Page 1

ฉบับที่ 5 ปีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

ข่าวสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Faculty of Science Ubon Ratchathani University www.sci.ubu.ac.th

รางวัล Wiley-CST Outstanding Publication Award 2011 รศ.ดร.​วินิช พรม​อารักษ ใน​ป 2011 รอง​ศาสตราจารย ดร.​วินิช พรม​อารักษ จาก​ภาค วิชา​เคมี คณะ​วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอ​ ุบลราชธานี เปน​ผู​ไดรับ​ รางวัล​นี้ จาก​ผล​งาน​เรื่อง “Bifunctional Anthracene Derivatives as Non-doped Blue Emitters and Hole-transporters for Electro-luminescent Devices” ซึ่ง​ตีพิมพ​ใน​วารสาร Chemical Communications (Impact factor 5.8) (Chem. Commun. 2011, 47, 7122–7124) รางวัล Wiley-CST Outstanding Publication Award 2011 เปนร​ างวัล​จาก​ความ​รวมมือ​ระหวาง 2 องคกร คือ Global publisher John Wiley & Sons, Inc. และ​สมาคม​เคมี​แหง​ประเทศ​ไทย ใน​ พระ​อุปถัมภ​ของ​ศาสตราจารย ดร. สมเด็จ​พระเจาล​ ูกเธอ​เจาฟา​จุฬา ภร​ณว​ ลัย​ลักษณ ​อัคร​ราช​กุมารี (Chemical Society of Thailand, CST) ซึ่งม​ อบให​กับ​นัก​วิจัย​ทมี่​ ี​ผล​งาน​ตีพิมพ​ใน​วารสาร​วิชาการ​ที่​โดด เดน​เปนพิเศษ​ใน​แตละ​ป เพื่อส​ งเสริมแ​ ละ​พัฒนา​วิชาการ​และ​วิชาชีพ​ เคมี​ของ​ประเทศ​ไทย​ให​มี​ความ​กาวหนา​มากขึ้น​และ​เปน​ที่ยอมรับ​ใน​ ระดับ​สากล โดย​ผู​ไดรับ​รางวัลจ​ ะ​ไดรับ​พระราชทาน​โลเ​กียรติยศ​จาก ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ​พระเจาล​ ูกเธอ เจาฟาจ​ ุฬาภร​ณ​วลัยล​ ักษณ ​ อัคร​ราช​กุมารี และ​รางวัล​จาก​ส�ำนักพิมพ John Wiley & Sons ใน​การ​ ประชุม​วิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2012 (PACCON 2012) ซึ่งป​ นจี้​ ัด​ขึ้น ณ โรงแรมดิเ​อ็มเพ​รส จังหวัด​เชียงใหม ระหวาง​วันที่ 11-13 มกราคม 2555 และ​ผู​ไดรับ​นี้​จะ​ถูก​เสนอชื่อ​เพื่อ ให​ไดรับ​รางวัลจ​ าก International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) ตอไป การ​ศึกษา B.Sc. (Chemistry, with 1st honor) Khon Kaen University M.Sc. in Engineering (Polymer) (Distinction) University of Sheffield, England D.Phil. (Organic Chemistry) University of Oxford, England ผล​งาน Area of Research Interest (หัวขอ​วจิ ยั ​ท​สี่ นใจ): Development of new organic materials for applications in optoelectronic devices i.e. organic light-emitting diode (OLED); dye-sensitized solar cell (DSSC), organic field-effect transistor (OFET)

รางวัล​ทาง​วิชาการ (Academic Rewards): รางวัล Institute of Materials Postgraduate Prize ป 2541จาก Institute of Material Science & Engineering, University of Sheffield ประเทศ​อังกฤษ รางวัล​นัก​วิทยาศาสตร​รุนใหม ป 2550 จาก​มูลนิธสิ​ งเสริม ​วิทยาศาสตร​และ​เทคโนโลยี​ใน​พระ​บรม​ราชูปถัมภ รางวัล​นัก​วิจัย​ที่​มี​ผล​งาน​ตีพิมพ​ตางประเทศ​ดีเดน ป 2550 จาก​ คณะ​วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี รางวัล​นัก​วิจัย​ที่​มี​ผล​งาน​ตีพิมพ​ระดับ​นานาชาติ​ดีเดน ป 2551 จาก​คณะ​วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี รางวัล​นัก​วิจัย​ที่​ผล​งาน​ตีพิมพ​มาก​ที่สุด ป 2551 จาก​มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี รางวัล​โล​เกียรติคุณ ผูสราง​คุณ​ประโยชน​และ​ชื่อเสียง​ให​ โครงการ ​พสวท. และ​สวนรวม ป 2551 จาก​สถาบัน​สงเสริม​ การ​สอน​วิทยาศาสตร​และ​เทคโนโลยี รางวัล​ขาราชการ ระดับ 6-8 ดีเดน มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี ป 2551 รางวัล​ขาราชการ ระดับ 6-8 ดีเดน คณะ​วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี ป 2551 รางวัล​ขาราชการ​พลเรือน​ดีเดน กระทรวง​ศึกษาธิการ (มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี) ป 2551


PAGE

2

Sci Knowledge and Research: ​ความรู​และ​งานวิจัย

การ​พัฒนา​วัสดุ​นาโน​เพื่อ​การ​ผลิต​อุปกรณผ​ ัน​พลังงาน

เมื่อ

ผศ.ดร.อุดม ทิพ​ราช ภาควิชา​ฟสิกส คณะ​วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี E-mail: udomt@hotmail.com

​วัสดุ​มี​มิตใิ​น​ระดับ​นาโน​เมตร สมบัตบิ​ างประการ​ทาง​ฟสิกส​และ​เคมี​ของ​สสาร​ เปลี่ยนไป เชน ​อนุภาค​ทองค�ำ​ขนาด 10-100 นาโน​เมตร​มี​สมบัติ​เปนส​ าร​กึ่ง​ตัวน�ำ สะทอน สีสมแ​ ดง เปน​ตัวเรง​ปฏิกิริยา หรือ​ทอ​นาโน​คารบอน มี​พฤติกรรม​เปนส​ าร​กึ่ง​ตัวน�ำ​หรือ ตัว​น�ำ​ไฟฟา​ที่​ดีมาก​ประมาณ 400 เทา​ของ​ทองแดง มีควา​ยืดหยุนเ​ปนเลิศ มี​พันธะ ที่​แข็งแรง เปนตน การน�ำ​สมบัตเิ​ชนนั้น​มา​ใช​ประโยชน​เรา​เรียกวา​นาโน​เทคโนโลยีหอง​ ปฏิบัติ​การ​วิจัย​นา​ฟลม​บาง​และโน​เทคโนโลยี (Thin Films and Nanotechnology Laboratory) ภาควิชา​ฟสิกส คณะ​วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอ​ ุบลราชธานี ​ก�ำลัง​พัฒนา​วัสดุน​ าโน​เพื่อ​การ​ผลิต ​อุปกรณ​ผัน​พลังงาน​แสง​อาทิตยไ​ป​เปน​พลังงาน​ไฟฟา​โดย​ตรง​โดย​ใช​เซลล​แสง​อาทิตย (solar cells) และ​ผัน​พลังงาน​แสง​อาทิตยไ​ป​เปน​พลังงาน​เคมี​ใน​รูป​ของ​ไฮโดรเจน​โดย​ใช​เซลล​เคมี​ ไฟฟา​เชิง​แสง (photoelectrochemical cells) ใน​ชวงเวลา 5 ป​ที่ผานมา เรา​ได​สังเคราะหไท​ ทา​เนียม​ไดออกไซด​โครง​ผลึก​ทาโน (nano-TiO2) โดย​วิธี​โซล​เจล (sol-gel) ขอมูล​จาก​เทคนิค​ การ​เลี้ยว​เบน​รังสี​เอกซ (XRD) พบ​วา ไท​ทา​เนียม​ไดออกไซด​ที่​ได​มี​ขนาด 10-50 นาโน​เมตร และ​ เทคนิค UV-Vis spectroscopy พบ​วาไท​ทา​เนียม​ได ออกไซด ​ ที่​ได​มี​แถบ​ชองวาง​พลังงาน (band gap) ประมาณ 3.2-3.4 eVและ​ เมื่อ​น�ำไป​สราง​เซลล​แสง​อาทิตยส​ ียอม​ไว​แสง (Dye sensitized solar cells) ให​ประสิทธิภาพ​รอยละ 4.5-8.0 ในขณะ​เดียวกัน เรา​ ได​สังเคราะห​ฟลม​บางไท​ทา​เนียม​ไดออกไซด​โครง​ผลึก​ทาโน (nanoTiO2 films) ทอ​นาโนไท​ทา​เนี่ยม (nano-TiO2 tubes) โดย​วิธี​ทั้ง​ โซล​เจล​และ​วิธีแอ​โหนดได​เซ​ซั่น (Anodization) ทอไท​ทา​เนียม​ไดออกไซดท​ ี่​ได​มี​เสน​ผา​ศูนยกลาง​ใน​ระดับ 100 นาโน​เมตร และ​เมื่อ​น�ำไป​ประดิษฐ​เซลล​เคมีไ​ฟฟา​เชิงแ​ สง​ให​ประสิทธิภาพ​รอยละ 2.5-5.0 ค�ำ​ส�ำคัญ: นาโน​เทคโน​โลยี่ วัสดุผ​ ัน​พลังงาน พลังงาน​ทดแทน เซลล​เคมี​ไฟฟา​เชิง​แสง เซลล​แสง​อาทิตย

เครื่องท�ำฟิล์มบาง ด้วยวิธีไอระเหยความร้อน (Thermal Evaporation) ในระบบสูญญากาศ


PAGE

3

Sci Activities : ก​ ิจกรรม​คณะ​วิทยาศาสตร

คณะ​วิทยาศาสตร​รับสมัคร​บุคคล ​เขาศ​ ึกษาตอ​ระดับ​บัณฑิตศ​ ึกษา ประจ�ำ​ภาค​ตน ปการศึกษา 2555 สาขาวิชา​ที่​เปด​รับสมัคร - ระดับ​ปริญญาโท จ�ำนวน 7 สาขาวิชา ไดแก เทคโนโลยีช​ ีวภาพ เทคโนโลยี​สารสนเทศ ฟสิกส เคมี เทคโนโลยีส​ ิ่งแวดลอม คณิตศาสตร และ​คณิตศ​ าสตร​ศึกษา - ระดับ​ปริญญาเอก จ�ำนวน 3 สาขาวิชา ไดแก เทคโนโลยี​ชีวภาพ ฟสิกส และ​เคมี ชวง​การ​รับสมัคร ครั้ง​ที่ 1 ​ระหวาง​วันที่ 4 มกราคม – 17 กุมภาพันธ 2555 ครั้ง​ที่ 2 ​ระหวาง​วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2555 การ​สมัคร 1. ​สมัคร​ดวย​ตัวเอง ที่​งาน​บริหาร​บัณฑิต​ศึกษา ส�ำนักงาน​อธิการบดี (หลัง​เกา) มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานีค​ าส​ มัคร และ​คูมือ 600 บาท ใน​วัน​ราชการ เวลา 9.00 - 15.30 น. 2. สมัคร​ทาง​ไปรษณีย คาส​ มัคร และ​คา​จัดสง 650 บาท รายละเอียด​ตาม​ ระเบียบการ    3. สมัคร​ผาน​ระบบ​ออนไลน คาส​ มัคร 500 บาท (ช�ำระ​ผาน​ธนาคาร)  ​ไดที่: http://www.ubu.ac.th/~study   เอกสาร​การ​สมัคร​ที่​ตอง​สง 1. ฟอรม​ใบสมัคร​ท​รี่ ะบุ​ขอ มูล​ครบ​แลว หรือ​พมิ พ​จาก​ระบบ​กรณี​สมัคร​ผา น​ระบบ​ ออนไลน 1 ฉบับ 2. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป 3. ส�ำเนา​ปริญญาบัตร / ใบรับรอง​คุณวุฒิ / ใบรับรอง​การ​ศึกษา​ส�ำหรับ​ผู​ที่​ ก�ำลัง​ศึกษา​ใน​ภาคการศึกษา​สุดทาย 1 ฉบับ 4. ส�ำเนา​ผล​การ​เรียน​ที่​ใช​สมัคร 1 ฉบับ 5. ส�ำเนา​บัตร​ประจ�ำตัวป​ ระชาชน หรือ ส�ำเนา​บัตร​ประจ�ำตัว​ขาราชการ จ�ำนวน 1 ฉบับ 6. ส�ำเนา​หลักฐาน​การ​เปลี่ยน​ชื่อ–นามสกุล หรือส​ �ำเนา​ทะเบียนสมรส จ�ำนวน 1 ฉบับ กรณี​ชื่อ–นามสกุล ไมตรง​กับห​ ลักฐาน​การ​สมัคร​อื่นๆ 7. หลักฐาน​การ​สอบ​ภาษา​อังกฤษ เชน ส�ำเนา​แจงผล​สอบ​ที่​มีอายุ​ไมเ​กิน 2 ป 1 ฉบับ (ถา​มี) 8. กรณี​ผูสมัคร​เขา​ศึกษา​ใน​ภาค​ปกติ​เปน​ขาราชการ  พนักงาน​ของ​รัฐ หรือ ​พนักงาน​รัฐวิสาหกิจ จะ​ตอง​มหี​ นังสือ​อนุญาต​ให​เขา​สอบ​จาก​ผู​บังคับ​บัญชา​ หนวยงาน​ที่​สังกัด​ดวย 9. กรณีที่​ผู​สมัครเปนพ​ ระภิกษุ/สามเณร ตอง​มหี​ นังสือ​อนุญาต​ให​ศึกษา​ตอจาก​ พระ​สังฆาธิการ​หรือ​เจาอาวาส 10.เอกสาร​อื่นๆ ตามทีห่​ ลักสูตร​ก�ำหนด 11.เอกสาร​การ​ช�ำระเงินต​ าม​ฟอรมข​ อง​มหาวิทยาลัย (กรณีส​ มัคร​ทาง​ไปรษณีย หรือ​สมัคร​ทาง​ระบบ​ออนไลน) หมายเหตุ:

1. 2.

ส�ำเนา​เอกสาร​ดวย​กระดาษ A4 พรอม​รับรอง​ส�ำเนา​ถูกตอง กรณี​มหาวิทยาลัย​ตรวจสอบ​พบ​วา​ใช​เอกสาร​แสดง​วุฒกิ​ าร​ศึกษา​ ปลอม​เพื่อส​ มัคร​เขา​ศึกษา​มหาวิทยาลัยจ​ ะ​ด�ำเนินการ​เพิกถอน​ สถานภาพ​นักศึกษา หรือเ​พิกถอน​ปริญญาบัตร

สอบถาม​ขอมูล​เพิ่มเติม​ที่ งาน​บริหาร​บัณฑิตศ​ ึกษา ส�ำนักงาน​อธิการบดี(หลังเ​กา) มหาวิทยาลัยอ​ ุบลราชธานี โทรศัพท 045-353128 โทรสาร 045-353128 หรือ http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/grad.htm

เยี่ยมชม​หอง​ปฏิบัติ​การ

เมื่อ​วันศุกร​ที่ 13 มกราคม 2555 โรงเรียน​ เบ็ ญ​จ ะมะ​ม หาราช เข า ​เยี่ ย มชม​ห  อ ง​ป ฏิ บั ติ​ การ​ภาควิชา​ตางๆ ไดแก ภาควิชา​เคมี ฟสิกส วิทยาศาสตร​ชีวภาพ และ​คณิตศาสตร สถิติ​ และ​คอมพิวเตอร เพื่อให​นักเรียน​ได​รับทราบ​ วิธีการ​ใช​เครื่องมือ​และ​อุปกรณ​ทาง​วิทยาศาสตร​ ประจ�ำ​หอง​ปฏิบัตกิ​ าร รวมทั้ง​เพื่อ​เปนการ​สรางเสริม​ ประสบการณ​การ​เรียนรู​ของ​ผูเรียน​ใน​รายวิชา​ วิทยาศาสตร​พื้นฐาน โดย​เครือขาย​ผูปกครอง​ นั ก เรี ย น​ร ะดั บ ชั้ น ​มั ธ ยมศึ ก ษา​ป  ​ที่ 1/12 กิจกรรม​ใน​ครั้งนี้​ได​สราง​ความ​ตื่นเตน ความ​ ทาทาย​ให​กับ​นักเรียน​ที่​มี​ความ​อยาก​เปน​นัก​ วิทยาศาสตร​ตัว​นอย​ไดเ​ปน​อยาง​ดี​เลย​ทีเดียว

หอง​เรียนพิเศษ​วิทยาศาสตร

เมื่อ​วันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2555 ที่ผานมา คณะ​ วิ ท ยาศาสตร ได​จั ด​โ ครงการ​ที่ ท าง​โรงเรี ย น​ เสลภู มิ​พิ ท ยาคม ขอ​ค วาม​อ นุ เ คราะห​ใ น​ก าร​ จั ด ​ค  า ย​นั ก เรี ย น​ห  อ ง​เรี ย นพิ เ ศษ​วิ ท ยาศาสตร โดย​รูปแบบ​เปนการ​จัด​อบรม​เชิง​ปฏิบัติ​การ​แยก​ ตาม​สาขา​ที่ทาง​โรงเรียน​มี​ความ​สนใจ ไดแก สาขา​ ฟสิกส วิทยาศาสตร​ชีวภาพ เคมี และ​คณิตศาสตร ซึ่ง​มี​ วัตถุ​ประสงค​เพื่อ​พัฒนา​และ​สงเสริม​ผู​มี​ความ​สามารถ​ พิเศษ​ทาง​วิทยาศาสตร​และ​เทคโนโลยีใ​ห​ไดรับ การ​ พัฒนา​อยาง​เต็ม​ตาม​ศักยภาพ​เพื่อ​เปน​ฐาน​ใน​การ​ พัฒนา​ก�ำลังคน​ดาน​วิทยาศาสตร คณิตศาสตร​ และ​เทคโนโลยี ข อง​ป ระเทศ โดย​มุ  ง เน น ​ก าร​ ส ง เสริ ม ​ก าร​เรี ย นรู  ​ต าม​ค วาม​ส นใจ​อ ย า ง​เต็ ม ​ ตาม​ศั ก ยภาพ​พ ร อ มทั้ ง ปลู ก ฝ ง​ใ ห​มี ​เจตคติ​ท าง​ วิทยาศาสตร​และ​มี​ความ​เปน​นักว​ ิจัย​อยาง​ลึกซึ้ง

โครงการ​การ​ประกวด​โครงงาน​ของ​ นัก​วิทยาศาสตร​รุนเยาว ครั้ง​ที่ 14 (YSC)

ใน​วันที่ 13 กุมภาพันธ 2555 คณะ​ วิ ท ยาศาสตร ได ​มี ​ก าร​จั ด ​กิ จ ​ก รรมการ​ ประกวด​โ ครงงาน​ข อง​นั ก ​วิ ท ยาศาสตร ​รุ  น เยาว ครั้ง​ที่ 14 (YSC) รอบ​การ​จัด​แสดงผล​งาน โดย​มี​โครงงาน​ที่​เขารวม​ประกวด​ใน​ครั้งนี้​จ�ำนวน 48 โครงงาน มี​ผล​งาน​ที่​ไดรับ​ทุนส​ นับสนุนร​ อบ​ สอง จ�ำนวน 19 โครงงาน และ​มี​จ�ำนวน​โครง งาน​ที่​ผาน​เขารอบ​ชิงชนะเลิศ​ระดับ​ประเทศ จ�ำนวน 8 โครงงาน โดย​โครงงาน​ทไี่​ด​เขา รอบ​จะ​ไดรับ​เงินทุน​สนับสนุน​โครงงาน​ละ 9,000 บาท (ผูพัฒนา​โครงงาน 7,000 บาท​ และ​อาจารย​ที่ปรึกษา​โครงงาน 2,000 บาท)


PAGE

4

Sci Miscs : เ​บ็ดเตล็ด

Sci Family: ครอบครัว​ของ​เรา

คณะ​วิทยาศาสตร ขอ​แสดง​ความ​ยินดี​กับ​บัณฑิต มหาบัณฑิต และ​ ดุษฎีบัณฑิต ที่​เขาร​ ับ​พระราชทาน​ปริญญาบัตร​ใน​วันที่ 21 ธันวาคม 2554 ​​กับ​บัณฑิตท​ ี่​ไดรับ​เกียรตินิยม​อันดับ 1 ของ​ทุก​สาขาวิชา​ดวย​นะ คะ ที่​สามารถ​สราง​ความ​ภาคภูมิใจ​ให​กับ​ตน​เอง ครอบครัว และ​เพื่อนๆ คณะ​วิทยาศาสตร​ขอให​ทุกทาน​ประสบ​ความ​ส�ำเร็จ​ใน​หนาที่​การ​งาน​กัน​ ทุกคน​นะคะ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยม​อันดับ 1 สาขาวิชา​เคมี นางสาว​พร​ทิพย โพธิ​สาขา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยม​อันดับ 1 สาขาวิชา​จุล ชีววิทยา นางสาว​ดอกรัก กอน​ทอง นางสาวพัช​ รา​ภรณ สุม​มาตย นางสาว​ปาริ​ชาติ ดอก​ดวง นาย​วัน​ชัย พล​หาญ นางสาว​ปาริ​ชาติ บัวโรย นาย​วรี​ ยุทธ วง​จ�ำปา นางสาวปุ​ณ​ยภัทร สุข​วุฒยิ​ า นางสาว​ไอ​ระดา พิณ​ทอง วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยา​การ​คอมพิวเตอร) เกียรตินิยม​อันดับ 1 สาขา วิชา​วิทยา​การ​คอมพิวเตอร นางสาว​พร​พินิจ นิจ​สุข วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส​ ิ่งแวดลอม) เกียรตินิยม​อันดับ 1 สาขาวิชา​วิทยาศาสตรส​ ิ่งแวดลอม วิชาเอก​สุขาภิบาล​สิ่งแวดลอม นางสาว​จุรี​พร วงษศ​ รี​แกว วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรส​ ิ่งแวดลอม) เกียรตินิยม​อันดับ 1 สาขาวิชา​วทิ ยาศาสตร​สงิ่ แวดลอม วิชาเอก​อา​ชวี ​อนามัย​และ​ความ​ปลอดภัย นาย​บัญชา ​จันกุด​ลิง

Sci New Members : สมาชิกใหม​ของ​เรา

ดร.สุทธิน​ าถ หนู​ทอง​แกว ต�ำแหนง​อาจารย ประจ�ำ​สาขา​ฟสิกส

ดร.วร​ศักดิ์ สุข​บท ต�ำแหนง​อาจารย ประจ�ำ​สาขา​ฟสิกส

นาย​วิเชียร ผิวบาง ต�ำแหนง​นัก​วิทยาศาสตร

จัดท�ำ​โดย : ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จันทร​เพ็ญ ​อินทร​ประเสริฐ ดร.นิภา​วรรณ พอง​พรหม ผศ.ดร.อนุสรณ นิยม​พันธ ผศ.ดร.อุดม ทิพ​ราช นาย​วีร​วุฒิ ​สังฆ​พรม บรรณาธิการ ผศ.ดร.จีรดา ​แฮรบสท ผูชวย​บรรณาธิการ นางสาวผุสดี เถาว์ค�ำ นางสาวสมหญิง มโนวรกุล กอง​บรรณาธิการ นาง​วรุณี ไชย​กาล นาย​สมบัติ หลัก​บุญ Mr.Stefan Kohbacher นาย​กิตติ​พงษ พิทักษ​วงษ​โยธิน นางสาว​สุดารัตน์ ค�ำไฝ ถายภาพ นาย​ประจัก​กิจ ระ​วี นายศุภ​ชัย เชื้อ​พันธ ​กราฟฟค นาย​อรรถ​วุฒิ ศรี​สุข

คณะ​วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานี โทร. 045-353401-4 แฟกซ. 045-353422 85 ถ.สถล​มารค ต.เมือง​ ศรีไค อ.วารินช�ำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 ตู ป​ณภ. วารินช�ำราบ 34190

sciinsingh@ubu.ac.th

Do you know? : ท�ำไม​จึงห​ าวนอน? ​        ​การ​หาวนอน​ท�ำให​เรา​ได​สูด​ลมหายใจ​เขาไป​ใน​ปอด​ได​ ลึกๆ เพราะ​เมื่อ​รางกาย เรา​ขาด​กาช​ออกซิเจน​จะ​ท�ำให​รูสึก​ออน เพลีย ใน​ชวง​เวลานี้​เอง สมอง​จะ​สั่งการ ให​เรา​หายใจ​ลึกๆ เพื่อ​ สูดก​ าช​ออกซิเจน​เขาไป​ใน​ปอด​มากๆ และ​ถาย​กาช​คารบอนได ออกไซด​ออกมา ที่​มาจาก http://www.prasartwuti.ac.th/ science_knowledge.html

จุลสาร ฉบับที่ 5 เดือน ก พ  
จุลสาร ฉบับที่ 5 เดือน ก พ  
Advertisement