SMBF Årsrapport 2010

Page 1

Årsrapport 2010 STAVANGER MOTORBÅTFORENING


2010 startet med en fin, tidlig vår. Sommersesongen var ikke spesielt attraktiv for hovedmengden av våre medlemmer, noe vi merket godt på aktiviteten i havnen og omsetningen i butikken. De mest entusiastiske båteierne, som bruker de fabelaktige mulighetene vi har tilgang til nesten uansett vær og vind, forteller om spennende lys, flott natur, god fangst og fantastiske opplevelser tross lave temperaturer og manglende sommersol. Det er jo sånn at så lenge man kler seg etter forholdene og bruker sunn fornuft kan du finne mange gode minner selv på en gråværsdag.

Foto: simon

Det gjelder bare å komme seg ut…

2


INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Styret i Stavanger Motorbåtforening innkaller med dette til den 93. ordinære generalforsamling. Tid: Tirsdag 5. april 2011, kl. 19.00 Sted: Stavanger Motorbåtforenings foreningshus ved Hillevågsvannet Forslag til dagsorden: 1. Åpning ved styrets leder 2. Valg av ordstyrer 3. Godkjennelse av dagsorden 4. Godkjenning av årsberetning / regnskap 5. Fastsettelse av medlemskontingent og årsavgift for 2011 6. Godkjenning av handlingsplan og budsjett 2011 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Kandidatene er spurt på forhånd. Styrets beretning og regnskap vil kun bli gjennomgått i hovedtrekk under møtet. Vi ber derfor medlemmene om å lese grundig gjennom beretningen og regnskapet på forhånd. Velkommen til en konstruktiv og forhåpentligvis trivelig generalforsamling. Hilsen Helge Skåden Styrets leder

MÅL FOR STAVANGER MOTORBÅTFORENING: • Å være den beste havnen i Norge. • Å ha det beste utstyret tilgjengelig for medlemmene. • Å være et godt eksempel for andre båthavner.

3


Styrets Årsberetning 2010 Styret: Foreningens styre i tiden 13. april 2010 - 5. april 2011

4

har møtt i arbeidet med å rette opp feilene. Vi har nå gjort grep for å forhindre at noe liknende skjer igjen. Det har ikke vært rapportert alvorlige uønskede hendelser.

Styrets leder Helge Skåden Nestleder Laila Øvrebø Thu (På valg) Styremedlem Torstein Aasland Styremedlem Reid Fiskaa Styremedlem Lars Arild Nilsen (På valg) Varemedlem Arne Idsøe Varemedlem Tore J Aastrand (På valg) Styret har i beretningsperioden avholdt 10 møter. Valgkomiteen består av Jarl Idar Knutsvik, Atle Moen og Alice Johannessen

SMBF er nå representert i arbeidsutvalget til Båtforeningenes fellesråd. Det er daglig leder Gro Hamre som fyller denne plassen. Styret understreker at det er veldig bra for foreningen vår at vi er med i et slikt arbeidsutvalg. Blant annet gir det oss muligheter til å utveksle erfaringer og gjøre grep til våre medlemmers beste. Et slikt arbeidsutvalg er også en viktig faktor i prosessen som er satt i gang i forbindelse med tildelingen av ny leiekontrakt med Stavanger kommune.

Medlemmer Pr. 31.12.10 har Stavanger Motorbåtforening 2464 medlemmer: Av disse hadde 1135 båtplass. Antall søkere på venteliste er 1329. Det er for tiden ikke ledige båtplasser. Vi registrerer at det er båter som ligger ubrukt år for år. Styret oppfordrer eiere som har en gammel båt liggende ”i tilfelle jeg får bruk for plassen” om å si fra seg den aktive plassen til noen som virkelig trenger den. Ansennitetsprinsippet sørger for at medlemmet beholder plassen i køen, slik at han/ hun raskt får en egnet båtplass når vedkommende anskaffer seg båt og ønsker å bli aktivt medlem igjen.

Vedtatt endring av lover På årsmøtet 13. april 2010 ble forslag om endring av lover vedtatt slik de var lagt frem.

Generelt 2010 har vært preget av Jan Magne Tangerås overraskende sykdom og alt for tidlige bortgang. Dette krevde ekstra mye av alle som var involvert og samtidig som Jan Magne savnes dypt, berømmer styret de ansatte for at de klarte å holde driften i gang uten ekstra bemanning gjennom den vanskelige perioden. Gro Hamre var konstituert daglig leder ut året. Hun er tilbudt stillingen som daglig leder, har takket ja, og tiltrer formelt som daglig leder av Stavanger Motorbåtforening 1.1.2011. Foreningen har holdt den planlagte fremdriften med hensyn til oppgraderinger og vedlikehold, og Stavanger Motorbåtforening er, slik den skal være, en moderne og veldrevet virksomhet med fokus på båtglede, sikkerhet og kvalitet. Vi vil benytte anledningen til å beklage de uleiligheter som oppsto i forbindelse med feilfaktureringer i vår. Til alle som opplevde dette takker vi for velviljen som administrasjonen

Ny leiekontrakt med kommunen Alle kommunale båthavner avventer ny avtale med Stavanger kommune. Den opprinnelige avtalen som gikk ut 31.desember 2009 er forlenget med 2 år, mens nytt avtaleverk utarbeides. Det forventes et forslag til høring i løpet av våren 2011. Det er administrasjonen i kommunen som styrer denne saken.

Ny havn - fremdrift Arbeidet med utvidelse av båthavnen går sin gang. SMBF har engasjert kompetente personer til å ivareta våre interesser i saksgangen. Høringsfristen for offentlig ettersyn er gått ut. Det er opp til kommunen hvordan de innkomne innspill behandles, men vi bidrar med våre innspill og forslag til løsninger, for å forsøke å oppnå en best mulig havn også i fremtiden.

Forurensning og nye miljøkrav SMBF har et sterkt fokus på miljøet. Foreningen som sådan forurenser ikke det ytre miljøet. Vi har gode systemer for sortering av avfall på land, og oppfordrer alle våre medlemmer til å bruke dem. Myndighetene fremmer nye miljøkrav til avfallssystem, spesielt med tanke på spyleavfall i marinaen. Vi forventer at den nye leieavtalen med kommunen vil spesifisere disse kravene og venter med å investere i nye systemer til kravene ligger fast, for å være sikker på at de tiltakene vi iverksetter møter disse på en god måte.

Vedlikehold og forbedringer i havnen Anlegget oppgraderes kontinuerlig for å holde båtforeningen i best mulig stand og forvalte de ressursene vi er satt til å styre. I tråd med vedlikeholdsplanen som er lagt, er det flytebrygge F som står for tur. Den skal skiftes i løpet av 2011. Nytt strømsystem Arbeidet med utskifting /montering av strømstøtter fortsetter også i henhold til fastlagte plan. Dette prioriteres av to grunner. Den viktigste er at SMBF prioriterer sikkerhet høyt, og at det eksisterende strømanlegget er modent for utskiftning. Samtidig jobber vi for at alle våre medlemmer skal ha tilgang til utstyr som bidrar til best mulige forhold når båten ligger i havnen. Styret minner om gentlemansprinsippet og oppfordrer alle medlemmer til å følge gjeldende regler og vise hensyn. Respekt for reglene Styret registrerer at det fremdeles er noen som bruker alt for mye strøm per båt. Det har beviselig vært en kald vinter, men ref. artikkelen i fjorårets årsrapport, er det slett ikke nødvendig å sløse med strømmen av den grunn. Den absolutte øvre grensen for forbruk er 600W per båtplass. Denne MÅ IKKE overskrides. Hvis du ikke respekterer dette, risikerer du å ødelegge for mange flere enn deg selv. Husk at strømforsyningen er seriekoblet, så overforbruket ditt får konsekvenser for båtplassene rundt deg. Du tar faktisk strøm fra de andre. Dersom ditt overforbruk resulterer i strømbrudd og dermed skader på nabobåtene, er du ansvarlig for dette. Slipping Slippen fungerer godt, og i 2010 har vi slippet 406 båter. SMS varsling I 2011 blir det enklere å motta varsler når noe skjer i marinaen. Medlemmer som har oppgitt riktig mobilnummer får nå meldinger på mobiltelefonen dersom noe spesielt inntreffer. Dette gjøres som en service til våre medlemmer, og vi lover selvfølgelig kun å

sende meldinger som vurderes som viktige. Dersom du er i tvil om vi har riktige opplysninger på deg, ta kontakt med administrasjonen snarest.


Twitter meldinger SMBF har også åpnet en egen konto på twitter hvor meldinger og beskjeder skal legges ut fortløpende. De samme beskjedene vil også dukke opp på forsiden av vår hjemmeside www.smbf.no. Klubbhuset Både organisasjoner og privatpersoner er begeistret for lokalene og de var utleid 121 ganger i 2010. Alle helger i vårsesongen var fullbooket allerede tidlig i januar. I uken er det ofte kurs og diverse møter i lokalene. I 2010

gikk man over til en ordning om at selskapslokalene ble leid for hele helgen, fremfor enten fredag ,lørdag eller søndag slik praksis var tidligere. Dette har vist seg å være en svært god ordning. Administrasjonen fører kontroll med at utstyr og rengjøring til enhver tid er av høy standard. Det får vi gode tilbakemeldinger på. Likestilling Det er for tiden ansatt 3 personer i SMBF. En kvinne i hel stilling. Foreningen tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelse og avlønning. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak vedrørende likestilling. Regnskap Regnskapet for inneværende år er gjort opp med et overskudd på kr 238.183,-. Hvorav et overskudd på 403.295,- i foreningen og et underskudd på 165.112,- i marinaen. Det er ikke utbetalt styrehonorar, men styrets medlemmer har fri båtplass.

Regnskapet er revidert av PricewaterhouseCooper DA. Det vises til egen revisjonsberetning. Stavanger 15. februar 2011

Helge Skåden, leder

Laila Øvrebø Thu

Torstein Aasland

Lars Arild Nilsen

Reid Fiskaa.

Foto: simon

Oppgraderte hjemmesider I arbeidet med å sørge for god informasjonsflyt mellom medlemmer og Stavanger Motorbåtforening, har vi oppgradert hjemmesidene våre. I tillegg til en visning av våre siste 10 twittermeldinger, finner du aktuelle telefonnumre, gjeldende vedtekter, havnereglement med mer på www.smbf.no. Vi har også inkludert en funksjon som gjør det svært enkelt å sende inn søknadsskjema.

5


RESULTATREGNSKAP FORENING

6

INNTEKTER Medlemskontingenter Passive medlemmer Slipping u/mva Utmeldingsgebyr Strømleie fra medlemmer Leieinntekter Hus Husleie fra marina Div. innt / viderefakturering SUM DRIFTSINNTEKTER

2009 VIRKELIG -3 503 390 -636 800 -621 668 -4 500 -498 260 -330 418 -60 000 58 548 -5 596 488

2010 VIRKELIG -3 515 968 -649 777 -490 932 -6 000 -558 566 -278 029 -60 000 -30 997 -5 590 268

2010 BUDSJETT -3 532 900 -500 000 -500 000 -5 000 -400 000 -200 000 -60 000 -10 000 -5 207 900

2010 BUDSJETT AVVIK -16 933 149 777 -9 068 1 000 158 566 78 029 0 20 997 382 368

2011 BUDSJETT -4 010 000 -650 000 -500 000 -5 000 -500 000 -200 000 -60 000 -10 000 -5 935 000

LØNNSKOSTNADER Lønn Arbeidsigveravgift Pensjonskostnader Lønn fakt. til Marina Leie Arbeidskraft Annen Personalkostnad SUM LØNNSKOSTNADER

1 728 776 250 583 20 605 -300 000 130 820 44 618 1 875 401

1 515 429 208 284 49 466 -300 000 306 854 38 968 1 819 001

1 886 345 272 178 30 000 -300 000 286 000 73 000 2 247 523

370 916 63 894 -19 466 0 -20 854 34 032 428 522

1 860 656 269 966 30 000 -300 000 0 49 000 1 909 622

ANDRE DRIFTSKOSTNADER Avskrivninger Totalt 521 362 531 099 560 000 Eindomsavg, vann, avløp o.l. 35 299 51 353 36 050 Strøm alle anlegg 334 300 418 076 420 000 Renhold / Renovasjon 5 333 7 267 10 000 Havneleie 923 661 942 091 957 900 Håndverktøy & verneutstyr 22 993 32 373 35 000 Vedlikehold utstyr 199 542 299 859 220 000 Revisjonshonorar 12 813 14 625 15 000 Regnskapsbyrå 78 667 154 437 100 000 Årsberetning/generalforsamling 112 472 183 463 100 000 Bistand ny havn 243 864 343 554 150 000 Rekvisita/porto, etc 56 995 73 392 75 000 Datautgifter 35 775 122 937 50 000 Telefonutgifter 19 033 16 037 20 000 Driftsutgifter bil / flåte 54 007 27 076 50 000 Reiseutgifter 12 116 0 60 000 Forsikringer 34 382 50 134 40 000 Div.utg. 112 001 148 744 50 000 Gebyr 3 827 6 248 5 000 Øreavrunding 4 -5 0 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER 2 818 443 3 422 759 2 953 950

28 901 -15 303 1 924 2 734 15 809 2 627 -79 859 375 -54 437 -83 463 -193 554 1 608 -72 937 3 963 22 924 60 000 -10 134 -98 744 -1 248 5 -468 809

636 000 55 000 420 000 40 000 957 900 35 000 220 000 15 000 150 000 150 000 350 000 75 000 100 000 25 000 50 000 35 000 50 000 100 000 5 000 0 3 468 900

SUM KOSTNADER

4 693 844

5 241 760

5 201 473

-40 287

5 378 522

DRIFTSRESULTAT

-902 644

-348 508

-6 427

342 081

-556 478

FINANSPOSTER Renteinntekter Rentekostnad

-42 893 1 126

-54 787 0

-75 000 5 000

-20 213 5 000

-50 000 5 000

ÅRSRESULTAT

-944 411

-403 295

-76 427

326 868

-601 478

OVERFØRT TIL FOND NYE BRYGGER -944 411

-403 295

-76 427

326 868

-601 478


BALANSE STAVANGER MOTORBÅTFORENING 2010

Bevegelse

UB

OMLØPSMIDLER - Betalingsmidler 3 808 099 - Fordringer på medlemmer 337 226 - Mellomregning med Marina 1 051 407 - Lager fortøyningsbommer 196 190 SUM OMLØPSMIDLER 5 392 923

90 680 (241 509) 804 060 (93 424) 559 807 0

3 898 780 95 717 1 855 467 102 766 5 952 730

ANLEGGSMIDLER - Marinastasjon 1 609 010 - Tilbygg marina og oppgradering klubbhus 718 080 - Miljøstasjon 0 - Nye flytebrygger A Bryggen 484 207 - Nye flytebrygger C Bryggen 1 652 985 - Nye flytebrygger G Bryggen 1 717 808 - Utriggere 4 870 133 - Slippanlegg 498 707 - Strømopplegg 753 712 - Vannopplegg 203 625 - Naust, Kaianlegg, Pir etc 531 718 - Inventar / utstyr havnekontoret og klubbhus 132 602 - Arbeidsflåte (Motor, flåte og arbeidsbåt) 63 092 SUM ANLEGGSMIDLER 13 235 678

0 (34 772) (19 748) 31 779 (16 507) (58 686) (60 274) (186 085) (30 394) (42 916) (12 793) (11 580) 113 670 (24 725) (353 030)

1 574 238 698 332 31 779 467 699 1 594 299 1 657 534 4 684 048 468 313 710 796 190 832 520 138 246 272 38 367 12 882 648

18 628 600

206 777

18 835 377

(461 457) (383 333) (844 790)

256 607 125 461 382 068

(204 851) (257 872) (462 722)

LANGSIKTIG GJELD Refunderbart Depositum fra Medlemmer: Depositum medlemmer SUM LANGSIKTIG GJELD

(9 688 680) (9 688 680)

(185 550) (185 550)

(9 874 230) (9 874 230)

SUM GJELD

(10 533 470)

196 518

(10 336 952)

EGENKAPITAL

(8 095 130)

(403 295)

(8 498 425)

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

(18 628 600)

(206 777)

(18 835 377)

SUM EIENDELER KORTSIKTIG GJELD - Leverandørgjeld - Skattetr, AGA, Feriep, Påløpt lønn SUM KORTSIKTIG GJELD

IB

7


RESULTATREGNSKAP MARINA INNTEKTER Salg bensin Salg diesel Salg kiosk Salg rekvisita Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER

2009 VIRKELIG -2 144 040 -2 545 830 -228 885 -491 682 -20 130 -5 430 567

2010 VIRKELIG -1 976 884 -2 504 885 -142 867 -353 434 -10 439 -4 988 509

2010 BUDSJETT -2 418 750 -2 585 000 -230 000 -500 000 -20 000 -5 753 750

DRIFTSKOSTNADER Kjøp bensin Kjøp diesel Kjøp kiosk Kjøp rekvisita Pant SUM VAREKOSTNAD Beholdningsendring

1 896 297 2 234 413 169 782 255 517 3 351 4 559 360 91 850

1 891 498 2 327 959 97 937 290 847 3 035 4 611 276 -141 460

2 103 261 2 247 826 176 923 370 370 2 500 4 900 880 0

DEKNINGSBIDRAG

-779 357

-518 693

-852 870

-334 177

-775 384

LØNNSKOSTNADER Lønn servicemedarbeider

300 000

300 000

300 000

0

300 000

0

0

0

AVSKRIVNINGER Avskr. transp.midl/mask./inv. ANDRE DRIFTSKOSTNADER Strømutgifter Renhold/container Leie kaffemaskin Arbeidstøy/verneutstyr Vedlikehold utstyr Revisjonshonorar Regnskapshonorar Porto og rekvisita Datautgifter Teleutgifter Husleie til forening Forsikringspremier Diverse utgifter Bank- og kortgebyr Avrundingskonto SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

0

54 252 35 558 60 000 40 529 27 275 45 000 13 641 8 100 15 000 0 0 10 000 18 061 58 074 50 000 13 750 15 000 15 000 76 556 82 910 75 000 4 591 5 680 8 000 3 788 6 825 10 000 11 026 14 796 15 000 60 000 60 000 60 000 34 382 28 000 35 000 5 660 15 473 25 000 29 094 31 174 30 000 6 -2 0 365 335 388 864 453 000

2011 BUDSJETT -2 200 000 -2 550 000 -150 000 -400 000 -20 000 -5 320 000

211 763 1 913 043 -80 133 2 217 391 78 986 115 385 79 523 296 296 -535 2 500 289 604 4 544 616 141 460 0

24 442 40 000 17 725 30 000 6 900 10 000 10 000 10 000 -8 074 50 000 0 15 000 -7 910 100 000 2 320 8 000 3 175 10 000 204 15 000 0 60 000 7 000 35 000 9 527 25 000 -1 174 30 000 2 0 64 136 438 000

SUM KOSTNADER

5 316 545

5 158 680

5 653 880

495 200

5 282 616

DRIFTSRESULTAT

-114 022

170 171

-99 870

-270 041

-37 384

FINANSPOSTER Annen renteinntekt Annen rentekostnad

8

0

2010 BUDSJETT AVVIK -441 866 -80 115 -87 133 -146 566 -9 561 -765 241

-2 542 84

-5 059 0

-3 000 0

2 059 0

-3 000 0

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT

-116 480

165 112

-102 870

-267 982

-40 384

ÅRSRESULTAT

-116 480

165 112

-102 870

-267 982

-40 384

OVERFØRT TIL EGENKAPITAL

-116 480

165 112

-102 870

-267 982

-40 384


BALANSE MARINA 2010

IB

Bevegelse

UB

OMLØPSMIDLER - Betalingsmidler - Varelager - Kundefordringer SUM OMLØPSMIDLER

285 827 400 994 117 003 803 824

580 254 141 460 (91 487) 630 227

SUM EIENDELER

803 824

630 227

1 434 051

KORTSIKTIG GJELD - Leverandørgjeld - Mellomregning med Foreningen - MVA Oppgjørskonto SUM KORTSIKTIG GJELD

(2 991) (1 051 407) (6 100) (1 060 498)

(11 322) (804 060) 20 043 (795 338)

(14 313) (1 855 467) 13 943 (1 855 836)

SUM GJELD

(1 060 498)

(795 338)

(1 855 836)

EGENKAPITAL

256 674

165 112

421 786

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

(803 824)

(630 227)

(1 434 051)

866 081 542 454 25 516 1 434 051

9


Foto: simon

Ă… ha bĂĽt er en lidenskap for alle som har sansen.

10


Foto: simon

Å ha båt i Hillevågsvannet, med gåavstand til sentrum, er et privilegium.

11


Mister Hillevågsvannet har mønstret av Daglig leder i Stavanger Motorbåtforening, Jan Magne Tangerås, døde 6. juni i fjor. Med Jan Magne har foreningen mistet sin drivende kraft gjennom de to siste tiår. Etter flere år som aktivt medlem og styrerepresentant ble Jan Magne i 1995 driftsleder og dermed den første heltidsansatte i foreningen. Gjennom disse årene har Stavanger Motorbåtforening utviklet seg enormt. Vi er i dag en av Norges største båtforeninger, og kjent som en av de mest veldrevne. Jan Magne har vært sentral i denne utviklingen, og han ble flittig benyttet som rådgiver og samtalepartner av bl.a. myndigheter, forsikringsselskaper og andre båtforeninger. Han stilte villig opp for å hjelpe. Båthavner over hele landet har dratt nytte av hans erfaringer, og ikke minst har vi lokale båtfolk fått råd og praktisk hjelp, uansett tid på døgnet. Foreningens lille, gule varebil var å se i bevegelse omkring Hillevågsvannet langt ut over vanlig arbeidstid. De siste årene var det den store utvidelsen av havnen, på utsiden av Strømsbrua, Jan Magne brant for. Etter mye motgang kan det nå se ut til at foreningen kan lykkes med dette, til glede for mange båtinteresserte familier i et av verdens flotteste småbåtområder. Uten Jan Magnes oppofrende innsats hadde det aldri blitt noe av, selv om det for hans egen del nok ville vært mest makelig å la ting være som de var.

12

Stillingen som daglig leder, med ansvar for en rettferdig fordeling av det knapphetsgode en båtplass i dag er blitt, krever sin mann. Jan Magne kunne være tøff og brå. Mange har nok fått ”passet påskrevet” når de har tøyd regelverket. Men han var ikke langsint og snar til å skvære opp når det var på sin plass. I tillegg til den formelle stillingen Jan Magne hadde, ble han etter hvert også en sosial institusjon. Mange er de som fant en person som ville lytte, når sykdom og andre problemer toppet seg. Jan Magne brydde seg og fulgte opp når det trengtes. I februar 2010 fikk han konstatert lungekreft etter at han lenge hadde gått med store smerter. Som han selv sa: ”Jeg som alltid har truet folk til legen når de var syke, utsatte det selv for lenge”. Jan Magne tok den alvorlige diagnosen med fatning og var optimist til det siste, men etter få måneder var det altså over. Vi båtinteresserte har mistet en driftig fagmann og god venn. Vi takker Jan Magne Tangerås for innsatsen og vil huske ham med respekt og glede. Helge Skåden Styreleder


Foto: KR foto Foto: David MĂŚland

13


Administrasjonen Havnekontoret er et viktig knutepunkt for medlemmene i SMBF. Her utveksles informasjon mellom medlemmer og ansatte, og her jobbes det målrettet for å skape et stadig bedre tilbud i en brukervennlig driftsform. I pauserommet innenfor butikken er alle hjertelig velkomne. Her møter du andre medlemmer som er nede for å sjekke båten sin og for å slå av en prat over en kopp kaffe. Her møter du også de ansatte i båtforeningen som kan svare på spørsmål og være med på å diskutere utfordringer som angår båthavnen. Gro Hamre er et kjent ansikt for de fleste. Hun har vært engasjert til stede i båthavnen i nesten 30 år og ansatt i SMBF de siste åtte.

Foto: Dag Myrestrand/BITMAP

Ove Nærheim ble ansatt 1. mai 2010 som administrator, etter å ha vært innleid i et halvt års tid. Han er den hyggelige stemmen som svarer på telefonen når du ringer, han svarer på mail og på spørsmål du måtte ha.

Kort oppsummert bemanner han kontoret og har ansvar for medlemsregisteret, betalinger, databehandling og medlemsbutikken. Reidar Lura er også en fast del av staben. Etter at han sluttet som brannmann har båtforeningen vært så heldige å få leie ham inn på timebasis. Han er vår solide handyman og en ressursperson i arbeidet med å yte service til våre medlemmer.

Ny daglig leder

De som har hatt båt her i mange år er svært glade for at det ble Gro Hamre som ble tilbudt stillingen som daglig leder etter Jan Magne Tangerås. De som kjenner henne forteller at dette er ei dame som vet hva det går i, som kan båt, som er ryddig og rettferdig, som ser løsninger og som er en god lagspiller. At hun har mange års erfaring fra bransjen og fritidsaktiviteter på sjøen setter bare to streker under svaret. Gro Hamre kjøpte sin første båt for konfirmasjonspengene sine og har hatt båtplass i Paradis siden. Man kan trygt si at hun kjenner havnen ut og inn. I tillegg kjenner hun ansiktet til de fleste andre som har båt her også. Gro har en genuin interesse for båt og hun har spleiset tau til ”nesten hele Hillevågsvannet”. Det er ikke alle som vet at hun har servicekurs på både innenbords og utenbords motorer, men det har hun. Som 17-åring fikk hun sin første jobb hos Motorsport på Fiskepiren. Firmaet Båtmotor, som holdt til i nabobygget vårt her i Hillevåg headhuntet henne da hun hadde fylt 18. Gro har også jobbet hos JAMA Marina som holdt til i SMBF sine lokaler før de flyttet bort til Terje Vigen. Hun har også jobbet i Falken og i Stavanger Kommune, men det er båtlivet som er hennes lidenskap. Å si at hun har en bred og allsidig erfaring er ingen overdrivelse. Hun var Jan Magnes høyre hånd og har jobbet med alle typer jobber på alle plan i foreningen i åtte år. Gro var konstituert Daglig leder fra sommeren 2010 og tiltrådte stillingen som daglig leder fra 1.1.2011. Selv misliker hun alle former for skryt. Det viktigste er å gjøre en god jobb hver eneste dag, slik at SMBF fortsetter å være den beste havnen i landet, understreker hun.

Gro Hamre, Reidar Lura og Ove Nærheim

“Stavanger Motorbåtforening skal være en kjekk plass å være. Miljøet skal være godt. Vi skal praktisere et system som gjør at alle medlemmer vil føle seg godt mottatt og rettferdig behandlet ved tildeling eller flytting av båtplass”. 14

Vi skal være med i tiden når det gjelder utvikling og bruk av hjemmesider. Akkurat nå har vi lagt opp et system for varsling på sms. Det betyr at alle medlemmene som oppdaterer oss med riktig mobilnummer, nå får viktige beskjeder fra oss på en rask og enkel måte. Vi har oppgradert hjemmesidene og lagt inn twitter-feed og med tiden vil også e-faktura bli implementert. Vi vil selvfølgelig fortsette med det gode arbeidet som SMBF har gjort med å innfri de miljøkrav som kommunen pålegger oss, være en aktiv del av utviklingen i styre og stell og mot politikerne og et godt forbilde for de andre båtforeningene.


Populære selskapslokaler Stavanger Motorbåtforening er blitt et populært sted for bryllup og konfirmasjoner, jubileumsfester, med mer. Lokalene holder høy standard og danner en fin ramme rundt begivenheten. Det kan lønne seg å bestille i god tid, for helgene er ganske fullbooket ca et halvt år frem i tid. Plass til mange Du kan lage langbord eller plassere gjestene rundt mindre bord etter ønske. Fornøyde medlemmer har fortalt at de har vært så mange som 80 gjester og at det har gått fint.

og sikrer således kvaliteten på innmeldt informasjon. En annen nyhet er en Twitter-feed som ligger til høyre i bildet under tittelen ”Fra havnen:” Her vil du til enhver tid finne siste nytt og viktige beskjeder. SMS-varsling I 2011 vil vi sende viktige beskjeder og kjekke varsler til våre medlemmer via sms. Er du blant de av våre medlemmer som har flyttet, skiftet mailadresse eller mobiltelefonnummer idet siste og er usikker på om SMBF har registrert ditt medlemskap med riktig kontaktinformasjon? Ta kontakt.

Kjekt system Når du leier våre selskapslokaler kan du disponere dem fra torsdag kveld til søndag klokken 22.00. Det gjør at festkomiteen får god tid til å dekke på og pynte - og at man ikke trenger å rydde hele natten fordi andre skal overta lokalene tidlig neste dag. Nøkkel hentes på havnekontoret tidligst torsdag ettermiddag. Ønsker du å hente etter normal arbeidstid, er det langåpent til klokken 18 hver torsdag.

Fotos: Stavanger Motorbåtforening

Godt utstyrt På kjøkkenet er det komfyr og stort kjøleskap, og skapene er fylt med dekketøy og forskjellige typer glass. For å holde kvaliteten høy er selve utvasken inkludert i prisen, men alle brukere må rydde fint etter seg før de leverer fra seg nøkkelen.

Kurs og møter Klubblokalene egner seg også godt til kurs, foredrag, styremøter og generalforsamlinger. I mange år har Baatskolen Poseidon holdt sine populære kurs i våre lokaler. Ta gjerne kontakt for mer informasjon og en eventuell omvisning. Priser og flere bilder av klubblokalene kan du se på www.smbf.no Nye åpningstider i butikken Butikken i klubblokalene er full av kjekke varer, brus og is, vedlikeholdsutstyr, oljer og andre nødvendigheter, redningsvester for store og små, tauverk i mange tykkelser og et godt utvalg av sikkerhetsutstyr, for å nevne noe, men vi registrerer at medlemmene våre ikke er så flinke til å bruke den som før. Derfor ser vi oss dessverre nødt til å kutte i kostnadene som er forbundet med åpningstider utenom normal arbeidstid. I 2011 vil butikken være åpen mandag - fredag mellom 8.00 - 16.00. I forbindelse med slipping vil butikken være langåpen på torsdager til klokken 18.00. Denne dagen kan de som leier selskapslokalene hente nøkler utenom arbeidstiden. Det er kortautomat i tilknytning til pumpene, så drivstoff kan du kjøpe døgnet rundt så lenge du betaler med kort. Lett på nett Til nå har hjemmesidene våre vært informative, men relativt statiske. Dette har vi gjort noe med. Etter at båtsesongen 2010 var over, tok vi initiativ til en oppgradering og den nye ”looken” vil være på nett i begynnelsen av 2011. www.smbf.no er full av relevant informasjon, oppdaterte prislister, nytt om marinaen, butikken, klubblokalene og nye båtplasser - og det beste av alt: Et elektronisk søknadsskjema for nye medlemmer. Denne nyvinningen eliminerer muligheter for missforståelser og skrivefeil, 15


Foto: Gro Hamre

Viking Redningstjeneste i Stavanger best책r av 30 nevenyttige entusiaster...

16


Å hjelpe folk er verdens kjekkeste jobb Lars Morten Nesheim, daglig leder for Viking redningstjeneste i Stavanger, ler når han innrømmer at å drive Viking er en livsstil. Ingen arbeidsdag er lik. I tillegg hender det at han setter seg ved bordet for å spise middag og ikke rekker mer en tre tygg før han må dra igjen. Det høres hardt ut, men det er en utrolig givende jobb. Nært samarbeid med SMBF Viking har hatt båten sin liggende i havnen til Stavanger Motorbåtforening siden de startet med båtberging i 1995. Ordningen er et veldig hyggelig arrangement for alle parter. Det har vært en enorm vekst i dette markedet og redningsbåten er stadig på farten for å hjelpe mennesker ut alt fra den ytterste havsnød til ulike grader av ubehagelige situasjoner. Når uhellet er ute Det kan være startvansker, motorstans, grunnstøting og tilsvarende uhell. Heldigvis er det sjeldent veldig alvorlig, selv om enkelte situasjoner gir raskere puls enn normalt. Får du motortrøbbel midt på fjorden, vinden blåser på tvers og du driver mot land, er det ikke kjekt å sitte hjelpeløs om bord. Da er det godt å vite at hjelpen kommer i 30 knop, og ringer du VIKING tauer de deg som regel dit du vil (ikke bare direkte til nærmeste havn). Verdien av en god forsikring Viking opererer oftest på bekostning av forsikringsselskapene. Dersom situasjonen innebærer ”fare for ytterligere skade” er det normalt ingen egenandel dersom du er forsikret i et norsk forsikringsselskap, forteller han. Det betyr at det sjelden er noen grunn til å kvie seg for å ringe, dersom uhellet skulle være ute. Et lite tips: Det er på samme måte med båt som med bil: Sjekk med flere forsikringsselskap hva egenandelen er. Forskjellene er store! Til lands og til vanns… Vi i Viking Redningstjeneste har den fordelen at vi både driver bilberging og båt berging, understreker Nesheim. Det betyr at vi har alt nødvendig utstyr lett tilgjengelig. Vi har egen bil med lensepumper, så blir vi kalt ut på båtberging, tar vi ofte den. Å sikre verdier Viking Redningstjeneste i Stavanger består av 30 nevenyttige entusiaster. Noen er spesialister på tungberging, noen på planvogner og noen elsker sjøen og har levd med båt hele livet. Selskapet bistår også politiet i enkelte saker og har en ROV, en liten undervannsbåt med kamera, som er svært hjelpsom i ekstra vanskelige situasjoner.

Fjerning av gamle båter Mange tror at det er dyrt å kvitte seg med gamle, ubrukelige båter. Sannheten er at regnestykket ofte er mindre enn du tror. Det koster 1500 kr per tonn pluss moms og frakt. Jobben er gjort på ca 4 timer. Hvis båten har sunket før du fjerner den, blir det mye dyrere. Da må den heves først. Det krever spesialutstyr og er mer tidkrevende. Et godt råd Har du arvet en gammel båt med båtplass, og tenker at du bare lar den ligge for å sikre båtplassen, har vi et bedre forslag som faktisk kan spare deg både tid og penger: Få båten fjernet, gå over til å være passivt medlem til du kjøper ny båt og aktiver medlemskapet når / hvis du kjøper ny båt. Den lange ansiennitet medlemskapet ditt har, betyr at du står langt foran i køen når du trenger båtplass. Med tanke på at flertallet av dem som står på venteliste ikke sitter klare med båt, går det dermed raskt å få tildelt en egnet plass. Regnestykke Aktivt medlem med båt som ikke er i bruk har følgende regnestykke: - Betale for aktivt medlemskap - Forsikring på den ubrukelige båten (alle som har båt i SMBF er pliktig til å ha gyldig forsikring) - Tid du bruker på å se etter den: Minst en gang hver 14. dag og alltid når det er / har vært uvær. - Depositumet står låst så lenge du er aktivt medlem. Godt alternativ - Betale for passivt medlemskap + Du får tilbake depositumet som ble betalt den gang båtplassen ble tatt i bruk. Et røft estimat viser at det ligger ca 50 båter som ikke har vært ute av havnen på flere år. Hvis du eier en av disse, ber vi deg pent om å vurdere å overlate plassen til andre til du trenger den selv. Et gammelt medlemskap betyr en plass høyt oppe på ventelisten den dagen du anskaffer deg en brukbar båt, og selv om det står mange på listen, er det kanskje bare 1 av 3 som er reelle interessenter til enhver tid.

Å gjøre det rette Har båten din sunket, er det viktig å høre på ekspertisen. Hvis du skal ha en sjanse til å redde motor og teknisk utstyr, må alt legges til rette for å få båten raskt til ”doktoren” FØR den heves opp av vannet. Tid er en viktig faktor her. Derfor sikres båten der den ligger, mens alle avtaler gjøres for redningsaksjonen. Når båten heves over vannflaten teller hvert eneste minutt for å minimere skadene.

17


Verd å vite Stavanger Motorbåtforening (SMBF) er en servicestasjon for rundt 2464 båtinteresserte medlemmer. Båtforeningen ble stiftet i 1918. Gjennom årene siden har virksomheten vokst frem på initiativ og en betydelig innsatsvilje fra frivillige dugnadsytere i styret og blant medlemsmassen. I dag disponerer vi totalt 1135 båtplasser i Hillevågsvannet. Passivt medlemskap er ett fullverdig medlemskap Selv om du ikke har en båtplass har du likeverdige rettigheter som aktive medlemmer. Du kan kan låne eller kjøpe nøkkel til opptrekk for båt på tilhenger. Du kan bestille vinteropplag på land for båt (som du har liggende et annet sted), eller leie vinterplass på sjøen ved ledig kapasitet. Du kan også leie selskapslokalet til medlemspris.

Foto: simon

Gentlemansprinsippet gjelder ved uttak av strøm For alle som har strøm til sin båtplass vil vi understreke at øvre uttak av strøm er 0,6 kwh (600 watt). Hvis alle respekterer dette, slipper vi ubehagelige og potensielt kostbare situasjoner, hvor en overforbruker ødelegger for samtlige av de båtplassene strømforsyningen er seriekoblet med. Dette burde være en selvfølge. Vi håper at det er det i fremtiden.

18


Sikkerhetsinstruks for strømtilknytning ved Stavanger Motorbåtforening 1. Strømforsyningen er jordet. 2. Forsyningsspenningen hos oss er 230 V 50 Hz enfase. 3. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,6 kwh. (600watt) 4. Minimumskrav for skjøteledning: Det skal være en hel lengde uten skjøter, maksimum 20 meter lang og i perfekt stand. Spesifikasjonene skal være: H07RN-F 750V 3x2,5 mm² eller bedre. 5. Stikkontakter / støpsel er i overensstemmelse med EN 60309-2, klokkestilling 6h. 6. Det er ikke tillatt med overgangsskjøter. 7. Eier er ansvarlig for at skjøteledningen ikke faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Det er ikke tillatt å legge skjøteledningen igjen på brygga eller opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! Dersom skjøteledningen faller i vannet må den kontrolleres av en fagmann før den eventuelt koples til igjen. 8. Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten kan utgjøre en fare. Sørg for at inntaket er rent. Det vil si at du skal fjerne fuktighet, støv eller salt før du kobler deg på havnens strømforsyning. 9. Det er farlig for legmenn/ikke-sakkyndige å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Be om hjelp på havnekontoret. Ved tilkobling: 1. Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Koble skjøteledningen først til inntaket om bord i båten før du setter stikkontakten i uttaket på land. 3. Tenk sikkerhet hele tiden. Elektriske apparater må ikke stå tilgjengelig for uvedkomne. Ved frakobling: 1. Koble først fra alt strømforbrukende utstyr om bord. 2. Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først. Deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. 3. Sett lokket på inntaket om bord for å forhindre inntrenging av vann. 4. Kveil opp skjøteledningen og sjekk at både plugg og skjøtekontakt er rene og tørre. Oppbevar ledningen på et tørt sted hvor det ikke kan bli ødelagt. Ikke godkjente skjøteledninger regnes som en alvorlig sikkerhetsrisiko og vil derfor bli frakoblet umiddelbart og uten varsel! NB! Gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen kan medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd på reglene kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av rett til strøm. I slike tilfeller vil eventuell gjenstående tilknytningsavgift ikke bli refundert.

Reduser risikoen for brann Har du løs bensintank skal denne tas opp på bryggen når du fyller drivstoff. Har du fast bensintank ombord må du passe spesielt på at du ikke fyller for fullt, slik at bensin lekker ut i båten. Ved kjøp av brukt båt, bør gassinstallasjoner og -utstyr kontrolleres av kvalifisert personell. Les bruksanvisningen før du tar i bruk nytt utstyr og før du bytter gassflaske. Sjekk rør og koblinger regelmessig. Sørg for at elektrisk anlegg og elektrisk utstyr er forskriftsmessig installert og blir brukt som forutsatt. Kvalifisert kontroll, ettersyn og vedlikehold bør gjennomføres med jevne mellomrom. Se også nøye på havnens regler for tilkobling og bruk av strøm, og sjekk at jordfeilbryter i tilkoblingssøylen faktisk virker. Enkle grep for å øke sikkerheten om bord: • Montér røykvarsler. • Installér eventuelt gassvarsler. • Ha alltid brannslokkingsapparat lett tilgjengelig i båten. Enkle råd for å unngå brann: • Søl ikke med bensin eller olje. Vær oppmerksom på lekkasjer. • Kun fagfolk kan installere, kontrollere og reparere gassanlegg og koke- og varmeapparater. • Sjekk at elektriske apparater er i god stand og brukes på foreskrevet måte. Apparater beregnet for innebruk må ikke brukes utendørs. • Sjekk det elektriske anlegget (både 230 volt og 12 volt). Pass særlig på at ledninger ikke er skadet. • Kabel for tilkobling til båthavnas strømforsyning skal være beregnet på utendørs bruk (gummikabel) og være uten skade. ( ref. sikkerhetsinstruks for strømtilkopling for SMBF ) • Ildsfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring. • Stopp motoren og slokk sigaretter og åpen flamme før påfylling av bensin eller olje. • Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Sjekkliste for å gjøre klar båten for vinteren: • Tøm båten for ferskvann. • Sørg for at båten er helt tømt for vann. Dette gjelder også i bunnen av båten. • Sjekk ventilene. Det er viktig at luften sirkulerer i båten og at fuktig luft slipper ut. Legg merke til kondenspunkt - og legg litt ekstra innsats der. • Jevnlig tilsyn for å sjekke at alt er OK, er viktig. • Hvis du er på reise, eller ikke har anledning til å se til båten din selv, kan det være veldig klokt å be noen andre stikke innom.

19


Baatskolen Poseidon står på listen over Sjøfartsdirektoratets godkjente skoler og har sikkerhet som hovedanliggende, forteller ildsjelen Jan Welde entusiastisk. Han går grundig til verks når han utarbeider de ulike kursene, og legger opp til et pedagogisk undervisningsopplegg som kombinerer teori og praksis. Gode lokaler Læreforholdene er også viktige og Welde er svært fornøyd med kurslokalene i klubbhuset til Stavanger Motorbåtforening. Her er det plass til både store og små grupper, og her har vi armslag nok, slik at vi kan brette ut sjøkart og navigere på skikkelig vis. Skoleskipet POSEIDON II ligger klar til å ta kursdeltakerne med ut på korte og lange praksisturer. Mer enn klasseromsundervisning Jan Welde smiler når han forteller at skoleskipet er en tidligere isbryter og redningskrysser fra Østersjøen. Den imponerende farkosten er 100 tonn tung og 72 fot lang. Baatskolen Poseidon har hatt to båter; først Poseidon I og nå Poseidon II. Dette er for å gi kursdeltakerne viktige erfaringer, slik at de får teste ut i praksis den lærdommen de tilegner seg på kursene. I følge Welde er praksis en veldig viktig del av enhver kunnskapsbase, og absolutt alle elever ved skolen hans får prøve seg på tokt. På de større kursene inkluderes lange praksisturer med nattseilas, instrumentnavigasjon og overnatting ombord i båten.

om bord, og vet hvordan du betjener VHF’en, er du sikker på at du kan tilkalle hjelp både raskt og sikkert. Hvis dere har tenkt å reise på ferie og leie båt for eksempel i Middelhavet, vil SRC/WHF-kurset gi deg papirer som er gyldige over hele verden. Det gamle, særnorske VHF-sertifikatet er ikke lenger gyldig utenlands. Klart du kan! Det er en god følelse å være trygg på sjøen. Å vite hva du skal gjøre i ulike situasjoner og hva ulike signaler betyr. Har du tilgang til båt, men kvier deg for å bruke den alene? Føler du deg litt usikker i enkelte situasjoner? Synes du det kan være en utfordring å legge til på vanskelige plasser? Skulle du ønske at du hadde ”hele roen”? Eller har du lyst til å gjøre noe kjekt sammen ”hele familien”. Da kan et av kursene i Stavanger Motorbåtforening være en god idé. Kursplan, påmeldingsskjema, anbefalinger fra fornøyde kursdeltakere og mer informasjon finner du på www.baatskolen.no.

Flere typer kurs Welde har holdt maritime kurs i Stavangerdistriktet siden 1992. Kursene arrangeres for båtforeninger, firma og lag. Har du lyst til å ta initiativ til en samlende aktivitet for båtglade venner, kolleger og familier, er han den rette mannen å spørre. Båtførerprøven Gjeldene lov krever at alle som er født etter 1980 skal ha minimum gyldig båtførerbevis for å føre båter som er lengre enn 8 meter eller har motor med mer enn 25 HK. Sjøfartsdirektoratet har uttalt at denne grensen vil flyttes etter hvert, slik at kravet til slutt skal gjelde alle førere av båter over en viss størrelse. Tilbakemeldinger fra fornøyde kursdeltakere vitner om at slik kunnskap bidrar til en større grad av mestring og dermed også trygghet på sjøen, og mange som melder seg på forteller at de er blitt anbefalt kurset av gode venner. Kystskipper light Dette populære kurset heter egentlig Fritidsbåtskipper D5L. I en fin blanding av teori og praksis er det møter en kveld i uken inkludert praksis på skoleskipet Poseidon II. Kurset er skreddersydd for båtfolk som har lyst til å lære mer om trygg navigasjon. Til nå har Baatskolen utdannet rundt 500 fornøyde fritidsbåtskippere, forteller Jan Welde fornøyd og det er utrolig kjekt å høre mange fortelle at de er blitt enda mer glad i å være på sjøen etter å ha tatt kurs. Kan du betjene VHF’en? Ikke stol på mobilen når du er på sjøen. Redningstjenesten forteller ofte om fortvilte båtfolk i større og mindre grad av havsnød som ikke får kalt på hjelp fordi de ikke har dekning på mobilen. Har du radiokommunikasjon 20

sis

erh

Sikk

he

ygg et, tr

nn

n su e g o t

rak p n o j pors


Foto: Gro Hamre

Foto alle 4 bilder: Jan Welde

21


Hva skjer?

Det er mange interesser involvert i prosjektet og det er et stort arbeid som skal legges ned før en endelig beslutning tas. Som det står i styrets beretning har Stavanger Motorbåtforening engasjert kompetente personer til å følge opp saken på våre vegne, og vi krysser fingrene for at det blir tatt en god beslutning som vil gi så mange som mulig tilgang til sjøen i fremtiden.

Foto: Gro Hamre

Drømmen om en utvidet båthavn Drømmen om å kunne tilby enda flere båtentusiaster tilgang på båtplass her i paradis lever i beste velgående. Vi holder jevnlig og god kontakt med beslutningstakerne og bistår med informasjon og innspill når mulighetene byr seg.

Den nye handlingsplanen for småbåthavner Stavanger kommune eier grunnen og leier i dag ut småbåthavnene til den enkelte båtforening. Dagens praksis er at det er den enkelte båtforenings administrasjon som forvalter og vedlikeholder havnen og tildeler båtplasser. Båtforeningene betaler en årlig leiesum til kommunen.

Nye miljøkrav SMBF har gode systemer for sortering av avfall på land, og har alltid ligget i forkant av myndighetenes krav med hensyn til å ta godt vare på miljøet og våre naturskjønne omgivelser. Myndighetene har initiert nye miljøkrav, blant annet i forbindelse med spyleavfall i båthavner. For å være sikre på at vi investerer i riktig utstyr, som dekker alle aspekter av de nye reglene, avventer vi den nye leieavtalen med kommunen. Vi vet at denne avtalen vil spesifisere nøyaktig hva som skal til, og så snart den foreligger vil vi gjøre de investeringer som skal til for å møte kravene på en god måte.

Foto: simon

En leieavtale varer i 10 år og den gjeldende leiekontrakten gikk ut 31.12.2009. Det er innført en to års utvidelse av eksisterende leiekontrakt mens kommunen gjennomfører utredninger i forbindelse med utarbeidelsen av en ny. Stavanger Motorbåtforening er aktivt med i Båtforeningenes fellesråd. Dette er et viktig organ for dialog med behandlere og beslutningstakere i kommunen. Gjennom vårt engasjement her, gjør vi vårt ytterste for at den fremtidige løsningen blir så god som mulig for våre medlemmer.

22

Foto: simon

Tilgang på vann Hvert år håper vi å kunne åpne kranene til påske, men regelen er at det skal være frostfritt først. Vannet stenges 1. november hvert eneste år. Dersom det er tidlig frost, kan det stenges før.


23

Foto: simon


24

Foto: Dag Myrestrand/BITMAP


Foto: Gro Hamre

Foto: Gro Hamre

Gratulerer!

De heldige vinnerne som har bidratt til korrekt oppdatering av medlemsregisteret vårt er:

Foto: Albert Barstad

1. premie: Gratis medlemsavgift for 2011 Vinner Tore Walter Håland 2. premie: Flytevest Vinner Leif Inge Hansen 3. premie: Flytevest Vinner Svein Åge Holtet

Foto: Gro Hamre

Foto: Albert Barstad

Trekning foretatt i Stavanger Motorbåtforening 22.02.11.

Foto: Gro Hamre

Vi blir så glade når medlemmer sender oss stemningsbilder som viser hverdagssituasjoner fra båtlivet her i Paradis. Her ser dere et lite utvalg. Send gjerne flere, som vi kan bruke til neste år og som kan legges ut på www.smbf.no

25


Båteierens plikter 1. Båten skal være registrert og utstyrt med godkjent registreringsnummer. 2. Alle båter skal være ansvarsforsikret. 3. Båten skal ha fire elastiske fortøyninger. 4. Det er forbudt å ha joller og annet liggende på flytebryggene. 5. Eieren plikter å ha sin båt under tilsyn. Båten skal lenses. 6. Båteier skal påse at eksos fra egen båt ikke er til ulempe for andre. 7. Det er forbudt å forurense havneområdet med avfall og annet oljeholdig kloakkholdig utslipp. 8. Under ferdsel i havneområdet skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til manøvreringen. Maksimum fart er 3 knop. 9. Ethvert medlem plikter å forholde seg til de bestemmelser som er gitt i havnereglementet. 10. Du skal melde fra om alle forandringer som har betydning for medlemskapet så snart som mulig. Det være seg endringer i telefon, mailadresse, adresse, båtskifte, etc. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta ansvar med hensyn til fortøyning!

Fotos: Arne Søllesvik

Vis respekt for de verdiene som befinner seg i havnen. Du er ansvarlig for at din båt er forsvarlig fortøyd og for at du bruker kvalitetstau som holder båten på plass også når det blåser fra alle kanter. Gjør slik som bildene og illustrasjonen viser.

Husk at gammelt tau mister elastisiteten sin over tid. Kvalitetstau kan kjøpes i medlemsbutikken. Stramme tau med avfjøring er en forutsetning for at båten kan ligge trygt uten fendere. Forskriftsmessig fortøyning anskaffes og monteres for båteiers regning, dersom det er gitt anmerkning og utbedringer ikke er utført i henhold til angitt frist. Det vil si at alle kostnader forbundet med ekstraarbeidet faktureres den aktuelle båteier. Men det håper vi at vi slipper i 2011. Rutiner for slipping 1. Slipp dagene er mandag og torsdag. 2. Vi ber om at båten blir fortøyd utenfor slippen kvelden før, eller senest svært tidlig morgen på selve slipp dagen. Båten blir da slippsatt og høytrykksspylt av oss. 3. Drev eller påhengsmotor må være løftet opp. 4. Båten må være ferdig for sjøsetting kvelden før neste slipp dag.

26


Kontingenter og avgifter 2011 Årsavgift båtplass pr. breddemeter Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris Pris

2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m 5,0 m 5,5 m 6,0 m

Kr. 1.008,-

Båtplass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 2.520,Båtplass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.024,Båtplass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 3.528,Båtplass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 4.032,Båtplass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 4.536,Båtplass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 5.040,Båtplass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 5.544,Båtplass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 6.048,-

Innskudd depositum / båtplass Bredde x Lengde 2,5 x 6 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 17.000,3,0 x 6 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 17.000,3,5 x 7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 23.000,3,5 x 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 23.000,4,0 x 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 33.000,4,5 x 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 33.000,5,0 x 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 33.000,5,5 x 12 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 51.000,6,0 x 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 51.000,Tilknytning strømuttak Gamle uttak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.500,Nye uttak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 7.500,Medlemsavgift aktive og passive medlemmer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 500,Depositum leie av klubbhus:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.000,Utmeldingsavgift: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 300,Slipping: Slipping av båt t.o.m. 24 fot inkl. spyling: Slipping av båt over 24 fot inkl. spyling: Hurtigslipp av båt t.o.m. 24 fot (1 time) inkl spyling: Hurtigslipp av båt over 24 fot (1 time) inkl spyling: Nødslipping (utenom arbeidstid) Leie av opplagsmateriell til vinteropplag Vinteropplag på land t.o.m. 24 fot inkl. spyling Vinteropplag på land f.o.m. 24 t.o.m. 30 fot inkl spyling Sleping av båt internt i havnen Timepris servicearbeid

kr. 900,kr. 1.100,kr. 800,kr. 1.000,kr. 2.400,kr. 600,kr. 2.100,kr. 2.700,kr. 400,kr. 400,-

Foto: simon

Med forbehold om trykkfeil.

27


Stavanger Motorbåtforening Paradisveien 85A 4015 Stavanger

Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00 - 16:00

|

Torsdag: 08.00 - 18:00

|

Lørdag og søndag stengt

Paradisveien 85A | 4015 Stavanger | Telefon 51 50 55 50 | Telefaks 51 50 55 51 | E-post smbf@smbf.no | www.smbf.no

B I N D E S T R E K E N | d esign: S I M O N GA A R E . C O M | tek st: S PA R B O E . N O | tr ykk: S P E S I A LT R Y K K | Foto b aksi d e: G R O H A M R E | Foto forsi de: S I M O N

Stavanger Motorbåtforening


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.