{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Bohinjske novice GLASILO OBČINE BOHINJ

LETO XXIII 7. FEBRUAR 2020 ŠTEVILKA 2

BOHINJSKA ZASTAVA NA STREHI AFRIKE – KILIMANJARO (na 8. strani)

Foto: arhiv Barbare Sušel

3

6

15

18

20

AKTUALNO

IZ NAŠIH KRAJEV

MLADINA

KULTURA

ŠPORT

Delavnice ob pripravi strategije razvoja kmetijstva

Angela Hodnik dopolnila 105 let

Razpis za vpis otrok v vrtec

Jubilejni koncert Tekmovalna Ženskega sezona pevskega zbora Smučarskega ob 10-letnici društva v polnem zagonu


2

ak tualno

10. redna seja Občinskega sveta Občine Bohinj – 30. januar 2020

Županov uvodnik Spoštovane Bohinjke, spoštovani Bohinjci! Na zadnji, 10. redni seji občinskega sveta, ki je potekala 30. januarja, smo obravnavali kar nekaj točk, ki bodo vnesle spremembe v naše življenje in delo občine. Med njimi sta tudi točki Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2020 in Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občin Bohinj. Vlada RS je izdala Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je osnova za izdelavo elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb na območju občine Bohinj. Občina Bohinj je cene zadnjič spremenila v letu 2017. Med tem časom se je marsikaj spremenilo (predpisi, delovanje javnih služb), med drugim tudi cene odlaganja in predelave komunalnih odpadkov. Praviloma bi se morale cene spreminjati vsako leto. V letu 2017 je Občina zaradi zmanjševanja vpliva visoke cene uvedla 100 % subvencijo. V letošnjem letu sem predlagal zmanjšanje te subvencije na 80 %, ki je bila tudi sprejeta. Zavedam se, da bo povišanje za marsikoga breme, vendar se moramo zavedati, da se bodo zaradi neurejenih sistemskih zadev na ravni države komunalne storitve še dražile. Pripraviti si moramo »rezervo«, s katero bi lahko ublažili morebitno visoko ceno. Zavedam se, da moramo po­ iskati najboljše rešitve in tudi ukrepe, ki bodo pripomogli k zmanjšanju cen komunalnih storitev ali vsaj umirjanju cene storitev. Seveda ni vse odvisno samo od države ali občine, marsikaj lahko pripomoremo tudi občani sami z zmanjšano uporabe vode, plastične embalaže in seveda z uporabo svojih lastnih kompostnikov. Sprejeli smo tudi Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bohinj (prej je bila to »županova donacija«). Cilj pravilnika je v prvi vrsti formalna ureditev področja pokroviteljstva z javnim razpisom, kar bo omogočilo vsem zainteresiranim, da kandidirajo za ta sredstva. V drugi vrsti je zelo pomemben vidik, da so v pravilniku določena merila, ki dogodke sicer grobo razvrščajo v posamezne sklope, kar je povezano tudi z največjim zneskom, ki ga je mogoče na razpisu pridobiti. Po novem je sprememba samo ta, da je to sedaj razpis do porabe sredstev in traja preko celega leta ali do porabe sredstev. Na koncu bi se rad dotaknil problema, ki se zadnje čase pojavlja med razpravami na občinskih sejah in posledično tudi med ljudmi. Vse prevečkrat v razpravah poslušamo trditve o nestrokovnem delu občinske uprave in režijskega obrata. Na zadnji seji smo bili priča javni trditvi svetnice, da sta pripravljavki elaborata le-tega pripravili po navodilih in pritiskih občinske uprave. Izjava je skrajno neodgovorna in žaljiva. Kolektiv občinske uprave je sorazmerno mlad, nedokazane in posplošene trditve in obtoževanja pa puščajo sledove. Prav gotovo pa vplivajo na nespoštljiv odnos nekaterih občanov do uslužbencev, ki ga nekateri izvajajo skoraj vsakodnevno, kar že močno meji na mobing. Zavedati se moramo, da vse projekte, želje in zahteve uresničijo prav oni, pri tem pa morajo seveda upoštevati pravila in zakone. Ravno tako režijski delavci zaradi morebitne napake niso vsi nesposobni. Smetarji, ki ne poberejo kante izpred hiše, ko jo pozabimo dostaviti do ceste, niso nesposobni in leni. Res je, smo servis ljudem, zato se strinjam s trditvijo, da je treba sistemsko urediti področja, odreagirati na določene govorice in trditve, vendar je to delo in dolžnost vodstev. Kot župan ne zagovarjam napak, vendar delo občinske uprave kot celote ocenjujem za zelo dobro in nasprotujem posploševanju, da zaradi slabe izkušnje z enim očrnimo kar celoten kolektiv. Naj zaključim s trditvijo – ko nekoga ni več, šele spoznamo, kako ga potrebujemo. S spoštovanjem,

Rok za oddajo prispevkov v februarju

župan Jože Sodja

Katarina Košnik

Občinski svet se je 30. januarja popoldan v sejni sobi Občine Bohinj sestal na 10. redni seji občinskega sveta. Svet se je med drugim seznanil s poročili o opravljenem nadzoru z vsebinama: »pregled investicije kolesarske povezave med Zgornjo in Spodnjo dolino« in »nadzor nad pridobivanjem sredstev na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin v obdobju 2015-2018. Vsebina obeh poročil je objavljena v gradivu za sejo na spletni strani Občine Bohinj. Občinski svet je za predstavnika Občine Bohinj v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti imenoval Nino Vončina in v Svet zavoda Gorenjske lekarne Darka Loncnarja. Na kratko si lahko o seji preberete v nadaljevanju, celotno gradivo in povezava do videoposnetka seje sta na voljo na spletni strani Občine Bohinj.

Svet sprejel Odlok o prometnem režimu občine Bohinj

Sedaj veljavni Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera je bil sprejet že v letu 2007, kasneje so letno sledile spremembe in dopolnitve odloka, ki so bile odraz spremenjenih prometnih režimov, novih parkirišč, povečanega obiska v č asu poletne sezone, organiziranega prevoza obiskovalcev, itd. S predlaganim odlokom je predlagatelj ponovno vzpostavil temeljne smernice tega odloka oz. splošno osnovo za nadgradnjo prometnega režima. Predlog odloka na novo ali drugače ureja naslednja področja: -- Odlok velja za celotno območje občine Bohinj in ne več le za območ­ je Bohinjskega jezera, -- dviguje se višina globe za nekatere kršitve, -- upravljavcu javnih parkirnih površin omogoča evidentiranje plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah in v primeru neplačila predpisane parkirnine lahko upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino na podlagi cenika, v primeru neplačila -- le-te pa prekrškovnemu organu predlaga uvedbo prekrškovnega postopka, -- cenik parkirnin bo na prihodnji seji določil Občinski svet občine Bohinj. Predvideno je celoletno zaračunavanje parkirnine.

Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bohinj

Razlog za sprejem Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bohinj je celostna ureditev tega področja saj se potrebe po tovrstnem pokroviteljstvu pojavljajo daljši čas s strani različnih organizacij. Na drugi strani vrsta dogodkov in aktivnosti na območju občine Bohinj ali tistih, ki so v interesu Občine, potrebujejo podporo oz. pokroviteljstvo lokalne skupnosti. Poleg tega, da Pravilnik formalno ureja ureditev področja pokroviteljstva z javnim razpisom, kar bo omogočilo vsem zainteresiranim, da kandidirajo za ta sredstva, pravilnik tudi določa merila, ki v grobem razvrščajo dogodke v posamezne sklope in določajo najvišja možna sredstva, ki jih lahko prijavitelj na razpisu pridobi. Pravilnik tako na eno strani omogoča podporo občine najrazličnejšim dogodkom in prireditvam tako domačih izvajalcev/organizatorjev kot tudi drugim, ki izvajajo dogodke na območju Bohinja ali so pomembni za Občino Bohinj. Na drugi strani pa pravilnik omejuje prejemanje sredstev za tiste dogodke, ki so že financirani iz proračune Občine Bohinj na drugih področjih ali ukrepih. Javni razpis bo objavljen vsako leto glede na razpoložljiva sredstva v proračunu in bo odprt do porabe sredstev oz. zaključka proračunskega leta. V tem letu je za razpis predvideno 6.675 EUR. ・

Prispevke in fotografije pošljite najkasneje do petka, 21. februarja, na e-naslov bohinjske.no­vice@gmail.com. PROSIMO, DA SE ROKA DRŽITE. Prispevki naj ne bodo daljši od 2.000 znakov skupaj s presledki, fotografije naj bodo v .jpg formatu, nedotaknjeni originali s fotoaparata, k prispevku pripišite še avtorja prispevka in avtorja fotografije. Če zmanjka prostora za objavo, si uredništvo pridržuje pravico do krajšanja prispevkov ali odloga objave. Prednost imajo časovno aktualni prispevki. Za vse prispevke, ves vaš trud in čas se vam najlepše zahvaljujemo. Uredništvo Bohinjskih novic Naslednja številka izide v petek, 6. marca 2020.


3

ak tualno

Vabilo na delavnice ob pripravi Strategije razvoja kmetijstva v Občini Bohinj Tomaž Cör, KGZS – enota Kranj

V letu 2019 je Občina Bohinj začela pripravljati strategijo razvoja kmetijstva v občini. Ob tem se srečuje s kar nekaj izzivi, kot so staranje prebivalstva, opuščanje živinoreje, vključenost v TNP in preslaba organiziranost odkupa kmetijskih pridelkov. Ker se Občina trudi ohraniti kmetijstvo v povezavi s priložnostmi, ki jih prinaša turizem, želi dobiti predloge kmetov glede ukrepov, s katerimi bi olajšali kmetovanje oziroma vzpodbudili pridelavo in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov na lokalnem trgu. V ta namen bodo organizirane štiri uvodne delavnice s kmetijskimi pridelovalci in predelovalci, na katerih se bomo pogovorili o prednostih, slabostih in priložnostih kmetijstva v Bohinju. Delavnice bodo: 13. 2. 2020 v Gasilnem domu Gorjuše (Gorjuše 36a, 4264 Bohinjska Bistrica), od 19.00 do 21.00, 14. 2. 2020 v Kulturnem domu Joža Ažmana (Triglavska c. 16, 4264 Bohinjska Bistrica), od 19.00 do 21.00, 20. 2. 2020 v Kulturnem domu Stara Fužina (Stara Fužina 53a, 4265 Bohinjsko jezero), od 19.00 do 21.00, 21. 2. 2020 v Kulturnem domu Bohinjska Češnjica (Bohinjska Češ­ njica 79, 4267 Srednja vas v Bohinju), od 19.00 do 21.00. Ker želimo slišati vaše predloge, vas vljudno vabimo, da se udeležite ene od naštetih delavnic. Samo z vašo pomočjo bo Strategija razvoja kmetijstva v Občini Bohinj narejena tako, da bo čim bolj ustrezala potrebam kmetovalcev. ・

Pod okriljem projekta Mobilni socialni servis začetek projekta Prostofer v Bohinju Iva Lapajne, Občinska uprava Občine Bohinj

Sredi decembra so na Občini Bohinj predali avtomobil v uporabo projektu Prostofer, ki vse od 6. januarja nudi prevoze tudi za Bohinjke in Bohinjce. Na brezplačni številki 080 10 10 občanke in občani Bohinja že lahko naročajo prevoz, ki je na voljo vsak dan od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure za vse, ki si prevoza ne morejo zagotoviti sami.

Foto: Katarina Košnik

Občina Bohinj je tretja občina na Zgornjem Gorenjskem, po Kranjski Gori in Radovljici, ki se je vključila v projekt Prostofer. Projekt v Bohinju predstavlja nadaljevanje zgodbe z brezplačnimi prevozi, ki jih je s pomočjo društva Invalid Bohinj in Društva upokojencev Bohinjska Bistrica občina nudila že od leta 2018. Na decembrski predaji ključev so bili s strani direktorja zavoda Zlata mreža, vodje projekta Prostofer, vsi prostovoljni šoferji deležni tudi izobraževanja in praktičnega preizkusa avtomobila na električni pogon, s katerim bodo v prihodnje prevažali občanke in občane. Župan Jože Sodja se je zahvalil vsem prostovoljcem, brez katerih projekt ne bi zaživel, in jim zaželel srečno vožnjo. Vsi, ki so se odločili, da bodo prostovoljni šoferji, prevoze izvajajo brezplačno in v svojem prostem času. In tudi zato je treba spoštovati pogoje za vključitev v program.

Kaj je PROSTOFER?

Prostofer je tvorjenka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer'. Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža. Prostofer je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Projekt povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki svoj čas namenijo za dober namen. V tem času je izjavo za prostovoljne prevoze podpisalo že devet oseb. Več je prostoferjev, manj bodo obremenjeni. Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže. Tisti bolj oddaljeni se velikokrat ne morejo odpraviti po opravkih, kadar si želijo, temveč se prilagajajo možnostim oziroma času, ko jim lahko pomagajo družinski člani ali prijatelji.

Komu je namenjen PROSTOFER?

Prostofer je namenjen vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, ki bi jim nudili prevoz, in imajo nižje mesečne dohodke ter tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. V prevoze bodo lahko vključeni tudi uporabniki mobilnega socialnega servisa. Na podlagi dosedanjih izkušenj s prevozi ostaja na prvem mestu prevoz v bolnico, zdravstveni dom in lekarno. Prevozi se izvajajo tudi za urejanje upravnih zadev in za v trgovino ali na pokopališče. Prevozi se izvajajo z električnim avtomobilom na področju Gorenjske, do Ljubljane.

Kako deluje PROSTOFER?

Foto: Katarina Košnik

Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče na brezplačno številko 080 10 10. V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center uskladi termin z voz­nikom in to sporoči uporabniku. Vozilo zagotavlja občina, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje voznika in sopotnikov. Naročilo prevoza je potrebno vsaj tri dni prej. Uporabniki v vinjenem stanju niso upravičeni do prevozov. Dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 577 0115 pri Ivi Lapajne. ・

BOHINJSKE NOVICE so glasilo Občine Bohinj; ISSN 1408-3078; izhaja mesečno, prejemajo ga brezplačno vsa gospodinjstva; izid: 7. 2. 2020; uredniški odbor: odgovorna urednica Katarina Košnik, pomočnik urednice Adrijan Džudžar, člani Klemen Langus, Lucija Grm, Mojca Polajnar Peternelj; lektura: Mateja Novak; ustanovitelj: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, tel.: 04/577 01 00, faks: 04/572 18 64; ­e-mail: obcina@bohinj.si; pooblaščeni izdajatelj: Specom d.o.o. (zanj Bojan Rauh); trženje oglasnega prostora: Specom d.o.o. (tel.: 04/531 86 36), e-mail: bojan.rauh@specom.si, www.specom.si; celostna podoba: Urška Alič in Klara Zalokar; naklada: 2.200 izvodov.


ak tualno , turizem in gospodars t vo

Upravljalec parkirišč – poziv KS Stara Fužina - Studor

Krajevna skupnost Stara Fužina - Studor na podlagi Odloka o pro­ metnem režimu na območju Bohinjskega jezera upravlja s parkiriščema Labora, Vorenčkojca, parkiriščem pod kulturnim domom ter gozdno cesto Stara Fužina–Voje in Vogar–planina Blato. Za nemoteno izvajanje krajevni skupnosti zaupanih nalog sodelujemo tudi s pogodbenimi izvajalci upravljanja parkirišč. Med naloge upravljalca sodijo med drugim redni jutranji in večerni obhodi s preverjanjem stanja parkirišč in opreme, dnevno redno spremljanje prometa in zasedenosti parkirišč, upravljanje parkomatov, pomoč strankam na terenu ter dežurstva in po potrebi intervencije na parkiriščih. Z namenom organizacije izvajanja nalog v novi sezoni želimo predhodno preveriti interes za sodelovanje pri izvajanju nalog upravljalca parkirišč s strani lokalnih ponudnikov storitev. Vse zainteresirane vabimo, da nam svoje predloge sporočite na elektronski naslov krajevnaskupnost@starafuzina.si do 20. februarja 2020. ・

Meritve hitrosti v februarju

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki V mesecu februarju bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki petkrat izvajal meritve hitrosti. Prvič so izvajali meritve v torek, 4. februarja, podrobnosti ostalih štirih meritev so predstavljene v spodnji tabeli: DATUM MERITEV

ČAS MERITEV

LOKACIJE MERITEV

ponedeljek, 10. 2. 2020

11.00–15.00

Bohinjska B. – Savska cesta OŠ, Polje – avtobusna postaja, Boh. Bis­ trica – Jelovška cesta 22, Kamnje – gasilski dom, Ribčev Laz – hotel Jezero, območje omejene hitrosti, Stara Fužina – avtobusna postaja pri hotelu Triglav

nedelja, 16. 2. 2020

11.00–15.00

Bohinjska B. – Savska cesta OŠ, Polje – avtobusna postaja, Boh. Bis­ trica – Jelovška cesta 22, Kamnje – gasilski dom, Ribčev Laz – hotel Jezero, območje omejene hitrosti, Stara Fužina – avtobusna postaja pri hotelu Triglav

nedelja, 23. 2. 2020

15.00–19.00

Bohinjska B. – Savska cesta OŠ, Polje – avtobusna postaja, Boh. Bis­ trica – Jelovška cesta 22, Kamnje – gasilski dom, Ribčev Laz – hotel Jezero, območje omejene hitrosti, Stara Fužina – avtobusna postaja pri hotelu Triglav

sobota, 29. 2. 2020

11.00–15.00

Bohinjska B. – Savska cesta OŠ, Polje – avtobusna postaja, Boh. Bis­ trica – Jelovška cesta 22, Kamnje – gasilski dom, Ribčev Laz – hotel Jezero, območje omejene hitrosti, Stara Fužina – avtobusna postaja pri hotelu Triglav

Iz poslanskih klopi

Franc Kramar, poslanec v državnem zboru Spoštovane Bohinjke in spoštovani Bohinjci. V zadnjih dneh gotovo v medijih spremljate dogajanje na državnem nivoju. Dejstvo je, da je z odstopom predsednika vlade nastala vladna kriza. Ta odstop je bil

4 nenavaden in nepričakovan tudi za nas v državnem zboru. Po moji oceni gre za soliranje predsednika vlade, o tem namreč ni obvestil niti koalicijskih partnerjev niti poslancev, tako da gre po mojem mnenju za politično igro, ki jo igra Marjan Šarec s kalkuliranjem, kako bi naj bi z njegovim odstopom v prihodnje potekale stvari v državni politiki. Prepričan sem, da se bo sestavila nova vlada z novim mandatarjem in da novih predčasnih volitev ne bo, kar se mi zdi tudi pametno, poteklo je namreč zgolj leto in pol mandata sedanje sestave državnega zbora in vlade. Poleg tega nove volitve predstavljajo velik stroškovni zalogaj, po drugi strani pa menim, da se karte ne bodo tako premešale, kot si morebiti nekateri želijo. Razmerje bi tudi po morebitnih predčasnih volitvah verjetno ostalo približno tako, kot je sedaj, in spet bi sledila nova vladna kriza. Moja ocena je, da je v tem trenutku najboljša rešitev nova vlada z novim mandatarjem in novo koalicijo. Delo v parlamentu pa sicer poteka normalno, seje so redne, odbori delujejo, tako da vladna kriza na delo v parlamentu niti ne vpliva tako, kot bi bilo glede na razmere v vladi pričakovati. Sam sem v okviru svojih pristojnosti vložil nov Zakon o Triglavskem narodnem parku, ki je že v parlamentarni proceduri in upam, da bo sprejet še pred konstituiranjem nove vlade. Z Gorenjsko je povezano tudi poslansko vprašanje, ki ga je vložil poslanec naše skupine v zvezi z gorenjsko železniško progo, ki v letoš­ njem proračunu ni bila deležna zadostnih sredstev, ki bi zagotovila rea­ lizacijo projekta. Odgovor predsednika vlade je bil kratek in jedrnat, naj se za to pobriga kar gospa Alenka Bratušek, kar je po mojem mnenju neodgovorno. Pogačo je namreč rezal predsednik vlade, vse to pa kaže tudi na njegovo precejšnjo vzvišenost. Kako bo s projekti naprej, se bo še pokazalo. Če bo prišlo do novih volitev, se bomo nanje pripravili in povprašali ljudi, komu zaupajo. Upam, da bo rezultat ugoden tudi za stranko, ki sem se ji priključil. ・

Ne rastejo vse rož'ce za vse ljudi – predavanje Sanje Lončar Urška Luks, RAGOR

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske občane Bohinja tudi v letu 2020 vabi k sodelovanju v projektu Uporabna zelišča. V sklopu projekta bomo organizirali več različnih srečanj na temo zelišč ter se skupaj odpravili tudi na strokovno ekskurzijo. Prvo predavanje z naslovom Ne rastejo vse rož’ce za vse ljudi bo potekalo v ponedeljek, 24. februarja 2020, ob 17. uri v avli Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica. Z nami bo znana slovenska zeliščarica Sanja Lončar, avtorica uspešnic Ščepec vedenja, Ščepec rešitve in Ščepec ustvarjanja. Spoznali bomo, da lahko za vsako težavo najdemo veliko različnih živil ali zeliščnih pripravkov, ki bi nam lahko pomagali. Poseben poudarek predavanja pa bo v prepoz­ navanju, kateri pripravki bodo pravi za nas in od česa je odvisno, ali bodo delovali ali ne. Ni vsako zelišče pravo in dobro za vsakogar. Izvedbo projekta Uporabna zelišča sofinancira Občina Bohinj. Udeležba je brezplačna in v prvi vrsti namenjena občanom Bohinja. Število mest je omejeno, zato so prijave obvezne. Prijavite se lahko preko telefona 04 581 34 17 (Urška Luks) ali elektronske pošte urska.luks@ragor.si. ・


turizem in gospodars t vo , iz na ših kr a je v

5

Novice Turističnega društva Bohinj

45 0 100 15 80 40 0 0 0 0 0 20

TD Bohinj

Udeležbe na sejmih v tujini in doma

V Turističnem društvu Bohinj smo takoj po novem letu začeli z aktivnim sodelovanjem na sejmih v sklopu TOP 5 kampi v Julijskih Alpah oziroma Best campsites of Julian Alps, kjer smo delali promocijo za Kamp Danica in ostale kampe, s katerimi se predstavljamo pod to zvenečo znamko (poleg so še Kamp Bled, Kamp Šobec, Kamp Špik, Kamp Koren). Za promocijo kampa in ostalih gospodarstvenih dejavnosti Turističnega društva smo pripravili različne letake, kataloge in ponudbe, s seboj pa smo vzeli tudi nove destinacijske kataloge. V mesecu januarju smo se tako udeležili sejmov Vakantiebeurs Utrecht na Nizozemskem, CMT Stuttgart v Nemčiji, Caravana Leeuwarden na Nizozemskem, Vakantiesalon Antwerpen v Belgiji, predstavljali pa smo se tudi na sejmu BBV Trade Fairs v Brnu na Češkem. Tudi letos smo se udeležili sejma Alpe-Adria v Ljubljani. Občutki po obiskanih sejmih so dobri in optimistični, zato v TD Bohinj upamo na uspešno turistično sezono 2020.

0 0 15 82

razpis za prosta delovna mesta na področju gostinstvo in turizem V Turističnem društvu Bohinj razpisujemo prosta delovna mesta na področju gostinstva in turizma za leto 2020. Razpis velja za naslednja dela: 1. Delovno mesto: SAMOSTOJNI KUHAR M/Ž 2. Študentsko delo: za več receptorjev informatorjev v »Turistbiroju« in kampu Danica 3. Študentsko delo: Pobiralci pristojbine za urejanje poti pri Slapu Savica 4. Študentsko delo: Pomoč v strežbi in kuhinji v gostilni Danica Kandidate vabimo, da do 29. 2. 2020, pošljejo svoje pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah ter kratkim življenjepisom na spodnji kontakt:

Turistično društvo Bohinj, Ribčev Laz 48, 4265 Bohinjsko jezero; e: milena.kosnik@tdbohinj.si V kolikor se kandidati izkažejo s svojo delovno vnemo in znanjem, nudimo tudi možnost redne zaposlitve. O izbiri bomo kandidate obvestili v roku 30 dni od roka za oddajo pisnih ponudb na razpis. Pod točko 1. bodo imeli prednost osebe z IV. ali V. stopnjo izobrazbe gostinske ali turistične smeri – vendar to ni pogoj. Aktivno znanje slovenskega jezika. Nudimo možnost zaposlitve za določen ali nedoločen čas. Pod točko 2. in 3. bodo imeli prednost komunikativni študenti in dijaki šol turistične usmeritve, ki obvladajo vsaj dva tuja jezika in osnove računalništva. Pod točko 3. bodo imeli prednost komunikativni kandidati z veseljem do dela v gostinstvu.

Foto: arhiv TD Bohinj

Anton Korošec – 92 let Marija Jakopič, Rdeči križ Gorje

Bliža se zimski pustni B.O.FEjST

Bližajo se šolske počitnice in z njimi bohinjski zimsko-pustni otroški festival B.O.FEjST. Tako se v soboto, 22. 2. 2020, ob 11. uri dobimo na pravem zimskem rajanju pri drsališču v Bohinjski Bistrici. Zabavali se bomo v dveh glasbenih predstavah, si poslikali obraze ter uživali ob raznolikih delavnicah za otroke. B.O.FEjST bo trajal vse do 14. ure. V primeru slabega vremena bo prireditev v Kulturnem domu Joža Ažmana. Vstopnine ni! ・

Foto: Marija Jakopič

Foto: arhiv TD Bohinj

Nekaj dni po začetku letošnjega leta smo šli voščit gospodu Antonu Korošcu – Zarobnekovmu Tončku za 92. rojstni dan. Z ženo sta živela na Gorjušah, pred šestimi leti mu je žena umrla, pa se je preselil k hčerki v Spodnje Gorje. Skupaj smo zapeli zdravico Kolkor kapljic, tolko let in mu predstavniki Rdečega križa, društva upokojencev in župan voščili zdravja in dobre volje še naprej. Rad se pošali in pravi, da se je pri delu »šparal«, zato je dočakal toliko let. Hoditi je treba počasi, pa prideš vedno do cilja. Ponosen je, da je bil 40 let gasilec. Še vedno zapiše v zvezek vsa imena tistih, ki so umrli na Gorjušah in Koprivniku, to je v gorjuški fari. Zvezek večkrat odpre in spomini oživijo, nikoli mu ni dolgčas. Zanimivo mu je tudi vreme. V koledar vsakodnevno vpiše, kakšno je bilo vreme tisti dan, kako se menjajo sonce, oblaki in padavine. Letos je bilo do našega obiska vsak dan sončno.


6

iz na ših kr a je v Pogovarjali smo se o planini Zajavornik, kjer se pase živina z Gorjuš in Nomenja. Na planini je več pastirskih stanov in ograd za živino, ki pa nekatere žal že propadajo. Včasih je bilo na planini 70 molznih krav, danes jih je pa le okrog 25. V obnovljeni sirarnici pa še danes izdelujejo sir. Veliko zanimivega smo se pomenili in popoldne je hitro minilo. ・

Angela Hodnik dopolnila 105 let Katarina Košnik

Foto: Dušan Bavčar

Angela z direktorjem doma Jožem Cerkovnikom in županom Jožem Sodjo, Foto: Katarina Košnik

V petek, 10. februarja so v domu sv. Martina v Srednji vasi praznovali že 105. rojstni dan najstarejše Bohinjke, Angele Hodnik. Praznični dan Angele se je začel ob 10. uri s sveto mašo in zaključilo s slavjem, kjer so za dobro vzdušje poskrbeli člani folklorne skupine veteranov KUD Triglav. Številni, tudi bohinjski župan Jože Sodja so ji voščili ob jubileju, socialna delavka v domu Alenka Zorč pa se je z uvodnimi besedami spomnila tudi preteklih praznovanj in povzela Angelino zadnje leto v domu: »Večino leta je bila stanovalka, ki je verjetno od vseh prva pričenjala svoj dan. Zgodaj zjutraj je vstala, se samostojno oblekla in vse uredila – ter se potem, takoj na sedmo uro zjutraj dobila z javno delavko Uršo, da sta se skupaj sprehodili po Domu oz. vadili hojo. Jutranji sprehod je bil ravno pravšnji, da je gospa Angela potem odšla na zajtrk. Tam je bila v družbi svojih sostanovalk, ki so v vsem tem času postale njene prijateljice: še ena gospa Angela, pa Veronika, prišla je še Tončka – tako, da družba pri obrokih je bila ves čas dobra. Ni marala jemati predpisanih zdravil - zato se je tudi kregala in iskala načine, kako čim manjkat vzeti zdravilo. Mnenja je, da so zdravila strup. Poleti je bila prisotna kot botra na krstu nove ladjice v Bohinjskem Jezeru – Triglavski roži. Sodelovala je z najpopularnejšim župnikom Martinom Golobom v enem njegovih vlogov. Vse leto pa je prežemala njena vztrajnost in borba za to, da ohranja čim več svoje samostojnosti, kot je le zmore. V veliki vnemi, da bi vse lahko opravila sama, je kdaj tudi padla. A na srečo brez večjih poškodb. Današnje sv. maše in praznovanja se je veselila že vnaprej: kot vedno do sedaj je k temu pristopila resno in premišljeno - je dobro premislila, in naročila domačim, da so pripravili primerno obleko za današnje slavje. Pa za koga želi, da se slavja udeleži. Iskrice v očeh: ima jih še vedno. Tudi njen spomin je natančen.« Srečanje v prijetnem vzdušji se je zaključilo z željami, da se naslednje leto ponovno snidemo in da bi gospa Angela Hodnik ta dan čim bolj zdrava in z iskricami v očeh pričakala. ・

Proslava v Dražgošah Martin Gorišek, tajnik KO Bohinj

V nedeljo, 12. januarja 2020, se je ob 78. obletnici dražgoške bitke in na 63. prireditvi Po stezah partizanske Jelovice zbralo nekaj tisoč obiskovalcev iz vseh krajev Slovenije, tako starejših kot mladih. Zaradi

lepega, toplega vremena brez snega se je pohodov iz različnih krajev udeležilo veliko število pohodnikov, po ocenah organizatorja okoli 800. Največ jih je prišlo iz smeri Pasja ravan, Ratitovec, Bohinj, Tržič in iz drugih krajev. Večina ostalih udeležencev pa se je pripeljala organizirano z avtobusnimi prevozi in drugimi vozili. Tudi člani krajevne organizacije smo se poslužili ugodne vožnje z avtobusom, kamor se nas je nagnetlo 41, med pohodniki pa je bilo vsaj 10 članov naše krajevne organizacije ZZB za vrednote NOB, ki so se na pot odpravili iz Soteske. Med pohodniki je bil tudi župan občine Bohinj Jože Sodja. Slavnostni govornik pesnik Ervin Fritz je orisal dogodke pred 78 leti, se dotaknil obdobja do danes in današnje situacije doma in v svetu ter poudaril, da je omenjena proslava med največjimi in najštevilčnejše obiskanimi daleč naokoli, tako da se za obstoj ni treba bati. Celoten govor bo objavljen v Svobodni besedi. Po zaključku proslave nas je šofer avtobusa Bojan Jensterle odpeljal v Sorico, kjer smo si v gostišču Macesen privoščili slastno kosilo, izmenjali vtise s proslave, se sprostili, obenem pa že razmišljali, kam se bomo podali v bližnji prihodnosti, mogoče na izlet, vsekakor pa na proslave. ・

Lepo januarsko vreme in sonce sta nam dala navdih za snovanje programa dela v letu 2020 Olga P. Gorišek, DU BB

Kot vam je vsem verjetno znano, je leto 2020 za naše društvo jubilejno. 1. aprila 2020 bo minilo 70 let od ustanovitve društva, zato smo že začeli s pripravami na praznovanje. Ekipa pod vodstvom predsednika Staneta Gorenca je v januarju za leto 2020 pripravila plan dela in finančni plan, ki ga bomo najprej obravnavali na seji UO DU BB 29. januarja 2020 in bo dokončno potrjen na občnem zboru v marcu 2020. O vsebini seje UO vas bomo seznanili v naslednji številki Bohinjskih novic. Tajnica Olga R. in blagajničarka Ančka M. sta poverjenikom že pri­ pravili sezname članov, da bodo februarja pobrali članarino. Članarina ostaja nespremenjena, tj. 10 EUR. Prosimo vas, da imate pripravljen denar, da poverjenikom olajšate delo. Razpored aktivnosti v februarju 2020: • 4. februarja 2020: šahovski turnir ob 18. uri oz. vsak prvi torek v mesecu, • 19. februarja 2020: turnir v pikadu ob 16. uri, vsako tretjo sredo v mesecu v društvenem domu na Bohinjski Bistrici.

Vodna aerobika poteka vsako sredo v Vodnem parku Bohinj. Pogoji za člane DU BB ostajajo nespremenjeni, izvajalec je SK Bohinj. Vsakoletno zimske igre (veleslalom in teki) PZDU Gorenjske bodo 20. 2. 2020 v Senožetih v Srednji vasi ob 10 uri. Rezervni datum je 27. 2. 2020. Pogoj za prijavo je plačana članarina za leto 2019. Vsi tisti, ki se boste zimskih iger udeležili, se prijavite v pisarni društva v času uradnih ur ali našemu vodji ekipe Stanku Ažmanu, rok za prijavo je 14. februar 2020.


7

iz na ših kr a je v

Urnik telovadbe: • v Bohinjski Bistrici v telovadnici osnovne šole vsak četrtek ob 19. uri, • v Srednji vasi v prostorih KS Srednja vas vsak ponedeljek ob 19. uri. Izkoristite ugodnosti v Vodnem Parku Bohinj: s člansko izkaznico dobite popust pri vstopnini v bazen in najemu steze za bovling. Vabljeni v društveni dom na Bohinjski Bistrici, ki je odprt vsak dan! Uradne ure naše pisarne: vsako sredo med 16. in 17. uro. ・

Društvo Invalid Bohinj Marija Kožar

Že je tukaj mesec februar in pred vrati pust. Letos bomo ponovno organizirali ogled pustne povorke, tokrat po ulicah Ilirske Bistrice. Še pred tem si bomo ogledali Park vojaške zgodovine Pivka, kjer nam bodo po ogledu postregli z vojaškim kosilom in pustnimi krofi. Vse, ki si na pustno nedeljo, 23. februarja, želite z nami, vabimo, da se nam pridružite. O odhodu avtobusa boste obveščeni ob prijavi. Rok za prijavo je 14. 2. 2020. Občni zbor društva bo v petek, 6. 3. 2020, ob 17. uri v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Članice in člane društva, ki obiskujete vodno aerobiko v Vodnem parku Bohinj, obveščamo, da kart, ki so sicer na voljo za plavanje brezplačno, za aerobiko ne morete koristiti. Občina Bohinj je z letom 2019 zaključila s financiranjem programa Vodna aerobika preko Zdravstvenih preventivnih programov. V letu 2020 bo program še vedno sofinanciran, vendar le delno preko razpisa za šport, na katerega se bo prijavilo Smučarsko društvo Bohinj. Da pa bo društvo sredstva tudi dobilo, se morajo vadeči včlaniti v Smučarsko društvo Bohinj in plačati 12 evrov članarine. Torej članice in člani društva, ki obiskujete vodno aerobiko, plačate 12 evrov članarine Smučarskemu društvu Bohinj za vadbo od januarja do konca aprila in od oktobra do konca decembra 2020. Ob vsakem obisku pa plačate 3 evre Vodnemu parku Bohinj za vstop v bazen. Obveščamo vas, da se letovanje v termah v Lendavi, Banovcih in Olimju začne 27. 4. in zaključi 28. 9. 2020. Cena apartmajev za dve osebi je 15 evrov po osebi, cena apartmajev za štiri osebe pa 10 evrov po osebi. Prijave sprejemamo v pisarni društva v času uradnih ur. ・

Novice iz Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju Katica Mikelj

Letošnja zima nas kar ne pusti počivati, že narava sama nas vabi k razmišljanju in načrtom za pomlad in leto, ki je pred nami. Če se ozrem na preteklo leto, smo bile članice društva veliko prisotne, prepoznali ste nas po naših lepih predpasnikih in okušali naše dobrote na večini prireditev v Bohinju. Pridobili smo tudi certifikat Bohinjsko za dve novi

Foto: arhiv Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju

jedi in doživetje. Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in se priporočamo tudi letos. Novost, ki smo jo lani uspešno uvedle v bohinjski prostor, so naše delavnice Kuhajmo po bohinjsko. Ponosni smo na bohinjske kuharske mojstre, na njihovo znanje in željo, da delijo to znanje med vse Bohinjce. Judita Vovk, slaščičarka z neverjetnim potrpljenjem in nesebičnim podajanjem sladkih skrivnosti, Jože Godec, virtuoz s kuhalnico, ki pričara neverjetne okuse na unikatne krožnike, ter mladi Martin Zupanc, ki se do potankosti poglobi v sestavine in na preprost način bohinjskim »trdim glavam« razloži, zakaj se mora polenta kuhati tri ure ... Hvala vsem. Delavnice bomo nadaljevali tudi letos. Srečujemo se vsak prvi torek v mesecu. Vabljeni! Letos bomo povabili k izvedbi še druge, obujali bomo gastronomsko dediščino in bogato kulinarično izročilo naših prednikov. Podrobnosti in vsebine delavnic spremljajte na spletnih straneh Turizma Bohinj in Občine Bohinj. Poleg kuharskih delavnic bomo letos organizirali tudi šiviljski tečaj. Začetni in nadaljevalni, odvisno od prijav. Predvidoma ga bomo izvedli v februarju in marcu, tri dni zapored v večernih urah. Prijave že zbiramo (tel. št.: 051 762 547 Tončka). Povabil še ni konec. Poleg delavnic, predavanj, tečajev in srečanj, ki jih bomo izvajali sami ali zunanji izvajalci, vabimo člane in tudi tiste, ki bi to radi postali, da se nam pridružijo na letošnjem občnem zboru, ki bo 22. 3. 2020 v hotelu Tripič v Bohinjski Bistrici. Prijave zbirajo poverjenice po vaseh. Ovir za članstvo ni! Dobrodošel vsak. ・

Skrb za bolne in ostarele

Krajevna organizacija RK Stara Fužina - Studor, Mihela Odar, predsednica Mladost je čas učenja modrosti; starost je čas njenega uresničevanja. (Jean-Jacques Rousseau) Tako v naši KS kot na območju celotnega Bohinja imamo vedno več starejših občanov. Veliko jih je v zelo dobri splošni kondiciji, saj je na področju občine organiziranih veliko raznovrstnih dejavnosti in aktivnosti, v katerih krepijo telesne sposobnosti in razvijajo socialne in kognitivne veščine. Pridejo pa najrazličnejše bolezni, ki sicer ne izbirajo let, ampak pogosteje prizadenejo starejše in onemogle. Zelo veliko bolnikov ostane v domači oskrbi. Priznanje in hvala vsem, ki nesebično, z veliko mero ljubezni, potrpežljivosti in čutnosti skrbite zanje. Vemo, da so situacije včasih zelo težke in zahtevajo veliko mero brezpogojnega zaupanja, besednega in nebesednega sporazumevanja, medčloveške ljubezni in topline. Ampak to, da si umirjeno ob bližnjem, ga držiš za roko, ga božaš, se z njim pogovarjaš, ga ogovarjaš takrat, ko je zelo ali neozdrav­ ljivo bolan in se mogoče poslavlja od življenja, je nekaj najplemenitejšega, kar lahko storiš zanj. Seveda je to težka naloga, ki vzbudi veliko čustvenih dejavnikov in terja psihofizične sposobnosti posameznika. Marsikdo misli, da temu ne bi bil nikoli kos, ampak ko se znajde v taki situaciji ali je čez noč kar pahnjen vanjo, pa kar od nekod črpa moč in zmore vse to in še več. Mislim, da vsaka taka, čeprav huda, težka in žalostna izkušnja človeka okrepi in čustveno obogati nadaljnje življenje. Ker je nega bolnikov na domu povezana z različnimi negovalnimi pripomočki, smo v KORK Stara Fužina - Studor z denarjem, ki smo ga dobili s pobrano članarino, kupili eno novo in eno rabljeno negovalno posteljo. Torej sedaj razpolagamo s tremi posteljami. Za krajane Stare Fužine in Studora je najem brezplačen. Če bi bila katera izmed postelj prosta, bi jo po predhodnem dogovoru posodili tudi bolnikom iz drugih KS v Bohinju. V primeru, da bi potrebovali negovalno posteljo ali kakršno koli drugo pomoč, se lahko obrnete na prostovoljke Berto Arh, Marijo Cerkovnik, Brigito Gardener, Anico Gartner, Marjeto Hodnik, Ivanko Logar, Martino Mihelčič, Suzi Mlekuž, Bredo Sodja, Zoro Sušnik, Špelo Urh in Mihelo Odar, ki delujejo kot prostovoljke v krajevni organizaciji Rdečega križa v Stari Fužini in pod Studorom. Vedno se potrudimo, da vam prisluhnemo in vam pomagamo, če le lahko.

Postati star je bolj naloga kot stanje. Če se jo reši, je lahko starost prav tako lepa kot mladost, pa tudi smrt potem ni konec, temveč sad. (Eugen Diederichs) ・


iz na ših kr a je v

8

Zdravstvenovzgojni center ZVC Bohinj

OBVESTILO

Zdravstvenovzgojni center (ZVC) Bohinj vas obvešča o novih kontaktnih podatkih. Od sredine januarja nas tako lahko pokličete na 030 711 444 ali nam pišite na zvcbohinj@zd-bohinj.si.

VABILO

Od zdaj naprej vas vabimo v ZVC tudi na pogovorne ure, ki so namenjene vsakomur, ki potrebuje razgovor, svetovanje ali podporo pri: obvladovanju stresa, kilogramov, primerne prehrane, telesne aktivnos­ ti, pri opuščanju škodljivih navad oziroma vzpostavljanju zdravega živ­ ljenjskega sloga. Poleg tega vabljeni tudi na brezplačno analizo telesne sestave s svetovanjem. V sredo, 12. 2. 2020, ob 18.30 vabljeni na delavnico Obvladovanje stresa, ki obsega 4 tedenska srečanja. V četrtek, 20. 2. 2020, ob 19. uri bomo v sodelovanju s Knjižnico Bohinjska Bistrica pripravili predavanje Stop gripi. V petek, 21. 2. 2020, pa vas ob 9. uri pričakujemo na delavnici o povišanih krvnih maščobah (holesterol, trigliceridi), ob 11. uri pa na delavnici o povišanem krvnem sladkorju. V torek, 25. 2. 2020, ob 11. uri lahko končno rečete ne kajenju! Delavnica obsega 6 tedenskih srečanj v podporo zmanjševanju oziroma prenehanju kajenja. V petek, 28. 2. 2020, ob 10. uri pa bomo govorili še o povišanem krvnem tlaku. Prijave in informacije: 030 711 444.

SVITOVA KONTAKTNA TOČKA

Program SVIT je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske v starosti od 50 do 74 let, in sicer vsaki 2 leti. S programom SVIT lahko veliko rakov na debelem črevesu in danki preprečimo, ker odkrivamo in odstranjujemo polipe, ki so predstopnje raka. Veliko teh rakov pa bomo odkrili tako zgodaj, da bo zdravljenje manj obremenjujoče in predvsem veliko uspešnejše. V Zdravstvenem domu Bohinj se SVITOVA KONTAKTNA TOČKA nahaja v Zdravstvenovzgojnem centru – v sejni sobi, v 2. nadstropju. Vsi, ki bi želeli več informacij o zgodnjem odkrivanju predrakavih in rakavih sprememb na debelem črevesu in danki, se lahko obrnete na nas kadar koli, po predhodnem naročilu na 030 711 444.

Kilimanjaro – Uhuru Peak, 5895 m Barbara Sušel

Kilimanjaro ... in sanje so postale resničnost. Ko si človek zaželi v življenju kakšen presežek in ko so njegova ljubezen tudi gore, ta prostrani širni svet, si zaželi take izkušnje. Skoraj leto dni je minilo, ko nas je Liza podražila: »Kilimanjaro! Gremo?« Štirinajst Slovencev (sedem Bohinjcev, Elizabeta in Sergij Hlede, Mojca Arh, Mirjam Kreslin, Erik Holzbauer, Ivan Rozman in jaz), sedem slovenskih prijateljev iz »tje vn« do Brežic, dva Madžara in dva Belgijca smo bili ekipa, kot se šika. Skupen cilj, želja, dobra volja in prečudovita energija so nas povezovali polnih deset dni. V nedeljo, 5. januarja, smo poleteli z Brnika proti Istanbulu. Ponedeljek smo izkoristili za ogled tega čudovitega mesta. Proti večeru smo se vrnili na letališče in v večernih urah odleteli proti letališču Kilimanjaro – Tanzanija, 894 m, kamor smo prispeli po vmesnem pristanku na Zanzibarju v jutranjih urah. Sledila je pot do hotela, kjer smo se pripravili za petdnevno pot. Odpeljali smo se do vhoda v Nacionalni park Kilimanjaro, Marangu gate, kjer smo srečali nase nosače. 34 nosačev in 9 vodnikov nas je spremljalo vse dni. Prvi dan nas je pot vodila skozi deževni pragozd, kjer je temu primerno tudi deževalo, do tabora Mandara, 2720 m. Naslednji dan se je hoja iz pragozda hitro spremenila v višinsko savano. Odprli so se nam čudoviti razgledi na pokrajino, spremenilo se je rastlinje in spremljal nas je čudovit sončen dan. Na desni strani nas je pozdravil mogočen Mawenzi, v daljavi pa smo že zagledali Kilimanjaro. Prispeli smo do tabora Horombo, 3720 m. Od tu smo naslednji dan nadaljevali pot skozi višinsko puščavo do tabora Kibo, 4720 m. In sledil je dan D. Istega dne smo malo pred polnočjo začeli z vzponom proti najvišjemu vrhu črne celine Kilimanjaru oziroma naj-

Foto: osebni arhiv Barbare Sušel

višji točki Uhuru Peaku (Vrh svobode). Pot ni bila tehnično zahtevna, bila pa je dolga in zahtevala trdno in močno voljo, vztrajnost, motivacijo in še kaj. Želja po uspehu je bila najmočnejša, bilo je težko, toda vredno. Pole, pole, počasi, počasi ... V najbolj strmem delu (pa sploh ni bil tako strm, a zdelo se je, da je pot navpična) je bil korak dolg pičlega pol gojzarja. Naši vodniki so bili ves čas trdno z nami. Na poti do vrha nas je spremljala polna luna. Malo pred sončnim vzhodom smo bili na prvem od treh vrhov, Gilman's Pointu, 5685 m. Čakala nas je še dobra ura zmerne hoje. Vmes smo ob sončnem vzhodu dosegli Stella Point, 5756 m. Še malo, čisto malo in končno smo zagledali vrh! Juhuuuu, pritekle so solze sreče, padali so objemi in čestitke. Prečudovit sončen dan nam je kljub mrazu ogrel srca. Nepopisno veselje, pogled na nižja soseda Mawenzi in Mt. Meru, prostranstvo tanzanijske pokrajine na eni strani in sosednje Kenije na drugi strani ter čisto prehitro minljivi trenutki na vrhu so nas navdali z energijo, ki jo bomo črpali še nekaj časa. Sledilo je 2400 m spusta do tabora Kibo in naprej do tabora Mandara. Utrujeni, a nepopisno veseli smo se zazibali v trden spanec. Naslednji dan nas je čakalo še 2000 m spusta do izhoda iz Nacionalnega parka Kilimanjaro. Stiski rok, petke in po grlu je steklo tudi pivo Kilimanjaro. Slovo od naših nosačev je bilo ganljivo. Zlezejo pod kožo, ti črno črni fantje, ki so nam vsako jutro zapeli in zaplesali »Jambo, jambo huana ...« Odpeljali smo se v dvomilijonsko mesto Arusha, ki je eno najbolj razvitih in najhitreje rastočih mest v Tanzaniji. Namestili smo se v hotelu in se srečali s tušem ... Naslednji dan pa nas je čakala tridnevna pustolovščina. S tremi džipi smo se odpeljali novim dogodivščinam nasproti. Prvi dan smo obiskali masajsko vasico in po lokalnem kosilu prispeli v naselje. Dan kasneje smo uživali na safariju v kraterju Ngorongoro, ki meri okrog 20 × 20 kilometrov. Videli smo ogromno živali, ki tam domujejo. Predzadnji dan našega potovanja smo si ogledali Nacionalni park Manyara. Bilo je zelo vroče in živali so se malce skrile v senco, a slonov, ki so nam prečkali cesto, in opic, ki so se nam smehljale z dreves in nas hudomušno pogledovale ob poti, je bilo dovolj, da smo si napolnili baterije še s tovrstnim doživetjem. Sledil je odhod proti mestu Arusha, kjer smo v polni meri doživeli njegov utrip. V zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne je sledila vrnitev proti domu. Ko smo s ponosom iz letala pomahali Kilimanjaru, nas je prevzel čudovit občutek, občutek zmage! Ob koncu bi se rada zahvalila prečudoviti in nepozabni ekipi za energijo in dobo voljo, ki je bila nepopisna. Zadnji dan smo si izbrali moto Skupaj imamo vse. In imeli smo res čisto vse, kar si človek lahko na taki poti želi. In čisto na koncu, v imenu cele ekipe, iz srca hvala naši Lizi in Sergiju za vso organizacijo, za tisoč in eno sporočilo, e-pošto, za vso odgovornost, organizacijo in predanost ekipi ter za čudovito energijo in voljo. Skupaj smo res imeli vse in skupaj smo zmogli vsi! ・


LETO XXIII

Bohinj, 7. februar 2020

VSEBINA 1. ODLOK o prometnem režimu občine Bohinj 2. ODLOK o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Bohinj 3. PRAVILNIK o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bohinj 4. SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

1. Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US,32/16 in 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na 10. redni seji dne 30. januarja 2020 sprejel

ODLOK o prometnem režimu občine Bohinj

------

in gozdne poti, prostori okrog parkirišč, ipd.), voziti z vozili izven kategoriziranih in nekategoriziranih cest in javnih poti, parkirati izven parkirišč in drugih za to določenih mestih, zlasti ne na javnih zelenih površinah (zelenicah in parkih), kmetijskih zemljiščih, gozdnih površinah ter na dos­ topnih gozdnih in poljskih poteh. (2) Prepovedi iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike nepremičnin, če gre za vožnjo ali parkiranje za potrebe opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti. (3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

---

4. člen (območje dovoljenega parkiranja in javne parkirne površine) (1) Na območju občine Bohinj je dovoljeno parkiranje samo na urejenih parkirnih površinah, ki so označene s predpisano prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, ki so določeni z zakonom in tem odlokom. (2) Javne parkirne površine se delijo na tri območja: -- I. območje - osrednje območje TNP/200 m oddaljenost od jezera -- II. območje - robno območje TNP -- III. območje - območje izven TNP (3) Javne parkirne površine, kjer se plačuje parkirnina, čas, v katerem se plačuje, in višino parkirnine določi Občinski svet Občine Bohinj s sklepom. (4) Javne parkirne površine se lahko odda v najem po predhodnem soglasju župana.

I. TEMELJNE DOLOČBE

5. člen (upravljavec javnih parkirnih površin)

1. člen (vsebina odloka)

(1) Z javnimi parkirnimi površinami upravlja Režijski obrat Občine Bohinj (v nadaljnjem besedilu: upravljavec parkirnih površin). (2) Upravljavec parkirnih površin evidentira plačila parkirnine na javnih parkirnih površinah. V primeru neplačila predpisane parkirnine upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino na podlagi cenika. Če uporabnik parkirišča ne poravna parkirnine v 8 dneh, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Bohinj predlog za uvedbo prekrškovnega postopka. (3) Pobiranje nadomestila za uporabo gozdne ceste Voje, Vogar, Blato ter za parkirišče Vorenčkojca in Labora je lahko v izvajanju in upravljanju Krajevne skupnosti Stara Fužina – Studor. Slednja prevzame stroške rednega in investicijskega vzdrževanja gozdne ceste, pri čemer se za slednjo s posebno pogodbo določi namenskost sredstev iz nadomestil za vzdrževanje.

(1) S tem odlokom se v občini Bohinj določijo: ureditev mirujočega prometa, način določanja cene parkirnin, izdajanje parkirnih kartic, način uporabe gozdne ceste Stara Fužina - Voje, Vogar, planina Blato, inšpekcijski in redarski nadzor. 2. člen (pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen: javna parkirna površina je s prometno signalizacijo označen del vozišča državne, občinske ceste ali gozdne ceste, namenjen parkiranju vozil ali posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju izven vozišča javne ceste; -- parkirnina je nadomestilo za uporabo javne parkirne površine; -- parkomat je naprava za izdajo parkirnih listkov; -- parkirni listek je dokazilo o plačilu nadomestila za uporabo javne parkirne površine; -- vstopni listek je dokazilo o vstopu na parkirišče/gozdno cesto z zapornicami na t.i. vhodnem terminalu; -- parkirna kartica je kartica, ki se izda v obliki zapisa na brezkontaktni kartici, ki omogoča izpis parkirnih listkov na parkomatih na parkiriščih v upravljanju upravljavca parkirnih površin; -- občan je fizična oseba s stalnim prebivališčem v občini Bohinj; -- lastnik počitniškega objekta je fizična oseba, ki je lastnik ali solastnik počitniškega objekta na območju občine Bohinj in je plačnik pavšalne turistične takse. (2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prvem odstavku tega člena, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike. --

II. UREDITEV PROMETA IN PARKIRANJA 3. člen (prepovedi in omejitve) --

Številka 1

(1) Na območju občine Bohinj je prepovedano: voziti z vozili na motorni pogon po nekategoriziranih cestah in poteh (vaške, poljske

6. člen (plačilo parkirnine) (1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih je določeno plačilo parkirnine, je parkiranje dovoljeno za čas, za katerega je parkirnina plačana. Zavezanec za plačilo je uporabnik javne parkirne površine. (2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja, obveza plačila parkirnine in njena višina so razvidni s prometne signalizacije, obvestilne table ali na parkirnem avtomatu. (4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki parkira na javni parkirni površini iz prvega odstavka tega člena brez plačila parkirnine. 7. člen (dokazilo o plačilu parkirnine) (1) Parkirni listek iz parkomata, račun ali dokazilo iz elektronske ali programske opreme se šteje kot dokazilo o plačilu parkirnine. Parkirni listek ali drugo ustrezno dokazilo mora biti nameščeno v parkiranem vozilu na sprednji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in povsem čitljivo z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo. (2) Za dokazilo o plačilu parkirnine za parkiranje se šteje tudi ustrezno dokazilo iz elektronske evidence plačil. (3) Kjer je dovoljeno časovno omejeno parkiranje, mora voznik čas prihoda označiti s parkirno uro. (4) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom tega člena.


URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Številka 1 8. člen (nadomestilo za uporabo gozdne ceste)

(1) Uporabniki gozdne ceste Stara Fužina, Voje, Vogar - planina Blato (v nadaljnjem besedilu: gozdna cesta), razen lastnikov nepremičnin, ki cesto uporabljajo za dostop do teh nepremičnin, morajo za uporabo ceste plačati nadomestilo. (2) Ne glede na lastništvo nepremičnin morajo lastniki planinskih koč in gostinskih objektov ter občani, organizacije in podjetja, ki cesto uporabljajo za opravljanje pridobit­ ne dejavnosti, za uporabo gozdne ceste plačati nadomestilo. (3) Nadomestilo za uporabo gozdne ceste se plačuje vse dni v letu, če razmere na cesti omogočajo vožnjo. (4) V primeru izgube vstopnega listka za gozdno cesto se zaračuna 50,00 EUR. (5) Z globo 80 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. 9. člen (Kartica »JULIJSKE ALPE: BOHINJ«) (1) Vsakdo, ki na območju občine Bohinj, nastanjen pri partnerskem ponudniku Turizma Bohinj, prenoči vsaj dve noči in plača turistično takso, lahko kupi Kartico Julijske Alpe: Bohinj. (2) Kartica Julijske Alpe: Bohinj lahko gostom Bohinja omogoča cenovno ugodnejše parkiranje. (3) Izdajatelj kartice je Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma. 10. člen (parkirna kartica) (1) Parkirna kartica velja za tekoče leto velja od 1. decembra predhodnega leta do 28. oz. 29. februarja prihodnjega leta (skupaj 15 mesecev). (2) Voznik vozila s parkirno kartico, ki parkira vozilo na javnem parkirišču, mora ob prihodu na parkirišče na parkomatu natisniti parkirni listek, po preteku dovoljenega časa pa mora vozilo odpeljati. (3) Voznik vozila s parkirno kartico, ki parkira vozilo na parkirišču, kjer je parkiranje časovno omejeno, mora označiti čas prihoda, po preteku dovoljenega časa pa mora vozilo odpeljati. (4) Parkirne kartice se delijo na: -- parkirna kartica »PRIJATELJI BOHINJA« -- parkirna kartica za »OBČAN« -- parkirna kartica »LASTNIK POČITNIŠKEGA OBJEKTA« -- parkirna kartica za uporabo gozdne ceste »DOSTOP DO NEPREMIČNIN« -- parkirna kartica za uporabo gozdne ceste »GOZDNA CESTA« (5) Parkirno kartico za parkiranje lahko upravičenec pridobi in uporablja pod pogoji, ki so določeni s tem odlokom. (6) Parkirne kartice so neprenosljive. Njihova zloraba se kaznuje z globo 100 evrov in enoletno prepovedjo uporabe od dne ugotovitve zlorabe. 11. člen (nakup parkirne kartice) (1) Parkirno kartico upravičenci kupijo v prostorih Občine Bohinj. (2) Podaljšanje veljavnosti parkirne kartice je mogoče tudi preko spletne vloge na spletni strani Občine Bohinj. (3) Ob prvem nakupu uporabnik prejme parkirno kartico brezplačno. V primeru izgube, poškodovanja ali uničenja parkirne kartice, se za izdajo nove kartice plača nadomestilo, v skladu z veljavnim Sklepom o določitvi javnih parkirnih površin, višin parkirnin in parkirnih kartic.

Bohinj, 7. februar 2020

kirna kartica. V primeru, da gre za službeno vozilo v osebni uporabi občana, je potrebno v postopku izdaje parkirne kartice predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da ima oseba za njegovo uporabo sklenjeno pogodbo. V primeru, da je vozilo v uporabi občana na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, mora v postopku izdaje parkirne kartice to izkazati s pogodbo. (4) Občinska uprava lahko na podlagi pisne vloge izjemoma odobri nakup parkirne kartice »OBČAN« v primeru, ko niso izpolnjeni pogoji iz prvega ali drugega odstavka tega člena. Utemeljeni so lahko razlogi socialne narave (npr. skrb za starejše občane). 14. člen (upravičenci za nakup parkirne kartice »LASTNIK POČITNIŠKEGA OBJEKTA«) (1) Parkirno kartico »LASTNIK POČITNIŠKEGA OBJEKTA« se izda za vozilo, ki je: v lasti lastnika počitniškega objekta v uporabi lastnika počitniškega objekta in ima za njegovo uporabo sklenjeno pogodbo (službena vozila za osebno uporabo) -- v uporabi lastnika počitniškega objekta, na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu -- v lasti pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika s sedežem v Bohinju. (2) Izjemoma se lahko parkirno kartico »LASTNIK POČITNIŠKEGA OBJEKTA« izda fizični osebi, ki ni lastnik počitniškega objekta, če predloži upravno overjeno izjavo lastnika počitniškega objekta. Z izjavo se prenos pravice do nakupa parkirne kartice »LASTNIK POČITNIŠKEGA OBJEKTA« lahko prenese na svojega zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerski zvezi ali nesklenjeni partnerski zvezi oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu. Izjava velja do preklica. (3) Stranka mora predložiti prometno dovoljenje vozila, za katerega se izdaja parkirna kartica. V primeru, da gre za službeno vozilo v osebni uporabi lastnika počitniškega objekta, je potrebno v postopku izdaje parkirne kartice predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da oseba za njegovo uporabo sklenjeno pogodbo. V primeru, da je vozilo v uporabi lastnika počitniškega objekta, na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu, mora v postopku izdaje parkirne kartice to izkazati s pogodbo. (4) Občinska uprava lahko na podlagi pisne vloge izjemoma odobri nakup parkirne kartice »LASTNIK POČITNIŠKEGA OBJEKTA« v primeru, ko niso izpolnjeni pogoji iz prvega ali drugega odstavka tega člena. Utemeljeni so lahko razlogi socialne narave (npr. skrb za starejše). ---

15. člen (upravičenci do parkirne kartice za uporabo gozdne ceste »DOSTOP DO NEPREMIČNIN«) (1) Brezplačno parkirno kartico za uporabo gozdne ceste »DOSTOP DO NEPREMIČNIN« se izda za vozilo, ki je: -- v lasti fizične osebe, ki je lastnik ali solastnik nepremičnine in gozdno cesto uporablja za dostop do svojih nepremičnin (2) Podatek o lastništvu zemljišč Občina Bohinj pridobi iz uradnih evidenc, po potrebi pa tudi od stranke. (3) Dodatno se lahko izda brezplačna parkirna kartica za traktor oz. kmetijsko in gozdno mehanizacijo. 16. člen (upravičenci za nakup parkirne kartice »GOZDNA CESTA«) (1) Parkirno kartico za uporabo gozdne ceste »GOZDNA CESTA« se izda za vozilo, ki je: -- v lasti ali uporabi fizične ali pravne osebe.

12. člen (upravičenci za nakup parkirne kartice »PRIJATELJI BOHINJA«)

17. člen (upravičenci do brezplačne parkirne kartice za parkiranje in uporabo gozdne ceste)

(1) Parkirno kartico za parkiranje vozil - kartica »PRIJATELJI BOHINJA« se izda za vozilo, ki je: -- v lasti ali uporabi fizične ali pravne osebe.

(1) Za uporabo parkirne površine ali gozdne ceste je za službene vožnje in parkiranje javne gozdarske, naravovarstvene, zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, pri inšpekcijskem nadzoru, delu preiskovalnih sodnikov in državnih tožilcev, obrambe, zaščite in reševanja, policije, gorskih in jamskih reševalcev ter gasilcev, za vožnje pri opravljanju lovskočuvajske in ribiškočuvajske ter kmetijsko-svetovalne službe, gospodarjenja z gozdovi in divjadjo, opravljanja kmetijskih, geodetskih, geoloških del, urejanja voda in podobno je potrebno pridobiti službeno parkirno kartico, ki jo na podlagi vloge izda občinska uprava Občine Bohinj. Službena parkirna kartica se izda organu oz. organizaciji in je prenosljiva. (2) Pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki uporabljajo gozdno cesto za potrebe sečnje gozda in spravila ter odvoza lesa, lahko pridobijo začasno brezplačno kartico za uporabo gozdne ceste »DOSTOP DO NEPREMIČNIN« na podlagi vloge lastnika zemljišča. Za kartico je potrebno vplačati varščino, po opravljeni storitvi, pa se kartica vrne. (3) Praviloma organu oz. organizaciji pripada ena parkirna kartica. V vlogi je potrebno opredeliti namen in utemeljiti večje število službenih parkirnih kartic. (4) Za potrebe dostave na zaprtih parkiriščih ali gozdni cesti se lastnikom/najemnikom gostinskih lokalov zagotovi največ 3 parkirne kartice, njihove pravice so vezane zgolj na lokacijo objekta.

13. člen (upravičenci za nakup parkirne kartice »OBČAN«) (1) Parkirna kartica »OBČAN« se izda za vozilo, ki je: v lasti občana v uporabi občana in ima za njegovo uporabo sklenjeno pogodbo (službena vozila za osebno uporabo) -- v uporabi občana na podlagi pogodbe o lizingu oziroma pogodbe o poslovnem najemu ali -- v uporabi občana, ki je vpisan v prometnem dovoljenju. (2) Izjemoma se lahko parkirna kartica »OBČAN« izda za vozilo v lasti fizične osebe, ki nima stalnega prebivališča v občini Bohinj, če predloži upravno overjeno izjavo občana. Z izjavo se prenos pravice do nakupa parkirne kartice »OBČAN« lahko prenese na svojega zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, partnerski zvezi ali nesklenjeni partnerski zvezi oziroma svojemu sorodniku v ravni vrsti, posvojitelju ali posvojencu. Izjava velja do preklica. (3) Stranka mora predložiti prometno dovoljenje vozila, za katerega se izdaja par---


URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Številka 1

Bohinj, 7. februar 2020

18. člen (poročilo)

2.

(1) Občinska uprava, Turizem Bohinj in KS Stara Fužina – Studor morajo vsako leto do 31. marca sestaviti poročilo o izvajanju režima parkiranja in prometa po tem odloku za preteklo leto in ga predložiti v obravnavo Občinskemu svetu in Nadzornemu odboru Občine Bohinj. (2) Poročilo mora vsebovati naslednje podatke: -- število izdanih parkirnih kartic; skupno in po posameznih kategorijah -- prihodke od prodaje parkirnih kartic; skupno in po posameznih kategorijah -- število izdanih kartic »JULIJSKE ALPE: BOHINJ«, ki vključuje parkiranje -- stroške za urejanje prometnega režima in investicije po tem odloku, -- stroške občasnih organiziranih prevozov in -- statistiko prepeljanih potnikov.

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26.8.2014) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na 10. redni seji dne 30. januarja 2020 sprejel

19. člen (namen občasnega prevoza)

ODLOK o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Bohinj

(1) V času poletne turistične sezone se lahko organizira občasni prevoz potnikov z namenom, da se razbremeni motorni promet in zmanjša število parkiranih vozil ob Bohinjskem jezeru in na izhodiščnih točkah za visokogorje.

III. ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 20. člen (zbiranje in obdelava osebnih podatkov) (1) Pri postopku nakupa parkirnih kartic se zbirajo in obdelujejo osebni podatki. Osebni podatki se zbirajo tudi pri prehodu na parkirišče z zaprtim in odprtim sistemom. (2) Pri nakupu parkirnih kartic se zbirajo naslednji osebni podatki: ime, priimek, naslov, registrska oznaka vozila, telefonska številka. Pri prehodu na parkirišče z zaprtim in odprtim sistemom se zbirajo naslednji osebni podatki: ime, priimek, naslov, registrska oznaka vozila, telefonska številka. (3) Osebne podatke Občinska uprava pridobiva neposredno od strank ob nakupu parkirne kartice ali s pomočjo elektronskega sistema na parkirišču z zaprtim in odprtim sistemom. Osebni podatki se zbirajo z namenom nudenja storitve in zagotavljanja pravilnega delovanja parkirnega sistema. (4) Osebni podatki bodo shranjeni v elektronski zbirki osebnih podatkov. Elektronska zbirka osebnih podatkov, zbranih ob nakupu parkirnih kartic se hrani 10 let. Elektronska zbirka osebnih podatkov, zbranih ob prehodu na parkirišče z zaprtim in odprtim sistemom se hrani 5 let. (5) Osebni podatki se lahko obdelujejo za potrebe vodenja evidence izdanih parkirnih kartic (registerska številka), za statistiko zasedenosti parkirišč pa kot anonimizirani osebni podatki, za odpiranje zapornic na parkiriščih z zaprtim sistemom (ime, priimek, naslov, registrska oznaka vozila, telefonska številka), za ugotavljanje zlorabe parkirnih kartic (ime, priimek, naslov, registrska oznaka vozila, telefonska številka) in za potrebe varovanja opreme parkirišč (ime, priimek, naslov, registrska oznaka vozila, telefonska številka). (6) Občina bo osebne podatke hranila in varovala na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina osebnih podatkov ne bo posredovala, posodila ali prodala tretji osebi brez pridobitve pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za občino izvajajo naloge občine skladno s pogodbo obdelavi osebnih podatkov.

IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 21. člen (1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Bled, Bohinj in Železniki ter upravljavec parkirišč.

I. SPLOŠNO

1. člen (vsebina odloka) (1) Ta odlok določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju. (2) Podrobnejši pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa so priloga vsakoletnega javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Bohinj. 2. člen (področja letnega programa športa) Programi in področja, za izvajanje katerih se z letnim programom športa določa obseg javnih sredstev za sofinanciranje, so lahko: 1. športni programi: -- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine; -- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; -- obštudijska športna dejavnost; -- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; -- kakovostni šport; -- vrhunski šport; -- šport invalidov; -- športna rekreacija; -- šport starejših; 2. športni objekti in površine za šport v naravi; 3. razvojne dejavnosti v športu: -- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu; -- statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu iz prvega odstavka 63. člena tega zakona in strokovna podpora programom; -- založništvo v športu; -- znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu; -- informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa; 4. organiziranost v športu; 5. športne prireditve in promocija športa: -- športne prireditve; -- javno obveščanje o športu; -- športna dediščina in muzejska dejavnost v športu; 6. družbena in okoljska odgovornost v športu. 3. člen (izvajalci športnih programov)

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 22. člen (1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o prometnem in obalnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/08 – uradno prečiščeno besedilo, 1/09, 3/10, 3/11, 2/12, 1/17, 5/17, 1/18 in 3/19), uporablja pa se do 31.3.2020. 23. člen (1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj, uporabljati pa se začne 1. 4. 2020. Številka: 007-9/2019/3 Bohinjska Bistrica, 30. januar 2020

Izvajalci športnih programov so: športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji; zavodi za šport; pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove; 5. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe; 6. samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji; 7. zasebni športni delavci. 1. 2. 3. 4.

4. člen (pravica do sofinanciranja) Župan Občine Bohinj Jože Sodja

(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti letnega programa športa, če izpolnjujejo pogoje: -- imajo sedež v občini in so njihovi programi namenjeni občanom Občine Bohinj; -- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa


URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Številka 1

najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova pretežna dejavnost pa je izvajanje športnih programov; -- izvajajo športne programe/področja športa skladno z odlokom in letnim programom športa; -- se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje; -- So v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnih razpisov na področju športa iz preteklih treh let. -- So se v tekočem letu udeležili vsaj ene prostovoljne akcije v organizaciji Občine Bohinj. -- in imajo za prijavljene športne programe/področja športa: -- zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu; -- izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov; -- urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov. (2) Programi javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvaja javnoveljavne programe, se ne sofinancira iz javnega razpisa za izvajanje letnega programa športa, ampak na podlagi neposredne pogodbe. Sredstva za delovanje javnega zavoda se opredelijo v letnem programu športa.

II. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 5. člen (komisija) (1) Župan s sklepom ustanovi komisijo za izvedbo javnega razpisa, ki je sestavljena iz vsaj treh članov. Ob imenovanju nove komisije mandat dosedanji komisiji preneha. (2) Komisija se sestaja na sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina. (3) Naloge komisije so: -- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije; -- odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog; -- ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v tem odloku in v javnem razpisu; -- priprava predloga izvajalcev letnega programa športa po področjih športa ter izvajalcih; -- podaja predloga izbire in sofinanciranja letnega programa športa po področjih športa in izvajalcih; -- vodenje zapisnikov o svojem delu; -- priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka; -- priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti. (4) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava. 6. člen (javni razpis) (1) Občina najkasneje v roku 30 dni od sprejetja letnega programa športa objavi javni razpis. (2) Objava javnega razpisa poleg zakonsko obveznih sestavin vsebuje tudi način določitve višine sofinanciranja ter druge pogoje in merila, ki jih določi komisija. 7. člen (postopek izvedbe javnega razpisa) (1) Postopek izvedbe javnega razpisa se izvede v skladu z zakonom. (2) Občina objavi javni razpis na spletni strani Občine Bohinj ter v Uradnem vestniku Občine Bohinj. 8. člen (odločba o izbiri) Na podlagi odločitve komisije izda direktor občinske uprave odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja izvajanja letnega programa športa. 9. člen (pogodbe z izbranimi vlagatelji) -----------

V pogodbi se opredeli: naziv in naslov naročnika ter vlagatelja; vsebino in obseg dejavnosti; čas realizacije dejavnosti; pričakovane dosežke; višino dodeljenih sredstev; terminski plan porabe sredstev; način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja; način nakazovanja sredstev vlagatelju, način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev; način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji letnega programa športa po pogodbi;

--

--

Bohinj, 7. februar 2020

določilo, da vlagatelj, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu; druge medsebojne pravice in obveznosti. 10. člen (objava rezultatov javnega razpisa)

Rezultati se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani Občine.

III. NADZOR 11. člen (spremljanje izvajanja letnega programa športa) (1) Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje v skladu z javnim razpisom. (2) O izvedbi odobrenih športnih programov morajo izvajalci programov naročniku v pogodbenem roku predložiti: -- vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov, -- dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa, -- izjavo o resničnosti podatkov. (3) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Za vodenje postopkov vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa lahko župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo. 12. člen (uporaba občinskih športnih prostorov) (1) Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki. (2) Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.

IV. KONČNI DOLOČBI 13. člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 1/18). 14. člen Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. Številka: 007-1 /2020 Bohinjska Bistrica, 30. januar 2020

Župan občine Bohinj Jože Sodja

3. Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – urad­ no prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na 10. redni seji dne 30. januarja 2020 sprejel

PRAVILNIK o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Bohinj Ta pravilnik določa postopek, upravičence in kriterije za dodelitev sredstev, zagotovljenih v proračunu Občine Bohinj (v nadaljevanju: občine) za namen pokroviteljstva. 2. člen (1) Občina je lahko pokrovitelj dogodkov, projektov, dosežkov, aktivnosti, prireditev ali drugih dejavnosti (v nadaljevanju: dogodkov): -- ki promovirajo občino oziroma širijo njene razvojne potenciale; -- ki utrjujejo in promovirajo pozitivne vrednote (demokratične vrednote, človekove pravice in druga temeljna načela, zapisana v statutu občine in Ustavi Republike Slovenije);


URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ

Številka 1

ki so socialne, kulturne, športne, izobraževalne, turistične, humanitarne, zdravstvene in podobne narave; -- ki so neposredno vezani na medobčinsko, medregijsko, državno in mednarodno sodelovanje; -- ki jih organizirajo mladi in so namenjene mladim; -- ki so neposredno vezani na gostovanja organiziranih skupin iz sosednjih krajev ali drugod iz Slovenije ali tujine; -- ki so neposredno namenjeni plačilu stroškov sprejema in pogostitve ob pomembnejših jubilejih, obiskih in drugih priložnostih oziroma pomoč pri tem. (2) Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, niso namenjena aktivnostim političnih strank ter komercialnim in profitnim organizacijam.

Bohinj, 7. februar 2020 8. člen

--

3. člen

----

Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so: fizične osebe in pravne osebe, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v občini, fizične osebe in pravne osebe, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če se dogodek izvaja na območju občine, fizične osebe in pravne osebe, s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če je njihov dogodek, ki je organiziran izven občine, pomemben za občino. 4. člen

------

--

Višina odobrenih sredstev se določi glede na sledeča merila: 100 evrov za sofinanciranje manjših dogodkov, 200 evrov za sofinanciranje večjih dogodkov, 300 evrov za sofinanciranje večjih kvalitetnejših dogodkov, ki so za občino večjega pomena, 400 evrov za sofinanciranje večjih kvalitetnejših dogodkov z medobčinsko, medregijsko in mednarodno udeležbo, ki so za občino večjega pomena, 500 evrov za sofinanciranje večjih dogodkov z medregijsko in mednarodno udeležbo, ki so za občino večjega pomena ali z velikim promocijskim učinkom in trajajo dalj časa, 600 evrov ali več za sofinanciranje dogodkov po posebni odločitvi župana z ustrez­ no utemeljitvijo.

(1) Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna. (2) Občina na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi sredstev pozove prijavitelja k podpisu pogodbe. (3) Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev tudi način nadzora. Kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeti znesek pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje. 9. člen Odobrena sredstva je upravičenec dolžan porabiti za namen, ki ga je prijavil na javni poziv in po izvedbi dogodka predložiti poročilo o realizaciji dogodka, s prilogami plačanih računov in drugimi dokazili o tem, da so stroški nastali. 10. člen Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. Številka: 007-2/2020 Bohinjska Bistrica , 30. januar 2020

4. Na podlagi 247. člena v povezavi z 245. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Bohinj na 10. redni seji dne 30. januarja 2020 sprejel naslednji

5. člen (1) Sredstva za sofinanciranje pokroviteljstva se dodelijo na podlagi javnega poziva, ki se ga objavi na spletni strani občine. (2) Vloga mora biti vložena na predpisanem obrazcu, ki je priloga javnemu pozivu. Če vloga ni popolna se prosilca pozove, naj vlogo v osmih dneh dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže. 6. člen (1) Sredstva se dodelijo le za dogodke, ki v istem koledarskem letu niso financirani iz drugih proračunskih postavk. (2) Pravni ali fizični osebi se sredstva za namen pokroviteljstva dodelijo samo enkrat v tekočem letu, in sicer za en prijavljen projekt. (3) Vloge se obravnavajo do porabe sredstev, določenih v proračunu za tekoče leto. Če v proračunu sredstev ni zagotovljenih, se pokroviteljstvo ne izvaja. (4) Skrajni rok za oddajo vlog po objavljenem javnem pozivu je do 30. novembra za tekoče leto. 7. člen (1) Popolne vloge obravnava tričlanska komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini (v nadaljevanju: komisija). (2) Komisijo imenuje župan občine za obdobje mandata župana. (3) Komisija se praviloma sestane ob koncu vsakega meseca in obravnava popolne vloge.

Župan Občine Bohinj Jože Sodja

SKLEP o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro 1. člen S tem sklepom se zemljišču katastrska občina 2196 Bohinjska Češnjica parcela 1987/17 (ID 7024555) ukine status javnega dobra. 2. člen Zemljišču iz prejšnjega člena preneha status javnega dobra in se vknjiži kot last Občine Bohinj. 3. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Bohinj. Številka: 478-0009/2020 Bohinjska Bistrica, 30. januar 2020

URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ Občina Bohinj na podlagi Odloka o proračunu Občine Bohinj za leto 2020 (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 10/2019) objavlja naslednji

Župan Občine Bohinj Jože Sodja

Bohinj, 7. februar 2020

---

izobraževanju invalidov in drugih oseb s posebnimi potrebami, ohranjevanju zdravja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v letu 2020

----

1. Predmet razpisa

--

Na razpis se lahko prijavijo: organizacije s statusom invalidske organizacije, organizacije s statusom humanitarne organizacije, druge organizacije le v primeru, da izvajajo posebne socialne programe in storitve, ki temeljijo na samopomoči, organizacije, ki delujejo preventivno na področju zdravstva.

---

Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: da izvajajo program na območju občine Bohinj, so programi namenjeni določeni ciljni skupini ali posameznikom na območju občine

Občina Bohinj objavlja razpis za podelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov, ki so namenjeni: -- reševanju socialnih stisk posameznikov, -- reševanju socialnih stisk invalidov, -- osveščanju javnosti o nediskriminaciji invalidov in ljudi s posebnimi potrebami,

2. Status prijavitelja programa

3. Pogoji razpisa


URADNI VESTNIK OBČINE BOHINJ ---

----

Bohinj, z izraženo funkcionalno, socialno ali zdravstveno problematiko, program mora imeti pregledno in jasno finančno konstrukcijo, ki vključuje vse prihodke in odhodke programa, izjemoma se lahko sredstva dodelijo izvajalcu tudi za program, ki se izvaja izven območja občine Bohinj le v primeru, da je za to izkazan interes uporabnikov iz občine Bohinj, interes uporabnikov iz občine Bohinj mora biti razviden iz poročila o uporabi programa, ki je predmet razpisa in ki se je izvajal v preteklem letu, program mora imeti cilje, ki so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov iz Bohinja oziroma so cilji programa v interesu Občine Bohinj, da se programi ne izvajajo v okviru javne službe.

4. Višina razpisanih sredstev

Višina razpoložljivih sredstev je 6.400,00 EUR, na proračunski postavki 3351 Sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij. Občina bo sofinancirala programe največ do 50 % vrednosti posameznega programa.

5. Vsebina vloge in zahtevana dokumentacija

Razpisno dokumentacijo lahko dobite na Občinski upravi ali na spletni strani občine www.obcina.bohinj.si razpisi. Vloga mora vsebovati: -- predstavitev prijavitelja programa - obvezno navesti točen naslov, kontaktno osebo, telefon, transakcijski račun, -- natančno predstavitev programa (termin, lokacija…), finančno konstrukcija programa - prihodki, lastna sredstva, zaprošena sredstva iz razpisa, morebitno že dodeljena sredstva iz drugih razpisov, sponzorji, odhodki itd. -- navedbo predvidenega števila uporabnikov programa oz. ciljne skupine iz občine Bohinj, -- dokazilo o izkušnjah in kvalifikaciji nosilca in drugih izvajalcev programa.

Bohinj, 7. februar 2020

7. Merila za dodelitev sredstev:

---

----

izvajanje programov za uporabnike na območju Občine Bohinj, za programe, ki se izvajajo za člane iz več občin, se za izračun deleža iz proračuna Občine Bohinj upošteva: delež sofinanciranja teh občin, število vseh članov in število članov iz Občine Bohinj, program se izvaja na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov, vključenost prostovoljcev v program, invalidnost posameznika in njen vpliv na socialni položaj njegove družine, katera se kaže v potrebah po posameznih socialnih programih in storitvah.

8. Rok za oddajo

Prvi dan razpisnega roka je 7.2.2020. Prijavo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica, s pripisom »prijava na razpis za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2020« do vključno 9. 3. 2020. Vse dodatne informacije dobite št. 577 0115 (Lapajne).

9. Obvestilo o izboru

Komisija, ki jo je imenoval župan, bo na osnovi Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Bohinj in na podlagi prispelih vlog pripravila predlog za sofinanciranje programov v Občini Bohinj za leto 2020. O izboru bodo prosilci obveščeni v 30. dneh po zaključenem roku razpisa. Številka: 41011-1/2020/2 Datum: 27. 1. 2020 Občina Bohinj, Občinska uprava

6. Prednost pri izbiri bodo imeli programi

---

ki bodo trajali dalj časa in bodo vključevali večje število mladih invalidov, ki se bodo izvajali na območju občine Bohinj.

iz na ših kr a je v, ml adina

14 Za decembrsko vzdušje smo najprej poskrbeli tako, da smo izrezovali zvezdice in jih na oknih oblikovali v različne skulpture. Ko je bila šola lepo okrašena, mi je bilo celo všeč priti v šolo, še posebej zato, ker smo kakšno uro pouka zamenjali za ustvarjanje. Predvsem smo se pripravljali na koncert na Voglu in na dobrodelni srečelov. Da bi lahko nabrali veliko denarja za Šolski sklad, je bilo treba narediti veliko izdelkov. Pri pouku v šoli in pri krožku Rdečega križa smo izdelovali različne okras­ ke in druge izdelke, pomagali so nam tudi učenci iz drugih razredov. V našem razredu smo ustvarjali okraske iz gline. Z modelčki smo jih oblikovali, jih spekli, nato pa še poslikali in premazali z glazuro. Navodila nam je dala naša učiteljica, ampak tudi sami smo imeli veliko idej. Lana se je domislila lesenih avtomobilov, ki jih je izdelal njen ata, Tevž je predlagal izdelovanje ravnil in tudi jaz sem imel veliko idej, ampak na žalost niso bile preveč dobre. Izdelali smo še možičke z lasmi iz trave, Kiara je doma z babico izdelovala punčke iz nogavic in volne.

Decembrski čas v šoli

France Dan Kranjc, 4. b., OŠ dr. Janeza Mencingerja Že nekaj časa je minilo, ampak se še vedno dobro spominjam našega decembrskega šolskega doživetja. Naše učiteljice so poskrbele, da smo se imeli zelo lepo in zabavno. V šoli smo v decembru imeli veliko idej, kako bi nabrali denar za Šolski sklad. Nismo želeli samo dobivati, ampak tudi darovati. Ustvarjali smo, se veliko smejali in zabavali, najbolj pa mi je bilo všeč, ko smo za konec nastopili še na božično-novoletnem koncertu na Voglu.

Foto: arhiv OŠ dr. Janeza Mencingerja


15

ml adina

Z darili so nam pomagala tudi bohinjska podjetja. Sami se nam niso ponudili, ko pa smo jih prosili, so nam z veseljem pomagali. Skupaj z učiteljico smo eno uro posvetili iskanju bohinjskih podjetij, nato pa smo napisali prošnje, poiskali naslove in prošnje poslali. Bili smo veseli, ker so se na naše prošnje hitro odzvali in nam po pošti poslali nagrade: na primer karte za smučanje, za vožnjo z ladjo, kupone za v njihove kavarne in druga darila. Da bi še mi malo prispevali, smo na Voglu in v podjetju LD Turizem okrasili novoletno jelko z našimi unikatnimi okraski. Izdelki so bili pripravljeni, mi pa smo se pri pouku angleščine pri­ pravljali še na nastop. Učiteljica nam je dodelila besedilo, ki smo se ga naučili. Nekaj ur smo samo vadili in prav zato nam je nastop uspel odlično. Dobro pripravljeni smo se v petek, 20. decembra 2019, učenci 4. razreda skupaj s Triglavskimi rož'cami iz Kulturnega društva Bohinj in Kvartetom za znoret z gondolo odpeljali v restavracijo Viharnik na Voglu, kjer smo nastopili na dobrodelnem božično-novoletnem koncertu. Na koncertu so naši starši in drugi obiskovalci na dobrodelnem srečelovu lahko darovali tudi denar za Šolski sklad. V zameno so dobili lepa darila, ki smo jih pripravili v šoli. Prodali smo čisto vse, zato hvala našim staršem in ostalim obiskovalcem, ki so z veseljem kupili naše izdelke. Seveda tudi zato, ker smo mi poskrbeli, da so lepo izpraznili svoje denarnice. Koncert je odlično uspel, prišlo je veliko ljudi, naš nastop pa jim je bil tako všeč, da so nam glasno zaploskali. Upam, da se bomo imeli tako lepo tudi naslednji december. Še prej pa seveda komaj čakamo na poletne počitnice. ・

RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC za šolsko leto 2020/2021 Razpis za vpis velja od 7. 2. 2020 do 6. 3. 2020. Predšolske otroke bomo vpisovali v vrtcu v Bohinjski Bistrici (Mencingerjeva 4): - v ponedeljek, 2. marca 2020, od 8. do 16. ure in - v torek, 3. marca 2020, od 8. do 16. ure.

... Tako veseli so bili otroci vrtca Bohinj iz skupin Slončki, Miške in Sovice. Takoj po malici so se v garderobi hitro oblekli, obuli in na rame zavihteli nahrbtnike z obvezno opremo in se odpravili na drsališče, kjer so jih pričakali vaditelji drsanja. Ob pomoči vzgojiteljic, vzgojitelja in vaditeljev drsanja so si nadeli čelade in obuli drsalke ter odhiteli na led. Vsak dan so pridno vadili in poslušali nasvete vaditeljev. Vijugali so med stožci, vozili v koloni, delali počepe, se lovili ... Ob morebitnem padcu pa so se hitro pobrali in nadaljevali z izvajanjem nalog. Zadnji dan so bili za ves svoj trud nagrajeni z diplomo. »Uživali so!!!« ・

To je moja pisava. Nihče drug nima take. Nataša Korošec

Med 20. in 24. januarjem je potekal Teden pisanja z roko. V podružnično šolo v Srednjo vas smo v goste povabili Anjo Poštrak iz Gorenjskega muzeja. V njeni družbi smo se prav vsi, učenci in učitelji, preizkusili v pisanju z gosjim peresom. Ker je bila letošnja osrednja tema tedna V naš družini radi pišemo z roko, smo po začetni vadbi v pisanju svojega imena zapisali tudi kratko sporočilo za našo družino. Ugotovili smo, da je vsaka pisava nekaj posebnega in da pisanje z gosjimi peresi ni tako preprosto. Še dobro, da v šoli ni več ocenjevanja lepopisa! Popackane roke in klopi ne bi obetale dobre ocene. ・

Foto: arhiv OŠ dr. Janeza Mencingerja

S sodelovanjem v projektu CSR do nagradnega izleta Ema Lapajne, dijakinja 4. g EGSŠ Radovljica

Za novo šolsko leto, to je s 1. 9. 2020, lahko otroke vpišete v: - dnevni program (trajanje od 6 do 9 ur dnevno), - poldnevni program (trajanje 5 ur, in sicer od 8. do 13. ure). Poldnevni program bomo izvajali v primeru, da bo število vpisanih otrok zadostno za samostojni oddelek. Starši lahko v vrtec vpišete otroke od 11 mesecev starosti dalje. V primeru prostih mest bo vpis v vrtec možen tudi kasneje. Za vpis je treba oddati Vlogo za sprejem otroka v vrtec in Merila za delo komisije v primeru, da je vpisanih več otrok, kot je prostih mest v vrtcu. Vse obrazce dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca na naslovu: http://vrtec.osbohinj.si/ (Obrazci za vpis). ・

Juhuhu, tečaj drsanja je tu

V šolskem letu 2018/19 je na Ekonomski gimnaziji in srednji šoli Radovljica potekal projekt Družbena odgovornost podjetij oz. CSR in Class. Na šolskem tekmovanju smo iskali idejne rešitve za ekološke, kadrovske in siceršnje gospodarske izzive, s katerimi se sooča jeseniško podjetje Plastkom, d. o. o., ki predeluje odpadne sveče. Med desetimi skupinami je zmagala naša ekipa MEK v sestavi Kaja Prezelj, Ema Lapajne in Maša Kozomara, vse iz 4. letnika gimnazijske in medijske usmeritve. Za nagrado smo prejele izlet po lastni izbiri, zato smo se od 14. do 15. decembra 2019 odpravile v božično okrašeni evropski prestolnici, in sicer v Budimpešto in na Dunaj. Ogledale smo si božične sejme, glavne znamenitosti ter seveda poskusile značilno dunajsko saher torto. Za čudovit vikend bi se rade zahvalile naši šoli, da nam je izlet omogočila. ・

Marjana Lukanič

Foto: Luka Kovač

Foto: arhiv EGSŠ


ml adina

16

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj (GFP)

Tanja Ahčin, prof., pomočnica ravnateljice

Foto: arhiv GFP

JANUAR 2020

POSTANI NAŠ DIJAK ZA EN DAN Prijave v svetovalni službi: 059 093 344

plačana objava

Na Gimnaziji Franceta Prešerna se dijaki šolajo v treh gimnazijskih programih: gimnaziji, ekonomski gimnaziji in v športnem oddelku ekonomske gimnazije. Trudimo se, da dijaki lahko razvijejo čim več različnih potencialov, zato je nujno, da pouk neprestano posodabljamo. V šolskem letu 2019/20 smo tako dijakom drugih in tretjih letnikov gimnazije ponudili različne interdisciplinarne sklope. Tudi v letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z mnogimi državnimi in mednarodnimi projekti in izmenjavami. Eden obsežnejših projektov, pri katerem sodeluje naša šola kot razvojni zavod v letošnjem šolskem letu, je NA-MA POTI, v okviru katerega razvijamo in uporabljamo inovativne didaktične pristope in pedagoške strategije. Naši dijaki so aktivni na mnogih področjih. Več kot tretjina dijakov na šoli ima status športnika. Ob pomoči učiteljev in koordinatorjev uspešno usklajujejo športne in šolske obveznosti. Športniki so v vseh oddelkih in ne le v športnem, ki je edini športni oddelek v strokovnih gimnazijah v Sloveniji. Biatlonec Alex Cisar je v letu 2019 postal zlati maturant, poleg tega je osvojil tudi dve zlati odličji na mladinskem svetovnem prvenstvu v biatlonu. Na naši gimnaziji so se tudi v preteklosti šolali številni dobri športniki: Primož Roglič, brata Peter in Domen Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Štefan Hadalin, Anamarija Lampič, Grega Žemlja, Peter John Steven, Anže Lanišek in mnogi drugi. Podobne možnosti šolanja kot športniki imajo tudi glasbeniki, likovniki in raziskovalci. Pri pridobivanju umetniških izkušenj dijaki sodelujejo s priznanimi umetniki. Slikarji Likovnega društva Kranj so nam podarili več stalnih razstav. Slikarju Klavdiju Tutti smo hvaležni za didaktično donacijo likovnih del, ki je prva didaktično opremljena predstavitev umetniških del na srednji šoli. Zelo smo ponosni tudi na glasbenike. Zadnja leta imamo na šoli glasbenike, ki se vzporedno šolajo. Poleg naše šole obiskujejo še konservatorij. Sestri glasbenici Gaja in Lana Jarc sta se vzporedno šolali, gimnazijo pa zaključili kot zlati maturantki. Harfist Jernej Mišič poleg naše gimnazije obiskuje še akademski študij v Vidmu v Italiji. Da smo vedno znali prisluhniti potrebam dijakov in njihovim interesom, je spoznala tudi strokovna javnost. Leta 2019 smo za delo s športniki prejeli certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Na GFP imamo veliko izzivov za prihodnost, predvsem pa zavezo svojim dijakom, da bomo v prihajajočem šolskem letu delati še boljše. ・


17

Večgeneracijski center Gorenjske: dogajanje v februarju Katjuša Arh Lapajne

Mesec bomo začeli z delavnico tapkanja – naučili se bomo, kako lahko tapkamo s prsti po določenih točkah na obrazu in telesu, ob tem pa se rešimo raznih težav. Delavnica je primerna tako za popolne začetnike kot za tiste, ki metodo že uporabljajo. Pridite v udobnih oblačilih, s sabo prinesite steklenico vode. Delavnica/predstavitev tehnike EFT – Tapkanje bo v sejni sobi KD Joža Ažmana 3. februarja ob 17. uri, v prostorih KS Srednja vas pa 24. 2. ob 17.30. Delavnici bo vodila Mojca Stojan. Predavanji o zeliščih bosta v sejni sobi v KD v Bohinjski Bistrici 6. in 13. februarja, začeli se bosta ob 17. uri. Na naših dveh srečanjih se bomo podali v svet zelišč. Pogovarjali se bomo o vejah zeliščarstva, med drugim tudi homeopatiji, Bachovih esencah, aromaterapiji, veterini, kozmetiki, naturopatiji in drugih. Nekatere bomo spoznali malo bolj podrobno, da bomo vedeli, kdaj jih uporabiti v praksi. Seznanili se bomo tudi z aktivnimi snovmi v zeliščih. Zaradi teh snovi nekatera zelišča uporabljamo vsakodnevno, druge pa omejeno. Po teh snoveh tudi vemo, zakaj so nekatera zelišča priporočljiva pri enih težavah, druga pa pri drugih. Zanimiva je tudi primerjava med tem, kako so uporabo zelišč določali včasih in kako danes. Predavala bo Irena Lukežič. Kreativne delavnice bodo 10. 2. ob 16.30 v folklorni sobi KD Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici – izdelovali bomo doze za čaj/okrasne posode iz das mase. 24. 2. bomo začeli ob 16.30 v sejni sobi KD Joža Ažmana. S Tatyano Tishonkovo bomo izdelovali slike iz filca. Vadba na stolih za gibalno ovirane je primerna za tiste, ki se ne morejo udeležiti drugih oblik vadbe, saj je kombinacija različnih aktivnosti: dihalne vaje, vaje za spomin, vaje za ravnotežje ... Vadba poteka v sejni sobi KD Joža Ažmana vsako sredo ob 17.30, vodi jo prostovoljka Iva Lapajne. Vse dejavnosti Večgeneracijskega centra so brezplačne. Za dodatne informacije me lahko pokličete na 068 125 238 ali pa pišete na katjusa@bohinj-sport.com. Vabljeni, da se nam pridružite! ・

Februarsko dogajanje v knjižnici Sara Klemenčič, Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica

V Knjižnici Antona Tomaža Linharta tudi v februarju pripravljamo številne aktivnosti. Vabljeni, da se nam pridružite: -- četrtek, 6. 2., 19.00: Pravilna rez sadnih rastlin za zdrav in obilen pridelek. Rez poleg pravilnega gnojenja predstavlja najpomembnejši ukrep za zdravje rastlin in njihovih sadežev. V predavanju bo dr. Jan Bizjak s pomočjo slikovnega gradiva prikazal vzgojno, vzdrževalno in pomlajevalno rez sadnih rastlin in jagodičevja. -- sreda, 12. 2., 17.00: Snežica in Rožica. V samotni kočici je živela vdova z dvema deklicama. Snežica in Rožica sta skrbeli, da je bila materina hišica bleščeče čista. Predstavo z waldorfskimi lutkami bo predstavila Andreja Oberstar, waldorfska vzgojiteljica. -- sreda, 12. 2., 19.00: Odprtje razstave Kraljeva zaroka v Bohinju. Odprtje razstave, ki sta jo pripravila Anja Poštrak in Mišo Serajnik iz Muzejskega društva Žiga Zois. -- četrtek, 13. 2., 19.00: Vas Srednji Vrh skozi čas. Srednji Vrh s pogledom leži na sončni strani Karavank, od tod se odpira pogled na Martuljkovo skupino s Špikom in je ena najbolj slikovitih vasi pri nas z bogato zgodovino. Predavali bosta Nataša Kokošinek in Mija Ogrin. -- sreda, 19. 2., 17.00: Maske iz gline. Glina je vsestransko uporabna: za izdelavo keramičnih posod, figur, mask in okraskov. Uporablja pa se tudi v zdravstvu in kozmetiki. Na delavnici, ki jo bo vodila Mija Ogrin, bodo otroci spoznavali izdelke iz gline in izdelali tudi svojo okrasno figuro ali pustno masko iz gline. -- četrtek, 20. 2., 19.00: Stop gripi! Na srečanju bomo na kratko predstavili to trdovratno obolenje, nato pa bomo govorili o tem,

ml adina kako se lahko sami ubranimo pred njim. Z nami bo Tina Vovk, dipl. m. s., iz Zdravstvenovzgojnega centra Bohinj. -- sreda, 26. 2., 17.00: Ena živalska. Pravljico in ustvarjalno delavnico bosta za predšolske otroke, stare vsaj 3 leta, pripravila Marta Dobravec in Andrej Jalen. -- četrtek, 27. 2., 19.00: Divja Aljaska. O tem, kako divja je lahko Aljaska, in o nepozabnem bližnjem srečanju z medvedom bo spregovorila popotnica Barbara Popit.

Razstave:

-- 12. 2.–31. 3.: Kraljeva zaroka v Bohinju. Konec avgusta leta 1934 so v Bohinj prihiteli novinarji iz cele Evrope, da bi poročali o zaroki angleškega princa. To je bil najbolj odmeven dogodek za časa bivanja Pavla Karađorđevića v vili ob Bohinjskem jezeru. Ves čas pa je bil v bližini tudi oskrbnik kraljevega dvorca Anton Šenica, čigar zgodba bo okvir predstavitve teme, ki vam jo bosta s pomočjo spominov vnukinje Zvonke Šenica predstavila Anja Poštrak in Mišo Serajnik iz Muzejskega društva Žiga Zois. -- ves mesec: Jaz, ti? Barvamo prav vsi. Razstava likovnih izdelkov učencev 4. a in 4. b OŠ dr. Janeza Mencingerja z učiteljicama Martino Medja in Alenko Rozman. -- Knjižnica Srednja vas, ves mesec: Le plesat me pelji. Razstava izdelkov učencev OPB OŠ Srednja vas z učiteljicama Tjašo Tišov in Mojco Medja. ・

Razstava Muzejskega društva

Anja Poštrak, Mišo Serajnik, Muzejsko društvo Žiga Zois Muzejsko društvo Žiga Zois Bohinj vas skupaj z Gorenjskim muzejem vabi v knjižnico Bohinjska Bistrica na ogled manjše razstave z naslovom Kraljeva zaroka v Muhrovi vili. Odprtje razstave bo 12. 2. 2020 ob 19. uri, na ogled pa bo do konca februarja. Družina Karađorđević je leseno Muhrovo vilo ob Bohinjskem jezeru od leta 1922 uporabljala predvsem za poletne počitnice, v Bohinj na oddih je prihajalo plemstvo od vsepovsod. Med visokimi obiski je bil tudi angleški princ George Kentski, ki se je v Bohinju zaročil z grško princeso Marino. Anton Šenica je kot član kraljeve garde skrbel tudi za varnost družine Karađorđević. Žena Fani je bila gospodinja, ki je vodila kuhinjo v dvorcu. Kot zvesta uslužbenca sta se pogosto družila s člani kraljeve družine, prisotna sta bila tudi ob zaroki v Bohinju. V zahvalo za svoje delo sta prejela spominski album z zaročnimi fotografijami, Fani pa je skrbno shranila trak s šopka princese Marine. Na razstavi bo na ogled izbor fotografij in pa trak s poročnega šopka, ki ga še danes hrani vnukinja Antona in Fani, Zvonka Šenica.

Foto: os. Arhiv Zvonke Šenica

Ob zaroki sta zaročenca dobila šopka v barvi takratne zastave. Enega izmed šopkov je krasil trak z datumom slovesnosti in napisom Bled, saj ga je podarila delegacija z Bleda (hrani Zvonka Šenica). ・


18

kultur a in priredit ve

11. folklorni večer: Prestopno leto KUD Triglav Srednja vas v Bohinju

Veste, da je leto 2020 prestopno leto? Prestopni dan v koledar dodajamo skoraj vsaka 4 leta, da ne pride do zamikanja letnih časov. Vse se je začelo z Julijem Cezarjem, ki je tudi letošnji gost večera. To in še druga dejstva vam bomo s plesom predstavili člani KUD Triglav Srednja vas v Bohinju na 11. folklornem večeru, ki bo 29. feb­ ruarja 2020 ob 19.30, s ponovitvijo 1. marca 2020 ob 17.00 v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Gostili bomo tudi Švede in Celjske grofe, se spomnili olimpijskih iger ter prikazali še druge običaje, povezane s prestopnim letom. Vabljeni. ・

gojevića in slovenske skladbe, ki opevajo morje. Seveda večer ne bo minil brez njihovih hitov: Moja, Deklica, Če se od spominov da živet, Dober dan (duet z Janom Plestenjakom), Pesem, Veter je vel ... Vstop­ nice so na voljo na vseh Eventimovih prodajnih mestih (Petrol, Pošta Slovenije ...). ・

Vabilo na Avdicijo – predstavo Špas teatra NK Bohinj

Jubilejni koncert Ženskega pevskega zbora ob 10-letnici Kulturno društvo Bohinj

Foto: arhiv KD Bohinj

Srčno vabljeni na jubilejni koncert Ženskega pevskega zbora KD Bohinj ob 10-letnici delovanja v okviru KD Bohinj in v počastitev slovenskega kulturnega praznika v soboto, dne 8. 2. 2020, ob 19.30 v Kulturnem domu Joža Ažmana na Bohinjski Bistrici. V goste smo povabile Lovske rogiste Bohinj. Vstop je prost. ・

Kvartopirci v najlepših melodijah sonca in morja Kvartopirci

V začetku leta 2020 se Kvatropirci prvič podajajo na koncertno turnejo po Sloveniji, v sklopu katere se bodo 8. marca, ob dnevu žena, ustavili tudi v Kulturnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Večkrat nagrajena vokalna skupina, tudi na festivalu Melodije morja in sonca, vedno znova očara publiko s svojo kvalitetno izvedbo pesmi, iskrenostjo, karizmo in prepričljivim nastopom. Fantje, ki v očeh publike veljajo za večne romantike, imajo za vas pripravljene najlepše dalmatinske skladbe, večne klasike Oliverja Dra-

V soboto, 22. februarja, vas ob 19. uri vabimo v KD Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici na predstavo Avdicija v izvedbi Špas teatra. Pridružite se nam, da večer napolnimo s smehom, in nam hkrati z nakupom vstopnice pomagajte, da bomo lahko izpeljali programe vadb v našem nogometnem klubu. Karte so na voljo v poslovalnici LD Turizem in TD Bohinj po ceni 22 EUR, na dan predstave pa 25 EUR. Vsebina: Stroga komisija bo na igralsko akademijo sprejela samo največje talente. Nadobudni študentje, sami virtuozi improvizacije, med katerimi so tudi talentirano netalentirani, se ji bodo predstavili v najboljši luči. Zapletali in odpletali se bodo pred igralskimi izzivi. Razgalili se bodo do vseh svojih napak in pomanjkljivosti. Nimajo kaj, gredo na vse ali nič. Stojijo tik pred veliko priložnostjo, ki jim bo odprla vrata igralskega poklica in zvezdniške kariere! Česa vsega ne bodo naredili, da bi jim uspelo! Iznašli bodo še tisto, kar v gledališču sploh ne obstaja. Njihovi nastopi na Avdiciji so komični, zabavni, pa tudi tragični, iskreni, pompozno minimalistični, predvsem pa vsi zelo iznajdljivi in do konca smešni! NASTOPAJOČI: IGRALCI EKIPA 2: Miha Brajnik (lika Franci in Tonček) Damir Leventić (lika Slavc in gospa) Nik Škrlec (lika Srečko in Korl) Mario Ćulibrk (lik Bogo) Jernej Kogovšek (lik Vasilij) ・

Upravna enota je že v Bohinju! Ana Hlebanja za KUD Kamot Zasip

Foto: arhiv izvajalcev

Odrasla gledališka skupina KUD Kamot je v začetku januarja v Zasipu premierno uprizorila novo veseloigro, ki je tudi tokrat nastala pod peresom ene in edine Lucije Vidic. Tretja avtorska predstava Upravna enota vas bo spet nasmejala, saj vsak pozna državni upravni sistem. Kaj sploh je upravna enota? Je državni organ, ustanovljen za opravljanje nalog državne uprave, da se zagotavlja racionalno in učinkovito opravljanje upravnih nalog. V naši državi jih je trenutno oseminpetdeset. In kako se počutijo uporabniki, ki hodijo od okenca do okenca? Kako se počutijo zaposleni, ki se spopadajo z vedno novimi zakoni, podzakoni, akti in pravili? Kaj se zgodi, če kdo izgubi razum pri urejanju birokracije? Kako je, če policisti izvedejo akcijo na upravni enoti?


19

kultur a in priredit ve

Foto: arhiv KUD Kamot Zasip

Vse to vam bodo prikazali nastopajoči Lucija Vidic, Meta Vodnjov, Nataša Anderle, Lea Dabič, Domen Ivanšek, Mark Džamastagič, Andrej Gracelj, Jure Kozjek. Za tehnično podporo skrbi Nejc Hlebanja. Nasmejali smo vas že z Usodno pletno in Pokljuškim zdravnikom, tudi Upravna enota vas ne bo razočarala! Vabimo vas k ogledu igre, ki je prejšnjo nedeljo že nasmejala gledalce v Bohinjski Češnjici, zdaj pa prihaja še v Bohinjsko Bistrico, in sicer v nedeljo, 9. februarja, ob 18. uri v Kulturni dom Joža Ažmana! Naj bo prešerno po Prešernovem! Če pa nas boste slučajno zamudili, nas spremljajte na FB-strani KUD Kamot, kjer bodo objavljeni novi datumi in gostovanja. ・

Izredno hvaležni smo tudi članicam in članom Plesalnice Bohinj, Harmonikarskega orkestra GS Radovljica z dirigentom Gašperjem Primožičem, članicam Ženskega pevskega zbora KD Bohinj ter Triglavskih rož'c, solistki na harmoniki Špeli Šemrl, našemu pevcu Nejcu Pircu, mladi skupini Kvartet za znoret in fantastični plesalki hiphopa Lari Letnikoski. Posebej pa smo hvaležni pevcema Anžetu Šuštarju in Tilnu Lotriču, ki sta poleg Harmonikarskega orkestra dogodku dodala še prav posebno in praznično noto. ・

Obisk pastirčkov v Božičkovi deželi

Izlet otroške in srednje otroške skupine KD Bohinj

Jure Sodja, predsednik KD Bohinj

Kvartet za znoret, foto: arhiv KD Bohinj

Mark Mencinger, Kulturno društvo Bohinj

Foto: arhiv KD Bohinj

Foto: arhiv KD Bohinj

Konec decembra je imela tudi najmlajša skupina naše folklore zaključni izlet. Obiskali smo Božičkovo deželo, nad katero smo bili kljub hudemu deževju navdušeni. Ekipa resnično lepo poskrbi za obiskovalce. Otroci lahko uživajo v različnih dejavnostih in kljub dežju smo preživeli lep predbožični čas v Božičkovi deželi. Naši pastirčki so bili navdušeni nad Božičkom in darili, ki so jih prejeli ob koncu, in na ta način zaključili uspešno leto. ・

V nedeljo, 24. 11. 2019, se je otroška in srednja otroška folklorna skupina odpravila na zaključni izlet. Naša prva postaja je bil vesoljski center Noordung v Vitanju. Tam smo si ogledali delo Hermana Potočnika Noordunga, videli vesolje v 360-stopinjski projekciji, na koncu pa preizkusili tudi simulator letenja in sprehajanja po vesolju. Nato smo se odpravili na Roglo, kjer smo se sprehodili po Poti med krošnjami. Pot je dolga 1000 metrov, visoka do 20 metrov, povzpeli pa smo se tudi na 37 metrov visok stolp. Na poti smo spoznavali gozdne živali in rastline. Naša zadnja postaja je bila Thermana Laško, kjer smo imeli kosilo, potem pa smo uživali v kopanju. ・

Dobrodelni Miklavžev koncert Jure Sodja, KD Bohinj

Dragi sokrajani in vsi gostje od drugod. Spet smo skoraj napolnili KD Joža Ažmana v dobrodelni nameri. Zbrali smo 717,01 EUR in tako pomagali Romani Smagin, ki kupuje posebno protezo za roko, ki ji bo omogočala več funkcionalnosti, predvsem pa se bo lahko ukvarjala z določenimi športi, o katerih je do zdaj le sanjala. Bohinj je pokazal veliko mero solidarnosti in želje po skupnem trudu za nekaj dobrega. Z roko v roki za Romanino roko je bil letošnji slogan, ki je lepo povezal celotno zgodbo, v kateri smo imeli veliko število nastopajočih. Iz kraja gostiteljice sta na odru nastopila plesalka Mojca Svetina in pianist Marko Ponjavič.

Voščilo in zahvala

Jure Sodja, predsednik KD Bohinj Začelo se je novo leto, v katerem vam člani KD Bohinj želimo vse dobro, predvsem veliko zdravja in čim več kulture. Zahvaljujemo se za vse obiske naših prireditev, ki smo jih imeli v letu 2019, od Adija Smolarja, Dovča & Gombača, Tesle, Klape Šufit, pa do naših tradicionalnih prireditev. Upam, da se vidimo tudi letos. Zahvaljujemo se članicam DIB za pomoč.


kultur a in priredit ve , šport

20

Zahvaljujemo se tudi Občini Bohinj za vse nudene možnosti, predvsem za delovno akcijo v dvorani Danica, ko smo skupaj s sedmimi drugimi društvi poskrbeli za gostinsko ponudbo. S tem nam je bilo omogočeno delati za dodaten prihodek društva, kar se malemu druš­ tvu precej pozna. Hvala vsem! Vidimo se na prireditvah v 2020, vabljeni pa tudi k sodelovanju v naših sedmih sekcijah.

Tinkara Komar državna podprvakinja Brane Iskra, trener A-pro, SSK Bohinj Konec decembra in januarja se je nadaljevalo pestro dogajanje v našem klubu. Suha in topla zima nam onemogoča skoke na domačih skaklanicah, zato smo se primorani voziti na treninge v Planico. V trening smo vključili tudi drsanje na ledu, kjer smo pilili koordinacijo in ravnotežje. Do sedaj smo imeli za mlajše samo nekaj tekmovanj v Žireh, Kranju in Planici. Na stopničke je skočila Tinkara Komar na 2. mesto, v starejši kategoriji do 16 let na HS 100 m skakalnici v Planici je na državnem prvenstvu osvojila srebrno kolajno. Med najboljšo deseterico se je na 7. mesto uvrstil še Martin Resman, ki je v Kranju tekmoval v kategoriji dečki do 12 let.

Naj omenimo, da Katra Komar nastopa na tekmovanjih najvišjega ranga, na tekmah svetovnega pokala se redno uvršča med dobitnice točk. Prisrčno vabljeni na ogled in bučno navijanje na tradicionalni tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji, ki bo letos med 21. in 23. februarjem. Na preteklih tekmovanjih je Katra izpolnila visoko normo za mladinsko svetovno prvenstvo, kamor so se uvrstila le najboljša štiri dekleta do 20. leta iz Slovenije in ki bo konec februarja potekalo v nemškem Oberwiesenthalu. Tekoče dogajanja lahko spremljate na naši FB-strani. Vabimo najmlajše, začetnike, nadobudne otroke, ki si želijo zabave na snegu, da se nam pridružijo na Skoči z nami, kjer bodo otroci dobili prve in prave napotke o smučanju in smučarskih skokih. Vabila so dobili tudi v šoli. Program poteka na smučišču Senožeta, organiziran dvakrat tedensko, je brezplačen in vabimo vas, da se nam pridružite. ・

Tekmovalna sezona v polnem zagonu Smučarsko društvo Bohinj

Foto: Brane Iskra

Koncert za vse generacije TINKARA KOVAČ & Band Gostje: učenci Glasbene šole Radovljica Bohinjska Bistrica: Dom Joža Ažmana 15. februar ob 18.00 Tinkara Kovač je glasbenica, pevka, diplomirana flavtistka, producentka in avtorica glasbe in besedil. Le redkokdo pri nas se lahko pohvali s tako glasbeno kariero, kot jo ima Tinkara, saj je postala sinonim za glasbeno izvajalko, ki povezuje generacije. S svojimi številnimi in raznolikimi zasedbami je odigrala preko 800 koncertov v Sloveniji, Hrvaški, Avstriji in Italiji. Med pomembnejša svetovna sodelovanja na odru in v studiu uvršča Iana Andersona (Jethro Tull), Roberta Planta (Led Zeppelin), Carlosa Nuneza, Dana Laveryja, Massima Bubolo, Bungara in Paula Millnsa.

Zagotovite si vstopnice v predprodaji: Petrol, Pošte, OMV, www.eventim.si Posebna cena vstopnic za otroke do 14 let – 10 EUR

plačana objava

Leta 2014 je zastopala Slovenijo s skladbo Round and round na Evrosongu, ki je potekal v Kopenhagnu na Danskem, kjer se je uvrstila v finale.

Foto: arhiv Smučarskega društva Bohinj

Konec decembra se je za vse naše biatlonce in tekače začela zimska tekmovalna sezona. Tekmovalci so se za uvrstitve borili na različnih prizoriščih. Najmlajši pa so končno pričakali tudi treninge na snegu. Blaž in Ajda sta bila pred prazniki v Val Martellu, kjer sta na sprinterski preizkušnji na IBUY dosegla 51. oziroma 56. mesto. Naslednjo tekmo sta napredovala na 46. in 51. mesto. Med tem je Boštjan kot naš edini tekač meril svoje moči na tekmah OPA alpskega pokala v St. Ulrichu na Tirolskem. Osvojil je 64. in 62. mesto. Božični čas je prinesel dva naslova državne prvakinje (Lena Repinc) in dva naslova državne podprvakinje (Kaja Z. in Kaja M.). Naši biatlonci so na domači Pokljuki tekmovali na državnem prvenstvu v biatlonu. Vsi tekmovalci starejših kategorij so bili uvrščeni med prvih sedem najboljših. Vzporedno z biatlonsko tekmo je v večernem času potekala tudi tekaška tekma v sprintu štafet. Tu sta se prvič preizkusili Ela Markelj in Sara Koren, ki sta tekmo uspešno zaključili. Tjaž in Martin sta osvojila drugo mesto. Štafeta v sestavi Gašper in Tevž 5. mesto, Nastja in Tomaž pa sta se uvrstila na 10. mesto. Časa za počitek ni bilo. Naslednji dan so se dečki pomerili tudi v tekmovanju za pokal Alpina v biatlonu. Poleg državne prvakinje in podprvakinje sta se na oder za zmagovalce kot tretjeuvrščena povzpela tudi Blaž Debeljak in Kaja Zorč. Ajda Arh je tekmo zaključila na 4. mestu, Anže Markelj pa na 6. mestu. Svoj ognjeni krst je izkusil tudi Aljaž Bremec, ki je biatlonsko tekmo zaključil na 17. mestu. Mlajše kategorije so imele posamični start in dva strelska poslanka. Gašperju je za las ušla medalja in je tekmovanje zaključil na 4. mestu. Martin Jensko in Tevž Marič sta si vsak v svoji kategoriji pristreljala 7. mesto. Tudi v novem letu so naši tekmovalci začeli z lepimi rezultati. Lena Repinc je na tekmi s skupinskim startom osvojila naslov državne podprvakinje v biatlonu. Družbo na zmagovalnem odru pa ji je delala Kaja Marič na tretjem mestu. Šest tekmovalcev se je nato razvrstilo še od četrtega do osmega mesta. Prvo tekmo sezone pa je startal tudi Nino Rozman in tekmovanje zaključil na 15. mestu. V Planici je v začetku januarja potekala prva tekaška tekma v nizu tekmovanj – No Border Cup. Udeležilo se je je preko 400 tekmovalcev


šport, z a konec

21

Bohinj ali navadna ljubljanska planina OO SDS, predsednik Pavel (Marko) Ogrin

Naslov je kar pravi, ker se ta del Slovenije uporablja za promocijo z lepim »slovenskim« izrazom I feel Slovenia, služi za rekreacijo in kopanje v jezeru, trdijo, da so tudi oni lastniki, ko pa je treba kot dober gospodar kaj investirati v to dolino, ni nobenega nikjer več. Zelo žalosten pogled je na naše ceste in mostove. Most pri sv. Janezu je v žalostnem stanju zaradi preobremenitev (pretežkih tovornih vozil, tudi 40 t in več). Zgrajen je bil v letih 1926–1928 in je zaščitena kulturna dediščina. Vendar to ni mar upravljalcu cest, ministrstvu za infrastrukturo in še komu. Zato je zadnji čas, da se omeji obremenitve in zgradi nov most nizvodno, za kar je bil narejen idejni načrt pred več kot 10 leti. Zakona, ki bi določal, da se moramo pri srečevanju z drugim vozilom voziti po bankinah (Ribčev Laz–Jereka–Gorjuše, Zlatorog–slap Savica in še kje), ni zaznati. Omeniti moramo tudi most čez Savo na koncu Soteske, ki ne kaže dobrega videza. Kaj pa tako opevana varnost v cest­ nem prometu? Zadnje večje vlaganje v ceste je bilo v letu 1970, ravno na odseku Obrne–Bohinjska Bistrica, kar pomeni 50 let. Žalostno, da na nas pozabljajo odgovorni, ki za nič ne odgovarjajo. Če hočemo zaustaviti onesnaževanje jezera, je treba zgraditi novo cesto Ribčev Laz–Ukanc približno zraven obstoječega daljnovoda. Zato moramo stopiti skupaj stranke, liste in vsi zainteresirani občani

in poslati resne zahteve na pristojne organe. Ne smemo se zavajati, da se bo uredilo, če ne bomo resno pristopili in zahtevali omenjeno, saj tudi Bohinjci plačujemo davke. Kje je zavod za kulturo, kje so ekologi in vsi, ki bi morali skrbeti, da se ohrani tako imenovani biser Slovenije? Živimo v najbolj razviti gorenjski regiji v Sloveniji, kar pa ne velja za pozabljeno Bohinjsko dolino. Če se bomo vsi zavzemali za razvoj in normalno bivanje, bomo uspeli in pomagali Občini do razvojnih ciljev. ・

Zahvala za nesebično delo Zavod Beli Angel

Zavod Beli Angel letos vstopa proti svojemu drugemu letu delovanja, njegovi začetki pa so prav v Bohinju, kjer se je Viliju Gorencu ob uspešni dobrodelni akciji porodila ideja za ustanovitev zavoda, kjer bi z dobrodelnostjo lahko nadaljevali. 28. februarja pri­ pravljajo večjo akcijo, ki je tokrat namenjena zahvali vsem, ki jim na cestah, predvsem ob nesrečah, pomagajo. Kot so sami zapisali: »Profil policista, reševalca in gasilca zasleduje enake vrednote kot naš zavod, zato smo vas prepoznali kot najprimernejšega partnerja za zahvalo vašega dela, ki ga opravljate 24 ur na dan 365 dni v letu.« Ob tem, da se bodo zbrali in zahvalili ima akcija še drug namen. Kot pravijo: »Vse to z namenom osveščanja širše javnosti o varnosti motoristov na cesti. Zavedamo se, da bomo z vašo podporo in delom lahko skupaj naredili veliko dobrega ne samo za motoriste, temveč za vse udeležence v cestnem prometu.« ・

ü varna in urejena šola ü izvajanje pouka v

dopoldanskem času

ü možnost izobraževanja

na daljavo

ü nadpovprečni uspeh na

maturi

ü napovedano ustno

ocenjevanje pri vseh predmetih in v vseh oddelkih

ü brezplačna izposoja

LEK

SPLOŠNI ODDE

ELEK

ŠPORTNI ODD

učbenikov iz učbeniškega sklada za dijake 1. letnika

AJ

TEČ MATURITETNI

Informativni dan

v petek, 14. 2. 2020 ob 9.00 in 15.00 in v soboto, 15. 2. 2020 ob 9.00 uri

plačana objava

iz štirih držav. Tekmovanje je potekalo v klasični tehniki. Za naše društvo je tekmovalo sedem tekmovalcev. Boštjan Korošec je bil najhit­ rejši v svoji kategoriji in drugi absolutno. Gašper je osvojil 26. mesto, Martin 28. mesto, Tevž 34. mesto, Tjaž 39. mesto, Tomaž 19. mesto in Nastja 24. mesto. Osmega januarja so se začele mladinske olimpijske igre v Lozani. Tja so odpotovala kar tri naša dekleta, Lena, Kaja in Kaja. Na prvi, najdaljši tekmi so dekleta zaradi preveč zgrešenih strelov osvojila 41. mesto (Kaja Z.), 52. mesto (Lena) in 68. mesto (Kaja M.). V mešani štafeti dvojic (fant, dekle) je Lena Repinc osvojila 19. mesto. Zadnjo individualno preizkušnjo na MOI so naša dekleta zaključila odlično. Punce so zares pokazale svoj potencial in tekmovanje zaključile na 5. (Kaja Marič), 6. (Kaja Zorč) in 22. mestu (Lena Repinc). Tudi Kaji sta tekmovali v mešani štafeti. Ekipa je končala tekmo na 11. mestu. Blaž Debeljak je drugo polovico januarja tekmoval v IBU pokalu na Slovaškem. Naš mladi biatlonec je odlično nastopil. V članski konkurenci je s 6 zgrešenimi streli individualno preizkušnjo na 15 km končal na zelo dobrem 63. mestu. Medtem so se nadaljevale tekme tudi na domačih tleh. V pokalu Alpina v smučarskih tekih, ki je potekal v Planici, je Boštjan ponovno osvojil zlato. Marin in Tjaž pa sta se uvrstila na 5. in 6. mesto. Osemnajstega januarja je bilo naše društvo organizator tekmovanja za pokal Alpina v biatlonu. Na stopničkah smo imeli kar 6 naših tekmovalcev. Prejeli smo tri bronaste (Blaž, Kaja Z. in Gašper), dve srebrni (Ajda in Lena) ter zlato medaljo (Tevž Marič). Vsi ostali tekmovalci pa so se razvrstili do desetega mesta. V januarju se je Boštjan Korošec udeležil tekaškega maratona Dolomitenlauf v Avstriji in na najdaljši tekaški preizkušnji na 42 km osvojil 32. mesto. Naše tekmovalke Kaja, Kaja in Lena in tekmovalec Blaž pa so trenut­ no nameščeni v Lenzerheideju, kjer letos poteka mladinsko svetovno prvenstvo. Na uvodni individualni tekmi je bila Lena Repinc 16., Kaja Marič 18. in Kaja Zorč 21. Dekleta tekmujejo v kategoriji z leto in pol starejšimi. Skupno število tekmovalk pa je sto. Odličen rezultat pa je dosegel tudi Blaž, ki je prvo tekmovanje zaključil na 40. mestu. V januarju so tekači odšli v Sappado, kjer je potekalo drugo tekmovanje za No Border Cup. Tekmovanja se je udeležilo sedem naših tekmovalcev. Boštjan Korošec je v svoji kategoriji zmagal. Tjaž in Gašper sta v cilj pritekla skupaj, na 4. in 5. mestu. Martin Jensko je v cilj pritekel petnajsti. Odlično pa so tekmovali mlajši dečki, ki so osvojili 9., 13. in 14. mesto (Tomaž, Nastja in Aljaž). Zimske sezone še ni konec. Zato držimo pesti za vse naše biatlonce in tekače. ・


22

z a konec

Ali se bo smučišče Kobla prebudilo? Ivan Veber

Odgovora v tem članku še ni. Najprej pa bom skušal povedati, kako se je rojevalo smučišče Kobla pred skoraj 50 leti in kako je kasneje umiralo. Če so se dela na prvi vlečnici Bistrica začela leta 1971, so se projekti gotovo rojevali že prej. Po mojih zapisih je izgradnjo začelo želez­niško podjetje (ŽTG), nadaljevala pa družba sovlagateljev Turist progres, ker Želez­ nica ni bila kapitalsko ustrezna. Nekaj podobnega se je pokazalo tudi z družbo sovlagateljev, ki je bila politično dirigirana in je morala zadevo nadaljevati. Situacijo je izrabil Planum Radovljica, ki je prevzel projektiranje in v začetku tudi vodenje Smučarskega centra Kobla v Bohinjski Bistrici. Po prvi vlečnici, ki se je sprva imenovala Šolska (menda zaradi manjšega davka), je nadaljeval Planum 1975 s sedežnico Kobla I, leta 1977 je obratovala sedežnica Kobla II, naslednje leto vlečnica Ravne, 1980 sedežnica Kobla III in 1983 vlečnica Kozji hrbet. Investicija spada v čas socialistične družbene ureditve, zato bodo imeli mlajši bralci težave z razumevanjem nekaterih dogajanj. Na primer: gradilo se je na privatnem zemljišču pod političnim pritiskom na osnovi obljub, ki niso bile uresničene. Sledil je nov politični sistem, ki je marsikaj spremenil. Celo zime niso bile več take, kot smo jih bili navajeni prej. Zato so zgradili zasneževalni sistem, ki je bil menda dražji kot vsa preostala investicija. Ne smemo pozabiti, da je bila vmes devalvacija strahotnih razsežnosti. Ne upam povedati v odstotkih. Na nekoliko manjšem bankovcu iste barve in figure so tedaj odrezali štiri ničle. Še hranim oba za tiste, ki še verjamejo v zmago socializma. To je bil že čas prvih snežnih topov, ki niso bili posebno učinkoviti. Še večji problem pa je napravila privatizacija, ki z novim lastnikom ni bila sposobna voditi obratovanja smučarskega centra. V Bohinjskih novicah decembra 1999 je na naslovnici vest, da je ŽTG na dražbi kupilo SC Kobla. Ali je bila ta vest aprilska šala? Že leta 2003 imam beležko: tik pred stečajem. Ne vem pa, pred katerim. Konec leta 2003 sta Smučišče Kobla dokapitalizirala GG Bled in Filbo kot večinska lastnika. Razumi: pokrila toliko dolgov, da je bila omogočena dobava elektrike za obratovanje žičnic. Zadnji stečaj je bil objavljen oktobra lani. Sistem pa ne dela po letu 2011! Prodana in odtujena je bila vsa infrastruktura, ki jo je bilo mogoče odpeljati. Pred tem so menda tatovi pokradli bakreno vsebino snežnih topov. Kradlo se je tudi drugače. Niso pa pospravili dotrajane žičnice. Človek bi mislil, da se je to dogajalo v deželi Butalcev. Naravne danosti SC Kobla so ob pametni uporabi zasneževanja bohinjska smučarska superlativa: odlični tereni s športnega vidika, končana zemeljska dela, ki niso napravila

opaz­ne okoljske škode, direkten dostop od železnice in minimalni potrebni stroški v smislu obnove in možnost širitve centra. Kdor razume, je zadnja zapisana prednost negativno dejstvo za načrtovalca. Ker mu nudi premalo zaslužka, ki se računa v procentu od zneska celotne investicije. Je prepoceni! Prijelo me je, da bi v naslovu uporabil besedo PRAVLJICA v upanju, da privabim novega investitorja. Zapisano v januarju, ko so temperature idealne za napravo umetnega snega, bohinjska smučišča pa obratujejo v minimalnem obsegu. V resnici ne obratujejo, ker snega ni. Če ima kdo kaj pametnega za dodati, ga prisrčno vabim. ・

Posvet o suhozidni gradnji

ki so služili ograjevanju obdelovalnih in pašnih površin, razmejevanju, zaščiti, podpori itd. V strukturah, grajenih na suho pa svoje bivališče najdejo številne živalske in rastlinske vrste, kar pripomore tudi k večji biodiverziteti. V želji, da se ohrani tradicionalno znanje ter kulturna krajina, Javni zavod TNP v sodelovanju s KS Stara Fužina – Studor, ZVKDS in projektom Life Naturaviva, Biodiverziteta – umetnost življenja, pripravlja aktivnosti, ki bodo spodbudile razmišljanje o dediščini našega kraja ter nas napeljale h konkretnim dejanjem. Vabimo vas, da se nam pridružite na posvetu o suhozidni gradnji 6. marca ob 18.00 v Centru TNP Bohinj v Stari Fužini, na katerem boste lahko tudi s svojim znanjem, izkušnjami oziroma spomini prispevali k vzdrževanju in ohranjanju kulturne dediščine. ・

Javni zavod TNP

Suhozidna gradnja ali gradnja na suho je veščina zidanja brez uporabe veziva, kjer se uporabi kamen, pridobljen s čiščenjem nepos­ redne okolice. Suhozidna gradnja je bila l. 2016 kot posebno znanje o prostoru ter rokodelsko znanje vpisana v register nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, leta 2018 pa je Slovenija skupaj s sedmimi drugimi državami to veščino umestila tudi na UNESCOv reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. V širši javnosti gradnjo na suho verjetno največkrat povezujemo s Krasom, vendar pa so vsem nam dobro poznane tudi suhozidne strukture iz naše bližnje okolice. Starejši prebivalci Bohinja in naši predniki so številna polja, travnike in druge površine očistili kamenja in nato s suhozidno tehniko spretno gradili raznovrstne zidove in druge strukture,

Foto: arhiv JZ TNP

Novi CAPTUR, KADJAR in KOLEOS SUV Renault

ZIMSKE PNEVMATIKE GRATIS Že za

13.790 €*

Paket zimskih pnevmatik* Obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 €** 5 let podaljšanega jamstva***

*Podana maloprodajna cena (MPC) je neobvezujoča priporočena cena in vključuje 22-odstotni DDV in DMV. Cena velja za model Renault Captur Life TCe 100 s paketom Cool (klima, radio), z že vključenim rednim popustom v višini 800 € ter dodatnim popustom v višini 400 € za nakup prek Renault financiranja. Ob nakupu prejmete brezplačen paket zimskih pnevmatik. **Ob nakupu avtomobila preko Renault Financiranja prejmete prvo leto subvencionirano obvezno in osnovno kasko zavarovanje za 99 € in bon za obnovo zavarovanja v višini 150 € v naslednjem letu. Pogoj za pridobitev omenjenih ugodnosti je obnova avtomobilskega zavarovanja v naslednjem letu preko Renault Financiranja. ***5 let jamstva ob nakupu avtomobila prek Renault Financiranja obsega 2 leti tovarniške garancije in podaljšano jamstvo za 3., 4., in 5. leto ali 100.000 km, karkoli se zgodi prej. Več informacij o ponudbi, nakupu in pogojih nakupa je na voljo na renault.si. Slika je simbolna. Renault Nissan Slovenija d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Poraba pri mešanem ciklu: 4,6 – 7,3 l/100 km. Emisije CO2: 122 – 183 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6Dt. Emisija NOx: 0,0217 – 0,055 g/km. Emisija trdnih delcev: 0,00004 – 0,00084 g/km. Število delcev (x1011): 00,03 – 1,87. Vrednosti meritev porabe in emisij ustrezajo novemu standardu meritev WLTP. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Renault priporoča

Vaš trgovec v Ljubljani Finžgarjeva 2, Tel.: 04 58 33 330 AVTOHIŠA IN NJENO Jesenice, URADNO IME Naslov trgovca v eni vrstici Lesce, Hraška cesta 25, Tel.: 04 53 53 450

renault.si


23

ogl a si 040/202 384

Kombinirana poraba goriva in izpusti CO2: 6,1-7,7 l/100 km in 139-174 g/km, emisijska stopnja: EURO6, specifična emisija dušikovih oksidov (NOx): 0,0073-0,0319 g/km, trdi delci: 0,00019-0,00065 g/km, število delcev: 0,55-3,16 E11/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozil najdete v Priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2, ki ga lahko brezplačno pridobite pri pooblaščenem SUZUKI partnerju in na spletni strani www.suzuki.si. Akcija velja do 31.3.2020. Do zgoraj navedenih akcijski ugodnosti so upravičeni tisti kupci novih vozil Vitara, ki jim bo v obdobju akcije izstavljen račun in bo vozilo tudi registrirano. * Podaljšano jamstvo 3 + 2 leti je vključeno v Suzuki Financiranje. Več na www.suzuki.si.

ABC Dealership

Dealer Road Dealer City ABC 1DE

Tel: xxx xxxx xxxx www.suzukidealer.com


24

ogl a si 040/202 384

Srednja ĹĄola Jesenice se predstavi

Diamantna maturantka TjaĹĄa Smukavec in ravnateljica SĹ Jesenice Monika LotriÄ?.

strojni tehnik mehatronik operater pomoÄ?nik v tehnoloĹĄkih procesih tehnik zdravstvene nege vzgojitelj predĹĄolskih otrok

Nabirajo jih pri praktiÄ?nem pouku v podjet­ jih, zdravstvenih ustanovah in vrtcih. NaĹĄe bodoÄ?e vzgojiteljice tako vsako leto sodelu­ jejo tudi na bohinjski prireditvi U konc` sveta so pravljice doma. Kot pomembne so se po­ kazale tudi izkuĹĄnje, ki jih dijaki dobijo v okvi­ ru razliÄ?nih projektov, ki teÄ?ejo na ĹĄoli. V pro­ jektu Giba Gib vsako leto na ĹĄoli gostimo veÄ? kot 60 otrok iz okoliĹĄkih vrtcev, ki sodelujejo pri pouku predmeta ĹĄport za otroke. Zelo priljubljena je tudi praksa v tujini v okviru programa Erasmus+, ki je sofinancirana s st­ rani Evropske unije. Lansko leto so naĹĄi dijaki tri tedne preĹživeli v Angliji, letos pa v NemÄ?iji. BodoÄ?e vzgojiteljice so delale v mednarod­ nih vrtcih v Leipzigu, dijaki iz zdrav­stvene usmeritve v domovih za starejĹĄe, bodoÄ?i strojniki in mehatroniki pa v razliÄ?nih podjet­ jih. Pridobljene izkuĹĄnje, nova prijateljstva in spomini na obisk Dres­dna in Berlina jim bodo ostali za vedno.

Vabljeni na informativni dan v petek, 14. 2. 2020, ob 9. in 15. uri in v soboto, 15. 2. 2020, ob 9. uri. 04 581 31 16

www.ssj-jesenice.si

           

kino

LINHARTOV GLEDALIĹ KI ABONMA

Radol ,ca

ÄŒebelice in Ä?mrlji

DVORANA

Izberite kvaliteto po akcijskih cenah!

Hausmart d.o.o., Ĺ kofja Loka Sveti Duh 139, 4220 Ĺ kofja Loka, Tel.: 04 231 59 95, Gsm: 030 390 942, E: info@hausmart.si PE Nova Gorica, Razstavni salon Cesta 25. junija 2, 5000 Nova Gorica, Tel.: 05 994 15 86, Gsm: 030 645 300, E: novagorica@hausmart.si

KINOplaÄ?ana objava

Na Srednji ĹĄoli Jesenice izobraĹžujemo dijake na treh usmeritvah: vzgojiteljski, zdravst­ veni in strojni. Ponosni smo, da smo v lan­ skem ĹĄolskem letu imeli v programih strojni tehnik in zdravstvena nega dva diamantna maturanta, ki sta na poklicni maturi doseg­ la vse moĹžne toÄ?ke, v programu predĹĄol­ ska vzgoja pa zlato maturantko. Diamantna maturantka je postala TjaĹĄa Smukavec, ki prihaja iz Bohinjske Bistrice. TjaĹĄa po zelo uspeĹĄno zakljuÄ?eni srednji ĹĄoli ĹĄtudij nada­ ljuje na Fakulteti za zdravstvo v Ljubljani. Od lanskega septembra imamo na ĹĄoli nov kabinet za praktiÄ?ni pouk v zdravstveni negi, z najnovejĹĄo opremo in pripomoÄ?ki. Popestrili pa smo tudi predmetnik zdravst­ vene nege, saj smo vanj vkljuÄ?ili tudi vse­ bine s podroÄ?ja kozmetike, to je nego koĹže in nohtov. Poleg rednega pouka poskuĹĄamo naĹĄim dijakom omogoÄ?iti, da v Ä?asu ĹĄola­ nja pridobijo Ä?im veÄ? praktiÄ?nih izkuĹĄenj.

Profile for Specom d.o.o.

Bohinjske novice, februar 2020  

Advertisement