Page 1

SOFTHOUSE PÅ 5 MINUTER


VÄLKOMMEN TILL ETT KOMPETENT OCH ENGAGERAT TEAM! Softhouse är ett av Skandinaviens ledande konsultföretag inom Lean Software Development. Vi växer nu på flera orter – med många gamla och trogna klienter, och en hel del nya. Idag har Softhouse 100 anställda på fyra olika kontor. Sedan starten 1996 har vi expanderat i stadig takt och gått med vinst varje år. Med denna stabilitet som grund fortsätter vi att producera och leverera mjukvara samt att utveckla våra klienter med Lean/Agile som den gemensamma faktorn; faktum är att vi betraktas som en av de främsta i Skandi­ navien på just Lean Software Development. Vi behärskar mjukvaruintensiva, stora och komplexa system och är vana att jobba med krävande klienter som ABB, Schneider och Telenor.

Vill

Ryggraden i företaget är våra konsulter. De har ett gott rykte i branschen eftersom de lyckas med sina uppdrag, är enkla att ha att göra med och sätter affärsnyttan i fokus. Dessutom präglas de av den växande yrkes­ stolthet inom vårt skrå som speglas av initiativ som Software Craftsmanship – vi vill ta aktivt ansvar för hur väl vi utför vårt arbete och vi vill känna oss respekterade av kolleger och partners. Smarta människor i snabba flöden som levererar effektiv mjukvara – det är vad Softhouse står för!

e?

ofthous

a på S du jobb

m u läsa o e kan d .s ch e o s e u r o På softh våra medarbeta å p m a några o s med att jobb ya iv också n hur de tr . Här hittar du se tlyses. Softhou fort de u å s r te s tjän

EF

FE

EX

PE

BA B A N SNÖDE FL

RT IS

KT

IVI

TE

LEAN

AGI LE DE

CL

EA

O NC

T


VÅRA ERBJUDANDEN MJUKVARUUTVECKLING LEAN/AGILE COACHING

Softhouse arbetar med det mesta från normala utvecklingsuppdrag och nyutveckling av mjukvara till underhåll och anpassning. > Se sidan 8

Vi kan hjälpa dig att korta ledtiderna och öka produk­ tiviteten, baserat på bl.a. Lean och Agile. > Se sidan 9

PROJEKTÅTAGANDEN Softhouse erbjuder tvärfunktionella utvecklingsteam som ansvarar för ett helt projekt eller för delar av det – på er arbetsplats, om så krävs. > Se sidan 8

ÖVRIGT UTBILDNING

Vi lär ut Lean, Agile, Software Engineering och Software Techno­ logy på basis av vår praktiska erfarenhet. > Se sidan 9

Då och då utför vi även uppdrag som inte direkt kan kategoriseras under dessa fyra rubriker. Har du speciella behov är det alltid värt att kontakta någon av våra säljare. > Se baksidan för kontaktinformation

Anlita Softhouse om du vill • öka din leveranskapacitet av mjukvara genom att hyra in utvecklingskonsulter, lägga ut projekt- eller systemåtaganden eller genom att bli mer produktiv med lättrörliga processer och verktyg • kunna fokusera mer på din kärnkompetens genom att lägga ut utveckling och förvaltning av mjukvaruintensiva system eller applikationer till en trygg partner • få hjälp med att bli mer produktiv genom att arbeta mer lättrörligt enligt Lean/ Agile-principer och komma igång med en kontinuerlig förbättring.


ÖPPET BREV TILL MJUKVARUINDUSTRIN Idag är vi stolta över att vara en del av Skandinaviens mjukvaru­industri – en bransch som står inför stora utmaningar i den hårdnande inter­ nationella konkurrensen. Vi vill vara med och sprida insikten om att det mest prisvärda alternativet i längden är att utgå från engagerade och duktiga människor som använder moderna arbetssätt för att kontinu­ erligt och i en jämn takt producera mätbara resultat med stort affärs­ värde. Det är ett synsätt som vi alla tjänar på i längden.

Många inom mjukvaruindustrin som söker partners står inför ett vägval. I den ena riktningen pekar en skylt som säger ”Garanterat lägsta timpris”, i den andra en som säger ”Garanterat mest för pengarna”. Vilken väg ska vi följa? Den som beslutar sig för det första vägvalet, med initialt kostnadsfokus, resonerar på följande vis: • Tänk ”resurser” och bortse från de enskilda utvecklarnas individuella kompetens. • Lägsta timpris vinner – oavsett hur mycket som levereras per timme. • Vi betalar för de timmar som passerat, inte för vad som uträttats; produktivitet­s­ ökning är inte ett prioriterat mål. • Kvalitet i kod och produkt går inte att styra över; utvecklarna ska rikta sitt fokus mot sina enskilda uppgifter och inte låta sig distraheras av resonemang om affärs­nytta och helhetstänkande. • Fast pris ger kostnadskontroll, även om man ständigt tvingas diskutera pris­ ändringar och marginaltänkande. Den som beslutar sig för det andra vägvalet, med fokus på totalkostnaden, har ett annat synsätt: • Betala bara för det som verkligen levereras. • Skapa ett system för att återkoppla att rätt saker levereras. • Fördjupa samarbetet med leverantören och verka för bästa affärsnyttan för båda parter. • Skapa incitamentsmodeller som gynnar produktivitet, effektivitet och flexibilitet. • Sök kompetens och engagemang och betrakta det som avgörande för framgång. • Bibehåll fokus på totalkostnaden (utveckling, underhåll etc) och involvera leve­ rantören i processen. Börja med enkla affärsmodeller och justera dem kontinuer­ ligt för gemensamt värdeskapande och förbättrad prestation.


I en värld där kunnande och teknik utvecklas kommer köparen alltid att vilja be­ tala mindre i morgon för samma värde som levererades igår. Paradoxalt nog tänker säljaren på ett omvänt sätt: man vill få mer betalt i morgon för samma arbetsinsats och investering som igår. Det enda sättet att lösa denna självmotsägelse är att säljaren levererar mer värde med mindre insats. Detta är naturligtvis ingen lätt uppgift och kräver att man ”springer fortare och fortare för att stanna kvar på samma plats” – precis som den röda drottningen i Alice i Underlandet (ett fenomen som kallas The Red Queen Effect). Vi på Softhouse har observerat att vi – i likhet med flera andra företag i vår bransch – kan leva upp till detta. Vi har en duktig yrkeskår av utvecklare som både vet hur man skapar bra mjukvara och hur man ska organisera arbetet så att alla mår bra, presterar på topp och därmed skapar maximal nytta till bästa pris. När vi lägger ner omsorg på att producera effektiv kod och när vi tillämpar lätt­ rörliga metoder – ja, då gör vi det för att vi vet att det är den enklaste och smartaste vägen till att skapa långsiktigt värde för oss själva och för våra uppdragsgivare. Skandinavien behöver en livskraftig och progressiv mjukvaruindustri. Därför är det viktigt för oss som jobbar i branschen att sprida insikten om att det mest prisvärda alternativet i längden är att använda engagerade och duktiga människor som använ­ der moderna arbetssätt för att kontinuerligt och i en jämn takt producera mätbara resultat med stort affärsvärde! Tänk på saken. Tror du inte själv att vi alla tjänar på ett långsiktigt synsätt?


THE SOFTHOUSE WAY Softhouses framgång bygger på vårt fokus på helheten men där vi samtidigt är måna om de­ taljerna. För oss består helheten av fyra vitala delar som i samverkan skapar en oslagbar kombination. De fyra delarna är: människa, teknik, process och affär.

SMARTA MÄNNISKOR Med smarta människor menar vi människor som alltid försöker hitta den bästa vägen till gemen­ samt värdeskapande. • Vi frågar ofta ”varför” och synliggör och upplever målet innan vi påbörjar en uppgift. • Vi är öppna och generösa och delar alltid med oss, för då får vi mer tillbaka. • Enkelhet – vi söker de enkla lösningarna och är enkla att ha och göra med. • Vi ser och tar gärna initiativ till förbättringar och gör dessa till nya goda vanor som en del av vårt uppdrag. • En del kallar oss för pålitliga proffs!

SNABBA FLÖDEN Vi nöjer oss inte med att vara duktiga hantverkare, vi vill jobba tillsammans i snabba leveransflöden. Ju tidigare leverans och återkoppling desto snab­ bare lärande. • Vi gör hellre många små delresultat som vi tidigare kan visa vår beställare för att snabbare förstå om vi gör rätt saker. • Vi fråga eller testar nu istället för att upptäcka fel sedan. Vi ger snabb återkoppling. • Vi släpper kontrollen och detaljstyrningen, det finns det inte tid till. Vi tittar på delresultaten som levereras – här ser vi om fart och riktning är rätt. • Vi gör en sak i taget och gör det färdigt. • Vi hittar vår puls och takt och stannar upp och lyfter blicken – varför gör vi detta, kan vi göra det smartare?

Vår helhet har sin utgångspunkt i människan – vem är alltid den avgörande faktorn. Rätt människor som fullt ut behärskar de områden vi är verksamma i och som ges bästa möjliga förutsättningar för att växa och utvecklas.


Detta kombinerar vi med organisationsmodeller och processflöden som skapar maximal presta­ tion och minimalt slöseri. Den sista pusselbiten är förmågan att sätta sig in i vår klients behov och skapa långsiktiga affärsmodeller som gyn­ nar bägge parter. Vad vi då får är följande:

”Team med smarta människor och teknisk excellens skapar effektiv kod. Tack vare sitt fokus på snabba flöden med täta återkopp­ lingar får de rätt saker gjorda och levererade. Därigenom skapar de långsiktigt värde till maximal affärsnytta och minimalt slöseri.”

EFFEKTIV KOD Vårt hantverk är att skapa mjukvara och verksam­ heter som gör rätt saker på ett kostnadseffektivt sätt. • Att kunna sitt tekniska hantverk handlar om att göra de rätta valen vad gäller verktyg och utveck­ lingsmiljöer. • Vi vill ha en låg framtida kostnad för koden, dvs. det ska vara få fel att rätta, det ska vara lätt att ändra och bygga om. • Där det är viktigt ska koden vara effektiv och förbruka lite minne och datorkraft. • Vår inställning är att det vi lämnar efter oss ska vara lite bättre än det vi startade med. Detta gäl­ ler både koden och verksamheten.

AFFÄRSNYTTA Vår klient ska kunna fokusera på att skapa nytta för sina kunder, medan vi fokuserar på att implemen­ tera vår klients krav i mjukvara och lämna efter oss bättre kod och bättre vanor. • Vi förstår vår klients kund och helheten vi ingår i. • Vi verkar för att skapa ett långsiktigt värde för både vår klient och oss själva. Kan vi leverera samma affärs­nytta med mindre insats ska både klienten och vi tjäna på detta. • Utmaningen är att se och mäta affärsnytta – det är grunden för ökad lönsamhet för våra klienter och oss. • Vår klient är närvarande och återkopplar ofta att rätt saker levereras.


S ÖDE FL

DE

O NC

EA L C 2. MJUKVARUUTVECKLING

LEA

– vi hjälper dig att förbättra dina utveck­ lingsverksamheter

ic bl pu

l al 8 e a b 1 C t > st no () u { is s th m ) w ng ro le o) er er b th o. n mb m eu nu onn o) n ph n e e n e o ne n on ph o ”, ho h ph *$ P w “P \d n(“ ne n|(| ^\ o g io (“ pti in pt 11 es ce tr e S c < ch x l( Ex ) at llE its al all h( m a g i . C pC C gt d n rn tu le te } se o. ); at 18 P w g!” n hrowlon e id nif t ne vo ho p

Vi arbetar med det mesta från normala ut­ vecklingsuppdrag och nyutveckling av mjuk­ vara till underhåll och anpassning. Dessutom är vi duktiga på att göra olika typer av studier och utredningar för att hjälpa dig att göra rätt teknikval både på lång och kort sikt. (

Kontakta oss om du

t if

! (

• behöver förstärka med fler smarta männis­ kor för att öka din kapacitet inom system­ utveckling • tänker ta nästa steg för att framtidssäkra din produkt, begränsa din tekniska skuld eller lösa ett svårt problem med din mjukvara • letar efter specialistkunskaper inom SWarkitektur, utveckling, test eller byggmiljöer • vill ha bättre styrning och fart i dina projekt och kanske förstärka med en driven projekt­ ledare, Scrum Master eller Product Owner. ow hr

}

Noga med att projekten håller rätt kurs och tempot uppe? Våra utvecklingsteam hämtar systematiskt in återkoppling från dig som beställare. Projektmetodiken gör det enkelt att låta affärsnyttan styra prioriteringarna.

1. PROJEKTÅTAGANDE – vi bildar ett team med gemensamma mål och prioriteringar

ph

11 { n ; ee on ”) ti tw t! ep gi be { xc di ) lE e al a 18 b C t > t s no () u { is s th m ) w g n r ro e o) er l be th o. n mb m nneu nu o o) n ph n e e on ne ne on h o ”, ho p h ph *$ P w “P \d n(“ ne n|(| ^\ o g io (“ pti in pt 11 es ce tr e S c < ch x l( Ex ) at llE its al all h( a m . C ig pC C gt d n rn tu le te } se o. ); at 18 P w g!” n hrowlon e id nif t ne vo o

ic (

if

! (

w ro

th

}

• komplettera din organisation med ett eller flera tvärfunktionella utvecklingsteam som ansvarar för ett helt projekt, eller för delar av det.

bl

Kontakta oss om du vill

pu

Med Softhouse som partner ökar du sannolik­ heten att lyckas med dina projekt. Vi har en lång, dokumenterad erfarenhet av att leverera affärsnytta åt våra klienter i ett stadigt flöde. Som vår klient fokuserar du på din kund och de krav som ska uppfyllas, medan vi fokuse­ rar på hur dessa krav ska implementeras i mjuk­varan. På så sätt bildar vi ett team med gemensamma mål och prioriteringar. Våra utvecklare sitter där de kan jobba effektivast – i våra lokaler eller i era.

Är det bråttom? Då rycker vi in och försöker hjälpa dig så fort som möjligt; vi är vana vid att snabbt reda ut kniviga situationer och åtgärda akuta problem.


4. UTBILDNING – vi delar med oss av kunskap som är baserad på erfarenhet

N A E LE IL G A Nyfiken på vad Lean och Agile verkligen kan uträtta för ditt företag? Vi kan visa hur du skapar en god cirkel av ökad effektivitet, högre kvalitet och nöjdare personal.

3. LEAN/AGILE COACHING – vi hjälper dig att bli mer produktiv utan att personalen kommer i kläm

Vi lär ut Lean, Agile, Software Engineering och Software Technology på basis av vår praktiska erfarenhet i form av öppna kurser, seminarier, konferenser, företagsinterna kurser och work­ shops. Alla våra lärare har gedigen erfarenhet av handfast arbete i mjukvaruprojekt. Kontakta oss om du vill • kompetensutveckla din personal på öppna kurser om till exempel Scrum, Git, Kanban, TDD, säkerhet och Innovation Games • låta din personal genomgå certifierings­ utbildning, till exempel Certified Scrum Master och Certified Scrum Product Owner • arrangera företagsintern utbildning i form av kurser och workshops om bland annat Lean, Scrum och agil projektstyrning; ledarskap, teambuilding och förändringsarbete; Soft­ ware Craftmanship och Engineering Practi­ ces; Google Web Toolkit; Python.

N A E LE IL G A

Vår utgångspunkt är att titta på hela värdeflödet och att utifrån detta få igång en bestående och kontinuerlig förbättring. Med hjälp av coaching och Agile Change Center skapar vi nya och bätt­ re vanor. Genom olika Lean-metoder bibehåller vi flöde och puls med minsta möjliga slöseri. Baserat på Lean/Agila verktyg och tekniker skapar vi förutsättningar i vardagen för det som brukar kallas continuous deployment of value, dvs. kontinuerlig leverans av affärsnytta. Kontakta oss om du vill

• korta ner dina ledtider för att nå din kund • bli mer produktiv och leverera ännu mer värde till en lägre kostnad • bli bättre på att hantera nya prioriteringar, nya möjligheter och sena ändringar • få metoder och verktyg att fungera så som du hade hoppats, t.ex. Lean, Agile, Scrum, Kanban, XP och TDD.

Intresserad av att ta del av kunskapsutbytet inom våra nätverk? Läs mer om våra trycksaker, semin­arier och forum på sista sidan. Se även www.softhouseeducation.se


MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN Erebus bytte namn till Softhouse – vår logo­ typ symboliserar att vi utvidgar gränserna och ligger i teknologins framkant.

Erebus grund­ ades i Malmö; huvudägare var Tord Olsson, Staffan Persson och Michael Reinholdsson.

1995

1996 Det första numret av Lean Magazine publicerades.

Scrum in five minutes publice­ rades och har i skrivande stund laddats ner mer än 100 000 gång­ er och finns på fyra språk.

Vi öppnade kontor i Stockholm.

Vi vann Interactive TV Award i kategorin Best ITV Service med den mo­ bila tillämpningen Facing TV i Cannes.

2005

2006

Företagets fokus riktades redan från början mot system­utveckling, projekt­ ledning och metodologi.

1997

1998

1999

Skånetrafiken lanserade en mobil rese­ planerare som vi hade utvecklat. Den vann Cut the Wire-priset för bästa mobila tjänst för offentlig sektor.

Vi vann Global Mobile Awards i kategorin Best Mobile Advertising vid GSMA i Barcelona med den mobila tjänsten Meet Yourself in the Future.

Vi arrangerade vår första inter­ nationella kon­ ferens, Öresund Agile.

2007

För första gång­ en nådde vår omsättning över hundra miljoner kronor.

Vi gav ut vårt unika Scrum Master Kit.

2008

2009


År 2001 flög vi kli­ enter och perso­ nal över Skåne i vår egen varmlufts­ ballong. Dot-combubblan sprack med en smäll, men för oss var det bästa året någon­sin.

För första gången job­ bade vi enligt vad vi idag kallar agila kontrakt där klienten prioriterar upp­ gifter utifrån affärsvärde samtidigt som vi leve­ rerar och får betalt för kapacitet och leverans, snarare än mantimmar.

Detta år växte vi med över 80 % med en marginal på mer än 25 %. Koncernen har aldrig befunnit sig på rött i slutet av ett verk­ samhetsår.

2000

2001

Vi blev ut­ nämnda till Gasellföretag av Dagens Industri.

2002

Långt före den stora boomen för mobila appar levererade vi ”Twin Factor” som genast blev en hit. Tjänsten lanserades i mer än 25 länder och bara i Norge använde 300 000 personer tjänsten under dess första år. Vi öppnade kontor i Karlskrona.

2003

2004

Vår attityd till framtidens möjligheter är inte ”antingen eller” utan ”både och”. Ibland har klienten en statisk och tydlig uppgift att lösa som kräver stor insats. Då är det bara att brassa på med duktiga människor. Men oftast skjuter vi på ett rörligt mål med otydliga krav och behov av tät dialog. I de fallen passar lättrörlig utveck­ ling bäst och är det bästa sättet att få nöjda klienter och långa relationer.

Vi öppnade kon­ tor i Göteborg. Antalet anställ­ da översteg 100 personer.

Vi på Softhouse kan det här med lättrörlig utveckling. Tillsammans med våra klienter ska vi lära oss bli skick­ ligare, snabbare och mer flexibla. I framtiden ska Soft­ house inte bara vara en av de viktigaste spelarna på den skandinaviska spelplanen – vi ska vara med och utveck­ la spelet. Vi utnämndes till Superföretag i Veckans Affärer.

2010

2011

Peter Thorman VD, Softhouse Consulting

2012


VI LÅTER DIG TA DEL AV VÅRA NÄTVERK OCH VÅR KUNSKAP

Fri informationsspridning och öppen kommunikation gynnar alla led inom mjukvaruindustrin! Vi är med där det händer och sprider kunskap och nya idéer som påverkar vår bransch.

In five minutes Vi bygger upp ett bibliotek av småskrifter som kort och kärn­ fullt förklarar viktiga begrepp, t.ex. Scrum eller Clean Code.

Lean Tribe leantribe.org Softhouse är huvudsponsor för detta nätverk som är öppet för alla som delar de värderingar som Lean står för.

Lean Magazine leanmagazine.net Detta är vårt eget magasin om Lean och Agile Software Develop­ ment där du bland annat kan läsa intervjuer med ledande namn inom mjukvaruindustrin.

Seminarier softhouseeducation.com Vi genomför regelbundet frukostoch lunchseminarier med olika teman som är kopplade till Lean, Agile och teknik.

Softhouse Consulting

Stockholm Tegnérgatan 37 111 61 Stockholm Växel: 08-410 929 50 info.stockholm@softhouse.se Göteborg Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg Växel: 031-760 99 00 info.goteborg@softhouse.se Malmö Stormgatan 14 211 20 Malmö Växel: 040-664 39 00 info.malmo@softhouse.se Karlskrona Campus Gräsvik 3A 371 75 Karlskrona Växel: 0455-61 87 00 info.karlskrona@softhouse.se

Softhouse på 5 minuter  

Kort sammanfattning om Softhouse som företag och vad vi kan erbjuda.

Advertisement