Page 1

SISTEMA ECONÒMIC CAPITALISTA 3. INCONVENIENTS

INTRODUCCIÓ

- La falsa autoregulació del mercat a conseqüència de la qual hi ha països amb excedents de producció i altres amb insuficiència de producció per a satisfer les necessitats bàsiques de la població. - Amb l’aparició de nous avanços tecnològics, molts treballadors es quedaren sense treball, ja que les fàbriques, buscant la reducció dels costos de producció, substituïren el treball dels treballadors per la de les màquines, cosa que provocà un desequilibri en l'economia: una gran producció de béns, però pocs ingressos, produint un excés de producció i una paralització de l'economia. - El deteriorament del medi ambient a causa de la mala i irracional utilització dels recursos naturals.

La revolució industrial va suposar el triomf complet del sistema econòmic capitalista. Aquest nou sistema econòmic aparegué per primera vegada al segle XVII a Anglaterra, substituint al feudalisme, i es va estendre durant els segles XIX i XX per Europa. El capitalisme és un sistema econòmic on els mitjans de producció són propietat privada i el capital s'inverteix en la producció i el comerç de béns i serveis per tal d'obtenir el benefici màxim en un mercat lliure. És el sistema resultant de les teories del liberalisme econòmic.

1. IDEES PRINCIPALS

Defensava el màxim benefici individual com a motor de l’economia, recolzava la llei de l’oferta i la demanda del liberalisme econòmic, així com la propietat privada, la lliure empresa, la lliure contractació de la mà d’obra i la lliure regulació del sistema productiu, i l’existència d’un mercat lliure.

4. EL CAPITALISME SEGONS MARX

En el capitalisme, quan l'Estat no posseeix un control seriós sobre el mercat, ocorre l'efecte de la llei del més fort: guanya qui posseeix més diners. Marx mencionava que aquest efecte prompte o tard causaria un caos en la societat, a causa de la gran desigualtat que existia entre les classe socials. A pesar que els Estats controlen el funcionament del mercat, acaba portant a que el sistema tinga grans fallades, produint-se desigualtats difícils de corregir.

2. CANVIS I AVANTAGES

 ECONOMIA: - La indústria artesanal va ser substituïda per una producció massiva de mercaderies, que va originar la economia de mercat o mercantilisme. - Es va desenvolupar el sistema bancari i es van potenciar les borses de valors. Amb els crèdits bancaris i la compra d’accions de borsa se satisfeien les demandes de comerç i la indústria. - Aparegué la societat anònima, basada en l’aportació de capital per part de diversos socis, que posseïen accions de l’empresa.  SOCIETAT: - El pas d’una societat rural de base agrària a una societat de base industrial i de serveis, amb un gran desenvolupament urbà. - El pas d’una societat estamental, amb privilegis d’origen jurídic, a una societat de classes, basada en la riquesa. - El creixement econòmic anava lligat a la industrialització. La millora del benestar general es coneix com a producte social.

CONCLUSIÓ

El sistema capitalista ha demostrat ser el més efectiu, ja que ha acabat imposant-se en pràcticament tots els països del món, inclús en aquells que optaren per un altre sistema i al final van fracassar. Com tots els sistemes econòmics, amb el temps ha anat evolucionant, implantant lleis que han fet millorar considerablement la vida dels treballadors i les seues condicions laborals, encara que també ha portat noves formes d'explotació laboral, sobretot en països subdesenvolupats. El capitalisme és el sistema econòmic que actualment està en pràcticament tot el món, encara que s'estan estudiant altres formes de capitalisme que eviten les crisis cícliques que comporta el capitalisme implícit en si mateix.

capitalismo  

sistema economico capitalista

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you