Page 1

cmy k

Sizin ç›karlar›n›z bizim yüreklerimiz ortak Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, Gazze sald›r›lar› bafllad›¤› s›rada ‹srail ile yapt›klar› silah anlaflmas›n› “ulusal ç›karlar” söylemiyle savundu. AKP, ‹srail ile kol kola “durmak yok yola devam” diyor AKP hükümetinin ‹srail ile ç›kar ortakl›¤› öyle bir boyuta vard› ki, bu katliamc› devletle iliflkilerin ask›ya al›nmas› talebi kesin bir dille reddedildi. Gazze’de çocuklar› bombalayan pilotlar, Erdo¤an’›n hocas› Erbakan’›n iktidar›ndan beri Türkiye’de e¤itim görüyor. Türkiye, milyar do-

Sayfa 7’de

larl›k silah ihaleleriyle ‹srail’in savafl makinesini besliyor. AKP’nin iktidara gelmesinin ard›ndan Erdo¤an ve Unak›tan’›n özel çabalar›yla Türkiye’ye hücum eden ‹srail sermayesi tar›m, enerji, su gibi temel sektörlerde AKP’li tafleron flirketlerle birlikte kaynaklar›m›z› ya¤mal›yor. ‹flbirlikçi-

li¤e Yeni Osmanl›c›l›k k›l›f› giydiren AKP “bölgesel güç oluyoruz” palavralar›yla, ‹srail’in ve ABD’nin “bar›fl” düzenbazl›¤›n›n yürütücülü¤üne soyunuyor. Bu yüzden yüre¤i Filistin ile atan solcular, sokaklarda sadece ‹srail’in katilli¤ini de¤il AKP’nin iflbirlikçili¤ini de lanetliyor.

15 Günlük Siyasi Gazete

Y›l 3 • Say› 72 • 15 Ocak 2009 • 1 YTL

AKLAMAYACAGIZ ‹flbirlikçili¤inizi AKlayamazs›n›z I Tayyip Erdo¤an s›zlan›yor, Emine Erdo¤an a¤l›yor, Hüseyin Çelik okullarda Filistin için sayg› duruflu düzenletiyor ama ifl, ‹srail’e yönelik gerçek bir yapt›r›ma gelince AKP gerçek yüzünü gösteriyor: “Bakkal dükkan› iflletmiyoruz, devlet yönetiyoruz”. ‹srail, Gazzelileri AKP’nin somut askeri, ekonomik ve siyasi deste¤i ile katlediyor

Kontrgerillan›z› AKlayamazs›n›z I Yalç›n Küçük kontrgerillac› olarak gösterilip, Ramazan Akyürek aklan›yor. Kontrgerillan›n tasfiye edilen ekiplerinin pasl› cephanelikleri ortaya ç›kar›larak, bu kesimler silahs›zland›r›l›yor. Halka karfl› ifllenen hiçbir suç soruflturulmad›¤› gibi Hrant Dink Marafl katliam›n›n sorumlusu ilan ediliyor

Durumdan kim vazife ç›karmal›?

Ender Büyükçulha

Komflumuz damat beye tavsiyemiz

Sayfa 5’te

Ferda Koç

Sayfa 3’te

Devletin k›rm›z› çizgileri ve kontrgerilla, Türkiye egemenlerinin emperyalizmle ba¤›ml›l›k iliflkilerindeki de¤iflime paralel olarak dönüflüyor. Bu de¤iflime ayak diredi¤i için tasfiye edilen Ergenekon kadrosu, temelde anti-fleriatç›, anti-Kürt, Ermeni ve K›br›s sorunlar›nda statükocu çizginin, yani devletin terk etmekte oldu¤u eski k›rm›z› çizgilerin korunmas›n› savunanlardan olufluyor. Kontrgerillan›n sab›k “hocas›” Fethullah ve Hrant Dink’in katledilmesindeki katk›lar› ayyuka ç›kan iflkenceci polis flefleri ise bu davan›n san›¤› de¤il savc›s› rolündeler. Çünkü onlar yine ABD’nin hizmetindeler ve tasfiye edilen eski çal›flma arkadafllar› gibi yine halka düflmanlar.

I Seçimler yaklafl›rken TRT fiefl ile, sözde Alevi aç›l›m› ile, Naz›m’a vatandafll›k karar› ile kurt kuzu postuna giriyor. 2008’de iflçilere polis ordusuyla sald›ran, Kürtlere “ya sev ya terk et” diyen, “Ermenileri ne iyi oldu da sürdük” diyen, Alevileri marjinal ilan eden bu AKP de¤il miydi!

Mustafa Eberliköse

‹flçinin çay› patronun çenesini yoruyor

Beflir’le Vals ‹srail’in 1982’de Filistin mülteci kamplar› Sabra ve fiatila’da yapt›¤› katliam›, o dönem ‹srail ordusunda asker olan yönetmen Ari Folan, anime belgesel olarak beyazperdeye yans›tt›. Alt›n Küre’de En ‹yi Yabanc› Film ödülü alan Beflir’le Vals, savafl› etkileyici bir biçimde anlat›-

Sayfa 7’de

Sinter’de direnifl ve dayan›flma sürüyor

Sayfa 11’de

Sinter Metal’de sendikalaflt›klar› için iflten at›lan iflçilerin direnifllerine bir günlü¤üne efllik ettik Sinter Metal Fabrikas›n’da sendikalaflt›klar› için iflten at›lan genç iflçilerle, direnifllerini, dayan›flmay›, neden sendikalaflt›klar›n› konufltuk. Ziyaret s›ras›nda konufltu¤umuz Erkan Güngör, “iflten at›lmalar›n krizden dolay› de¤il, sendikalaflmaktan dolay› oldu¤unu cmy k

herkes gibi ben de biliyorum” derken Lale Battal lavabonun önünde kocaman “mesai saatleri içinde tuvalete girmek yasakt›r” yazd›¤›n› anlatt›. Sinter Metal iflçileriyle a¤›r çal›flma koflullar›n› ve direnifle uzanan örgütlenme sürecini konufltuk.

Tufan Sertlek

Irak’tan Gazze’ye siyasal ‹slam

Sayfa 7’de

‹kiyüzlülerin oyununu bozal›m

Faflizminizi AKlayamazs›n›z

Sayfa 6’da

Sayfa 2’de

‹srail’i durdurmak için boykot zaman› Sayfa 10’da

Do¤algaz› zehir ettiler

Sayfa 3’te

Piyasaya düflmüfl do¤algaz da¤›t›m›, flirketlefltirilmifl do¤algaz hizmetleri, tafleron flirketlere teslim edilmifl altyap› faaliyetleri halk› donduruyor, soyup so¤ana çeviriyor, zehirliyor, öldürüyor. 2009 y›l›na do¤algaz zehirlenmesine ba¤l›

ölüm haberleriyle girdik. Halktan sadece fahifl fatura bedelleri de¤il çeflitli kalemlerle “hizmet” bedelleri toplamay› bilen belediyeler, ifl y›ll›k bak›ma gelince topu halka at›yor, gazetelere “bak›m yap›n” ilan› vermekle yetiniyor Sayfa 3’te

‹srail’in katliam› tüm barbarl›¤› ile sürerken Gazze’de yirmi günde, yar›s› kad›n ve çocuk olan dokuz yüzü aflk›n insan hayat›n› kaybetti. Kad›n örgütleri ikiyüzlü politikac›lar›n sahte gözyafllar›na kanmak yerine ‹srail’i durdurmak için dünyan›n dört bir yan›nda hükümetleri ‹srail’e siyasi boykot uygulamaya ça¤›ran eylemler yap›yor.


cmy k

15 Ocak 28 Ocak

2 GÜNDEM

2009

Dayan›flma gönüllüsü Gazze'den yaz›yor: ‹nsanca kal›n! Vittorio ARRIGONI Gaz-

ze’den dayan›flma

Halk›n öfkesi AKP’nin sonu olacak AKP hükümeti ve patronlar ekonomik krizin faturas›n› emekçilere ve yoksullara ç›kard›kça, kent meydanlar›nda ve mahallelerde emekçi öfkesi yükselmeye devam ediyor. Yoksul mahallelerdeki eylemler giderek yayg›nlafl›p kitlesellefliyor Ekonomik krizin faturas›n› ödemek istemeyen emekçiler, ortak talepler etraf›nda eylemlerini sürdürüyor. Sendikalar›n öncülü¤ünde kent merkezlerinde yap›lan eylemler mahallelerde demokratik kitle örgütlerinin öncülü¤ünde gerçeklefliyor. Fabrikalar›n önü iflçi direnifllerine sahne olurken, her yerden ayn› ses yükseliyor: “Krizi biz ç›karmad›k, bedelini de biz ödemeyece¤iz”. Eylemlerde, iflçiler, ev kad›nlar›, ö¤renciler, genç issizler, emekliler, iflten ç›karmalar›n yasaklanmas›, ücretsiz izinlerin kald›r›lmas›, zorunlu mesailerin yasaklanmas›, haftal›k çal›flma saatinin 40 saate çekilmesi, do¤algaz-elektrik zamlar›n›n geri al›nmas› ve herkese ifl talebiyle yan yana gelerek eylemlere süreklilik kazand›r›yor. Krizin y›k›m›na karfl› gerçekleflen eylemlerde, emekçiler ‹srail’in Gazze’deki katliamlar›na yönelik öfkelerini de dile getiriyor. Ankara’da, D‹SK, KESK, TMMOB, Halkevle-

ri, sol partiler ve üniversite ö¤rencileri ortak bir eylemle 10 Ocak’ta AKP ‹l Örgütü’ne yürüdüler. Emekçiler yol boyunca, emek düflman› politikalara ve Gazze’de yaflanan vahflete karfl› sloganlar att›. “Ne ‹srail ne de IMF ile anlaflma istemiyoruz. Tüm anlaflmalar iptal edilsin. AKP emperyalizmin ufla¤›d›r” yaz›l› bir pankart›n arkas›nda yürüyen 500’ü aflk›n emekçi ad›na yap›lan aç›klamada “Emekçilerin ve yoksullar›n öfkesi AKP’nin gerçek krizi olacakt›r” denildi. Türk-‹fl ‹stanbul fiubeleri Platformu 7 Ocak’ta gerçeklefltirdi¤i eylemle, emekçilerin kriz karfl›s›nda taleplerini dile getirdi katil ‹srail devletinin Filistin’de yapt›¤› katliam› lanetledi. Herkese Sa¤l›k Güvenli Gelecek Platformu’nun da destek verdi¤i eyleme 2 binin üstünde kifli kat›ld›. ‹stiklal Caddesi’nden Taksim’e yürüyen emekçiler ad›na burada bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Türk-‹fl 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak’›n okudu¤u aç›klamada,

AKP hükümetinin politikalar›n›n Türkiye’de bir iflçi k›y›m› yaflanmas›na neden oldu¤u ifade edildi. Konuflmas›nda, “Nas›l ‹srail’in Filistin üzerinde bir vahfleti yaflan›yorsa burada da emekçinin üzerinde AKP vahfleti yaflanmaktad›r, bunlar› ayr› ayr› düflünmek mümkün de¤ildir” diyen

Büyükkucak, kriz karfl›s›nda özellefltirmelerin durdurulmas›, IMF anlaflmas›n›n reddedilmesi, iflten ç›karmalar yasaklanmas› gerekti¤ini ifade etti. Yoksul mahallelerde öfke birikiyor ‹stanbul’da Küçükçekmece, Alibeyköy ve Gülsuyu’nda Ankara’da ise Dik-

men’de zamlara ve iflten ç›karmalara karfl› eylemler yap›ld›. Sefaköy Halkevi, TKP, EMEP, ÖDP ve SHP ilçe örgütleri taraf›ndan ‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 Ocak’ta iflten ç›karmalar ve zamlarla ilgili bir bas›n aç›klamas› yap›ld›. Alibeyköy’de Demokra-

tik Güç Birli¤i’nin, Gülsuyu’nda da ESP’nin 4 Ocak’ta yapt›klar› eylemlerde, do¤algaz, elektrik ve su zamlar›n›n geri çekilmesi istendi. Ankara Dikmen’de ise 4 Ocak’ta yap›lan eylemde zamlar›n geri al›nmas› ve iflten ç›karmalar›n yasaklanmas› istendi.

Kriz ma¤durlar› hak meydanlar›nda ‹flçiler, emekliler, kad›nlar, yafll›lar ve ö¤renciler her hafta hak meydanlar›nda buluflarak, paras›z e¤itim, paras›z sa¤l›k, do¤algaza yap›lan zamm›n geri al›nmas›, iflten at›lmalar›n yasaklanmas› gibi temel yaflamsal taleplerini savunuyor, çözüm önerilerini paylafl›yor. ‹stanbul, Eskiflehir, Bursa ve Mersin’de kurulan halk kürsülerinde AKP’ye ve ‹srail’e öfke hakimdi. ‹stanbul Kad›köy Çarfl›içi Meydan›’nda 10 Ocak’ta kurulan kürsüde bu kez ev kad›nlar› ve iflsizler söz ald›. Ayn› gün ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde burs talebiyle eylem yapan ve gözalt›na al›nan üniversite ö¤rencilerinden birinin annesi de kürsüde

söz olarak çocuklar›n›n mücadelesini destekledi¤ini, bu krizin faturas›n›n emekçilere ç›kar›lmas›n›n haks›zl›k oldu¤unu belirtti. Daha sonra meydandan geçen bir iflçi, "yaklafl›k yar›m saat önce iflsiz kald›¤›n›" söyleyerek yaflad›klar›n› paylaflt›. ‹fl önlü¤ünü göstererek konuflmaya bafllayan iflçi, 450 milyon ev kiras› ödedi¤ini, bir yafl›nda bir k›z› ve evde birikmifl faturalar› oldu¤unu söyledi. Eskiflehir Halkevi, halk kürsüsünü 10 Ocak’ta Adalar Mevkii’nde kurarak, krize karfl› halk›n flartlar› aç›kland›. Ayr›ca iflsiz bir ö¤retmen söz alarak, on binlerce iflsiz ö¤retmenin sorunlar›n›n krizle daha da a¤›rlaflt›¤›n› dile getirdi.

‹kiyüzlülerin oyununu bozal›m!

D

ünya üzerinde yaflayan herhangi bir insan, ‹srail'in Gazze'de, Filistin'de yapt›klar›na ya da ABD’nin bu katliam› desteklemesine flafl›rabilir mi? Peki “Arap devletlerinin”, “Müslüman devletlerin” tak›nd›¤› tutuma flafl›rmak mümkün mü? Uluslararas› topluluk denen büyük devletler toplulu¤unun, Avrupa devletlerinin, Japonya'n›n, Rusya'n›n bu sald›r›lar karfl›s›ndaki kay›ts›zl›klar› kimi flafl›rtabilir? Peki AKP'nin, Erdo¤an'›n sözleri? ‹srail devleti kuruldu¤undan bu yana Filistin halk›na çektirdi¤i ac›lar›n görüntüleri hiç de¤iflmedi. Bu görüntüler karfl›s›nda siyasi aktörlerin tak›nd›klar› tutum da hiç de¤iflmedi. ‹flin belki de en korkunç taraf›; art›k bunlar›n kimseyi flafl›rtmamas›, tersine kan›ksanmas›. ‹srail çocuk katleder, ABD destekler, Avrupa Birli¤i geçifltirir, ‹slamc› hükümet baflkanlar› yaygara yapar, devlet baflkan› eflleri gözyafl› döker ama kal›c› ya da geçici hiçbir yapt›r›m uygulanmaz. Bu durum güç iliflkilerinin kabul edildi¤i ve yeniden kutsand›¤› kal›c› bir bilinç oluflturur. ‹srail'in Gazze'ye sald›rmas›n›n nedenlerini ve geliflmeleri k›saca s›ralayal›m. ‹srail'in aç›klad›¤› neden; Gazze'den ‹srail’in güneyine yap›lan roket sald›r›lar›. Ulaflmak istedi¤i sonuçsa; roket giriflinin sa¤land›¤› M›s›r ile ba¤lant›l› tünellerin ortadan kald›r›lmas› olarak aç›klan›yor. Resmi olarak aç›klanmayan nedenlerin bafl›nda ise ‹srail'de fiubat ay›nda yap›lacak genel seçimler geliyor. Yine önümüzdeki aylarda Filistin'de de seçimler yap›lacak. ‹srail egemenleri, bir taflla birkaç kufl vurma peflinde. Hem kendi iktidarlar›n› sa¤lamlaflt›rmak hem de Gazze fieridi’nde hâkim olan Hamas iktidar›n› zay›flatmak istiyorlar. Üstelik bu dönem suç dosyas› zaten kabar›k olan Bush'a yeni bir suç eklemek ve Obama'ya uygun bir ortam haz›rlamak bak›m›ndan en uygun dönem. Filistin'de ise zulüm var, açl›k var, ölüm var, kimyasal silahlar var. Bunlar›n yan›nda baflka hesaplar da var. Zaten bir tane Filistin de yok, birkaç tane Filistin var. El Fetih'in Filistin'i; Hamas'›n Filistin'i; bir de solcular›n kafas›nda 70'lerden kalma bir Filistin. El Fetih, “e¤er Gazze'de bir iktidar bofl-

cmy k

lu¤u oluflursa göreve haz›r olduklar›n›” aç›kl›yor. Hamas ise iktidar›n›, kameramanlar›n çekti¤i görüntüler üzerinden sürdürmenin hesab›n› yap›yor. Gazze'deki katliam› bir iç iktidar malzemesi haline getirmenin piri ise Tayyip Erdo¤an. Bir taraftan ‹srail'e “a¤›r” laflar ederken (‹sraillilere göre bunlar düflmandan beter laflar), di¤er yandan, ifl en ufak yapt›r›ma gelince “dengeler var”, “bakkal dükkan› yönetmiyoruz” diyebilecek kadar piflkin. Yerel seçimler öncesi böylesi bir malzemenin de¤erini gayet iyi bildi¤i de aç›k. Çünkü zaman ‹slamc› mitinglerin, Cuma gösterilerinin önünü açmak için en uygun zaman. Ekonomik krizin iktidar› s›k›flt›rd›¤› bir dönemde gerici taban› bir arada tutman›n, eski aidiyetlerini hat›rlatman›n en iyi yolu bu. Emperyalist ve Siyonist iflbirlikçili¤in en kritik aktörlerinden ikisi olan AKP-Erdo¤an ve Erbakan-Saadet Partisi'nin kendilerini “aklamak” için bundan daha iyi f›rsat› olmazd›. *** Bu dönemki geliflmelerin a盤a ç›kard›¤› ayr›nt›lardan biri de gericilefltirme operasyonunun eflgüdümüne iliflkin. Sadaka toplamak ve da¤›tmak görüntüsü alt›ndaki yolsuzluk çal›flmalar›n›n alanlar› paylaflt›r›lm›fl. Deniz Feneri as›l olarak ülke içini ve Avrupa'y› al›rken, ‹nsani Yard›m Vakf› -‹HH ise Afrika'y› ve Asya'y› alm›fl. Tüm bu geliflmeler karfl›s›nda ne yapt›¤›n› bilmeyen tek kesim görüntüsü verense “sol”dan baflkas› de¤il. Cuma gösterilerine sol ad›na kat›lanlardan tutun da yine sol ad›na BM Güvenlik Konseyi'ni göreve ça¤›ranlara, en iyi niyetle, ne yapt›¤›n› bilmez aymazlar eksik de¤il. Oysa ‹srail'i lanetlemenin, Filistin halk›n›n katledilmesini engellemeye çal›flman›n tek yolu Hamas'›n yan›nda olmak de¤ildir. Peki BM'yi ABD gözetimi alt›nda göreve ça¤›rman›n ‹srail'in ç›karlar›n› savunmaya soyunmaktan baflka bir anlam› olabilir mi? Sol; bütün Ortado¤u sorununda oldu¤u gibi Filistin sorununda da emperyalistlerden, Siyonistlerden, iflbirlikçilerden ve gericilerden net bir biçimde ayr›flmal›d›r. Ezilenlerden, katledilenlerden yana olmak; onlarla gerçek ve somut dayan›flma iliflkileri gelifltirmek için bu vazgeçilmez bir flartt›r.

Gazze'deki katliam› engellemek için bize düflen görev; ‹srail ile askeri, ekonomik, diplomatik her alandaki iliflkilerini sürdüren; sürdürmekle de kalmay›p gelifltiren AKP hükümetine, TSK'ya ve sermaye s›n›f›na karfl› durmakt›r. “‹kiyüzlü Erdo¤an, ikiyüzlü Erdo¤an” diye hayk›rmakt›r. Konya’n›n ‹srailli pilotlar›n antrenman sahas› yap›lmas›na karfl› ç›kmakt›r. TÜS‹AD’›n ‹srailli ortaklar›n› iflaret etmektir. Hangi Filistin’in yan›nda olundu¤u da bulan›kl›¤a izin vermeyecek bir netlikte gösterilmelidir. AKP'nin bu dönemdeki bir di¤er operasyonel faaliyeti ise kuflkusuz, Ergenekon'un onuncu dalgas› oldu. Ergenekon iflinden AKP'ye daha çok ekmek ç›kacak gibi. “Kontrgerillay› emperyalist iliflkilerin yeni döneminin gereklerine göre dönüfltürme” ihalesini üzerine alan AKP, bu görevi kendisi için de en uygun olacak zamanlarda ve en uygun biçimlerde baflar›yla icra ediyor. Her yeni dalgada nitelik ve nicelik ilerlemesi sa¤lan›yor. Bu seferkindeki ileri ad›m, MGK sekreteri Tunçer K›l›nç'a kadar gidilmesi ve Susurluk'u Ergenekon’a dâhil etme giriflimi oldu. Ergenekon’un de¤iflmeyecek bir sonucu var; bu davaya te¤et geçerek de olsa temas eden herkes, hayatlar› boyunca kurtulamayacaklar› yeni bir kartvizite sahip oldu: “Ergenekoncu”. Ergenekon’u, Avrupa’daki Gladio tarz› örgütlere benzeten ve devlet içinde ama devletin genelinden ba¤›ms›z bir yap›lanmaym›fl gibi gösteren zihniyet, özellikle liberaller taraf›ndan güçlü ve yayg›n bir biçimde alg›lat›lmaya çal›fl›l›yor. Oysa ülkemizde kontrgerilla devletin çekirde¤ini oluflturmaktad›r. Bu durum Ergenekon davas›nda çok net görülmektedir. Hala Kürtlere karfl› sürdürülen kirli savafl›n kirli icraatlar› ortalarda görünmemektedir. Ordu bir kurum olarak sürecin d›fl›nda tutulmaya çal›fl›lmaktad›r. ‹çifllerine, polise ise hiç dokunulmamaktad›r. “Orgeneraller emekli olmaz, görevleri, de¤iflmifl de olsa, devam eder”. Ancak bu prensip, Erdo¤anBaflbu¤ anlaflmas› ve görüflmesinden sonra geçerlili¤ini yitirdi. Baflbu¤ ile görüfltükten sonra Erdo¤an'›n ilk aç›klamas› “kurum içindeki flah›slar›n dav-

ran›fllar›ndan kurumun tamam› sorumlu tutulamaz” minvalinde oldu. Bu izah tarz› da anlaflman›n hangi eksen üzerinde yap›ld›¤›n› netlefltiriyor. Yerel seçimlere do¤ru ilerledi¤imiz bu dönemin çok k›sa bir zaman öncesine kadar as›l gündemini ekonomik kriz, K›l›çdaro¤lu-Gökçek tart›flmas›, do¤algaz zamm› oluflturuyordu ve siyasi hava “AKP'nin inifle geçti¤i” biçimindeydi. Ancak baflta Ergenekon olmak üzere son geliflmeler AKP'nin bir plan›n›n oldu¤unu ve bunu uygulamaya soktu¤unu gösteriyor. Ergenekon’la, karfl› saflar›ndakilerin önemli bir bölümünü kendi dertleriyle u¤raflmak zorunda b›rakarak siyasetten izole eden AKP'nin, bu davaya CHP'li isimleri de sokmak için yeni bir giriflimde bulunmas› da yüksek bir olas›l›k. Yine seçim operasyonu olarak, CHP'nin kendisine karfl› kulland›¤› yolsuzluk silah›n› karfl› tarafa yöneltmek için ilk giriflimlere bafllad› bile. ‹zmir'in CHP'li Güzelbahçe ve De¤irmendere belediye baflkanlar›n›n tutuklanmas›n›n devam› da gelecektir. Yine her seçim dönemi oldu¤u gibi AKP'nin klasik “demokrasi havarisi” görüntüsünü sa¤lamas›na yönelik gösterileri seyretmek zorunday›z. Alevilere Muharrem ay› yeme¤i, Mad›mak kebapç›s›n›n çiçekçi yap›lmas› ve Naz›m Hikmet'in Türk vatandafll›¤›na tekrar geçirilmesi. Elbette en medyati¤i “TRT fiefl”. AB ile ilgilenmiyorsunuz diyenlere de Egemen Ba¤›fl. Büyük olas›l›kla bunlara MHP taban›na hofl gelecek giriflimler de eklenecektir. Kuflkusuz bu icraatlar›n AKP için önemi bu kesimlerden gelen oyu artt›rmas› de¤il, AKP'nin bu kesimler karfl›s›nda elini güçlendiriyor ve bu elefltirilerin sahiplerinin temsiliyetini zay›flat›yor olmas›d›r. Bir siyasi iktidar›n gerçek niteli¤ini anlamak için kadro tercihlerine bakmak ço¤u zaman en do¤ru analizin yap›lmas›n› sa¤lar. AKP'nin bu konuda sicili zaten aflikâr ama yine de son dönemde yap›lan kritik atamalar zihniyeti tüm ç›plakl›¤›yla ortaya koyuyor. New York'ta bulunan Türk Amerikan Derne¤i'nin iki dönem Baflkanl›¤›n› yapm›fl, Bush'a çok yak›n olmakla övünen, ama Avrupa'da hiçbir görevde bulunmam›fl olan Egemen Ba¤›fl, AB Baflmüzakerecisi görevini yürüt-

mek üzere Devlet Bakanl›¤›'na atand›. “Bütün laikleri bir bir flifle geçirece¤im” diyen, sar› bas›n kart› bile olmayan, Bülent Ar›nç'›n eski dan›flman› Kemal Öztürk, Baflbakanl›k Bas›n Dan›flmanl›¤›'na atand›. Abdullah Gül'e verilen üniversite rektörlüklerini ele geçirme operasyonu da bodoslama devam ediyor. Gül, üniversitede türban özgürlü¤ünü öngören bildiride imzas› bulunan, Erdo¤an'›n aile doktorlu¤unu yapm›fl ve belediye baflkanl›¤› döneminde kurdurdu¤u S›cak Yuva Vakf›'n›n baflkanl›¤›n› halen yürütmekte olan Yunus Söylet'i ‹stanbul Üniversitesi rektörlü¤üne atad›. Di¤er atamalar› da çok farkl› de¤il. Cumhurbaflkanl›¤› art›k AKP'nin “yürütme erki”nin bir parças›. Sonuç olarak; yerel seçimler öncesi, gündemin bu flekilde kalmas› bile olas› de¤il. fiimdiden belirgin olan, yerel seçimlerin yerel yönetim politikalar› taraf›ndan etkilenece¤i, ancak bir tür genel seçim atmosferinde yap›laca¤›d›r. Yerel politikalarda birçok alternatifi bulunan AKP'nin, Filistin, Ergenekon, AB, ABD-Obama gibi genel siyasal tercihlerde tek ve belirleyici nitelikteki temsiliyeti, ona seçmen karfl›s›nda güçlü bir konum sa¤l›yor. Böylesi bir atmosferde solun genel “ideolojik bulan›kl›¤›” ve h›zl› geliflen gündemler karfl›s›ndaki “savrulmalar›” ise ciddi bir handikap oluflturuyor. Üstelik yasal solun, oy pusulas› karfl›s›ndaki zay›fl›¤›/zafiyeti çarp›k bir bask›lanma da yarat›yor. Yasal partinin en önemli baflar› ölçütü “kaç oy al›nd›¤›”d›r. Bu konudaki baflar›s›zl›k “arac› ve amac›” sorgulat›r. Bu sonucun bask›lanmas› alt›ndaki solun, seçim öncesi dönemde çeflitli pragmatist tutumlar almas›, ilkesiz ittifaklar yapmas› belirgin özelliklerdendir. Ancak “ne yapt›¤›n› bilen” bir siyasal çizgi, gerek sola yön göstermede gerekse egemen s›n›flar›n tezgâh›n› bozmada belirleyici olabilir. AKP'nin oluflturdu¤u yapay ya da gerçek siyasal gündemlere AKP karfl›t› bir eksenden müdahale edilmeli, yerel seçim dönemi hak mücadelelerinin somut kazan›ma dönüfltürülece¤i bir süreç olarak de¤erlendirilmeli, kal›c› halk örgütlenmelerinin oluflturulmas› amaçlanmal›d›r.

Birkaç tane kedi yavrusu, birkaç tane körpe tekircik al›p bir kutuya koyun” diyor Cemal, Gazze’nin en büyük hastanesi olan El fiifa hastanesinde bir cerrah. “Kutuyu mühürleyin, sonra bütün a¤›rl›¤›n›z ve gücünüzle, ayaklar›n›z küçük kemiklerin k›r›ld›¤›n› hissedene ve son zay›f miyav sesini iflitene kadar üstünde z›play›n”. Kutulara dehfletle bakarken doktor devam ediyor: “Bu tür resimler dolafl›ma girdikten sonra neler olaca¤›n› hayal etmeye çal›fl›n. Kamuoyunun hakl› öfkesi, hayvan haklar› örgütlerinin flikâyetleri…” Doktorlar söylenmeye devam ediyor, bense gözlerimi ayaklar›m›z›n dibindeki kutulardan alam›yorum. “‹srail yüzlerce sivili sanki bir kutuya doldururmufl gibi bir okula s›k›flt›rd›, çocuklar dahil, sonra onlar› bombalar›n›n bütün gücüyle ezdi. Dünyan›n tepkisi ne oldu? Neredeyse hiç bir fley. Filistinli olmak yerine hayvan olsayd›k daha fazla korunurduk”. Bu noktada doktor kutulardan birine e¤iliyor ve önümdeki kapa¤› kald›r›yor. ‹çinde kopuk eklemler, ayaklar ve kollar var, baz›lar› dirsekten, di¤erleri uyluk kemi¤i ile birlikte, elliden fazla yaral›yla sonuçlanan Jabaliya‘daki Birleflmifl Milletler okulunun yaral›lar›na aitler. Sanki acil bir ça¤r›ya yan›t veriyormuflum gibi, Jamal’den h›zla ayr›l›p, tuvalete kofluyorum. Biraz sonra, bafl›m›zdan afla¤›ya misket bombas› ve beyaz fosfor gibi Cenevre Sözleflmesi taraf›ndan yasaklanm›fl olan silahlar ya¤d›ran ‹srail ordusunun yol açt›¤› y›k›m hakk›nda göz doktoru Dr. Abdel ile konufluyorum. Bunlar son Lübnan savafl›nda Tsahal ordusu taraf›ndan ve Felluce’de ABD hava kuvvetleri taraf›ndan da kullan›lm›flt›. Al Auda hastanesinin önünde bulundu¤umuz yerden 500 metre uzakl›kta kullan›lan beyaz fosfor bombalar›na tan›k olduk ve bunlar› filme ald›k, bu mesafe ‹srail Apachelerinin alt›nda herhangi bir sivil olup olmad›¤›n› anlaman›n mutlak olarak mümkün olmad›¤› kadar uzakt› ama bize öylesine yak›nd› ki. 1980 Cenevre Anlaflmas› beyaz fosforun sivil alanlarda dolays›z bir savafl arac› olarak kullan›lmas›n› yasakl›yor, sadece sislendirme ya da ayd›nlatma amac›yla izin veriyor. Bu silah› Gazze’de yani dünyan›n en büyük nüfus yo¤unlu¤unun bulundu¤u bir toprak fleridinde kullanman›n bafll› bafl›na bir suç oldu¤u aç›k. Doktor Abdel bana El fiifa hastanesinde belirli organlarda incelemifl olduklar› yaralara gerçekten de beyaz fosfor kurflunlar›n›n yol aç›p açmad›¤›n› kesinlefltirecek t›bbi ve askeri uzmanl›¤a sahip olmad›klar›n› söyledi. Ama yine de, 20 y›ll›k mesle¤inde flu anda getirilenlere benzer yaralar› hiç görmedi¤ini de ekliyor. Kafatas› üzerindeki travmalardan, kemiklerdeki k›r›klardan, kurban›n yüzünün maruz kald›¤› muazzam çarpman›n izlerini gösteren belirtilerden söz ediyor. Aç›klanamaz buldu¤u fleylerden birisi böylesine fliddetli bir darbede kafatas›n›n içinde bir yerlerde bir iz b›rakmas› gereken gözlerin tamamen yok olmas›. Çünkü adli t›bba getirilmeden önce ameliyatla ç›karm›fl gibi hiç gözleri olmayan cesetlerin hastanelere getirildi¤ini görüyoruz. ‹srail bizlere günde 3 saatlik ateflkes bahfletti¤ini duyurdu. ‹srail ordusunun tepesinden gelen bu aç›klamalar Gazze halk› taraf›ndan Hamas liderlerinin düflman askerlerini k›rd›klar› yönündeki aç›klamalar kadar güvenilir bulunuyor. Bu noktada aç›k olmak gerekirse, Tel Aviv askerlerinin en kötü düflman› Davut’un Y›ld›z›’n›n alt›nda savaflanlar›n ta kendileri. Dün, Gazze liman›ndan ayr›lan bir savafl gemisi, Jabaliya civar›nda birleflik bir cephe olarak hareket eden Filistin Direnifli’nden büyük bir gerilla grubunu imha etti¤ini iddia etti. Ancak, üçü ölen ve yirmisi yaralanan bu grubun kendi askerleri oldu¤u ortaya ç›kt›. Burada kimse ‹srail’in ilan etti¤i ateflkeslere inanm›yor, bugün saat 2’de Refah ‹srail helikopterlerinin sald›r›s›na u¤ruyor. Jabaliya’da ise yine çocuklar katledildi; öldürülen Abed Rabbu ailesinden 2, 4 ve 6 yafllar›ndaki üç k›z kardefl. Bundan yar›m saat kadar önce Jabaliya’da, K›z›lhaç hastanesinin ambülânslar› yine sald›r›ya u¤rad›. ISM’den arkadafllar›m Eva ve Alberto ambülânstayd›lar ve her fleyi filme al›p bütün büyük bas›n kurulufllar›na geçmeyi baflard›lar. Hasan, daha iki gün önce Gazze kentindeki yaral›lara yard›ma giderken öldürülen sa¤l›kç› Arafa’n›n ölümüne a¤larken, dizinden vuruldu. Bir ‹srail keskin niflanc›s› üzerlerine on el atefl ederken, yolun ortas›nda can çekiflmekte olan bir adam› almak için durmufllar. Kurflunlardan birisi Hasan’›n dizkapa¤›na isabet etmifl ve ambülâns delik deflik olmufl. fiu anda ölü say›s› 688, ayr›ca 3,070 yaral›, 158 ölü çocuk ve say›s›z kay›p var. Daha dün, 83 tane ölü sayd›k, 80 tanesi sivildi. ‹srail taraf›ndaki ölü say›s› ise 4. Bütün gece ambülânslarda çal›flaca¤›m Al Quds hastanesine do¤ru, son derece korkusuz taksilerden biriyle bombalar› savuflturmak için zikzaklar çizerek yol al›rken, soka¤›n birinin köflesinde tam da savafl sonras› ‹talya’s›ndaki “scuiscia” çocuklar› gibi görünen parçalanm›fl kirli giysiler içindeki bir sokak yetimleri grubuna rastlad›k. Gökyüzüne, uzaklara, hayatlar›yla oynayan yaklafl›lamaz düflmana karfl› tafllar f›rlat›yorlard›. Bu, yaflad›¤›m›z zaman›n ve mekân›n tuhafl›¤›n›n anl›k bir görüntüsü olarak ne kadar da ç›lg›nca bir e¤retileme. ‹nsanca kal›n.


15 Ocak 28 Ocak

2009

GÜNDEM 3

Erdo¤an’dan adaylara tavsiyeler

Bursa’ya ‘k›rm›z› sokak’ç› aday / Recep Altepe

Baflbakan Tayyip Erdo¤an Ankara Alt›nda¤’da yap›lan aday tan›t›m töreninde adaylara tavsiyelerde bulundu. Adaylara Belediye baflkan› seçildikten sonra telefonlar›n› kapatmamalar› gerekti¤ini söyleyen Erdo¤an, kendisinin telefonunun 24 saat aç›k oldu¤unu belirtti. Ancak Erdo¤an, arayabilecek kiflilerin, do¤algaz faturas›n› ödeyemeyen yoksullar yada iflten at›lan iflçiler mi, yoksa ihalelerin durumunu soracak ifladamlar› m› olaca¤›n› söylemedi.

AKP, Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan aday› olarak mevcut Belediye Baflkan› Hikmet fiahin yerine, Osmangazi Belediye Baflkan› Recep Altepe’yi gösterdi. Altepe’nin en dikkat çeken uygulamalar›ndan birisi “K›rm›z› Sokak” uygulamas›yd›. Altepe’nin içkili mekanlar›n ruhsatlar›n› yenilemeyerek, kent merkezindeki içkili yerleri flehir d›fl›na tafl›ma plan›, ulusal bas›nda “K›rm›z› Sokak” olarak yer al›nca Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan veto edilmiflti.

Do¤algaz› zehir ettiler Piyasaya düflmüfl do¤algaz, flirketlefltirilmifl hizmetler, tafleronlaflt›r›lm›fl altyap› faaliyetleri donduruyor, soyuyor, zehirliyor, öldürüyor! 2008 y›l›n› do¤algaz özellefltirme ihaleleri, belediye hizmetlerinin tafleronlaflt›r›lmas›na h›z verilmesi ve do¤algaz zamlar› ile geçiren Türkiye, yeni y›la 7 gencin Ankara’daki feci ölüm haberiyle girdi. ‹slamc› bas›n›n gericilikte s›n›r tan›mayan zihniyeti, ölümlerin nedenini “yeni y›l kutlamas›” olarak duyurdu. Baflkent Do¤algaz Afi Genel Müdürü Veysel Karani Demir’in, “do¤algaz flirketinin fiyat› düflecek” en-

diflesi ile çocuklar›n naafllar›na dair terbiyesizce spekülasyon yapmas› AKP’nin gericilikle harmanlanm›fl piyasac› karanl›¤›n› gözler önüne serdi. Abonelik, sayaç, proje onay paras› ad› alt›nda on kalem para toplayan, her ay daire bafl› yüzlerce lira fatura kesen belediyelerin bu dairelerde y›ll›k denetim ve bak›m yapacak kaynak ay›rmamas› piyasa mant›¤›na uysa da vicdanlara s›¤mad›. Belediyenin gazetelere ilan vere-

ABD kuyrukçulu¤u üflütüyor Rusya, ABD kuyru¤una giren Ukrayna ile aras›ndaki do¤algaz›n ak›fl› durdurunca Türkiye’nin de topun a¤z›nda oldu¤u ortaya ç›kt›. Elektrik üretiminin de büyük oranda do¤algaza ba¤l› oldu¤u Türkiye’ye do¤algaz ak›m› üçte bir oran›nda azal›rken, hükümetin bölgede ABD yanl›s› pozisyon al›fl› her an büyük bir belaya yol açabilir. Zira Türkiye do¤algaz›-

n›n çok büyük bir bölümünü ABD’nin etkinliklerini azaltmaya çal›flt›¤› Rusya ve ‹ran’dan sa¤l›yor. Bu duruma karfl› enerji ba¤›ms›zl›¤› ad› alt›nda “nükleer enerji” alternatifi ›s›t›l›yor. Oysa nükleer enerji tercihi de d›fla ba¤›ml› teknolojisi nedeniyle, ba¤›ml›l›¤› azaltmay› de¤il ‘yönünü de¤ifltirmeyi’ hedefliyor. Mühendis odalar› bu açmaza karfl› yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›na yönelmenin en do¤ru tercih oldu¤unu söylüyor. Bu tür aray›fllar› bir kenara atmadan, ABD’nin “gaz›na gelip” komflu ülkelerle iliflkileri ç›kmaza sokman›n “enerji ba¤›ms›zl›¤›” k›l›f›na sokulmas›na karfl› da uyan›k olmak gerekiyor.

rek vatandafllar› parayla bak›m yapmaya ça¤›rd›¤›n› ifade eden savunmas›, kabahatinden büyük bir özür oldu. Bu katliam piyasac› vurdumduymazl›¤›n ilk ve tek sonucu olmad›. Gaz zehirlenmeleri nedeniyle y›l›n ilk haftas›nda Ankara, ‹stanbul ve Konya’da 5 vakada toplam 11 kifli öldü. Belediye hizmetlerinin tafleronlara devri sonucu düflen hizmet kalitesi de geçen sene patlamalara neden olmufl ve can alm›flt›. Mart ay›nda ‹stanbul Gaziosmanpafla’da kaz› yapan tafleron flirkete ait ifl makinesinin do¤algaz borusunu delmesi nedeniyle yaflanan patlamada bir çocuk ölmüfl 11 kifli yaralanm›flt›. Eylül ay›nda da Eyüp’te ayn› nedenle bir patlama yaflanm›flt›. Aral›k ay›nda ayn› “kaza” Kocaeli’nde yaflanm›fl 3 kifli ölmüfl 6 kifli yaralan›flt›. Piyasalaflt›r›lm›fl do¤algaz

Hava kirlili¤i AKP’nin eseri

sadece öldürmüyor ayn› zamanda soyuyor ve donduruyor. 2008’de do¤algaza yüzde 80’in üzerinde zam yapan hükümet 2 ayd›r hemen her hafta “indirim” sinyali veriyor. Halk, so¤uk k›fl günlerinde 200-300 TL civar›nda faturalar›n alt›nda ezilirken veya so¤ukta kal›p üflümeyi “tercih” ederken indirim müjdelerinin ard› arkas› kesilmiyor. Ancak zam yaparken gerekçe olarak kullan›lan ve dolar ile petrol fiyatlar›n› temel alan formüle göre Aral›k ay› sonunda yüzde 10 indirim yap›lmas› gerekirken Bakanlar Kurulu bu indirimi yapmad›. Zamda geçerli olan “ne yapal›m dolar ve gaz pahalan›yor” aç›klamas›, indirimde ifllemedi. Son olarak Enerji Bakan› H. Güler bir kez daha ay sonunda “hesaplama” yapacaklar›n› duyururken halka zaml› faturalar kesilmeye devam ediyor.

Hava kirlili¤i, y›llar sonra yeniden insan sa¤l›¤›n› tehdit eder boyuta ulaflt›. Erzurum ve Manisa'da kirlilikten etkilenerek hastanelere baflvuranlar›n say›s› artarken H›fz›ss›hha’n›n verilerine göre Ankara’da s›n›r de¤erler 10 kat afl›ld›. ‹stanbul, Edirne, Mu¤la, Kayseri gibi birçok

kent akflam saatlerinde dumanla kaplan›yor. Tüm Anadolu kentlerinde havay› zehir eden kirli¤in sebebi aç›k: Zamlar yüzünden do¤algaz kullan›m›n›n azalmas›, bedava kömür da¤›t›m›n›n soba kullan›m›n› art›rmas› ve da¤›t›lan kömürün kalitesizli¤i.

Halk›n tamam›na do¤algaz› ucuza ulaflt›rmak yerine kükürt oran› çok yüksek, kalitesiz kömür ile oy kapmaya çal›flan AKP’li belediyeler milyonlarca insan› zehirlemekle kalm›yor, hava kirlili¤ini inkar ederek göz göre göre sorumluluktan kaçmay› tercih ediyor.

Halk yerel seçime haz›rlan›yor Yaklaflan yerel seçimlerle beraber Türkiye’nin farkl› kent, ilçe ve mahallelerinde halk, kendi taleplerini belediye ve muhtarl›klara tafl›yacak seçenekler yaratmak için harekete geçti. Belediyeler için ortak platformlar oluflturulurken ‘halk›n muhtar›’ çal›flmalar› için kitlesel toplant›lar düzenleniyor Seçimler yaklafl›rken farkl› kentlerde, ilçe ve mahallelerde halk kendi taleplerine kulak veren yerel yönetimler oluflturabilmek için bir araya geliyor. ‹stanbul ve Bursa’da yerel inisiyatifler ortak tav›r gelifltiriyor. Ankara Mamak ve Dikmen’de gerçeklefltirilen halk toplant›lar›nda hak mücadelelerinin ›fl›¤›nda talepler ve halk demokrasisinin tesis edilebilece¤i yerel yönetim olanaklar› tart›fl›l›yor. Türkiye’nin farkl› kentlerinde de ayn› amaçlarla “halk›n muhtar›” toplant›lar› düzenleniyor. Beykoz Halk Birli¤i: “Biz de var›z”

Beykoz’da örgütlü emek ve kitle örgütleri, siyasi partiler ve demokratik inisiyatifler bir araya gelerek seçimlerde ortak hareket etme karar› ald›. Beykoz Halk Birli¤i ad›yla bir araya gelen kurumlar 10 Ocak günü bir bas›n aç›klamas› gerçeklefltirerek bar›nma, iflsizlik, sa¤l›k ve e¤itim sorunlar› baflta olmak üzere karfl›lafl›lan tüm sorunlar için halkç› çözümler yaratmak amac›yla yerel seçimlere gireceklerini belirtti. Ankara halk› sözünü söyleyecek Ankara’da Dikmen ve Mamak’ta gerçeklefltirilen halk toplant›lar›nda halk›n

haklar› mücadelesinin önemli bir parças› olan yerel yönetimler tart›fl›l›yor. “Halk›n muhtar›” tart›flmalar›n›n yap›ld›¤› toplant›lar düzenleniyor. Yerel yönetimlere aday

Üniversiteliler hesap sordu ‹stanbul Ö¤renci Kolektifleri kesilen burslar›n›n ve yüksek ulafl›m hizmeti fiyatlar›n›n hesab›n› sormak için Büyükflehir Belediyesi’nde eylem yapt› ‹stanbul’da üniversite ö¤rencileri burslar›n kesilmesinin ve ulafl›m zamm›n›n hesab›n› sormak için Belediye binas›nda eylem yapt›. Üniversiteliler Kadir Topbafl’la görüflmek için gittikleri Belediye binas›nda

sald›r› ve gözalt› ile karfl›laflt›lar. Ö¤renci Kolektifleri burslar›n kesilmesi ve ulafl›m zamlar› hakk›nda Kadir Topbafl’la görüflmek üzere 30 Aral›k’ta da ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’ne gitmiflti. Belediye bina-

s›nda özel güvenliklerin ve polisin sald›r›s›na u¤rayan ö¤renciler bir yetkiliyle görüflüp burslar›n yeniden verilmesi ve ulafl›m ücretlerinin yüzde 50 oran›nda düflürülmesi taleplerini iletmifllerdi. Aradan geçen 10 gün içinde yan›t gelmemesi üzerine Ö¤renci Kolektifleri taleplerinin takipçisi olup 9 Ocak günü yeniden Belediye binas›na gitti. Özel Güvenlik engelini turnikelerden atlayarak aflan üniversitelilere polis ve belediye görevlileri sald›rd›. Polis sald›r›s› sonucu 33 ö¤renci gözalt›na al›nd›.

yöneticilerin kat›laca¤› ve halk›n flartlar›n›n adaylara sunulaca¤› toplant›lar örgütleniyor. Bar›nma hakk› mücadelesi yürüten Dikmen Vadisi’nin ba¤l› oldu¤u

Mürsel Uluç Mahallesi için “halk›n muhtar›” toplant›lar› yap›lmaya baflland›. Dikmen Vadisi halk› yerel seçim tart›flmalar›yla beraber Melh Gökçek’i hedef alan “Dur-

durun Art›k Bu Adam›” bafll›kl› bir bildiri yay›nlad›. Gökçek’in adayl›¤›n›n aç›kland›¤› saatlerde Vadi halk› da mahallede atefller yakarak mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. Bursa’da farkl› siyasal parti ve kitle örgütleri Bursa Halk Meclisi ad›yla yerel seçimlerde ortak hareket etmek karar› ald›. Samsun Canik’te ise Yavuz Sultan Selim Mahallesi halk› yapt›klar› toplant›n›n ard›ndan bugüne kadar kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmedi¤ini belirterek mahallelerini seçim ve propaganda çal›flmalar›na kapatt›klar›n› aç›klad›lar.

AKP medyada tam gaz AKP hükümetinin kendi medyas›n› yaratma hamleleri devam ediyor. “Yandafl medya” çizgisinde yay›n yapan Zaman, Yeni fiafak gibi gazetelerin yan›na TMSF–Çal›k marifetiyle Sabah’› da ekleyen AKP bir yandan da TRT’yi kendi çiftli¤i haline getiriyor. Kamu kuruluflu olan TRT, yap›lan atamalarla yay›n çizgisi ve yönetici kadrosuyla AKP’nin dümen suyundan gidiyor. TRT Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 30 Aral›k’ta dolmas› üzerine Bakanlar Kurulu prosedür gere¤i RTÜK taraf›ndan önerilen 8 adaydan 4’ünü atad›. RTÜK Yönetim Kurulu’nda ço¤unluk AKP’li üyelerde bulundu¤u için onlar›n tercihleri kabul gördü. Atanan adaylar›n or-

tak özelli¤i AKP’ye yak›n çizgide olmalar›. Elektronik ve kitle iletiflimi alan›na atanan ‹hsan Cafer Elhan AKP’li. Hukuk alan›nda atanan Tahsin Fendo¤lu Baflbakan’›n yak›n arkadafl›. ‹ktisat ve maliye alan›nda ata-

nan Coflkun Çak›r ise türbana özgürlük bildirisinin imzac›lar› aras›nda yer al›yor. Atanan bir di¤er isim de ‹rfan Çiftçi. Medya muhasara alt›na al›n›yorken Baflbakanl›k’ta medyayla iliflki kurma görevi de ‹slamc› hareketten isimlere emanet ediliyor. Kanal 7’nin Ankara Temsilcili¤i görevinin ard›ndan Baflbakanl›k bas›n sözcüsü olan Akif Beki görevinden ayr›ld›. Beki’nin yerine yine Kanal 7’de yetiflen Kemal Öztürk getirildi. Öztürk, geçmiflte yay›nlad›¤› kitaplarda kulland›¤› ‹slamc› argümanlarla gündeme gelmifl, haz›rlad›¤› belgesel de ayn› gerekçe ile Kanal 7’nin RTÜK’ten ceza almas›na neden olmufl, “Laikleri flifle dizmek istiyorum” sözlerini sarf etmiflti.

Durumdan kim vazife ç›karmal›? Ferda KOÇ ferda@sendika.org

Dünya krizi g›rtla¤›m›za çöktü. “Ekonomi” diliyle verilen “kriz raporlar›” hep patronlar›n “dertlerini” anlat›yor. Oysa “ip çar›¤›, çar›k aya¤› s›k›yor”. Kriz patronlar› “s›k›yor”, patronlar da iflçinin g›rtla¤›n›. Bu krizin uzun sürece¤i, yaln›zca otomotivi de¤il, inflaat›, beyaz eflyay› ve turizmi de durduraca¤› neredeyse kesin. fiu anda otomotiv ve yan sanayiinde gördü¤ümüz kapatmalar, küçültmeler, duraklamalar, çok k›sa bir süre sonra di¤er sektörlerde de yaflanmaya bafllayacak. fiu anda “ucunu” gördü¤ümüz krizin, birkaç ay sonra “gövdesini” de görmeye, hissetmeye bafllayaca¤›z. Metal sektöründe yaflanan sars›nt›, örgütlü metal iflçilerinin iflgal ve yol kesme hareketleriyle “iflyeri rahats›zl›klar›” biçiminde d›fla vurmakla kalm›yor. Otomotiv sanayiinin ve ba¤l› ifllerin yo¤un oldu¤u ‹zmit ve Bursa gibi flehirlerde, iflçi dinamizmi “kent muhalefeti”ni canland›r›yor. Bu krizin yaln›zca “iflyeri merkezli” gerilim ve çat›flmalara yol açaca¤› da san›lmamal›. Ücretlilerin kitlesel olarak “borçlar›n› ödeyemez” duruma gelmesi kaç›n›lmaz gibi görünüyor. Bir süre sonra, halk›n bankalara, devlete ve di¤er alacakl›lara karfl› “moratoryum” ilan etmek zorunda kalaca¤›n› kestirmek güç de¤il. Bu kapsamda bir y›k›m süreci karfl›s›nda, iflyerlerinde geliflecek “iflgal”, “yol kesme” vb. hareketlerin, bölgesel halk hareketlerine dönüflüm kanallar›n› bugünden infla etmek gerekti¤i aç›k. ‹flçi hareketinin “bölgesel halk hareketlerine” dönüflümü aç›s›ndan “deneyimsiz” de¤iliz. “Büyük Zonguldak Yürüyüflü” ve “Paflabahçe Direnifli” çok uzak bir geçmiflin hareketleri de¤il. Önümüzdeki “kriz günleri”nde, metal, inflaat, beyaz eflya ve turizm sektörlerinin a¤›r darbelere maruz kalaca¤› ve “ateflin düflece¤i yer” olan bu sektörlerdeki iflçilerden yükselecek sesler, Türkiye’nin birçok merkezinde birden bölgesel halk hareketlerinin geliflmesine ortam haz›rlayacak. ‹flte bu noktada, mevcut sendikal merkezlerin 1990’l› y›llar›n hareket kapasitesine dahi sahip olmad›¤›n›, tam tersine güçsüzlük, güdümlülük, parçalanm›fll›k nedeniyle “kafalar›n› iflyerlerine gömme” ve “krizi en az hasarla atlatma” e¤iliminde olduklar›n› görmeliyiz. Zaten krizin en büyük fliddetle sarsaca¤› iflkollar›ndan yaln›zca metal ifl kolunda az çok örgütlü bir çekirdek iflçi grubu bulunuyor. ‹nflaat ve turizm sektörleri neredeyse tamamen örgütsüz ve bir “çekirde¤i” de yok. Metal iflkolunda ise Türk Metal’in hegemonyas› nedeniyle örgütlü iflçilerin hareket alan› oldukça k›s›tl›. Tek tek iflyerlerine düflen atefller karfl›s›nda geliflen ilk “isyan”lar›n iflyerleriyle s›n›rl› bir çerçeveye hapsolmas› ve sönümlenmesi tehlikesi oldukça ciddi. Metal iflkolunda yaflanan deneyimler, Birleflik Metal gibi, metal iflçilerinin devrimci mücadele gelene¤ini sürdürmeye çal›flan bir sendikan›n dahi bu çerçeveyi zorlamakla birlikte k›ramad›¤›n› gösteriyor. Geliflen iflçi direnifllerini, “halk direnifli çekirdekleri” haline getirmek ve buradan da tüm ülkeyi etkileyecek “bölgesel halk hareketleri”ne yönelmek, mevcut sendikal yap›lar›n önüne koyabilece¤i, üstesinden gelebilece¤i bir görev de¤il. Bu “yeni tipte sendikal görevi” ancak bugünün iflçi s›n›f› hareketini bir “halk hareketi” olarak örgütlemek gerekti¤ini gören, kavrayan devrimciler önlerine örgütlenmesi gereken bir görev olarak koyabilirler. Kriz ateflinin yak›c› bir biçimde düfltü¤ü emekçi merkezlerinde yaflanan direniflleri, kriz karfl›s›nda bir “halk direnifli çekirde¤i” olarak örgütlemek için, öncelikle “kriz tedirginli¤i” yaflayan, örgütlü-örgütsüz, bütün iflçilere ulaflan ve onlar› “hak mücadelelerine” yönelten bir eylem çizgisinin yarat›lmas› gerekiyor. Ancak çok güçlü bir halk hareketi, “çal›flma ve insanca yaflama hakk›n›”, mali sermayenin “çalma, ç›rpma, bat›nca da milletin üstüne y›k›lma” hakk›n›n karfl›s›na koyabilir. Halk›n gündelik gereksinimlerini halk›n haklar› mücadelesine dönüfltürmeyi temel mücadele yöntemi haline getiren devrimci halk örgütleri, kriz ateflinin düfltü¤ü bütün emekçi merkezlerinde bu “yeni durum”dan bu “yeni vazifeyi” ç›karmal› ve somut olarak tüm toplumsal muhalefet güçlerinin önüne koymal›d›r.


15 Ocak 28 Ocak

4 GÜNDEM MET‹N GÖKTEPE ANILDI

D‹NK A‹LES‹ TRT’Y‹ UYARDI

‘Metinler ölmez’

‘Irkç› söyleme alet olmay›n’

8 Ocak 1996 tarihinde görev bafl›ndayken polislerce gözalt›na al›narak, iflkencede öldürülen Evrensel gazetesi muhabiri Metin Göktepe, ölümünün 13. y›l›nda mezar› bafl›nda an›ld›. Esenler At›flalan›’nda bulunan mezarl›kta düzenlenen anma törenine Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe ile Evrensel gazetesi çal›flanlar› da kat›ld›. Anma töreni, yap›lan konuflmalar›n ard›ndan at›lan sloganlarla son buldu.

Dink ailesi, avukatlar› arac›l›¤›yla, Hrant Dink’in ve devrimcilerin Marafl Katliam›’n›n sorumlusu olmakla suçland›¤› fiahlar›n Labirenti program› ile ilgili olarak TRT’ye bir düzetme yaz›s› gönderdi. Dink ailesi, devlet televizyonunun böyle bir yalana ve ›rkç› söyleme alet edilmesinin do¤ru olmad›¤›n› belirtti. Dink ailesinin avukatlar›, belgeselden yap›mc› kadar TRT yönetiminin de sorumlu oldu¤una dikkat çekti.

ÖZGÜRLÜK DÜfiMANI YÖK

‘Örgütlenmek yasak’ Göreve gelirken ‘üniversiteleri özgürlefltirmeyi’ vaat eden YÖK Baflkan› Y. Ziya Özcan, bayra¤› devrald›¤› eski baflkanlardan farks›z oldu¤unu k›sa sürede gösterdi. YÖK, birçok kitle örgütünün kurucusu olan akademisyenlere, izin almadan örgüt yöneticili¤i yapmay› yasaklad›. Akademisyenler genelgeye tepki gösterirken, örgütlenmelerinin önünün kesildi¤i görüflünde birlefltiler.

2009

R‹ZE ‹ÇME SUYUNDA NOROV‹RÜS

HER TAfiIN ALTINDA GÖKÇEK

Su özelleflecek!

AfiT‹’den kira al›nmam›fl

Rize merkezde, üç mahallede binden fazla kiflinin kusma ve bulant› flikayetleriyle hastanelere baflvurmas›n›n ard›ndan, içme suyu flebekesinde Norovirüs tespit edildi. Rize'de yaflanan bu durum gündemde olan su da¤›t›m› özellefltirmesinin yarataca¤› tehlikeli sonuçlara iflaret ediyor. Hat›rlanaca¤› üzere Eylül ay›nda bir rapor yay›nlayan TÜS‹AD, su da¤›t›m›n acilen özel sektöre aç›lmas›n› istemiflti.

Gökçek ve bürokratlar›n›n, trilyonluk kamu zarar›na yol açan ilginç bir kiralama skandal› ortaya ç›kt›. Belediyece kiraya verilen flehirleraras› otobüs terminalinden yedi y›ld›r hiç kira almam›fl. Say›fltay denetçileri, Ankara Anakent Belediyesi’nin flehirleraras› otobüs terminali iflletmesi kompleksinin 2006 y›l› da dahil olmak üzere 7 y›ll›k kiras›n› hiç almad›¤›n› saptad›.

Kontrgerilla cephanelik yeniliyor Son operasyonlarla Ergenekon’a “Susurluk” afl›s› yap›larak kontrgerillan›n yenilenme sürecinin meflruiyeti sa¤lanmaya çal›fl›l›rken, tasfiye edilen kontrac›lar›n silahs›zland›r›lmas› da amaçlan›yor Ergenekon Operasyonu’nun 10’uncu dalgas› ile gözalt›na al›nan 40 kiflinin 16’s› tutuklan›rken bir kez daha AKP hükümetinin “derin devleti ve kontrgerillay›” tasfiye etmeye çabalad›¤› iddia edildi. Tayyip Erdo¤an operasyonu “Türkiye de¤ifliyor” diye de¤erlendirirken, liberal ve ‹slamc› medya AKP’nin kontrgerilla mekanizmas›n› da¤›tt›¤› nakarat›n› tekrarlad›. Operasyondan bir hafta önce, TRT’den Marafl katliam›n›n Hrant Dink taraf›ndan tertip edildi¤i propagandas› yayanlar›n kontrgerillan›n üstüne gittiklerini iddia etmeleri yarat›lmaya çal›fl›lan “ak›l tutulmas›”n›n boyutlar›n› gözler önüne serdi. Yarg›tay eski Baflsavc›s›

Sabih Kanado¤lu’nun evinin aranmas›, MGK eski Genel Sekreteri Tuncer K›l›nç, emekli orgeneraller Kemal Yavuz, Erdal fienel ve YÖK eski baflkan› Kemal Gürüz’ün gözalt›na al›nmas›, AKP’nin operasyonlara “28 fiubat süreci ile hesaplaflma” görüntüsü vererek seçim öncesi taban›n› motive etme çabas›n›n bir parças› olarak da yorumland›. Son operasyon dalgas›n›n en “bomba” yan› ise Susurluk davas›nda da yarg›lanan ve Kürtlere karfl› iflledi¤i insanl›k suçlar›yla tan›nan ‹brahim fiahin’in ve Yarbay Mustafa Dönmez’in krokilerinden ulafl›lan “gizli” cephaneliklerdi. Bu cephaneliklerle “Ergenekon Terör Örgütü” operasyonunun

bugüne kadar eksik kalan “silahl›” k›sm› da tamamlanm›fl oldu. Yakalanan silahlar›n operasyona “ciddiyet” kazand›rd›¤› dile getirilirken, Türkiye’nin kontrgerilladan temizlendi¤i iddialar› daha yüksek sesle ifade edilmeye baflland›. Kontrgerilla art›klar› silahs›zland›r›l›yor “Silah gömmek”, So¤uk Savafl döneminin koflullar›na göre infla edilen kontrgerilla cihaz›n›n geleneklerinden biri olarak biliniyor. Seferberlik Tetkik Kurulu ad›yla resmilefltirilen Özel Harp Dairesi’nin olas› bir “Rus iflgali”ne karfl› halk›n kullanmas› gerekçesiyle birçok yere silah gömdü¤ü ve bu silahlar›n daha sonra “ülke içindeki komünist tehdide”

Mutabakat sürüyor Ergenekon Operasyonu kapsam›nda gözalt›na al›nanlar aras›nda MGK eski Genel Sekreteri Tuncer K›l›nç’›n da oldu¤u 3 emekli general ile görevdeki subaylar›n bulunmas› gözleri Genelkurmay’a çevirdi. Ergenekon Operasyonu’nun daha önceki aflamalar›nda Orduevleri’nde ve TSK lojmanlar›nda yap›lan bask›nlara onay veren Genelkurmay bu kez de gözalt› ifllemlerini bizzat kendi gerçeklefltirdi. Bu duruma ra¤men komutanlar›n operasyon sonras› acil toplant› yapmas› ve efllerinin Tuncer K›l›nç’›n evine yapt›¤› ziyaret “operasyona tepki” olarak yorumland›. Ancak daha önceden de askeri yetkililer operasyon kapsam›nda tutuklanan emekli Jandarma Genel Komutan› fiener Eruygur ve emekli 1'inci Ordu Komutan› Hurflit Tolon’u ziyaret etmifl ve ziyaretin ard›ndan bu kiflilerin tutukluluk halinde bir de¤ifliklik olmam›flt›. O zaman da bu ziyaretler “TSK’dan net tav›r” olarak yorumlanm›flt›. Bu ziya-

retin ard›ndan operasyonun MGK eski Genel Sekreteri’nin gözalt›na al›nd›¤› ve muvazzaf subaylar›n tutukland›¤› biçimde genifllemesi TSK’n›n tavr›n›n hükümete geri ad›m att›rmay› de¤il, “m›nt›ka temizli¤i” karfl›s›nda TSK’n›n içindeki itirazlar› azaltmay› hedefledi¤i yorumlar›n›n yap›lmas›na neden oldu.

karfl› 16 Mart ve Marafl gibi katliamlarda kullan›ld›¤› biliniyor. Benzer flekilde 12 Eylül sonras› da Kürtleri hedef alan yüzlerce kontrgerilla cinayeti “gömülü” silahlarla yap›lm›flt›. Ergenekon Operasyonu ile kontrgerilla mekanizmas› “güncel ihtiyaçlara göre” yenilenirken eski kontrac›lar› mekanizman›n d›fl›na itmek yeterli olmuyor. Zira bu kifliler silahs›zland›r›lmad›kça “kontrac›l›k” oynamaya devam ediyorlar. ‹flte son operasyon bir taraftan da, ABD’nin de¤iflen talepleri ve AKP-TSK mutabakat› ile gerçekleflen kontrgerillan›n yenilenme sürecini destekleyecek bir m›nt›ka temizli¤i olarak yaflan›yor. ‹lk cephaneli¤in ABD-Türkiye gizli askeri operasyonlar›n›n simge merkezlerinden Bayrak Garnizonu’nun bulundu¤u, “kontrgerillan›n eylem üssü” olarak da an›lan Gölbafl›’nda; ikinci cephaneli¤in de Özel Harp Dairesi’nin “eski” e¤itim alan› Yenikent’te bulunmas› da tesadüf de¤il. Eski cephaneliklerin buralarda olmas› beklenen bir fley ama bilinmeyen ve hiç sorgulanmayan fley ise yeniden infla edilen kontrgerillan›n “yeni cephaneliklerin” nerede oldu¤u! ‹lginç zamanlama Marafl, 1 May›s, Sivas gibi katliamlar›n ayd›nlat›lmas› için k›l›n› k›p›rdatmayan, fiemdinli’nin üstünü örten AKP’nin kontrgerillan›n “halk düflman›” eylemleri ile hiçbir derdi olmad›¤› aç›kça görülüyor. AKP

için sorun, kontrgerilla art›klar›n›n kendisine karfl› olas› eylemleri. Kontrgerilla cihaz›n›n yenilenmesi süreci önemli bir mutabakat çerçevesinde yaflansa da hükümetin bu süreci siyasi amaçlar için kullanmas›, kendine muhalif tüm kesimleri sindirmek ve gündemi belirlemek için bu operasyondan faydalanmas› düzen içerisinde birçok gerilime yol aç›yor. 2007 Genel Seçimleri’nden bir ay önce bafllayan Ergenekon operasyonunun son halkas›n›n zamanlamas› da dikkat çekti. Daha önce türban davas›, Deniz Feneri yolsuzlu¤u, AKP’nin kapatma davas›n›n çeflitli aflamalar›nda gündeme gelen operasyon bu kez de birçok yolsuzluk iddias›n›n ard›ndan gündeme getirildi.

Gelen gideni aratmayacak Ergenekon Operasyonu “Art›k dokunulmaz kimse kalmad›” denilerek alk›fllan›yor. Oysa dokunulanlar›n kontrgerilla mekanizmas›n›n “k›l›ç art›klar›” oldu¤u, hatta bu art›klara bile zaman zaman dokunulmad›¤› görülüyor. Kontrgerillan›n temizlendi¤i iddia edilen bir dönemde Türkiye’nin en ciddi kontgerilla eylemlerinden baz›lar›n›n gerçekleflmifl olmas›, mekanizman›n tasfiye edilmedi¤ini yenilendi¤ini gösteriyor. Hrant Dink cinayetinin planlay›c›lar›ndan Erhan Tuncel’i emniyet teflkilat›na getiren kiflinin Ergenekon Operasyonu’nu yürüten Emniyet ‹stihbarat Daire Baflkan› Ramazan Akyürek oldu¤u resmi belgelerle de ispat edilmesine ra¤men bu kifli hakk›nda soruflturma aç›lm›yor. Benzer flekilde cinayeti önceden bildi¤i telefon kay›tlar›yla ispat edilen polis memuru

Muhittin Zenit hakk›nda da soruflturma aç›lam›yor. “Teflkilat”›n yeni ve yükselen kadrolar›na dokunulamazken kontrgerilla eylemleri de son bulmuyor. ‹stanbul Sar›gazi'de bulunan Anadolu Demokratik Haklar Derne¤i üyesi Hüseyin Arslan ve ‹nan Çoflar uzun namlulu silahlarla kuflanm›fl, yüzü maskeli kiflilerce güpegündüz yol ortas›ndan kaç›r›ld›lar. 7-8 Ocak günü yaflanan olayda “kimli¤i meçhul” kifliler Çoflar ve Arslan’a iflkence yap›p ölüm tehditleri savurdular. Kaç›rma eylemleri Dernek taraf›ndan “kontrgerilla eylemi” olarak de¤erlendirildi.

Can ç›kmay›nca Seçimler yaklaflt› maskeler tak›ld› iflkence saym›yorlar Kürtçe TV, Alevi aç›l›m›, affedilen ‘vatan hainleri’, üniversitelere Kürt dili bölümü planlar›. AKP seçimlere s›k› haz›rlan›yor. Ancak hükümetin yak›n dönem sicili, AKP faflizminin sadece iki ayl›¤›na inine çekildi¤ini söylüyor

Emniyet müdürlerinin, Meclis’te Çeber’le ilgili haz›rlanan raporda yer alan aç›klamalar› kan donduruyor TBMM ‹nsan Haklar›n› ‹nceleme Alt Komisyonu’nun, karakolda ve cezaevinde gördü¤ü iflkence nedeniyle hayat›n› kaybeden Engin Çeber’in ölümünden sonra ‹stanbul’daki karakollarda yapt›¤› incelemeye iliflkin rapor kamuoyuna yans›d›. Raporda emniyet müdürleriyle yap›lan görüflmelere de yer verildi. Müdürlerin iflkenceye dair görüflleri insan›n kan›n› dondururken halk›n can›n›n ne kadar “emniyette” oldu¤unu gösterdi. “‹flkence yapmadan görev yapam›yoruz” ‹stanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, iflkence iddialar›ndan yak›n›rken “Gözü morard› yüzü çizildi diye, bunlara iflkence denilmesi durumunda” polisin görev yapamaz hale gelece¤ini söyledi. Komisyon üyelerinden kendilerini polis yerine koymalar›n› isteyen Cerrah, kol k›v›rman›n iflkence olmad›¤›n› iddia ederek “‹flkence derseniz sizinle anlaflamay›z” dedi. Cerrah, bas›n›n iflkence iddialar›n› polisi sindir-

mek için gündeme getirdi¤ini öne sürerken “Polis bir fiske vurunca iflkence oluyor. Bu durumdan dolay› cezaevlerinde yatan birçok polis var. Polis olarak iflkence ve kötü muameleye karfl›y›z. Ancak polisin de hakk›n› aramak zorunday›z” dedi. Sar›yer ‹lçe Emniyet Müdürü R›dvan Günayd›n ise gündeme gelen olaylar›n polisin fleffafl›¤› ve di¤er kiflilerin olaylar› “ajite etmesi”nden kaynakland›¤›n› savunurken, kesinlikle iflkence olmad›¤›n›, gözalt›na al›nan kiflilerin arabaya bindirilirken kendilerini arabalar›n belli yerlerine çarpabildiklerini söyledi. ‹stanbul’daki di¤er polis yetkilileri de iflkence sonucu ölen Engin Çeber olay›ndan sonra polisi göreve göndermekte zorland›klar›n› iddia etti. Emniyet Müdürleri’nin bu aç›klamalar›n›n polis teflkilat›nda nas›l bir karfl›l›k bulaca¤› malum. Önümüzdeki günlerde gözalt›nda iflkence ve ölüm haberlerinin artmas›n›n sorumlular› da flimdiden belli.

AKP son zamanlarda iyice görünür hale gelen bask›c› ve faflist yüzünü yerel seçimler öncesinde gizlemek için aç›l›m üstüne aç›l›m yap›yor. Demokrat imaj› yaratmak isteyen AKP özgürlükçülük maskesini surat›na bir kez daha geçiriyor. AKP’nin bu imaj tazeleme faaliyetlerinden ilki Kürtçe yay›n yapan TRT 6’n›n 1 Ocak itibariyle resmi yay›na geçmesi oldu. Kanal›n aç›l›fl konuflmas›n› Baflbakan Erdo¤an yapt›. Erdo¤an yay›n›, Kürtçe “TRT 6 hay›rl› olsun” diyerek bafllatt›. Bunun hemen ard›ndan Baflbakan Erdo¤an ve AKP milletvekilleri, Abdal Musa Vakf› taraf›ndan bu y›l ikincisi düzenlenen Alevi iftar›na kat›ld›. Erdo¤an yemekteki konuflmas›nda Sivas katliam› ve Kerbela’y› da kullanarak Alevilerin sempatisini kazanmaya çal›flt›. Erdo¤an ayr›ca, TRT 2’de Muharrem ay› boyunca Alevilikle ilgili yay›nlar yap›laca¤›n› duyurdu. TRT ana haber bülteni de bir gün ‹stanbul Karacaahmet’teki Cemevi’nden yay›nland›. Ayn› günlerde ‘vatan haini’ Naz›m Hikmet vatandafll›¤a kabul edildi. Son olarak ise YÖK’ten 4-5 ay içerisinde üniversitelerde Kürt Dili ve E¤itimi Bölümü aç›laca¤› haberi geldi. Üst üste yap›lan tüm bu “aç›l›mlar”, faflizmin kangren haline getirdi¤i sorunlara gerçek çözümler üretmek yerine yerel seçimler öncesi demokrasi defilesi havas› yaratm›fl oluyor. Bu havaya kap›lmamak için AKP’nin yak›n dönem demokrasi sicilini hat›rlamak yetiyor. Bu aç›l›mlar› yapan AKP döneminde üniversi-

telerde anadilde e¤itim için imza toplayan ve atan ö¤renciler disiplin kovuflturmalar›na u¤rad›, cezalar ald›, e¤itim hayatlar› sonland›. Onlarca DTP yöneticisi tutukland›. Kürtlerin yapt›¤› eylemlere polis hunharca sald›r›rken eylemcilere pompal› tüfekle atefl açan sald›rgan›n yapt›¤› Baflbakan taraf›ndan “vatandafl tepkisi” olarak yorumland›. Güneydo¤u gezisinde yo¤un protestolarla karfl›laflan Erdo¤an “ya sev ya terk et” konuflmas›n› yapt›. Sadece Adana'da 2008 y›l› içinde yafllar› 14 ile 17 aras›nda de¤iflen 16 çocu¤a “örgüt propagandas› yapmak”, “örgüt üyesi olmak” ve “polise tafl atmak” suçlar›ndan toplam 37 y›l 3 ay hapis cezas› verildi. AKP yanl›s› bas›n Büyük Alevi Mitingi öncesi provokasyon haberleri yaparak mitinge kat›l›m› düflürmeye çal›flt›. AKP, Alevilerin gerçek örgülerinin taleplerini afl›r› olarak niteledi. AKP yanl›s› Alevilerle s›k s›k poz veren Erdo¤an, kendisinden 1 y›ld›r randevu isteyen Alevi Bektafli Federasyonu Ali Balk›z’a randevu vermedi. Bakan Vecdi Gönül, Ermenilere yap›lan katliam› öven bir konuflma yapt›. 1 May›s’ta emekçilere polis terörü uyguland›. Engin Çeber iflkenceyle katledildi. AKP faflizminin, seçimlerden sonra yeniden tezahür etmek üzere bir iki ayl›¤›na inine çekildi¤i görülüyor ancak yak›n dönem tecrübemiz özellikle krizin yarataca¤› toplumsal kaynaflma koflular›nda bu faflist sald›rganl›¤›n çok daha ceberut biçimlerde karfl›m›za yeniden ç›kaca¤›n› söylüyor.

Baykal’a duac›lar AKP yerel seçimlere demokrasi makyaj›yla girme konusunda vites büyütürken CHP Genel Baflkan› Deniz Baykal, yapt›¤› aç›klamalarla AKP’ye bonus puanlar kazand›r›yor. TRT 6’n›n yay›na bafllad›¤› günlerde CNN Türk’te kat›ld›¤› bir programda AKP’nin TRT 6 aç›l›m›n› yorumlayan Baykal, devletin paras›n›, kaynaklar›n› sadece bir kesim vatandafl›n›n etnik talepleri do¤rultusunda harcamas›n›n do¤ru olmad›¤›n› savundu. “Bizim anlay›fl›m›za göre devlet etnik kör olmal›d›r. Karfl›s›ndakinin etnik kimli¤ini görmemelidir… Devletin bir kurumunun bir etnik çabaya destek olur konumda ortaya ç›kmas› çok yanl›flt›r. Bu bizim devlet olarak temel anlay›fl›m›za terstir” diyen Baykal,

bunun giderek devleti her türlü etnik kimlik talebine karfl› güç duruma sokaca¤›n› Çerkezce, Arapça ve Gürcüce yay›n yap›lmas›n›n da istenece¤i ifade etti. Baykal’›n asimilasyonculuk ve ›rkç›l›k kokan bu aç›klamas› Baflbakan Erdo¤an’a için Kürtçe TV projesini parlatmak için iyi bir f›rsat yaratt›. Futbolculuk günlerinden kalma yetene¤iyle gol pas›n› iyi sezen Erdo¤an, Baykal’›n aç›klamas›na “Bu zihniyet y›llarca demokrasiyi de kör, topal, sa¤›r b›rakan zihniyettir… ‹flte böyle kör ve flafl› bak›fllar›n yaratt›¤› yanl›fllar› düzeltmek de bize düflüyor” sözleriyle karfl›l›k verdi. Böylece gerici ve faflist icraatlar›yla yarg›lanmas› gereken AKP’ye zorla demokrasi maskesi geçirildi.


15 Ocak 28 Ocak

2009

‹NSANCA YAfiAM 5

Sa¤l›kta y›k›ma devam: Son halka eczaneler “Sa¤l›kta dönüflüm” ad›yla pazarlanan y›k›m operasyonlar›nda s›ra eczac›lara geldi. Eczac›lar sahip olduklar› haklar› korumak için direniyor. AKP ise eczac›lara açt›¤› savaflta sermayenin ç›karlar›n› savunurken halk›n sa¤l›¤›yla oynuyor Mahallemizdeki eczac›n›n bafl› AKP ile dertte. Sa¤l›k ta “y›k›m” dayatmalar›nda s›ra eczac›lara geldi. Hükümet, ilac›n

hastaya ulaflt›r›lmas› aflamas›n› da sermaye sahipleri için kâr alan› haline getirmeye çal›fl›rken eczac›lar ise bu dayatmaya direniyor. Eczac›lar bir süredir muayene ücretlerini tahsil etme zorunlulu¤u, fatura ödemelerinde avans yöntemine geçilerek ödemelerin geciktirilmesi, ilaç flirketlerinin ›skontolar›n›n eczac›lar›n s›rt›na y›k›lmas› gibi uygulamalarla ma¤dur ediliyordu. Son ve büyük ma¤duriyet ise hükümetin yay›nlad›¤› Sa¤l›k Uygulamalar› Tebli¤i (SUT)

Faruk Çelik

ile geldi. Tebli¤ ile eczaneler ticarethaneye eczac›lar ise tedarikçiye dönüfltürmek istiyor. Tebli¤le getirilen “eczac›-eczac› ortakl›¤›” uygulamas›yla büyük sermayenin eczac›l›k alan›na girmesinin önü aç›l›yor. Uygulama hayata geçti¤i taktirde sermayedarlar market benzeri eczane zincirleri kurabilecek. Büyük sermaye ile rekabet edemeyen eczac›lar ise zincir eczanelerde çal›flacak ucuz iflgücüne dönüflecek. ‘Sermaye defol, eczaneler bizim’ Haklar›n› korumak isteyen eczac›lar, dönüflümde direten hükümete karfl› çetin bir mücadele veriyor. ‹laç Al›m Protokolü imzalanmas› için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile eczac›lar sonuncusu çeflitli tarihlerde masaya oturdu. Eczac›lar›n talepleri kabul edilmedi¤i için anlaflma sa¤lanamad›. Önceki aylarda daha sessiz protesto biçimleri deneyen eczac›lar Hükümetin kendilerini anlamad›¤›n› görünce 21 Aral›k’ta Ankara’da binlerce eczac›n›n kat›l›m›yla bir miting yapt›. 31 Aral›k’a kadar yeni b i r

anlaflma yap›lmad›¤› için Türk Eczac›lar Birli¤i ‹laç Al›m Protokolü’nü feshetti ancak eczaneler bir ay daha ilaç vermeye devam edecek. E¤er, 1 fiubat tarihine kadar yeni bir protokol imzalanmazsa hastalar ilaç al›rken sosyal güvenlik haklar›ndan faydalanamayacak ve ilac›n tam paras›n› ödemek zorunda kalacak. Hükümetin eczaneleri ticarethaneye çevirme konusunda geri ad›m atmamas› halk› büyük bir ma¤duriyet ile karfl› karfl›ya b›rakacak. Eczac›lar›n birli¤ine sald›r› Halk›n ve eczac›lar›n talep ve ihtiyaçlar›n› görmezden gelen hükümet, çözümü eczac›lar›n birli¤ini da¤›tmakta ar›yor. Hükümet, SUT ile ‘Türk Eczac›lar Birli¤i ile anlaflmalar yap›l›r’ maddesini kald›r›rken, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakan› Faruk Çelik sorunlar›n›n eczac›larla de¤il TEB ile oldu¤unu iddia etti ve eczac›larla bireysel e-sözleflme yapmak istediklerini aç›klad›. Hükümetin bu giriflimine karfl› ülke genelinde bulunan 24 bin eczac›ndan 22 bini red dilekçesi haz›rlayarak Çal›flma Bakanl›¤›’na ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’na iletti. Anlaflmazl›k çözülmezse TEB’e ba¤l› 51 odada örgütlü 22 bin 500 eczac›n›n bir sonraki ad›m› kepenk kapatmak olacak.

Eczac›lar ne istiyor? Haklar› için mücadele eden eczac›lar 21 Aral›k’ta binlerce kifliyle taleplerini Ankara’da dile getirdiler. Peki eczac›lar›n talepleri neler? AKP’nin piyasalaflt›rma uygulamalar› nedeniyle ma¤dur olan eczac›lar haklar›n› istiyor. Yeflil kartl›lar›n ve kamu çal›flanlar›n›n ald›klar› ilaçlar karfl›l›¤› eksik ödeme yap›lmas› nedeniyle eczac›lar›n halihaz›rda devletten 600 milyon TL’nin üzerinde alaca¤› bulunuyor. Alacaklar›n›n bir an önce ödenmesini isteyen eczac›lar özellikle Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› hastaneler, Milli E¤itim Bakanl›¤›, cezaevleri, Tar›m Bakanl›¤› ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ödemelerindeki s›k›nt›n›n giderilmesini istiyor. Eczac›lar›n di¤er talepleri ise flöyle: Avans uygulamas›ndan vazgeçilerek önceden oldu¤u gibi faturalar›n tamam›n›n ödenmesi; muayene ücretlerinin eczaneler arac›l›¤›yla tahsili uygulamas›na son verilmesini;

6197 say›l› yasaya konulmak istenen eczac›-eczac› ortakl›¤› maddesinin geri çekilmesi; ilaç sanayisinin kamuya yapt›¤› ›skontolar›n yükünün eczac› üzerinden kald›r›lmas›; kamu kurum ›skontolar›n›n yükünün eczac›n›n üzerinden kald›r›lmas›; provizyon sistemindeki aksakl›klar›n giderilmesi; reçete da¤›t›m sisteminin devam etmesi; günübirlik tedavi uygulamas›n›n kald›r›lmas›; reçete onay sisteminin kesintisiz ve verimli çal›flmas›n›n sa¤lanmas›; hastanelerde eczac› istihdam edilmesi; eczanelerin birinci basamak sa¤l›k kuruluflu olarak de¤erlendirilmesi; Türk Eczac›lar› Birli¤i’nin Türkiye’de tüm eczac›lar ad›na sözleflme yapma yetkisini kald›rarak esözleflme yap›lma çabalar›na son verilmesi.

Ankara halk›n›n isyan› EGO’yu dize getirdi Mamak’›n Ege Mahallesi’nde oturan halk›n otobüs seferlerindeki aksamaya isyan› EGO’yu dize getirdi. 2 Ocak günü ifl ç›k›fl›nda Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan Ege Mahallesi dura¤›na gelenler aksayan sefer nedeniyle uzun bir süre dondurucu so¤ukta beklemek zorunda kald›. Duraktaki 150 kifli duruma daha fazla dayanamayarak tepkilerini göstermek için caddeyi trafi¤e kapatt›. Caddeyi trafi¤e kapatan halk Belediye Baflkan› Melih Gökçek’i protesto etti. Bu yaflad›klar›n›n ilk ma¤duriyet olmad›¤›n› belirten mahalleliler otobüs seferlerinin düzgün ifllemedi¤ini ve ulafl›m›n pahal› oldu¤unu söyledi. Yap›lan eylem sonucu K›z›lay trafi¤i felç olurken bölgede bulunan sivil polislerin olaya müdahale giriflimi halk› engelleyemedi. Eylem devam ederken olay yerine çevik kuvvet polisleri geldi. Polis bir kifliyi halk› k›flk›rtt›¤› iddias›yla gözalt›na al›rken polis telsizlerinden bölgeye acil belediye otobüsü gönderilmesi anonslar› yap›ld›. 20 dakika süren eylemin etkisiyle bölgeye üç büyük halk otobüsü getirildi. Eylemciler, gelen otobüslere ücretsiz binerken, hakl› eylemlerinin gücüyle otobüsün getirildi¤ini söylediler. Ankaral› Halkevciler bir y›l önce ayn› durakta ulafl›ma gelen zamm› protesto etmek için ‘otobüse ücretsiz binme’ eylemi yapm›flt›. Polisin sald›rd›¤› 22 Halkevci gözalt›na al›nm›flt›.

Karadeniz kararmaya direniyor Sinop'un Gerze ilçesi Yayk›l köylüleri, termik santral etüt ve sondaj çal›flmas› için Ocak ay› bafl›nda bölgeye gelen flirket ekibini köylerine sokmad›. Köy muhtar› Ahmet Tiryaki’nin verdi¤i bilgiye göre özel flirket ekipleri köylüleri önce su sondaj› yapaca¤›z diyerek daha sonra ise gerekli izinleri ald›k diyerek kand›rmaya çal›flt›. ‹zin belgesini gösteremeyince köylüler flirketin ekiplerini bölgeden kovdu. Köylülerin eyleminden sonra Sinop

Ö¤retmen veli ö¤renci haklar› için birleflti Bahçelievler E¤itim Hakk› Platformu’nda buluflan veli, ö¤renci ve ö¤retmenler mücadelelerini ilerletiyorlar ‹stanbul Bahçelievler’de, e¤itimin piyasalaflt›r›lmas›n›n yaratt›¤› sorunlara birlikte çözüm üretmek için E¤itim Hakk› Platformu’nda bir araya gelen ö¤retmen, veli ve ö¤renciler sorunlar›n› tart›flmak için biraraya geldiler. ‹lk etkinli¤ini 29 Ekim’de So¤anl›’da gerçeklefltiren Bahçelievler E¤itim Hakk› Platformu, ikinci etkinli¤ini 4 Ocak Pazar günü Yenibosna’da Sev-Der’de gerçeklefltirdi. Etkinli¤in aç›l›fl konuflmas›nda Platformun e¤itim alan›nda sorun yaflayan herkesin birlikte hareket edebilece¤i zemi-

ni oluflturmak için kuruldu¤u belirtildi. Toplant›da konuflan ö¤renciler ve veliler s›nav sistemindeki adaletsizlikten, cinsiyetçi uygulamalardan ve okulda toplanan paralardan flikayetçi oludu. Veli temsilcilerinin seçildi¤i toplant›da Bahçelievler’deki en yak›c› sorunun deprem tadilat› nedeniyle okullar›n baflka binalara tafl›nmas› oldu¤u tespit edildi. Toplant›da DTP Siirt Milletvekili Osman Özçelik de bir konuflma yaparak anadilde e¤itim konusunda yürüttükleri mücadeleye de¤indi.

Nükleer Karfl›t› Platform da termik santralleri protesto etmek için bir eylem yapt›. ‹ki termik santralinin kurulu oldu¤u Zonguldak Çatala¤z›’nda ise yap›m› devam eden üçüncü termik santral çevre kirlili¤inden flikayetçi olan belde halk›n› isyan ettirdi. Santrali yapan flirketin, iptal edilen birinci Çevre Etki De¤erlendirmesi (ÇED) raporunun ard›ndan, ikinci ÇED raporu için düzenledi¤i halk› bilgilendirme toplant›s›nda halk flirket

yöneticilerinin üzerine yürüdü. Olaya polis müdahale ederken toplant› iptal edildi. Do¤u Karadeniz’in do¤al hayat›n› tahrip edecek hidroelektrik santrallere (HES) karfl› mücadele çerçevesinde ise Trabzon Halkevi taraf›ndan su politikalar›n›n ve santral projelerinin tart›fl›ld›¤› bir panel yap›ld›. ÇMO Baflkan› Y›lmaz Kilim ve Birleflik Metal ‹fl uzman› Gaye Y›lmaz’›n da kat›ld›¤› panelde HES karfl›t› mücadele deneyimleri paylafl›ld›.

Baz istasyonlar› için mahkemeden emsal karar

Komflumuz damat beye tavsiyemiz... nkara’da Yukar› Dikmen Vadisi denen bölgede yaflayan yoksul gecekondu halk›n›n, gözlerini rant h›rs› bürümüfl tüccar zihniyetli idarecilere ve sermayeye karfl› verdi¤i “bar›nma hakk›” ve “insanca bir yaflam” mücadelesi, bildi¤iniz üzere yaklafl›k 3 y›ld›r kent ve ülke gündeminde yer tutmakta. Vadi halk›, evsiz yurtsuz b›rak›l›p soka¤a at›lmalar›na neden olacak bir “kentsel dönüflüm projesi”ne karfl› direnmekte. AKP’li Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan› Gökçek ve onun gibiler, gecekondular›n›n kenti kirletti¤ini, çarp›k yap›laflmadan kurtulmak ve Ankara’ya daha ça¤dafl bir görünüm kazand›rmak için böylesi bir proje yap›ld›¤›n› savunmakta. Bu nedenle Vadi halk›na kestirmeden “iflgalci” deyip; halk› vadiden söküp atmak için yaklafl›k 3 y›ld›r ak›l ve vicdan d›fl› bir sald›r›y› yaflama geçirmekteler. Vadi halk› ise bu projenin, kent ve toplum yarar›na olmad›¤›n›, kamusal bir amaç içermedi¤ini, yaflad›klar› bölgenin rant›na el koyup, yandafl sermayeye pazarlama amac› güttü¤ünü söylemekte. Bu nedenle Vadi halk›, “evlerimiz, topraklar›m›z, onurumuz ve gelece¤imiz sat›l›k de¤ildir” demekte. Tabii buna inanan da var, inanmayan da. Ancak geçti¤imiz hafta bas›nda yer alan bir “karl› al›flverifl” haberi, e¤er varsa hala bu meseleye dair tereddüttü olan, san›r›z art›k gidermifltir. Anayasa Mahkemesi Baflkan› Haflim K›l›ç’›n damad› olan Mustafa Çubuk ile orta¤› (ve nikah flahidi) Bülent Sungur adl› flahsiyetlerin, kentsel dönüflüm kapsam›ndaki Yukar› Dikmen Vadisi s›rtlar›nda bulunan bir arsay›, Ankara Büyükflehir Belediyesi’nden sudan ucuza kapatt›¤› aç›kland›. Kriz öncesi de¤erinin 10 milyon TL oldu¤u söylenen arsan›n, damat bey ve orta¤› taraf›ndan 2 milyon TL lik bir binan›n takas› karfl›l›¤› belediyeden al›nd›¤› ortaya ç›kt›. Üstelik bu karl› al›flverifl, AKP hakk›nda aç›lan kapatma davas›n›n karar› aç›klanmadan yaklafl›k 20 gün önce, yani 2008 y›l› Temmuz ay›nda yap›lm›fl. Ayn› zamanda tam da Gökçek’in Vadi halk›na yönelik yeni bir y›k›m sald›r›s›n› planlad›¤›n›, çok de¤il birkaç hafta sonras›nda Bar›nma Hakk› Bürosu’nun meçhul (!) kiflilerce kundakland›¤›, yani Vadi halk›na “gidin art›k” bask›s›n›n doru¤a ulaflt›¤› tarihlerde. Haberlere göre damat bey ve orta¤› bu arsaya devasa lüks bir al›flverifl merkezi yapacaklarm›fl. Bakkaldan ekmek, süt, yumurta alacak ekonomik gücü dahi olmayan yoksul gecekondu halk›, bu al›flverifl merkezinin müflterisi olamayaca¤›na göre; onlar› tez elden Vadiden sürüp, gecekondular›n yerine 8300 kadar lüks konut yap›p, damat bey ve orta¤›n›n al›flverifl merkezine potansiyel müflteriler yaratmak laz›m. ‹flte al›n size “kentsel dönüflüm”! AKP iktidar›n›n yolsuzluk ve ya¤ma düzeninin sembolü haline gelen AKP’li damatlar›n cebi kasas› dolsun diye; çocuk yafll›, kad›n erkek binlerce insan soka¤a at›lmak isteniyormufl me¤er. Vadi halk›, me¤er kimlere karfl› mücadele vermifl, kimlerin çark›na çomak sokmufl, iflini bozmufl, lokmas›n› kursa¤›nda b›rakm›fl. Me¤er gerçekte kim imifl “iflgalci”, gördünüz mü? Nihayetinde art›k vadi halk›n›n komflusu olan damat bey ve orta¤›na tavsiyemiz; o arsaya en fazla bir bakkal dükkan› açmas›d›r. Hatta Gökçek’i de o bakkala ç›rak als›n, ama iyi denetlesin ç›ra¤›, kasadan afl›rmas›n, müflteriyi kaz›klamas›n. fiöyle kal›nca bir veresiye defteri de als›nlar yaln›z, memlekette vatandafl›n cebinde para b›rakmad›lar ki?!. Haa bir de; hep o arsadan geçerim ben, Vadinin Y›ld›z giriflinde, Turan Günefl Bulvar›’n›n k›y›s›nda bulunur; gördü¤üm kadar›yla iki uyuz sokak köpe¤i de yuva edinmifl o arsay›. O gariplere de bir kulübe, size zahmet. Diyece¤im o ki, alm›fls›n›z almas›na arsay› ama, orada lüks al›flverifl merkezi olmaz, batars›n›z. Çünkü Vadi halk›n›n bir yere gidece¤i yok, bilesiniz. Bu ülkenin yoksul emekçi halk› yamand›r, eninde sonunda kaydedersiniz.

A

Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi yönetmeli¤e uygun olan baz istasyonlar›n›n bile sa¤l›¤a zararl› oldu¤una hükmetti ‹nsan sa¤l›¤›na ciddi zararlar› oldu¤u kamuoyu taraf›ndan bilinen ancak GSM flirketlerinin kâr h›rs›yla her yere diktikleri baz istasyonlar›yla ilgili Yarg›tay 4. Hukuk Dairesi emsal niteli¤inde bir karar verdi. Yarg›tay, yönetmeli¤e uygun olarak kurulup iflletilse dahi baz istasyonlar›n›n “uzun zaman diliminde insan sa¤l›¤›nda zarara neden olaca¤›na” karar vererek, baz istasyonunun yerleflim yerlerinden uzak, uygun bir yere tafl›nmas›na hükmetti. Dairenin karar›nda,

www.halkinsesigazetesi.net iletisim@halkinsesigazetesi.net 15 günlük Yayg›n, Süreli, Türkçe yay›nd›r.

n

Sahibi ve Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü Umar KARATEPE n

Telefon-Faks 0 212 245 90 37

baz istasyonunun yayd›¤› radyasyon referans de¤erlerinin alt›nda olsa bile meskun alanlarda yaratt›¤› radyasyondan dolay›, bu alanlarda uzun süreli radyasyona maruz kalacak insanlar›n sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkilenece¤i belirtildi.

n

Adres Tomtom Mah. Örtmealt› Sk. 6/3 BEYO⁄LU/‹STANBUL n

Bas›ld›¤› Yer Taflbask› Matbaac›l›k Yay. ve Amb. San. Tic. Ltd. fiti. Bask› Tesisleri Kocaeli/‹zmit (0 262 335 28 95)


2009

6 EKONOM‹

Çiftçi yine feda edildi Hükümetin 2009 bütçesinde tar›msal destek için yaln›zca 5,5 milyar TL ay›rmas›na çiftçiler tepki gösterdi. Bütçe kanunu ile milli gelirin sadece binde 49’u tar›msal destek için ayr›ld›. AKP taraf›ndan yap›lan tar›m kanununda belirlenen yasal orana göre milli gelirin yüzde biri olan 11 milyar TL’nin ayr›lmas› gerekiyordu. Çiftçi-Sen’e göre Avrupa düzeyinde bir destek program› için yaklafl›k 22 milyar TL gerekiyor. Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i Baflkan› fiemsi Bayraktar, IMF ile anlaflma daha imzalanmadan, tar›ma ve çiftçilere zarar verilmeye baflland›¤›n› belirterek, hükümeti elefltirdi. Çiftçi-Sen de Bayraktar’a paralel bir aç›klama yaparak, hükümetin 1994, 1999, 2001 krizlerindeki gibi bu krizin faturas›n› da yine çiftçi ve emekçilere ödetmekte kararl› oldu¤unu belirtti. Tar›mda uygulanan IMF programlar› ba¤›ml›l›¤› art›rd› Krizin etkilerini do¤rudan yaflayan çiftçilerin dertleri bitmiyor. Tar›mda uygulanan IMF-Dünya Bankas› patentli neoliberal politikalar ve onlar›n sonucu olarak tar›ma bütçe ayr›lmamas›, bu alana yap›lmas› gereken yat›r›mlar›n eksik yap›lmas›na neden oluyor. Kurakl›k sonucu rekolte düflüflü yaflan›yor. Tar›msal ürünlerde d›fla ba¤›ml›l›k da giderek art›yor. 2008 y›l›nda tar›msal ithalat tar›msal ihracata göre daha fazla art›fl gösterdi. ‹hracat yüzde 9 artarken ithalattaki art›fl yüzde 46 oldu.

Tar›mda uygulanan IMF-Dünya Bankas› patentli neoliberal politikalar›n yaratt›¤› sonuçlarla periflan hale gelen çiftçilere, AKP hükümeti taraf›ndan flimdi de krizin bedeli ödettirilmek isteniyor

Tüm ürünlerde düflüfl var 2008’de yaflanan kurakl›k nedeniyle Güneydo¤u’da mercimek üretimi neredeyse durdu. Ortalama 20 milyon ton üretilen bu¤day üretimi ise 17 milyon tona geriledi. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen y›l piyasan›n çok alt›nda bir fiyat aç›klad›¤› için bu¤day alamad›¤› gibi bu¤day fiyatlar›nda da düflüfle neden oldu. 2000’li y›llara dek ar-

Yarg›tay patronlardan yana Yarg›tay’›n alm›fl oldu¤u son karara göre iflçilerin bankalardan ya da ald›klar› bir maldan dolay› maafllar›na konan haciz, iflten at›lma nedenleri aras›nda say›lacak. 20 Ekim’de Yarg›tay 9. Hukuk Dairesi taraf›ndan al›nan kararda iflçinin ücretinin borcu nedeniyle haczedilmesinin, iflçinin sözleflmesinin feshi için geçerli bir sebep oluflturdu¤u belirtildi. Yaflanan krizin bedeli ücret düflüflü, zamlar, dolayl› vergilerle üzerine y›k›lan iflçilerin çal›flma haklar› da ellerinden al›n›yor. ‹flçilerin üçüncü kiflilere yönelik olan borçlar›n›n iflten at›lma gerekçelerine eklenmesi patronlar›n iflçiler üzerindeki bask›lar›n› daha da art›racak.

‹fiKUR’u talan projelerine devam Ekonomik krizi kendileri aç›s›ndan f›rsata çevirmeye çal›flan patronlar, hükümetle el ele vererek esnek çal›flma biçimini meflrulaflt›r›c› yeni projeler yaratmaya devam ediyorlar. Son olarak Ankara Sanayi Odas› ile ‹fiKUR Genel Müdürlü¤ü "Kriz ‹flsizlerine Mesleki E¤itim Programlar›" ad›yla bir mesleki e¤itim program› bafllatt›. Program›n amac› ekonomik krizin sosyal maliyetini azaltmak ve iflgücü niteli¤ini yükseltmek diye aç›kland›. E¤itim süresince ‹fiKUR, kursiyerlere günlük 15 lira ödeyecek, ASO da yol ve yemek ihtiyaçlar›n›n yan› s›ra gerekli e¤itim kadrosu ile e¤itim araç ve gereçlerini sa¤layacak.

‹flsizlik fonuna talep art›fl› var

pa ihraç eden Türkiye, neoliberal tar›m politikalar› nedeniyle arpa ithal eder hale geldi. 9,5 milyon ton olan üretim, kurakl›¤›n da etkisiyle 2007’de 7 milyon, 2008’de ise 6 milyon tona geriledi. 1980’li y›llara kadar pamuk ihraç ederken bugün art›k y›ll›k 1 milyon tonluk ithalat› ile Çin’den sonra ikinci s›rada yer ald›k. Kurakl›¤›n etkisiyle son iki y›lda pamuk

üretimindeki gerileme yüzde 24’ü buldu. 2006 ve 2007’de Fiskobirlik’i devre d›fl› b›rakan hükümet, as›l görevi hububat piyasas›n› düzenlemek olan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne f›nd›k al›m› yapt›rarak f›nd›k üreticisini de ma¤dur etti. Çay üreticileri ise ekonomik ömrü biten çay bahçelerinin yenilenmesi için kaynak bekliyor. Çayda rekolte düfltü. Tütün üretiminde

de durum farkl› de¤il. 2002–2007 döneminde ekici say›s› 410 binden 180 bine, ekim alan› 195 bin hektardan 140 bin hektara, üretim miktar› da 163 bin tondan 75 bin tona geriledi. ‹cralar kap›da Tar›msal destekleri gasp edilen çiftçilerin alacaklar› da zaman›nda ödenmiyor. Fakat çiftçilerin bankalardan ald›klar› kredi borçlar›na karfl› ola¤anüstü faiz iflletiliyor ve haciz yoluyla tarlalar› elinden al›n›yor. Traktörlerine mazot alamaz hale gelen çiftçiler, gübre ve zirai ilaç da alamaz durumdalar. Neoliberal tar›m politikalar› sonucu üretim miktarlar› düflen çiftçiler, bankalar›n verdi¤i tar›m kredilerini de alam›yorlar. Takipteki kredi miktar› Ocak’ta yaklafl›k 292 milyon YTL iken Ekim’de 378 milyon YTL’ye ulaflt›. Yaz aylar›nda k›yamet kopacak Bu tabloya bak›nca yaz aylar›ndan itibaren tar›m alan›nda k›yametin kopaca¤›n› flimdiden söylemek mümkün. Çünkü IMF ile yap›lacak anlaflma sonucu tar›ma yine pay ayr›lmayacak. Yaln›z bu kez zor durumda kalan yaln›zca çiftçiler olmayacak. G›da maddelerini daha düflük nitelikte ve daha yüksek fiyatlara alan halk da bu durumdan do¤rudan etkilenecek. Yaz aylar›nda çiftçilerin ve halk›n bu nedenlerden dolay› eyleme geçmelerini beklemek san›r›z pek yanl›fl olmaz.

Sanayide çarklar duruyor Sanayide çarklar durmaya bafllad›. Fabrikalarda yeni sald›r›lar var. ‹flçilerin daha az ücretle daha fazla zaman çal›flmas› isteniyor. Sigortal› iflçi say›s› her gün azal›yor Baflbakan Recep Tayyip Erdo¤an krizle ilgili her gün yapt›¤› yeni aç›klamalar›n ard›ndan kendisini ekonomi doktoru ilan etti. Ama “doktor bey” her gün aç›klanan somut verileri pek ciddiye alm›yor. Sanayi üretimi 4 ayd›r gerilemeye devam ediyor. Aral›k ay›nda yüzde 19 gerileme yafland›. Kapitalistlerce “azalan talebe” ba¤lanan sanayi üretimindeki gerilemenin sonuçlar›n› en çok iflçiler ödüyor. Aral›k ay›nda iflsizlik artmaya devam etti. En son Kas›m’da aç›klanan TÜ‹K raporlar›nda yüzde 10’larda olan iflsizlik oran›n›n Aral›k’ta yüzde 15’lere yaklaflmas› bekleniyor. Ücretler düflüyor, iflten ç›karmalar art›yor Fabrikalar art›k “kriz ortam›n›n” kendilerine sa¤lad›¤› meflrulukla rahat rahat iflçi ç›karmaya bafllad›lar. Geçti¤imiz ay Tofafl, 657 kiflinin ifline son verirken son 3 ayda

‹flsizlik Sigortas› Fonu’ndan yararlananlar›n say›s› Kas›m ay› ile Aral›k ay› aras›nda 30 bin kifli artt›. Buna göre, Aral›k ay›nda 59 bin kifli kendi iste¤i d›fl›nda iflini kaybetti¤ini belirterek fona baflvurdu. Aral›k ay› itibari ile 193 bin kifli fondan ödenek al›rken bu rakam Kas›m ay› için 165 bin civar›nda idi. Son bir y›lda iflsizlik sigortas› ödene¤i almak zorunda kalanlar›n say›s› yüzde 90 oran›nda artt›. 2007 Aral›k ay› itibariyle fondan 101 bin 890 kifliye ödeme yap›l›yordu. Ekim ay›ndan bu yana ödenek alanlar›n say›s› yüzde 34 oran›nda artt›.

‹nsanca yaflam ve kadrolu ifl istiyoruz: Kriz nedeniyle çal›flt›klar› fabrikalardan at›lan Kocaeli Derinceli gençler bir araya gelerek Derince Belediyesi’nden kendilerini ifle almas›n› istedi. Üç defa belediyeye yürüyen gençler, insanca yaflamak ve kadrolu ifl istediklerini dile getirdi.

1500'e yak›n çal›flan›n› iflten ç›karm›fl oldu. Fabrikalar bir taraftan iflten atarken di¤er taraftan da yeni uygulamaya koyduklar› sistemlerle ücretleri düflürüyor. Ekim ay›nda iflçilerin reel ücretlerinin yüzde 36 geriledi¤i hesapland›. Ford Otosan yeni bir uygulama bafllatt›. Haziran 2009’a kadar toplam 5 bin 500 iflçisi her ay 10 gün çal›flacak, 20 gün izin kullanacak. Bu 10 gün süreli çal›flman›n her ay›n de¤iflik tarihlerinde uygulamaya al›naca¤› ifade edildi. Bu uygulamaya göre iflçilerin maafllar›nda da kesintiye gidilerek, normal maafllar›n›n sadece yüzde 75’i iflçilere ödenecek.

Güvencesizlik art›yor TÜ‹K Kas›m ay› verilerinde sanayi üretimi kollara bölünerek, her birimdeki gerileme oranlar› hesaplanmaya çal›fl›ld›. Buna göre sermaye mal› imalat›nda yüzde 29 ile en yüksek düflüfl yafland›. Enerji, ara mal›, dayan›kl› tüketim mal› imalatlar›nda da yüzde 4’ten bafllayan, yüzde 16’lara ç›kan gerilemeler saptand›. Bu gerilemelerin iflçiler aç›s›ndan sonuçlar›n› da Birleflik Metal-‹fl taraf›ndan yap›lan bir araflt›rma ortaya koydu. Birleflik Metal‹fl’in araflt›rmas› iflsizli¤in yan›nda güvencesizli¤in de artt›¤›n› ortaya ç›kard›. Araflt›rmaya göre sadece Ekim’de istihdamda 44 bin azalma oldu. Sigortal› iflçi say›s›nda ise 190 bin azalma gözlemlendi.

15 Ocak 28 Ocak

‹flçinin çay› patronun çenesini yoruyor Mustafa EBERL‹KÖSE eberli@sendika.org

Kendi yaratt›klar› sistemi kontrol alt›na alamay›p, krizden krize sürükleyen patronlar›n, iflçilere yönelik ‘ali cengiz oyunlar›’ devam ediyor. ‹flçilerin ücretten çal›flmaya birçok hakk›na göz diken patronlar, her gün yeni bir oyunun baflrolündeler. Krizi arkalar›na alan patronlar esnek çal›flma koflullar›n› daha da derinlefltirme çabas›nda. ‹flçilerin kendilerini yeniden üretebilmeleri için gerekli olan tüm alanlara sald›r›lar›n› sürdüren patronlar “özveriyi” sadece iflçilerden istiyor. ‹flçilerin ise bu ‘ali cengiz oyunlar›’ karfl›s›nda art›k sab›rlar› tükenmek üzere. Üretimine 20 gün ara veren Ford Otosan, 11 Ocak’ta üretime yeni bir uygulama ile bafllad›. Haziran ay›na kadar 5 bin 500 Ford Otosan çal›flan› ayda 10 gün çal›fl›p 20 gün izinli olacak. Bunun karfl›l›¤› olarak da ücretlerinde kesintiye gidilecek. Uygulamaya göre bir iflçinin eline yaklafl›k 400 ya da 450 TL geçecek. Oysa Türk-‹fl ve D‹SK’e ba¤l› sendikalar açl›k s›n›r›n› 740 TL olarak hesaplam›flt›. Peki açl›k s›n›r›n›n alt›nda bir ücrete mahkum edilen Ford Otosan iflçisi ne diyor bu duruma? Ford Otosan’da çal›flan bir iflçi, gazetelere verdi¤i demeçte flunlar› söylüyor: “Fabrika o kadar kar ediyor, rekorlar k›r›yor. Biraz sat›fl düfltü diye fatura iflçiye kesilmeye çal›fl›l›yor. Ayda sadece 10 gün çal›flan bir iflçinin evini geçindirmesinin mümkün de¤il. Art›k, ölüm kal›m savafl› veriyoruz. Eline 400-450 lira para geçen bir iflçi kira m› ödesin, karn›n› m› doyursun?.. Sabr›m›z tükeniyor art›k. ‹flçi patlamaya haz›r bomba gibi”. ‹flçi arkadafl›m hiç haks›z de¤il söylediklerinde. Çünkü Ford Otosan 2008’in ilk alt› ay›nda 299 milyon TL net kar ederek rekor k›rd›. ‹hracat flampiyonu Ford Otosan’›n cirosu 4 milyar TL. Egemenlerin kendi yasalar›yla belirledikleri asgari ücretin bile alt›nda bir ücrete mahkum edilen iflçiler, yeni ve daha ileri bir Tezcan, Sinter yarat›rsa haks›z say›l›rlar m›? Do¤tafl Mobilya’n›n patronu Davut Do¤an iflçi ç›karmaman›n yolunu keflfetmifl ve hevesle anlat›yor: “Ben bu kriz durumuyla ilgili olarak personele bir konuflma yapt›m ve çay ocaklar›n›n kapat›labilece¤ini duyurdum. ‘Çaylar flirketten dönemine son verebiliriz’ diye söyledim. Çünkü bakt›¤›n›zda flirketin sadece çay giderleri bile y›lda 150 bin liray› bulabiliyor. Bu da 15 personelin maafl›na eflit bir rakama denk geliyor. Yani biz gerekirse 15 kifliyi iflten ç›karmay›z, ama flirketteki çay ocaklar›n› kapayabiliriz” Bre adam! Diyelim ki sizin dayatt›¤›n›z gibi bu krizden ç›kmak için tasarruf yapmam›z gerekiyor, o zaman sen hiç kendi oturdu¤un sofraya konulan menüde k›s›nt›ya gittin mi? Ya da bindi¤in lüks otomobilinin sadece yakt›¤› benzin, kaç iflçinin ücretine denk, hesaplad›n m› hiç? Patronlar lükslerinden, sefalar›ndan, servetlerinden, birikimlerinden vazgeçmemek için iflçilerin karn›n›n doymas›ndan, bafl›n› sokacak bir ev bulabilmesinden, çocu¤unu okuluna yollamas›ndan, sa¤l›kl› beslenmesinden, hastaland›¤›nda tedavi olabilmesinden vazgeçmesini istiyorlar. Ey iflçi arkadafllar! Patronlar›n ‘ali cengiz oyunlar›na’ gelmeyelim. Az çal›flmaya evet ama tam ücretle diyelim, çay›m›zdan fedakarl›k isteyenlere banka hesaplar›n›, tahvillerini, bonolar›n›, yatlar›n›, villalar›n› hat›rlatal›m!

‹flsizlik rüzgar› Avrupa’da esiyor

Teknoloji firmalar›nda kriz var

‹srail ekonomisi kanla büyüyor

‹flsizlik rüzgar› tüm Avrupa’y› sar›yor. Avrupa Birli¤i ‹statistik Kurumu Eurostat’›n aç›klad›¤› son verilere göre Avrupa genelinde iflsiz say›s› 17 milyona yükseldi. Eurostat rakamlar›na göre Avro bölgesinde iflsizlik Ekim ay›nda artmaya devam etti. Avrupa genelinde 17.5 milyon, Avro bölgesinde ise 12.2 milyon kiflinin iflsiz oldu¤unu tahmin ediliyor. Sektörler baz›nda ise en fazla iflsizli¤in hizmet ve inflaat sektörlerinde kaydedildi¤i ifade edildi. Bu arada ‹talyan otomotiv devi Fiat, “nitelikli” çal›flanlar›n›n 1800'ünü fiubat’›n ilk haftas›, 1500'ünü de ikinci haftas›nda geçici olarak iflten ç›karaca¤›n› bildirdi.

‹flten ç›karma s›ras›, otomotiv firmalar›ndan sonra teknoloji firmalar›na da geldi. Dünyan›n en büyük dördüncü bilgisayar üreticisi Lenovo, 2500 kifliyi iflten ç›karaca¤›n› aç›klarken, Japon TDK da 8000 kifliyi ç›karaca¤›n› duyurdu. Toplam 65 bin 500 çal›flan› bulunan TDK, ek olarak ülke d›fl›ndaki dört fabrikas›n› da kapatacak. ‹flten ç›karmalar›n ço¤unlu¤unun düzenli çal›flan iflçilerden olufltu¤u ifade edildi. Dünyan›n ikinci büyük bilgisayar üreticisi Dell de, Avrupa’daki üretimini ‹rlanda’dan Polonya’ya tafl›yacak. Bu kararla 1900 kifli iflsiz kalacak. ‹rlanda’n›n en büyük ihracatç›s› Dell, bu karar› geçen y›l aç›klad›¤› 3 milyar dolarl›k maliyet azaltma plan› kapsam›nda ald›.

Ekonomik kriz nedeniyle tüm dünyadaki borsalarda düflüfl yaflan›rken Tel Aviv Borsas›’ndaki yükselifl dikkat çekti. Geçen hafta dolar baz›nda yüzde 15 kazand›ran Tel Aviv Borsas›’nda en çok inflaat, yap›m ve gayrimenkul firmalar› art›fl yapt›. A¤›rl›kl› olarak silah ve savunma sanayi flirketlerinin ifllem gördü¤ü borsadaki art›fl, ‹srail bombalar›n›n Gazze’ye düflerken bir yandan da borsay› yükseltti¤i yorumlar›na neden oldu. Özellikle de ‹srail’in Filistin’deki katliam› sonunda borsada görülen art›fl, yorumlar› do¤rular nitelikteydi. Tel Aviv Borsas›’n›n son bir haftada 13 milyar dolar kazand›¤› belirtiliyor. Borsa’da en çok zarar gören flirketlerin sigorta flirketleri olmas› da dikkat çekti. Borsadaki art›fla paralel olarak Yeni ‹srail fiekeli de Dolar karfl›s›nda %4’ten fazla de¤er kazand›.


15 Ocak 28 Ocak

2009

EMEK 7

 ‹flçiler güvenli ifl istiyor ‹zmir Büyükflehir Belediyesi'ne ba¤l› Vira ve Kürflat flirketlerinde tafleron olarak çal›flan ve 31 Aral›k'ta 'sözleflmeniz doldu' denilerek kap› önüne konulan iflçiler, 6 gündür belediyenin önünde açl›k grevi yap›yor. Günlerdir belediyenin önünde sabahlayan iflçiler, Tar›m, Park ve Bahçeler Daire Baflkanl›¤› ile yapt›klar› görüflmelerden de henüz bir netice alamad›. Eylemlerini görmezden gelen belediye yetkilileri ise, "Taflerona devam edin. Seçimden sonra sizi kadroya alaca¤›z" diyerek iflçileri oyal›yor. Direniflteki iflçiler emek örgütleri ve çeflitli kurumlar taraf›ndan ziyaret ediliyor

 Türk Metal’den “Tam Uyum”

 Manisa DANKA’de sab›rlar taflt›

 Limanda sendika mücadelesi

Bursa Orhangazi’de kurulu bulunan Finlandiya sermayeli Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.fi, sendika üyesi 425 iflçinin ifl akdini fesih edece¤ini aç›klad›. 4857 say›l› ‹fl Kanunu’nun 17. maddesi uyar›nca, yasadan ve toplu ifl sözleflmesinden do¤an tüm haklar›n ödenece¤ini duyuran Componenta patronu, ifl akitlerinin fesih edilmesi karar›n›n Türk Metal Sendikas›’yla “tam uyum” içinde al›nd›¤› bilgisini verdi. Bu, Türk Metal’in, metal iflçilerine ilk ihaneti de¤il. Binlerce iflçinin iflinden olmas›n› sessizce izleyen Türk Metal, iflçilere karfl› patronlarla “tam uyumlu” çal›flmay› sürdürüyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu olan ve Vestel A.fi'ye kablo üretimi yapan DANKA isimli fabrikada çal›flan 140 iflçi, dört ayd›r ücretlerini alamamalar› üzerine fabrika önünde eyleme geçti. Ödenmeyen dört ayl›k ücretlerinin üstüne, geçti¤imiz ay içerisinde de 15 günlük ücretsiz izine ç›kar›ld›klar› haberini alan iflçilerin fabrika önündeki bekleyifli sürüyor. Makinelerin patron taraf›ndan kaç›r›ld›¤›n› ve fabrikan›n kapanaca¤›n› ö¤renen iflçiler sab›rlar›n›n taflt›¤›n› söylüyor. ‹flçiler fabrika önünde beklerken, bir yandan da avukatlar arac›l›¤› ile hukuksal mücadele bafllatmaya haz›rlan›yorlar.

Özellefltirilerek 36 y›l süreyle PSA-Akfen Ortak Giriflim Grubu’na sat›lan Mersin Liman›’nda TÜMT‹S’te örgütlenen 60 iflçi iflten at›ld›. Mersin ‹nternational Port ad›n› alan Mersin Liman›’n›n yükleme, boflaltma ve nakliye ifllerini yapan AKAN-SEL Nakliyat’ta çal›flan iflçiler daha önce de çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi için eylem yapm›flt›. Çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi ve insanca yaflayacak bir ücret talebiyle sendikalaflan 60 iflçi, TÜMT‹S’in Çal›flma Bakanl›¤›’na baflvurmas›ndan 6 gün sonra iflten at›ld›. ‹flçilerin sendikal mücadelesi liman özellefltirmeleri sonras› bir ilk olma özelli¤i tafl›yor.

Sinter’de direnifl ve dayan›flma sürüyor Sinter Metal fabrikas›nda sendikalaflt›klar› için iflten at›lan iflçilerin direnifllerine bir günlü¤üne efllik ettik. Sendikal mücadele deneyimi olmayan genç iflçiler, direnifli, s›n›f dayan›flmas›n› ve kendi kendilerini yönetmeyi ö¤reniyorlar Halk›n Sesi olarak Sinter Metal iflçilerinin bir gününü paylaflt›k, kriz, mücadele ve örgütlenme üzerine konufltuk. Görüfltü¤ümüz iflçilerden Erkan Güngör, 18 Aral›k günü 18 arkadafllar›n›n sendikalaflt›klar› için iflten at›ld›¤›n› söylüyor. Güngör’ün anlatt›¤›na göre 19 Aral›k’ta ise iflçilerin tamam›n›n kat›l›m› ile personel müdürü ve patronla iflten at›lanlar›n geri al›nmas› için bir toplant› yap›ld›. Bu toplant›n›n üç gün sonras›nda 400 iflçi, kriz bahane edilerek iflten at›ld›. Güngör “iflten at›lmalar›n krizden dolay› de¤il, sendikalaflmaktan dolay› oldu¤unu herkes gibi ben de biliyorum” diyor. 22 Aral›k’tan beri direniflte olduklar›n› söyleyen iflçiler, “haklar›m›z› alana kadar direnifle devam edece¤iz” diyorlar. Neden sendikalaflt›klar›n› sordu¤umuzda ise, iki y›ld›r maafllar›n› zaman›nda alama-

d›klar›n›, haklar›nda birçok kesinti yap›ld›¤›n›, ikramiyelerin bile taksitlere bölünerek ödendi¤ini ve özellikle son iki y›lda bask›lar›n artt›¤›n› ifade ettiler. Ne gibi bask›lar yafland›¤›n› sordu¤umuzda ise CNC tezgâh›nda çal›flan Lale Battal’›n verdi¤i örnek yeterliydi. Battal, “lavabonun önünde kocaman ‘mesai saatleri içinde tuvalete gitmek yasakt›r’ yaz›yor” dedi. Battal, sigara içmenin, müzik dinlemenin, yan›ndakilerle konuflman›n yasakland›¤›n› söyleyerek onur k›r›c› davran›fllar›n da sürekli artt›¤›n› belirtti. Direniflin durumunu sordu¤umuzda, çok say›da sendikan›n, siyasi partinin ve kitle örgütünün kendilerini ziyarete geldiklerini, sabahtan akflama kadar fabrika önünde beklediklerini söyleyen iflçiler, buradaki metal sanayide benzer sorunlar yaflam›fl iflçi-

lerin de kendilerini ziyarete geldiklerini ifade ediyorlar. Yorulma belirtileri de yok de¤il elbette. Konufltu¤umuz tüm iflçiler eve ekmek götürememekten, eve yakacak alamamaktan oldukça üzgün. Ayr›ca ev kiralar›n› ve faturalar›n› ödeyemediklerini de ekliyorlar. Sendika yöneticilerinin iki gün süren fabrika iflgalinde iflçilerin yan›nda olmas›, sabahtan akflama kadar iflçilerle birlikte beklemeleri iflçilerin güvenini kazanm›fl. ‹flçiler oluflturduklar› “‹flçi Komitesi” ile direnifli yönetmeyi de ö¤reniyorlar. Bu onlar için çok önemli. ‹ki günlük iflgalin sonras›nda direnifli niçin iflyerinin önüne tafl›d›klar›n› sordu¤umuzda, “tecrübesizliklerinden” söz edebilmeleri, ayn› zamanda ö¤rendiklerinin” de iflareti. Ancak Sinter Metal patronu “tecrübeli” olmal› ki en

küçük bir “bofllu¤u” bile affetmiyor. ‹flçilerin Pazar günü fabrika önünde olmamalar›n› f›rsat bilerek, “siparifllerini yetifltiremedi¤i için” 18 makineyi baflka bir atölyeye kaç›rm›fl. ‹flçiler “iflten kriz nedeniyle at›ld›¤›m›z yalan›n› kan›tlayan bir hareket oldu bu” diyorlar ama bu ayn› zamanda patronlar›n direnifle vur-

duklar› önemli bir darbe. Sinter Metal iflçileri her gün sendikan›n sa¤lad›¤› servislerle saat 8’de fabrikan›n önünde bulufluyor. ‹flçiler fabrika önünde bekleyifllerine akflam 18’e kadar devam ediyorlar. Sinter iflçilerinin direnifline her gün farkl› bir kurum gelerek destek veriyor. Halkevleri de 30 Aral›k’ta

Sinter Metal iflçilerini ziyaret etti. Ziyaret s›ras›nda Ümraniye Halkevi’nin mahalleden imece usulü toplad›¤› malzemelerle haz›rlanan yemek de iflçilere götürüldü. Dayan›flma ziyaretinde konuflan Halkevleri Genel Baflkan› ‹lknur Birol, iflçilere seslenerek “direniflin baflar›s› bütün iflçi s›n›f›n›n yolunu açacakt›r” dedi.

Selga iflçisi iflgalle kazand› Yang›ndan mal kaç›r›r gibi kongre Sultançifli¤i’nde bulunan Selga Tekstil iflçisi üretimden gelen gücünü kullanarak, iki ayl›k alacaklar›n› kazand›

Türk-‹fl Genel Baflkan› Mustafa Kumlu’nun baflkanl›¤›n› yapt›¤› Tes-‹fl’in, usulsüzlük iddias›yla toplanan genel kurulu yap›ld›

Selga Tekstil iflçileri, 18 Aral›k tarihinden itibaren Tekstil, Dokuma, Örme, Trikotaj, Boyama ‹flçileri Sendikas› (Tekstil-Sen) öncülü¤ünde bir dizi eylem yaparak iki ayl›k alacaklar›n› ald›lar. ‹lk olarak iki gün mesaiye kalmama eylemi yapan iflçiler üçüncü gün ise üretimi durdurma eylemi yapt›. Direniflin dördüncü gününde iflçilerin bir k›sm› patronun tehditleri karfl›s›nda üretime bafllad›. Ancak direniflin 7. gününde 50 iflçi, Tekstil-Sen öncülü¤ünde direnifli iflgale dönüfltürdü. ‹flçilerin kararl› tutumu kar-

Tes-‹fl’in “usulsüzlük” iddias›yla toplanan ola¤anüstü genel kurulu, “usulsüzlü¤ü ayyuka ç›kararak” yap›ld›. “Abluka” alt›nda, büyük bir gizlilikle yap›lan genel kurulun ilk günündeki görüflmeler, “y›ld›r›m h›z›yla” “yap›ld›”. Bas›na kapal› yap›lan genel kurulda, salona delegeler ve görevlilerden baflka kimse al›nmad›. Divan Baflkanl›¤›na “usulsüzlük” iddialar›na nazire yaparcas›na, Türk-‹fl Genel Mali Sekreteri Ergün Atalay getirildi. Atalay, önceden ilan edilen gündem maddelerini, yar›m saat içinde “tamamlad›”. Sendikay› ola¤anüstü genel kurula götüren iddia

fl›s›nda bocalamaya bafllayan Selga patronu, ücretleri 24 Aral›k günü ödeme sözü verdi ancak sözünü tutmad›. Bunun üzerine iflçiler noter kanal›yla ihtarname gönderince iyice s›k›flan Selga patronu 26 Aral›k’ta iflçilerin 2 ayl›k ücretlerini ödedi. TekstilSen yapt›¤› aç›klamada, “tekstil patronlar›n›n kriz gerekçesiyle iflçilerin yaflam›n› çekil-

mez hala getirmesine izin vermeyece¤iz. Tüm tekstil iflçilerini sendikam›zda birli¤ini örmeye, örgütlenmeye, tekstil patronlar›na karfl› tek yumruk olmaya ça¤›r›yoruz” dedi.

“usulsüzlük” oldu¤u halde kongrede “Denetim Kurulu Raporu” okunmad›. Ola¤anüstü önlemler karfl›s›nda salon d›fl›nda kalan üyeler, "Kumlu istifa", "fiirket sendika istemiyoruz", "Sosyal tesis dediler, paralar› yediler" sloganlar›n› att›. “Genel Baflkanl›¤›’n›n devam ettirilmesi karfl›l›¤›nda, yönetimin di¤er üyelerini baflkanlar kurulunun belirlemesine r›za gösterece¤ini” söyleyen Kumlu, iste¤i Baflkanlar Kurulu’nca kabul edilmeyince, Türk-‹fl’in ve AKP’nin bütün imkanlar›n› seferber ederek,

Ünsa ve Philips iflçisi iflgal dedi

Çelebi: Yanl›fltan dönün!

Sendikalaflt›klar› için iflten at›lan Ünsa iflçileri ve kapat›lan Türk Philips iflçileri haklar›n› alabilmek için iflyeri iflgalleri yapt›

Kad›köy Belediyesi’nin sendika düflmanl›¤› D‹SK Genel Merkezi’ni de tav›r almaya zorlad›

‹stanbul Samand›ra'da kurulu bulunan Ünsa Ambalaj fabrikas›nda iflten at›lan 300 tafleron iflçisi, iflyerini birer hafta arayla iki kez iflgal etti. Kriz bahanesiyle iflten at›lan, tazminatlar› ve mesaileri de ödenmeyen D‹SK/Nakliyat-‹fl üyesi iflçiler, 31 Aral›k’ta fabrikay› iflgal ettiler. ‹flçilere 1 Ocak günü sald›ran jandarma, 85 iflçi ve sendika temsilcisini gözalt›na ald›. ‹flçiler daha sonra direnifllerini

Sendikal nedenle gerçeklefltirdi¤i iflçi k›y›m› ve bask›lar› “küçülmeye gidiyoruz” diyerek çarp›tan Kad›köy Belediyesi, sa¤l›k birimlerine 40’›n üzerinde yeni eleman ald›. Dev Sa¤l›k-‹fl’in D‹SK Genel Merkezi’nde düzenledi¤i “Kad›köy Belediyesi Ritmini Bozuyor” bafll›kl› bas›n aç›klamas›na kat›lan D‹SK Genel Baflkan› Süleyman Çelebi, “Kad›köy Belediyesi’ni yanl›fltan dönmeye ça¤›r›yoruz” dedi. Düzenlenen toplant›da konuflan Çelebi, “Aram›zda siyasi yak›nl›klar olmas›na ra¤men, iflçilerin haklar›n› savunmaktan kaç›nmay›z. Kad›köy Belediyesi, sa¤l›k çal›flanlar›n›n sendikal örgütlenmesi konusunda hatal› bir tutum için-

fabrika önüne tafl›d›lar. Bu s›rada yap›lan görüflmelerde, patronlar, tazminatlar› ve fazla mesaileri ödemeyi kabul ettiler. Ancak verilen sözlerin tutulmamas› karfl›s›nda 6 Ocak’ta iflçiler fabrikay› tekrar iflgal ettiler. Jandarman›n fabrikan›n etraf›n› sarmas› üzerine iflçiler fabrikay› boflaltt›.

D‹SK’ten yap›lan aç›klamada, “Günlerdir ya¤mura ve so¤u¤a ra¤men direnen Ünsa Ambalaj iflçileri haklar›n› al›ncaya kadar bu mücadeleyi devam ettireceklerdir” denildi. ‹flten at›lan 300 iflçi, 5 Aral›k’tan beri fabrika önünde direnifllerini sürdürüyor. Ayr›ca Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Türk Philips’in kapatma karar›n› protesto etmek için, BM‹S üyesi yaklafl›k 160 iflçi 5 Ocak’ta fabrikay› iflgal etti.

dedir. Sosyal demokrat bir belediyeye bu tutum yak›flmamaktad›r. Belediye yöneticilerini yanl›fltan dönmeye ça¤›r›yorum. D‹SK olarak, iflten at›lan iflçilerle her türlü dayan›flmay› gerçeklefltirece¤iz. Bu toplant›y›, bu gerçe¤i vurgulamak için D‹SK Genel Merkezi’nde düzenliyoruz” dedi. Toplant›da konuflan iflçiler, belediye yönetiminin ileri sürdü¤ü “daralma” tezinin yeni ifle al›mlarla yalanland›¤›n› söylediler. KASDAfi’a bir göz doktoru, iki hemflire, bir psikolog ile veterinerlik hizmetleri için 35 görevli al›nd›¤›n› söyleyen iflçiler, böylece, iflten atmalar›n ve sürgünlerin sendikal bask›dan kaynakland›¤›n›n kan›tlanm›fl oldu¤unu belirttiler.

kendi baflkanl›¤›nda bir “yedekleme” politikas› yürüttü. Kumlu’nun MHP’nin bir kanad›ndan, geçmiflte “sol muhalefet”te yer alm›fl kadrolara kadar uzanan “yedekleme” politikas›n›n etkili oldu¤u, bu sayede delegasyonun önemli bir bölümünü “ba¤lad›¤›” ö¤renildi. Seçimlerde, Kumlu’nun listesi 180 oyla seçilirken, Trabzon fiube Baflkan› Cengizhan Gündo¤du baflkanl›¤›ndaki CHP-MHP listesi 104 oy ald›. Böylece Türk‹fl’te AKP ve Kumlu lehine bir geliflme gerçekleflti.

Devrimci iflçi önderi Süleyman Türker’i yitirdik Metal iflçilerinin devrimci önderlerinden, Birleflik Metal-‹fl sendikas› yöneticisi Süleyman Türker yaflam›n› yitirdi. Türker, ASELSAN, NETAfi, D‹TAfi gibi metal iflçilerinin ’80 sonras›ndaki önemli direnifllerinde ön safta mücadele etti. Türker, ilerici toplumsal muhalefet içerisinde de sorumlu bir devrimci iflçi önderi olarak yer ald›. Süleyman Türker’in cenazesi 11 Ocak’ta Ankara’da Karfl›yaka Mezarl›¤›’nda topra¤a verildi. Cenaze töreninde konuflan Birleflik Metal-‹fl Genel Baflkan› Adnan Serdaro¤lu, “direnifli, kararl›l›¤› ve inatç›l›¤› Türker’den ö¤rendik” dedi.

Irak’tan Gazze’ye siyasal ‹slam Tufan SERTLEK Dev Sa¤l›k-‹fl Genel Sekreteri

Gazze’ye yönelik ‹srail sald›r›lar›n›n pervas›zl›¤› karfl›s›nda Türkiye’deki ‹slamc› topluluk uzun süren sükunetini bozdu. “‹slami dayan›flma ve kardeflli¤e” yap›lan vurgularla %99’u Müslüman olan Türkiye halk› ‹slami söylemlerle harekete geçirilmeye, yerel seçimler öncesi etkilenmeye çal›fl›ld›. Gazze’de kaç kifli öldü? San›r›m 1000’e yak›n. Irak’ta kaç kifli öldürüldü ABD iflgalcileri taraf›ndan? Yanl›fl bilmiyorsam 1 milyon civar›nda. Cezaevlerindeki iflkenceler, kad›nlara yönelik cinsel sald›r›lar ve tacizler, sivil halka yönelik do¤rudan kitlesel katliamlar vs… Peki bu bizim ‹slamc›lar›m›z o günlerde ne yap›yordu? Neden ABD iflgalcilerinin Müslüman Irak halk›na karfl› giriflti¤i bu insanl›k d›fl› sald›r›ya sesini ç›karmam›flt›? Hamas’›n siyasal ‹slamc› bir iktidar, Saddam’›n öyle olmamas› bu tutum al›fl› ne kadar etkiler? Herhalde akl› ve vicdan› olan herkesin bu soruya cevab› aç›k olmal›: Hiç ya da çok az! Peki neden? San›r›m bunda en önemli etken bu topraklardaki dinsel gücünün toplumsallaflma karakteriyle ilgili. Sünni damardan beslenen ‹slami gericili¤in güçlü bir otoriteye karfl› isyan gelene¤i hiç olmam›flt›r. Biat esas oldu¤u gibi ço¤u zaman otoriter gücün tesisinde ideolojik veya fiili aktör rolü oynam›flt›r. Selçuklu ve Osmanl› döneminde sultan ve padiflahlar›n iktidar motifi olarak önemli bir rol oynam›fl, Sünni gelenek d›fl›ndaki ‹slami motifler her zaman ac›mas›zca ezilmifl, yok edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Modernleflme süreciyle iktidardaki saltanat› sallanmaya baflland›¤› andan itibaren otoritenin do¤rudan uzant›s› olan bir araç olmaktan ç›k›p kendine yeni bir toplumsal alan açmaya çal›flm›flt›r. Osmanl›’n›n çöküfl sürecine müdahil olan “üç tarz-› siyaset”ten biri “‹slamc›l›k”t›r. 31 Mart Vakas›yla bafllayan gericilik hareketi toplumsallaflt›¤› her dönemde kendi dinamiklerine de¤il esas olarak verili otoritenin icazetine dayanm›fl ve ilerici toplumsal hareketleri bo¤mak isteyen egemen güçlerin elinde ideolojik ve fiili bir araç olmay› tercih etmifltir. Kuvay› Milliyecilere kan kusturan Aznavur ayaklanmalar›, Konya’daki Delibafl, Yozgat’taki Çapano¤lu isyanlar› hep Padiflah’›n otoritesinin yeniden tesisine yönelik isyanlard› ve din elden gidiyor diyerek emperyalist-H›ristiyanlar›n iflbirlikçili¤inden ibaretti. 1950 sonras› süreçte ise do¤rudan ABD-CIA merkezli bir siyasetin ajan› olarak sahnedeki yerini ald›. Bir taraftan ezan› yeniden Arapça okutacak kadar Müslüman di¤er taraftan Frans›z emperyalizminin bütün dünyay› aya¤a kald›ran Cezayir katliamlar›na BM oturumlar›nda karfl› ç›kmayan tek (Müslüman nüfuslu) ülke olmay› göze alacak kadar gözü kara bir iflbirlikçiydi. Kanl› Pazar, Malatya, Marafl vb. katliamlar hep faflist militanlar taraf›ndan organize edilmiflti ama esas toplumsal gücü dini söyleme çok aç›k olan dinsel gericilik oluflturmufltu. Kanl› Pazar fleriatç› gazetenin baflyaz›s›nda “Kalk›n Ey Ehli Vatan” ad›yla tezgahlanm›flt›, sonraki süreçte gerçekleflen katliamlar›n ço¤unun Alevi topluluklara yönelmesi ise hiç tesadüf de¤ildi. Bu anlam›yla umuyorum ki Irak’›n iflgali sürecinde baz› sol çevrelerin “onlar da anti emperyalist” gibi ele avuca gelir bir yan› olmayan iddialarla dinsel gericilikle birlikte eylem örgütleme hastal›¤› bu süreçte yeniden nüksetmez. Tekrar soral›m peki neden? Çünkü bu topraklardaki dinel gericilik asla ve asla zalim bir gücün karfl›s›na ç›kamaz. Çünkü o 100 y›ll›k gelene¤inde her zaman bir zalime arkas›n› dayad›¤›nda sahneye ç›kma cesareti bulmufltur kendinde. Bu anlam›yla bugün ‹srail’e karfl› yap›lan gösterilerin hiçbir k›ymeti harbiyesi yoktur. Zira ‹srail’in Türkiye ile do¤rudan bir egemenlik iliflkisi yoktur. Ama Amerika’n›n vard›r. Bu nedenle asla ABD’yi huzursuz edecek bir tav›r alamaz, korkar. Hayat›nda bir kez olsun böyle bir fley yapmam›flt›r. Devletin koltu¤u alt›nda solculara sald›rm›flt›r, devletin koltu¤u alt›nda Kürt hareketine karfl› Hizbullahç›l›k oynam›flt›r, ifli bitince paçavra gibi f›rlat›l›p at›lm›flt›r. Koflullar öyle gerektirdi¤i için a¤ababalar› ABD ve devlet otoritesi biraz dirsek gösterince 28 fiubat’ta oldu¤u gibi kuzu kuzu evine dönmüfltür. Tekrar evinden ç›kt›¤›nda ise çoktan koflullar de¤iflmifl ve ABD’nin kuca¤›nda iktidara yerleflmifltir. 28 Nisan muht›ras› verildi¤inde Tayyip’›n ö¤leye kadar sessiz kalmas› bundand›r. Beklemifltir ABD ve AB ne diyecek diye. Oradan destek ald›ktan sonra ç›k›p gürlemifltir bizim Kas›mpaflal›! Ne 1 hafta-10 günlük sokak gösterileri ne toplan›lan ba¤›fllar ne de gözyafllar› vicdanlar› temizlemeye yetmeyecektir. Kanl› Pazar’da b›çaklan›lan ilerici genç, Malatya’da evi yak›lan, Marafl’ta karn› kasaturayla do¤ran›lan Alevi, Sivas’ta yak›lan flair peflini b›rakmayacakt›r; ikiyüzlülü¤ü, korkakl›¤› ve iflbirlikçili¤i her f›rsatta yüze vuracakt›r.


15 Ocak 28 Ocak

8 DÜNYA

Savafl de¤il soyk›r›m ‹srail, hava sald›r›s›n›n ard›ndan katliam› karadan geniflletiyor. Helikopterler okul, hastane demeden her yeri bombal›yor. Tanklar ambulanslara bile atefl aç›yor. Ölü say›s› bine, yaral› say›s› ise 4 bine yaklaflt› ‹srail savafl uçaklar›n›n Gazze’ye hava sald›r›s› düzenlemesinin ard›ndan ‹srail tanklar› Gazze’ye girerek katliam› geniflletti. Filistinli kaynaklara göre ölü say›s› 900’ü aflarken, yaral› say›s› ise 4 bine yaklaflt›. ‹srail taraf›nda ise 3'ü sivil 13 kifli öldü. Öte yandan ‹srail'in Gazze'deki katliam›n›n ikinci haftas›ndan sonra BM Güvenlik Konseyi yo¤un tart›flmalar›n ard›ndan ateflkes karar›n› kabul etti. ABD’nin çe-

kimser kalmas›yla di¤er 14 üyenin oylar› ile kabul edilen karar, taraflar› ateflkese davet ederken, ‹srail'in Gazze'den çekilmesini ve dolayl› olarak Hamas'›n da roket at›fllar›n› durdurmas›n› istiyor. ‹srail Baflbakan› Ehud Olmert, kendi vatandafllar›n› en iyi nas›l koruyaca¤›na ‹srail'den baflkas›n›n karar veremeyece¤ini belirterek, Hamas'a karfl› çok büyük kazan›mlar elde ettiklerini, ancak ‹srail'in güneyi-

ne düzenlenen roket sald›r›lar›n› durdurmak için operasyonlara devam edeceklerini söyledi. Hamas yetkilisi Nah›z Ebu Halid ise Filistin halk›n›n herhangi bir inisiyatifi kabul etmesi için üç flart oldu¤unu belirtti: “Birincisi, ‹srail kara ve hava sald›r›s›na son verecek. ‹kinci olarak ‹srail'in kara kuvvetlerini geri çekilecek. Son olarak Refah dâhil tüm s›n›r kap›lar› aç›lacak ve ambargo kalkacak”. Ebu Halid, bölgeye gönderilmesi planlanan bar›fl gücü ile ilgili, ‹srail'i k›nayamayan uluslara

ras› toplumun Filistin halk›n› koruyabilece¤ini düflünmediklerini belirterek, “Türk yahut Arap güçlerini karfl›m›za almak istemiyoruz. Ancak fluras› bir gerçek ki Gazze'ye gönderilecek askerler hangi ülkeden olursa olsun ‹srail'in güvenli¤ini sa¤layacakt›r” dedi. Hamas, ‹srail’in 6 ayl›k ateflkes süresince uygulad›¤› ablukay› kald›rmamas› ve ateflkesi fiili olarak sona erdirecek sald›r›larda bulunmas› üzerine, ‹srail’in sald›r›lar›nda bahane etti¤i roket sald›r›lar›na bafllam›flt›. Kara sald›r›s›n›n bafllamas›ndan önce bölgede bulunan uluslararas› gazetecileri s›n›r d›fl›na ç›karan ‹srail, gerçeklefltirdi¤i katliama hiç kimsenin tan›k olmas›n› istemiyor. Dünyan›n en yo¤un nüfuslu bölgesi olan Gazze fieridi’nde ‹srail hava kuvvetlerinin, BM Cenevre Sözleflmesi’nce yasaklanm›fl olan misket bombas›, seyreltilmifl uranyum, tungsten ve beyaz fosfor bombas› kulland›¤› bildirildi. ‹srail helikopterlerinden f›rlat›lan füzeler okul, hastane veya cami demeden her yeri bombal›yor. Kara

‘Özgür Gazze’ y›lm›yor Özgür Gazze hareketi ‹srail’in Gazze’ye uygulad›¤› ablukay› tekrar k›rmaya haz›rlan›yor Özgür Gazze hareketinin “Dignity” (Onur) isimli teknesine ‹srail donanmas›n›n sald›rmas›n›n ard›ndan, haz›rlanan yeni tekne sefere ç›kmaya haz›rlan›yor. Özgür Gazze hareketi K›br›s’tan kalkan gemilerle ‹srail’in Gazze’ye uygulad›¤› ablukay› flimdiye kadar befl kez k›rm›flt›. Freegaza.org sitesinden yap›lan aç›klamada doktorlar ve t›bbi yard›m malzemeleri ile dolu bir acil harekat› bafllad›ktan bir gün sonra Gazze’nin güneyinde yüzden fazla Filistinlinin bulundu¤u bir eve ‹srail topçusu taraf›ndan atefl aç›lmas› sonucu 33 Filistinli yaflam›n› yitirdi. Güvenli oldu¤u düflünüldü¤ü için

yard›m teknesinin ‹srail sular›na hiç girmeden do¤rudan Gazze’ye girece¤i bildirildi. “‹srail ordusunun fliddetinden y›lm›yoruz” diyen Özgür Gazze hareketi dünyan›n dikkatini Gazze’de ifllenmekte olan savafl suçlar›na çekmek istiyor.

çevre sakinlerinin s›¤›nd›¤› BM okuluna düzenlenen tank atefli nedeniyle 39 kifli öldü. Sald›r›lar›n›n bafllad›¤› ilk günden bu yana ölenlerin yüzde 20’sini çocuklar›n oluflturdu¤u belirtiliyor.

Dünyan›n ‹srail’e öfkesi dinmiyor Dünyan›n her yerinde yüz binlerce insan ‹srail’in Gazze’de gerçeklefltirdi¤i soyk›r›m› protesto etmek için sokaktayd›. Eylemlerde ‹srail ile tüm iliflkilerin kesilmesi talep edildi ‹srail’in Gazze’de gerçeklefltirdi¤i katliama karfl› dünyan›n her yerinde yüz binlerce insan sokaklara ç›kt›. Ço¤unlukla ‹srail büyükelçiliklerinin önünde gerçekleflen ve “Katil ‹srail” sloganlar›n›n at›ld›¤› eylemlerde, eylemciler Gazze halk›n›n ac›lar›n› paylaflarak ‹srail bayraklar› yakt›. Gösterilerde ‹srail’in gerçeklefltirdi¤i katliam›n “savafl de¤il soyk›r›m”

oldu¤u vurgulanarak hükümetlerin Gazze’deki katliama karfl› ‹srail ile iliflkilerini kesmesi ve ‹srail’e diplomatik ve askeri boykot uygulanmas› talep edildi. Londra’da yaklafl›k 50 bin kiflinin kat›ld›¤› ve Baflbakan’›n evinin önüne binlerce ayakkab› b›rakt›¤› eylemin, ‹ngiltere’de Irak savafl›ndan bu yana gerçeklefltirilen en kitlesel eylem oldu-

¤u belirtiliyor. Atina’da ‹srail büyükelçili¤i önünde 3 bin kiflinin kat›l›m›yla düzenlenen gösteride polisle çat›flma ç›kt›. Paris’te 100 bin kiflinin kat›ld›¤› eyleme polis sald›rd›. Meksika’da gerçeklefltirilen gösterilerde eylemciler ABD büyükelçili¤ine ayakkab› f›rlatt›lar. ‹srailli solcular›n Tel Aviv’de düzenledi¤i gösterilerde “Araplar ve Yahudiler düflman olmay› reddediyor” yaz›l› dövizler aç›ld›. Kudüs’te Neturei Karta isimli Ortodoks Yahudi hareketi üyeleri Gazze’deki katliama karfl› protesto gösterisi düzenledi. Eylemde “Gazze’deki siyonist terörist katliam› durdurun!” yaz›l› dövizler aç›ld›. M›s›r’da gerçeklefltirilen gösterilerde binlerce eylemci M›s›r hükümetinin Gazze’de devam eden katliamdaki rolüne vurgu yaparak, Refah s›n›r kap›s›n› açmay› reddeden M›s›r Cumhurbaflkan› Hüsnü Mübarek’in ‹srail ile birlikte dan›fl›kl› dövüfl yürüttü¤ünü vurgulad›.

Kurus›k› de¤il somut tav›r Venezüella’da ‹srail büyükelçisi s›n›r d›fl› edildi. Moritanya ve Ürdün ‹srail’de bulunan büyükelçilerini geri ça¤›rd› Venezüella D›fliflleri Bakanl›¤›, ‹srail’in Gazze’de gerçeklefltirdi¤i katliamdan dolay› ‹srail büyükelçisi ve 6 büyükelçilik çal›flan›n› s›n›r d›fl› etti. Venezüella lideri Hugo Chavez, karardan önce yapt›¤› aç›klamada ‹srail devlet baflkan›n›n ABD baflkan› ile birlikte soyk›r›m suçuyla yarg›lanmas› gerekti¤ini bildirmifl ve Venezüella’daki Musevi cemaatini ‹srail hükümetine karfl› tav›r al-

maya ça¤›rm›flt›. Venezüella’n›n bu tepkisi di¤er ülkelere de örnek olmas› gereken bir dayan›flma eylemi olarak görülüyor. Moritanya ve Ürdün ise ‹srail’de bulunan büyükelçilerini geri ça¤›rd›. Binlerce Ürdünlü’nün Gazze’deki ‹srail soyk›r›m›n› protesto etmek için düzenledi¤i gösterilerin büyümesinin ard›ndan Ürdün hükümeti ‹srail’de bulunan büyükelçisini geçici olarak geri ça¤›rd›.

silahl› terör eylemlerine giriflti. Filistin’e gizli Yahudi göçleri düzenlenmeye baflland›. ‹ngiltere daha sonra konuyu Birleflmifl Milletler’e götürüp meselenin çö-

n ‹srail ordusunun Filistin’i iflgalinde görev almay› reddeden 7 ‹srailli vicdani retçi aylard›r tutuklu bulunuyor.. “Baflka bir ülkeyi iflgal eden bir asker olmak için do¤mad›m” diyen gençlerin ifadelerinin yer ald›¤› bir de internet sitesi var. 18 yafl›ndaki Raz Bar-David Varon “Bu toplumda bir sorumlulu¤um var. O da reddetmektir” diyerek ‹srail’in Filistin’deki iflgaline karfl› ç›kt›¤› için flu anda cezaevinde December18th.org isimli internet sitesinde tutuklu gençlere destek olmak için toplanan imza say›s› ise 40 bini geçmifl durumda..

Futbolcudan Filistin’e destek n Sevilla – Deportivo maç›nda gol atan Sevilla oyuncusu Malili Frederic Kanoute, gol sonras› üzerinde befl farkl› dilde “Filistin” yaz›l› olan siyah tiflörtünü göstererek ‹srail sald›r›lar›n› protesto etti. Yapt›¤› hareket nedeniyle hakemden sar› kart gören oyuncu, maç›n ard›ndan 3 bin avro para cezas›na çarpt›r›ld›. Kanoute’un Sevilla’n›n 2. gölünü kaydetti¤i maç› Sevilla 2-1 kazand›. ‹spanyol Marca Gazetesi’nin düzenledi¤i ankete kat›lan taraftarlardan yüzde 74’ü oyuncunun ceza almay› hak etmedi¤i yönünde görüfl bildirdi.

Afganistan’da kan durmuyor I Dünya Gazze katliam›na odaklanm›flken, Afganistan’da da kan durmuyor. Afgan hükümeti, ABD kuvvetlerinin yapt›¤› operasyonda 17 sivilin öldü¤ünü, militanlar›n düzenledi¤i intihar sald›r›s›nda ise 3 kiflinin öldü¤ünü, 9 kiflinin yaraland›¤›n› bildirdi. Afganistan Devlet Baflkan› Hamid Karzai ise sivillerin öldü¤ü operasyonu elefltirirken, militanlar›n sivilleri “canl› kalkan” olarak kulland›¤›n› iddia etti. Afganistan’da ekim ay›ndan bu yana düzenlenen operasyonlarda 700’e yak›n sivilin öldü¤ü belirtiliyor.

zülmesini istedi. Birleflmifl Milletler Kas›m 1947’de Filistin’in biri Yahudi öteki Arap olmak üzere iki devlet aras›nda paylafl›lmas›na karar verdi. 1948’de ‹srail devletinin kuruluflu ilan edildi. ‹srail devletinin kuruluflunun ilan edilmesinden birkaç saat sonra Arap Birli¤i, ‹srail’e savafl açt›. M›s›r, Ürdün, Suriye ve Irak kuvvetleri üç yönden sald›r›ya geçerek önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak Bat›l› güçlerin ‹srail’i desteklemesi üzerine savafl Araplar aleyhine dönüfltü. ‹srail savafl sonunda 1947’de BM paylafl›m plan› ile elde etti¤i %56’l›k Filistin topra¤›n› %78’e ç›kard›. Savafl sonunda Bat› fieria Ürdün himayesine, Gazze ise M›s›r himayesine verildi. 1950'de Gazze fieridi’ne ‹srail topraklar›ndan kaçan ilk Filistinli mülteciler yerleflmeye bafllad› ve

n Fransa’n›n önde gelen e¤itim sendikas›n›n düzenledi¤i eylemde ö¤retmenler polise ayakkab› f›rlatarak e¤itim reformuna karfl› ç›kt›lar. Polis ise eylemcilere gaz bombalar› ile sald›rd›. Hükümet yeni e¤itim reformu kapsam›nda lise müfredat›n› de¤ifltirmeyi ve ifl hacmini azaltmay› planl›yor. Ö¤retmeler ise s›n›flar›n kalabal›klaflaca¤›ndan ve e¤itim kalitesinin düflece¤inden endifle ediyor. Ülkenin çeflitli yerlerindeki lise ö¤rencilerinin de reformlar› protesto etti¤i belirtildi. Sarkozy, reformlar›n Eylül 2010'a kadar uygulamaya sokulmas›n› istiyor.

MAS 7. kongresini topluyor I Sosyalizme Do¤ru Hareket’in (MAS) yaklafl›k 5 bin delegesi, son 3 y›lda Bolivya’da gerçeklefltirilen dönüflümleri güçlendirmek amac›yla yeni stratejiler gelifltirmek için toplan›yor. Bolivya lideri Evo Morales, liderler ve meclis üyeleri ülkedeki mevcut durumu ve 25 Ocak’ta kabul edilmesi beklenen yeni anayasay› tart›flacak. Milletvekili Jorge Silva, yolsuzluk ve bürokrasiye karfl› verilen mücadelenin, forumda temel konulardan biri olaca¤›n› aç›klad›.

‹srail devletinin 1948’de kuruluflunun ilan edilmesinden bu yana Filistin’de iflgal ve soyk›r›m sürüyor. Yok say›lan ve iflbirlikçili¤in ortas›nda tecrit edilen Filistin halk› ise altm›fl y›ld›r direnmeye devam ediyor mas›n›n ard›ndan Filistin’e büyük bir Yahudi göçü bafllad›. ‹ngiltere’nin Yahudi göçlerinin durdurulmas›na karar vermesinin ard›ndan Siyonist terörist gruplar

Vicdani retçiler hapiste

‘Reform’a ayakkab› protestosu

Altm›fl y›ll›k iflgal ve direnifl Filistin, 1922’de Milletler Cemiyeti karar›yla ‹ngiliz mandas›na verilmiflti. Sonraki y›llarda Nazi Almanyas›’n›n Yahudilere soyk›r›m uygulamaya baflla-

2009

ilk mülteci kamplar› kuruldu. 1964’de Filistinli örgütler direniflin tek çat› alt›nda toplan›lmas› amac›yla Filistin Kurtulufl Örgütü’nü oluflturdular. Yaser Arafat örgütün kuruluflundan iki y›l sonra liderli¤e getirildi. Haziran 1967'de Alt› Gün Savafl›’n›n ard›ndan ‹srail Gazze, Bat› fieria, Sina yar›madas› ve Golan tepelerini iflgal etti. 1967 Kas›m'›nda George Habafl'›n önderli¤inde, Arap milliyetçili¤inin sosyalist bir yorumunu savunan Filistin Halk Kurtulufl Cephesi kuruldu.

Eylül 1982’de ‹srail’in, Filistin mülteci kamplar› olan Sabra ve fiatilla’ya kanl› bir sald›r› düzenlemesi sonucu 991 Filistinli hayat›n› kaybetti. 1987 Aral›k ay›nda 6 Filistinli’nin öldürülmesinden sonra ç›kan ayaklanmalarda direniflin simgesi olan ilk tafl at›ld› ve intifada bafllad›. 15 Kas›m 1988'de Cezayir'de ba¤›ms›z Filistin devleti ilan edildi. 1994'te, ‹srail hükümeti ve Filistin Kurtulufl Örgütü aras›nda yap›lan Oslo'daki görüflmelerden sonra Filistin Ulusal Yönetimi kuruldu.

Rosa Luxemburg an›ld› n Alman Komünist Partisi’nin kurucular› Karl Liebnecht ve Rosa Luxemburg Berlin’de düzenlenen törenle an›ld›. Luxemburg ve Liebknecht'in mezarlar› bafl›nda düzenlenen anma törenine Sol Parti'nin yapt›¤› aç›klamaya göre yaklafl›k 80 bin kifli kat›ld›. Alman Komünist Partisi’nin kuruluflundan iki hafta sonra tutuklanan Luxemburg ve Liebknecht 15 Ocak 1919 tarihinde kurfluna dizilerek katledilmiflti.


15 Ocak 28 Ocak

2009

AKP-‹SRA‹L 9

AKP iflgalciyle el ele AKP’nin ‹srail ile ç›kar ortakl›¤› öyle bir boyuta vard› ki, hükümet, ‹srail ile iliflkilerin ask›ya al›nmas› talebini kesinlikle reddediyor. Oysa ‹srail’in bölgedeki en büyük müttefiki olan Türkiye ikili iliflkileri ask›ya alsa, bu ölçüde büyük bir vahfletin gerçekleflmesi pek de mümkün olmazd›. ‹srail, Gazzelileri, AKP’nin giderek yo¤unlaflan katk›lar›yla katlediyor Türkiye ile ‹srail aras›ndaki ekonomik, politik ve askeri iliflkiler ‹srail’in Ortado¤u’daki varl›¤› aç›s›ndan hayati önem tafl›yor. ‹srail’in bölgedeki en büyük müttefiki olan Türkiye’nin bu soyk›r›mc› devletle olan iliflkileri, ‹srail’e sözde sert tepki veren AKP hükümeti döneminde büyük bir s›çrama kaydetti. AKP’nin ‹srail ile ç›kar ortakl›¤› öyle bir boyuta vard› ki, hükümet, ‹srail ile iliflkilerin ask›ya al›nmas› yönündeki talepleri kesin bir dille reddediyor. ‹srail vahfletine giden yolu AKP aç›yor AKP hükümeti ‹srail ile askeri iflbirli¤i anlaflmalar›n› ilerletti, ortak tatbikatlara imza att›, ‹srail ordusunun e¤itim görmesi için Türkiye topraklar›n› açt› ve yeni silah al›m anlaflmalar›na imza att›. Gazze’yi bombalayan pilotlar askeri iflbirli¤i anlaflmas› gere¤i Konya jet üssünde e¤itim gördü. Hatta bu e¤itimler s›ras›nda 2007’de ‹srail jetleri Türkiye hava sahas›n› ihlal ederek Suriye’yi bombalam›fl ancak AKP somut bir yapt›r›mda bulunmam›flt›. AKP böylece ‹srail’in savafl ayg›t›n›n geliflmesi için tüm olanaklar›n› seferber ederken Ortado¤u’daki direnifl odaklar›n›n etkisizlefltirilmesi için “bar›fl” söylemine/politikas›na sar›ld›: Lübnan “Bar›fl” Gücü, Annapolis “Bar›fl” konferans›, Suriye-‹srail “Bar›fl”› gibi oyunlarla sahneye ç›kt›. Bu sözde bar›fl siyasetiyle Lübnan direniflinin ‹srail karfl›s›nda silahs›zland›r›larak elinin kolunun ba¤lanmas›na, Filistin’de ise Gazze’nin tecrit edilmesi ve Filistin Kurtulufl Hareketi içindeki bölünmenin derinleflmesine ve Filistin direniflinin Suriye gibi bölgesel destekçilerinin bu destekten vazgeçmesine hizmet etti. ‹flgalcilerin ç›kar›na hizmet eden bu ikiyüzlü siyaseti, “Osmanl›’n›n torunlar› olarak bölgesel etkimizi yeniden kuruyoruz ve bir bölgesel güç oluyoruz” söylemiyle savundu. “Yeni Osmanl›c›l›k” diye de adland›r›lan bu siyasetle, emperyalizmin bölgedeki tafleronlu¤una yeni bir k›l›f uyduruldu. ‹ki y›ll›k çabalar bofla gitmedi. AKP hükümetinin de deste¤iyle savafl kapasitesini gelifltiren ‹srail, yine AKP hükümetinin

“bar›fl” giriflimleri sonucu eli kolu ba¤lanan ve yaln›z kalan Gazze halk›n›n tepesine bomba ya¤d›rmaya bafllad›. Gözü yafll› iflbirlikçiler Baflbakan Tayyip Erdo¤an, son Gazze sald›r›s›n›n ard›ndan yine ‹srail’e esti gürledi. Analar›n gözyafllar›nda bo¤ulursunuz, dedi. “Madem o kadar tepkilisin, ‹srail ile iliflkileri kes” diyenleri “kurus›k›” konuflmakla itham eden Erdo¤an, sanmay›n ki ‹srail ile iliflkilerde de¤iflikli¤e gitmedi. Gazze sald›r›s›n›n ilk günlerinde bas›na düflen bir haberde, Savunma Bakanl›¤›’n›n ‹srail’den 167 milyon dolarl›k silah al›m anlaflmas› imzalad›¤› belirtiliyordu. Yani ‹srail’le askeri iliflkilerin daha da ilerletilmesi gibi bir de¤ifliklik Gazze sald›r›lar›yla eflzamanl› olarak gündemdeydi. Bu anlaflma üzerine defterler aç›ld› ve Türkiye ile ‹srail aras›ndaki askeri iflbirli¤inin hacminin geçen y›l itibariyle 1.8 milyar dolara ulaflt›¤› gazetelere yans›d›. Bu ticarette AKP döneminde yap›lan 700 milyon dolarl›k tank modernizasyonu anlaflmas› ve Heron casus uçaklar›n›n al›m› gibi “tuzlu” ihaleler öne ç›k›yor. AKP hükümetinin sözcüsü Cemil Çiçek, gazetecilerin, Gazze sald›r›s› nedeniyle silah anlaflmalar›n›n ask›ya al›n›p al›nmayaca¤› sorular› karfl›s›nda, bu anlaflmalar›n Türkiye’nin ç›kar›na oldu¤u, iptal edilmesinin söz konusu olmad›¤› fleklinde cevap verdi. Erdo¤an’›n Gazze için ‹srail’e sitem ederkenki tav›rlar›, bu haliyle, öldürdü¤ü ya da öldürülmesine yard›m etti¤i kiflinin cenazesine kat›l›p salya sümük a¤layan, ancak yine de yakay› ele verenlerin ikiyüzlülü¤ünü ça¤r›flt›r›yor. Tamamen duygusal Erdo¤an, ‹srail’e “tepki” gösterirken “Öfkeyle kalkan zararla oturur” diyordu. Bofluna söylemiyor. Çünkü ‹srail ile ikili iliflkilerin kesilmesi talebini dille reddeden AKP, ‹srail ile yürüttü¤ü iflbirli¤i nedeni ile çok büyük “kârlarla” oturuyor. ‹srail sermayesinin Türkiye’deki yat›r›mlar› AKP iktidar› döneminde büyük bir s›çrama kaydetti. Carlyle MG Limited (Ofer)

Gazze katliam›ndan birkaç gün önce ABD’nin Ortado¤u’daki iki sad›k müttefiki kameralara böyle poz vermiflti

grubu, Mentafil, Tahal, Bank Hapoalim, Carmel Carpets AKP döneminde Türkiye’de yat›r›m yapan, özellefltirme ihalesi alan, flirket sat›n alan ‹srail gruplar›n›n en bilinenlerinden. Bunlar›n d›fl›nda bir dizi tar›m, enerji ve teknoloji flirketi daha var. Carlyle MG Limited grubunun genel müdürü Eyal Ofer, Kas›m 2005’te YASED taraf›ndan düzenlenen 'Yabanc› Yat›r›mlar›n Yeni Gözdesi: F›rsatlar Ülkesi Türkiye' konulu konferansta kendilerini yat›r›ma bizzat Tayyip Erdo¤an’›n ikna etti¤ini, 2002’de AKP’lilerle tan›flt›klar›n› ve Türkiye’de yat›r›m yapmaya bu sayede karar verdiklerini belirtmiflti. TÜPRAfi özellefltirmesi s›ras›nda, TÜPRAfi’›n yüzde 14.76 hissesinin 446 milyon dolara Oferler’e sat›ld›¤› a盤a ç›kt›. Koç’u bile isyan ettiren sat›fl, özellefltirmede biçilen de¤erin üçte biri fiyat›na gerçekleflmifl, aç›k bir peflkefl yaflanm›flt›.

Üstelik ‹srail sermayesi Türkiye enerji sektörünün en kritik kurumuna el atm›flt›. Oferler kazand›klar› liman ihaleleriyle ve bu ihaleler öncesi AKP’li Maliye Bakan› Kemal Unak›tan’la Sami Ofer’in gizli otel buluflmas› ile de gündeme geldi. ‹srailli tar›m tekeli Tahal, AKP’ye yak›nl›¤› ile tan›nan ‹brahim Çeçen’e ait IC firmas›n›n daveti ile Türkiye’ye geldi. Erdo¤an Çeçen dostlu¤u o kadar aleniydi ki, AKP, bir yasa teklifiyle A¤r› Da¤› Üniversitesi’nin ad›n› A¤r› ‹brahim Çeçen Üniversitesi olarak de¤ifltirmiflti. 2006’da ise ‹srailli hal› üreticisi Carmel Carpets gelerek dünyan›n en büyük 10. hal› üreticisi olan ve Mescidi Aksa’ya özel hal› üreten Atlas Hal›’n›n yüzde 50,1’lik hissesine sahip oldu. Bütün bunlar› solda b›rakacak bir Türkiye-‹srail ortakl›¤› ise henüz proje aflama-

s›nda olmakla birlikte, bugünkü askeri, ekonomik ve politik pek çok geliflme ile do¤rudan ba¤lant›l›. AKP hükümeti, Hazar petrolünü ABD kontrolü alt›nda Türkiye üzerinden dünya pazarlar›na tafl›mak için infla edilen Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hatt›n›n ‹srail’in Hayfa liman›na uzat›lmas›n› ve bu yeni (Bakü-Tiflis-Ceyhan-Hayfa) proje ile petrolün yan› s›ra, su ve telekomünikasyon ak›fl›n›n da sa¤lanmas›n› öngören bir projeye imza att›. Bu ise ‹srail ile Türkiye’nin Do¤u Akdeniz’de askeri ve politik iflbirli¤i yürütmesine kuvvetli bir temel oluflturulmas› anlam›na geliyor. ‹flte bu nedenlerle AKP lideri Tayyip Erdo¤an, öfkesinin doru¤undayken bile kâr zarar hesab› yapmay›, öfkesini yenip kesesini düflünmeyi, “ikili iliflkileri kes” talebi karfl›s›nda en ufak bir taviz vermemeyi tercih ediyor.

‹flbirlikçili¤in yeni ad›: Katliamc›yla silah arkadafll›¤›

Yeni Osmanl›c›l›k AKP, emperyalizmin Ortado¤u tafleronlu¤unu “bölgesel güç olaca¤›z” diye yutturmaya çal›fl›yor. AKP’nin özledi¤i Osmanl› ‹mparatorlu¤u, eski gücüne kavuflma hayaliyle Almanya kuyru¤unda savafla kat›l›p parçalanm›flt› AKP hükümeti, ABD ve ‹srail ç›karlar›na hizmet eden bölgesel politikalar›, Türkiye’nin Müslüman kimli¤ini öne ç›kararak ve tarihsel deneyimlerini de¤erlendirdi¤ini öne sürerek uyguluyor. Bunu da “Osmanl›’n›n torunlar› olarak bölgesel etkimizi yeniden kuruyoruz ve bir bölgesel güç oluyoruz” söylemiyle savunuyor. “Yeni Osmanl›c›l›k” diye de adland›r›lan bu siyasetle, emperyalizmin bölgedeki tafleronlu¤una yeni bir k›l›f uyduruyor. Bu politikan›n mimar› ise Tayyip Erdo¤an’›n Bafldan›flman› Ahmet Davuto¤lu. Türkiye’nin Suriye-‹srail bar›fl görüflmelerinde arabuluculuk yapmas› ve Lübnan’da ‹srail-Lübnan savafl›ndan beri konufllanan BM “Bar›fl Gücü”nde askeri birlik bulundurmas› gibi ad›mlar ise Türkiye’nin bölgesel etkinli¤inin artmas› gibi pazarlan›yor. Oysa her iki sürecin de Türkiye’nin bölgesel ç›karlar› ile ilgili olmad›¤› gibi, ABD ve ‹srail’in bölge ç›karlar›n› savunmak ad›na, yine ABD ve ‹srail’in do¤rudan yönlendirmesi ile geliflti¤i biliniyor. AKP ve ak›l hocas› Davuto¤lu flimdi

de Gazze vesilesi ile sahnede. AKP’nin ‹srail’in Gazze’ye yönelik sald›r›lar› üzerine Ortado¤u turu ile ilgili olarak, Türkiye’nin, ‹srail-Gazze s›n›r›na bir Bar›fl Gücü konuflland›r›lmas›n› da içeren bir çözüm plan›n› müzakere etti¤i aç›kland›. Plan›n ilk aflamas›, iki taraf›n ateflkes ilan etmesini ve Güney Lübnan’da görev yapan “Bar›fl Gücü”nü model alan uluslararas› bir askeri gücün ‹srail-Gazze s›n›r›na konuflland›r›lmas›n› içeriyor. AKP bu görev için Türkiye askeri kuvvetlerini öneriyor. Daha sonra M›s›r ve Fransa’n›n aç›klamalar› da bu giriflimi do¤rulad› ve Türkiye’nin Gazze s›n›r›na konuflland›r›lacak uluslararas› askeri güce öncülük etmesi istendi. E¤er bu plan hayata geçerse, bu “Bar›fl Gücü”, ‹srail’in istedi¤i koflullarda, yani en iyi ihtimalle Gazze ablukas›n›n “Bar›fl Gücü” kanal›yla sürdürülmesi ve M›s›r-Filistin geçifl kap›s›n›n BM kontrolüne verilerek Filistinlilerin silahs›zland›r›lmas› koflullar›nda görev yapacak. Bu da, ‹srail için “savunma hakk›” bahanesi alt›nda sald›r› seçene¤ini sürekli gündemde tutarken Filistinlilerin eli kolu ba¤l› b›rak›lmas› anlam›na gelecek. Ahmet Davudo¤lu Ayn› süreçte, Davuto¤lu’nun fiam’da Fransa ve Avrupa Birli¤i liderleri ile buluflmas› ard›ndan da Hamas’›n sürgündeki lideri Halit Meflal ile görüflmesi, AKP’nin ABD-AB-‹srail ile Hamas aras›ndaki ulak olarak “bar›fl” sürecini görüflmesi fleklinde yorumland›. Burada “bar›fl” ile kastedilen, ölümü gören Filistinlilerin iflgale raz› olmas› flart›yla ‹srail’in sald›r›lara son vermesi… “Bar›fl Gücü” ad› verilen iflgal gücü de bu durumu, yani ‹srail iflgalinin devam›n› ve Filistin direniflinin önlenmesini güvence alt›na alacak.

‹srail’in Ortado¤u’daki en büyük müttefiki Türkiye. Bu ittifak›n en temel anlaflmalar›n› Erbakan ve Erdo¤an imzalad› ‹srail ile Türkiye aras›ndaki askeri iliflkileri tesis eden temel anlaflmalar, bugün sözde ‹srail’e karfl› ç›kan Necmettin Erbakan taraf›ndan imzaland›. Erbakan döneminde imzalanan Askeri E¤itim ‹flbirli¤i Anlaflmas› ve Savunma Sanayi ‹flbirli¤i Anlaflmas› içerisinde flu maddeler öne ç›k›yor: “Türk ve ‹srail askeri uçaklar›, Türk hava sahalar›nda e¤itim yapabileceklerdir. ‹srail Türkiye'ye silah satacak ve Türk Fantom savafl jetlerinin modernizasyonunu

yapacakt›r. ‹srail ve Türkiye, ABD deniz kuvvetleriyle birlikte tatbikatlar yapacakt›r." AKP iktidar›nda da iflbirli¤i ilerletildi, ‹srail ile “teröre karfl› ortak savafl” ve “istihbarat paylafl›m›” anlaflmalar› imzaland›. Böylece AKP ‹srail’in “teröristi” Hamas, Hizbullah ve FHKC’yi ‹srail de PKK’yi düflman kabul etti. TSK’n›n AKP emriyle gerçeklefltirdi¤i Kuzey Irak’a yönelik kara ve hava harekatlar› da ‹srail silah›, istihbarat› ve icazetiyle gerçekleflti.

Sa¤da ‹srail’den al›nan ve PKK’ye karfl› kullan›lan bir Heron uça¤› görünüyor. Üstteki ise TSK’n›n ‹srail’e siparifl etti¤i bir “Sabra”. Sabra, ‹srail’in Sabra ve fiatilla katliam›yla ayn› ad› paylafl›yor.

F›rsatç›lar sahnede Irkç› gericili¤e gün do¤du Gericiler ‹srail sald›r›lar›n›, halklar›n kardeflli¤i ve bar›fl için elefltirmiyor. Yahudi düflmanl›¤› için f›rsata çeviriyor

Soygunculuklar› ayyuka ç›kan Deniz Feneri ve ‹HH ‹nsani Yard›m Vakf› gibi ‹slami yard›m kurulufllar› yeniden sahne ald›. Oysa toplanan para yard›mlar› ‹srail ablukas› nedeniyle Filistin halk›na gönderilemiyor, bu soyguncular›n kasalar›nda kal›yor.

Halkevleri ve Filistin Halk›yla Dayan›flma Derne¤i gibi ilerici örgütlerin yürüttü¤ü kampanyalar›n karfl›s›na polisiye ve bürokratik engeller ç›kar›l›rken, bu sab›kal› gerici derneklerin kampanyalar›nda paralar›n nas›l topland›¤› dahi denetlenmiyor.

‹srail sald›r›lar›n› protesto ettiklerini söyleyerek soka¤a ç›kan Politik ‹slamc› ve faflist örgütler, AKP iktidar›n›n ‹srail devletiyle suç ortakl›¤›n› elefltirmekten kaç›n›rken, aç›ktan Yahudi düflmanl›¤› yapmaya ve Türkiyeli Yahudileri hedef göstermeye bafllad›lar. Yahudi kökenli yurttafllar, “‹srail devleti ile bir iliflkimiz olmamas›na ra¤men ‹srail’in katliamlar›n›n hesab›n›n bizden sorulmas›ndan rahats›z›z” diyorlar. Türk Telekom basketbol tak›m› ile maç yapmak için 7 Ocak’ta ‹stanbul’a gelen ‹srailli Bnei Hasharon tak›m› gerici-faflist bir güruhun eylemi nedeni ile maça ç›kamad›. Stat

önünde eylem yapan grup ad›na yap›lan bas›n aç›klamas›nda "Bütün Yahudilerin katil, terörist, cani" oldu¤u söylendi. Eskiflehir'deki Osmangazi Kültür Dernekleri Federasyonu ise "Bu kap›dan Ermeniler ve Yahudiler giremez" yaz›l› dövizler tafl›yarak bir eylem yapt›lar. Cuma namazlar›nda baz› camilerde okunan hutbelerde Yahudilerden “lanetli kavim” diye söz edildi¤i ö¤renildi.


15 Ocak 28 Ocak

10 K‹BELE

2009

‘‹SRA‹L VAHfiET‹NE KARfiIYIZ’

Y‹NE KARAKOL, Y‹NE TAC‹Z

MÜCADELE VE DAYANIfiMA SÜRÜYOR

KADIN DAYANIfiMASI

Kad›nlar sokakta

Bu kez polislere dava aç›ld›

DESA eylemlerine devam

Tecavüze karfl› dayan›flma eylemi

Samsun’da fiiddete Karfl› Kad›n Buluflmas› Grubu, ‹srail´in Filistin´e yapt›¤› sald›r›lar› protesto etti. Mumlar yak›p, oturma eylemi yapan kad›nlar ad›na aç›klama yapan Ayten Kutlu, ABD ve iflbirlikçilerinin katliam› seyretti¤ini söylerken, aç›klamas›na flöyle devam etti: “Bilinmelidir ki, bir avuç kan emici, dünyan›n sahibi olamayacak. Dünyan›n gerçek sahibi, yaflam› do¤uran biz kad›nlar›z. Dökülen bir damla kana sessiz kalmayaca¤›z. Filistin halk›n›n yan›nday›z.”

Beyo¤lu Polis Karakolu’nda hakaret, taciz ve fliddete u¤rad›¤›n› öne süren travesti Ü.E.’nin iddias›n› soruflturan Beyo¤lu Cumhuriyet Baflsavc›l›¤›, örnek teflkil edecek bir karar ald›. Savc›l›k üç polise ‘Seçmifl oldu¤u cinsel kimli¤i nedeniyle’ hakaret ve ‘kasten basit yaralamadan’ dava açt›. Üç polis hakk›nda “kasten basit yaralama” suçundan 1.5 y›l, “hakaret” suçlamas›ndan ise iki y›la kadar hapis cezas› isteniyor. Duruflma, 5 May›s 2009 tarihinde görülecek.

Sendikal mücadele için sürdürdü¤ü direniflte 260. günü geride b›rakan Emine Aslan’›n direnifli sürüyor. ‹fle iade davas›n› kazanan Aslan’a destek eylemleri de sürüyor. Kad›n örgütlerinn ça¤r›s›yla gerçekleflen dayan›flma eylemleri periyodik olarak devam ediyor. 10 Ocak günü DESA’n›n Beyo¤lu ma¤azas› önünde toplanan kad›nlar Emine Aslan ve ç›kar›lan tüm iflçilerin ifle sendikal› olarak geri al›nmas›n› istedi. Aksi halde DESA boykotunu sürdüreceklerini belirttiler.

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde kaç›r›ld›ktan sonra tecavüze u¤rayan kad›n ö¤renci için üniversiteli kad›nlar dayan›flma eylemi yapt›. Pamukkale Üniversitesi K›n›kl› Kampüsü giriflinde toplanan yaklafl›k 20 kad›n ö¤renci 12 Ocak günü yapt›klar› eylemle tecavüze u¤rayan Ç.A’ya destek mesajlar› yollad›lar. PAÜ´lü Kad›nlar Platformu taraf›ndan örgütlenen eyleme kat›lanlar kad›na yönelik suçlara a¤›r cezalar getiren düzenlemeler istediler.

‹srail’i durdurmak için boykot zaman›! Tüm dünyadaki tüm dinlerden bar›fl savunucusu kad›nlar›n Filistin halk›yla dayan›flma için ortak görevleri var ‹srail’in 20 Aral›k’tan bu yana sald›rd›¤› Gazze fieridi’nde ölenlerin say›s› 900’e yaklaflt›. Sald›r›; kara harekât›, beyaz fosfor bombalar› ve abluka alt›ndaki Gazze’de denenen yeni kimyasal silahlarla birlikte her gün biraz daha fliddetleniyor. Ölenlerin yar›s› kad›n Birleflmifl Milletler ise 13 Ocak günü yapt›¤› aç›klama-

da, öldürülenlerin 400’den fazlas›n›n, yani yaklafl›k yüzde 40’›n›n kad›nlardan ve çocuklardan olufltu¤unu bildirdi. Filistinli kad›nlar ve çocuklar kelimelerle ifade edilemez bir fliddetin hâkim oldu¤u Gazze’de, kapana k›st›r›lm›fl 1.5 milyon insan›n yaflad›¤› dehfletin en önemli kurbanlar› durumundalar. Yak›lan çocuklar, s›k›flt›r›ld›kla-

‹srailli 20 kad›n örgütünden ça¤r› Bizler, genifl politik yelpazeden kad›nlar›n bar›fl örgütleri olarak, bombalamalara ve di¤er öldürme biçimlerine son verilmesini istiyor; bar›fl görüflmelerini derhal bafllatmaya ve savafla son vermeye ça¤›r›yoruz. Ölüm dans› ve imha son bulmal›d›r. Savafl›n bir seçenek, fliddetin bir strateji, öldürmenin bir alternatif olmaktan ç›kmas›n› istiyoruz. Bizim istedi¤imiz toplum, her bireyin kiflisel, ekonomik ve sosyal ba-

k›mdan güvence içinde yaflam sürebilece¤i bir toplumdur. En yüksek bedeli ödeyenlerin, her zaman oldu¤u gibi bugün de, kamuoyunun gözünden ve egemen söylemden d›fllanm›fl olan kad›nlar ile co¤rafi, ekonomik, etnik, toplumsal ve kültürel periferden “ötekiler” oldu¤u bilinmektedir. Gün kad›nlar›n günüdür. Sözcüklerin ve eylemlerin bir baflka dilde yürütülmesini istiyoruz.

r› evlerinde bafllar›na ölümcül bombalar ya¤d›r›larak ezilen insanlar, ‹srail güvenlik güçleri taraf›ndan evlerinden zorla sürülüp gidecek yer bulamayan kad›nlar, çocuklar; tek bir bombard›manda ele ele ölüveren befl küçük k›z kardefl; çocuklar›n› yitiren kad›nlar; ekmeksiz, susuz, elektriksiz b›rak›lan, tüm dünyadan yal›t›lm›fl kad›nlar ve çocuklar... Bunlar Gazze’nin gerçekleri, tüm dünyan›n sessizlik içinde izledi¤i Gazze’den al›fl›ld›k gündelik hayat manzaralar›. Onlar a¤larken birileri... Bu insanl›k trajedisi karfl›s›nda gözyafl› en aldat›c› tepkilerden birisi. Nitekim hayatlar›nda ulaflacaklar› en büyük mertebeyi efllerinin politik gelece¤ini sa¤lamlaflt›rmak olarak gören iflbirlikçi Arap rejimlerinin First Lady’leri de Emine Erdo¤an’›n davetiyle bir araya geldikleri ‹stanbul’da böyle yapt›lar. “Müslüman kardeflleri” için a¤lad›lar. Onlar a¤larken biz 16 Mart 2003’de

Gazze’nin M›s›r s›n›r›ndaki Refah kasabas›nda, Filistinlilerin evlerini y›kan silahl› ‹srail buldozerinin önünü kesmeye çal›fl›rken ezilerek öldürülen bir bar›fl eylemcisini, Rachel Corrie isimli 24 yafl›ndaki genç bir k›z› hat›rlad›k. Onlar a¤larken biz, 7 Ocak günü Kanada’n›n Toronto kentindeki ‹srail konsoloslu¤unu iflgal ederek Filistin halk›na yönelik soyk›r›m› lanetleyen doktor, film yönetmeni ve bar›fl eylemc i s i Kanadal› Yahudi kad›nl a r › an›msad›k.

Onlar a¤larken biz, ablukay› k›rarak Gazze’ye girip, sürekli sald›r› alt›ndaki ambulanslarda canl› kalkan olarak görev yapan Kanadal›, Avustralyal› bar›fl eylemcisi kad›nlar›; Gazze’de denenen yeni kimyasal silahlarla ilgili kampanyalar örgütleyen, kendi hükümetlerini ‹srail’i boykot etmeye zorlamak için dünyan›n her yerinde Filistin çad›rlar› açan kad›nlar› an›msad›k. Türkiyeli kad›nlar›n, Kürt ve Türk kad›nlar›n yan› bafllar›nda katledilen kad›n ve çocuklar için yapabi-

lecekleri daha ne çok fley oldu¤unu hat›rlad›k. Evet Emine Erdo¤an’›n dedi¤i gibi, “Çocuklar›n ölümü masumiyetin ölümüdür”, evet, “‹srail’i durdurmak için uluslararas› bir tepkiye ihtiyaç var”: ama bu uluslararas› tepki tüm dünyadaki iflbirlikçi devletlerin ‹srail ile tüm ekonomik, askeri, politik ve kültürel iliflkilerine son verilmesini sa¤lamaya yönelik bir tepki olmak zorunda. ‹srail’i durdural›m Belki yar›n Gazze’ye ya¤an bombalar geçici bir süre susacak ama tüm dünyadaki tüm dinlerden bar›fl savunucusu kad›nlar›n Filistin halk›yla dayan›flma için ortak bir görevleri var: ‹srail’i dize getirecek bir boykot, yapt›r›m ve cezaland›rma kampanyas›n› örgütlemek.

Bir çözüm var ! Elif YILMAZ Bahçelievler Halkevi

Günümüzde en önemli sorunlardan biri olan krizin kendini iyiden iyiye hissettirdi¤i, yaflam›m›z› bir kat daha zorlaflt›rd›¤› aflikâr. Bu durumu f›rsat bilen hükümet bir kez daha bafl›m›za bela olmak için, önce kendisinin yoksullaflt›rd›¤› halka, flimdi güya yard›m amaçl› soba, kömür ve paketlerle yiyecek da¤›t›yor. Hem de bu yard›mlar› partiler bizzat kendileri götürüyor. Burada tek amaç var; insanlar›n akl›n› çelip oy avc›l›¤› yapmak. Koltuklar› s›cak bulmufl olmal›lar ki terk etmek istemiyorlar. Kendilerine oy verenlerin büyük bir k›sm›n›n bile kendilerine karfl› isyan etti¤ini görmezden geliyorlar. ‹flten ç›karmalarla birlikte geçim s›k›nt›s›n›n halk› nas›l ezildi¤ini ve periflan etti¤ini, gün geçtikçe bu koflullar›n daha da a¤›rlaflt›¤›n› biz ev kad›nlar› olarak yafl›yoruz. Evlerimiz ›s›nm›yor, çünkü do¤algaz› açam›yoruz. Elektrik yakam›yoruz biliyoruz ki faturalar da bizi yakacak. Soba yakanlar da konfeksiyondan al›nan k›r›nt›larla ve birkaç parça odunla ›s›nmaya çal›fl›yor. Ocaklar›m›zda art›k yemek piflmiyor, tencerelerimizi rafa kald›rd›k çünkü yemeklik malzeme almak çok zorlaflt›. Doktorlar›n diyetlik reçeteler yazmas›na gerek kalmad› çünkü bizler yeteri kadar yiyemiyoruz yani mecburi diyetteyiz, ama nereye kadar... Bütün bu zorluklar› aflmak için tek çözüm var; birlikte olmak ve mücadele etmek. Haklar›m›z› görmezden gelen bafllar› bu ayaklar ezip geçecek. Yaflam hakk›m›z› onlara kapt›rmamak için pes etmeyece¤iz mücadele edece¤iz, el ele, kol kola, omuz omuza…

Mersin’de 25 Kas›m soruflturmas› Kad›na Yönelik fiiddete Karfl› Uluslararas› Mücadele ve Dayan›flma Günü eylemleri nedeniyle Mersinli kad›nlar›n maruz kald›¤› devlet fliddeti dinmek bilmiyor. 25 Kas›m günü polis barikat› ile engellenen kad›nlar flimdi de soruflturmaya u¤-

ruyor. Mersin’de polis taraf›ndan engellendi¤i için yap›lamayan ve oturma eylemine dönüflen 25 Kas›m yürüyüflü gerekçe gösterilerek, eyleme kat›lan kamu emekçisi kad›nlara soruflturma aç›ld›. Kimli¤i belirsiz bir kiflinin her nas›lsa o

Kad›nlar yerel seçime haz›rlan›yor Bahçelievler Halkevi’nde buluflan kad›nlar, kriz ve yerel seçimlere iliflkin geliflmelere seyirci kalmak yerine, taleplerini görünür k›larak müdahale etmeye karar verdi Bahçelievler Halkevi’nde 10 Ocak günü biraraya gelen kad›nlar krizi ve yerel seçimleri tart›flt›lar. Kad›nlar öncelikle krizin kendilerini nas›l etkiledi¤ini yaflamlar›ndan kesitlerle anlatt›lar. Kriz nedeniyle kendisi ya da kocas› iflten ç›kar›lan, çal›flmak zorunda kal›p çocu¤unu b›rakacak krefl bulamayan, ücretsiz izine ayr›lan, do¤algaz›n› yakamay›p kömür sobas›na dönmek zorunda b›rak›lan, mutfa¤›na aylard›r et girmeyen kad›nlar, yaklaflan yerel seçimlerde kendilerini, yaflamlar›n› ve taleplerini görünür k›lmaya karar verdiler. 29 Mart yerel seçimlerine kadar kap›lar›n› çalan adaylardan neler talep edeceklerini tart›flt›lar. Çal›flma yaflam›ndan kamu hizmetlerine kadar bir çok alana dair oluflturulan taleplerini mahallelerinde, sokaklar›nda, yaflayan di¤er kad›nlar›n talepleri haline getirebilmek için neler yap›lmas› gerekti¤ini tart›flt›lar. Oluflturduklar› çal›flma program› kapsam›nda kad›nlar, ilçede bütün okullar› dolaflan Kaymakam›n “okullar›n›za aidat verin, 50 TL’niz yok-

sa ‹stanbul’da ne ifliniz var?” sorusuna cevaben 14 Ocak Çarflamba günü ziyaret edilmesine ve görüflmede e¤itimin paras›z olmas›n› düzenleyen Anayasa maddesinin hat›rlat›lmas›na karar verdiler. Kad›nlar en k›sa sürede ikinci mutfak dayan›flmas›n› daha genifl kat›l›mla örgütleyecekler. ‘Adayl›k için kendinize güvenin’ 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nin muhtar aday› olan Hüsniye Küçükçay›r da konuk olarak kat›ld›¤› toplant›da, bir kad›n aday olarak neler hedefledi¤ini ve ne tür zorluklarla karfl›laflt›¤›n› anlatt›. “Kimse bize yukar›dan gel seni muhtar aday› yapal›m demez, üyesi oldu¤unuz parti bile. Bu yüzden aday olmaya kendi irademizle ve mahallemize güvenerek karar vermeliyiz” dedi. Toplant› yerel seçimlere kadar sürdürülecek kampanyan›n argümanlar›n› ve taleplerini yaz›l› hale getirdikten sonra bitirildi.

gün eyleme kat›lan 14 kiflinin ismini tespit ederek telefon ihbar› ile iletmesine dayanarak aç›lan soruflturmalar kentte tepkiyle karfl›land›. Mersin Kad›n Platformu bugün E¤itim-Sen flubesinden yapt›¤› bir bas›n toplant›s› ile soruflturmalara tepki gösterdi. Platform ad›na Tüm Bel - Sen fiube Sekreteri Sevda Elmas Karahan taraf›ndan yap›lan aç›klamada; kad›nlar›n eylem yaparak demokratik haklar›n kulland›¤› belirtildi. Buna ra¤men kat›ld›klar› mitingler gerekçe gösterilerek idari soruflturma ve disiplin cezas›na maruz kald›klar›n› ifade etti. Karahan taraf›ndan yap›lan aç›klama-

da; kad›nlar›n tacizci Hüseyin Üzmez’i protesto etmek için gerçeklefltirdi¤i eylemlere dahi soruflturma aç›ld›¤› aktar›larak 25 Kas›m nedeniyle de benzer bir sorunla karfl›laflt›klar› söylendi. Aç›klamada, 25 Kas›m’da kad›nlar taraf›ndan aç›lan sergiye müdahale edildi¤i, akflam saatinde yap›lmak istenen yürüyüflün ise polis taraf›ndan engellendi¤i hat›rlat›larak kad›na yönelik fliddet protestosu nedeniyle baflka türlü bir fliddetle karfl› karfl›ya kal›nd›¤›n›n alt› çizildi. Aç›klamada, hiçbir dayana¤› olmayan keyfi uygulamalar karfl›s›nda kad›nlar›n mücadelesinin sürece¤i söylendi.

Dertler kad›n kürsüsünde konufluluyor Halkevci kad›nlar krizin etkilerine karfl› dayan›flma ve mücadele örgütlemek için kad›nlar› halk kürsülerinde buluflturuyor. Mersin ve Bursa’da kurulan kürsülerde kad›nlar dertlerini paylafl›yor. Dert ortakl›¤›n› mücadele için yol arkadafll›¤›na dönüfltürüyor. Bursa Bursa’da Halkevci ve üniversiteli kad›nlar 10 Ocak Cumartesi günü sözlerini söylemek üzere Ünlü Caddesi’nde bir kürsü kurdu. Kad›nlar›n krize karfl› flartlar› var diyen Halkevci ve Kolektifçi kad›nlar art›k susmayacaklar›n› her hafta

Mersin (solda) ve Bursa’da (sa¤da) kurulan kürsüler kad›nlar› söz alarak taleplerini dile getiriyor

Ünlü Caddesi'nde buluflacaklar›n› belirttiler. Burada yap›lan konuflmalarla yaflan›lan yoksullu¤a ve y›k›ma karfl› kad›nlar›n talepleri dile getirildi. Kürsüde söz alan kad›nlar yoksulluk ve iflsizli¤in yan› s›ra Filistin’de bir katliam ger-

çeklefltiren ‹srail’i hedef alan konuflmalar yapt›lar. Mersin Mersin’de Halkevci Kad›nlar krize, savafla ve fliddete karfl› sürdürdükleri ey-

lemlerin üçüncüsünü 10 Ocak günü Demirtafl Turgut Türkalp mahallesinde gerçeklefltirdiler. Halkevci kad›nlar Turgut Türkalp Mahalle Muhtarl›¤› önündeki futbol sahas›n› hak meydan›na çevirmek için tüm mahalleli kad›nlar› ve çocuklar› kürsüye ça¤›rd›lar. Burada yap›lan konuflmalarda kad›nlar, yerel yönetimler için seçimlerde adaylara iletecekleri flartlar› s›ralad›, 2009’da her alan› hak meydan›na çevirme ça¤r›s› yapt›lar. Bir sonraki hafta baflka bir mahalle meydan›nda buluflmak üzere mahalleden ayr›ld›lar.


cmy k

Naz›m Hikmet vatan hainli¤ine devam ediyor hala... Naz›m’›n sanat›n›n kuvveti, bir siyasi iktidar› onu vatandafll›ktan ç›kartmaya di¤erini ise onu vatandafll›¤a kabul etmeye mecbur etti Naz›m Hikmet 25 Temmuz 1951 tarihli Bakanlar Kurulu karar› ile vatandafll›ktan ç›kart›ld›. Ama fliirleri, eserleri Türkiye topraklar›n›n dört bir yan›nda ezbere söylendi; Japonya’dan ‹talya’ya onlarca ülkede bas›ld›. Türkiye’de yasakl› oldu, ama onun fliirlerine aflkla ba¤l› olan milyonlar, anadilinde yazd›¤› eserleri elden ele dilden dile ço¤altt›. fiiirleri konser salonlar›nda, miting meydanlar›nda, da¤›t›lan bildirilerde, mahkeme salonla-

15 Ocak 28 Ocak

r›nda binlerin dudaklar›ndan döküldü. fiairin sesine ses veren yüz binler yasaklara, onun yok say›lmas›n› isteyenlere inat Naz›m’› hep yaflatt›. Ad› binlerce kez yeni do¤mufl çocuklara verildi. Bir o kadar çocuk ise ad›n› onun fliirlerinden ald›. Sanat›n›n büyüklü¤ü kendisini vatandafll›ktan ç›kartan ülkesinin daha sonraki bir hükümetine 2002 Naz›m y›l› için UNESCO’yla iflbirli¤i yapt›rd›. Vatandafl› olmad›¤› Türkiye’nin Kültür

Bankal›¤›’na Naz›m Oratoryosu’nu yapt›rd›. Milli E¤itim Bakanl›¤›’na fliirlerini ders kitaplar›na ald›rtt›. Yeri geldi kendine karfl› olanlara bile dertlerini kendi fliirleri ile anlatt›rd›. 5 Ocak günü Bakanlar Kurulu vatandafll›¤›n›n geri veren bir kararname imzalad›. Bu karardan üç gün sonra AKP’nin ‹zmir Teflkilat› kararnameyle beraber onun ad›n› seçim propagandas›n›n malzemesi yapt›. Baflbakan’›n efli ilk Filistin toplant›-

s›nda onun fliirini okudu. Naz›m’›n Türkiye edebiyat›n› ve s›n›f mücadelesine b›rakt›¤› de¤erler göz önüne al›nd›¤›nda ona itibar›n› iade etti¤ini söyleyebilmek ancak haddini bilmemekle aç›klanabilir. AKP’nin y›llarca ona düflmanl›k etmifl bir gelenekten gelip flimdi fliirlerini ve flairli¤ini keflfetmifl gibi davranmas› samimiyetten uzak ve kendileri d›fl›nda kimseyi etkilemeyecek yersiz bir çaba.

2009

KÜLTÜR/SANAT 11

‹lk anime belgesel Filistin halk›n›n ac›lar›n› anlat›yor

Beflir’le Vals

Limon A¤ac› Eran Riklis taraf›ndan yönetilen film, Bat› fieria’da yaflayan Filistinli Selma’n›n limon a¤açlar›n› savunmak için Utanç Duvar›’n›n öbür taraf›na yerleflerek kendisine komflu olan ‹srail Savunma Bakan›’na karfl› yürüttü¤ü mücadeleyi anlat›yor, kad›nlar aras›nda kurulabilcek ba¤a göndermeler yap›yor. Selma’n›n öyküsü Filistin gerçe¤ine oranla iyimser bir öykü sunsa da direniflin her biçimde sürdü¤ünü gösteriyor.

Sitemdir Yavuz Bingöl’ün solo ç›kartt›¤› dördüncü albümüdür. 1999 y›l›nda ç›kan albüm müzik elefltirmenleri taraf›ndan Bingöl’ün Umuda Ezgi’den ayr›ld›ktan sonra, orada üretti¤i tarza yak›n son albüm olarak nitelenir. ‘Sitemdir’de Sar› Gelin, Yara Sa¤›l›r, Kara Tren, Turnam, Zifir Saçlar›n›’n›n da aralar›nda oldu¤u 12 parça yer al›yor.

Japon çizgi film sanat›yla do¤an, konular›n› gerçek ya da fantastik öykülerden alan ‘anime’ türü giderek yayg›lafl›yor. Anime uzun ve k›sa metrajl› filmlerden sonra flimdi de Sabra fiatila katliam›n› anlatan bir begeselle beyaz perdede. Beflir’le Vals, savafl›n y›k›m›n› çizgi bir dünyadan zihinlere tafl›yor Beflirle Vals 1982’de ‹srail’in Lübnan’› iflgali s›ras›nda gerçekleflen Sabra ve fiatila katliam›n› anlatan bir anime belgesel. Film, katliam ve savafl döneminde, 19 yafl›ndaki bir ‹srail askeri olan yönetmeni Ari Folman’›n ve görüfltü¤ü askerlerin tan›kl›¤›n› anlat›yor. Filmde, savafl›n taraflar› üzerine etkileri izleyicilere oldukça çarp›c› biçimde veriliyor. Türünün ilk örne¤i olarak nitelenebilecek anime belgesel film, savafl›n y›k›m›n› bizzat yönetmenin gerçek hikayesinden yola ç›karak, gerçek tan›klar›n anlat›m›yla aktar›yor ve çizgi dünyaya ra¤men savafl›n gerçekli¤ini baflar›yla hissetiriyor. Film çizgi anlat›lan gerçek Yönetmen Folman, eski bir askerlik arkadafl›n›n Lüb-

nan savafl› sonras› y›llar boyunca gördü¤ü kabusu anlatmas›yla geçmifli düflünmeye bafllar. Savafla dair hiçbir fley hat›rlamad›¤›n› fark eden yönetmen, ekrana çizgi olarak yans›sa da ço¤u gerçek hayat-

logla yapt›¤› görüflmeleri beyazperdeye yans›tarak Lübnan’da yaflananlar› anlat›yor. Savafla kat›lan askerlerin bir daha hat›rlamamak üzere haf›zalar›n›n derinlerine att›¤› an›lar, muhabirin savafl izle-

Yönetmen Ari Folman’›n filmde çizilen gençlik tasfiri ve kendisi (solda)

ta var olan eski asker arkadafllar›yla, savafl zaman›nda Beyrut’ta olan gazeteci Ron Ben Yishai’yle ve bir psiko-

nimleri ve savafl sonras› insanda yaflanan psikolojik tepkileri anlatan psikologlar›n tespitleri, savafl›n tarihsel ge-

Aflure

cmy k

Bedrettin Destan›

Yak›nda vizyonda 9 fiubat’ta vizyona girecek olan film 4 y›ll›k bir çal›flman›n ürünü. Yap›m çal›flmalar› d›fl›nda, bir y›l boyunca, Lübnan savafl›n›n onlarca tan›¤›yla insanla görüflmeler yap›ld›. Filmekimi kapsam›nda

Türkiye’de de gösterilen film birçok uluslararas› festivale kat›ld›. Asya-Pasifik Ekran Ödülleri ve ‹srail Akademi Ödülleri’nde baflar›l› olan film son olarak Alt›n Küre En ‹yi Yabanc› Film ödülünü ald›.

Simavne Kad›s› O¤lu fieyh Bedrettin Destan›, Naz›m Hikmet’in, manzum olarak yazd›¤› üç destandan biridir. 1936’da bas›lan eser Bedrettin ve onun yi¤itlerinin öyküsünü ustan›n kendine has tarz›yla anlat›r. Naz›m dara¤ac›na giden Bedrettin’e yenilgiye dair flu sözleri söylettirmifltir: Mademki bu kerre ma¤lubuz netsek, neylesek zaid / Gayr› uzatman sözü / Mademki fetva bize aid / verin ki basak ba¤r›na mührümüzü.

Sineman›n örgütü Sine-Sen 31 yafl›nda

Anadolu’da kardefllik ve dayan›flma gelene¤i

Geçti¤imiz hafta sonundan itibaren mahallelerimizde elden ele dolaflan tabaklar ve tepsilerle birbirini tan›s›n tan›mas›n komflular aras›nda bir trafik yaflanmaya bafllad›. Ayn› apartmanda oturulsa da hiç çal›nmayan kap›lar çal›nacak, mahallelerimizde belki de el birli¤i ile büyük kazanlar kaynat›lacak. Elinde bir kafl›kla tan›d›k tan›mad›k herkes en az 40 (kimi inan›fllarda 12) çeflit malzemeden yap›lm›fl aflureden yemifl olacak. Muharrem ay›n›n 10. gününde Anadolu topraklar›nda dili, dini, mezhebi, ›rk› ne olursa olsun herkese ikram edilen bir çorba kaynar. Tatl› ile tuzlunun kar›flt›¤› bu çorba birbirlerinden farkl› olan herkesi de bir araya getirip kaynaflt›r›r. Aflure’nin öyküsü her bir dini inanca göre farkl› bir efsaneye dayan›r. ‹çindekiler kadar onun ortaya ç›k›fl öyküsü de çeflitlidir. Aleviler için aflure Hüseyin’in ve beraberindeki 72 kiflinin Kerbela’da aç ve susuz b›rak›ld›ktan sonra katledildi¤i gün an›s›na tutulan yas›n ard›ndan kaynat›l›r. Sünni inanc›na göre ise Aflure, Hüseyin’in katledildi¤i günle beraber ayn› zamanda Nuh’un gemisinin Cudi Da¤›’na demirlemesinin ard›ndan kaynatt›¤› kazanda piflen çorbaya dayan›r. ‹slam inanc›nda Aflure günü ayn› zamanda ‹brahim 'in ateflten kurtuldu¤u, ‹dris'in gö¤e ç›ka-

liflimi ile beraber veriliyor. Savafl›n Filistin halk›na yaflatt›klar›n› oldukça dramatik bir biçimde veren bu anime filmde savafl ve savafl›n ‹srailli askerlerin üzerinde yarat›¤› tahribat da gözler önüne seriliyor. Filmde 18 yafl›n› dolduran her kad›n ve erke¤in askerlik yapmas›n›n zorunlu oldu¤u ‹srail’de ordu ve savafl kavramlar› irdelenirken Filistin’in öyküsüne s›n›rl› bir biçimde yer veriliyor. Fakat bu s›n›rl›l›k Filistin halk›n›n ac›lar›n› s›n›rl› yans›tmak anlam›na gelmiyor. Yönetmen Folman, Filistin’in öyküsünü de kendisinin anlatmas›n›n haks›zl›k olaca¤›n› vurgulayarak, birgün o taraf›n da kendi öyküsünü, ac›lar›n› anlatma olana¤›na kavuflmas›n› temenni ediyor.

Sinema emekçilerinin örgütlü mücadelesi kesintiler, bask›lar ve direniflle geçen 31 y›l› geride b›rakt›. D‹SK Sine-Sen setlerde ölümcül sonuçlar do¤uran a¤›r çal›flma koflullar›na karfl› örgütlü mücadeleyi büyüterek güçleniyor r›ld›¤›, Yakub'un o¤lu Yusuf'a kavufltu¤u, Musa'n›n K›z›ldeniz'i geçti¤i, ‹sâ'n›n do¤umu ve ölümden kurtulup diri olarak gö¤e ç›kar›ld›¤› gündür. Museviler Yom Kipur bayram›nda aflure kaynat›r. Aflure onlar için büyük kefaret günü anlam›na gelir. Anadolu’da Ortodoks mezhebinden gelen H›ristiyanlar ise Noel’de veya cenazelerinde aflure kaynat›r. Semavi dinlerin her birinde yer alan aflure asl›nda dinler üstü bir gelenektir. Araplar taraf›ndan ‹slamiyet öncesi dönmede yap›ld›¤› bilinir. Fakat bundan da eskiye gidildi¤inde aflurenin tek tanr›l› dinler öncesi dönemde Mezopotamya co¤rafyas›nda yap›ld›¤› biliniyor. Hatta ad›n›n Asur krall›¤›ndan geldi¤i düflünülüyor. Her bir dinde farkl› adetlerle yeri olan aflurenin ortaya ç›k›fl›na dair öyküler onun vatan› olan Mezopotamya ve Anadolu co¤rafyas›’n›n kültürel renklilikleri aras›nda yer al›yor. Her nerede kaynat›l›rsa kaynat›ls›n tan›d›k tan›mad›k tüm komflular taraf›ndan paylafl›l›yor. Anadolu’da binlerce y›ld›r süren bir kardefllik ve kaynat›lan ortak kazanlarla beraber dayan›flma kültürü yaratmaya hizmet ediyor.

D‹SK’e ba¤l› Türkiye Sinema Emekçileri Sendikas› (Sine -Sen) 31’inci y›l›n› kutluyor. 1977’de sansüre karfl› Ankara yürüyüflü sonras› oyuncu, yönetmen, set iflçisi tüm sinema emekçilerinin el ele verip kur-

du¤u Sine-Sen kesintilerle ve bask›larla geçen 31 y›ll›k serüvenini dizi film setlerine uzanan örgütlenme çal›flmalar› ile sürdürüyor. Sine-Sen yeni yafl›n› 5 Ocak günü Tünel’den Taksim Tramvay Dura¤›’na

yapt›¤› yürüyüflle kutlad›. 500’ü aflk›n sinema emekçisinin kat›ld›¤› yürüyüfle D‹SK Baflkan› Süleyman Çelebi, set emekçileri ve çok say›da oyuncu kat›ld›. Yürüyüflte dizi sektörünün a¤›r çal›flma koflul-

‹flçi Filmleri Sivas’ta 3. Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali Anadolu turuna Sivas’la devam ediyor, Festival filmlerine kentte özellikle üniversite ö¤rencileri yo¤un ilgi gösterdi Uluslararas› ‹flçi Filmleri Festivali Anadolu turuna gitti¤i her kente umut tohumu ekerek devam ediyor. Sivas’ta ilerici kurumlar›n bir araya gelerek düzenledi¤i Festival, aral›k ay›n›n son haftas› yap›lan film gösterim-

leriyle sürdü. Halkevleri, Ö¤renci Kolektifi, C.Ü Sosyal Düflünce Kulübü, Hac› Bektafl Veli Anadolu Kültür Derne¤i, Tokufl Köyü Derne¤i, Kaman Köyü Derne¤i ve Alevi Kültür Derne¤i taraf›ndan düzenlenen festivalde film

gösterimleri E¤itim Sen ve Alibaba Mahallesi Hac› Bektafl Veli Anadolu Kültür Vakf› salonlar›nda gerçekleflti. Üniversiteliler filmlere yo¤un ilgi gösterirken film gösterimleri sonras› söylefliler düzenlendi.

lar›n›n düzeltilmesi ve güvenceli ifl talebi öne ç›kt›. Sinema emekçileri sektörde ciddi bas›nç oluflturan rekabet koflullar›n›n ve krizin kurban› olmak istemediklerini belirtti. Eylemde Filistin için sloganlar at›ld›.


cmy k

‹flgalciye rahat yok! ‹srail elçilikleri adeta abluka alt›nda. Hemen her gün elçiliklerin önünde kitlesel eylemler, sembolik siyah çelenk b›rakma eylemleri yap›l›yor. Adana’da 6 Ocak’ta demokratik kitle örgüt-

leri ve sendikalar elçili¤e siyah çelenk b›rak›rken, ‹stanbul HSGGP de 11 Ocak’ta 4. Levent’teki ‹srail Konsoloslu¤u önünde binlerce kiflinin kat›ld›¤› bir protesto gösterisi yapt›.

Ankara’daki ‹srail Baflkonsoloslu¤u önünde de her gün eylem var. TKP üyeleri de 6 Ocak’tan bu yana konsolosluklar önünde aral›ks›z ‘‹nsanl›k nöbeti’ tutuyor.

‹srail, Gazze’de katliamlar›n› aral›ks›z sürdürürken, Türkiye’de de Filistin’e destek eylemleri giderek yayg›nlafl›yor. Sokaklar› dolduran eylemciler ‹srail sald›rganl›¤›n›n engellenmesi talebini yükseltiyor. Gerici ve faflist örgütlerin eylemlerinde AKP aklanmaya çal›fl›l›rken, ilerici örgütler AKP iflbirlikçili¤ini teflhir ediyor ve somut ad›m at›lmas›n› istiyor

‹srail’le yap›lan tüm anlaflmalar iptal edilsin Filistin’de bar›fl›n koflullar› geçici ateflkesler ya da Bar›fl Gücü iflgalleri ile sa¤lanamaz. Y›llar süren çat›flma ve mücadele içinde a盤a ç›kan ve uluslararas› dayan›flmada ön plana ç›kar›lan bir dizi talep ilerici toplumsal muhalefete yol gösteriyor: I ‹srail sald›r›lar› koflulsuz olarak durdurulmal›d›r. I Gazze’deki abluka kald›r›lmal›, s›n›r kap›lar› aç›lmal›d›r. I ‹srail iflgal güçleri, 1967 s›n›rlar›na geri çekilmeli, Filistin topraklar›ndaki yasad›fl› ‹srail yerleflimleri kald›r›lmal›, Filistinlilerin gasp edilen topraklar› geri verilmeli, tahrip edilen ev, bahçe ve iflyerleri için tazminat ödenmelidir. I 1948’deki ‹srail katliamlar›nda topraklar›n› terk etmek zorunda kalan Filistinlilerin geri dönüfl hakk› tan›nmal›d›r. I ‹srail taraf›ndan Bat› fieria’da örülen utanç duvar› y›k›lmal›d›r. I ‹srail’in zorla al›koydu¤u Filistinliler serbest b›rak›lmal›d›r.

Bu taleplerin Türkiye'ye tercümesi ise; ‹srail ile askeri, ekonomik ve politik bütün iliflkilerin kesilmesi talebinin yükseltilmesi ve bu iliflkileri ilerleten AKP hükümetine karfl› tav›r al›nmas›d›r. I ‹srail ile bütün askeri iflbirli¤i ve silah ticareti anlaflmalar› iptal edilmelidir (‹srail ile bu iliflkilerin iptal edilemeyece¤ini söyleyen AKP hükümeti ve selefi Ecevit hükümeti döneminde Fransa ile yaflanan gerilimlerde, silah al›m anlaflmalar›n› iptal edilip, anlaflmalar ask›ya al›nm›fl, ortakl›klar durdurulmufltu). I ‹srail elçisi (Hugo Chavez’in Venezüella’da yapt›¤› gibi) istenmeyen adam ilan edilmeli, Türkiye ‹srail’deki temsilcilerini geri çekmeli, Meclis’teki Türkiye-‹srail dostluk grubu tasfiye edilmelidir. I Türkiye-‹srail ortak yat›r›mlar› ve yat›r›m projeleri iptal edilmelidir (Türkiye, ABD isteyince ‹ran ile imzalayaca¤› enerji anlaflmas›n› imzalamaktan vazgeçmiflti. Projelendirilmesine ra¤men iptal edilen ve ask›ya al›nan pek çok uluslararas› anlaflma mevcuttur). cmy k

Filistin’e destek için düzenlenen eylemlere ve kampanyalara halk yo¤un bir ilgi gösteriyor. Destek eylemleri tüm Türkiye’ye yay›l›yor. Kitle örgütleri bir taraftan Filistin halk›yla dayan›flma sergilemek için kampanyalar yürütürken bir taraftan da ‹srail sald›rganl›¤›n› ve iflbirlikçileri hedef alan protestolar düzenliyor. ‹lerici emek ve meslek örgütlerinin ça¤r›s›yla, her akflam saat 18.00’de meydanlarda, iflyerlerinde, mahallelerde 3 dakika boyunca kornalarla, ›sl›klarla, tencerelerle, alk›fllarla ‹srail sald›rganl›¤›na karfl› ses ç›kar›l›yor. Üniversitelerde her gün Filistin’e destek için alk›fll› protestolar ve kitlesel yürüyüfller düzenleniyor. Liselerde de ö¤le aralar›nda alk›fl eylemleri örgütlüyor. Her yer Filistin her yer eylem alan› Türkiye’nin dört bir yan›nda yayg›n protesto yürüyüflleri düzenlendi. Hemen hemen bütün yürüyüfller, çevre halk›n›n kendili¤inden bir kat›l›m sergilemesi ve alk›fll› deste¤i ile oldukça canl› geçti. Halkevleri’nin 7 Ocak’ta Ankara’da düzenledi¤i yürüyüflte ‹srail’in Gazze’de yürüttü¤ü iflgal ve katliam k›nanarak, AKP’nin iflbirlikçili¤i protesto edilip ‹srail’le yap›lan tüm anlaflmalar›n iptal edilmesi istendi. ‹zmir Birlikte Baflarabiliriz Platformu ise Basmane Gar› önünde yaklafl›k 3 bin kiflinin kat›ld›¤› bir eylem yapt›. ‹lerici toplumsal muhalefet güçlerinin Giresun’da, Antalya’da, Hopa’da, Artvin’de düzenledi¤i G a z z e halk›yla dayan›flma eylemlerinde ‹srail sald›rganl›¤›n› durdurm a k için somut ad›m at›lmas›, Türkiye ile ‹srail aras›ndaki askeri, politik ve ekonomik iliflkilerin kesilmesi istendi. Polis Artvin’deki eylemde yürüyüflü engellemeye çal›flt›ysa da baflar›l› olamad›. Adana'da da Filistin'le dayan›flma için bir araya gelen çok say›da sol

parti ve kitle örgütü, hükümetin ‹srail ile gelifltirdi¤i ittifaklar› protesto ederek 6 Ocak’ta düzenlenen bir yürüyüflle AKP ‹l Binas›’na siyah çelenk b›rakt›. Eskiflehir’de 7 Ocak’ta ilerici emek ve meslek örgütlerinin ça¤r›s›yla yaklafl›k 500 kiflinin kat›ld›¤› bir yürüyüfl yap›ld›. Antakya Demokrasi Platformu’nun 10 Ocak’taki eylemine ise yaklafl›k 600 kifli kat›ld›. Antakyal›lar üç farkl› koldan araç trafi¤ini durdurarak Ulus Meydan›’na yürüdü. Sinop'ta da kitle örgütleri ve sendikalar U¤ur Mumcu Meydan›'na yürüyerek bir bas›n aç›klamas› yaparak AKP’nin, ‹srail sald›rganl›¤› karfl›s›nda ikili iliflkileri sürdürmesini protesto etti. Zonguldak Demokrasi Platformu'nun ça¤r›s› ile bir araya gelen 300’ü aflk›n Zonguldakl› Madenci An›t› önünde buluflarak Valilik binas› önüne yürüdü. Kad›nlar ve sa¤l›kç›lar sokakta Samsun´da fiiddete Karfl› Kad›n Buluflmas› Grubu üyeleri, 5 Ocak’ta Süleymaniye Geçidi´nde bir araya gelip, ‹srail sald›rganl›¤›n› mumlar yak›p, oturma eylemi yaparak protesto etti. Ankara’da SES ve TTB üyeleri, D›flkap› Y›ld›r›m Beyaz›t E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi önünde bir eylem yapt›. Üniversitelerden ve liselerden Filistin’e destek alk›fllar› yükseldi Birçok ilde üniversite ve liselerde hemen hemen her gün ö¤le tatillerinde alk›fll› destek eylemleri yap›ld›. Kent merkezlerinde yap›lan eylemlere de gençli¤in kat›l›m› yüksekti. ‹stanbul Beyaz›t Ö¤renci Kolektifi ise Beyaz›t Meydan›’nda bir eylem yapt›. Ö¤renciler, ya¤an ya¤mura ve so¤u¤a ra¤men Filistin halk›n›n yan›nda olduklar›n› göstermek için yere yatarak bedenleriyle “Filistin” yaz›s›n› oluflturdular. ‹stanbul Teknik Üniversitesi Ö¤renci Kolektifi ise polisin yo¤un engelleme çabas›na ra¤men Maçka'dan Befliktafl'a yürüdü. Anadolu Üniversitesi ö¤rencileri 9 Ocak’ta ‹srail’in Gazze’de yürüttü¤ü sald›r›y› bir eylemle protesto etti. Bursa’da Liseli Genç Umut Orhangazi Park›’nda bir bas›n aç›klamas› yaparken, Sar›yer Behçet Kemal Ça¤lar ve Ka¤›thane Liselerinde okuyan ö¤renciler okul ç›k›fllar›nda yürüyüfller düzenlediler.

CARLOS LATUFF: Yukar›daki karikatür ve Filistin’le dayan›flma etkinliklerinde kullan›lan pek çok çizim Latuff imzas›n› tafl›yor. Brezilyal› karikatürist Latuff, özellikle ABD ve ‹srail’in yürüttü¤ü iflgal ve sald›r›lar› hedef alan ürünler veriyor. Carlos Latuff’un çal›flmlar›na http://latuff2.deviantart.com/ adresinden eriflilebilir.

Kampanyalar bafllat›ld› ‹lerici emek ve meslek örgütlerinin her gün düzenledi¤i “ses ver” eylemlerinin yan›s›ra somut eylem biçimleri öneren kampanyalar da gelifltiriliyor. Ziraat Mühendisleri Odas› bir bas›n aç›klamas› yay›nlayarak, çiftçileri, ziraat mühendislerini ve teknisyenlerini ‹srailli tar›m flirketlerine yönelik boykotu tüm ülkeye yaymaya ça¤›rd›. Mentafil ve Tahal adl› tar›m flirketleri AKP döneminde AKP’li ifladamlar› kanal›yla Türkiye’ye gelmiflti. ‹stanbul’da her gün eylem 70’in üzerinde örgütün bir araya gelmesiyle kurulan HSGGP’nin ça¤r›s›yla 4 Ocak’ta Taksim’de bir eylem

yap›ld›. Taksim Meydan›’nda yaklafl›k 3 bin kiflinin kat›ld›¤› bas›n aç›klamas› sonras›nda, kitle da¤›lmayarak ‹stiklal Caddesi boyunca Tünel’e kadar yürüdü. Burada da bir kürsü kuran

eylemciler, AKP, ‹srail’le kurulan iliflkileri sonland›rana, ortak askeri projeleri durdurana kadar ellerinin iflbirlikçilerin yakas›nda oldu¤unu söylediler. ‹stanbul Gazi-

osmanpafla Emek Platformu da Gaziosmanpafla Meydan›’na bir yürüyüfl yapt›. Gültepe'de de Halkevciler Gültepe Yahya Kemal Pazar›'nda alk›fll› ve ›sl›kl› bir protesto düzenledi. Kartal Krize Karfl› Emek ve Demokrasi Platformu ise 3 Ocak’ta 250 kiflinin kat›ld›¤› bir bas›n aç›klamas› yapt›. Beykoz’da Paflabahçe Meydan›’nda bir araya gelen 40’a yak›n Beykoz Halk Birli¤i üyesi de yine bir eylem yaparak ‹srail’i k›nad›. Sar›yer Emek Platformu “ses ver” kampanyas› kapsam›nda 9 Ocak’ta ‹DO iskelesi önünde biraraya gelerek 3 dakika eylem yapt›. FHDD üyeleri ise her akflam Galatasaray’da eylem yap›yor.

Gazze için acil yard›m toplan›yor Filistin Halk›yla Dayan›flma Derne¤i (FHDD) ‹srail sald›r›lar›nda yaflanan insanl›k dram› karfl›s›nda, Gazze halk›na destek olmak için bir yard›m kampanyas› bafllatt›. Dernek yetkilileri, yard›m kampanyas›na kat›lmak isteyenlerin, kullan›lmam›fl ve paketi aç›lmam›fl ilaç ve t›bbi malzemeler tedarik etmesi gerekti¤ini belirtiyor. FHDD ile iletiflim kurmak için afla¤›daki adresleri kullanabilirsiniz: Hüseyin A¤a Mah Dudu Odalar Sk. No:10 Kat:3 Galatasaray / Beyo¤lu Tel: 0 (212) 251 88 97 / Gsm: 0 (535) 586 75 54 posta@filistindayanisma.org

hs72  
hs72  

Y›l3• Say›72 • 15 Ocak 2009 • 1YTL 15 Günlük Siyasi Gazete ‹flçinin çay› patronun çenesini yoruyor I Yalç›n Küçük kontrgerillac› olarak göste...

Advertisement