Page 1

ฉบับที่ ๑๒ ปที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๕

ขาวสารคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Faculty of Science Ubon Ratchathani University www.sci.ubu.ac.th คณะวิทยาศาสตรมุงสรางบัณฑิต และงานวิจัย ที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ บิดาแหงวิชาเคมีของไทย ศาสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ทานเปนบิดาแหงวิชาเคมีของไทย ไดศึกษาดานวิชาเคมี จนเชีย่ วชาญจากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา และรับราชการสอนหนังสือทีค่ ณะอักษรศาสตร และวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึง่ ผลงานเดนของทานก็คอื คนแรกของไทยทีต่ งั้ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตขึ้นในประเทศไทย คนแรกของไทยที่พัฒนาการเรียน-การสอนเคมีใหเปนระบบ อาทิ การวิเคราะหสารเคมีอยางเปนระบบ การถายรูปลงจานกระเบื้อง เปนตน เปนนักวิชาการคน แรกทีไ่ ดดาํ รงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพราะในอดีตตําแหนงนีม้ กั เปนของนักการเมืองเหลานี้ เปนตน ซึ่งหลังจากสรางคุณาปการใหกับวงการเคมีและวิทยาศาสตรเมืองแลวเขาก็ถึงแกอนิจกรรม ไปเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๓ สิริรวมอายุได ๗๓ ป ที่มา http://www.manager.co.th

พิธีมอบรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคลและองคกรดีเดนทางวิทยาศาสตร มูลนิธศิ าสตราจารย ดร.แถบ นีละนิธิ ไดจดั “พิธมี อบรางวัลผลการศึกษายอดเยีย่ ม ทุนการศึกษา บุคคล และองคกรดีเดนทางวิทยาศาสตร” ครั้งที่ ๔๕ ประจําป ๒๕๕๕ เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปทุมวัน กรุงเทพฯ คณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ นางสาวชิ ด กมล ทู ล คํ า รักษ หนึง่ ในผูที่ไดรับรางวัล ผลการศึ ก ษายอดเยี่ ย ม ทางวิ ท ยาศาสตร ร ะดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น ป ที่ ๑ นางสาวชิดกมล ทูลคํารักษ (ประเภทที่ ๑) ไดรบั รางวัลเข็มเกียรติยศ พรอมดวยประกาศนียบัตรของมูลนิธฯิ สําหรับนิสิตนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ผูมี ผลการศึกษายอดเยี่ยมในกลุมวิทยาศาสตร ในแตละคณะวิชา หรือสํานักวิชาตาง ๆ ของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเทาใน ประเทศไทย โดยสอบไดคะแนนรวมสูงสุดเปนอันดับ ๑ ไดแตม ระดับเฉลีย่ สะสม (GPAX) ไมนอ ยกวา ๓.๒๕ และผานการเห็นชอบ ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ

๔. นางสาวพรรณวรินทร สอนจําปา สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร ๕. นางสาวรัตนาวดี นิลจันทร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีการยาง ๖. นายทัศนพงษ ตนติปญพร สาขาวิชาวิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม ไดรบั รางวัลเข็มเกียรติยศ พรอมดวยประกาศนียบัตรของ มูลนิธิฯ สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร บัณฑิตทุกสาขาวิชา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ ที่มีการเรียน การสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ในแตละคณะวิชาหรือสํานัก วิชาตาง ๆ ของทุกมหาวิทยาลัย หรือเทียบเทาในประเทศไทย โดยสอบไดคะแนนยอดเยี่ยมสูงสุดเปนอันดับ ๑ ไดแตมระดับ เฉลี่ยสะสม (GPAX) ไมนอยกวา ๓.๒๕ และผานการเห็นชอบ ของคณะกรรมการมูลนิธิฯ

เงินทุนอุดหนุนบัณฑิตศึกษา ทุนละ ๓๖,๐๐๐ บาท (ประเภทที่ ๕) ไดแก นางสาวประวีนา วงศแกว สําเร็จการ รางวั ล การศึ ก ษายอดเยี่ ย มขั้ น วิ ท ยาศาสตร บั ณ ฑิ ต ศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี กําลังศึกษาปที่ ๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เปนเงินทุนสําหรับผูที่สําเร็จ (ประเภทที่ ๒) ไดแก การศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือดุษฏีบณ ั ฑิต ๑. นางสาวเกษราภรณ ลันงาม สาขาวิชาเคมี ณ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ๒. นางสาวทิพวรรณ แกนการ สาขาจุลชีววิทยา ๓. นายสหรัถ เสาหิน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Science


PAGE

2

Sci Knowledge and Research: ความรูและงานวิจัย

การประยุกตใชโครงสรางความรูแบบยืดหยุนไดในระบบจัดการการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนทักษะการคนควาความรูเพิ่มเติมของผูเรียน

วาสนา เหงาเกษ

ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอร ปงบประมาณ ๒๕๕๒

ปจจุบันระบบจัดการการเรียน (Learning Management System หรือ LMS) ตัวอยางเชน Moodle, WebCT, BlackBoard ไดถูกนํามาใชในสถาบันการศึกษามากขึ้น เนื่องจากสามารถสนับสนุนการนําเสนอเนื้อหาการเรียนหรือประกาศอื่นๆ ที่เขาถึงไดจาก ทุกที่ ทุกเวลา สนับสนุนการทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ผูสอนสามารถติดตอกับผูเรียนไดทางกระดานขาว (webboard) หรือพูด คุยกัน (chat) เหลานี้เปนตัวอยางคุณสมบัติทั่วไปของ LMS อยางไรก็ดี LMS ก็ยังไมสนับสนุนการพัฒนาทักษะการคนควา ความรูเ พิม่ เติมของผูเ รียน เนือ่ งจากผูเ รียนเพียงแตนาํ ทรัพยากรทีผ่ สู อนจัด เตรียมไวใหทงั้ หมดไปใชในการเรียนเทานัน้ ไมไดมสี ว นในการเพิม่ พูนเนือ้ หา การเรียนใหแกตนเองและ LMS โดยการเพิ่มเนื้อหาสวนที่อาจจะไดจาก คนควาเพิม่ เติม หรือประสบการณการเรียนรูท ตี่ นเองคนพบ แมวา กระดาน ขาวจะเปนทางหนึง่ ในการนําเสนอเนือ้ หาใหม แต LMS ก็ไมไดชว ยสนับสนุน ใหผูเรียนสามารถระบุความเกี่ยวของกับเนื้อหาเดิมแบบตรงๆ อีกทั้งลําดับ ในการนําเสนอเนื้อหาการเรียนของผูสอนก็เปนแบบเรียงลําดับ (linear) แตละสวนของเนื้อหาไมไดมีการกําหนดไวลวงหนาวามีความเกี่ยวของ กันอยางไร โครงการวิจัยนี้จึงไดนําเสนอการจัดโครงสรางเนื้อหาการเรียน ที่รองรับการเพิ่มเติมเนื้อหาให LMS โดยผูเรียน ดวยการพัฒนาประยุกต ใชโครงสรางความรูแบบยืดหยุนได (Extensible Knowledge Space) ที่พัฒนามาจากแนวคิดของแผนผังมโนมติ (Concept Map) โดยเนื้อหา การเรียนแตละสวนไดถูกกําหนดความเกี่ยวของกับสวนอื่นเอาไวลวงหนา ผูสอนจะเปนผูสรางแผนผังเริ่มตน แลวอนุญาตใหผูเรียนเพิ่มเติมเนื้อหาใน แตละสวนได หรือเพิม่ เติมสวนใหมกไ็ ด หลังจากทีโ่ ครงการวิจยั พัฒนา LMS นี้เสร็จแลว ก็จะไดทดลองจัดการเรียนที่กระตุนใหผูเรียนไดเพิ่มเติมเนื้อหา โดยการสนับสนุนของ LMS วัตถุประสงคหลัก เพือ่ พัฒนาและทดลองใชระบบจัดการการเรียน โดยการประยุกต ใชโครงสรางความรูแบบยืดหยุนได เพื่อสนับสนุนทักษะการคนควาความรู เพิ่มเติมของผูเรียน

Science


PAGE

3

Sci Activities : กิจกรรมคณะวิทยาศาสตร

โครงการอบรมครูกลุมระดับสูง (Master Teachers)

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการ อบรมครูกลุมระดับสูง (Master Teachers) หลักสูตร “เพิ่มพูน สมรรถนะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา รุนที่ ๒” โดยความรวมมือกับสถาบันสงเสริมการ สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดกําหนดจัดโครงการอบรม ครูที่ผานการประเมินสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และจัดอยูในกลุมระดับสูงเพื่อเตรียมความพรอม ใหเปนครูผนู าํ วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา ใหมคี วาม รูความสามารถที่จะขยายผลการอบรมครูในระดับกลาง ไดอยางมี ประสิทธิภาพ เมือ่ วันที่ ๑-๕ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ศูนยอบรมคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการทําโครงงานของนักเรียน หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและ การทําโครงงานของนักเรียน หองเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ใหกับ นักเรียนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันที่ ๗-๙ ก.ย. ๒๕๕๕ ณ คณะวิทยาศาสตร เพื่อสนับสนุนผูที่มีความสามารถพิเศษทางดาน วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตั้งแตระดับพื้นฐานถึงอุดมศึกษา เพื่อ พัฒนาไปสูค วามเปนนักวิจยั นักประดิษฐ นักคิดคน ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานโลกตอไป

ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร กลาวเปดงาน “มหกรรมบานนักวิทยาศาสตรนอ ย” ในระหวางวันที่ ๑๕-๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ตึกวิจยั คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เปนโอกาสทีด่ สี าํ หรับการสงเสริมทักษะวิทยาศาสตร ใหกับเด็ก ๆ อนุบาล ๓-๖ ป เรียนรูและเขาใจวิทยาศาสตรแบบสนุก ผานการทดลองรวมกับเพือ่ นๆ และครู โดยมีเปาหมายในการปลูกฝง ใหมีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรธรรมชาติและเทคโนโลยี

Science

ภาพจาก: Sura Wuttiprom


PAGE

4

Sci Miscs : เบ็ดเตล็ด

Sci Family: ครอบครัวของเรา ¨Ò¡»†Ò¾§¶Ôè¹ä¡Å¹Òäˡnjҧ ¨Ò¡·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÅØ‹Á˹ͧ¹íéҪ؋Á©íèÒ½¹ ¨Ò¡¢Íºà¢µà¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¹íÒªÕ¾µ¹ ¨Ò¡½Ù§ª¹ÊÃäÊÌҧ·Ò§ÍíÒä¾ ÁÒ໚¹áËÅ‹§Ê¶Ò¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÁÒ໚¹¿‡ÒÁáµÍѹʴãÊ ÁÒ໚¹·ÕèªÕé·Ò§ÊÇ‹Ò§ä¡Å ໚¹ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂã¹Çѹ¹Õé ......................................

คณะวิทยาศาสตร ขอรวมไวอาลัยแกการจากไปของ รองศาสตราจารย ดร.สมจิตต ยอดเศรณี อดีตอธิการบดี และผูก อ ตัง้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในนาม “พอใหญแหง ม.อุบลฯ” การจากไปของ รองศาสตราจารย ดร.สมจิตต ยอดเศรณี เสียชีวติ ดวยโรคชรา เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงพยาบาล คายสรรพสิทธิประสงค นับวาไดสูญเสียบุคคลอันเปนที่รักและเคารพอยางสูง ชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความเสียใจแกครอบครัวของผูลวง ลับเปนอยางยิ่ง และขอใหทานทั้งหลายรวมจิตอธิฐานใหดวงวิญญาณของ รองศาสตราจารย ดร.สมจิตต ยอดเศรณี ไปสูสุคติ

คณะวิทยาศาสตรศกึ ษาดูงานนอกสถานที่ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นําโดย ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร คณาจารยผูทรง คุณวุฒิ และบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร เขาศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพือ่ ใหบคุ ลากรไดรบั ความรูแ ละประสบการณใหม ๆ นําไปใชเปนแนวทางใน การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั งิ านใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในระหวางวันที่ ๒๗-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยเริม่ จากมหาวิทยาลัย นเรศวร มหาวิทยาลัยแมโจ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารจัดการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแมโจ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการของศูนยบริการวิชาการ ศูนยบริการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

จัดทําโดย :

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. ๐๔๕-๓๕๓๔๐๑-๔ แฟกซ. ๐๔๕-๓๕๓๔๒๒ ๘๕ ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐ ตู ปณภ. วารินชําราบ ๓๔๑๙๐

sciinsingh@ubu.ac.th

ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ อินทรประเสริฐ ดร.นิภาวรรณ พองพรหม ผศ.ดร.อนุสรณ นิยมพันธ ผศ.ดร.อุดม ทิพราช นายวีรวุฒิ สังฆพรม บรรณาธิการ ผศ.ดร.จิรดา แฮรบสท ผูชวยบรรณาธิการ นางสาวสุดารัตน คําไฝ นางสาวผุสดี เถาวคํา นางสาวสมหญิง มโนวรกุล

กองบรรณาธิการ นางวรุณี ไชยกาล นายสมบัติ หลักบุญ Mr.Stefan Kohbacher นายกิตติพงษ พิทักษวงษโยธิน ถายภาพ นายประจักกิจ ระวี นายศุภชัย เชื้อพันธ กราฟฟค นางสาวสุดารัตน คําไฝ

Science

จุลสาร ฉบับที่ 12 เดือน ก ย