Alle dagen ui (preview)

Page 1


Alle dagen ui is een fictief verhaal, gebaseerd op waargebeurde feiten. Het personage Saied is gebaseerd op een bestaand persoon en alle beschreven gebeurtenissen hebben daadwerkelijk plaatsgevonden. De namen van alle personages zijn verzonnen. Dat geldt niet voor de namen van locaties en instanties.
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.