Page 1

Учество на ЕИИЦМ во експертски групи на Enterprise Europe Network Секторска група Интелигентна Енергија Секторската група Интелигентна Енергија (СГИЕ) претставува експертска платформа од областа на обновливи и конвенционални извори на енергии која делува во рамките на Enterprise Europe Network. Членовите на групата на своите клиенти им нудат консултации, контакти и информации со цел наоѓање на Европски партнери за успешна соработка во делот на траснфер на технологии, бизнис договори и заедничко учество на истражувачки проекти.

Теми на фокус во СГИЕ се: • Обновливи енергии:

• • • •

* Биомаса, биогас и био горива * Фотоволтаици и соларна термална енергија * Хидро енергија и енергија на бранови * Ветерна енергија * Геотермална енергија Енергетска ефикасност и енергетско ефикасни згради Горивни ќелии и водородна технологија Конвенционални извори на енергија Производство,складирање и дистрибуција на енергија

СГИЕ има повеќе од 50 членови од различни организации од Enterprise Europe Network од над 20 европски држави. Претставникот во групата од Р. Македонија доаѓа од еден од партнерите на ЕИИЦМ – Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување. Контакт за повеќе информации: Миле Шошевски (mile@mir.org.mk)

Европски информативен и иновативен центар во Македонија - ЕИИЦМ

Интелигентна Енергија во Европа

network

Европскиот информативен и иновативен центар во Македонија (ЕИИЦМ) е дел од мрежата Enterprise Europe Network. Во неа членуваат преку 600 партнерски организации од над 40 земји.

ЕИИЦМ е конзорциум составен од следните партнери: Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје (координатор), Фондација за менаџмент и индустриско истражување, Агенција за поддршка на претприемништвото во Република Македонија и Стопанска комора на Македонија.

enterprise europe

П Р О Г РА М И , И Н И Ц И ЈАТ И В И & У С Л У Г И

enterprise europe

ec.europa.eu/enterprise-europe-network

www.een.mk Фондација за Менаџмент и индустриско истражување Тел: 02 3077 008 http://www.mir.org.mk

European Commission Enterprise and Industry


Е В Р О П С К И Програма за конкурентност и иновативност

7ма Рамковна програма за истражување и развој

Потпрограма: Интелигентна Енергија Европа (Intelligent Energy Europe - IEE) Генерални цели: • Зголемена енергетска ефикасност и рационално користење на енергетски ресурси (SAVE) • Промовирање на нови и обновливи извори на енергија (ALTENER) • Промовирање на енергетска ефикасност и користење на обновливи извори на енергија во транспортот (STEER)

« Градење на капацитети

« Градење и ширење на know-how « Развивање на методи и вештини « Размена на искуства

« Генерирање на инпут за развој на политики « Подигање на свесност и информирање « Едукација и обука

О С Т А Н А Т И

П РО ГРА МИ

7th Framework Programme - FP7 Потрограмата “Соработка” обезбедува поддршка за различни видови на проекти за научноистражувачка работа во областа на: •

Енергетика (обновливи, конвенционални извори на енергија и енергетска ефикасност Theme 5: Energy http://cordis.europa.eu/fp7/energy/home_en.html •

Информациско комуникациски технологии за повисока енергетска ефикасност Theme 3: Information and Communication Technologies (ICT)

Challenge 6: ICT for Energy Efficiency

И НИ ЦИ ЈАТ И В И Централно Европска Иницијатива - ЦЕИ http://www.ceinet.org/node/19 Енергетска ефикасност – фондови и инструменти: • Cooperation Fund за мали мултилатерални проекти (семинари, работилници, обуки)   • Know-How Exchange Programmе – проекти за градење на капаците и трансфер на добри пракси кон ЦЕИ земјите што не се членки на ЕУ

Програма за доживотно учење Lifelong Learning Programme (LLP) •

Леонардо да Винчи (иновации, мрежи, развој на пристапи, едукација итн.) http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html

Потпрограма: Претприемништво и иновации (Entrepreneurship and Innovation Programme – EIP) Програма за Еко-иновации Приоритетна област: Градежништво и градежни материјали •

• •

Производи и процеси од градежната индустрија што ја намалуваат употребата на ресурсите, вклучувајќи го јагленот и производството на нус отпадни материјали Поеколошки градежни материјали Иновативни производни процеси www.ec.europa.eu/ecoinnovation

BUILD UP – Енергетски решенија за подобри градби http://www.buildup.eu/

МanagEnergy (http://www.managenergy.net/)

Energetika programi i inicijativi (1)