesek pomoči za predstavitvene projekte v zvezi z naložbami je 100.000 EUR v obdobju treh obračunskih let. Upravičenci do pomoči: - člani in delavci na kmetijskih gospodarstvih, vpisani v register kmetijskih gospodarstev, ki imajo sedež na območju občine in se ukvarjajo z dejavnostmi v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Izvajalci storitev prenosa znanja in informiranja: - pravna ali fizična oseba, ne glede na njeno velikost, ki je ustrezno registrirana in zagotavlja ustrezno zmogljivost v obliki usposobljenosti in rednega izobraževanja osebja za opravljanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Prejemnik pomoči: - pomoč se izplača izvajalcu storitev prenosa znanja in informiranja, razen za stroške iz druge alineje tretjega odstavka tega člena, kjer je prejemnik pomoči upravičenec do pomoči. Pogoji za pridobitev: - dokazila o ustrezni registraciji in usposobljenosti; - program dejavnosti prenosa znanja in informiranja s predračunom stroškov; - drugi pogoji, opredeljeni z javnim naročilom. Do subvencionirane storitve so na podlagi objektivno opredeljenih pogojev upravičena vsa kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko in/ali gozdarsko dejavnost­ jo na območju občine in imajo sedež kmetijskega gospodarstva, proizvodne enote ali parcele v občini Bohinj. Vsebina in način izvedbe dejavnosti prenosa znanja in informiranja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca, in druge morebitne obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila. Če dejavnosti prenosa znanja in informiranja zagotavljajo skupine in organizacije proizvajalcev, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do navedenih dejavnosti. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov zadevne skupine ali organizacije proizvajalcev je omejen na stroške zagotavljanja zadevne dejavnosti, ki je predmet podpore. Višina pomoči: - do 100 % upravičenih stroškov. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 500,00 EUR na posamez­ no kmetijsko gospodarstvo (KMG-MID), ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva. UKREP 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški: - stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji; stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji; - stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Višina pomoči: - do 50 % upravičenih stroškov. Znesek pomoči: najnižji znesek dodeljene pomoči, ki ga prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo, je 250,00 EUR. V kolikor višina odobrenih sredstev znaša manj, kot je določen najnižji znesek dodeljene pomoči, se sredstva ne dodelijo. Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo. Pomoč dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske Unije. DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE Vlagatelji lahko prijavijo naložbo izvedeno v obdobju od 24. 10. 2021 do 31. 10. 2022. UKREP 13: Gozdarski ukrepi – de minimis Cilji ukrepa: - z ukrepom prispevamo k zmanjšanju nesreč v gozdu ter k boljši strojni in tehnični opremi kmetijskih gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine. Predmet pomoči: - podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše in varnejše delo v gozdu. Upravičeni stroški: - gozdarski stroji in oprema za delo v gozdu (npr. manjša gozdarska mehanizacija; motorne žage, cepilci, in zaščitna oprema za delo v gozdu,…). Pomoč se ne dodeli za: - nakup gozdarskih prikolic. Upravičenci do pomoči: - kmetijska gospodarstva, ki imajo v lasti gozdne površine, - člani kmetijskih gospodarstev z registrirano dopolnilno dejavnostjo s področja gozdarstva. Pogoji upravičenosti: - upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (zemljiškoknjižni izpisek), - kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v proces dela v gozdu, - s pomočjo pridobljen stroj ali opremo mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji, - mnenje Zavoda za gozdove Slovenije. Višina pomoči: - do 50 % upravičenih stroškov - pomoč dodeljena kateremu koli enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Za vsako investicijo je potrebno oddati svojo vlogo. Pomoč dodeljena enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Evropske Unije. DODATNO POJASNILO ZA VLAGATELJE Vlagatelji lahko prijavijo naložbo izvedeno v obdobju od 24. 10. 2021 do 31. 10. 2022.


RAZPISI IN OBVESTILA UKREP 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja Pomoči bodo dodeljene za sofinanciranje delovanja različnih neprofitnih oblik sodelovanja kmetov in drugih neprofitnih združenj povezanih s kmetijstvom, gozdarstvom in razvojem podeželja. Upravičenci so društva in njihova združenja, ki so registrirana ali delujejo na območ­ ju občine na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Splošni pogoji upravičenosti: - društva registrirana za delovanje na območju občine oz. delujejo na območju občine, - sofinancirajo se izključno nepridobitne dejavnosti društev, - izvajanje izobraževanj in usposabljanj, katerih upravičenci so nosilci kmetijske dejavnosti, ni predmet sofinanciranja. Specifični pogoji upravičenosti: - odločba o vpisu v register društev - popoln seznam članov društva - sezam plačanih članarin z višino članarine. Upravičeni stroški so: - materialni stroški za delovanje društev (sem sodijo: nabava materiala, poštni stroš­ ki, stroški prevoza, oglaševanja, stroški vstopnin, prijavnin, izdelava promocijskega materiala, ekskurzij, spletnih strani, občni zbori ipd.). Neupravičeni stroški nakupa: - osnovnih sredstev, knjig, alkoholnih pijač in tobaka. V kolikor iz priloženega računa ni razvidna vrsta kupljenega blaga ali opravljene storitve, potem se tega stroška ne upošteva. Pri posameznih stroških, ki jih društvo uveljavlja v vlogi, Komisija za izvedbo pos­ topka javnega razpisa (v nadaljevanju Komisija) upošteva delež stroškov glede na število članov društva iz občine Bohinj. V kolikor Komisija oceni, da društvo za posamezno vrsto upravičenih stroškov uveljavlja nerealno visoke stroške glede na število članov društva, lahko Komisija od vlagatelja zahteva dodatna dokazila oz. pojasnila, ki bodo upravičila te stroške. Višina pomoči: - višina sofinanciranja do 100 % upravičenih stroškov. Znesek pomoči: najvišji znesek dodeljene pomoči znaša 1.000,00 EUR na društvo na leto, ki se lahko zniža glede na število popolnih vlog in razpoložljiva sredstva.

5. RAZPISNA DOKUMENTACIJA Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge, ki so navedene v razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana. Za vsako investicijo, znotraj vsakega ukrepa, je potrebno oddati svojo vlogo. Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne ukrepe javnega razpisa, merila za vrednotenje naložb, vzorce pogodb, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica ter na spletni strani Občine Bohinj: www.obcina.bohinj.si. Vlagatelji lahko dobijo vse informacije v zvezi z javnim razpisom na Občini Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, pri Tanji Mencinger, e-pošta: tanja.mencinger@obcina.bohinj.si, tel.: 04/577 01 28. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite v času uradnih ur tudi: - za področje kmetijstva na KGZS: (04) 574 66 14 (Manca Stegnar) - za področje dopolnilih dejavnosti na KGZS: (04) 535 36 17, 051 684 163 (Ana Beden) - za področje gozdarstva na Zavodu za gozdove: (04) 57 47 440, 041 657 137 (Marko Gašperin).

6. ROK IN NAČIN ODDAJE VLOG Vlagatelji naj oddajo svoje vloge s predpisano dokumentacijo v sprejemno pisarno Občine Bohinj ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov ter e-pošto pošiljatelja. Rok za oddajo vlog je do vključno 4. 3. 2022 (osebno v sprejemno pisarno Občine Bohinj do 12:00 ure ali priporočeno po pošti do 00:00 ure). Vloga za posamezno naložbo, posamezen ukrep mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2022 - ______ (številka ukrepa)«. – Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; – Ukrep 5: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja;

Bohinj, 7. februar 2022

– Ukrep 9: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; – Ukrep 13: Gozdarski ukrepi – de minimis – Ukrep 15: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. Na hrbtni strani ovojnice (oz. v levem zgornjem kotu na prednji strani) morajo biti navedeni podatki o vlagatelju: ime in priimek ter naslov (če gre za fizično osebo) oz. naziv in naslov (če gre za pravno osebo). Za pravilno oddajo prijave je v pomoč vlagateljem priložena že izdelana naslovnica, ki jo lahko vlagatelji prilepijo na kuverto za oddajo vloge na javni razpis. Nepravilno oz. nepopolno označene ovojnice, bodo s sklepom zavržene.

7. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju Komisija). Odpiranje vlog bo izvedeno v roku enega tedna po roku za oddajo vlog in ne bo javno. Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba in nepravočasne, bodo s sklepom zavržene. Komisija bo pregledala prispele vloge in jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. V primeru nepopolne vloge, bo Komisija pisno pozvala vlagatelja, da jo dopolni v roku 8 dni. Nepopolne prijave, ki jih prosilci do naknadnega roka ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene, neustrezno dopolnjene pa z odločbo zavrnjene. Zoper sklep ima vlagatelj pravico do pritožbe v osmih dneh od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem. Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo Komisija preverila, ali vloga ustreza predmetu in vsem pogojem razpisa. V primeru, da vloga ne bo izpolnjevala pogojev in določil, je Komisija ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla. Komisija nato oceni vse popolne vloge na podlagi meril za vrednotenje vlog in pri­ pravi predlog razdelitve sredstev. Na podlagi končnega predloga razdelitve sredstev s strani Komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev s sklepom, ki ga posreduje vsem vlagateljem, in sicer najpozneje v roku 30 dni od odpiranja vlog. Zoper sklep o dodelitvi sredstev ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 (osem) dni od dneva vročitve sklepa o dodelitvi sredstev. O pritožbi odloča župan Občine Bohinj. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor pred upravnim sodiščem. Sklep postane izvršljiv z dnem dokončnosti le-tega. Vlagatelji imajo možnost podati izjavo, da se odpovedujejo pravici do pritožbe, v tem primeru sklep postane dokončen že pred potekom pritožbenega roka. Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi sredstev se z upravičenci sklene pogodba, v kateri bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev ter se opredelijo morebitna dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

8. POROČANJE IN ROK IZVEDBE Upravičenci pripravijo končno poročilo z ustreznimi dokazili, ki ga predložijo sofinancerju najkasneje do 31. 10. 2022. Dodeljena sredstva za sofinanciranje ukrepov morajo biti porabljena v letu 2022, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Pooblačena oseba kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo mora do januarja 2022 na Občino Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica posredovati letno poročilo o uporabi investicije, ki je bila sofinancirana v okviru javnega razpisa. Datum: 7. 2. 2022 Številka: 41010-1/2022

ŽUPAN Jože Sodja


RAZPISI IN OBVESTILA Občina Bohinj v skladu s določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti in na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/21), Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20) ter Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14) objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v letu 2022 1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških mačk v letu 2022. 2. Skupni znesek razpisanih sredstev je 1.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Bohinj, proračunska postavka 4056. 3. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije mačke največ do višine 40 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20,00 EUR za kastracijo mačka in 30,00 EUR za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh živalih. Ostali stroški, ki morebiti nastanejo in so nujno potrebni za oskrbo živali, niso upravičen strošek subvencije. 4. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju občine Bohinj, - podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 31. 10. 2021 do 31. 10. 2022 oziroma do porabe sredstev. 5. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo: - fotokopijo originalnega računa za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali. 6. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 10. 2022. 7. Sofinanciranje se subvencionira posameznemu upravičencu za največ dve lastniški živali na stanovanje, oziroma hišno številko. 8. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Bohinj ali po pošti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur pri Tanji Mencinger, tel.: 04 577 01 28, e-pošta: tanja.mencinger@obcina.bohinj.si. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Bohinj ali na spletni strani Občine: https://obcina. bohinj.si/. Upoštevani bodo le popolni in pravilno izpolnjeni obrazci. 9. Vse prejete vloge bodo obravnavane s strani občinske uprave po vrstnem redu prejema. Vloge oddane v tekočem mesecu, bodo obravnavane do 10. dne v naslednjem mesecu. V primeru, da vloga ob vložitvi ni popolna, bo vlagatelj pozvan, da vlogo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva. Če tega ne bo storil, bo vloga kot nepopolna s sklepom zavržena. 10. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po dokončnosti odločbe o subvencioniranju kastracije ali sterilizacije mačke.

Bohinj, 7. februar 2022

2. Predmet razpisa

Sredstva so v proračunu zagotovljena na podlagi sprejetega Letnega programa športa in proračuna Občine Bohinj za leto 2022.

3. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na razpis in pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji; – zavodi za šport; – pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; – ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove; – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe; – samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; – zasebni športni delavci. Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje: – imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom občine Bohinj; – so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova pretežna dejavnost pa je izvajanje športnih programov; – izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom in letnim programom športa; – se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje; – so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do Občine na podlagi javnih razpisov na področju športa iz preteklih treh let; – in imajo za prijavljene športne programe/področja športa; – zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu; – izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov; – urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. Programi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvaja javno-veljavne programe, se ne sofinancira iz javnega razpisa za izvajanje letnega programa športa, ampak na podlagi neposredne pogodbe. Sredstva za delovanje javnega zavoda se opredelijo v letnem programu športa.

4. Kriteriji in merila

Vrednotenje športnih programov bo izvedeno v skladu s Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Bohinj, ter Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Bohinj. • Upravičeni stroški programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne rekreacije in športa starejših: Kader, najem objekta, potni stroški, stroški vzdrževanja objekta, izobraževanja. • Upravičeni stroški kakovostnih in vrhunskih nastopov športnikov, ter otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: Kader, najem objekta, potni stroški, stroški vzdrževanja objekta, ter oprema, katero uporabljajo športniki. • Upravičeni stroški športnih prireditev: stroški kadra, potni stroški, materialni stroški. V aplikacijo se vnašajo pristopne izjave. V primeru navedbe napačnih vadečih ali drugih napačnih podatkov, se vloga v celoti zavrže. Vadeči morajo biti prisotni na vadbah vsaj 80 % predpisanih ur. V končnem poročilu je zahtevana lista prisotnosti.

5. Okvirna višina razpisanih sredstev in višina sofinanciranja:

Iz proračuna Občine Bohinj se za proračunsko leto 2022 za športne programe zagotovi sredstva v višini 80.500,00 EUR za programske in razvojne naloge.

Številka: 41010-2/2022/2 Datum: 7. 2. 2022

Župan Občine Bohinj Jože Sodja

Programi športa Programi športa, ki so vezani na javni razpis Leto 2022

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2022 (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 10/21, 5. člena Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), ter na podlagi 6. člena Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Bohinj (Uradni vestnik, št.1/20 in 6/20), objavlja

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov programov športa za leto 2022 1. Podatki o naročniku

Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica

3603

Športne prireditve

6.000 Eur

3604

Kakovostni in vrhunski nastopi športnikov

8.500 Eur

- Kakovostni šport

7.500 Eur

- Vrhunski šport

1.000 Eur

3607

6.000 Eur

Športna rekreacija

- Športna rekreacija

4.000Eur

- Šport starejših

1.000 Eur

- Šport invalidov

1.000 Eur

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ima prednostno mesto v letnem programu športa.


RAZPISI IN OBVESTILA Programi za mladino Šport otrok in mladine

60.000 Eur

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

5.000 Eur

Interesna športna vzgoja šolo obveznih otrok

15.000 Eur

Interesna športna vzgoja mladine

5.000 Eur

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

30.000 Eur

– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina, – ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče, ki leži v občini, – ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, – ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini – bo vsaj z eno aktivnostjo v letu 2022 pripomoglo k osveščanju, izobraževanju lokalnega prebivalstva o svojih aktivnostih na področju trajnostnega gospodarjenja z divjadjo oziroma drugih področjih varovanja okolja (dogodki, prireditve, članki v Bohinjskih novicah, sodelovanje na dogodku, prireditvi, …)

Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

5.000 Eur

3. MERILA ZA DODELITEV SREDSTEV

Leto 2022 3602

Bohinj, 7. februar 2022

6. Vsebina vloge, zahtevana dokumentacija in datum odpiranja vlog

Podatki o razpisni dokumentaciji: Vpis v aplikacijo bo možen od 15. 2. 2022. Na spletni strani: https://bohinj.tendee.net/ ali preko povezave na spletni strani Občine Bohinj (https://obcina.bohinj.si/). Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo Marušo Velički Rozman; marusa.velicki.rozman@obcina.bohinj.si, bohinj.sport@tendee.net, ali po telefonu na številko 04/577 01 23. Rok za oddajo prijave na razpis (v obliki kontrolnega obrazca) je 10. 3. 2022. Prijavo na razpis lahko oddate v sprejemni pisarni Občine Bohinj ali priporočeno po pošti. Vloga mora biti pred tem oddana preko spletne aplikacije. Vloga, ki jo bo vložila neupravičena oseba bo s sklepom zavržena. Postopek javnega razpisa bo vodila Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa. Odpiranje vlog bo izvedeno predvidoma v roku enega tedna po roku za oddajo vlog. Odpiranje ne bo javno. Naslov: Na vsaki ovojnici mora biti naveden naslovnik: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Prijava mora biti oddana v zaprtih kuvertah z oznako: »JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV PROGRAMOV ŠPORTA ZA LETO 2022 – ne odpiraj«. Kuverta mora biti opremljena tudi z nazivom (imenom) predlagatelja in njegovim naslovom ter oznako ali gre za vlogo ali dopolnitev vloge.

7. Rok, v katerem bodo izdane odločbe v izbiri

Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi Odloka o sofinanciranju programov športa v občini Bohinj in na podlagi prispelih vlog pripravila predlog za sofinanciranje programov v Občini Bohinj za leto 2022 najkasneje 60 dni po preteku roka za oddajo prijav. Odločbe o sofinanciranju bodo izdane z veljavnostjo Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2022.

8. Rok porabe dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe izvedene v letu 2022 morajo biti porabljena v letu 2022. Št.: 41011-3/2022-2 Bohinjska Bistrica, 27.1.2022

Župan Občine Bohinj Jože Sodja, l.r.

Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del razpoložljivih sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v občini.

4. VIŠINA SREDSTEV Višina sredstev je 1.500,00 EUR. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 3547 - Sofinanciranje lovskih družin.

5. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti v tekočem letu tudi porabljena.

6. VSEBINA VLOGE IN ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo, od dneva objave tega javnega razpisa na občinski upravi ali na spletni strani občine https://obcina.bohinj.si/ - razpisi do zaključka tega javnega razpisa, to je do 7. 3. 2022. Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: – Obrazec za prijavo, – Obrazec – pogoji in merila, – Obrazec – izjava vlagatelja

7. NAČIN, ČAS IN KRAJ ODDAJE PRIJAV NA JAVNI RAZPIS Razpisno dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do vključno 7. 3. 2022 v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom “Sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo”, s pripisom »NE ODPIRAJ«. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 7. 3. 2022, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče – sprejemno pisarno Občine Bohinj prispele do dne 7. 3. 2022. Osebno oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo oddane v poslovnem času v vložišču – sprejemni pisarni Občine Bohinj do dne 7. 3. 2022. Vloge prispele po roku, bodo zavržene.

8. ODPIRANJE IN DOPOLNJEVANJE VLOG Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2022 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/2021) in sklepa župana št: 41011- z dne 23. 1. 2022 objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo za leto 2022 1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in sicer ukrepov varstva divjadi in biomeliorativnih ukrepov (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež) (v nadaljevanju: aktivnosti) v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v občini. S tem želimo vzpodbuditi upravljavce lovišč k še boljšemu trajnostnemu gospodarjenju z divjadjo in loviščem. Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s to pogodbo, koncesijsko pogodbo za trajnost­no gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

2. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Po poteku razpisnega roka komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost). Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, komisija zavrže s sklepom. Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v določenem roku od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Občina v postopku dodelitve sredstev prejela. Če prijavitelj vloge ne dopolni ali ustrezno ne dopolni v zahtevanem roku, komisija vlogo zavrže s sklepom. Odpiranje vlog ni javno.

9. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA -

-

Zavržene bodo vloge: ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 7. točki tega besedila razpisa, ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije.


RAZPISI IN OBVESTILA

10. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi pri Katarini Košnik ali po telefonu št. 04 577 01 22 ter preko e-pošte: katarina. kosnik@obcina.bohinj.si. Številka: 41011-0001/2022-3 Datum: 7. 2. 2022 Župan Občine Bohinj Jože Sodja Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu občine Bohinj za leto 2022 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/2021) in na podlagi sklepa župana št: 41011-z dne 22. 1. 2022 objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvedbe programov veteranskih organizacij vojne za Slovenijo v Občini Bohinj za leto 2022 1. Predmet razpisa

Občina Bohinj objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij vojne za Slovenijo. Za sofinanciranje programov so v proračunu občine Bohinj predvidena sredstva v višini 2.000,00 EUR. Občina bo sofinancirala programe največ do 70 % vrednosti posameznega programa.

2. Pogoji razpisa

Na razpis se lahko prijavijo organizacije ter posamezniki, ki so nosilci programov, namenjenih veteranskim organizacijam in so za opravljanje navedene dejavnosti registrirani. Programi se morajo izvajati na območju občine Bohinj ali pa izven območja občine Bohinj, vendar morajo vključevati uporabnike programa s stalnim bivališčem v občini Bohinj, kar je razvidno iz evidence članov. Na razpisu ne morejo sodelovati organizacije, društva in drugi posamezniki, ki programe za veteranske organizacije vojne za Slovenijo izvajajo v okviru redne dejavnosti in za to prejemajo proračunska sredstva občine Bohinj iz druge proračunske postavke.

3. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi ali na spletni strani občine https://obcina.bohinj.si/ - razpisi. Vloga mora vsebovati: – predstavitev izvajalca programa, – dokazilo o registraciji izvajalca programa, – vsebinska predstavitev programa, – morebitna potrebna soglasja za izvedbo programa, – finančna predstavitev programa.

4. Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe je potrebno prebrati, s podpisom izjave iz prijavnega obrazca pa se prijavitelj zaveže, da je prebral vzorec pogodbe o sofinanciranju in se strinja z njeno vsebino (vzorca pogodbe ni potrebno prilagati). Pogodba bo dejansko podpisana v primeru, če bo program sprejet v sofinanciranje. V tem primeru bo opremljena z dejanskimi konkretnimi podatki, ki so v vzorcu puščeni prazni. Komisija si pridržuje pravico, da vsebino pogodbe pred podpisom dopolni ali spremeni.

iz na ših kr a je v

Reševanje pod Komno – Bohinj, 16.–17. januar 2022

Rok Kozjek Mencinger, pripravnik reševalec GRS Bohinj Minila je lepa, mirna nedelja, si rečem zvečer. Z mislimi že na jutriš­ nji dan, nakar dvajset minut čez osem pisk pozivnika. Kar sestrelilo me je pokonci, reševanje dveh oseb, Komna, 42. ovinek. Vzamem termov­ ko in že letim v avto. V mislih sestavljam opremo, da ne bi česa pozabil. Zapiska ponovni poziv, po katerem takoj sklepam, da nas čaka nekaj izredno zahtevnega. Pridem na postajo, nekaj reševalcev je že zbranih in nalagajo opremo v avtomobile. Kolega mi reče: »Vzemi vso osebno opremo za stensko

Bohinj, 7. februar 2022

5. Rok in način oddaje vlog

Razpisno dokumentacijo je potrebno poslati najkasneje do vključno 7. 3. 2022 v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom “Sofinanciranje programov veteranskih organizacij vojne za Slovenijo”, s pripisom »NE ODPIRAJ« Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno dne 7. 3. 2022, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče – sprejemno pisarno Občine Bohinj prispele do dne 7. 3. 2022. Osebno oddane vloge se bodo upoštevale kot pravočasne, če bodo oddane v poslovnem času v vložišču – sprejemni pisarni Občine Bohinj do dne 7. 3. 2022. Vloge prispele po roku, bodo zavržene. Razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi in na spletni strani Občine Bohinj.

6. Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo

Informacije v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na občinski upravi pri Katarini Košnik ali po telefonu št. 04 577 01 22 ter preko e-pošte: katarina.kosnik@obcina.bohinj.si.

7. Odpiranje in dopolnjevanje vlog

Po poteku razpisnega roka komisija za izvedbo postopka javnega razpisa in vrednotenje programov (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje župan hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna ali jo je podala oseba, ki izpolnjuje v javnem razpisu določene pogoje (upravičena oseba), in ali je popolna glede na besedilo javnega razpisa (formalna popolnost). Odpiranje vlog ne bo javno. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, komisija zavrže s sklepom. Če je vloga formalno nepopolna, bo prijavitelj pozvan, da jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v pozivu določenem roku od prejema poziva k dopolnitvi. Dopolnitev vloge mora vsebovati obvezno oznako, na kateri razpis in vlogo se nanaša. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je Občina v postopku dodelitve sredstev prejela. Če prijavitelj vloge ne dopolni ali ustrezno ne dopolni v zahtevanem roku, komisija vlogo zavrže s sklepom.

8. Obvestilo o izboru

Komisija, ki jo imenuje župan, bo na osnovi prispelih vlog pripravila predlog za sofinanciranje programov veteranskih organizacij vojne za Slovenije v Občini Bohinj za leto 2022. O izboru bodo prosilci obveščeni v 30. dneh po zaključenem postopku odpiranja vlog.

9. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti

– ki bodo trajali dalj časa in bodo vključevali večje število uporabnikov, – aktivnega preživljanja prostega časa, športa, kulture in izobraževanja, – ki bodo usmerjali v informiranost, pridobivanje novih znanj, veščin in spretnosti. Za programe, ki se izvajajo za člane iz več občin, se za izračun deleža iz proračuna Občine Bohinj upošteva: delež sofinanciranja teh občin, število vseh članov in število članov iz Občine Bohinj.

10. Rok porabe dodeljenih sredstev

Program, za katerega so bila dodeljena proračunska sredstva mora biti izveden do 31. 12. 2022. Številka: 41011-0002/2022-3 Datum: 7. 2. 2022

Župan Občine Bohinj Jože Sodja

16 in zimsko reševanje.« Pregledam, cepini, dereze, pas, čelada ... Sedemo v avto in gremo. Vodja pove, da je aktiviral tudi sosednjo postajo GRS Radovljica, da pridejo pomagat. Med vožnjo se že dela načrt, kako se bomo razdelili. Pridemo na izhodišče k Savici, vodja nas razdeli. Najbolj izkušeni in hitri vzamejo vrvi in tehnično opremo, da se čim prej pride do poško­ dovanih oseb. Nato še vsi ostali z vso potrebno opremo za transport ponesrečencev. Pridemo na mesto, kjer sta bili osebi nazadnje videni. Hitro se opremimo in organiziramo, nato že spuščamo prvega po grapi in čez vmesne stene. Ostali reševalci že prihajajo in nas je vedno več. Spustimo še dva. Kmalu pride še reševalec iz Tržiča z dronom, da bi poskusili čim prej locirati ponesrečenca.


17

iz na ših kr a je v

Potem pa le glas, mislim, da vidimo prvega. Potrebna bo premesti­ tev, po drugi grapi pa spust do njega. Prvega reševalca spustimo, vmes je bilo treba podaljšati stometrsko statično vrv, saj je bilo tako daleč. Reševalec pride do ponesrečenca, a žal vidi, da ni preživel. Poškodbe so bile prehude, saj je zdrsnil okoli 180 metrov daleč. Sledil je dvig ponesrečenca. Dobro, da nas je bilo ve­ liko, da smo ga hitro in učinkovito dvignili do poti. Tam ga premestimo v aki in ena ekipa ga odpelje v dolino. Ostali še vedno, varovani na vrveh, preiskujejo pobočje in skušajo najti drugega. Ta čas se baterije na dronu spraznijo. Morali bomo iskati brez te pomoči. Ne bomo obupali kljub mrazu, snegu, temi, ki reševa­ nje naredi še zahtevnejše. Nekaj ur mine, a brez uspeha. Pregledali smo vse, kar smo lahko. Odločimo se, da takoj, ko se zdani, nadaljuje­ mo, saj bomo bolje videli. Veliko več pa ni bilo do jutra, tista ura mine v hipu. Malo smo zadi­ hali, popili čaj, zaužili nekaj priboljškov, ki nam jih je na hitro pripravil kolega v Ukancu. Dan se naredi in baterije drona so polne, gremo. Začenjamo s pre­ gledom in kmalu zagledamo negibno osebo pod steno nad plaziščem. Odneslo ga je še veliko dlje. Naredimo hiter plan, kako do njega. Treba bo priti s spodnje strani. Prvi priplezajo do njega in sporočijo, da žal tudi njemu ne moremo več pomagati. Sestavimo aki in naredimo sidrišča za štafetni spust. Zaradi zahtev­ nosti terena je bilo treba na vrhu v steno zavrtati še nekaj svedrovcev, da se je sploh lahko omogočal varen spust. Ponesrečenca se namesti v aki, nato sledi spust okoli 300 metrov daleč po strmem plazišču, potem pa po lažjem terenu do izhodišča. Tišina, grenkoba pri srcu, solze v očeh, težko je, ko izrekaš sožalje svojcem. Naredili smo vse, kar je v naši moči, sodelovali smo zelo uigrano, četudi smo bili iz različnih društev. Žal je bil konec tak, kakršnega si ga nikoli ne želimo. Utrujeni in s težkim srcem smo se po več kot 15 urah vrnili nazaj k svojim domačim. ZAHVALA! Po tragičnem dogodku, ko se je pod Komno ponesrečil Klemen, so domači, prijatelji in Andraž namenili denarni prispevek delovanju Društva GRS Bohinj. Za to plemenito dejanje se jim bohinjski gorski reševalci iz srca zahvaljujemo. ・

GRS – reševanje pod Komno, foto: Borut Gogala

V spomin – dr. Metod Vojvoda Lovrenc Vojvoda

Metod Vojvoda se je rodil 6. marca 1937 na Bohinjski Bistrici. Bil je šesti otrok v družini očeta Franca in mame Ane Vojvoda. V prvi razred osnovne šole, ki so jo sicer predčasno zaprli, je vstopil med okupacijo leta 1944. Uspešno je zaključil štiri osnovnošolske in tri razrede nižje gimna­ zije na Bohinjski Bistrici. V letu 1956 je na Jesenicah uspešno končal gimnazijo. Po maturi je nadaljeval študij na Univerzi v Ljubljani, na oddelku Pri­ rodoslovno- matematične fakultete. Za diplomsko nalogo Regionalna geografija občine Bohinj mu je bila podeljena študentska Prešernova nagrada. Na Filozofski fakulteti je zaključil tudi študij etnologije in se v letu 1962 zaposlil na Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani. Sprva je opravljal delo kustosa v Zemljepisnem muzeju, nato pa je kot asistent sodeloval z Geografskim inštitutom Poljske akademije znanosti v med­ narodni raziskavi tal. V letu 1965 je doktoriral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani z disertacijo Razvoj kulturne pokrajine v Bohinju. V njej je prikazal geo­ grafijo planinskega gospodarstva v alpskem območju Slovenije. S svojimi referati je sodeloval na številnih geografskih simpozijih in kongresih v Evropi in po svetu. V letu 1967 je kot znanstveni sodelavec Univerze v Ljubljani sode­ loval v raziskovalni skupini pri Gospodarsko-geografskem inštitutu v Münchnu. Predmet raziskovalne naloge je bil Slovenski alpski svet s svojo specifično obliko gospodarjenja. V letu 1968/69 je bil gostujoči profesor na Univerzitetnem kolidžu Walesa v Aberystwythu. Leta 1969 je bil imenovan za znanstvenega sodelavca Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani. Samostojno je objavil knjigo Almgeographische Studien in den Slowenischen Alpen. V letu 1971 je bil izvoljen za profesorja na Peda­ goški akademiji Univerze v Ljubljani in kot gostujoči profesor predaval na Univerzi v Teksasu. V letu 1974 je bil vodja ameriško-jugoslovanskega študentskega geografskega seminarja. Bil je aktiven v številnih domačih in tujih zvezah in društvih, avtor in soavtor učbenikov, organizator strokovnih ekskurzij in terenskih vaj. Leta 1997 se je upokojil in nato še dve leti honorarno predaval na Pedagoški fakulteti v Kopru. Bil je mentor in somentor mnogim štu­ dentom pri diplomskem delu. Njegovo znanstveno delo je bogata de­ diščina, še posebej proučevanje kulturne krajine Bohinja, njegovega planinskega gospodarstva na visokih, srednjih in nizkih planinah. Bil je svetovni popotnik. Želja po spoznavanju ljudstev sveta ga je popeljala na vse konti­ nente. Kot pravi poliglot je na potovanjih bogatil svoje sodelavce in pri­ jatelje. Štejem si v čast, da sem ga kot brata spremljal na mnogih po­ teh. Metodovo geslo je bilo »Pojdite v svet, toda vedno s povratno vozov­ nico.« Po težki bolezni se je vrnil v Bohinj, v Dom sv. Martina v Srednji vasi. Njegov zadnji sprehod je bil na srenjskem polju, kjer je posedel ob zna­ menju in užival v lepoti Bohinjskih gora. Umrl je v jeseniški bol­ nici 9. avgusta 2021. Po­ kopan je na bistriškem pokopališču ob cerkvi sv. Nikolaja v družinskem grobu Vojvodovih. ・ Fotografija in zapis Lovrenc Vojvoda


ml adina , kultur a

18

Pravljične rokodelnice

Sara Klemenčič, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC za šolsko leto 2022/23 (razpis velja od 7. 2. 2022 do 7. 3. 2022)

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2022/23 bo potekal od 28. 2. 2022 do 7. 3. 2022. Tudi letos bo vpis potekal na daljavo. Pravilno in v celoti izpolnjeno vlogo lahko: - pošljete po pošti na naslov Vrtec Bohinj, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica (s pripisom Vpis v vrtec), - pošljete skenirano na elektronski naslov: eva.mismas@osbohinj.si.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec je treba oddati najkasneje do 7. 3. 2022. Kasneje bo vpis možen samo v primeru prostih mest! Vlogo za sprejem izpolnite tudi, če vaš otrok 1. 9. 2022 še ne bo do­ polnil 11 mesecev. V tem primeru bo otrok uvrščen na čakalni seznam in bo v vrtec sprejet (če bodo še na voljo prosta mesta), ko dopolni 11 mesecev. V času vpisa lahko starši oddate tudi Vlogo za premestitev otroka iz vrtca v Bohinjski Bistrici v vrtec v Srednji vasi. Vse potrebne obrazce dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca (https://vrtec.osbohinj.si/obrazci-in-vloge/). Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vpisom otroka v vrtec vam je na voljo svetovalna delavka Eva Mišmaš (elektronska pošta: eva.mismas@osbohinj.si, tel. številka: 04/ 577 00 23 ali 040 477 343). ・

Pravljične rokodelnice so skupni projekt go­ renjskih splošnih knjižnic. Ustvarjalni kotički, kjer starši in otroci skupaj prebirate knjige in ustvarjate, omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa v knjižnici. Poleg branja in poslu­ šanja otroci razvijajo domišljijo in urijo fino mo­ toriko. V vseh enotah naše knjižnice najdete pripravljene kuverte z materia­ lom in navodili za ustvarjanje, ki jih otroci seveda lahko odnesejo tudi domov. Vsak mesec vas čaka novo ustvarjalno presenečenje. Do sedaj smo izdelovali že knjižne kazalke, lovilce sanj in praznične božičke. Za odgovor na vprašanje, kaj vas čaka v prihodnjih mesecih, pa le pridite v najbližjo knjižnico in se prepričajte sami. Gorenjski knjižničarji, ki mesečno pripravljamo rokodelnice, vam že­ limo prijetne ustvarjalne urice pri druženju v knjižnici in tudi doma. ・

Koncert Elvisovih zaljubljenih pesmi za dan žena, Bohinjska Bistrica, 5. 3. 2022 Jure Sodja, predsednik KD Bohinj

Februarsko dogajanje v knjižnicah Sara Klemenčič, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

Vabljeni na dogodke, ki bodo februarja v knjižnici oz. na spletu: - sreda, 2. februar, ob 10. uri: spletna delavnica Bo moj otrok razvajen? Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za mamice z dojenčki; - torek, 8. februar: Pesem za v žep. Ob kulturnem prazniku vas pred našimi enotami čakajo pesmi za v žep, ki smo jih za vas izbrali knji­ žničarji; - torek, 15. februar, ob 19. uri: Obrazi slovenskih pokrajin – Romana in Lojze Krajnčan, pogovor bo potekal v Knjižnici Tržič, v živo pa si ga boste lahko ogledali na spletu; - sreda, 16. februar, ob 10. uri: spletna delavnica Bi imela rada več mleka? Več informacij v Facebook skupini Spletna srečanja za ma­ mice z dojenčki; - torek, sreda, četrtek, 1., 2., 3., 8., 9., 10., 15., 16., 17., 22., 23., 24. feb­ruar, ob 17.30: otroška spletna delavnica Lego robotika – prija­ ve na elektronski naslov: toni.podobnik.r@gmail.com; - ponedeljek, 7., 14., 21., 28. februar, ob 17. uri: Angleške pravljice. Pravljična urica v angleškem jeziku, v živo preko Facebook strani English Storytime; - 20. januar–16. februar: Pravljične rokodelnice – Klepetavi snežak. V vseh enotah lahko najdete že pripravljene kuverte z materia­ lom in navodili za ustvarjanje, ki jih otroci lahko odnesejo domov; - 17. februar–16. marec: Pravljične rokodelnice – Pisane krone. V vseh enotah lahko najdete že pripravljene kuverte z materialom in navodili za ustvarjanje, ki jih otroci lahko odnesejo domov; - ves mesec, Knjižnica Bohinjska Bistrica: France Prešeren. Razstava rokopisov iz zbirke Rokopisi Franceta Prešerna s portala Digitalne knjižnice Slovenije. Digitalna knjižnica Slovenije – dLib.si zagotavlja prost dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin s področja znanosti, umetnosti in kulture; - ves mesec, Knjižnica Srednja vas: Prešerno o Prešernu. Razstava likovnih izdelkov učencev 4. c razreda POŠ Srednja vas z učiteljico Natašo Korošec. ・

Foto: arhiv skupine Sam’s Fever

Dragi ljubitelji glasbe, člani KD Bohinj z veseljem napovedujemo prvi letošnji koncert v živo, ki bo v čast dnevu žena, in sicer v Kulturnem domu Joža Ažmana na Bohinjski Bistrici. Koncert bo ob 20. uri, vstopnice lahko kupite na TIC-ih LD turiz­ ma in TD Bohinj. Vstopnice so na voljo tudi na sistemih Eventim in Olaii (Pošta, Petrol, OMV, trafike 3DVA in tudi na njihovih spletnih prodajnih mestih). Zaenkrat je število sedišč omejeno, zato vas vabimo k čimprejšnjem nakupu. To bo večer za vse ljubitelje malce bolj zaljubljenih pesmi Elvisa Presleyja, ki jih bo izvedla skupina Sam's Fever, ki je pred leti že nas­ topila na dobrodelnem Miklavževem koncertu ter tudi na Festivalu Kanal. Kot gostje bodo nastopile gostiteljice večera, Triglavske rož'ce. S tem koncertom bo skupina začela turnejo ob 10-letnici obstoja, ki ga letos slavi. Skupina je bila namreč ustanovljena ob 35-letnici Elviso­ ve smrti pred desetimi leti. Njegovo glasbo poustvarjajo na edinstven način, originale preoblačijo v rock, jazz, blues, pop. Njihove izvedbe so tako lahko zelo podobne ali pa zelo drugačne od Elvisovih. Leta 2015 so zmagali na evropskem Elvis Festivalu v Nemčiji in tako začeli sode­ lovanje s TCB Bandom in s tem uvrstili Slovenijo na zemljevid Elvisovih navdušencev. V Bohinju bo ob 20. uri v KD Joža Ažmana priložnost za vse ljubi­ telje Elvisove glasbe, saj Sam's Fever pripravlja prekrasen, malce bolj zaljub­ljen program največjih hitov. ・


kultur a , šport

19

Nova premiera Gledališča Bohinjska Bistrica Gledališče 2B

Gledališče 2B v sezoni 2019/2022 (Covidna sezona) pripravlja predstavo Ervina Fritza Slovenska kura ali Devica Marija začne treni­ rati boks, Mala briljantna komedija s petjem in nacionalno katastrofo. Ervin Fritz je pesnik, dramatik, prevajalec in dramaturg. Za svoje delo je prejel nagrado Prešernovega sklada, Savinovo nagrado, Ježko­ vo, Veronikino nagrado, Večernico in Zlatnik poezije 2019. V Slovenski kuri se v zanj »partizanski« gledališki pisavi po partizan­ sko (v besedi je art, umetnost) kot umetnik - bojevnik sprašuje (in mi z njim???) o preteklosti, sedanjosti in (morda) prihodnosti slovenskega naroda. Njegove številne podsisteme (šolstvo, zdravstvo, jezik, kulturo, gospodarstvo, gasilstvo, ...) jemlje v tak radikalno satirični precep, da se utegnejo mnenja občinstva cepiti. In prav je tako, v takem cepiču je namreč smisel gledališča. Že res, da nas lahko zabava, in še kako je to prav in se prileže in nam godi, nikakor pa nas ne sme uspavati, kaj šele omrtvičiti. Premiera bo v sobota, 12. 2. 2022 ob 19.30, ponovitev v nedeljo, 13. 2. 2022 ob 19.30 v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. ・

Ob slovenskem kulturnem prazniku – Gluhonema nezakonska mati Marija Cvetek

Že v dveh številkah Bohinjskih novic je tekla beseda o naključ­ jih; nekoč je preprost človek s strahospoštovanjem razmišljal o njih. Tudi veliko folklornih pri­ povedi se začne: Ankret j'biv an slučaj ... Seveda so ga pripisovali božji volji ali kakšnim drugim skrivnostnim silam v naravi. Naša mama Ivana (1914– 2009) je vedela veliko o takih rečeh; povedala nam je mno­ go zgodb, žalostnih in veselih, pravljičnih in resničnih. Vedno pa me je ganila njena pripoved o beračici, mutasti nezakonski materi, ki mi je že kot otroku »dala« veliko misliti in tudi mar­ sikaj spoznati. Zato sem mami za njeno osemdesetletnico »vrnila« Mama Ivana Cvetek, 30. leta prejšnjega prav to zgodbo o Tamutasti; ob­ stoletja, foto: družinski arhiv javila sem jo v Družini; pozneje je izšla še v Gorenjskem glasu, pod uredniškim nadnaslovom Svet brez bleščic. Oglasila se mi je gospa iz Begunj, ki mi je pisala, da je tudi njej mama pripovedovala o taki gluhonemi beračici, zato gre prav gotovo za isto ženo. Čudila se je temu naključju. Tako sva spoznali, da ni pro­ sila vbogajme samo po Bohinju. In še eno srečno naključje je lani odkrilo nekaj verodostojnih bio­ grafskih podatkov o tej nesrečni ženi. Zgodovinarka Helena Zupanc iz Srednje vasi si je za svojo magistrsko nalogo izbrala matične knjige naše župnije (za obdobje 1831–1880) in v krstni knjigi je izvedela, da je povsem neznana gluhonema samska beračica (Eine ganz unbekann­ te taubstumme ledige Bettlerin) 19. januarja 1864 v Podjelju rodila dečka Boštjana. Krščen je bil naslednji dan, za botra sta šla kajžarja Janez Smukauz in Margareta Smukauz. Naša mama pa je mislila, da je Tamutasta rodila deklico. Morda bi pri raziskovanju gorenjskih župnijskih kronik našli še kakšen zapis o mutasti beračici in njenem sinku. Prav gotovo pa sta nekje vpisana v mrliški knjigi. Kdo ve, če v isti fari?!

Tamutasta

Tamutasta, kakor so ji rekli, je vsako leto prišla v vas. Prišla je na pómlad, ko se je ogrelo. Naše hiše nikoli ni zgrešila, ker je poznala ba­ bičine gostoljubne roke. Moja mama je bila takrat še otrok; Tamutaste se je bala, saj je »gnala čudne štime«, ker je bila gluhonema. Stresala je z glavo in z vogali svoje bele, »nazaj pokrite« rute. Njeno temno rja­ vo krilo je bilo še daljše, kot je bilo takrat že sicer v navadi. Vsakič je dopovedovala, kako hudo je bilo takrat, ko ji je umrl otrok. Ker ni mogla bolečine izraziti z besedo, je pripovedovala z drugačno govorico: z mimiko in čudnimi glasovi, ki jih je mukoma trgala iz sebe. Prav zato je ustvarila v hiši skoraj grozljivo vzdušje. Strica je začela sunkovito stresati za ramena in ga vleči k stenskemu koledarju, da bi mu poka­ zala, kdaj se je tisto dete rodilo – mislim, da je bila deklica – kako mu je bilo ime ... Potem je z rokami začela zibati, pestovati, ga pritiskati k sebi. Nenadoma se je začela strašno hudovati, najbrž nad nezakonskim očetom, ki se je nad njo, revo, spozabil. Na koledarju je poiskala, kdaj je otrok umrl; sprožila je tri prste, toliko je bil namreč star; pokazala je na tleh, kako so ga zagrebli v jamo ... Pantomimično je začela vleči vrvi, tako so mu zapeli zvonovi. In nazadnje je začela krčevito jokati. Stari mami se je zasmilila v dno duše. Prijazno ji je namignila, naj sede. Postregla ji je, ji zavila popotnico, pa še nekaj denarja je dodala. Tudi stric, ki je mizaril v hiši, je brez besed segel po denarnici in še iz svojega primaknil. Mama je bila še premajhna, zato ni prav vsega dobro razumela, ko je Tamutasto prvič zagledala. Spremljala jo je z občutki bojazni in sočutja. Slutila je, da se ji je moralo zgoditi nekaj hudega. Pa še mati so bili tako prijazni z njo. Še dolgo so zamišljeno strmeli skozi okno, ko je odhajala. Nekateri pa so se ji celo posmehovali in jo oponašali. Pri sosedu so ji najraje zaklenili. A nekoč je tako neusmiljeno pritiskala na kljuko, da so ji vendarle morali odpreti. Prav prisrčnega sprejema gotovo ni bila deležna. Potem je že nekaj pomladi ni bilo več. Bila je že betežna ... Morda je umrla ... Kadar je nanesel pogovor na Tamutasto, sem vedno spraševala, od kod je bila doma, koliko je bila stara, kako ji je bilo ime, ali je sploh imela dom in koga od svojih. Mama je te nadrobnosti pozabila, če je sploh kdaj vedela zanje, a tragiko njenega življenja mi je znala tako živo prikazati, da me je vedno zabolelo otroško srce, kadar mi je pripovedo­ vala to žalostno zgodbo. Ko sem odrasla, sem se čudila Tamutasti, ki se je tako dobro »znašla« po koledarju. Kdo in kako bi naučil brati gluhonemo beračico, če pa je bilo v tistem času še mnogo drugih ljudi nepismenih?! A prav gotovo so se ji izostrili drugi čuti za dojemanje marsičesa, kar bo ostalo nam za vedno nerazumljivo. Ko takole zdaj oživljam mamine pripovedi, razmišljam o ljudeh, ki so trpeči in morda tudi nadložni, kakor bi zapisal Ivan Cankar, ali imajo kakšno vlogo na tem svetu. Prav on je zapisal, da jo imajo, da jo morajo izpolniti prav tam, kamor jih je bila postavila Nevidna roka. Trpljenje in bolest je njihova življenjska naloga, ta pa je resničnejša, težja in večja kakor bleščeče vloge zmagovalcev, ki so dosegli cesarske prestole. Človeško življenje ima lahko največji smisel prav v svoji največji bedi. Ta uboga mutasta žena ni živela zaman, če je le pri peščici ljudi predramila pristna človeška čustva. ・

Tinkara Komar prvič v svetovnem pokalu Aljaž Plahuta, trener SSK Bohinj

Bohinjski skakalci smo v novo leto vstopili z zgodovinski dogodkom. Prvič sta na tekmi svetovnega pokala, na Ljubnem, kjer je potekala prva novoletna turneja za ženske skoke, nastopili obe sestri Komar. Po zelo obetavnem treningu je starejša sestra Katra Komar na koncu zasedla 39. mesto, mlajša Tinkara Komar pa je na svojem debiju za­ sedla 61. mesto. Katra je velik del meseca namenila treningom v Plani­ ci, kjer se je pripravljala za nastop na celinskem pokalu v avstrijskem Innsbrucku, kjer je zasedla 16. in 22. mesto. Tinkara pa je preostanek januarja prav tako preživela tekmovalno. Udeležila se je mednarodnih nordijskih mladinskih iger osmih držav v Oberhofu, kjer je osvojila 12. in 14. mesto. Na domačih tleh pa je sodelovala na pokalni tekmi v Kranju in osvojila 1. mesto.


šport Na naših skakalnicah na Poljah pa smo ob ugodnih zimskih razmerah uredili skakalnice za naše najmlajše, kjer smo redno trenirali. Poleg treningov na skakalnicah smo se preizkusili tudi v drugih zimski špor­ tih, in sicer v alpskem smučanju, drsanju in teku na smučeh. Svojevrsten debi pa je dočakal tudi naš bivši klubski tekmovalec Rok Črnko, in sicer je na pokalnem tekmovanju v Kranju prvič sodeloval kot sodnik smučarskih skokov. ・

20 Ko ste v zrelejših letih, lahko slabšo telesno pripravljenost občutite kot: Zmanjšanje mišične moči: mišična masa naj bi se po petindvajse­ tem letu starosti zmanjševala za 4 % na leto. Upadanje mišične mase, mišične moči in kakovosti mišičnih vlaken strokovno imenujemo sar­ kopenija. Manjša vzdržljivost je posledica sedečega življenjskega sloga, torej pomanjkanja gibanja v vsakodnevnem življenju. Manjša prožnost sklepov je značilna posledica staranja, ki jo pospe­ šujeta nedejavnost in povečana telesna teža. Posledice so okorelost sklepov, slabša gibljivost in nagnjenost k poškodbam.

Kakšna je primerna vadba za starejše? Starejši ljudje potrebujejo predvsem reden, sistematičen trening, ki se počasi stopnjuje in prilagaja njihovim potrebam. Večina potrebuje trening za razvoj moči in gibljivosti ter na drugi strani vaje za ohranja­ nje ravnotežja in koordinacije.

Tinkara prvič na tekmi svetovnega pokala, foto: izrez slike prenosa na RTV Slovenija

Telovadba – društvo Invalid Bohinj Adriana Kar

5. MODROST: VADBA ZA STAREJŠE

Kateri so znaki, da je vaše telo v zrelih letih in je za vas primerna vadba za starejše? Telesna sposobnost posameznika je odvisna od posameznikovega življenjskega sloga in njegove vsakodnevne aktivnosti. Nekateri slab­ šo telesno zmogljivost občutijo pri šestdesetem letu, nekateri prej ali kasneje.

Številka 1 je še vedno sprehod in gibanje v naravi Če vam zdravje in vreme omogočata, se le odpravite v naravo. Lahko se sprehajate, kolesarite, se odpravite do bližnjega jezera ali pa izko­ ristite prosti čas za nekaj produktivnega in se odpravite na zunanji fitnes v Stari Fužini na Vojah, kjer vas čaka sodobna oprema za kre­ pitev telesa.

Vadba za zdravo srce in ožilje Tovrstna vadba je organizirana tako, da poleg krepitve mišičja pos­ krbimo tudi za primerno kardio obremenitev, s čimer ohranjamo in izboljšujemo sposobnosti srčno-žilnega sistema. Vaje za možgane Za ohranjanje koordinacije je priporočljivo izvajanje fizično manj zahtevnih vaj, ki močno izzovejo našo koordinacijo. Kljub temu, da so dobra vadba za naše možgane igre, kot so šah ali razne vaje za spomin, jih še vedno najbolj stimuliramo z gibalnimi izzivi. Najbolj enostavni gibalni izzivi so premikanje prstov na različne načine in kroženje z udi v obliki osmice v obe smeri. Pri tem ena stran navadno povzroča več težav kot druga.


21 Če želite večji izziv, so dober izbor razne igre z žogami, koordinacij­ ski poligon, lahko pa se naučite žongliranja, igranja novega instrumen­ ta ali novega plesa. Pri tem je bistveno, da ujamemo proces skozi naš trud in se ne obre­ menjujemo s končnim rezultatom. Vsaka aktivnost ima največji poziti­ ven učinek na naše možgane, ko se učimo. Vsakič, ko postajamo boljši, pa se učinek počasi izgublja, zato moramo telo vedno presenečati s kakšno novo idejo, novim gibom ali drugačno vadbo. Vabimo vas na druženje, sprostitev in gibanje za našo prihod­ nost. Migamo vsak torek od 17. do 18. ure v telovadnici Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja. Spakirajte športno opremo za sproščenost, pripomočke za moč, bidon za hidracijo in veliko dobre volje za motivacijo. Se vidimo v torek. ・

Januarska črna kronika

šport, z a konec reševalci na Smučišču in Gorski reševalci GRS Bohinj. Posadka s heli­ kopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo reševalcev na krovu je poškodovanca prepeljala v UKC Ljubljana. V nedeljo, 30. 1. 2022, ob 17.03 se je v Žagarjevem grabnu poš­ kodoval smučar. Na kraju so ga oskrbeli reševalci GRS Bohinj in ga prepeljali v dolino, kjer so ga prevzeli svojci.

Prekomerna obtežba strešnih konstrukcij zaradi teže snega

V sredo, 5. 1. 2022, ob 14.06 se je na Jelovški cesti v Bohinjski Bistrici zaradi teže južnega snega in močnega deževja poškodovala kritina na strehi večstanovanjskega objekta, voda je zalivala spodnja stanovanja. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so odstranili sneg s strehe, na izpostavljenih delih odstranili led ter poškodovano ostrešje prekrili s ponjavo. ・

Povzeto po Upravi RS za zaščito in reševanje Nesreče v cestnem prometu V petek, 21. 1. 2022 ob 23.57 je na cesti Ribčev Laz–Ukanc, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in čelno trčilo v dve drevesi. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali motorne tekočine, odklopili akumulator ter z dvigalom uničeno vozilo postavili na vozilo avtovleke. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Nesreče v gorah

V soboto, 1. 1. 2022, ob 14.50 se je na Planini Krstenica poškodo­ vala turna smučarka. Gorski reševalci GRS Bohinj in združena ekipa HNMP-GRZS Brnik so poškodovano smučarko na kraju oskrbeli in s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnico Jesenice. V nedeljo, 16. 1. 2022, ob 20.22 sta pri sestopu iz Komne osebi padli čez prepadne stene. Gorski reševalci GRS Bohinj, Radovljica in Tržič so v nočni iskalno-reševalni akciji našli eno preminulo osebo. V jutranjih urah pa so s pomočjo drona locirali tudi drugo preminulo osebo. Obe preminuli osebi so gorski reševalci na klasičen način v do­ poldanskih urah prenesli v dolino in predali pogrebni službi. V petek, 21. 1. 2022, ob 20.14 so na območju Stola, občina Žirov­ nica, pogrešali turnega smučarja. Posredovali so gorski reševalci pos­ taje GRS Radovljica, Bohinj in Tržič. Pregledali so južno pobočje Stola in greben Stola, pogrešanega niso našli. Iskanje so nadaljevali zjutraj naslednji dan. V nedeljo, 30. 1. 2022, ob 10.59 si je na Srenjskem prevalu turni smučar poškodoval nogo. Aktivirani so bili reševalci GRS Bohinj in po­ sadka s helikopter Slovenske vojske z GRS ekipo na krovu. poškodo­ vanca so na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. V nedeljo, 30. 1. 2022, ob 11.46 je na Voglu nenadno obolela oseba. Reševalci GRS Bohinj so jo na kraju oskrbeli, posadka s helikopter­ jem Slovenske vojske z GRS ekipo na krovu pa je osebo prepeljala v SB Jesenice.

Nesreče pri športnih, rekreativnih in adrenalinskih aktivnostih

V soboto, 1. 1. 2022 ob 15.45 je na smučišču Vogel obolela ose­ ba potrebovala pomoč. Gorski reševalci GRS Bohinj in združena ekipa HNMP-GRZS Brnik so obolelo osebo na kraju oskrbeli in s helikopter­ jem Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. V nedeljo, 2. 1. 2022, ob 13.19 se je na Planini Na Šeh pri sanka­ nju poškodoval otrok. Gorski reševalci GRS Bohinj in združena ekipa HNMP-GRZS Brnik so poškodovanca na kraju oskrbeli in s helikopter­ jem Slovenske vojske prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. V nedeljo, 2. 1. 2022, ob 13.10 se je na Rudnem Polju pri teku na smučeh poškodovala tekačica. Na kraju jo je oskrbel reševalec GRS Bohinj in jo predal staršem, ki so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. V nedeljo, 23. 1. 2022, ob 10.55 se je na smučišču Vogel, občina Bo­ hinj, pri padcu hudo poškodoval smučar. Na kraju nesreče so mu prvo pomoč nudili reševalci na smučišču in gorski reševalci GRS Bohinj. Posadka s helikopterjem Slovenske vojske z ekipo HNMP na krovu je poškodovanca prepeljala v UKC Ljubljana. V nedeljo, 23. 1. 2022, ob 14.00 se je pod Orlovim Glavam izven urejenih smučarskih prog poškodoval smučar. Na kraju so ga oskrbeli

DEŽURNA SLUŽBA: 040 887 169, 041 655 987, 040 887 112

CVETLIČARNA NOVAK pri pokopališču na Bledu Sprejemamo naročila za sveže in suhe ikebane, žalne ikebane, šopke, poročne šopke in aranžmaje ter aranžmaje daril. Velika izbira sveč.


22

ogl a si 040/202 384

Uspešni dijaki Gimnazije Franceta Prešerna Prešernova gimnazija je za delo z dijaki športniki že pred leti prejela certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije, in ga v letošnjem šolskem letu uspešno obnovila. GFP je tudi članica Slovenske mreže zdravih šol. Mlade osvešča­ mo o zdravem načinu življenja in si prizadevamo, da je šola oko­ lje, v katerem vsi radi delamo in se srečujemo, dijaki, učitelji in starši. Prešernova gimnazija je tako na Gorenjskem kot tudi v širšem slovenskem prostoru poznana po odličnem delu z dijaki šport­ niki. Zavedamo se pomembnosti vrhunskega športa, vendar ob tem ne zanemarjamo rekreativnega in zdravja vseh dijakov. K takšnemu zavedanju so pomembno pripomogli tudi številni iz­ jemni športniki, ki so se šolali na naši gimnaziji. Odločili smo se, da svojim nekdanjim in zdajšnjim najuspešnej­ šim dijakom posvetimo posebno pozornost. Pripravili smo traj­ no razstavo, na kateri so predstavljeni dijaki, ki so s svojimi do­ sežki zaznamovali slovenski in svetovni prostor. Najbolj izpostavljeno mesto pripada štirim izjemnim slovenskim športnikom, dobitnikom olimpijskih odličij Primožu Rogliču, Petru Prevcu, Žanu Koširju in Vesni Fabjan. Razstava sovpada z letošnjimi zimskimi olimpijskimi igrami. Želimo si, da bi po njih lahko predstavili še kakšnega našega dijaka, saj na olimpi­ jado potuje vsaj 9 nekdanjih dijakov. Na steni uspešnih je mes­ to dobilo tudi 29 nekdanjih in zdajšnjih dijakov, ki so vsak na svojem področju dosegli nadpovprečne rezultate tako doma kot v tujini, to so: športniki, glasbeniki, slikarji, fotografi, podjetni­ ki, poslovneži, prejemniki Michelinovih zvezdic … Najbolj pa nas veseli, da se je na šoli izobraževalo toliko izjemnih posamezni­ kov, ki so uspešno usklajevali šolske in obšolske obveznosti, da načrtujemo že drugo steno uspešnih. Po eni strani smo z njo izkazali spoštovanje našim uspešnim nekdanjim in zdajšnjim dijakom, po drugi pa tako prihajajo­ če generacije v njih vidijo navdih, da tudi sami lahko v življe­

nju uresničijo svoje sanje. Prepričani smo, da bomo čez nekaj let na steno uspešnih dodajali današnje osnovnošolce, v prihodnjih štirih letih naše dijake. V šolskem letu 2022/23 bomo devetošolce vpisali v 6 oddelkov: dva oddelka gimnazije, dva oddelka ekonomske gimnazije, en športni oddelek gimnazije in en športni oddelek ekonomske gimnazije. V štirih veljavnih splošnoizobraževalnih programih bo približno 160 prostih mest za novince. Vsi programi se zaklju­ čijo s splošno maturo. V športni oddelek gimnazije smo dijake v letošnjem šolskem letu vpisali prvič, vpisali jih bomo tudi v prihajajočem. Omejitve vpisa ne pričakujemo. Športni oddelek ekonomske gimnazije pa imamo že več kot desetletje in je edini športni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji. Zdravstvene težave, ki nas pestijo zadnja leta, so v naša življenja prinesla mnoge spremembe. Spoznali smo, da bomo morali biti v prihodnosti še bolj prilagodljivi, kot smo bili do sedaj, za kar je treba imeti veliko znanja. O poklicih prihodnosti je v današ­ njih hitro se spreminjajočih in negotovih časih težko govoriti, a z gimnazijsko izobrazbo so mladim v življenju na voljo poti, ki vodijo v katerikoli poklic.


23

ogl a si 040/202 384

GIMNAZIJA JESENICE Fakultativno učenje tujih jezikov

Raziskovalna dejavnost

Nemška jezikovna diploma Gledališka skupina, pevski zbor, šolski časopis „DIvJAK“

ŠNJAI DOODADTNEGDAEZNLANEJA K S PODROČJA SPLPRO JEZIKOV IDOBIVAN TIKE IN TUJIH

MOŽNOST I, INFORMA JA, UMETNOST NARAVOSLOV

Priprave na tekmovanja iz znanj in športa Akrobatska skupina „Leteči medvedki“

Informativni dan v petek, 11. 2. 2022 ob 9.00 in 15.00 in v soboto, 12. 2. 2022 ob 9.00 uri

Gimnazija Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, 4270 Jesenice

K DDELZIJE A S ŠPORTNIM ŠPOGORRETNJSNKAISPO LOŠNA GIMNA

SMO EDINA ODDELKOM

MATURITETNI

ü varna in urejena šola ü odlični pogoji za delo

in izvajanje pouka v dopoldanskem časui ü možnost pridobivanja dodatnega znanja s področja naravoslovja, umetnost, informatike, jezikov ü dijaki dosegajo odlične rezultate na državnih in mednarodnih tekmovanjih iz znanja in športa ü dijakom so ponujene številne obšolske dejavnosti s področja znanosti, kulture in športa ü napovedano ustno ocenjevanje pri vseh predmetih in v vseh oddelkih ü dijakom nudimo za malico šest menijev

TEČAJ ü brezplačni GIMJES

pulover :-)

T: 04 5809 450

POGREBNA SLUŽBA ZVONČEK Dežurna služba 24 ur: 041/ 963-031

V trenutku izgube drage osebe, vam bomo pomagali zmehčati bolečino in iz ozadja tišine poskrbeli vse potrebno za dostojno slovo.

E: info@gimjes.si

www.gimjes.si

Ajda in Pia o Srednji šoli Jesenice Na Srednji šoli Jesenice izobražujemo v petih izobra­ ževalnih programih: zdravstvena nega, predšolska vzgoja, strojni tehnik, mehatronik operater in pomočnik v tehnoloških procesih. Ajda Dijak s Korivnika in Pia Sitar iz Bohinjske Bistrice sta dijakinji drugega letnika v programu predšolska vzgoja. Bodoči vzgojiteljici sta si enotni, da je bila izbi­ ra Srednje šole Jesenice prava odločitev. Pravita, da sta se za vpis na Srednjo šolo Jesenice odločili tudi zaradi dobrih promet­ n­ih povezav. »Na šoli se dobro počutiva. Profesorji so zelo razgledani in nam znajo dobro predajati svoje znanje. Z veseljem nam pomagajo z dodatno razlago ali dopolnilnimi urami. Najbolj zanimivi se nama zdi­ jo strokovni predmeti, všeč pa nama je tudi, da je v šolanje vključeno veliko praktičnega pouka,« svoje vtise strneta Ajda in Pia. Nadaljujeta s pohvalo šolske malice in prostornih učilnic, za konec pa dodajata, da na šoli, kljub trenutnim ukrepom za preprečevanje korona virusa, vlada dobro vzdušje. Da na šoli delamo dobro, dokazujejo rezultati na poklicni maturi, kjer ima­ mo v zadnjih letih na vseh programih tako zlate kot tudi diamantne maturante. Na šoli se trudimo dijakom zagotoviti dobre pogoje za izvajanje pouka. Tako imamo nova kabineta za zdravstveno nego in za kozmetiko. V programu zdravstvena nega po no­ vem namreč dijaki lahko izbirajo med predmetoma s področij kozmetike in fizioterapije.

INFORMATIVNI DAN na povezavi www.ssj-jesenice.si


24

ogl a si 040/202 384

EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA EKONOMSKA GIMNAZIJA

EKONOMSKI TEHNIK

MEDIJSKI TEHNIK

Informativna dneva NA DALJAVO

Petek, 11. 2. 2022, ob 9.00 in 15.00 Sobota, 12. 2. 2022, ob 9.00

www.egss.si

Dvojna kariera športnikov

Projektni dan

Delavnica dihanja, govora in nastopanja

Razstava Iskanje smisla v nesmislu

Obisk studia Tavči Tattoo

Praksa v fotostudiu