Page 1

“Sokaklar kanyor, sokaklar biziz!�

Bilgisayar kapasitesi bin kat artacak! Sayfa 9

Bir film: Beyaz Melek

Sayfa 8

Sayfa 10

Yaanacak

Dßnya AYLIK GAZETE • SAYI 38

www.yasanacakdunya.net • info@yasanacakdunya.net

Avrupa’da kadna yĂśnelik Ĺ&#x;iddet yĂźzde 25! Sayfa 7

Dßnyay› istiyoruz, k›r›nt› de¤il !..

Aral›k 2007

Ad› reform, kendisi yoksullama

Ä°Ĺ&#x; saatleri esnekleĹ&#x;ecek diyorlar!

s›nda de¤er kaybetmesi, enflasyon oranlar› ve petrol fiyatlar›ndaki art››n krizi iddetlendirece¤ine dair ÜngÜrßler ortaya serildi.

YaĹ&#x;anacak

DĂźnya’dan 2008 çok s"cak geçecek 2008’i dĂźnyan n hemen her yerinden gelen grev ve direniĹ&#x; haberleri ile karĹ&#x; l yoruz. Fransa, Almanya, Ä°talya, Ä°ngiltere, Macaristan, Yunanistan, Rusya, GĂźney Kore, Kanada, Endonezya, Ä°srail, Ä°ran ‌ Sermaye cephesinin dozunu artt rd Ä&#x; sald rganl k, sanc l ve iniĹ&#x;li ç k Ĺ&#x;l da olsa karĹ&#x; t n da yaratarak ilerliyor. Baz Ăźlkelerde yaĹ&#x;anan çok yĂśnlĂź iç gerilim, çeĹ&#x;itli faktĂśrlerin bir araya gelmesi ile askeri darbelere ya da giriĹ&#x;imlerine kadar uzanan bir istikrars zlaĹ&#x;maya s çr yor. Bu sĂźreç Avrupa’da da ciddi patlama ve istikrars zlaĹ&#x;ma dinamikleri biriktirerek ilerliyor. Her Ăźlkede farkl ĂśzgĂźnlĂźkler taĹ&#x; sa da bu Ăźlkelerdeki emekçiler ve sermaye aç s ndan Ăśne ç kan belli baĹ&#x;l unsurlardan bahsedebiliriz. Avrupal" emekçiler “sosyal devletâ€? politikalar Ăźzerinden oluĹ&#x;muĹ&#x; on y llara dayanan belirli bir yaĹ&#x;am standart na sahipti. Bu ayn zamanda belirli standartlara gĂśre hareket eden bir ĂśrgĂźtlenme kĂźltĂźrĂź anlam na geliyordu. Sendikalardan, sosyal ĂśrgĂźtlenme aÄ&#x;lar na kadar her Ĺ&#x;ey bu koĹ&#x;ullar içerisinde oluĹ&#x;muĹ&#x;tu. Ĺžimdi hem yaĹ&#x;am standartlar n n altĂźst oluĹ&#x;unun yaratt Ä&#x; derin sars nt lar yaĹ&#x; yorlar. Devam ßçßncĂź sayfada

kendini dayatan ĂśzgĂźrlĂźk, insanca yaĹ&#x;am Ăśzlemi, zincirleri k rmaya zorluyor emek cephesini.

OrtadoÄ&#x;u‘savaĹ&#x;’ konfrans  “Ortado¤u Bar› Konferans›â€? Bush’un ça¤r›s› ve 49 Ăźlkenin kat›l›m›yla 27 Kas›m’da ABD’nin Annapolis kentinde gerçekletirildi.

yĂźzylda yaĹ&#x;anana benzer bir daralma yaĹ&#x;anr, kimse de bundan kendini koruyamazâ€?. Uluslararas alanda geri Ăśdenemeyen konut kredileri Ăźzerinden patlak veren mali krizin sars nt lar sĂźrerken, petrol fiyatlar ndaki art Ĺ&#x;la baĹ&#x;layan sĂźreç yeni ve daha keskin bir krize iĹ&#x;aret ediyor. Para piyasalar ndaki panik, meta Ăźretiminde yaĹ&#x;anan Ĺ&#x;iĹ&#x;me ile birleĹ&#x;ince kriz ĂśnĂźmĂźzdeki sĂźreçte daha bir Ĺ&#x;iddetlenme eÄ&#x;ilimi gĂśsteriyor.

“OrtadoÄ&#x;u BarĹ&#x; Konferansâ€? Bush’un çaÄ&#x;r s ve 49 Ăźlkenin kat l m yla 27 Kas"m’da ABD’nin Annapolis kentinde gerçekleĹ&#x;tirildi. Konferans bir dizi mĂźzakere sonucu 2008 y l sonuna kadar Ä°srail ile Filistin aras nda bir “barĹ&#x; anlaĹ&#x;masâ€?n n imzalanmas taahhĂźdĂźyle bitirildi. Bush’un aç l Ĺ&#x; konuĹ&#x;mas n yapt Ä&#x; konferans, ard s ra iĹ&#x;birlikçi Abbas’ n “asla tekrarlanmayacak tarihi fr-

3.sf’da

satâ€? yalakal Ä&#x; yla ĂśrĂźldĂź. Olmert’in “Filistinlilerin yaĹ&#x;adÄ&#x; trajediye de kaytsz deÄ&#x;ilizâ€? lĂźtfu ile devam etti. Benzer bir senaryo 1993 y l ndan itibaren “Oslo barĹ&#x; sĂźreciâ€? olarak iĹ&#x;letilmemiĹ&#x; miydi? Gelinen noktada Oslo’nun sonuçlar ortadad r. Bu sĂźrecin sonucu olarak Filistin halk bir birine boÄ&#x;azlat lman n eĹ&#x;iÄ&#x;ine getirildi. 4.sf’da

Ä°talya’da Sinti-Roma av Fransa’da emeÄ&#x;in gĂźnĂź!  Her kesim eylemdeydi. Kamu içileri, memurlar, ܤrenciler, polisler, hukukçular ayd›nlar, sokaktayd›lar reformlara hay›r demek için. 5.sf’da

Ä°talya’da bu gĂźnlerde Nazi Almanyas"’n an msatan gĂśrĂźntĂźler yaĹ&#x;an yor. Roma’da Romen kaçak gÜçmen olan Nicole Romulus Mailat’ n, Giovanna Reggiani’ni ĂśldĂźrĂźldĂźÄ&#x;Ăź iddias yla tutuklanmas ndan sonra Ä°talya’da Sinti-Roma av baĹ&#x;lad . Ä°talyan bas n n n Mailat’ n Sinti- Roma kĂśkenli olduÄ&#x;u ve kaçak Çingenelerin yaĹ&#x;ad Ä&#x; Tor di Quinto kamp nda kald Ä&#x; n duyurdu. 3.sf’da

‚talya’da Sinti-Roma’lar, Amerika’da siyahiler, Fransa’da Arap’lar, Almanya’da Tßrk ve Kßrt’ler d›lanma ve ›rkç›l›¤›n en sivri ucunda duruyorlar. Yoksulluk ve Üzgßrlßk yoksunlu¤unun her biçimini ilk elde yaayan yine bunlar. En altta gÜrßlßp, topluma hedef gÜsteriliyorlar.Yoksullu¤un, dßkßnlemenin kayna¤› bu halklar de¤il. Bu halklar› boyunduruk alt›nda tutanlard›r.

Ă–sterreich: 2,10 â‚Ź Nederland: 2,20 â‚Ź Ungarn: Ft. 750,-

 Dolar›n Euro kar›-

manl iĹ&#x;çi, memur, ĂśÄ&#x;renci hareketleri birbirinden de esinlenerek bĂźyĂźyor. Zorlu; fakat bir o kadar da

Ä°Ĺ&#x; saatlerini uzat p, ken- Ama sabahn bir sadimize kalan zaman m z- hibi var! dan daha fazla çalmak isSermayenin kĂźreselletiyorlar. Ä°Ĺ&#x; yĂźkĂźmĂźzĂź aÄ&#x; rlaĹ&#x;t rarak sĂśmĂźrĂźyĂź Ĺ&#x;en sald r s karĹ&#x; t n da derinleĹ&#x;tirirken, iĹ&#x;sizliÄ&#x;i bĂźyĂźtĂźyor. Fransa, Al-

Kriz: Emekçiye sopa, sermayeye Ĺ&#x;eker! Uluslararas" Para Fonu IMF baĹ&#x;ta olmak Ăźzere, kapitalist dĂźnyan n ekonomi uzmanlar kriz çanlar n daha gĂźr çalmaya baĹ&#x;lad lar. Uluslararas alanda Dolar"n Euro karĹ&#x; s nda deÄ&#x;er kaybetmesi, enflasyon oranlar ve petrol fiyatlar ndaki art Ĺ&#x; n krizi Ĺ&#x;iddetlendireceÄ&#x;ine dair ĂśngĂśrĂźler ortaya serildi. IMF baĹ&#x; ekonomisti Simon Johnson’a gĂśre “Tehlike 21. yĂźzyln mali krizinin 1970’lerdekine benzer bir petrol kriziyle birleĹ&#x;mesi. EÄ&#x;er ikisi bir araya gelirse, uluslararas ticarette 19.

manya, Hollanda, Yunanistan, Ä°talya, GĂźney Kore, Ä°ran, Rusya, TĂźrkiye ve daha birçok Ăźlkede eĹ&#x; za-

Tschechien.: CZK 87,-

m z isteniyor! T pk ABD’de, Ä°ngiltere’de olduÄ&#x;u gibi!

Her Ĺ&#x;ey piyasalaĹ&#x;t r lEÄ&#x;itim ĂśzelleĹ&#x;ecek mak isteniyor! Sosyal sigorta hizmetleri devlete diyorlar! yĂźk bahanesiyle tekellere GeniĹ&#x; emekçi y Ä&#x; nlar peĹ&#x; keĹ&#x; çekiliyor. SaÄ&#x;l k hizmetlerini Ăśzel sigorta n n Ăźcretsiz eÄ&#x;itimden yatekellerinden sat n alma- rarlanmas n n ĂśnĂźne geçilmek isteniyor. EÄ&#x;itim

kĂśrĂźklĂźyorlar. Artan iĹ&#x;sizlikle aÄ&#x; r çal Ĺ&#x;ma koĹ&#x;ullar na boyun bĂźkmemizi dayat yorlar! Kabul etmediÄ&#x;imizde, baĹ&#x; m zda iĹ&#x;sizlik korkusu sopas n sallamak istiyorlar! Reform paketlerinde, emeklilik yaĹ&#x; n n uzat lmas , Ăźcretlerin dĂźĹ&#x;ĂźrĂźlmesi, sosyal yard mlar n ortadan kald r lmas da var. Bu sald r lar yerligÜçmen hepimizi, en fazla da biz gÜçmenleri vuracak!

Deutschland: 2 â‚Ź Kroatien: KN 22,Belgique: 2,20 â‚Ź Slowenien: 2,40 â‚Ź

SaÄ&#x;lk ĂśzelleĹ&#x;ecek diyorlar!

bĂźyĂźk tekellerin denetiminde ticarileĹ&#x;tirilmek isteniyor! Sermaye ile dolays zca iliĹ&#x;kilendirilerek tamamen onun hizmetine sokulmaya çal Ĺ&#x; l yor! Sosyal, kĂźltĂźrel bĂślĂźmler tasfiye edilip, buna ihtiyaç duyanlara, “parayla satlrâ€? diyorlar. Çocuklar m z n geleceÄ&#x;ini karartan eÄ&#x;itim reformuna izin vermeyelim! Ă–Ä&#x;rencilerin direniĹ&#x;ini bĂźyĂźtelim!


Yaanacak

DĂźnya 2

S

E

R

B

*** Dahas yeni bir y la giriyoruz. BaĹ&#x;ka bir y l geride b rakarak. YaĹ&#x;am koĹ&#x;ullar m zdaki gerileme, karĹ&#x; laĹ&#x;t Ä&#x; m z sorunlar aç s ndan 2007 Ăśnceki y llara gĂśre daha yoÄ&#x;un yaĹ&#x;and .Uygulanan ekonomik ve siyasal politikalar n yaĹ&#x;am m za yans yan sonuçlar yla karĹ&#x; laĹ&#x;t k. Evde, iĹ&#x;te, okulda, hastanede, sokakta, al Ĺ&#x;veriĹ&#x; merkezlerinde, devlet dairelerinde k saca yaĹ&#x;am n her alan nda aÄ&#x; rlaĹ&#x;m Ĺ&#x; olarak karĹ&#x; m za dikilen sorunlar, umutlar m z kamç lad , Ăśfkemizi biledi! Yaz kland k, hay fland k belki. *** Yeni bir y la girerken bireycileĹ&#x;me ve yaln zlaĹ&#x;man n çemberini k rarak baĹ&#x;lamal y z iĹ&#x;e. Kendine bir birine yabanc laĹ&#x;an insan mĂźsvetteleri olmaktan ç karmal y z kendimizi ve çevremizi. Biriken Ăśfkemizi sorunlar n kaynaÄ&#x; na yĂśnlendirecek, baĹ&#x;ka bir yaĹ&#x;am n varolduÄ&#x;una dair umutlar m z bĂźyĂźtecek olan budur. Geride b rakmaya haz rland Ä&#x; m z y l n son say s nda bunlar n izlerine rastlayacaks n z. YaĹ&#x;am alanlar m z her geçen gĂźn biraz daha daraltan sald r lar karĹ&#x; s nda dĂźnyan n dĂśrt bir yan nda iĹ&#x;çi ve emekçiler tepkilerini dile getiriyor sokaÄ&#x;a ç k yorlar. GeliĹ&#x;en bu hareket içerisinde en kenarda duran gÜçmen emekçiler oluyor. Oysa bir bĂźtĂźn olarak sald r dalgas en fazla gÜçmenleri etkiliyor. Kendimizin ve çocuÄ&#x;umuzun, bir bĂźtĂźn olarak insanl Ä&#x; n geleceÄ&#x;ine sahip ç kmaya soyunmal herkes. Yar n geç olabilir! Ä°Ĺ&#x;te biz gazete olarak tĂźm faaliyet alanlar m zda bu misyonu oynamaya çal Ĺ&#x; yoruz. Senenin baĹ&#x; ndan beri dile getirdiÄ&#x;imiz ‘Alnterimle Buradaym’ ç Ä&#x;l Ä&#x; 40-50 y ll k emek sĂźreçlerimizin birikimiyle hayk r l yor. Irkç l Ä&#x; n her tĂźrĂźne karĹ&#x; emek kardeĹ&#x;liÄ&#x;ini esas alarak dile getiriyoruz taleplerimizi. Asalak ve çßrĂźyen kapitalizmi teĹ&#x;hir edip insanca yaĹ&#x;am koĹ&#x;ullar için mĂźcadeleyi iĹ&#x;aret ediyoruz! KĂśln ve Paris’te gerçekleĹ&#x;tirdiÄ&#x;imiz Al"nterimle Buraday"m Geceleri bu faaliyetin bir parças yd . 25 Kas"m’da KĂśln’de gerçekleĹ&#x;en gece geniĹ&#x; yelpazede kat l mc lar n ortak bir duygu ve hedef bilincinde buluĹ&#x;mas n getirdi. Gazetemiz bask ya girdiÄ&#x;i gĂźn 1 Aral"k’ta Paris’te gecemiz vard . Bu etkinlikler dizisi farkl biçim ve araçlarla Avrupa’n n birçok kentinde gerçekleĹ&#x;tirilmeye devam edecek. Ç tay yĂźkselteceÄ&#x;iz! *** Geçen ay geniĹ&#x;lediÄ&#x;ini duyurduÄ&#x;umuz daÄ&#x; t m aÄ&#x; , daÄ&#x; t m Ĺ&#x;irketinin formailiteleri tamamlayamamas ndan kaynakl olmad . DaÄ&#x; t m Almanya ve Belçika ile s n rl kald . Bu aydan itibaren gazetemiz Hollanda, Macaristan, Avusturya, H"rvatistan Ăźlkelerinin bayilerinde olacak. Ä°ngiltere, Fransa ve Ä°sviçre’de henĂźz bĂźrokratik iĹ&#x;lemler tamamlanamad Ä&#x; için buralar n bayilerine ulaĹ&#x;mam z sonraki y la kald . Yeni y l ile birlikte gazetemizin içerik, biçim ve internet Ăźzerinden yay n nda belli yeniliklerimiz olacak. Ä°nternet adresimiz gĂźncel haber yapan bir formatta yenilenecek. Bunlar n ayr nt lar n sonraki say m zda paylaĹ&#x;al m‌Yeni y lda, yeni say m zla buluĹ&#x;mak Ăźzere‌

B

T

K

Ăœ

R

S

Ăœ

Anadil hakk her ulus için!

EditĂśrden Sonbahar n gĂźzellikleri geriye itilip k Ĺ&#x; n kasvetli havas na doÄ&#x;ru geçiĹ&#x; baĹ&#x;lad . Uykuya haz rlanan doÄ&#x;an n canl l Ä&#x; son k r nt lar n da dĂźĹ&#x;Ăźrmeye soyundu. AÄ&#x;açlarda solmaya baĹ&#x;layan yeĹ&#x;il yapraklar n yere savrulmadan Ăśnce oluĹ&#x;turduklar o muhteĹ&#x;em renklere de çok rastlamayacaÄ&#x; z art k. Kald r m kenarlar nda biriken yaprak y Ä&#x; nlar da daÄ&#x; lmaya yĂźz tuttu. Kara k Ĺ&#x; n habercilerini gĂśrmeye baĹ&#x;lad k her yanda.Fakat her Ĺ&#x;ey soÄ&#x;uk ve karanl k deÄ&#x;il. Sonbahardan k Ĺ&#x;a kadar çiçek açanlarda var. Sar dan k rm z ya rengarenk Kas"mpat"lar gibi. SoÄ&#x;uÄ&#x;u, kar -k Ĺ&#x; sevenlerde var. Onlar bu havalarda canlan rlar. Hercai menekĹ&#x;e, siklamen, çuha çiçeÄ&#x;i ve açelyalar gibi‌ İçimizi s t yorlar rengarenk!

E

 Anadilde e¤itim çocu¤un sa¤l›kl› geliimi ve birey olma yolunda vazgeçilmez Ăśneme sahiptir. Uluslararas› sĂśzlemelerde yer almas›n›n Ăśnemi de bu yĂźzdendir. Onlarn peĹ&#x;inden gidecek cesaretiniz varsa, bĂźtĂźn rĂźyalar gerçek olabilir!

Bir okçu hedefini Ĺ&#x;aĹ&#x;rdÄ&#x;nda dĂśnĂźp kendine bakar. Hedefin vurulamamas, hedefin suçu deÄ&#x;ildir. Ä°sabetinizi arttrmak için kendinizi geliĹ&#x;tirmelisiniz!

Dil insan n kendisini ifade edebildiÄ&#x;i, insanlar aras ndaki iletiĹ&#x;imi saÄ&#x;layan en Ăśnemli araçt r. Anadil ise çocuÄ&#x;un baĹ&#x;ta ailesi soyu, çevresi ve ulusundan bilinçsiz bir sĂźreçle beraber ald Ä&#x; dildir. Birçok dil, Ăźlkelerde konuĹ&#x;ulan resmi dillerin yasakç bask s ve asimilasyon mekanizmas alt nda kalarak yok olmakla karĹ&#x; karĹ&#x; ya. Bu da yeryĂźzĂźndeki kĂźltĂźrler halkas n n zay flayacaÄ&#x; farkl her hangi bir ulusun yok oluĹ&#x;u ve yeni nesiller içinde karmaĹ&#x; k bir kiĹ&#x;iliÄ&#x;in oluĹ&#x;mas anlam n taĹ&#x; yor. Anadilleri ile eÄ&#x;itim alamayan çocuklar, ruh saÄ&#x;l klar n n bozulmas yla birlikte baĹ&#x;ar s zl klarla dolu bir ĂśÄ&#x;retim dĂśnemi yaĹ&#x;amak zorunda kal yor. Ă–zgĂźven yoksunluÄ&#x;u, kendini d Ĺ&#x;lanm Ĺ&#x; hissetme, duygu ve dĂźĹ&#x;Ăźncelerini yans tamama, kendini ezik hissetme gibi yĂźzlerce sayabileceÄ&#x;imiz olumsuzluklarla dolu bir yaĹ&#x;am n içinde kendine bir yer bulma aray Ĺ&#x; nda oluyorlar. Anadilde eÄ&#x;itim çocuÄ&#x;un saÄ&#x;l kl geliĹ&#x;imi ve birey olma yolunda vazgeçilmez Ăśneme sahiptir. Uluslararas sĂśzleĹ&#x;melerde yer almas n n Ăśnemi de bu yĂźzdendir.

Anayasa deÄ&#x;iĹ&#x;iklikleri AB uyum yasalar çerçevesinde TĂźrkiye, Anayasa’da bulunan anadil yasaÄ&#x; n oluĹ&#x;turan

yay n faaliyetlerini yapmaya dĂśnĂźk iyileĹ&#x;tirmelerdir. BirleĹ&#x;miĹ&#x; Milletler Genel Kurulu’nun 20 Kas"m 1989’da kabul edilen Çocuk Haklar" SĂśzleĹ&#x;mesi’ni TĂźrkiye 1990 y l nda baz maddelerine çekince koyarak imzal yor. Çekince koyduÄ&#x;u maddelerdeki (17, 29, 30) hĂźkĂźmlerin en Ăśnemlileri ise Ĺ&#x;unlar; 1- “Kitle iletiĹ&#x;im araçlarn, aznlk grubu veya bir yerli ahaliye mensup çocuklarn dil gereksinimlerine

bĂśyle bir aznlÄ&#x;a mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduÄ&#x;u aznlk topluluÄ&#x;unun diÄ&#x;er Ăźyeleri ile birlikte kendi kĂźltĂźrĂźnden yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkndan yoksun braklamaz.â€? (30) Bu da TĂźrkiye’de Ăśzellikle KĂźrt ve farkl ulustan olan insanlar n kendi dilleri ile eÄ&#x;itim ve ĂśÄ&#x;retim alamayacaÄ&#x; anlam na geliyor.

Kendi dillerini istiyorlar ama‌

maddelerde sĂśzde olumlu ad mlar atmak için “dĂźĹ&#x;Ăźncelerin açklanmasn ve yaylmasn, yayn yaplmasnâ€? dĂźzenleyen 26. ve 28. maddelerinde deÄ&#x;iĹ&#x;iklikler yapm Ĺ&#x;t r. 3 Ekim 2001 de ç kar lan kanunla bu maddeler anadil ile ilgili yasaklardan ar nd r lm Ĺ&#x;t r. Bu deÄ&#x;iĹ&#x;iklikler TĂźrkçe d Ĺ&#x; nda anadillerde eÄ&#x;itim için deÄ&#x;il baĹ&#x;ka dillerde kurs eÄ&#x;itimi ve

Ăśzel Ăśnem gĂśstermeleri konusunda teĹ&#x;vik edilmesiâ€? (17) 2- “EÄ&#x;itimin çocuÄ&#x;un ana babasna, kĂźltĂźrel kimliÄ&#x;ine, dil ve deÄ&#x;erlerine çocuÄ&#x;un yaĹ&#x;adÄ&#x; veya geldiÄ&#x;i menĹ&#x;e Ăźlkenin ulusal deÄ&#x;erlerine ve kendininkinden farkl uygarlklara saygsnngeliĹ&#x;tirilmesiâ€? (29) 3- “Soya, dine ya da dile dayal aznlklarn ya da yerli halklarn var olduÄ&#x;u devletlerde,

Son dĂśnemlerde Almanya ve Bulgaristan’daki TĂźrkler bu konuya iliĹ&#x;kin yoÄ&#x;un bĂźrokratik, hukuki ve bireysel çal Ĺ&#x;malar yĂźrĂźtĂźyorlar. YaĹ&#x;ad Ä&#x; yabanc Ăźlkede çocuklar n n kendi anadilleriyle yani TĂźrkçe dili ile eÄ&#x;itim almalar n istiyorlar. Peki, bunu kendilerine bir hak olarak gĂśren Almanya’daki TĂźrkler, TĂźrkiye’deki KĂźrtlerin anadilleri sĂśz konusu olduÄ&#x;unda neden yĂźzlerini ekĹ&#x;itip bunun imkans z olduÄ&#x;unu savunurlar? Hem de kendilerinin Almanya’da oluĹ&#x;turduklar nĂźfusla TĂźrkiye’deki KĂźrt ulusunun ßçte birine bile denk gelmediÄ&#x;i halde. Say n TĂźrk vatandaĹ&#x;lar na bir soru sorsam: TĂźrkiye’deki KĂźrtlerin insani talepleri, ç Ä&#x;l klar içinden en az ndan bir tanesini anlay p hak verebilir miyiz?

Almanya’da çocuk yoksulluÄ&#x;u artyor! BaĹ&#x;arnn anahtarn bilmiyorum ama baĹ&#x;arszlÄ&#x;n anahtar herkesi mutlu etmeye çalĹ&#x;maktr!

 “Rahats›z edici hatta ilginç olan, isizli¤in bariz bir ekilde azalmas›na kar›n çocuklar›n yoksullu¤unun yine dikkat çekici bir ekilde artm› olmas›d›râ€?

Pencerenizin cam kirliyse dĹ&#x;ar çkp manzaray parlatmanz boĹ&#x;unadr!

BirleĹ&#x;miĹ&#x; Milletler DĂźnya Çocuklar GĂźnĂź nedeniyle Almanya Çocuklara Yard"m Ă–rgĂźtĂź taraf ndan yap lan araĹ&#x;t rma, Almanya’da bir buçuk milyon çocuÄ&#x;un yoksul olduÄ&#x;unu ortaya koydu. Ă–rgĂźt baĹ&#x;kan Thomas KrĂźger, Almanya’da yaĹ&#x;anan geliĹ&#x;meleri, “Rahatsz edici hatta ilginç olan, iĹ&#x;sizliÄ&#x;in bariz bir Ĺ&#x;ekilde azalmasna karĹ&#x;n çocuklarn yoksulluÄ&#x;unun yine dikkat çekici bir Ĺ&#x;ekilde artmĹ&#x; olmasdrâ€? diye Ăśzetliyor. 1965 y l nda 75 çocuktan sadece biri sosyal yard ma muhtaçken, 2006 y l ndaysa her 6 çocuktan biri sosyal yard m almak zorunda. Raporu haz rlayanlardan Petra Klug da bu talebin Ăśzellikle gÜçmen ailelerin çocuklar aç s ndan Ăśnem taĹ&#x; d Ä&#x; na dikkat çekiyor.

EÄ&#x;itimde frsat eĹ&#x;itliÄ&#x;i Uzmanlar, eÄ&#x;itimde eĹ&#x;it f rsatlardan yararlanma hakk n n karĹ&#x; lanamayacaÄ&#x; konusunda uyar yor. Çocuklara Yard m Ă–rgĂźtĂź, bu nedenle vergi politikalar na aile yanl s bir yĂśn kazand r lmas gerektiÄ&#x;ini savunuyor. Ă–rgĂźtĂźn baĹ&#x;kan KrĂźger ayr ca okul Ăśncesi dĂśnemde çocuk bak m için daha fazla mali kaynak tahsis edilmesini istedi. KrĂźger, â€œĂ‡ocuklara okul Ăśncesi bakm için iki yaĹ&#x; itibariyle bĂźtĂźncĂźl bir devlet yardm gerekli. Bizler çocuklarn ĂśzgĂźrce eÄ&#x;itim sistemine dahil olmalarnn anaokul ile baÄ&#x;lantl olduÄ&#x;unu tespit ettik. Çocuklarn anaokuluna gidebilmeleri Ăśzellikle dil bilgisi açsnda Ăśnem taĹ&#x;yorâ€? dedi.

Ä°lk perde açld m dersiniz? Al nterimle Buraday m Gecesi Haberi duyduÄ&#x;umda inanmak istemedim. Ä°lk k z kardeĹ&#x;im ileti bana, inanmad m dediÄ&#x;im gibi hemen arkadaĹ&#x; m arad m, evet oda duymuĹ&#x;tu ama Almanya geneli deÄ&#x;ilde bir eyalete meydana gelen teknik bir sorun olduÄ&#x;unu sĂśyledi. İçim bir nebze ferahlar gibi olduysa da son dĂśnemdeki geliĹ&#x;meler bende, bunun pratik ad mlar n n bĂśylece kendini ac Ä&#x;a ç karacaÄ&#x; kuĹ&#x;kusunu gßçlendiriyordu.

Hak gasplar , sosyal yap n n git gide daral yor olmas , Ăśnceleri pek his etmediÄ&#x;imiz bir cok Ĺ&#x;ey, daha sonras nda karĹ&#x; m za sanki hiç duyulmam Ĺ&#x; gibi gelip dayan yordu. Can m z ac t yorlar; bunuda bizi denek yerine koyarak test ederek yap yorlar. Bizi bizde s n yorlar. Bize dokunmayan y lan bin yaĹ&#x;as n diyerek yaĹ&#x; yoruz. Ama y lan gelip bize dokunduÄ&#x;unda

ise ne yapacag m z Ĺ&#x;as r p tekil, bireyci dĂźnyam z n darl lar nda boÄ&#x;ulup birlik olmak gerek diyerek feryat ediyoruz. Evet duyduÄ&#x;um haber Almanya’da Aral"k ay paralar n n gecikmeli olarak ĂśdeneceÄ&#x;iydi. Bumuydu Ăźzerine k yamaet kopard Ä&#x; n haber diyenleriniz olabilir. Evet bu. Peki neden bu kadar beni korkutup ĂźrkĂźttĂź haberin kendisi anlatay m. Ă–ncelikle sosyal yard m (Hartz IV) alarak geçinen ve iki çocuÄ&#x;u olan bir insan m. Evim kira, çocuÄ&#x;umun biri ana okuluna giderken diÄ&#x;eri delikanl l k çaÄ&#x; nda ihtiyaçlar olan bir genç. Ve orta okula gidiyor. Ald Ä&#x; m para maalesef daha ay n ortas nda deyim yerindeyse suyunu çekiyor. Yani Ăślmek için çok, yaĹ&#x;amak için ise az. Ve Ĺ&#x;imdi bu paran n gecikmeli ĂśdeneceÄ&#x;i sĂśyleniyor. Haberde yaln z bu kadar n ĂśÄ&#x;renebiliyoruz. BaĹ&#x;ka bir ac klama yok. Peki evsahibim, hergĂźn al Ĺ&#x;veriĹ&#x; yapt Ä&#x; m market, oÄ&#x;lumun okullunda ki mĂźdĂźr vb. bu haberi okumuĹ&#x; mudur? OkumuĹ&#x;larsa anlay Ĺ&#x; gĂśsterecekler mi? Ama hay r sorun bu da deÄ&#x;il nas l olsa Ăśyle yada bĂśyle geçinmiyor muyuz? Hiç Ăśdenmeyecek denmiyor en az ndan. Peki ya bu asl nda bunun bir artc sars nt s ysa yani asl nda Oynanan bir oyunun ilk perdesi ise. Bilgisayarlar n aksakl Ä&#x; n beÄ&#x;enip asl nda onlar bĂśylede ya-

Ĺ&#x;ayabiliyorlarm Ĺ&#x; derlerse. As l oyun o zaman oynanacak ve bizler figĂźran bile olamayabiliriz. Ä°lk duyduÄ&#x;umda çok ĂśfkelendiÄ&#x;im ama sonra Ĺ&#x;Ăśyle bir dĂźĹ&#x;ĂźnĂźnce vard Ä&#x; m kan ; bu yeni bir taktik insanlar n tepkisini Ăślçßyorlar. Peki neden? Hiç kendinize sordunuz mu? Almanya’n n bitmez tĂźkenmez yeni yasalar n n Ăźzerimizden bir silindir gibi geçip gitmesine, bizim c l z sesimizin, m r lt halindeki tepkimizin sonucuna bak p, bu seferde iĹ&#x;sizlik ya da sosyal yard m alanlar n paras n dĂźĹ&#x;ĂźrĂźcekler. Zaten verdikleri para ay n sonuna kadar yetmiyor insanlar k t kanat geçiniyorlar. Peki neler yap lmal ? Haklar m z nas l aramal y z? Bence bu sorunu es geçmemeliyiz. Avrupa geneli, Almanya Ăśzelindeki bu son ya-

YaĹ&#x;anacak DĂźnya Gazetesi’nin dĂźzenlemiĹ&#x; olduÄ&#x;u Al"nterimle Buraday"m Geceleri’nin ilki 25 Kas"m’da KĂśln’de gerçekleĹ&#x;ti. Gecede, Almanya Marksist Leninist Partisi (MLPD)’nin uluslararas iliĹ&#x;kiler sorumlusu

zaman içerisinde yoÄ&#x;un bir emek Ăźzerinden ĂśrgĂźtlendi. Gece vesilesiyle Al nterimle Buraday m kampanyas NRW eyaletinin birçok kentine taĹ&#x; nd . On bin el ilan , ßç bin afiĹ&#x; ile birlikte gerçekleĹ&#x;tirilen ev ziyaretleri, emekçilerin toplu oldu-

avukat Roland Meister, K"z"l Antifa’dan bir grup, Ford’dan bir ĂśncĂź iĹ&#x;çi ve YaĹ&#x;anacak DĂźnya temsilcisi birer konuĹ&#x;ma yapt . YaĹ&#x;anacak DĂźnya stĂźdyosunun haz rlad Ä&#x; sinevizyon gĂśsterisi gerçekleĹ&#x;tirildi. Etkinlikte GĂźnebakan DĂźĹ&#x;leri, ZeleMele, OÄ&#x;uz Aksaç, Sabahat Akkiraz ve K"v"rc"k Ali sahne ald . Davul zurna ile halaylar çekildi.

Ä&#x;u mekanlara, fabrika Ăśnlerine gitme arac l Ä&#x; yla neoliberal sald rganl k karĹ&#x; s nda dik durma, emeÄ&#x;ine, onuruna, s n f kardeĹ&#x;liÄ&#x;ine, geleceÄ&#x;ine sahip ç kma çaÄ&#x;r s binlere ulaĹ&#x;t r ld . Salonda toplanan 700 kiĹ&#x;inin bir k sm Al nterimle Buraday m kampanyas ve YaĹ&#x;anacak DĂźnya gazetesinin varl Ä&#x; n bu etkinlik arac l Ä&#x; ile ĂśÄ&#x;renmiĹ&#x;ti.

du. Halklar n kardeĹ&#x;liÄ&#x;i ve ortak mĂźcadelesi çaÄ&#x;r s n Ăśne ç kard lar. Uluslararas" otomotiv iĹ&#x;çileri sempozyumunu ĂśrgĂźtleme sĂźrecinde ortak emek ak tt Ä&#x; m z Ford fabrikas nda çal Ĺ&#x;an ĂśncĂź bir iĹ&#x;çi YaĹ&#x;anacak DĂźnya Gazetesi ve Al nterimle Buraday m kampanyas n n kendi Ăźzerindeki etkisi ve onun sokaklara fabrika Ăśnlerine taĹ&#x; nm Ĺ&#x; olmas n n anlam n n alt n çizen bir konuĹ&#x;ma yapt . Avukat Roland Meister emperyalist sald rganl k, uluslararas dengeler, iĹ&#x;çi ve emekçilerin içerisinde bulunduÄ&#x;u durum ve enternasyonal mĂźcadelenin anlam Ăźzerine bir konuĹ&#x;ma yapt . YaĹ&#x;anacak DĂźnya ad na yap lan konuĹ&#x;ma, gÜçmen emekçilerin 40-50 y ll k emek sĂźreçlerinin birikimi ile hareket etmeleri gerektiÄ&#x;inin “asalaklarâ€? demagojisini ve onun etki-

lerini parçalaman n yolunun Al nterimle Buraday m ç Ä&#x;l Ä&#x; ve bilincini yĂźkseltmekten geçtiÄ&#x;i Ăźzerine kuruluydu. Geceye ATÄ°K ve Al"nteri Ä°sviçre temsilciliÄ&#x;i de mesajlar ile kat ld lar. Gecede Almanca, “YaĹ&#x;asn Halklarn Uluslararas DayanĹ&#x;masâ€?, TĂźrkçe, “YaĹ&#x;asn Halklarn KardeĹ&#x;liÄ&#x;iâ€? sloganlar at ld .Sanatç mesaj Etkinlikte sahne alan sanatç lar içerisinde ZeleMele ve OÄ&#x;uz Aksaç yapt klar mĂźziÄ&#x;in yan nda konuĹ&#x;malar yla da etki yaratt lar. Halklar n kardeĹ&#x;liÄ&#x;i ve sorunlar na sahip ç kma çaÄ&#x;r s bu sanatç lar taraf ndan da dile getirildi.Sabahat Akkiraz ve K v rc k Ali’de halk tĂźrkĂźleri, deyiĹ&#x;ler ve kendilerine has Ăźsluplar yla sahnedeki yerlerini ald lar.Bir bĂźtĂźn olarak etkinlik program kat lan kitle taraf ndan beÄ&#x;eni ile dinlendi.

Yaanacak

DĂźnya

AYLIK GAZETE

V.f.f.K.)’in yay›n› olarak Bu gazete, Verein fßr Freundschaft der Kulturen (V ç›kmaktad›r. Gazetemiz en az 2 euro ba¤› kar›l›¤› verilmektedir. Yay›n sorumlusu Can A. Tßrkmen

Onuruna sahip çk salar ve reformlara biz tepki vermedikçe, daha çok sorunlar yaĹ&#x;ayabiliriz. ÇiÄ&#x;dem Beyazdemir

Geceden kampanyaya KĂśln’de gerçekleĹ&#x;tirilen gece çal Ĺ&#x;mas yirmi gĂźnlĂźk k sa bir

Merkez Bßro: Lassallestr.54¡ 51065 KÜln

Geceye kat lan konuklardan sahneye ilk ç kan bayraklar ile beĹ&#x; kiĹ&#x;ilik K z l Antifa ekibi ol-

Telefon: +49-(0)221- 99 28 115 - 116 - 123 ‚nternet adresimiz: www.yasanacakdunya.net • e-Mail: info@yasanacakdunya.net Paris irtibat: e-mail: pydunya@hotmail.com • Berlin irtibat: ydberlin@yahoo.com • ‚sviçre irtibat: ydisviçre@yahoo.com


Yaanacak

G YaĹ&#x;anacak

DĂźnya’dan KardeĹ&#x; halk"n kan"na girme! Ama hem de her Ĺ&#x;eyin altĂźst olduÄ&#x;u bu dĂśneme uygun bir Ăśnderlik dĂźzeyi geliĹ&#x;tirmekten uzak olan statĂźkocu ĂśrgĂźtlenmelerin yaĹ&#x;ad Ä&#x; krizle karĹ&#x; karĹ&#x; yalar. Ama sald r lar n yaratt Ä&#x; karĹ&#x; dinamikler tĂźm statĂźkolar sarsacak aray Ĺ&#x;larla yolunu bulmaya çal Ĺ&#x; yor! Ve sĂźreç her Ĺ&#x;eyi yerinden sarsarak, yeniden kuracak bir noktaya doÄ&#x;ru evriliyor! Avrupa sermayesi ise bu sĂźreci tarihsel bir eĹ&#x;ik olarak gĂśrĂźyor. Bu diÄ&#x;er emperyalistlerle rekabetinden bir zorunluluktur! Devlet bĂźtçesinden yap lan tĂźm sosyal harcamalardan kurtulmak ve bu harcamalar as l olarak silahlanma ve teknolojik geliĹ&#x;im için gerekli altyap yat r mlar na yĂśnlendirmek istiyor. Sermaye aç s ndan bunun en Ăśnemli yolu emek sĂśmĂźrĂźsĂźnĂź derinleĹ&#x;tirmektir. Bu sosyal kazan mlar n da gasp ile içe içe yĂźrĂźyen bir sald r olarak y llard r yaĹ&#x;an yor! Ĺžimdi son vuruĹ&#x;larla eskiye ait olan her Ĺ&#x;ey kaz nmak isteniyor. Ăœcretlerin en alt s n ra çekilmesi baĹ&#x;ta olmak Ăźzere, eÄ&#x;itim, saÄ&#x;l k giderleri, diÄ&#x;er sosyal harcamalar, ‌ hepsi emekçiler için sat n al nacak metalar haline getirilmeye çal Ĺ&#x; l yor. Bu doÄ&#x;rultuda at lan her ad m karĹ&#x; t n bĂźyĂźttĂźÄ&#x;Ăź için elbette ki sermayeyi korkutuyor. BugĂźn Avrupa’n n en istikrarl Ăźlkelerinden biri olarak gĂśrĂźlen Almanya’da CumhurbaĹ&#x;kan n n dile getirdiÄ&#x;i toplumsal patlama korkusu bu aç dan anlaml d r.

Ăœ

N

D

E

3 DĂźnya

M

Kriz: Emekçiye sopa, sermayeye Ĺ&#x;eker! Kriz bahane kar Ĺ&#x;ahane Kapitalizm koĹ&#x;ullar nda kara dayal Ăźretim, krizleri kaç n lmaz k l yor. YoÄ&#x;un emek sĂśmĂźrĂźsĂźne dayal , toplumsal ihtiyac n kat kat ĂźstĂźnde gerçekleĹ&#x;en Ăźretim yaratt Ä&#x; fazlal kla krizlere yol aç yor. ABD ve AB Ăźlkeleri menĹ&#x;eli tekellerin kar oranlar nda bir Ăśnceki dĂśneme gĂśre beklediÄ&#x;i dĂźĹ&#x;ĂźĹ&#x; –kriz- beraberinde bunun Ăśnlemlerinin art r lmas vaazlar n getirdi. NeymiĹ&#x;, uluslararas ticarette mallar n Ăśnemli bir k sm n n Dolar ile dolaĹ&#x; ma sokulmas , Dolar n Euro karĹ&#x; s nda deÄ&#x;er kaybetmesinden kaynakl dev Avrupa tekellerinin kar oranlar n dĂźĹ&#x;ĂźrecekmiĹ&#x;. Buna hava-

c l k tekeli Airbus Ăśrnek gĂśsteriliyor. ÇßnkĂź bu tekel pazarlamay dolar Ăźzerinden gerçekleĹ&#x;tirirken, Avrupa’daki Ăźretim alanlar nda Ăśdemelerini Euro ile yap yormuĹ&#x;.O zaman bu kri-

ze çare olarak, az say da iĹ&#x;çi ile daha fazla Ăźretim, aĹ&#x;aÄ&#x; ya bast r lan Ăźcretle daha uzun ve yoÄ&#x;un çal Ĺ&#x;ma, sosyal hak ve yat r mlarda k s tlama‌ Yani iĹ&#x;çiye k rbaç, emekçiye sopa.

Sermayeye Ĺ&#x;eker, bal! Almanya’da kriz borazanlar baÄ&#x; r yor; “Ekonomik bĂźyĂźme için gerekli reformlar hzlandrlsnâ€?, “Asgari Ăźcret talebi pazarlk konusu bile yaplmasnâ€?! Keza Fransa’da yaĹ&#x;anan sĂźreç ortada. Fatura yine emekçilere ç kart l yor. Askeri yat r mlarda bir yavaĹ&#x;lama yok tersine bĂźyĂźme var. BĂźtçeden eÄ&#x;itime saÄ&#x;l Ä&#x;a ayr lan pay k s tlan rken silahlanmaya ayr lan pay art r l yor. YaĹ&#x;amsal ihtiyaç olan bĂźtĂźn ĂźrĂźnlere, ulaĹ&#x; ma fahiĹ&#x; fiyatlarda zamlar yap l yor. Art k hiçbir Ĺ&#x;ey eskisi gibi deÄ&#x;il. Bu yaĹ&#x;ananlar karĹ&#x; s nda art k hiç kimsede eskisi gibi kalamaz.

“GĂśzalt sĂźresi 50 Fransa’nn ataÄ&#x; gĂźn olsun!â€? Yeni bir ABD‌

Evet anlamldr ÇßnkĂź burjuvazi bu korkudan yola ç karak geri ad m atacak durumda deÄ&#x;ildir. Ayr ca Ĺ&#x;imdilik bu korkuyu daÄ&#x; tacak az msanmayacak say da araç da vard r elinde. Bunlar n baĹ&#x; nda statĂźkocu sendikal ĂśrgĂźtlenme anlay Ĺ&#x; n n yaĹ&#x;ad Ä&#x; kriz ve bu krizi aĹ&#x;acak yeni bir ĂśrgĂźtlenme kĂźltĂźrĂźnĂźn henĂźz geliĹ&#x;memiĹ&#x; olduÄ&#x;u gerçeÄ&#x;i gelir. Burjuvazi buna çok gĂźveniyor. Ancak Avrupal emekçiler son y llarda yaĹ&#x;anan direniĹ&#x;ler içerisinde bunun nĂźvelerini oluĹ&#x;turuyorlar. Burjuvazinin en çok gĂźvendiÄ&#x;i araç ise biz gÜçmenlerin varl Ä&#x; d r. GÜçmenler hem isihdam d Ĺ&#x; iĹ&#x;gßçleri ile emek piyasas n n en alt s n ra çekilmesinde kullanacaÄ&#x; en Ăśnemli araçt r. Hem de Avrupal emekçilerin sars lan yaĹ&#x;am standartlar n n yaratt Ä&#x; ruhsal yar lmada, tĂźm bunlar n nedeni olarak gĂśsterip, hedefe çakacaÄ&#x; paratonerlerdir! Ve sermaye bu doÄ&#x;rultuda bir bilinç ve tepki oluĹ&#x;turmak için elinden geleni ard na koymuyor. Bize dĂśnĂźk sald r lar ndaki pervas zl Ä&#x; da bu mayan n tutacaÄ&#x; na olan inanc ndan gelmektedir.

Ä°nsan haklar ĂśrgĂźtĂź Liberty taraf ndan 15 Ăźlke aras nda yap lan bir araĹ&#x;t rmaya gĂśre, Ä°ngiltere “terĂśr ĂśrgĂźtĂźâ€? zanl lar na uygulad Ä&#x; 28 gĂźnlĂźk gĂśzalt sĂźresi ile en uzun gĂśzalt sĂźresi uygulayan Ăźlke oldu. Son dĂśnemde yeniden alevlenen “terĂśr olaylarâ€? nedeniyle

Biz iĹ&#x;çi snfnn bir parçayz! Bu gerçek de bizim en Ăśnemli silah m zd r. Bu silah geliĹ&#x;en iĹ&#x;çi s n f ve emekçi hareketi içerisinde yerimizi ald Ä&#x; m zda iĹ&#x;levli olacakt r. Paris banliyĂślerinde patlayan isyanla, okullar n ĂśzelleĹ&#x;tirilmesine karĹ&#x; geliĹ&#x;en gençlik hareketini buluĹ&#x;turabildiÄ&#x;imiz oranda bu oyunu bozacaÄ&#x; z! Ä°Ĺ&#x;sizlik sorununa karĹ&#x; iĹ&#x;çi s n f n n yĂźkselttiÄ&#x;i grevlerde, direniĹ&#x;lerde ĂśrgĂźtlĂź bir kat l m gĂśsterdiÄ&#x;imizde bozacaÄ&#x; z! Ä°Ĺ&#x;yerlerimizde geliĹ&#x;en grev ve direniĹ&#x;lerde yerimizi al p, deneyimlerimizi ak tt Ä&#x; m z oranda bozacaÄ&#x; z! Biz bir gĂźcĂźz ve emek cephesinin bir parças y z diye hayk rd Ä&#x; m zda bozacaÄ&#x; z! Ä°srail’deki Arap ve Yahudi emekçilerin son olarak yakalad klar birleĹ&#x;ik mĂźcadelenin yaratt Ä&#x; deneyimler bize de yol gĂśstermelidir! Emekçiler ortak siperlerde dĂśvĂźĹ&#x;tĂźkleri oranda kardeĹ&#x;leĹ&#x;irler! Ve bu kardeĹ&#x;liÄ&#x;i hiçbir gßç bozamaz! Bu baĹ&#x;ar lamad Ä&#x; nda k Ĺ&#x;k rt lan rkç l Ä&#x; n ĂśnĂźnĂź kesemeyeceÄ&#x;imiz gibi, bize dĂśnĂźk sald r politikalar karĹ&#x; s nda da yaln z kal r z! 2008 çok s cak geçecek. Onun içinde yerimizi almak zorunday z!

Ä°ngiltere’de zaten anti demokratik bir Ĺ&#x;ekilde uzun olan gĂśzalt sĂźresinin Ĺ&#x;imdi de zanl lar n mahkemeye ç kar lmaks z n 50 gĂźn gĂśzalt nda tutulmalar na olanak veren yasan n ç kar lmas ile ilgili bĂźyĂźk bir tart Ĺ&#x;ma yaĹ&#x;an yor. BĂźyĂźk bir kesim bu yasa tasr s na karĹ&#x; ç k yor.

GĂśzalt sĂźreleri Ä°nsan haklar ĂśrgĂźtĂź Liberty’in araĹ&#x;t rma listesinde yer alan baz Ăźlkelerde gĂśzalt uygulamas Ĺ&#x;Ăśyle: Ä°ngiltere: Zanl y gĂśzalt nda

1 hafta daha tutabilmek için, ilk 48 saatlik gĂśzalt sĂźresinde savc l ktan izin gerekiyor. Bu sĂźre yarg dan al nan ek sĂźrelerle 28 gĂźne kadar ç kabiliyor. TĂźrkiye: En uzun gĂśzalt sĂźresi 7 gĂźn. Zanl n n nakliyesi için bu sĂźreye 12 saat daha eklenebiliyor. 7 gĂźnlĂźk sĂźreye aÄ&#x; r ceza mahkemelerinden al nan 24 saatlik uzatmalar da dahil oluyor. ABD: Suçlama Ăśncesi gĂśzalt sĂźresi 48 saat. Ancak 11 EylĂźl sald r lar sonras ABD “terĂśrizmâ€? ile iliĹ&#x;kili olduÄ&#x;undan Ĺ&#x;Ăźphelenilen yabanc lar n 7 gĂźn gĂśzalt na al nmas için ABD Yurtsever Yasas" ad alt nda yeni bir yasa ç kard . Şßphelenilen kiĹ&#x;iler ayr ca “gÜçmenlik yasalarâ€? uyar nca da gĂśzalt na al nabiliyor. Fransa: Ăœlkede suçlama Ăśncesi en uzun gĂśzalt sĂźresi 6 gĂźn. Normal sĂźre 2 gĂźn, ancak zanl n n beklenen bir sald r ile baÄ&#x;lant l olduÄ&#x;undan Ĺ&#x;Ăźphelenilmesi halinde bu sĂźre istisnai de olsa uzat labiliyor. Almanya: Polis taraf ndan gĂśzalt na al nan kiĹ&#x;ilerin, eÄ&#x;er resmi tutuklama karar yoksa gĂśzalt na al nd klar gĂźnden bir sonraki gĂźnĂźn sonunda serbest b rak lmas gerekir. Bu nedenle bir kiĹ&#x;i bĂślgesel karakollarda 48 saatten fazla tutulam yor.

İçeride neoliberal sald rganl Ä&#x; n zirvesinde olan Fransa, d Ĺ&#x;ar da da kendi emperyal ç karlar na uygun aç l mlar için vites bĂźyĂźttĂź. Kuzey Afrika’y çÜlleĹ&#x;tirecek kadar sĂśmĂźrmek, Orta Asya’da etki saÄ&#x;lamak derken Çin’le yeni anlaĹ&#x;malar baÄ&#x;lad . Frans"z tekellerin ifadesiyle, imzalanan anlaĹ&#x;malar 30 milyar dolar" kaps yor. Bu anlaĹ&#x;man n yar s n Sarkozy ile birlikte Çin ziyaretine kat lan Airbus tekeli temsilcileri yapt .Bir baĹ&#x;kas ise iki nĂźkleer santral inĹ&#x;as için Areva tekelinin Çin’le imzalad Ä&#x; anlaĹ&#x;mayd . Bu nĂźkleer santrallerin alt ay içerisinde Çin’in gĂźneyinde inĹ&#x;a edilmesi planlan yor. NĂźkleer program nedeniyle Ä°ran’a ahkam kesenlerin bu giriĹ&#x;imleri neye karĹ&#x; olduklar n n aç k ifadesidir. Emperyalist rekabet ve egemenlik çat Ĺ&#x;mas nda gßç kazanmak için at lan her ad m emekçilerin halklar n bugĂźnĂźnĂź k skaca almakla kalm yor insanl Ä&#x; n, doÄ&#x;an n geleceÄ&#x;ini karart yor.

Emperyalist gßçler iliĹ&#x;kisinde yeni bir ABD olmaya soyunan Fransa etki alan n Akdeniz’den Asya’ya geniĹ&#x;letmek için yeni ad mlar peĹ&#x;inde. Sarkozy geçtiÄ&#x;imiz aylarda Fas ziyaretinde yapt Ä&#x; aç klamada: “Akdeniz’e kys olan tĂźm devlet ve hĂźkĂźmet baĹ&#x;kanlarn sk eĹ&#x;itlik ilkeleri temeline oturacak siyasi, ekonomik ve kĂźltĂźrel bir birliÄ&#x;in temellerini atmak Ăźzere Fransa’ya davet ediyorumâ€? demiĹ&#x;ti. Haziran 2008’de planlanan bu toplant s n rs z sĂśmĂźrĂź alanlar oluĹ&#x;turmay içeren serbest ticaret bĂślgeleri anlaĹ&#x;malar n yĂźrĂźrlĂźÄ&#x;e koyman n da basamaÄ&#x; haline getirilmek isteniyor. Bunlarla birlikte yeni savaĹ&#x; kap lar nda Fransa elini gßçlendirmenin de aray Ĺ&#x; içerisinde. Sarkozy’nin “Medeniyetler ve dinlerin korkunç savaĹ&#x;lara giriĹ&#x;ip giriĹ&#x;meyeceÄ&#x;i ya da Kuzey ve GĂźney’in karĹ&#x; karĹ&#x;ya gelip gelmeyeceÄ&#x;i Akdeniz bĂślgesinde kararlaĹ&#x;trlacakâ€? aç klamalar bunun zeminlerinin at lmas na dĂśnĂźk ad mlar nda planland Ä&#x; n ele verir niteliktedir. Onlar kendi geleceklerini planlaya dursunlar, emek cephesi sokaÄ&#x; n diliyle konuĹ&#x;uyor. Bu kap Ĺ&#x;mada gÜçmen emekçiler de saf n belirlemek durumundad r.

Ä°talya’da Sinti-Roma av Almanya’da kaÄ&#x;tszlar

Bas nda ç kan haberlerin ard ndan, Ä°talyan devleti kamp buldozerlerle y kt r p sakinlerini sokaÄ&#x;a att r rken, gÜçmen iĹ&#x;çilerin baraka mahallelerine bask nlar dĂźzenledi. Romanya’dan getirilen yiyecek maddelerinin sat ld Ä&#x; bir dĂźkkan kundakland , dĂśrt iĹ&#x;çi dĂśvĂźlĂźp, b çaklanarak aÄ&#x; r yaraland . Hafta sonu suç sicilleri bulunduÄ&#x;u gerekçesiyle Roma, Milano, Cenova ve Torino’da 38 kiĹ&#x;i s n rd Ĺ&#x; edildi. Avrupa Komisyonu’nun adaletten sorumlu Ä°talyan Ăźyesi Franco Frattini, 5 bin kiĹ&#x;inin s n r d Ĺ&#x; edileceÄ&#x;ini sĂśyledi. Ä°talya’n n baĹ&#x;kenti Roma’da kĂśprĂź altlar nda yaĹ&#x;ayan ve geçimlerini tarla ve inĹ&#x;aatlarda çal Ĺ&#x;arak saÄ&#x;layan Sinti-Roma’lar, rkç bir kampanyan n hedefi haline geldiler. BaĹ&#x;bakan Romano Prodi, gĂźvenliÄ&#x;i tehdit etmeleri halinde yarg lamaks z n ve temyiz hakk tan maks z n AB vatandaĹ&#x;lar n n s n r d Ĺ&#x; edilmesi yolunda

bir kararname yay mlad . Prodi, “Sosyal tehlike arz edenlerin snr dĹ&#x; edilmesi karar kaçnlmaz ve adilâ€? savunmas n yapt . SaÄ&#x;c lar ise gÜçmenleri toplu halde s n r d Ĺ&#x; etmeyi ve s n rlar kapatmay Ăśnerdi.

Irkçlk yarĹ&#x; Romen karĹ&#x; tl Ä&#x; n n baĹ&#x; n ise

da konuĹ&#x;an Fini tĂźm Çingene kamplar n n y k larak Romanyal"lar"n Sinti ya da Roma kĂśkenli olduÄ&#x;una bak lmaks z n 250 bin kiĹ&#x;inin derhal otobĂźslerle s n r d Ĺ&#x; edilmesinin iyi bir temizlik olacaÄ&#x; n sĂśylerken, izleyiciler taraf ndan ayakta alk Ĺ&#x;land . Eski saÄ&#x;c baĹ&#x;bakan Silvio Berlusconi, s n rlar n Romanyal iĹ&#x;çilere kapat lmas n istedi. İçiĹ&#x;leri Bakan" Giuliano Amato, AB vatandaĹ&#x;lar n n serbest hareketine, her y l Ä°talya’ya 500 bin Romanyal n n ak n ettiÄ&#x;i, birkaç ay içinde Romanya’daki 1 milyondan fazla Çingene’nin çoÄ&#x;unluÄ&#x;unun Ä°talya yolunu tutacaÄ&#x; iddias yla karĹ&#x; ç kt . Resmi istatistiklere gĂśreyse, Romanya AB’ye girdiÄ&#x;inden beri, Ä°talya’n n en kalabal k gÜçmen toplumu olan Romanyal lar n say s 556 binden 324 bin 400’e dĂźĹ&#x;mĂźĹ&#x;. ÇoÄ&#x;u inĹ&#x;aat iĹ&#x;çiliÄ&#x;i ve hizmetçilik yap yor. Ama 2006’da suç iĹ&#x;leyen yabanc lar n yĂźzde 15’i Romanyal ç k nca dikkatler Ăźzerlerine çevrildi.

Msr çÜlĂźne kamp faĹ&#x;ist partinin devam olan Ulusal Ä°ttifak’ n lideri ve eski baĹ&#x;bakan yard mc s Gianfranco Fini çekiyor. Fini, Roma’da iĹ&#x;lenen suçlar n dĂśrtte birine Romanya kĂśkenli gÜçmenlerin sebebiyet verdiÄ&#x;ine dair bir istatistik sundu. Bir TV program n-

Romanya D"Ĺ&#x;iĹ&#x;leri Bakan" Adrian Cioroianu, suç iĹ&#x;leyen kendi vatandaĹ&#x;lar n iĹ&#x;çi kamplar nda slah etmeyi Ăśnerdi. Bununda yeterli olmayacaÄ&#x; n dĂźĹ&#x;Ăźnerek “DĹ&#x;arda bizi utandran insanlar gĂśnderebileceÄ&#x;imiz Msr çÜlĂźnde toprak satn alalmâ€? dedi.

 Almanya’da bir milyona yak›n ka¤›ts›z gÜçmen ya›yor... Bu insanlar kay›tl› olmayan ilerede sa¤l›k ve emeklilik sigortalar› olmadan çal›t›r›l›yorlar. Gastronomi, inaat ve tar›mda çok say›da ka¤›ts›z›n çal›t›r›ld›¤› biliniyor... DĂźnya genelinde sermaye cephesinde yaĹ&#x;anan s n rs z ve engelsiz dolaĹ&#x; m, teknolojik geliĹ&#x;imle Ăźretimde duyulan iĹ&#x;gĂźcĂź ihtiyac n azalm Ĺ&#x; ve hizmet sektĂśrĂź giderek bĂźyĂźmĂźĹ&#x;-

en kĂśtĂź, en aÄ&#x; r, en ucuz iĹ&#x;lerde, hiçbir gĂźvencesi olmayan koĹ&#x;ullarda çal Ĺ&#x;t r l yorlar.

Bir milyon kaÄ&#x;tsz.

nu Ăźyesi Ralf GĂśbel, Berliner Zeitung’a yapt Ä&#x; aç klamada, konuyla ilgili bir deÄ&#x;iĹ&#x;ikliÄ&#x;in olmas n n sĂśz konusu olmad Ä&#x; n belirterek, “Hukuk devletinde bir kiĹ&#x;inin yasal oturumu olmadan Ăźlkede yaĹ&#x;amas kabul edilemezâ€? dedi. Almanya’da y llardan beri illegal gÜçmenlerin durumuna bir çÜzĂźm getirilmesi için sendikalar ve gÜçmen ĂśrgĂźtleri taraf ndan çaÄ&#x;r lar yap l yor.

KaÄ&#x;tszlarn durumu

tĂźr. Sanayi sektĂśrĂź ucuz iç gĂźcĂź olan Ăźlkelere kayd r lm Ĺ&#x;t r. Emperyalist Ăźlkeler, ileri teknoloji, iletiĹ&#x;im, finans, vb. alanlarda yoÄ&#x;unlaĹ&#x;m Ĺ&#x;t r. Bu farkl laĹ&#x;ma ile de art k kitlesel iĹ&#x;çi gÜçlerine ihtiyaç kalmam Ĺ&#x;t r. Fakat diÄ&#x;er taraftan emperyalist Ăźlkeler, teknolojik geliĹ&#x;imleri nedeniyle kendi ç karlar doÄ&#x;rultusunda gÜç al yor. Bu gÜç de “beyin gÜçßâ€? biçiminde. DiÄ&#x;er taraftan bu Ăźlkelere kaçak yollarla girenler ise

ÇeĹ&#x;itli tahminlere gĂśre Almanya’da bir milyona yak n kaÄ&#x; ts z gÜçmen yaĹ&#x; yor. Almanya HĂźkĂźmeti y llard r kaÄ&#x; ts z yaĹ&#x;ayan insanlara çÜzĂźm getirmekte duyars z. 2005 y l nda koalisyon hĂźkĂźmetinin bu konuda uzlaĹ&#x;maya vard klar n ve çÜzĂźm getirileceÄ&#x;ine dair hemfikir olduklar n aç klamalar na ve aradan iki y l geçmesine raÄ&#x;men bir çÜzĂźm getirilmemiĹ&#x;tir. CDU/CSU İçiĹ&#x;leri Komisyo-

Almanya’da yaĹ&#x;ayan kaÄ&#x; ts zlar n kaç n n herhangi bir yerde çal Ĺ&#x;t Ä&#x; bilinmiyor. Ancak 2006 y l nda yap lan araĹ&#x;t rmaya gĂśre Almanya’da, resmi olarak evlerde “mini iĹ&#x;â€? olarak kay tl 132 bin kiĹ&#x;i bulunuyor. Bu da kay tl olmayanlar n Ăśnemli bir bĂślĂźmĂźnde kaçaklar n çal Ĺ&#x;t r ld Ä&#x; anlam na geliyor. Ayr ca gastronomi, inĹ&#x;aat ve tar mda çok say da kaÄ&#x; ts z n çal Ĺ&#x;t r ld Ä&#x; biliniyor. KaÄ&#x; ts z çal Ĺ&#x;t r lan insanlar n doktora gitme, eÄ&#x;itim alma gibi koĹ&#x;ullar yoktur. BirçoÄ&#x;u da kaçak kalman n getirdiÄ&#x;i tedavi olma ortam n n da olmad Ä&#x; psikolojik sorunlarla baĹ&#x; baĹ&#x;a b rak l yorlar. Sermayedarlar kendi ç karlar için yeri gelir “beyin gÜçßâ€? al r, yeri gelir ucuz iĹ&#x;gĂźcĂź al r. Yeri gelir kaÄ&#x; ts zlar gĂśrmezden gelir. Bu da tabiatlar na uygundur. YD KĂśln

Bonn’da “GÜçâ€? konferans Ä°Ĺ&#x;gĂźcĂź AraĹ&#x;t"rmalar Merkezi ile Volkswagen Vakf"’n n ortaklaĹ&#x;a haz rlad klar “GÜçâ€? konulu konferanslar dizisinin ßçßncĂźsĂź Bonn’da dĂźzenlendi. Birçok Ăźlkeden bilim adam n n ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin Uyumdan Sorumlu Bakan" Armin Laschet’in saÄ&#x; kolu Dimirtia Clayton’un kat ld Ä&#x; konferansta, uzun y llar gÜç Ăźlkesi olduÄ&#x;unu kabul etmeyen Almanya’da “uyum sorunununâ€? nas l aĹ&#x; labileceÄ&#x;i sorusuna çÜzĂźm arand . Clayton, ilk etapta â€œĂ‡aÄ&#x;daĹ&#x; entegrasyon politikalarnâ€? gerekliliÄ&#x;ine dikkat çekti ve Ĺ&#x;Ăśyle dedi: “Bireylere daha iyi eÄ&#x;itim olanaklarnn temin edilmesi ve iĹ&#x;gĂźcĂź piyasasna dahil olmalarnn saÄ&#x;lanmas gibi konularda gerçekten de olumlu yĂśnde çabalar var. Ancak uyum konusunda asl kilit konu dildir. Ve bu konuda yeterli çaba gĂśsterilmediÄ&#x;i dĂźĹ&#x;Ăźncesindeyim. Yine eĹ&#x;it frsat saÄ&#x;lanmas konusunda da skntlar var. Kimsenin ayrmclkla karĹ&#x;laĹ&#x;mamas için bizzat iĹ&#x;gĂźcĂź piyasasnda reformlarn yaplmas gerekiyor. ÇßnkĂź çok nitelikli gÜçmenlerimiz var. Dile son derece hakimler ve istenen tĂźm niteliklere de sahipler. Ancak soyadlar nedeniyle iĹ&#x; gĂśrĂźĹ&#x;mesine bile gidemiyorlar.â€?

AB’de beyinler uyuĹ&#x;uk Avrupa UyuĹ&#x;turucu ve UyuĹ&#x;turucu BaÄ&#x;"ml"l"Ä&#x;"n" Ä°zleme Merkezi (EMCDDA) 2007 y l raporunu aç klad . EMCDDA, Avrupa BirliÄ&#x;i Ăźlkelerinde kokain kullan m n n artt Ä&#x; n saptad . AĹ&#x; r dozdan hayat n kaybedenlerin say s y lda 7 ila 8 bin kiĹ&#x;iye ulaĹ&#x;t . Esrar kullan m nda art Ĺ&#x; dururken Kokain kullan m nda bĂźyĂźk art Ĺ&#x; gĂśrĂźldĂź. Raporda, 2005 y l nda 3,5 milyon kiĹ&#x;inin kokain kulland Ä&#x; Avrupa’da 2006 y l nda ise bunun 4,5 milyona yĂźkseldiÄ&#x;i bilgisi yer al yor. Ve bu da AB Ăźlkelerinde yetiĹ&#x;kinlerin yĂźzde 4’ßnĂźn hayatlar nda en az bir kez kokain kullanm Ĺ&#x; olduÄ&#x;u anlam na geliyor. Raporda AB’de 2005 y l nda ele geçirilen kokain miktar n n da 2004 y l na gĂśre yĂźzde 45’lik bir art Ĺ&#x; olduÄ&#x;u vurgulan yor. Bu art Ĺ&#x; n nedenini, kokainin diÄ&#x;er yayg n uyuĹ&#x;turucular gibi ucuzlamas ve Avrupa çap nda eriĹ&#x;iminin daha kolay hale gelmesi. Ayr ca rapora gĂśre, AB Ăźlkelerinde son 10 y lda eroin kullan m n n azald Ä&#x; , esrar kullan m ndaki art Ĺ&#x; n ise durduÄ&#x;u belirtiliyor. Avrupa Ăźlkelerinde 3 milyon kiĹ&#x;inin hemen her gĂźn esrar içtiÄ&#x;i kaydedilen raporda, esrar n Ä°spanya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Ä°talya ve Ä°ngiltere’de hala en çok kullan lan uyuĹ&#x;turucu olduÄ&#x;u vurgulan yor. Ä°spanya’da 15 – 34 yaĹ&#x; aras gençlerin beĹ&#x;te biri haĹ&#x;haĹ&#x; ya da marihuana kullan yor. Raporda uyuĹ&#x;turucuya baÄ&#x;l ĂślĂźmlerin artt Ä&#x; belirtiliyor. Raporda, y lda 7 ila 8 bin kiĹ&#x;inin aĹ&#x; r doz nedeniyle hayat n kaybettiÄ&#x;i, AB Ăźlkelerinde uyuĹ&#x;turucuya baÄ&#x;l ĂślĂźmleri azaltma hedeflerine ulaĹ&#x;amama riski bulunduÄ&#x;unu vurgulan yor.

Barcelona’da çatĹ&#x;ma GeçtiÄ&#x;imiz haftalarda Ä°spanya’n n baĹ&#x;kenti Madrit’te faĹ&#x;istlerle anti-faĹ&#x;istler aras nda ç kan çat Ĺ&#x;mada bir anti-faĹ&#x;ist ĂśldĂźrĂźlmĂźĹ&#x;tĂź. Ä°spanya’n n Katalonya bĂślgesi Barselona kentinde 16 yaĹ&#x; ndaki bir gencin FaĹ&#x;istler taraf ndan ĂśldĂźrĂźlmesini protesto etmek isteyen anti-faĹ&#x;istler Barselona’da gĂśsteri dĂźzenledi. FaĹ&#x;izm karĹ&#x; t sloganlar atan gĂśstericiler, demir barikatlar kuran polislerle çat Ĺ&#x;t . AntifaĹ&#x;istler, polislerin gĂśz yaĹ&#x;art c bomba ile coplu sald r lar na sopa ve taĹ&#x;larla karĹ&#x; l k verdi. Olaylarda 1 polis ile 1 gĂśsterici yaralan rken 7 gĂśsterici de gĂśzalt na al nd .


Yaanacak

DĂźnya 4 KĂźresel snmann bedeli‌ Afrika k tas , dĂźnyan n en az karbondioksit gaz Ăźreticisi olmas na karĹ&#x; n, gelecek yĂźzy lda, iklim deÄ&#x;iĹ&#x;ikliÄ&#x;i yĂźzĂźnden en aÄ&#x; r bedeli Ăśdeyecek. Ä°klim deÄ&#x;iĹ&#x;ikliÄ&#x;i nedeniyle yaklaĹ&#x; k 1 milyar kiĹ&#x;i su bask nlar , bulaĹ&#x; c hastal klar ve açl k tehlikesiyle karĹ&#x; karĹ&#x; ya. BM Kalk"nma Program" y ll k raporuna gĂśre, s cakl Ä&#x; n artmas nedeniyle hasatlar kĂśtĂźleĹ&#x;ecek ve insanlar açl ktan Ăślecek ya da su bulmak için uzun saatler geçirmek zorunda kalacaklar. F rt nalar, su bask nlar ve kurakl k en çok yoksul Ăźlkeleri etkileyecek. Raporda, iklim deÄ&#x;iĹ&#x;ikliÄ&#x;inin nĂźfusunun yĂźzde 40’ gĂźnde bir dolar n alt nda yaĹ&#x;ayan Afrika Sahra-alt"’n en çok vuracaÄ&#x; ifade ediliyor. Ä°klim deÄ&#x;iĹ&#x;ikliÄ&#x;inin etkileri Etiyopya ve Kenya gibi Ăźlkelerde Ĺ&#x;imdiden gĂśrĂźlĂźyor.

Yeni anayasa çatĹ&#x;mas Bolivya’da 2005 y l ndan beri yeni anayasa karĹ&#x; t gĂśsteriler yap l yor. Muhalefet liderleri yeni anayasay protesto etmek amac yla Ăźlkenin dokuz eyaletinin alt"s"nda genel grev çaÄ&#x;r s nda bulundu. Protestolar n en Ăśnemli gĂźndem maddelerinden biri, 1899 y l na kadar Bolivya’n n tek baĹ&#x;kenti olan ancak bu tarihten sonra bu unvan La Paz’la paylaĹ&#x;an Sucre’nin geleceÄ&#x;i. Muhalefet partileri Morales’in, Sucre gibi orta s n f bĂślgeleri gĂśz ard ettiÄ&#x;ini ve tĂźm yetkileri kendisinde toplamaya çal Ĺ&#x;t Ä&#x; n sĂśylĂźyor. Morales ise; yeni anayasan n yerli halklara daha fazla siyasi haklar tan yan demokratik bir devrimin parças olduÄ&#x;unu sĂśylĂźyor ve muhalifleri rkç l kla suçluyor.

D

Y

ve akabinde ABD’nin silahlanma için Ä°srail’e 30 milyar dolar, M"s"r’a 13 milyar dolar, Suudi Arabistan ve komĹ&#x;ular Kuveyt, Umman, Katar, Bahreyn ve BirleĹ&#x;ik Arap Emirlikleri’ne 20 milyar dolarl k askeri yard m paketi uygulamas boĹ&#x;una deÄ&#x;il. Yine ABD’nin iĹ&#x;birlikçi Abbas ve çetesinin gizli istihbarat aÄ&#x; n , etkinliÄ&#x;ini geliĹ&#x;tirmesi için 86 milyar dolar bunlara bahĹ&#x;etmiĹ&#x; olmas dikkate deÄ&#x;erdir.

Halklar oynanan oyunun farknda Filistin baĹ&#x;ta olmak Ăźzere bĂślge halklar emperyalist gßçlerin kirli politikalar n kendi yaĹ&#x;am deneyimlerinden tan -

Filistin baĹ&#x;ta olmak Ăźzere bĂślge halklar n n karn bu oyunlarla yeteri kadar tok. Halklar n ekmeÄ&#x;ine kan doÄ&#x;rayanlar n “barĹ&#x;â€?a giden bir yolu olur mu? Yeni bir atak olarak geliĹ&#x;tirilen bu bar Ĺ&#x; sĂśylem ve politikalar ABD baĹ&#x;ta olmak Ăźzere emperyalist devletlerin stratejik hedeflerini beslemenin Ăśtesine geçer mi?

SavaĹ&#x;ta kendi cephesini gßçlendirme ataÄ&#x; KuĹ&#x;kusuz bugĂźn at lan ad mlar sadece Filistin ĂśzgĂźrlĂźk mĂźcadelesinin boÄ&#x;ulmas ile s n rl deÄ&#x;ildir. Konferans n bir ayaÄ&#x; n bu, Filistin’in ĂśzgĂźrlĂźÄ&#x;Ăź için

dĂśvĂźĹ&#x;en militan kesimlerin teslim al nmas -tasfiyesi oluĹ&#x;tururken, diÄ&#x;er ve as l ayaÄ&#x; n GeniĹ&#x;letilmiĹ&#x; OrtadoÄ&#x;u Projesi’nin geleceÄ&#x;ini saÄ&#x;lama almak oluĹ&#x;turmaktad r. Emperyalist hegemonya çat Ĺ&#x;mas n n merkezinde bulunan ABD, “Ĺ&#x;er ekseniâ€? olarak belirlediÄ&#x;i Ăźlkelerin dize getirilmesi ve bĂślgede iĹ&#x;galci gßçlere ve kendisine karĹ&#x; yĂźkselen tepkinin sarmal n k rmak için yeni bir cephe yaratma hevesindedir. Ä°ran’da gerçekleĹ&#x;tirilebilecek bir sald r Ăśncesi, geniĹ&#x; bir aÄ&#x; kendi etkisine almaya giriĹ&#x;miĹ&#x;tir. Bu yĂźzden birçok yorumcunun da teslim ettiÄ&#x;i gibi bu bir bar Ĺ&#x; deÄ&#x;il savaĹ&#x; konferans d r. Hemen bu konferans Ăśncesi

A

yorlar. Kendileri ve dĂźnya halklar için yeni savaĹ&#x; kap lar açmay bar Ĺ&#x; maskesiyle Ăśrtmeye çal Ĺ&#x;an bu giriĹ&#x;imin de fark ndalar. Abbas çetesinin denetimindeki Bat" Ĺžeria’da gĂśsteri yasaÄ&#x; na raÄ&#x;men, Ramallah’ta

çoÄ&#x;unluÄ&#x;unu kad nlar n oluĹ&#x;turduÄ&#x;u kitlenin “Abbas vatan satlk deÄ&#x;ildirâ€? pankart yla yapt Ä&#x; eyleme polis sald rd . YaĹ&#x;anan çat Ĺ&#x;malarda gĂśzalt lar yaĹ&#x;and . El Halil’de yap lan gĂśsteride bir kiĹ&#x;i katledildi. Sekiz kiĹ&#x;inin yaraland Ä&#x; gĂśsteride 50 eylemci gĂśzalt na al nd . Hamas’ n etkin olduÄ&#x;u Gazze’de yap lan gĂśsterilere 100 binden fazla insan kat larak hep bir aÄ&#x; zdan “İsrail’e ĂślĂźm, Amerika’ya ĂślĂźm!â€? slogan n hayk rd . LĂźbnan’daki Filistin mĂźlteci kamplar nda 70 bin kiĹ&#x;inin kat ld Ä&#x; gĂśsteri de “İĹ&#x;birlikçilerden kurtulunâ€? slogan Ăśne ç kt . Bu Ăśrnekte de gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź gibi

egemenlerin “insan haklar-barĹ&#x;-demokrasiâ€? anlay Ĺ&#x;lar ezilen halklar ve emekçiler için ancak savaĹ&#x; habercisi olabilir. Halklar bar Ĺ&#x; hayalleri ile oyalayanlar bu deneyimleri iyi okumal lar.

Samsung’a rĂźĹ&#x;vet soruĹ&#x;turmas...

 Samsung soruturmadan kurtulmak için polise ve siyasetçilere rßvet vermi, bu rßveti de gizli bir fon kurarak kar›lam›... GĂźney Kore CumhurbaĹ&#x;kan" Roh Moo-hyun, teknoloji devi Samsung’a yĂśnelik yolsuzluk iddialar n n baÄ&#x; ms z bir ekip taraf ndan soruĹ&#x;turulmas na onay verdi. 2002 y l nda Samsung’un, GĂźney Kore CumhurbaĹ&#x;kan seçimlerinde rĂźĹ&#x;vet verdiÄ&#x;i iddia ediliyor. BeĹ&#x; y l Ăśnce yap lan rĂźĹ&#x;vet olay ancak bugĂźn savc l k taraf ndan soruĹ&#x;turmaya aç l yor. Samsung soruĹ&#x;turmadan kurtulmak için polise ve siyasetçilere rĂźĹ&#x;vet vermiĹ&#x;, bu rĂźĹ&#x;veti de gizli bir fon kurarak karĹ&#x; lam Ĺ&#x;. RĂźĹ&#x;vet skandal ortaya ç k nca bask lar sonucu GĂźney Kore CumhurbaĹ&#x;kan Roh Moohyun, teknoloji devi olan Samsung’a soruĹ&#x;turman n aç lmas n kabul etmek zorunda kald . BaÄ&#x; ms z bir mĂźfettiĹ&#x;in Ĺ&#x;ir-

ket hakk nda ki soruĹ&#x;turmas 125 gĂźn içinde tamamlanmas bekleniyor.

Sermayenin gĂźcĂź! Sermaye kendi geleceÄ&#x;ini garantiye almak ve devaml l Ä&#x; n saÄ&#x;layabilmek için ĂśnĂźnde engel olarak gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź her duvar y kar. Samsung patronu, GĂźney Kore CumhurbaĹ&#x;kan seçimlerinde rĂźĹ&#x;vet olay n ister temizlesin ister temizlemesin. Sonuçta doÄ&#x;as na uygun davranm Ĺ&#x;t r. Patronlar n dĂźzeni y k lmad kça karĹ&#x; m za farkl farkl geliĹ&#x;leri olacak ve olan yine iĹ&#x;çi ve emekçilere olacakt r. Patronlara dur demek ve onlar tarihe gĂśmmek biz iĹ&#x;çi ve emekçilerin sorumluluÄ&#x;udur.

Kapitalist dĂźzenin kĂśle çocuklar 246 milyon çocuk iĹ&#x;çi

 Dßnya genelinde 1017 yalar› aras›nda yakla›k 246 milyon çocuk yoksulluk nedeniyle yalar›na uygun olmayan ilerde çal››yor... Çocuklar gßnlß¤ß 1 Dolardan az ßcret al›yorlar..

GAP’t e yaĹ&#x;anan bu olay n ard ndan BirleĹ&#x;miĹ&#x; Milletler’in çocuk iĹ&#x;çi dĂźnya baĹ&#x;kenti olarak tan mlad Ä&#x; Hindistan’da çocuk iĹ&#x;çi sorunu yeniden gĂźndeme geldi. Tahminlere gĂśre, Hindistan ekonomisinin yĂźzde 20’si çocuklara dayan yor. Ăœlkede 14 yaĹ&#x; ndan kßçßk 55 milyon çocuk bulunuyor. Uluslararas" Çal"Ĺ&#x;ma Ă–rgĂźtĂź (ILO), 5 ila 17 yaĹ&#x;lar aras ndaki yaklaĹ&#x; k 246 milyon çocuÄ&#x;un yaĹ&#x;lar na uygun olmayan iĹ&#x;lerde çal Ĺ&#x;t klar n tahmin ediyor. Bu çocuklar n neredeyse dĂśrtte ßçß çocuk iĹ&#x;çi olarak en kĂśtĂź Ĺ&#x;artlarda çal Ĺ&#x; yorlar. Bu Ĺ&#x;artlar ticari tar mdan kĂśleliÄ&#x;e benzer Ĺ&#x;ekilde aĹ&#x; r uzun saatler çal Ĺ&#x;t r lmaya kadar deÄ&#x;iĹ&#x;iyor. Onlar n bu kĂśtĂź durumunun en temel sebebi aĹ&#x; r yoksulluk.

say lar 250 milyonu buluyor. Brezilya, Kenya ve Meksika’da kakao, kahve, pamuk, lastik, çay gibi sanayilerde çal Ĺ&#x;an iĹ&#x;çilerin yĂźzde 130’u 15 yaĹ&#x; n alt nda çocuklar. BangladeĹ&#x;, Hindistan, Pakistan, Filipinler gibi yoksul Ăźlkelerde çocuklar aileleri okuldan al p 1 dolar n alt nda yevmiye ile çal Ĺ&#x;acaklar iĹ&#x;lere gĂśnderiyorlar. GeliĹ&#x;miĹ&#x; Ăźlkelerde bile 15 yaĹ&#x; n alt ndaki 2,5 milyon çocuk, tar m, inĹ&#x;aat, tekstil atĂślyeleri ve ayakkab fabrikalar nda kĂśtĂź ve tehlikeli koĹ&#x;ullarda çal Ĺ&#x;t r l yor. Ayr ca, bu koĹ&#x;ullarda çal Ĺ&#x;an 11,5 milyon yetiĹ&#x;kinin de

15-17 yaĹ&#x;lar aras nda olduÄ&#x;unu belirtmek gerekiyor. 15 yaĹ&#x; alt ndaki çocuk iĹ&#x;çilerin Ăźlkelere gĂśre daÄ&#x; l m ise Ĺ&#x;u Ĺ&#x;ekilde: Amerika BirleĹ&#x;ik Devletler’inde 126.000, Ä°spanya’da 200.000, Ä°talya’da 400.000 ve Ä°ngiltere’de 2 milyondan fazla. Modern tar m sektĂśrĂźnde ĂślĂźmle sonuçlanan kazalarda hayat n kaybeden çocuklar n yĂźzdesi ise 42.7. Çin’in gĂźneyindeki Ĺženzen’de gĂźnde 16 saat ve haftan n 7 gĂźnĂź oyuncak Ăźretiminde çal Ĺ&#x;an ve saat baĹ&#x; na yar m dolar alan çocuklar çok zor Ĺ&#x;artlarda çal Ĺ&#x;t r l yorlar. Yine fabrika taraf ndan pa-

GĂźnlĂźÄ&#x;Ăź 1 Dolardan az Hindistan’da Ăźretim tesisi bulunan dĂźnyaca ĂźnlĂź tekstil devi GAP Kids’in fabrikas nda 10 yaĹ&#x; n alt ndaki çocuklar n kĂślelik koĹ&#x;ullar nda çal Ĺ&#x;t r ld Ä&#x; ortaya ç kt . Çocuklar n bu fabr ikada saatlerce Ăźcretsiz çal Ĺ&#x;t Ä&#x; bildirilirken, tehdit ve dayaÄ&#x;a maruz kald klar kaydedildi.

BirleĹ&#x;miĹ&#x; Milletler raporlar çocuk iĹ&#x;çiliÄ&#x;i konusunda çarp c rakamlar ortaya koyuyor. Raporlara gĂśre dĂźnyada 5 ila 17 yaĹ&#x; aras nda her 8 çocuktan biri fiziksel, ruhi ve ahlaki zararlar kapsayan iĹ&#x;lerde çal Ĺ&#x; yor ve bu çocuklar n dĂźnya çap nda

4 bin asker tedavi gĂśrĂźyor Amerika Savunma Bakanl"Ä&#x;"’n n psikiyatri servisi taraf ndan haz rlanan ve Amerikan T"p DerneÄ&#x;i dergisinde yay mlanan raporda, Irak’tan dĂśnen askerlere yap lan iki muayene aras ndaki istatistiklerin incelenmesi sonucu gĂśrevde olan askerlerin yĂźzde 20,3 ile yedek askerlerin yĂźzde 42,4’ßnĂźn Irak’ta yaĹ&#x;ananlara baÄ&#x;l olarak sorunlar yaĹ&#x;ad Ä&#x; ortaya ç kt . Aile içi sorunlar n ise ilk ve ikinci muayene aras ndaki dĂśnemde 4’e katland Ä&#x; ortaya ç kt . Irak’tan hemen dĂśndĂźkten sonra yap lan muayenelerde 88 BIN 235 askerden yĂźzde 4,4’ß yani 3 bin 925 kadar n n psikolojik psikolojik sorun yaĹ&#x;ad Ä&#x; ortaya ç kt . Askerlerde aĹ&#x; r alkol kullan m , depresyon, tarvma sonras sters bozukluÄ&#x;u gibi hastal klar saptand . DĂśnmelerinden aylar sonra yap lan muayenelerde, bu oran n yĂźzde 11,7’ye yani 10 bin 288 askere ulaĹ&#x;t Ä&#x; aç kland .

N

OrtadoÄ&#x;u‘savaĹ&#x;’ konfrans

New York aç New York Açl"kla MĂźcadele Koalisyonu adl kuruluĹ&#x;, yiyecek daÄ&#x; tan ĂśrgĂźtlerin taleple baĹ&#x; etmekte zorland Ä&#x; n aç klad . Yoksullukla MĂźcadele Koalisyonu BaĹ&#x;kan" Joel Berg “Kentte bu yl gda malzemesi daÄ&#x;tan depolar ve aĹ&#x;evlerinin tuttuÄ&#x;u kaytlar incelendiÄ&#x;inde, artan sayda iĹ&#x;çi ailesinin, daha fazla çocuk ve ihtiyarn yiyecek kuyruklarna girdiÄ&#x;i anlaĹ&#x;lyorâ€? dedi. G"da Bankas", raflar ndaki g da maddelerinin normal dĂźzeyinin yar s na indiÄ&#x;ini bildirdi. Yap lan bir araĹ&#x;t rmaya gĂśre, New York’ta yiyecek yard m yapan kuruluĹ&#x;lar n yĂźzde 59’u talebe yetiĹ&#x;emediÄ&#x;ini sĂśylĂźyor. Bu oran bir y l Ăśnce yĂźzde 48 idi. Amerikan G"da Bakanl"Ä&#x;" Ăźlke çap nda 12 milyon 600 bin hanenin 2006 y"l" içinde bir dĂśnem yeterli g da bulamad Ä&#x; n bildirmiĹ&#x;ti.

Ăœ

Dßnyan›n sokaklar› Ahmet Vural

Çiftçi Yolu ve Topraks"zlar Hareketi’ne baÄ&#x;l kĂśylĂźler, bunu engellemek için bu topraklar iĹ&#x;gal ederek, kamp kurmuĹ&#x;lard . YaĹ&#x;amlar n bu kampta sĂźrdĂźren çiftçilerin 70’i, 17 ayl k konaklamadan sonra baĹ&#x;ka bir bĂślgeye taĹ&#x; nm Ĺ&#x;lard . Fakat Syngenta tekelinin Ăźretimi durdurmamas Ăźzerine, 150 çiftçi tekelin denetim alt na ald Ä&#x; alana tekrar gelmiĹ&#x;lerdi. Syngenta tekelinin kiralad Ä&#x; paramiliter gßçler geri dĂśnen çiftçilerin Ăźzerine ateĹ&#x; açt lar. Oliviera bu esnada katledilirken, yan ndaki 6 topraks z kĂśylĂź de yaraland . Brezilya topraklar Topraks zlar n liderinin bedenini baÄ&#x;r na bas yor Ĺ&#x;imdi. Kendisini sĂśmĂźrerek, çoraklaĹ&#x;t rmaya çal Ĺ&#x;anlara inat gelecekte yeniden

Uluslararas tekeller Kßçßk çocuklar n sĂśmĂźrĂźlmesinden kar saÄ&#x;layan grupta, uluslararas tekeller dikkat çekiyor. Bunlar aras nda tĂźtĂźn, muz, kakao, tekstil ve ayakkab Ăźreten tekeller var. Ă–rneÄ&#x;in, tĂźtĂźn endĂźstrisinin hakim olduÄ&#x;u Malawi’de, on binlerce çocuk tĂźtĂźn yapraklar n n toplanmas ve kurutulmas iĹ&#x;lerinde çal Ĺ&#x;t r l yorlar. Ekvator’da 7-8 yaĹ&#x;lar aras ndaki çocuklar, gĂźnde 9 saat muz tarlalar nda çal Ĺ&#x;t r l yorlar. DĂźnyan n birinci kakao Ăźreticisi FildiĹ&#x;i K"y"’s nda, binlerce çocuk-kĂśle tarlalarda çal Ĺ&#x;mak zorunda b rak l yor. Teknolojinin her gĂźn geliĹ&#x;mesine insan haklar n n her geçen gĂźn ilerlemesine raÄ&#x;men ne yaz k ki ucuz iĹ&#x; gĂźcĂź olarak çocuk iĹ&#x;çilerin çal Ĺ&#x;t r lmas n n ĂśnĂźne bir tĂźrlĂź geçilemiyor. Ăœstelik bu sorun en fazla az geliĹ&#x;miĹ&#x; Ăźlkelerde deÄ&#x;il ya da geliĹ&#x;mekte olan Ăźlkelerde deÄ&#x;il Amerika, Ä°ngiltere, Ä°talya, Almanya ve Fransa gibi geliĹ&#x;miĹ&#x;

Oliviera topraÄ&#x;n baÄ&#x;rnda filizlenecek! filizlenecek direniĹ&#x; tohumlar ekiyor baÄ&#x;r na!

Ya TĂźrkiye sokaklar?! DĂźnyan n sokaklar , her ay farkl hareketliliklerle insanlar n gĂźndemine girmekte. Bu sokaklarda direniĹ&#x;lerle, kanl karanl k katliamlar iç içe yaĹ&#x;anmakta her zaman. Son olarak, Brezilya’n n yoksul topraklar nda, Brezilya Topraks"zlar Hareketi’nin Ăśnderi Valmir Motta de Oliviera katledildi. O, Brezilya tar m n denetim alt na almaya çal Ĺ&#x;an, Ä°sviçre tekeli Syngenta’n n kiralad Ä&#x; paramiliter gßçlerin silahlar ndan ç kan kurĹ&#x;unlarla vuruldu. Syngenta, 90 Ăźlkede faaliyet gĂśsteren dev bir tohum tekeli. Kendi alan nda dĂźnyan n 3. bĂźyĂźÄ&#x;Ăź. Ĺžirket, Brezilya’n n Santa Terasa de Oeste bĂślgesinde, yasad Ĺ&#x; bir Ĺ&#x;ekilde genetiÄ&#x;i deÄ&#x;iĹ&#x;tirilmiĹ&#x; organizmal soya ve m s r Ăźretimi yap yor.

ras al nan 15 kiĹ&#x;ilik odalarda yaĹ&#x;amak zorunda olan bu çocuklar ss z bir yerde kurulu fabrikadan uzaklaĹ&#x;am yorlar.

GeçtiÄ&#x;imiz haftalar TĂźrkiye sokaklar da KĂźrt halk na dĂśnĂźk linç sald r lar na sahne oldu. Bu linç giriĹ&#x;imlerini, ‘birkaç yĂźz iĹ&#x;siz-gßçsĂźz, baĹ&#x; bozuk kiĹ&#x;inin gerçekleĹ&#x;tirdikleri eylemler’ olarak alg lamak doÄ&#x;ru deÄ&#x;ildir. Medya taraf ndan kĂśrĂźklenen, devletçe teĹ&#x;vik edilen bu histeri, giderek yayg nlaĹ&#x;an bir toplumsal psikoloji haline geliyor. Açl kla, iĹ&#x;sizlikle boÄ&#x;uĹ&#x;an halk n biriken tepkisini boĹ&#x;altt Ä&#x; bir kanal haline getiriliyor bu histeri. Ä°ran’da, insanlar n kalabal k gruplar halinde, recm cezas na çarpt r lan kad nlar gĂśzĂź dĂśnmĂźĹ&#x;çesine taĹ&#x; yaÄ&#x;muruna tutmas n n alt nda yatan toplumsal psikolojide olduÄ&#x;u gibi. Recme kat lan insanlar her

taĹ&#x; at Ĺ&#x;lar nda “cenneteâ€? gideceklerini san rlar. Molla rejimi daha çocuk yaĹ&#x;larda medreselerde bu eÄ&#x;itimi verir. TĂźrkiye’de de daha kßçßcĂźk çocuklara, “Ne mutlu TĂźrkĂźm diyene!â€? dedirtildiÄ&#x;i gibi. Bu eÄ&#x;itimle Ĺ&#x;ekillendirilen bir toplum kendi davas için dĂśvĂźĹ&#x;ecek bir bilinç dĂźzeyine s çrama olanaÄ&#x; bulamazsa, kendisi ile ayn noktada duran kardeĹ&#x;ine dĂźĹ&#x;men kesilebilir kolayca. Psikologlar histerik davran Ĺ&#x;lar , kiĹ&#x;ide denge bozukluÄ&#x;u, her zaman yapamad Ä&#x; n yapma arzusu Ĺ&#x;eklinde tan mlarlar. EzilmiĹ&#x;, horlanm Ĺ&#x; bilinçsiz insanlar n f rsat n bulduklar nda Ăśfke ve h nc n kolayca ak tabileceklere kanala boĹ&#x;altmas olarak‌ Genellikle de iĹ&#x;siz ve geleceksiz insanlarda gĂśrĂźlen bu durum, uzun sĂźre yaln zl k duygusu ile de birleĹ&#x;ince patlamalar biçimini alabilmekte. Ve

yan baĹ&#x; nda gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź bir harekete mĂźdahil olmakla sonuçlanabilmektedir. KĂźrt bĂślgelerinde, yaĹ&#x;anan çat Ĺ&#x;malar sonucu Ăślen askerlerin cenazelerinde sokaÄ&#x;a sal nan faĹ&#x;ist partilerin kitlesinin KĂźrtleri linç etme giriĹ&#x;imi, toplumdaki ruhsal çÜkĂźntĂźnĂźn boyutunu gĂśzler ĂśnĂźne sermekte. Nazi Almanyas"’nda s kça gĂśrĂźlen “linç etmeâ€?, Alman devletinin resmi kolluk kuvvetleri SS’ler ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăźnde baĹ&#x;lat lm Ĺ&#x;t r. 9 Kas"m Kristal Geceler denen Yahudilere yĂśnelik yaÄ&#x;malamalarda olduÄ&#x;u gibi. Benzerlerini son olarak Ä°stanbul Pendik’te KĂźrtlerin yaĹ&#x;ad klar mekanlar X iĹ&#x;areti ile belirleyip, yaÄ&#x;malama provalar nda da gĂśrdĂźk. Daha Ăśnceleri 6-7 EylĂźl 1959’da “gayr MĂźslimâ€? olarak bilinen etnik gruplara dĂśnĂźk yaÄ&#x;malamalar da toplumda histeriye dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrĂźldĂź. Ä°nsanlar n

Ăźlkelerde gĂśrĂźlĂźyor.

TĂźrkiye çocuk iĹ&#x;çiler TĂźrkiye’de ise 7 ile 14 yaĹ&#x; aras ndaki her ßç çocuktan biri çal Ĺ&#x;t r l yor. TĂźrkiye çocuk iĹ&#x;çiliÄ&#x;inin her geçen gĂźn artt Ä&#x; Ăźlkelerden biri. Devlet Ä°statistik EnstitĂźsß’nĂźn araĹ&#x;t rmas na gĂśre 6 ile 14 yaĹ&#x; aras ndaki toplam 11 milyon çocuÄ&#x;un, 3 milyon 842 bini çal Ĺ&#x; yor ve bu çocuklar n yar s ndan çoÄ&#x;u okuma, yazma bilmiyor. EnstitĂźnĂźn araĹ&#x;t rmalar na gĂśre, TĂźrkiye’de çocuklar ortalama 13 yaĹ&#x; nda çal Ĺ&#x;maya baĹ&#x;l yor. Çal Ĺ&#x;an çocuklar n babalar n n, yĂźzde 45’i iĹ&#x;çi, yĂźzde 26’s serbest meslekle uÄ&#x;raĹ&#x; yor. Çocuklar n yĂźzde 37’si okuyamad Ä&#x; için, yĂźzde 24’i meslek ĂśÄ&#x;renmek için, yĂźzde 17’si de aileye katk saÄ&#x;lamak için çal Ĺ&#x;ma hayat na at l yor. YĂźzde 64’ß ise kazand Ä&#x; paran n tamam n ya da çoÄ&#x;unu ailesine veriyor. TĂźrkiye’de çocuklar n yĂźzde 24’ß çal Ĺ&#x; rken bu say Brezilya’da yĂźzde 16, M"s"r’da yĂźzde 11, Pakistan’da yĂźzde 17, Senegal’de yĂźzde 31, Avrupa BirliÄ&#x;i Ăźlkeleri ve ABD’de ise ortalama yĂźzde 2’nin alt nda.

bilincine bulaĹ&#x;t r lan Ĺ&#x;ovenizm mikrobu uygun koĹ&#x;ullar bulduÄ&#x;unda h zla çoÄ&#x;al p, tĂźm bĂźnyeyi saracak bir etkiye ulaĹ&#x;abiliyor.

Sokaklarn nabz DĂźnyan n sokaklar nda iki ayr s n f konuĹ&#x;tu geçtiÄ&#x;imiz ay. Brezilya’da topraks z kĂśylĂźler, kendi s n f dĂźĹ&#x;manlar na karĹ&#x; direnerek, sokaklara tarihin silemeyeceÄ&#x;i bir çentik att lar. TĂźrkiye’de ise emekçiler kendi davalar için dĂśvĂźĹ&#x;ecek bir yoldan yoksun olduklar n bir kez daha gĂśsterdiler. S n f dĂźĹ&#x;manlar na karĹ&#x; deÄ&#x;il, kardeĹ&#x; bir halka karĹ&#x; patlatt lar Ăśfkelerini. DĂźnyan n sokaklar n n nabz , kendi davalar için dĂśvĂźĹ&#x;enlerin uyumlu ad mlar ile arĹ&#x; nlan ncaya dek bĂśyle çeliĹ&#x;kili ritimlerde atacak. O gĂźnĂź yak nlaĹ&#x;t rmak için daha çok emek harcamam z gerekiyor. Ama er ya da geç, gelecek!


Yaanacak

E

CGT • DGB • BGMEA • COSATU • KCTU • GSEE • COBAS• FO CGT • DGB • BGMEA • COSATU •

R"za DoÄ&#x;an

Sarkozy’nin gerçekleĹ&#x;tirmek istediÄ&#x;i reformlara karĹ&#x; grev ve direniĹ&#x;ler Kas"m ay nda da yayg nlaĹ&#x;arak devam etti. 18 Ekim’den bu yana grev ve direniĹ&#x;lerine devam eden demiryolu ve kitle taĹ&#x; mac l Ä&#x; sektĂśrĂźnde çal Ĺ&#x;an emekçiler, hĂźkĂźmetin sendikalarla pazarl Ä&#x;a oturmay kabul etmesinin ard ndan 23 Kas"m da eylemlerine ara verdiler. AnlaĹ&#x;mazl Ä&#x; n devam etmesi durumunda, grevlere16 Aral"k’tan sonra yine baĹ&#x;lanacaÄ&#x; belirtiliyor. Sarkozy’n n ekibi iĹ&#x; baĹ&#x; na geçer geçmez neoliberal program n ve ona uygun reformlar n gerçekleĹ&#x;tirmek için acele ediyor. ÇßnkĂź seçim atmosferiyle elde ettiÄ&#x;i halk desteÄ&#x;ini kaybetmeden, hatta onu politize ederek, “halk bu reformlar yapmam için bana oy verdi, kimseyle pazarlÄ&#x;a oturmamâ€? gibi ç k Ĺ&#x;lar yaparak oldubittiye getirmeye çal Ĺ&#x; yor.Sarkozy, grev alan na giderek eylemi k rmay bile denedi. Ä°Ĺ&#x;çilerden gereken cevab al nca da â€œĂźlkeyi sokaklar yĂśnetmiyor, grev Ĺ&#x;antaj bana sĂśkmezâ€? gibi tehdit ve kararl l k gĂśsterilerinde bulundu. HĂźkĂźmetin reform program sadece â€œĂśzel emeklilik yasasâ€? ile s n rl deÄ&#x;il. Ăœniversitede ve adalet sisteminde de reform gĂźndemde. ArkadaĹ&#x; Bush ile bir dahaki gĂśrĂźĹ&#x;mesinden sonra daha baĹ&#x;ka neoliberal reformlar da gĂźndeme getirmesi Ĺ&#x;aĹ&#x; rt c olmaz! Fransa’ya ABD modelini uygulama konusunda oldukça azimli. Ah Ĺ&#x;u grevler, direniĹ&#x;ler de olmasa!.. Bunlar n yĂźzĂźnden kendini ‘esir alnmĹ&#x; bir devlet yĂśneticisi’ gibi gĂśrmeye baĹ&#x;lam Ĺ&#x;!.. Haks z da deÄ&#x;il hani! O, bal kç lar n Ăśfkesini dindirmek için mazot zamm n geri almay kabullenmiĹ&#x;ken, bu kez demir yollar iĹ&#x;çileri emeklilik y l n n 37,5 y ldan 40 y la ç kar lmas na karĹ&#x; direniĹ&#x;e geçti.14 Ekim’de EDF ve Gaz sektĂśrĂźnde 24 saatlik bir uyar grevi yap ld . 20 Kas m’da milli eÄ&#x;itime baÄ&#x;l 11 bin 200 çal Ĺ&#x;an n ç kar lmas grevle protesto edildi. 22 Kas"m’da Banka çal Ĺ&#x;anlar çal Ĺ&#x;ma koĹ&#x;ullar n n dĂźzeltilmesi ve maaĹ&#x;lara zam yap lmas için eylem yapt . Ă–Ä&#x;renciler Ăźniversitelerin ĂśzelleĹ&#x;tirilmesine karĹ&#x; on beĹ&#x; fakĂźltede dersleri bloke etti. Ă–Ä&#x;renci sendikalar federasyonu eylemlerini sĂźrdĂźrme karar ald . 24 Kas"m’da Air France çal Ĺ&#x;lar çal Ĺ&#x;ma koĹ&#x;ullar n n iyileĹ&#x;tirmesi ve zam için bir gĂźnlĂźk uyar grevi yapt . 29 Kas"m’da hakimler ve avukatlar Ăźlke çap nda eyleme geçerek, baz mahkemelerin kapat lmas veya yerinin deÄ&#x;iĹ&#x;tirilmesini protesto etti. TĂźm bu geliĹ&#x;meler emekçilerin, sermayeye ve onun temsilcisi Sarkozy’ye anlad Ä&#x; dilden, yani sokaklar n diliyle yan t verme ye haz r olduÄ&#x;unu gĂśsteriyor. Fakat ĂśnĂźmĂźzdeki sĂźrecin daha Ăśnceki direniĹ&#x; sĂźreçlerine gĂśre daha uzun bir zamana yay lacaÄ&#x; ve daha zor olacaÄ&#x; da gĂśrĂźlĂźyor. Dokuz gĂźn sĂźren toplu kitle taĹ&#x; mac l Ä&#x; alan ndaki grevler sendikalar n ve grevcilerin direniĹ&#x;in hakl l Ä&#x; n halka anlatmas ve desteÄ&#x;ini istemesi bak m ndan yetersiz kald . Daha da Ăśnemlisi sekiz iĹ&#x;çi sendikalar konfederasyonun ortak eylem karar almas na raÄ&#x;men greve kat l m baĹ&#x;lang çta yĂźzde 53’tĂź. Daha sonraki gĂźnlerde bu oran yĂźzde 14 e kadar dĂźĹ&#x;tĂź. Greve yeterli kat l m n saÄ&#x;lanamamas ve grevci say s n n her gĂźn giderek azalmas nda sendikalar n saÄ&#x;lam bir duruĹ&#x; sergileyememelerinin rolĂź bĂźyĂźk. Daha ilk gĂźnde sendikalar emeklilik Ăśdentilerinin 40 y la ç kar lmas n kabul edebileceklerini ama karĹ&#x; l Ä&#x; nda ek sigorta vb. isteklerde bulunduklar n ima ettiler. DiÄ&#x;er yandan grevlerin uzamas durumunda iĹ&#x;çilerin asgari yaĹ&#x;am koĹ&#x;ullar n saÄ&#x;layacak yard m ve dayan Ĺ&#x;man n ĂśrgĂźtlenmesi Ăśnemlidir çßnkĂź grev gĂźnleri için iĹ&#x;verenler Ăśdeme yapm yor. Demir yolu çal Ĺ&#x;anlar n n dokuz gĂźn sĂźren grevine kat lan çal Ĺ&#x;anlara iĹ&#x;veren 540 ile 700 Euro az Ăśdeme yapacak. Grev gĂźnleri için sendikalar n oluĹ&#x;turduÄ&#x;u yard m kasalar ise yetersiz. Ă–rneÄ&#x;in CFDT grevin ßçßncĂź gĂźnĂźnden sonra sadece kendi Ăźyelerine gĂźnde 16 Euro ĂśdĂźyor. FO dayan Ĺ&#x;ma kasas ndan grevcilere ancak gĂźnlĂźk yiyecek verebiliyor. CGT de dayan Ĺ&#x;ma kasas var ama buda daha çok yap lacak yard mlara baÄ&#x;l . Tabii ki dokuz gĂźn grev için çok uzun bir sĂźre deÄ&#x;il ancak daha uzun grevlerde, yaĹ&#x;am n faturalaĹ&#x;t Ä&#x; kapitalizmde emekçilerin Ăźzerinde yapacaÄ&#x; olumsuz etkiyi Ăśnceden gĂśrmek gerekiyor. “Kendimizi zor bir greve hazrlyoruzâ€? diyen SNCF ve RATP emekçileri s n f olarak tĂźm bu gßçlĂźklerin Ăźzerinden gelinebilineceÄ&#x;ini de ilan etmiĹ&#x; bulunuyor. Ama sendikalar aç s ndan da Ĺ&#x;u temel konularda gerekli Ăśnlemlerin al nmas zorunludur. Her Ĺ&#x;eyden Ăśnce liberal saÄ&#x; hĂźkĂźmetin neoliberal politikalar na net bir karĹ&#x; duruĹ&#x; ortaya konulmal d r. Grevlerin hakl l Ä&#x; ve zorunluluÄ&#x;u ve talepler emekçilere anlat lmal en geniĹ&#x; kat l m saÄ&#x;lanmal d r. Ă–zellikle grevler nedeniyle maÄ&#x;dur duruma dĂźĹ&#x;en halkla, tĂźm imkanlar kullan larak grevin gerekçeleri anlat lmal ve yĂśnetimin politikalar teĹ&#x;hir edilmelidir. Nas l sermaye emekçilere karĹ&#x; gßçlerini birleĹ&#x;tiriyorsa emekçiler de kapitalizme ve neoliberalizme karĹ&#x; ulusal ve uluslararas çapta birlik dayan Ĺ&#x;ma ve mĂźcadele ruhunu yĂźkseltmelidir.

Ä°ran’da iĹ&#x;çiler sokakta! Ä°ran’ n birçok Ĺ&#x;ehrinde Ăśdenmeyen Ăźcretler için militan eylemler yap ld . Ä°ran’da Kas"m ay nda, Ăźcretleri Ăśdenmeyen on binlerce iĹ&#x;çi, çok say da Ĺ&#x;ehirde protesto gĂśsterileri yapt . GĂśsterilerde rejimin, çal Ĺ&#x;ma bakan n n ve iĹ&#x; yasalar n n iĹ&#x;çi dĂźĹ&#x;manl Ä&#x; teĹ&#x;hir ve protesto edildi. BaĹ&#x;kent Tahran’daki gĂśsteri, Çal"Ĺ&#x;ma Bakanl"Ä&#x;"’n n bulunduÄ&#x;u Ebu-Reyhan caddesinde yap ld . GĂśsteriye 100’den fazla otobĂźsle Tahran’ n çevresindeki Kom ve Ä°slamĹ&#x;ehr’den iĹ&#x;çiler de kat ld . On binlerce iĹ&#x;çi, â€œĂ‡alĹ&#x;ma Bakan’na ĂślĂźmâ€?,

E

K

D

Ăœ

N

Y

A

S

5 DĂźnya

I

Yunanistan’da genel grev

Sendikal Forum Neoliberalizme geçit yok!

M

â€œĂ‡alĹ&#x;ma Bakan istifaâ€? slogan att . GĂśsteriye sald ran polis, iĹ&#x;çileri zorla otobĂźslere geri bindirip, Humeyni An"t"’na taĹ&#x; y p, burada devlet gĂźdĂźmlĂź resmi iĹ&#x;birlikçi sendikac lar n vaazlar n dinlemeye zorlad . Ancak iĹ&#x;çiler burada da sendika aÄ&#x;alar n susturup, â€œĂ‡alĹ&#x;ma Bakan aslmalâ€?, “İĹ&#x;çiler ĂślĂźr ama boyun eÄ&#x;mezâ€? sloganlar ile protestolar n sĂźrdĂźrdĂźler. Ä°ran’ n 10’u aĹ&#x;k n Ĺ&#x;ehrinde, yer yer polisle arbedelerin yaĹ&#x;and Ä&#x; benzer iĹ&#x;çi gĂśsterileri yaĹ&#x;and .

 27 Kas›m’da yeni emeklilik reformuna kar›, Yunanistan’da genel grev yap›ld›. Okullar kapand›, gazeteler ç›kmad›, tv ve radyolarda haber yay›n› yap›lmad›... Yunanistan’da ilkĂśÄ&#x;retim okullar , liseler ve Ăźniversitelerin bĂźyĂźk bir bĂślĂźmĂź 26 Kas"m’da grev dolay s yla kapal kald . Ă–Ä&#x;retmen ve ĂśÄ&#x;renciler, hĂźkĂźmetin yeni “tasarruf planâ€?na ve emeklilik yaĹ&#x; n n yĂźkseltilmesine karĹ&#x; greve ç kt lar. 27 Kas"m’da da gazete, televizyon ve radyolarda 24 saatlik bir grev baĹ&#x;lad . Bu eylem de yine Emeklilik Reformu’na karĹ&#x; yd . Eylemin diÄ&#x;er meslek gruplar yla da birleĹ&#x;erek, bir genel greve dĂśnĂźĹ&#x;me olas l Ä&#x; yĂźksek. Muhafazakar Yeni Demokrasi’den BaĹ&#x;bakan olan Kostas Karamanlis, Yunan iĹ&#x;çi ve emekçilerin direniĹ&#x;ine toslad . Atina merkezinde son 30 y l n en bĂźyĂźk gazeteci gĂśsterilerinden biri yap ld . 4 bin medya emekçisi sokaÄ&#x;a ç kt . Yunanistan Ä°Ĺ&#x;çi Sendikalar" Konfederasyonu BaĹ&#x;kan" Giannis Panagopoulos, “Fransa’daki gibi protestolarlaâ€? tehdit etti. GESEE ve ADEDY (Yunanistan Kamu Çal Ĺ&#x;anlar Sendikalar

Federasyonu), 12 Aral"k’ta Genel Grev çaÄ&#x;r s yapt lar.

Yunanllar daha erken emekli! Yunan halk , diÄ&#x;er Avrupa Ăźlkelerine gĂśre daha erken emek-

li olabiliyor. 35 y l prim ĂśdemiĹ&#x; olan ya da 58 yaĹ&#x; na giren herkes emeklilik hakk kazan yor. Kad nlar, 55 yaĹ&#x; nda emeklilik talep edebiliyor. Emeklilik reformu, çeĹ&#x;itli meslek kuruluĹ&#x;la-

r n n baÄ&#x;l bulunduÄ&#x;u 155 emeklilik fonunu, yeni bir yasal dĂźzenlemeyle 5 fonun çat s alt nda toplamay hedefliyor. Baz fonlardaki bĂźtçe aç klar bahane edilerek, emeklilik fonlar na ayr lan bĂźtçenin tĂźmden azalt lmas hedefleniyor as l olarak. Neo-liberalizmin sosyal haklar tasfiye plan , Yunanistan’da bu kesitte bĂśyle somutlan yor.Sabun kĂśpĂźÄ&#x;Ăź dizi ve video oyunlar n n hĂźkĂźm sĂźrdĂźÄ&#x;Ăź TV programlar nda grev, as l olarak haberlerin aksamas yla kendini hissettirdi. Eurobarometer’e gĂśre, Yunanl lar n TV haberlerine gĂźvensizliÄ&#x;i yĂźzde 61’le, Avrupa ortalamas olan yĂźzde 37’nin çok çok ĂźstĂźnde. Bas l medya ise, son 15 y lda bask olarak yar ya dĂźĹ&#x;tĂź, Avrupa’n n hiçbir Ăźlkesinde Yunanistan kadar az gazete okunmuyor. AyĹ&#x;e EÄ&#x;ilmez

Macaristan’da genel grev Macaristan hĂźkĂźmeti neoliberal politikalar ile birçok çal Ĺ&#x;ma alan nda ĂśzelleĹ&#x;tirmeye gitti. Bu yeni reform paketin faturas iĹ&#x;çi ve emekçilere ç kart ld . Çal Ĺ&#x;ma koĹ&#x;ullar n n kĂśtĂźleĹ&#x;mesiyle iĹ&#x;çiler genel greve ç kt lar. 166 sendikaya baÄ&#x;l çal Ĺ&#x;anlar daha Ăśnce uyar grevi yapm Ĺ&#x;lard . Ĺžimdi ise genel greve baĹ&#x;lad çal Ĺ&#x;anlar. Demiryollar , saÄ&#x;l k, eÄ&#x;itim ve toplu ulaĹ&#x; m ile daha birçok alanda çal Ĺ&#x;anlar greve gitti. Çiftçiler de Ăźlke genelinde çok say da karayolunda ulaĹ&#x; m engelliyor. HĂźkĂźmetin bu grevi de dikkate almamas halinde grev sĂźresini uzatacaklar n aç klayan Macaristan Sendikalar Konfederasyonu yetkilileri, dĂźnyada çal Ĺ&#x;anlar n maaĹ&#x;lar ndan en fazla vergi kesilen (yĂźzde 43.1) Ăźlkelerin baĹ&#x; nda Macaristan’ n geldiÄ&#x;ini, hĂźkĂźmetin bu uygulaman n yan s ra daha onlarca reformu geri çekmesinin zaman n n geldiÄ&#x;ini sĂśyledi. Grev nedeniyle yĂźz binlerce kiĹ&#x;i iĹ&#x;e gidemezken, hastanelerde doktor ve hemĹ&#x;irelerin greve kat lmas ile kaos yaĹ&#x;and . Ă–Ä&#x;retmenlerin greve kat lmas yla okullarda eÄ&#x;itime bir gĂźn ara verildi.

37 yl sonra grev!

Finlandiyal HemĹ&#x;ireler patronu dize getirdi!  Finlandiyal› sa¤l›kç›lar aylard›r maa art›r›m› için eylem yap›yorlar. Sendikalarda ĂśrgĂźtlĂź 16 bin hemire, ebe, fizyoterapist ve laborant greve ç›kmak yerine toplu istifa etmeyi gĂźndeme getirince devlet geri ad›m att›...

Finlandiyal" hemĹ&#x;ireler yaklaĹ&#x; k dĂśrt ayd r yĂźzde 25’lik Ăźcret art Ĺ&#x; için çeĹ&#x;itli eylemlikler yapt lar. Yap lan çeĹ&#x;itli eylemliklere raÄ&#x;men Finlandiya hĂźkĂźmeti duyars z kald . Sendikalarda ĂśrgĂźtlĂź 16 bin hemĹ&#x;ire, ebe, fizyoterapist ve laborant iĹ&#x;i b rakmak yerine istifa yĂśntemini seçince iĹ&#x;in rengi deÄ&#x;iĹ&#x;ti. Toplu istifa gĂźndeme gelince yine duyars z kalan hĂźkĂźmet verilen tarih yaklaĹ&#x; nca geri ad m atmak zorunda kald .

ÇalĹ&#x;ma koĹ&#x;ullar aÄ&#x;r Ä°skandinav Ăźlkelerinde saÄ&#x;l k çal Ĺ&#x;anlar n n Ăźcretleri diÄ&#x;er

alanlarda çal Ĺ&#x;anlara gĂśre daha iyi fakat çal Ĺ&#x;ma koĹ&#x;ullar çok daha aÄ&#x; r. Bu nedenle halk n çoÄ&#x;u saÄ&#x;l k çal Ĺ&#x;anlar n n bu taleplerini hakl bulup destek veriyorlar. Sosyal Psikolog Kaisa Kauppinen bu desteÄ&#x;i Ĺ&#x;Ăśyle gerekçelendiriyor: “HemĹ&#x;irelerin sendikas yĂźzde 25 zam istiyor. Bu talep, bugĂźnkĂź kazançlarna bakldÄ&#x;nda yĂźksek gibi gelebilir. Ăœstelik zamm karĹ&#x;layacak olanlar vergi mĂźkellefleri, çßnkĂź Finlandiya’da hastanelerin çoÄ&#x;u kent yĂśnetimleri ya da yerel yĂśnetimlere ait. Vergi mĂźkellefleri arasnda bir anket yaptk ve bu talebin hakl olup olmadÄ&#x;n sorduk. Vergi mĂźkellefleri, eÄ&#x;er hemĹ&#x;irelere aktarlacaksa fazla vergi vermeye hazr olduklarn

sĂśylediler, yani, eÄ&#x;er ek verginin hemĹ&#x;irelere aktarlacaÄ&#x; garantisi verilirse, buna kimse karĹ&#x; çkmayacak. Ama sonuçta kimse verginin nereye gideceÄ&#x;ini ga-

ranti edemiyor.�

HemĹ&#x;irelere herkesten destek HemĹ&#x;irelerin grevi bak ma muhtaç her kesimi etkilediÄ&#x;i için destek de tĂźm toplumda geldi.Ă–rgĂźtlĂź olmak talebinde srarl ve riski gĂśze alman n bedelini kazanarak alan Finlandiyal hemĹ&#x;irelerin mĂźcadelesi tĂźm topluma Ăśrnek olmal d r.

Her kesim eylemdeydi. Kamu iĹ&#x;çileri, memurlar, ĂśÄ&#x;renciler, polisler, hukukçular ayd nlar, sokaktayd lar reformlara hay r demek için. Ă–Ä&#x;renciler; “Kapitalizme, faĹ&#x;izme, ĂśzelleĹ&#x;tirmelere karĹ&#x;, hep beraber, hep birlikte direniĹ&#x;â€?, “Devrim devrim!â€? “İĹ&#x;, zenginlik, her Ĺ&#x;ey paylaĹ&#x;lmal! Yoksa, yoksa her Ĺ&#x;ey çok kĂśtĂź olacak!â€? diye hayk rd lar.

Genel grev, dayanĹ&#x;ma! Benzer sloganlar sendika kortejlerinde de yank lan yordu. Hep beraber hep birlikte “Genel Greve!â€? CGT kortejinnin vazgeçilmez mĂźzik grubu, korteje Ăśnden eĹ&#x;lik eden araç

Ăźzerinden, coĹ&#x;kun sloganlar ve Ĺ&#x;ark lar yla dikkate deÄ&#x;erdi. Bitmeyen enerjileriyle bĂźtĂźn kesimleri kucaklayan dayan Ĺ&#x;ma ve genel grev çaÄ&#x;r lar yla çekim merkezi oldular. “Kamu iĹ&#x;çileri, memurlar, ĂśÄ&#x;renciler, kaÄ&#x;tszlar, gÜçmenler, saÄ&#x;lkçlar, ĂśÄ&#x;retmenler, hukukçular için hep beraber hep birlikte: Da-ya-nĹ&#x;-ma!â€? “BugĂźn onlarn olan her Ĺ&#x;ey bizden çalnandr!â€? “Sarkozy’ye, liberalizme, reformlara, dĂźĹ&#x;Ăźk Ăźcretlere, vergilere karĹ&#x;, hep beraber, hep birlikte genel grev!â€? diyorlard kitleler de att klar sloganlarla. 5,2 milyon devlet memurunun bulunduÄ&#x;u Ăźlkede, tĂźm memur sendikalar 24 saat grev karar ald . Memurlar hĂźkĂźmetin 2008’de 22 bin 900 iĹ&#x; alan n ortadan kald rma plan n protesto ediyor.

Nikel iĹ&#x;çilerinin grevi sona erdi Endonezya’da Kanada kĂśkenli uluslararas nikel Ăźreticisi Inco’nun Endonezya biriminde çal Ĺ&#x;an 3 bin 500 dĂźzenli ve 3 bin 500 sĂśzleĹ&#x;meli iĹ&#x;çinin grevi, Ĺ&#x;irkete 5 milyon Poundluk zarar verdi. Grevin 11. gĂźnĂźnde anlaĹ&#x;ma yap ld . Bu y l n ilk dokuz ay ndaki karlar n geçen y l n ayn dĂśnemine gĂśre dĂśrt kat art rm Ĺ&#x; olan Inco, bĂślgede yak n zaman içinde çelik Ăźretiminde kullan lan nikelin Ăźretimini de k Ĺ&#x;k rtacak olan yeni bir hidroelektrik enerji santralini de inĹ&#x;a ediyor.

Fransa’da emeÄ&#x;in gĂźnĂź!

IĹ&#x;, zenginlik, her Ĺ&#x;ey paylaĹ&#x;lmal! Yoksa‌

Kanada’da Port Colborne’daki IMT-PC-Forge çelik iĹ&#x;letmesinde çal Ĺ&#x;an iĹ&#x;çiler, Ăźcret art Ĺ&#x; talebi, tatil, hafta sonu izinlerinin kesintiye uÄ&#x;ramas için 37 y"l sonra greve ç kt lar. Ä°Ĺ&#x;çiler greve ç karken sendika, grevi engellemek için ellerinden geleni yapt klar n ve grevin baĹ&#x;lamas nedeniyle bĂźyĂźk hayal k r kl Ä&#x; duyduklar n aç klad .

EÄ&#x;itim sendikas FSU’ye gĂśre ĂśÄ&#x;retmenlerin yĂźzde 65’i greve gitti. Paris’teki Orly ve Roissy havaalanlar nda ortalama 45 dakikal k rĂśtarlar yaĹ&#x;and . Gazeteler ç kmad , France 3 TV kanal ile Radio France programlar nda aksamalar yaĹ&#x;and . Paris’te binlerce, Marsilya’da 60 bin, Strasbourg’da 5 bin, Lyon’da 15 bin, Havre’de 15 bin, Grenoble’da 15 bin, Bordeaux’da yaklaĹ&#x; k 25 bin, Nantes’te 20 bin kiĹ&#x;i sokaklara dĂśkĂźldĂź. Grenoble kentinde polisle gĂśstericiler aras nda çat Ĺ&#x;ma ç kt . 8 araç gençler taraf ndan tahrip edildi, polis 29 kiĹ&#x;iyi gĂśzalt na ald .

BirleĹ&#x;ik mĂźcadeleye doÄ&#x;ru Fransa’da Sarkozy’le ĂśzdeĹ&#x;leĹ&#x;en neo-liberal sald r dalgas her kesimi vuruyor. Yeni yĂśnetimle beraber h z kazanan “reformâ€? paketleri, her kesimi Sarkozy ve onda ĂśzdeĹ&#x;leĹ&#x;en sald r dĂśnemine karĹ&#x; birleĹ&#x;tiriyor. Kamu iĹ&#x;çilerini, memurlar , saÄ&#x;l kç lar , ĂśÄ&#x;rencileri, gÜçmenleri, hizmet sektĂśrĂźnĂź, akl m za gelebilecek tĂźm emek cephesini içine al yor sald r dalgas . Fransa’da parçal olarak geliĹ&#x;en sektĂśrel tepkiler, grevler ve eylemler, son eylemin de çok aç k gĂśsterdiÄ&#x;i biçimde birleĹ&#x;ik mĂźcadele yolunda.

Maden facias Ukrayna’n n Donetski bĂślgesindeki Zasyadka madeninde meydana gelen patlamada 88 iĹ&#x;çi yaĹ&#x;am n yitirirken 12 iĹ&#x;çinin kay p olduÄ&#x;u bildirildi. Patlaman n gerçekleĹ&#x;tiÄ&#x;i esnada madende 457 iĹ&#x;çi çal Ĺ&#x; yordu, yĂźrĂźtĂźlen kurtarma faaliyetinde 350 Ăźzerinde iĹ&#x;çiye ulaĹ&#x; labildi. Hastaneye kald r lan baz iĹ&#x;çilerin durumlar aÄ&#x; r. Ukrayna’da madenlerde meydana gelen patlamalarda bu sene 80 iĹ&#x;çi yaĹ&#x;am n yitirdi. Ä°Ĺ&#x;çi sendikalar ise madenlerde meydana gelen kazalarda Ăślen iĹ&#x;çi say s n n daha fazla olduÄ&#x;unu sĂśylĂźyorlar.

Ă–Ä&#x;retmen grevi kazanmla sonuçland Bulgaristan’da anaokul, ilkĂśÄ&#x;retim ve lise ĂśÄ&#x;retmenlerinin gerçekleĹ&#x;tirdikleri grev kazan mla sonuçland . Haftalard r maaĹ&#x;lar na yĂźzde 100 zam yap lmas ve sosyal yard mlar ile ek ders Ăźcretlerinin de art r lmas talebiyle grevde olan ĂśÄ&#x;retmenlerin maaĹ&#x;lar na Kas m ay ndan itibaren 80 Leva zam yap ld . 2008 y l n n Temmuz ay ndan itibaren se ĂśÄ&#x;retmenlerin maaĹ&#x;lar brĂźto 650 levaya yĂźkseltilecek. Grev komitesi baĹ&#x;kan Nikolay Nikolov, hĂźkĂźmetin sĂśzĂźnĂź tutmamas durumunda eylemlerine yeniden baĹ&#x;layacaklar n aç klad .


Yaanacak

DĂźnya 6

Y

Zeynep GĂźnel

Burada gÜçmenliÄ&#x;in bĂźtĂźn zorluklar n sayacak deÄ&#x;ilim, buna bu kĂśĹ&#x;enin s n rlar yetmez ve hepiniz onlar n neler olduÄ&#x;unu zaten yaĹ&#x;ad klar n zdan biliyorsunuz. Bu zorluklar biraz olsun hafifletmek için burada yaĹ&#x;ayan gÜçmenlerin yaĹ&#x;ad Ä&#x; dil sorununa deÄ&#x;ineceÄ&#x;im yaln zca. Hani insan n dilsiz olmad Ä&#x; halde kendini dilsizmiĹ&#x; gibi çaresiz ve kapana k s lm Ĺ&#x; hissettiÄ&#x;i haller‌ Hani, Ăśfkesini, sevincini, duygular n dile getirmek için yan p tutuĹ&#x;tuÄ&#x;u halde k r k dĂśkĂźk bildiÄ&#x;i “yabancâ€? sĂśzcĂźklerden medet umduÄ&#x;u anlar‌ Hani, sĂśyleyecek sĂśzĂź, Ăśnerecek yolu, baĹ&#x;kalar n ortak etmeye çal Ĺ&#x;t Ä&#x; hayalleri ve projeleri varken bunlar dile getiremediÄ&#x;i kesitler‌

Biz BĂźtĂźn bunlar n bask lamas yla yaĹ&#x;ad Ä&#x; m Ăźlkenin dilini ĂśÄ&#x;renmeye ahdettim. Bir ton bĂźrokratik formaliteden ve bunlar kotarmak için sergilediÄ&#x;im onca “parçalanmaâ€?dan sonra bir randevu al p ilk gĂśrĂźĹ&#x;meye gittim. Sonra kurs gĂźnĂź geldi çatt . BĂźyĂźk bir hevesle yola koyuldum. Ä°Ĺ&#x;te bina, iĹ&#x;te gĂśrevliler, iĹ&#x;te s n f ve dĂźnyan n oras ndan buras ndan kopup gelmiĹ&#x; on kadar insan: Cezayirliler, Tunuslular, BangladeĹ&#x;liler‌ Herkes gĂśzlerinden ve ortak kaderinden tan yor birbirini, birkaç selamlaĹ&#x;ma sĂśzcĂźÄ&#x;Ăź d Ĺ&#x; nda kimsenin kimseyle konuĹ&#x;acak kadar “diliâ€?yok! Cezayir ve Tunuslular daha çok kendi aralar nda ve ĂśÄ&#x;retmenle konuĹ&#x;uyorlar. Uzun y llardan beri buradalar, sokak dilini, gĂźnlĂźk konuĹ&#x;may k v r yorlar. BangladeĹ&#x;liler geceleri lokantalarda aÄ&#x; r iĹ&#x;lerde çal Ĺ&#x;t klar için s n fta uykulu ama zorunlu olarak oturuyorlar. Latin harflerini burada ĂśÄ&#x;renmiĹ&#x;ler, tahtaya yaz lanlar gßç bela defterlerine geçirmeye çal Ĺ&#x; yorlar. Zorland klar nda anadilleriyle konuĹ&#x;maya baĹ&#x;l yorlar, ĂśÄ&#x;retmen kendi aralar nda konuĹ&#x;mamalar için s k s k uyar yor.

Ă–Ä&#x;retmen Ă–Ä&#x;retmen tam bir iĹ&#x;kolik! Elinden gelse mola bile vermeden bĂźtĂźn bildiklerini bize ĂśÄ&#x;retmeye yeminli sanki. Tam anlam yla kendini parçal yor! Daldan dala atlayarak aral ks z konuĹ&#x;uyor. SĂśylediklerinin bĂźyĂźk bir k sm n n anlaĹ&#x; lm yor oluĹ&#x;unu umursam yor. Belli ki kulak dolgunluÄ&#x;u yaratmay esas al yor. Baz gĂźnler de bizi konuĹ&#x;turmay iĹ&#x; ediniyor! Biz yabanc bir dil yĂśnĂźyle henĂźz emeklerken o bizden hayat hikayemizi anlatmam z istiyor. Ik nmalar, s k nmalar, aras ndan otobĂźs geçebilecek beklemeler, elleri, kollar bedeni devreye sokmalar‌ komiklikler, ac lar n, çaresizliklerin içinden seriliyor ortaya. O kararl ama; bĂźyĂźk bir merakla aÄ&#x;z n z n içine bak yor, yanl Ĺ&#x;lar n z dĂźzeltiyor ve konuĹ&#x;maya devam etmenizi adeta “tutkuluâ€? bir Ĺ&#x;ekilde bekliyor!

Snav Uzun gramer ve sĂśzel seanslardan sonra s nav gĂźnĂź de geldi çatt . GĂśzlerde okunan bĂźyĂźk bir telaĹ&#x; ve heyecan. Koca koca kad nlar ve adamlar ilkokul bebeleri gibi kalemlerini silgilerini kontrol ediyorlar. Y Ä&#x;ma onca bilginin içinden nas l bulup ç karacaÄ&#x; z doÄ&#x;ru yan tlar ? Sorular daÄ&#x; t ld . Abartm Ĺ&#x; bu kad n can m! Sorular tam 5 sayfa; telaĹ&#x; ve heyecan an nda panik ve korkuya dĂśnĂźĹ&#x;Ăźyor. Gel de ç k Ĺ&#x;imdi iĹ&#x;in içinden. Bir ara ĂśÄ&#x;retmen sigara içmeye d Ĺ&#x;ar ç k yor ve t pk okul y llar nda olduÄ&#x;u gibi kopya refleksi giriyor devreye. Herkesin kaÄ&#x; tlar birbirinin elinden en az bir kez geçiyor. DoÄ&#x;ru yanl Ĺ&#x;, eksik gedik umursamadan baĹ&#x;kalar n n doldurduklar n kendi kaÄ&#x; tlar na geçirmeye çabal yorlar. Ă–Ä&#x;retmen gelmeden ne kadar çoÄ&#x;unu yaparsak kard r kafas yla, gĂśzler kap da eller iĹ&#x;liyor. S nav sonras ĂśÄ&#x;retmen kaÄ&#x; tlar deÄ&#x;erlendiriyor. Tek tek yanl Ĺ&#x;lar m z sĂśylĂźyor. Birden aral ks z bir gĂźlme krizine tutuluyor, ne olduÄ&#x;unu anlamaya çal Ĺ&#x; yoruz ama mĂźmkĂźn deÄ&#x;il. Birden BangladeĹ&#x;lilere dĂśnĂźp, “Siz ‌’dan kopya çekmiĹ&#x;sinizâ€? diyor gĂźlmesini kesmeden. Sorulardan birinde kendimizi anlatmam z isteniyordu fizik ve kiĹ&#x;ilik Ăśzellikleri olarak. Ben de kendimi tan mlarken, saçlar mdaki beyazlar anlatmak için ĂśÄ&#x;retmenin sĂśylediÄ&#x;i “poivre et selâ€? (karabiber ve tuz) ifadesini kullanm Ĺ&#x;t m. Benim kaÄ&#x; t elden ele geçerken simsiyah saçl , kapkara tenli Bengalliler “snav uÄ&#x;runaâ€? kendi saçlar n da benimki gibi tan mlama gafletine dĂźĹ&#x;mĂźĹ&#x;lerdi. Dedim ya, gÜçmenlik zor zanaat!..

Çengel Bulmaca 37. say›n›n cevab›

¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźnceler ¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźnceler ¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźncer ¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźnceler ¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźnceler ¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźncer ¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźncer ¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźncer ¡ Felsefik dĂźĹ&#x;Ăźncer ¡

felsefikdusunceler@yahoo.com.tr

“Poivre et sel�

A

ďŹ

A

M

I

N

R

E

N

K

L

E

R

‚

Maymunlar da ak›lland›... Amerikan yerlisi!..

Felsefik dßßnceler

Haz rlayan: YaĹ&#x;anacak DĂźnya bulmaca ekibi

Ĺžapka satarak geçinen bir adam n yolu bir gĂźn bir ormana dĂźĹ&#x;mĂźĹ&#x;. Adam biraz yĂźrĂźdĂźkten sonra s caktan ve yorgunluktan bunalm Ĺ&#x;, bir aÄ&#x;ac n alt na oturmuĹ&#x;. Ĺžapkalarla dolu sepetini de yere koymuĹ&#x; ve uykuya dalm Ĺ&#x;. Birkaç saat sonra adamtuhaf sesler duyarak uyanm Ĺ&#x;. Birde bakm Ĺ&#x; ki yan ndaki sepet bomboĹ&#x;‌ Ĺžapkalar gitmiĹ&#x;. Kafas n kald r p aÄ&#x;aca bakm Ĺ&#x;, aÄ&#x;ac n dallar nda bir sĂźrĂź maymun, herbirinin kafas nda adam n Ĺ&#x;apkalar ‌ Adam baĹ&#x;lam Ĺ&#x; dĂźĹ&#x;Ăźnmeye; “Ben Ĺ&#x;imdi ne yapacaÄ&#x;m, Ĺ&#x;apkalar bu maymunlardan nasl geri alacaÄ&#x;mâ€? DĂźĹ&#x;Ăźnceli bir Ĺ&#x;ekilde kafas n kaĹ&#x; rken bakm Ĺ&#x; ki, maymunlar da adam n taklidini yap yor, kafalar n kaĹ&#x; yorlar. Adam ellerini havaya kald rm Ĺ&#x;, maymunlar da‌ derken

adam neyapacaÄ&#x; n bulmuĹ&#x;, kendi kafas ndaki Ĺ&#x;apkay ç kar p yere atm Ĺ&#x;, maymunlar daĹ&#x;apkalar ç kart p aĹ&#x;aÄ&#x; atm Ĺ&#x;lar‌ Adam bĂśylece bĂźtĂźn Ĺ&#x;apkalar geri alm Ĺ&#x;, sepetine koyup yoluna devam etmiĹ&#x;. Aradan 50 y"l geçmiĹ&#x;‌

Art k adam n bir torunu varm Ĺ&#x;, o da dedesi gibi Ĺ&#x;apka sat c s olmuĹ&#x;. GĂźnlerden bir gĂźn onun dayolu ayni ormana dĂźs-

mĂźs. Hava yine çok s cakm Ĺ&#x; ve genç adam bir aÄ&#x;ac n alt naoturmuĹ&#x;, Ĺ&#x;apkalarla dolu sepetini yan na koymuĹ&#x; ve uykuya dalm Ĺ&#x;‌ Bir saat sonra uyanm Ĺ&#x;, bir de bakm Ĺ&#x; ki sepetin içinde Ĺ&#x;apkalar yok‌ Derken tuhafsesler duymuĹ&#x;, bir de kafas n kald rm Ĺ&#x; ki aÄ&#x;ac n ĂźstĂźnde bir sĂźrĂź maymun, hepsinin kafas nda birer Ĺ&#x;apka. DĂźĹ&#x;ĂźnmĂźĹ&#x;‌ “Dedem yllar Ăśnce bana bir hikaye anlatmĹ&#x;t‌ ne yapacaÄ&#x;m çok iyi biliyorum‌â€? demiĹ&#x;. Adam kafas n kaĹ&#x; maya baĹ&#x;lam Ĺ&#x;, maymunlar da ayn s n yapm Ĺ&#x;lar‌ Adam ellerini havaya kald rm Ĺ&#x;, maymunlar da... adam gĂźlĂźmseyerek kendi baĹ&#x; ndaki Ĺ&#x;apkay ç karm Ĺ&#x; yere atm Ĺ&#x;‌ O anda agaçtaki maymunlardan biri yere inmiĹ&#x;, adam n yere att Ä&#x; Ĺ&#x;apkay kapm Ĺ&#x;, adama da bir tokat atm Ĺ&#x; ve Ĺ&#x;Ăśyle demiĹ&#x;: “Sadece senin mi deden var!..â€?

Bir gĂźn New York’ ta bir grup iĹ&#x; arkadaĹ&#x; yemek molas nda d Ĺ&#x;ar ya ç karlar, gruptan biri Amerikan yerlisidir. Yolda yĂźrĂźrken insan kalabal Ä&#x; , siren sesleri, yolda cal Ĺ&#x;ma yapan iĹ&#x;çilerin araçlar n n ç kard Ä&#x; gĂźrĂźltĂź, araçlar n kornasesleri aras nda ilerlerken Amerikan yerlisi kulaÄ&#x; na c r c r bĂśceÄ&#x;i sesinin geldiÄ&#x;ini sĂśyler ve aranmaya baĹ&#x;lar. ArkadaĹ&#x;lar bu gĂźrĂźltĂźnĂźn aras nda bu sesi duyamayacaÄ&#x; n kendisinin Ăśyle zannettiÄ&#x;ini sĂśyleyip yollar na devam ederler. Aralar ndan bir tanesi inanmasada onunla birlikte aramaya devam eder. K z lderili caddenin karĹ&#x; s na doÄ&#x;ru yĂźrĂźr arkadaĹ&#x; da arkas ndan takip eder. Binalar n aras nda ki bir kaç tutam yeĹ&#x;illiÄ&#x;in aras nda bir c r c r bĂśceÄ&#x;i bulurlar. ArkadaĹ&#x; Amerikan yerlisine “senin insan ĂźstĂź gßçlerin varbu sesi nasl duydunâ€? diye sorar. Amerikan yerlisi ise bu sesi duymak için insan ĂźstĂź gßçlere sahip olmaya gerek olmad Ä&#x; n sĂśyleyerek arkadaĹ&#x; na kendisini izlemesini sĂśyler. Kald r ma geçerler, Amerikan yerlisi cebinden ç kard Ä&#x; bozuk paray kald r mda yuvarlayarak atar. Bir çok insan bozuk para sesinin ceplerinden dĂźĹ&#x;en bir param diye sesin geldiÄ&#x;i yĂśne doÄ&#x;ru bakar. Amerikan yerlisi arkadaĹ&#x; na dĂśnerek, “gĂśrdĂźn mĂź Ăśnemli olan nelere deÄ&#x;er verdiÄ&#x;in ve neleri ĂśnemsediÄ&#x;ine baÄ&#x;ldr. HerĹ&#x;eyi ona gĂśre duyar , gĂśrĂźr ve hissedersinâ€? der.

Radikal islamcÄą

Say›n banka yetkilisi...

Adam n biri New York, Central Park’ta yĂźrĂźyĂź? yaparken, aniden kuduz bir kĂśpeÄ&#x;in kßçßk bir k za sald rd Ä&#x; n gĂśrĂźr. KoĹ&#x;ar ve kĂśpekle boÄ&#x;uĹ&#x;maya baĹ&#x;lar. Hayli uzun bir uÄ&#x;raĹ&#x;tan sonra Ăźzeri yara bere içinde kald Ä&#x; halde kĂśpeÄ&#x;i ĂśldĂźrĂźr. Ama kßçßk k z n da hayat n kurtarm Ĺ&#x;t r. Son anda bu sahneyi gĂśren polis nefes nefese olay yerine koĹ&#x;arak adamrn yan na gelir. Sar l p teĹ&#x;ekkĂźr etikten sonra “Sen bir kahramansn, yarn bĂźtĂźn gazeteler seni yazacaklar. Ve gĂśreceksin baĹ&#x;lk da Ĺ&#x;Ăśyle olacak; Cesur New York’lu kßçßk kzn hayatn kurtard.â€? der. Adam: “Ama ben New York’lu deÄ&#x;ilim!â€? der. Polis: “Fark etmez, bu durumda gazeteler Ĺ&#x;unu yazacaklar; Cesur Amerikal kßçßk kzn hayatn kurtardâ€? cevab n verir. Adam: “Ama ben Amerikal da deÄ&#x;ilimâ€? der. Polis: “Ya, o halde nerelisin?â€? diye sorar. Adam: “Ben Iraklym!â€? der. Polis adama baĹ&#x;ka bir Ĺ&#x;ey sĂśylemez. Ama adam ertesi gĂźn gazeteleri ald Ä&#x; nda Ĺ&#x;Ăśyle bir baĹ&#x;l kla karĹ&#x; laĹ&#x; r; “Radikal Ä°slamc, masum Amerikan kĂśpeÄ&#x;ini ĂśldĂźrdĂź.â€?

New York Times’ da yay nlanan , bir mĂźĹ&#x;terinin bankas na yazd Ä&#x; mektup. Say"n Banka Yetkilisi, ben 86 yaĹ&#x; nda bankan zda hesab olan bir mĂźĹ&#x;terinizim. Geçen gĂźn, tesisatç ma 100 Dolar’l k bir çek yazd m. Bu çeki kendisi her nas lsa 3 nano saniyede bankan za iletmiĹ&#x; olmal ki, bankan zda deÄ&#x;erlendirdiÄ&#x;im fonlardan bu miktar kadar n bozduramadan hesab mdan karĹ&#x; l Ä&#x; al nm Ĺ&#x;. Tabii ki hesab mda o an için para olmad Ä&#x; ndan 30 Dolar da faiz ve ceza al nm Ĺ&#x;. Oysa fonlar mda 1.000.000 Dolar vard . Bu durumu Ĺ&#x;ikayet etmek istediÄ&#x;imde, bankan z telefonunda kiĹ&#x;iliksiz, terbiyesiz, banda kaydedilmiĹ&#x; ve yĂźzsĂźz bir han m sesiyle yar m saate yak n boÄ&#x;uĹ&#x;tum. Arada mĂźzikler dinledim ve 28 kere deÄ&#x;iĹ&#x;ik tuĹ&#x;lara basmak zorunda kald m. Ama kimseye ulaĹ&#x;amad m. BildiÄ&#x;iniz gibi her ay binlerce dolarl k faturalar m, mortgage kesintilerim, kredi kart Ăśdemelerim var. Bunlar n hepsinin hesab mdan yap lan otomatik Ăśdemelerini Ĺ&#x;u andan itibaren Ä°PTAL ediyorum. Bundan bĂśyle, sizden etten kemikten yap lm Ĺ&#x; dediÄ&#x;imi anlayan ve Ä°ngilizce bilen bir mĂźĹ&#x;teri temsilcisi istiyorum. Anlay Ĺ&#x;la karĹ&#x; lars n z ki, karĹ&#x; n zdakine en iyi iltifat, onu taklit etmektir. Ben de sizin gibi yapacaÄ&#x; m. MĂźĹ&#x;teri temsilciniz her Ăśdeme için beni arayacak ve 28 haneden az olmayan benim vereceÄ&#x;im bir Ĺ&#x;ifreyi tuĹ&#x;layacak. Sonra da, eÄ&#x;er 1 tuĹ&#x;larsa benden randevu alacak, 2 tuĹ&#x;larsa bir Ăśde-

Bal›kç› Temel!.. Temel dĂźnya turuna ç kar. Yolu Kanada’ya dĂźĹ&#x;er. O da buz tutmuĹ&#x; bir gĂślde, buzu k r p bal k tutmaya Ăśzenir, iĹ&#x;e koyulur. Tam buzu k racakken, insan n içini titreten bir ses duyulur. - OÄ&#x;lum burada balk yok! Temel az Ăśteye gidip tekrar

buzu k racakken ses yine gĂźrler. - Burada balk yok dedim sana‌ Temel’in eli ayaÄ&#x; titreyerek seslenir. - Tanrm, sen misun yoksa? Ses yeniden duyulur. - Hayr oÄ&#x;lum ben buz hokeyi stadnn spikeriyim.

Çengel Bulmaca

me ile ilgili mesaj b rakabilecek, 3 tuĹ&#x;larsa oturma odama baÄ&#x;lanacak, oradaysam cevap vereceÄ&#x;im, 4 tuĹ&#x;larsa ve uyumuyorsam yatak odama baÄ&#x;lanacak ve benimle gĂśrĂźĹ&#x;ebilecek, 5 tuĹ&#x;larsa tuvalete, 6 tuĹ&#x;larsa cep telefonuma ulaĹ&#x;acak, 7 tuĹ&#x;larsa bilgisayar ma bir mesaj b rakabilecek. 8’e tuĹ&#x;larsa bunlar yeniden dinleyebilir. Arada beklemeler olursa, size sĂśz, elimdeki eski plaklardan ve gramofonumdan gĂźzel bir mĂźzik parças da dinleteceÄ&#x;im ona. Yaln z sizden ricam, bu iĹ&#x;lemler için seçeceÄ&#x;iniz personelinizin kimlik bilgisini, anne k zl k soyad n , noterden al nm Ĺ&#x; imza sirkĂźlerini ve tapular dahil mali bilgilerini bana iletmeniz. Bir de sizin gibi bir sĂśzleĹ&#x;me haz rlad m. 8 sayfa. Sizinki 42 sayfayd , ben insafl davrand m. Bu sĂśzleĹ&#x;meyi de bana atayacaÄ&#x; n z mĂźĹ&#x;teri temsilcisi, bankan z Ĺ&#x;ube mĂźdĂźrĂź ve bankan z yĂśnetim kurulunun imzalamas ve bana iadeli taahhĂźtlĂź gĂśndermesi. Bu sĂśzleĹ&#x;me elime geçtikten sonra mĂźĹ&#x;teri temsilcinize kendi belirleyeceÄ&#x;im 28 haneli Ĺ&#x;ifreyi gĂśndereceÄ&#x;im. Bu Ĺ&#x;ifre de her ay deÄ&#x;iĹ&#x;ecek pek tabii ki. Ă–zĂźr dileyerek bu sĂśzleĹ&#x;me ve iĹ&#x;lemler için sizden masraf olarak her ay 20 Dolar da talep edeceÄ&#x;im. Ä°Ĺ&#x;bu Ĺ&#x;artlar yerine getirememe durumunuz varsa, lĂźtfen 1.000.000 Dolar"m" nakit olarak haz rlay n, yar n al vereyim.Size hay rl iĹ&#x;ler diler, en k sa zamanda bana ulaĹ&#x;man z rica ederim. Sayg lar mla, MĂźĹ&#x;teriniz‌

Haz rlayan: YaĹ&#x;anacak DĂźnya bulmaca ekibi


Yaanacak

K

A

D

I

7 DĂźnya

N

‚çimdeki Pencere Figen Candan

GÜçmen kadnlar Alman toplumunun tozunu alyor!  Avrupa’da neredeyse her eve bir “Iwonnaâ€?, bir “Mariaâ€?, bir “Fatmaâ€?, bir “Natachaâ€? laz›m... gÜçmen kad›n eme¤inin Avrupa toplumu aç›s›ndan ta›d›¤› anlam›, “GÜçmen kad›n eme¤i Alman toplumunun tozunu al›yorâ€? cĂźmlesinde Ăśzet buluyor... Sosyal bilimler uzman Petra Rostock’un, “Ev iĹ&#x;lerinde yeni iĹ&#x; paylaĹ&#x;mâ€? isimli çal Ĺ&#x;mas n n sonuçlar oldukça çarp c . Bu sonuçlar çarp c k lan bildiÄ&#x;imiz, ama Ăźzerinde çok da dĂźĹ&#x;ĂźnmediÄ&#x;imiz bir gerçeÄ&#x;in alt n kal nca çizmesidir. Çal Ĺ&#x;ma, Avrupa’daki gÜçmen kad n emeÄ&#x;inin niteliÄ&#x;ine mercek tutuyor. Hepimiz ya kendimizden, ya komĹ&#x;umuzdan ya da arkadaĹ&#x; m zdan biliriz evlere temizliÄ&#x;e gitme, çocuk ve yaĹ&#x;l lar n bak m iĹ&#x;ini. Ve bu hepimiz için doÄ&#x;allaĹ&#x;t Ä&#x; için nedenleri Ăźzerine dĂźĹ&#x;ĂźnmediÄ&#x;imiz gibi, yayg nlaĹ&#x;an iĹ&#x;sizlik koĹ&#x;ullar nda bulduÄ&#x;umuz bu tĂźrden iĹ&#x;lere Ĺ&#x;ĂźkĂźr bile ederiz. Rostock’un yapt Ä&#x; çal Ĺ&#x;man n sonuçlar bize bizim de kendimizde doÄ&#x;allaĹ&#x;t rd Ä&#x; m z n bu gerçeÄ&#x;in gĂźnĂźmĂźzde Avrupa’n n Ăśnemli bir gerçeÄ&#x;i olduÄ&#x;unu aç Ä&#x;a ç kart yor. Ve nedenleri Ăźzerine de Ăśnemli ip uçlar sunuyor. Rostock’un çal Ĺ&#x;mas gÜçmen kad n emeÄ&#x;inin Avrupa toplumu aç s ndan taĹ&#x; d Ä&#x; anlam , “GÜçmen kadn emeÄ&#x;i Alman toplumunun tozunu alyorâ€? cĂźmlesinde Ăśzet buluyor. Ros-

tock Almanya ile s n rl bir çal Ĺ&#x;ma yapm Ĺ&#x; olsa da onun parmak bast Ä&#x; konu gĂźnĂźmĂźz Avrupas n n bir gerçeÄ&#x;idir. Avrupa’da neredeyse her eve bir “Iwonnaâ€?, bir “Mariaâ€?, bir “Fatmaâ€?, bir “Natachaâ€? laz m gibi bir belirleme ile bunu somutluyor.

Sadece orta kesimler deÄ&#x;il, Avrupal iĹ&#x;çi ve emekçi evlerinin temizliÄ&#x;i de gÜçmen kad nlarca yap l yor. Avrupal kad n iĹ&#x;çilerin, emekçilerin aÄ&#x; r iĹ&#x; yĂźkĂźne binecek olan ev iĹ&#x;lerinden kurtulmas n n bircik adresi gÜçmen kad nlar n ucuz iĹ&#x;gĂźcĂź! Keza teknolojik geliĹ&#x;melere, kad n n toplumda bizim Ăźlkemizle k yaslad Ä&#x; m zda daha ileri bir statĂź kazanmas na raÄ&#x;men kad n sorunu Avrupa metropollerinde de farkl biçimlerde devam ediyor. Mesela temizlik ve çocuk bak m halen as l olarak kad n n sorumluluÄ&#x;u olarak gĂśrĂźlĂźyor.

38 yaĹ&#x; ndaki Iwonna da evle-

re temizliÄ&#x;e gidiyor. Kendisi Polonya’n n en fakir Ĺ&#x;ehirlerinden birinde yaĹ&#x; yor. Iwonna ile bir arkadaĹ&#x; nĂśbetleĹ&#x;e, Almanya’da bir evin temizliÄ&#x;ini yap yorlar. ĂœĂ§ ay biri geliyor Almanya’ya, sonra diÄ&#x;eri. Bu Ĺ&#x;ekilde çal Ĺ&#x;maya baĹ&#x;layal yaklaĹ&#x; k ßç y l olmuĹ&#x;. Polonya’da iĹ&#x; bulamayan Iwonna’n n inĹ&#x;aatta çal Ĺ&#x;an eĹ&#x;inin maaĹ&#x; evi geçindirmek ve sahip olduklar ßç çocuÄ&#x;a iyi bir eÄ&#x;itim saÄ&#x;lamak için yetersiz. Iwonna her ßç ayda bir çocuklar Andreas (10), Anna (5) ve Anton (3) ‘dan ayr l p Almanya’ya temizlik yapmaya gelmek zorunda. BĂźtĂźn zorluk ve gĂźvencesiz çal Ĺ&#x;ma ortam na raÄ&#x;men Iwonna Polanya’dan kalk p Almanya’ya ßç ayda bir gelip çal Ĺ&#x;mak zorunda. BugĂźn Almanya’da, Ä°ngiltere’de ve Avrupa’n n diÄ&#x;er Ăźlkelerinde, ABD’de ‌ say s z Iwonna var. Onlar n durumu 21. yĂźzy"l n gerçeklerini ve bu gerçekler içerisinde gÜçmen emeÄ&#x;inin, Ăśzelde de kad n gÜçmen emeÄ&#x;inin anlam n aç Ä&#x;a ç karan Ăśzel bir turnusol oluyor! Hem kad n sorununun Avrupa’da da çÜzĂźlmeden farkl perdeler alt nda devam ettiÄ&#x;i gerçeÄ&#x;ini aç Ä&#x;a ç kar yor. Hem de neoliberal piyasa koĹ&#x;ullar n n yaratt Ä&#x; vahĹ&#x;i sĂśmĂźrĂź ikliminin sars c karakterini. Ä°wonna ve Fatma Avrupal emekçi kad nla birlikte bu gerçeÄ&#x;e karĹ&#x; savaĹ&#x;mad Ä&#x; sĂźrece vahĹ&#x;et uçurumlaĹ&#x;acak!

lar 25 Kas"m’dan 10 Aral"k Ä°nsan Haklar" GĂźnß’ne kadar olan sĂźrede, birbiriyle baÄ&#x;lant l aÄ&#x; rl k merkezi olan konular belirleyerek, dĂźnya çap nda bir aÄ&#x; oluĹ&#x;turmak. Ĺžimdiye deÄ&#x;in, uluslararas kat l m, yaklaĹ&#x; k 90

Ăźlkeden 800 ĂśrgĂźtĂźn Ăźzerinde bir say ya ulaĹ&#x;t . 2001’de Hollywood baĹ&#x;rolĂźnĂź Salma Hayek’in oynad Ä&#x; “Kelebekler Zamanâ€? isimli bir filmle Maribal kardeĹ&#x;lerin ĂśykĂźsĂźnĂź beyaz perdeye taĹ&#x; d .

Avrupal kad n n hem iĹ&#x;yerinde, hem de evde çal Ĺ&#x;mas n n yaratacaÄ&#x; aÄ&#x; r yĂźk gÜçmen kad n n ucuz iĹ&#x;gĂźcĂź sat n al narak hafifletiliyor! BĂśylece Ăśzellikle eÄ&#x;itimli iĹ&#x;gĂźcĂźne sahip olan Avrupal kad n n Ăźretime çekilmesi ve daha verimli olmas saÄ&#x;lan yor. Ay ca devlet de, çocuk bak m , yaĹ&#x;l lar n bak m gibi Ăźstlenmesi gereken pekçok sosyal hizmetten azade olmuĹ&#x; oluyor. Ne de olsa sudan ucuza parayla çal Ĺ&#x;acak milyonlarca gÜçmen kad n emekçi var! Piyasan n vahĹ&#x;i kurallar kapitalizmin dengelerini bĂśyle kuruyor olsa gerek! K sacas gÜçmen kad n n, kendisi gibi emekçi olan yerli kad n n iĹ&#x;çisi haline getirildiÄ&#x;i yayg n bir aÄ&#x;la karĹ&#x; karĹ&#x; yay z!

Rakamlar Rostock’un çal Ĺ&#x;mas Almanya’da ev iĹ&#x;lerinde kiĹ&#x;i say s n tam olarak tespit edemiyor. ÇßnkĂź bu iĹ&#x;lerde çal Ĺ&#x;an gÜçmen kad nlar n Ăśnemli bir k sm kaÄ&#x; ts zd r! Fakat tahmini bir rakamla 1 milyon 400 bin kad n n sosyal gĂźvencesi ve iĹ&#x; garantisi olmaks z n bu tĂźr iĹ&#x;lerde çal Ĺ&#x;t Ä&#x; n ortaya koyuyor. 3 milyon evin bu hizmetten dĂźzenli olarak yararland Ä&#x; n belirtiyor.

Somut gerçekler

Kelebekler Zaman-25 Kasm zorlan yor. Almanya’da her dĂśrt kad ndan biri eĹ&#x;lerindan Ĺ&#x;iddet gĂśrĂźyor.

25 Kasm’n tarihçesg

25 Kas"m, Uluslararas" Kad"na YĂśnelik Ĺžiddete Hay"r GĂźnĂź. Bu tarihte, kad nlara dĂśnĂźk siyasal, cinsel ve aile-içi Ĺ&#x;iddete dikkat çekilerek, Ĺ&#x;iddet kurban olan kad nlar an l yor. Yaln zca Avrupa’da her y l 500 bin kad n insan kaçakç lar n n eline dĂźĹ&#x;erek, fahiĹ&#x;eliÄ&#x;e

Olay n kĂśkeni 1960 y l na dayan yor. Dominik Cumhuriyeti’nde cuntaya karĹ&#x; yeralt mĂźcadelesi yĂźrĂźten Mirabal kardeĹ&#x;ler, aylar sĂźren iĹ&#x;kenceden sonra 25 Kas m 1960’da askeri istihbarat taraf ndan tecavĂźz edilerek ĂśldĂźrĂźlĂźyorlar. Patria, Minerva ve Maria Teresa kardeĹ&#x;ler, DiktatĂśr Trujillo’ya karĹ&#x; , aktif bir mĂźcadeleye giriĹ&#x;iyor ve direniĹ&#x;lere kat l yor-

lar. 1981’de Latin Amerika ve Karayipli insan haklar savunucular Bogota’da (Kolombiya) biraraya gelerek, ßç k z kardeĹ&#x;in ĂślĂźm tarihini, Ĺ&#x;iddete uÄ&#x;rayan tĂźm kad nlar için bir anma gĂźnĂź olarak onurland r yorlar. Mirabal kardeĹ&#x;lerin cesareti, her tĂźrlĂź haks zl Ä&#x;a karĹ&#x; gerekli gĂźcĂź gĂśstermek için bir simge haline geliyor. 1999’da ise, BM 25 Kas"m’ uluslararas bir anma gĂźnĂź olarak tan yor. Amerikan kĂśkenli KĂźresel Kad"n Ă–nderliÄ&#x;i Merkezi, 1991’den bu yana, “Cinsel Ĺ&#x;iddete karĹ&#x; 16 gĂźnlĂźk bir kampanyaâ€? çaÄ&#x;r s yap yor. Amaç-

Novamedli kadnlar Televizyonlara, gazetelere de yans yan Novamed grevini duymuĹ&#x;sunuzdur. Petrol Ä°Ĺ&#x; sendikas nda ĂśrgĂźtlĂź 79’u kad n, toplam 81 iĹ&#x;çinin bir y"l sĂźrdĂźrdĂźkleri grev patronun sendika ile ikinci kez masaya oturmas ile devam ediyor. GĂśrĂźĹ&#x;melerin sonucu ne olursa olsun Novamedli kad nlar her iki anlamda da zaten kazand lar! Birincisi, tĂźm toplumsal yarg lar ve kendilerine dayat lan, “Sen kadnsn karĹ&#x;maâ€? yaklaĹ&#x; mlar n yerle bir ederek kazand lar. Ä°kincisi, daha grev bitmeden iĹ&#x;yeri koĹ&#x;ullar nda gĂśzle gĂśrĂźlĂźr dĂźzeltmeler yap ld . Ve sendikay tan mayan patronlar onunla masaya oturarak geri ad m atm Ĺ&#x; oldular. Novamed Alman tekeli Fresenius Medical Care’e baÄ&#x;l bir firma. Antalya Serbest BĂślge’de Ăźretim yap yor. Serbest BĂślgeler her tĂźrlĂź kurals zl Ä&#x; n hĂźkĂźm sĂźrdĂźÄ&#x;Ăź sĂśmĂźrĂź alanlar . Novamedli kad nlar n bir y l aĹ&#x;an direniĹ&#x;leri Serbest BĂślgelerin bu Ăśzellikleri ile dĂźĹ&#x;ĂźnĂźldĂźÄ&#x;Ăźnde farkl bir anlam kazan yor. Kad nlar sendikalaĹ&#x;ma çal Ĺ&#x;malar na yaklaĹ&#x; k 2 y"l Ăśnce baĹ&#x;lad lar. Ä°Ĺ&#x;yerinde bir araya gelme, konuĹ&#x;ma olanaklar olmad Ä&#x; için iĹ&#x; d Ĺ&#x; zamanlarda evlerde buluĹ&#x;arak, ev ev dolaĹ&#x;arak ĂśrgĂźtlendiler. Sonunda iĹ&#x;yerine sendikay getirdiler. Getirdiler ama patron da sendikay etkisizleĹ&#x;tirmek için elinden geleni ard na koymad . SendikalaĹ&#x;mayacaklar koĹ&#x;ulu ile yeni iĹ&#x;çiler ald , toplu sĂśzleĹ&#x;me imzalamad , sendikan n yasal yollar kullanarak toplu sĂśzleĹ&#x;me imzalamas na f rsat vermemek için grev oylamas dayatt ve sendikas z iĹ&#x;çilere grevi onaylatt . BĂśylece sendikay istemediÄ&#x;i bir greve zorlad . Ä°Ĺ&#x;çileri sendikalaĹ&#x;t klar na piĹ&#x;man edecek uzun ve zorlu bir mĂźcadele sĂźreci ile karĹ&#x; karĹ&#x; ya b rakt . Patron kad n iĹ&#x;çilerin Ăśzelliklerinden yola ç karak bu zorlu sĂźreçten yĂźz geri edeceklerini bekliyordu. Ama çoÄ&#x;unluÄ&#x;u sendikan n ne olduÄ&#x;unu bile bilmeyen bu kad nlar girdikleri yolda kararl l kla ilerleyerek herkesi Ĺ&#x;aĹ&#x; rtmay baĹ&#x;ard lar. Novamedli kad nlar n iĹ&#x;gßçleri cinsiyetlerinden dolay Ăśzellikle tercih ediliyordu. Kad nlar geleneksel kĂźltĂźr içinde edilgenleĹ&#x;miĹ&#x; bir kesim olarak gĂśrĂźldĂźkleri için istenilen her Ĺ&#x;eye boyun eÄ&#x;ecekleri san l yordu. Ayr ca genellikle k rsal kĂśkenli olan bu kad nlar n h zl el hareketleri de Ăźretim için onlar aran r iĹ&#x;gĂźcĂź haline getiriyordu. Ä°Ĺ&#x;gßçlerinin baĹ&#x;ka bir vasf da yoktu! Yani baĹ&#x;ka iĹ&#x; bulma olanaklar da olamayacaÄ&#x; na gĂśre tĂźm koĹ&#x;ullara boyun eÄ&#x;meleri kaç n lmazd . Ayr ca aile içindeki konumlar ndan dolay ald klar Ăźcret ek gelir olarak gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź için “buna da Ĺ&#x;ĂźkĂźrâ€? diyecekleri dĂźĹ&#x;ĂźnĂźlĂźyordu. Hele hele iĹ&#x;sizlik ve yaĹ&#x;am koĹ&#x;ullar n n giderek zorlaĹ&#x;t Ä&#x; gĂźnĂźmĂźz koĹ&#x;ullar nda bunun daha fazla bĂśyle olacaÄ&#x; bekleniyordu. O yĂźzden de tĂźm yaĹ&#x;amlar n Ăźretimin ihtiyaçlar na gĂśre kurmalar isteniyordu. Tuvalet saatlerinden tutal m, çocuk yapma tarihlerine, hatta evlenmelerine bile mĂźdahale edilen bir pervas zl kla hareket ediliyordu. Fakat Novamedli kad nlar duruĹ&#x;lar ile patronlar n tĂźm bu hesaplar n bozdular! Ä°nsanca bir Ăźcret almak istiyorlard çßnkĂź Ăźcretleri çevrede bulunan iĹ&#x;yerlerine gĂśre bile çok dĂźĹ&#x;ĂźktĂź. Ä°stedikleri zaman çocuk sahibi olabilmek, serbestçe tuvalete gidebilmek, “kadnsn kafan basmazâ€? diye aĹ&#x;aÄ&#x; lanmamak istiyorlard . Novamed’in direngen kad nlar ile ilgili ç kan yaz lar okudukça akl ma buradaki biz gÜçmen kad nlar geldi. Ezici bir çoÄ&#x;unluÄ&#x;umuz kalifiye iĹ&#x;gĂźcĂźne sahip olmad Ä&#x; m z için temizlik ve diÄ&#x;er hizmet sektĂśrlerinde, son derece dĂźĹ&#x;Ăźk Ăźcretlerle ve kĂśtĂź koĹ&#x;ullarda çal Ĺ&#x; yoruz. Onlar direniĹ&#x;leri ile anlaml bir Ăśrnek yaratt lar. Hem kad n olmaktan kaynakl ek bask lara, toplumsal yarg lara karĹ&#x; bayrak açt lar. Hem de emek gßçlerinin vahĹ&#x;ice sĂśmĂźrĂźlmesine karĹ&#x; . Yola ç kt klar nda çevrelerindeki herkes “sĂźrdĂźremezlerâ€? diye bak yordu. Kendileri de dahil herkesi Ĺ&#x;aĹ&#x; rtacak bir uzun soluklulukla hepimizin ĂśÄ&#x;reneceÄ&#x;i deÄ&#x;erli bir okul yaratt lar.

Avrupa’da kad na yĂśnelik Ĺ&#x;iddet yĂźzde 25!  “Kapitalist sistem kad›n› korumamakta yine kad›n hem zarar gĂśrmekte hem de kurban seçilmektedir. Yani kapitalist sistemin kad›n› koruyucu gĂśrĂźnmesi tĂźmĂźyle sahtedir.â€?

Ä°sviçre’nin Delemont kantonunda (Frans z Kantonu) faaliyetini yĂźrĂźten Jura Anadolu Toplumsal DerneÄ&#x;i “kadna yĂśnelik Ĺ&#x;iddete sonâ€? ad alt nda bir toplant dĂźzenledi. Avrupa’da kad na yĂśnelik sald r lar n 4’te 1’i ev içinde erkeÄ&#x;in kad na uygulad Ä&#x; Ĺ&#x;iddettir. Avrupal" kad nlar n 7’de 1’i ya cinsel iliĹ&#x;kiye zorlanm Ĺ&#x; ya da tecavĂźze uÄ&#x;ruyor. Fransa’da her ay 6 kad n ev içi Ĺ&#x;iddete maruz kalarak ĂślĂźyor. Ä°spanya’da her 4 gĂźnde bir 4 kad n kocas taraf ndan ĂśldĂźrĂźlĂźyor. Ä°ngiliz kad nlar n yĂźzde 26’s ev içi Ĺ&#x;iddete uÄ&#x;ruyor ve her hafta 2 kad n eĹ&#x;i taraf ndan ĂśldĂźrĂźlĂźyor. Finlandiya’da her

y"l 27 kad n eĹ&#x;i taraf ndan ĂśldĂźrĂźlĂźyor. Portekiz’de kad nlar n yĂźzde 52,8’i eĹ&#x;lerinin Ĺ&#x;iddet uygulad Ä&#x; n belirtiyor. Almanya’da her y"l eĹ&#x;i taraf ndan ĂśldĂźrĂźlen kad n say s 300! Rusya’da her gĂźn 36 kad n dayak yiyor. Ve her 40 dakikada bir, bir kad n eĹ&#x;i ya da erkek arkadaĹ&#x; taraf ndan ĂśldĂźrĂźlĂźyor. Ĺžiddete uÄ&#x;rayan kad nlar, gidecek yerleri olmad Ä&#x; için çoÄ&#x;u kez intihar seçmek zorunda b rak l yor. GĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź gibi kad na uygulanan cinsel Ĺ&#x;iddet hem bĂźtĂźn dĂźnyada çok yayg n uygulanmaktad r ve hem de çok deÄ&#x;iĹ&#x;ik biçimlerde sĂźrmektedir. Buna pek çok Ăśrnek verilebilir. Ama ben yaln zca birini çok

anlaml bulduÄ&#x;um için aktarmak istiyorum. Halas n n kocas ona ilk kez cinsel tacizde bulunduÄ&#x;unda Sibongile (gerçek ad bu deÄ&#x;il) yedi yaĹ&#x; ndayd . Sibongile babas n n ĂślĂźmĂźnden sonra halas yla yaĹ&#x;amaya baĹ&#x;lad . Annesi, tĂśrelerine uygun olarak, kocas n n kardeĹ&#x;iyle evlendirilmiĹ&#x;ti. Yeni çocuklar dĂźnyaya geldikçe ailesi iyice fakirleĹ&#x;miĹ&#x;, bu yĂźzden Sibongile hiç çocuÄ&#x;u olmayan halas yla birlikte yaĹ&#x;amas için gĂśnderilmiĹ&#x;ti.

Sibongile halas na olanlar anlatt Ä&#x; nda kad n, kocas n n kßçßk k za yapt klar na engel olmak için hiçbir Ĺ&#x;ey yapmad . Sibongile sĂźrekli tekrarlanan tacizden kaçmaya çal Ĺ&#x;t ve papaz olan bir komĹ&#x;ular ndan yard m istedi. Ama adam buna karĹ&#x; l k ona tuvalette tecavĂźz etti, Sibongile dehĹ&#x;etle ç Ä&#x;l k att Ä&#x; nda adam bir b çakla onu tehdit etti. BaĹ&#x;ka bir komĹ&#x;ular onun polise gitmesine yard m etti. Ocak 2000’de Sibongile’de

tecavĂźz ve sĂźrekli cinsel taciz sonucu enfeksiyonlar baĹ&#x;lam Ĺ&#x;t . Polis onu aile içi ya da cinsel Ĺ&#x;iddet kurban veya riski alt ndaki kad n ve çocuklara yard m eden ulusal bir ĂśrgĂźt olan Tacize KarĹ&#x;" Swaziland Eylem Grubu (SWAGAA)’nun ofisine gĂśtĂźrdĂź. SWAGAA Sibongile’e bir hĂźkĂźmet s Ä&#x; naÄ&#x; nda yer buldu ve ona birkaç parça k yafet almak için baÄ&#x; Ĺ&#x; toplad . Tedavisine baĹ&#x;land ama onay için hiçbir aile Ăźyesi gelmediÄ&#x;inden HIV testi yap lam yordu. Bu ĂśrneÄ&#x;i seçmemin Ăśzel nedenleri var: Birincisi; burada aile içi cinsel taciz yani ensest iliĹ&#x;kisi sĂśz konusudur. Ä°kincisi; burada din adam da sistemin verdiÄ&#x;i rolĂź oynamaktad r. Yani o da hayvani duygular n yenememektedir. ĂœĂ§ĂźncĂźsĂź; kapitalist sistem kad n korumamakta yine kad n hem zarar gĂśrmekte hem de kurban seçilmektedir. Yani kapitalist sistemin kad n koruyucu gĂśrĂźnmesi tĂźmĂźyle sahtedir. DĂśrdĂźncĂźsĂź; eÄ&#x;er cinsel tacize uÄ&#x;ram Ĺ&#x; kad n sessiz kal rsa, diÄ&#x;er emekçi kad nlara sistem çok daha gaddar davranabilmektedir. Buradan da cinsel taciz ve tecavĂźz sald r s na karĹ&#x; mĂźcadele gĂśrevi doÄ&#x;maktad r. EÄ&#x;er bu sorun bireysel bir sorun deÄ&#x;il, bir sistem sorunuysa o zaman bu sorunun ortadan kal-

d r lmas n n yolu da sisteme karĹ&#x; mĂźcadeleden ve sisteme son vermekten geçmektedir. DĂźnyada bĂśylesi bir sistem sosyalizmdir. GeçmiĹ&#x;te Lenin ve Stalin zaman nda Sovyetler BirliÄ&#x;inde, Enver Hoca zaman nda Arnavutluk’ta ve diÄ&#x;er sosyalist Ăźlkelerde bunu gĂśrdĂźk. Orada kad nlar bĂźtĂźn insanl k tarihinin hiç bir dĂśneminde olmad Ä&#x; kadar ĂśzgĂźr oldular ve kendi gerçek kimliklerini buldular. Emekçi kad nlar olarak, nerede yaĹ&#x; yor olursak olal m her yerde cinsel taciz ve tecavĂźz sald r s na karĹ&#x; el ele mĂźcadele edelim. Sorunlar m z ortaklaĹ&#x;t ral m. Bu mĂźcadeleye erkekleri de katal m. ÇßnkĂź bilelim ki, kad n n kĂśleliÄ&#x;i erkek egemen sistemin sĂźrmesi ise erkeÄ&#x;in kurtuluĹ&#x;u da kad n n kĂśleli-

Ä&#x;inin son bulmas ndan geçmektedir. Toplant da emekçi kad nlar n her yerde cinsel taciz ve tecavĂźz sald r s na karĹ&#x; el ele mĂźcadele etmeleri gerektiÄ&#x;i çaÄ&#x;r s yap ld . Ä°sviçre’de kad na yĂśnelik Ĺ&#x;iddet olduÄ&#x;unda haklar n zla ilgili bilgi alabileceÄ&#x;iniz kurumlar ve telefonlar : MUSUB (Liestal ): 061 903 92 77 Kad"nlar Evi (Frauenhaus Basel) : 061 681 66 33 Aile içi Ĺ&#x;iddet Basel : 061 692 91 11 Multeci Kad"nlar için Dan"Ĺ&#x;ma yeri : 061 821 44 77 Ä°sviçre Bas"n Yay"n Sendikas" YĂśnetim Kurulu Ăœyesi


Yaanacak

DĂźnya 8

G

E

N

Ç

L

‚

K

“Sokaklar kanyor, sokaklar bizizâ€? GençLink

 Paris banliyĂślerinde polisin iki gencin ĂślĂźmĂźne Derya

Yeni bir yaĹ&#x;ama doÄ&#x;ru Ä°nsan doÄ&#x;duÄ&#x;u bĂźyĂźdĂźÄ&#x;Ăź yeri terk etmeyi, sevdiÄ&#x;i insanlar b rakmay ve rahat olduÄ&#x;u halde rahat n bozmay hiçbir zaman istemez. Ä°stese bile mutlaka Ăśnemli bir nedeni vard r. Ä°Ĺ&#x;te benim de Fransa’ya gelmemin alt nda çok Ăśnemli bir neden yat yordu. Babama olan 8 senelik hasretim‌ Babam 8 sene Ăśnce yurtd Ĺ&#x; na geldi. Burada iltica oldu. Oturumu siyasi olduÄ&#x;undan dolay TĂźrkiye’ye gelemiyordu. DoÄ&#x;up bĂźyĂźdĂźÄ&#x;Ăź yerden, evinden, sevdiklerinden, her Ĺ&#x;eyden uzak anlayacaÄ&#x; n z. Babamla telefon gĂśrĂźĹ&#x;melerimizde, bana her zaman buran n zorluklar n , yaln zl Ä&#x; n ne kadar kĂśtĂź bir Ĺ&#x;ey olduÄ&#x;unu anlat rd . Ne kadar dinliyor ve anlad Ä&#x; m san yor olsam da insan içinde yaĹ&#x;ay nca anlamaya baĹ&#x;l yor. 8 y ll k ayr l Ä&#x; n ard ndan art k babamla birlikteydik.BĂźyĂźk bir hayal k r kl Ä&#x; yd ilk yaĹ&#x;ad klar m. Babamla telefonla konuĹ&#x;malar m z çok farkl yd . Beklentilerim çoktu daha gĂźzel bir yaĹ&#x;am bekliyordum. Korkunç bir yaln zl Ä&#x; n içinde buldum kendimi. Burada insanlar, yaĹ&#x;am, k sacas her Ĺ&#x;ey çok farkl . Ä°nsanlar n as ndaki iliĹ&#x;kiler akraba çevre iliĹ&#x;kileri TĂźrkiye’ye oranla çok farkl . Ä°nsanlar birbirinden uzak; gĂśzĂźnĂźn içine bakt Ä&#x; n insan “bana iĹ&#x;i mi dĂźĹ&#x;tĂź acabaâ€? diye bak yor, gĂśzlerini kaç r yor. Akraba olsan bile hiçbir Ĺ&#x;ey deÄ&#x;iĹ&#x;miyor. Ä°nsan dil bilmeyince, soÄ&#x;uk karĹ&#x; lan nca ve arkadaĹ&#x; çevresi olmay nca hayat daha da zor oluyor. Ă–rneÄ&#x;in gezemiyorsun, biriyle gĂźvenip de karĹ&#x; l kl konuĹ&#x;am yorsun k sacas burada derdini gĂźvenip de anlatabileceÄ&#x;in kimseler yok. En az ndan Ĺ&#x;imdilik‌ DĂźĹ&#x;ĂźnĂźyorum da acaba ilerde de belli zorluklar aĹ&#x;t ktan sonra bĂźtĂźn bunlar devam eder mi? Anlamakta zorland Ä&#x; m z sadece akraba ve çevre iliĹ&#x;kileri deÄ&#x;il, babamla bile hemen hemen her konuda ters dĂźĹ&#x;Ăźyoruz. Bu da san r m aradaki y llar n kopukluÄ&#x;unun getirdiÄ&#x;i yabanc l k olmal . Biz ona, o da bize yabanc .Babamla gerek yaĹ&#x;, gerekse de yaĹ&#x;am tarzlar m z n farkl olmas ndan dolay çoÄ&#x;u kez ters dĂźĹ&#x;Ăźyor ve tart Ĺ&#x; yoruz. Bu gibi durumlar birçok genç ve aileleri taraf ndan yaĹ&#x;and Ä&#x; n dĂźĹ&#x;ĂźnĂźyorum. Burada Ăśnemli olan birbirini anlamaya çal Ĺ&#x;mak birbirinin yerine geçmek ve aradaki baÄ&#x; koparmamak.

 Ăœniversitelerde yasa kar›t› eylemler her yerde! Bata Paris olmak Ăźzere tĂźm illerde ܤrenciler grev, igal, yĂźrĂźyßlerle yasan›n geri al›nmas›n› zorluyorlar... Fransa’da okullar n tatilde olduÄ&#x;u dĂśneme denk getirilen eÄ&#x;itim “reformâ€?u â€œĂœniversiteler ‘BaÄ&#x;mszlk’ Yasasâ€? mecilsten geçirildi. Yenilenen eÄ&#x;itim porojesi; Ăźniversitelerin yĂśnetiminden içeriÄ&#x;ine kadar kĂśklĂź bir deÄ&#x;iĹ&#x;imi ĂśngĂźrĂźyor. Yeni yasaya gĂśre Ăźniversiteler bilimsel içeriÄ&#x;inden ar nd r larak ticari birer kuruluĹ&#x; haline getiriliyor. Sosyal ve KĂźltĂźrel bĂślĂźmler tasfiye edilip ĂśzelleĹ&#x;tiriliyor. Yabanc diller tarih, sosyoloji, etnografi, resim, tiyatro, mĂźzik, vb bĂślĂźmler Ăźniversite finans n n d Ĺ&#x; nda kalacak. CNRS (Ulusal Bilimsel AraĹ&#x;t rma Merkezi) ANR; (Ulusal

AraĹ&#x;t rma Merkezi)’ne dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrĂźlecek.

Tekel rekabeti eÄ&#x;itim alanlarnda! Ăœniversetiler; ulusal ve uluslar aras rekabete dayal çal Ĺ&#x;t r lacak. ABD, AB ve kendi Ăźlkelerindeki Ăźniversitelerle rekabete teĹ&#x;vik edilecek. EÄ&#x;itimciler ve ĂśÄ&#x;renciler rekabete dayal bir eÄ&#x;itime zorlanacak baĹ&#x;ar ĂślçßtĂź rekabetle Ăślçßlecek. Bu rekabet hem bĂślge, Ăźlke hemde uluslararas dĂźzeyde olacak. Rekabet ĂśzelliÄ&#x;i, kapitalizmin

sebep olmas› sokaklar› bir daha tututurdu Paris’te bir polis otosuyla bir motosikletin çarp Ĺ&#x;mas sonunu 2 genç ĂśldĂź. Bu olay Ăźzerine sokaklara dĂśkĂźlen çoÄ&#x;unluÄ&#x;unu gÜçmenlerin olduĹ&#x;turduÄ&#x;u gençler bir karakolu, dĂśrt binay ve 28 otomobili kundaklad . Paris’te iki y l Ăśnce polis taraf ndan kovalanan iki gÜçmenin s Ä&#x; nd klar trafoda elektrik ak m na kap lmalar ve birinin yaĹ&#x;am n yitirmesi Ăźzerine gÜçmen isyan patlam Ĺ&#x;, banliyĂśler aÄ&#x; rl kl olarak gĂźnlerce sĂźren eylemlerde sert çat Ĺ&#x;malar yaĹ&#x;anm Ĺ&#x;, gençler belediye garajlar n basarak araçlar ateĹ&#x;e vermiĹ&#x;ti.

Şßpheli ĂślĂźm sokaklara dĂśktĂź DĂźn akĹ&#x;am Paris’in kuzeyinde bulunan Villiers-le-Bel ma-

bu genç politikac adaylarnn medyann ilgisini çekme çabasdrâ€? diye konuĹ&#x;tu. Ăœniversitenin ĂśÄ&#x;renci derneÄ&#x;i baĹ&#x;kan ile Ä°ngiltere’nin Irklar Aras" EĹ&#x;itlik Kurulu BaĹ&#x;kan" da toplant y eleĹ&#x;tirenler aras nda.

av n n ve tĂźm gÜçmenlere yĂśnelik anti-demokratik uygulama ve sald r lar n sĂźreklilik kazand Ä&#x; Fransa’da olay, gÜçmenlerin Ăśfkelerini tekrar sokaklara dĂśkmesine neden oldu. Valilik taraf ndan bu sabah yap lan aç klamada mahallede gece boyunca sĂźren eylemlerde, bir polis karakolu ve dĂśrt binayla birlikte 28 otomobilin kundakland Ä&#x; , 25 polisin yaraland Ä&#x; duyuruldu. Aç klamada ayr ca yedi kiĹ&#x;inin de gĂśzalt na al nd Ä&#x; bilgisi yer ald . Mahalleliler eylemci gençlerin çÜp kutular n ve otomobilleri yakarak barikatlar kurduklar n , sokak lambalar n patlatt klar n belirtti. 4 polis arac n n mahalleye girmeye çal Ĺ&#x;t Ä&#x; ancak Ăśfkeli gençlerin sald r s yla geri çekilmek zorunda kald Ä&#x; aktar rd .

EÄ&#x;itimde Ĺ&#x;irket yĂśnetimi Daha Ăśnce tamam eÄ&#x;itimci ve ĂśÄ&#x;rencilerden oluĹ&#x;an heyetin belirlediÄ&#x;i Ăźniversite baĹ&#x;kanl Ä&#x; , yeni haliyle bĂźyĂźk patronlar nda içinde yer ald Ä&#x; Ăśgrenci ve eÄ&#x;itmen say s n n azalt ld Ä&#x; bir heyet taraf ndan seçilecek. Ăœniversite BaĹ&#x;kanl"Ä&#x;", Ĺ&#x;irketlerin yĂśnetimine benzer bir iĹ&#x;leyiĹ&#x;e sahip olacak. Paray veren dĂźdĂźÄ&#x;Ăź çal r! Ăœniversitelerde sĂśz sahibi olan tekeller kendi ihtiyaçlar na gĂśre eÄ&#x;itim ĂśÄ&#x;retim projelerini Ăźniversite baĹ&#x;kanl Ä&#x; na dayatacak. Yat r m yapt klar bĂślĂźmlerin ise tamamen sahibi olacaklar ekonomik alandaki ihtiyaca gĂśre eÄ&#x;itimli kĂśle yetiĹ&#x;tirebilecekler. Ăœniversite’lerde sembolik olan harçlar, ĂśrneÄ&#x;in: 279 euero’dan 1000, 2000, 3000 veya bĂślĂźmlere gĂśre bu rakamlar n daha da artacaÄ&#x; bir durum sĂśz-

ti. Griffin daha sonra gizlice kaydedilmiĹ&#x; bir konuĹ&#x;mas nda “İslam ahlaksz ve tehlikeli bir dindirâ€? dediÄ&#x;i için de yarg lan p beraat etmiĹ&#x;ti. Tarihçi David Irving’se “Hitler’in SavaĹ&#x;â€? isimli kitab nda,

konusu.

Ăœniversitelerde yasa karĹ&#x;t eylemler her yerde! Belli baĹ&#x;l deÄ&#x;iĹ&#x;iklikleriyle yukarda sayd klar m z n yan s ra birçok ayr nt y da içeren yeni

Strasbourg’da ise geliĹ&#x;meler Ĺ&#x;Ăśyle; Strasbourg’un en bĂźyĂźk Ăźniversitelirinden biri olan Marc Bloch ĂśÄ&#x;rencileri her gĂźn yĂźzlerce ĂśÄ&#x;renciyle anfilerde genel toplant lar yap yor sĂźreci deÄ&#x;erlendiriyor, eylem kararlar al yorlar.

SĂśz yetki karar ortak! Genel Kurul Toplant"lar"; komitelerin, komisyonlar n, tart Ĺ&#x; lacak konular n tĂźmĂź toplant ya kat lanlar n oylar na sunularak belirleniyor. Toplant lara saÄ&#x;c lar da kat l yor ancak reform sĂźrecini savunan ve ĂśÄ&#x;-

Ă–Ä&#x;renciler yaraland Yap lan gĂśsterilerde ç kan olaylarda yaralananlar oldu. Hollanda’n n baĹ&#x;kenti Amsterdam’da MĂźzeler Meydan"’nda toplanan ve sokaklarda gĂśsteri yapan ĂśÄ&#x;renciler polisle çat Ĺ&#x;t .

28 ĂśÄ&#x;renci gĂśzalt na al nd . Harlem’de gerçekleĹ&#x;en gĂśsteride ĂśÄ&#x;renciler, kent yĂśnetim binas ĂśnĂźnde yĂśneticilere ekmek att lar. Ç kan olaylarda 10 ĂśÄ&#x;renci tutukland . Tilburg’da ise ç kan çat Ĺ&#x;malarda 3 ĂśÄ&#x;retmen yaraland . Den Haag’da parlamento ĂśnĂźnde toplanan yĂźzlerce ĂśÄ&#x;renci parlamento binas na yumurta f rlatt . Ăœlkenin çeĹ&#x;itli kentlerinde gerçekleĹ&#x;en olaylarda birçok ĂśÄ&#x;renci gĂśzalt na al nd .

Ä°ki haftay aĹ&#x;k nd r sĂźren eylemlerin merkezi say lan LAKS, hĂźkĂźmetin taleplere uygun bir yan t vermemesi durumunda, merkezi bir gĂśsteri dĂźzenleyeceklerini aç klad . GerçekleĹ&#x;en ĂśÄ&#x;renci eylemlerden sonra Parlamento acil toplant çaÄ&#x;r s yapt .

KOVA

Ay gĂśzĂźm dal yo haber mi var acaba yine‌ Size de ne çok kaat gelip gidio anam bu devlet iĹ&#x;leri bitmiicek mi yaa. Mars n mĂźtiĹ&#x; etkisi ile anaç duygular n z artarken, babalar çocuk sevinci yaĹ&#x; caklar anam. Adolf Hitler’in Yahudi soyk r m ndan 1943 y l na kadar haberi olmad Ä&#x; n , Yahudilerin katledilmesi emrini vermediÄ&#x;ini ve alt milyon Yahudinin ĂślmediÄ&#x;ini ileri sĂźrmĂźĹ&#x;tĂź. GeçtiÄ&#x;imiz y l gĂśrĂźĹ&#x;leri nedeniyle Avusturya’da yarg lanm Ĺ&#x;, bir y l aĹ&#x;k n hapis yatm Ĺ&#x; ve serbest b rak lm Ĺ&#x;t .

rencilerin hareketini engelleme konuĹ&#x;malar ndan dolay genel çoÄ&#x;unluk taraf ndan d Ĺ&#x;lanarak sĂźrecin d Ĺ&#x; na at l yorlar. SĂźrecin ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăź; sendika ve sol parti Ăźyelerinin yan s ra hiçbir kurumla iliĹ&#x;kileri olmayan antifaĹ&#x;ist antikapitalist militan gençler taraf ndan paylaĹ&#x; l yor. Her toplant da baÄ&#x; Ĺ&#x; kutular dolaĹ&#x;t r larak eylem bĂźtçesi oluĹ&#x;turuluyor. Eylem sĂźreci boyunca ihtiyaç duyulan bildiriler; Ăœniversite matbaas iĹ&#x;galiyle gĂźnlĂźk 3 bin bildiri hakk meĹ&#x;rulaĹ&#x;t r ld . (Bu CPE sĂźrecinden kalan bir deneyim)

Art k sĂśz bitti eylem yapmal y z denilen tarihten itibaren peĹ&#x; peĹ&#x;e kimi eylemler yap lmaya baĹ&#x;land . Strasbourg’da bulunan Palais Ăœniversitesi bir grup ĂśÄ&#x;renciyle iĹ&#x;gal edilme karar al nd . Ertesi gĂźn 22 Kas"m’da Ăźniversite 2 saatliÄ&#x;ine iĹ&#x;gal edildi içerde bulunanlara sĂźreci anlatan bildiriler daÄ&#x; t lt sesli aji-

tasyon yap ld birebir ĂśÄ&#x;rencilerle konuĹ&#x;uldu. 23 Kas"m’da ise Ăœniversite’nin Genel Kurul binas bas ld . YĂśneticilerin toplant s engellendi. Ă–Ä&#x;rencilerle gĂśrĂźĹ&#x;en yĂśnetim kurulu resmi gĂśrĂźĹ&#x;meyi baĹ&#x;ka bir gĂźne atarak ĂśÄ&#x;rencileri atlatmay baĹ&#x;ard . Ä°nformasyon masas ; Ăœniversitenin giriĹ&#x;inde sĂźreklileĹ&#x;en bir informasyon masas oluĹ&#x;turuldu. BĂźtĂźn materyallerin bulunduÄ&#x;u masada ilgili ĂśÄ&#x;rencilere reformlar n neler getireceÄ&#x;i neler gĂśtĂźreceÄ&#x;i Ăźzerine bilgilendirmeler yap l yor. “Alnterimle Burdaymâ€? kampanyam z eylemcilerin stand ndayd . Eylem komitesinin izniyle Ä°nformasyon stand n n bir taraf na yap Ĺ&#x;t rd Ä&#x; m z Al"nterimle Burday"m kampanyam z n afiĹ&#x;leri ve imza metinleri standa gelenlerce imzalat ld . 100 imza toplad Ä&#x; m z stantda birçok ĂśÄ&#x;renci yeni sĂźrecin herkesi vurduÄ&#x;unu mĂźcadeleyi ortaklaĹ&#x;t rmak gerektiÄ&#x;ine vurgu yapt .

Burcu’dan Burcunuz

Eveet geldi yeni bir ay. Anam dĂźĹ&#x;ĂźndĂźm taĹ&#x; nd m burç dan Ĺ&#x;ma hatt n kurdum. TaĹ&#x; nd m derken geçenlerde bizim karĹ&#x; komĹ&#x;u taĹ&#x; nd . Anam arkas nda ne pasakl bir ev, ne kirli duvarlar b rakt , burcunu bilmiyorum ama ona da “pasakl burçâ€? diyelim. Ay ay‌ Ĺžimdi gelelim meseleye. Burcu kaym Ĺ&#x; olanlar, yĂźkselenini al-

KOÇ

Protesto edilen konuĹ&#x;mac lardan Nick Griffin 1998 y l nda editĂśrlĂźÄ&#x;ĂźnĂź yapt Ä&#x; dergide Yahudi soyk r m n inkar eden yaz lar n yay mlanmas Ăźzerine yarg lanm Ĺ&#x;, rkç l Ä&#x;a teĹ&#x;vikten dokuz ay hapis cezas na çarpt r lm Ĺ&#x; ancak cezas ertelenmiĹ&#x;-

Hollanda’da Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) (Ulusal Ortadereceli Okullar Ăœlkesel Eylem Komitesi), y lda 1040 ders saati uygulamas n protesto etmek amac yla 20 bin ĂśÄ&#x;renciyle, Ăźlkenin çeĹ&#x;itli Ĺ&#x;ehirlerinde eylemler dĂźzenledi. Eylemleri ĂśÄ&#x;retmenler sendikas AOB’da destekledi. Spontane bir Ĺ&#x;ekilde gerçekleĹ&#x;en eylemleri MSN yoluyla ĂśrgĂźtleyen ĂśÄ&#x;renciler, belirlenen 1040 saatin 960 saate dĂźĹ&#x;ĂźrĂźlmesini istiyor. Hollanda’n n birçok kentinde dĂźzenlenen ĂśÄ&#x;renci eylemlerinden dolay birçok kentte ulaĹ&#x; m felce uÄ&#x;rad . Ortaokul ve lise ĂśÄ&#x;rencilerinin dĂźzenlediÄ&#x;i eylemlerde “1040 fazlaâ€? pankart ve dĂśvizlerin taĹ&#x; nd Ä&#x; gĂśzlendi. Birkaç gĂźn devam eden eylemlerde okullar boykot edilerek sokaklara ç k ld .

Eylemlere geçiĹ&#x;! yasan n meclisten onaylanmas yla, 2007 eÄ&#x;itim y l n n baĹ&#x;lamas yla birlikte ĂśÄ&#x;rencilerde yasaya karĹ&#x; hareketlilik baĹ&#x;lad . BaĹ&#x;ta Paris olmak Ăźzere Fransa’n n tĂźm illerinde ĂśÄ&#x;renciler grev, iĹ&#x;gal yĂźrĂźyĂźĹ&#x; vb eylemlerle yasay geri çekmeye zorluyorlar.

Size k smet var anam‌ Bu hafta sonu k sa bi yol gĂśrĂźnio. SevdiÄ&#x;inizi rĂźyan zda gĂśrmeyeli ne kadar oldu bakal m‌ SevdiÄ&#x;iniz yok mu? E naapiim onu da ben bulcak diilim ya anam‌ UÄ&#x;raĹ&#x; ayarla bi tane. Hayat arkadaĹ&#x;s z geçmio valla...

Irkçlk’tan yarglanmĹ&#x; konuĹ&#x;maclar!

Ä°nternetle ĂśrgĂźtlenen boykot: Stop 1040

Fransa’da eÄ&#x;itm reformu ve gençlik hareketi! ihtiyaç alanlar na gĂśre belirlenecek.

Oxford Ăœniversitesi’nde protesto Oxford Ăœniversitesi Tart"Ĺ&#x;ma KulĂźbĂź, “İfade ĂśzgĂźrlĂźÄ&#x;ĂźnĂźn snrlarâ€? konulu bir toplant dĂźzenlendi. Toplant yĂźzlerce rkç l k karĹ&#x; t taraf ndan protesto edildi. Protestolar n nedeni ise toplant ya Ä°ngiliz Ulusal Partisi BNP’nin lideri Nick Griffin ve tart Ĺ&#x;mal tezler ortaya atan tarihçi David Irvig’in de konuĹ&#x;mas yd . Toplant n n yap lacaÄ&#x; binan n ĂśnĂźnde 500 kiĹ&#x;i oturma eylemi yapt . Daha sonra 30 kiĹ&#x;ilik grup Griffin ve Irving’in davet edilmesini protesto etmek için binaya girdi. Bunun Ăźzerine toplant iki ayr odada yap ld . Liberal Demokrat parlamenter Evan Haris, gazeteci Anne Aktins ve Irving bir odada, Griffin ve iki Oxford Ăśrgencisi bir odada konuĹ&#x;tu. Oxford Ăœniversitesi Tart"Ĺ&#x;ma KlĂźbß’nĂźn dĂźzenlediÄ&#x;i toplant ya bu isimleri çaÄ&#x; rmas n protesto eden Muhafazakar Parti milletvekili Dr. Julian Lewis, klĂźp ĂźyeliÄ&#x;inden istifa etti. Lewis istifa gerekçesini aç klarken “Bana kalrsa bu, birisine prestijli bir ĂśrgĂźt içinde ifade ayrcalkl bir platform sunabilmeyi hedef alan bir ifade ĂśzgĂźrlĂźÄ&#x;Ăź meselesi deÄ&#x;ildir. Nihayetinde

hallesindeki olayla ilgili polis taraf ndan yap lan aç klamada ‘kaza’n n kovalamaca ya da takip s ras nda meydana gelmediÄ&#x;i Ăśne sĂźrĂźlĂźrken nas l oluĹ&#x;tuÄ&#x;u hakk nda bilgi verilmedi. Bir gĂśrgĂź tan Ä&#x; Ăślen gençlerin 12-13 yaĹ&#x;lar nda ve mahallenin çocuklar olduÄ&#x;unu sĂśyledi.

Frans"z Radyosu ile Ăślenlerin 15 - 16 yaĹ&#x;lar nda olduÄ&#x;unu aktard .KaÄ&#x; ts zlara yĂśnelik polis

SEFÄ°LLER Bu yeni bi burç, gezegen yok‌ Meteorit kĂźtlesi temsil edio bunar ‌ Hani uzayda bÜÜle daÄ&#x; n k daÄ&#x; n k duran taĹ&#x;lar var ya‌ Kimi de kocaman oliomuĹ&#x; o taĹ&#x;larĹ&#x;n. Ä°Ĺ&#x;te benim oolan bu burçtan. Çay paras yok zavall m n Ăźniversitede çay içsin. K z pastaneye gĂśtĂźrsĂźn‌ Gerci benimkisi Ĺ&#x;eytan tĂźylĂź, k zlar smarlio

çalan n bilmeyenler, burç deÄ&#x;iĹ&#x;tirip radikal kararlar almak isteyenler‌ Ä°Ĺ&#x;te size f rsat‌ E mail adresim ay benim kßçßk oolan ald bu adresi bana‌ Bu adrese yaz n anam ne istiyosan z sizi de burçl yal m. E mail adresimiz “cekbikuru@gmail.comâ€? Sak n â€˜Ă§â€™ ile yazmay n anam mailde bizim harfler kullan lm omuĹ&#x;‌

ona‌ ama nereye kadar di mi‌

AKREP Anam bu devletin baĹ&#x; ndakiler akrep gibi Alevileri bi o yana bi bu yana oynatiolar‌ Asimile etmek için bin tĂźrlĂź oyun yapiolar‌ Muhtarlara para daÄ&#x; t p Cem evlerini cami yapmalar m dersin, bunlar n akl baĹ&#x; nda gĂśrĂźnen adamlar n tĂźrlĂź vaatlerle sat n almak m dersin, her tĂźrlĂź hile dolap var yani‌ Aaa akrepler valla pardon‌ unuttum sizi yaa‌ Taam dur‌ Para var anam size ama gitçek!

YAY Yormay n kendinizi anam. Ăœc kuruĹ&#x; kazanion beĹ&#x; kuruĹ&#x; gidio‌ Biliom ama JĂźpiter dio ki sabretsin, sabreden koruk ĂźzĂźm olur sabreden moruk ĂślĂźr‌ Ay pardon ya‌ galbaa ben bu likĂśrĂź biraz fazla kaç rd m‌

BOÄžA Ay herif boÄ&#x;a gibi çulland çocuÄ&#x;un ĂźstĂźne‌ Yok size demiom boÄ&#x;alar

ay al nmay n yaa‌ Size s cak mevsim laz m. Çok bunalm Ĺ&#x; n z 3 vakte kadar her Ĺ&#x;ey dĂźzelcek‌ Aaa anam bu likĂśr çok aÄ&#x; rm Ĺ&#x; kahve fal gibi oldu bu yaa‌

Ä°KÄ°ZLER Ay ikiz tekiz hep ayni‌ İçmeyin anam içince insan bi tuaf olio. Benim oolan dediydi içme onu anne o likĂśr diil votkareddul mu neymiĹ&#x;. Ne duluysa kimi reddediosa‌ Ay baĹ&#x; m dĂśnio midem bulanio‌ Ä°kizlere çifte mutluluk var bu ay‌ ay ay arabaya dikkat ya binme ya inme‌

YENGEÇ Yengenizle bi problem var dermiĹ&#x;im‌ ay kusura bakmay n‌ h ck‌ h ck r k da tuttu anam bu likĂśr amma alkollĂźymĂźs yaa‌ Sizden yaĹ&#x;ça bĂźyĂźk biriyle tart Ĺ&#x;caan z soona o piĹ&#x;man olcak‌ Size de bi arkadaĹ&#x; n zdan selam gelcek ama Ăśyle sevinceniz ki‌Ay bu gĂźn çok fenay m anam‌ Siz siz olun yazarken çizerken hatta yazmazken çizmezken bile içmeyin‌ Hick‌ ÖÜÜÄ&#x;k‌


B

‚

L

‚

M

Bu sayfann arkasn gÜrmek istermisiniz?  Gerçekten u an bu-

1- http://cqcounter.com/whois/ Bu link gibi yĂźzlercesi var. Bu link ve benzeri linklerden gelen IP arama yerine yorumculardan birinin IP’sini yazd Ä&#x; m z zaman ayr nt l bilgi ve adresini ĂśÄ&#x;renmeniz çok kolay olacak.

E

K

N

‚

2- Gerçekten Ĺ&#x;u an bulunduÄ&#x;umuz sayfan n arkas n gĂśrmek ister misiniz? EÄ&#x;er inceleyen araĹ&#x;t ran ve sorgulayan biriyseniz zor deÄ&#x;il. Biraz ipucu vereyim. EÄ&#x;er bu sayfan n iskelet halini gĂśrmek isterseniz. h t t p : / / w w w . r o b tex.com/dns/wordpress.yasanacakdunya.net.html bu linkten gĂśrebilirsiniz. Bu link bu sayfan n çal Ĺ&#x;ma mant Ä&#x; n anlat yor bize. 3- EÄ&#x;er gĂźvenlik sizin için Ăśnemli ise mutlaka dikkat edin ve proxy kullan n veya nas l kullan ld Ä&#x; n mutlaka ĂśÄ&#x;renin

veya Ăźcretsiz Proxy’ler kullan n yine nette free proxy sayfalar var onlar da kullanabilirsiniz. Tabii ki bu da hiç iz b rakm yor anlam na gelmiyor; iz b rak yor ama yukar da anlat lan bilgiler adresler vb. BÄ°REYLERÄ°N ULAĹžMASI çok zorlaĹ&#x; yor. Size bir Ăśrnek link verereyim ama siz kendinize en uygun olan bulun derim. h t t p : / / a n o n y m o use.org/anonwww.html bu link aç ld ktan sonra hangi sayfaya gitmek istiyorsan z onun linkini link çubuÄ&#x;una yazmal s n z. Gercekten bu sayfan n arkas n gĂśrmek ister misiniz ?

mamak için iĹ&#x;in detaylar na girmiyoruz. Aletimiz bir mikrofon ve de dijital ses kay t aleti benzeri ayg ttan olusuyor. Ă–nce sevdiÄ&#x;iniz birinin sesinin kßçßk bir kayd n al p bu kayd sintizayz rda çÜzĂźmleyip ard ndan kayda baĹ&#x;l yoruz‌ Niçin mi? Evet biliyoruz YALNIZSINIZ evde kimse yok‌ Bir arkadaĹ&#x; bile çok uzaklarda ve iĹ&#x;ten eve geldiÄ&#x;i-

nizde telefon edecek ne takatiniz var ne de bunun zaman ! Hemen yaln zmatiÄ&#x;inize dĂśnĂźp bir merhaba diyorsunuz. Daha Ăśnceden kaydetmiĹ&#x; olduÄ&#x;umuz ses tonunda size kars l k geliyor. Hatta makinam z tĂźm cĂźmleler kurabilmekte birçok sesi çocuk sesi dahil taklit edebilmektedir. BU ALET SAYESÄ°NDE YALNIZLIÄžA SON! Tak fiĹ&#x;i konuĹ&#x;sun sevdiÄ&#x;in kiĹ&#x;i! Gelecek ay ak llara durgunluk verecek buluĹ&#x;lar m zla karĹ&#x; n zda olmak dileÄ&#x;iyle hoĹ&#x;çakal n bilimteknikseverler!

GĂźvenlik Paranoyas

metamateryallerin, ››¤›n bir dalga boyundan çok daha kßçßk metalik bileenden olutu¤unu belirtti. IĹ&#x; Ä&#x; yavaĹ&#x;latmak ve yakalamak için kullan lan yeni bir yĂśntemin, bilgisayarlar n kapasitesinin bin kat art r lmas na olanak saÄ&#x;layabileceÄ&#x;i ortaya ç kt . Ä°ngiltere’nin Surrey Ăœniversitesi ile Salford Ăœniversitesi’nde yap lan ve Nature’de yay mlanan araĹ&#x;t rmaya gĂśre, Ĺ&#x; k tayf n n yavaĹ&#x;lat lmas , optik aÄ&#x; Ăźzerindeki verilerin iletilmesini h zland r yor. Yapay olarak yarat lan metamateryalin ‘negatif k r lmas ’ ĂśzelliÄ&#x;inde elde edilen sonuçlara gĂśre, k r lma gĂśstergesi, Ĺ&#x; Ä&#x; n bir maddeyi geçerken yavaĹ&#x;lamas n gĂśsteriyor. Surrey Ăœniversitesi’nden Ortwin Hess ve Kosmas Tsakmakidis ile Salford Ăœniversitesi’nden Alan Bordman, negatif k r lmada, Ĺ&#x; k dalgalar n n Ĺ&#x; Ä&#x;a doÄ&#x;ru hareket ettiÄ&#x;ini ve h zlar n n s f ra doÄ&#x;ru eÄ&#x;ilim kazand Ä&#x; n belirterek, çal Ĺ&#x;malar nda Ĺ&#x; k spektrumunun bir

Trapped rainbow

parças n yakalamay baĹ&#x;ard klar n ve uyarlanan metamateryal için Ĺ&#x; Ä&#x; bĂźtĂźnĂźnde dondurman n mĂźmkĂźn olduÄ&#x;unu gĂśsterdiklerini kaydetti. AraĹ&#x;t rmac lar, bu metamateryallerin, Ĺ&#x; Ä&#x; n bir dalga boyundan çok daha kßçßk metalik bileĹ&#x;enden oluĹ&#x;tuÄ&#x;unu belirtti. IĹ&#x; k tayf n n çeĹ&#x;itli frekansla-

r n n ayn anda kullan lmas yla, bilgisayarlar n veri depolama kapasitelerinin Ăśnemli Ăślçßde art r labileceÄ&#x;inin alt n çizen bilim adamlar , bir tĂźr elektron pusulas kullanarak, bir faktĂśrĂźn kapasitesinin ikiye ç kar labileceÄ&#x;ini kaydetti. “Amacmz, bir faktĂśrĂź çok daha fazla artrmak, çßnkĂź ayn anda çok daha fazla frekans depolayabilirsinizâ€? diyen Ortwin Hess, Ĺ&#x; Ä&#x; yavaĹ&#x;latman n internet Ăźzerindeki veri paketlerinin iletim h z n da dĂźzenleme olanaÄ&#x; saÄ&#x;layacaÄ&#x; n ve bĂźyĂźk arterlerde trafik s k Ĺ&#x; kl Ä&#x; n n ĂśnĂźne geçilmesi için h z dĂźzenlemesi yap lmas gibi internette s k Ĺ&#x;malar n engellenebileceÄ&#x;ini belirtti. Kaynak: www.bilim.org

Yaanacak

Bilimde yolculuk Derya Tanr"vermiĹ&#x;

Îą

Yazar m z bir sĂźreliÄ&#x;ine yaz lar na ara vermiĹ&#x;ir...

k nda testlere tabi tutulacaÄ&#x; n aç klayan Alsok firmas , yeni robotu gelecek y l havaalanlar ve al Ĺ&#x;veriĹ&#x; merkezlerinde kullanmay planl yor. Alsok Ĺ&#x;irketi, Japonya’da birçok kamu kuruluĹ&#x;u ve Ăśzel Ĺ&#x;irketin gĂźvenliÄ&#x;ini saÄ&#x;l yor. Çipli passaportlardan biyometrik pasaportlara kadar insanlar izlemek için elinden geleni yapan burjuva devlet sonunu hisseden ama ondan kaçamayan koĹ&#x;a koĹ&#x;a kendi sonuna giden zavall fareyi ne kadar da and r yor. Roma Ä°mparatorluÄ&#x;u en gßçlĂź olduÄ&#x;u dĂśneminde ikiye bĂślĂźnĂźp DoÄ&#x;u ve Bat" Roma Ä°mparatorluklar"na dĂśnĂźĹ&#x;tĂźler. Ă–nlenemeyen sonun dayan lmaz hafifliÄ&#x;i burjuvaziyi de bekliyor‌

Japonya’da bir gĂźvenlik Ĺ&#x;irketi, arananlar listesinde yer alan zanl lar tan yabilen ve yĂźz tan ma yaz l m sayesinde yetkilileri uyarabilen bir ‘gĂźvenlikçi’ robot Ăźretti. Alsok Ĺ&#x;irketinden yap lan aç klamada, veriler temelinde fizyonomisi kaydedilen bir bireyi kalabal k içinde tan yabilen robotun, devriye s ras nda yĂźzĂźnĂź tan d Ä&#x; aranan kiĹ&#x;inin fotoÄ&#x;raf n çektiÄ&#x;i ve bunu kablosuz aÄ&#x; arac l Ä&#x; yla gĂźvenlik gßçlerine derhal ilettiÄ&#x;i belirtildi. Robotun Ăśzellikle “terĂśristlerâ€?, sab kal h rs zlar veya “gĂźvenlik gßçlerince bilinen ve aranan diÄ&#x;er Ĺ&#x;ahslarnâ€? yakalanmas nda kolayl k saÄ&#x;layacaÄ&#x; umuluyor. “GĂźvenlikçiâ€? robotun çok ya-

SĂśzde bilimsel sĂśylenceler  1970'lerde Amerika’da baz› biyolog ve e¤itimcilerin iddetle kar› ç›kt›¤› korkunç bir kuram ortaya at›lm›t›. Çocuklar›n kafataslar›n›n bĂźyĂźklߤßyle ܤrenme yetileri aras›nda bir iliki oldu¤u, kafatas› kßçßk kalan çocuklar›n ܤrenme zorlu¤u çekece¤i sĂśyleniyordu. “Bilim insanlarnn yaptÄ&#x; son araĹ&#x;trmalara gĂśre‌â€? diye baĹ&#x;layan cĂźmlelerden sonra iddia edilenler Ăźzerine hiç dĂźĹ&#x;ĂźndĂźk mĂź?.. Gazete ve TV’lerde “Bilim insanlarnn yaptÄ&#x; son araĹ&#x;trma-

edilen sonuçlara bir miktar kuĹ&#x;kuyla yaklaĹ&#x;mal lar. ÇßnkĂź biliĹ&#x;bilim, sinirbilim ve genetik alan ndaki çal Ĺ&#x;malar henĂźz olgunlaĹ&#x;m Ĺ&#x; deÄ&#x;il. Elde edilen bilgiler ne yaz k ki hayli eksik. Bunun yan s ra, bulgular ço-

lara gĂśre‌â€? diye baĹ&#x;layan cĂźmleleri s k s k duyar z. ÇoÄ&#x;u reklam ve pazarlama teknikleri uyar nca sarfedilen bu cĂźmlelerin peĹ&#x;inden gelen iddialar n ne kadar bilimsel olduÄ&#x;unu hiç dĂźĹ&#x;ĂźndĂźnĂźz mĂź? DĂźĹ&#x;Ăźnmediyseniz aĹ&#x;aÄ&#x; da yer verdiÄ&#x;imiz Harvard EÄ&#x;itim Bilimleri’nden Prof. Kurt Fisher’in yaz s n okuyun.

Ä&#x;unlukla yanl Ĺ&#x; anlamland r l p Ăśzellikle de medya ve bas n n etkisiyle bilimsel abart lara, sĂśylencelere dĂśnĂźĹ&#x;ebiliyor. Bu dĂśnĂźĹ&#x;Ăźm bazen zarars z ve eÄ&#x;lenceli olabiliyorken, kimi zamanlar tehlikeli bir hal alabiliyor. Mozart Etkisi’ni hat rl yor musunuz? Basit bir araĹ&#x;t rman n nas l da y k c sonuçlar doÄ&#x;urabileceÄ&#x;inin en gĂźzel Ăśrneklerinden biri. 1992 y l nda Kaliforniya Ăœniversitesi’ndeki araĹ&#x;t rmac lar n Ăźniversite ĂśÄ&#x;rencileriyle yapt klar bir çal Ĺ&#x;mada, ĂśÄ&#x;renciler s nava girmeden Ăśnce 20 ya da 30 dakika Mozart’ n senfonilerini dinlediklerinde problem çÜzĂźmĂźne dayanan testlerde az bir farkla daha yĂźksek puanlar alm Ĺ&#x;lard . Bu oldukça anlaml yd . ÇßnkĂź biliĹ&#x;sel bilim ve beyin çal Ĺ&#x;malar , beynin belirli k s mlar uyar ld Ä&#x; nda k sa sĂźreler içinde kiĹ&#x;ilerin performans n n da artacaÄ&#x; n ortaya koyuyordu. Mozart Etkisi, basit bir araĹ&#x;t rman n nas l da y k c sonuçlar doÄ&#x;urabileceÄ&#x;inin en gĂźzel Ăśrneklerinden biri. Ancak ne yaz k ki bu bulgu bas n taraf ndan fazlas yla bĂź-

Bilgisayar kapasitesi bin kat artacak  Arat›rmac›lar, bu

9 DĂźnya

K

lar veya “gĂźvenlik gßçlerince bilinen ve aranan di¤er ah›slar›nâ€? yakalanmas›nda kolayl›k sa¤layaca¤› umuluyor.

BuluĹ&#x;can

Bu ayki buluĹ&#x;umuz YALNIZMATiK Ă–NCEDEN SĂ–YLEYELIM SAYIN BÄ°LÄ°MTEKNÄ°K SEVERLER Bu buluĹ&#x;umuzu B araklamas ndan korktuÄ&#x;umuz için deÄ&#x;il sadece ama sizi teknik detaylarla da boÄ&#x;-

T

 Robotun Ăśzellikle “terĂśristlerâ€?, sab›kal› h›rs›z-

lundu¤umuz sayfan›n arkas›n› gĂśrmek ister misiniz? E¤er inceleyen arat›ran ve sorgulayan biriyseniz zor de¤il. Ă–ncelikle k sa k sa bilgilendirme yapmak istiyorum. Ĺžu an bu yaz y yazd Ä&#x; m yerin ĂźstĂźnde (yĂśnet) seçeneÄ&#x;ini t klayal m sonra (yorumlar) seçeneÄ&#x;ini seçelim, yorumlar yapan kiĹ&#x;ilerin IP adreslerini gĂśreceÄ&#x;iz orada. Bu demektir ki, sadece yorum yapanlar n deÄ&#x;il bizim de IP adreslerimiz kaydediliyor!!! Ĺžimdi yorum yapanlar n nereden, hangi bĂślgeden Computer’a giriĹ&#x; yapt klar n çok basit bir yĂśntemle ĂśÄ&#x;renebiliriz. Ama tabii ki IP’lerini deÄ&#x;iĹ&#x;tiren kßçßk programlar kullanmad larsa gerçek bilgileri gĂśrebileceÄ&#x;iz.

¡

SĂśzde bilimsel sĂśylenceler Sinirbilim ve biliĹ&#x; alan nda bĂźyĂźk at l mlar n yap ld Ä&#x; bir çaÄ&#x;da yaĹ&#x; yoruz. Beynin biyolojisi hakk nda yepyeni bilgiler edinilmeye devam edildikçe çocuklar n bilgiyi daha iyi nas l ĂśzĂźmseyebileceklerinden, onlar için en uygun ĂśÄ&#x;retim takviminin ne olduÄ&#x;una karar vermeye deÄ&#x;in tĂźm eÄ&#x;itsel alanlarda biyolojiye baĹ&#x;vuruluyor. Beyinbilim oldukça heyecan uyand r c ve dinamik bir çal Ĺ&#x;ma alan . Ă–yle gĂśrĂźnĂźyor ki, ĂśnĂźmĂźzdeki birkaç on y l içerisinde ĂśÄ&#x;retmen ve ĂśÄ&#x;rencilere yeni ipuçlar sunmaya devam edecek. Heyecan verici bulgular bir yana eÄ&#x;itimciler bu alanda elde

yĂźtĂźldĂź. Ă–rneÄ&#x;in, Amerika’daki eyaletlerden birinde bir mĂźzik firmas yla anlaĹ&#x; larak yeni doÄ&#x;an ailelere klasik mĂźzik CD’leri daÄ&#x; t ld . Benzer Ĺ&#x;ekilde devlete baÄ&#x;l baz kreĹ&#x;lerde çocuklar n daha zeki olmalar beklentisiyle Bach, Vivaldi ve Mozart çal nmaya baĹ&#x;lanm Ĺ&#x;t ! BugĂźn, baz mĂźzik firmalar n n “BebeÄ&#x;inizin Beynini GeliĹ&#x;tirinâ€? baĹ&#x;l Ä&#x; alt nda satt Ä&#x; klasik mĂźzik serilerine ailelerin gĂśsterdiÄ&#x;i raÄ&#x;bet oldukça bĂźyĂźk. Hatta hiçbir bilimsel bulguya dayanmayan sĂśylenceler de ortaya at lm Ĺ&#x; durumda: Bach bebek banyodayken, Beethoven ise sĂźt Ĺ&#x;iĹ&#x;esinden besleniyorken dinletilecek‌ Ve bambaĹ&#x;ka bir sĂśylence daha: Okul duvarlar baĹ&#x;tan aĹ&#x;aÄ&#x; ya tekrar boyanmal . ÇßnkĂź beyin çal Ĺ&#x;malar çocuklar n pastel ortamlarda daha iyi ĂśÄ&#x;renebildiklerini gĂśsteriyor. Bu çok anlams z! Kafatas bĂźyĂźklĂźÄ&#x;Ăźyle zekâ dĂźzeyi aras nda anlaml bir iliĹ&#x;ki bulunmuyor. BĂśylesi sĂśylenceler yaln zca gĂźnĂźmĂźze has deÄ&#x;il elbette. 1970’lerde Amerika’da baz biyolog ve eÄ&#x;itimcilerin Ĺ&#x;iddetle karĹ&#x; ç kt Ä&#x; korkunç bir kuram ortaya at lm Ĺ&#x;t . Çocuklar n kafataslar n n bĂźyĂźklĂźÄ&#x;Ăźyle ĂśÄ&#x;renme yetileri aras nda bir iliĹ&#x;ki olduÄ&#x;u, kafatas kßçßk kalan çocuklar n ĂśÄ&#x;renme zorluÄ&#x;u çekeceÄ&#x;i sĂśyleniyordu.

jik farkl l ktan ĂśtĂźrĂź çocuklar n ĂśÄ&#x;renimlerinin birbirlerini etkilememesi ad na s n flar k z ve erkekler olarak ay rmay dĂźĹ&#x;ĂźnmĂźĹ&#x;lerdi. Bu yaklaĹ&#x; m Ăźlke genelinde bĂźyĂźk tepkilere yol açm Ĺ&#x;t . En sayg n bilim dergileri konuyu ayd nlatabilmek için ard ard na makaleler yay nlam Ĺ&#x;, bilim insanlar bunun yanl Ĺ&#x; bir dĂźĹ&#x;Ăźnce olduÄ&#x;unu gĂśsterebilmek için bĂźyĂźk çaba sarfetmiĹ&#x;ti. EÄ&#x;itimcilerin biyolojik bulgularla baÄ&#x;lant lar kurarak çocuklar n ĂśÄ&#x;renmelerinde en etkili yollar saptayabilme çabalar oldukça anlaml . Ve Ăśyle gĂśrĂźnĂźyor ki bu ayn zamanda bĂźyĂźk bir devrim niteliÄ&#x;inde. ÇßnkĂź eÄ&#x;itimciler y llarca biyolojiye baĹ&#x;vurmaktan kaç nm Ĺ&#x;lard . Biyoloji kĂśkenli bir model izlendiÄ&#x;inde çocuklar n yaln zca biyolojik bir yap taĹ&#x; d Ä&#x; n n kabul edilip, ĂśÄ&#x;renme mekanizmalar ndaki psikolojik ve sosyal etkilerin gĂśzard edileceÄ&#x;inden korkmuĹ&#x;lard . Oysa modern biyoloji de bugĂźn gĂśsteriyor ki, çocuklar n içinde yetiĹ&#x;tikleri ortam beyin aktivitelerinde yeni deÄ&#x;iĹ&#x;imlere neden olabiliyor. Hatta beyinsel iĹ&#x;leyiĹ&#x;lerde rol oynayan gen ekspresyonunu bile Ĺ&#x;ekillendirebiliyor. Ancak biyolojiyle eÄ&#x;itim yĂśntemleri aras ndaki bu baÄ&#x;lant s ras nda dayanak olarak ele al nacak bulgular n, alan nda

Bu elbette ki hiçbir biyolojik dayanaÄ&#x; olmayan baĹ&#x;tan aĹ&#x;aÄ&#x; ya yan lg larla dolu bir kuramd . Ergenlik dĂśneminde k z ve erkek çocuklar n kafatas bĂźyĂźklĂźÄ&#x;Ăź farkl l k gĂśsteriyordu. K zlar nki erkeklere oranla daha kßçßktĂź. Ancak bunun ĂśÄ&#x;renme yetileriyle hiçbir baÄ&#x;lant s yoktu! Ne yaz k ki bu kuram ortaya atan bir grup sĂśzde “bilimciâ€?nin etkisinde kalan baz okul mĂźdĂźrleri bu biyolo-

uzman kiĹ&#x;ilerce ve pekçok çal Ĺ&#x;man n ortak sonucu olarak kan tlanm Ĺ&#x; olmas bĂźyĂźk Ăśnem taĹ&#x; yor. Bunun yan s ra bilgilerin bilimsel çerçeveler ĂślçßsĂźnde sĂśylencelere dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrĂźlmeden incelenip uygulamaya konmas gerekiyor. Mozart Etkisi, renklerin ĂśÄ&#x;renmedeki yeri ya da kafatas bĂźyĂźklĂźÄ&#x;Ăź Ăśrneklerindeki yan lg lara tekrar dĂźĹ&#x;memek ad na‌ Kaynak: gse.harvard.edu


Yaanacak

DĂźnya 10

K

Kßltßr Deryas› Cem Gßnhan

Ezilenlerin Pedagojisi ve Blues Ezilen tĂźm kĂźltĂźrler ve s n flar kendilerine ĂśzgĂź bir dĂźĹ&#x;ĂźnĂźĹ&#x; biçimi ve buna uygun bir de kĂźltĂźr yarat rlar. Beraberinde s n fsal bir tarz da taĹ&#x; yan bu sosyal olgu, kapitalistlerin en fazla rant arac haline getirdikleri bir olgudur ayn zamanda.Ezilen halk, kĂźltĂźr ve de s n flar n yarat lar yine ezilenler taraf ndan tĂźketilmez. Ya da ezilenler yabanc laĹ&#x; r Ăźrettiklerine. Bu kĂźltĂźr ve yarat ĂźrĂźnlerinin en bĂźyĂźk pazarlay c s ve bir meta haline getiricisi yine dĂźĹ&#x;man m z kapitalist dĂźĹ&#x;Ăźnce tarz d r. TĂźm dĂźnya halklar n n folklor, kĂźltĂźr, sanat ĂźrĂźnleri Ăźreticisine yabanc laĹ&#x;arak bĂźyĂźk pazar n metas haline getirilir kapitalist çarklarda. Bu sadece gĂźnĂźmĂźzde rastlad Ä&#x; m z bir problem deÄ&#x;ildir. Binlerce y l Ăśnce de ezen-ezilen iliĹ&#x;kisinin taraflar aras nda gĂśrĂźlen bir tarihsel sĂźreçtir de. Ä°nsanoÄ&#x;lunun kĂźltĂźrel yaĹ&#x;am n n doÄ&#x;al sonucu gibi gĂśrĂźlebilen bu durum yan lt c bir format içerir. Asl nda ezen-ezilen iliĹ&#x;kisinin dĂźĹ&#x;Ăźnce biçiminin yaratt Ä&#x; doÄ&#x;alm Ĺ&#x; gibi gĂśrĂźnen bu durum gerçek bir dĂźĹ&#x;Ăźnsel talan, içerik boĹ&#x;altma ve metalaĹ&#x;t rmay bar nd r r sakat bĂźnyesinde. T pk Amerika k tas na Afrika’dan kĂśle olarak getirilen Afrika kĂśkenlilerin yarat s mĂźzik tĂźrlerinde olduÄ&#x;u gibi. Kapitalistler bu ac dolu, ezilmenin mavi ac s n taraklarla çal nan gitarlara ya da aÄ&#x;layan trompetlere yans tan Afrika g rtlaÄ&#x; ile birleĹ&#x;erek eĹ&#x;i benzeri bulunmaz bir bileĹ&#x;im oluĹ&#x;turan mĂźziÄ&#x;i al p pazar metas yapana dek Afrika kĂśkenlilerin tĂźm benliÄ&#x;ini topraklar ndan kopar l p kĂśleleĹ&#x;tirilmenin kiĹ&#x;ilik ç rp nt lar n yans tm Ĺ&#x;t r Blues.

Blues Blues mĂźziÄ&#x;i 18. yy baĹ&#x;lar nda Amerika k tas n n sĂśmĂźrgeci birleĹ&#x;ik devletlerinin pamuk ve benzeri tarlalar nda kĂślelerin kucaÄ&#x; nda doÄ&#x;du. TekdĂźze ve robotlaĹ&#x;t r c iĹ&#x;lerine ritm katmak, ac lar n hayk rmak ve ayn ritmi kullanarak belki de olas kazalar engelleyip daha ritmik bir iĹ&#x; temposu tutturma amac ile ya da vatan Ăśzlemi ile doÄ&#x;muĹ&#x; olabilir Blues. Ac n n mĂźziÄ&#x;i olmas doÄ&#x;ald r. Afrika’n n çeĹ&#x;itli bĂślgelerinden kĂśle tĂźccarlar taraf ndan zorla gemilere zincirlenip sonra da sat lm Ĺ&#x; bu insanlar n bir ç Ä&#x;l Ä&#x; olarak geliĹ&#x;ti Blues yĂźzy llar boyunca. GĂźya 1850’li y llarda Amerikan iç savaĹ&#x; s ras nda kald r lan kĂślelik koĹ&#x;ullar hiçbir zaman deÄ&#x;iĹ&#x;medi, hatta gĂźnĂźmĂźzde bile devam etmekte (Yarg lan p ĂślĂźme ya da ĂśmĂźr boyu hapse mahkum edilen BirleĹ&#x;ik Devletler vatandaĹ&#x;lar n n çok bĂźyĂźk bir yĂźzdesi Afro-Amerikal d r). DeÄ&#x;iĹ&#x;meyen koĹ&#x;ullar n ac s geliĹ&#x;en endĂźstri sĂźreci ve s n fsal olarak en alt tabakada yani proletaryay temsil eden Afro-Amerikal"lar"n kendilerine ĂśzgĂź bir kĂźltĂźr yaratmalar n da doÄ&#x;al olarak beraberinde getirdi.19yy baĹ&#x;lar nda AfroAmerikal proleterlerin yoÄ&#x;un gecekondulaĹ&#x;ma yaratt klar sanayi kentleri çevresinde ‘Blues show’lar baĹ&#x;lad . 1920lerin baĹ&#x; nda ilk kay tlar al nd . Blues mĂźziÄ&#x;inin pazara iniĹ&#x;i art k baĹ&#x;lam Ĺ&#x; oldu. 1927’den bĂźyĂźk ekonomik krizin yaĹ&#x;and Ä&#x; 1929’a kadar Blues’da h zl bir ticarileĹ&#x;me ve yayg nlaĹ&#x;ma yaĹ&#x;and . Afro-Amerikal lar n mĂźziÄ&#x;ine art k beyazlar taraf ndan ‘Karamizik’ ya da ‘Irk mĂźziÄ&#x;i’ anlam nda “Race musicâ€? denilmeye baĹ&#x;lanm Ĺ&#x;t . Blues mĂźziÄ&#x;inin Amerika’n n ezilen Afro-Amerikal lar n n ac dolu tarihleri ile koĹ&#x;ut bir ilerleme seyrettiÄ&#x;i sĂśylenebilir.

Ăœ

L

T

Ăœ

R

¡

S

N

A

T

Beyaz Melek  “Beyaz KĂźrtlerâ€? kategorisine girmeye çal›an Mahsun K›rm›z›gĂźl, anlad›¤›m›z kadar› ile bu elite giden kap›lar› yine açamad›. En bata sinema eletirmenlerince “durâ€? ihtar› ald›... Ne yaparsa yaps n bir Y"lmaz ErdoÄ&#x;an gibi “Beyaz KĂźrtlerâ€? kategorisine giremeyen Mahsun K"rm"z"gĂźl bu elite dahil olabilmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Ĺžimdi de senarist-yĂśnetmen-oyuncubesteci dĂśrtlemesinden oluĹ&#x;an iddial bir giriĹ&#x;le sinemaya ad m atarak, 3 milyon dolarl k dev bir bĂźtçe ile yap lan Beyaz Melek filminin alt na imza att . Fakat anlad Ä&#x; m z kadar ile “Beyaz KĂźrtlerâ€? elitine giden kap lar yine açamad . En baĹ&#x;ta sinema eleĹ&#x;tirmenlerince “durâ€? ihtar ald . Toplumsal yelpazede ise say s z eleĹ&#x;tiri ve ĂśvgĂź ile karĹ&#x; laĹ&#x;arak, nereye ait olduÄ&#x;u bir kez daha hat rlat ld .

kence gĂśrĂźntĂźleri ile devam eder. Bu arada bu insanlar n hikayeleri Ăźzerinden çaÄ&#x; n vefas z, nankĂśr ruhuna gĂśndermeler yap l r. TĂźm bu ak Ĺ&#x; içerisinde sonuçlar Ăźzerinden ders veren ve didaktik bir tarzda, “İnsanlar bĂśyle vefasz olmamalâ€? mesajlar salan bir Ăźslup sĂśz konusudur. Ă–yle ki seyirci yer yer, “bu kĂśtĂźâ€?, “bu iyiâ€? komutlar ile yĂśnlendirilerek, aÄ&#x;lamaya haz r hale getirilir. Huzurevi sakinlerinden birine sĂśyletilen; “Biz

Keza filmin temel sorunu bu sonuçlar n nedenlerine dair tek bir sat r etmemesidir. “KĂśtĂź bakclarâ€?, “vefasz evlatlarâ€? çemberinde dĂśnen film, alternatif olarak da, “DoÄ&#x;uâ€?nun henĂźz

kßçßcĂźk evlerimize çocuklarmz, onlarca torunu sÄ&#x;drabildik, ama onlar kocaman apartman dairelerine bizi sÄ&#x;dramadlarâ€? sĂśzĂź de, diÄ&#x;er mesajlar da isyan n ve geçmiĹ&#x; deÄ&#x;erlerin yĂźceltilmesinin Ăśtesine geçemez.

tĂźmĂź ile çÜzĂźlmemiĹ&#x; feodal deÄ&#x;erlerini sunar. Ne “vefaszlÄ&#x;nâ€?, ne de “iĹ&#x;kenceci bakcnnâ€? iĹ&#x;kenceciliÄ&#x;inin tarihsel-toplumsal nedenleri, ne de devlet ve sosyal kurumlar aras ndaki iliĹ&#x;kinin

Tutarsz kurgu Film, tedavi için Diyarbak"r’dan Ä°stanbul’a getirilen yaĹ&#x;l bir adam n s k ld Ä&#x; için hastaneden kaçmas ile baĹ&#x;l yor. Adam n yolu bĂźyĂźk bir tesadĂźfle huzurevine ç kar. Huzurevi çal Ĺ&#x;anlar da sokakta kald Ä&#x; n sanarak onu içeri al rlar. Sonra oÄ&#x;ullar babalar n n izini bulurlar. Huzurevinin ne olduÄ&#x;unu bile bilmeyen bu gençler bahçede sabahlarken, seyirci huzurevi sakinlerinin hikayelerini izler. Ard ndan orada çal Ĺ&#x;an bak c n n yaĹ&#x;l lara yapt Ä&#x; iĹ&#x;-

gelinen noktada nas l bir karakter kazand Ä&#x; vard r!

Su ve ayran Film asl nda birbiri ile bĂźtĂźnleĹ&#x;emeyen ßç bĂślĂźmden oluĹ&#x;uyor. Birinci bĂślĂźm Ä°stanbul’da bir huzurevinde baĹ&#x;l yor, sonra KĂźrt illerine yolculuk ile devam ediyor, KĂźrt misafirperverliÄ&#x;i ve feodal deÄ&#x;erlerin yĂźceltilmesi ile de noktalan yor. Huzurevi sakinleri çeĹ&#x;itli kesimlerden seçilmiĹ&#x;. Eski bir asker, Kore gazisi, besteci, hemĹ&#x;ire, depremzede, vs.’den oluĹ&#x;an bu çeĹ&#x;itli bileĹ&#x;imin her birinin yan ĂśykĂźleri ile serpilse de bu ĂśykĂźler filmin dokusunu saÄ&#x;lamlaĹ&#x;t ran yan ĂśykĂźler olmaktan ziyade, filmi daÄ&#x; tan farkl ĂśykĂźlere dĂśnĂźĹ&#x;Ăźyor. Sadece filmin duygusal kurgusunu gßçlendiriyorlar!

KĂźrtler yok, “DoÄ&#x;uâ€? var! Mahsun’un filmindeki temel

Bir kent ki her y l kßçßmsenmeyecek say da turisti aÄ&#x; rlamakta. Elbette ki bir sebebi de olmal ; asilzade Eberhard Ludwig’in 1704’baĹ&#x;lay p Ăślene ka-

iĹ&#x;lerini de eyaletin gizli dan Ĺ&#x;manlar n n ellerine b rak r. ÇaÄ&#x;daĹ&#x;lar onu kolayca kand r labilen biri olarak tan mlarlar. Ama 1697 y l nda Johanna

dar (1733) yapt rtt Ä&#x; Eyalet HĂźkĂźmet Saray" (Residenzschloss Ludwigsburg). BasettiÄ&#x;im, ad n da kendinden alan Almanya’n n Ludwigsburg kenti. Barok Stilinde inĹ&#x;a edimiĹ&#x; birçok saray bu kentte bulunduÄ&#x;undan “Saraylar kentiâ€? diye de an l r. Eberhard Ludwig, DĂźk (Asilzadelik unvan nda Kral ile Bey aras nda kalan hiyerarĹ&#x;i) Wilhelm Ludwig’in ßçßncĂź çocuÄ&#x;u olup 1676’da Stuttgart’ta dĂźnyaya gelir ve ard ndan bir y l sonra babas ĂślĂźr. Eberhard 16 yaĹ&#x; na gelince annesi Magdalena onu Kral 1. Leopold taraf ndan reĹ&#x;it ilan ettirir. Genç asilzadenin hĂźkĂźmetin iĹ&#x;lerinde pek ilgisi yoktur. Avlanmay seven biri olduÄ&#x;undan yĂśnetim

Elisabeth von Baden-Durlach’la evlendikten sonra ve onu takip eden y llarda parlak bir askeri kariyere ulaĹ&#x; r. XIV. Ludwig’in Versailles Saray"n" gĂśrĂźp gezdikten sonra “her naslsaâ€? WĂźrttemberg’i bir Ĺžehir yapma plan na girer. Tabii bunu baĹ&#x;arabilmesi içinde kaynak gerekecektir. BĂśylece vergiyi yĂźkselterek halk n Ăźzerinden elde edilen bu kaynakla saray yap lmaya baĹ&#x;lan r. Hatta paradan tasarruf etmek için 15 y"l iĹ&#x;çileri sarayda oturtur. Ă–te yandan Eberhard Ludwig’in askeri alanda kariyerinin artmas yla bir prestij meselesi haline gelen saray n yap m nda metresi Wilhelmine von Grävenitz’in de bĂźyĂźk pay olur. Zira Eberhard Ludwig’in kar s Jo-

Tarihin Gemisinden

hanna Elisabeth, Stuttgart Saray"’nda kal r ve bundan dolay gĂśzlerden uzakta ama yak n nda bir HĂźkĂźmet Saray"’n n inĹ&#x;as kaç n lmazd r. Gerçi Johanna Elisabeth çift eĹ&#x;li yaĹ&#x;am kabullenmiĹ&#x; gĂśrĂźnmektedir. Bu arada Eberhard Ludwig gayri resmi olarak Wilhelmine ile evlenir ve sol koluna al r. Gerçi bu, dĂśnemin asilzadelerinde pek de s kça gĂśrĂźlen bir durum olup kendi hegemonyalar içinde de bunu meĹ&#x;rulaĹ&#x;t r rlar. Sonras malum, Johanna Elisabeth durumu dĂśnemin Kral na bildirerek mĂźdahale ettirir ve Wilhemine bu bask lardan sonra sĂźrgĂźne gĂśderilir. Eberhard Ludwig Ä°sviçre’ye kadar peĹ&#x;inden gider ve 1710 y l na kadar orada kal r. Kendi çifliÄ&#x;inin ustas olan Graf WĂźrben ile sahte evlilik yapt rarak Wilhemine’nin tekrar dĂśnĂźĹ&#x;ĂźnĂź saÄ&#x;lar. Daha sonra Wilhelmine von Grävenitz Ludwigsburg’taki sa-

Olga Benario

ray n bĂźyĂźmesinde 20 y l aĹ&#x;k n metreslik hayat boyunca bĂźyĂźk pay olur ki, hĂźkĂźmet merkezinin Stuttgart’tan Ludwigsburg’a gelmesini de saÄ&#x;lar. Asilzade Eberhard Ludwig’in eĹ&#x;i Johanna Elisabeth von Baden-Durlach ise Stuttgart’ta kal r. Eberhard Ludwig’in metresi Wilhemine bu dĂśnemde (1717) yĂśnetimde aktif rol oynar, hatta gizli kabineye al n r ve bĂśylece finans, yarg , baÄ&#x; Ĺ&#x;lama gibi kerem ve lĂźtuf iĹ&#x;lerinde etkili olur. Art k herhalde saray n yap m nda kaynaklar n nas l saÄ&#x;land Ä&#x; da ortaya ç kmaktad r. Tabii halk uzun y lar buna karĹ&#x; d r ama nafile! Bu arada Wilhemine’nin sonu ne mi olur? Eberhard Ludwig’in mirasç s oÄ&#x;lu Friedrich Ludwig aniden ĂślĂźnce, gayri meĹ&#x;ru olmayan bir evlilikten bir oÄ&#x;ul daha Ăźretilmesi gerekir. Aksi takdirde yĂśnetim Katoliklerin eline geçecektir. D Ĺ&#x;ar dan gelen bask larla da Eberhard

reviyle Avrupa Ăźlkelerini dolaĹ&#x;t ktan sonra Brezilya’ya gider.

“En iyi uÄ&#x;runa savaĹ&#x;tmâ€? Olga Benario hakk nda bilinmesi gerekenleri yans tabiliyordu‌

Berlin’den Brezilya’ya‌

Olga Benario

karakterlerin belirgin Ăśzelliklerinden biri KĂźrt olmalar ve o coÄ&#x;rafyadan gelmiĹ&#x; olmalar d r. Fakat bunu sadece Ĺ&#x;ivelerinden ve Diyarbak r’daki yaĹ&#x;l kad n n TĂźrkçe bilmemesinden anlars n z. KĂźrt sorunu, yaĹ&#x;anan ac lar, yok say lmalar nedense filmin k y s na bile ulaĹ&#x;m yor! GeçmiĹ&#x;in bugĂźnde yaĹ&#x;ad Ä&#x; , masals bir anlat mla yĂźceltildiÄ&#x;i bir “DoÄ&#x;uâ€? vard r. Ama yĂźceltilen o geçmiĹ&#x; hokus pokus yaparcas na aÄ&#x;as z ve beysiz k l nm Ĺ&#x;t r! Sadece “baÄ&#x;llkâ€?, “sadakatâ€?, “masals geleneklerâ€? kalm Ĺ&#x;t r. Ĺžu anda giĹ&#x;e rekorlar k ran filmin doÄ&#x;a çekimleri, Ăśzellikle de Tuz gĂślĂź gĂśrĂźntĂźleri gerçek bir gĂśrsel ziyafet sunuyor seyirciye. Ayr ca deneyimli sanatç lardan oluĹ&#x;an dev kadronun usta oyunculuÄ&#x;u gĂśz dolduruyor. Fakat bunlar filmi melodram n ĂźstĂźne ç karmaya yetmiyor! YetmediÄ&#x;i gibi piyasa iliĹ&#x;kilerinin neleri nas l tĂźkettiÄ&#x;ini yĂźzĂźmĂźze bir kez daha vuruyor!

Barok Ĺžehri Ludwigsburg ve Saltanat

YABANCILAĹžMA Blues mĂźziÄ&#x;i pazar meta olarak keĹ&#x;fedildiÄ&#x;i andan itibaren art k meta olman n zorluklar n yaĹ&#x;ad . Rock’n roll ve benzeri mĂźzik tĂźrleri Blues’un açt Ä&#x; nehir yataÄ&#x; ndan gelip pop kĂźltĂźrĂźn ortas na oturdular. Bu gĂźn Blues mĂźziÄ&#x;inin Rock, Rock’n roll, Rap, Heavy metal ve birçok Amerika k tas kaynakl mĂźzik tĂźrĂźnĂźn atas veya etkileyicisi olduÄ&#x;unu sĂśylemek yanl Ĺ&#x; olmaz. Eskiden kendi kendime Blues dinlediÄ&#x;im dĂśnemlerde “İĹ&#x;te Chicago yĂśresinden bir Blues. Konya dolaylarndan bir bozlak gibi‌â€? Sonra birleĹ&#x;tirir, “Konya’da bir Blues, Chicago’da bir Bozlak olsaâ€? derdim‌ Evet, keĹ&#x;ke olsa‌ Ezilenlerin kĂźltĂźrĂź keĹ&#x;ke tĂźm dĂźnya yĂźzĂźnde evrenselliÄ&#x;e pazar n metas olmadan ulaĹ&#x;abilse‌ BenliÄ&#x;imizi ele geçirmeye çal Ĺ&#x;an y lan n asl nda bizim gĂźcĂźmĂźzĂź kulland Ä&#x; n n fark ndal Ä&#x; yla kal n‌

A

Geçenlerde bir maÄ&#x;azay dolaĹ&#x; rken bir DVD film gĂśrdĂźm: “OLGAâ€?. Y llar Ăśnce biyografisini okuduÄ&#x;um militan Olga‌ Hemen ald m ve izledim filmi‌ Film kitapta olduÄ&#x;u kadar ayr nt l ve içerikli deÄ&#x;ildi, ama devrim mĂźcadelesi vermiĹ&#x; ve hiç y lmam Ĺ&#x;, direnmiĹ&#x; yĂźrekli

Alman komĂźnisti Olga Benario 1908 y l nda Berlin’de dĂźnyaya gelir. Babas Almanya’n n ĂźnlĂź avukatlar ndan, annesi ise yĂźksek sosyeteden bir kad nd r. Ama Olga, daha 16 yaĹ&#x; ndayken KomĂźnist Gençlikle tan Ĺ&#x; r ve bir sĂźre sonra burjuva yaĹ&#x;am terk edip Otto Braun’la yoksul

bir hĂźcre evine yerleĹ&#x;erek illegal çal Ĺ&#x;maya baĹ&#x;lar. KomĂźnist Parti’nin ajitasyon-propaganda sekreteri olur. MĂźcadele içinde yakaland Ä&#x; nda, yoÄ&#x;un iĹ&#x;kence gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź halde hiçbir Ĺ&#x;ey sĂśylemez. Daha sonra, Moskova’da 6 y"l yaĹ&#x;ar ve bu arada KomĂźnist Gençlik Enternasyonali Merkez Komitesi’ne seçilir. Olga, 1931’de KGE ad na Fransa ve Ä°ngiltere’de gĂśrevler Ăźstlendikten sonra, KGE’nin 5. Kongresinde oybirliÄ&#x;iyle baĹ&#x;kanl Ä&#x;a seçilir ve Komintern gĂś-

Brezilya’da devrim baĹ&#x;ar s z olunca gĂśzalt na al n r ve hamile olduÄ&#x;u halde Brezilya hĂźkĂźmeti taraf ndan Gestapo’ya teslim edilir. Olga bebeÄ&#x;ini Nazi kamp nda dĂźnyaya getirir. Gestapo taraf ndan sĂźrekli sorgulamaya al nan Olga hiçbir Ĺ&#x;ey sĂśylemez. 34 yaĹ&#x; ndayken binlerce insan gibi, komĂźnist ve Yahudi olduÄ&#x;u için gaz odalar nda katledilir. EĹ&#x;ine yazd Ä&#x; son mektupta Ĺ&#x;unlar sĂśyler: “DĂźnya Ăźzerinde doÄ&#x;ru, iyi, en

Ludwig metresi Wilhemine’nin bßtßn makam ve yetkilerini elinden al r ve tutuklat r. Wilhemine 1731’den 1732’ye

kadar Hohenurach’da hapis kal r. Serbest kal nca da ĂśmĂźr boyu sĂźrgĂźn edilir. Kendisine 150 bin Gulden verilir, o da Berlin’e yerleĹ&#x;erek Ăślene kadar (1744) orada yaĹ&#x;ar. Eberhard Ludwig de eĹ&#x;ine geri dĂśner. Ne çare bir mirasç b rakmadan da 1733’de gÜçer gider‌ En ilginci ise; sanki bu iĹ&#x;te sadece Wilhemine suçluymuĹ&#x; gibi arkas ndan uydurulan hikayelerdir. Bir rica Ăźzerine Vaiz, yap lan duada Wilhemine Ăźzerine Ĺ&#x;Ăśyle konuĹ&#x;ur: Ä°ncil’den Matta 6. BĂślĂźm 13’den al nt yapar, “Ayartlmamza izin verme, bizi kĂśtĂź olann elinden kurtarâ€? Acaba kurtulan kim?.. Ya kĂśtĂź?.. Ali Kolcu

iyi uÄ&#x;runa savaĹ&#x;tm.â€?Bence Olga Benario dĂźnya devrim tarihinde mĂźcadelesiyle, yĂźrekliliÄ&#x;iyle, direniĹ&#x;iyle ad Clara Zetkin, Rosa Luxemburglarla an lmas gereken bir devrimci. Pek çoÄ&#x;umuz bilmeyiz onun hayat n , mĂźcadelesini. Devrim Ĺ&#x;ehitleri an ld Ä&#x; nda ad geçmez oysa. O ayd nl Ä&#x;a ç kacak olan bu zorlu ve kanl yolda hiç yorulmadan, y lmadan yĂźrĂźmĂźĹ&#x;, ĂślĂźmĂź hiçe saym Ĺ&#x; bir devrim neferi, emektar , Ĺ&#x;ehididir. Olga Benario’nun hayat insanl Ä&#x;a umut olmal çßnkĂź o bu umudu hep yĂźreÄ&#x;inde taĹ&#x; d ‌ M. GĂźneĹ&#x;isvicre- Basel


Yaanacak

‚

N

S

A

N

Sokak

RĂśportajlar RĂśportaj teybimizi gÜçmen emekçilere uzat"Ä&#x;"m"z yer KĂśln. Bu say"m"zda TĂźrkiyeli gÜçmenlere 2007 y"l"n"n kendileri aç"s"nda nas"l geçtiÄ&#x;ini ve 2008’den neler beklediklerini soroduk.

Esen GĂźl Tanr"verdi (Ev han m ): 2007 benim aç mda kĂśtĂź geçti. Ekonomik olarak çok kĂśtĂź idi. Resmen bir kriz, her Ĺ&#x;eye zam geldi. Her Ĺ&#x;ey pahal laĹ&#x;t . Art k gßç yetmiyor, ne bir sebzeye, ne bir k yafete, hele bir de çocuk varsa iyiden iyiye etkiliyor yaĹ&#x;am . 2008’de umar m maaĹ&#x;lara zam gelir ve her Ĺ&#x;ey ucuzlar. Emine Tekin (Ev han m ): 2007’de maddi durum kĂśtĂźleĹ&#x;ti. Ä°Ĺ&#x;sizlik artt . Ä°Ĺ&#x; bulma koĹ&#x;ullar m z zorlaĹ&#x;t . Gerçi iĹ&#x; bulsak bile ald Ä&#x; m z para neye yetecek? En basitinden kira, 720 Euro. Geri kalanla mutfak masraf n m karĹ&#x; layacaks n, elektrikÄ&#x;i, telefonu mu? Hele bir de çocuk varsa hiçbir Ĺ&#x;eye yetmiyor ald Ä&#x; n ayl k. Ă–nĂźmĂźzdeki y l içinde umar m maaĹ&#x;lara artar, her Ĺ&#x;ey ucuzlar. Ali Kara (Ä°Ĺ&#x;çi): Pek de iyi geçmedi. DĂźnyan n dĂśrt bir yan nda savaĹ&#x;lar. YaĹ&#x;ad Ä&#x; m z Ăźlkede ekonomik s k nt lar. Pahal l k, iĹ&#x;sizlik, birçok sorun. 2008’de de pek dĂźzeleceÄ&#x;ini sanm yorum. Nesrin Ak"n (Ă–Ä&#x;renci): 2007 benim aç mda iyi geçti. Yeni bir okula baĹ&#x;lad m. Derslerimi dĂźzeltim, okulum iyi geçti. 2008’de de umar m derslerim iyi olur. Benim için, ailem için, tĂźm dĂźnya için umar m iyi olur. Meltem Tapman (Ă–Ä&#x;renci): 2007’de çok savaĹ&#x;-

lar oldu. Alman ekonomisi gittikçe kĂśtĂźleĹ&#x;ti. YaĹ&#x;am koĹ&#x;ullar zorlaĹ&#x;t . Ă–nĂźmĂźzdeki y lda umar m savaĹ&#x;lar durur, ekonomi dĂźzelir. Ĺženol GĂźven (Garson): Ĺžartlar zorlaĹ&#x;t . Almanya’da Ăśnceki y llara gĂśre yaĹ&#x;am epey zorlaĹ&#x;t . Her Ĺ&#x;ey pahal laĹ&#x;t Ä&#x; gibi, yeni birçok yasa getirildi. SaÄ&#x;l k alan nda, çal Ĺ&#x;ma koĹ&#x;ullar nda, oturumlara yĂśnelik birçok deÄ&#x;iĹ&#x;iklikler oldu, tabii ki bunlar da bizi etkiledi. Ă–nĂźmĂźzdeki y lda pek bir Ĺ&#x;eyin dĂźzeleceÄ&#x;ini zannetmiyorum. Bar"Ĺ&#x; (Ăœniversite ĂśÄ&#x;rencisi): Benim aç mda ekonomik olarak 2007 iyi geçmedi. Harçlara yap lan zamlar n olmas kĂśtĂź. DiÄ&#x;er taraftan eÄ&#x;itim bir hakt r diyoruz fakat yeni getirilen yasalarla gÜçmenlerin eÄ&#x;itim haklar tamamen ellerinden al nd . Ä°ki ay Ăśnce bir yasa ç kar ld . Bu yasa Ĺ&#x;imdilik NRW eyaleti için geçerli fakat diÄ&#x;er eyaletlerde de k sa zamanda uygulamaya geçilir. Yasa Ĺ&#x;unu kaps yor; Studienkolleg denilen Ăźniversiteye haz rl k yapan ve gÜçmen çocuklar için olan okullar kapat ld ve eÄ&#x;itim yap lmayacak buralarda. Art k ne yap l r bilemiyorum. DiÄ&#x;er taraftan iĹ&#x;sizlik artt , her Ĺ&#x;ey pahal laĹ&#x;t . Yani yaĹ&#x;am zorlaĹ&#x;t . Ă–nĂźmĂźzdeki y lda da pek bir Ĺ&#x;eyin deÄ&#x;iĹ&#x;eceÄ&#x;ini zannetmiyorum.

11 Dßnya Teyze, annem varsa biraz çay istiyor ¡

T

O

P

L

U

 Hayat›m›z film olurdu sonbahar yapraklar› dß-

olunca odalar m z n içine. En bĂźyĂźk lĂźksĂźmĂźz çekirdek al p ßçßncĂź s n f Amerikan filimlerini izlemekti. Bir de Orhan Gencebay vard , Ferdi Tayfur vard duygular m z Ĺ&#x;ark lar na dĂśken. Aç k hava sinemas na gelen filmler sanki bizi anlat rd . Araba çarp nca kĂśr olur CĂź-

hikayenin orta yerinde bĂźyĂźdĂźk. BĂźyĂźdĂźkçe kirlendik‌ Bir evdeki ĂślĂźm bĂźtĂźn mahalle için ĂślĂźmdĂź. Ĺžimdiki gibi, gĂźnler sonra ĂślĂźler evlerde kokmuĹ&#x; Ĺ&#x;ekilde bulunmuyordu. Kimsesiz insanlar n bile bir s cak çorba vereni olurdu. Ve mahallenin bir delisi olurdu. O deli herkesi, herkes de o deliyi severdi. Annelerimiz y k ld y k lacak gibi son demlerini yaĹ&#x;ayan yaĹ&#x;l evlerin camlar nda paslanm Ĺ&#x; tenekeler içinde akasyalar yetiĹ&#x;tirirlerdi. Kar koca kavgalar mahalleye taĹ&#x;ar,

neyt abimiz, HĂźlya Ĺ&#x; mar k zengin k z kodaman konaklarda. Hayat m z film olurdu sonbahar yapraklar dĂźĹ&#x;erken cami avlusuna. Bizler paras zl k kadar namusun da çok olduÄ&#x;u bir

konu komĹ&#x;u araya girer, bir çay içimi s ras nda gĂśnĂźller tamir edilirdi. Sevgi o dĂśnemler daha ayaklara dĂźĹ&#x;memiĹ&#x;ti. Sevenler ĂślĂźmĂźne severlerdi, adam gibi severlerdi, sevdikleri için can

erken cami avlusuna. Bizler paras›zl›k kadar namusun da çok oldu¤u bir hikayenin orta yerinde bĂźyĂźdĂźk. BĂźyĂźdĂźkçe kirlendik‌ B çk n delikanl larla al yanakl k zlar n gizli gizli bak Ĺ&#x;t klar , rĂźzgar n koynunda sabun kokulu çamaĹ&#x; rlar n savrulduÄ&#x;u, binbir tĂźrlĂź sokak sat c lar n n gĂźn boyu sokaklar n arĹ&#x; nlad klar ve namuslu insanlar n ßç beĹ&#x; zeytin bir parça peynirle gĂźne baĹ&#x;lad klar mahallelerde yetiĹ&#x;tik bizler. Hayallerimiz kadar temiz, hayallerimiz kadar pazarl ks z yĂźzler taĹ&#x; rd k o kßçßcĂźk hayatlar m zda. Eli k nal ninelerimiz y k k dĂśkĂźk ve bir o kadar da dertli ahĹ&#x;ap evlerin ĂśnĂźnde bir yandan romatizmalar n gĂźneĹ&#x;e serer, diÄ&#x;er yandan torunlar na kara k Ĺ&#x; gĂźnlerinde ĂźĹ&#x;Ăźmesinler diye kal n çoraplar Ăśrerlerdi. Bizler paras zl k kadar namusun da çok olduÄ&#x;u bir hikayenin orta yerinde bĂźyĂźdĂźk. BĂźyĂźdĂźkçe kirlendik‌ S vas dĂśkĂźlmĂźĹ&#x;, yeĹ&#x;il tahta sandalyeli, duvar nda mutlaka AtatĂźrk’ßn resminin bulunduÄ&#x;u orta halli bir kahvenin ortas na kurulan soban n etraf na toplan p efkar daÄ&#x; t rd babalar m z. Bizler hep olmad k Ĺ&#x;eyler isterdik onlardan ve onlar istediklerimizi alamad klar için o kahvede biz uyuyuncaya kadar beklerlerdi utand klar ndan. Tek TV kanal n n siyah beyaz gĂśrĂźntĂźsĂź yay l rd akĹ&#x;am

M

verirlerdi. Bir ayda ßç sevgili eskitmeler baĹ&#x;lamam Ĺ&#x;t daha. Bizler paras zl k kadar namusun da çok olduÄ&#x;u bir hikayenin orta yerinde bĂźyĂźdĂźk. BĂźyĂźdĂźkçe kirlendik‌ Yaz yĂźzĂźnĂź gĂśsterir gĂśstermez evcilik oyunlar oynan rd çirkin kald r mlarda. SĂśzĂź geçen baba olurdu, çocuk olan n surat as l rd ! Tek kale maçlar hep kavgayla bitse de uzun sĂźrmezdi kĂźslĂźkler. AkĹ&#x;am gizlice ĂźttĂźÄ&#x;ĂźmĂźz misketleri sayard k. Pasakl kedi kĂśpekleri az m saklad k kimseye gĂśstermeden yataÄ&#x; m z n alt nda. DĂźĹ&#x;lerimizde hep g pg c r oyuncak arabalar, pilli bebekler, bisikletler, ayakkab lar, yamas z pantalonlar gĂśrĂźrdĂźk, sabah uyan nca sobalar m z yanmaz, ĂźĹ&#x;ĂźrdĂźk. Ĺžekerimiz, çay m z kalmazd , bir koĹ&#x;u annemiz bizi gĂśnderirdi komĹ&#x;uya. Soluk soluÄ&#x;a kap y çalar ve derdik ki; - Teyze, annem varsa biraz çay istiyor‌ Bir onurlu hikayenin kanayan sayfalar na gĂśmdĂźk bĂźtĂźn an lar m z . Topluyoruz, ç kar yoruz elde var hep Ăśzlem. ÇaÄ&#x;daĹ&#x; olman n bedelini ĂśdĂźyoruz Ĺ&#x;imdi taksit taksit. Oyun baĹ&#x; ndaki çocuklar, ç kars z dostluklar, bir ĂśmĂźr boyu sĂźren sevdalar, namuslu hayatlar kuruyan yapraklar gibi birer birer dĂśkĂźlĂźyor hayat m zdan. Kap s n çal p biraz çay isteyeceÄ&#x;imiz komĹ&#x;umuz bile yok art k. Marketler 1 centiniz bile ç k Ĺ&#x;masa vermiyor çay biliyor musunuz? Tamer Dursun

Cinnet geçiren bir topluma dair

 Toplumsal cinnet geçirmemizdeki Ünemli nedenlerden biri de, halk›n yaad›¤› olumsuz hayat koullar›d›r. Anadoluda yaan›lan bu dßßk yo¤unluklu savat›r.

Hukuk Yeni GÜç Yasas" 28 Aeustos 2007’de yĂźrĂźrlĂźÄ&#x;e girdi. Bu reform, gÜçmenlerin Alman toplumuna entegrasyonunu saÄ&#x;lama amaçl , sahte ve zorla evliliklere karĹ&#x; mĂźcadelenin yan s ra, iç gĂźvenliÄ&#x;in gßçlendirilmesi, İçiĹ&#x;leri Bakanl"Ä&#x;"’n n vatandaĹ&#x;l k haklar na iliĹ&#x;kin kararlar n n hayata geçirilmesi ve firma kuranlar n taĹ&#x; n rl Ä&#x; n n kolaylaĹ&#x;t r lmas na iliĹ&#x;kin bir dizi dĂźzenleme içeriyor. Reformun baĹ&#x;l ca unsuru, yabanc lar n entegrasyonu gĂśrevini gĂśren GeçmiĹ&#x;e yĂśnelik uygulama (Altfallregelung) bir defaya mahsus olan son sĂźre formundaki uygulanmas d r. Her Ĺ&#x;eyden Ăśnce yurtd Ĺ&#x; edilecek olanlar ve Almanya’da MĂźsamaha Belgeli olanlar (Duldung), bununla birlikte 8 y"l veya 6 y"l burada bulunanlar oturma ve 2009 y l n n sonuna kadar iĹ&#x; ve iĹ&#x;çi piyasas na eĹ&#x; dereceli giriĹ&#x; hakk alacaklar. BĂśylece yaĹ&#x;amlar n kendi

Av. GĂźlĹ&#x;en Çelebi

GĂźn geçmiyor ki yaz l ve gĂśrsel bas nda, evinde cinnet geçirip tĂźm ailesini doÄ&#x;rayan insanlarla ilgili haberler ç kmas n. Bu konularla ilgili yorumlara bakt Ä&#x; m zda ise, herkesin kafas nda “Ne oluyoruz?â€?, “Nereye gidiyoruz?â€? sorular n n yer ald Ä&#x; n gĂśrĂźyoruz. Peki, bizi bĂśyle ç ld rtan ve belki de hayat m zdan daha çok seviyoruz dediÄ&#x;imiz çocuklar m za neden k y yoruz? Y llar Ăśnce, ĂśldĂźrĂźlen gerillalar n kesilmiĹ&#x; kafalar n ellerine alarak, kameralara poz veren askerlerin, bu vazifeleri bittikten sonra normal hayatta evlendiklerini ve çocuklar olduÄ&#x;unu dĂźĹ&#x;ĂźnĂźn. Bu insanl ktan nasibini almam Ĺ&#x; kiĹ&#x;ilerin, normal bir hayat sĂźrdĂźrebileceklerini dĂźĹ&#x;Ăźnebiliyor musunuz? Normal yaĹ&#x;am na geri dĂśnen bu cinayet makinelerinin size ve bana komĹ&#x;u olduklar n dĂźĹ&#x;ĂźnĂźn, komĹ&#x;ular m z n k zlar yla evlendiklerini ve Ĺ&#x;irin mi Ĺ&#x;irin çocuklar n n olduklar n dĂźĹ&#x;ĂźnĂźn. Ve bu insanlar n n o kanl ellerini dĂźĹ&#x;ĂźnĂźn. DĂźn baĹ&#x;kas n n çocuÄ&#x;unu

kurĹ&#x;un yaÄ&#x;muruna tutan ve bunun için alk Ĺ&#x;lanan o kahraman, bugĂźn evinde s cac k yataÄ&#x; nda uyuyan kendi yavrusunu yok ediyor. BugĂźn, TĂźrkiye’de yaĹ&#x;ad Ä&#x; m z toplumsal cinnetin teme-

tĂź Hal Valisi, hastahenedeki yaral gĂźvenlik gßçlerini ziyarete geliyor (san r m Ăœnal Erkan). Orada yatan bir Ăśzel tim mensubu polis, gururla gerillalar n kesilmiĹ&#x; kulaklar ndan oluĹ&#x;turduÄ&#x;u bir halkay valiye gĂśsteri-

linde yatan en Ăśnemli neden bana gĂśre Anadoluda yaĹ&#x;an lan bu dĂźĹ&#x;Ăźk yoÄ&#x;unluklu savaĹ&#x;t r. Diyarbak"r Askeri Hastahanesi’nde yedek subay olarak askerliÄ&#x;ini yapan bir arkadaĹ&#x; m n n an s n da burada aktarmak istiyorum. DĂśnemin OlaÄ&#x;anĂźs-

yor ve gururla ne kadar çok leĹ&#x;i olduÄ&#x;unu vali beye anlat yor. Duyunca tĂźylerimin diken diken olduÄ&#x;u bu olaya valinin tepkisi “Aferinâ€? Ĺ&#x;eklinde olmuĹ&#x;. Bu adam n ne yaĹ&#x;ad Ä&#x; mahallede, ne de yaĹ&#x;ad Ä&#x; Ĺ&#x;ehirde olmak isterim. Yine, Almanya’da

Sevgili YaĹ&#x;anacak DĂźnya Okurlar

kazançlar yla, kamusal bir sosyal hizmetten yararlanmaks z n karĹ&#x; layabilecekler. Yani, eÄ&#x;er 2009 y l n n sonuna kadar yoÄ&#x;unluklu olarak çal Ĺ&#x;m Ĺ&#x;lar ve gelecek için dĂźzenli/sĂźresiz iĹ&#x; bulmuĹ&#x;larsa burada kalmalar n yasallaĹ&#x;t rm Ĺ&#x; olacaklar. İçiĹ&#x;leri Bakanl"Ä&#x;"’n n Kas"m 2006’daki kalma hakk karar yla Ĺ&#x;imdiye kadar karara baÄ&#x;lanm Ĺ&#x; olan 14 bin 750 kiĹ&#x;inin oturma hakk n bu geçmiĹ&#x;e yĂśnelik uygulama (Altfallregelung) uzat yor. İçiĹ&#x;leri Bakanl Ä&#x; ’n n kalma hakk karar ndan sonra 28 bin kiĹ&#x;i iĹ&#x; bulmaya yĂśnelik MĂźsamaha Belgesi ald . Bundan dolay 25 bin potansiyel avantaja sahip MĂźsamaha Belgeli’lerin Kalma Hakk" dilekçelerine karar verilemeyip, ilk Ăśnce İçiĹ&#x;leri Bakanl"Ä&#x;" Komisyonu karar n n hĂźkĂźmleri, Ăśzellikle oturum almadan Ăśnceki 8 veya 6 y"l koĹ&#x;ulunun yerine getirilmesi gerekmektedir. Yeni GÜç Yasas Reformu

GeçmiĹ&#x;e yĂśnelik uygulama kapsam içinde olmayan MĂźsamaha Belgeli’lere iĹ&#x; bulma konusunda kolayl k getirmektedir. Onlar 4 y"l sonra ayn eĹ&#x; dereceye sahip iĹ&#x; ve iĹ&#x;çi piyasas na giriĹ&#x; hakk kazan yorlar. Bundan sonra Aile BirleĹ&#x;iminde eĹ&#x;in gelmeden Ăśnce genel Almanca bildiÄ&#x;ini kan tlamas gerekmektedir. KiĹ&#x;i bĂśylece baĹ&#x; ndan itibaren kendi yolunu Almanya’ya yĂśnlendirebilecek, ayn zamanda diÄ&#x;er Entegrasyon konular nda Ĺ&#x;ans n yĂźkseltecektir.

Yasann baĹ&#x;lca içerikleri: AB yĂśnetmeliklerinin uygulanmas Yasayla 11 AB yĂśnetmeliÄ&#x;inin Almanya’daki Yabanc" ve MĂźlteci haklar n n birçok noktada esas meseleye yĂśnelik reorganize edilmesi saÄ&#x;lanacak. Oturum hakk ile ilgili yĂśnetmeliklerde temel nokta olarak Ĺ&#x;u kurallar s ralanabilir: Zorla

evliliklere karĹ&#x; eĹ&#x;lerin en az 18 yaĹ&#x; nda olmalar koĹ&#x;uluyla Aile BirleĹ&#x;iminde s n rlama, Entegrasyon yeteneÄ&#x;ini gßçlendirmek esas nda Aile BirleĹ&#x;iminde eĹ&#x;ten Almanca bildiÄ&#x;ine dair kan t talebi, YerleĹ&#x;me izninin yan nda ‘Daimi Avrupa TopluluÄ&#x;u Oturum Ä°zni’ olan yeni SĂźresiz Oturma Ä°zni yarat m , Birlik yurttaĹ&#x;lar" ve aile Ăźyelerinin Daimi Oturum Hakk" kurallar na uyumu, Ä°nsan Ticareti Kurbanlar" için ceza mahkemelerinin iĹ&#x;tirak yla geçici Oturum Hakk , araĹ&#x;t rmac lara Ăśzel Oturum Ä°zni uygulamas ve diÄ&#x;er Ăźlkelerden gelen ĂśÄ&#x;renciler için serbest hareket edebilme kurallar d r. YĂźrĂźrlĂźkteki iltica yĂśnetmelikleri Avrupa BirliÄ&#x;i’nin Ä°ltica haklar uyumunda merkezi unsuru oluĹ&#x;turmaktad r. Bu iltica konular nda koruma gĂźvencesinin maddi yasal koĹ&#x;ullar n ve buna baÄ&#x;l statĂź teminat n , iltica davalar n n ve ilticac lar n

yaĹ&#x;am koĹ&#x;ullar n n dĂźzenlenmesine iliĹ&#x;kin temel bak Ĺ&#x; aç s n içerir.

bana bir hastam n askerliÄ&#x;i ile ilgili anlatt Ä&#x; bir olay aktarmak istiyorum. AkĹ&#x;am Ăźzeri nĂśbette olan bu hastam, birden nĂśbet yerine yak n bir yerde, çal lar n aras nda bir karart gĂśrĂźr. O tarafa yĂśneldiÄ&#x;inde, bir askerin o gĂźn çat Ĺ&#x;mada ĂślĂź ele geçirilen bir kad n gerillan n cesedine tecevĂźze yeltendiÄ&#x;ini gĂśzlemler. GĂśrdĂźÄ&#x;Ăź olay n Ĺ&#x;oku ile, Ä°stanbul’dan gelen bu askere doÄ&#x;ru ateĹ&#x; açar. Bu olaydan dolay , hastam iki ay hapis cezas al r. Ne varki, bu ve benzeri olaylar onun ruh saÄ&#x;l Ä&#x; n olumsuz etkiledi. Toplumsal cinnet geçirmemizdeki Ăśnemli nedenlerden biri de, halk n yaĹ&#x;ad Ä&#x; olumsuz hayat koĹ&#x;ullar d r. Baz bas n yay n organlar taraf ndan kiĹ&#x;i baĹ&#x; na dĂźĹ&#x;en milli gelirin artt Ä&#x; ve TĂźrkiye’nin Avrupa’n n alt nc bĂźyĂźk ekonomisi olduÄ&#x;u iddia edilse de, geniĹ&#x; kitlelerin bu hayali zenginlikten yararlanamad klar kesin. Gelecekle ilgili bir beklentilerinin olmay Ĺ&#x; ve Ăźmitsizlik, geniĹ&#x; halk kitlelerinin ruhsal

halleri Ăźzerinde olumsuz etkide bulunabiliyor. Bu da insanlar n cinnet geçirip Ăśnce kendi aile Ăźyelerini (geride kal p da daha fazla s k nt çekmesinler diye), sonra da kendilerini ĂśldĂźrmelerine neden olur. Yani ĂśldĂźrmeyi bir kurtuluĹ&#x; olarak gĂśrĂźyorlar. Peki, bu toplu cinnet ne zaman son bulur? Kan mca, ne zaman ki insan yaĹ&#x;am na (bizimle ayn firkirde olsun ya da olmas n) deÄ&#x;er verildiÄ&#x;i zaman ve zenginliÄ&#x;in eÄ&#x;er gerçekten de varsa, geniĹ&#x; kitlerere aktar lmas ile mĂźmkĂźndĂźr. Maalesef bugĂźn Ăźlkede alternatif politikalar Ăźretecek siyasi bir oluĹ&#x;um -yasal anlamda- mevcut deÄ&#x;il. Alternatif politikalar Ăźreten oluĹ&#x;umlar da yine ellerimizle yaratt Ä&#x; m z canavarlar taraf ndan yok edilmektedir.Ve bu bĂśylece sĂźrĂźp gider, ta ki bu k s r dĂśngĂź bir gĂźn son bulana kadar. MĂźcadelemiz,o gĂźnĂźn bir an Ăśnce gelmesi yĂśnĂźnde olmal d r.

Yasa, yabanc dairelerle beraber çal Ĺ&#x;mada iyileĹ&#x;tirici tedbirler ve emniyet daireleriyle istiĹ&#x;are yĂśntemini de içermektedir. DiÄ&#x;er yandan talimatnameler resimlerin dĂźzenli tetkikini ve uluslararas vize baĹ&#x;vurular nda parmak izlerinin al nmas n ĂśngĂśrĂźyor.

maks z n karĹ&#x; layabilecekler. Ĺžu an 154 bin 780 MĂźsamaha Belgeli’den 87 bin 570 civar nda kiĹ&#x;i 6 y ldan fazla bir sĂźredir burad r ve aĹ&#x;aÄ&#x; yukar 60 bin 270’i 8 y l aĹ&#x;k nd r Almanya’dad r. Gelecekte gerçekten kabuller olursa ki, bunlar geçmiĹ&#x;te yoÄ&#x;unlukta çal Ĺ&#x;m Ĺ&#x; olup, yaĹ&#x;amlar n kendileri garanti alt na almay kan tlam Ĺ&#x; olan yabanc lar n sadece oturma izinleri 31 Aral k 2009’dan sonra uzat lacak. Bundan baĹ&#x;ka mĂźsamahal yabanc lar n iyi entegre olmuĹ&#x; çocuklar hafifletilmiĹ&#x; koĹ&#x;ullarla oturma hakk alacaklar. Genel olarak GÜç Yasas Reformu’nu yabanc lar n surat na inen bir tokat olarak deÄ&#x;erlendiriyorum. Bu iĹ&#x;inize gelirse kabullenirsiniz yoksa buradan defolursunuz anlam ndan baĹ&#x;ka bir Ĺ&#x;ey ifade etmiyor. Dostça selamlar mla

Entegrasyonu teĹ&#x;vik Yasa, yabanc lar ve vatandaĹ&#x;l k haklar ndaki kararlar n uygulamas nda diÄ&#x;er Ăśnemli deÄ&#x;iĹ&#x;iklikleri de bĂźnyesinde bulunduruyor. Yasa Talimatnameleri bĂśylece zorla evlilikle mĂźcadele, sahte evlilik ve sahte akrabal k iliĹ&#x;kileri Ăźzerinde çal Ĺ&#x; r ve içerir. Yabanc giriĹ&#x;imcilerin Almanya’da yat r m ve iĹ&#x;yeri saÄ&#x;lama istemlerinin koĹ&#x;ullar , talep edilen asgari yat r m miktar n n 1 Milyondan 500 bin euroya ve en az 10 kiĹ&#x;ilik iĹ&#x;çi kapasitesi yerine yar s gibi gĂśrĂźlĂźr dĂźzeylere dĂźĹ&#x;mektedir. Ayr ca vatandaĹ&#x;l Ä&#x;a geçiĹ&#x;te yasa, Almanya’n n hukuk ve toplumsal dĂźzeni ve yaĹ&#x;am koĹ&#x;ullar nda bilgili olman n kan tlanmas koĹ&#x;ulunu getirmektedir.

Kalma hakk ve yasal GeçmiĹ&#x;e YĂśnelik Uygulama (Altfallregelung) MĂźsamaha belgeli olanlar, 1 Temmuz 2007’den itibaren en az 8 y l ya da bir veya daha fazla çocuklu evlilik ve benzeri aile yaĹ&#x;am , 6 y ldan beri Almanya’da bulunmak, asgari Ăślçßde entegre olmaya isteklilik gĂśstermek, yeterli oturma yerine sahip olmak, yeterli sĂśzel Almanca bilgisine sahip olmak ve Yabanc lar Daire’sini kas tl olarak aldatmam Ĺ&#x; olmak koĹ&#x;ullar n yerine getirenler Ăśnce, 31 Aral k 2009 y l na kadar sĂźreli oturma hakk ve eĹ&#x; dereceli iĹ&#x; ve iĹ&#x;çi piyasas na giriĹ&#x; hakk alacaklar ki bununla yaĹ&#x;amlar n kendi kazançlar yla, kamusal bir sosyal hizmetten yard m al-

E. Cenan Sosyal Hizmet Uzman"-Terapist

Avukat GĂźlĹ&#x;en Çelebi Graf-Adolf-Str. 80 40210 DĂźsseldorf Tel.: 0211-355 83 14 Fax: 0211-355 83 15


Dßnya Yaanacak

Dßnyay› istiyoruz, k›r›nt› de¤il !..

Tßrk Telekom’da grev bitirildi!

Tßrkiye’den Mektup var Naz"m Alpman nalpman@hotmail.com

Kara Kalem 2007 Yaz n n baĹ&#x;l Ä&#x; n sevgili arkadaĹ&#x; m Haslet SoyĂśz’den ald Ä&#x; m en baĹ&#x;tan belirteyim. Haslet geçen hafta enfes bir ĂśzeleĹ&#x;tiri karikatĂźrĂź çizdi. Bir gazeteci kalemini tĂźfek gibi tutup niĹ&#x;an alm Ĺ&#x;t . Haslet karikatĂźrĂźne alt yaz olarak da mizah n konuĹ&#x;turan iki kelime yerleĹ&#x;tirmiĹ&#x;ti: - Kara kalem! Asl nda “kara kalemâ€? çizgi dilinde bir çal Ĺ&#x;ma tekniÄ&#x;inin ad . Kalemiyle niĹ&#x;an alan gazetecinin alt nda ise t pk “kara paraâ€? gibi yasa d Ĺ&#x; l Ä&#x; temsil ediyordu. GeçmiĹ&#x; y llarda kendilerini solcu olarak ifade eden gazeteciler -yazarlar- çizerler, insan haklar ihlallerini, iĹ&#x;çi haklar n , Ăźniversite gençliÄ&#x;ini savunurlar, her tĂźrlĂź Ĺ&#x;iddete de karĹ&#x; ç karlard . SavaĹ&#x; karĹ&#x; tl Ä&#x; ise bu eÄ&#x;rinin en Ăźst noktas n oluĹ&#x;tururdu. ÇßnkĂź Ĺ&#x;iddetin en tepe noktas nda savaĹ&#x;lar yer al yordu. Solcu gazeteciler s kl kla Milliyetçi, ĂœlkĂźcĂź ve Ä°slamc" siyasi ak mlar eleĹ&#x;tirirler onlar n eylemlerini de “yanlĹ&#x;â€? bulurlard . Ä°slam’ referans alan siyasi ak m milliyetçilerden uzaklaĹ&#x; p tek baĹ&#x; na iktidar olunca eski Ăślçßler deÄ&#x;iĹ&#x;ti. Gazeteci doÄ&#x;al olarak “iktidar karĹ&#x;tâ€? cephede yer alacaÄ&#x; ndan AK Parti muhalifliÄ&#x;i her Ĺ&#x;eyin ĂśnĂźne geçti. Oysa TĂźrkiye’de her zamankinden farkl olarak “iki iktidarâ€? mevcut: Biri devlet, diÄ&#x;eri hĂźkĂźmet! Sahici iktidar olar devlet (askeri ve sivil bĂźrokrasi) geçmiĹ&#x;te Ăźlkenin kanl ve karanl k tarihinde kĂśĹ&#x;e taĹ&#x;lar oluĹ&#x;turan bir çok eylemin planlay c s olduÄ&#x;u art k tart Ĺ&#x; lm yor bile! Bilim insanlar n n katledilmesi, 6-7 EylĂźl, Kanl" Pazar, 1 May"s, Susurluk, Ĺžemdinli hep ayn çizginin kilometre taĹ&#x;lar oldu. Ĺžimdi bu yap Ăźlkenin gĂźneydoÄ&#x;usunda yapt klar n s n r Ăśtesine taĹ&#x; yarak TĂźrkiye’nin baĹ&#x; na yeni çoraplar Ăśrmek istiyor. Bunu da iktidar partisi Ăźzerinden yapt rmay amaçl yor. AK Parti karĹ&#x; tl Ä&#x; , solcu gazetecileri eski operasyonel karanl klar yla yan yana getiriyor. Y llar n savaĹ&#x; karĹ&#x; t gazetecileri, AK Parti’yi h rpalamak ad na Kuzey Irak’a operasyonu savunur hale geldiler. Halbuki biz gazetecilerin bir anayasas var: TĂźrkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi. Ne diyor bu kutsal metnimiz? Gazeteci, baĹ&#x;ta bar Ĺ&#x; demokrasi insan haklar olmak Ăźzere insanl Ä&#x; n evrensel deÄ&#x;erlerini savunur. Ä°nsanlar, topluluklar ve uluslar aras nda nefreti, Ĺ&#x;iddeti, dĂźĹ&#x;manl Ä&#x; kĂśrĂźkleyici yay ndan kaç n r. SavaĹ&#x;a karĹ&#x; durmas gerekenler savaĹ&#x; kĂśrĂźkleyince ister istemez kalemiyle niĹ&#x;an alan gazeteci konumuna geliyorlar. Yani “Kara Kalemâ€? oluyorlar.

 Grev sßrecinde iten ç›kar›lan içilerin iba› yapmas› ve i akdinin feshedilmesi teklif edilen içiler hakk›nda bu teklifin geri çekilmesi kararlat›r›l›rken, tutuklanan 12 içi ve sendikac›lar ise ancak beraat ederlerse serbest kalacaklar...

TĂźrk Telekom’da 16 Ekim tarihinde baĹ&#x;layan grev 28 Kas"m gece yar s uzlaĹ&#x;mas yla sona erdi. Haber-Ä°Ĺ&#x; BaĹ&#x;kan" Ali Akcan taraf ndan konuyla ilgili yap lan aç klamada Toplu Ä°Ĺ&#x; SĂśzleĹ&#x;mesi’nin “tatlya baÄ&#x;landÄ&#x;â€? duyuruldu. Fakat grevi savunduklar için tutuklanan sendikac ve grevci iĹ&#x;çilerin durumu ise hukuksal sĂźrecin sonuna b rak ld . Grev sĂźrecinde iĹ&#x;ten ç kar lan iĹ&#x;çilerin iĹ&#x;baĹ&#x; yapmas ve iĹ&#x; akdinin feshedilmesi teklif edilen iĹ&#x;çiler hakk nda bu teklifin geri çekilmesi kararlaĹ&#x;t r l rken, tutuklanan iĹ&#x;çi ve sendikac lar ise ancak beraat ederlerse serbest kalacaklar. Haber-Ä°Ĺ&#x;, gece 00.30’da baÄ&#x;lanan TÄ°S’in ard ndan tĂźm Ăźyelerine sabahtan iĹ&#x;baĹ&#x; yapmalar n haber verdi. Diyarbak"r zindan nda ise ĂśrgĂźtlenme, grev ve toplu sĂśzleĹ&#x;me haklar n savunan iĹ&#x;çi s n f n 12 tutsaÄ&#x; var.

Gece yars uzlaĹ&#x;mas Ă–ger Telekom patronlar yla Haber-Ä°Ĺ&#x; aras ndaki uzlaĹ&#x;ma, erkene al nm Ĺ&#x; bir gĂśrĂźĹ&#x;me içerisinde gerçekleĹ&#x;ti. GĂśrĂźĹ&#x;meyi Ăśne çeken ve taraflar uzlaĹ&#x;maya gĂśtĂźren olgunun dĂźn borsada ciddi sorunlar n yaĹ&#x;anmas ve iĹ&#x;lemlerin aksamas olduÄ&#x;u tahmin ediliyor. Toplu Ä°Ĺ&#x; SĂśzleĹ&#x;mesi’ni uzlaĹ&#x;mal Ä&#x;a gĂśtĂźren kilit halklar esneklik ve kapsam maddeleri oluĹ&#x;turuyordu.Esneklik maddesi iĹ&#x;çi s n f aleyhine bir ara çÜzĂźmle baÄ&#x;land . KaÄ&#x; t Ăźzerinde çal Ĺ&#x;ma sĂźresi halen hafta 5 gĂźn 45 saat gĂśzĂźkĂźrken, Cumartesi çal Ĺ&#x;mas n n fiiliyatta Ăźcrete baÄ&#x;lanarak uygulamaya konulmas kararlaĹ&#x;t r ld . Cumartesi çal Ĺ&#x;mas n n karĹ&#x; l Ä&#x; 50 YTL olarak belirlendi bu da Ăźcretlere ayda 200 YTL olarak yans yacak. Esneklik maddesine yĂśnelik tepkilerin ĂśnĂź Ăźcretlendirmey-

“Kahramanlarâ€? iĹ&#x;çi ç kt ! bir Alman Pilot foto¤raflar›n› çekmi... Babam sa¤ken, bize bu foto¤raftan sĂśz ederdi. ‘Bir Alman bizim foto¤raf›m›z› çekti’ derdi.â€? çal Ĺ&#x; rken Alman bir pilot taraf ndan fotoÄ&#x;raflar n n çekildiÄ&#x;i ortaya ç kt . Ăœstelik bu çal Ĺ&#x;man n karĹ&#x; l Ä&#x; nda bugĂźn de yayg n bir Ĺ&#x;ekilde yaĹ&#x;and Ä&#x; gibi Ăźcretlerini de alamam Ĺ&#x;lard . FotoÄ&#x;raf ortaya ç karan ise, havaalan inĹ&#x;aat nda iĹ&#x;çilerin resimlerini çeken Alman pilotun torununun, fotoÄ&#x;raf inter-

Grevin asl sahipleri iĹ&#x;çilerdi

Babas›n›n sonradan çekilmi bir foto¤raf›n› da gÜsteren Bayseç, iki foto¤rafta da ayn› pozun verildi¤ine dikkat çekti...

nette sat Ĺ&#x;a ç karmas oldu‌ CHP Bolu Ä°l TeĹ&#x;kilat"’n n geçen y l bast rd Ä&#x; seçim afiĹ&#x;lerinde babas n n fotoÄ&#x;raf n gĂśrĂźnce Ĺ&#x;aĹ&#x; ran 65 yaĹ&#x; ndaki Seyran Bayseç, “Babamn o fotoÄ&#x;raf ile savaĹ&#x;n simgesi haline geldiÄ&#x;ini ĂśÄ&#x;rendim. Ancak babam 1911 doÄ&#x;umlu. Yani Çanakkale SavaĹ&#x; baĹ&#x;ladÄ&#x;nda 4 yaĹ&#x;ndayd. O fotoÄ&#x;raf babam ÇiÄ&#x;li Havaalan’nda iĹ&#x;çi olarak çalĹ&#x;rken çekilmiĹ&#x;â€? dedi.

Babas Ä°brahim Bayseç’in 1982’de, Niyazi Y ld r m’ n ise 1994’te kĂśyde hayatlar n kaybettiÄ&#x;ini sĂśyleyen Seyran Bayseç, fotoÄ&#x;raf n ĂśykĂźsĂźnĂź Ĺ&#x;Ăśyle anlatt : “Babamn o dĂśnemde 4 yl sĂźren askerliÄ&#x;i yapmak Ăźzere gitmesinden yaklaĹ&#x;k 1 yl Ăśnce, yani 1930 ylnda Ä°stanbul- Ankara tren hattn dĂśĹ&#x;emek için bizim kĂśye Alman bir ekip gelmiĹ&#x;. KĂśyde 2-3 ay kalmĹ&#x;lar. Ancak Bolu DaÄ&#x;’n geçemeyeceklerini anlaynca vazgeçmiĹ&#x;ler. KĂśyden giderken de ‘Bizimle çalĹ&#x;mak ister misiniz?’ diyerek 12 kiĹ&#x;iyi yanlarnda gĂśtĂźrmĂźĹ&#x;ler. Onlarn içinde babam ve fotoÄ&#x;rafta yannda bulunan Niyazi Yldrm da varmĹ&#x;. ÇiÄ&#x;li Havaalan’nda çalĹ&#x;mĹ&#x;lar. Ancak, paralarn alamamĹ&#x;lar. 10 kiĹ&#x;i kĂśye dĂśnmĂźĹ&#x;. Babam ve Niyazi amca da 6 ay çalĹ&#x;tktan sonra paralarn alamaynca kĂśye

dĂśnmek için Ĺ&#x;antiyeden çkmĹ&#x;lar. O srada bir Alman Pilot fotoÄ&#x;raflarn çekmiĹ&#x;. Babam ve Niyazi amca kĂśyĂźmĂźze ancak bir ayda gelebilmiĹ&#x;ler. Babam saÄ&#x;ken, bize bu fotoÄ&#x;raftan sĂśz ederdi. ‘Bir Alman bizim fotoÄ&#x;rafmz çekti’ derdi.â€?

DTP’yi kapatma davas baĹ&#x;lad  Genelkurmay Bakan› Yaar BĂźyĂźkan›t’›n

Yarg"tay Cumhuriyet BaĹ&#x;savc"s" Abdurrahman Yalç"nkaya imzal iddianamede, DTP’nin

mesiâ€? direktifiyle haz rlanan iddianamede partinin yerel seçimlere kat lmas n n yasaklanmas da talep ediliyordu. Bu yasaÄ&#x; n kapsam iddianamede, parti Ăźyelerinin baĹ&#x;ka bir parti ya da baÄ&#x; ms z olarak seçimlere kat lmamas na kadar geniĹ&#x;letilmiĹ&#x;ti. Ayr ca partinin banka hesaplar n n bloke edilmesi de iddianamenin baĹ&#x;ka bir talebini oluĹ&#x;turuyordu. Anayasa Mahkemesi taraf ndan ise iddianamede istenen bu tedbirlerin daha sonra yap lacak incelemelerde konu edileceÄ&#x;i aç kland . Yarg lama sĂźrecinin iddianamenin DTP’ye tebliÄ&#x;inden itibaren baĹ&#x;layaca-

tĂźmden kapat lmas n n yan s ra, 8 milletvekili ile DTP Genel BaĹ&#x;kan" Nurettin DemirtaĹ&#x;, Diyarbak"r Belediye BaĹ&#x;kan" Osman Baydemir ve eski DEP milletvekillerinin de aralar nda olduÄ&#x;u 221 DTP’linin siyasetten yasaklanmas talep ediliyor. Genelkurmay BaĹ&#x;kan" YaĹ&#x;ar BĂźyĂźkan"t’ n DTP’nin varl Ä&#x; n “sorunâ€? olarak tabir edip bu sorunun “hukuk içinde çÜzĂźl-

Ä&#x; ifade edilirken, tebliÄ&#x;in ĂśnĂźmĂźzdeki hafta içinde ulaĹ&#x;t r lmas bekleniyor. Tensip tutanaÄ&#x; DTP’ye ulaĹ&#x;t ktan sonra parti Ăśn savunmas n sunacak. Yarg tay Cumhuriyet BaĹ&#x;savc s ’n n esas hakk ndaki gĂśrĂźĹ&#x;ĂźnĂź bildirmesi ard ndan belirlenecek bir tarihte ise DTP sĂśzlĂź savunmaya çaÄ&#x;r lacak. Ard ndan esas hakk ndaki rapor Anayasa Mahkemesi’ne sunu-

Demokratik Toplum Partisi’nin kapat lmas na yĂśnelik, Yarg"tay Cumhuriyet BaĹ&#x;savc"l"Ä&#x;" taraf ndan haz rlanan iddianame, Anayasa Mahkemesi taraf ndan kabul edildi. BĂśylece DTP’nin kapat lmas na iliĹ&#x;kin yarg lama sĂźreci baĹ&#x;lam Ĺ&#x; oldu. ÇaÄ&#x;daĹ&#x; Hukukçular DerneÄ&#x;i Ăźyeleri Ä°stanbul DTP Ä°l Merkezine bir ziyaret gerçekleĹ&#x;tirip, konuyla ilgili dĂźĹ&#x;Ăźncelerini kamuoyuyla paylaĹ&#x;t .

Katliamda yer almĹ&#x;! Bu hikayenin Ăśtesi de ilginç! ÇßnkĂź Niyazi Y ld r m lanse edildiÄ&#x;i gibi Çanakkale SavaĹ&#x; s ras nda kendi gibi yoksul KĂźrt gençleriyle beraber iĹ&#x;galci emperyalistlere karĹ&#x; savaĹ&#x; p ĂślmemiĹ&#x;ti. Ăœcretini alamay p havaalan inĹ&#x;aat ndan kĂśyĂźne dĂśndĂźkten k sa bir sĂźre sonra gittiÄ&#x;i askerde, Dersim Ä°syan"’n bast rmak için faĹ&#x;ist ordunun giriĹ&#x;tiÄ&#x;i katliamda yer alm Ĺ&#x;t . Hatta bu vahĹ&#x;i k r m ve sĂźrgĂźn harekat nda gĂśsterdiÄ&#x;i baĹ&#x;ar s ndan dolay Bolu Alay Komutanl"Ä&#x;" taraf ndan mĂźkafatland r lm Ĺ&#x;t .

sadece tahmin dĂźzeyinde, “Herhalde iyi sonuçlanmĹ&#x;tr.â€? Ancak buna raÄ&#x;men grevin as l yĂźkĂźnĂź çeken iĹ&#x;çiler için bĂźyĂźk bir okul ve hayat deneyimi anlam na gelen 44 gĂźnlĂźk grev sĂźreci, dĂśkĂźlmeye ve k r lmaya uÄ&#x;ramadan, grev k r c l Ä&#x; n “sabotajâ€? karalamalar na raÄ&#x;men engelleyerek iĹ&#x;çiler taraf ndan son gĂźnĂźne getirildi. Yaln z 26 bin iĹ&#x;çi deÄ&#x;il, TĂźrkiye iĹ&#x;çi s n f ve emekçiler de beyinleri Ĺ&#x;ovenizmle y kand Ä&#x; gĂźnlerde grev ve s n f mĂźcadelesini gĂśrdĂźler.. Bu tecrĂźbe ve s nanma, tĂźm TĂźrkiye iĹ&#x;çi s n f n n ve emekçilerinin kazan m d r. Masalarda sĂźrĂźnen, grev k r c l Ä&#x; na karĹ&#x; hiçbir yĂśnelime girmeyen, hatta bundan imtina eden, esneklik maddelerinde s k duramayan, Ĺ&#x;ovenizme kan taĹ&#x; yan sendika aÄ&#x;alar na raÄ&#x;men, baĹ&#x; ndan itibaren grev, iĹ&#x;çiler taraf ndan sahiplenildi ve yĂźrĂźtĂźldĂź. S n f mĂźcadelesinde sendika aÄ&#x;al Ä&#x; kurumuna karĹ&#x; mĂźcadeleyi de yak c laĹ&#x;t ran bu sĂźreçten as l olarak iĹ&#x;çiler bĂźyĂźk deneyim yaĹ&#x;ayarak ve yaĹ&#x;atarak ç kt lar‌ www.alinteri.org’dan k"salt"larak al"nm"Ĺ&#x;t"r.

DTP davas baĹ&#x;lad Çlgn TĂźrk deÄ&#x;il Ăźcretli kĂśle

fotoÄ&#x;raflardan birini oluĹ&#x;turan y rt k-yamal elbiseleriyle yan yana duran iki çocuk, Çanakkale SavaĹ&#x; ’n n simgesi durumuna yĂźkseltilmiĹ&#x;ti. Mitinglerde, burjuva medya sayfalar n dolduran, posterleri yap lan bu resimler taĹ&#x; nm Ĺ&#x;t . Fakat fotoÄ&#x;raftaki kiĹ&#x;ilerin Bolu’nun Elmal"k KĂśyß’nden Ä°brahim Bayseç ile Niyazi Y"ld"r"m olduklar , Ä°zmir’deki ÇiÄ&#x;li Havaalan"’nda 1930’da iĹ&#x;çi olarak

Davul zurnalar eĹ&#x;liÄ&#x;inde halay çeken ve iĹ&#x;yerine girmeye haz rlanan iĹ&#x;çilerden birçoÄ&#x;uyla yapt Ä&#x; m z konuĹ&#x;malarda yukar da bilgileri verilen sĂśzleĹ&#x;me maddelerinden neredeyse hiç haberdar olmad klar n , bildiklerinin de temsilcilerinin k smen ĂśÄ&#x;renip anlatt klar ndan ibaret olduÄ&#x;unu gĂśrdĂźk. Zaten sĂśzleĹ&#x;me gĂśrĂźĹ&#x;meleri sĂźrecinde grevin as l yĂźkĂźnĂź omuzlayan iĹ&#x;çi ve temsilcilere neredeyse hiç bilgi verilmeden grev sĂźrecinin sonuna gelindi ve Ĺ&#x;u aĹ&#x;amada da gĂśrĂźlĂźyor ki iĹ&#x;çilerin bilgisi ilk halinden farkl deÄ&#x;il,

DTP’nin varl›¤›n› “sorunâ€? olarak tabir edip bu sorunun “hukuk içinde çÜzĂźlmesiâ€? direktifiyle haz›rlanan iddianame DTP’nin kapat›lmas›n› talep ediyor...

 “1930 y›l›nda Çi¤li Havaalan›’nda çal››rken,

Bayrak mitingleri sĂźrecinde iĹ&#x;çilerin Ĺ&#x;oven galeyanda yaln zca altl k yap lmaya çal Ĺ&#x; lmad Ä&#x; , ayn zamanda bu konudaki yalan propagandada da kullan ld Ä&#x; ortaya ç kt . Bu sĂźreçte, Genelkurmay BaĹ&#x;kanl"Ä&#x;" taraf"ndan Çanakkale SavaĹ&#x;"’n n gĂźn yĂźzĂźne ç kmam Ĺ&#x; fotoÄ&#x;raflar ortaya serilmiĹ&#x;ti. Bu

le al nmaya çal Ĺ&#x; l rken, bu maddenin patronlar n ĂśngĂśrdĂźÄ&#x;Ăź Ĺ&#x;ekilde ilerleyen TÄ°S sĂźreçlerinde parça parça hayat bulmas n n ĂśnĂź aç lm Ĺ&#x; olundu.Kapsam maddesi ile ilgili olarak Haber-Ä°Ĺ&#x; taraf ndan internet sitesinde yer alan aç klamada herhangi bir bilgi bulunmazken bu maddenin mevcut uygulama Ĺ&#x;ekliyle devam ettirileceÄ&#x;i sonucunun ç kt Ä&#x; tahmin ediliyor. Keza aç klamada, grevin kapsam içi ve d Ĺ&#x; iĹ&#x;çilerin Ăźcret eĹ&#x;itliÄ&#x;i talebine iliĹ&#x;kin bir bilgi de yer alm yor. Ăœcret zamlar konusunda ise Oger Telekom patronlar grev sĂźrecinde baĹ&#x;layan gĂśrĂźĹ&#x;melerde tekliflerini grev Ăśncesine gĂśre daha da aĹ&#x;aÄ&#x; ya çekmiĹ&#x;lerdi. Bu konudaki uzlaĹ&#x;ma, birinci y l yĂźzde 10, ikinci y l ise yĂźzde 6.5 art enflasyon oran olarak belirlendi. Ayr ca tĂźm iĹ&#x;çilere y lda toplam 112 gĂźn ikramiye Ăśdenmesi de kararlaĹ&#x;t r ld . Grev sĂźrecinde al namayan Ăźcretlerin karĹ&#x; l Ä&#x; olarak ise bu kurban bayram nda bir defaya mahsus olarak 200 YTL’lik ikramiye Ăśdenmesi, sĂśzleĹ&#x;menin bir maddesini oluĹ&#x;turuyor.

lacak. 11 Ăźyeden oluĹ&#x;an Anayasa Mahkemesi rapor Ăźzerinden esas hakk ndaki kapatma karar n gĂśrĂźĹ&#x;meye baĹ&#x;layacak.

“Kapatlan, 2 milyon seçmenin temsil hakkdrâ€? ÇaÄ&#x;daĹ&#x; Hukukçular DerneÄ&#x;i, DTP Ä°stanbul Ä°l Ă–rgĂźtß’nĂź ziyaretten Ăśnce parti binas ĂśnĂźnde, “Hukukun sosyal gerçekleri yok etme gĂźcĂź yokturâ€? baĹ&#x;l Ä&#x; n taĹ&#x; yan bir aç klama okudu. FaĹ&#x;ist cuntan n 1983 y l nda siyasi parti kurulmas na izin vermesinin ard ndan 18, 44 y"l içinde ise 24 partinin kapat ld Ä&#x; n belirten ÇHD Ăźyeleri, “Partiler mezarlÄ&#x;nda yer kalmad, bir partinin daha gĂśmĂźlmesini istemiyoruzâ€? dediler. Kapatma davas n n, KĂźrtlerin yok say lmas , imha ve inkar politikalar n n siyasal alandaki gĂśrĂźntĂźsĂźnĂź oluĹ&#x;turduÄ&#x;unun belirtildiÄ&#x;i bas n aç klamas nda Ĺ&#x;u ifadeler yer ald : “Aslnda kapatlmak istenen DTP deÄ&#x;ildir. KĂźrtlerin kendilerini ifade ettikleri siyasal yaplanmalarnda imha edilme anlayĹ&#x;dr. Siyasal alanda da KĂźrtleri yok sayma anlayĹ&#x;dr. Demokratik Toplum Partisi 2 milyon seçmenin ve milyonlarca insann siyasal temsilcisidir.â€?

DTP’ye yaplanlarn muhattab halktr. Aç klamada KĂźrtlerin temsil hakk na yĂśnelik sald r lar n, Siyasal Partiler Yasas", Seçim Yasas" ve seçimler sĂźrecinde konulan yasal barikatlar ile baĹ&#x;lad Ä&#x; vurgulanarak, “Bu barikatlar aĹ&#x;lnca da bu defa parti kapatmalar gĂźndeme gelmiĹ&#x;tir. Bu Ăźlkede demokrasi ve hukuk anlayĹ&#x;nn ne olduÄ&#x;u gĂśrĂźlmektedirâ€? denildi.

pdf38  

Avrupa’da kaddna yönelik şiddet yüzde 25! Dolar›n Euro karfl›- mmz isteniyor! TTpkk ABD’de, İngiltere’de ol- duğu gibi! Yaşanacak Sayfa 10 S...