Page 1

Verkiezingsprogramma 2011-2012 Universiteitsraad Rijksuniversiteit Groningen

Studentenorganisatie Groningen Stem voor Studeren! Stem SOG!

For an English version: Voor de verkorte versie: www.studentenorganisatie.nl


Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................................................. - 3 SOG Speerpunten.................................................................................................................................................................. - 4 1.1 Docentkwaliteit .......................................................................................................................................................... - 6 1.2 Onderwijsdifferentiatie .............................................................................................................................................. - 7 1.3 Kwaliteitszorg bindend studie advies (BSA) ............................................................................................................. - 8 1.4 Voorlichting ................................................................................................................................................................ - 9 1.5 Excellentie .................................................................................................................................................................. - 9 1.6 Diversiteit ................................................................................................................................................................. - 10 1.7 Minorenstelsel ......................................................................................................................................................... - 11 1.8 Overgang Bachelor naar Master en harde knip ..................................................................................................... - 11 1.9 Onderzoek in het onderwijs ..................................................................................................................................... - 12 1.10 Toetsbeleid ............................................................................................................................................................ - 12 1.11 Examencommissie ................................................................................................................................................ - 13 2.1 Integratie van onderzoek in onderwijs.................................................................................................................... - 15 2.2 Profilering onderzoek............................................................................................................................................... - 15 2.3 Communicatie over onderzoek ............................................................................................................................... - 16 2.4 Excellentie ................................................................................................................................................................ - 16 2.5 Tenure track & Graduate schools ........................................................................................................................... - 17 2.6 Fondsenwerving en valorisatie................................................................................................................................ - 17 3.1 Medezeggenschap................................................................................................................................................... - 20 3.2 Actieve studenten en verenigingen......................................................................................................................... - 20 3.3 Financieel beleid ...................................................................................................................................................... - 21 3.5 Profilering RUG ......................................................................................................................................................... - 22 3.6 Samenwerking ......................................................................................................................................................... - 23 3.7 Alumni....................................................................................................................................................................... - 23 3.8 Duurzaamheid.......................................................................................................................................................... - 24 3.9 SOG Speerpunten .................................................................................................................................................... - 25 4.1 Studenten met functiebeperking ............................................................................................................................ - 26 4.2 Tentaminering .......................................................................................................................................................... - 26 4.3 Universiteitsbibliotheek ........................................................................................................................................... - 27 4.4 Faculteitsbibliotheken ............................................................................................................................................. - 27 4.5 Digitale leeromgeving .............................................................................................................................................. - 28 4.6 Hardware .................................................................................................................................................................. - 29 4.7 Studentenpsycholoog .............................................................................................................................................. - 29 4.8 Gebouwen en kantines............................................................................................................................................ - 30 5.1 Internationalization in general ................................................................................................................................ - 32 5.2 RUG students going abroad .................................................................................................................................... - 33 5.3 International Students ............................................................................................................................................. - 34 5.4 Summer University................................................................................................................................................... - 35 SOG Main Points............................................................................................................................................................. - 36 -


Inleiding Inleiding De kandidaatsfractie 2011-2012 presenteert met trots het SOG verkiezingsprogramma. Wij hebben duidelijke ideeën over hoe studeren aan de RUG verbeterd moet worden en willen daarbij rekening houden met de financiële situatie van de RUG. Er wachten de RUG de komende jaren stevige bezuinigingen, waardoor er pijnlijke beslissingen gemaakt moeten worden. Bij die beslissingen zal voor de SOG onderwijs altijd op de eerste plaats staan. Als brede en actieve studentenorganisatie maakt de SOG zich al jaren sterk voor de belangen van de Groningse studenten. De vorige fracties van de SOG hebben zich altijd fulltime ingezet voor de Universiteitsraad en hebben door middel van een groot aantal notities en rondvragen veel successen geboekt. Wij willen in deze traditie doorgaan en baseren dit programma dan ook op de drie peilers die centraal staan in de identiteit van de SOG: onderwijskwaliteit, gedifferentieerd onderwijs en keuzevrijheid voor de student. In de universiteitsraad zullen wij ons hard maken voor docentkwaliteit (en –evaluatie), gedifferentieerd onderwijs, duidelijke informatievoorziening door een transparantere organisatie, onderzoek in onderwijs, mogelijkheid tot excelleren en ontwikkeling naast de studie. De SOG blijft zich duidelijk uitspreken tegen niet-inhoudelijke studieblokkades, die studenten in hun vrijheid belemmert en ontwikkeling naast de studie bemoeilijkt. De kandidaatsfractie 2011-2012 is trots op haar verkiezingsprogramma en kijkt uit naar een gezellige en succesvolle campagne! Stem voor studeren! Stem SOG! De kandidaatsfractie, Gerben ter Veen Henriëtte Hoving Arjen Hoekstra Andries Bakker Katerina Ezendam Metaxas Bart-Jan van der Sleen Matthijs Bonvanie Martijn Sanders


SOG Speerpunten 1. Docenten moeten een adequaat niveau van de Engelse Engelse taal bezitten 2. Veel zorg aan voorlichting voor studenten op alle gebieden 3. Keuzevrijheid, Keuzevrijheid, ook extracurriculaire keuzes 4. Integreren van onderzoek in het onderwijs 5. Onderzoekstages bij bedrijven 6. Geen bezuinigingen op onderwijs 7. Meer samenwerking samenwerking met Nederlandse en buitenlandse universiteiten 8. Samenwerking aangaan met het bedrijfsleven 9. Laptopsloten beschikbaar in UB 10. Uniformering van de digitale leeromgeving 11. Printen vanaf eigen laptop 12. Verruiming openingstijden UB en faculteitsbibliotheken 13. Expanding the role of the international student participation 14. Stricter review of housing 15. Decentralized International Offices 16. Minimum level of English proficiency for all staff and students following English courses.

-4-


I.

1. Onderwijs

Voor de SOG is onderwijs de eerste prioriteit. prioriteit Onze onderwijsfilosofie steunt op drie duidelijke pijlers. 1. Kwalitatief hoogstaand onderwijs 2. Keuzevrijheid 3. Gedifferentieerd onderwijs De eerste pijler waar de SOG zich hard voor maakt is kwaliteit van onderwijs. onderwijs Het is van het grootste belang dat onderwijs hoogstaand is en studenten worden opgeleid tot volledig gekwalificeerde academici. Niet alleen voor hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor hun kansen op de arbeidsmarkt. De SOG wil waken voor de onderwijskwaliteit door middel van de Basis Kwalificatie Onderwijs, goede onderwijsbegeleiding, vak- en docentevaluaties, goede minoren en een prominente plek voor onderzoek in ambitieus onderwijs. De tweede pijler is keuzevrijheid. keuzevrijheid Iedere student moet de vrijheid hebben om onbelemmerd te kunnen studeren. Hieruit volgt dat wij sterk tegen nietniet-inhoudelijke studieblokkades zijn, zoals het BSA, de harde knip en de langstudeerdersboete. 1 Nu bijvoorbeeld het BSA al is ingevoerd wil de SOG dat het niet verder uitgebreid wordt. Door middel van de derde pijler, gedifferentieerd gedifferentieerd onderwijs, onderwijs kan het succes van de student worden vergroot. De SOG ziet iedere student als uniek en anders. Toch hebben wij voor dit programma vier versimpelde hoofdtypen studenten onderscheiden. Deze kunnen worden ingedeeld naar de mate van hun talent en motivatie. Voor elk van deze studenten moet gepast onderwijs beschikbaar zijn (Zie ook 1.2 Onderwijsdifferentiatie), bijvoorbeeld in de vorm van excellentietrajecten of extra studiebegeleiding. Door het aanbieden van gedifferentieerd onderwijs worden het talent van alle studenten optimaal benut. Essentieel voor elk van de drie pijlers vindt de SOG toegankelijkheid en transparantie. transparantie Studenten moeten zich bewust zijn van hun rechten en plichten, met name rond het BSA of waar het gaat om de beschikbaarheid van begeleiding of voorzieningen. Kennis van en ervaring met procedures zullen studenten duidelijkheid geven en hen de mogelijkheid bieden om hinderloos te studeren. Deze procedures dienen kenbaar te zijn via het studentenstatuut en Nestor. Ook een systeem als STIP zou uitgebreid kunnen worden naar andere faculteiten.

1

Een in opdracht van het ISO uitgevoerd onderzoek heeft onlangs aangetoond dat de rechtsgeldigheid van de boete, waar de SOG al principieel tegen is, problematisch is: http://www.iso.nl/LinkClick.aspx?fileticket=Xn9YEliVPhI%3D&tabid=36&mid=1229

-5-


1.1 Docentkwaliteit Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. Docenten zouden daarom moeten beschikken over de juiste kwaliteiten om de studenten enthousiast te maken voor hun vak en de gehele studie. Daarnaast moet een bepaald aantal basiskwaliteiten aanwezig zijn. Hieronder wordt verstaan het beschikken over vakinhoudelijke kennis en didactische, taalkundige en algemene vaardigheden. Het behalen van een Basis Kwalificatie Kwalificatie Onderwijs (BKO) is verplicht voor elke nieuwe docent die gaat doceren aan de RUG. Dit zorgt voor het waarborgen van de basiskwaliteit van onderwijs. De docenten die al langere tijd doceren dienen ook de BKO te behalen2. Na het behalen van de BKO zouden docenten door moeten gaan voor de ‘senior kwalificatie onderwijs’. Deze kwalificaties zijn hulpmiddelen voor docenten om kritisch naar de eigen vaardigheden te kijken en deze waar nodig te verbeteren. Verder vindt de SOG het belangrijk dat docenten die in het Engels doceren een adequaat niveau van de Engelse taal beheersen (zie ook paragraaf 5.1 Internationalization). Tevens zouden docenten een goede beheersing moeten hebben van Nestor, Progress en Microsoft Office. Docenten dienen ook aandacht te hebben voor life-long learning. Wat kort gezegd inhoudt dat docenten hun hele onderwijscarrière lang, zich moeten blijven ontwikkelen, bijvoorbeeld door middel van trainingen in didactische vaardigheden3. Bij het waarborgen van docentkwaliteit hoort een uitgebreide uitgebreide evaluatie van het onderwijs en de docenten. Dit kan gebeuren door middel van het 360 graden model. Hierbij wordt een docent geëvalueerd door mededocenten, studenten, leidinggevenden en door zichzelf. Zo wordt een docent van vier verschillende kanten geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zouden kunnen worden meegenomen in een ontwikkelingsgesprek. Om evaluatie door de student beter vorm te geven wil de SOG dat er voor iedere studie een vorm van jaarvertegenwoordiging wordt opgericht, die past bij de grootte en eisen van die studie. Voor meer over medezeggenschap, zie hoofdstuk 3.1.

2

Docentkwaliteit, notitie SOG Universiteitsraadfractie 2007-2008

3

Life-long learning ziet op alle leeractiviteiten die gedurende het hele leven worden ontplooid om kennis en vaardigheden van uit een persoonlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te verwerven en te verbeteren.

-6-


1.3 Kwaliteitszorg bindend studie advies (BSA) De SOG betreurt dat dit studiejaar het BSA is ingevoerd voor alle eerstejaarsstudenten. De SOG heeft zich altijd uitgesproken tegen nietniet-inhoudelijke studieblokkades binnen de universiteit en is daarom tegen elke vorm van een bindend studieadvies (BSA). Tevens vormen deze blokkades een onnodige beperking in de keuzevrijheid van studenten. Nu het BSA er dit jaar toch is gekomen wil de SOG dat studenten hier zo min mogelijk door worden getroffen en dat er op een zo goed mogelijke manier op wordt toegezien dat het BSA op een juiste manier wordt afgegeven. De SOG heeft meegedacht over de randvoorwaarden rondom het BSA en heeft plaatsgenomen in de stuurgroep die deze randvoorwaarden heeft vastgesteld. De SOG wil dat de randvoorwaarden die gesteld zijn aan de opleidingen die een BSA willen invoeren, strikt worden nageleefd. In deze voorwaarden worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de toetsing, de inhoud en representativiteit van het eerste jaar en de kwaliteit van de studiebegeleiding. Studenten moeten op de hoogte zijn van het studentenstatuut. studentenstatuut De SOG vindt dat bij uitvoering van het BSA het menselijk aspect niet uit het oog mag worden verloren. Bij het afgeven van het BSA moet ieder geval individueel bekeken worden en moeten bijzondere omstandigheden meegenomen worden in het besluit. De SOG is van mening dat de studieadviseur in gesprek moet blijven gaan met studenten die door het BSA noodgedwongen moeten stoppen met hun studie, zoals nu ook al het geval is. Tijdens dit exitgesprek moet worden besproken waarom de student het vereiste aantal punten niet heeft kunnen behalen. De student kan dan worden geholpen bij het vinden van de juiste studie. Tevens kan de faculteit signaleren welke vakken grote struikelblokken vormen. Deze vakken kunnen dan twee keer per jaar worden aangeboden, eventueel via videocollege en extra tentamenmogelijkheid. Studenten moeten al bij aanvang van de studie een begeleider toegewezen krijgen, die tijdens het eerste semester contact heeft met de student. De SOG ziet hier een rol weggelegd voor studentmentoren. studentmentoren Studentmentoren zijn ouderejaarsstudenten die een professionele cursus hebben gevolgd waarin ze hebben geleerd hoe een eerstejaarsstudent begeleid moet worden. Taken die een mentor kan vervullen zijn het wegwijs maken op faculteit, het bekend maken met alle procedures en het bekend maken met faciliteiten. Eerstejaarsstudenten worden verplicht gekoppeld aan een mentor. Student en mentor zullen enkele keren in het semester bijeenkomen. Eerstejaars krijgen vrijstelling van de mentor zodra zij in het eerste semester voldoende studiepunten behalen. De SOG vindt dat de RUG de plicht heeft om zorg te dragen voor studiebegeleiding om haar studenten te ondersteunen. Hierin vervult de studieadviseur een belangrijke rol. De SOG vindt dat studenten bij aanvang van de studie de mogelijkheid moeten krijgen tot het hebben van een startgesprek. startgesprek Dit gesprek moet aanbevolen worden, om de bekendheid van studiebegeleiding bij nieuwe studenten te vergroten en is informatief van aard. Verder mag het geen consequenties hebben:: geen verkapte selectie aan de poort. Studenten die hier behoefte aan hebben kunnen zo met de studieadviseur bespreken welke studiewijze het beste bij hem of haar past en zich op deze manier zo goed mogelijk voorbereiden op het studiejaar. De kosten die hierbij gemoeid zijn wegen niet op tegen de voordelen voor universiteit en student en is, in een efficiĂŤnte setting, waardevol.

-8-


1.4 Voorlichting Goede voorlichting is van groot belang om te zorgen dat iedere student op de goede plek terecht komt. Door de nieuwe voorstellen uit Den Haag kan een verkeerde studiekeuze een dure fout worden. De SOG ziet het daarom als taak van de RUG om veel zorg aan voorlichting te besteden. Deze voorlichting begint met eerstejaarsstudenten. Door het BSA is het belangrijk dat zij in één keer de goede opleiding kiezen en niet door een switch halverwege hun eerste jaar met het BSA in de problemen komen. Studiekiezers dienen daarom voor aanvang van het studiejaar in een startgesprek voorlichting te krijgen over de inhoud van de studie. Daarnaast vereist de toepassing van het BSA ook de nodige voorlichting, gezien de complexe regels die dit systeem bevat (zie paragraaf 1.3). Voor Bachelor studenten moet voorlichting vooral gericht zijn om de mogelijkheden die ze hebben binnen hun studie. Te denken valt dan aan minoren, excellentietrajecten en student-assistentschappen. Ook moeten bachelorstudenten al in een vroeg stadium voorlichting krijgen om hen te helpen in het kiezen van een Master. Daarnaast is het belangrijk om voorlichting over carrièremogelijkheden na de studie te krijgen, vooral voor Masterstudenten. Studenten moeten zich naast hun academische opleiding kunnen oriënteren op hun toekomst. Dit kan door een snuffelstage, het organiseren van symposia, congressen en andere activiteiten door faculteiten, opleidingen en of studieverenigingen. De SOG is van mening dat de RUG dergelijke activiteiten moet ondersteunen en deelname hieraan moet faciliteren (zie hoofdstuk 5 Internationalization). 1.5 Excellentie Binnen de onderwijsvisie van de SOG heeft excellentie een prominente plek naast onder andere begeleiding en werkgroepen. Wij zijn echter van mening dat aan excellentie geen eenduidige definitie gegeven kan worden. Excelleren kan namelijk op veel verschillende manieren: door middel van sport, een bestuursjaar of verdiepende dan wel verbredende studie-elementen. Wij vinden, vanuit onze filosofie van keuzevrijheid voor de student, dat een ieder hier zelf invulling aan moeten kunnen geven. We zullen hier onze beschouwing geven op de verschillende alternatieven die wij zien voor excellentie. Excelleren kan ook in de verbredende zin door meerdere opleidingen te volgen. Door nieuwe regelgeving betreffende het collegegeld is dit tegenwoordig veel duurder dan in het verleden. De SOG is van mening dat het zonde is als deze wijze van excellentie hierdoor dreigt te verdwijnen. Het lijkt de SOG een goede oplossing om per faculteit beurzen beschikbaar te stellen als financiële ondersteuning voor studenten die een tweede studie willen doen. Faculteiten mogen dan voorwaarden stellen aan studenten met betrekking tot behaalde studieresultaten of hun curriculum vitae. In 2009 is op de RUG het Honours College opgericht. Dit excellentietraject, waar alle eerstejaarsstudenten voor kunnen solliciteren, biedt zowel verbreding als verdieping. De SOG is blij met dit traject omdat het studenten extra uitdagingen biedt en intensiever in contact brengt met bijvoorbeeld onderzoek. Wel vinden we dat er goed moet worden gekeken naar de invulling van het verdiepende deel. deel De verdieping moet niet bestaan uit een extra opdracht bij ieder vak maar echt een op zichzelf staand geheel zijn. Naast de excellentietrajecten en extracurriculaire activiteiten kunnen studenten in de basis excelleren door goed te presteren binnen hun studie. studie Dit goede presteren vertaalt

-9-


zich naar de buitenwereld in de vorm van hoge cijfers. Steeds meer bedrijven vragen sollicitanten om uitgebreide cijferlijsten en stellen eisen aan gemiddelden op hun bul. Lang niet alle studenten zijn hier bij aanvang van hun studie van doordrongen en komen daar dan te laat achter. De SOG ziet het als de taak van de RUG om studenten hier goed over voor te lichten en met uitdagend onderwijs studenten te doen ontstijgen aan de zesjescultuur. Daarnaast vraagt het bedrijfsleven ook steeds meer om sollicitanten die ervaring hebben in de vorm van een stage. In het buitenland is het vanzelfsprekender voor studenten om een stage te doen, bijvoorbeeld in de zomer. Door de toenemende internationalisering van de arbeidsmarkt is het belangrijk dat deze extracurriculaire stage ook aan de RUG dominanter gaat worden. worden Binnen de opleidingen van de RUG is voor studenten weinig ruimte om een stage te volgen. Gedurende het jaar volgen studenten vakken en het zomerreces sluit vaak niet goed aan voor zomerstages. Groningen onderscheidt zich van andere universiteiten door haar rijke studentenleven dat veel studenten de mogelijkheid geeft zich te ontwikkelen en te excelleren. De SOG is van mening dat het studentenleven iets is waar Groningen als studentenstad in excelleert. Groningen biedt studenten een breed palet extracurriculaire activiteiten bij studentenverenigingen, sportverenigingen, studieverenigingen en culturele verenigingen. De SOG vindt dat de universiteit dit onderdeel van het Groningse studentenleven dan ook moet koesteren en niet moet laten verschralen door toenemende studiedruk en nieuwe regelgeving vanuit Den Haag. De SOG pleit voor een betere bekendheid van het certificaat voor studentbestuurders. studentbestuurders Dit certificaat vormt een erkenning van de RUG voor studenten die grote bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen. Een erkend certificaat kan studenten helpen bij het verkrijgen van een baan, met name internationaal, waar Nederlandse verenigingen onbekender zijn en certificaten duidelijkheid verschaffen. 1.6 Diversiteit De SOG is trots op het grote aantal wetenschapsvelden waarop Bachelor- en Masterstudies door de RUG worden aangeboden. Naast de reguliere en bekende studies biedt zij ook Bachelors en Masters aan die uniek zijn in Nederland zoals Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties (IBIO). Door de diversiteit in het aanbod kan de RUG zich van andere universiteiten onderscheiden. Echter, in de grote diversiteit bestaat wel het gevaar dat er overlap tussen studies ontstaat. De SOG is daarom voor inhoudelijke diversiteit en is van mening dat studies die te weinig op inhoud van elkaar verschillen samenwerking moeten opzoeken. Verder hoeft inhoudelijke kracht niet te lijden onder brede Bachelors, die al vroeg de ruimte geven te specialiseren. De SOG vindt dat de RUG meer multidisciplinaire opleidingen moet aanbieden. De SOG denkt daarbij in de eerste plaats aan Masters. Reeds worden er double degree Masters aangeboden tussen de RUG en partneruniversiteiten, bijvoorbeeld International Financial Management aan de Uppsala University of Sweden. Dit soort Masters moet er in de toekomst ook komen tussen de faculteiten van de RUG. Met het oog op de noodzakelijke bezuinigingen moet de RUG niet onnodige opleidingen in stand houden en kritisch blijven kijken naar haar opleidingen4.

4

‘Naar 400 jaar passie & prestatie’ strategisch plan Rijksuniversiteit Groningen 2010-2015

- 10 -


1.7 Minorenstelsel De RUG heeft de afgelopen jaren de major-minor structuur ingevoerd op de meeste van haar faculteiten. Binnen dit systeem is het 5e semester van de Bachelor gereserveerd voor een minor van 30 ECTS. De SOG is blij met dit systeem en hoopt dat het ook binnen de faculteiten/studies die nog niet meedoen ingevoerd zal worden waar mogelijk. Op dit moment kunnen studenten voor hun minor kiezen uit 1) een verbredende minor op een andere faculteit, 2) een verdiepende minor op hun eigen faculteit 3) een internationale minor op een universiteit in het buitenland. De SOG is van mening dat de RUG studenten beter moet informeren over en meer moet stimuleren om te kiezen voor een internationale minor, minor zeker ook met het oog op de internationaliseringdoelstellingen voor 2015 (zie ook hoofdstuk 5 Internationalization). Aanvullend op het huidige pakket aan minoren zou de SOG graag zien dat er een vierde categorie minoren in het leven geroepen wordt: de research minoren. minoren Research minoren bieden studenten de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met onderzoek. Dit geldt zowel voor studenten die een academische carrière ambiëren alswel hen die er gewoon voor hun minor voor willen kiezen. Met het creëren van deze minoren wordt ook de relatie tussen onderwijs en onderzoek versterkt. De SOG vindt het belangrijk dat de RUG naast een kennisinstituut en een onderzoekscentrum ook een plek is waar studenten zich kunnen bezighouden met ondernemerschap. Studenten met de ambitie voor het ondernemerschap moet de mogelijkheid worden geboden om samen met andere studenten kennis en ideeën uit te wisselen. Op deze wijze kunnen zij een bijdrage en ondersteuning leveren aan elkaars onderneming. De SOG is van mening dat dit moet worden gestimuleerd en mede opgenomen in een ondernemerschapsminor, ondernemerschapsminor die al bestaat en de SOG een warm hart toedraagt. 1.8 Overgang Bachelor naar Master en harde knip De SOG is principieel tegen de harde knip tussen de Bachelor en de Master. Studenten worden belemmerd in hun keuzevrijheid door deze niet-inhoudelijke blokkade. Daarnaast worden ambitieuze studenten die naast hun studie activiteiten hebben gedaan onevenredig hard getroffen. Ondanks dat door nieuwe bekostiging vanuit de overheid hier veel geld in gaat. Daarom moet de universiteit bijvoorbeeld aan studenten die in het buitenland zijn tijdens hun vijfde semester videocolleges aanbieden. Onnodige vertragingen zullen immers ook de universiteit treffen. Indien de harde knip toch wordt ingevoerd, dan moet het aantal instroommomenten in de Master worden vergroot en moet er meer aandacht komen voor de begeleiding bij het afstudeeronderzoek van de Bachelor. Ook zouden verplichte vakken in het laatste jaar van de bachelor meerdere keren per jaar moeten worden aangeboden. De SOG is van mening dat de overgang van Bachelor naar Master flexibel moet verlopen. Met een deficiëntie van 15 ECTS moet een student aan zijn Master kunnen beginnen (de huidige ‘zachte knip’). Ook moet het curriculum flexibeler worden zodat bijvoorbeeld een stage in het buitenland niet automatisch een jaar studievertraging betekent. Studenten van het HBO die een schakeltraject volgen als voorbereiding op de Master moeten voldoende begeleiding krijgen in het leren uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

- 11 -


Deze studenten moeten zoveel mogelijk worden bijgestaan in hun opleiding tot academische student. 1.9 Onderzoek in het onderwijs onderwijs De SOG vindt dat een versterking van de integratie van onderzoek en onderwijs een meerwaarde kan zijn voor de vorming tot academicus en het vervaardigen van een academische denkwijze. Daarnaast bestaat er op dit moment een groot verschil tussen het onderzoeksniveau na afronding van de Bachelor en de verwachtingen bij het instromen naar een onderzoeks- of promotiemaster. Door meer onderzoek te integreren in het onderwijs kan dit probleem opgelost worden. Daarom pleit de SOG voor aandacht voor onderzoek onderzoek in de gehele Bachelor. Bachelor Dit in de vorm van verplichte vakken die gericht zijn op het doen van onderzoek en het opdoen van onderzoeksvaardigheden, wat klein start in het eerste jaar. Hierbij is van belang dat de student ook daadwerkelijk een bepaalde mate van onderzoek doet, behorend bij de fase waarin deze zich bevindt. Dit onderzoek dient begeleid te worden door docenten die enthousiast zijn over het doen van onderzoek in hun colleges. Hierbij komen ook de lopende onderzoeken aan de faculteit aan bod. Een goed voorbeeld van integratie van onderzoek in het onderwijs is de Junior Scientific Masterclass van de medische faculteit. Dit is een voor medische studenten aangepaste opleiding naast de studie geneeskunde die zich richt op het leren doen van onderzoek. De SOG is groot voorstander van dergelijke programma’s. Daarnaast is het integreren van onderzoek in het onderwijs ook een duidelijke onderscheiding tussen het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Aan het eind van de Bachelor dienen de studenten de wetenschappelijke methode te beheersen en kunnen in de basis een onderzoek opzetten en uitvoeren. Ook pleit de SOG ervoor dat studenten passief in aanraking komen met onderzoek. In colleges dienen docenten te spreken over lopende en afgeronde onderzoeken die aansluiten op de vakinhoud. De SOG is van mening dat er flexibele Bachelors moeten worden ingevoerd waarbij onderzoek een grote rol speelt. Dit leidt dan tot uitgebreide vakkennis op verschillende vakgebieden, waarbij ook een mogelijkheid is tot het doen van onderzoek. Uiteindelijk zorgt dit voor een groter aantal onderzoeksgeoriÍnteerde academici wat kan leiden tot een stimulatie van het onderzoeksklimaat aan zowel de RUG als in Nederland. De SOG pleit voor gastcolleges met gerenommeerde gerenommeerde sprekers die aansluiten op de vakinhoud en studenten kunnen enthousiasmeren en informeren. Hierbij dient ook onderzoek gepromoot te worden op de faculteit. 1.10 Toetsbeleid Tentamens zijn soms de oorzaak van dikwijls vermijdbare stress en onduidelijkheid. Deze belangrijke beoordelingsmethode moet daarom ook aan strenge randvoorwaarden voldoen. Om duidelijkheid te scheppen moet allereerst universiteitsbreed hetzelfde beleid worden gevolgd op de punten van inschrijving, inzage en herkansing. De informatievoorziening hierom moet duidelijk zijn en de data van te voren bekend. Voor ieder vak moet een recent tentamen beschikbaar zijn voor de studenten als oefenmateriaal. De einddoelen van een vak en beoordelingscriteria moeten van te voren bekend zijn en een onderbouwing voor becijfering moet gegeven worden, met name op gebied van

- 12 -


scripties en presentaties. De SOG wil dat de beoordeling van tentamens binnen tien werkdagen strenger wordt nageleefd. Studenten weten dan tijdig waar ze aan toe zijn. Mocht de herkansing snel volgen op de eerste kans, dan moeten de resultaten uiterlijk twee weken voor de betreffende herkansing beschikbaar te zijn. Bij inzage moeten antwoordmodellen beschikbaar zijn. Verder is inzage niet enkel een evaluatie voor de student maar ook voor de docent. Een inzage kan problemen, met bijvoorbeeld vraagstelling, aan het licht brengen. Deze resultaten dienen te worden meegenomen in de opstelling van het hertentamen. Statistiek moet verschillen in becijfering tussen (werkgroep-) docenten aantonen en benadeelde studenten helpen een eerlijker cijfer te krijgen. Indien een vraag geĂŤlimineerd wordt dient de statistiek die daar nu voor gebruikt wordt enkel de aanleiding te zijn tot een discussie over de vraag en niet het sluitende antwoord. Een vraag die slecht beantwoord is hoeft niet per definitie een slechte vraag te zijn. De SOG is statistiek. Slechte vragen moeten zoveel tegen het schrappen van vragen op basis van statistiek mogelijk vermeden worden, bijvoorbeeld door tentamens voor te leggen aan collegadocenten of het taalniveau, met name bij Engelstalige toetsen, streng te controleren. De SOG pleit voor afwisselende toetsvormen en is tegen het aanbieden van maar ĂŠĂŠn enkele vorm van toetsing zoals multiplechoice bij de medische faculteit en de faculteit gedrags- en maatschappijwetenschappen. 1.11 Examencommissie De examencommissie heeft een belangrijke rol. De examencommissie dient de student als individu te zien, en niet als een studentnummer met een bepaalde studievoortgang. De commissie moet specifieke extracurriculaire activiteiten en omstandigheden meenemen in haar beraadslagingen. Daarnaast is een motivatie van haar beslissingen gewenst. Ook moet er meer bekendheid komen bij studenten over de regels, richtlijnen en reglementen en de onderwijs- en examenregeling (OER). Dit kan verwezenlijkt worden door voorlichting te geven aan eerstejaars en (digitale) exemplaren uit te reiken. Als laatst is de SOG is van mening dat het belangrijk is dat er studentadviseurs komen bij de examencommissies, examencommissies deze kunnen aangeven wat er speelt bij de studenten en zijn op de hoogte van wat er speelt in de examencommissie.

- 13 -


1.13 SOG Speerpunten

• • • • •

Docenten moeten een adequaat niveau van de Engelse taal bezitten Veel zorg aan voorlichting voor studenten op alle gebieden Keuzevrijheid Keuzevrijheid, uzevrijheid, Studenten moeten zich kunnen ontplooien buiten de college collegezaal (extracurriculair) Integreren van onderzoek in het onderwijs

- 14 -


2 Onderzoek De SOG vindt het belangrijk dat studenten in aanraking komen met alle facetten van onderzoek en mogelijkheden aangeboden krijgen om onderzoek te doen. Dit dient gerealiseerd te worden door meer integratie van onderzoek in het onderwijs, meer profilering van RUG op gebied van onderzoek en verbeterde communicatie over onderzoek naar studenten. Onderzoek moet voor iedereen toegankelijk zijn en is dé manier om te excelleren. Daarnaast vindt de SOG goede begeleiding erg belangrijk om zo studenten enthousiast te maken voor onderzoek. 2.1 Integratie van onderzoek in onderwijs De SOG vindt het belangrijk dat er meer onderzoek in onderwijs wordt geïntegreerd (1.3 Onderzoek in het Onderwijs). De SOG is blij met het Honours College, waarin aandacht wordt besteed aan het doen van onderzoek. Daarnaast vindt de SOG het belangrijk dat elke student de mogelijkheid krijgt onderzoek te doen. Men moet laagdrempelig en vrijblijvend kennis kunnen maken met onderzoek. onderzoek Op de medische faculteit bestaat hiervoor al de Junior Scientific Masterclass (JSM). Medische studenten kunnen hierdoor, indien gewenst, in aanraking komen met onderzoek. De SOG ziet graag dat dit universiteitsbreed ingevoerd wordt. Door middel van het JSM kunnen bijvoorbeeld colleges gevolgd worden over interessante onderzoeksprojecten en in werkgroepen wordt aangeleerd hoe wetenschappelijke artikelen gelezen en geschreven dienen te worden. De RUG kan deze Masterclasses aanbieden, waarvoor de student ECTS krijgt – bovenop de normale Bachelorbul. Voor laagdrempelig en vrijblijvend toegang tot onderzoek is het belangrijk dat de informatievoorzieningen hier omtrent geoptimaliseerd worden. De SOG wil dat op iedere faculteit een coördinator research aangesteld wordt, waar de student met vragen naartoe kan. Daarnaast zou een forum op de RUG website communicatie met deze coördinator en onderzoekers kunnen bevorderen. De SOG zou de aanwezigheid van onderzoek in onderwijs, met name in de Bachelor fase, graag duidelijker willen zien. Eén van de mogelijke manieren om dit te bewerkstellingen is research-driven education. Dit is immers de onderscheidende factor die de universiteit heeft ten opzichte van het HBO. 2.2 Profilering onderzoek De RUG gebruikt te weinig toponderzoek om zich te profileren. De SOG gelooft dat, met name in het buitenland, dit effectieve PR zou zijn. Daarnaast kan het studenten motiveren om zich al aan het begin van hun studie te richten op onderzoek. Intensievere profilering heeft bovendien een positieve uitwerking op het aantrekken van onderzoekers. De SOG is van mening dat de RUG zich het beste kan profileren door zich te specialiseren op bepaalde wetenschapsterreinen. Bijvoorbeeld Energy of Healthy Aging. Verder denkt de SOG dat interfacultair onderzoek kan bijdragen aan academische profilering. Wanneer er een goed onderzoeksproject wordt uitgevoerd, dan wel is afgerond, vindt de SOG dat dit niet enkel vermeld moet worden op de website van de RUG. De SOG pleit voor actievere promotie op Nestor. Ook kan er gebruikt worden gemaakt van websites als Narcis. De RUG zou onderzoekers in een galerij kunnen eren.5 Tenslotte pleit de SOG voor 5

I love RUG, notitie SOG Universiteitsraadfractie 2009-2010

- 15 -


een nieuw internationaal research magazine, waarin belangrijke onderzoeken van de RUG worden gepresenteerd, in navolging van de Oxford Journals6. Dit kan bijdragen aan het verbinden van toponderzoekers aan de universiteit, de SOG heeft in het verleden al aangegeven dit belangrijk te vinden.7 De RUG moet mogelijkheden onderzoeken om een dergelijk magazine te faciliteren. 2.3 Communicatie over onderzoek Volgens de SOG mag de RUG trots zijn op het onderzoek aan de universiteit en vooral op onderzoeken die tot belangrijke resultaten hebben geleid. Het is dan ook wenselijk dat zowel studenten als personeel dit gevoel van trots ook delen. Per faculteit dient er een website gewijd te worden aan lopende en afgeronde onderzoeken, waarbij deze kort worden toegelicht. Door dit systeem van websites met Nestor te integreren, bijvoorbeeld met het nieuwe project MyRUG, kan de bekendheid van onderzoek vergroot worden onder studenten. Studenten kunnen op deze manier makkelijker toegang krijgen tot onderzoeken en in hun studieveld vinden wat bij hen past. De student moet via de website in contact kunnen komen met onderzoeken en zou kunnen deelnemen aan projecten. Dit zou kunnen dienen als proef voor een eventueel later promotietraject en kan gezien worden als studentassistentschap onderzoek. In het kort, maakt de SOG zich sterk voor congressen en beurzen waarop onderzoeken uit bepaalde brede vakgebieden gepresenteerd worden om zo waardering en erkenning te creĂŤren bij studenten en personeelsleden. Zo wordt het toegankelijker voor studenten om in aanraking te komen met onderzoek en wordt hopelijk hun interesse gewekt. Hierbij kan ook samengewerkt worden met het bedrijfsleven. 2.4 Excellentie Potentieel excellente onderzoekers moeten zich op niveau kunnen ontwikkelen binnen de universiteit. universiteit Hier kan een koppeling gemaakt worden met excellente onderzoeksgroepen om zo geĂŻnteresseerde Bachelorstudenten in contact te brengen met de top van de Groningse onderzoekers. Belangrijk is ook dat de RUG zich blijft richten op de uitvoering van het akkoord van Groningen. In dit akkoord zijn de gebieden opgeschreven waarop de universiteit in de komende jaren wil uitblinken. Zo kan de universiteit regionaal of nationaal van grote waarde zijn en leidt de koppeling met de Bachelorstudent tot een vroege implementatie van academische en wetenschappelijke idealen (zie ook 3. Organisatie). Onderzoek tijdens de Bachelor moet volgens de SOG gericht zijn op een verdieping of verbreding van het curriculum van de student. De SOG vindt het belangrijk dat de student zich tijdens de opleiding al kan oriĂŤnteren op de arbeidsmarkt en op dat moment ook handreikingen krijgt om vaardigheden te ontwikkelen. Door middel van onderzoekstages bij bedrijven zou ervaring opgedaan kunnen worden.

6

http://www.oxfordjournals.org/

7

Strategisch Plan 2010-2015 (http://issuu.com/sogroningen/docs/sog-0809n144-strategieplan-rug-2010-

2015)

- 16 -


2.5 Tenure track & Graduate schools De Graduate Schools moeten behouden worden en meer ruimte bieden voor interfacultair onderzoek, . Door in de Graduate Schools de Research Master (twee jaar) en promotie (vier jaar) aan elkaar te koppelen ontstaat er een betere wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en en promotie. Het Engelse model waarbij het laatste jaar van de onderzoeksmaster op promotie aansluit. Ook worden hierbij aansluitingsproblemen geminimaliseerd. Bovendien wordt het rendement van de promovendi verbeterd. Sinds de introductie van de Groningse Graduate Schools speelt er een discussie rondom de verschillende soorten promovendi aan de RUG. Door promovendi in te schrijven als promotiestudenten of bursalen in plaats van medewerkers kan de universiteit meer promotieplaatsen aanbieden; medewerkers zijn immers relatief duur. De SOG is voor bursalen onder de voorwaarde dat deze in lijn zijn met het CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast is het belangrijk dat er een persoonlijk begeleidingstraject wordt opgezet om de ontwikkeling van de bursalen te volgen en hen beter te begeleiden. Bij deze begeleiding kan worden gedacht aan het beantwoorden van vragen over financieringsmogelijkheden en opleidingsmogelijkheden en het bemiddelen in eventuele problemen met begeleider en/of promotor. Deze faciliteit aan de Graduate School worden aangeboden. Na de promotie moeten de gepromoveerden snel kunnen groeien in het onderwijs en onderzoek. De SOG prijst de faculteiten, dat zij hun (jonge) onderzoekers een degelijk loopbaantraject aanbieden en hen daarnaast binnen een relatief korte tijd een leerstoel in het vooruitzicht zet, het zogenaamde Tenure Track programma. Dit zorgt ervoor dat jonge wetenschappers worden aangetrokken en dat het onderwijs aan de RUG verjongd wordt. De SOG is voor een universiteitsbrede hantering hantering van het Tenure Track 8 programma. programma Om deze verjonging en flexibiliteit in het onderzoek en onderwijs te handhaven, zou de SOG willen pleiten voor het vergroten van het aantal tijdelijke contracten, om zo snel en makkelijk nieuwe (internationale) talenten tijdelijk te kunnen verbinden aan de universiteit. 2.6 Fondsenwerving en valorisatie De RUG moet in haar beleid voor het aantrekken van gelden voor onderzoek kijken naar de tweede en derde geldstroom. 9 De SOG vindt valorisatie (het creĂŤren van maatschappelijke en economische waarde) van onderzoek erg belangrijk, maar wil onderzoek ook in een breed perspectief blijven bekijken waarbij sommige onderzoeken de bouwstenen zijn voor vervolgonderzoek. Belangrijk in dezen is het aantrekken van gelden vanuit fondsen bij instellingen als NWO, KNAW en Europese fondsen. Daarnaast is net zo belangrijk deze aan te vullen vanuit de derde geldstroom, de private sector. Onderzoekers dienen goed begeleid te worden in het werven van fondsen. Wanneer Senior onderzoekers ondersteuning ondersteuning aan Junior onderzoekers geven, wordt de kennis en expertise over het aantrekken van een geldstroom vanuit het bedrijfsleven beter uitgebreid binnen de universiteit. Tijd blijft zo beschikbaar om te besteden aan onderzoek. Ook op de grond van samenwerking is er verbetering mogelijk. Het is 8

Tenure track is een loopbaantraject of carrièrelijn voor wetenschappelijke medewerkers van ongeveer tien jaar. Als het loopbaantraject succesvol wordt doorlopen leidt dit tot het hoogleraarschap. 9

Tweede geldstroom: middelen die door NOW (en andere soortgelijke organisaties ) aan onderzoekers

beschikbaar worden gesteld.

- 17 -


belangrijk dat wetenschappers van verschillende instellingen en disciplines met bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken in onderzoeksprogramma’s omdat het doen van onderzoek ook belangrijk is voor de ontwikkelijking van de maatschappij en de kenniseconomie. Tenslotte zijn er ook nieuwe manieren van financiering tot op heden onbenut gelaten. De SOG stimuleert innovatieve aanpak in dit gebied, zoals crowd funding. Bursalen moeten tenslotte dezelfde voorzieningen krijgen als AIO’s. Hierbij denkt de SOG vooral aan faciliteiten, waaronder werkruimte.

- 18 -


2.7 SOG Speerpunten • Onderzoekstages bij bedrijven

- 19 -


3. Organisatie De SOG vindt het erg belangrijk dat de organisatie binnen de RUG goed op orde is. De RUG is naast een kenniscentrum voor meer dan 28.000 studenten, tevens een instelling met meer dan 4000 werknemers en een begroting van 600 miljoen euro. Onder het hoofdstuk organisatie vallen alle aspecten die bijdragen aan het optimaal functioneren van de RUG en het creëren van een omgeving waarin studenten zich ook naast hun studie kunnen ontwikkelen. 3.1 Medezeggenschap De universiteit is een organisatievorm waar studenten en niet-studenten samenwerken voor gemeenschappelijke doeleinden. Een van die doeleinden is de intellectuele en menselijke vorming van de student. Een actief studentenleven kan hierin een grote rol spelen. Medezeggenschap kan deze rol bij uitstek vervullen: als student kom je in aanraking met de organisatie van een groot bedrijf, de universiteit. Ook voor de universiteit is medezeggenschap van grote waarde. Veel beleid gaat over studenten, daarom zijn er studenten nodig om te beoordelen of dit beleid klopt met de behoeften van de studenten en om de belangen van studenten te vertegenwoordigen. De SOG vindt dat medezeggenschap op een pragmatische en proactieve manier moet worden ingevuld. Het is belangrijk dat studenten met initiatieven komen en niet alleen reageren op de plannen van het bestuur. De SOG is een partij die dit al jaren in praktijk brengt, middels het schrijven van notities en rondvragen. De RUG kent verschillende vormen van medezeggenschap op verschillende niveaus, zoals de universiteitsraad, faculteitsraad en opleidingscommissies (OC’s). Daarnaast hebben enkele faculteiten nog jaarvertegenwoordigingen (JV’s ). De SOG vindt het erg belangrijk dat deze verschillende medezeggenschapsvormen goed op de hoogte zijn van hun rechten, plichten en mogelijkheden en pleit dus voor een hechtere samenwerking van de verschillende medezeggenschapsorganen medezeggenschapsorganen. enschapsorganen De SOG ziet hierin voor zichzelf een actieve rol. De SOG vindt dat leden van de medezeggenschap goede scholing moeten krijgen, alleen zo kunnen zij goed hun functie vervullen. De SOG houdt zich al langer bezig met het informeren van medezeggenschapstudenten. De SOG zou deze scholing en samenwerking verder willen uitbreiden naar de lagere organen, zoals de OC’s en jaarvertegenwoordigingen. Verder vindt de SOG dat iedereen binnen de universiteit goed vertegenwoordigd dient te worden, dus ook het personeel, PhD- en internationale studenten. De SOG pleit voor het instellen van een vorm van jaarvertegenwoordigingen bij elke opleiding, passen bij haar grootte en karakter. Deze jaarvertegenwoordigingen moeten gedurende het studiejaar de opleiding evalueren en waar nodig verbeterpunten voorstellen. Vooral nu, met het BSA en de langstudeerdersmaatregel is het erg belangrijk dat problemen op tijd gesignaleerd worden, zodat deze verholpen kunnen worden en studenten niet tegen onnodige studievertraging oplopen. Bovendien vinden er door de invoering van het BSA veel veranderingen plaats in de propedeuse, terwijl er erg weinig propedeusestudenten zitting nemen in de medezeggenschap. 3.2 Actieve studenten en verenigingen Naast studeren zijn er nog vele andere activiteiten waarmee studenten zich kunnen ontwikkelen, zoals sport, studentbesturen, medezeggenschapsraden of lidmaatschap van een studie-, sport-, culturele, of studentenvereniging en commissies ervan. De SOG vindt

- 20 -


het erg belangrijk dat studenten de kans hebben om zich naast hun studie te kunnen ontwikkelen. Studentenorganisaties Studentenorganisaties zoals verenigingen spelen een belangrijke rol in het studentenleven en bieden veel kansen voor studenten om zich op sociaal en bestuurlijk vlak te ontwikkelen. Binnen een studentenorganisatie kan een student werkervaring opdoen en zijn vaardigheden uitbreiden. Hier heeft hij na zijn studie op de arbeidsmarkt profijt van. De SOG wil dat de RUG het belang erkent van de studie-, sport-, cultuur- en studentenverenigingen en verlangt van de RUG een goed en intensief contact hiermee en in bepaalde gevallen ook subsidiëring, zoals nu ook al het geval is. De SOG is van mening dat het studentenbestuurderscertificaat zoals hij nu gepresenteerd wordt veel toegevoegde waarde zal hebben in met name het buitenland. Graag ziet de SOG dat het certificaat gekoppeld zal worden aan de excellentie bul (onderwijs). Tevens ziet de SOG graag dat het certificaat wordt uitgebreid naar topsport en cultuurtalent. Sport De RUG biedt haar studenten een grote verscheidenheid aan sportvoorzieningen, waar door veel studenten gebruik van wordt gemaakt. De SOG vindt het belangrijk dat sport in de breedste zin van het woord wordt gestimuleerd. Naast de ACLO kent Groningen vele studentensportverenigingen, die op nationaal internationaal niveau actief zijn. De SOG vindt het belangrijk dat de combinatie topsport en studeren geoptimaliseerd wordt. Zo is de SOG van mening dat studenten die op hoog niveau sporten een financiële ondersteuning moeten kunnen blijven ontvangen. Daarbij stelt de SOG voor dat de RUG deze studenten tegemoet komt in een uitzondering op de BSA en een vergoeding op de langstudeerdersmaatregel. Dit zal voor zowel studenten als de RUG voordeel opleveren. Het zal voor de RUG bijdragen aan de profilering als universiteit die ruimte biedt voor ontwikkeling van talentvolle studenten. Cultuur Naast sport is cultuur belangrijk voor de ontplooiing en integratie van studenten. Daarom pleit de SOG voor een goede regeling voor talentvolle studenten op het gebied van cultuur. Hierbij dient gedacht te worden aan een ondersteuning in de vorm van een vergoeding van de langstudeerdersmaatregel of een uitzondering omtrent de BSA. Daarnaast is de SOG van mening dat het voor alle studenten mogelijk moet zijn om cultuere activiteiten te ondernemen. De SOG zal zich daarom inzetten voor betaalbare en kwalitatief goede voorzieningen. 3.3 Financieel beleid Wegens een teruglopende geldstroom uit Den Haag zal de RUG naar alle waarschijnlijkheid in de komende jaren moeten bezuinigen. De SOG is duidelijk: geen bezuinigingen op onderwijs. onderwijs De benodigde middelen wil de SOG op twee manieren creëren, door meer geld aan te trekken via andere kanalen en door verantwoord maar efficiënt te bezuinigen De SOG wil allereerst meer geld aantrekken via de zogeheten tweede geldstroom. Zowel nationaal en internationaal zijn er fondsen en stichtingen die onderwijs en wetenschap financieel willen stimuleren. Op dit moment maakt de RUG te weinig gebruik van de mogelijke ondersteuning vanuit Europese Unie. De SOG pleit voor een uniforme lobby bij

- 21 -


de Europese instanties. instanties Ten tweede wil de SOG ook geld aantrekken vanuit de derde geldstroom. Naar voorbeeld van de Technische Universiteit Eindhoven is het financieel zeer aantrekkelijk onderzoeksfaciliteiten aan te bieden aan het bedrijfsleven. Ook is het aanbieden van cursussen en workshops winstgevend zijn voor de RUG, dit gebeurt al Comenius Leergang. Een principiële en fundamentele voorwaarde hiervoor is dat de integriteit en de onafhankelijkheid van de universiteit niet wordt aangetast. De afgelopen jaren is er sterk geïnvesteerd in het facilitair bedrijf. De SOG sluit zich hierbij aan maar wil kritisch blijven kijken en de winstgevendheid zien verbeteren. Mocht dit niet het geval zijn, dan moeten uiteindelijk andere wegen onderzocht worden. 3.4 Ondernemerschap De SOG vindt het belangrijk dat de RUG naast een kennisinstituut en een onderzoekscentrum ook een plek is waar studenten zich kunnen bezighouden met ondernemerschap. Daarom zou de SOG graag zien dat er nauwere samenwerking komt met ondernemingen die deze studenten zouden kunnen ondersteunen en begeleiden. (zie tevens punt samenwerking). Daarnaast is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor studentondernemers. Om dit te stimuleren wil de SOG een jaarlijkse prijs instellen voor de student met het beste bedrijfsplan: ‘Beste Beste studentenondernemer van het jaar’. jaar Wanneer dit in samenwerking met het bedrijfsleven wordt gedaan, kan dit plan ook gerealiseerd worden. Hier hebben zowel de studenten als de bedrijven profijt van. 3.5 3.5 Profilering RUG De SOG zou graag zien dat de RUG een duidelijk profiel krijgt, zoals bijvoorbeeld omschreven in het strategisch plan 2010-2015 van de RUG en in eerdere notities van de SOG.10 Zo wordt het duidelijk voor toekomstige studenten wat de RUG hen allemaal kan bieden. De SOG vindt het belangrijk dat het reeds bestaande profiel van de universiteit als kenniscentrum, onderzoeksinstituut en ondernemerschapsvijver duidelijker wordt ingekleurd. Hier zal een goede marketingcampagne aan bij kunnen dragen. Ook dient er aandacht besteed te worden aan de mogelijkheid om in Groningen te studeren en tegelijkertijd topsport te beoefenen of het ontplooien van cultureel talent. Hierbij zou aansluiting kunnen worden gezocht bij het initiatief van de gemeente Groningen om Groningen te profileren als ‘ City of Talent’. De marketingcampagne zou zich niet alleen moeten beperken tot Nederland. De SOG is van mening dat (toekomstige) studenten wereldwijd op de hoogte zouden moeten zijn van projecten als de Energy Academy, Healthy Aging, Life Lines. Ook de verschillende instituten die gekoppeld zijn aan de RUG, zoals het Kernfysisch Versnellers Instituut, mogen hierbij niet worden vergeten. Een goed lopende marketingstrategie zal als resultaat hebben dat meer studenten ervoor zullen kiezen om in Groningen te gaan studeren. Tevens zal een betere bekendheid ertoe leiden dat de tweede en derde geldstromen zullen toenemen, wat in deze tijden van recessie een niet onbelangrijk gegeven is. 10

I love RUG, notitie november 2009

- 22 -


3.6 3.6 Samenwerking Samenwerken is voor de SOG de sleutel tot succes. Nationale samenwerking is een groot goed. Uitwisselingen en samenwerking op gebied van zowel onderwijs als onderzoek zal leiden tot betere kwaliteit. Bovendien zal het erg verfrissend zijn voor de betrokkenen andere perspectieven mee te krijgen. De SOG vindt het daarom belangrijk dat de RUG haar banden met de Universiteiten in Enschede, Wageningen en Nijmegen blijft onderhouden en zal gaan optimaliseren. Ook zou de SOG graag zien dat de banden met buitenlandse universiteiten wordt verbeterend. Op dit moment kent de RUG reeds een nauwe samenwerking met de U4 universiteiten (Gรถthinge, Uppsala, Gent en RUG). Binnen Groningen werkt de RUG op verschillende gebieden al nauw samen met de Hanze Hogeschool (UHG) en met Groningse middelbare scholen. Er worden voor ambitieuze middelbare scholieren cursussen aangeboden op verschillende faculteiten. De SOG zou graag zien dat scholieren dichter bij onze universiteit komen te staan in de hoop hen ooit als medestudent te mogen begroeten. De SOG is van mening dat er op meerdere gebieden samen gewerkt kan worden. Zo zal het in het kader van de bezuinigingen die de komende jaren moeten worden doorgevoerd belangrijk worden om af te wegen wat nodig en wat overbodig is. In plaats van af te stoten is het de moeite waard te kijken welke ruimtes en diensten de RUG kan delen met de Hanzehogeschool. Hanzehogeschool Om meer gelden aan te trekken zou de RUG kunnen overwegen om gebouwen beschikbaar te stellen aan bedrijven om cursussen te geven. Inhoudelijk zullen de RUG en de Hanze echter absoluut gescheiden moeten blijven. Samenwerking is alleen mogelijk op facilitair gebied. De SOG is erg blij met het Akkoord van Groningen 2.0 waarin de RUG, het UMCG, de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool streven naar een betere samenwerking. De SOG denkt dat betere samenwerking kan leiden tot grote besparingen en effectiever gebruik van de al aanwezige middelen. Ook waarderen wij dat de gemeente Groningen aandacht en middelen geeft aan haar studentenpopulatie. In het Akkoord van Groningen 2.0 wordt Groningen neergezet als de City of Talent. De SOG ziet dit als een goed marketingmiddel om meer studenten naar de RUG te halen. De SOG zou graag zien dat de RUG in samenwerking met de gemeente Groningen dit ook doorvoert naar het plan Groningen definitief neer te zetten als kenniskennis- en innovatiestad. innovatiestad Met het Akkoord van Groningen zijn de eerste stappen hiernaartoe gezet. De SOG zou graag zien dat de RUG meer gaat samenwerken met het het bedrijfsleven. Dit zal bijdrage aan de toename van derde geldstromen. Daarnaast zal dit leiden tot meer beschikbare stage- en onderzoeksplaatsen. De SOG vindt het echter wel erg belangrijk dat de onafhankelijkheid van de RUG niet in het geding komt. 3.7 Alumni De SOG hecht veel waarde aan het onderhouden en versterken van contacten met alumni. Deze oud-studenten kunnen een rol spelen in het onderwijs door gastcolleges te geven over hun werkveld. werkveld Ook kunnen alumni een schakel vormen tussen de universiteit en latere werkgevers en zo huidige studenten helpen een baan of stage bij een bedrijf te krijgen. Verder richt de universiteit op het gebied van onderzoek haar aandacht steeds meer naar het samenwerken met bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo nuttig en passend onderzoek te kunnen leveren. Ook hierbij kunnen alumni als schakel tussen de universiteit en hun werkgever fungeren, tevens voor het werven van RUG studenten voor stages.

- 23 -


Alumni dienen in het buitenland ook als inkomstenbron voor universiteiten. Voor de RUG is het interessant om deze mogelijkheid te onderzoeken. De SOG wil de band tussen de universiteit en haar alumni vergroten door het alumni magazine ‘Broerstraat 5’ meer onder de aandacht te brengen bij alumni. Daarbij zou de SOG graag zien dat het magazine interessanter zal worden om te lezen, waardoor deze niet direct bij het oudpapier zal belanden. Ook pleit de SOG voor het versterken van de betrokkenheid van huidige studenten met de RUG. Zij zijn immers de alumni van de toekomst. De SOG denkt dit te bereiken door te pleiten voor meer waardering en compensatie voor actieve studenten en het promoten van RUG-merchandise. 3.8 Duurzaamheid De SOG vindt duurzaamheid een belangrijk onderwerp en verwacht dat de RUG hiertegenover een actieve houding inneemt. inneemt Hierbij valt te denken aan duurzaamheid als criterium waarop contractanten worden uitgekozen en het proberen te verkleinen van restproducten door klein en flexibel in te kopen. Ook bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe gebouwen pleit de SOG voor het betrekken van duurzaamheidcriteria. Hierbij moet er echter wel worden opgemerkt dat de SOG vindt dat de financiële gezondheid van de RUG intact moet blijven.

- 24 -


3.9 SOG Speerpunten • Geen bezuinigingen op onderwijs • Meer samenwerking samenwerking met Nederlandse Nederlandse en buitenlandse universiteiten • Samenwerking aangaan met het bedrijfsleven

- 25 -


4 Voorzieningen De SOG wil een gezonde en veilig werkomgeving creëren met de mogelijke middelen. De balans hiertussen is een delicate. De SOG zegt principieel dat aan alle minimumeisen en –voorwaarden moet worden voldaan, wat nog niet als vanzelf kan worden beschouwd. Waar de voorzieningen achterblijven, schaadt dat het onderwijs en het onderzoek. Ook vindt de SOG dat er goed moet worden geluisterd naar hen die extra voorzieningen nodig hebben om zich aan de RUG te kunnen ontwikkelen. 4.1 Studenten met functiebeperking De SOG is van mening dat er op een adequate manier rekening gehouden dient te worden met studenten met een functiebeperking. Zo dienen alle universiteitsgebouwen te zijn voorzien van voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. Van belang is dat studenten met een functiebeperking heldere informatie ontvangen waarin de voor hen geldende voorzieningen duidelijk gemaakt worden. Tevens vindt de SOG het belangrijk dat deze studenten zo goed mogelijk begeleid worden in hun studie en waar nodig doorverwezen worden naar de juiste instanties zoals studieondersteuning, studentenpsycholoog en de studentendecaan. Op organisatorisch vlak pleit de SOG voor dat studenten met een functiebeperking bekend zijn bij de universiteit. Op dit moment dienen studenten voor elk tentamen kenbaar te maken dat zij gebruik willen maken van extra voorzieningen. Indien zij van tevoren bekend zouden staan als functiebeperkt, hoeven zij zich niet keer op keer weer opnieuw in te schrijven. De SOG hecht er waarde aan dat deze extra voorzieningen optimaal kunnen worden benut. 4.2 Tentaminering Universiteitsbreed moet dezelfde roosteringsprocedure worden gehandhaafd. Roosters moeten digitaal ruimschoots van te voren beschikbaar zijn. De SOG gelooft dat door betere roostering eventuele tentaminering ’s avonds grotendeels vermeden kan worden. Verder kan inefficiënt gebruik van collegezalen voorkomen worden door over de facultaire muren heen te kijken. In het verleden heeft de SOG met succes gepleit tot een vervroeging van de bouw van de Aletta Jacobshal. De capaciteit in de nieuwe tentamenhal is echter nog steeds te laag en er moet nu ook nog worden uitgeweken naar zalen die absoluut niet geschikt zijn voor het afnemen van tentamens, zoals de Tennishal. De SOG is van mening dat de RUG veel meer moet inzetten op interfacultaire uitwisseling, met name op het gebied van voorzieningen zoals genoemd lokaalgebruik. Daarnaast is de SOG van mening dat er beter overleg dient te zijn tussen de RUG en derden, derden om te voorkomen dat studenten hinder ondervinden tijdens het maken van een tentamen. Zo zou er kunnen worden gekeken wanneer er verbouwingswerkzaamheden staan ingepland en kan het carillon van het Academiegebouw efficiënter of niet spelen tijdens de tentamenperiodes. Terugkomend op het punt functiebeperking dient er beter rekening te worden gehouden met studenten die gebruik wensen te maken van de extra tentamentijd. De SOG is van mening dat deze na afloop afloop van de reguliere tentamentijd dient te worden gegeven, gegeven dit in verband met de inloop van de overige studenten tien minuten voor aanvang van de reguliere tentamentijd, wat erg storend is.

- 26 -


Tenslotte, de SOG gelooft niet dat een na-inschrijving voor een tentamen €15,- kost. De SOG wil dit bedrag terugbrengen naar het symbolische bedrag van €1,€1,-. Dit moet universiteitsbreed gebeuren, ook in het kader van de uniformering van de inschrijvingsprocedure (zie ook 1.10 Toetsbeleid). De SOG ziet dat de ene faculteit coulanter is naar haar studenten toe dan de ander. 4.3 Universiteitsbibliotheek De SOG is van mening dat de UB van zeer grote waarde is voor de RUG-student. Daarom wenst de SOG dat de UB gemakkelijk toegankelijk is voor zoveel mogelijk studenten. Tevens is het belangrijk dat er zoveel mogelijk werkruimte wordt gecreëerd. De SOG streeft ernaar dat studenten hun eigen laptops meenemen naar de UB, om zo de aanwezige computerwerkplekken te ontlasten. Door de recente diefstallen van laptops zijn de studenten terughoudend geworden hun eigen hardware mee te nemen. De SOG betreurt deze vergrijpen ten zeerste en wil graag meewerken aan de preventie hiertegen. Wij pleiten dan ook voor de aanschaf van laptopsloten. laptopsloten Deze kunnen ervoor zorgen dat de student zijn werkplek kan verlaten zonder dat hij hoeft te vrezen dat zijn laptop zal worden gestolen. Deze zouden bij de portier bij vertoon van de studentenkaart kunnen worden geleend. Door deze regeling worden de huidige werkplekken ontlast en kunnen meer studenten terecht in de UB. Om nog meer ruimte te creëren zou de SOG graag de computerlokalen in de UB open openstellen enstellen voor studenten, studenten buiten de colleges om. Nu is het zo dat deze lokalen vaak leeg zijn, terwijl mensen zich suf zoeken naar een beschikbare computer. De SOG ziet dit als een kostenloze oplossing aan om weer extra werkplekken te realiseren. Tot onze vreugde zijn de mandjes weer terug van weggeweest. De SOG is voorstander van behoud van de mandjes. mandjes Zij dreigden geheel te verdwijnen uit de UB,maar vanwege de voordelen die zij hebben zijn zij weer terug. Het is duidelijk dat iedereen gebaat is bij het gebruik ervan. Als laatste zou de SOG graag zien dat de UB op werkdagen tot 00.00 en in het weekend tot 22:00 geopend is. 4.4 Faculteitsbibliotheken De SOG ziet graag efficiënter gebruik van de faculteitsbibliotheken: faculteitsbibliotheken efficiëntie boven uitbreiden. Dit is erg belangrijk, omdat hierbij de UB wordt ontlast. De SOG heeft signalen opgevangen van de studenten dat er computerwerkplekken missen in de faculteitsbibliotheken. Daarom pleit de SOG voor meer computers voor algemeen gebruik in de faculteitsbibliotheken. Zoals het bij de UB al mogelijk is om thuis de bezetting te bekijken, zou de SOG dit graag ook voor de computerwerkplekken van de faculteitsbibliotheken zien. Dit kan de studenten weer een fietstocht schelen, wat af zou gaan van hun kostbare studeertijd. Om dezelfde reden zou de SOG graag zien dat de openingstijden van de faculteitsbibliotheken worden verruimd. verruimd Niet alleen wil de SOG dat de faculteitsbibliotheken middags en ’s avonds langer doorgaan, maar pleit ook voor opening in het weekend.

- 27 -


4.5 Digitale leeromgeving De SOG gaat graag mee in de digitalisering van de RUG. Informatie kan zo sneller en beter worden overgebracht. Een groot probleem dat hierbij komt kijken is dat er zoveel wordt uitgewisseld dat de gebruikers snel het overzicht kwijt raken. Dit kan voorkomen worden door de informatiestroom op een professionele manier in goede banen te leiden. Een goede site wordt vaker bezocht en is makkelijker in gebruik. De kernwoorden op dit punt voor de SOG zijn dan ook toegankelijkheid en overzichtelijkheid. overzichtelijkheid De toegankelijkheid van het onderwijs via het internet wordt groter en studenten staan veel dichter tot hun opleidingen dan ooit. De SOG ziet de interactie tussen student en docent als positief. Een discussieforum voor elk vak op Nestor zou deze kunnen verbeteren. Op dit forum kan niet alleen de docent studenten helpen, maar kunnen zijn studenten ook elkaar helpen bij vragen. De videocolleges hebben volgens de SOG een grote waarde voor de student, met name in de tentamenperiodes. De SOG stimuleert en pleit voor het in hogere mate maken en gebruiken van opnames van hoorcolleges, die goed toegankelijk zijn voor de ingeschreven studenten. Wel moeten deze in zulke mate worden beveiligd dat deze niet te kopiëren zijn en met copyright beschermd worden. Daarnaast wil de SOG dat de readers ook op het internet toegankelijk zijn voor de studenten. Dit scheelt drukkosten en leidt tot het efficiënter werken van studenten in de UB. De opmars van de digitale leeromgeving stokt bij haar gebruiksgemak en toegankelijkheid. De student heeft geen behoefte aan vijf verschillende programma’s (Nestor, STIP, Ocasys, webmail, Progress). Zo wordt het student erg moeilijk gemaakt het overzicht te behouden. Het feit dat hij op elke site zijn wachtwoord opnieuw moet invullen leidt bovendien tot veel ergernis bij de student. De SOG vindt éénmaal het wachtwoord invoeren veilig genoeg, niet om de minste reden dat het iedere keer weer hetzelfde wachtwoord betreft. De SOG pleit er dus voor om de digitale leeromgeving te uniformeren. uniformeren Een groot nadeel van de webmail van de RUG is dat hij slecht functioneert. Niet alleen is hij traag en onoverzichtelijk, ook werkt hij slechts in Internet Explorer en niet in andere webbrowsers. Dit maakt het het controleren van de webmail onaantrekkelijk voor de studenten. Zij zullen minder vaak hun webmail bekijken en zo mogelijk belangrijke informatie missen. Deze barrière is gemakkelijk weg te halen door de RUG en bevorderd de efficiëntie van de studenten. Ook de overdosis aan informatie kan beter worden gestroomlijnd. De SOG pleit voor een zoekfunctie in alle onderdelen van de digitale leeromgeving, leeromgeving omdat veel informatie ver staat weggestopt in de sites, wat de vindbaarheid slecht maakt. De catalogi van de bibliotheken moeten up-to-date worden gebracht en overzichtelijk toonbaar worden gemaakt aan de studenten. De SOG zou een digitale plattegrond van de universiteitsgebouwen zien als een efficiënte oplossing van het probleem dat de studenten vaak moeten zoeken naar een nietszeggend nummer. Collegezaal Paddepoel is zelfs nergens terug te vinden op het internet. De SOG prijst de RUG om de kwaliteit van haar onderwijs, maar zou praktischer vinden wanneer de collegezalen daadwerkelijk gevuld worden met studenten om het te volgen.

- 28 -


4.6 Hardware Zoals iedere organisatie ondervindt de RUG problemen met printen. Toch zou de SOG zien dat het printen geoptimaliseerd wordt voor de gebruikers. gebruikers Zo pleit de SOG ervoor dat de oude papieren Xafax-kaartjes worden vervangen door de collegekaart. Vele studenten hebben er last van dat hun kaartjes scheuren, kreukelen of kwijtraken. Ook zijn er gevallen bekend waarbij een gloednieuwe Xafax-kaart niet werkten. Deze problemen zouden kunnen voorkomen door de barcode van de collegekaart te gebruiken. Een ander plan dat de SOG graag verwezenlijkt zou zien is het kunnen printen vanuit de eigen laptop in de UB. UB Dit is een zeer haalbaar plan, zeker in samenwerking met de vele informatici die de RUG rijk is. Ook moet de x-schijf toegankelijk worden vanuit de thuiswerkplek, om zo alweer de universiteitsbibliotheek te ontlasten en gehannes met usb-sticks te voorkomen. De SOG zou graag zien dat dubbelzijdig printen goedkoper wordt gemaakt dan enkelzijdig. Dit is nog niet het geval. Niet alleen vanuit het economisch oogpunt dat één velletje goedkoper is dan twee, maar natuurlijk ook in het kader van de duurzaamheid vindt de SOG dat dit veranderd moet worden. 4.7 Studentenpsycholoog De SOG is zeer te spreken over het feit dat de RUG haar studenten op psychisch vlak wil ondersteunen en beschouwt dit als noodzakelijk en vanzelfsprekend. Belangrijk is om voor ogen te houden dat het voor mensen een grote stap is hulp te zoeken, zeker op het mentale vlak. De RUG dient dan ook het de studenten het zo makkelijk mogelijk te maken haar psychologen te raadplegen. De SOG vindt dat dit nog niet het geval is. Het telefonisch spreekuur duurt van 10:45 to 11:15, enkel op woensdagochtend. Om een afspraak te maken bij de studentenpsycholoog kan de student praktisch gezien dus alleen bij de balie langs gaan, direct in het zicht van zowel de Letteren als de Juridische faculteit. De SOG ziet dit niet als gemakkelijk toegankelijk en durft dit zelfs als hoogdrempelig te bestempelen. Studenten lopen niet graag met hun problemen te koop en zouden zich liever thuis inschrijven waar zij niet worden bekeken door hun medestudenten. De SOG zou graag zien dat de studentenpsycholoog telefonisch beter bereikbaar wordt. Ook zou zij het als een oplossing zien om de inschrijvingen voor intakegesprekken ook via het internet open te stellen, wellicht met een kleine vragenlijst vooraf of een garantie dat de student wordt opgebeld. De termijn waarop de student nu bij de studentenpsycholoog terecht kan bedraagt twee weken. De SOG vindt dit lang en ziet dit graag teruggebracht tot één week. week De studentenpsycholoog wordt zo toegankelijker voor de student. De bekendheid van de studentenpsycholoog onder de studenten is bedroevend. Wanneer zij er al van hebben gehoord hebben velen er een beeld bij een van een psychologiestudent die op hen zou kunnen oefenen. Dat het in het echt toch gediplomeerde en ervaren psychologen zijn doet ze zelfs verbazen. Wanneer de RUG dit beter zou aankaarten onder de studenten zou dit ook een drempel wegnemen voor de studenten om een afspraak te maken. Ook zou zo het schrikbeeld dat bestaat rondom psychologen kunnen worden weggenomen. De divan en pijp zijn immers al jaren geleden bij het vuilnis gezet. Ook is de geheimhoudingsplicht nauwelijks bekend onder de studenten. Aan hen dient te worden verteld dat hun dossier niet in handen zal komen van de RUG. Deze kennis zal studenten met een probleem stimuleren zich toch te laten helpen. De SOG pleit dus voor een betere promotie van van de studentenpsychologen. studentenpsychologen

- 29 -


4.8 Gebouwen en kantines Het aanbod van de kantines voldoet nog steeds niet goed aan de vraag van student en medewerker. Verscheidende grote kantines sluiten relatief vroeg en hebben een beperkt aanbod. Ook de kwaliteit van het aanbod is niet naar tevredenheid. Dit zorgt voor veel ongemak en onvrede. Wegens het succes van de kantine in het Academiegebouw pleit de SOG daarom voor verruiming van de openingstijden van kantines, een verbetering van het aanbod en een betere prijsprijs-kwaliteitverhouding kwaliteitverhouding. teitverhouding De SOG pleit ervoor dat het restauratieve deel van het facilitair bedrijf kritisch bekeken blijft worden, mocht ondanks de investeringen de prestaties niet goed genoeg zijn, dan dienen andere opties onderzocht te worden, zoals uitbesteding. Naast verruiming van de openingstijden pleit de SOG ook voor meer stopcontacten voor laptops en de beschikbaarheid van draadloos internet in kantines, zoals nu in de kantine van het Harmoniegebouw al het geval is. De SOG pleit voor meer computerwerkplekken computerwerkplekken op de faculteiten. Computerwerkplekken bevinden zich nu voornamelijk alleen in de bibliotheken. Door het geringe aantal computers en de hoge bezettingsgraad pleit de SOG voor meer computers voor kort gebruik in faculteitsgebouwen buiten de bibliotheken. Deze plekken dienen het gemak doordat men er even snel een rooster kan bekijken of een printopdracht kan verzenden. Wel dienen de plekken dan verbonden te zijn met nabij gelegen printers. Deze computers dragen bij aan het ontlasten van computers in de bibliotheken.

- 30 -


4.10 SOG Speerpunten • Laptopsloten beschikbaar in UB • Uniformering van de digitale leeromgeving • Printen vanaf eigen laptop • Verruiming openingstijden UB en faculteitsbibliotheken

- 31 -


5. Internationalization Over the years it has been proven that the SOG finds it essential to represent not just native students, but students from all over the world studying at the RUG. Our university prides itself in being very internationally oriented, with over 2,250 international students from over 100 countries in attendance. Furthermore, the university has set very ambitious targets to reach a level of 50% outbound student mobility and 20% international academic staff. 11 The SOG strongly supports these ambitions of the university regarding internationalisation.12 In this internationalization chapter of our election programme we will elaborate on our position and ideas regarding internationalization in general, international students, RUG students going abroad and summer universities. 5.1 Internationalization in general general The RUG is a university with international ambitions, it wants to strengthen its position as a popular university for visiting students and also wants her own students to study abroad for a term during their minor. In order to be able to host incoming students in a proper way, quality housing facilities and good guidance are important. Paragraph 5.3 will address the position of the SOG on this point. For outgoing students a wide variety of choice in foreign universities is essential. The SOG values a broad network of partner universities, universities but believes that in further expansion of this network the focus should be on quality and universities that excel in a certain field of expertise. Agreements with clear and consistent requirements for both partners should enable long-lasting relationships. In order to promote studying abroad among RUG students, study abroad fairs should be organised throughout the entire university. Faculties such as the FEB have experience with such fairs and this should be expanded to every faculty to stimulate internationalization. This is also important for the RUG to realize its goal to achieve a 50% level of outbound student mobility as formulated in the 'WaP phase 2 2010-2014 plan'. International Offices A key role in the internationalization of the RUG is played by the International Offices. Both for outgoing as well as for incoming students the International Office is the first line of contact with all things related to internationalization. The International Offices are currently organized on faculty level, the SOG supports this way of organizing since each faculty has its own unique features. A 'one-size-fits-all approach' with a central International Office might lead to cost reduction but harms the quality of service to the student. The SOG believes that decentralized International Offices operating on a faculty level are able to provide students with specialized and tailor-made advise with regard to international matters. English A university that has international ambitions is obligated to ensure that the proficiency of English among teaching staff is of a high and academic standard. The SOG recognizes that if students are expected to have a minimum level of academic English, the same - or 11

Wereld als Podium (WaP)- phase 2; 2010-2014 and Strategisch plan 2010-2015, Rijksuniversiteit

Groningen. 12

The RUG is not enough, notitie SOG Universiteitsraadfractie 2006-2007.

- 32 -


even more - should be expected of a lecturer. The SOG pleads for a minimum level of English proficiency for all teaching staff in English-taught programmes. This level should be C1 of the language scale CEF (Common European Framework). If this minimum is not met than a lecturer should no longer be allowed to lecture in an English-taught programme. This would reduce the 'Dunglish' that some lecturers speak, causing confusion and lowering the quality of education. Besides the English capabilities of lecturers also the sensitivity of lecturers to other cultures and nationalities could sometimes be improved. When it comes to representation, participation by international students ought to be more easily facilitated by the University of Groningen. For example, by initiating more sessions in which internationals can contribute ideas or by creating English positions within programme committees (OpleidingsCommissies). 5.2 RUG students going abroad The RUG stimulates her students to study abroad. In her internationalization targets the RUG states that it wants 50% of its students to have experienced studying abroad by 2015. The SOG supports this ambition, but thinks the RUG should increase its effort if it wants to realize her target. At the moment there are about 720 outbound students each year. The 2015 target implies that the number of outbound students would have to increase by a fivefold. At the moment the growth in the number of students going abroad is stagnating. This observation proves the necessity for more effort on the RUG’s part. First and foremost the SOG wants curricular barriers inhibiting students from going abroad to be eliminated. eliminated At the moment compulsory courses in all semesters of Bachelor degrees make it impossible for students to go abroad for a full semester. Implementing the major/minor system in all the Bachelor programmes, reserving the fifth semester for a (international) minor, would be a good first step. Furthermore the SOG noticed that there are a lot of students who have to resit exams from their second year during their stay abroad. We believe that these students should be offered an alternative resit moment before or after their period abroad and that, at the moment, exam committees are too strict on these cases. As said before, the SOG wants the RUG to further expand her international network of partner universities, hereby giving special attention to the quality of her partners. Moreover the SOG believes that there is also room for expansion within the current network. For example the SOG wants the RUG to explore possibilities of expanding its joint and double degree programmes with its partner universities. Additionally the option for students to do research at another university should be promoted and made more attractive. Information The RUG can also improve in informing her students on the topic of studying abroad. It’s the opinion of the SOG that RUG-students should have easier access to thorough and complete information, which deals with a range of different enquiries and situations. A part of this can be achieved by an international Master website, which shows the opportunities to follow a Master programme abroad. The SOG also proposes a better central website with a FAQ, links to e.g. the international Master site, practical information, addresses and links to faculty/study specific information about international studies. This will help to promote the benefits of studying abroad, abroad and give the assistance

- 33 -


to do so. Furthermore, the international offices should do a better job in helping outgoing students access information about the courses they can follow at their host university. The SOG wants that outgoing students are in the possession of an approved list of courses before their departure. departure This removes a lot of uncertainty for these students. Language To help outgoing students achieve the necessary language proficiency, the Language Centre should continue to offer affordable foreign language courses. Besides this the SOG is in support of involving (international) student teachers in offering language refresher courses for outgoing students. These courses are aimed at letting students, who are already proficient in the respective language, refresh their skills. Summarized, the SOG believes that for RUG students, having an international experience during their academic education can be a major contribution in making them become the academics the RUG wants her graduates to be. Therefore the SOG supports the targets set by the university, but wants to see a significant increase in the efforts made on the points named above. 5.3 International Students The RUG is quickly developing into a more and more international university, with close connections to foreign universities and an increasing number of non-Dutch students following exchange programmes and fulltime Bachelor or Master programmes, including pre-Master studies. It is therefore that the SOG is also dedicated to improving the university for this particular group of students, bearing in mind their unique circumstances. The SOG wants to represent all students, even though, the University Council is in Dutch. Therefore, the SOG has set up a general International Student Council, Council that represents all international student and could advise the university council on specific international matters. By professionalizing the international voice in the different administrative boards of the university the direct representation of international students will. will. This will contribute to a more positive experience of international alumni which the RUG can put into use in promoting the university abroad. Besides this, the RUG should intensify their presence on university fairs abroad. As we expect from lecturers, each faculty must also clearly define the level of English required for incoming students to participate in the programmes. The minimum of this should be an internet TOEFL score of 92/120 or its equivalents in other tests.13 Even though the SOG regards Dutch language proficiency as the student’s own choice and responsibility, the SOG believes it is important that the current Dutch language classes offered at the Language Centre are kept at a relatively cheap price, as this will enhance integration in Dutch society and student life. Housing The RUG should be aware that housing is the first impression international students have. Therefore, they should become more critical of her partners in this field. field Other housing associations might have to be explored, since for example the Housing Office (‘de Huismeesters’) is charging a €300,- non-refundable registration fee even if no

13

IELTS Academic (British Council’s English Language Test): score of at least 6.5 or CEF B2.

- 34 -


accommodation is found. 14 In contrast, the administration fee for Dutch students is € 15,-. Moreover, housing of international students is not always close to the centre of Groningen. Obviously, the quality of the available rooms ought to be closely monitored. As is currently the case, the provided services are supposed to be a temporary arrangement, a notion the SOG subscribes to, since it is important for international students to mix more with Dutch students. Taking this in consideration, international students should be properly informed about how to find a room in Groningen and there should not be a minimum time of lease, as is currently the case. 15 The International Offices should continue to give clear information about living costs in Groningen and be the first stepping stone in finding accommodation. Exchange Students The SOG strongly believes that creating the best of circumstances for exchange students is significant to the university’s reputation internationally. The RUG has to employ a universities, as their different approach towards the ‘ambassadors’ of their home universities situation differs from that of domestic students. Considering that their stay in Groningen will be relatively short, they should be allowed to stay at the provided Housing Office’s facilities, like currently is the case. However, also for these students it should be possible to find a room on their own. Therefore, they should receive enough pre-arrival information on this topic. 5.4 Summer University Many students are interested in expanding their cultural, linguistic or academic skills during the summer. The RUG should actively promote the different available summer universities, universities both in the Netherlands as well as abroad. This will not only help students broaden or intensify their knowledge in the topic of their choosing, but even more so can be a nice way to get acquainted with a city they might want to go to and study during their minor. Additionally, the RUG will be able to promote itself internationally by attracting hundreds of students. Finally, as mentioned before, since the internationalization goals of the university are admirable but hard to attain, this can be used to accomplish the given aim.

“If you would like us to find you a place to stay in Groningen, you first need to register with us. Our charge for registration is € 300,-. These costs are non-refundable.” (http://www.housingoffice.nl/application)

14

15

Article 3, Housing Office ‘Standaard Contract augustus 2010’.

- 35 -


SOG Main Points • Expanding the role of the international student participation • Stricter review of housing • Decentralized International Offices • Minimum level of English English proficiency for all staff and students following English courses.

- 36 -

SOG verkiezingsprogramma 2011-2012  

VP van SOG voor de verkiezingen van 2011-2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you