Page 1

157. FORRETNINGSÅR

delrårsrapport 31.03.10 SpareBank 1 Søre Sunnmøre Org.nr.: MVA 937 899 785 NO

SpareBank 1 Søre Sunnmøre Org.nr.: 937 899 785 NO

2010

Delårsrapport


Innhald

01

Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

4

Hovudtrekk

4

Nøkkeltal 

5

Totalresultat 

5

Finansiell stilling

6

Risikovurderingar

8

Oppstilling av totalresultat

10

Oppstilling av finansiell stilling

12

Kontantstraumanalyse

14

Note 1 - Rekneskapsprinsipp

15

Note 2 Segmentinformasjon 

16

Note 3 Utlån til og krav på kundar

20

Note 4 Tap på utlån, garantiar m.m.

22

Note 5 Innskot frå kundar

24

Note 6 Kapitaldekning 

25


Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Konsernet SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Hovudtrekk

Konsernrekneskapen er konsolidert på grunnlag av

Resultatet for 1. kvartal 2010 er i tråd med budsjett.

rekneskapa frå morbank, dei to heileigde dotterselskapa

Banken har merka sterk konkurranse om innskots­midlar,

SVØ Invest AS og Eiksundregionen Eigedom AS, og

og prisen på innskot har derfor gått opp. Tilgangen til

banken sine eigardelar i dei to felleskontrollerte verk-

likviditet har vore god, og prisen på funding har vore

semdene Samarbeidende Sparebanker AS (6,25%) og

akseptabel. Rentenettoen er under press på grunn av

Samarbeidende Sparebanker Bankinvest AS (4,45%).

den høge prisen på innskot og er derfor i underkant av tilsvarande periode i fjor. Provisjonsinntektene frå

Morbanken har 72 tilsette ved utgangen av 1. kvartal,

banktenester og forsikring syner fin auke. Misleghaldet

som til saman utgjer 70 årsverk.

har auka litt, men det har ikkje gitt seg utslag i nye/ auka individuelle nedskrivingar. Som ein konsekvens av

Kommentarane og tala nedanfor er knytt til konsernet

den usikkerheita vi ser i samfunnet rundt oss har banken

dersom anna ikkje er uttrykt særskilt.

auka dei gruppevise nedskrivingane med 3 mill. kr i første kvartal.

» Blåveis, Fotograf: Per Eide

04


Delrårsrapport 31.03.2010

Nøkkeltal Tal i parentes for tilsvarande periode i fjor

abeidende Sparebanker AS på 5,8 mill. kr. Utbytte frå felleskontrollerte verksemder for 2009 vil bli inntekts-

»» Morbanken sitt resultat før skatt 9,5 mill. kr

ført i 2. kvartal 2010.

(12,3 mill. kr.) Rentenetto

»» Eigenkapitalavkastning i morbank 6,0%

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjer 25,9

»» Netto provisjons og andre inntekter 9,6 mill. kr

mill. kr, mot 24,6 mill. kr ved utgangen av 1. kvartal

( 7,4 mill. kr)

2009. Dette tilsvarar 1,73% av GFK i morbank mot 1,75% i fjor.

»» Netto avkastning på finansielle investeringar 0,3 mill. kr (3,4 mill. kr)

Andre driftsinntekter

»» Utlånsvekst 12 mnd før overføring til Boligkreditt

Netto provisjons- og andre inntekter har auka med 2,2

466,6 mill. kr (499,3 mill. kr)

mill. kroner i forhold til 31.3.2009. Netto avkastning på finansielle investeringar er negativ. SpareBank 1

»» Utlånsvekst 12 mnd etter overføring til Boligkreditt

Søre Sunnmøre sin andel av resultatet frå felleskontrollerte

871,0 mill.kr. (690 mill. kr)

verksemder i SpareBank 1 Gruppen utgjer 1,6 mill. kroner.

»» Innskotsvekst 12 mnd 164,8 mill. kr (335,5 mill. kr) »» Kapitaldekning for morbanken 15,63%

Driftskostnader Driftskostnadene har auka med 3,7 mill. kr og utgjer 22,8 mill. kr. Kostnadene er i samsvar med budsjettet. Kostnader i % av totale inntekter utgjer 63,3 % pr

Totalresultat

31.3.2010 mot 53,8% for tilsvarande periode i fjor.

Delårsresultat

Tap/nedskrivingar

SpareBank 1 Søre Sunnmøre har eit konsernresultat et-

Utlåna er vurdert i forhold til utlånsforskrift frå

ter skatt på 8,4 mill. kroner pr 31.3.2010 som tilsvarar

1.1.2006. Gruppevise nedskrivingar er auka med 3,0

0,54 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital (GFK).

mill. kr. Resultatrekneskapen er belasta med 2,1 mill. kr i tap.

Morbanken har eit resultat etter skatt på 6,8 mill. kr tilsvarande 0,45 % av GFK. Resultat etter 1. kvar-

Samla nedskrivingar pr 31.3.2010 utgjer 50,5 mill. kr

tal 2009 var 10,7 mill. kr inklusiv utbytte frå Sam­

og fordeler seg slik i prosent av brutto utlån:

31.3.2010

31.12.2009

31.3.2009

Individuelle

0,38 %

0,39 %

0,44 %

Gruppevise

0,55 %

0,40 %

0,43 %

Sum

0,93 %

0,79 %

0,87 %

05


Finansiell stilling

» Volda sett frå Klepp, Fotograf: Gunnar Wangen

Finansiell stilling Forvaltningskapital Forvaltningskapitalen i morbanken utgjer 6.104 mill. kr

­kvartalsskiftet utgjer denne porteføljen 841 mill. kr.

og syner dermed ein liten nedgang sidan årsskiftet.

Brutto utlån inklusiv lån i Boligkreditt er såleis på 6.306 mill. kr.

Utlån Brutto utlån i eigne bøker har auka med 115 mill. kr sidan årsskiftet.

Innskot Innskota har auka med 164,8 mill. kr siste 12 ­månadene. Innskotsdekninga er 61 % ved utgangen av

I høve til tilsvarande periode i fjor så har utlåna i eigne bøker auka med 472,8 mill. kr. Banken p ­ lasserer sikre bustadlån i SpareBank 1 Boligkreditt. Ved

06

kvartalet.


Delrårsrapport 31.03.2010

Likviditet

Soliditet

Banken prioriterer å ha god likviditet, og har ein diversi-

Banken sin ansvarlege kapital består av kjernekapital på

fisert forfallsstruktur på ekstern funding.

501,5 mill. kr og tilleggskapital på 155,5 mill. kr.

Samla ekstern finansiering utgjer 2.229 mill. kr. Av

Morbanken sin samla ansvarlege kapital er 655,6 mill.

dette har 1.655 mill. kr løpetid over 1 år, og 430 mill.

kr eksklusiv resultat for rekneskapsperioden. Dette gir

kr løpetid over 3 år.

fylgjande kapitaldekningsprosentar.

30.03.2010

Eks. delårsresultat

Inkl. delårsresultat

15,63 %

15,79 %

31.12.2009 30.06.2009

15,98 % 13,59 %

13,88 %

07


Risikovurderingar

Risikovurderingar Banken sine vesentlege risiki er knytt til: kredittrisiko,

sak f­ lytande rente. Fastrentelåna er i stor grad sikra

operasjonell risiko, renterisiko og likviditets- og oppgjersrisiko.

­g jennom renteswapavtalar.

Risikotilhøva blir kontinuerleg overvaka og rapportert til

Banken si obligasjonsbehaldning er relativt låg, og dei

leiinga og styret etter faste rapporteringsrutinar

fleste postane har kvartalsvis renteregulering. Renterisikoen er derfor låg.

Kredittrisiko i utlånsporteføljen er det største risikoområdet. Banken har god bransjespreiing og alle en-

Utsiktene framover

gasjement blir månadleg scora i SpareBank 1 sitt datavarehus. Denne scoringa fangar opp hovudtrekka

Konkurransen om innskotsmidlar er sterk, så det er

på grunnlag av kundeåtferd og utvikling i økonomiske

grunn til å vente press på rentemarginen resten av året.

nøkkeltal, og er grunnlag for oppfølging og rapportering.

Utbytte frå felleskontrollerte verksemder vil gje eit fint

Arbeid med porteføljekvalitet er ei prioritert oppgåve.

bidrag til resultatet for 2. kvartal. Banken sin utlåns­ vekst har vore sterk dei siste åra som følgje av ekspan-

Summane for overtrekk og restansar syner auke. Styret

sjon i nye marknadsområder. Styret følgjer utviklinga

følgjer utviklinga månadleg og kredittmedarbeidarane

nøye og banken vil vere meir restriktiv med å gå inn på

prioriterer arbeidet med utsette engasjement høgt.

nye næringsengasjement.

Både utlån og innskot frå kundar har i all hovud-

Volda, 20. april 2010 Styret i SpareBank 1 Søre Sunnmøre Marthe Styve Holte

Tove Krøvel

Runar Gretland

Kristian Sætre

Leiar

Nestleiar Trond Berg

John Arne Winsnes Adm. banksjef

Helen Kvalsund Vike


Delrårsrapport 31.03.2010

Banken sin utlåns­vekst har vore sterk dei siste åra som følgje av ekspansjon i nye marknads­ områder. Styret følgjer utviklinga nøye og banken vil vere meir restriktiv med å gå inn på nye næringsengasjement.

» Styret frå venstre: Tove Krøvel, Trond Berg, Marthe Styve Holte, Kristian Sætre, Helen Kvalsund Vike,Runar Gretland


Oppstilling av totalresultat

Âť Fingeren, Fotograf: Gunnar Wangen

10


Oppstilling av31.03.2010 totalresultat Delrårsrapport

Oppstilling av totalresultat

Morbank

Konsern

Q1 2009

2009

Q1 2010

76 259

268 961

61 197

Renteinntekter

61 197

268 961

76 259

51 700

161 356

35 248

Rentekostnader

35 248

161 356

51 700

24 559

107 605

25 949

Netto renteinntekter

25 949

107 605

24 559

7 542

32 784

9 130

9 130

32 784

7 542

689

2 787

649

649

2 787

689

561

2 966

1 148

Andre driftsinntekter

1 148

3 102

561

7 414

32 963

9 629

Netto provisjons- og andre inntekter

9 629

33 099

7 414

5 858

5 941

1 326

Utbytte

1 326

456

373

Inntekt av eigarinteresser i felleskontrollerte verksemder

1 644

12 889

1 685

-2 601

4 757

1 354

369

18 102

3 412

0

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

Provisjonsinntekter Provisjonskostnader

Q1 2010

2009 Q1 2009

1 354

4 757

-2 601

Netto verdiendring på finansielle eignelutar

7 212

10 698

-1 275

Netto avk. på finansielle investeringar

39 185

151 266

34 303

Sum inntekter

35 947

158 806

35 385

10 165

42 377

11 308

Personalkostnader

11 308

42 377

10 165

4 550

20 245

6 394

Administrasjonskostnader

6 394

20 245

4 550

1 563

4 842

1 750

Avskrivingar av varige driftsmidlar

1 750

4 842

1 563

2 770

13 055

3 303

Andre driftskostnader

3 303

13 055

2 770

19 048

80 519

22 755

Sum driftskostnader

22 755

80 519

19 048

20 137

70 747

11 548

Resultat før tap

13 192

78 287

16 337

852

830

0

830

852

8 603

26 947

2 090

Tap på utlån, garantiar

2 090

26 947

8 603

12 386

44 630

9 458

Resultat før skatt

11 102

52 170

8 586

1 700

10 558

2 700

Skattekostnad

2 700

10 558

1 700

10 686

34 072

6 758

Totalresultat for perioden

8 402

41 612

6 886

Gevinst ved sal av anleggsmidlar 5

11


Oppstilling av finansiell stilling

Oppstilling av finansiell stilling Morbank Q1 2009

2009

Konsern Q1 2010

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

Q1 2010

2009

Q1 2009

40 321

49 387

355 006

199 249

399 147

111 005

Eignelutar 354 894

49 202

40 136

111 005

399 147

199 249

4 991 256

5 348 968

5 464 059

22 431

20 996

Kontantar og fordringar på sentralbanken Utlån til og fordringar på kredittinstitusjonar

Utlån til og fordringar på kundar

3

5 464 059

20 193

Individuelle nedskrivingar

4

20 193

Nedskriving på grupper av utlån

21 890

27 261

30 261

4 946 935

5 300 711

5 413 605

Netto utlån til kundar

4

30 261

3,4

5 413 605

Overtekne eigedomar

5 348 968 4 991 256 20 996

22 431

27 261

21 890

5 300 711 4 946 935

1 393

66 393

66 393

107 425

131 366

136 911

66 393

66 393

1 393

136 911

131 366

107 425

58 014

96 649

92 949

Aksjar, andelar og andre eigenkapitalinteresser

92 949

96 649

58 014

52 289

52 289

54 615

Investeringar i felleskontrollerte verksemder

95 775

92 263

61 912

2 212

2 324

2 324

Investeringar i konsernselskap

0

0

0

1 974

1 342

1 342

Utsett skattefordel

1 342

1 342

1 974

56 062

54 368

53 359

Varige driftsmidlar

53 359

54 368

56 062

20 016

17 171

15 813

Andre eignelutar

18 137

19 447

20 016

26 610

25 872

27 197

Forskotsbet. kostnader og oppt.inntekter

27 197

25 872

26 610

5 738 829

6 196 834

6 103 893

Sertifikat og obligasjonar med fast avkastning

Eignelutar

6 145 190 6 236 945 5 746 352

Gjeld 399 000

389 147

389 116

3 165 318

3 440 952

3 330 125

Innskot frå og gjeld til kundar

1 600 000

1 641 587

1 641 417

Gjeld stifta ved utferding av verdipapir

29 793

41 635

27 913

Anna gjeld

27 913

41 636

29 793

45 276

13 251

27 899

Påkomne kostnader og forsk.bet. inntekter

27 899

13 251

45 276

23 614

23 856

34 259

Avsetjing til forpliktingar

34 259

23 856

23 614

49 550

199 143

199 143

199 143

199 143

49 550

5 312 551

5 749 571

5 649 872

12

Innskot frå kredittinstitusjonar

Ansvarleg lånekapital Sum gjeld

389 116 5

389 147

399 000

3 330 125

3 440 952 3 165 318

1 641 417

1 641 587 1 600 000

5 649 872 5 749 572 5 312 551


Årsmelding og rekneskap 2009

Morbank Q1 2009

2009

Konsern Q1 2010

(Tal i heile tusen kroner)

Notar

Q1 2010

2009

Q1 2009

438 400

438 263

407 380

9 000

9 000

6 000

39 516

40 110

13 535

495 318

487 373

433 801

Eigenkapital 409 592

438 263

438 263

6 000

9 000

9 000

10 686

6 758 -

Sparebankfondet

6

Gåvefond Udisponert overskot

8 402

Fond for vurderingskilnader FKV Sum eigenkapital

6 886

426 278

447 263

454 021

5 738 829

6 196 834

6 103 893

136 105

106 657

Garantiansvar

106 657

136 105

133 000

138 500

Deponert i Norges Bank

138 500

133 000

Gjeld og eigenkapital

6 145 190

6 236 945 5 746 352

Volda, den 20.april 2010 I styret for SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Marthe Styve Holte

Tove Krøvel

Runar Gretland

Kristian Sætre

Leiar

Nestleiar Trond Berg

John Arne Winsnes

Helen Kvalsund Vike

Adm. banksjef

13


Kontantstraumanalyse

Kontantstraumanalyse Morbank

Konsern

2009

Q1 2010

44 630

9 458

-830 4 842

(tusen kroner) Perioderesultat før skatt

Q1 2010

2009

11 102

53 212

1 750

4 842

2 700

-11 600

15 552

43 224

-1 611

-61 315

5 697

-16 445

4 086

-77 760

-112 894

-611 977

31

-7 568

-110 827

231 526

199 898

76 147

Gevinst/tap ved sal av anleggsmidlar 1 750

0

+ av- og nedskrivingar

-830

+ Tap på utlån/garantiar

-2 400

- Gåver

-11 600

2 700

34 642

13 908

-58 870

33

-15 403

5 697

242

- Periodens betalbare skatt Tilført frå periodens verksemd

Reduksjon/(auke) andre fordringar Auke/(reduksjon) anna kortsiktig gjeld

-2 400

Auke/(reduksjon) pensjonsforplikting Auke/(reduksjon) forpliktingar

-74 031

5 730

-611 977

-112 894

-7 568

31

231 526

-110 827

76 147

199 898

-73 475

-5 545

Reduksjon/(auke) sertifikat og obligasjonar

-5 545

-73 475

-424 736

-9 699

A) Netto likviditetsendring frå verksemd

-9 699

-419 883

-2 217

-741

Brutto investeringar bygningar/driftsmidlar

-741

-2 217

0 -112

Reduksjon/(auke) utlån Reduksjon/(auke) utlån kredittinstitusjonar Auke/(reduksjon) innskot kundar Auke/(reduksjon) innskot kredittinst.

Avgang bygningar/driftsmidlar

0

Netto innbetalt kap. tilkn. selskap/dotterselsk.

0

-45 230

1 374

Reduksjon/(auke) aksjar og eigarinteresser

1 374

-50 010

-47 559

633

B) Netto likviditetsendring investeringar

633

-52 227

149 593

Auke ansvarleg lånekapital

-

149 593

Endringar direkte mot eigenkapital

241 587

14

Likviditetsendring i resultatrekneskapen

0

Auke/(reduksjon) anna langsiktig gjeld

391 180

0

-81 115

-9 066

130 317

C) Netto likviditetsendringar finansiering

241 587 0

391 180

A) + B) + C) Netto endringar i likvidar i perioden

-9 066

-80 930

49 202

Likviditetsbehaldning per inngåande periode

49 387

130 317

49 202

40 136

Likviditetsbehaldning per utgåande periode

40 321

49 387

-81 115

-9 066

Endring

-9 066

-80 930


Delrårsrapport 31.03.2010

Note 1 - Rekneskapsprinsipp 1.1 Grunnlag for utarbeidelse Delårsrekneskapen for SpareBank 1 Søre Sunnmøre omfattar perioden 1.1.-31.3.2010. Delårsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Denne delårsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med gjeldande IFRS standardar og IFRIC tolkingar. Samanlikningstal for 2009 er omarbeidd i forhold til IFRS regelverket.

1.2 Segmentrapportering Eit forretningssegment er ei gruppering av eignelutar eller verksemder som tilfører produkt eller tenester, og som er gjenstand for risiko og avkastning som avvik frå andre forretningssegment. Segmentinformasjon er omtala i eigen note.

1.3. Valuta Transaksjonar i utanlandsk valuta er omrekna til NOK etter kursar på transaksjonstidspunktet. Valutatap og -gevinst som oppstår på slike transaksjonar, samt på pengepostar i utanlandsk valuta er bokført i resultatrekneskapen.

1.4 Varige driftsmidlar Varige driftsmidlar omfattar bygningar, tomter og driftslausøyre. Bygningar og driftslausøyre er innrekna til verkeleg verdi pr 1.1.2008 og vert avskrivne lineært etter forventa levetid. Tomter er bokført til kostpris.

1.5 Verdipapir og derivat Verdipapir består av aksjar og andelar, sertifikat og obligasjonar. Aksjar og andelar anten som omløpsmidlar og vurdert til verkeleg verdi, eller som anleggsmidlar og vurdert til amortisert kost.

1.6 Pensjonsskuldnader Sidan dei andre selskapa i konsernet ikkje har tilsette, så er det kun morbanken som har pensjonsskuldnad. Avtalen er sikra gjennom innbetalingar til forsikringsselskap og skuldnaden er utrekna av aktuar.

1.7 Innlån/gjeld Innlån og gjeld vert i utgangspunktet bokført til verkeleg verdi. Verkeleg verdi er motteke beløp redusert med ­transaksjonskostnader. I etterfølgande periodar vert innlån og gjeld bokført til amortisert kost. Skilnader mellom motteke beløp redusert med transaksjonskostnader og innløysningsverdi fordeles over låneperioden ved bruk av ­effektiv rentes metode over resultatregnskapen.

1.8 Eigardel i dotterselskap og felleskontrollerte verksemder Eigardelar i dotterselskap og tilknytte selskap skal vurderes til kost etter IFRS regelverket i selskapsrekneskapen. I konsernregnskapen blir desse eignelutane ført etter eigenkapitalmetoden. Det vil seie at vi løpande resultatfører vår andel av resultatet i felleskontrollerte verksemder. Dotterselskapa blir konsolidert i konsernrekneskapen.

15


Note 2 Segmentinformasjon

Note 2 Segmentinformasjon Leiinga har vurdert kva for segment som er rapporterbare med utgangspunkt i distribusjonsform, produkt og kundar. Det primære rapporteringsformatet tek utgangspunkt i risikoen i eignelutane og avkastningsprofil og er delt opp i privatmarknad inkl sjølvstendige næringsdrivande og bedriftsmarknad. Bankens eigne investeringsaktivitetar er ikkje eit separat rapporterbart segment og kjem fram under posten ufordelt saman med aktivitetar som ikkje lèt seg allokere til privat- eller bedriftsmarknaden. Banken opererer i et geografisk avgrensa område og rapportering på geografiske sekundærsegment gir lite tilleggsinformasjon. Viktige eignelutsklassar (utlån) er imidlertid fordelt geografisk i eigen note under utlån.

Konsern Q1 2010

Person

Bedrift

Anna

Totalt

33 189

26 276

1 733

61 198

-21 860

-12 777

-612

-35 249

11 329

13 499

1 121

25 949

7 338

1 016

1 275

9 629

- 12 743

-7 509

-2 503

- 22 755

369

369

-2 096

-2 090

5 930

4 910

262

11 102

3 423 458

2 035 794

4 807

5 464 059

Individuell nedskriving utlån

-3 911

-16 282

-20 193

Gruppenedskriving utlån

-6 945

-23 316

-30 261

Resultatrekneskap Sum renteinntekter Renter av allokert kapital Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar Resultat før skatt

6

Balanse Utlån til kundar

Andre eignelutar

27 689

7 384

696 512

731 585

Sum eignelutar pr segment

3 440 291

2 003 580

701 319

6 145 190

Innskot frå og gjeld til kundar

2 038 427

1 291 698

Anna gjeld og eigenkapital

1 401 864

797 855

615 346

2 815 065

Sum eigenkapital og gjeld pr segment

3 440 291

2 089 553

615 346

6 145 190

16

3 330 125


Delrårsrapport 31.03.2010

Konsern 31.12.2009

Person

Bedrift

Anna

Totalt

167 558

117 724

21 463

306 745

-137 955

-61 185

0

-199 140

Netto renteinntekter

29 603

56 539

21 463

107 605

Netto provisjonsinntekter

24 345

5 315

3 433

33 093

-45 091

- 24 156

- 11 273

-80 519

0

0

18 938

18 938

-1 911

-25 410

374

-26 947

6946

12 288

32 935

52 170

3 524 674

1 824 294

0

5 348 968

Individuell nedskriving utlån

-3 902

-17 094

0

-20 996

Gruppenedskriving utlån

-6 945

-20 316

0

-27 261

Andre eignelutar

12 923

89 606

833 705

936 234

Sum eignelutar pr segment

3 526 750

1 876 490

833 705

6 236 945

Innskot frå og gjeld til kundar

2 088 856

1 432 096

0

3 520 952

Anna gjeld og eigenkapital

1 437 894

444 394

831 244

2 713 532

Sum eigenkapital og gjeld pr segment

3 526 750

1 876 490

831 244

6 236 945

Resultatrekneskap Sum renteinntekter Renter av allokert kapital

Driftskostnader Netto avkastning på finansielle investeringar *) Tap på utlån og garantiar Resultat før skatt Balanse Utlån til kundar

*)Spesifikasjon av netto avkastning på finansielle investeringar Q1 2010

2009

Resultatandel felleskontrollert verksemd

1 644

12 889

Utbytte verdipapir

1 326

456

Kursgevinst aksjar

149

3 086

-2 750

2 501

369

18 932

Netto gevinstar andre finansielle eignelutar Netto avkastning på finansielle investeringar

17


Âť Saudehornet sett frĂĽ Melshornet, Fotograf: Gunnar Wangen


Note 3 Utlån til og krav på kundar

Note 3 Utlån til og krav på kundar Morbank 2009

Konsern Q1 2010

Q1 2010

2009

Utlån fordelt på fordringstype 891 582

951 759

Kasse-/drifts- og brukskredittar

951 759

891 582

213 005

241 447

Byggjelån

241 447

213 005

4 244 381 5 348 968

4 270 853

Nedbetalingslån

4 270 853

4 244 381

5 464 059

Brutto utlån og fordringar på kundar

5 464 059

5 348 968

(50 454)

(48 257)

5 413 605

5 300 711

-48 257 5 300 711

-50 454 5 413 605

Nedskrivingar Netto utlån og fordringar på kundar Utlån fordelt på marknader

3 524 674

3 550 801

Lønstakarar

3 550 801

3 524 674

1 824 294

1 913 258

Næringsfordelt

1 913 258

1 824 294

5 464 059

Brutto utlån og fordringar

5 464 059

5 348 968

5 348 968 -48 257 5 300 711

-50 454 5 413 605

Nedskrivingar Netto utlån og fordringar

-50 454

-48 257

5 413 605

5 300 711

0

0

Herav ansvarleg lånekapital 0

0

2 365 2 365

Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar

2 365

Anna ansvarleg kapital

2 365

2 365

2 365

Ansvarleg lånekapital bokført under utlån

2 365

2 365

Totale engasjement = Brutto utlån+unytta kredittar og garantiar Morbank 2009 2 254 159

Konsern Q1 2010

Fordeling på risikogruppe

Q1 2010

2009

2 403 134

Svært låg risiko

2 403 134

2 254 159

1 039 356

929 935

1 612 394

1 569 257

297 679

355 786

619 518

612 675

60 940

71 803

5 884 046

20

5 942 590

Låg risiko

929 935

1 039 356

1 569 257

1 612 394

Høg risiko

355 786

297 679

Svært høg risiko

612 675

619 518

71 803

60 940

5 884 046

5 884 046

Middels risiko

Misleghald Totalt


Delrårsrapport 31.03.2010

Brutto utlån Q1 2010

Fordeling på risikogruppe

Q1 2010

2009

2 049 031

2009

2 210 883

Svært låg risiko

2 210 883

2 049 031

944 775

855 540

855 540

944 775

1 465 666

1 443 716

1 443 716

1 465 666

270 590

327 323

Høg risiko

327 323

270 590

563 142

563 661

Svært høg risiko

563 661

563 142

55 765 5 348 968

62 935 5 464 059

2009

Låg risiko Middels risiko

Misleghald Totalt

62 935

55 765

5 464 059

5 348 968

Q1 2010

Brutto utlån fordelt geografisk

Q1 2010

2009

3 956 272

4 159 769

Søre Sunnmøre

4 159 769

3 956 272

318 817

322 141

Andre kommunar i Møre og Romsdal

322 141

318 817

1 073 879

982 149

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

982 149

1 073 879

5 464 059

5 348 968

5 348 968

5 464 059

Morbank 2009

Konsern Q1 2010

Brutto utlån fordelt etter sektor og næring

Q1 2010

2009

3 524 719

3 538 968

Lønstakarar o.l

3 538 968

3 524 719

0

0

0

0

142 130

137 323

137 323

142 130

11 201

14 826

Fiske/fangst

14 826

11 201

82 720

85 587

Havbruk

85 587

82 720

Offentleg forvaltning Jordbruk/skogbruk

38 153

42 955

42 955

38 153

329 192

364 799

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

364 799

329 192

108 468

121 859

Hotell og handel

121 859

108 468

145 766

123 260

Transport og anna tenesteytande verksemd

123 260

145 766

804 218

888 071

Eigedomsdrift

888 071

804 218

150 381

130 987

Forretningsmessig tenesteyting

130 987

150 381

12 020

15 424

15 424

12 020

0

0

0

0

5 464 059

5 348 968

5 348 968

5 464 059

Industri og bergverk

Tenesteytande næringar elles Øvrige sektorar Sum innskot fordelt på sektor og næring

21


Note 4 Tap på utlån, garantiar m.m

Note 4 Tap på utlån, garantiar m.m. Morbank Q1 2009

Konsern

2009 Q1 2010

Tap i resultatrekneskapen

6 766

10 850

-803

2 040

8 550

3 000

0

13 753

0

Konstaterte tap på engasjement som tidlegare er skrive ned

0

0

0

Konstaterte tap på engasjement som tidlegare ikkje er skrive ned

-203 8 603

Q1 2009 15 665

-967

-6 206

-107

26 947

2 090

2009 Q1 2010 15 665

20 996

179

0

-3 616

-803

Endring i individuelle nedskrivingar i perioda Endring i gruppenedskrivingar i perioda

Inngang på tidlegare nedskrivne utlån, garantiar m.m Sum tap på utlån, garantiar m.m

Individuelle nedskrivingar Individuelle nedskrivingar pr. 01.01.

29 270

30 261

0

0

-107

-6 206

-203

2 090

26 947

8 603

Q1 2010

2009 Q1 2009

-967

0

0

0

0

8 768

7 733

20 193

20 996

22 431

20 193

21 890

0

-3 616

20 996

3 000

13 753

-803

Nedskrivinger på engasjement utan tidlegare individuelle nedskrivingar

7 411

2 040

Tilbakeføring av tidligare års nedskrivingar

0

2 040

8 550

0

8 768

27 261

3 000

179

7 733

19 850

6 766

0

Konstaterte tap i perioda på utlån, garantiar m.v. der det tidlegare er gjort individuelle nedskrivingar

0

19 850

10 850

15 665

0

2009 Q1 2010

-803

15 665

0

Q1 2009

2009 Q1 2009

20 996

Auke i nedskrivingar på engasjement med individuelle nedskrivingar

22 431

Q1 2010

Individuelle nedskrivingar 31.3.

Gruppevise nedskrivingar Gruppevise nedskrivingar per 01.01. Periodens gruppe vise nedskriving for dekking av tap på utlån, garantiar Gruppevise nedskrivingar m.v. 31.3.

Q1 2010

2009 Q1 2009

27 261

19 850

19 850

3 000

7 411

2 040

30 261

29 270

21 890

Misleghald I desember 2009 bestemte Finanstilsynet at misleghald skal rapporterast etter 30 dagar. SpareBank 1 Søre Sunnmøre held fast på at misleghald over 90 dagar (overtrekk og restanse) er objektivt tapsbevis, og har vurdert vesentlege engasjement som oppfyller desse krava med omsyn til individuelle nedskrivingar. Utlån og andre engasjement som ikkje er misleghaldne, men der objektive indikasjonar tilseier at tap vil materialisere seg på eit seinare tidspunkt, vert klassifisert som tapsutsette.

22


DelrĂĽrsrapport 31.03.2010

Misleghald over 30 dagar Mislighaldne engasjement Ă˜vrige tapsutsette engasjement Totalt tapsutsette engasjement Individuelle nedskrivningar Netto tapsutsette engasjement

Q1 2010

2009

152 952

66 685

13 333

14 806

166 285

81 491

20 193

20 996

146 092

60 495

Misleghald over 90 dagar Misleghaldne og tapsutsette engasjement over 90 dagar Q1 2010 Misleghaldne engasjement

2009

2008

2007

2006

2005 9 409

67 804

50 174

18 436

9 174

12 604

8 087

9 733

24 131

35 875

19 218

46 939

Totalt tapsutsette engasjement

75 891

59 907

42 567

45 049

31 822

56 348

Individuelle nedskrivingar

20 193

20 996

15 665

13 587

7 038

13 945

Netto tapsutsette engasjement

55 698

38 911

26 902

31 462

24 784

42 403

Andre tapsutsette engasjement

23


Note 5 Innskot frå kundar

Note 5 Innskot frå kundar Morbank 2009

Q1 2010

Innskot fordelt på løpetid

Q1 2010

2009

2 181 968

2 105 874

Innskot frå og gjeld til kundar utan avtala løpetid

2 105 874

2 181 968

1 258 984

1 224 251

Innskot frå og gjeld til kundar med avtala løpetid

1 224 251

1 258 984

3 330 125

Sum innskot frå kundar

3 330 125

3 440 952

2,08%

2,36%

82 288

11 256

2,5 %

0,3 %

3 440 952 2,36%

2,08%

11 256

82 288

0,3 %

2,5 %

2009

Gjennomsnittleg rente Fastrenteinnskot Andel av totale innskot

Q1 2010

Innskot fordelt på sektor og næring

Q1 2010

2009

2 029 892

2 044 030

Lønstakarar o.l

2 044 030

2 029 892

181 514

140 968

140 968

181 514

141 716

76 715

Jordbruk/skogbruk

76 715

141 716

89 297

83 042

Fiske/fangst

83 042

89 297

20 618

22 645

Havbruk

22 645

20 618

36 181

26 833

Industri og bergverk

26 833

36 181

100 512

71 111

Bygg og anlegg, kraft og vassforsyning

71 111

100 512

105 440

110 435

110 435

105 440

93 330

74 427

Transport og anna tenesteytande verksemd

74 427

93 330

89 216

97 042

Eigedomsdrift

97 042

89 216

380 919

287 902

287 902

380 919

12 344

15 210

15 210

12 344

159 973

279 765

279 765

159 973

Offentleg forvaltning

Hotell og handel

Forretningsmessig tenesteyting Tenesteytande næringar elles Øvrige sektorar

3 440 952

3 330 125

Sum innskot fordelt på sektor og næring

3 330 125

3 440 952

2009

Q1 2010

Innskot fordelt på geografiske område

Q1 2010

2009

2 840 240

2 723 392

Søre Sunnmøre

2 723 392

2 840 240

165 525

167 427

Andre kommunar i Møre og Romsdal

167 427

165 525

439 306

Kommunar utanfor Møre og Romsdal

435 187 3 440 952

24

Konsern

3 330 125

Totalt

439 306

435 187

3 330 125

3 440 952


Delrårsrapport 31.03.2010

Note 6 Kapitaldekning Morbank 2009

Konsern Q1 2010

Ansvarleg kapital

2009

438 263

438 263

Sparebankens fond

440 588

9 000

9 000

0

0

Frådrag konsernselskap

0

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

0 447 263

447 263

Gåvefond

Sum balanseført eigenkapital

9 000 -2 324 40 110 487 374

-1 294

-1 294

Utsatt skattefordel, goodwill og andre immaterielle eignelutar

-1 294

49 550

49 550

Fondsobligasjon

49 550

5 970 501 489

5 970 501 489

50% medlemsinnskot kredittforeiningar Sum kjernekapital

5 970 541 600

Tilleggskapital utover kjernekapital 5 970

5 970

149 593

149 593

155 563

155 563

50% medlemsinnskot kredittforeiningar Tidsavgrensa ansvarleg kapital

5 970 149 563 155 533

Frådrag 0

0

Kapitaldekningsreserve

-52 289

0

0

Konsolidert eigenkapital tilknytte selskap

-40 110

-1 428

-1 428

-1 428

-1 428

655 624

655 624

Andel ansv.kapital i andre finansinst.

-1 428 -93 827

Netto ansvarleg kapital

603 306

25


Note 6 Kapitaldekning

2009

Q1 2010

0

Risikovegd berekningsgrunnlag Statar og sentralbankar

6 000

3 000

Lokale og regionale styresmakter

0

8 000

Offentleg eigde foretak

96 832

43 363

2 292 261

2 362 575

210 562

213 650

1 072 554

1 040 513

Institusjonar Foretak Massemarkedsengasjement Pant i bustad og fritidseigedom

2009 0 6 000

96 832 2 292 261 210 562 1 072 554

42 571

28 275

Forfalne engasjement

42 571

11 600

11 600

Obligasjonar med fortrinnsrett

11 600

149 552

267 938

Ă˜vrige engasjement

149 552

-27 261

-30 261

FrĂĽdrag i kapitalkravet; Gruppevise nedskrivingar

-27 261

3 854 672

3 948 652

248 362

248 362

Kreditt- og motpartsrisiko Operasjonell risiko

3 854 672 248 362

FrĂĽdrag for : -1 428

-1 428

0

0

4 101 606

4 195 586

Ansvarleg kapital i andre finansinstitusjonar Kapitaldekningsreserve Totalt berekningsgrunnlag

-1 428 -52 289 4 049 317

15,98%

15,63%

Kapitaldekning

14,90%

12,23%

11,95%

herav kjernekapital

13,38%

3,75%

26

3,68%

herav tilleggskapital

1,52%


sommersethdesign.no

Hovudkontor Postboks 55 6101 Volda Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 07 00 01

Avdeling Volda Gymnasvegen 2 Pb. 55, 6101 Volda Tlf: 70 07 00 00 Fax:70 07 41 02

Ope 09.00 - 15.45 (man-fre)

Avdeling Ørsta Vikegata 11 6150 Ørsta Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 04 72 01

E-post: sparebanken@sparebanken.no Internett: www.sparebanken.no Kundesenter: Tlf 70 07 00 00 Ope 09.00 - 20.00 (man-fre)

Avdeling Sæbø Pb. 10, 6166 Sæbø Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 04 83 99 Avdeling Vartdal 6170 Vartdal Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 04 84 99 Avdeling Ulstein Sjøgata 13 Pb. 350, 6067 Ulsteinvik Tlf: 70 07 00 00 Fax: 70 01 03 00 Avdeling Herøy Rådhusgata Pb. 144, 6099 Fosnavåg Tlf: 70 00 00 00 Fax: 70 08 70 21

SpareBank1 Søre Sunnmøre Delårsrapport  

Part annual report SpareBank 1 Søre Sunnmøre

SpareBank1 Søre Sunnmøre Delårsrapport  

Part annual report SpareBank 1 Søre Sunnmøre