Page 98

Büyük Ekim Devrimi Yolumuzu Ayd›nlatmaya devam ediyor

PART‹ZAN 65 turya’yla, 5 Aral›k’ta Brest-Litovsk’da görüflmeye bafllad›. Ve 5 Aral›k’ta ateflkes imzaland›. Ancak Menflevikler ve Sosyalist Devrimciler korkunç bir kampanya bafllatt›lar ve bar›fl görüflmelerini sekteye u¤ratmak için u¤raflt›lar. Almanlar› k›flk›rt›p Rusya’ya sald›rtmak ve genç sosyalist devleti tehlikeye sokmak istiyorlard›. Sovyet heyeti ad›na görüflmeleri sürdüren Troçki, MK talimatlar›na uymayarak bar›fl antlaflmas›n› imzalamay› reddedince Almanlar fiubat 1918’de sald›r›ya geçtiler. Bolflevikler “Anayurt tehlikede” ça¤r›s›nda bulundular. Büyük bir at›l›mla K›z›l Ordu birlikleri kuruldu. Almanlar 22 fiubat günü bar›fl imzalayabileceklerini bildirdiler, ancak bu sefer Almanlar›n flartlar› daha da a¤›rd›. Bolflevikler ülkenin içinde bulundu¤u a¤›r koflullardan dolay› Almanlar›n bar›fl koflullar›n› imzalamak zorunda kald›. Troçki’nin ihaneti pahal›ya mal olmufltu ve yaln›zca Polonya de¤il, Letonya ve Estonya da Almanlar›n elinde kald›. Bar›fl sorununu çözüme kavuflturmak için 6 Mart 1918’de 7. Parti Kongresi topland›. Lenin Brest-Litovsk Bar›fl› üzerine bir rapor sundu. Bar›fl koflullar› dayan›lamayacak kadar a¤›rd›r. “Ama gene de tarih çizgisini izleyecektir… Örgütlenmek, örgütlenmek ve örgütlenmek içim çal›flal›m. Güçlüklerimiz nice büyük olursa olsun, gelecek bizimdir diyor ve tarih Lenin’i hakl› ç›kartarak Sovyetleri bu beladan kurtar›yordu. Kongre Lenin’in raporunu onaylad›. Bu bar›fl Sovyet iktidar›n› güçlendirip pekifltirmek ve ülkeyi refaha kavuflturmak için bir soluk alma dönemiydi. 7. Kongre, Partinin ad›n› de¤ifltirerek Rusya Komünist Partisi Bolflevik koydu. Bar›fl› sa¤lam›fl ve böylece zaman kazanm›fl olan Sovyet hükümeti, sosyalist kurulufl çal›flmalar›na h›zla bafllad›. 1917 Ekim’inden fiubat 1918’e kadar tüm fabrikalar Sovyetle-

rin elinde topland›. Lenin bunu K›z›l Muhaf›zlar›n sermayeye sald›r›s› olarak de¤erlendirdi. Ve bu süre içinde ortaya ç›kan karfl› devrimci hareketleri ezdi. Köylük bölgelerde köy komitelerinin kurulmas› sosyalist devrimi köylük bölgelerde daha da güçlendirdi. Bu arada Kulaklar giderek güçleniyor, toprak a¤alar›ndan al›nan topraklara el koyuyor, elindeki hububat› hükümetin koydu¤u fiyata vermek istemiyordu. Kurulan köylü komitelerinin kulaklara karfl› etkin mücadelesi bafllad›. 4 Temmuz 1918’de Sovyetlerin 5. Kongresi aç›ld›. Kongre’de sol Sosyalist Devrimciler Lenin’e karfl› kulaklar› savundular. Kaybettiklerini anlay›nca da Moskova’da bir ayaklanma ç›kard›lar. Ancak bu karfl› devrimci hareket birkaç saat içinde bast›r›ld›. Bu s›rada bir Sosyalist Devrimci Almanya’n›n Moskova elçisini öldürerek Almanya’n›n Rusya’ya savafl açmas›n› sa¤lamaya çal›flt›. Fakat bu provokasyon da önlendi. Sovyetlerin 5. Kongresi ilk Sovyet Anayasas›’n› -Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Anayasas›’n›- kabul etti.

Yabanc› askerlerin müdahalesi ve iç savafl I. Emperyalist Savafl›n tüm h›z›yla sürüp gitti¤i bir s›rada Rusya ve Almanya aras›nda yap›lan bar›fl antlaflmas› ‹tilaf Devletleri aras›nda bir telafl yaratt›. ‹tilaf Devletleri Almanya’n›n yapt›¤› bar›flla askeri gücünü kuvvetlendirece¤inden korkuyorlard›. Ayr›ca Sovyet iktidar›n›n sallant›da oldu¤u kan›s›yla, bu iktidar›n düflmanlar› ve ‹tilaf Devletlerinin bir k›sm› Sovyetlere karfl› yeni sald›r› planlar›na girifltiler. ‹ngilizler ve Frans›zlar Rusya’n›n kuzeyinden ç›kartma yapt›lar. Arkenjel’i ve Nurmansk’› iflgal ettiler. Orada bafl gösteren karfl›-devrimci ayaklanmay› desteklediler. Sovyetleri devirdiler ve Kuzey Rusya Hükü-

96

Partizan65  
Partizan65  

90. y›l›nda Ekim Devrimi yolumuzu ayd›nlatmaya devam ediyor! -1- Partinin korunmas› ilkelere uyulmas›ndan geçer Ezen ulus milliyetçili¤inin...

Advertisement