Page 1

รายงาน วิชา จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา กรณีศึกษา โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)

จัดทาโดย นางสาวชยธร สีหามาตย์

รหัสนักศึกษา

593028009

นางสาวชุติมา จันทขัน

รหัสนักศึกษา

593028010

นางสาวชุลิดา ทาคาห่อ

รหัสนักศึกษา

593028011

นางสาวเบญจมาศ เมืองเหลือ

รหัสนักศึกษา

593028019

นายศรัณย์ภัทร สีดาทอง

รหัสนักศึกษา

593028031

นายสรวิศ ดารงวุฒิ

รหัสนักศึกษา

593028036

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเวชระเบียน เสนอ อาจารย์วันวิศา รักษามาตย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 รายงานนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก


ก คำนำ รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการศึกษาและ อธิบายการเกิดโรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) ซึ่งรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เชื้อก่อโรค สาเหตุ ระบาด วิทยา อาการ การก่อโรค การติดต่อของเชื้อมาสู่คน การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ รวมไปถึง การเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย การรักษา และการป้องกันโรค ผู้จัดทาได้เลือก หัวข้อนี้ในการทารายงาน เนื่องมาจากเป็นเรื่องที่น่าสนใจ รวมถึงเป็นการอธิบายเกี่ยวกับ เชื้อก่อโรค สาเหตุ ระบาดวิทยา อาการ การก่อโรค การติดต่อของเชื้อมาสู่คน การวินิจฉัยโรค การวินิจฉัยโรคทาง ห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย การรักษาและการป้องกันโรค ทางคณะผู้จัดทาจะต้องขอขอบคุณ อาจารย์ วันวิศา รักษามาตย์ ผู้ให้ความรู้ และแนวทางการศึกษา ผู้จัดทาหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน คณะผู้จัดทา มีนาคม 2561


ข สำรบัญ หน้า คานา

สารบัญ

โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis)

1

เชื้อก่อโรค

2

สาเหตุ

2

ระบาดวิทยา

3

อาการ

3

การก่อโรค

4

การติดต่อของเชื้อมาสู่คน

4

การควบคุมป้องกัน

4

การวินิจฉัยโรค

4

การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ

5

การเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย

7

การรักษา

7

การป้องกันโรค

8

เอกสารอ้างอิง

9

รายงานจุลชีววิทยา  
รายงานจุลชีววิทยา  
Advertisement