Hållbarhetsrapport 2017 - Sodexo Sverige

Page 30

30

Trettonde året på toppen

U

Hållbart fiske Många av världens fiskebestånd är utsatta för intensivt fiske, eller hotade av överfiske. Sodexo har åtagit sig att välja fisk och skaldjur som fångats på ett hållbart sätt. Globalt samarbetar vi med WWF för att bidra till det viktiga arbetet med att beskydda fiske- och skaldjursbestånden.

nder flera års tid har vi fått utmärkelser och erkännande för vårt arbete inom långsiktig hållbar utveckling. ”Dow Jones Sustainability Index” (DJSI) är ett globalt index som används för att följa upp finansiella, miljömässiga och sociala resultat bland de företag som är världsledande inom långsiktig hållbar utveckling.

S

odexo har tagit fram en egen fiskguide i samarbete med WWF; Sodexos Sustainable Seafood Sourcing Guide. Guiden gäller i alla länder där Sodexo har verksamhet.

Vi har en topprankning som ”Industry Leader ” för trettonde året i rad. Vi fick också en ”Gold Class”-placering i RobecoSAMS årliga ”Sustainability Yearbook”, och för tionde året i rad rankades vi som toppföretaget inom vår bransch tack vare vårt engagemang för hållbarhet. •

I Sverige följer vi även WWF:s svenska fiskguide, som berättar vilka arter vi bör undvika och vilka arter som är hållbara i vår del av världen.

Utnämningen stärker vår ledande position och visar på fortsatt engagemang inom Corporate Responsibility – att vi tar ansvar.”

79

%

av fisken och skaldjuren som serverades i våra restauranger under 2017 var hållbara.

SODEXO Hållbarhetsrapport 2017

Vi har mycket stränga krav på oss eftersom vårt fisk- och skaldjurssortiment regleras av både vår egen fiskguide och WWF:s lokala rekommendationer. Samtidigt arbetar vi aktivt med att öka andelen certifierad fisk tillsammans med våra leverantörer. Under 2017 var 79 % av fisken och skaldjuren som serverades i våra restauranger hållbar, och mer än 76 % var certifierad. •

76

%

av fisken och skaldjuren som serverades under 2017 var certifierad.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.