Hållbarhetsrapport 2022 - Sparbanken Skaraborg

Page 1

Hållbarhetsrapport 2022
2 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Sparbanken Skaraborgs affärsmodell

Om oss

Sparbanken Skaraborg är en affärsnära sparbank med hållbarhets- och tillväxtfokus som gillar människor och företag och som alltid är tillgängliga och personliga, med kundernas behov i centrum. Det är självklart för oss och har varit ända sedan starten 1847.

Med nyfikenhet och förståelse för kundernas verklighet erbjuder vi skräddarsydd rådgivning och ett brett utbud av tjänster inom bank och försäkring. För oss är det viktigt att ge råd, ta ansvar och vara engagerade i deras liv och ekonomi. På våra fyra kontor i Skara, Vara, Götene och Essunga kommun har vi över 120 medarbetare och specialister med unik kompetens inom bland annat skog- och lantbruk.

Våra ägare

Sparbanken Skaraborg AB (publ) ägs till 100 % av Sparbanksstiftelsen Skaraborg, vars uppdrag är att med projekt och återinvesteringar främja sparbankens och verksamhetsområdets utveckling och tillväxt. Bankens vinst går därmed tillbaka till samhället genom finansiering av olika projekt inom kultur, idrott, forskning, utbildning och näringsliv.

Det här är hållbarhet på riktigt – som gör skillnad och skapar förändring över tid. Stiftelsen förvaltas av en styrelse, som utses av dess huvudmän vid stiftelsens årsstämma. Årsstämman beslutar även tillsättning av bankens styrelse och revisorer för banken samt utser styrelseordförande och vice styrelseordförande.

Vår varumärkesplattform

Ägarförhållanden i Sparbanken Skaraborg

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Huvudmän

Stiftelsens styrelse

Sparbanken Skaraborg AB

Bankstyrelse

Bankrörelse

3 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Vårt erbjudande

Sparbanken Skaraborg ska vara en bank som verkar för god utveckling och sund ekonomi i hela Skaraborg. Vi kännetecknas av lokal förankring, korta beslutsvägar, kvalité och enkelhet i mötet med kund. För att nå dit ska banken erbjuda en fullständig och konkurrenskraftig bankservice i vårt verksamhetsområde, hålla en hög servicenivå med kostnadseffektivitet, göra affärer som är långsiktigt lönsamma för kunden och banken samt ha medarbetare med hög kompetens. Banken ska genom kompetens, engagemang och tillgänglighet vara det självklara valet för hushåll, små och medelstora företag, lantbruk, kommuner och organisationer i verksamhetsområdet.

Välkommen att växa

Vårt löfte är att skapa värde, att ständigt tänka nytt och se till att människor och kunder utvecklas och växer. För att skapa sin egen framtid. När familjen växer, företaget växer, grödorna växer, samhället växer. När Skaraborg växer.

Omfattning

Hållbarhetsperspektivet är en integrerad del i hela bankens verksamhet. Under året har en hållbarhetskoordinator anställts på 50% som ansvarar för att samordna och leda vårt hållbarhetsarbete tillsammans med andra områdesansvariga. Bankens hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i bankens vision, affärsidé, värderingar och Agenda 2030.

Sparbanken Skaraborgs definition av hållbarhet

En långsiktig och ansvarstagande omsorg för våra kunder, medarbetare, ägare och samhälle som vi verkar i. Där vår ledstjärna är att verka för god utveckling och sund ekonomi. I varje beslut beakta miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter, dess påverkan och möjliggörare.

Under 2021 genomfördes väsentlighetsanalyser med medarbetare inom olika yrkesroller och med olika ansvarsområden. Dessa väsentlighetsanalyser har genomförts på områdena Betala, Spara, Låna, HR och Inköp. Dessa områden tillsammans med vår grund i att bidra till samhället, har identifierats som väsentliga för vår verksamhet och som ger en förståelse av bankens utveckling, ställning och resultat samt verka för att minimera identifierade risker.

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.

I samband med väsentlighetsanalyserna identifierades vilka av Agenda 2030:s globala mål, som banken har störst möjlighet till vara med att bidra till och som överensstämmer med bankens långsiktiga strategiska inriktning. Dessa mål är:

3. Hälsa och välbefinnande, 4. God utbildning för alla, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion, 13. Bekämpa klimatförändringarna och 16. Fredliga och inkluderade samhällen.

För att öka insikterna och medvetandet kring omställningen för att få en mer hållbar framtid har styrelsen och bankens chefer genomfört en branschgemensam grundutbildning, framtagen av Finanskompetens, Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen. Där nya initiativ och regelverk var några av områdena som ingick.

4 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Samhällsengagemang

I samverkan med vår stiftelse stärka och utveckla tillväxt i Skaraborg. Detta genom olika former av aktiviteter, tex utbildningsinsatser för unga i privatekonomi, digitala verktyg och säkerhet. Bidrag till lokala projekt ska göra vårt verksamhetsområde attraktivt att bo i, verka i och att besöka.

Vår kärnverksamhet

Genom att erbjuda produkter och tjänster utifrån kundens behov med god affärsetik och service kan vi stödja våra kunder och vara med i den omställning som nu sker. Antingen om det gäller krediter eller spara och placera produkter. Att ge råd till våra kunder i livets alla skeden. Skapar långsiktig trygghet för kunden och samhället i stort. Vi ska också ha ett långtgående arbete för att förhindra att banken utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Medarbetare

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare, måste vi måna om vår arbetsmiljö, skapa förutsättningar för kreativitet och säkerställa god kompetensförsörjning.

Inköp

Genom att göra medvetna val av leverantörer och samarbetspartner kan vi aktivt agera för att minska vår klimatpåverkan, undersöka arbetsvillkor och värna om lokala bolag, utan att tumma på kvalitén.

5 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141
Väsentliga områden Hur Sparbanken Skaraborg bidrar till Agenda 2030 SGI

Händelser under året

Banken har firat 175 år Firandet tog avstamp i maj med en jubileumsvecka där banken bjöd in till firande på samtliga fyra kontor för att tacka våra kunder, bjuda på glass samt dela ut fröpåsar och berätta om vägen framåt och att vi planerar att vara kvar som en lokal hållbar aktör i minst 175 år till. Detta firande fortsatte även under hösten då banken bjöd in till firande i dagarna två med ett företagsevent följt av en familjedag. Under familjedagen bjöds familjer in att komma och fira tillsammans med oss, Bamse och Theoz, samtliga besökare bjöds på korv, fika och roliga aktiviteter.

Hållbarhetskoordinator har anställts

Under året har en hållbarhetskoordinator anställts på 50 % i syfte att driva bankens hållbarhetsarbete tvärfunktionellt för att säkerställa att banken tydligt profilerar sig inom hållbarhet och följer med i den omställningen som behöver göras.

Banken upprättar sitt första klimatbokslut

För år 2022 upprättar banken sitt första klimatbokslut. Vårt syfte med att upprätta ett klimatbokslut är att kartlägga och förstå omfattningen av våra direkta och indirekta växthusgasutsläpp från verksamheten. För att sedan använda detta som underlag för att aktivt minska våra utsläpp och för att identifiera vart vi har störst möjlighet att påverka våra utsläpp samt för att klimatkompensera för våra utsläpp.

Banken har lanserat två gröna lån

I syfte att stötta våra kunder i den gröna omställningen har vi valt under året att lansera två gröna lån riktade mot privatkunder, solcellslån samt energilån. Detta innebär att kunderna både kan minska sin miljöpåverkan och i många fall också sänka sina kostnader och spara energi i hemmet.

Grönt ramverk

Banken vill vara en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och för att finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar har vi under året tagit fram ett grönt ramverk, vilket nu gör det möjligt för oss att emittera gröna obligationer.

Automatisk kontanthantering

Användandet av kontanter har minskar kraftigt i vårt samhälle, något som dessutom påskyndats av pandemin. Genom vårt stora utbud av nya och förbättrade tjänster för betalningar finns idag säkrare, enklare och mer miljövänliga alternativ till kontanter. Den minskade användningen av kontanter gör att vi väljer att gå över till en automatisk kontanthantering på våra kontor vilket innebär att kontanter endast kommer finnas och gå att hantera via insättningsautomater och uttagsautomater på våra kontor. Övergången till automatisk kontanthantering görs över tid och startades under hösten 2021 i Skara och fortsatte under 2022 i Nossebro och Götene och kommer fortsätta under 2023 i Vara.

Ombyggnation

Vi utvecklar nu våra fysiska mötesplatser. Planering och funderingar har pågått under en tid och i november 2021 påbörjades ombyggnationen, med start på kontoret i Skara och under 2022 har denna ombyggnation slutförts och en ny ombyggnation har påbörjats och slutförts på kontoret i Nossebro och under 2023 kommer det fortsatta med kontoret i Götene, följt av kontoret i Vara. Syftet är att skapa en miljö där det finns nya förutsättningar för att mötas, utifrån kundens önskemål. Ny teknik och digitalisering har öppnat upp för andra möjligheter än det traditionella fysiska mötet. En trevligare och kreativ miljö för både våra kunder och medarbetare.

– Vi ser det som en självklarhet att bygga på ett sätt som är så bra som möjligt där vi inte byter ut mer än vi behöver och gör materialval med ett hållbarhetsperspektiv i åtanke. Under 2022 firade vi 175 år och vi ser fram emot att välkomna in till våra nya lokaler i många år framöver.

7 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141
Patrik Meijer, vd Sparbanken Skaraborg

Samhällsengagemang

Sparbanken Skaraborg har ända från starten 1847 arbetat enligt sparbanksidén. Den grundläggande tanken med en sparbank är att stimulera till sparande samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten och utveckla bygden. Det är ett lokalt kretsloppstänk där insättarnas pengar går till lokal kreditgivning och bankens vinst stannar kvar i bygden. Sparbanksidén är en hållbar idé som idag är med aktuell än någonsin.

Vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar, sparande och företagande. Vi vill inspirera barn och unga till att ta kontroll över sin ekonomi och påverka sin framtid. Vi bistår också bygdens föreningsliv och arbetar aktivt med löpande sponsring och utveckling av föreningarnas verksamhet. Sponsringen sker inom såväl idrott, som kultur och ideell verksamhet.

Genom att verka som ett lokalt finanshus har vi genom åren skapat många arbetstillfällen och även värnat om att bibehålla arbetskraften i vår bygd. Detta har även bidragit att kompetens bibehållits som annars kanske försvunnit från vår bygd.

Samverkan med Stiftelsen

Istället för att ge utdelning till en aktieägare delar banken ut pengar till Sparbanksstiftelsen Skaraborg som i sin tur stödjer bygdens utveckling inom föreningsliv, idrott, kultur, näringsliv, forskning och utbildning. Sedan stiftelsen bildades år 2000 har mer än 286 miljoner kronor återinvesterats i bankens verksamhetsområde.

Sparbanksstiftelsens uppdrag är att driva tillväxt och utveckling på eget initiativ och i samverkan. De insatser och projekt som stiftelsen stöttar ska göra det mer attraktivt att leva, bo och verka i de kommuner där vi är verksamma.

Bland annat arbetar stiftelsen med följande aktiviteter, som går att läsa mer om på stiftelsens hemsida, www.sparbanksstiftelsenskaraborg.se.

Stiftelsen gör alltid noggranna utredningar innan de går in i olika projekt och aktiviteter för att kunna bedöma olika risker så som varumärkesrisk, miljörisker och arbetsförhållanden för de människor som involveras i genomförandet av projekten. Vidare följs aktiviteterna och projekten upp för att se till att de följer policy och att stöden används till rätt ändamål.

8 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

KOLL = Kul Och Lärorikt

Lärande

Med start 2022 har banken via stiftelsen tillsatt en heltidstjänst som ska arbeta med att höja kunskapsnivån gällande vardagsekonomi för årskurs 3,6 och 9. Ambitionen med projektet är att elever lämnar grundskolan med en likvärdig grundsyn kring val som kan främja en trygg ekonomisk framtid.

Entreprenörspris vars syfte är att främja entreprenörskap inom bankens verksamhetsområde och lyfta fram företag eller personer som på ett föredömligt sätt bidrar till lokal utveckling och tillväxt.

Sparbanksresan för elever i årskurs 8 och 9

Årliga stipendier som delas ut inom:

Utvecklingsstipendier inom kultur och idrott ger möjlighet för enskilda personer att få erkännande och utvecklas. Stipendiaterna ska vara bosatta i, eller ha en nära anknytning till, vårt verksamhetsområde och vara verksamma inom idrott eller kultur.

Skolstipendier till gymnasieelever på barn- och fritids samt ekonomiprogrammet på Katedralskolan i Skara och Lagmansgymnasiet i Vara. Stipendierna delas ut för väl genomfört gymnasiearbete som tydligt visar på elevens kunskaper inom sitt ämnesområde.

Samarbete med Ung

Företagsamhet

Framtidens entreprenörer finns bland dagens unga och det behövs många nya företagare och företagsamma medarbetare för att säkra Skaraborgs och Sveriges tillväxt. Därför stöttar vi Ung Företagsamhet Skaraborg. Förutom ett årligt bidrag under perioden 2018-2022 är vi också SM-värdar. Värdskapet syftar till att skapa optimala förutsättningar för de tävlande innan och under SM, och bidra till en oförglömlig upplevelse.

Sedan 2013 har stiftelsen lämnat bidrag för att stödja alla niondeklassare i vårt verksamhetsområde att kunna genomföra en studieresa med klassen. Resorna ska gå till Stockholm, och ett besök på Sveriges riksdag är obligatoriskt.

Återinvesteringar

Varje år delar vi ut återinvesteringar till lokala projekt som ska göra vårt verksamhetsområde attraktivt att bo i, verka i och att besöka. Följande är några av de bidrag som beviljats under året:

Återinvestering till Skara kommun för byggande av Pumptrackbana i Petersburg som bygden drar nytta av på flertalet sätt som genom bland annat ökad tillströmning av besökare till friluftsområdet för såväl spontankörning som till tävlingsarrangemang.

Återinvestering för hållbar platsutveckling till Levene Skogslunds IF för projektet bevattning Åsavallen. För att kunna verka på ett hållbart och miljömedvetet sätt har föreningen format ett projekt för att ta hand om regnvatten för bevattning av gräsplanerna på Åsavallen.

Återinvestering till Vara kommun för Närskogen i Vara där kommunen anlägger elljusslinga med tillhörande utegym för att för att skapa en samlingsplats och främja till rörelse.

Sedan stiftelsen bildades år 2000 har mer än 286 miljoner kronor återinvesterats i bankens verksamhetsområde.

9 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Banken som utvecklare

Vi som bank har stora möjligheter till att vara med och påverka i den omställning som görs i vårt samhälle, tillsammans med våra intressenter. Därför beaktas hållbarhetsperspektivet vid utformning av produkter, tjänster och processer, i kreditgivning och investeringar och i kommunikation, inklusive utformning av mötesplatser, distributionskanaler och teknologi. Genom samarbete med Swedbank AB och andra partner är banken med och driver utvecklingen gentemot en mer hållbar framtid genom att erbjuda kvalitativa och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Kundcenter

Ett nav i vår verksamhet är vårt Kundcenter, under året har 57 000 ärenden hanterats i våra distanskanaler. De hjälper till med ärenden inom bland annat vardagsekonomi, lån, försäkringar, sparande, betalningstjänster, behörigheter och guidning i bankens digitala tjänster både för privat- och företagskunder.

Kundcenter fyller också en väldigt väsentlig roll i vårt arbete med att arbeta förebyggande mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Kontinuerligt behöver vi uppdatera våra kunders kundkännedom, vilket sker antingen automatiskt i internetbanken eller för de kunder som saknar internetbanken via centrala brevutskick. Kundcenter agerar mottagare av inkommande samtal, som härrör sig till brevutskicken.

Många av våra nya medarbetare startar också sin yrkesbana i Kundcenter. Så ur ett kompetensförsörjning perspektiv spelar Kundcenter också en viktig roll. Med möjlighet att få en god insikt av de olika yrkesrollerna som vi har i banken.

Kreditgivning

Banken är en viktig part i utvecklingen av vår bygd. Genom sund kreditgivning av hög kvalitet kan vi vara med att skapa och ge företag förutsättningar att utveckla och bygga upp sina verksamheter. Med sund kreditgivning menar vi att vid all utbetalning beakta återbetalningsförmågan, ha förståelse för affären och ändamålet, ha ett affärsmannaskap och ta hänsyn till miljö och etiska aspekter. Således betraktas hållbarhetsrisker vid bankens kreditbeslut som en integrerad del av bankens riskanalys.

Hållbarhetsanalys

Vid företagskrediter överstigande 8 miljoner görs en utökad hållbarhetsanalys för att beakta hållbarhetsrisker, där risker relaterade till miljö, mänskliga rättigheter och korruption utvärderas kring hur de bland annat påverkar vår och våra kunders rykte och lönsamhet om de skulle inträffa, men även kundernas återbetalningsförmåga och säkerheters värde. Hållbarhetsanalysen fungerar också som ett av våra verktyg för att vi bättre ska lära känna våra kunder. Dialogen kring hållbarhetsfrågor med kunden skapar också nya affärsmöjligheter, både för banken och för kunden, genom att vi gemensamt lyfter en fråga eller ser ett investeringsbehov kopplat till en framtida hållbar utveckling inom branschen. Dessa är några av de fundament som finns i vår kreditpolicy. Kreditgivningen i banken ska präglas av en sund och hög etisk standard, där banken aktivt prövar varje affär utifrån etiska krav och förhållningssätt och där banken på ett aktivt sätt avstår från kreditaffärer som inte ligger i linje med bankens etikpolicy.

Brister vår kreditgivning kan göra att förtroendet för banken skadas. För att förhindra detta är det viktigt att göra en grundlig genomgång av kundens ekonomi och följa de instruktioner och riktlinjer som finns. Då banken i första hand verkar på en lokal marknad är det av vikt att bankens kreditportfölj är väldiversifierad utifrån sektorer för att sprida riskerna. Detta följs upp kontinuerligt utifrån fastställda ramar och kontroller och banken följer de regelverk som finns på området.

Under året har 57 000 ärenden hanterats i våra distanskanaler

10 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Utvecklingen och användningsgraden av digitala låneprodukter ökar frekvent, vilket ur ett hållbarhetstänk gynnar både miljö och samhälle. Från starten i slutet av 2017 har användandet ökat markant. Framförallt genom minskad pappersanvändning och att vi tillgodoser våra kunders behov av självbetjäning. Vid digital kreditgivning kan det vara svårare att säkerställa ändamålet med krediten, än vid manuell kreditgivning. Detta är en risk som hanteras via systemstöd. Nedan visar grafen en fortsatt ökning av digitala lån procentuellt sett under 2022 men då andelen totala konsumtionslån gått ner under året syns inte ökningen lika tydligt i grafen.

Sparbanken Skaraborg har ända från starten 1847 arbetat enligt sparbanksidén.

11 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Gröna erbjudanden

I syfte att stötta våra kunder i den gröna omställningen har vi valt under året att lansera två gröna lån riktade mot privatkunder. Det är sollån, vilket är ett lån som riktar sig till kunder som vill investera i solpaneler samt energilån för privatpersoner som vill investera i energibesparande åtgärder på sin fastighet. Under 2023 kommer ytterligare gröna erbjudanden att lanseras som riktar sig både till privat-och företagskunder.

Grönt ramverk

Sparbanken Skaraborg vill vara en del i omställningen till ett mer hållbart samhälle och för att finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar har banken under året tagit fram ett grönt ramverk. Ramverket ger banken möjlighet att emittera gröna obligationer och är ytterligare steg i vårt hållbarhetsarbete. Basen för vårt gröna ramverk utgörs av lån inom bland annat gröna fastigheter, ekologiska lantbruk och förnyelsebar energi. Ramverket har genomgått en extern och oberoende granskning av Cicero Shades of Green och har fått betyget Medium green.

Spara och placera

Spara och placera är en av våra viktigaste huvudstrategier i banken och vi arbetar långsiktigt varje dag med frågan. Det är av mycket stor vikt att vi tar varje kundtillfälle för att informera och lära ut om det stora värdet av att ha en buffert samt kort och långsiktigt sparande. Att vi som fullsortimentsbank dessutom erbjuder våra kunder genomgång av pensions- och försäkringslösningar skapar en långsiktig trygghet för kunden och samhället i stort.

Under 2021 blev banken delägare i Portfolio Försäkra AB, ett bolag som är rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Bolaget ägs gemensamt av fem sparbanker. Delägarskapet öppnar upp nya möjligheter och ger våra kunder ett större utbud av olika försäkringslösningar.

Vi erbjuder flera olika alternativ för att spara hållbart. Efterfrågan på produkter inom detta segment ökar successivt hela tiden. Vår samarbetspartner Swedbank Robur, strävar efter att vara ledande i att utveckla branschen genom att sätta upp standarder för hållbara investeringar. Investeringarna ska bidra till att uppfylla FN.s 17 globala hållbarhetsmål och ambitionen fastslås i tre hållbarhetsprinciper för sunda, rena och goda investeringar. Swedbank Robur har också tagit ett tydligt ansvar att driva på och motverka klimatförändringarna. Där har man antagit två huvudsakliga klimatmål:

• Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2025 vara i linje med Parisavtalets mål om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader.

• Det samlade fondkapital som Swedbank Robur förvaltar ska år 2040 vara placerat koldioxidneutralt.

Det är mycket viktigt att personalen har kompetens att förklara de olika produkterna, samt att en noggrann genomgång av kundens riskprofil och tidshorisont görs innan lämpligt placeringsförslag lämnas till kund. Alla bankens rådgivare har Swedsec licens, där ett delområde är etikfrågor. Dessa frågor beaktas även i vår etik-och intressekonfliktspolicy.

Den största förändringen som skett under 2022 är att under augusti månad uppdaterades MIFID2 och IDD med regler som innebar att vi behöver informera och ställa frågor om hållbarhet i rådgivning. Hållbarhetspreferenserna och frågorna därtill finns nu i samtliga våra rådgivningsverktyg. Om kunden har hållbarhetspreferenser får vi endast lämna råd som möter dessa, samtliga fonder som föreslås våra kunder som är ”bekväma” i sitt sparande har hållbarhetspreferenser. Obligatoriska utbildningar har gjorts av samtliga medarbetare i hållbarhetsregler gällande investerings och försäkringsrådgivning.

12 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Miljö och klimat

Alla har ett ansvar att värna om miljö och klimat, den finansiella sektorn har en nyckelroll när det kommer till att styra kapital mot de hållbara lösningar som krävs för att begränsa klimatförändringarna och samtidigt bidra till den gröna omställningen i samhället.

Grunden i Sparbanken Skaraborgs miljöarbete sätts i bankens hållbarhetspolicy som antas av styrelsen. Banken ska genom sitt miljöarbete vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle, bidra till uthållig lönsamhet och stärka vårt varumärke. Banken är medveten om de globala klimatfrågorna och vår möjlighet till direkt och indirekt påverkan, det är viktigt för oss att lämna ett så litet klimatavtryck som möjligt. För att tydliggöra detta ytterligare har banken valt att för första gången upprätta ett klimatbokslut för 2022. Utöver detta har banken även lanserat två gröna lån riktade till privatkunder under året och kommer lansera ytterligare gröna erbjudande för både privat- och företagskunder under 2023.

Miljöambition

I all vår verksamhet ska vi sträva efter att minska och förebygga vårt klimatavtryck. Ett kontinuerligt förbättringsarbete, där möjligheter och risker beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Miljöpåverkan

Vår verksamhet påverkar miljön på flera sätt, vissa direkt såsom vår elförbrukning och uppvärmning, tjänsteresor, pappersförbrukning och generella inköp. Vissa på ett mer indirekt sätt såsom kunders och leverantörers transporter till och från våra kontor och automater. Ett annat indirekt sätt att påverka är genom bankens egen placeringsportfölj, där perspektiven förutom miljö även inkluderar ekonomiska och sociala aspekter.

Innehavet i portföljen har inget innehav som strider mot bankens hållbarhetsarbete och Finanspolicyn som ligger till grund för placeringsreglementet har under året uppdaterats i syfte att integrera hållbarhet i policyn.

Genom ändrade kundbeteenden, minskar den manuella kontanthanteringen, till förmån för ökad användning av swish och kort. Något som även har påskyndats av pandemin. Dessa faktorer har bidragit till att vi har valt att gå över till en automatisk kontanthantering på våra kontor, vilket innebär att kontanter endast kommer gå att hantera via insättnings- och uttagsautomater på våra kontor framöver. Övergången till automatisk kontanthantering kommer att göras över tid. Under 2021 inledes denna omställning på vårt kontor i Skara och under 2022 har det följts av kontoren i Nossebro och Götene och under 2023 kommer även kontoret i Vara gå över till endast automatisk kontanthantering.

14 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

*Avser fastigheterna i Skara, Vara, Götene och Nossebro **Avser fastigheterna i Skara och Nossebro, ingår i hyran för övriga fastigheter

Covid-19 pandemin har påskyndat bankens digitala utveckling och det hålls nu fler digitala än fysiska kundmöten, vilket har en positiv miljöeffekt med minskade resor som följd. De digitala mötena skapar också en större tillgänglighet för kunderna, vilket visat sig än mer viktigt i ekonomiskt oroliga tider. Antal möten både digitalt och fysiskt har ökat under årets sista månader som ett resultat av Riksbankens räntehöjningar, den stigande inflationen och de ökade elpriserna.

En annan indirekt påverkan är vår medverkan vid kreditgivning. En del av den totala riskbedömningen vid företagsutlåning är hållbarhetsanalysen. Analysen görs utifrån ett perspektiv där både risker och möjligheter beaktas.

I samband med att våra fastigheter och hyreslokaler byggs om tas ett nytt helhetsgrepp alltifrån att verka för att bli så energieffektiva som möjligt till att göra medvetna produktval som håller hög kvalité och under lång tid. Även hur vår nya avfallshantering ska se ut är delmoment i ombyggnationen och kommer struktureras om och förbättras i takt med att ombyggnationerna färdigställs på kontoren. De åtgärder som vi har vidtagit sedan tidigare speglar sig i bla mindre elförbrukning, vars ursprung kommer ifrån förnybara energikällor, sk grön el. Vår målsättning är att minska vår påverkan kontinuerligt. Vilket vi även uppnått, men efter att ombyggnationerna färdigställts helt borde denna minska ännu mera.

Banken arbetar kontinuerligt med att minska användandet av papper och digitaliseringen har möjliggjort att mer av dokumentationen kan gå via internetbanken, men mycket postala utskick kvarstår. För 2022 syns en ökning av pappersinköp jämfört med 2021, vilket beror på att det gjordes en större pappersinköp i slutet av 2020, vilket resultera i att under första kvartalet 2021 behövdes inget ytterligare papper köpas in, vilket annars brukar ske. Detta förklarar varför det är en ökning pappersinköp under 2022 jämfört med 2021, då inköpen har legat på en jämn nivå under hela 2022.

15 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141
Energiförbrukning (kWh) Elförbrukning* Uppvärmning** 2020 557 772 209 961 2021 567 213 268 631 2022 528 191 227 792

Under 2021 togs en ny målsättning fram för att öka e-signering av dokument, målsättningen sattes då till 66%, denna har under 2022 setts över och beslutats att den ska ligga kvar på 66% även framåt och inkluderar då både e-signering och signering via röst. Utfallet för 2022 visar att vi ligger på 35 % e-signering och 15% röstsignering, vilket ger en total på 50% för året, det är en ökning med 5% jämfört med föregående år, då motsvarande siffror för 2021 låg på 30% e-signering och 15% röstsignering. En förflyttning har skett, men inte till önskad nivå, nästa steg är att undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas i form av utbildningsinsatser mm.

Banken har beslutat att klimatkompensera för 2022

Genom våra inköp i banken kan vi direkt påverka miljön och där vi ska har som mål att täcka bankens behov av produkter och externa tjänster på ett sådant sätt att totalkostnaden och miljöpåverkan blir så låga som möjligt. Vid bedömning av totalkostnaderna ska inköpspriset ställas i relation till faktorer som kvalitet och ändamålsenlighet, ergonomi och miljöpåverkan, drifts- och servicekostnader, kostnader för lagerhållning och distribution, produktens tekniska och ekonomiska livslängd samt leverantörens förutsättningar att på kort och lång sikt ge god service. Evenemang som anordnas och där mat ingår både internt och externt eftersträvar vi att välja närproducerat alternativt ekologiskt och av svenska råvaror.

Dessa aspekter regleras i vår hållbarhetspolicy, riktlinjer för inköp och i våra riktlinjer för tjänsteresor.

Klimatbokslut

Banken har valt att för 2022 för första gången upprätta ett klimatbokslut och vårt syfte med det är att kartlägga och förstå omfattningen av våra direkta och indirekta växthusgasutsläpp från verksamheten. För att sedan använda detta som underlag för att aktivt kunna minska våra utsläpp och för att identifiera vart vi har störst möjlighet att påverka våra utsläpp. Då det är första året som vi upprättar ett klimatbokslut finns det inga siffror från tidigare år att göra jämförelser med.

GHG-Protokollet

Klimatbokslutet utgår från GHG-protokollets riktlinjer, vilket är den globala standarden för beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp. Metoden innehåller tre rapporteringsnivåer, även kallade scope som avser:

1. Direkta utsläpp

2. Indirekta utsläpp från köpt energi samt

3. Indirekta utsläpp upp-och nedströms i värdekedjan

Vår ambition har varit att mäta och redovisa scope 1 och 2 samt delar av scope 3 där det varit möjligt att få fram relevanta och mätbara data. I scope 3 rapporteras de utsläpp som banken gett upphov till men som inte omfattas av scope 1 och 2. Detta avser utsläpp som sker uppströms eller nedström i verksamheten och dessa utsläpp delas upp i olika kategorier tex tjänsteresor och inköp. Vår ambition är att framåt utöka detta scope till att inkludera fler delar av vår verksamhet.

16 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Scope 1-Direkta utsläpp

I detta scope inkluderas direkta utsläpp från bankens företagsägda bil och påfyllning av köldmedier. För 2022 uppgår detta scope till 21,7 ton koldioxidutsläpp vilket till största del utgör påfyllnad av köldmedier (20,1 ton), orsaken till det är att vi har byggt om våra lokaler och därmed bytt köldaggregat på två av våra kontor.

Scope 2-Indirekta utsläpp

I detta scope inkluderas inköpt el och fjärrvärme. Bankens elförbrukning har minskat jämfört med föregående år vilket beror på de energibesparande åtgärder som vidtagits i samband med ombyggnationen av bland annat vårt största kontor i Skara som färdigställdes under året. Den el som köps in kommer ifrån förnybara energikällor och är därmed grön el. För 2022 uppgår detta scope till 4 ton koldioxidutsläpp

Scope 3-Indirekta utsläpp upp- och nedströms i värdekedjan

I detta scope inkluderas tjänsteresor via bil, buss, tåg och flyg samt hotellnätter, pappersförbrukning och uppströms utsläpp kopplade till bränsle och energirelaterade aktiviteter. Scope 3 redovisningen kommer arbetas med årligen och vår målsättning är att kunna inkludera ytterligare delar av vår verksamhet på sikt genom att ta in mer data och fler underlag, det ser vi som en del av vårt förbättringsarbete framåt. För 2022 uppgår detta scope till 32,6 ton koldioxidutsläpp och utgörs främst av posten tjänsteresor. I bankens riktlinjer för tjänsteresor framgår det att tjänsteresor ska göras med minsta möjliga miljöpåverkan.

Klimatkompensation

Banken har beslutat att klimatkompensera för 2022 via Zeromission som erbjuder certifierade klimatkompensationsprojekt inom olika frågor och för 2022 har banken valt att fokusera på energifrågan och stötta projekt som fokuserar på att installera biogasenheter som minskar behovet av fotogen och vedeldning i Indien, vilket gynnar skogen och människors hälsa då luften inomhus förbättras eftersom det inte bildas någon

17 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141
rök. Utsläpp CO2e (ton) 2022 Scope 1 21,7 Företagsägda och leasade fordon 1,6 Köldmedia 20,1 Scope 2 4,0 Förnybar elektricitet 0,20 Fjärrvärme 3,8 Scope 3 32,6 Inköp av kopieringspapper 0,1 Uppströms utsläpp för bränsle och energirelaterade aktiviteter 10,4 Tjänsteresor 22,1 Totala utsläpp 58,4
Under 2021 togs en ny målsättning fram för att öka e­signering av dokument

Medarbetare

Vi vill på ett effektivt sätt tillvarata kompetens hos våra medarbetare och ge grundläggande förutsättningar genom en god arbetsmiljö. Vi vill också att alla medarbetare ska känna delaktighet i arbetet, arbetsglädje, motivation och i övrigt uppleva banken som en bra arbetsgivare. Vi ska vara en lärande organisation där våra värdeord, engagemang, kompetens och gemenskap ska genomsyra vår verksamhet.

Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljöarbetet omfattar all verksamhet, såväl utrustning och lokaler som sättet att leda och organisera arbetet. I detta ingår medarbetarens totala arbetssituation där både fysiska, psykiska och sociala aspekter beaktas. Under början av 2022 har arbetet fortsatt varit fokuserat på att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra medarbetare till följd av covid-19. Under våren lättades restriktionerna och vi kunde återgå till en arbetsmiljö utan anpassningarna till pandemin.

HLR-utbildning har genomförts för alla medarbetare som önskade delta.

I samband med att ombyggnationen i Skara färdigställdes har ergonom varit på plats vid tre tillfällen för att utbilda inom det ergonomiska området utifrån vårt aktivitetsbaserade arbetssätt. Detsamma kommer att genomföras på samtliga mötesplatser allteftersom ombyggnationerna blir klara.

Utgångspunkterna i vårt systematiska arbetsmiljöarbete går att läsa i vår medarbetarpolicy och hälso- och arbetsmiljöpolicy. Vi arbetar aktivt med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Nära samarbete finns även med vår företagshälsovård vilken har stor betydelse för att få en bra fungerande hälsoutveckling och rehabilitering vid längre sjukfrånvaro. Bl. a erbjuds nyanställningskontroller samt hälsoundersökning vart tredje år.

Medarbetarundersökning sker veckovis via ett verktyg som i realtid mäter engagemang, välmående och utveckling. Detta för att på ett tidigt skede identifiera förbättringsområden som vi kan arbeta vidare med för att skapa en god arbetsmiljö. Svarsfrekvensen är mycket hög vid dessa undersökningar vilket skapar en bra temperaturmätning. Svaren sammanfattas i nio huvudkategorier, med möjlighet att koppla på valbara kategorier samt att skapa egna frågor.

18 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141
Arbetsglädje Leda rskap Personlig utveckling Meningsfullhet Autonomi Engagemang Arbetssituation Teamkänsla

Medarbetarundersökningen är ett verktyg för våra avdelningar att lyfta och diskutera de olika kategorierna utifrån insikter och trender. Bankledningen följer upp på övergripande nivå samt inom målstyrningsarbetet finns det monitoreringsområden där delar av medarbetarundersökningen ingår.

Viktiga resurser i vårt arbetsmiljöarbete är även våra kontakt- och arbetsmiljöombud som finns på samtliga kontor. På banken finns även en lokal fackklubb, kopplad till Finansförbundet, som är med både vid förhandlingar och verkar för medarbetarnas intressen.

Personalfrämjande aktiviteter

För att skapa arbetsglädje och främja hälsa hos våra medarbetare finns det flera exempel på hur vi arbetar för att stödja detta. En sådan aktivitet är vårt friskvårdsbidrag till alla medarbetare, vilket kan användas till valfri aktivitet inom ramen för Skatteverkets regler. En annan insats är vår Personalstiftelse vars ändamål är att verka för god personalvård bland medarbetare

Kompetensförsörjning

Vår största tillgång i banken är våra medarbetare. Därför är det av stor vikt att vi både behåller medarbetare och rekryterar nya som delar bankens värderingar och växer inom sina roller. Självledarskap och medarbetarskap är områden vi önskar utvecklas inom, både som medarbetare och organisation. Rekrytering av nya medarbetare är en viktig och stor investering och för att säkerställa kvalitet och effektivitet arbetar vi efter en fastställd rekryteringsprocess. Pensionsavgångar och nya roller i banken skapar möjligheter för karriärväxling inom banken, personalomsättningen anser vi inledningsvis ha legat på en normal nivå (ca 4 %) under året, med en ökning i slutet av året, vilket resulterat i en personalomsättning på *9,9 % för helåret 2022.

*Antal tillsvidareanställda som slutat under perioden - (pensioneringar) / (antal tillsvidareanställda vid periodens början + antal tillsvidareanställda vid periodens slut) / 2

19 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Kontinuerligt förändras kraven på våra yrkesroller, detta som en konsekvens av att fler nya regelkrav implementeras, vår omvärld förändras samt att den allt snabbare digitaliseringen påverkar kundbeteenden. Dessa ställer stora krav på medarbetarnas fortlöpande kompetensutveckling, vilket sker regelbundet såväl genom erfarenhetsutbyte, utbildning och medlyssning av chef. Under 2022 genomfördes en fortsatt stor utbildningsinsats av alla medarbetare inom Rörelsen inom ramen för Framgångsrika möten. Vi fortsätter att stärka våra medarbetares affärsmässighet i kundrelationer samt utöka samarbetet mellan privat- och företagssidan. Vi har även fortsatt utveckla våra chefer inom utvecklande ledarskap genom att bl. a ha genomfört två utbildningsdagar tillsammans med Finanskompetens.

Genom fortlöpande dialog mellan chef och medarbetare, samt vid medarbetarsamtal och coachmöten utvecklas vi tillsammans.

20 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Mänskliga rättigheter

Alla har rätt till samma bemötande, integritet och respekt för sin person. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att bemöta varandra och kunder på ett korrekt sätt samt verka för att denna värdering blir verklighet. Hos oss accepteras ingen form av diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling.

Dessa aspekter genomsyrar hela vår verksamhet och följs löpande upp. Hänsyn till ovanstående tas vid till exempel rekrytering samt i löneprocessen, där särskild kartläggning görs avseende lika lön för likvärdigt arbete och ur ett genusperspektiv. I styrelser och bankledning eftersträvas jämställdhet avseende kön, ålder osv.

I förebyggande syfte genomförs utbildningar i ämnet är bl. a företagshälsovården är en viktig samarbetspartner. Detta för att öka medvetenheten och kunskapen för att nå vår målsättning att ingen ska utsättas för någon form av diskriminering, trakasseri eller kränkande särbehandling i banken.

Kontroll och efterlevande av våra policys för mänskliga rättigheter och medarbetare sker dels genom årlig rapportering till styrelse och bankledning, dels redovisning av statistik i samband med bokslutsgenomgång. Om detta går att läsa i vår medarbetarpolicy, hälsooch arbetsmiljöpolicy och etik- och intressekonfliktspolicy.

Genom vårt medarbetarundersökningsverktyg kan vi på ett tidigt stadie fånga upp signaler avseende kränkningar, svaren sker anonymt, men aggregeras upp på gruppnivå, för att kunna följas upp. Inga händelser av kränkande karaktär ska förekomma och här råder nolltolerans.

Under 2022 har fyra inrapporteringar avseende mobbning eller kränkande särbehandling inkommit. Detta är något vi givetvis ser allvarligt på och samtliga inrapporteringar har hanterats enligt vår lokala rutin, varav en i samverkan med inrapportören har kunnat stängas. För övriga tre inrapporteringar har uppmaning skett att ta kontakt med chef, HR-chef och/eller facklig företrädare alt. önskan från chef att komplettera med utförligare kommentar för att kunna hantera det vidare. Det har dock inte inkommit någon fortsatt respons från inrapportörerna.

21 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141

Antikorruption

För oss är det av största vikt att vi bevarar allmänhetens förtroende och har goda relationer med våra kunder, våra avtalsparter och myndigheter. Det är därför viktigt att våra relationer och kontakter är affärsmässiga och korrekta.

Banken ska verka för en sund verksamhet och att allmänhetens förtroende för banken upprätthålls. Etik- och intressekonfliktpolicyn ligger till grund för hur banken hanterar etiska frågor och intressekonflikter. Anseende tar lång tid att bygga upp men kan snabbt raseras av oetiskt handlande. Försök till att påverka affärsbeslut genom yttre påverkan i form av gåvor, speciella förmåner eller mutor, finns alltid risk för. Policyn ger vägledning och innehåller grundläggande regler för hur eventuella uppkomna situationer behandlas samt avseende hur jäv och intressekonflikter hanteras. Genom återkommande utbildning, systemstöd och kartläggning över medarbetarens bisysslor hanteras dessa frågor ständigt.

Vidare finns det policy och instruktioner för att säkerställa att hantering av kundklagomål, incidentrapportering och visselblåsning, sker på ett korrekt sätt. Detta för att bevara vårt förtroende i samhället.

Kundklagomål

En väl fungerande klagomålshantering ger bankens kunder möjlighet att få sina intressen tillgodosedda. Detta är betydelsefullt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för banken och den finansiella marknaden. En god klagomålshantering ger också banken möjlighet att fånga upp problem, att åtgärda dessa samt vidta förebyggande åtgärder enligt vår klagomålspolicy. Kontinuerligt genomförs utbildningar, för att öka medvetenheten hos medarbetarna för vad som bör registreras som kundklagomål. Registreringarna ligger till grund för bankens förbättringsarbete för ökad kundservice och utvecklingsarbete.

Under 2022 minskade antalet klagomål i förhållande till föregående år, denna minskning kan härledas till att det under första kvartalet 2021 var många systemavbrott i vår IT miljö och därav inkom ovanligt många kundklagomål under 2021. Att ha säkra och stabila IT system är väsentligt för oss och är grunden i vår fortsatta digitaliseringsresa, vilket vår systemleverantör Swedbanks AB lyfter fram som ett av deras mest väsentliga områden. Kontinuerligt utbildar vi oss internt för öka medvetenheten kring vad ett kundklagomål är. Vi tycker det är av högsta vikt att vi får kännedom om de klagomål som våra kunder har så vi blir medvetna om dessa och utifrån det kan förändra oss. Detta för att möta våra kunders behov och anpassa oss för att på så sätt öka den totala andelen nöjda kunder på sikt.

Visselblåsning

Medarbetare i banken har rätt att rapportera regelöverträdelser eller oegentligheter. För att skydda medarbetaren finns möjlighet att rapportera anonymt. Skydd finns även för att ingen negativ behandling får ske från arbetsgivarens sida. Avtal har tecknats med extern part för att säkerställa att ärendet sker oberoende från verksamheten, vi har under året även kompletterat detta med en digital tjänst som gör att det går att anmäla visselblåsning via vårt medarbetarverktyg.

22 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141
2020
Antal rapporter 44 82 44
Kundklagomål
2021 2022

Penningtvätt och finansiering av terrorism

I vårt samhällsengagemang och oavsett kraven i offentlig reglering, ska vi ha ett långtgående åtagande att göra vad som står i vår makt för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De brott som resulterar i ekonomiskt utbyte är potentiella förbrott till penningtvätt. Här har banken som ett finansiellt institut ett stort samhällsansvar. Det finns ständigt en risk att våra system utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, därför måste vi göra det som är möjligt att förhindra sådant utnyttjande. Kontinuerligt finns ett utbildningsbehov, dels på individuell basis dels obligatoriska utbildningar för alla medarbetare.

Fortsatt har även fokus för året varit att arbeta med kvalitetshöjande aktiviteter. Detta kommer löpande att fortgå även framgent. Att ha en god kännedom om kunden är en absolut förutsättning för att kunna utföra ett tillfredsställande arbete mot penningtvätt. Kännedomen om kunden har avgörande betydelse för bankens möjlighet att göra sig en bild av vilka slags transaktioner som kunden kan väntas utföra och motsats vilka transaktioner som kunden inte kan väntas utföra och som således ska uppmärksammas i bankens löpande transaktionsmonitorering.

Med rutiner, ökad kompetens hos medarbetare och förbättrade systemstöd arbetas det systematiskt förebyggande för att förhindras att banken utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

En god kundkännedom innebär förståelse för kundens behov och medför därför också affärsmässiga fördelar, som t ex möjligheter till anpassade erbjudanden. I vår policy för åtgärder mot penningtvätt- och terroristfinansiering finns handlingsplaner och rutiner för att regelbundet följa upp att vi har en tillfredsställande kundkännedom.

Styrelsens underskrifter

Skara den 13 mars 2023

24 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141
Mats Sundberg ordförande Lennart Pehrsson styrelseledamot Anders Eklund personalrepresentant Christina Bjerke Versland vice ordförande Anna Ström styrelseledamot Tobias Bohlin styrelseledamot Therese Setterberg personalrepresentant Maria Berghem styrelseledamot Erik Brink styrelseledamot Patrik Meijer verkställande direktör

Revisorns yttrande avseende den lagstadgade hållbarhetsrapporten

Till bolagsstämman i Sparbanken Skaraborg AB (publ) org. nr 516401-0141

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2022 på sidorna 1-24 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FAR:s rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Karlstad 2023-03-13

KPMG AB Tobias Lilja

Auktoriserad revisor

25 Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141
Sparbanken Skaraborg AB (publ), org nr. 516401-0141 Sparbanken Skaraborg Box 163, 532 22 Skara Org.nr 516401-0141
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.