Page 1

5(;<9(3,A( 05:709(+69(


Colecciรณn Guirland

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L`WPLKYHZUH[\YHSLZY 7\SZLYHYLN\SHISLKL HJT*}K   7LUKPLU[LZ3HYNVJT*}K   (UPSSV=LYWYVIHKVYKLHUPSSVWmN 

;*}K ;*}K

 ;*}K ; *}K

 

 

*VSSHY(YL[LZ HZVSV  =HSVYPaHKVLU *}K 


NUEVA

Colecciรณn Nilo

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L`WPLKYHZUH[\YHSLZY *VSSHYYLN\SHISLKLH JT*}K  7\SZLYHYLN\SHISLKL HJT*}K   7LUKPLU[LZ3HYNVJT*}K   (YL[LZ*}K 

,ZWLJPHS -05(9;

/,*/(: (4(56 7PLaHZย‚UPJHZJVTV[ย‚

40%

NUEVA

Colecciรณn Epoque

*VUIH|VKLVYVIYPSSHU[LWLYSHZ`LZTHS[LWPU[HKVHTHUV *VSSHYSHYNVKL JT7\LKLZLY\ZHKVJVY[VJVUKVISL]\LS[HKLJHKLUHVSHYNV+PQL!JT *}K   7\SZLYHYLN\SHISLKL HJT*}K   7LUKPLU[LZ3HYNVJT*}K   (YL[LZ*}K  

dcto


Colecciรณn Lucette

Colecciรณn Creta

*VSSHYYLN\SHISLKLH JT*}K   7\SZLYHYLN\SHISL HJT*}K   (YL[LZ*}K  

*VSSHYYLN\SHISLKLH JT*}K   7\SZLYH3HYNVJTHWYV_*}K  7LUKPLU[LZ3HYNVKLJT*}K   (YL[LZ*}K  

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[LJYPZ[HSLZ`WLYSHZ7PLaHZJVUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[LWLYSHZUH[\YHSLZ`LZTHS[L JVULMLJ[V[VYUHZVS


NUEVA Colecciรณn Cobalt

*VUIH|VLUWSH[LHKV`WSH[HIYPSSHU[L *VSSHY3HYNVJT *}K   7\SZLYHYLN\SHISLKL HJT *}K    7LUKPLU[LZ3HYNVJT *}K   (YL[LZ*}K  

+L9LNHSV (YL[LZ*VIHS[ WVYSHJVTWYHKLS*VSSHY =HSVYPaHKVLU 


Colecciรณn Goutรฉ

*VUIH|VKLVYVIYPSSHU[L`JHKLUHZ LUJVSVYKVYHKV`JOVJVSH[L

NUEVAS A. Pulsera Goutรฉ

3HYNVHWYV_JT*}K

  

B. Pulsera Solstice

,SmZ[PJHKL_JT*}K 

C. Pulsera Belle Jolie

4LKHWYV__JT*}K 

D. Pulsera Zarina

 

,SmZ[PJHKLJTHWYV_*}K  

7LUKPLU[LZ3HYNVHWYV_JT *}K  

(UPSSV =LYWYVIHKVYKLHUPSSVZ

;*}K ;*}K

;*}K ; *}K

 

 

;HSSHKL(UPSSV *VSVJH\UHUPSSVX\L\ZLZZVIYL LSWYVIHKVY,SJxYJ\SVX\LSVNYLZ ]LYKLU[YVKL[\HUPSSVPUKPJH[\[HSSH


Ø:(3(:;6+(: *

+

(

)


Estuche Canelli Aretes** + Anillo *VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L JYPZ[HSLZ`WPLKYHMHJL[HKH =LYWYVIHKVYKLHUPSSVZWmN

;*}K;*}K ;*}K; *}K  

Estuche Camelia Collar + Aretes**

*VUIH|VKLVYVIYPSSHU[LMPUVZ JYPZ[HSLZ`KPQL]LYZm[PS *VSSHYYLN\SHISLKLH JT +PQLKL_JT *}K  

Estuche Angelina Collar + Aretes** + Anillo *VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L `MPUVZJYPZ[HSLZ *VSSHYYLN\SHISLKLH JT

;*}K ;*}K

;*}K ; *}K

 

 


NUEVO Estuche Carte Blanche Aretes** + Anillo

*VUWSH[HIYPSSHU[LJYPZ[HSLZ`LZTHS[LWPU[HKVHTHUV

;*}K;*}K ;*}K; *}K  

Colecciรณn Rรฉmy

*VUIH|VKLVYV`WPLKYHZUH[\YHSLZY *VSSHYYLN\SHISLKLH JT *}K   7\SZLYHYLN\SHISLKL HJT *}K  7LUKPLU[LZ3HYNVHWYV_JT *}K   (YL[LZ*}K  


Estuche Zaphir Collar + Aretes**

*VUIH|VKLWSH[HIYPSSHU[L` JYPZ[HSLZ *VSSHYYLN\SHISLKLH JT *}K  Estuche Capri Aretes** + Anillo

*VUIH|VKLVYVIYPSSHU[L`JYPZ[HSLZ =LYWYVIHKVYKLHUPSSVZWmN

;*}K ;*}K

 

;*}K ; *}K

 

Y769:,95(;<9(3,:36:*6369,:@;(4(j6:+,3(:70,+9(:7<,+,5=(90(9*VUWHZHKVYOPWVHSLYNtUPJV

NUEVO

โ€œLos productos y promociones se atenderรกn hasta agotar el stock mรญnimo de 50 unidadesโ€.

Llama al 01-800-BELCORP (2352677) a nivel nacional. Visita nuestra pรกgina web: www.lbel.com

4t_PJV* *H[mSVNV=PNLU[LOHZ[H :LW[PLTIYL

+L[HSSLZKLJYPZ[HS

Catálogo Finart Mexico C13  

Finart / Campaña 13 / Mexico