Page 1

J OBS NOW

I ssue091

01823618701 wayne@pr epar edmedi a. co. uk CAREERS I N www. pr epar edmedi a. co. uk HEALTHCARE 9t hMar ch2018


I s s ue091J obsNow Pg2

Beastf r om t heEastpr ompt sUK j el l yf i shi nvasi onwar ni ng Br i t ai n’ scur r entpl ummet i ngt emper at ur escoul dl eadt oanot herj el l yf i shi nvasi on,exper t si nBi r mi ngham havewar ned.

Hesai d:“ I fyoudogetst ung,you’ r eadvi sedt ot r eatanypai norswel l i ngwi t hpai nki l l er s.I f i tget sal otwor seandyousuf f erdi f f i cul t ybr eat hi ngorchestpai n,youshoul ddi al999. ”

Lastyeara‘ megaswar m’ ofj el l yf i shwashedupont heUKcoast l i ne.

Jonnyi scur at orf orasel ect i onofj el l yf i shwhi char et ost ari nabr andnewper manentexhi bi t i onatt heNat i onalSeaLi f eCent r e,openi ngt hi sEast er .

Now,t hankst oext r emeweat herbr oughtonbyt he‘ Beastf r om t heEast ’ ,i t ’ sf ear eda r epeati nvasi oncoul dbeunderwayi nmont hst ocome. JonnyRudd,cur at oratt heNat i onalSeaLi f eCent r eBi r mi ngham,saysweat hercondi t i onscoul dagai npr oveper f ectt hi syearf orbl oomsofj el l yf i sht oar r i veonourshor es. Hesai d:“ Wi t hsuchi nt ensewi nt ercondi t i ons,i t ’ sl i kel yanext r emesummercoul df ol l ow. Sci ent i st sar econcer nedt he‘ cr azy’ cur r entcondi t i onsar eapr el udet omor eext r eme andl esspr edi ct abl eweat her .Thi si swher ej el l yf i sht hr i ve. ” “ Justl astweekr esear cher sf r om Newcast l eUni ver si t ypubl i shedapaperr epor t i ngon howf l oods,dr ought sandheat wavesar eal lsett obecomemor ecommoni nBr i t ai nand t her estofEur ope. “ Jel l yf i shf l our i shi ncondi t i onscr eat edbygl obalwar mi ng,pol l ut i onandover f i shi ng,as evi dencedbyt hei ri nvasi onsont oUKcoast l i nesasr ecent l yasl astyear . “ Jel l i esar esuper bl yadapt edt opl ugt hegapswhenot herspeci esdecl i ne,whi chi sone r easonwhyt her ehavebeensuchhugeswar msofj el l yf i shappear i ngi nr ecentyear s. “ Somesci ent i st sbel i evet hatj el l yf i shar eevenpoi sedt ot akeovert heoceansoneday . ” Lastyeart housandsofgi antj el l yf i shwasheduponbeachesi nCor nwal landWal es. Beachgoer swer eadvi sednott ot ouchanyoft hem asevenadeadonecanst i ng.

Mont hsi nt hemaki ng,t henew‘ Jel l yI nvader s’ exhi bi twi l lst arf i vedi f f er entj el l yf i shspeci es f r om acr osst hewor l d,f r om t hebi zar r ef r eshwat er‘ upsi dedownj el l yf i sh’ t ot hegl i t t er i ng ‘ seanet t l e’ var i et yf r om t heI ndoPaci f i c. Theuni quecr eat ur esar et het r ueJekyl landHydesoft hemar i newor l d,wi t ht hei rhar ml ess,t r anqui lappear ancebel yi nghi ghl yef f i ci enthunt i ngt act i csandst i nger s. Thenewexper i encewi l lal l owvi si t or st ogetacl oseencount ert ot hesemyst i calcr eat ur es, wi t hdi ver sespeci esofj el l i esi navar i et yofcol our f uli nt er act i vedi spl ays. Jonnyadded:“ Thenewexhi bi twi l lr eal l ybel i f t i ngt hel i dont hi smyst er i ousspeci es.Jel l yf i shar eact ual l yol dert handi nosaur s,asi t ’ sbel i evedt heyf i r stswam i nouroceanssome 500mi l l i onyear sago.Wi t hmor et han350di f f er entspeci es,t her e’ sal ott ouncover ! ” Despi t et hei rname,j el l yf i shar en’ tact ual l yat ypeoff i shandar ei nst eadcl assedi na gr oupoft hei rown,duet ot hem bei ngunl i keanyot hercr eat ur eonear t h. “ Butj el l i esgetabadpr ess, ”expl ai nsJonny .“ Mostar ecompl et el yhar ml esst ohumans;i t ’ s onl yaf ewsuchast heseanet t l ej el l yf i sht hatgi vet hem abadnameast heycancausea pai nf ulst i ng. ” Jel l yI nvader sopensatt heNat i onalSeaLi f eCent r ef r om Sat ur day24t hMar chandi si ncl udedwi t hal lent r yt i cket s.Guest scandel vedeeperi nt ot hej el l yf i shl i f ecycl ei ncl udi ng t heaquar i um’ sbr eedi ngpr ogr ammeonaBehi ndt heScenesTour( addi t i onalchar geof £3. 50appl i es) .

Jonnysai dt hi syeart our i st scoul dbebet t erpr epar edf orl ar genumber sofj el l yf i sh.

TheMer l i nEnt er t ai nment sownedat t r act i oni shomet omor et han2, 000aquat i ci nhabi t ant si nover60i mmer si vedi spl ays,i ncl udi ngt heUK’ sonl y360°t r opi caloceant unnel .

Rel easef r om ThePRWoman

Forf ur t heri nf or mat i onort opr ebookt i cket sonl i nebef or eyourvi si tpl easegot owww. seal i f e. co. uk/ bi r mi ngham.Reducedpr i cesar eavai l abl ef ort i cket sbookedi nadvance.

Oppor t uni t i esoft heWeek


I s s ue091J obsNowPg3

Oppor t uni t i esoft heWeek

I fi nt e r e s t e dpl e a s ec ont a c tE mi l y . Wi l k i ns @t he t r ea t ment ne t wor k . c o. uk


I s s ue091J obsNow Pg4


I s s ue091J obsNowPg5

Devon


I s s ue091J obsNow Pg6

Somer set

Empl oyeeengagement–st i l lmaj orr oom f ori mpr ovementf i nds new r epor t Wi t ht hel at es tr es ear c hf r om Gal l upr ev eal i ngt hat67% oft hegl obal wor k f or c e i sdi s engaged.r epr es ent i ngappr ox i mat el y$7t r i l l i oni nl os tpr oduc t i v i t y ,i ti s c l eart hatempl oy eeengagementhast obeatt het opoft heHRagenda.That ’ s ac c or di ngt oempl oy eec ommuni c at i onsandengagements pec i al i s t ,Wor k v i ne whi c hhaspr oduc edar epor tdet ai l i ngt het opf ac t or swhi c hc aus eempl oy ees t obeac t i v el ydi s engaged.Byaggr egat i ngandc ur at i ngs ev er al maj ors our c es ofr es ear c hov eranumberofy ear sf r om bodi ess uc hasCI PD,WERS,I nv es t or si nPeopl e,andGal l up,t her epor thashi ghl i ght edt hemos tf r equent l yc i t ed dr i v er sofempl oy eeengagementwhi c hwer et henr ank edi nor derofwor k pl ac e i mpac t .Thet opf i v ewer e: •Pos i t i v eMot i v at i on:Ther epor tf oundt hatt hi swasoneoft hel ar ges tdr i v er s ofempl oy eeengagement–butal s ooneoft hemos tex pans i v e.Whi l eempl oy eesmaybec ont entt odowhati sr equi r edoft hem,t heywi l l bemor ewi l l i ngt o emot i onal l yi nv es ti nt hei rwor kandc ons equent l yi nc r eas epr oduc t i v i t yi ft hey getr ec ogni t i onandr ewar df orgoodper f or manc e.Ot herpos i t i v emot i v at i on f ac t or si nc l udeac c es st opr of es s i onal andper s onal dev el opmentandt ai l or ed benef i t spac k ages . •Room f orI nnov at i on:Whi l eempl oy eesc anbeoneoft heoneoft hebes t s our c esf ornewi deas ,t heanal y s i sr ev eal st hatl es st hanhal fofmanager sac t i v el ys eekoutempl oy ees ugges t i ons–orgi v ef eedbac k .Thec l earmes s age t oempl oy er si st oenc our ages t af ft os har et hei ri deasandenc our agei nnov at i on,butal s ot oens ur et hatt hes es ugges t i onsar er es pondedt oi nat i mel y manner . •Empl oy eeWel l bei ng:T oday ’ sempl oy eeswantt of eel v al uednotonl yi nt er ms oft hei rc ont r i but i ont ot hebus i nes s ,butal s ot hatt hei rempl oy eri st ak i ngt hei r wel l bei ngi nt oac c ountands eei ngt hem asmor et hanj us tawor k er .Demons t r at i onsoft hi sc ani nc l udes uppor t i ngheal t hyl i f es t y l esbyenc our agi ngempl oy eest ot ak et hei rl unc hbr eak sandhol i day st hr ought omor ef or mal s uppor t f orheal t hpr obl ems

•Communi c at i onandr el at i ons hi pswi t hmanagement :Thewor l dofwor ki s c hangi ng;hotdes k i ng,r emot e,par tt i meandf l ex i bl ewor k i ngi sc hal l engi ngt he wayt hatempl oy eesandempl oy er sc ommuni c at eandi ti sal l t ooeas yf orempl oy eest of eel i s ol at edorc utof ff r om t hebus i nes sf orwhi c ht heywor k .Empl oy er sc oul dex pl or ewhet hert hei rex i s t i ngc ommuni c at i onmet hodsar ewor k i ngori faddi t i onal c hannel shar nes s i ngnewt ec hnol ogys uc hasempl oy eeapps c oul dbek eyt obet t erunder s t andi ngandaf as t erf l owofi nf or mat i on. •Dev el opmentandCont r ol :J obs at i s f ac t i oni sc l ear l yl i nk edwi t ht heamountof c ont r ol empl oy eesf eel t heyhav eov ert hei rowndes t i nyi nt er msofbot ht he s c opeoft hei rr ol e–andt heoppor t uni t i esf orper s onal andpr of es s i onal dev el opment .Theaggr egat edr es ear c hf oundt hatl es st hanhal fofempl oy eesf el t t hatt heyhadenoughoppor t uni t i esf ordev el opment . Comment i ngont hi sanal y s i s ,Chai r manofWor k v i nes ai d: “ I ti si nt er es t i ng–andev enl i t t l edepr es s i ng-t hatev ent hought her ei spl ent yof ev i denc et os howt hatav al uedwor k f or c ei sal oy al wor k f or c eandt hatahappy wor k f or c ebr eedspr oduc t i v i t ywhi c hi nt ur ni sak eydr i v erf orbus i nes sgr owt h– wear es t i l l hav i ngt ohav et hec onv er s at i onabouthowt oac t i v el yengageempl oy ees .Ther ei s‘ noones i z ef i t sal l ’ appr oac handwhi l et her ei ss t i l l muc ht o bedone,i fempl oy er sc anc ommuni c at eef f ec t i v el ywi t heac hi ndi v i dual ,mak e t hem f eel v al ued,l i s t ent ot hei ri deasandgui det hem t hr ought hei rc ar eer ,t hi s l ay st hef oundat i onf ort r ueengagement ,i nc r eas edpr oduc t i v i t yandawor k f or c e t hatac t ual l yf eel goodaboutbei ngatwor k .Af t eral l ,wes pendmuc hofouradul t l i v esi nt hewor k pl ac e,s owhynotmak ei tasenj oy abl eanex per i enc easpos s i bl e.


I s s ue091J obsNowPg7

Wi l t shi r e

Unnecessarymeet i ngscost i ngUK busi nessmor et han GBP191bnayear Newr esear chr eveal sof f i cewor ker sar espendi ngmor et han10hour s eachweekonmeet i ngs,wi t hal mostanent i r ewor ki ngdayspentonunnecessar ymeet i ngs 26Febr uar y–UKof f i cewor ker sar espendi ngal mostanent i r ewor ki ngday ever yweekat t endi ngandpr epar i ngf orunnecessar ymeet i ngs,accor di ng t onewr esear chf r om meet i nggover nancet echnol ogyf i r m eShar eout t oday .

“ We’ veal lbeeni nmeet i ngst hatt ookscor esofemai l st oconf i r m,t hathavea paperagenda,wher epeopl ecan’ tr ecal lexact l ywhatt hepr evi ousact i ons wer eandwi t hmeet i ngmat er i al st hathavebeenamendedatt hel astmi nut e– t hesepr obl emscoul dal lbeaddr essedbyamor edi gi t alappr oach.I t ’ sa wast eofmoneyandr esour ceandi shugel yf r ust r at i ngf oral lconcer ned.Addr essi ngsuchi nef f i ci enci escoul dbet hebi ggestsi ngl eboostt opr oduct i vi t yi n UKbusi ness,whi l stal soi mpr ovi ngar eassuchasgover nanceandt r anspar ency ,especi al l yatboar dl evel . ”

Theaver ageof f i cewor kerspends10hour s42mi nut esever yweek,pr epar i ngf orandat t endi ng4. 4meet i ngs,wi t h2. 6oft hosedeemedunnecessar y .Wi t ht heaver agemeet i ngr eveal edt ohave6. 8at t endees,t hi s equat est oannualst af fcost sf orunnecessar ymeet i ngsperbusi nessof £35, 395. 36,basedonONSaver ageear ni ngsdat a.Wi t h5. 4mi l l i onbusi nessesi nt heUK,t hi smeanst het ot alst af fcostperyearofunnecessar y meet i ngsi smor et han£191bn.

79% ofr espondent ssayt heycoul dgetmuchmor ewor kdonewi t hf eweri nef f i ci entmeet i ngs,and45% bel i evet hatmeet i ngspr eventt hem f r om act ual l y get t i ngonwi t ht hei rj ob.Thel ackofdi gi t i sat i onar oundbusi nessmeet i ngs washi ghl i ght edby52% sayi ngt heyst i l lr ecei veapr i nt edagendaandmat er i al sf ormostmeet i ngs,despi t et heubi qui t yofsmar t phonesandt abl et s.59% sayt hataf t ermostmeet i ngst heyj ustt hr owawayt heagendaandpr i nt edmat er i al s.

“ Evenasanappr oxi mat ef i gur e,£191bni sanast oni shi ngamountt obe wast edi nst af fcost s,t i meandr esour cet hatcoul dcl ear l ybemuchbet t er spentel sewher e, ”sai dAl i st erEsam,CEO,eShar e.“ Thet empl at ef or smar t ermeet i ngsmustst ar tatt het op–boar dl evelmeet i ngsmustbeef f i ci ent ,essent i alandbet t ermanaged,sot hatmeet i ngsel sewher ecanf ol l ow t hatl ead. ”

“ Whet heri t ’ sboar dmeet i ngsi namaj orcor por at i on,SMEal l companymeet i ngsordepar t ment alcat chups,meet i ngsar eanessent i alel ementofbusi ness, ”sai dAl i st erEsam.“ Yetmostofuswoul dagr eet hatmanymeet i ngsar e i nef f i ci entandi nef f ect i ve,andcanbemanagedf arbet t ert hant heyar ecur r ent l y .Thr owi ngmeet i ngmat er i al sawayf orexampl e,i spot ent i al l yamaj or secur i t yconcer n,andal laspect sofmeet i ngsneedt obedr aggedi nt ot he 21stcent ur y .Thebenef i t sofdoi ngsowi l lbef el ti nboar dr oomsal lovert he UK. ”

Ther esear chal sor eveal edt hat70% ofof f i cewor ker sbel i evet her ear et oo manymeet i ngsi nawor ki ngweek,wi t h24% sayi ngt hatof t ent hesamer esul t scoul dbeachi evedwi t haf ewqui ckemai l s.81% saymeet i ngsneeda 21stcent ur ymakeover ,wi t h83% sayi ngt hemeet i ngpr ocesshasnot changedsi ncet heyf i r stent er edt hewor kpl ace.I ti st hi sl ackofmoder ni sat i ont hathasr esul t edi nsuchmeet i ngi nef f i ci ency ,accor di ngt oeShar e CEO,Al i st erEsam:


I s s ue091J obsNow Pg8

Wor cest er shi r e

Jn 091  

JOBS NOW MAGAZINE IS YOUR WEEKLY DIGITAL MAGAZINE CONTAINING THE LATEST JOB VACANCIES IN CORNWALL DEVON SOMERSET DORSET BRISTOL WILTSHIRE GL...

Jn 091  

JOBS NOW MAGAZINE IS YOUR WEEKLY DIGITAL MAGAZINE CONTAINING THE LATEST JOB VACANCIES IN CORNWALL DEVON SOMERSET DORSET BRISTOL WILTSHIRE GL...

Advertisement