Page 1

%2/,9,$& ZZZHVLNDEL]

AO?Q>NAAHNKFK MQAD=UAJPE EOBNéP=HKAJPQI=MQEHH=FAPQO=??AOKNEKO UAJPQJQAR=BN=C=J?E=A=QPU.A@


.+&+ HKIAFKN@APE

0QL=OEäJPQRAOPE@KIbOOA@Q?PKN H=OACQNE@=@AJPEIEOI=PQOH=>EKO PQAOAJ?E=@AIQFAN Q=J@KPA =PNARAO=ATLNAO=NPAAJNKFK @KIEJ=OPQLNKLE=OAJOQ=HE@=@ PKI=OH=EJE?E=PER=AOPbO@EOLQAOP= =?KJMQEOP=N

LKNMQAIbOMQAQJ ?KHKNAHNKFKAOQJ==?PEPQ@ 5=DKN= P=I>EÛJAOQJ=NKI=
A=QPU.A@ 1JLANBQIAMQAOA@Q?A?KJ?=Nb?PAN 1J =NKI= MQA LANOEOPA AJ PQ LEAH MQA @AF= QJ= AOPAH=AJ?=JP=@KN=AENNAOEOPE>HA@APNbO@APEUMQA EJREP==ÛH=OACQENPAU=AJPNAC=NOA=PE

L=NPEN@A=DKN=AHNKFKP=I>EÛJAOPQN=OPNK AHN=OPNKA=QPU.A@18(92

AO?Q>NAAHNKFK MQAD=UAJPE'('(6&8(172

%($87<5(' (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

)ORUDO6HQVXDO 8QDURPD DEVROXWRGH URVDV\MD]PtQ UHYHODWRGDOD LQWHQVLGDGGHWX HVHQFLDGHPXMHU
(VWXFKH %HDXW\ 5HG

D VROR 86 &yG

KJ AH NKFK AJ PQO FKU=O H= MQA >NEHH= ANAO Pé (VWXFKH %HDXW\ 5HG ,QFOX\H XQ RULJLQDO FROODU \ XQRV DUHWHV HQ EDxR GRUDGR FRQ FULVWDOHV URMRV /DUJR UHJXODEOH GHO FROODU D FP 9DORUL]DGR HQ 86 

9iOLGR KDVWD DJRWDU VWRFN
$=VHK OKJNKF=NOA

/KNLNÃ&#x203A;J@AHK ?KJ QJ NKOPNK LNA?EKOK U N=@E=JPA

 '( '(6&8(172

5XERU FRPSDFWR UXEt

?=>=@K J=PQN=H KJPNKH= AH AT?AOK @A >NEHHK 0ATPQN= OA@KO= 5XERU FRPSDFWR HIHFWR JHPDV \ PLQHUDOHV J  R] 9DORUL]DGR HQ 86 

86 

#.*0! .+/^

1.6+ .+/

+.(

¡).

&yG

&yG

&yG

.1¤ &yG
/DELDOPi[LPDGXUDFLyQURMRH[WUDYDJDQ]D\(VPDOWHSURIHVLRQDOHQURMRVHQVXDO
PN=ANHKAOPbAJPQOH=>EKO ?KJMQEOP=NHKAOPbAJPQO I=JKO 

'('(6&8(172(1 (60$/7(352)(6,21$/(1 3$5$8f$6

K

'('85$&,Ã&#x201E;1

 QN=?EäJ NEHHK *QPNAPQOQã=O /A?=@KNbLE@K ?=>=@KQJEBKNIA "b?EH=LHE?=?EäJ (VPDOWHSURIHVLRQDO HQSDUDXxDV POIOR] 9DORUL]DGRHQ86

&yG

.1¤%*0!*/+

&yG

+.#+_.!(

&yG

%.1!( %*0!*/+

&yG

.+&+2%.*0!

&yG

12!.*!0

86

 )bTEI=@QN=?EäJ KJ=?PERKODQIA?P=JPAO &2/25),;0$;7,0( /DELDOGHPi[LPDGXUDFLyQ JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

.+&+ /! 10+.

* !(%0

$!..5

+,+.0+

&yG

&yG

&yG

&yG

.+&+/!*/1(

.+&+!40.2#*6

&yG

&yG
DURPDV /!*/1(!/
(6(1&,$6 $520$6

0QBKNI=@A OA@Q?ENHKAO LANBA?P= 'XOFH6HQVXDO +LSQyWLFR FRQWUDVWH GHEHUJDPRWD \PXVN VHGXFH LQWHQVDPHQWH'('(6&8(172

,1&,7$17 (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86
DURPDV /!*/1(!/

AF=MQAÃ&#x203A;H OEC=PQNEPIK '$1==Ã&#x20AC;$ (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86'XOFH6HQVXDO 3URYRFDWLYR µLUWHRGH RUTXtGHD FDOLSVR\ VRUEHWH GHSHUD


(6(1&,$6 $520$6

 '('(6&8(172(1 6(&5(7086.

z/=>AO?QbH AOIE OA?NAPK

6(&5(7086. (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

(VSHFLDGD 6HQVXDO $SDVLRQDQWHV HVSHFLDV SHUIXPDQWX SLHOSDUDJXLDU VXVEHVRV
DURPDV /!*/1(!/

&QAC= = ?KJMQEOP=NHK

)ORUDO 6HQVXDO &RTXHWDV QRWDV GH LULV \ RUTXtGHDV MXHJDQ FRQ XQ WRTXH GH PXVN

3$66,21 086. (DX GH SDUIXP DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 
(6(1&,$6 $520$6

/Q B=JP=Oß= ANAO Pé

/$ GD $ 6Ä/2

86 'XOFH 6HQVXDO ,UUHVLVWLEOH PXVN \ WHQWDGRUDV IUDPEXHVDV

3URGXFWR 5HG ,QWHQVH

GD &yG 

5(' ,17(16( (DX GH SDUIXP DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 
z-QÛ=NKI=R=IAFKN?KJPECK

$/ 25 )/

( /& '8

( /& '8

$/ 87 )5$/ 87 )52 ,& 75 &À

2 ,& 75 &À

'2 ,$ (& 3 (6

)587$/

(63(&,$'2 &À75,&2

'8/&(2 $' &, 3( (6

)/25$/

,9$ &7 $     

 6( $ & 16 17, 8$ ½ 0 /  2  5                / 5$ 2 )/

(/ (* $1 7(    

AO?é>NAHKAJAH>=JE?K@ANKI=O@A^OEG=

&À75,&2 (63(&,$'2 )587$/

'8/&(

)/25$/

«O=HK=Oß 1>E?=QJK@AHKOCNQLKOOACéJPQAOPEHK!HAC=JPA.KIbJPE?=/AJOQ=HK?PER=

(QACKAHECAAHPELK@A=NKI=OACéJH=B=IEHE=KHB=PER="HKN=H QH?A"NQP=H!OLA?E=@K KßPNE?K

!OP=OOAã=HAOPA=UQ@=NbJ=AJ?KJPN=NPQ=NKI=AJAH?=PbHKCK DURPDV !(!#*0!/

,PiJHQHV ,PiJHQHV'LDPRQGV ;LDQDDURPDV .+)¡*0%+/

*UD]]LD 5RPDQ]L )LRUL 9DQLOOD6FHQW $wQQDUD

DURPDV /!*/1(!/

DURPDV 0%2+/

*UD]]LD([RWLF *UD]]LD3DUDGLVH 3DVVLRQ0XVN 9HKHPHQFHSDUDHOOD 5RVH 5RVH 6H[\*ROG %HDXW\5HG 'DQ]]tD 5HG,QWHQVH ,QFLWDQW -DGLVV 6HFUHW0XVN

([SUHVVLRQ eODQLH *\UD 0RPHQWRV9LEUDQWHV 0RPHQWRVOLEHUWDG <RX <RX/LYH


'('(6&8(172

,0½*(1(6 (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ 86

86

!HAC=JPA D=OP=AJ PQLANBQIA

(6(1&,$6 $520$6
)ßN=HK QJ= RAV ?=QPßR=HK L=N= OEAILNA -$',66 (DX GH SDUIXP DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

(VSHFLDGR 6HQVXDO 6HFUHWDV HVSHFLDV \ µRUGHQHUROL DWUDHQ OR TXH PiV GHVHDV
'('(6&8(172

AO?Q>NA ?QbH ANAO Pé

*5$==,$ (;27,& (DX GH SDUIXP DWRPLVHXU PO  IOR]

)ORUDO 5RPiQWLFD 'HOLFDGDV URVDV GH %XOJDULD UHYHODQ WX HVHQFLD IHPHQLQD

&yG 

*5$==,$ 3$5$',6( (DX GH SDUIXP DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

*5$==,$ (DX GH SDUIXP DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 FX

86 FX

)ORUDO 6HQVXDO $WUDFWLYD \ QDWXUDO FRPR OD SDUDGLVtDFD µRUGH7LDUp

)ORUDO 6HQVXDO 0LVWHULR \ VHQVXDOLGDG HQ XQD IXVLyQ GH RUTXtGHDV \ H[yWLFDV IUXWDV(6(1&,$6 $520$6(= IQFAN AO ?KIK QJ= BHKN


DURPDV /!*/1(!/

,=N=QJ= IQFANOAJOQ=H U@AHE?=@= QJ=NKO=

)ORUDO6HQVXDO 'HOLFDGDVURVDV XQWRTXHGH YDLQLOOD\PXVN

)527$$48Ã&#x20AC;<6,(17( (/$520$(1783,(/
 782)(57$ (675(//$

526( 526( (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86
DURPDV !(!#*0!/

{-QÛ>EAJPAR=JHKO @E=I=JPAOÎ ,0½*(1(6',$021'6 (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

)ORUDO (OHJDQWH 'HVOXPEUD FRQURVDVGH %XOJDULD\ JDUGHQLDV

)527$$48À<6,(17( (/$520$(1783,(/
723

(6(1&,$6 $520$6

/$&2035$
DURPDV 0%2+/

!TLNÃ&#x203A;O=PA ?KJ AOA =NKI= P=J PQUKSURPRFLyQ SiJ 

)ORUDO $FWLYD ([SUHVD WXV VHQWLPLHQWRV FRQµRUGH QDUDQMR MD]PtQ \ PLPRVDV


(6(1&,$6 $520$6'('(6&8(172

(;35(66,21 (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG 

9DORUL]DGRHQ86

86 
DURPDV .+)ยก*0%+/

)ORUDO 5RPiQWLFD 9LROHWDV URVDV\ ViQGDORFUHDQ HOPDUFR SHUIHFWRSDUD HODPRU

'XOFH 5RPiQWLFD /DIHOLFLGDG WLHQHDURPD DYDLQLOOD MD]PLQHV \OLULRV )527$$48ร€<6,(17( (/$520$9$1,//$6&(17 (1783,(/

9$1,//$6&(17 (DXGHSDUIXP DWRPLVHXU POIOR]

520$1=, (DXGHSDUIXP DWRPLVHXU POIOR]

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ 86

9DORUL]DGRHQ 86

8686


(6(1&,$6 $520$6

 '('(6&8(172

)ORUDO 5RPiQWLFD $UPRQLRVR EXTXpGH µRUHVTXHWH LQYLWDDVRxDU

),25, (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

ßIAHK ?KJQJ=BHKN 


DURPDV 0%2+/

!NAO AOLKJPbJA= U KLPEIEOP= ,KN AOK AOPKO =NKI=O OKJ LANBA?PKO L=N= PEÎ


86

(6(1&,$6 $520$6

&8$/48,(5$ $ 6Ä/2


DURPDV 0%2+/

*<5$ &RORQLDFRQDWRPL]DGRU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86)UXWDO$FWLYD ,PSXOVD WXGtDFRQ FKLVSHDQWHV JRWDVGH PDQGDULQD\ µRUGHORWR


'('(6&8(172(1 e/$1,(

e/$1,( (DXGHSDUIXPDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

)ORUDO$FWLYD $OHJUHIXVLyQ GHJDUGHQLDV \DPRUSRU ODYLGD

0Q=NKI=AOOKHK QJ@AP=HHAIbO LKNAHMQAPA =@IEN=JP=JPK 

(6(1&,$6 $520$6
0=JOQ=RA P=JLANBQI=@= P=JATMQEOEP= 0QLEAHAOKPN=?Q=J@KH=?QE@=O ?KJH=@AHE?=@AV=@AQJ=HK?EäJ LANBQI=@=

6XDYL]DQ \SHUIXPDQ WXSLHO

&yG&yG

&yG

&yG


(6(1&,$6 $520$6'('(6&8(172

/RFLRQHVSHUIXPDGDV POIOR] 9DORUL]DGDVHQ86FX 86FX

&yG

&yG

&yG

&yG
&216,e17(7( (QHUJ\ &RORQLD PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

 &UHPD SDUD PDQRV PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

 -DEyQ OtTXLGR SDUD PDQRV PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

 /RFLyQ FRUSRUDO PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

 -DEyQ OtTXLGR SDUD HO FXHUSR PO  IOR]

1DIII

AOPA @AHE?EKOK =NKI= IA NAREP=HEV=

!O DKN= @A ?KJOAJPENIA U HHAJ=NIA @A AJANCß=1J =NKI= @AHE?EKOK OKHK L=N= PE

.AREP=HEV=JPA =NKI= BNQP=H @A @QN=VJKO BNAO=O U BN=I>QAO=O


(6(1&,$6 $520$6

 '( '(6&8(172 (1 &5(0$ 3$5$ 0$126

 &UHPD SDUD PDQRV /DV GHMD VHGRVDV \ SURWHJLGDV GH OD UHVHTXHGDG

 &RORQLD $QLPD WX GtD FRQ XQ UHYLWDOL]DQWH DURPD IUXWDO

 -DEyQ OtTXLGR SDUD HO FXHUSR /LPSLD DFRQGLFLRQD \ SHUIXPD WRGD WX SLHO FRQ XQ DURPD GH GXUD]QRV IUHVDV \ IUDPEXHVDV

 -DEyQ OtTXLGR SDUD PDQRV 'HMD WXV PDQRV OLPSLDV VXDYHV \ FRQ XQ H[TXLVLWR DURPD

 /RFLyQ FRUSRUDO 6HQVDFLyQ GH VXDYLGDG HQ WRGR WX FXHUSR
EOBNQP=HKO @AHE?EKOKO=NKI=O @AH=J=PQN=HAV= 

-DERQHV;86

&XDOTXLHUFRPELQDFLyQHVSRVLEOH

&RQWDSD µLSWRS  &=>KJAOHßMQE@KOMQA HEILE=JUOQ=REV=JPQLEAH ,ANBA?PKOL=N=AH>=ãK@E=NEK

)58,76 )/2:(56 -DEyQOtTXLGRSDUDHOFXHUSR POIOR] 7URSLFDO0DUDFX\i&yG 0\VWLF&RFNWDLO&yG )UHHVLD%RXTXHW&yG 9DORUL]DGRVHQ86FX

6LGHVHDVFRPSUDUVRORXQMDEyQ StGHORDVt 7URSLFDO0DUDFX\i&yG R0\VWLF&RFNWDLO&yG R)UHHVLD%RXTXHW&yG

9DORUL]DGRHQ86FX 86FX 


 KHKJE=O?KJNEMQßOEIKO =NKI=O=BHKNAOUBNQP=O ,QA@AOQO=NH=OR=NE=O RA?AO=H@ß= 

)UXWDO ([yWLFDV JRWDVGH O\FKHH\ JUDQDGD

&RORQLD POIOR] 0\VWLF&RFNWDLO&yG 7URSLFDO0DUDFX\i&yG )UHHVLD%RXTXHW&yG 9DORUL]DGDVHQ86FX

(6(1&,$6 $520$6

&RORQLDV;86

&XDOTXLHUFRPELQDFLyQHVSRVLEOH

)UXWDO 'LVIUXWDGHO UHYLWDOL]DQWH DURPDD PDUDFX\i HQWXSLHO

6LGHVHDVFRPSUDUVRORXQDFRORQLD StGHODDVt0\VWLF&RFNWDLO&yG R7URSLFDO0DUDFX\i&yG R)UHHVLD%RXTXHW&yG

9DORUL]DGRHQ86FX 86FX

)ORUDO 'HOLFDGR DURPDGH DPRURVDV IUHHVLDVHQ WXSLHO

)527$$48À<6,(17( (/$520$'( )5(66,$%2848(7 (1783,(/
/AJOQ=HAO BHKNAOAJ PK@=PQ LEAH !OPAäHAK?KNLKN=H IA@AF=QJ= @AHE?EKO=OAJO=?EäJ @ADQIA?P=?EäJ

86FX Ã&#x201E;OHRVFRUSRUDOHV

*K@AF= CN=OKO= H=LEAH

&XDOTXLHUyOHRFRUSRUDO 0LQLyOHR6HQVXDOO\ 5RVHGHPO $62/2

86 9DORUL]DGRHQ86


86FX

&XDOTXLHUFRORQLD 0LQLyOHR6HQVXDOO\ 5RVHGHPO $62/2

86 9DORUL]DGRHQ86

(6(1&,$6 $520$6

&RORQLDV


&yG

#.*0!/! 10+.

)..¨*#()+1.&yG!.!6$!$%6+&yG

.+&+(1&1.%&yG

.+&+%*0.%#*0!&yG


(63(&,$/ '(/$%,$/(6

LQN= $% .0%¨* DKN=O@ADQIA?P=?EäJ AJPQOH=>EKO !REP=MQAHKOH=>EKO OANAOAMQAJ KJREP=IEJ=OUIEJAN=HAO

'('(6&8(172

/DELDOKLGUDWDQWHH[WUHPR JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

)$&725'( 3527(&&,Ã&#x201E;1 62/$5

)36

.+&+ !/!+&yG

.+/ .+)¡*0% &yG

)#!*0 0.2%!/

&yG

&yG

"1/% #()

.+/ !**0+ &yG

"1/% 10%2*0!

.+/ !/,(!* +.

&yG

&yG
IbTEI= /12% 

AHE?EKO= BäNIQH= MQA =?=NE?E= PQO H=>EKO .+/ + )¡#%+

KJ =?AEPAO J=PQN=HAO /A @AOHEV= LH=?AJPAN=IAJPA AHE?EKOK O=>KN U =NKI=

&yG

.+/ +-1!0 &yG

)+. + +/!/%¨* &yG

)..¨* 0!*0%¨* &yG

.+&+ 2%26 &yG

.+&+ ,.+2+%¨* &yG

"1/% /! 10+. &yG

/DELDO XOWUD VXDYL]DQWH J  R] 9DORUL]DGR HQ 86 

86 

)$&725 '( 3527(&&,Ã&#x201E;1 62/$5

)36

2%*+ /!*/1(

.+/ %*0.%#

"1/% "*0/¤

)..¨* +0+_+

)(2 %(1/%¨*

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG


(63(&,$/ '( /$%,$/(6

BQHH +(+.(=>EKO RE>N=JPAO @AO@A H= LNEIAN= =LHE?=?EäJ

'( '(6&8(172

KHKNAO EJPAJOKO KJ ?AN=O J=PQN=HAO /Q=RA =LHE?=?EäJ

)$&725 '( 3527(&&,Ã&#x201E;1 62/$5

)36*.*& 2%26 &yG

.+&+ $!..5 &yG

)#!*0 0.!2% &yG

.+/ %2%* &yG

/DELDO HQ EDUUD Pi[LPR FRORU J  R] 9DORUL]DGR HQ 86 

86 

)+ )%/0!.%+ &yG

"1/% "*5 &yG

)..¨* ¡(% +

+.( /$%*!

&yG

&yG

.+&+ )+. &yG

2%*+ #()+1. &yG

$!..5 )%/0!.%+ &yG

.+/ + 0!*0%¨* &yG
+(+.!/ ?KI>EJ=>HAO «O=HKOPK@KOHKO@ß=OAJPK@= K?=OEäJUAJ?Q=HMQEANHQC=N  0KJKOMQAOEAILNAPA MQA@=NbJ>EAJ KJREP=IEJ=!

"1/% !/0!((+/ &yG

2%*+ !/0!((+/

&yG

,(+.+/ !/0!((+/&yG

/DELDOGHVWHOORVGHFRORU JR] 9DORUL]DGRHQ86

.+&+ !/0!((+/

&yG

/()¨* !/0!((+/

&yG

*01.( !/0!((+/

&yG

&yG

$++(0! !/0!((+/

.+/ !/0!((+/&yG

86

+.( !/0!((+/

)+ !/0!((+/

+. + !/0!((+/

".!/ !/0!((+/

&yG

&yG

&yG

&yG


(63(&,$/ '(/$%,$/(6

?KHKN 1. !.+(=>EKO?KJ?KHKNLKN IQ?DKIbOPEAILK 

'('(6&8(172

 KJAIKHEAJPAOJ=PQ=HAO APATPQN=OQ=RA "1/% /1(%)! &yG

)..¨* $2* &yG

"1/% 0!*0%¨* &yG

.+/ "%+.!((! &yG

.+&+ ,/%¨* &yG

)$&725'( 3527(&&,Ã&#x201E;1 62/$5

)36 .+&+/!45&yG"1/% !(%.%+ &yG

/DELDOGHODUJDGXUDFLyQ JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

.+&+"%!/0 &yG

*01.( 1*!

"1/% !1"+.%

)..¨* )«

&yG

&yG

&yG

2%*+ !/!+ &yG

)..¨* "*0% &yG
IbTEI= 1.%¨* SDVR FRORU

KHKNMQA@QN=AJPQOH=>EKO D=OP=MQAPéHK@A?E@=O 

.+/ $% &yG

"1/%$+0 &yG

 )bTEI==@DANAJ?E=@A?KHKN "EF=AH?KHKNAJ@KOL=OKO ,NKPACADQIA?P=U=?KJ@E?EKJ=

.+&+ ,//%+* &yG

%.1!( !/%.! &yG

SDVR EULOOR

5RMRSDVVLRQ

/DELDOG~RWDWWRR POJIOR]R] 9DORUL]DGRHQ86

86

K

V

"1/% /3!!0 &yG'('85$&,Ã&#x201E;1

/()¨* 3+* !.

.+/ (%#$0

2%*+ !(%//

+.( 00.0%+*

&yG

&yG

&yG

&yG


(63(&,$/ '(/$%,$/(6

@ABEJE?EäJ ,!."!0

(=>E=HU@AHEJA=@KN AJQJOKHKLNK@Q?PK

 '('(6&8(172

 (=>E=HU@AHEJA=@KN?KJAH?KHKNAT=?PK KNNAOQ=RAIAJPA ?=>=@KI=PA

SDVR SLQWD

"1/% "!))! &yG

SDVR GHOLQHD

5RVDEHOOH

3HUIHFW0DWFK /DELDO'HOLQHDGRUJR] 9DORUL]DGRHQ86

86

.! /1,.!)! $!..5 (//

.+/ * 5

&yG

&yG

1.6*+ #()

2%*+ )% *%#$0

+.( /! 10%+*

+""!! /3!!0

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG
NEHHK +* /+.

1J IQJ@K @A OAJO=?EKJAO AJ PQO H=>EKO *K MQANNbO @AF=N @A QO=NHK

!.!6 /! 1%¨* &yG

0!*0%¨* ! )* .%* $++(0! ,.+2+%¨* &yG

&yG

NEHHK EJPAJOK AHE?EKOK O=>KN QH?A =NKI=

!(%% ! ".!/ &yG

".)1!/ #+(+/ &yG

+.( ! *.*& &yG

/* ¤ +-1!0 &yG

%.1!( %..!/%/0%(! &yG

".!// +* .!) &yG

%ULOOR ODELDO VDERU LUUHVLVWLEOH PO  IOR] 9DORUL]DGR HQ 86 

86 ,.%$+ ! )+.

)*6* !**!( 

)*&. *01.(

&yG

&yG

&yG


(63(&,$/ '( /$%,$/(6

)¡4%)+ NEHHK

AOHQI>N= ?KJ QJKO H=>EKO OéLAN >NEHH=JPAO!BA?PK H=>EKO DéIA@KO *K AO LAC=FKOK

'( '(6&8(172

.+/ /$%*! &yG

+.( /,(/$ &yG

/DELDO OtTXLGR EULOOR XOWUD IDQWiVWLFR PO  IOR] 9DORUL]DGR HQ 86 

86 

.+/ + "/$%+*

.+&+ %..!/%/0%(!

.+/ + )#*!0%

.+/ !!,

$!..5 )#%

.+&+ /$%*!

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

"1/% $%

.+/ !/0!(.

$!..5 /$%*!

&yG

&yG

&yG
0ELÐ L=N=AOP=N =H=IK@= {,EJP=NIAH=OQã=O ?KIK=IßIACQOP=Î

5MQAIAFKNBKNI=@AD=?ANHKMQA?KJPQOAOI=HPAOB=RKNEPKO ?KHKNAOMQAPAAJ?=JP=JUMQA?KI>EJ=NbJOEAILNA?KJPK@K HKMQAPALKJC=O {!OPEHKAJ?=@=Qã=Î 


!.+ $% &yG

*!#.+ +/ + &yG

"^)%!( &yG

12 /! 10+. &yG

)+. + "%!/0 &yG/*#.! (0%* &yG

'('(6&8(172

12 !.*!0 &yG

+.#+_ .!( &yG

.1¤ %*0!*/+ &yG

(VPDOWHSURIHVLRQDOHQSDUD XxDV POIOR] 9DORUL]DGRHQ86

$),#*! #( &yG

.+&+ 2%.*0! &yG

86

%.1!( %*0!*/+ &yG

%DVHIRUWDOHFHGRUDSDUDXxDV POIOR]

++ #+(+/

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

/()¨* !/0!((*0!

86

&yG

$1)+ 0+.*/+( &yG

0i[LPREULOOR QXWUHPD\RU GXUDFLyQVHFDGR UiSLGRDSOLFDFLyQ XQLIRUPH\EURFKD SURIHVLRQDO

.+&+ /!*/1( &yG

+.( 0.+,%( &yG

.+/ 2%.*0! &yG

".)1!/ %(1/%¨* &yG

,«.,1. ,/%¨* &yG

61( )¤/0%+ &yG

2!. ! /1*01+/+ &yG

#.%/ #()

,(0 (14!

+.! )¤/0%+

(*+ )."%(

.+/ !*/1!_+

.+/ .+)*!

.+/ /! 

.+/ ,.%)2!.

(%( )¡#%+

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

& ! +.%!*0( &yG
1J=IEN=@=HHAJ=@A?KHKN

0EAJAOP=JPKO?KHKNAO?KIKIKPERKOL=N=RANPAHEJ@= AHECAMQÃ&#x203A;IEN=@=MQEANAOHQ?ENDKU

(VWXFKHGHVRPEUDV JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

1.!(( $% &yG

+ (+

 $ +0 . / $ 

 &yG

+276$+$5$.

&yG , +, 

$&8$5(//$&+,&

&2/25323


/22. &2/25

0=JPKOHKKGO ?KIKEI=CEJ=O &QAC=?KJHKO ?KHKNAOU?NA=PQ LNKLEKAOPEHK PEAJAO?EAJPKO@A ?KI>EJ=?EKJAO

 '('(6&8(172(1 2&7(72'(620%5$6

 2=NEA@=@@A ?KI>EJ=?EKJAO KHKNAOEJPAJOKO #N=J=@DANAJ?E= UOQ=RE@=@ 2FWHWRGHVRPEUDV JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

.!*/'5

(//%#+( !*

+(+./5),$+*5

!1"+.%(1!/

+0+_+$%

.+)*0%+(+./
AO?Q>NAHKO?KHKNAOU H=O?KI>EJ=?EKJAO@A IK@=MQAJQJ?=B=HH=J

.+/%((1/%+* &yG

 KHKNAOEJPAJOKO /Q=RA=LHE?=?EäJ 2=NEA@=@@A ?KI>EJ=?EKJAO

01.-1!/ !/%#*

D

&yG

E

G

2!. !&1*#(! &yG

G F

DD E

D

G

D E

F

F

G

&yG

D

E

E

).%*+%*0!*/+

G

G

D

F

D

F

F

G

&yG

86E

F

.+/#(+.%+1/

&XDUWHWRGHVRPEUDV JR] 9DORUL]DGRHQ86

2%+(!0,//%+*

D E

&yG

G

D F E

F

F

G

G

D

D


0QIbO?=N=E@A=H

92/80(162535(1'(17(

'('(6&8(172

&859$6(;75(0$6

PiVFDUDPLUDGDKHFKL]DQWHQHJUR

PiVFDUDH[WUDFXUYDVQHJUR

$358(%$'(

$358(%$'(

$*8$

$*8$

 RA?AOIbORKHQIAJ ABEJE?EäJOKNLNAJ@AJPA 0iVFDUD0LUDGD +HFKL]DQWH JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

/22. &2/25$=UQJ=?NA=@=AOLA?E=HIAJPAL=N=PE

 ,AOP=ã=O

Ã&#x2019; IbO?QNR=O RA?AOIbORKHQIAJ (=P=L=OENRA?KIK NEV=@KN 0iVFDUDSDUDSHVWDxDV H[WUDFXUYDV JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

)..¨* &yG

*!#.+ )..¨* &yG

*!#.+ &yG

)..¨* &yG

*!#.+ )..¨*

*!#.+ &yG

&yG
0+ + HK MQA PQO LAOP=ã=O JA?AOEP=J {(K PEAJA H= IbO?=N= @A EIL=?PK AJ AJ QJ OKHK LNK@Q?PKÎ 0iVFDUD GH LPSDFWR HQ QHJUR


720$ 127$

78 2)(57$ (675(//$

3DVR $SOLFD OD PiVFDUD GHVGH OD UDt] GH WXV SHVWDxDV SDUD XQD DSOLFDFLyQ XQLIRUPH 3DVR 5HWLUD HO H[FHVR GH PiVFDUD FRQ HO SHLQH TXH DO PLVPR WLHPSR VHSDUD WXV SHVWDxDV XQD D XQD SDUD XQD GHILQLFLyQ ~QLFD

&HSLOOR TXH JDUDQWL]D FREHUWXUD SHUIHFWD

H=NC= .EV= /AL=N= ,AEJ= "KNP=HA?A 3HLQH TXH UHWLUD HO H[FHVR GH PiVFDUD

0iVFDUD GH LPSDFWR HQ  J  R] 9DORUL]DGR HQ 86 

86 )..¨* &yG

*!#.+ )..¨*

*!#.+ &yG

&yG
6LVWHPD UHWUiFWLO

zQbHAOH=PQU= z(=IbO?=N=BKNP=HA?EIEAJPKL=N=LAOP=ã=O ENNKILE>HAOKH=I=UKNRKHQIAJL=N= LAOP=ã=OOéLANRKHQIEJKO=O 3(67$f$6,55203,%/(6

3(67$f$692/80,126$6

K

V

'('85$&,Ã&#x201E;1

0iVFDUDIRUWDOHFLPLHQWRFRQWLQXRQHJUR

0iVFDUDHIHFWRPD\RUYROXPHQQHJUR

 )bTEIKRKHQIAJOEJ =QIAJP=NLAOK=PQO LAOP=ã=O ABEJE?EäJOKNLNAJ@AJPA

 )bTEIKBKNP=HA?EIEAJPK KJ=?AEPA@ANE?EJKUKHER= ?KJ@E?EKJ=PQOLAOP=ã=O UAREP=OQMQEA>NA

 

0iVFDUD IRUWDOHFLPLHQWR FRQWLQXR JR] 9DORUL]DGRHQ 86

0iVFDUDHIHFWR PD\RUYROXPHQ JR] 9DORUL]DGRHQ 86

86

)..¨* &yG

*!#.+ )..¨*

)..¨*

61(

&yG

&yG

&yG

+.+ #()+1.

,(0 . %*0!

%.1!( !**0+

61( 6"%.+

&yG

&yG

&yG

&yG

2!. ! +0+_+

01.-1!/ )!0¡(%+

)..¨* *+#(

*!#.+ ^*+

&yG

&yG

&yG

&yG

$358(%$'(

$*8$

$*8$(YDOXDFLyQVHQVRULDOGHGXUDFLyQ UHDOL]DGDEDMRFRQGLFLRQHVGHODERUDWRULR

86

$358(%$'(

*!#.+

86 V

*!#.+ )..¨*

&yG

&yG

'HOLQHDGRUSDUDRMRV GHPi[LPDGXUDFLyQ JR] 9DORUL]DGRHQ86

*!#.+ &yG

'HOLQHDGRUFRORUIL[D]XO]DILUR


/22. &2/25

&yG

*!#.+'+$(

&yG

*!#.+'+$(

)..¨*'+$(

61('+$(

&yG

3XQWD SLQFHO

3XQWD SOXPyQ

$358(%$'(

$358(%$'(

$*8$$*8$

'('(6&8(172

'LIXPLQDGRU

'HOLQHDGRUOtTXLGR GHIiFLODSOLFDFLyQ POIOR] 9DORUL]DGRHQ86

'HOLQHDGRUOtTXLGRGH DFDEDGRSURIHVLRQDO POIOR] 9DORUL]DGRHQ86

86

*!#.+ !40.!)+

2%+(!0 )%/0!.%+

+. + !**0+

&yG

&yG

&yG

86

2!. ! 1 6 &yG

*!#.+ !40.!)+ &yG

72126*/,77(5

,(0 /,.'

61( /,.'

)..¨* /,.'

&yG

&yG

&yG

'HOLQHDGRUNRKO FRQGLIXPLQDGRU JR] 9DORUL]DGRHQ86

2%+(!0 )%/0!.%+ &yG

86

+. + !**0+

2!. ! 1 6

&yG

&yG

01.-1!/ '+$(

,!.( '+$(

61( '+$(

&yG

&yG

&yG

)+. + '+$( &yG

72126*/,77(5

*!#.+ /,.' &yG

'HOLQHDGRUOtTXLGRDFDEDGRSURIHVLRQDOQHJUR

,(0 /,.' &yG

61( /,.' &yG

)..¨* /,.'

*!#.+ /,.'

&yG

&yG

'HOLQHDGRUOtTXLGRGHIiFLODSOLFDFLyQQHJUR

)..¨* '+$(

*!#.+ '+$(

&yG

&yG

'HOLQHDGRUNKROFRQGLIXPLQDGRUQHJURNKRO
1.6+.+/

.+/ 

!%#! 

!%#! 

&yG

&yG

&yG

ยก). &yG

)+ &yG

/ 0 !.+ #. * &yG

^

.1ยค &yG

+.( &yG

.+/  &yG

 (A@=RE@=U?KHKN=PQLEAH ?=>=@KOQ=RAUOA@KOK KHKNJ=PQN=H?KJ ?KILKJAJPAOIEJAN=HAO 5XERUFRPSDFWRHIHFWR JHPDV\PLQHUDOHV JR] 9DORUL]DGRHQ86

86 Q>NAEILANBA??EKJAO AF=PQLEAHQJEBKNIA 0ATPQN=OQ=RAUOA@KO= &RUUHFWRUIDFLDOSLHOSHUIHFWD JR] 9DORUL]DGRHQ86

86


/22. &2/25

!J=IäN=PA@APQLEAH (Q?AQJ?QPEOLANBA?PK?KJQJ=?=>=@KJ=PQN=H

!%#! &yG

!%#! &yG

0!..+0

&RPR EDVH

&yG

!%#! 

&RPR SROYRV

&yG

.+/ 

&yG

.+/ &yG

.+/ &yG

0.*/(«% +/ &yG

 '('(6&8(172(1 32/92668(/726 3$5$5267523,(/ '(6('$

 ,KHRKOU>=OAAJQJOKHKLNK@Q?PK KIKLKHRKOI=PEBE?=J KIK>=OA?Q>NAEILANBA??EKJAO 3ROYRVFRPSDFWRVGREOHDFDEDGR JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

 KJPNKH=AH>NEHHK AF=PQ?QPEO AJRE@E=>HAIAJPAOQ=RA "EF=AHI=MQEHH=FA 3ROYRVVXHOWRVSDUDURVWUR SLHOGHVHGD JR] 9DORUL]DGRHQ86

86
!H@AHEJA=@KNAO¡/%+ ?AJPé=PQATLNAOEäJAJI=N?= PQNKOPNKU@ABEJAPQOH=>EKO

'HOLQHDGRUHQOiSL] SDUDRMRV SDUDFHMDV SDUDODELRV JR] 9DORUL]DGRHQ86FX

SDUDODELRV

SDUDFHMDV *.*& $% &yG

)..+* .)!(

*01.(

&yG

&yG

.+/ !(%0! &yG

2%*+ %*%0*0! &yG

"1/% 2%26 &yG

.+&+ )*$00*

)..¨* (*+

&yG

&yG

+.( #(^ &yG

#1%* .!( &yG*!#.+ &yG


'HOLQHDGRUHV

DVROR 86

FX

'HOLQHDGRUSDUDODELRVURVDGHOLFDWH

'HOLQHDGRUSDUDRMRVWXUTXHVDPDJLF

SDUDRMRV

PKJKO HQT

*!#.+ %*0!*/+ &yG

,(0! + .0

"^ (14

*!#.+ (14

&yG

&yG

&yG

!(!/0! ,.%! &yG

61( )! %0!..¡*!+

01.-1!/ )#%

&yG

&yG

)..¨* "^ &yG

61( (14 &yG

+. + ,.! %(!0+ &yG

2!. ! (14 &yG

6HDWHQGHUiKDVWDDJRWDUVWRFN

)..¨* +.#+_ &yG

2!. ! /% *!5 &yG $358(%$'(

$*8$3ROYRVHIHFWR EURQFHDGR

?=>=@K >NKJ?A=@K PK@KAH=ãK

DVROR 86

(Q?AQJ>NKJ?A=@KJ=PQN=HOEJ JA?AOE@=@@AATLKJANPA=HOKH

*01.(.+*6! &yG

,QFOX\H EURFKD

 ?=>=@KJ=PQN=H K>ANPQN=QJEBKNIA /A=@=LP==PQPKJK@ALEAH

3ROYRVIDFLDOHVHQSHUODVHIHFWREURQFHDGR JR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

6HDWHQGHUiKDVWDDJRWDUVWRFN
%DVHKLGURQXWULWLYDURVD

ARQAHRAH=FQRAJPQ@ =PQLEAH "ENIAV=UAH=OPE?E@=@ EJIA@E=P=O

)$&725'( 3527(&&,Ä1 62/$5

86

)36
!VAJOEAOPQHßJA=@A I=MQEHH=FAE@A=H

(=(16, 3ROYRVFRPSDFWRVSDUDURVWUR JR] 9DORUL]DGRHQ86

86 )%!( 

".)1!/ /$%*!

&yG

+.(%*! 

+.(%*! 

&yG

&yG

&yG

.+&+ /$%*!

%ULOORODELDO POIOR] 9DORUL]DGRHQ86

&yG

86

".!/ /$%*!

0+""!! /$%*!

3!0 /$%*!

2%+(!0 /$%*!

&yG

&yG

&yG

&yG

(VWXFKHGHVRPEUDV JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

,%"% .+)*! &yG'('(6&8(172

) !%. "*0/5 &yG

,. %/! +!* &yG

/22. &2/25

z0ACQOP= HKJ=PQN=H


)EN=@= OAJOQ=H *01.! !*$*0

)bO @A QJ= I=JAN= @A I=MQEHH=N PQO KFKO L=N= ?KJMQEOP=NHK OEAILNA

/RRN 6HQVXDO ,PSDFWDQWH

š/LVWD SDUD LPSDFWDUOR" 8VD ORV WRQRV GHO TXLQWHWR GH VRPEUDV VLJXLHQGR ODV LQVWUXFFLRQHV GH DSOLFDFLyQ

K

V 

'('85$&,Ä1

 

/RRN 6HQVXDO FRTXHWD 8VD ORV WRQRV \ SDUD LOXPLQDU \ DPSOLDU WX PLUDGD (O WUXFR HVWi HQ PDQWHQHU ORV FRORUHV VREULRV (VWH ORRN HV LGHDO SDUD YHUWH QDWXUDOPHQWH OLQGD/RRN 6HQVXDO DWUHYLGD (V PRPHQWR GH GHVOXPEUDUOR 'DOH SURIXQGLGDG D WX PLUDGD DXPHQWDQGR ORV WRQRV   

\  (VWH ORRN WH GDUi XQD PLUDGD LUUHVLVWLEOH

)bTEI= @QN=?EäJ U ?KHKN ,NKPACAJ HKO LbNL=@KO

.AOEOPAJ AH =CQ=

4XLQWHWR GH VRPEUDV SURIHVLRQDO J  R] 9DORUL]DGR HQ 86 

86 


/22. &2/25

 '( '(6&8(172

18(92

)+ "/$%+*

7212

&yG

+.+ )#*!0% *01.! !*$*0

&yG&yG

9LHQH FRQ LQVWUXFFLRQHV GH DSOLFDFLyQ

(VSRQMD GHOLQHDGRUD SURIHVLRQDO

$SOLFDGRU GH FRORU

V

.+/! ,.+(+*#

)+ "/$%+*

61( )5/0!.5

+.+ )#*!0%

,1.,(! .0%/0%

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

,OXPLQDGRU SURIHVLRQDO

.+5( /!*/ &yG

%URFKD GLIXPLQDGRUD SURIHVLRQDO

-1 ,!.)*!*0

(%( .+)*0%

#()+1. ('

"!/0%2( #+(

&yG

&yG

&yG

&yG

(YDOXDFLyQ VHQVRULDO GH GXUDFLyQ UHDOL]DGD EDMR FRQGLFLRQHV GH ODERUDWRULR
PiVFDUDVHFUHWRVGHVHQVXDOLGDGQHJURODELDOGHPi[LPDGXUDFLyQPLHOJODFH\TXLQWHWRPRFFDIDVKLRQ

 )bTEI=ATPAJOEäJU?QNR= "EF=AH?KHKNLKNIQ?DKIbOPEAILK 0iVFDUDSDUDSHVWDxDV VHFUHWRVGHVHQVXDOLGDG JR] 9DORUL]DGRHQ86

86

$358(%$'(

$*8$

)..¨* %*0!*/+ &yG

*!#.+ )..¨* %*0!*/+ &yG*!#.+ %*0!*/+ &yG


/22. &2/25

/ATUPK@KAH@ß= KHKNEJPAJOKOMQA@QN=JD=OP= DKN=O

.+&+/! 10+.&yG

 ,NKRK?=PER=OQ=RE@=@ "b?EH=LHE?=?EäJ /DELDOGHPi[LPDGXUDFLyQ JR] 9DORUL]DGRHQ86

"1/% !4,.!//

"1/% ,%*'

.+/ + *1 !

&yG

&yG

&yG

$!..5 &yG

86

* !(%0&yG

.+&+ +,+.0+ !40.2#*6 &yG &yG

+ &yG

$++(0! /0¤* &yG

K

V

2%*+ #+( !* &yG

.+/ (%#$0 &yG

'('85$&,Ä1

)%!( #(^ &yG

)+. +*%#$0&yG 2%*+ $% &yG

$++(0!,//%+*&yG'('(6&8(172(1 /$%,$/'(0½;,0$'85$&,Ä1

V

(YDOXDFLyQVHQVRULDOGHGXUDFLyQUHDOL]DGDEDMRFRQGLFLRQHVGHODERUDWRULR
&ROODU$UHWHV

/D]]R

86 9DORUL]DGRHQ86

&yG

$+255$

86 

18(9$ &2/(&&,Ã&#x201E;1/$==2 &ROODU /DUJRUHJXODEOHDFP 0HGLGDVGHOGLMH[FP 9DORUL]DGRHQ8686 $UJROODV /DUJRFP

(OGLMH WDPELpQHV SUHQGHGRU

&yG

9DORUL]DGRHQ86

86

$UHWHVODUJRV /DUJR[FP 9DORUL]DGRHQ86

(QEDxRGH SODWHDGR FRQFULVWDOHV PXOWLFRORU

863XOVHUD /DUJRUHJXODEOHDFP &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

 18(675$%,-287(5,((6

/,%5('(3/202
$&&(625,26 (67,/2 !HLK@AN@AHKO ?KHKNAO EANN=HKOKFKOULEAJO= AJAH?KHKN>H=J?KLKN QJKOOACQJ@KO

z*K LAN?E>AO=?=OKQJ= EJ?NAß>HAOAJO=?EäJ@A PN=JMQEHE@=@ Oß=?Pé=JHKO?KHKNAO PANAH=F=JPA=HACN=JPA IQARAJ

2ERA=DKN= AO=OAJO=?EäJAJ?=@= =??AOKNEKMQAPA LKJC=OLKNMQA?KJ ^OEG=HKO?KHKNAOAOPbJ IK@=Î
)KN=@K AMQEHE>NEK LANBA?PK "AIEJE@=@AOPEHK =NIKJß= 0K@KHK MQA>QO?=OAOPb AJAO=?KHA??EäJ

18(675$%,-287(5,((6

/,%5('(3/202
/$&2035$

723 +RSHHV 8QDFROHFFLyQHQEDxR SODWHDGRFRQGHOLFDGRV FULVWDOHV\HVPDOWHFRORU PRUDGR(OGLMHWLHQH IRUPDGHPDULSRVDGH SHU´O

 

18(9$ &2/(&&,Ã&#x201E;1+23( $UHWHVODUJRV $UHWHV &ROODU /DUJRFP /DUJRUHJXODEOHDFP &yG 0HGLGDVGHOGLMH[FP &yG 9DORUL]DGRHQ86 &yG 9DORUL]DGRHQ86 86 9DORUL]DGRHQ86 86

86

3XOVHUD /DUJRUHJXODEOHDFP &yG

9DORUL]DGRHQ86

86


9LEUDQW HV 8QD YHUViWLO FROHFFLyQ HQ EDxR GRUDGR /OHYD GHOLFDGRV FULVWDOHV WUDQVO~FLGRV \ SLHGUDV GH GLVWLQWRV FRORUHV

&2/(&&,Ã&#x201E;1 9,%5$17 &ROODU /DUJR UHJXODEOH D FP 0HGLGDV GHO GLMH [ FP &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

 $UHWHV ODUJRV /DUJR FP &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86  '( '(6&8(172 (1 &2//$5
$&&(625,26 (67,/2

(Q EDxR GH SODWD FRQ FULVWDOHV \ SLHGUDV URVDGDV

'( '(6&8(172 (1 &2//$5

 

&2/(&&,Ã&#x201E;1 9$6&21,$ 

 &ROODU /DUJR UHJXODEOH D FP 0HGLGDV GHO GLMH [ FP &yG 

7DOOD &yG 7DOOD &yG 7DOOD &yG 7DOOD &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

9HU SUREDGRU HQ OD SiJ 

86 

 $UHWHV ODUJRV /DUJR FP

18(675$ %,-287(5,( (6

/,%5( '( 3/202

 $QLOOR

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

&yG 

 3XOVHUD 'H DUR SDUWLGR

9DORUL]DGR HQ 86 

&yG 

86 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 


'('(6&8(172(1 (678&+(&2//$5<$5(7(6

KN=@K

{MQÛ>EAJPAMQA@=Î 1J?KHKNMQA?KI>EJ=?KJPK@K MQAPAEJOLEN=MQANA=HV=PQ>AHHAV=

&2/(&&,Ä1635,1*7,0( &ROODU\DUHWHV /DUJRUHJXODEOHGHOFROODU DFP 0HGLGDVGHOGLMH [FP 0HGLGDVGHORVDUHWHV [FP

$UHWHVODUJRV 0HGLGDVDSUR[[FP

&yG

3XOVHUD /DUJRUHJXODEOHDFP

9DORUL]DGRHQ 86

86

&yG

9DORUL]DGRHQ86

86 &yG

9DORUL]DGRHQ86

86 (QEDxR GRUDGRFRQ FULVWDOHV PXOWLFRORU


 782)(57$ (675(//$

18(92 (VWXFKH3DUDGLV ,QFOX\HSDUHVGHDUHWHV &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

(HQRE=@A ?KHKNAO zQbHAOPQ B=RKNEPKz)KN=@K z0QNMQAO= {!J?QÛJPN=HKO=MQßÎ

(QEDxRGH SODWD\RUR FRQSLHGUDV HVPDOWHV\ FULVWDOHV

18(675$%,-287(5,((6

/,%5('(3/202 


(QEDxRGH RURURVDGR FRQFULVWDOHV WUDQVO~FLGRV \SHUODVFRORU FUHPD

KN=@KULANH=O

{-QÛ?KI>EJ=?EäJÎ "EJ=PEQJ=?KHA??EäJLANBA?P= L=N=HQ?ENBAIAJEJ=U@EOPEJCQE@= AJAO=K?=OEäJAOLA?E=H &2/(&&,Ä1),1$7, &ROODU /DUJRUHJXODEOHDFP 0HGLGDVGHOGLMH[FP &yG

9DORUL]DGRHQ86

 '('(6&8(172(1 $5(7(6/$5*26

86 $UHWHV &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

$UHWHVODUJRV /DUJRFP &yG

9DORUL]DGRHQ86

86 $QLOOR

7DOOD&yG 7DOOD&yG 7DOOD&yG 7DOOD&yG 9HUSUREDGRUHQODSiJ

86 


$&&(625,26 (67,/2

6R´VWLTHV8QDGHOLFDGDFROHFFLyQ HQEDxRGHSODWDFRQ FULVWDOHV\SLHGUDV IDFHWDGDVGHFRORUD]XO 'pMDWHOOHYDUSRUHVWH UHIUHVFDQWHFRORU 

&2/(&&,Ã&#x201E;162),67,4 &ROODU /DUJRUHJXODEOH DFP 0HGLGDVGHOGLMH [FP &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

$UHWHVODUJRV /DUJRFP &yG

9DORUL]DGRHQ86

86 $QLOOR

7DOOD&yG 7DOOD&yG 7DOOD&yG 7DOOD&yG

 

9HUSUREDGRUHQODSiJ

9DORUL]DGRHQ86

86

3XOVHUD /DUJRUHJXODEOHDFP 9DORUL]DGRHQ86

 '('(6&8(172(1 &2//$5

86

18(675$%,-287(5,((6

/,%5('(3/202 
'( '(6&8(172 (1 $5(7(6 /$5*26 '25$/,6

&2/(&&,Ã&#x201E;1 '25$/,6 &ROODU /DUJR UHJXODEOH D FP 0HGLGDV GHO GLMH FP &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

 $UHWHV ODUJRV /DUJR FP &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

 3XOVHUD /DUJR UHJXODEOH D FP &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 (Q EDxR GRUDGR FRQ SHUODV HQ WRQRV GRUDGRV PDUURQHV \ FUHPDV


$&&(625,26 (67,/2

$GDULV HV 8QD FROHFFLyQ HQ EDxR SODWHDGR FRQ HVPDOWH FUHPD\´QRVFULVWDOHV FRORU JULV 8QD VXWLO FRPELQDFLyQ GH FRORUHV TXH YD PX\ ELHQ VLHPSUH

&2/(&&,Ã&#x201E;1 $'$5,6 &ROODU /DUJR UHJXODEOH D FP 0HGLGDV GHO GLMH [ FP &yG 

(O GLMH WDPELpQ HV SUHQGHGRU

9DORUL]DGR HQ 86 

86  $UHWHV&yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

'( '(6&8(172 (1 &2//$5 $'$5,6

 $UHWHV ODUJRV /DUJR DSUR[ FP &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86  3XOVHUD &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 86 

 

18(675$ %,-287(5,( (6

/,%5( '( 3/202 


/LQGRV GLVHxRVHQ EDxRGHSODWD \EDxRGHRUR

(VWXFKH$GUD ,QFOX\HSDUHVGHDUHWHV

(VWXFKH0\WKLF 7DOOD&yG 7DOOD&yG 7DOOD&yG 7DOOD&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

86

9HUSUREDGRU

9DORUL]DGRHQ86

86

(QEDxRGH RUR\SODWD FRQSHUODV\ FULVWDOHV

 '('(6&8(172(1 (678&+(0<7+,&

3$5$(//$3$5$e/352%$'25'($1,//26&RORFDXQRGHWXVDQLOORVKDVWDTXHYHDVHOFtUFXOR FRPSOHWRGHQWURGHpO(VDHVWXWDOOD
3XOVHUDV

DVROR 86 FX

(QEDxR GRUDGRFRQ FULVWDOHV WUDQVO~FLGRV

(QEDxR SODWHDGRFRQ SLHGUDV\ HVPDOWHD]XO

(QEDxR SODWHDGR FRQHVPDOWH PRUDGR S~USXUD

(QEDxR SODWHDGR FRQHVPDOWH FUHPD SHUODGR

18(9$

3XOVHUD/RYHUV /DUJRUHJXODEOHDFP &yG 9DORUL]DGRHQ86

18(9$

3XOVHUD'XTXHVD /DUJRUHJXODEOHDFP &yG

9DORUL]DGRHQ86

18(9$

18(9$

3XOVHUD)ORUHQFLD 3XOVHUD)LRU'L3DQD /DUJRUHJXODEOHDFP 7LSRDUR 0HGLGDVGHOGLMH[FP &yG &yG 9DORUL]DGRHQ86 9DORUL]DGRHQ86

6HDWHQGHUiKDVWDDJRWDUVWRFN
3527(&&,Ã&#x201E;1 &2175$/26 5$<26

89

&RQOLQGRV GHWDOOHV PHWiOLFRVHQ ORVEUD]RV

18(926

/HQWHV/LOO\SDUDGDPD &RQPDUFRPRUDGR\ GHWDOOHVPHWiOLFRVDORV ODGRV/XQDVFRORUKXPR HQGHJUDGp &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

7RGRVQXHVWURVOHQWHV YLHQHQFRQHVWXFKH
$&&(625,26 (67,/2

)K@=@A RQAHP=U RQAHP= *=@=?KIKHQ?ENQJ DANIKOKNAHKF?KJ?KNNA= @A@KORQAHP=OMQANKILANb PK@KOHKOAOMQAI=O

18(92

 '('(6&8(172

5HORM/RYH 5ROOSDUDGDPD &RQFRUUHDGHFXHUR WH[WXUDGDFRORUPDUUyQGH GREOHYXHOWD3LH]DFHQWUDO PHWiOLFD'LDOSODWHDGRFRQ GHWDOOHVPHWiOLFRVFULVWDOHV\ HIHFWRWRUQDVRODGR &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

7RGRVQXHVWURVUHORMHV FXHQWDQFRQJDUDQWtDGH PHVHV\YLHQHQHQHVWXFKH
Â&#x203A;3XHGHVORJUDUKDVWDFRPELQDFLRQHV

(VWXFKH0L[ 0DWFK &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

6RQ FRPELQDFLRQHV FRQHVWH PXOWLIDFpWLFR HVWXFKHWDQWR SDUDGtDVFDVXDOHV FRPRIRUPDOHV

0DUFR\EUD]RV FRORUQHJUR FRQGHWDOOHV HQJULV/XQDV FRORUPDUUyQ

5HORM6SHHG

5HORM.DUHQLQD

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86&DMDGHPHWDO FRQFULVWDOHV HQORVERUGHV &RUUHDGH FXHURFRORU URVDGR

86


$UHWHV/DUJRV'DQ]]LD &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

&RQEDxRGHRUR \FDODGRVWLSR ´OLJUDQD7LHQH GHOLFDGDV FXHQWDVFRORU PRUDGR

$UHWHVODUJRV&ULVWDOL

/HQWHV3ULVFLOOD

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

86

0DUFRGHFRORU EODQFR\EUD]RV FRQGHWDOOHV GHPHWDO SODWHDGR/XQDV FRORUKXPRHQ GHJUDGp

(QEDxR GRUDGRSRVWH HQIRUPD FLUFXODU\ FULVWDOHVFRORU PRUDGR

(VWXFKH)DLU\ &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

SDUHVGH DUHWHVFRQ GHWDOOHVGH HVWUHOODV GHO´QHV\ SURYRFDWLYDV WRURQMDV

(VWXFKH0XOWLFRORU KHUPRVRVSDUHVGH DUHWHVSDUDQLxDV &yG

9DORUL]DGRHQ 86

(QEDxRGH RUR\SODWD FRQHVPDOWH GHFRORUHV\ ´QRVFULVWDOHV

86 


'HVPDTXLOOD ODV]RQDV GHOLFDGDVGHO URVWURRMRV\ ODELRV

 '('(6&8(172(1 '(60$48,//$'25 /Ã&#x20AC;48,'2$&&,Ã&#x201E;1 ,10(',$7$

%LIiVLFR3DUD UHPRYHUKDVWD HOPDTXLOODMH PiVGLItFLO

'HVPDTXLOOD ODSLHOVHQVLEOH

/RFLyQGHVPDTXLOODQWH SDUDRMRV\URVWUR POIOR]

'HVPDTXLOODGRUHQJHO SDUDRMRV\ODELRV JR]

'HVPDTXLOODGRUOtTXLGR DFFLyQLQPHGLDWD POIOR]

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86 

86

86


&$%(//2 3,(/ (KOL=OKO>bOE?KO L=N=QJ?QPEODANIKOK 0AJANQJNKOPNKDANIKOK NAMQEANAQJ=NQPEJ= >bOE?=MQAJKLQA@AO KHRE@=NÎ (EILE=PQNKOPNK?KJ LNK@Q?PKOAOLA?E=HAO JQJ?=?KJF=>äJ@A >=NN=  $E@NbP=HK?KJ?NAI=O AOLA?ßBE?=OL=N=PQPELK @ALEAH

 ,NKPÛCAHK?KJQJ LNKPA?PKNOKH=N


0K@=A@=@U PELK@ALEAH

z,NABEANAOH= DE@N=P=?EäJ J=PQN=H 5KOßÎLKNAOKOEAILNA QOKHKOLNK@Q?PKO *=PQN=H=NA (= DE@N=P=?EäJOAOEAJPA =HIKIAJPKUH=LEAH @AIENKOPNKUKFKO MQA@=?KJQJ= OAJO=?EäJ@ABNAO?QN= 

GHSDQHOLVWDVSUHVHQWyPHMRUDHQODKLGUDWDFLyQGHODSLHODODVKRUDV5HVXOWDGRVGHSUXHEDLQVWUXPHQWDO GHH´FDFLDUHDOL]DGDDODVKRUDVGHVSXpVGHDSOLFDUHOSURGXFWRHQYROXQWDULDVHQORVODERUDWRULRV%HOFRUS
0DVFDULOODIDFLDOKLGUDWDFLyQ LQPHGLDWDJR] &yG

86

+XPHFWD\ VXDYL]DODSLHOGHO URVWURGHIRUPD LQPHGLDWDFRQ EDUURRUJiQLFR\ DORH

*HOUHIUHVFDQWHSDUD HOFRQWRUQRGHRMRV JR]

&UHPDKLGUDWDQWHIDFLDO JR]

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

$QWHV

'HVSXpV

+LGUDWDWXV SiUSDGRV ORVUHIUHVFD\ D\XGDDHYLWDU ODDSDULHQFLD GHEROVDV RMHUDV\OtQHDV GHH[SUHVLyQ

&$%(//2 3,(/

1$785$/&$5(

&yG

86

+LGUDWDWXSLHO \D\XGDD SURWHJHUODGHOD DSDULFLyQGHORV VLJQRVGHODHGDG'('(6&8(172

+25$6

GHKLGUDWDFLyQ


'('(6&8(172(1 (/75$7$0,(172)$&,$/ /,1(6287

 NEJ@=ABA?PK NAHHAJK KNNECAH=O =NNQC=O 

$GLyVDSDULHQFLDGHDUUXJDV

 GHODVSDQHOLVWDVPRVWUy HIHFWRUHOOHQRLQPHGLDWR GHDUUXJDVJHVWXDOHV

5(1$&(5,17(16,92 /LQHV2XW 7UDWDPLHQWRIDFLDOFRUUHFWRU GHDUUXJDVHQFUHPDJHO POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86 

 GHODVSDQHOLVWDVPRVWUy DWHQXDFLyQGHDUUXJDV FDXVDGDVSRUODJUDYHGDG DODVVHPDQDV 5HVXOWDGRVGHHVWXGLRGHHYDOXDFLyQFOtQLFD GHUPDWROyJLFDUHDOL]DGDSRU/DERUDWRULR&ODLP HQXQODSVRGHGtDVFRQPXMHUHVHQWUH \DxRV


&$%(//2 3,(/

/DDD

J=@EAO=>Nb PQRAN@=@AN=A@=@ KJ.AJ=?ANPQNKOPNKHQ?ENb OEAILNAFKRAJUDANIKOK /LPSLD WRQL´FD\ UHYLWDOL]DHO FXWLV

5HDYLYDOD DSDULHQFLD GHODPLUDGD DFXDOTXLHU HGDG

5HD´UPD ODSLHOGHWX URVWUR

'LVPLQX\H ODDSDULHQFLD GHPDQFKDV\ DFODUDWXSLHO

)LUP$FWLRQ &UHPDIDFLDOUHDILUPDQWH JR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

%ODQF5DGLDQFH 7UDWDPLHQWRDFODUDGRU IDFLDOHQFUHPD)36 JR]

/LPSLDGRUD7RQLILFDQWH /RFLyQ POIOR]

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

&yG

86

(\HV&RUUHFWLRQ 7UDWDPLHQWRDILUPDQWH\ FRUUHFWRUSDUDHOFRQWRUQR GHRMRVHQFUHPD JR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86
KJAHLK@AN@AH=ONKO=O 0NELHA??EäJ)=T?QE@=H=>AHHAV=UFQRAJPQ@@APQNKOPNK

 86

/26

$

9DORUL]DGRHQ86&yG

%HQH´FLRV SDUDWXV PDQRV

$+255$

86

 $QIA?P= *QPNA /Q=REV= .AREP=HEV= UQ@==LNKPACAN PQOI=JKO "KNP=HA?AH=OQã=O

 C C75,3/($&&,Ã&#x201E;10$; &UHPDGHEHOOH]DSDUDPDQRV JR]

&UHPDGHMXYHQWXGQXWULWLYD JR]

&UHPDGHEHOOH]DOLPSLDGRUD JR]

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86 

86

86
%HQH´FLRV GHOD &UHPDGH MXYHQWXG

 PAJé=REOE>HAIAJPA H=O=NNQC=O *QPNAH=LEAH .A=BENI=H=LEAH ?H=N=H=LEAH /Q=REV= ,NKPACA@AHIA@EK =I>EAJPA 

 C&$%(//2 3,(/%HQH´FLRV GHOD 0DVFDULOOD H[IROLDQWH

 .A@Q?AH==L=NEAJ?E= @ALQJPKOJACNKO )EJEIEV=H==L=NEAJ?E= @ALKNKO=>EANPKO UQ@==NAIKRAN ?Ã&#x203A;HQH=OIQANP=O .A@Q?AAH>NEHHK $QIA?P= /Q=REV=

%HQH´FLRV GHOD &UHPDGH EHOOH]D (EILE=EILQNAV=O 0KJEBE?= $QIA?P= .ABNAO?= /Q=REV= ,NKPACA@AHIA@EK =I>EAJPA C

 

&UHPDGHMXYHQWXGQXWULWLYD JR]

&UHPDGHEHOOH]DOLPSLDGRUD JR]

0DVFDULOODH[IROLDQWHIDFLDO PXOWLEHQHILFLRVJR]

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

86

86
5K QOK QJ= ?NAI= MQA R=HA LKN 

z5 Pé QE@= H= LEAH @A PK@K PQ ?QANLK ?KJ AH LK@AN @A H=O NKO=O

86 

86 
'( '(6&8(172

0DQRV 6XDYL] WXV PDQRV \ D\XGD D IRUWDOHFHU WXV XxDV FRQ YLWDPLQDV $ ( NHUDWLQD \ FDOFLR

/Q=RE@=@ U >AHHAV= AJ H= L=HI= @A PQO I=JKO 0QO I=JKO D=>H=J @A PE ?Qß@=H=O U Hé?AH=O OEAILNA DANIKO=O

86 

&$%(//2 3,(/
+HRß@=PA@AH= LEAH@AJ=N=JF= AF==PNbOH= OAMQA@=@ z-QÛJA?AOEP= PQLEAH!HECAPQ ?NAI=OACéJOQ JA?AOE@=@ 

$48$/27,213,(//,6$ /RFLyQFRUSRUDOH[WUD KXPHFWDQWH OLWURIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

08/7,&5(01875,(176 /RFLyQFRUSRUDOQXWULWLYD OLWURIOR] &yG

86$OLVDODSLHO GHQDUDQMD &RQH[WUDFWR GHFRUDO\ DOJDVPDULQDV

3DUDSLHO H[WUDVHFD +LGUDWD UHYLWDOL]D SURWHJH\ VXDYL]D&RQ DYHQDPLHO \JHUPHQGH WULJR


&$%(//2 3,(/,NKPÛCAPA@AHOKH

'('(6&8(172š48e1,9(/'(3527(&&,Ä11(&(6,7$6" $OWD

0X\DOWD

0HGLD

&RQXQ)363HUIHFW6XQSURWHJH WXSLHOGHORVUD\RV89$\89%TXH FDXVDQHOHQYHMHFLPLHQWRSUHPDWXUR VLQVREUH[SRQHUWXSLHODORVTXtPLFRV GH)36PiVDOWRV

&RQXQ)363HUIHFW6XQ.LGV SURWHJHKDVWDODGHOLFDGDSLHOGHORV QLxRVGHORVGDxRVTXHSURYRFDQORV UD\RVGHOVRO(YLWDVXHQURMHFLPLHQWR HLUULWDFLyQ

&RQXQ)363HUIHFW6XQHQ VSUD\IDFLOLWDODDSOLFDFLyQGHXQ EORTXHDGRUHQODSLHOGHWRGDOD IDPLOLDSDUDGLVPLQXLUORVGDxRV RFDVLRQDGRVSRUHOVRO

3(5)(&7681

3(5)(&7681.,'6

3(5)(&7681

3URWHFWRUVRODUURVWUR\ FXHUSR)363$ JR]

3URWHFWRUVRODUSDUDQLxRV URVWUR\FXHUSR)363$ JR]

3URWHFWRUVRODUFRUSRUDO HQVSUD\)36 POIOR]

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

86

86
&KUANß=BEJ= Q>NAPQLEAH?KJ @AHE?=@KO>NEHHKO MQA H=D=NbJHQ?EN?KIK PQFKU=IbOLNA?E=@=

6('$ 252 /RFLyQOXPLQRVD POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

(1&$172'(3(5/$6 /RFLyQOXPLQRVD POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

866XDYL]D KXPHFWDWX SLHO\GHMDXQ VHQVXDOEULOOR GRUDGR

+XPHFWD VXDYL]DH LOXPLQDWXSLHO FRQGHVWHOORV SHUODGRV


'XDOLVV

/LSR(IIHFW0DVVDJHU

$´UPDODSLHOGHOEXVWR/DVXDYL]D HKLGUDWD&RQWHFQRORJtD7HQVLQJ 6\VWHPTXHFUHDXQHIHFWRDQWL µDFLGH]

$\XGDDUHGXFLUODDSDULHQFLDGH SLHOGHQDUDQMD\HVWUtDV&RQXQ HQYDVHFRQHVIHUDVPDVDMHDGRUDV TXHD\XGDQDHOLPLQDUOtTXLGRV\ JUDVDVHQODSLHO

0RGHODWXVLOXHWD$\XGDD UHGXFLUORVGHSyVLWRVGHJUDVDV HQODSLHO,QFOX\HXQPDVDMHDGRU SHUVRQDOGHGLVHxR~QLFRIiFLO GHXVDUFXDQWDVYHFHVTXLHUDV

(QFXHQWUDDO UHYHUVRXQD WH[WXUDLGHDO SDUDUHDOL]DU PDVDMHV

&$%(//2 3,(/

)LUPLQJ%XVW

&RQURGLOORV PDVDMHDGRUHV

 '('(6&8(172

%2'<3(5)(&7,21 )LUPLQJ%XVW *HODILUPDQWHSDUDEXVWR POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

'XDOLVV *HODOLVDGRUGHHVWUtDV\SLHO GHQDUDQMDPOIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

/LSR(IIHFW0DVVDJHU &UHPDJHOFRUSRUDO PDVDMHDGRUPOIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86 


HREAJPK

(ßJA=?KJEJCNA@EAJPAO J=PQN=HAOL=N=?QE@=NPQ ?=>AHHK

*5$62

 KJPNKH=H=CN=O=?KJHEIäJ $QIA?P=AH?=>AHHK?KJ=HKA

/,752

Œ A>KH=R=NIE?=>AHHK OACQE@KL=N=OAJPENHK HEILEK /EAOPAAOPQ?=OKPQ?=>AHHKAOCN=OK UJA?AOEP=OQJOD=ILKKMQA?KJPNKHA H=KHAKOE@=@OEJNAOA?=NPQ?QANK ?=>AHHQ@K

Œ)E?=>AHHKJKAOCN=OK JEOA?KzMQÛ@A>KQO=N /EPQ?=>AHHKAOJKNI=HUHQ?AO=HQ@=>HA QPEHEV=QJLNK@Q?PKMQAI=JPAJC=AH AMQEHE>NEKJ=PQN=H@APQ?=>AHHK

Œ-QEANKMQAAHHKKG@AIE ?=>AHHK@QNALKNDKN=O /EMQEANAOMQAPQLAEJ=@K@QNALKNIbO PEAILKOEJ@=ã=NPQ?=>AHHKQPEHEV=QJ= ?NAI=L=N=LAEJ=N?KJEJCNA@EAJPAO J=QPQN=HAOMQAHKDE@N=PAJ

$/9,(172 6KDPSRR OLWURIOR] &DEHOOR*UDVR&yG &DEHOOR1RUPDO&yG 9DORUL]DGRHQ86FX 86FX
72'27,32'(&$%(//2

 "KNP=HA?AAH?=>AHHK?KJ=RAJ= /Q=REV=?KJIEAH@A=>AF=

 $E@N=P=LNKBQJ@=IAJPA UOQ=REV=?KJ=HKARAN= QIAJP=AH>NEHHK?KJG=NEPÃ&#x203A; "=?EHEP=AHLAEJ=@K?KJ JQAV@AI=?=@=IE= 

/,752

 '('(6&8(172 

6KDPSRR POIOR] &DEHOOR*UDVR&yG &DEHOOR1RUPDO&yG 9DORUL]DGRHQ86FX 86FX

$FRQGLFLRQDGRU POIOR] &DEHOOR*UDVR&yG &DEHOOR1RUPDO&yG 9DORUL]DGRHQ86FX 86FX

&UHPDSDUDSHLQDU JR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86&$%(//2 3,(/

1250$/


HREAJPK

QE@=PQ?=>AHHK?KJHKO IAFKNAOEJCNA@EAJPAO J=PQN=HAO

6(&2

 $QIA?P=?KJ=?AEPA@A?K?K

 /Q=REV=?KJ=CQ=?=PA/,752Œ/EAJPKIE?=>AHHKbOLANK !JPKJ?AOPEAJAO?=>AHHKOA?K (KIAFKN L=N=PEAOQJLNK@Q?PKMQAOQ=RE?A ADE@N=PAPQ?=>AHHK

Œ-QEANK=HCKJ=PQN=H

 LANKLNb?PE?K ,NQA>=H=BäNIQH=AJ MQAHEILE=U =?KJ@E?EKJ==HIEOIKPEAILK

Œ+DJKÎPAJCKAH?=>AHHK MQA>N=@EVK

!OPAAOQJOßJPKI=@AH?=>AHHKATPN= OA?K ,NQA>=?KJQJOD=ILKKMQA >NEJ@AATPN=DQIA?P=?EäJULNKPAF=PQ ?=>AHHK@AHMQEA>NAULQJP=O=>EANP=O$/9,(172 &DEHOOR6HFR 6KDPSRR OLWURIOR]

$FRQGLFLRQDGRU POIOR]

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

&yG

86


(;75$6(&2

 =>NEHHKUAH=OPE?E@=@?KJATPN=?PK@A=HIAJ@N=O  "KNP=HA?AAH?=>AHHK?KJCANIAJ@APNECK

&$%(//2 3,(/

HQ

 ,NKPACAAH?=>AHHK?KJGESE  !TPN=DQIA?P=?EäJ?KJ=?AEPA@AFKFK>=

/,752

'('(6&8(172&yG

&DEHOOR6HFR 6KDPSRR POIOR]

9DORUL]DGRHQ86

&yG

&yG

$FRQGLFLRQDGRU POIOR]

86

'HPOIOR]

&yG

86

86&DEHOOR([WUD6HFR 6KDPSRR POIOR]

HQ 6KDPSRR DFRQGLFLRQDGRU 'HOLWURIOR] 9DORUL]DGRHQ869DORUL]DGRHQ86

&yG

9DORUL]DGRHQ86FX

86FX
(KKG Ó =NA

@AIbO @A KBNA?ANPA AH HKKG MQA >QO?=O OA LNAK?QL= LKN H= O=HQ@ @APQ?=>AHHK

5(3$5$&,Ä1

.AL=N= AH ?=>AHHK @=ã=@K LKN AH QOK @A MQßIE?KO LH=J?D= OA?=@KN= U PEJPAO

,NAREAJA H= ?=ß@= @AH ?=>AHHK LKN MQEA>NA

*K OA MQÛ D=?ANÎÎÎ IE ?=>AHHK HQ?A OEJ RE@=

!O ABA?PK @A H= LH=J?D= AH PEJPA HKO MQßIE?KOAP? 1PEHEV=H=HßJA=.AL=N=?EäJ !TPNAI= L=N= @ARKHRANHA H= O=HQ@ REP=HE@=@ U>NEHHK@AO@AH=LNEIAN==LHE?=?EäJ

)A CQOP= AH HKKG @A IE ?=>AHHK

LANK HQ?A KL=?K

z=>AHHK OEJ >NEHHK (= HßJA= NEHHK )bTEIK BKNI= QJ= LAHß?QH= OK>NA ?=@= DA>N= @A PQ ?=>AHHK L=N= MQA HQV?= ?KIK QJ ŒAOLAFK MQANA™AF=H=HQV?KIKJQJ?==JPAO

Œ)E H=?A=@K @A O=HäJ JQJ?= @QN= HK MQA AOLANK



DKN= D=V MQA PQ HEOK @QNA IbO U PAJC= OEAILNAAH=?=>=@K@AO=HäJMQAP=JPKPA CQOP= .A?QAN@=QPEHEV=NH=HßJA=?KILHAP= (EOK>OKHQPKURANbOHKONAOQHP=@KO

Œ!H BNEVV U AH RKHQIAJ D=?AJ IEO NEVKO EJ?KJPNKH=>HAO΍

/A =?=>=NKJ HKO LNK>HAI=O LKN NEVKO NA>AH@AO KJH=HßJA=.EVK!TPNAIK @A˜JAOU?KJPNKH=OPQONEVKO *EH= DQIA@=@JEAHBNEVVOANbJQJLNK>HAI=
/,62

=>AHHK RA?AO IbO >NEHH=JPA ,NKPACA PQ ?=>AHHK @A H= LKHQ?EäJ

/22. &$5( 6KDPSRR HVSHFLDOL]DGR PO  IOR] 5HSDUDFLyQ ([WUHPD &yG  %ULOOR 0i[LPR &yG  /LVR $EVROXWR &yG  5L]R ([WUHPR &yG 9DORUL]DGR HQ 86 FX 86 FX

5,=2

=>AHHK RA?AO IbO HEOK

,NKPACA AH ?=>AHHK @A HKO @=ãKO ?=QO=@KO LKN AH QOK @A LH=J?D=O

.EVKO RA?AO IbO @ABEJE@KO

KJPNKH= AH BNEVV$FRQGLFLRQDGRU HVSHFLDOL]DGR PO  IOR] 5HSDUDFLyQ ([WUHPD &yG  %ULOOR 0i[LPR &yG  /LVR $EVROXWR &yG  5L]R ([WUHPR &yG 9DORUL]DGR HQ 86 FX 86 FX '( '(6&8(172&$%(//2 3,(/

%5,//2


!H=?=>=@KMQAPQHKKGJA?AOEP= !H?QE@=@KL=N=QJHKKGAOLA?P=?QH=N?KJPEJé=HQACK@AH OD=ILKKU=?KJ@E?EKJ=@KN

/22. &$5( /LVR$EVROXWR &UHPDSDUDSHLQDU POIOR]

,QWHQVL´FD WXODFHDGR\ SHUPLWHXQ SHLQDGRPiV SURIHVLRQDO

'H´QH WXVUL]RV\ SHUPLWHXQ SHLQDGRPiV SURIHVLRQDO

&yG

9DORUL]DGRHQ86

86

5L]R([WUHPR &UHPDSDUDSHLQDU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

5HVWDXUD WXFDEHOOR GHOGDxR SURYRFDGRV SRUTXtPLFRV VHFDGRUD SODQFKD\ WLQWHV

5HSDUDFLyQ([WUHPD 0DVFDULOODGREOH UHSDUDFLyQQRFWXUQD POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

/RFLyQUHVWDXUDGRUD GHSXQWDV POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

%ULOOR0i[LPR 6SUD\PD[LPL]DGRU GHEULOORPOIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

865HVWDXUD ODVSXQWDV SDUWLGDV\ODV VHOOD3URWHJH WXFDEHOORGH ORVHIHFWRV GHOVRO

,QFUHPHQWD HOEULOORGH WXFDEHOOR \D\XGDD GHMDUORVXDYH \VHGRVR


&$%(//2 3,(/

(=LNKPA??EäJ E@A=HL=N=QJ @ß=EJPAJOK

 '('(6&8(172(1 /26'(62'25$17(6 727$/6(&

$=OP=DKN=O@A LNKPA??EäJ?KJPN=H= PN=JOLEN=?EäJUAHI=HKHKN

727$/6(& 'HVRGRUDQWHDQWLWUDQVSLUDQWH UROORQVLQDOFRKROPOIOR] 8QLVH[&yG +RPEUH&yG 0XMHU&yG 9DORUL]DGRHQ86FX 86FX

K V

'('85$&,Ä1

KRPEUH XQLVH[ PXMHU

)UDJDQFLD QHXWUD

5HIUHVFDQWH IUDJDQFLD PDVFXOLQD

'HOLFDGR DURPD µRUDO
2EP=H

(= HßJA= LNb?PE?= U BQJ?EKJ=H L=N= PK@= H= B=IEHE=

Œz/A LQA@AJ AHEIEJ=N HKO LQJPKO >H=J?KO AJ IE ?=>AV=

(= ?=OL= AO QJ LNK>HAI= K?=OEKJ=@K LKN H= LNKHEBAN=?EäJ @A QJ DKJCK MQA D=?A MQA H=O ?ÛHQH=O @AH ?QANK ?=>AHHQ@K OA @AOLNAJ@=J AJ BKNI= @A AO?=I=O K LQJPKO >H=J?KO

1J OD=ILKK ?KJ LENEPEKJ=PK @A VEJ? =UQ@= = ?KJPNKH=N U AHEIEJ=N H= ?=OL= @A I=JAN= NbLE@=UA˜?=V

Œ-QEANK QJ OD=ILKK MQA IA =UQ@A = =DKNN=N PEAILK U @AFA HEJ@K AH ?=>AHHK @A PK@= IE B=IEHE= !JPKJ?AO LNQA>= ?KJ QJ OD=ILKK AJ MQA HEILE= U =?KJ@E?EKJ= =H IEOIK PEAILK @AIbO AHECA BäNIQH=O OQ=RAO LANK ABA?PER=O MQA LQA@=J OAN QPEHEV=@=O LKN CN=J@AO U ?DE?KO

9,7$/ &DVSD &RQWURO HQ  6KDPSRR DFRQGLFLRQDGRU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

'XDFWLRQ HQ  6KDPSRR DFRQGLFLRQDGRU OLWUR  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 


'( '(6&8(172 (1 '8$&7,21 6+$0322 $&21',&,21$'25

 /,752

&RPEDWH OD FDVSD FRQ 3LULWLRQDWR GH =LQF \ DORH

$17, &$63$

KI>=PA H= ?=OL= ?KJ LENEPEKJ=PK @A VEJ?

$QIA?P= ?KJ =HKA

&$%(//2 3,(//LPSLD \ DFRQGLFLRQD D OD YH]

'8$&7,21

(EILE= U =?KJ@E?EKJ= AJ QJ L=OK

"äNIQH= E@A=H L=N= PK@= H= B=IEHE=
/=HP=?=IEJ=?KNNA

/EOEAJPAOHKOLEAOBNAO?KOUHECANKO J=@=PA@APAJ@Nb

3URWHJHGHOD WUDQVSLUDFLyQ\ GHOPDORORUSRU KRUDV

7DOFRSDUDSLHV JR]

7DOFRSDUDSLHV JR]

7DOFRSDUDSLHV JR]

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86 

86

86


&$%(//2 3,(/

=HAQJIANA?E@K @AO?=JOK=PQOLEAO

 '('(6&8(172

/EÃ&#x203A;JPAHKOOQ=RAOUHECANKO 6XDYL]D\ UHIUHVFD&RQ H[WUDFWRGH RUTXtGHD ODYDQGD\ PHQWRO

(OLPLQD FDOORV\ DVSHUH]DV &RQH[WUDFWR GHDYHQD iFLGRVDOLFtOLFR \PHQWRO

(OLPLQD LPSXUH]DV \FpOXODV PXHUWDV&RQ FiVFDUDGH QXH]SLHGUD SyPH]\ PHQWRO

/Ã&#x20AC;1($3$5$3,(6 &UHPDH[IROLDQWH SDUDSLHVJR]

&UHPDKXPHFWDQWH JR]

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

86

&UHPDSDUDSLHVFRQ DVSHUH]DV\FDOORVLGDGHV JR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86
AO?Q>NAQJ=JQAR= BNAO?QN=AJPQLEAH

-QA=@AIbOH=@AF=OQ=RAULANBQI=@= EOBNéP=H=


7DOFRVSHUIXPDGRV JR] 9DORUL]DGRVHQ86FX

86FX

782)(57$ (675(//$

0DQWLHQHQWX SLHOIUHVFD \ODSHUIXPDQ

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG

&yG
(= LNKPA??EäJ P=I>EÛJ REAJA AJ @AHE?EKOKO =NKI=O !HßCAH= ?KJ AH =NKI= @A PQ LNABANAJ?E=

3DUD pO

8QLVH[


 78 2)(57$ (675(//$ 3DUD HOOD

86 FX


/EÛJPAPA BNAO?=U NAJKR=@=

/,752

HÛF=PA@AH?=JO=J?EKU NKILA?KJH=NQPEJ=?KJ AH@AHE?EKOK=NKI= ?ßPNE?K@A"NAODEJC

)5(6+,1* &RORQLDFtWULFD OLWURIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86)UXWDO 5HIUHVFDQWH DURPDD OLPRQHV


6XDYL]D \UHYLWDOL]D ODSLHO&RQ GHOLFLRVR DURPDGH GXUD]QR \DoDt

&$%(//2 3,(//,752

'('(6&8(172

6XDYL]D \KXPHFWD ODSLHO&RQ UHODMDQWH DURPDGH YDLQLOOD\ MD]PtQ

+LGUDWD \VXDYL]D ODSLHO&RQ UHIUHVFDQWH DURPDGHµRU GHQDUDQMR\ OLWFKL

1$785$/&$5( 'XUD]QR $oDt /RFLyQKXPHFWDQWH FRUSRUDO OLWURIOR]

9DLQLOOD -D]PtQ /RFLyQKXPHFWDQWH FRUSRUDO OLWURIOR]

)ORUGH1DUDQMR /LWFKL /RFLyQKXPHFWDQWH FRUSRUDO OLWURIOR]

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

86

86
/,752

1J=?NAI=?KJ 0+ +HKMQAPQ LEAHJA?AOEP= 

%HQH´FLRV SDUDWRGR WXFXHUSR

 $QIA?P= *QPNA .AREP=HEV= /Q=REV= ARQAHRAH=BENIAV= UQ@==LNKPACAN @AHIA@EK=I>EAJPA
/RFLyQSDUDHOFXHUSR

DVROR 86 &yG

75,3/($&&,Ã&#x201E;10$; /RFLyQGHEHOOH]D SDUDHOFXHUSR OLWURIOR] 9DORUL]DGRHQ86

6HDWHQGHUiKDVWDDJRWDUVWRFN
)E=IKNPAJCK QJ=JPKFEPK

z/APAD=?A?KJK?E@=AOP= BN=OA/AJPEN=JPKFKOAOOéLAN ?KIéJAJAHAI>=N=VK LNAJ@A=E@AJPEBE?=NOQO ?=QO=OU@EOBNéP=HKOÎ

KJOEÛJPAIA

/KJH=ODKNIKJ=O

)E?QANLKHKLE@A

5KIA?QE@K

HCQJKO=JPKFKO LQA@AJPAJAN?=QO=O LOE?KHäCE?=O ,KN AFAILHKMQAPQL=NAF=PA ?KJOEAJP==UQ@==?=HI=N AHJANREKOEOIKJ=PQN=H MQALQA@AOOAJPEN @QN=JPAAHAI>=N=VK 

+PNKO=JPKFKO LQA@AJPAJAN?=QO=O DKNIKJ=HAO ADA?DK H=ODKNIKJ=OOKJH=O MQAPAD=?AJOAJPEN IbOOAJOE>HA@QN=JPAAH AI>=N=VK

"EJ=HIAJPA=HCQJKO =JPKFKOOKJ?=QO=@KO LKNJA?AOE@=@AO@A PQLNKLEK?QANLK ,KN AFAILHKOEJA?AOEP=O REP=IEJ=PALNKRK?=Nb IQ?DßOEIK?KIAN J=N=JF=OUBNAO=O

0AJAJ?QAJP=MQA =HCQJKO=JPKFKOLQA@AJ D=?AN@=ãK=PQ>A>Û OK>NAPK@KOEOKJIQU =HPKOAJ=Vé?=NKO=H .A?QAN@=MQA?KJ IK@AN=?EäJHKO=JPKFKO OA@EOBNQP=JIbOÎ
7DOFRFRQIpFXODV GHPDt]JR] &yG

 '('(6&8(172(1 (/6+$0322

9DORUL]DGRHQ86

86

6KDPSRRFRQ PDQ]DQLOOD\DFHLWHV GHDOJRGyQ OLWURIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ 86

/,752

86

0DQWLHQH VXDYH\VHFDVX SLHOGHMiQGROR FyPRGR\ IUHVFRWRGR HOGtD

GHDPHVHV

/HGDUiD VXFDEHOOR FODUREULOOR\ VXDYLGDG

1,f26 %(%e6

$*Ã&#x2021;


!HIAFKN?QE@=@KL=N= PQNA?EÃ&#x203A;JJ=?E@K 7LHUQRDURPD QDWXUDOFRQ IyUPXODVXDYH \YLWDPLQD (HVSHFLDO SDUDHOUHFLpQ QDFLGR

&RQDYHQD \SURWHtQDV GHOHFKH TXHGHMDQ VXSLHOVXDYH \SURWHJLGD WRGRHOGtD

GHDPHVHV 

$*Ã&#x2021; 0i[LPR&XLGDGR &RORQLDVLQDOFRKRO POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ 86

86 

&UHPDFRUSRUDO +XPHFWDFLyQKRUDV 'HJR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

'HJR] &yG

9DORUL]DGRHQ 86

86


1,f26 %(%e6

 '('(6&8(172(1 (/6+$0322

/,752

)yUPXODH[WUD VXDYH8QVROR SURGXFWRTXH QXWUHVXDYL]D \SURWHJHVX SLHO\FDEHOOR

GHDPHVHV 

&RORQLDVLQDOFRKRO OLWURIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ 86

86

6KDPSRRSDUDFDEHOOR \FXHUSR OLWURIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ 86

860AR==CQOP=N LKNMQA /KJLNK@Q?PKOAOLA?E=HAO L=N=NA?EÃ&#x203A;JJ=?E@KO

 0EAJAEJCNA@EAJPAOMQA LNKPACAJ=PQ>A>Ã&#x203A;

 /QO=NKI=OOKJIQU OQ=RAO
$*Ã&#x2021;%$%<5(/$; 7DOFRJR] &yG

86

6KDPSRRSDUDFDEHOOR\ FXHUSR 'HOLWURIOR]

&RORQLD 'HOLWURIOR]

&yG

9DORUL]DGRHQ86

/RFLyQKLGUDWDQWHSDUD PDVDMHVPOIOR]

9DORUL]DGRHQ86

&yG

'HPOIOR]

9DORUL]DGRHQ86

86

86

'HPOIOR] &yG

&yG

86

&yG

9DORUL]DGRHQ86

86

9DORUL]DGRHQ86

86

/,752

/,752

GHDPHVHV /RSURWHJH GHLUULWDFLRQHV PDQWHQLHQGR VXSLHOVHFD\ VXDYH8QVRORSURGXFWR TXHFXLGDVX FDEHOOR\FXHUSR \DGHPiVOR UHODMD7LHUQRDURPD µRUDOTXH OHGDUiXQD VHQVDFLyQGH FDOPD

'HMDVXSLHO VXDYHFLWD\OR D\XGDDGRUPLU SURIXQGDPHQWH
2=IKO@AL=OAK

5HHAR=PK@KHKMQAPQ >A>ÛJA?AOEP= {1J=I=N=REHH=Î

0DOHWtQ&DPELDGRU %DE\%DJ

DVROR 86 +DVWDDJRWDUVWRFN

%DE\%DJ 0DOHWtQ&DPELDGRU 0HGLGDVFPGHODUJR FPGHDQFKR\FPGHDOWR &yG

9DORUL]DGRHQ86

$PSOLR HVSDFLR\ YDULHGDGGH EROVLOORVFRQ HOiVWLFRV VXMHWDGRUHV

3UiFWLFRV EROVLOORVSDUD DFFHVRULRVPiV SHTXHxRV

$ODEULUHO FLHUUHH[WHULRU HQFRQWUDUiV HOFDPELDGRU

3HJDHO FDPELDGRU DOPDOHWtQ SRUHOODGR GHOYHOFUR 9LHQHFRQ FDPELDGRU
/,752

6XDYH DURPD FtWULFRTXH ORUHIUHVFDD WRGDKRUD

{-QÛBNAOMQEPK OAOEAJPAIE >A>ÛÎ .ABNÛO?=HKAJ?Q=HMQEANIKIAJPK @AH@ß=?KJAOP=ONEMQßOEI=O ?KHKJE=O@ACN=J?=L=?E@=@
 782)(57$ (675(//$ /,752

$*Ã&#x2021; &RORQLDIUHVFD OLWURIOR] &yG

&RORQLDFRQIORUHV GHPDQ]DQLOOD OLWURIOR] &yG 7LHUQR DURPDFRQ µRUHVGH PDQ]DQLOODTXH ORGHMDUiIUHVFR \UHODMDGR

9DORUL]DGDVHQ86FX

86FX
 '('(6&8(172

)527$$48À<6,(17( (/$520$'(.(//<7(&+ (1783,(/

0RGHUQR DURPD µRUDOIUXWDO VRORSDUD FKLFDVFRRO

(EJ@=UIQUB=ODEKJ OßMQA@=PQLAMQAã=LNEJ?AO= ?KJ)EJEDE?O
.HOO\7HFK &RORQLDFRQ FKLVSHDQWHVHVWUHOODV POIOR]

5XEL'LYLQH &RORQLDFRQ FKLVSHDQWHVHVWUHOODV POIOR]

7LQD\/LVD *HOFRQFKLVSLWDV SDUDHOFDEHOOR POIOR]

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

/LVD&RRO 6KDPSRRHQ POIOR]

7LQD'DQFH 'HVHQUHGDQWHPiJLFR POIOR]

&yG

&yG

&DQG\6ZHHW /RFLyQSDUDHOFXHUSR FRQFKLVSLWDV POIOR]

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

86

8QDURPD GHGHOLFLRVDV µRUHV\ IUXWDVSDUD ODVFKLFDV PiVIDVKLRQ

3DUDTXHHOOD SXHGDOXFLUHO SHLQDGRPiV GLYHUWLGR\FRQ EULOORVPX\ PRGHUQRV

86

86

(QXQVROR SDVRVXFDEHOOR TXHGDUiOLPSLR VHGRVR\FRQXQ ULTXtVLPRDURPD DWXWWLIUXWWL

1,f26 %(%e6

0,1,&+,&6

86

&yG

9DORUL]DGRHQ86

86

'HVHQUHGDHO FDEHOOROHGDXQ EULOORIDEXORVR\ ORGHMDOLVWRSDUD ORVSHLQDGRV PiVOLQGRV

'HMDVXSLHO PX\VXDYH FRQXQRORU ULTXtVLPR\ FRQSUHFLRVRV EULOORV
{-QÛHEILEKUCQ=LKAOPbÎ !HLK@AN@APQDEFKAOOQOéLANAJANCß= JßI=HK=O=HR=N AHIQJ@K?KJKI=J@K"KN?AMQAHK@AF=HEILEKU?KJ QJ=NKI=NEMQßOEIK
1,f26 %(%e6

 '('(6&8(172(1 /$6&2/21,$6

5HIUHVFDQWH DURPDSDUD VXSHUKpURHV TXHGHVLQWHJUD DORV0XJU\[

3HUPLWH KDFHUORV SHLQDGRVPiV GLYHUWLGRV\ PRGHUQRV

0i[LPDHVSXPD TXHHOLPLQDWRGR UDVWURGHVXFLHGDG HQHOFDEHOOR

8QKXUDFiQ GHIUHVFXUD FRQDURPD DGHOLFLRVDV IUXWDV

&20$1'2)25&( $URPD[ &RORQLD POIOR]

6SXPDWDN 6KDPSRRHQ POIOR]

3DUDJHOL[ *HO JR]

;SODVK &RORQLD POIOR]

&yG

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

86

86

86
0DQWLHQH VXFDEHOOR OLVLWR\ VHGRVR

,=N=MQAPQO ?KJOAJPE@KO AOPÃ&#x203A;JOEAILNA HEJ@KO

1O=HKOOD=ILKKOU H=O?KHKJE=O?KJPK@= H=@ERANOEäJ@A $=LLUHQ>

+$33<&/8% 'HOIL6SODVK 6KDPSRRFDEHOOROLVR HQPOIOR] &yG

1XU\*OXE\ 6KDPSRRFDEHOORRQGXODGR HQ POIOR]

'HVHQUHGD DOPi[LPR VXFDEHOOR RQGXODGR\OR GHMDKHUPRVR

&yG

9DORUL]DGRVHQ86FX 86FX

6XULFR DURPDD QDUDQMDODYDD GHMDUROLHQGR GHOLFLRVR

&RFR]LxR &RORQLDSDUDQLxRV POIOR] &yG

+LSRSRYD &RORQLDSDUDQLxDV POIOR] &yG

9DORUL]DGDVHQ86FX 86FX6XDURPDD OLPyQORKDUi VHQWLUVHPX\ IUHVFRGHVSXpV GHOEDxR


&ROODU0LQLFKLFVWDU &yG RFDGHQD)RUFH&RGH &yG DVyOR

86FX

'LMH UHYHUVLEOH

%ULOODHQOD RVFXULGDG

(QEDxR SODWHDGR\FRQ OLQGRVFULVWDOHV PRUDGRV &DGHQDHQEDxR SODWHDGR\GLMH FRQHVPDOWH SLQWDGRDPDQR 18(675$%,-287(5,((6

/,%5('(3/202

&ROODU0LQLFKLFVWDU SDUDQLxD /LQGRFROODUSDUDOOHYDUD 5XEL'LYLQH\7LQD'DQFH VLHPSUHFRQWLJR/DUJR FP0HGLGDVDSUR[ GHOGLMH[FP 9DORUL]DGRHQ86 YiOLGDKDVWDDJRWDUVWRFN

18(9$ &DGHQD)RUFH&RGHSDUD QLxR (OGLMHWLHQHODLPDJHQGH &RPDQGR)RUFH\ VXERUGHEULOODHQOD RVFXULGDG0HGLGDV DSUR[[FP 9DORUL]DGRHQ86 


18(92

(VWXFKHGHDQLOORV HQEDxRGHRUR\ GHSODWDFRQSHUOD HVPDOWHSLQWDGRD PDQR\SLHGUDV

&ROODU3HTXHxDIH ,QFOX\HGLMHFRQIRUPDGH DQJHOLWR0HGLGDVDSUR[ [FP &yG

9DORUL]DGRHQ 86

86 (VWXFKHGHDQLOORV 6XQQ\%XQQ\ ,QFOX\HDQLOORVFRQ IRUPDVGHIORUGHFRUD]yQ \GHFRQHMR7DOOD UHJXODEOH &yG

9DORUL]DGRHQ 86 &ROODUHQ EDxRGHRUR \GLMHFRQ XQFULVWDO WUDVO~FLGR

86

(VWXFKH7RUWXJXLWD ,QFOX\HFROODU\DUHWHVHQ XQOLQGRHVWXFKHGH PDWHULDOWLSRWHUFLRSHOR /DUJRDSUR[FP 0HGLGDVGHOGLMH [FP &yG

9DORUL]DGRHQ 86

86 

(QEDxR SODWHDGR FRQHVPDOWHV SLQWDGRVDPDQR \OLQGRVFULVWDOHV URVDGRV

18(675$%,-287(5,((6

/,%5('(3/202


18(9$ 1,f26 %(%e6

&2/(&&,Ã&#x201E;1 6:((7%$/(5,1$ &ROODU

&RQGLMHGH]DSDWLWRVGH EDOOHW\FRUD]yQ0HGLGD DSUR[GHOGLMH[FP &yG9DORUL]DGRHQ86

86

'('(6&8(172(1 /$38/6(5$ 6:((7%$/(5,1$

3XOVHUD

,QFOX\HXQGLMHFHQWUDOGH ]DSDWLOODVGHEDOOHW\GRVGLMHV GHFRUD]RQHVFRQSHUODV EODQFDV0HGLGDDSUR[FP &yG

9DORUL]DGRHQ86

86(QEDxR SODWHDGRFRQ HVPDOWHV\ OLQGDVSHUODV

18(9$ (VWXFKHGHDUHWHV /RYH%DOOHW,QFOX\HSDUHVGHDUHWHV XQRODUJR\GRVFRQIRUPDV GHOD]R\FRUD]yQ &yG

9DORUL]DGRHQ 86

86

(QEDxR SODWHDGR FRQHVPDOWHV SLQWDGRVD PDQRFULVWDOHV \SHUODV
e6,.$0(16Ä/23$5$+20%5(6 ^OEG=)AJHßJA=?KILHAP=L=N= AH?QE@=@KI=O?QHEJK

$\XGDD FRQWURODU ODFDVSD\ ODFDtGDGHO FDEHOOR

&RQWUROD ODJUDVDHQ OD]RQD7

/LPSLD\ DFRQGLFLRQD HQXQVROR SDVR$\XGD DFRPEDWLUOD FDVSD

)LMDHO SHLQDGRSRU PiVWLHPSR \OHGDXQ DFDEDGR QDWXUDO

&RQWUROD ODJUDVD\ SUHYLHQHODV DUUXJDVGHO URVWUR

e6,.$0(1 7UDWDPLHQWRIDFLDO PXOWLDFFLyQHQORFLyQ POIOR]

*HOILMDGRUSDUDHO FDEHOOR JR]

6KDPSRRFRQWURO HIHFWLYR POIOR]

6KDPSRRPXOWLDFFLyQ HQ POIOR]

&yG

&yG

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86 

86

86

86


&$%(//2 3,(/'('(6&8(172

5HGXFH ODFDtGDGHO FDEHOORKDVWD HQXQ

)RUWDOHFH OD´EUDFDSLODU \D\XGDD GLVPLQXLUOD FDtGDGHOFDEHOOR GHVGHODUDt]

e/123,(5'((/ &$%(//2<7Ç3(5'(5½6 /$&$%(=$325e/ /D=ILKKU(K?EäJMQA BKNP=HA?AJULNAREAJAJH=?=ß@= @AH?=>AHHKLKNAHMQEA>NA

6KDPSRRPi[LPD IXHU]D POIOR]

/RFLyQIRUWDOHFLPLHQWR DQWLFDtGD POIOR]

&yG

&yG

9DORUL]DGRHQ86

9DORUL]DGRHQ86

86

86

&DtGDGHOFDEHOORSRUTXLHEUHUHVXOWDGRVDSDUWLUGHODWDODYDGDYVHOFRQWUROEDVDO3UXHEDUHDOL]DGDHQPHFKDV
DURPDV 0%2+/

6,03/(0(17(7Ã&#x2021; <28/,9( )UDJDQFLDXQLVH[ (DXGHWRLOHWWHDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86&tWULFD$FWLYD /DIUHVFXUD GHXQDQRFKH GHYHUDQR PDQGDULQDV LWDOLDQDVQRWDV PDULQDV\KRMDV GHEDPE~


<RXPO

DVROR 86

)527$$48Ã&#x20AC;<6,(17( (/$520$<28 (1783,(/

<28 )UDJDQFLDXQLVH[ (DXGHWRLOHWWHDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86 &tWULFR$FWLYR (VSRQWiQHDV QRWDVFtWULFDV GHOLPyQ\ WRURQMDHQVX SXQWRPiV UHIUHVFDQWH

(DXGHWRLOHWWHDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

6HDWHQGHUiKDVWDDJRWDUVWRFN
0DUFRQHJURFRQ GHWDOOHVD]XOHV TXHDGRUQDQ WDPELpQORV EUD]RV/XQDV FRORUKXPR

/HQWHV$XVWLQ 9DORUL]DGRHQ86

86

3527(&&,Ä1 &2175$/26 5$<26

89

0DUFR\EUD]RV GHPHWDOFRORU GRUDGRFRQ DFDEDGRPDWH \OXQDVFRORU PDUUyQ

/HQWHV*ROGHU &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

7RGRVQXHVWURVOHQWHV YLHQHQFRQHVWXFKH3527(&&,Ä1 &2175$/26 5$<26

89


e/ e/

(67,/248( 9$&21e/

 '('(6&8(172(1 5(/2-1(:0$1

18(92 5HORM6NURQH

3LH]DFHQWUDO\ FRUUHDGHPHWDO SODWHDGDV'LDO QHJURFRQHIHFWR WRUQDVRODGR

5HORM1HZPDQ &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

&yG

9DORUL]DGRHQ86

86 3LH]DFHQWUDO SODWHDGDPDWH GLDOGRUDGR\ FRUUHDGHFXHUR YHUGHRVFXUR

7RGRVQXHVWURVUHORMHV FXHQWDQFRQJDUDQWtDGH PHVHV\YLHQHQHQHVWXFKH
DURPDV )+ !.*+/

6(5 812 0,602 6,1 3(16$5/2 '26 9(&(6 !OK AO OAN AOLKJPbJAK !OK AO =N@EC=J

&$5',*$1 &RORJQH DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

+HUEDO 0RGHUQR 2ULJLQDOHV QRWDV GH KRMDV GH PHQWD IUHVFD ODYDQGD FLSUpV \ YHWLYHU
e/ e/

$ 62/2

86

+,*+:$< &RORJQH DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

68 081'2 686 5(*/$6 Q@=V U OA@Q?PKN O=>A IKRANOA AJ H= ?EQ@=@ U PKI=N HK MQA AO OQUK

0DGHURVR 0RGHUQR $XGDFHV QRWDV GH PXVN WRQND \ YHWLYHU LQYLWDQ D YLYLU LQWHQVDPHQWH
DURPDV /! 10+.!/

0DGHURVR 6HGXFWRU $URPDFRQ LQWHQVRFXHUR \VHGXFWRUDV QRWDVGH iPEDU\ PDGHUD

)527$$48Ã&#x20AC;<6,(17( (/$520$(1783,(/
%UDYtR

DVROR 86 &yG

%5$9À2 &+5,67,$10(,(5 &RORJQHDWRPLVHXU POIOR] 9DORUL]DGRHQ86

&25$=Ä1,1'20$%/( N=RßKAH=NKI==PNARE@K@ADNEOPE=J)AEAN

3URPRFLyQYiOLGDKDVWDDJRWDUVWRFN
DURPDV 0%2+/

$/7+(86 &RORJQH DWRPLVHXU PO  IOR]

$9(17285 &RORJQH DWRPLVHXU PO  IOR]

&yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

+HUEDO $FWLYR 'LQiPLFD IUHVFXUD FRQ YLJRURVDV QRWDV GH ODYDQGD&yG 

86 

0DGHURVR $FWLYR %ULVDV GH OLPyQ DXVWUDOLDQR \ FHGUR LQYLWDQ D OD DYHQWXUD


e/ e/

 '( '(6&8(172 (1 )25=(

)25=( &RORJQH DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

/26 /Ã&#x20AC;0,7(6 621 3$5$ 5203(56(

0DGHURVR $FWLYR 3RWHQWHV QRWDV GH OLPyQ WRQND \ FHGUR EODQFR

"KNVA L=N= AH DKI>NA MQA JQJ?= OA @APEAJA
DURPDV 0%2+/

62/2+$<81$)250$ '(9,9,5$/(;75(02

PNARANOA=NNEAOC=N@EOBNQP=N

?KJ'=HKO/LKNP
 782)(57$ (675(//$

.$/2663257 &RORJQHDWRPLVHXU POIOR]

+HUEDO$FWLYR (QpUJLFDV QRWDVFtWULFDV FHGURYHWLYHU \PXVN

&yG

9DORUL]DGRHQ86

86

)527$$48Ã&#x20AC;<6,(17((/ $520$(1783,(/
DURPDV /! 10+.!/

+HUEDO 6HGXFWRU ,QWHQVDV QRWDV FtWULFDV \ DSDVLRQDQWH ViQGDOR \ SDWFKRXOL

6$/9$-( &RORJQH DWRPLVHXU PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 

(VSHFLDGR 6HGXFWRU 1RWDV GH PXVN \ EHUJDPRWD VH XQHQ HQ XQ H[FLWDQWH DURPD

67521* 086. &RORJQH PO  IOR] &yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 
&yG 

9DORUL]DGR HQ 86 

86 '( '(6&8(172

'(0$6,$'2 ,55(6,67,%/(

+HUEDO 6HGXFWRU (QYROYHQWHV DFRUGHV GH FDUGDPRPR WDEDFR \ VHGXFWRU FHGUR URMR

,QHOK AH OA?NAPK @A OA@Q??EäJ @A DNEOPE=J )AEANe/ e/

38/62 &+5,67,$1 0(,(5 &RORJQH DWRPLVHXU PO  IOR]


š(/(*,5 81$ )5$*$1&,$ $/ $=$5" -$0½6 !J AH >=JE?K @A NKI=O @A ^OEG= AJ?QAJPN= OQ BN=C=J?E= E@A=H

12 (5 ' 02 

6(' 8& 72 5 

2 $' &, 3( (6 +( 5% $/ &À 75 ,& 20$'(5262

+(5%$/

&À75,&2

&À75,&2(63(&,$'2

2 ,& 75 &À

$/ 5% +(

(/( *$ 17 (

62 2 (5 ' $ 0 7,9 $&

62 2 (5 $' 02 $' &, ( 3 (6

+(5%$/

0$'(5262

(63(&,$'2

«O=HK =Oß 1>E?= QJK @A HKO CNQLKO OACéJ OQ AOPEHK !HAC=JPA )K@ANJK /A@Q?PKN K ?PERK

(QACK AHECA AH =NKI= OACéJ H= B=IEHE= KHB=PER= !OLA?E=@K )=@ANKOK $AN>=H K ßPNE?K

!OP=O OAã=HAO PA CQE=NbJ = AJ?KJPN=N AH =NKI= MQA >QO?=O AJ AH ?=PbHKCK DURPDV !(!#*0!/

 ,PSHULXP $]DEDN '­DULHQ '­DULHQ &ODVV

DURPDV )+ !.*+/

 .DORV %ODFN +LJKZD\ &DUGLJDQ

DURPDV /! 10+.!/

 6WURQJ 0XVN 9DQLOOD +RPEUH .DORV 7RQLJKW 9HKHPHQFH SDUD pO ,PiQHP %UDYtR 0D[ ([XV 3XOVR 6DOYDMH )RJRV

DURPDV 0%2+/

 $YHQWRXU )RU]H .DORV 6SRUW $OWKHXV ,W­V <RX ,W­V <RX /LYH


e/ e/

86 86 


DURPDV /! 10+.!/

+HUEDO 6HGXFWRU 9LULOHVQRWDV GHFXHUR ODYDQGD\ HVHQFLDV FtWULFDV

/$(6(1&,$ '(/+20%5( (526 &RORJQHDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86

)527$$48Ã&#x20AC;<6,(17( (/$520$(526 (1783,(/
e/ e/

0,67(5,26$$75$&&,Ã&#x201E;1

(VSHFLDGR 6HGXFWRU /DLQWHQVLGDG GHOViQGDOR\ HOFDVKPqUHVH FRPELQDQHQ XQDIUDJDQFLD LUUHVLVWLEOH

,0½1(0 &RORJQHDWRPLVHXU POIOR] &yG

9DORUL]DGRHQ86

86
81'(6(2 ,0326,%/('( (;7,1*8,5

2)(57$ 0$*1À),&$ DVROR

86

"KCKOAH?=HKN@AH=L=OEäJ

)2*26 (DXGHWRLOHWWHDWRPLVHXU POIOR] &yG

+HUEDO 6HGXFWRU 3DWFKRXOL \ FDUGDPRPR VH XQHQ HQ OD PiV LUUHVLVWLEOH HVHQFLD PDVFXOLQD

%2/,9,$& +$= 78 3(','2 $ 75$9e6 '( 78 &2168/725$ 2 //$0$ '(6'( /$ &,8'$' '( 6$17$ &58= $/ < '(6'( &8$/48,(5 2752 /8*$5 '(/ 3$À6 $/  &$7½/2*2 9,*(17( '(6'( (/ '( -8/,2 $/ '( $*2672 '( &RVWR GH OD OODPDGD %VPLQ eVLND FRPXQLFD D VXV FOLHQWHV TXH DPERV ORJRV GH OD PDUFD HVWiQ YLJHQWHV \ SRGUi UHFLELU SURGXFWRV FRQ FXDOTXLHUD GH HOORV PDQWHQLHQGR HO PLVPR QLYHO GH FDOLGDG 6tJXHQRV HQ ZZZHVLNDEL]

ZZZIDFHERRNFRPHVLNDEHOFRUS

ZZZ\RXWXEHFRP(VLND9LGHRV

#(VLND%HOFRUS

,035(6,Ð10(752&2/256$ (OSDSHOXWLOL]DGRHQpVWHSURGXFWRSURYLHQHGHERVTXHVVXVWHQWDEOHVFHUWLILFDGRVRIXHQWHVFRQWURODGDV RYLHQHGHERVTXHVVXVWHQWDEOHVFHUWLILFDGRVRIXHQWHV

9DORUL]DGRHQ86

Catálogo Ésika Bolivia C12  
Catálogo Ésika Bolivia C12  

Ésika / Campaña 12 / Bolivia