Page 1

1

nø√ºãsY 2012


2


á dü+∫ø£˝À.... Äsêπsÿ ÄDÏeTT‘ê´\T j˚Tdüj·T´ ùde˝À bÕHês¡ŒDeTT>± ... A message in loving memory of Bro. Yesanna

@düqï J$‘· eT\T|ü⁄\T j˚Tdüqï>±]‘√ e÷ nqTuÛÑyê\T n\Tô|s¡T>∑ì ø£èw”e\T&ÉT düàè‘·´+»* uÛ≤s¡‘êeì >∑]«+#·<ä–q <Ó’e»qT\T nqï‘√ nqTu+<Ûä+ yê] Á|ües¡ÔHê |òü\eTTqT $XÊ«düeTTqT ... HêJs¡T >∑qTø£

3

... 2 ... 3 ... 10 ... 13 ... 14 ... 17 ... 18 ... 22 ... 25 ... 28 ... 30 ... 32

nø√ºãsY 2012


Vü≤H√≈£î <˚e⁄ì‘√ q&ç∫q ‘·s¡Tyê‘· <˚e⁄&ÉT n‘·DÏï rdüTø£bıj·÷´&ÉT, >∑qTø£ n‘·&ÉT Çø£ Çø£ÿ&É ˝Ò&ÉT. á e#·q+ #ê˝≤ ÄdüøÏÔ<ëj·Tø£yÓTÆq~. Vü≤H√≈£î <˚e⁄ì‘√ ~q~qeT÷ q&ÉTdü÷Ô ñHêï&ÉT. n˝≤ ø=+‘· <ä÷s¡+ q&ç#êø£ n‘·&ç q&Éø£ Ä–b˛sTT+~. <˚e⁄&˚ n‘·DÏï ‘·q #˚‘·T\ MT<ä m‘·TÔ≈£îì |üs¡˝Àø±ìøÏ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. Á|ü‹ s√p <˚e⁄ì‘√ q&ÉTdü÷Ô ñHêï&ÉT ø±ã{Ϻ |üs¡˝Àø£ >∑èVü≤+ düMT|æ+∫+~. Ä, Çø£ yÓq≈£îÿ @+ yÓfi¯¢qT˝Ò, nqTø=ì |üs¡˝Àø£ >∑èVü‰ìøÏ yÓ[¢b˛j·÷&ÉT. Vü≤H√≈£î Çø£ÿ&É ˝Ò&ÉT ø±ì nø£ÿ&É ñHêï&ÉT. <˚e⁄ì‘√ q&ç#˚ uÛ≤>∑´+ eTq≈£Lÿ&Ü Çe«ã&ç+~, n+fÒ eTqyÓT+‘· <ÛäqT´\eTT?! ÇVü≤˝Àø£ j·÷Á‘·˝À |Á uü TÑÛ e⁄ eTq‘√ ñHêï&ÉT. H˚qT |Á uü TÑÛ e⁄‘√, |Á uü TÑÛ e⁄ Hê‘√ q&ÉTdüTHÔ êï&ÉT. Ç˝≤ q&ÉTdü÷Ô ñ+&É>± H˚qT Äj·Tq˝À ñqï nqTuÛÑ÷‹ bı+<ëqT. j·÷Á‘· eTT–+|ü⁄˝À H˚qT Äj·Tq˝À ñqï+<äTq Äj·Tq‘√ |üs¡˝Àø±ìøÏ yÓ[¢b˛‘êeTT. Çø£ÿ&É ñ+&É>± Äj·Tq eTq‘√ ñ+{≤&ÉT. nø£ÿ&É≈£î yÓfi≤¢ø£ Äj·Tq‘√ eTqeTT+{≤eTT. á |üs¡düŒs¡ dü+ã+<Ûä+ m+‘√ e÷]àø£yÓTÆq~. ÇVü≤˝Àø£ j·÷Á‘· |üs¡˝Àø±ìøÏ <ë] rdüTÔ+~. Ç<ä›s¡T düeTà‹ |ü&É≈£î+&Ü ≈£L&ç q&ÉTkÕÔsê? Hê˝Àì Áø°düTÔ eTVæ≤eT ìØø£åD. Áø°düTÔ˝À H˚qT q÷‘·q düèwæº. Äj·Tq≈£î H˚HÓ+‘· düìïVæ≤‘·yÓ÷ Äj·Tq Hê≈£î n+‘· düìïVæ≤‘·+. á ~e´ düMTø£s¡D+ mqï{Ïø° e÷s¡<äT. \y=~ø£j·T‘√ Á|üuÛÑTe⁄ nHêï&ÉT, ˙‘√ H˚qT, Hê‘√ ˙e⁄ uÛÀ»q+ #˚kÕÔeTT. ˙eP H˚qT ˇπø dæ+Vü‰düq+ MT<ä ≈£L#·T+{≤eTT. H˚qT ˙≈£î ‘·\T|ü⁄ rXÊqT >∑<ë! ˙e⁄ Hê≈£î ‘·\T|ü⁄ rj·÷*. ˙ dü«s¡+ H˚qT $HêïH˚, eT] Hê dü«s¡+ ˙e⁄ $Hêïyê? ˙ ∫+‘· j·÷e‘·TÔ Hê MT<ä y˚j÷· *. H˚qT ìqTï >∑T]+#˚ m\¢|ü &É÷ ∫+‹düTHÔ êïqT C≤Á>‘∑ Ô· ø£*–j·TTHêïqT. H˚H˚ ìqTï yÓTT<ä≥ Áù|$T+#êqT n˝≤π> ˙eP qqTï Áù|$T+#ê*. ªªj˚TdüT Hê ø√dü+ ` H˚qT j˚TdüT ø√dü+μμ nH˚ ìHê<ä+ ˙˝À, Hê˝À Á|ü‹ ì$Twü+ e÷s¡TÁyÓ÷>∑T‘·÷ ñ+&Ü*. <Ó’yêodüT‡\T. 4


5

Ä+Á<TäÛ \ n_Ûe÷q <Óe’ ùde≈£î\T @düqï >±s¡T ÇVü≤˝Àø£+˝À ‘·q ùdeqT eTT–+#·T≈£îì |üse¡ T >∑èVü‰ìøÏ yÓ[b¢ ˛j·÷s¡T. #·]Á‘˝· À yê] ùde≈£î Á|‘ü ´˚ ø£ kÕúqeTTqï~. kÕe÷q´ dæ‹ú ˝ÀqT+&ç ùdeqT ÁbÕs¡+_Û+∫ ndüe÷qyÓTqÆ ùdeqT »]–+∫q <Óe’ »qT\T @düqï >±] J$‘·+˝ÀqT+&ç eTq+ H˚sT¡ Ãø√e\dæq bÕsƒê\T nH˚øe£ TTHêïsTT. <˚e⁄ì ùde˝À Ä#ês¡´ Äsêπsÿ eT÷]Ô >±s¡T qqTï m˝≤ Áù|$T+#˚yês√ n˝≤H˚ nqï @düqï >±s¡T Áù|$T+#˚yês¡T. qqT #·÷&É>±H˚ ÄbÕ´j·T‘·‘√ Ä*+>∑q+ #˚dTü ≈£îH˚yês¡T. Ä˝Ÿy÷Ó dtº Ä˝Ÿ j·TTe≈£î&ç>± >∑T+≥÷s¡T ø£*dæq Á|‹ü kÕ] @<√ ˇø£{Ï >∑Ts¡T>Ô ± Çdü÷Ô e⁄+&˚yês¡T. <˚e, Ç~ 14e yÓT\Æ T sêsTT <ä>sZ∑ ¡ e⁄qï dæ+>∑|Pü sYqT+&ç ‘Ó∫Ãq yê#Y ñ+#·Tø√! <˚e, Ç~ jÓTs¡Twü˝eÒ TTqT+&ç ¨düHêï eT+~sY˝À j˚Tdüqï ‘Ó∫Ãq {° wüsºY ñ+#·T, Ç~ bÕdüsº \Y ≈£î Á|‘ü ´˚ ø£+>± #˚sTT+∫q u…_’ ˝Ÿ u≤´>¥ ñ+#·T.... n+≥÷ @<√ ˇø£{Ï k˛e˙sY˝≤, >∑Ts¡T>Ô ± Çe«≥+ Hê¬ø+‘√ dü+‘√wüeTì|æ+#˚~. >∑‘· dü+ˆˆ>± nqï‘√ z Á|‘ü ´˚ ø£yTÓ qÆ Ç+≥s¡÷´ ø±s¡´Áøe£ T+ ˇø£{Ï #˚j÷· \ì ‘·\+#êeTT. Ä $wüj÷· \ìï{Ï‘√ nqïqT >∑T]+∫q Á|ü‘˚´ø£ dü+∫ø£>± düŒ+<äq e÷dü |üÁ‹ø£ ˇø£ HÓ\ dü+∫ø£qT Á|#ü T· ]+#ê\ì ‘·\+#êqT >±ì M\Tø±ø£b˛sTT+~. Ä dü+<äs“¡ +¤ >± nqï >±]‘√ nH˚ø£ düeTj·÷˝À¢ nH˚ø£ $wüj÷· \T yê]ì n&ç– ‘Ó\TdüT≈£îHêïqT. á yê´dü+˝À Ä $wüj÷· \T ø=ìï bı+<äT|üs#¡ {· ≤ìøÏ Á|jü T· ‹ïdüTHÔ êïqT. yê{Ïø+£ fÒ eTT+<äT á <Óe’ »qTDÏï >∑T]+∫ H˚qT >∑eTì+∫q $wüj÷· \T eTT+<äT>± MT‘√ |ü+#·Tø√ìe«+&ç. Á|‹ü <˚e⁄ì ùde≈£î&ÉT, Á|‹ü ì» $XÊ«dæ á \ø£Då ≤\T yê],yê] J$‘ê˝À¢ ñ+&˚≥Tº #·÷#·Tø√yê*‡q ÄeX¯´ø£‘· @+‘ÓH’ ê ñ+~. 2011˝À nqï >±]‘√ dæ+>∑|Pü sY |Á j ü ÷· D+ #˚dqæ |ü⁄&ÉT eT˝Òdj æ ÷· <˚X|¯ ⁄ü dü]Vü≤<äT˝› À¢ ...

nø√ºãsY 2012


@düqï >±] ùde˝À &ÉãT“ kÕúq+

<˚e⁄ì ùde˝À X¯Øsêìï q\>=Z{qºÏ yê&ÉT nqï @düqï >±s¡T ‘·q X¯Øsêìï >±ì, Äs√>±´ìï >±ì <˚e⁄ì ùdeø£+fÒ m≈£îÿe Áù|$T+∫q yê&ÉT ø±<äT. X¯Øsêìï <˚e⁄ì ùde˝À q\>=Z{qºÏ yê&ÉT n+fÒ n‹X¯j÷Ó øÏÔ ø±<äT. <˚e⁄ì |æ\T|ü⁄ y˚Ts¡≈î£ $yêVü‰ìï ‘·´õ+∫, J$‘êìï dü+|üPs¡+í >± <˚e⁄ì ùde≈£î düeT]Œ+#·T≈£îqï yê&ÉT. <˚e⁄ì ùde˝À nôVAsêÁ‘·T\T ø£wæº+∫ |üì#˚dæq düTyês¡Ô ÁXÊ$T≈£î&ÉT eTq @düqï >±s¡T. dü+|üPs¡í sêÁ‹ ÁbÕs¡qΔ \T Ä+Á<Ûä Á|ü<X˚ Ÿ ˝À nqï >±πs ãVüQfi¯ Á|ü#ês¡+˝ÀìøÏ ‘Ó#êÃs¡ì nH˚ø£ eT+~ ùde≈£î\T kÕø£´å $TdüTHÔ êïs¡T. HÓ\+‘ê es¡Tdü>± ˇø£ ePs¡T ‘·sT¡ yê‘· eTs√ ePs¡T sêÁ‘·+>± ÁbÕs¡qΔ \‘√ eTq sêÁwü+º q\TeT÷\˝≤ yês¡T dü+<ä]Ù+#ês¡T. Á|ü‹ s√p ìÁ<ä˝≈Ò î£ +&Ü ÁbÕs¡qΔ ˝À¢ ñ+&É≥eT+fÒ X¯Øsêìï q\>=Z≥Tºø√e≥y˚T!

<˚e⁄ì eTVæ≤eTqT <=+–*+#·sê<äT

1979 dü+ˆˆs¡+˝À H˚qT yÓTT≥º yÓTT<ä{kÏ Õ] nyÓT]ø± yÓfi≤¢qT. n<˚ dü+ˆˆ˝À nqï >±s¡T ≈£L&Ü nyÓT]ø± <ä]Ù+#ês¡T. nyÓT]ø±˝À, |ò\æ &Ó*Œ¤j÷· ˝À »]–q dü+|òTü ≥q ˇø£{Ï MT <äèwæøº Ï ‘ÓkÕÔqT. |ò\æ &Ó*Œ¤j÷· ˝À ñqï ‘Ó\T>∑T Á|ü»\ eT<Û´ä q Á|ü‹ HÓ˝≤ düe÷y˚Xe¯ TT\T »s¡T>∑T‘·÷ e⁄+{≤sTT. ˇø£ HÓ\˝À yêø±´ìï uÀ~Û+∫q ùde≈£î&ÉT, Ä düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#˚ ô|<ä\› qT ‘êqT Ç+&çj÷· ˝À »]–+#˚ ùdeø√dü+ ø±qTø£\T Ç∫à ùde˝À düV≤ü ø£]+#ê\ì nuÛ´Ñ ]›+#ê&ÉT. Ä düe÷y˚X+¯ ˝À Á|ü‘´˚ ø£ ø±qTø£ Ä ùde≈£îì ø√dü+ |ü{ºÏ Ä yÓTT‘êÔìï Äj·Tq≈£î Ç#êÃs¡T. Ä ‘·sT¡ yê‘· HÓ\ j˚Tdüqï >±] yêø£´ dü+<˚Xe¯ TT, Ä eTs¡Tdü{Ï HÓ\ H˚qT e÷{≤¢&ÜqT, >∑qTø£ á $wüj÷· \T Hê≈£î ‘Ó*dæq$. @düqï >±] yêø£´|ü]#·s´¡ nj·÷´ø£, Ä düe÷y˚X|¯ ⁄ü ô|<ä\› T n+‘·≈î£ eTT+<äT HÓ\ yêø±´ìï uÀ~Û+∫q ùde≈£î&ÉT Á|ü‘´˚ ø£ ø±qTø£ n&ç–e⁄Hêï&ÉT ø±ã{Ϻ @düqï >±s¡T ≈£L&Ü n+‘˚ nqT≈£îì, @düqï >±s¡T yêø£´ |ü]#·s´¡ nsTTb˛sTTq ‘·sT¡ yê‘· ªÇ|ü&ÉT @düqï >±s¡T Ç+&çj÷· ˝À #˚ùd ùde ø√dü+ Á|ü‘´˚ ø£ ø±qTø£ |ü&TÉ <ë+μ nì Á|üø{£ +Ï #ês¡T. yÓ+≥H˚ nqï >±s¡T ˝Ò∫ ì\ã&ç ª<äjT· #˚dæ ø£$å T+#·+&ç, Hê ù|s¡T MT<ä <äjT· #˚dæ ø±qTø£\T |ü≥øº +£ &ç. Ç+&çj÷· ˝À e÷≈£î

nqï>±] dù e bÁ Õs¡+uÛÑ ~Hê\˝À

z kÕ] nqï $»j·Tyê&É˝Àì e÷ Á|æ+{Ï+>¥ Áô|dt≈î£ e#êÃs¡T. nqï <ä>sZ∑ ¡ ùde˝À ñ+&˚ j·TeqdüT&Ô TÉ nqï bÕ&çq bÕ≥\ dæ&,ç øπ ôd{Ÿ ø√dü+ ÄsYº ˇø£{Ï y˚sTT+#ê&ÉT. Ä ÄsY˝º À j˚TdüjT· ´qT, nqïqT düe÷q+>± y˚dæ yê]<ä]› yÓqTø£ yÓ\T>∑T edüTqÔ ï≥Tº y˚XÊs¡T. j˚TdüjT· ´‘√ düe÷q+>± ‘·q bò˛{À y˚jT· ≥+ nqï >±]øÏ q#·Ã˝Ò<Tä . Ä j·TTe ùde≈£îì‘√ ªá ÄsYº ‘·|ü sê, j˚TdüjT· ´‘√ düe÷q+>± Hê u§eTàqT y˚jT· ≈£L&É<Tä μ nì #ÓbÕŒs¡T. Ä dü+<äs“¡ +¤ >± e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ nqï #Ó|Œæ q e÷≥ H˚HqÓ ï&É÷ eTs¡Te˝ÒqT. ∫qï, ∫qï $wüj÷· \˝À düV≤æ ‘·+ <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT eTq+ rdüTø√{≤ìøÏ Á|üjT· ‹ï+#· ≈£L&É<Tä , <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT <˚e⁄ìπø ÄbÕ~+#ê*. eTs√ e÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT eTq+ <=+–*+#· ≈£L&É<Tä . 6


2010 dü+ˆˆ˝À $»j·Tyê&É˝À XÊ+‹, düTyês¡Ô eTôVA‘·‡yê\˝À Ä#ês¡´ Äsêπsÿ, ãÁ <äsY @düqï >±s¡T¢ dü+|ò÷ü \THêïsTT. e÷ dü+|ò÷ü \˝À K∫Ñ·+>± <äXe¯ T uÛ≤>±*#˚à n\yê≥T+~. &ÉãT“ b˛>∑T #˚jT· {≤ìøÏ H˚qT nyÓT]ø± sê˝Ò<Tä . <äjT· #˚dæ Hê ù|s¡T MT<ä ø±qTø£\T |ü≥&º +É Hê øÏw+ºü ˝Ò<Tä μ nì Á|üø{£ +Ï ∫ ≈£L#·THêïs¡T. n|ü&ÉT Hê‘√ á $wüj÷· ìï #Ó|Œæ q k˛<äsT¡ \T &˚$&é u≤ãT >±s¡T, |ò\æ &Ó*Œ¤j÷· ˝À uÒ‘ì· dü+|ò÷ü ìøÏ Hê&ÉT ùde≈£î\T>± ñqï Áã<äsY dü+Jesêe⁄ >±s¡T Hê≈£î #Ó|Œæ q $wüjT· y˚TeT+fÒ, Ç+&çj÷· qT+&ç e∫à nyÓT]ø±˝À Hê≈£î &ÉãT“ e<äT› nqï yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï ùde≈£î&ÉT Áã<äsY @düqï >±s¡T nì kÕø£´å $T#êÃs¡T. <˚e⁄ì ùde˝À ñqï yêπs >±ì $XÊ«düT˝Ò >±ì >∑eTì+#ê*‡q $wüjT· +. yÓ÷ùw #˚‹˝Àì ø£Ás¡ bÕeTT nsTT‘˚ <˚e⁄&TÉ <ëì ‘√ø£qT |ü≥Tºø√eTì yÓ÷ùw≈£î #ÓbÕŒ&ÉT. &ÉãT“≈£î J$‘·+˝À eTq$T#˚à kÕúq+, eTq $XÊ«dü f…*$»Hé <ë«sê ≈£L&Ü <˚e⁄ì yêø£´eTTqT $]$>± |Á kü Õs¡+ #˚dqæ ãÁ <äsY @düqï

7

2011 dü+ˆˆ˝À $»j·Tyê&É˝À eTqeTT ìs¡«Væ≤+∫q XÊ+‹ eTôVA‘·‡yê\˝À @düqï >±] dü+<˚Xe¯ TT J$‘êìï yÓ\&¢ ç #˚dTü +Ô ~. Á|æjT· T\T dü+Jesêe⁄ >±]∫Ãq eTs√ kÕø£å´+ e´øÏÔ>∑‘·+>± $XÊ«düT\T m+‘·>±H√ düV≤ü ø£]+#ês¡T. &ÉãT“qT eTq+ e<äT› nqT≈£îqï|ü&˚ &ÉãT“ ˙ yÓ+≥ edüT+Ô ~. 2010 dü+ˆˆ <Óe’ »qT\T Ä#ês¡´ Äsêπsÿ >±] dü«Á>±eT+ >√$+<ä|⁄ü s¡+˝À ÁbÕs¡HΔ ê eT+~s¡+ ì]àdüTHÔ êïeTT. Ä $wüj÷· ìï nqï >±s¡T ‘Ó\TdüT≈£îì s¬ +&ÉT eT÷&ÉT kÕs¡T¢ H˚qT nqïqT ø£*dæq|ü⁄&ÉT ªª<˚edüVü‰j·T+ H˚H√kÕ] nj·T´>±]ì (Äsêπsÿ >±]ì) ø£\yê\j·÷´μμ nHêïs¡T. Äsêπsÿ >±]øÏ Ä $wüjT· + #Ó_‘˚ >∑T+≥÷s¡T yÓ&TÉ ‘·THêï+ ø£<ë eTqy˚T yÓ[¢ ≈£\T<ë›+ nì yÓfi≤¢eTT. Äsêπsÿ >±s¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, >√$+<ä|⁄ü s¡+˝À eT+~s¡ ìsêàD+ $wüjT· + Á|ükÕÔ$+#ês¡T. @düqï >±s¡T #Û·≥T≈£îÿq ˝Ò∫ ì\ã&ç nj·T´>±s¡T ˇø£ÿ ì$Twü+ n+≥÷ ˝À|ü*øÏ yÓ[,¢ z ô|<ä› ø£es¡T‘√ ãj·T≥≈£î e∫à Äsêπsÿ >±]øÏ Ç∫à yÓ÷ø£]+∫ ÁbÕs¡qΔ #˚jT· +&Éj÷· ´, nHêïs¡T. y˚TeTT Ç+{ÏøÏ e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· Ä ø£es¡T ‘Ós∫¡ #·÷ùd,Ô \ø£å s¡÷bÕj·T\T n+<äT˝À ñHêïsTT. yÓ+≥H˚ s¡o<äT |ü+|æd÷ü Ô Äsêπsÿ >±s¡T e´øÏ>Ô ‘∑ +· >± @düqï >±]øÏ ñ‘·sÔ +¡ sêXÊs¡T, Ä ñ‘·sÔ +¡ #·÷∫ nqï>±s¡T m+‘· dü+‘√wæ+#ês√! Hê‘√ nqï >±s¡T #Ó|Œæ q e÷≥, Á>±e÷\≈£î ùdeø√düeTì yÓ[¢ >∑T+≥÷s¡T eùdÔ sêÁ‹fi¯ó¢ |ü&TÉ ø√{≤ìøÏ dü\ú + ˝Òì s√E˝À¢ Áu≤&çù|≥ ◊<√ s√&ÉT˝¶ À nj·T´>±]+{ÏøÏ yÓ[¢ |ü&TÉ ≈£îH˚ yêDÏï. ÁoeT‹ eT÷s¡eÔ Tà >±s¡T yêfi¯¢ bÕ|ü Á|üdqü ïqT, Á|üdHü êï nì |æ*ùdÔ Hê≈£î @düHêï nqï≥Tº $qã&ç, @+≥eTà >±s¡T nì yÓ&‘ç ˚ H˚qT ne÷àsTTì |æ*#êqj·÷´ nì neTà nH˚~. n˝≤+{Ï nø√ºãsY 2012


∫qï, ∫qï $wüj÷· \qT $e]dü÷Ô e⁄+fÒ m+‘√ ùd|ü⁄ Ä e÷≥\T $+≥÷ n˝≤ e⁄+&çb˛j˚T yêfi¯fl+. düV≤ü »+>± ˇø£ eTìwæ ˇø£ n+‘·dTü ≈Ô î£ e∫Ãq ‘·sT¡ yê‘· ‘·q bÕ‘·s√E˝À¢ Bqdæ‹ú ì >∑T]+∫ #Ó|ü ø√{≤ìøÏ n+‘·>± Çwü|º &ü sÉ T¡ . ø±ì nqï >±s¡T ‘êqT |ü&qç ø£cÕº\ìï{Ïì ø£fi≈¢¯ î£ ø£{qºÏ ≥Tº #Óù|Œyês¡T.

<äsÙ¡ q+‘√ ùde #˚dqæ yê&ÉT <Ó’e»qT\T @düqï >±]øÏ <˚e⁄&ÉT z Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq <äs¡ÙHêìï Ç#êÃ&ÉT. ùde\ìï{Ï˝ÀìøÏ dü+|òü÷\qT kÕú|+æ #·≥+ #ê˝≤ ÁbÕeTTK´yÓTqÆ ùde n+{≤s¡T. ‘·q J$‘·ø±\eT+‘·{Ï˙ dü+|òü÷\T kÕú|æ+#·≥+ ø√dü+ yÓ∫Ã+#ês¡T. #ê˝≤ eT+~ {Ï$˝À¢, |üÁ‹ø£˝À¢ #Ó|ü ≈£îH˚≥Tº @düqï >±s¡T Çìï y˚\ eT+~ e÷ dü+|ò÷ü ìøÏ ekÕÔsT¡ nì m|ü&É÷ #Ó|ü ø√ø£ b˛sTTHê 25 y˚\ eT+~ >∑T+≥÷s¡T, >√s¡+≥¢ dü+|òüT+˝À Á|üuÛÑTe⁄qT Á|ü‹ Á|üuÛÑTe⁄~q+ Äsê~ÛdTü HÔ êïs¡T. >√s¡+≥¢˝Àì ÁbÕs¡HΔ ê eT+~s¡+ n~ z Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ ø£≥&º +É

#·<Tä e⁄˝øÒ b£ ˛sTTHê nq+‘· C≤„q+ ø£*–qyê&ÉT nqï >±]‘√ ˇø£ÿ kÕ] e÷{≤¢&‘ç ˚ #ê\T. mìï dü+ˆˆsê\ ‘·sT¡ yê‘ÓH’ ê ÇfÒº >∑Ts¡TÔ |üfkºÒ ÕÔsT¡ . |ü~ dü+ˆˆsê\ ÁøÏ‘+· e÷{≤¢&TÉ ≈£îqï $wüj÷· \T ≈£L&Ü j·T<Ûë‘·<+äÛ >± #Óù|ŒkÕÔsT¡ . yê] C≤„|øü £ X¯øÔÏ n˝≤+{Ï~. Ç+‘· >=|üŒ ùdeqT dæ<›ä |üs#¡ {· ≤ìøÏ <˚e⁄&ÉT ‘·q <ëdüTDÏï yê&ÉT≈£îHêï&ÉT. yê]≈£îqï C≤„q+ nyÓ÷|òTü +. ‘Ó\T>∑T, ‘·$Tfi¯+, ø£qï&É uÛ≤wü˝À¢ nqs¡fiZ +¯ >± 2011˝À nqï>±]‘√ dæ+>∑|Pü sY |Á j ü ÷· DÏ+∫q ãè+<ä+

e÷{≤¢&>É \∑ s¡T, yêø±´ìï uÀ~Û+#·>\∑ s¡T. Çø£ yê]øÏ ‘Ó*dæq uÛ≤wü\qT >∑T]+∫ #Ó|Œü qø£ÿs¡˝<Ò Tä . Á|üsTTCŸ <ä ˝≤sY,¶ nH˚ e÷≥ nH˚ø£ uÛ≤wü˝À¢ nqï H˚sT¡ Ã≈£îHêïs¡T. dæ+>∑|Pü sY 2011˝À nqï >±]‘√ Á|üj÷· D+ #˚XÊqT. @ ø£+|üP´≥s¡T >∑T]+∫ e÷{≤¢&Hç ê, <ëì yÓT>±u…{’ Ÿ‡, yÓTyÓTT] n˙ï #Óù|Œùdyês¡T. ø¬ y˚Tsê\qT >∑T]+∫ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ e⁄+fÒ <ëì |òø¬æ ‡˝Ÿ‡qT >∑T]+∫ e÷{≤¢&˚ yês¡T. ªÄs¡e ‘·s>¡ ‹∑ s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ ‘·bÕŒqHêïμ nì n‹ $qj·T+>± #Óù|Œ nqï >±]˝À nq+‘· C≤„ì e⁄Hêï&ÉT.

Vü≤<äT\› T, >√&É\T ˝Òì dü+|ò÷ü \T. nqï >±s¡T ÁbÕs¡ΔHê |üPs¡«ø£+>± ÁbÕs¡+_Û+∫q dü+|òü÷\˙ï kÕ<Ûä´yÓTÆq+‘· eT≥Tº≈£î eP]øÏ ãj·T≥ e⁄+{≤sTT, n+‘˚ ø±<äT @ #·]ÃøÏ XÊX¯«‘·yTÓ qÆ Vü≤<äT› >√&É\T ñ+&Ée≥? ` ø±s¡D+ Á|ü‹ dü+ˆˆs¡+ dü+|òTü + ô|s¡T>∑T‘·÷H˚ e⁄+&Ü*. dü+|òTü düuTÑÛ ´\ ˝…øÿ£ ˝À m<äT>∑T<ä\ ˝Òøb£ ˛‘˚ Ä ùde≈£î&ÉT ‘·q ùdeqT z kÕ] |üØøÏ+å #·T ø√yê*, nì nqï >±s¡T ùde≈£î\T #ÓãT‘ês¡ì H˚qT $HêïqT. H˚qT #·÷∫q nH˚ø£ eT+~sê\T Ç˝≤H˚ e⁄HêïsTT.

dü+|òTü øπ eå Ty˚T ‘·q ÁbÕDeTT dü+|òTü ùde˝À #ê˝≤ ø£]qƒ +>± ñ+{≤&Éì nqï >∑T]+∫ #Ó|ü ≈£î+{≤s¡T. z kÕ] >∑T&çyê&É˝À <Óe’ ùde #˚ùd bÕdüsº Y ø£èbÕq+<ä+ nqï‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·THêïqT. @düqï >±s¡T dü+|òTü ùdeqT |ü]X¯ó<뛑෠ùde>± uÛ≤$kÕÔsT¡ . dü+|òTü +˝À me¬sH’ ê e´‹πsø£+>± |üì#˚ùdÔ n~ |ü]X¯ó<뛑෠≈£î e´‹πsø£+>± #˚ùd bÕ|ü+, <ëìøÏ ø£eå ÷|üD ˝Ò<Tä , nì K+&ç‘+· >± nqï #ÓãT‘ês¡T nHêïs¡T. ø=‘·>Ô ± ùde≈£î e∫Ãq j·TTe≈£î\qT nqï >±s¡T u≤>± |üØøÏkå ÕÔs≥¡ . me¬sH’ ê ùde≈£î |üìøÏ sês¡T nqT≈£î+fÒ yê]ì düT‹ yÓT‘·>Ô ±, ‹{°º ‹≥ºq≥Tº ø=ìï e÷≥\T #Ó|Œæ |ü+|æ+∫ 8


y˚kÕÔs≥¡ ! ªnj·÷´, ˙e⁄ ¨düHêï $TìÁd”˝º À |üìøÏ sêe⁄. @<ÓH’ ê HÓ\øÏ+‘· &ÉãT“ J‘·$T#˚à dü+dü\ú T+{≤sTT, yê{Ï˝À Á|üjT· ‹ï+#·T. ˙≈£î Ç+≥¬sï{Ÿ #·÷&É&+É eùdÔ Ç+≥¬sï{Ÿ <ä>sZ∑ ¡ ≈£L#·Tì @<ÓH’ ê nyÓT]ø± nÁ&ÉdTü \T <=s¡T≈£î‘êjÓ÷yÓ÷ #·÷&ÉT! yê]øÏ sêdæ @<√ ˙≈£î ‘√∫q≥Tº>± ùde #˚dTü ø√! uÛÑj·T|ü&Ée÷≈£î, ˙ n<äèwüº+ u≤>∑T+&ç ˙y√ >=|üŒ $TwüqØyÓH’ ê ÄX¯Ãs¡´|ü&qÉ edüs+¡ ˝Ò<Tä μ n+≥÷ ùdeø√dü+ e∫Ãq j·TTe≈£î\≈£î ãT~› #Ó|Œæ |ü+|ækÕÔs≥¡ ! n+fÒ nqï≈£î ø√|ü+ e∫Ã+<äì ns¡+› !

ùde≈£î&ÉT ùde <ë«sêH˚ b˛wæ+#·ã&Ü*. <˚e⁄ì ùde≈£î&ÉT ‘·q, ‘·q ≈£î≥T+ã b˛wüD ø√dü+ <˚e⁄ì ùde MT<äH˚ Ä<Ûës¡|&ü Ü\ì @düqï >±] uÛ≤eq. <˚e⁄ì ùde˝À ñqï yês¡T ôd&’ TÉ _õHÓd\t T #˚jT· ≥+, ˝Ò<ë ø£MTwüHé yê´bÕsê\T #˚jT· ≥+, bÕsYº f…yÆ Té @»+≥T¢>± |üì#˚jT· ≥+ ˝≤+{Ï $wüj÷· \T @düqï >±]øÏ düT‘·sêeTT Çwü+º e⁄+&É<Tä . n+‘· e÷Á‘·yT˚ ø±<äT nìï ùde\ø£Hêï dü+|ò÷ü \ kÕú|qü ÁbÕeTTK´eTì nqï >±s¡T #Óù|Œyês¡T. dü+|òTü øπ eå ÷ìøÏ ‘· q ÁbÕD≤H˚ ï bÕHês¡ Œ DeTT>± b˛dæ q yês¡ T Á|æj·T<Ó’e»qT\T @düqï >±s¡T. me&Ó’qqT <˚e⁄ì dü+|òTü eTTqT bÕ&ÉT #˚dqæ jÓT&É\ <˚e⁄&ÉT yêìì bÕ&ÉT #˚jT· TqT, nì <˚e⁄ì yêø£´+˝À eTq+ #·<Tä e⁄‘êeTT. <˚e⁄ì dü+|ò÷ü ìï C≤Á>∑‘>Ô· ± ø±bÕ&Ü* nH˚ $wüjT· +˝À nqï >±s¡T m+‘√ ÁX¯<Δä eVæ≤+#˚yês¡T.

yêπ>j Z T· ø±s¡T&ÉT @düqï >±s¡T. nqï >±] bÕ≥\T ãVüQfi¯ Á|ü#ês¡+˝ÀìøÏ e#êÃsTT. Ç‘·s¡ uÛ≤wü˝À¢ìøÏ ≈£L&Ü nqTe~+#·ã&ܶsTT. dæ+>∑|Pü sY˝À y˚TeTT Vü‰»s¡sTTq z ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü dü+|òTü +˝À ªj· T ÷<ë ‘· T ‹ >√Á‘·e÷ dæ+>∑yT˚ μ nì ‘·$Tfi¯ uÛ≤wü˝À nqï >±] bÕ≥ bÕ&ÉT‘·÷ e⁄+fÒ ‘· q Te⁄ |ü⁄\øÏ+∫b˛sTT+~. 9

‘·q kÕúìø£ dü+|òTü Äsê<Ûqä ˝À ãÁ <äsY @düqï Á|ü|+ü #·+˝À @ ÁbÕ+‘êìøÏ yÓ[H¢ ê nqï >±] bÕ≥\T Á|ü»\T Á|æjT· +>± bÕ&ÉT≈£î+≥÷ e⁄+{≤s¡T. |ü+&ç‘T· \T yÓTT<ä\T≈£îì bÕeTs¡T\ es¡≈î£ düeTdüÔ Á|ü»\÷ nqï >±] bÕ≥\T Çwü|º &ü ‘É ês¡T. dü+ˆˆsêìøÏ ˇø£ kÕ] >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑\˝À e#˚à ø=‘·Ô bÕ≥\ ø√dü+ Á|ü»\T ÄX¯‘√ m<äTs¡T #·÷dü÷Ô e⁄+{≤s¡T, ‘·V≤ü ‘·V≤ü ˝≤&ÉT‘ês¡T.

>∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑\T |ü ] X¯ ó <ë› ‘ · à <˚ e ⁄&É T eTTK´ Á|ü d ü + –≈£ î \T>± ÁbÕ#·Ts¡´+˝ÀìøÏ e∫Ãq yÓTT<ä{Ï düuÛÑ\T ª>∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑\Tμ. bÕ‘· ìã+<Ûqä Á>∑+<Û+ä ˝À düe÷»eT+‘ê <˚e⁄ì düìï~Û˝À ø£qã&˚~ >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑\T. nqï >±] ùde <ë«sê ñìøÏ˝ÀìøÏ e∫Ãq dü+|ò÷ü \˝À Á|ü»\T e÷Á‘·yT˚ ø±<äT &çHê$TH˚wHü é ‘ês¡‘e· T´+ ˝Ò≈î£ +&Ü nìï dü+|ò÷ü \ Á|ü»\T >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T. 2012 dü+ˆˆ˝À »]–q >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑\≈£î yÓTT<ä{Ï s√EH˚ nX‚wyü TÓ qÆ »qyêVæ≤ì e#˚ÃXÊs¡T. nqï >±s¡T ø=+#Ó+ ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡≥! n¬s, Ç<˚+{Ï? kÕ<Ûës¡D+>± ∫e] s√E≈£î m≈£îÿe eT+~ »Hê\T ekÕÔsT¡ , yÓTT<ä{Ï s√CÒ Ç+‘· eT+~ e#êÃπs+{Ï? nì ÄX¯Ãs¡´b˛j·÷s¡≥! rsê yêø£ãT #˚ùdÔ z |ü⁄ø±s¡T Á|ü»\ eT<Û´ä ˝À wæø±s¡T¢ #˚d+æ ~. @$T{≤ |ü⁄ø±s¡T!! @düqï >±s¡T »dtº >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑≈î£ eTT+<˚ #·ìb˛j·÷s¡T! njÓ÷´, Ç˝≤+{Ï |ü⁄ø±s¡T¢ <ëeq+˝≤>± yê´|ækÕÔsTT. #ê˝≤ eT+~ e÷ Ä|òd” Tü ≈£î bò˛Hé #˚dæ ≈£L&Ü á $wüj÷· ìï e÷≈£L #ÓbÕŒs¡T. y˚TeTT ≈£L&Ü ì»y˚T nqT≈£îHêïeTT. @~ @yÓTHÆ ê á >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑\˝À Á|ü‹s√E nqï >±s¡T yêø£´ |ü]#·s´¡ #˚XÊs¡T. nX‚wü Á|ü»\T Vü‰»s¡sTT B$+#·ã&ܶsT¡ . n<˚ nqï >±]øÏ nø√ºãsY 2012


j˚Tdüqï>±] C≤„|øü ±s¡Δ düu˝ÑÛ À ªdüàè‘·´s»*μ |ü⁄düøÔ ±ìï Ä$wüÿ]düTqÔ ï &܈ˆ <˚e <ä+&É\ dæ+>∑|Pü sY˝À ‘·q nø£ÿ <Óe’ »qTsê\T y˚Ts¡øÿ£ >±]‘√ >∑T+≥÷s¡T˝À »]–q ∫e] >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑ nsTT+~. nsTT‘˚ |üs˝¡ Àø£+˝À Á|ü‹ ì‘·´eT÷ >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>π ø£<ë!

|òTü q+>± »]–q uÛ÷Ñ kÕú|qü ø±s¡´Áø£eT+ nqï >±s¡T ÇVü≤˝Àø£ j·÷Á‘· eTT–+#ês¡T, nH˚ yês¡Ô Á|ü|ü+#·+ q\TeT÷\˝≤ ÁbÕøÏb˛sTT+~. yêdüÔey˚THê n+≥÷ nyÓT]ø±qT+&ç, dæ+>∑|Pü sY qT+&ç, \+&ÉHé qT+&ç

nH˚øe£ T+~ bò˛Hé #˚dæ Hê‘√ yêø£ãT #˚XÊs¡T. @düqï >±] n+‹eT j·÷Á‘·≈î£ \ø£˝å ≤~ Á|ü»\T Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. Á|ü‹ ˇø£ÿ] ÄX¯ ˇø£ÿfÒ! ø£&kÉ Õ] #·÷|ü⁄ ˇø£ÿkÕs¡sTTHê #·÷&Ü*, ø±ìï nìï \ø£\å eT+~ Á|ü»\T #·÷&Ü\+fÒ n~ kÕ<Û´ä |ü&˚ $wüj·Ty˚THê? nsTT‘˚ ôVAdüHêï ÁbÕs¡ΔHê eT+~s¡+ ùde≈£î\T eTT+<äT C≤Á>∑‘>Ô· ± ÁbÕ+>∑DeT+‘·{˝Ï À ô|<ä,› ô|<ä› Ád”ÿHé‡ ˝…y’ é #·÷&É{≤ìøÏ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n˝≤¬>H’ ê nqï >±]ì <ä>sZ∑ >¡ ± #·÷#˚ uÛ≤>∑´+ nH˚ø£ eT+~øÏ <äøÿÏ +~.

n+‹eT j·÷Á‘· ÁbÕs¡+uÛ≤ìøÏ eTT+<äT n+<äs¡÷ #·÷&É{≤ìø£qï≥T¢ ¨düHêï ùde≈£î\ ãè+<ä+ nqï >±] bÕ]Δe <˚V‰ü ìï #˚‘T· \ MT<ä m‹Ô Á|ü»\+<ä]ø° #·÷|æ+#ês¡T. Ä düeTj·T+˝À Á|ü»\˝ÀqT+∫ e∫Ãq |òTü Àwü X¯Øsêìï >∑>∑Ts=Œ&ç|æ+|ü #˚dæ+~. nqï >±s¡+fÒ Á|ü»\≈£îqï Áù|e÷_Ûe÷Hê\T n˝≤+{Ï$.

ùde˝À yês¡dTü \T nqï >±] ‘·sT¡ yê‘· ôVAdüHêï $TìÁd”dº ≈t î£ yês¡dTü \T @es¡T? nH˚~ nH˚ø£ eT+~ n&ç>π Á|üXï¯ . nqï >±s¡T J$+∫ e⁄qï s√E˝À¢ Ç<˚ Á|üXï¯ ˇø£ kÕ] H˚qT n&ç>±qT. ªª<˚edüV‰ü j·T+, $yêVü≤+ #˚dTü ø√≈£î+&Ü J$‘êìï |üP]Ô>± ùde≈£î düeT]Œ+#·T≈£îì Hê‘√ bÕ≥T ùde˝À ñqï @&ÉT>∑Ts¡T ùde≈£î\ ù|s¡¢qT sêdæ ˝≤ø£sY˝À ñ+#êqT. H˚qT eTVæ≤eT˝ÀìøÏ yÓ[q¢ ‘·sT¡ yê‘· Ä ù|s¡T¢ ãj·T{ÏøÏ ekÕÔsTT, nHêïs¡Tμμ. ôdô|+º ãs¡T 10, 2012 q >∑T+≥÷s¡T j·TTHÓf’ &… é bÕdüsº ‡Y ô|˝ò Àwæ|t yês¡T @düqï>±] düàè‘·´+»* düuqÑÛ T |òTü q+>± @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. >∑T+≥÷s¡T bÕdüsº ‡Y ô|˝ò Àwæ|t bòÂ+&ç+>¥ yÓT+ãsY‡˝À ˇø£ss¡ TTq Hê Á|æjT· k˛<äsT¡ \T s¬ e. |æ._.s¡$ Á|ükÕ<é >±s¡T, ô|˝ò Àwæ|t Hêj·T≈£î\T qqTï ≈£L&Ü á düu≈ÑÛ î£ ÄVü‰«ì+#ês¡T. @düqï >±] >∑T]+∫ s¡∫+∫q Á>∑+<Ûëìï Hê #˚‘· ÁbÕs¡qΔ ‘√ Ä$wüÿ]+#ês¡T. á düu˝ÑÛ À bÕdüsº Y nÁuVü‰+ >±s¡T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷, ùde˝À @ nedü s ¡ ‘ · e ⁄Hêï <˚ e ⁄ì e<ä › q T+&ç e÷Á‘· y ˚ T bı+<äTø√yê\ì, @ e÷qe e÷Á‘·Tì <ä>sZ∑ ¡ #˚sTT #ê#·e<äì› 10


‘·eT≈£î H˚]Œ+#ês¡ì, nÁu≤Vü‰+ bÕdüsº T¡ >±s¡T nHêïs¡T. nqï>±] <ä>sZ∑ ¡ &ÉãT“ e⁄+&Éì#˚Ãyê&ÉT ø±<äì #ÓbÕŒs¡T. eT+~s¡+˝À &ÉãT“ @<ÓH’ ê e⁄+fÒ yÓ+≥H˚ n~ eT+~sê\T ø£≥㺠&É{≤ìø√, ùde˝À Ks¡TÃ#˚jT· {≤ìø√ Ç∫à y˚XÊyê&ÉT ø±ì &ÉãT“qT ì\« e⁄+#˚yê&ÉT ø±<äT nì nHêïs¡T. j˚Tdüqï Á|üuTÑÛ e⁄ eTVæ≤eT˝ÀøÏ yÓfiø¢¯ e£ TT+<äT ¨düHêï |ü]#·s´¡ \≈£î ÇHé#êsY®>± bÕdüºsY nÁãVü‰+ >±]ì ìj·T$T+#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T.

bÕdüsº Y nÁuVü‰+ >±]‘√ e÷{≤eT+‹ <Óe’ »qT\T @düqï >±s¡T Á|ü‘´˚ ø£+>± n_ÛùwøÏ+∫q e´øÏ>Ô ± k˛<äsT¡ \T bÕdüsº Y nÁu≤Vü‰+ >±]ì H˚qT, k˛<äsT¡ \T s¡$ Á|ükÕ<é >±s¡T, |üèBÛ«sêCŸ >±s¡T, sêE >±s¡T ø£*XÊeTT. n|üŒ{Ïøπ bÕdüsº Y C≤Hé yÓd>¢” ±s¡T, bÕdüsº Y s¡yT˚ XŸ >±s¡T eT]ø=+<äsT¡ ùde≈£î\T ≈£L#·Tì Ä yês¡+˝À »]–q ùdyêø±s¡´Áø£e÷\>∑T]+∫ e÷{≤¢&TÉ ≈£î+≥THêïs¡T. qqTï #·÷&É>±H˚ Á|æjT· T\T C≤Hé yÓd¢” >±s¡T kÕ<äs+¡ >± ÄVü‰«ì+#ês¡T. n+<äse¡ T÷ ˇø£]øÏ ˇø£s+¡ e+<äHê\T #Ó|ü ≈£îHêïeTT. bÕdüsº Y C≤HéydÓ ¢” >±s¡T \T+^ |ü+#·MT<ä ‘·$Tfi¯Hê&ÉT düºsTT˝Ÿ˝À e⁄Hêïs¡T, bÕdüºsY |üèBÛ« >±s¡T ª>∑ãT≈£îÿq $TeTTà\Tï #·÷ùdÔ á |ü+#·˝À @düqï >±πs >∑ T s=Ô d ü T Ô H êïs¡ T μ nHêïs¡ T . n+<ä s ¡ e T÷ Vü ‰ sTT>± qe⁄«≈£îHêïeTT. bÕdüsº Y nÁuVü‰+ >±]ì ¨düHêï |ü]#·s´¡ \ ÇHé#êÛ sY>® ± ‘·q ‘·\MT<ä #˚‘T· \T+∫ ÁbÕ]Δ+∫ n_ÛùwøÏ+#ês¡T. ª@

j˚Tdüqï>±]ì |Á uü TÑÛ e⁄ eTVæ≤eT˝À ÄVü‰«ìdüTqÔ ï≥T¢ }Vü‰ ∫Á‘+· 11

$wüj÷· \πø >±ì, @ |ü]dæ‘ú T· \πø >±ì uÛj Ñ T· |ü&eÉ <äT.› Á|üuTÑÛ e⁄ ˙≈£î ‘√&ÉT>± e⁄+&ç ìqTï q&ç|kæ ÕÔ&TÉ μ nì nqï >±s¡T #Ó|挤q≥T¢ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. ø£sêï≥ø£, <ëeD–] ÁbÕ+‘·+ qT+&ç dü+|üPs¡í ùde≈£î 1999˝À 19 dü+ˆˆsê\ j·TTe≈£îì>± ôVAdüHêï |ü]#·s´¡ \˝ÀìøÏ e∫Ãq ‘êqT ùde˝À nqï e<ä› Äj·÷ $<Ûë\T>± ‘·Ø“¤<Tä bı+<ëqì nH˚ø£ |ü≥Dº ≤\˝À düV≤ü ùde≈£îì>±, ùde≈£îì>± ùdeqT »]–+#êqì @düqï >±s¡T eTVæ≤eT˝ÀìøÏ #˚s¡Ãã&Éø£ eTT+<äT ø±\+˝ÀH˚ nqï >√s¡+≥¢≈î£ ‘·qqT |æ*#ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. nqï>±] e÷≥\T, ùde˝À yê] e÷~] nø£så ê\ nqTdü]+∫ Á|üuTÑÛ e⁄qT eTVæ≤eT|üs#¡ ≥· y˚T ÁbÕeTTK´yÓTqÆ \ø£´å eTì ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. bÕdüsº Y C≤Hé yÓd¢” >±s¡T, bÕdüsº Y sêE >±s¡T, bÕdüsº Y s¡yT˚ XŸ >±s¡T y˚T+ q\T>∑Ts¡eT÷ ≈£L#·Tì Á|üdTü ‘Ô êìøÏ nìï $wüj÷· \T #·]Ã+#·T≈£îì eTT+<äT≈£î ø=qkÕ>∑T‘·THêïeTT. ‘·«s¡˝À z ø£$T{°>± @s¡Œ&ç ùde˝À eTT+<äT≈£î ø=qkÕ>∑T‘êeTT, nHêïs¡T. nqï >±s¡T Ä•+∫q yÓsTT´ dü+|ò÷ü \T, Ä ‘·sT¡ yê‘· ≈£L&Ü Ä <äs“¡ H¤ êìï n˝≤π> ø=qkÕ–+#ê\ì ‘êeT+‘ê Ä•düTqÔ ï≥Tº bÕdüsº Y nÁãVü‰+ >±s¡T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. Çø£ÿ&É z e÷≥qT ‘·|Œü ≈£î+&Ü H˚qT Á|ükÕÔ$+#ê*. nqï >±]‘√ e÷{≤¢&˚ nH˚ø£ dü+<äsꓤ\˝À |ü<,˚ |ü<˚ z e÷≥ n+≥÷ e⁄+&˚ yês¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT k˛<äsT¡ \≈£î H˚qT ãTD|ü&ç e⁄HêïqT, nì #ê˝≤ kÕs¡T¢ yês¡T nq>± H˚qT $HêïqT. Ä ãTD≤ìï rs¡Ã{≤ìø£qï≥Tº ‘·q ‘·sT¡ yê‹ yês¡düT˝À¢ ˇø£]ì ‘·$Tfi¯ k˛<äs¡TDÒï ìj·T$T+#ês¡T. <˚e⁄ìøÏ k˛ÔÁ‘ê\T. d”«ø£]+∫q y˚T\TqT eTs¡∫b˛ìyê&ÉT eTq nqï>±s¡T. <Óe’ »qT\T @düqï >±s¡T Js√ qT+&ç á |ü]#·s´¡ qT ÁbÕs¡ + _Û + ∫ <˚ e ⁄ì Ä‘· à n_Û ù wø£ + ‘√, <ä s ¡ Ù q+‘√ Á|ü|ü+#·+˝ÀH˚ ù|¬sìïø£>∑\ |ü]#·s¡´\T>± #˚XÊs¡T. á <Óe’ »qTì‘√ nH˚ø£ dü+ˆˆsê\T ùde˝À ‘·Ø“<äT bı+~ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ ùdeqT n<˚ <äsÙ¡ q+‘√ ø=qkÕ>±\ì Á|üuTÑÛ e⁄ yê] HêeT+ n‘·T´qï‘·+>± eTVæ≤eT|üs#¡ ã· &Ü\ì j˚Tdüqï >±] yês¡dTü ˝…q’ ùde≈£î\ ø√dü+, ¨düHêï $TìÁd”dº t ø√dü+ eTqeT+‘ê ÁbÕs¡qΔ #˚<ë›eTT. <Óy’ êodüT‡\T. nø√ºãsY 2012


Dear Family, Friends, Saints, Servants of God and Officials of the governing agencies in India; My deepest condolences and heartfelt empathy to all those who are aggrieved at the great loss of Pastor T Yesanna who entered into glory on 8th of August 2012. Pastor Yesanna was my best friend … a friend who had stuck closer than a brother to me. I still share the impact of this colossial loss not only to me, to the Hosanna Ministries, to the Telugu speaking people but also the Spirit filled Christian community around the globe. On Wednesday the 8th of August 2012, when I was in Singapore … my heart was uneasy … troubled … I did not know why … only later when I received the news that Pastor Yesanna had a heavenly home calling, I realized that my heart was troubled because I lost part of me … my best friend …who had been a great spiritual blessing for me . On Thursday and Friday the 9th and 10th of August 2012 together with my wife and Church members I had an event in Indonesia and as such I was not able to attend the Funeral Service which I consider as a Farewell Service. But I thank and praise God through the LORD Jesus Christ for enabling me to share the Word during our dearest Pastor Yesanna’s Memorial Service on 23rd August 2012.

We thank God that even though we may be saddened, we have with us the Holy Spirit, the Comforter and the Word of God, our Encourager. Let us hear the Voice of the LORD through the reading of Scripture … Hebrews 12:1-2 Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Introduction to the Letter to the Hebrews The letter (which was written in 64-69 AD) was written to the Hebrews, believers of Jehovah, and recipients of the Abrahamic Covenant and the people of God. The readers of the letter were persecuted for their faith. Some were professing 12


Christians but were not practicing Christians. Conse quently, the writer chose the theme, “The Superiority of Christ, the supremacy of the Priesthood of Christ and the superiority of the power of Christ. The Holy Spirit has wonderful lessons for us from this passage of Scripture. 1.The Bible reminds us that we are surrounded by a cloud of witnesses. The Holy Bible speaks much about witnesses … those who watch over us. The God of the Bible who guards Israel neither slumbers nor sleeps (Psalm 121:4). The LORD of Heaven looks at all the inhabitants of the earth. He considers all their works and fashions their hearts individually (Psalm 33:13-15). The LORD Jesus has promised to be with us to the end of the Age (Matthew 28:20). The Holy Spirit of the living God abides with us forever and guides us into all truth and glorifies Christ through us (John 14:15-16; 16:13-15). The Apostle John speaks of three witnesses in heaven namely, the Father, the Word (the LORD Jesus) and the Holy Spirit (1 John 5:7). The writer of the letter to the Hebrews say we have a host of other witnesses in heaven watching over us. The Greek word, ‘Martus’ translated as witness has various connotations. A witness remembers … has knowledge … and can confirm something … . A witness also has experiential knowledge … in particular about God. In the context of the letter to the Hebrews, the witness also has suffered the consequences of confessing Christ. Finally, a witness is also watching over all the happenings surrounding the Church. In the book of Hebrews chapter 11, we have a list of witnesses who were faithful to God … some were blessed … some suffered … . Now we thank God that we have a great witness in Heaven in the person of Pastor Yesanna, the founder of Hosanna Ministries. He 13

remembers all of us … our prayer concerns … our needs. Pastor Yesanna is right now watching us from heaven. He is now watching over the Hosanna Ministries. 2.The Bible tells us to lay aside every weight in the ministry. The Christian ministry is likened to an athletic, tract and field race. It is not a short distance 100 meters, 200 meters or 400 meters dash but a long distance race … a marathon. When I was young I was a long distance runner. I have competed in races of up to 17 kilometers. I had to practice hard. I had to sleep early. I had to have light clothing. I even ran barefooted to lay side every weight. It was tough and difficult but rewarding. Pastor Yesanna is an encouragement to us. He had removed every weight, every encumbrance in his life. He chose to be humble. He chose simplicity. He travelled light on his earthly ministry. In the initial stages of his ministry, he travelled long distances by bus and train and that had resulted in blood circulation problems for him. His extensive missing of meals and rest in particular, sleep had weakened him physically. But that was the secret of his success in ministry. Today he has been the chief instrument used mightily by God to make Hosanna Ministries a successful one greatly adorned by many. 3.The Bible instructs us to renounce every sin that ensnares us. The Greek word for sin is ‘Harmatia.’ It primarily means that we sin when we miss the mark … the purpose and plans of God in our lives. We are to obey the general commandments of God given in the Holy Bible and the particular commandments of God given to us directly. We are to constantly battle with the spiritual weaknesses, mental weaknesses, emotional weaknesses, physical weaknesses, weak personality traits and moral weaknesses that slows us down or hurts our ministry.

nø√ºãsY 2012


Pastor Yesanna was a great man of God because he desired holiness and heard the Voice of God through the Bible, the ministry of angels, dreams and visions, prophecy and revelation and a host of other means. May the Holy Spirit examine and enable us to lead a God fearing life! 4.The Bible encourages us to run the Christian Race with endurance. The Greek word for endurance is ‘Hupomone’ which means patience, endurance, and includes a quality that makes us not to surrender easily to circumstances or succumb under trial. The Greek word for race is ‘Agon.’ It means that we are strifing, there is a contending and contest. It denotes a serious battle. The Christian race is a mixture of joyful ministry and agonizing spiritual warfare. Our battle is not with flesh and blood but principalities and powers … the spiritual hosts of wickedness in the heavenly places … the dark princes of the ages … the strongmen of the lands …. We are called to be faithful in the ministry … in particular the ministry of the declaration of the Gospel of the LORD Jesus. We are to be patient and we journey on amidst: ❋ Test, Trials and Troubles; ❋ Joy, Sorrow and Sadness; ❋ Health, Weakness and Sickness; k Wealth, Financial Constrains and Hardships;

k Blessings, Gain and Pain. Our dear Pastor Yesanna had experienced the entire aforesaid situation and had been faithful to the LORD. 5.The Bible challenges us to look unto Jesus the Author and Finisher of the Faith. Pastor Yesanna always had his eyes on Jesus. When he was a teenager, he was mentally troubled for a while. One day Jesus appeared before him … and healed him. Since that day he had never lifted his eyes away from Jesus. The Bible tells us to look to Jesus, the author and Finisher of our faith. The Greek word, ‘Archegos’ translated as Author means originator, founder, leader, the cause that began our ministry. The LORD Jesus has called each and everyone of us into a particular ministry. The Greek word for Finisher is ‘Telelotes,’ which means perfecter … one who completes … one who enables us to attain the goal … one who helps us to complete the race and to receive the prize. Let us all look up to Jesus the Author and Finisher of our faith. The Apostle Paul was confident that, “He who had begun a good work in you (us) will complete it.” (Philippians 1:6) May every remembrance of our dear Pastor T Yesanna enable us to look to Jesus and complete the tasks given to us on earth! Amen.

The Reverend Milton S Lazarus was born in Singapore. He graduated with a Bachelor of Theology in 1987 and a Master of Christian Studies in 1997 from the Singapore Bible College. He has been in the full time Christian ministry for more than 30 years, mainly in the pastoral area. He is currently the Founder / Pastor of Peace Community Chapel established since 1999 in the Republic of Singapore. He has known Pastor T Yesanna for more than 20 years. 14


Vü≤ÀdüHêï $TìÁd”ºdt kÕΔ|ü≈£î&Ó’q @düqï <˚e⁄ì #˚‹ |üìeTT≥Tº. nH˚ø£ Äràj·T esê\T ø£\yê&ÉT. 45 dü+ˆˆ>± uÀ<Û ä ≈ £ î &É T , >±j· T ≈£ î &É T , ^‘· s¡ # · s TT‘· > ± |ü ] #· s ¡ ´ »]–+∫qyê&ÉT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, ø£sêï≥ø£, eT<Û´ä Á|ü<X˚ ,Ÿ eTVü‰sêÁwü,º >√yê eT]j·TT k‘Y ÄÁ|òøæ ± K+&É+˝À 850 ô|>’ ± dü+|ò÷ü *ï kÕΔ|+æ ∫q <Óe’ »qT&ÉT. ø£cÕº\T ø£&>É fi∑ fl¯ eT<Û´ä n‹kÕ<Ûës¡D+>± ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ qÆ @düqï ùde <˚e⁄ì ã\yÓTÆq #˚‹˝À C≤rj·T+>±qT, n+‘·sê®rj·T+>±qT $dü]Ô +∫+~. 1947 ˝À HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢˝À r|ü\|üP&ç qs¡d+æ VüQ\T ø£eT\eTà <ä+|ü‘T· \≈£î »ìà+∫q eTT<äT› _&ɶ Ç‘·&TÉ . ‘·+Á&ç uÛøÑ ÔÏ >∑\ Væ≤+<äTe⁄, ‘·*¢ ø£<√∏ *ø£ $XÊ«dæ. ø£eT\eTà≈£î yÓTT‘·+Ô dü+‘êq+ 12 eT+~ yê]˝À @düqï 6e dü+‘êq+. ÄyÓT ‘·q 6e dü+‘êHêìï HÓ\÷¢s¡T dü+‘·ù|≥ ˝Àì ôdsTT+{Ÿ CÀdü|òt Vü‰dæŒ≥˝Ÿ˝À Á|üdü$+∫+~, |ü⁄{Ϻq~ eT>∑|\æ y¢ ê&ÉT. Ä s√E e÷]à 19, 1947. _&ɶ u≤<Ûä |ü&TÉ ‘·÷ e⁄+&É>± eT÷&√ s√E ÄyÓT Ä |æ\y¢ êDÏí _wü|t $*j·TyéT uÖ≥sY <ä>∑Zs¡≈£î rdüT≈£î yÓ[fl+~. Äj·Tq ÁbÕ]Δ+∫ Ä ø£e÷s¡T&çøÏ ªª@düqïμμ nì HêeTø£sD¡ + #˚XÊs¡T. Ä u≤\T&ÉT >=|üŒ <Óe’ »qT&Í ‘ê&Éì ÄHê&˚ Á|üe∫+#ê&ÉT. @düqï≈£î 10 dü+ˆˆ ej·TdüT Hê{ÏøÏ nH˚ø£ <äj÷· ´\T |ü{ºÏ HÓ\÷¢s¡T s√&É¢ yÓ+≥ |æ∫Ãyê&ç˝≤ ‹]π> yê&ÉT. n˝≤ 7 dü+ˆˆsê\T eT‹dæΔ$T‘·+ ˝Òìyê&Ó’ |òü⁄{Ÿ bÕ‘Y\ô|’ ¬s’˝Ò« bÕ¢{ŸbÕò yéT\ô|’ |ü&TÉ ≈£îH˚ yê&ÉT. s¡ø+Ô£ ø£≈î£ ÿ≈£îH˚yê&ÉT n<Ó+‘√ <äj·T˙j·T dæΔ‹ ˇø√ÿkÕ] #Ó‘·Ô≈£î+&û˝À qT+&ç ÄVü‰s¡+ yÓ<Tä ≈£îÿH˚yê&ÉT. n~ 15, |òÁæ ãe] 1964. j˚Tdüqï >∑eT´+ ˝Ò≈î£ +&Ü n˝≤ ‹s¡T>∑T‘·÷ >∑èVü≤ ≈£L&çø£ »s¡T>∑T‘·Tqï ˇø£ Ŭø’düÔe sTT+{Ï˝ÀøÏ yÓ[fl ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. ≈£L&çø£ eTT–XÊø£ ˇø£ Á|üø±X¯e+‘·yTÓ qÆ ø±+‹ Äj·Tqô|’ |ü&+ç ~. n|ü⁄&ÉT düeTj·T+ sêÁ‹ 11 >∑+ˆˆ @düqï ‘·q sTT+{Ï yÓ|’ ⁄ü q&ÉTdüTHÔ êï&ÉT. Ä yÓ\T>∑T˝À j˚TdüTÁø°dTü Ô Á|üuTÑÛ e⁄ Á|ü‘´· ø£eå Tj·÷´s¡T. n+‘˚ @düqï u≤>∑j÷· ´&ÉT. e÷eT÷\T e´øÏ>Ô ± e÷]b˛j·÷&ÉT. 15

@&˚fi¯fl ‘·sê«‘· @düqï ‘·q sTT+{ÏøÏ dü«düú∫‘·TÔ&Ó’ #˚sT¡ ≈£îHêï&ÉT. eTs¡Tdü{Ï s√E ìÁ<ä˝∫Ò q @düqï øÏ+<ä{Ï sêÁ‹ >∑èVü≤≈£L≥eTT˝À yêø£´+ #Ó|Œæ q bÕdüsº qY T ø£\TdüT ≈£îHêï&ÉT. bÕdüºsY >±s¡T j˚Tùd n‘·ì dü«düΔ|üs¡∫q <˚e⁄&Éì Äj·TH˚ ì»s¡ø≈å£ î£ &Éì #ÓãT‘·÷ ªªq•+∫q <ëìì yÓ<øä Ï s¡ø+åÏ #·T≥≈£î eTqTwü´≈£îe÷s¡T&Óq’ j˚TdüTe#êÃ&ÉTμμ nì \÷ø± 19:10 ˝Àì ˝ÒKq uÛ≤>±ìï ªªÁ|üj·÷dü|ü&ç uÛ≤s¡eTT yÓ÷düTø=qT#·Tqï düeTdüyÔ TÓ qÆ yês¡˝≤sê! HêjÓTT<ä≈› î£ s¡+&ç H˚qT MT≈£î $ÁXÊ+‹ ø£\T>∑C‘Ò T· qTμμ nì eT‘·sÔ TT 11:28 ˝Àì ˝ÒKq uÛ≤>±ìï #·÷sTT+#ê&ÉT. bÕdüsº Y >±s¡T @düqï≈£î ˇø£ u…_’ ˝Ÿ sTT∫à |ü+bÕs¡T. n|üŒ{Ï qT+&ç @düqï u…’_˝Ÿ #·<äe&É+, ñ |üyêdüeTT+&É≥+, ÁbÕs¡qΔ #˚jT· &É+ @düqï≈£î ì‘·´ ø£è‘·´yÓT+Æ ~. 1966 ˝À Ä>∑dTü º 1e yês¡+˝À 19 dü+ˆˆsê\ ÁbÕj·T+˝À <˚e⁄&TÉ @düqïqT dü+|üPs¡ùí de≈£î |æ\T#·T ≈£îHêï&ÉT. sTT\T¢$&ç∫ @düqï ô|+‘·Tø√düTÔ dü+|òTü +˝À #ê˝≤ dü+ˆˆsê\T >∑&bç Õ&ÉT. 7.7.1977 ˝À ˇø£ ∫qï dü+|ò÷ü ìï >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ ªª˝ÒeT˝…μ¢ μ ˝À ˇø£ bÕø£ ÁbÕs¡+_Û+#ê&ÉT @düqï. Äj·Tq mH√ï ÁX¯eT*ï, XÀ<Ûqä *ï, ù|<ä]ø±ìï ‘·q ùde˝À m<äTs=ÿHêï&ÉT. nsTT‘˚ <˚e⁄&ÉT Äj·TqqT mqï&É÷ $&ÉHê&É ˝Ò<äT. ùde $düÔ]+∫+~. nH˚ø£ Áø=‘·Ô dü+|òü÷\T nH˚ø£ Á|ü<X˚ Ê˝À¢ @s¡Œ&ܶsTT. jÓ÷ãT #Ó|æŒq≥Tº ªªXÀ<Ûäq MT<ä≥ düTes¡íeTT e˝… Á|üø±•+#ê&ÉT @düqïμμ. Äj·Tq <˚e⁄ì #˚‹˝À Ç+&çj÷· ˝Àì Ç‘·s¡ <˚XÊ˝À¢qT ã\+>± yê&Éã&ܶ&ÉT. <äøÏåD ø=]j·÷, jÓTs¡Twü˝+Ò , Ç≥©, áõ|ü⁄,º dæ+>∑|Pü sY, eT˝Òwj æ ÷· , <äøDåÏ ÄÁ|òøæ ±, nyÓT]ø±, ø¬ q&Ü, »bÕHé, d”«&ÉH,é <äTu≤jYT, ≈£îyÓ{’ Ÿ eT¬sH√ï <˚XÊ\T Äj·Tq <ä]Ù+#ês¡T. Äj·Tq Jeq Á|üj÷· D|ü⁄ Á|ü‹ eT\T|ü⁄ ˝ÀqT Á|üuTÑÛ e⁄ <äsÙ¡ q $T#êÃs¡T. ªdü«s¡B í |æøμ£ k»q´+‘√

nø√ºãsY 2012


dæ+>∑|Pü sY ˝À yêø£´|ü]#·s´¡ ... Á|æj·TyÓTÆq düŒ+<äq bÕsƒ¡≈£î\≈£î dæ+>∑|üPs¡T˝Àì ‘Ó\T>∑T ÁøÏdj ºæ T· Hé >±düŒ˝Ÿ #·]à ‘·s|¡ ⁄ü q eTq s¡ø≈å£ î£ &ÉT, $yÓ÷#·≈î£ &Óq’ j˚TdüT Áø°düTÔ |òüTqyÓTÆq HêeTeTT˝À Hê Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ e+<ä q eTT\T. Hê≈£ î dü ¨ ˆˆ @dü q ï >±]‘√ ñqï |ü ] #· j · T eTTqT ˇø£ kÕ] HÓ e Ts¡ T y˚ d ü T ø=qe˝… q ì Ä•düTÔHêïeTT. dæ+>∑|Pü s¡T˝À 2001 ˝À düôVA. @düqï >±]ì düôVA. ~>∑TeT]Ô uÛ≤düÿsY ({Ï dæ õ dæ dü+|òüT ô|<äΔ) >±s¡T Hê≈£î |ü]#·j·TeTT #˚dæ]. Ä s√E @düqï >±s¡T es¡Ôe÷qeTT #Ó ã T‘· ÷ , ªªø=ìï dü + ˆˆsê\ ÁøÏ ‘ · + z dü + |ò ü T +˝À yêø£´|ü]#·s¡´≈£î qqTï ÄVü‰«ì+#ês¡T. H˚qT ñ+&É{≤ìøÏ Ç∫Ãq >∑~ mdæ s¡÷eTT. sêÁ‹ #·* u≤>± m≈£îÿyÓ’b˛sTT+~. @+ #˚j·÷˝À ns¡Δ+ ø±˝Ò<äT. H˚H=ø£ÿDÒï nø£ÿ&É e⁄HêïqT. ãj·T{ÏøÏ e∫à #·÷ùdÔ ô|<ä› Vü‰\T+~, nø£ÿ&É #·* ˝Ò<äT. Hê |üs¡T|ü⁄ Ä Vü‰˝Ÿ˝À y˚düT≈£îì |ü&ÉT≈£îH˚ eTT+<äT ˇø£ ÁbÕs¡Δq Hê Vü≤è<äj·÷+‘·s¡+˝À qT+&ç e∫Ã+~. Á|üuÛÑTyê á dæ+>∑|üPsY˝À ‘Ó\T>∑T Á|ü»\+<äs¡÷ ø£*dæ ìqTï Äsê~Û+#·T uÛ≤>∑´eTTqT <äj·T#˚j·TTeTT, nì ÁbÕ]›+#êqT. Ä sêÁ‘·+‘ê Ä ÁbÕs¡Δq Hê Vü≤è<äj·T+˝À qT+&ç edü÷ÔH˚ e⁄qï~. H˚qT ÁbÕs¡Δq #˚dæq á Vü‰˝Ÿ˝ÀH˚ ‘Ó\T>∑T Á|ü»\T>± MTs¡ + ‘ê ≈£ L &ç s êe≥+ Hê ÁbÕs¡ Δ q \T <˚ e ⁄&É T

»yê_∫Ãq+<äT≈£î <˚e⁄ìπø eTVæ≤eT ø£\T>∑TqT >±ø£! dæ>∑|üPs¡T˝À ‘Ó\T>∑T yê] eT<Ûä´ yêø£´ |ü]#·s¡´ #˚j·T&ÜìøÏ Ä ~qeTTq H˚qT #˚dæq ÁbÕs¡ΔqqT <˚e⁄&ÉT eTìï+∫Hê&ÉTμμ nì #Ó|æŒ]. m+‘· >=|üŒ kÕø£å´eTT! <Ó’e»qT\T düôVA. @düqï >±s¡T ø£˙ïfi¯ófl $&ÉT#·T#·T, eTq ‘Ó\T>∑T yês¡T <˚Xe¯ TT ø±ì <˚Xe¯ TT˝À ˇø£ düe÷»eTT>± ≈£L&ÉTø=qe˝…qì ãVüQ uÛ≤s¡eTT‘√ Äj·Tq ÁbÕs¡Δq #˚XÊs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT Äj·Tq nH˚ø£ e÷s¡T¢ dæ+>∑|üPs¡T≈£î e∫Ãq|ü{ÏøÏ, ‘·$TfiŸ düôVA<äs¡T\ eT<Ûä´˝À e÷Á‘·y˚T ùdeqT #˚XÊs¡T. ø±ì 2001e dü+e‘·‡s¡eTTqT+&ç Ä >=|üŒ uÛ≈Ñ î£ &Ô TÉ uÛ≤s¡eTT‘√ #˚dqæ ÁbÕs¡qΔ ≈£î »yêãT <äjT· #˚dæ <˚e⁄ì y˚Tfi¯flqT eTs¡Teø£, eTq ‘Ó\T>∑T düôVA<äsT¡ \T eT<Û´ä ˝À |ü]#·s¡´ #˚j·T&ÜìøÏ m+‘·>±H√ Çwüº|ü&˚yês¡T. Ä Ø‹>± eT |ü]#·j·TeTT n_Ûeè~ #Ó+<äT‘·÷ e∫Ãq~.

‘·+&Á ç e˝… n≈£îÿq #˚sT¡ øà =ì e÷ <ä+|ü‘T· \ ø√dü+ bÁ Õ]ΔdTü qÔ ï nqï>±s¡T 16


eT<Ûä´˝À ø=ìï ì+<ä\T, nee÷qeTT\T e∫Ãq$ n$ @$T≥ìq ªªnj·÷´ CÒøu£ Ÿ >±s¡T, MTπs+≥+&ç? n ô|+‘·Tø√düTÔ bÕdüºs¡T >±]‘√ MT{Ï+>∑T\T ô|{ϺdüTÔHêïs¡T?μμ nì ø=+‘· eT+~, eT] ø=+‘· eT+~ ªªÄj·TqqT eTq eT<Ûä´˝ÀìøÏ |æ\Teø£+&çμμ. nì Ç˝≤ #ê\e÷≥\T nHêïs¡T, ø±ì H˚qT Äj·Tq‘√ eT] jÓT≈£îÿe>± eTT+<äT≈£î kÕ–q $wüjT· y˚T$T{À ‘Ó\TkÕ? Äj·Tq m|ü&ÉT e÷ e<ä›≈£î e∫ÃHê uÛ≤wü\T e÷{≤¢&É˝Ò<äT, ô|+‘·Tø√düTÔ uÛ≤D°ì nqTdü]+|üeTì m|ü&ÉT #Ó|üŒ˝Ò<äT. Äj·Tq ˇø£fÒ nH˚yês¡T.ªªH˚qT dü+|òüT πøåe÷_Ûeè~πø ô|<ä›|”≥ y˚kÕÔqT, <˚e⁄ì sê»´ $düÔs¡DÒ Hê <Û˚´j·TeTT, dü+|òTü eTT˝À >∑*_*ì ø£*–+#ê\ì H˚qT m|ü&ÉT nqTø√qTμμ n e÷fÒ eTeTTà\qT ã+~Û+∫q~. Ä ã+<Ûäy˚T 2009˝À ˇø£ >=|üŒ düuÛÑqT düôVA. @düdüï >±]‘√ ô|{ºÏ+#·&É+ »]–q~. 2000 eT+~øÏ dü]|ü&˚ ˇø£ #·sYÃqT n<Ó›≈£î rdüTø=ì 22 ãdüT‡\T y˚dæ m+‘√ u\eTT>± ùdyêuÛ≤s¡+‘√ #˚dæq Ä düuÛÑ\T düôVA. @düqï >±] dæ+>∑|üPs¡T #·]Á‘·˝À ˇø£ >=|üŒ yÓT\Æ T sêsTT>± e÷]q<äqT≥˝À n‹X¯j÷Ó øÏÔ ˝Ò<Tä . á düuÛÑ\˝À {Ï dæ õ dæ dü+|òüT düuÛÑT´\T #˚dæq ø£èwæ n+‘ê Ç+‘ê ø±<äT. πssTT+ãfi¯ófl dü¨ˆˆuÛ≤düÿsY, dü¨ˆˆ &˚$&é πøπø \‘√ ‘√&ÜŒ≥T, düVü≤ø±s¡eTT #ê\ m≈£îÿe>± ñ+&ÓqT. ø±ì dü¨ˆˆ @düqï >±s¡T 2011, »qe] e÷düeTT˝À {Ï dæ õ dæ øÏ e∫Ãq dü+<ä“eTT˝À ªª<äj·T#˚dæ >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑≈£î e∫à bÕ˝§Zì, ‘Ó\T>∑T yê] eT<Ûä´˝À <˚e⁄&ÉT #˚düTÔqï Ä >=|üŒ ø±s¡´eTTqT ã{Ϻ <˚e⁄ì düTÔ‹+#·+&ç nì n&ç–]. n+‘· >=|üŒ <Ó’e»qT\T, ôVAdüqï $Tì‡Ád”ºdt e´ekÕÔ|ü≈£î˝Ò n&É>∑>± H˚qT yÓ+≥H˚ Äj·Tq≈£î >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑≈£î e#ÓÃ<äqì #Ó|挋ì Äj·Tq ãVüQ>± dü+‘√wæ+∫]. 2011 e÷]à e÷düeTT˝À »]–q >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑≈£î H˚qT e´øÏ Ô > ∑ ‘ · + >± Vü ‰ »s¡ T ne{≤ìøÏ <˚ e ⁄&É T ø£ è |ü q T

17

Äsê<Ûqä #Ûêq˝À¢ nqï>±] >∑T]+∫ #ÓãT‘·Tqï ãÁ <äsY CÒøu£ >Ÿ ±s¡T

#·÷|æ+∫Hê&ÉT. H˚qT n#·Ã{ÏøÏ yÓ[flq|ü&ÉT »]–q dü+>∑‘·T\qT $e]kÕÔqT. <˚e⁄ì eTVü‰ø£è|üqT ã{Ϻ 34e >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑≈£î yÓ[fl n#·Ã≥ <˚e⁄ì eTVæ≤eTqT #·÷∫ Äj·TqqT e÷Á‘·yT˚ eTVæ≤eT|üs#¡ &· ÜìøÏ <˚e⁄&ç∫Ãq ø£è|ü\ø¬ ’ Ä <˚yê~<˚e⁄ìøÏ Hê Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ e+<äqeTT\T #Ó*¢+#·T#·THêïqT. yÓT<ä{sÏ √Eq e÷]à 3e ‘êØ≈£îq H˚qT >√s¡+≥¢ nq>± >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑ ÁbÕ+>∑DeTTq≈£î yÓfi‚fl<ëìøÏ ø=+#ÓeTT Ä\dü´eTT nsTTq|üŒ{ÏøÏ dü¨<äs¡T\T @düqï >±s¡T ‘êqT s¡∫+∫, >±qeTT #˚dæq ªªÄsê<ÛäHê |ü\¢øÏ μμ Ä&çjÓT dæ.&ç ì Ä$wüÿ]+#·{≤ìøÏ |æ*∫]. <ëìøÏ H˚qT @e÷Á‘·eTTqT jÓ÷>∑T´&ÉqT ø±q|üŒ{ÏøÏ <˚e⁄&ç∫Ãq <Ûäq´‘·>± uÛ≤$+∫‹ì. 2009 >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑ eT÷\e#·qeTT, ùdºõ yÓqTø£ y˚dqæ ∫Á‘·u≤Û ey˚T Hê≈£î á dü+e‘·‡s¡eTT \_Û+∫q <Ûqä ´‘·. Ä ∫Á‘·eTT˝À eTq Á|üuÛÑTyÓ’q j˚TdüT Áø°düTÔ yês¡T >±&ç<äô|’q møÏÿ ≈£Ls=Ãìq <ëìì #·÷&É>\∑ eTT. Hê≈£î \_Û+∫q <Ûqä ´‘· ≈£L&Ü n<˚ e÷~] j˚TdüT Á|üuTÑÛ yês¡T qqTï á dü+e‘·‡s¡|⁄ü >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑≈£î rdüTø=ì yÓ[fl Ä >=|üŒ |ü]#·s¡´˝À H˚qT ≈£L&Ü bÕ˝§Zì Äj·TqqT Äsê~Û+#·&ÜìøÏ, Äj·Tq #˚dqæ y˚Tfi¯flqT, ñ|üø±s¡eTT\qT ø=ìj·÷&˚<ëìøÏ ˇø£ >=|üŒ neø±X¯eTT>± uÛ≤$+∫ Äj·TqqT düT‹Ô +∫‹ì. n+‘· eT+~ |ü]X¯ó<äT›\ |ü]yês¡eTT‘√ ø£\dæ <˚e⁄ì |ü]#·s¡´ #˚düTÔqï dü¨ˆˆ @düqï >±]ì n_Ûq+~+#·˝Ò≈£î+&Ü ñ+&É˝Òø£ b˛j·÷qT. n~ @]‹>± n+fÒ? 1 sêE\T 10:6`9,\˝À ùwuÛ≤<˚X|¯ ⁄ü sêDÏ, ‘·q <˚Xe¯ TT˝À sêC…q’ kı˝§yÓ÷qT >∑÷]Ã, ‘·q C≤„qeTTqT >∑÷]à $ìq~. Ä ‘·s¡Tyê‘· dü«j·TeTT>± e∫à 1.H˚qT Hê <˚X¯eTT˝À dü>∑y˚T $HêïqT, 2. ˙ <ëdüT\ nø√ºãsY 2012


<Ûäq´‘· >=|üŒ~, 3. jÓT¨yê≈£î k˛ÔÁ‘·eTT ø£\T>∑TqT >±ø£ nì #Ó|Œæ q~. n˝≤>∑TqH˚ 2009 >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑ M&çj÷Ó #·÷∫q|üŒ{ÏøÏ, dü«j·TeTT>± Ä |ü+&ÉT>∑˝À bÕ˝§Zì dü¨ˆˆ @düqï >±] e<ä› |üì#˚j·TT#·Tqï <Ó’eùde≈£î\ n+øÏ‘· uÛ≤eeTT, ùdyê<Ûäs¡àeTT\, ‘·–Z+|ü⁄, $<Û˚j·T‘·\qT #·÷∫ <˚e⁄ìì m+‘·>±H√ eTVæ≤eT|ü]∫‹ì. dü¨<äs¡T\T @düqï>±s¡T m|ü&ÉT dæ+>∑|üPs¡T e∫Ãq e÷ dü+|òüTeTTqT ({Ï dæ õ dæ) <ä]Ù+|üø£ yÓfi‚flyês¡T ø±<äT. á dü+e‘·‡s¡eTT 2012 ˝À ≈£L&Ü n≥Te+{Ï düuÛÑ\H˚ ô|{≤º\H˚ ÄX¯|ü&çq e÷≈£î n+<äì Á<ëø£å˝≤>± <˚e⁄&ÉT Ä eTVü≤uÛÑ≈£îÔì ‘·q düìï~ÛøÏ 2012, Ä>∑wtº 8 e‘êØ≈£îq |æ\T#·T≈£îHêïs¡T Äj·Tq kÕú|æ+∫q 800 ô|’ã&çq dü+|òü÷\T sêuÀe⁄ ~qeTT\˝À ãVüQ>± $düÔ]+#ê\ì Äj·Tq y˚dæq ã\yÓTÆq dæús¡yÓTÆq |ü⁄Hê~ô|’q yês¡T ãVüQfi¯ n+‘·düTú\T>∑\ >=|üŒ dü+|òüTeTT\qT ø£{≤º\ì Ä•düTÔHêïqT. dü¨ˆˆ @düqï >∑÷]à |ü+#·Tø=qT≥≈£î Ä dü<äeø±X¯eTT Ç∫Ãq düŒ+<äq |üÁ‹ø£ ø±s¡´es¡ZeTTq≈£î, eTTK´eTT>± qqTï >∑Ts¡TÔô|≥Tºø=ì á yÓTsTT˝Ÿ |ü+|æ ˇø£ Ä]ºø£˝Ÿ qT n&ç–q dü ¨ ˆˆ <˚ e dü V ü ‰ j· T + >±]øÏ Hê Vü ≤ è<ä j · T |ü P s¡ « ø£ e+<äqeTT\T. <˚e⁄&ÉT á |üÁ‹ø£qT sêuÀe⁄ ~qeTT\˝À ãVüQ>± Äos¡«~+∫, nH˚≈£î\ Äràj·T πøåe÷_Ûeè~›ì ø£\T>∑CÒj·TTqT >±ø£ ÄyÓTHé! Ç≥T¢ MT Á|æj·T

düôVA. CÒø£uŸ uÒ‘·|üP&ç eT]j·TT {Ïdæõdæ dü+|òüT düuÛÑT´\T dæ+>∑|üPs¡T.

18


H˚\ô|’ yÓTT\∫q Á|ü‹yÓTTø±ÿ #Óf…ºÌ,eèø£åyÓTÆ, eTVü‰eèø£åyÓTÆ Ç‘·sT¡ \≈£î Jyêìï n+~e«˝Ò<Tä . ø±˙, ˝Ò‘y· TÓ Tø£ÿ>± m<äT>∑T‘·÷, >±*øÏ n≥÷, Ç≥÷ ø=≥Tº ≈£î+≥÷ m|ü&ÉT H˚\qT ˇs¡T>∑T‘·T+<√, me] ø±fi¯flÁøÏ+<ä q*– b˛‘·T+<√ ‘Ó*j·Tø£ _≈£îÿ, _≈£îÿeT+≥÷ eTVü≤Àqï‘·Tì #ê≥Tq #√≥T @s¡Œs¡#T· ø=ì yÓTT¬øÿ’ , eèø£yå TÓ ,Æ eTVü‰ eèø£yå TÓ Æ Åø¬ d’ eÔü ˝Àø±ìøÏ mHÓïH√ï Ä‘·à|ò\ü eTT\T n+~+∫q Äràj·T ‘·+Á&ç @düqï. e÷πø ø±<äT uÛ≤s¡‘<· X˚ ¯ q\TeT÷\\ \ø£˝å ≤~ Åø¬ d’ eÔü ⁄\ >∑T+&Ó˝À¢ ªªnqïμμ>± #Ós>¡ ì∑ eTTÁ<ä y˚dqæ Åø¬ d’ eÔü Á|üC≤ Ä<Ûë´‹àø£ }|æ] ªª@düqïμμ. Åø¬ d’ eÔü |ü]#·s´¡ Ms¡T&ÉT>± Åø¬ d’ eÔü ˝Àø£+ @düqïqT Á|üuTÑÛ e⁄ sêø£&É es¡≈î£ eTs¡Te˝Ò<Tä . uÛÖ‹ø£+>± nqï eTq‘√ ˝Ò≈î£ Hêï Äj·Tq ‘·q ‘·+Á&ç e<ä› qT+&ç eTq\qT #·÷dü÷HÔ e˚ ⁄+{≤s¡T. eTq≈£î >∑~+› |ü⁄qT ø£\T>∑CdÒ ÷ü HÔ ˚ e⁄+{≤s¡T. ‘·qT kÕú|+æ ∫q |ü]#·s´¡ qT eT¬s+‘√ ByÓqø£s+¡ >± »]–kÕÔsT¡ . >∑T+≥÷s¡T≈£î düMTbÕq ˝ÒeT˝…¢˝À n‹ kÕe÷q´+>± ÁbÕs¡+_Û+∫q |ü]#·s´¡ H˚&TÉ >∑T+≥÷s¡T >√s¡+≥¢˝À 30y˚\ eT+~ ˇø£ÿ#√≥ #˚] <˚e⁄ì Äsê~Û+#˚ M\T>± Ä+Á<Ûsä êÁwü+º ˝ÀH˚ n‹ô|<ä› ÁbÕs¡HΔ ê eT+~s¡+ Vü≤ÀdüHêï $TìÅddº” t <ë«sê @düqï kÕú|+æ ∫q Ä\j·T+. nVü≤]ïX¯\T ìkÕ«s¡›ùde #˚j·T >∑*–q ùde≈£î*ï ‘·j÷· s¡T#˚dæ uÛ≤s¡‘· <˚XÊìøÏ n+~+∫q Åø¬ d’ eÔü |æ‘êeTVüQ&ÉT @düqï. eTq sêÁcÕºìøÏ, eTq<˚XÊìøÏ ByÓq ø£s+¡ >± Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ e÷]à HÓ\˝À »]–+#˚ n+‘·sê®rj·T >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑\≈£î 40 \ø£\å (2012˝À) $XÊ«düT\T Vü‰»¬s’ yês¡T <˚e⁄ì <ë«sê bı+<˚ Äosê«<ë\T kÕøå±´\ <ë«sê ‘Ó*j·T#Ó|Œü ≥+ @düqï ùde˝À eTs¡Tesêì |òTü ≥º+. Á|ü‹dü+e‘·‡s¡+ Ä>∑dTü º HÓ\˝À e+<ä˝≤~ eT+~ ùde≈£î*ï ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+ yê]ì |ü]#·s¡´\≈£î ìj·T$T+#·&+É <ë«sê <˚e⁄&ÉT á <˚XÊìøÏ mqTï≈£îqï >=|üŒ <Óe’ »qT&ÉT @düqï. @düqï &ÓØ’ ˝À Á|ü‹ HÓ\ 7e ‘˚~, 20e ‘˚~ eTs¡|⁄ü sêì~. $»j·Tyê&É, j·TqeT\≈£î<äTs¡T 7e ‘˚~, >∑T+≥÷s¡T >√s¡+≥¢˝À 20e ‘˚~ dü+|üPs¡í sêÁ‹ ñ|üyêdü ÁbÕs¡q› \<ë«sê \ø£\å Åø¬ d’ eÔü $XÊ«düT\≈£î ‘·q Äsê<ÛHä ê bÕ≥\ <ë«sê, Ä<Ûë´‹àø£ uÀ<Û\ä ‘√ <Óe’ ã˝≤ìï q÷] b˛ùdyês¡T. Á|ü»\T Ä<Ûë´‹àø£ #Ó‘’ q· ´ |üP]‘·T˝…’ <˚e⁄ì |ü≥¢ ø£è‘·»‘„ ê uÛ≤e|üP]‘·T˝…’ >∑èVü‰\≈£î yÓfió¯ fl‘·T+{≤s¡T. 19

á Ä<Ûë´‹àø£ |ü]#·s´¡ @düqï≈£î <˚e⁄&ç∫Ãq es¡+. Äj·Tq eTVæ≤eT Á|üyX˚ ÊìøÏ eTT+<äT ~Hê\˝À Äj·Tq #Ó|Œæ q e÷≥\T H˚qT Á|üuTÑÛ e⁄ düìï~ÛøÏ yÓ[flq ‘·sT¡ yê‘· Hê düe÷~Û á eT+~s¡ Äes¡DeTT˝À mø£ÿ&É ø£ì|ü+#·≈£L&É<äT. kÕe÷q´ e÷qe⁄ìe˝… Hê uÛÖ‹ø£ X¯Øsêìï düe÷<ÛTä \‘√≥˝À ñ+#ê* nqï~ Äj·Tq ø√]ø£. m+<äTø£+fÒ ªªH˚qT ‘·\+∫ ì]à+∫q dü+düøú ±<äT. BìøÏ kÕú|≈ü î£ &ÉT- Hêj·T≈£î&ÉT Á|üuTÑÛ yÓq’ j˚TdüTÁø°dTü Ô >∑qTø£ H˚qT ñHêï- ˝Òøb£ ˛sTTq ø=qkÕ–+#·Tyê&ÉT Äj·TH˚ >∑qTø£ Hê düe÷~Û, Hê >∑Ts¡T\Ô T, ñ+&É≈L£ &É<Tä nqï$ nqï ∫e] e÷≥\T. n+<äTøπ ø±uÀ\T Äj·Tq düe÷~Û ø±s¡´Áø£eT düeTj·T+˝À dü÷s¡T´ì #·T≥÷º Ç+Á<ä<ÛäqdüT‡ @s¡Œ&É&É+ \ø£å˝≤~ eT+~ ÄX¯Ãs¡´+>± #·÷dæ Á|üuTÑÛ e⁄qT eTVæ≤eT |üs#¡ ≥· + »]–+~. n+‘˚ø±ø£ nqï ∫e]>± #·~$+∫q u…_’ ˝Ÿ e#·qeTT jÓTwüj÷· 59 : 21 Ç$ Á|üuTÑÛ e⁄ Hê‘√ #Ó|ü #·Tqï e÷≥\T nì #ÓbÕŒs¡T.

ªªH˚qT yê]‘√ #˚jT· T ìã+<Ûqä sTT~— ˙ MT<ä qTqï Hê Ä‘·àj·TT H˚qT ˙ H√≥ qT+∫q e÷≥\TqT ˙ H√≥ qT+&çjT· T ˙ |æ\\¢ H√≥ qT+&çjT· T ˙ |æ\\¢ |æ\\¢ H√≥qT+&çjT· T á ø±\eTT yÓTT<ä\Tø=ì m\¢|ü&ÉTqT ‘=\–b˛e⁄ nì jÓT¨yê ôd\$#·TÃ#·THêï&ÉTμμ nì #Ó|Œæ q e÷≥\T ùde≈£î\qT m+‘√ <Ûs’Ó ´¡ |ü]#êsTT. dü+düqú T >∑÷]Ãq nìï $esê\T düŒwü+º >± $TìÅd˝º” À d”ìj·Ts¡T>¢ ± ñqïyê]øÏ $e]+#·&+É Á|üuTÑÛ e⁄ düìï~ÛøÏ yÓfi&¢¯ ÜìøÏ dü+‘√wü+>± dæ<|Δä &ü &É +É e+{Ï ø±sê´\T #·÷|üsT¡ \qT ÄX¯Ãs¡´+ ø£*–+#êsTT. Ç|üŒ{Ïø° dü+düú jÓTTø£ÿ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T @M Ä>∑≈î£ +&Ü Á|üuTÑÛ y˚ düV‰ü j·T≈£î&Ó’ $»j·Te+‘·+>± q&ç|+æ #· uÀ‘·THêïs¡T. @düqï >±] ÄX¯jT· + y˚Ts¡≈î£ Ç+ø± mH√ï >=|üŒ ø±sê´\ #˚‘· á dü+düqú T eTs√ eT\T|ü⁄ ‹|æŒ q&ç|kæ ÕÔ&qÉ ï <Ûèä &É $XÊ«dü+ nbÕs¡+.

dü«s¡Bí |æø£ dü+bÕ<ä≈î£ \T _. •yêJ sêE k»q´+‘√ nø√ºãsY 2012


¬s+&ÉTy˚\ |üHÓï+&√ dü+e‘·‡s¡+. Ä>∑düTº HÓ\, mì$T<√ ‘˚B. kÕj·T+Á‘·+ @&ÉT>∑+≥\ @uÛ…’ ì$TcÕ˝…’+~. >∑T+≥÷s¡T m.{Ï. nÁ>∑Vü‰s¡+ |ü<äø=+&√ ˝…’qT˝À ñqï |òæ\<Ó*Œ¤j·÷ d”jÓ÷qT #·]Ã˝À ñHêïqT. Ä dü+|òüT ø±|ü], Hê $TÁ‘·T&ÉT Áã<äsY sêE ãT<Ûäyês¡|ü⁄ ÁbÕs¡úq »]–düTÔHêï&ÉT. es¡Tdü>± bò˛Héø±˝Ÿ‡ sêe≥+ yÓTT<ä\j·÷´sTT. ÁbÕs¡úq »s¡T>∑T‘·Tqï+<äTq bò˛Hé yÓÁ’ uÒwHü ˝é À ñ+#êqT. »s¡>s∑ êì<˚<√ »]–+<äqï dü+>∑‹ uÀ<Ûä|ü&ÉT‘·÷H˚ ñ+~. mì$T~qïs¡≈£î ÁbÕs¡úq eTT–dæ+~. bò˛Hé ø±˝Ÿ‡ n˝≤ edü÷ÔH˚ ñHêïsTT. *|òtº #˚XÊqT. ÄX¯ìbÕ‘·+˝≤+{Ï yês¡Ô. ªªnqï Çø£ ˝Òs¡T!μμ n+<äs¡+ Vü≤‘êX¯ó\eTj·÷´+. á˝À>± e÷ bÕdüºsY‡ ô|˝ò Àwæ|t ˝Àì düV≤ü ø±|üsT¡ \H˚≈î£ \T #·]à <ä>sZ∑ ≈¡ î£ sêH˚ e#êÃs¡T. n+<äs¡+ ø£\dæ VüQ{≤VüQ{Ïì >√s¡+≥¢ yÓfi≤¢+. yê‘êes¡ D + >∑ + ;Û s ¡ + >± ñ+~. uÛ ≤ s¡ u Û Ñ ] ‘· y Ó T Æ q Vü≤è<äj·÷\‘√, $wüDí e<äHê\‘√ e+<ä\ dü+K´˝À »q+. nqï bÕ]úe X¯Øsêìï dü+<äs¡ÙHês¡Δ+ dæ<äΔ|üs¡TdüTÔHêïs¡T.

>∑T+&Ó˝À‘·T˝À¢+∫ ô|\T¢ãT≈£î‘·Tqï <äTK+. eTqdüT bıs¡˝À¢ düT&ÉT\T ‹s¡T>∑T‘·Tqï C≤„|øü ±\T. Jeqdü‘ê´ìï J]í+#·Tø√˝Òì dü+X¯j·T‘· ˝À+∫ |ü⁄≥Tºø=#˚à HÓ’sêX¯´+. nqï @eTj·÷´s¡T? nHê~qT+&ç $ì|ædüTÔqï Á|üX¯ï. ªªqs¡T\T ÁbÕDeTT $&ç∫q ‘·s¡Tyê‘· yêπsyÓTÆ b˛e⁄<äTs¡T?μμ uÛ≈Ñ î£ &Ô q’Ó jÓ÷ãT ˝ÒeHÓ‹qÔ MTe÷+dü. $XÊ«kÕìøÏ $jÓ÷>±ìøÏ eT<Ûä´ ‘·˝…‘˚Ô dü+|òüTs¡¸D˝À+∫ »ì+#˚ dü+~>∑ú‘·. Ç+‘·˝À Ä ÁbÕ+>∑D≤qï+‘·{Ï˙ ÄeVæ≤dü÷Ô yÓTÆ≈£î˝À+∫ eT+Á<ä+>± $ì|æd÷ü Ô ˇø£ÿkÕ]>± n+<ä]˙ |ü\Tø£]+∫q nqï bÕ≥. ªªmes¡÷ düMT|æ+#·˝Òì ‘˚»düT‡˝À ìedæ+#·T Hê j˚Tdüj·÷´ ˙ eTVæ≤eTqT <Ûä]+∫q |ü]X¯ó<äTΔ\T Hê ø£+≥ |ü&É>±H˚ @eTÚ<äTH√ H˚ H˚eTÚ<äTH√!μμ ne⁄qT. nqï @+ ø±yê\qT≈£îHêïs√ n<˚ nj·÷´s¡T. ‘·q Á|æjT· T&Óq’ j˚TdüjT· ´‘√ ø£\dæ |üs<¡ d’Ó Tü ˝À ñ+&˚+<äT≈£î |üjT· qyÓTÆ b˛j·÷s¡T. nsTTHê Ç˝≤ n+<ä]˙ |ü\Tø£]dü÷ÔH˚ ñHêïs¡T. yê] bÕ≥\Tqï+‘·es¡≈£L Ä |æ\T|ü⁄ n˝≤ kÕ–b˛‘·÷H˚ ñ +≥T+~. e÷ j·TTHÓf’ &… é bÕdüsº ‡Y ô|˝ò Àwæ|t |ü<eä T÷&√ yê]¸ø√‘·‡yêìï ôdô|º+ãs¡T ˇø£{À‘˚B »]|æ+#·Tø√{≤ìøÏ nqï e÷≈£î &˚{Ÿ Ç#êÃs¡T. Ä $wüj÷· \T e÷{≤¢&TÉ ø√{≤ìøÏ ø£$T{° yêfi¯fl+<äs+¡ ¬s+&ÉT s√E\T es¡Tdü>± >√s¡+≥¢ yÓfi≤fl+. ø±˙ M\Tø±˝Ò<äT. Ç+‘·˝À Ç˝≤... HÓeTà~>± >∑‘·+ eTqdüTqT |ü\Tø£]+#·≥+ yÓTT<ä\T 20


ô|{Ϻ+~. eTs¡Tø£åD+ C≤„|üø±\ <=+‘·s¡˝ÀìøÏ eTqdüT ≈£Ls¡T≈£îb˛sTT+~. Çs¡ej·÷´πsfi¯fl ÁøÏ‘·+ |ü+<=$Tà<=+<ä\ mquÛ…’j·÷´s¡T p˝…’ HÓ˝À¢ nqïqT ‘=*kÕ]>± ˝ÒeT˝…¢˝À ø£\TdüT≈£îHêïqT. n|üŒ{À¢ H˚qT Ä+Á<Ûä kÂyê]Ôø£ \÷<∏äs¡Hé dü+|òüT ø±|ü]>± q\¢bÕ&ÉT bÕ]wt˝À |üì #˚düTÔHêïqT. n<˚ düeTj·T+˝À u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À ñqï ªªÁøÏwæºj·THé ÇHédæº≥÷´{Ÿ |òüsY ~ düº&û Ä|òt ¬s*õj·THé n+&é kıôd’{°μμ yês¡T ìs¡«Væ≤düTÔqï ªª<ä[‘· Ŭø’düÔe eT÷˝≤\Tμμ nH˚ n<Û ä ´ j· T HêìøÏ ]ôd]à ndæ ô dº + {Ÿ > ± |üì#˚düTÔHêïqT. Ä Áø£eT+˝ÀH˚ nqïqT Ç+≥s¡÷« #˚ùd+<äT≈£î e÷ bÕdüºs¡eTà >±]‘√ ø£\dæ ˝ÒeT˝…¢ yÓfi≤flqT. nqï eTeTà*ï kÕ<äs¡+>± ÄVü‰«ì+#ês¡T. eT+∫ Ä‹<Ûä´ $T#êÃs¡T. ‘·q |ü]#·s¡´\ ÁbÕs¡+uÛ≤ìï >∑T]+∫ $X¯<ä+>± $e]+#ês¡T. ÁbÕs¡+uÛÑ ~Hê\˝À yês¡qTuÛÑ$+∫q ÁX¯eT\T, ì+<ä\T, nee÷Hê\qT >∑T]+∫ $e]düTqÔ ï|ü&ÉT e÷ ø£fió¯ fl #ÓeTà–˝≤¢sTT. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ªªdæ˝Àj·T+ ô|+‘Óø=düTÔ $TwüHμé μ >∑T]+∫, <ëì n~ÛH˚‘·˝…’q ø£eT\Hê<ÛäHé, C≤ø£uŸ>±s¡¢‘√ ‘·q ≈£ î qï Äràj· ÷ qTã+<Û ë ìï >∑ T ]+∫, n|ü Œ {À¢ ‘· ˝ … ‹ Ô q nyê+#·˙j·T dü+|òüT≥q\ >∑T]+∫ nqï Hê‘√ düTBs¡È+>± #·]Ã+#ês¡T. m+<äTø£+fÒ bı+<=$Tà<=+<ä\ mquÛj ’… TÓ ´ø£{˝Ï À H˚qT Ä dü+düú >∑T]+∫, <ëì n~ÛH˚‘·\qT >∑T]+∫, <ëì˝À ‘·˝…‹Ôq nuÛÑ´+‘·s¡ø£s¡ |ü]D≤e÷\qT >∑T]+∫ |ü]o\Hê‘·àø£ n<Û´ä j·Tq+ #ÓjT· ´≥y˚T ø±≈£î+&Ü n|üŒ{À¢ H˚qT yÓ\Te]+∫q ªªdüè»q düTyês¡Ôμμ nH˚ e÷dü |üÁ‹ø£ dü+bÕ<äø°j·T+˝À yê{Ïì ñ<äVü≤]+#·≥+ »]–+~. ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T y˚TeTT ˝ÒeT˝…˝¢ ÀH˚ ñHêï+. nH˚ø£ $wüj÷· \T e÷‘√ |ü+#·T≈£îHêïs¡T. nqï n|ü&˚ ùdyê|ü]#·s¡´˝À >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<äT‘·Tqï ~Hê\$. Á|ü<Ûëq dü+|òü÷\˝Àì nH˚ø£eT+~ $XÊ«düT\T yê] Äsê<Ûäq\≈£î, eTTK´+>± yês¡T ìs¡«Væ≤+#˚ dü+|üPs¡í sêÁ‹ ÁbÕs¡úq\≈£î $X‚wü+>± Äø£]¸‘·T˝Ö‘·Tqï s√E\T. yês¡dü‘·´ $XÊ«düT˝À¢ Ä<∏ë´‹àø£ X¯Sq´+ @s¡Œ&çq ø±\+. yê{Ï >∑T]+#˚ e÷ dü+uÛ≤wüD kÕ–+~. ªªnHêï! düTBs¡È #·]Á‘· ø£*–q Á|ü<Ûëq dü+|òü÷\qT+&ç MT yÓ ’ | ü ⁄ ≈£ î kÕ>∑ T ‘· T qï $XÊ«dü T \ e\dü \ yÓ q Tø£ ñqï eTs¡ày˚T+≥ìμμ H˚qT Á|ü•ï+∫q|ü⁄&ÉT, |ü]#·s¡´˝À ‘êqT bÕ{ÏdTü qÔ ï dü÷Á‘ê\qT >∑T]+∫ nqï #ê˝≤ dü÷ø£+å >±, düŒwü+º >± $X¯Bø£]+#ês¡T. á Çs¡yj ’Ó ÷· ´πsfi¯fl˝À düV≤ü ø±|üsT¡ \H˚≈î£ \‘√ á $wüj÷· \T |ü+#·T≈£îHêïqT. ùde˝À ‘êqT nqTdü]+#ê*‡q $<ÛëHê\qT >∑T]+∫ K∫Ñ·yÓTÆq n_ÛÁbÕj·÷\qT yês¡T 21

(á yê´dü+ ¬se. |æ. _. s¡$ Á|ükÕ<é >±s¡T s¡∫+∫q ªdüàè+‘·´+»*μ nH˚ |ü⁄düÔø£+ qT+&ç ùdø£]+#·ã&ç+~. á |ü⁄düÔø£+ ø±e\dæqyês¡T ` düTyês¡Ô C≤«\, ˝…ìHé q>∑sY, |æ&ÉT>∑Tsêfi¯¢ 522 414, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢ nH˚ nÁ&ÉdüT≈£î sêdæ ‘Ó|æŒ+#·Tø√>∑\s¡T. $sêfi¯eTT s¡T.20/`) yÓTT<ä{ÏqT+&ç ø£*>∑THêïs¡T. |ü ] #· s ¡ ´ ˝À ø±|ü ] bÕ{Ï + #ê*‡q Hê\T>∑ T Á|ü < Û ë q dü÷Á‘ê\qT >∑T]+∫ nqï Hê‘√ eTT#·Ã{Ï+#ês¡T. ªªnHêï, eTq<ä>sZ∑ ø¡ =#˚à $XÊ«düT\ Ä<Ûë´‹àø£ nedüsê\qT yÓTT<ä≥ eTq+ >∑T]Ô+#·>∑\>±*. Çy˚fi¯ nH˚≈£î\T XÊØs¡ø£, e÷qdæø£, Ä<Ûë´‹àø£ ndü«düú‘·≈£î >∑T¬s’ <äTs¡“¤s¡yÓTÆq J$‘ê\qT >∑&TÉ |ü⁄‘·THêïs¡T. ô|ø’ Ï eT+∫>± ø£ì|æ+∫Hê yê] Vü≤è<äjT· \˝À HÓ’sêX¯´+ >∑÷&ÉTø£≥Tº ø=qT+~. dü+Á|ü<ëj·T Ŭø’düÔe+, eè‹Ô|üs¡yÓTÆq Á|üuÀ<Ûä+ yê]ì Ä X¯Sq´+ qT+&ç yÓ*øÏ rdüT≈£îsê˝Òø£ b˛‘·THêïsTT. n+<äTπø yÓTT<ä≥ eTqeTTqï düe÷C≤ìï eTq#·T≥÷º ñ+&˚ Á|ü»\ Jeq $<ÛëHêìï dü]>± n+#· H ê y˚ d ü T ø√>∑ \ >±*μμ n+≥÷ ‘· q e÷≥*ï ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. Çø£ ‘·qT Á|ü‹bÕ~+∫q Hê\T>∑T dü÷Á‘ê\qT $X¯Bø£]dü÷Ô yÓTT<ä≥ dü«düú‘· >∑T]+∫ e÷{≤¢&Üs¡T. ªªnHêï, dü«düú‘· nH˚~ ˇø£ ms¡ ˝≤+{Ï~. ms¡˝Ò≈£î+&Ü #˚|ü\T|ü≥º˝Ò+. Á|üuÛÑTe⁄ ‘·q •wüß´\‘√ $TeTà*ï eTqTwüß\T |üfºÒ C≤\s¡T\T>± #˚kÕÔqT nì ø£<ë #Ó|Œæ +~. #˚|\ü T |üf+ºÒ <äT≈£î ms¡qT ñ|üj÷Ó –+#ê*. m+<äTø£+fÒ, ms¡ #˚|qü T ‘·q <ä>sZ∑ ≈¡ î£ nø√ºãsY 2012


Äø£]¸düTÔ+~. Ä ‘·sê«‘· #˚|ü ms¡‘√bÕ≥T >±˝≤ìï ≈£L&Ü $T+π>düTÔ+~. Ä ô|’q <ëqTï+&ç m+‘· Á|üj·T‹ï+∫Hê $&çe&É˝Ò<äT. H˚qT eTT+<˚ #ÓbÕŒ>∑<äHêï. Çy˚fi¯ düe÷»+˝À Ä<Ûë´‹àø£ ndü«düú‘· sê»´y˚T\T‘·T+~. <ëqTï+&ç ãj·T≥ |ü&É{≤ìøÏ <Ó’$ø£ dü«düú‘· ms¡>± ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. dü«düú‘· ˇø£ e´øÏ Ô ‘· q ≈£ î ‘Ó * j· T ≈£ î +&ÜH˚ j˚ T dü T qT Äø£ [ +|ü ⁄ #˚ d ü T ø√{≤ìøÏ , Äj· T qyÓ ’ | ü ⁄ eTs¡ \ {≤ìøÏ ‘√&ÉŒ&ÉT‘·T+~. n˝≤ dü«düú‘· <ë«sê ˇø£kÕ] Á|üuÛÑTe⁄qT düs~Û+∫q e´≈£îÔ\T Äj·TqTï+&ç Çø£ m+‘· e÷Á‘·+ y˚s¡T|ü&ç Áã‘·ø£˝Òs¡T. n+<äTπø H˚qT ô|fÒº dü«düú‘· ≈£L{≤\≈£î Ŭø’düÔe⁄\T e÷Á‘·y˚T ø±≈£î+&Ü Å¬ø’düÔy˚‘·s¡T\T ôd’‘·+ y˚˝≤~>± ‘·s¡* edüTHÔ êïs¡T. n˝≤ dü«dü‘ú · Hê |ü]#·s´¡ ˝À ˇø£ Á|ü<ëÛ q uÛ≤>∑yTÓ +Æ ~μμ nHêïs¡T. Çø£ ‘· q ¬ s +&√ dü ÷ Á‘· + ˝À e´øÏ Ô > ∑ ‘ · J$‘êìøÏ dü + ã+~Û + ∫q ã\V” ≤ q‘· \ qT >∑ T ]+∫, $XÊ«dü J$‘êìø±ÿe\dæq HÓ’‹ø£‘·qT >∑T]+∫ yês¡T $e]+#ês¡T. ªªnHêï, ùde≈£îì J$‘·+ ‘Ós∫¡ q |ü⁄düøÔ +£ ˝≤+{Ï~. #·<Tä e⁄ ø√{≤ìøÏ Á|ü‹ ù|J n+<ä]ø° n+<äTu≤≥T˝À ñ+≥T+~. Çø£ ã\V”≤q‘· \H˚$ Á|ü‹ eTìwæ J$‘·+˝À ‘·|Œü ì dü]>± ñ+&˚$. nsTT‘˚ ùde≈£î &Ó|ü &É÷ ‘·q ã\V”≤q‘·\qT $XÊ«düT\ eTT+<äT ãVæ≤s¡Z‘·+ #Ój·T´ ≈£L&É<äT. n˝≤>∑ì eT∞fl yê{Ïì ‘·q˝ÀH˚ <ë#·Tø√≈£L&É<äT. Á|üuÛÑTe⁄ düìï~Û˝À yê{Ïì Á≈£îeTà]+#·T ≈£îqï|ü&ÉT ˇø£ q÷‘·q HÓ’‹ø£ Jeq $<ÛëHêìï ùde≈£î\yÓTÆq eTq≈£î <˚e⁄&ÉqTÁ>∑Væ≤kÕÔ&ÉTμμ nì #ÓbÕŒs¡T. nqï Hê‘√ |ü + #· T ≈£ î qï eT÷&√ dü ÷ Á‘· + $»j· T s¡Vü≤kÕ´ìøÏ dü+ã+~Û+∫+~. ªª nHêï, ˇø£ÿkÕπs e+<äeT+~ dü+|òüTdüTÔ\T ø±yê\ì ‘=+<äs¡|ü&É≈£î, Äsê≥|ü&É≈£î. ì»®+>±

ìqTï Áù|$T+∫, ˙ Á|üuÀ<Û+ä ‘√ Á|üu≤Û $‘·T˝…’ yê{Ïì Ç‘·sT¡ \‘√ |ü+#·Tø√yê\qT≈£îH˚ ‘·|üq ø£*–q q\T>∑Ts¡T $XÊ«düT*ï yÓTT<ä≥ >∑T]Ô+#·T. Á|üuTÑÛ e⁄ ˙ø£qTÁ>∑V≤æ +∫q <äsÙ¡ Hêìï eTT+<äT Ä q\T>∑T]‘√ |ü+#·Tø√. Ä ‘·sê«‘· yêfi‚fl Hê\T>∑T e+<ä\ eT+~ì ˙ dü+|òü÷ìøÏ q&ç|ækÕÔs¡Tμμ. Çø£ n‘·´+‘· ÁbÕeTTK´yÓTÆq ÄK] dü÷Á‘êìï #Ó|ü⁄‘·÷ ªªnHêï Ç|ü&ÉT H˚qT #Óù|Œ~ C≤Á>∑‘·Ô>± $qTμμ nHêïs¡T. ªªù|¢dt! ù|¢dt!! ù|¢dt!!! nHêï H˚qT eT÷&ÉT kÕs¡T¢ á e÷≥ #ÓbÕŒqT. dü + |ò ü T ìsêàD+˝À eTq+ m+#· T ø=H˚ dü ú \ + n‘· ´ +‘· Á|ü<ëÛ qyÓT+Æ <äqï dü+>∑‹ >∑Ts¡T+Ô #·Tø√. ôV≤#·Tà ‘·>T∑ \Z kÕe÷õø£ esêZ\‘√ ≈£L&çq düe÷»+ eTq~. $XÊ«dü+ ø£+fÒ dü+düèÿ‹πø ÁbÕ<Ûëq´‘·ì#˚à eTqdüú‘·«+ eTq Á|ü»\~. dü+≈£î∫‘· eTì ‘Ó*dæ ≈£L&Ü dü+Á|ü<ëj·÷\qT+&ç ãj·T≥|ü&˝É ìÒ <Ísꓤ>´∑ |ü⁄ dæ ú ‹ ˝À ñHêï+. n+<ä T π ø nìï kÕe÷õø£ esêZ \ ≈£ î , dü+Á|ü<ëj·÷\≈£î #Ó+~q Á|ü»\+<äs¡÷ nuÛÑ´+‘·s¡|ü&É≈£î+&Ü ìsê≥+ø£+>± Äsê<Ûäq≈£î sê>∑*–q kÕs¡«Á‹ø£ Á|ü<˚XÊìï m+|æø£ #˚düTø√yê*μμ nHêïs¡T. nqï‘√ Hê ‘=* dü e ÷>∑ e T+˝À #· ] Ã+∫q ø=ìï dü+>∑‘·T*$. q\uÛ…’mì$T~ >∑+≥\bÕ≥T, eT<Ûä´ eT<Ûä´ $sêeT+ rdüT≈£î+≥÷ nH˚ø£ $wüj·÷\qT y˚T+ #·]Ã+#·T ≈£îHêï+. Hê≈£î u≤>± >∑Ts¡TÔ. <ë<ëe⁄ Hê\T>∑T e+<ä\ ù|J\ ìy˚~ø£qT Ä n<Û´ä j·Tq dü+dü≈ú î£ H˚q+~+#êqT. yê{Ï˝À ø=ìï $wüj·÷\T n|üŒ{À¢ ªªdüeT‘·μμ nH˚ yê] Ä+>∑¢ e÷dü|üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]‘·eTj·÷´sTT. n˝≤ |ü+<=$Tà<=+<ä\ mquÛ…’j·÷´s¡T, p˝…’ e÷dü+˝À ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq e÷ |ü]#·j·T+ ∫e]es¡≈£L ìsê≥+ø£+>± ø=qkÕ>∑T‘·÷H˚ e∫Ã+~. nqï ìs¡Ze÷ìøÏ dü]>±Z HÓ\s√E\ eTT+<äT, n+fÒ ¬s+&ÉT y˚\ |üHÓï+&ÉT p˝…’ @&√ ‘êØ≈£îq H˚qT, Áã<äsY sêE bÕdüºsY |üè~Û« y˚T+ eTT>∑TsZ +¡ ø£\dæ nqïqT #·÷{≤ºìøÏ >√s¡+≥¢ yÓfi≤¢+. y˚T eTø£ÿ&çøÏ #˚πs dü]øÏ ñ<äj·T+ |ü~qïs¡ >∑+≥˝…’+~. nqïqT ø£\TdüT ø√{≤ìøÏ y˚TyÓTT∫Ãq dü+>∑‹ ˝À|ü*øÏ ø£ãTs¡T |ü+|æ+#ê+. |æ\TkÕÔqT+&É+&Éì e÷≈£î ‹s¡T>∑T ø£ãTs¡T |ü+|æ+#ês¡T. nqï |æ\T|ü⁄ ø√dü+ ìØøÏådü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêï+. |ü~ì$TcÕ\T ‘·≈î£ ÿe ˇ+{Ï >∑+≥≈£î ˝À|ü*øÏ s¡eTàì |æ\T bı∫Ã+~. nqï ‘· q qT #· ÷ {≤º ì ø=∫Ãq yêfi¯ fl +<ä ] ‘√ eTT+<äT>± e÷{≤¢&ç, yêfi¯fl+<äØï |ü+|æ+#êø£, ∫e]>± eTeTà*ï |æ*#ês¡+fÒ Ä y˚fi¯ e÷ dü+uÛ≤wüD düTBs¡È+>± kÕ>∑T‘·T+<äì e÷≈£î ‘Ó\TdüT. 22


nqï Ä s√E Äs√>∑´+>±, #ê˝≤ VüQcÕs¡T>± ñHêïs¡T. eT+#·+ MT<ä |ü&TÉ ø=qTHêïs¡T. eTeTà*ï kÕ<äs+¡ >± ÄVü‰«ì+∫ Á|üøÿ£ H˚ ≈£Ls√Ãu…≥Tº≈î£ Hêïs¡T. ‘·q dü+uÛ≤wüD ÁbÕs¡+_Ûd÷ü Ô #˚sTT ô|’¬ø‹Ô #·÷|æ+∫... ªªnHêï, Ä <˚e⁄ì ©\\T eTqø£s¡ú+ ø±eHêï. »>∑Hêï≥≈£ dü ÷ Á‘· < Û ë ] Äj· T q. n+‘· ˝ ÀH˚ ˝Ò | ü ⁄ ‘ê&É T , Ç+‘· ˝ ÀH˚ |ü&ÉTø√u…&É‘ê&ÉT. ©\\T nH˚ e÷≥ eTq+ yê&É+ ø±˙ Ä |ü<ëìï eTqy˚T ñ|üjÓ÷ –+#ê\Hêïμμ nHêïs¡T. H˚qT ªªnHêï, MT >∑T]+∫ n+<äs+¡ ÁbÕs¡qú #˚dTü HÔ êïeTHêï. XÊU≤ uÒ<+äÛ n+≥÷ ˝Ò≈î£ +&Ü nìï dü+|ò÷ü \yês¡T MT Äs√>∑´+ ø√dü+ ÁbÕs¡úq #˚düTÔHêïs¡Hêïμμ nHêïqT.

Ä e÷≥≈£î yÓT]ùd ø£fi¯fl‘√ e÷ πødæ #·÷dæ ªªnHêï, H˚qT n+<ä] yê&ÉïHêï!μμ n+≥÷ eTTdæeTTdæ>± qyê«s¡T. eT∞fl ªªne⁄qHêï, H˚qT n+<ä]yêDÏí. m+<äTø£+fÒ H˚qT @<√ ˇø£ &çHê$TH˚wHü ≈é î£ |ü]$T‘·yTÓ Æ ñqïf…‘ºÌ ˚ @ _wü|Ht √, Á|üd&æ +Ó {ŸH√, nbıdüÔ\T&çH√, eTπs<√ nj·TT´+&˚yê&çï. Ç|ü&Ó’‘˚ n+<äs¡÷ qqTï ªªnqïμμ n+≥÷ ÄbÕ´j· T +>± |æ \ Tdü T Ô H êïs¡ T . n+<äTπøqHêï H˚qT n+<ä]yêDÏíμμ n+≥÷ Ä e÷≥qT eTs√ kÕ] H=øÏÿ#ÓbÕŒs¡T. ø=ìï ø£åD≤\T ø£fi¯ófl eT÷düTø=ì <˚e⁄ìøÏ düTú‘·T\T #Ó*¢+#ês¡T. Ä düeTj·T+˝À yê] eTTK+˝À Á|üdüTŒ¤{Ï+∫q dæú‘·Á|ü»„‘· ø=s¡≈£î y˚TeTT <˚e⁄ìøÏ e+<äHê\T #Ó*+¢ #ê+. ªªdü+‘·Twæº düV≤æ ‘·yTÓ qÆ <Óe’ uÛøÑ ÔÏ >=|üŒ ˝≤uÛ<Ñ ëj·Tø£yTÓ Æ ñ+~μμ nqï yêø£´+˝À Ç$T&ÉTqï |üs¡e÷sêΔìï nqï ‘·q ùde˝À kÕs¡Δø£+ #˚düT≈£îHêïs¡T. ªªnHêï, MTs¡T XÊs¡<ëø±\˙qT+&ç Çø£ÿ&Éø=∫à #ê˝≤ eT+∫ |üì #˚XÊs¡Hêïμμ nHêïH˚ïqT. ªªMT]ø£ÿ&ÉT+≥÷ MT |ü]#·sê´ |òü˝≤\qT ø£fi≤flsê #·÷düT≈£î+≥THêïs¡Tμμ nHêïqT. ne⁄qqï≥Tº nqï ‘·\÷bÕs¡T.ªªnHêï, Ç|ü&ÉT H˚qT ñ <äjT· + nsTT~+{Ïøπ ˝Ò∫ ÁbÕ+>∑D+˝À ñqï bÕe⁄sê\≈£î y˚T‘· y˚düTÔHêïqT. qqTï #·÷&É>±H˚ bÕe⁄sê\˙ï ]e⁄«q m–] Hê <ä>∑Zs¡ø=kÕÔ j·THêï. n$ qqTï >∑Ts¡TÔ|ü&É‘êsTTμμ. n+≥÷ dü+‘√wü+>± #ÓbÕŒs¡T. nqï |ü]#·s¡´qT >∑T]+∫ |ü\T dü+<äsꓤ\˝À |ü<˚ |ü<˚ H˚qT #Óù|Œ e÷≥*ï eTs√e÷s¡T ñ<äVü≤]+#êqT. ªªnHêï, <˚e⁄&ÉT MT |ü≥¢ e´ø£Ô|ü]Ãq ø£è|ü nì‘·s¡yÓTÆ+<äHêï. MT |ü ] #· s ¡ ´ \ |ü ] |ü P s¡ í ‘ · q T, <ëì ñ‘· è ÿwü º d æ ú ‹ ì MT J$‘·ø±\+˝ÀH˚ MTs¡T ø£fi≤flsê #·÷düT≈£î+≥THêïs¡T. Hê≈£î‘Ó*dæ #ê˝≤eT+~ ùde≈£î\ øÏ˝≤+{Ïu≤Û >∑´+ ø£\>∑˝<Ò Hä êïμμ nHêïqT. nqï ø£fi¯fl˝À¢ ne´ø±Ôq+<ëqTuÛÑ÷‹. ø£è‘·»‘„ ê uÛ≤e+‘√ ô|ø’ Ï #·÷dü÷,Ô ªªne⁄qHêï, mø£ÿ&√ s√&ÉT¶ e÷]®Hé˝À bÕø£ y˚düTø=ì ùde ÁbÕs¡+_Û+∫q qqTï Ç+‘·>± B$+#·≥+ πøe\+ Á|üuÛÑTe⁄ ø£èù|qHêïμμ nHêïs¡T. n≥Te+{Ï >=|üŒ <Ó’e»qTì‘√ <˚e⁄&ÉT e÷øÏ∫Ãq düVü≤yêkÕìï ã{Ϻ eTqkÕsê eTs√kÕ] <˚e⁄ì düTÔ‹düTÔHêïeTT.

˝Àø£+˝À MT≈£î ÁX¯eT ø£\T>∑TqT nHêïs¡T j˚Tdüj·T´. ˝Àø£+˝À, X¯Øs¡+˝À ñHêïeTT ø±ã{Ϻ Ç$ ‘·|üŒe⁄. nsTT‘˚ eTq Á|ü‹ düeTdü´≈£î #ê*q <˚e⁄&ÉT eTq j˚Tdüj·T´. Á|ü‹ ∫≈£îÿ qT+&ç $&ç|æ+∫ nH˚ø£ nqTuÛÑyê\qT H˚]ŒkÕÔ&ÉT. ø±ã{Ϻ MT MT Á|ü‹ $<Ûä düeTdü´\qT ñ‘·Ôs¡eTT <ë«sê ‘Ó*j·TCÒj·T+&ç. yêø±´qTkÕs¡+>± dü\Vü‰*#ÓÃ<äeTT, MT ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ÁbÕ]Δ+#Ó<äeTT. 23

nø√ºãsY 2012


Áø°düTÔ q+<äT düŒ+<äq bÕsƒ¡≈£î\≈£î X¯óuÛÑeTT\T. eTq uÛ≤s¡‘· <˚X¯+ >∑]«+#·<ä–q <Ó’e»qT\T, n+‘·sê®rj·T düTyêØÔ≈£î\T n+<ä]yêì>± e÷ eT~˝À ì\∫b˛sTTq e÷ Äràj·T nqï @düqï >±]‘√ Hê≈£îqï Ä Äràj·T nqTã+<Ûä+ eTs¡Te˝Òì~. nqï ˝Ò&ÉT nH˚

$wüjT· + ‘Ó*j·T>±H˚ e÷ Vü≤è<äjT· + >=|üŒ u≤s¡u]ÑÛ ‘·yTÓ qÆ <äT:KeTT‘√ ì+&çb˛sTTq~. nqï‘√ Hê≈£î 2007 dü+ˆˆ qT+&ç düìïVæ≤‘·+>± ñ+&˚yês¡T. e÷ j·TTHÓf’ &… é bÕdüsº ‡Y ô|ò˝Àwæ|t˝À ø√XÊ~Ûø±]>± ñqï|ü&ÉT nqï‘√ m≈£îÿe düìïVæ≤‘·+>± ñ+&˚yê&çì. 2008 dü+ˆˆ˝À qe+ãsY HÓ\ nqï‘√ ø=+‘·eT+~ bÕdüºsY‡‘√ jÓTs¡÷wü˝ÒeTT yÓfi≤fleTT ø±ì Äj·Tq‘√ #ê˝≤eT+~ düìïVæ≤‘·T\T e∫Ãq|üŒ{ÏøìÏ e÷‘√ m≈£îÿe düeTj·÷ìï >∑&çù|yês¡T #ê˝≤ düs¡<ë>±, ñ˝≤¢ d ü + >± nH˚ ø £ y Ó T Æ q Ä<∏ ë ‹àø£ y Ó T Æ q eTsêà\qT ‘Ó*j·TCÒdTü Ô #ê˝≤ dü+‘√wü+>± >∑&TÉ |ü⁄‘·T+&˚yês¡T. nø£ÿ&É ªª>√¢ã˝Ÿ ‘Ó\T>∑T ÇÁXÊj˚T\T ô|˝ò Àwæ|μt μ yês¡T nqï e#êÃs¡T nì ‘Ó\TdüTø=ì ÇÁXÊj˚T\T <˚X¯+˝ÀH˚ ô|<ä› MT{Ï+>¥ @sêŒ≥T #˚dæ ‘Ó\T>∑T yês¡T n+<ä]ì yê] bÕ≥\‘√, dü+<˚XÊ\‘√ ì+|æq ø£Då ≤\T yê] ø£fi˝¢¯ À¢ Äq+<äu≤Û wüŒ\T Ç|üŒ{ÏøÏ H˚qT eTs¡Te˝ÒqT. Hê e´øÏÔ>∑‘·yÓTÆq $wüj·÷ìøÏ eùdÔ Hê ô|<ä› ≈£îe÷¬s’ u…d¢ ‡æ øÏ #ê˝≤ ÄHês√>∑´+‘√ dæ.j·TyéT.dæ. sêj·Ty˚\÷s¡T˝À

eTVü‰ düuÛÑ\ y˚~ø£ô|’ nqï>±]‘√ ¬seˆˆ s¡$ Á|ükÕ<é, _wü|t C≤Hé $ø£ºsY

24


_wü|t ¬ø.ÄsY. dæ+>¥ >±]‘√ ÄbÕ´j·T|ü⁄ |ü\ø£]+|ü⁄ Á{°{ŸyTÓ +{Ÿ rdüT≈£î+≥THêï 22 HÓ\\ bÕ|ü nsTTq u…d¢ ‡æ u¢&é ø±´q‡sY‘√ u≤<Û|ä &ü TÉ ‘·Tqï s√E\$. Hê≈£î ˇø£ s√E bò˛Hé e∫Ã+~ Ä HÓ+ãs¡T bÕdüsº ‡Y ô|˝ò Àwæ|˝t À ñqï bÕdüsº Y Áù|yéTs¡+»Hé >±]~ yÓ+≥H˚ bò˛Hé m‹Ô Vü≤˝À nHêïqT n~ @düqï >±] dü«s¡+ ªªnqï m˝≤ ñHêïe⁄? bÕ|ü m˝≤ ñ+~? qTe⁄« @$T ~>∑T\T |ü&É≈£î eTq+ ùde #˚düTÔqï <˚e⁄&ÉT düs¡«X¯øÏÔeT+‘·T&ÉT Äj·Tq ‘·|üŒø£ u…¢dæ‡ì dü«düú|üs¡TkÕÔ&ÉT H˚qT s√E bÕ|ü ø√dü+ ÁbÕs¡úq #˚kÕÔqTμμ nì #Ó|æŒ #ê˝≤ùd|ü⁄ e÷{≤¢&ç qqT ã\|üs¡#ês¡T. Hê≈£î #ê˝≤ dü+‘√wü+ ø£*–+~. n+‘· >=|üŒ <Ó’e»qT\T <ä÷s¡+>± ñqï qqTï C≤„|üø£+ #˚düTø=ì #ê˝≤ùd|ü⁄ Ä<ä s ¡ D ø£ s ¡ y Ó T Æ q e÷≥\‘√ qqT ñ‘˚ Ô » |ü ] #ês¡ T ¬s+&ÉT|üsê´j·÷\T bò˛Hé #˚dæ Hê≈£î >=|üŒ <ÛÓ’sê´ìï #Óù|Œyês¡T. ‘·sT¡ yê‘· H˚qT >∑T+≥÷s¡T e∫Ãq|ü⁄&ÉT Hê≈£î ø£ãTs¡T ô|{Ϻ ÁbÕs¡qú #˚dæ ÁbÕs¡qú ˝À ñ+&É>±H˚ ˇø£ ø£es¡T Hê CÒãT˝Àô|{Ϻ bÕ|ü Äs√>∑´+ C≤Á>∑‘Ô· nqï nì Á|ü‹kÕ] qqT Ä]úø£+>± Ä<äT≈£îqï >=|üŒ <ë‘·è‘·«+ ø£*–q ùde≈£î&ÉT ø±ì @s√E ≈£L&Ü Äj·Tq Ä]úø£+>± düVü‰j·T|ü&ÉT‘·Tqï≥T¢ me]øÏ #Ó|üŒ&ÜìøÏ Çwüº|ü&˚yês¡T ø±<ä T . qTyÓ « +‘· ø£ w ü º | ü & É T ‘· T Hêïy√, m+‘· u≤<Û ä nqTuÛÑ$düTÔHêïy√ Hê≈£î ‘Ó\TdüT nì qqTï nbÕ´j·T+>± ã\|ü]∫Hê eT+∫ eTqdüT‡qï >=|üŒ e÷ @düqï. 2011e dü + ˆˆ @Á|æ ˝ Ÿ HÓ \ ˝À ø=+‘· e T+~ <Óe’ »qT\‘√ ø£\dæ dæ+>∑|Pü sY Á|üj÷· D+ nsTT yÓfi≤flqT. 25

@düqï >±s¡T düŒ+<äq m&ç≥sY &܈ˆ <˚e<ä+&É\ >±s¡T, H˚qT Ç+ø± ø=+‘·eT+~ <Ó’e ùde≈£î\‘√ dæ+>∑|üPsY˝À nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\qT #·÷&É{≤ìøÏ nH˚ø£ #√≥¢ nqï‘√ ø£\dæ |ü]#·s¡´˝À bÕ˝§Zq&ÜìøÏ >=|üŒ neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T. 2011y˚T HÓ\˝À 7,8,9 ‘˚B\˝À >∑T+≥÷s¡T˝À H˚qT |ü]#·s¡´ #˚düTÔqï ÁbÕ+‘·+˝À mHé.õ.zdt. ø±\˙˝À MT{Ï+>¥‡ @sêŒ≥T #˚dæ ÄK]s√E yêø£´+ #Ó|üŒ&ÜìøÏ @düqï >±]ì ÄVü‰«ì+#êeTT Äj·Tq dü+‘√wü+‘√ ˇ|ü≈£îHêïs¡T >±ì n|üŒ{À¢ #ê˝≤ ndü«düú‘·≈£î >∑T] nj·÷´s¡T. ÄVü‰s¡+ rdüTø√ø£ @ MT{Ï+>¥˝À e÷{≤¢&É˝Òø£ bıÁ>±yéT‡ nìï s¡<Tä › nsTTq s√E\$ ø±ì nqï HêMT<ä Áù|eT‘√ Äs√>∑´+ u≤>√˝Òø£b˛sTTHê ¬s+&ÉT s√E\T MT{Ï+>¥ ˝À bÕ˝§Zì ÄK]s√E >∑+≥qïs¡ ùd|ü⁄ n<äT“¤‘+· >± Á|üd+ü –+#ês¡T n+<äsT¡ ÄX¯Ãs¡´b˛sTTq+‘·>± <˚e⁄&ÉT ã\+>± yê&ÉT≈£îHêïs¡T ùde $wüj·T+˝À nqï>±]øÏ ÄHês√>∑´+ ø±ì ã\V”≤q‘·\T ndü‡\T ˝…ø£ÿ #˚ùdyês¡T ø±s¡T. nqï ÄK] düeTj·T+˝À n+fÒ <˚e⁄ì eTVæ≤eT˝ÀøÏ Á|üy•˚ +#·ø£ eTT+<äT |ü~ùV≤qT s√E\ ÁøÏ‘+· H˚qT, bÕdüsº ‡Y ô|ò˝Àwæ|t bÂ+&ÉsY ¬se.|æ._.s¡$Á|ükÕ<é >±s¡T, bÕdüºsY sêE >±s¡T,ø£*dæ nqïqT ø£\e&ÜìøÏ yÓfi≤¢eTT nqï düs¡<ë>∑ qe⁄«‘·T düTe÷s¡T >∑+≥qïs¡ ùd|ü⁄ eTT#·Ã{Ï+∫ neT÷\´yÓTÆq e÷≥\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ nqï H˚qT n+<ä] yê&çqHêï, ˇø£ &çHê$TH˚wüHé≈£î ˇø£ dü+düú≈£î #Ó+~q yê&ç H Ó ’ ‘ ˚ qqTï _wü | t >±qT Á|ü d æ & Ó + {Ÿ >±qT $T–*b˛j˚Tyê&çì ø±ì Ç|ü&ÉT n+<ä]yêì>± MTs¡+<ä] Vü≤è<äj÷· \˝À $T–* b˛j·÷qT nì #Ó|Œæ #ê˝≤ düs<¡ >ä ± e÷{≤¢&Hç ê düeTj·T+˝À yÓ+≥H˚ H˚qT ø£\>∑CdÒ Tü ø=ì nqï <˚e⁄&ÉT MTøÏ∫Ãq <äsÙ¡ q+ HÓsy¡ ]˚ +~. <ë<ë|ü⁄ MT |ü]#·s´¡ dü+|üP]Ô nsTTqfÒ¢ nì n+fÒ Hê e÷≥≈£î n&ÉT¶e∫à Hê eT≥Tº≈£î nsTT‘˚ #˚j·Te\dæq |ü]#·s¡´ Ç+ø± #ê˝≤ $T–\T+<äHêï nHêïs¡T. ùde ñ<√´>∑+ ø±<äHêï <ëìøÏ ]f…sÆ yY TÓ +{Ÿ ñ+&É<Tä ∫e] XÊ«dü es¡≈î£ Äj·Tq bÕ<äùde #˚j·÷\qï<˚ Hê Äø±+ø£å. Ä X¯øÏÔ ìe«eTH˚ <˚e⁄DÏí nø√ºãsY 2012


ÁbÕ]ΔdTü HÔ êïqT n+≥÷ #˚‘T· \T ô|ø¬’ ‹Ô düT‹Ô +#ês¡T. ˇø£kÕ] @düqï >±s¡T ùde˝ÀìøÏ e∫Ãq ø=‘·Ô˝À ‘·q ‘·+Á&ç @düqï >±] dæ‹ú #·÷dæ Äj·Tq Ç˝≤>∑T nHêïs¡≥.. @düqï m+<äT≈£îsê á nedüú? m+<äT≈£î á ø£&ÉT|ü⁄ e÷&ÉTÃ≈£îH˚ dæú‹? |ü<ä eTì+{ÏøÏ yÓ[flb˛<ëeTT ‘·q ‘·+Á&ç #Ó_‘˚ nqï #Ó|æŒq e÷≥ Hêqï H˚qT j˚Tdüj·÷´ ø=s¡≈£î dü>∑+ ø±*b˛sTT ñHêïqT, dü>∑+ ø±*b˛sTTq qqTï rdüT≈£îì yÓ[fl @$T #˚düT≈£î+{≤e⁄ Hêqï, j˚Tdüj·T´ ø=s¡≈£î qqTï |üP]Ô>± ø±*b˛ìe⁄« nì #ÓbÕŒs¡≥! @düqï >±s¡T n+fÒ eTq≈£î >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã$ Äj·Tq bÕ≥\T nqï eTq eT<Û´ä uÖ‹ø£+>± ˝Òq|üŒ{ÏøìÏ Äj·Tq bÕ≥\T, dü+<˚XÊ\T, ÄX¯j÷· \T düJe+>± eTq eT<Û´ä ˝À ì*∫b˛sTTq$ Äj·Tq bÕ&çHê bÕ≥\ <ë«sê s¡ø£åD bı+~qyês¡T #ê˝≤ eT+~ ñHêïs¡T n+fÒ n~ m+‘· n<äT“¤‘·yÓ÷ nqï ......... ˙ Áù|eTqT e÷ n+<ä]øÏ |ü+∫ e÷ ùde≈£î e÷s¡<Z sä Ù¡ >± ì*#êe⁄ Á|æjT· T&Óq’ @düT≈£î |üs¡<Ó’düTqT+&ÉT≥≈£î |üj·TqyÓTÆb˛sTTq e÷ Á|æj·TH˚düÔ+, e÷ Äràj·T nqï @düqï≈£î Ç<˚ e÷ Äràj·T düèà‘·´+»*. ˙e⁄ Áù|$T+∫q ˙ ‘·eTTà&ÉT bÕdüºsY yÓ’. |üè~Û«sêCŸ, >∑T+≥÷s¡T 9000920205

¨düqï eT+~sY q+<äT j·TTHÓ’f…&é bÕdüºsY‡ ô|ò˝Àwæ|t˝À nqï>±s¡T

jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝À ˇ+f…ô|’ kÕ«Ø #˚düTÔqï j˚Tdüqï>±s¡T

nqï‘√ Hê≈£îqï kÕìïVæ≤‘·´+˝À y˚T+ |ü+#·T≈£îqï Hê eTqdüT‡˝À |ü~\|üs¡TÃ≈£îqï nH˚ø£ dü+>∑‘·T\qT MT‘√ |ü+#·Tø√e&ÜìøÏ Hê≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+∫q düŒ+<äq m&ç≥sY &܈ˆ. <˚e<ä+&É\ >±]øÏ ø£è‘·»„‘·\T.

jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝À yêø£´ |ü]#·s¡´

jÓTs¡÷wü˝ÒeTT˝À ˇø=ÿø£ÿ]ì øö–*+#·Tø=ì ÁbÕ]ΔdüTÔqï j˚Tdüqï >±s¡T 26


2005 dü+ˆˆ ˝À $»j·Tq>∑s+¡ ˝À

27

2012 Ä>∑dTü º 8 e ‘˚B kÕj·T+Á‘·|⁄ü düeTj·T+ Ç+ø± |üP]Ô>± >∑&TÉ e≈£î+&ÜH˚, ø±\Á>∑+<Û+ä ˝Àì ˇø£ n<äT“¤‘y· TÓ qÆ n<Ûë´j·÷ìøÏ #Ó+~q ÄK]ù|J ø±\Á|üyêVü≤+˝ÀìøÏ y˚>+∑ >± yÓ[flb˛sTT+~. n+‘·{‘Ï √H˚ Ä<ÛTä ìø£ Åø¬ d’ eÔü dü+|òTü #· ] Á‘· ≈ £ î #Ó + ~q $•wü ˜ y Ó T Æ q ˇø£ X¯ ø £ + ≈£ L &Ü eTT–dæb˛sTT+~. düTyês¡qÔ T ˇø£ ñ<ä´eT+˝≤, eTVü≤À»«\ j·T»„+˝≤, nì‘·s¡kÕ<Ûä´+>±, K+&ÉK+&Ü+‘·sê\≈£î yê´|æ+|üCdÒ qæ <Óe’ »qT&ÉT ª@düqïμ ‘√, nX‚wü Á|üC≤˙ø±ìøÏ ÇVü≤˝Àø£+˝À >∑\ nqTã+<Û+ä r]b˛sTT+~. Äj·Tq ndüÔeTj·T+ Ŭø’düÔe ˝Àø±ìøÏ n+‘·T˝Òì Äy˚<äqH˚ $T–*Ã+~. ªnqïμ‘√ e÷≈£ î qï nqTã+<Û ë ìï nø£så s¡ ÷¡ |ü+˝ÀìøÏ nqTe~+#·&ÜìøÏ Á|üjT· ‹ïdüT+Ô fÒ ø£\+ ≈£L&Ü ø±–‘·+ô|’q ø£˙ï{ÏH˚ ≈£î]|æ+∫+~. m+‘· >±&ÛÉyÓTÆq<√! $XÊ«dü˝Àø±ìøÏ nqï ª@düqïμ‘√ e⁄qï nqTã+<Û+ä . ÁbÕ]Δd÷ü ,Ô ÁbÕ]Δd÷ü ,Ô ÁbÕs¡qΔ ˝ÀH˚ |üse¡ •dü÷,Ô Á|üuTÑÛ e⁄ bÕ<ë\qT uÛÖ‹ø£+>± düŒè•+∫q nqTuÛyÑ êìï ø£*–q ªnqïμ, ªHê kÕø£´å + MTs¡T qeTà˝Ò≈î£ +fÒ, s¡ø±Ôìï Ä&çj÷Ó fÒ|⁄ü \T>± e÷s¡Ã>∑\ |ü]C≤„qy˚T MT≈£î+fÒ, Hê s¬ +&ÉT #˚‘T· \q÷ K+&ç+#·+&ç. yê{Ï˝Àì s¡ø±Ôìï |æ+&ç, Ä&çj÷Ó fÒ|⁄ü \T>± e÷]à #·÷&É+&ç. n$ H˚qT #Ó|Œæ q kÕøå±´H˚ï ‹]– MT≈£î $ì|æ+#·≈î£ +fÒ qqï&É>+∑ &çμ (17 y˚T 2003 $»j·Tq>∑s+¡ düu˝ÑÛ À) n+≥÷ |òTü +{≤|ü<+äÛ >± ‘·q J$‘· kÕøå±´ìï Á|ü|+ü #·eT+‘ê $ì|æ+#ê&ÉT. J$‘·+˝Àì ∫e] s¡ ø £ Ô | ü ⁄ _+<ä T e⁄qT ≈£ L &Ü Á|ü u Û Ñ T e⁄ ùde˝ÀH˚ $ìjÓ÷–+#ê&ÉT. Äj·Tq J$+∫q $<ÛëHê\qT |ü]øÏd÷ü ,Ô uÀ~Û+∫q dü+<˚XÊ\qT nqTdü]dü÷,Ô Äràj·T J$‘ê\qT nø√ºãsY 2012


#·ø£ÿ~<äT›≈£îqï \ø£å˝≤~eT+~˝À H˚qT≈£L&Ü ˇø£DÏí. Äj·TqqT n_Ûe÷ì+∫q kÕ<Ûës¡D Ŭø’düÔe⁄DÏí. nqï Áù|eTqT bı+~q n<äèwüeº +‘·TDÏ.í Ç+#·T$T+#·T 10 dü+e‘·‡sê\T>± ªnqïμ‘√ e÷ ≈£î≥T+u≤ìøÏ >∑\ nqTã+<Û+ä , 2002 e dü+e‘·‡s¡+˝À ÁbÕs¡+uÛeÑ TsTT´+~. $XÊK|ü≥Dº + >∑Ts¡C≤&É ø£fi≤πøÁå ‘·+˝À »]–q MT{Ï+>∑T\≈£î e∫Ãq nqï ªdüsê«+>∑ düT+<äsê, dü<Tä DZ X‚Ksêμ nH˚ ^‘êìï Ä\|ædTü +Ô fÒ, kÕ>∑sr¡ s¡eT+‘ê <Óe’ >±q e÷<ÛTä s¡´+‘√ ‘·&dç eæ TT<äs› TT´+~. ªj·÷ø√ãTμ J$‘·+ô|’q <Ó’e»qT&ÉT Ç∫Ãq dü+<˚X¯+ ÁXÀ‘·˝…’q eTeTTà\qT Ä˝À∫+|üCdÒ +æ ~. n~ yÓTT<ä\T nqï‘√ ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆq e÷ nqTã+<Ûä+, 2003 y˚T 15-17 eT]j·TT, 2006 y˚T 8-10 ‘˚B\˝À, k˛<äs¡T\T Äq+<äsêe⁄ >±s¡T, eT]j·TT ≈£î≥T+ã düuTÑÛ ´\eT+‘ê ø£\dæ $»j·Tq>∑s+¡ ˝À @sêŒ≥T#˚dqæ düu\ÑÛ ‘√, $&ÉBj·T˝Òì~ ã+<Ûä+>± ã\|ü&çb˛sTT+~. Äràj·T+>± Äj·Tq q&ç | æ + |ü ⁄ ÄX¯ à s¡ ´ ø£ s ¡ y Ó T Æ q Ø‹>± eTeTTà\qT #Ó‘’ q· ´e+‘·T\qT #˚ùddæ+~. ‘· s ¡ T yê‘· ø±\+˝À, y˚ < ë+‘· ø£ fi ≤XÊ\˝À n<Ûë´|ü≈î£ ì>±qTqï H˚qT, @<√ <˚e⁄&ÉT Ç∫Ãq ø=ìï Ä˝À#·q\qT nø£så s¡ ÷¡ |ü+˝À n+~düT+Ô fÒ, $X‚wyü TÓ qÆ Áb˛‘ê‡Vü≤+‘√ <Óe’ »qT\T <ä+&É\ <˚edüVü‰j·T+ >±s¡T ªdüŒ+<äqμ e÷dü|Áü ‹ø£˝À yê{Ïì Á|ü#T· ]düT+Ô fÒ, Ä sê‘·˝À¢ ø=ìï nqï ø£+≥ã&ܶsTT. ì‘·´+ ‘·q ôw&É÷´˝Ÿ‡˝À _J>± e⁄+&˚ nqï yê{Ïì #·<äe&É+‘√, n$ Hê kÕVæ≤r

Á|ükÕúq+˝À eTs¡|⁄ü sêì eT<ÛTä s¡+>± e÷s¡Ãã&ܶsTT. 2010 qe+ãs¡T˝À $XÊK|ü≥Dº +˝Àì düã“es¡+ ÁbÕ+‘êìøÏ e∫Ãq ªnqïμ qqTï |æ*∫, ªnHêï! qTe⁄« Áyêdæq Ä]ºø˝£ Ÿ‡ #·~yêqT. u≤e⁄HêïsTT.μ n+≥T+fÒ, Á|ü|ü+#êìï »sTT+∫q+‘· dü+ãs¡eTì|æ+∫+~. (nø√ºãs¡T 2010 ªdüŒ+<äqμ˝À Á|ü#T· ]+#·ã&çq Á|üX+¯ XÊ|üÁ‘·+ nH˚ yê´dü+ >∑T]+∫) nqï n_Ûe÷qy˚T n˝≤+{Ï~ eT]. m+<ä]˝À e⁄Hêï n+<äØ˙ |ü\Tø£]+#˚yê&ÉT. n+<ä]˝À e⁄Hêï n˙ï C≤„|øü e£ TT+#·T≈£îH˚yê&ÉT. n~ >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑ nsTTHê, >∑T&ç˝À kÕ<Ûës¡D ≈£L&çø£ nsTTHê, |ü\Tø£]+|ü⁄ e÷Á‘·+ m|ü⁄Œ&É÷ Á|ü‘´˚ ø£yT˚ . yêø£´+ ÁX¯<>Δä ± $H˚ yês¡+fÒ Çwü|º &ü ˚ ªnqï,μ ‘êqT #Ó|Œæ q yêø£´+ m+‘· u≤>± $HêïyÓ÷ nì ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ Á|üXï¯ \T n&ç>π yês¡T. n\dæe⁄Hêï n˝≤H˚ dü+<˚V‰ü \T ìeè‹Ô #˚ùdyês¡T. @ bÕ≥ mes¡T H˚sT¡ Ã≈£îHêïs√, @ bÕ≥ me]øÏ q∫Ã+<√, n˙ï n&ç–eTØ ª|ò&” é u≤ø˘μ rdüT≈£îH˚yês¡T. nìï+{Ï˝Àq÷ n+‘· ªôdŒdæ|øæò μ˘ >± e⁄+&˚ ª@düqï,μ bÕ&çq bÕ≥\T, #Ó|æŒq e÷≥\T, (n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£îì) #˚dæq ÁbÕs¡qΔ \T, n˙ï n‹ Á|ü‘´˚ ø£yTÓ qÆ y˚. n+<ä] eT~˝Àq÷ #Ó≈£îÿ#Ós¡>∑ì eTTÁ<äy˚dæqy˚. ˇø£kÕ] $»j·Tq>∑s¡+ e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT H˚qT #Ó|Œæ q ∫qï e÷≥qT C≤„|øü +£ ñ+#·T≈£îì, 2011 >∑T&Üsê\ |ü+&ÉT>∑≈î£ yÓ[flq|ü⁄Œ&ÉT Äj·Tq‘√ ø£\dæ q&ÉTdüT+Ô fÒ, ªnHêï! ‘·$TfiŸ Á{≤H釽ÒwHü é #˚jT· >∑\yê!μ nì ªnqïμ n&ÉT>∑T‘·T+fÒ, eTq e÷≥\T Äj·Tq≈£î m+‘· C≤„|üø£yÓ÷ nH˚ Ä˝À#·q Äq+<ëìï nÁX¯ós¡÷|ü+˝À ø£fifl¯ ˝À¢ìøÏ rdüT≈£îì e∫Ã+~. dü+e‘·‡s¡qïs¡ >∑&#ç d˚ ]ü øÏ ªnqïμ ndüeÔ Tj·T+‘√ ø£*–q m&Éu≤≥T, ákÕ] <äT'U≤ìï nÁX¯ós¡÷|ü+˝À ø£fifl¯ ˝À¢ìøÏ rdüT≈£îì e∫Ã+~. Ç~ ˇø£ìøÏ e÷Á‘·yT˚ nqï‘√ >∑\ nqTã+<Ûeä ÷! ø±<ä+fÒ ø±<äT! ˇø£ìøÏ>\∑ dü«\Œ kÕìïVæ≤‘·´y˚T á |ü⁄≥\˝À nø£så s¡ ÷¡ |ü+˝ÀìøÏ nqTe~+#·ã&çHê, ªnqïμ #Ó+‘· Äràj·T bÕsƒê\qT nuÛ´Ñ dæ+∫q ø√{Ï ø£+sƒê\˝À Ç~ ˇø£ ∫qï dü«s¡yT˚ . >∑T+&Ó˝À¢ì u≤<Ûqä T >∑T|ü+Ô >± e⁄+#·Tø√e&ÉyT˚ ‘·|Œü , e÷≥˝À¢ #Ó|Œü ˝Òì \ø£˝å ≤~ >=+‘·T\˝ÀqT+∫ edü÷qÔ ï Á|ü‹dü«s¡yT˚ . ªMT <äTKeTT dü+‘√wüeTT>± e÷s¡Ãã&ÉTqTμ nì uÀ~Û+∫q nqï ‘êqT yÓfi≤fl\qT≈£îqï |üs˝¡ Àø±ìøÏ 28


dü+‘√wü+>± yÓ[flb˛j·÷&ÉT. <äT'KeTTKT\T>± ñ+&Ée<äì› eTT+<äT>±H˚ eTq\qT dæ<|›ä sü #¡ ê&ÉT. ª@düqï ÁbÕs¡qΔ #˚ùdÔ |ò*ü ‘·+ ø£\T>∑<Tä . @düjT· ´ u≤>∑T#˚ùdHÔ ˚ |ò*ü ‘·+ ø£\T>∑T‘·T+~μ nì düs«¡ <ë uÀ~Ûd÷ü ,Ô e´øÏÔ |üP»qT ø={Ïbº Õs¡yd˚ qæ @düqï ˝≤+{Ï düTyêØÔ≈î£ &ÉT düeTø±©q Á|ü|+ü #·+˝À Ç+¬øes¡÷ ˝Òs+¡ fÒ #Û˝· ÀøÏÔ ø±<äT. Äj·Tq˝≤ n+<ä]˙ n_Ûe÷ì+#˚ e´øÏÔ düMT|ü uÛ$Ñ wü´‘·T˝Ô À ø±qsês¡+fÒ n~ n‹X¯j÷Ó øÏÔ ø±<äT. ªme]ø° ‘Ó*j·Tì z Áø=‘·Ô ù|s¡T‘√, ì‘·´ eTVæ≤eT˝Àμ ìedæ+#˚+<äT≈£î $»jÓ÷‘·‡e+‘√ ªnqïμ yÓ[flq ªj˚TdüTμ e÷s¡yZ T˚ ì‘·´‘·«|ü⁄ e÷s¡+Z . ns<äT˝À q&É∫q yê]πø »j·T+. n<˚ Á|üuTÑÛ e⁄ dæ+Vü‰düqeTT e<ä≈› î£ #˚sπ dü÷Á‘·+. Á|üuTÑÛ e⁄ n≥Te+{Ï ø£è|üqT bÕsƒ≈¡ î£ \≈£î, n_Ûe÷qT\T>± ªnqïμ #·÷|æq ªj˚TdüTμ e÷s¡Z+˝À |üj·Tì+#·Tyê]øÏ <äjT· #˚jT· TqT >±ø£. Äy˚THé!

<Ó’e»qT\T j˚Tdüqï >±]‘√ Äq+<äsêe⁄>±s¡T. Ms¡T $»j·Tq>∑s¡eTT q+<äT j˚Tdüqï >±]‘√ ¬s+&ÉT kÕs¡T¢ düuÛÑ\T @sêŒ≥T #˚j·T≥+‘√ bÕ≥T ¨düHêï eT+~s¡eTTqT kÕú|æ+#·T≥˝ÀqT $X‚wü+>± ø£èwæ#˚XÊs¡T.

Áã<äsY @düqï >±] >∑T]+∫ ø£èbÕq+<ä+ >±] e÷≥˝À¢ j˚Tdüqï >±]øÏ e÷≈£î #ê˝≤ |ü]#·j·T+ j·TTqï~. 30 dü+ˆˆs¡eT\≈£î eTT+<äT ø±e*˝À |ü]#·jT· yÓTHÆ êeTT. Ä |ü]#·j·TeTT #ÓHÓ’ï es¡≈£î @s¡Œ&çq~. j˚Tdüqï >±s¡T #ÓHÓ’ï˝À ø=ìï ‘Ó\T>∑T dü+|òü÷\qT kÕú|æ+#ês¡T. j˚Tdüqï >±s¡T e÷ dü+|òTü eTTq+<äT 3`10`2010 `125 dü + ˆˆs¡ yê]¸ø√‘· ‡ e dü + <ä s ¡ “ ¤ e TT>± Á|ü d ü + –≈£ î \T>± e#êÃs¡ T .Ä Hê&É T bÕ&ç q ªªeTôVAqï‘·T&Ü ˙ ø£è|ü˝ÀH˚μμ nqT bÕ≥ e÷ Vü≤è<äj·÷\˝À ì*∫e⁄+~. j˚Tdüqï >±s¡T Áyêdæq bÕ≥\T <˚Xe¯ T+‘·≥ e⁄HêïsTT. j˚Tdüqï >±s¡T düTyês¡Ô ùde #˚dü÷Ô nH˚ø£ dü+|òü÷\qT kÕú|æ+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eTeTT˝ÀqT Á|ü‹ |ü≥D º eTT˝ÀqT ôVAdüqï ÁbÕs¡qΔ eT+~s¡eTT\T mH√ï ñqï$.3dü+ˆˆ eTT+<äT j˚Tdüqï >±s¡T #ÓHÓ’ï˝À ñqï ø±|üs¡T\qT ‘·$TfiŸ _wü|t \qT |æ\∫ ô|<ä› MT{Ï+>¥ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. n|ü&ÉT j˚Tdüqï >±s¡T ‘·$Tfi¯+˝ÀH˚ e÷{≤¢&Üs¡T. n+‘˚ ø±<äT nb˛düT\Ô düuÛÑ (#Óôd’ï q+<äT) <ë<ë|ü⁄ 20,000 eT+~ ô|’>± Á|ü»\T ekÕÔs¡T. n#·Ã≥ ≈£L&É j˚Tdüqï >±s¡T e÷{≤¢&çHês¡T. bÂ\T >±s¡T #Ó|æŒq $<ÛäeTT>± j˚Tdüqï >±s¡T HêeT≥T¬ø’‘˚ Áã‘·T≈£î≥ Áø°ùdÔ nì ‘·q J$‘· j·÷Á‘· kÕ–+#ês¡T.‘·qø£ì @$Tj·TT˝Ò<Tä .X¯øeÔÏ +#·q ˝Ò≈î£ +&Ü düTyês¡Ô ùde #˚XÊs¡T. eT+∫ b˛sê≥eTT b˛sê&ç Jeø°Ø≥eTT bı+~j·TTHêïs¡T.<˚e⁄&ÉT ø£{Ϻq Ç+{Ï˝À <˚e⁄ì jÓT<ä›≈£î #˚]Hê&ÉT.j˚Tdüqï >±s¡T kÕú|æ+∫q dü+|òüTdüTÔ\≈£î, ã+<ÛäTe⁄\≈£î,ÁX‚jÓ÷_Û˝≤wüß\≈£î, Hê jÓTø£ÿ Á|ü>±&ÛÉ dü+‘ê|üeTT ‘Ó\T|ü⁄#·THêïqT. Á|ü‘´˚ ø£ neø±X¯eTT Ç∫Ãq düŒ+<äq m&ç≥sY >±¬sq’ &܈ˆ<˚e >±]ÿ Hê Vü≤è<äj·T|üPs¡«ø£ <Ûäq´yê<äeTT\T ‘Ó\T|ü⁄#·THêïqT.

` ¬ø.ø£èbÕq+<ä+ 29

nø√ºãsY 2012


ªªMT≈£î <˚e⁄ì yêø£´eTT uÀ~Û+∫, MTô|q’ Hêj·T≈£î\T>± ñqï yê]ì C≤„|øü e£ TT #˚døæ =ì yê] Á|ües¡HÔ ê |ò\ü eTTqT (yês¡T n+‘·eTT es¡≈î£ q&É#T· ø=ìq Ø‹ì) ÁX¯<>Δä ± ‘·\+#·Tø=qT#·T yê] $XÊ«düeTTqT nqTdü]+#·T&çμμ `ôV≤Á; 13:7 Á|æjT· <˚e⁄ì Á|ü»˝≤sê! eTq≈£î eTT+<äT <˚e⁄ì ø=s¡≈î£ J$+∫ Á|üj·÷dü|ü&çq >=|üŒ <Ó’e»qT\qT eTqeTT C≤„|üø£eTT #˚dæ ø=+≥T+{≤eTT ø±ì yê] Á|ües¡qÔ qT yê] Á|ües¡HÔ ê |ò\ü eTTqT yês¡T n+‘·eTT es¡≈î£ @Ø‹>± q&ÉT#·Tø=ì >=|üŒ |ò\ü eTTqT bı+<ës√ yê{Ïì ÁX¯<>Δä ± ‘·\+#·Tø=qT≥˝Ò<Tä n+‘˚ø±ø£, yê] $XÊ«düeTTqT nqTdü]+#·T≥ ˝Ò<Tä . Á|j æ T· T˝≤sê! eTqeTT eTq≈£î eTT+<äT q&ç∫q >=|üŒ <Óe’ »qT\qT C≤„|øü e£ TT #˚dTü ø√yê*. yê] Á|ües¡HÔ ê |ò\ü eTTqT yês¡T n+‘·eTT es¡≈î£ q&É#T· ø=ìq Ø‹ì ÁX¯<>›ä ± ‘·\+#·Tø√yê*. yê] $XÊ«düeTTqT nqTdü ] +#ê*. C≤„ | ü ø £ e TT #˚ d æ ø =qT≥, ‘· \ +#· T ø=qT≥ nqTdü]+#·T≥ eTqeTT ÄØ‹>± #˚jT· >∑*– q≥¢sTT‘˚ <˚e⁄&TÉ eTq≈£î eTT+<äTHêï >=|üŒ <Óe’ »qT\ ø£+f… eTq\qT eTq |æ‘s· T¡ \ ø£+fÒ >=|üŒ>± yê&ÉTø=q>∑\s¡T. ÄHê&ÉT ñqï <˚e⁄&TÉ á s√E ≈£L&Ü ñ Hêï&ÉT. Äj·Tq ìqï H˚&TÉ ˇø£ÿfÒ Ø‹>± ñHêï&ÉT. (ôV≤Á; 13:8) ªªHê≈£î #·<Tä e⁄ ˝Ò<Tä nsTT‘˚ <˚e⁄ì |ü≥¢ Hê Vü≤è<äjT· +˝À nbÕs¡yTÓ qÆ Áù|eT ñqï~μμ nì ˇø£ >=|üŒ <Óe’ »qT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. Äj·TH˚ &ç.j·T˝Ÿ.eT÷&ç. á >=|üŒ <Ó’e»qTì <ë«sê <˚e⁄&ÉT nyÓT]ø±qT, Ç+>±¢+&ÉTqT Ç+ø± nH˚ø£ <˚XÊ\qT ø£~*+#ês¡T. \ø£˝å ≤~ eT+~ì s¡øDå£ ˝ÀìøÏ q&ç|+æ #ês¡T. ÄsY.@.{À] nH˚ >=|üŒ <Ó’e»qT&ÉT &ç.j·T˝Ÿ.eT÷&ç >±]ì >∑T]+∫ Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ` &ç.j·T˝Ÿ.eT÷&ç <˚V≤ü eTT˝À Á|ü‹ nDTe⁄ <˚e⁄ìøÏ dü+|üPs¡+í >± düJe j·÷>∑eTT>± düeT]Œ+#·ã&çg~. <˚e⁄&ÉT dü+|üPs¡íeTT>± düeT]Œ+#·Tø=ìq m˝≤+{Ï e´øÏÔHÓ’q Äj·Tq >=|üŒ>± yê&ÉTø=q>∑\s¡T. n˝≤+{Ï >=|üŒ <Óe’ »qT\ ø√e˝ÀìøÏ #Ó+~qyês¡T eTq Á|æjT· T\T <Óe’ »qT\T j˚Tdüqï >±s¡T. ªªnHêï, H˚qT 6e ‘·s>¡ ‹∑ s¬ +&ÉTkÕs¡T¢ ‘·bÕŒqTμμ nì dü«+‘· e÷≥\˝À Hê‘√ ˇø£s√E nHêïs¡T. ˇø£ >=|üŒ <Óe’ »qT\T Ç˝≤ nHêïs¡T. q•+∫b˛j˚T bÕ|æì ì‘·´JeeTT˝ÀìøÏ q&ç|+æ #˚~. dæ<ëΔ+‘·eTTø±<äT, C≤„qeTT ø±<äT eTπs~ ø±<äT >±ì Áø°düTÔ Áù|eTj˚T. <˚e⁄ìøÏ Äj·Tq Áù|eT‘√ ì+&çqyês¡T ø±yê*.

<Óe’ »qT\T Á|æjT· T\T j˚Tdüqï>±] <ë«sê eTqeTT H˚sT¡ Ãø=q e\dæq Äràj·T bÕsƒê\T ˝Òø£ <Óe’ »qTì J$‘·eTT <ë«sê <˚e⁄&TÉ eTq≈£î H˚]ŒdüTqÔ ï bÕsƒê\T nH˚øy£ TÓ qÆ $ yê{Ï˝À yÓTT<ä{~Ï : He is a man who loved God totally nqï j˚Tdüqï>±s¡T Á|üuTÑÛ e⁄ì |üPs¡í Vü≤è<äjT· +‘√, |üPs¡Xí ø¯ ‘ÔÏ √ Áù|$T+#ês¡T. Äj·Tq <˚e⁄ìì m+‘· Áù|$T+#ês√ nH˚~ Äj·Tq Äsê~Û+#˚ $<Ûëq+˝À eTqeTT >∑eTì+#·e#·TÃ. <˚e⁄ì Áù|eT‘√ ≈£L&çq |üPs¡í Vü≤è<äjT· eTT‘√ Á|üuTÑÛ e⁄qT Äsê~Û+#·T#·T (‘·q≈£î Á|üuTÑÛ e⁄ Ç∫Ãq bÕ≥\T) bÕ&çq bÕ≥\T \ø£\å eT+~ Vü≤è<äj÷· \qT ø£~*+#êsTT. <˚e⁄ì e<ä≈› î£ yê]ì Äø£]¸+#êsTT. nqï ˇø£s√E e÷ dü+|òTü eTTqT <ä]Ù+∫q|ü&ÉT Äj·Tq dü«+‘· e÷≥\‘√ #Ó|Œæ q e÷≥ ªªnHêï, eTqeTT Á|üuTÑÛ e⁄qT Äsê~ÛdTü +Ô fÒ |üs¡˝Àø£+˝À ñqï <˚e<ä÷‘·\T ` Mfi‚fl e÷ø£+fÒ >=|üŒ>± Äsê~ÛdTü HÔ êïπs nì #Ó|Œæ |üs˝¡ Àø£+˝À ñqï <˚e <ä÷‘·\+<äsT¡ ~–sêyê*μμ ì»+>± n~ m+‘· >=|üŒ nqTuÛeÑ eTT. j˚Tdüqï >±s¡T <˚e⁄ì Äsê~Û+#·T≥˝À >=|üŒyês¡T. <˚e⁄ì Áù|eT‘√ ≈£L&çq |üPs¡í Vü≤è<äjT· eTT‘√ ≈£L&çq Äsê<Ûqä Ä eTVü‰<˚e⁄ì düìï~ÛøÏ <Û÷ä |üeTT e˝Ò #˚]+~. Ä Äsê<ÛHä ˚ <˚e⁄ì Ä‘·à ~–e#˚à ˝≤>∑Tq #˚dæ \ø£\å eT+~ì Á|üuTÑÛ e⁄ #Ó+‘·≈î£ q&ç|+æ ∫q~. s¬ +&Ée~ : He is a man with Lord God (moved by the love of God) nqï j˚Tdüqï >±] jÓTT<ä› H˚s¡TÃø√e\dæq~, q•+∫b˛j˚T Á|ü»\|ü≥¢ <˚e⁄ì Áù|eT‘√ ì+&çq uÛ≤s¡eTT >∑\ Vü≤è<äjT· eTT. nqï ‘·q jÓTT<ä≈› î£ e#˚à nH˚ø£ y˚\eT+~, \ø£\å eT+~øÏ e´øÏÔ>∑‘·eTT>± z|æø£>± Äj·TH˚ ÁbÕ]ú+#˚ $<ÛëqeTT #·÷∫q|ü&ÉT <˚e⁄ì Áù|eT <˚e⁄ì uÛ≤s¡eTT‘√ Äj·Tq Vü≤è<äjT· + m+‘·>± ì+&çjT· Tqï~ >∑eTì+#·>\∑ eTT. nH˚ø£ ÁbÕ+‘ê\˝À @sêŒ≥T #˚dqæ dü+|üPs¡í sêÁ‹ ÁbÕs¡qΔ \T nqï Vü≤è<äjT· +˝À m+‘· uÛ≤s¡eTTqï<√ ‘Ó*j·TCÒdTü qÔ ï~. ù|<ä ùde≈£î\≈£î, $XÊ«düT\≈£î yê] yê] nedüs¡‘·˝À, nHês√>∑´+‘√ u≤<Û|ä &ü ˚ <Óe’ ùde≈£î\ |ü≥¢ Äj·Tq #·÷ù| Ä<äsD¡ , ‘ê´>∑|Pü ]‘·yTÓ qÆ Áù|eT m+‘√ >=|üŒ~. m+‘√ eT+~ì Äj·Tq #˚‘T· \T Ä<ä]+∫q$, Ä<äTø=qï$, ã\|üs∫¡ q$, n{Ϻ eTVü‰ ø£è|üqT nqï≈£î nqTÁ>∑V≤æ +∫q eTVü‰ <˚e⁄ìøÏ eTVæ≤eT, |òTü q‘· ø£\T>∑TqT >±ø£! eT÷&Ée~ : He is a man with unselfish heart nqï j˚Tdüqï >±s¡T ìkÕ«s¡yú TÓ qÆ e´øÏÔ &ÉãT“ø=s¡≈î£ , ø±qTø£\ ø=s¡≈î£ ÁbÕ≈£î˝≤&˚ e´øÏøÔ ±<äT. C≤HéydÓ ¢” nH˚ >=|üŒ <Óe’ »qT&ÉT Ç˝≤ #ÓbÕŒs¡T. ` ªªeTqeTT <˚e⁄ì ùdeqT <˚e⁄ì ∫‘êÔqTkÕs¡+>± #˚jT· T#·Tqï|ü&ÉT ì<ÛTä \T 30


eTqπø+ ‘·≈î£ ÿe ø±e⁄μμ. á dü‘´· + nqï |ü]#·s´¡ ˝À HÓsy¡ s˚ á ã&É≥+ düŒwüeº TT>± Á>∑V≤æ +#·>\∑ eTT. nqï ù|<ä\ eT<Û´ä #˚dqæ ùde nqï jÓTTø£ÿ ìkÕ«s¡‘ú q· T ‘Ó*j·T CÒjT· T#·Tqï~. Äj·Tq @Hê&ÉT ø±qTø£\ ø=s¡≈î£ , Ç‘·sT¡ \qT n&É>≥∑ + >±ì, Ç‘·s¡ <˚Xe¯ TT\≈£î yÓfi≥¢¯ + ø±ì #·÷&É˝eÒ TT. Ç~ nqï e<ä› eTqeTT H˚sT¡ Ãø√e\dæq >=|üŒ düT>∑TDeTT. Hê\Ze~ : He is a man of humbleness, humility and obedience. - nqï n+‘· >=|üŒ ùde≈£îì>± <˚e⁄&TÉ Äos¡«~+∫ q|üŒ{ÏøìÏ Äj·Tq˝À m+‘√ $<Ûj ˚ T· ‘·, Bq‘·«eTT #·÷&É>\∑ eTT. nqï ‘·q jÓTT<ä≈› î£ e∫Ãq ùde≈£î\qT ‘·q ø=s¡≈î£ ÁbÕ]ú+#·eTì ø√πsyês¡T. Ç~ nqï jÓTTø£ÿ m+‘√ ‘·–+Z |ü⁄qT Bq‘ê«ìï #·÷|ædTü qÔ ï~. ◊<äe~ : He is a man of total surrender and sacrifice. Á|æjT· T\T j˚Tdüqï>±s¡T ‘·qTï ‘êqT dü+|üPs¡eí TT>± düJej·÷>∑eTT>± düeT]Œ+#·Tø=qï e´øÏ.Ô ‘·q Äs√>±´ìï ˝…øÿ£ #˚jT· ≈£î+&Ü ∫e] ø£Då + es¡≈î£ ‹s¡T>∑T‘·÷ Á|üj÷· dü|&ü TÉ #·T Äj·Tq #˚dqæ ùde nqï>±] düeTs¡ŒD ‘ê´>±ìï ‘Ó*j·TCÒdTü qÔ ï~. Äs¡e~ : He is man with great vision Á|æjT· T\T j˚Tdüqï >±s¡T $XÊ\ Vü≤è<äjT· + >∑*–qyês¡T. kÕs¡«Á‹ø£ dü+|òTü <äsÙ¡ qeTT ø£\yê¬s’ m≥Te+{Ï XÊK dæ<ëΔ+‘· uÛ<Ò eä TT\T ˝Ò≈î£ +&Ü yêø£´eTTqT Áù|$T+∫ yêø±´qTkÕs¡eTT>± ñ+&˚ dü+|òTü eTT\qT ùde≈£î\qT m+‘√ Áù|$T+#˚yês¡T. nqï n+<ä]yêì>±, n+<äs÷¡ Äj·Tq yê&ç>± m+‘√ Áù|eTqT nbÕ´j·T‘·qT dü+bÕ~+#·T≈£îHêïs¡T. nqï n+<ä]|ü≥¢ #·÷|æq Áù|eT nqTsê>±\T es¡Hí êr‘·eTT. j˚Tdüqï >±s¡T ‘·q ‘ê´>∑|Pü s¡«ø£yTÓ qÆ ìkÕ«s¡úyÓTÆq Áù|eT‘√ <Ó’eùde≈£î\+<ä] Vü≤è<äj·÷\qT <√#·T ø=Hêïs¡+fÒ @ e÷Á‘·eT÷ n‹X¯j÷Ó øÏÔ ˝Ò<Tä . <Óe’ »qT\T j˚Tdüqï >±s¡T <˚e⁄ì Ä‘·à>∑\yês¡T, Äj·Tq eTqTwüß´\qT <˚e⁄ì <äèw摺 √ #·÷#˚yês¡T. Äj·Tq ‘·q jÓT<äT{ÏøÏ e∫Ãq yê]ì mes¡T m˝≤+{Ï yês√ ÇfÒº |üd>æ f∑ yºÒ ês¡T. <˚e⁄&TÉ nqï≈£î >=|üŒ Äràj·T $y˚#q· esêìï <äjT· #˚kÕs¡T. ìkÕ«s¡‘ú ì· , |üøbå£ Õ‘·eTT $<Ûj ˚ T· ‘· kÕ‹«ø£eTT‘√ nqï n+<ä]ì Äø£]¸+#·Tø=Hêïs¡T. @&Ée~ : nqï He is a Man of disipline nqï m+‘√ Áø£eT•ø£Då

>∑\£ e´øÏ.Ô nìï $wüj÷· \˝À, Äràj·TeTT>±, uÛÖ‹ø£+>± m+‘√ Áø£ e T•ø£ å D qT eTqeTT >∑ e Tì+#· > ∑ \ eTT. <˚ e ⁄ì ùde≈£ î düeT]Œ+#·Tø=ì ‘·q e<ä› e⁄+&˚yê]øÏ ≈£L&Ü nqï m+‘√ Áø£eT•ø£Då qT H˚]Œ+#ês¡T. Disciple is one who is calling discipline Äj·Tq ‘·q ùde≈£î\qT H˚]Œ+∫q Áø£eT•ø£Då , dü+|ò÷ü ìøÏ ùde≈£î |ü]#·s´¡ ≈£î kÂ+<äsê´ìï ‘Ó∫Ã+~. <Óe’ »qT\T j˚Tdüqï>±] >∑T]+∫ m+‘· #Ó|Œæ Hê, m+‘· ÁyêdæHê ‘·≈î£ ÿy˚. <˚e⁄&TÉ nqïqT ‘·q uÛ≤s¡eTT‘√qT, mH√ï Ä‘·à es¡eTT\‘√qT ì+|æ á ‘·se¡ TT˝À eTq ‘Ó\T>∑T yê] eT<Û´ä m+‘√ Äosê«<äøs£ +¡ >± yê&ÉT≈£îHêïs¡T. <Óe’ »qT\T &ç.j·T˝Ÿ.eT÷&ç >±s¡T Ç˝≤ nHêïs¡T. "I don't know anything america needs more today than man's woman on fire with the fire at heaven not greatmen, but true and honest persons God can call"

eTq <˚XÊìøÏ ø±e\dæqyês¡T >=|üŒ <Ûqä e+‘·T\T C≤„q e+‘·T\T ù|s¡T Á|üU≤´‘·T\T ø£*–yês¡T ø±<äT ø±ì <˚e⁄ì |üs˝¡ Àø£|⁄ü eT+≥˝À <˚e⁄ì ø=s¡≈î£ eT+&ÉT#·T <˚e⁄ì #˚‘· yê&Éã&˚ j·T<ës¡ú e+‘·T\T ø±yê*. <˚e⁄&TÉ yê]#˚ á <˚XÊìï ñπ>«<ä C≤«\\‘√ eT+&çkÕÔsT¡ . Evangelist Henry varley Ç˝≤ nHêïs¡T. "The world was yet to see what God will do with and for through and in by the men who is fully cross gate to God"

á Á|ü|ü+#·+ Ç+ø± <˚e⁄&ÉT ‘·q≈£î dü+|üPs¡íeTT>± düJe j·÷>∑eTT>± düeT]Œ+#·Tø=qï e´øÏÔ <ë«sê Ä e´øÏÔ #˚‘· @$T #˚jT· >∑\s√ #·÷&É{≤ìøÏ y˚∫j·TTqï~. Á|æjT· <Óe’ »qT\T j˚Tdüqï >±s¡T <˚e⁄ìøÏ dü+|üPs¡eí TT>± düJe j·÷>∑eTT>± n|üŒ–+|üã&çq bÕÁ‘· n+<äTøπ <˚e⁄&TÉ Äj·TqqT n+‘· ã\eTT>± yê&ÉTø=Hêï&ÉT. nqï $&ç∫ yÓ[flq |ü]#·s´¡ qT, ø=qkÕ–düTqÔ ï <Óe’ »qT\qT ‘·q Ä‘·à‘√ ì+|æ, nqï ñqï|üŒ{Ï ø£+f… >=|üŒ>±, eTVæ≤eT ø£se¡ TT>± ø=qkÕ–+#ê\ì, ùde q÷s¡+‘·\T>± e]ú˝≤¢\ì e÷ jÓTTø£ÿ ÁbÕs¡qú . eTVü‰ <˚e⁄&TÉ >=|üŒ ø±s¡´eTT\T #˚jT· TqT >±ø£!

@düqï>±]‘√ bÕdüºsY õ. <˚esêE>±s¡T, yê] |æ\¢\T XÊeT÷´˝Ÿ &˚$&é, HÓôV≤e÷´ &˚$&é 31

nø√ºãsY 2012


<˚e⁄ì ùde≈£î\˝À Á|ü‘˚´ø£ ùde≈£î&ÉT Áã<äsY j˚Tdüqï. ˝Àø£+˝À Åd”Ô kÕ+>∑‘·´+ ms¡T>∑≈£î+&Ü Á|ü‘˚´ø£ ìã+<Ûäq #˚düT≈£îqï n$yêVæ≤‘·T&ÉT. |ü]|üPs¡í |ü]#·s¡´≈£î Ä≥+ø£+ ø£*–+#˚ ≈£î≥T+ã+ e<ä›qT≈£îqï Áe‘· J$. ‘·q Vü≤è<äj·T+ Á|üuÛÑTe⁄ ˇø£ÿìπø nqï≥T¢ ÁyÓTT≈£îÿã&ç #˚düT≈£îqïyê&ÉT. bÕ‘· ìã+<Ûäq ø±\+˝À HêJs¡T ˝≤+{Ïyê&ÉT. bÕs¡e÷]Δø£ J$‘·eT+<äT ìwü˜ ø£*– Áã‹øÏqyê&ÉT. Ç˝≤>∑T Á|ü‘˚´ø£+>± J$dü÷Ô d”jÓ÷qT #˚sê\H˚~ Äj·Tq ˇ&É+ã&çø£. n˝≤+{Ï <Ó’e»qTì düà è‹ ∫Vü≤ïy˚T á dü+<˚X¯+. ªªn‘·&ÉT jÓT¨yê≈£î Á|ü‹wüߺ&ÉT>± ñ+&ÉTqTμμ ` dü+U≤´ 6:8 eTq uÛ≤s¡‘·<˚X¯eTT Ä#ês¡ e´eVü‰sê\≈£î, |üPC≤ |ü⁄qkÕÿsê\≈£î, (1ø=]+B∏ 3:16,17). Áe‘· ~q+ qT+&ç eTT–+|ü⁄ ~q+ es¡≈£î Áe‘· yÓTT≈£îÿã&ÉT\≈£î |ü⁄{ìºÏ \T¢. <˚e⁄ì ù|]≥ »]π> nH˚øH£ ø˚ £ $+‘·\T, ‘·q ‘·\ yÓ+Á≥Tø£\T ô|s¡>∑˙j·÷*. øåös¡eTT #˚düTø√≈£L&É<äT. $&É÷¶sê\T eTq <˚X¯+˝À ø√ø=\¢\T. y˚<ë˝À¢, Á>∑+<Ûë˝À¢ #Ó|üŒã&çqy˚ X¯eeTTqT eTT≥Tº≥ >±ì, #·÷#·T≥ >±ì #˚j·T≈£L&É<äT. ∫e]øÏ ‘·q ø±<äT s¡øs£ ø¡ ±\ e´øÏ>Ô ‘∑ · Ä˝À#·Hê $<ÛëHê\T ≈£L&Ü ùd«#·Ã>¤ ± »s¡T>∑T ≈£î≥T+ã+˝Àì e´≈£îÔ\T eTs¡DÏ+∫Hê Ç<˚ $~Û. bıs¡u≤≥Tq ‘·q ‘·T+&É≥+ yês¡Ô˝À¢ eTq+ >∑eTìdü÷ÔH˚ ñ+≥THêï+. nsTT‘˚ <ä>∑Zs¡ qT+&çq e´øÏÔ Äø£kÕà‘·TÔ>± #·ìb˛‘˚ ‘·q HêJs¡T Áe‘êìøÏ ÇÁXÊj˚T©j·TT\ Á|ü»\˝À uÛÖ‹ø£ <˚Vü≤ ìj·Te÷\‘√ <˚e⁄ì ø√dü+ uÛÑ+>∑+ yê{Ï*¢qfÒ¢! n‘·&ÉT bÕ|æjÓÆTqfÒ¢! Áe‘·+ uÛÑ+>∑+ »]–qfÒ¢! #˚düT≈£îH˚ ˇπø ˇø£ÿ Áe‘·+ ñ+~. n<˚ HêJs¡T. eT∞fl yÓTT<ä{Ï qT+&ç nqTdü]+#ê*‡+<˚! n+‘˚ø±≈£î+&Ü Ç˝≤ HêJs¡T n+fÒ ª<˚e⁄ì ø=s¡≈£î ‘·qTï ‘êqT Á|ü‘˚´øÏ+#·T≥μ nì e´s¡ΔyÓTÆq+<äT≈£î 8e s√Eq j·÷»≈£îì <ë«sê Á|ü‘·´ø£å|ü⁄ >∑T&Üs¡eTT ns¡Δ+. u≤\´eT+<Ó’‘˚ ‘·q ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ <ë«sê >±˙ ô|<ä›yê¬s’‘˚ H=<ä› ˇø£ bÕe⁄s¡|ü⁄ |æ\¢‘√ bÕ|ü|ü]Vü‰s¡Δ ã*ì, eTs=ø£ bÕe⁄s¡|ü⁄ dü«j·T+>± >±ì á Áe‘êìøÏ ÁyÓTT≈£îÿø√e#·TÃ. |üs¡eT+<äTqï <˚e⁄&˚ |æ\¢‘√ <äVü≤q ã*ì n]Œ+#ê*. @&Ü~ >=i…¿|æ\¢qT n|üsê<Ûä á Áe‘êìï ÇÁXÊj˚T©j·TT\˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢, <ëì ìwü˜ |ü]Vü‰sês¡Δ ã* n]Œ+∫ eTs¡\ ÁbÕs¡+_Û+#ê*. ø£sƒ√s¡yÓTÆq Bø£å ìj·Te÷\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ dü+U≤´ 6:1`21 ˝À eTq+ ˇø£ jÓT‘Ó’Ô‘˚, uÛÑ+>∑+ yê{Ï*¢‘˚ #ê˝≤ Ks¡TÑ√ ≈£L&ç+~ eTs=ø£ >∑eTì+#·>∑\eTT. ªªMT ≈£îe÷s¡T\˝À ø=+<ä]ì Á|üeø£Ô\T>±qT, MT jÓT‘·TÔ. n+<äTø£H˚ á Áe‘êìï Ä#·]+#˚yês¡T M≥ìï{Ïì <äèwæº˝À j·TÚeqT\˝À ø=+<ä]ì Hê≈£î HêJs¡T\T>±qT ìj·T$T+∫‹ìμμ ô|≥Tº≈£îì ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï yêπs Bìì ÁbÕs¡+_Û+#˚yês¡T. (ÄyÓ÷düT 2:11). Á|üeø£Ô\T <˚e⁄ì X¯øÏÔì Á|ü»\˝À ãTTEe⁄ #˚düTÔ á HêJs¡T Áe‘·eTT r]b˛sTTq|ü⁄&ÉT yês¡T n]Œ+#·T ns¡ŒD\ Äj·Tq ñ<˚›XÊ\qT Á|üø£{ÏùdÔ, HêJs¡T\T <˚e⁄ì |ü$Á‘·‘·qT e´ø£Ô+ Ks¡Tà ;<äyês¡T n]Œ+#·˝Òs¡T. ø±e⁄q uÛÑøÏÔ dü+ã+<ÛäeT>∑T Áe‘·eTT>± #˚ùd yês¡T>± ñ+&˚yês¡T. HÓ+∫ <Ûäsêàù|ø£å >∑\yês¡T Ç+<äT≈£î düVü‰j·TeTT #˚j·Te#·TÃ. Áø=‘·Ô HêJs¡T\T>± ÁyÓTT≈£îÿ≈£îH˚yês¡T Åd”Ô˝…’Hê ñ+&É e#·TÃ, |ü⁄s¡Twüß˝…’Hê ìã+<Ûäq˝À bÂ\T á yê&ÉTø£qT ãfÒº ‘·qô|’ yÓ÷|üã&çq H˚s¡eTTqT ñ+&Ée#·Tà ø±ì eTq≈£î |ü⁄s¡Twüß˝Ò á Áe‘·+˝À m≈£îÿe>± K+&ç+#·T ì$T‘·ÔeTT ø=+<ä]øÏ á Ks¡TÃ\qT uÛÑ]+∫q≥T¢ ø£qã&É‘ês¡T. ø=ìï s√E˝…’Hê, ø=ìï HÓ\˝…’Hê, ø=ìï dü+ˆˆ˝…’Hê ˝Òø£ #·<äTe>∑\eTT (nb˛.ø±. 21:20`26). bÂ\T ≈£L&Ü HêJs¡T J$‘ê+‘·yÓTÆHê á ÁyÓTT≈£îÿã&ç #˚düTø√e#·TÃ. HêJs¡T>± ÁyÓTT≈£îÿ≈£îqï Áe‘·eTTqT ø=Hêïfi¯ófl Ä#·]+∫q≥T¢ #·÷kÕÔeTT (n.ø±. 18:18). s√E qT+&ç Á|ü»\˝ÀH˚ ñ+{≤&ÉT >±ì Á|ü»\+<ä]˝À Á|ü‘˚´ø£+>± Bìì ã{Ϻ HêJs¡T>± ÁyÓTT≈£îÿø=ìq e´øÏÔ <˚e⁄ìøÏ Á|ü‹wüߺ&ÉT>± J$+#ê*. <Ûä÷eT, eT<Ûä´bÕq+ ùd$+#·&Éy˚T ø±<äT Ä <ä]<ë|ü⁄\≈£î ñ+&Ü*, Á|ü‘˚´ø£+>± J$+#ê*. á ˝Àø£+˝ÀH˚ J$dü÷Ô, Á|ü»\ ≈£L&Ü ‘êqT yÓfi¯fl≈£L&É<äT düπsø£<ë Ä yêdüq ≈£L&Ü #·÷&É≈£L&É<äT. eT<Ûä´˝À ñ+≥÷ <Ó’e dü+ã+~Û>± Áã‘·ø±*. n|ü$Á‘·‘·≈£î ‘·q jÓTT<ä› eT‘·TÔ bÕ˙j·÷ìøÏ dü+ã+~Û+∫q Á<ëøå±s¡dü+ ø±ì, <ëì ‘√\T>±ì, #√≥T ˝Ò≈£î+&Ü ‘·|üdüT‡ ~Hê\T>± yÓT\>±*. <˚e⁄ì j·T+<ä* <ëì Ä≈£î ≈£L&Ü H√{À¢ ô|≥º≈£L&É<äT. Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq ø±\+˝À ìj·Te÷\‘√ ìwüº>± J$+#ê*. @ e÷Á‘·+ ‘·q Áe‘· $wüj·TeTT˝À Á|üuTÑÛ e⁄ #Ó|Œæ q≥T¢ Áã‘·ø±*. ªªMTs¡T <˚e⁄ì Ä\j·TyÓTÆ j·TTHêïs¡ìj·TT, |ü≥Tº dü&É\ì e´øÏÔ>±, <Ó’yê+X¯ dü+uÛÑ÷‘·T&ÉT>± Á|ü»\≈£î ø£qã&Ü*. <˚e⁄ì Ä‘·à MT˝À ìedæ+#·T#·THêïs¡ìj·TT MTs¡T jÓTs¡T>∑sê? ...<˚e⁄ì Á|üuTÑÛ e⁄q+<äT Á|æjT· T˝≤sê! H˚{Ï ~Hê\˝À $XÊ«dæ J$‘·+ Ç+‘˚! Ä\j·TeTT |ü]X¯ó<äΔyÓTÆ j·TTqï~ MTs¡T Ä Ä\j·TyÓTÆ j·TTHêïs¡Tμμ ˝Àø£+˝ÀH˚ J$düT+Ô {≤+ ø±˙ Á|ü‘´˚ ø£+>± <Óe’ dü+ã+<Û+ä >± J$düT+Ô &Ü*. 32


u…’_\T q+<äT HêJs¡T\T me¬ses¡T? 1. düyÓ÷‡qT : ªªn‘·ì ‘·\ MT<ä eT+>∑\ ø£‹Ô y˚j·T≈£L&É<äT— Ä _&ɶ >∑s¡“¤eTTq |ü⁄{Ϻq~ yÓTT<ä\Tø=ì <˚e⁄ìøÏ HêJs¡T #˚j·Tã&çqyê&Ó’ |òæ*w”Ôj·TT\ #˚‹˝À qT+&ç ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT s¡øÏå+|üyÓTT<ä\T ô|≥TºqTμμ (Hê´j·÷ 13:5). düyÓ÷‡qT ˇø£ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq ñ<˚›XÊìøÏ |üs¡eT+<˚ <˚e⁄&ÉT dü + ø£ * Œ+∫q e´øÏ Ô . <˚ e ⁄&Ó ’ q jÓ T ¨yê ‘· q Á|ü » ˝… ’ q ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT |òæ*w”Ôj·TT\ #˚‹˝À qT+&ç $&ç|æ+#·T≥≈£î Á|ü‹wæ˜+∫q Äj·TT<Ûä+ n‘·&ÉT. uÛÖ‹ø£ ìj·TeT ìwü˜˝Ò ø±<äT. <˚e⁄&ÉT ‘·q X¯øìÔÏ s¡+>∑]+∫ ˝Àø±ìøÏ |ü+|æq X¯øeÔÏ +‘·yTÓ qÆ Ms¡T&ÉT. <˚e⁄&ÉT e÷eTT\T>± |ü+|üe#·Tà ø±˙ ˝Àø£+˝À C≤]b˛≈£L&É<äì, bÕbÕìøÏ ‘êe⁄ Çe«≈£L&É<äì, HêJs¡T Á|ü‹wü˜‘·‘√ eTT&çô|≥º˝≤¢ |ü+bÕ&ÉT. ø±˙ düyÓ÷‡qT <˚e⁄ì ÄX¯j·÷ìï ì\u…≥º˝Òø£b˛j·÷&ÉT. <˚e⁄&ÉT m˝≤ »s¡T>∑≈L£ &É<qä T≈£îHêï&√ n˝≤π> »]–+∫ düy÷Ó ‡qT $|ò\ü eTj·÷´&ÉT. <˚e⁄ìøÏ n|üø°]Ô ‘Ó#êÃ&ÉT. Á|üuÛÑTe⁄ q+<äT Á|æj·TT˝≤sê! Ŭø’düÔe´+˝À <˚e⁄ì HêJs¡T\T dü+|òüT ø±|üs¡T\T. <˚e⁄ì ñ<˚›XÊ´\qT ˝Àø£+˝À H˚s¡y˚s¡TÃyês¡T <˚e⁄ì ùde≈£î\T. n˝≤+{Ï~ nø£ÿ&Éø£ÿ&É düyÓ÷‡qT e˝…H˚ #Ó<äTs¡T eT<äTs¡T dü+>∑‘·T\qT <Ó’e»qT\ $wüj·T+˝À $qe\dæ edüTÔ+~. Ç˝≤ C≤]b˛&ÜìøÏ ‘·q≈£î ã\yÓTÆq ø±s¡D˝Ò ñ+&Ée#·TÃ, dü]ô|≥Tº≈£îH˚ dü+>∑‘·T\T ˙≈£î ø£ì|æ+#·e#·TÃ. ø±ì Ç$ <˚e⁄ì <äT:Kô|fÒº dü+uÛÑyê\T. ø±ã{Ϻ <Ó’e»qT\T ñ‘·ÔeTyÓTÆq, ñqï‘·yÓTÆq ùdyê Áe‘· uÛÑ+>±ìøÏ bÕ\Œ&É≈£î+&Ü >∑T¬sÔ]– Áã‘·ø±*. 2. düeT÷j˚T\T : ªª˙ ùde≈£îsê˝…q’ Hê≈£î eT>∑|\æ q¢ T <äjT· #˚dqæ jÓT&É\, yêì ‘·\MT~øÏ øåös¡|ü⁄ ø£‹Ô jÓTqï{ÏøÏ sêìj·T´ø£ yê&ÉT Áã‘·T≈£î ~qeTT\ìï≥qT H˚qT yêìì jÓT¨yê≈£î n|üŒ–+∫‹qì ÁyÓTT≈£îÿã&ç #˚dæø=HÓqTμμ (1düeT÷ 1:11). düeT÷j˚T\T J$‘êìï >∑eTì+∫q≥¢sTT‘˚ ‘êqT ‘·q ‘·*¢ >∑s¡“¤eTT˝À s¡÷|æ+|üã&Éø£ eTTqT|ü⁄ n+fÒ ‘·q≈£î ‘Ó*j·Tì dæú‹˝À ‘·q ‘·*¢ HêJs¡T>± <˚e⁄ìøÏ Á|ü‹wæº+#·T≈£î+~. |ü⁄{≤ºø£, ô|]– ô|<ä›j·÷´ø£ ‘·q ‘·*¢ Áe‘êìï m|ü&É÷ eeTTà #˚j·T˝Ò<äT. ‘·q ‘·*¢ ÁyÓTT≈£îÿã&ç Á|üø±s¡+>±H˚ J$+#ê&ÉT. áHê&Ó’‘˚ Hê≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü ìHÓïes¡T ÁyÓTT≈£îÿø√eTHêïs¡T nì ‹s¡>∑ã&ç <Ó’e∫‘êÔìøÏ _Ûqï+>± J$+#˚yêfi¯ó¢ m+‘· eT+~ ˝Òs¡T? ∫qï‘·qeT+<˚ eT+~s¡eTT˝ÀH˚ ñ+≥÷, <˚e⁄ì <Ûäs¡àXÊÅkÕÔìï nuÛÑ´dædü÷Ô Ä |ü]X¯ó<äΔ düú\eTT˝À |ü]#·s¡´ #˚dü÷Ô •ø£åD H=+<ë&ÉT (1düeT÷ 2:18). ‘·q u≤\´ ~qeTT\+<˚ <˚e⁄ì dü«sêìï $qï <Ûäq´J$. Á|ü»\ eT<Ûä´ jÓT¨yê <˚e⁄ì Á|ü‹ì~ÛjÓÆT j·TTHêï&ÉT. ‘·q eè<ëΔ|ü´eT+<äT ‘·q ≈£îe÷s¡T\T nHê´j·T+>± J$+∫Hê eTqe&çøÏ (ùV≤e÷qT) e÷Á‘·+ <ëM<äT >±j·T≈£î\˝À ˇø£&TÉ >± ñ+&˚≥≥T¢ #˚kÕ&ÉT (1~q 6:33). düeT÷j˚T\T bÕ‘· ìã+<Ûqä j·T+<ä* $XÊ«dü Ms¡T\˝À X¯Ss¡T&ÉT>± ˝…øÏÿ+|üã&ç ì*∫b˛j·÷&ÉT (ôV≤Á; 11:32). Á|æjT· k˛<äØ, k˛<äsT¡ &Ü! ˇø£ÿkÕ] eTq ÁbÕs¡+uÛ+Ñ <˚e⁄ì j·T+<äT 33

yÓTT<ä˝sTT‘˚ n+‹eT XÊ«dü es¡≈£î @ eT#·Ã &Ü>∑T ˝Ò≈£î+&Ü ñ +&Ü* eTq J$‘· ÁøÏj·T\T. n˝≤+{Ï~ Ŭø’düÔe $XÊ«dü J$‘·+! eTq+ J$dü÷Ô q&çkı∫Ãq <ë]ì ˇø£ÿkÕ] |ü]o*ùdÔ <˚e⁄ìøÏ |òTü q‘·, ø°],Ô Á|üu≤Û yê\T Äs√|æ+|üu&˚˝≤>∑Tq ñ+&Ü*. ˇø£ÿkÕ] Ä˝À∫+#·T! ˇø£y˚fi¯ Ç|üŒ{Ï qT+&Ó’Hê Á|ü‹wü˜ ø£*– <˚e⁄ì eTVæ≤eT|üs¡T<ë›+! 3. u≤|”Ôdüà$T#·Tà jÓ÷Vü‰qT : ªªn‘·&ÉT Á|üuÛÑTe⁄ <äèwæºøÏ >=|üŒyê&Ó’, Á<ëøå±s¡düyÓTÆqqT, eT<ä´yÓTÆqqT Á‘ê>∑ø£, ‘·q ‘·*¢ >∑s¡“¤eTTq |ü⁄{Ϻq~ yÓTT<ä\Tø=ì |ü]X¯ó<ëΔ‘·à‘√ ì+&ÉTø=ìqyê&Ó’, ÇÁXÊj˚T© j·TT\˝À nH˚≈î£ \qT Á|üuTÑÛ yÓq’ Hê <˚e⁄ì yÓ|’ ⁄ü q≈£î Á‹|üqTμμ (\÷ø± 1:15,16). u≤|”Ôdüà$T#·Tà jÓ÷Vü‰qT j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ ø£+fÒ πøe\eTT 6 HÓ\\T e÷Á‘·y˚T ô|<ä›yê&ÉT. Áø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄≈£î düMT|ü ã+<ÛäTe⁄&ÉT. áj·Tq Áø°düTÔ ø£+fÒ eTT+<äT>± e∫à Äj·Tq sêø£&É≈£î e÷s¡ZeTTqT dæ<äΔ|üs¡∫qyê&ÉT. bÕ‘· ìã+<Ûäq Á|üø£eÔ\˝À ∫e]yê&ÉT, Áø=‘·Ô ìã+<Ûäq Á|üeø£Ô\˝À yÓTT<ä{Ïyê&ÉT. ‘·*¢ >∑s¡“¤eTTq |ü⁄{Ϻq~ yÓTT<ä\T |ü]X¯ó<ëΔ‘·à X¯øÏÔ‘√ ì+&çqyê&ÉT (\÷ø± 1:16,41). @*j·÷ jÓTTø£ÿ Ä‘·àj·TT, X¯øÏÔj·TT >∑\yê&Ó’ J$+∫qyê&ÉT. ˙‹>∑*– Áã‹øÏqyê&ÉT. |ü]düjT· T´\qT ìs=àVü≤e÷≥+>± >∑~+› ∫qyê&ÉT (eT‘·sÔ TT 3:7`10). n+‹|üj·T nqT ùV≤s√<äT ‘·q ‘·eTTàì uÛ≤s¡´qT ñ+#·Tø=q>± yÓTTVü≤e÷≥+ ˝Ò≈£î+&Ü, sê»´~Ûø±s¡T\ì uÛÑj·T|ü&É≈£î+&Ü, ÁbÕD+ MT~øÏ edüTÔ+<äì ‘Ó*dæHê n~ ‘·|ü nì >∑~›+∫ ãT~› #Ó|æŒqyê&ÉT (\÷ø± 3:19,20). jÓ÷Vü‰qT J$+∫q J$‘·eTTqT ã{Ϻ qs¡T\˝À n‘·ì ø£+fÒ >=|üŒyê&ÉT |ü⁄≥º˝Ò<äì Áø°düTÔ Á|üuÛÑTy˚ dü«j·T+>± kÕø£å´$T∫ÃHê&ÉT. Á|æ j · T T˝≤sê! ø=ìï dü + <ä s ꓤ \ ˝À eTqeTT Áø° d ü T Ô dü+ã+<ÛäT\yÓTÆq|üŒ{ÏøÏ˙ ÁøÏj·T\ e\q dü+ã+<Ûä+ ˝Òìyê] e˝Ò J$dü÷Ô ñ+{≤eTT. ô|’ ô|’ $<ÛëqeTTqT, <ä«+<ä« yÓ’K]ì, yÓTTVü≤e÷≥eTTqT >∑\yês¡yÓTÆ bÕ|üeTT˝À ñqïyê]ì >∑~›+#·˝Òø£ b˛e⁄#·THêïeTT. <ëì <ë«sê qwüº+ ø£\T>∑Tqqï ≈£L&Ü <˚e⁄ì dü+ã+~Û>± ‘·|ü ~<˚›yês¡yÓTÆ j·TT+fÒ Áø°düTÔ Á|üuÛÑTe⁄ jÓTVü‰qTqT yÓT#·TÃ≈£îqï≥T¢ eTq\qT yÓT#·TÃø√>∑\&ÉT! 4. j˚TdüTÁø°düTÔ : ªª|ü$Á‘·T&ÉTqT, ìs√›wæj·TT, ìwüÿ\à wüß&ÉTqT, bÕ|ü⁄\˝À #˚s¡ø£ Á|ü‘˚´ø£eTT>± ñqï yê&ÉTqT, Äø±X¯eT+&É\eTT ø£+fÒ $TøÏÿ* ôV≤#·ÃsTTqyê&ÉTHÓ’q sTT{Ϻ Á|ü<Ûëq j·÷»≈£î&ÉT eTq≈£î dü]b˛sTTqyê&ÉTμμ (ôV≤Á; 7:26). n+<äs¡T HêJs¡T\ ø£+fÒ j˚TdüTÁ|üuÛÑTe⁄ HêJs¡‘·«eTT Ç+ø± K∫Ñ·yÓTÆq~, |ü]X¯ó<äΔyÓTÆq~. <˚e⁄&ÉT ‘êqT mqTïø=qï Á|ü‘˚´ø£ »Hê+>∑yÓTÆq ÇÁXÊj˚T©j·TT\qT ñ<ä›]+#·&ÜìøÏ e∫Ãq n_Ûwü≈£îÔ&ÉT. yê]˝À ø=+<äs¡T Á‘√dæy˚j·T>± ‘êqT dæ<äΔ|ü]#·Ãq s¡ø£åDqT d”«ø£]+#˚ nqT´\≈£î Ç∫Ãq uÒ<ÛäeTT˝Òì <äj·÷eTj·TT&ÉT. düs¡«e÷qyê[ bÕ|üeTT\qT ‘·s¡‘·s¡eTT\˝À Ç+¬øqï&É÷ yê] MT<ä |ü&É≈£î+&Ü ‘·q MT<˚ y˚düT≈£îì uÛÑ]sTT+∫q ã* |üX¯óe⁄. Á|üuÛÑTyê! ˙øÏwüºyÓTÆ‘˚ nì Äj·Tq X¯s¡DTC§∫Ãqyê]ì ø±<äqø£, Á‘√dæy˚j·Tø£ HêøÏwüºy˚T nì »yê_#˚à ø£èbÕeTj·TT&ÉT. Á|ü‹ e´øÏÔøÏ #ê*q <˚e⁄&ÉT. Á|üuÛÑTyê! nø√ºãsY 2012


ø£å$T+#·T nì |üXÊÑêÔ|ü|ü&çqyê]ì n≈£îÿq #˚s¡TÃ≈£îH˚ $TøÏÿ* ø£s¡TD≤dü+|üqTï&ÉT. Ç{Ϻ Á|üuÛÑTe⁄ eTq |üø£åeTTq ñ+&É>± eTq $s√~Û jÓTe&ÉT? (s√e÷ 8:31). eTq≈£î Ç+ø£ ø=<äTe @$T{Ï? ø±e⁄q Äj·Tq yês¡dTü \TeTT>± eTqeTTqT |ü$Á‘· J$‘·eTT ø£*– HêJs¡T>±, <ëìøÏ uÛ Ñ + >∑ e TT ø£ \ >∑ ˙ j· T ≈£ î +&Ü Áã‘· T ≈£ î ‘· ÷ Äj· T qqT |òüTq|üs¡TÃ<ëeTT. ÇÁXÊj˚T©j·TT\T : ªª..ÇÁXÊj˚T©j·TT\˝À nìï{Ïì Hê ø=s¡≈£î Á|ü‹wæº+#·Tø=+{Ïì— yês¡T Hêyê¬s’ j·TT+<äTs¡Tμμ H˚H˚ jÓT¨yêqT (dü+U≤´ 3:13). j·÷e‘Y ÇÁXÊj˚T©j·TT\ »Hê+>±ìï yÓTT‘êÔìï <˚e⁄&ÉT HêJs¡T>± mqTï≈£ î Hêï&É T . Äj· T q X¯ ø Ï Ô ì yê] <ë«sêH˚ ˝Àø±ìøÏ ‘Ó*j·TCÒj·÷\qT≈£îHêï&ÉT. ‘·q eTVü‰‘êÿs¡´eTT\qT yê]‘√H˚ ãj·T\Œs¡#ê \qT≈£îHêï&ÉT. yêπs ø±<äT, yê] |üqT\qT, yê] edüTeÔ ⁄\qT yê] düeTkÕÔìï Á|ü‹wæº+#·T≈£îHêï&ÉT. n+<äTπøH˚yÓ÷ H˚&ÉT n‘ê´<ÛäTìø£ kÕ+πø‹ø£ |ü]C≤„q+ j·T÷<äT\ <ë«sêH˚ ãj·T{Ïø=∫Ã+~. nH˚ø£ qMq j·T+Á‘ê\qT ø£ìô|{Ïqº yê]ì |ü]o*ùdÔ yês¡T j·T÷<äT˝…’ j·TT+{≤s¡T. n{Ϻ jÓ÷>∑´‘· j·T÷<ë Á|ü»\≈£î <˚e⁄&ÉT nqTÁ>∑ Væ≤+#ê&ÉT. ø±ì yêπs <˚e⁄ì ù|]≥ e∫Ãq Äj·Tq ≈£îe÷s¡Tì H˚{ÏøÏì n+^ø£]+#·Tf ˝Ò<äT. yê>±›q |ü⁄Á‘·T&ÉT>±, Á|üeø£Ô\ Á|üe#êìï ã{Ϻ Äj·Tq ø£qã&çqqT Á|üuÛÑTe⁄qT y˚s¡T>±H˚ #·÷düTÔHêïs¡T. Á|üeø£Ô\˝À ˇø£ Á|üeø£Ô nqï≥T¢ rdæbÕπsdüTHÔ êïs¡T. Á|ü‘´˚ øÏ+∫ yê] ø√düyT˚ nqï≥T¢ Äj·Tq |üs¡eTT qT+&ç ~– e∫ÃHê ≈£L&Ü yê] ~ø±ÿsêìøÏ >∑T] ø±e*‡ e∫Ã+~. yê] ‘·èD°ø±s¡+ m+‘·es¡≈£î e∫Ã<ä+fÒ <˚e⁄ì kı‘·ÔsTTq yêfi‚fl Á|üuÛÑTe⁄ eTs¡D≤ìøÏ ø±s¡DeTj·÷´s¡T. Á|æj·T k˛<äØ, k˛<äs¡T&Ü! eTqeTT ≈£L&Ü <˚e⁄&ÉT mqTïø=qï Á|ü»\eTT. Ä<Ûë´‹àø£ ÇÁXÊj˚T©j·TT\+. Äj·Tq yêø±´qTkÕs¡yÓTÆq J$‘êìï eTq+ ø±s¡´kÕ<Ûøä +£ #˚dTü ø=H˚≥|ü&ÉT Äj·Tq e÷≥˝˝Àì ø=ìï+{Ïì nqTdü]kÕÔ+, eT]ø=ìï+{Ïì ‘·èD°ø]£ kÕÔ+! Ç$ Ç|üŒ{Ï eTq ø±˝≤ìøÏ, |ü]dæú‘·T\≈£î dü]b˛e⁄˝Ò nì dü]ô|≥Tº≈£î+{≤+. Ç<ä+‘ê Äj·TqqT ‘·èD°ø£ ]+∫qfÒ!¢ <˚e⁄ì jÓTT<ä› <=+–*‘·TqfÒ!¢ ªªH˚qT yê]˝À ìedæ+∫ dü+#·]+‘·TqT, H˚qT yê] <˚e⁄&HÉ ’Ó j·TT+<äTqT yês¡T Hê Á|ü»˝…’ j·TT+<äTs¡T. ø±e⁄q MTs¡T yê] eT<Û´ä qT+&ç ãj·T\T yÓ&*É Á|ü‘´˚ ø£eTT>± ñ+&ÉT&ç. n|ü$Á‘·yTÓ qÆ <ëìì eTT≥º≈L£ &É<ìä Á|üuTÑÛ e⁄ #Ó|ü #·THêï&ÉT. eT]j·TT H˚qT $TeTTàqT #˚sT¡ Ã≈£î+<äTqT, MT≈£î ‘·+Á&çH’Ó j·TT+<äTqT, MTs¡T Hê≈£î ≈£îe÷s¡T\TqT, ≈£îe÷¬sÔ\THÓ’ j·TT+<äTs¡ì düs«¡ X¯ø>ÔÏ \∑ Á|üuTÑÛ e⁄ #Ó|ü #·THêï&ÉTμμ (2 ø=]+B∏ 6:18). ô|’ ‘Ó\Œã&çq $<ÛäT\qT ã{Ϻ $XÊ«düT˝…’q yês¡T ≈£L&Ü <˚e⁄ìøÏ HêJs¡T˝…’ j·TTHêïs¡T. ø±ã{Ϻ HêJs¡T eÁ‘ê\T Ç|ü&ÉT ˝Òø£b˛e#·TÃ. ø±ì <ëìø£+fÒ |ü$Á‘·yÓTÆq, ÁX‚wü˜yÓTÆq, Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq $~Û$<ÛëHê\T ø£*–q~ Ŭø’düÔe J$‘·+! ndüe÷qyÓTÆq~ $XÊ«dæ Áã‘·T≈£î! nø£åj·TyÓTÆq~ eTq >∑eT´|ü⁄ |üs¡T>∑T! Ç{Ϻ bÕeqyÓTÆq ø£≥Tºu≤≥¢‘√ |ü{wÏ +˜ü >± e⁄Hêïyê? ˝Òø£ C≤]b˛e⁄#T· Hêïyê? ø±|üsT¡ \T, $XÊ«düT˝…q’ eTqeTT ˇø£ÿkÕ] |ü]o*+#·T≈£î+<ë+!

ôdô|ºsãsY >∑fi¯fl qT&ç ø£≥Tº (mô|òd” |üÁ‹ø£

dü÷#·q\T

1.düŒ+<äq˝À Á|æ+{Ÿ #˚dæq 1 i 2 >∑. qT. ø£ ˝À |üP]Ô #˚dæ i i 4 i 3 ø£{Ÿ #˚dæ e÷≈£î |ü+bÕ*. i 6 i i y˚s¡T>± |ü+|æq$ i 5 i 7 i i d”«ø£]+#·ã&Ée⁄. i 2.|üP]Ô #˚dæq >∑. qT. ø£ i 8 i 9 e÷≈£î e#˚à HÓ\ 11 10 i i i i i (nø√ºãs¡T 15˝À|ü⁄) 12 i i i i i e÷ø£+<˚≥Tº>± |ü+bÕ*. i i i i i Ç‘·s¡ sêÁcÕº\˝Àì 13 i i i 14 bÕsƒ¡≈£î\ø√dü+ á i i i i 15 e÷s¡TŒ. >∑eTì+#·>∑\s¡T. |üP]Ô #˚dæ |ü+|æq yê] ù|s¡T........................................................................................... düŒ+<äq ø√&é q+ãs¡T............................................................................................................. n&ɶ+. >∑\‹ 1.MTs¡T Hê≈£î ` ` ` ` #˚j·T˝Ò<äT. yÓTT<ä{ÏkÕ] X¯Øs¡<Ís¡“¤\´eTT ø£*–qqT H˚qT MT≈£î düTyês¡ÔqT Á|üø£{Ï+∫‹qì. 2.` ` ` ` ` bı+<äTyê&ÉT ñ|ü<˚•+#·T yêìøÏ eT+∫ |ü<ës¡ΔeTT\ìï+{Ï˝À uÛ≤>∑$Tj·T´e˝…qT 3. düTyês¡Ô dü‘·´eTT MT eT<Ûä´qT ì\T#·Tq≥T¢ y˚TeTT yê]øÏ ˇø£ÿ >∑&çjÓÆTqqT ˝Àã&ÉT≥≈£î ` ` ` ` ≥ ˝Ò<äT. 4. H˚qT j˚TdüTjÓTTø£ÿ ` ` \T Hê X¯Øs¡eT+<äT <Ûä]+∫ j·TTHêïqT. 5.‘·q X¯Øs¡eTT qT+&ç ` ` ` ` |ü+≥ø√j·TTqT,Ä‘·àqT ã{Ϻ $‘·TÔyê&ÉT Ä‘·à qT+&ç ì‘·´JeeTqT |ü+≥qT ø√j·TTqT. 7.ø±ã{Ϻ MTs¡T dæΔs¡eTT>± ì*∫ eTs¡\ <ëdü´eTqT ø±&çÁøÏ+<ä ` ` ` ` ` ` 8. Hê düe÷q ej·TdüTÿ˝…’q nH˚≈£î\ ø£+f… j·T÷<äT\ eT‘·eTT˝À Ä~Ûø£´‘· H=+~‹qì Hê ` ` ` ` ˙ >∑÷]à MTs¡T $+{Ï]. 9. á ` ` ` #=|üq q&ÉT#·Tø=qT yê]ø£+<ä]øÏ, nq>± <˚e⁄ì ÇÁXÊj˚T\Tq≈£î. 11.eTq kÕ«‘·+Á‘·´eTTqT ` ` #·÷#·T≥≈£î s¡Vü≤´düeTT>± ‘˚ã&ç <=+>∑‘·qeTT>± Á|üy˚•+∫q . 13.Hêj·Tq ‘·+Á&û, nì ` ` ô|≥Tº ‘·q ≈£îe÷s¡Tì Ä‘·àqT <˚e⁄&ÉT eTq Vü≤è<äj·TeTT ˝ÀìøÏ |ü+ô|qT. 14. ` ` ‘·eTTàqT yÓ+{≤&Ée˝…qì $TeTTàqT ãj·T{ÏøÏ Á‘√dæy˚j·T>√s¡T#·THêïqT. 15.yê¬s+‘·{Ïyê¬s’qqT Hê≈£î ` ` ` ˝Ò<äT, <˚e⁄&ÉT qs¡Tì y˚wüeTT #·÷&É&ÉT. ì\Te⁄. 1.n‘·&TÉ ` ` ` ` >± rs¡Ãã&ÓqT >∑qTø£ H˚qT eTTU≤eTTœ>± n‘·ìHÓ~]+∫‹ì. 6.eTq ‘·+Á&çjTÆÓ q <˚e⁄ì ∫‘·ÁÔ |üø±s¡eTT Áø°dTü Ô eTq\qT Á|üdTü ‘Ô |· ⁄ü <äTwüº ø±\eTT˝À ` ` $yÓ÷∫+|ü e˝…qì. 8.Á|üuÛÑTe⁄ q+<äT $TeTTàqT>∑÷]à H˚qT s¡÷&Ûç>± ` ` ` ` #·THêïqT. $TeTTàqT ø£\es¡ô|≥Tº#·Tqïyê&ÉT. 9.˙‹ <Ûsä à¡ XÊÁdüeÔ TT e\qHÓ‘’ ˚ Ä ` ` ` ` Áø°dTü Ô #·ìb˛sTTq~ ìwt Á|üj÷Ó »qy˚T. 10. πøbòÕqT ` ` ` ` ` #˚dæø=qe˝…qì jÓTs¡Twü˝ÒeTTq≈£î e∫à n‘·ì‘√≈£L&É |ü<äTHÓ’<äT ~qeTT\T+{Ïì. 11.>∑qT≈£ ãs¡ïu≤≈£L&Ü yê] ` ` ` ` ` e\q yÓ÷düb˛jÓTqT. 12.<Ûsä à¡ XÊÁdüÔ Á>∑+<Ûeä T+<äT Áyêj·Tã&çq ` ` ` ` j·TT #˚jT· T≥j·T+<äT ì\Tø£&>É ± ñ+&Éì Á|ü‹yê&ÉTqT. 14.H˚qT Á|üø£{Ï+∫q düTyês¡Ô eTqTwüß´ì jÓ÷#·q Á|üø±s¡yÓTÆq~ ø±<äì ` ` ‘Ó*j·TC…|ü#·THêïqT. 34


35

nø√ºãsY 2012


36

SPANDANA OCTOBER ISSUE  

BRO YESANNA MEMORIAL ISSUE

SPANDANA OCTOBER ISSUE  

BRO YESANNA MEMORIAL ISSUE

Advertisement